BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG Berdirinya suatu Negara harus didasari oleh ideologi yang kuat. Ideologi adalah dasar Negara yang mengandung kepribadian suatu bangsa tersebut. Di dunia ini terdapat banyak ideologi, oleh karenanya setiap Negara memiliki ideologi yang berbeda. Ideologi ditentukan berdasarkan karakter bangsa. Untuk itu, ideologi berfungsi sebagai pedoman mutlak yang dianut oleh suatu bangsa dan Negara. Juga sebagai landasan hukum yang berlaku di dalam Negara. Negara Indonesia memiliki ideologi, yakni ideologi Pancasila. Pancasila sendiri diambil dari bahasa sanksekerta yang terdiri dari dua kata. Yakni “panca” yang berarti lima dan “sila” yang berarti prinsip atau asas. Pancasila ini diusulkan pertama kali oleh Presiden Republik Indonesia Ir. Soekarno. Yang di dalamnya mengandung lima asas kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat. Berikut ini adalah bunyi dari ideologi Negara Indonesia, Pancasila : 1. Ketuhanan yang Maha Esa; 2. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab; 3. Persatuan Indonesia; 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan; 5. Keadilan social bagi seluruh rakya Indonesia. Jika ditilik dengan seksama, bahwasanya Pancasila mengandung asas yang indah. Karena dalam Pancasila, segala aspek kehidupan ada. Berikut ini adalah point yang diambil dari setiap sila. 1. Ketuhanan; 2. Kemanusiaan; 3. Persatuan; 4. Kerakyatan; 5. Keadilan. Namun, adanya Pancasila yang berlaku pada masyarakat Indonesia. Biasanya masih banyak diantara masyarakat yang tidak mengerti dan tidak menjiwai isi dari Pancasila tersebut. Bahkan tidak sedikit masyarakat Indonesia tidak hafal dengan lima sila Pancasila.
1

hari besar dan perayaan agama lain 2 . Hindu dan Budha. Indonesia memiliki podasi Pancasila. PENGAMALAN PANCASILA PADA SILA PERTAMA Sila pertama Pancasila yang bergambar bintang berbunyi. Indonesia memiliki 5 agama yang sah oleh Negara. Namun semakin era yang maju masyarakat Indonesia sendiri kurang mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. perlu adanya pengamalan sila pertama terhadap sesama umat beragama. terhadap Negara dan terhadap Tuhan sang pencipta. seharusnya dapat memfilter kebudayaan asing yang masuk. Sehingga. BAB II PEMBAHASAN A. Untuk itu. Begitu indah Negara Indonesia yang memiliki ragam perbedaan. makalah ini dibuat untuk mengulas pentingnya dan pengamalan apa saja yang seharusnya ada dalam nilai-nilai Pancasila. sudah tentu bangsa Indonesia memiliki keyakinan dan kepercayaan terhadap tuhannya. yakni Islam.Pada era globalisasi ini maka banyak sekali kebudayaan asing yang dengan mudah masuk ke Indonesia. Adapun contoh pengamalan sila pertama yaitu sebagai berikut : Bertoleransi terhadap agama lain Menghormati ibadah. B. berbangsa dan bernegara. Ketuhanan yang Maha Esa. RUMUSAN MASALAH Bagaimana seharusnya pengamalan Pancasila dikehidupan bermasyarakat. Kristen Katolik. Kristen Protestan. Sebagai Negara yang beragama. Poin yang terkandung dalam sila pertama ini adalah ketuhanan. Mulai dari sila pertama hingga kelima.

- Menghargai kepercayaan agama lain Tidak memaksakan kehendak untuk mengikuti agama yang dianut Memunculkan sikap tenggang rasa Saling menyayangi antar umat beragama Tidak saling bermusuhan Bergotong royong membangun Negara yang lebih maju Tidak saling menjatuhkan derajat antar umat beragama Tidak mengucilkan agama yang . PENGAMALAN PANCASILA PADA SILA KEDUA Sila kedua Pancasila yang bergambar rantai berbunyi. Kebudayaan timur yang melekat pada Indonesia yakni ramah tamah merupakan salah satu wujud dari sila kedua ini. Adapun contoh pengamalan sila kedua yaitu sebagai berikut : Mencintai sesama sebagai manusia Bersikap ramah sopan dan santun terhadap sesame Tidak melecehkan.minoritas Menjunjung tinggi rasa kepercayaan bahwa Tuhan merupakan pencipta makhluk - Beribadah sesuai kepercayaan Dan membangun Negara yang damai dengan kereligiusan agama yang masing-masing dianut B. Yang artinya bahwa sesama manusia sudah sepantasnya kita menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sebagai sesama makhluk. meremehkan dan menghina antar sesame manusia Menjunjung tinggi sikap kemanusiaan Menciptakan dan melaksanakan kegiatan kemanusiaan Saling tolong-menolong antar sesama manusia Tidak merendahkan dan memperbudak antar sesama manusia 3 . Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Poin yang terkandung dalam sila kedua ini adalah kemanusiaan.

Indonesia sebagai Negara kepulauan yang banyak tentunya memiliki banyak pula suku. Yang dikutip dari penggalan semboyan “Bhinneka Tunggal Ika” dari bahasa sanksekerta yang berarti bahwa berbeda-beda namun tetap satu jua. Adapun contoh pengamalan sila ketiga yaitu sebagai berikut : Menjaga kesatuan dan persatuan bangsa dan Negara Indonesia Hidup bermasyarakat sebagai wujud persatuan Hidup bergotong royong dan saling membantu Menunjukkan rasa cinta Tanah Air Hidup makmur dibawah naungan satu bangsa dan Negara Menumbuhkan rasa bangga terhadap NKRI Rela berkorban untuk bangsa dan Negara Ikut andil dalam mensejahterakan Negara Tidak malu mengakui diri sebagai bagian dari bangsa Indonesia Menjaga hidup rukun dalam bermasyarakat D. budaya dan bahasa. Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmah Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan. Persatuan Indonesia. PENGAMALAN PANCASILA PADA SILA KEEMPAT Sila keempat Pancasila yang bergambar kepala banteng berbunyi. Namun. budaya. Poin yang terkandung dalam sila keempat ini adalah kerakyatan. dan bahasa.- Menyadari hak dan kewajiban manusia dalam berbangsa dan bernegara - Menghargai perbedaan pendapat C. tapi Indonesia punya satu kepribadian dan satu tujuan yang sama dan itu tercantum dalam sila ketiga Pancasila. dengan adanya asas ini maka walaupun berbeda suku. PENGAMALAN PANCASILA PADA SILA KETIGA Sila ketiga Pancasila yang bergambar pohon beringin berbunyi. Poin yang terkandung dalam sila ketiga ini adalah Persatuan. Yang artinya dalam kehidupan bermasyarakat untuk memutuskan suatu masalah harus melalui 4 .

Yang berorientasi supaya setiap manusia mempunyai kesamaan hukum. disila yang kelima ini dibuat sila keadilan. ketiga dan keempat. Setelah adanya sila pertama. Sehingga tidak ada kecemburuan social. di Indonesia sistem suara diwakili oleh orang-orang yang memang dipilih sebagai pengemban suara rakyat. kaya maupun miskin semua sama sebagai bangsa Indonesia. kedua. Untuk itu. DPR maupun MPR Tidak mempermainkan pendapat dalam musyawarah Tidak saling menjatuhkan pendapat Tidak memaksakan kehendak terhadap orang lain E. Untuk itu. Tua. Adapun contoh pengamalan sila kelima yaitu sebagai berikut : Mampu bersikap adil sesama manusia Menghormati apa yang mnjadi hak orang lain Dapat menyeimbangkan antara hak dan kewajiban Melakukan kegiatan yang berguna bagi sesame 5 . Keadilan Sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia. muda. Adapun contoh pengamalan sila keempat yaitu sebagai berikut : Mengutamakan budaya musyawarah untuk mengambil keputusan Menghargai pendapat dalam forum Mampu bijak dalam menghadapi masalah dengan mengadakan musyawarah Menghormati keputusan yang diambil Memberikan kepercayaan penuh pada perwakilan masyarakat yang terpilih Menjaga kepercayaan masyarakat untuk mengemban tugas sebagai DPD. PENGAMALAN PANCASILA PADA SILA KELIMA Sila kelima Pancasila yang bergambar padi dan kapas berbunyi. Poin yang terkandung dalam sila kedua ini adalah keadilan.musyawarah untuk mendapatkan mufakat. belum lengkap jika belum ada kata keadilan.

Untuk itu. juga harus memiliki kesamaan hukum yang sama sebagai warga Negara Indonesia. Serta dari sila kelima yang menjunjung tinggi asas keadilan. sebagai rakyat yang berdaulat berhak memutuskan permasalahan melalui jalan musyawarah dan dapat mengeluarkan pendapat dengan bebas sebagai haknya. Mulai dari sila pertama yang menjunjung asas ketuhanan. Maka sebagai warga Negara yang berpedoman selalu menunjukkan cinta damai. Pancasila sebagai dasar Negara. 6 . Untuk itulah. perlu adanya pengamalan Pancasila dalam setiap aktivitas hidup sehari-hari. Dan pengamalan Pancasila pun akan menjaga kecintaan terhadap bangsa dan Negara.- Tidak membeda-bedakan suku ataupun budaya BAB III PENUTUP Pada hakekatnya Pancasila merupakan ideologi Negara Indonesia. Dari sila kedua yang menjunjung asas kemanusiaan. Maka sebaga umat beragama sudah seharusnya beribadah kepada Tuhan sang pencipta. pentingnya menjaga dan mengamalkan Pancasila yakni diantaranya untuk menjaga keindahan dan kerukunan di dalam bangsa Indonesia. Maka dari itu. Maka sebagai sesame manusia sudah tentu harus menghormati kedudukan antar ssama manusia. dasar dan pedoman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. sebagai manusia yang mempunyai kesamaan hak. persatuan dan kesatuan NKRI. Adapun dari sila keempat yang menjunjung tinggi asas kerakyatan. Sebagai pondasi. Dari sila ketiga yang menjunjung persatuan. Maka dari itu. maka pada Pancasila lah segala sumber hukum maupun kepribadian bangsa bepedoman.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful