APAKAH YANG DIMAKSUDKAN DENGAN KURIKULUM.

BINCANGKAN PENDAPAT DAN PANDANGAN PAKAR- PAKAR TENTANG KURIKULUM

Mohd Asnawi Satdimin Md Shufian Awang Avelyn Siang Nur Atiqah Basri

Jabatan Kemahiran Hidup Fakulti Teknik Dan Vokasional Universiti Pendidikan Sultan Idris

(18 hb Oktober 2010)

ABSTRAK

Penulisan

ini

dilakukan

bertujuan

untuk

mengetahui

apakah

yang

dimaksudkan dengan kurikulum. Definisi kurikulum menurut kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) ialah kurikulum merupakan segala rancangan pendidikan yang dikendalikan oleh sesebuah sekolah atau institusi pendidikan untuk mencapai matlamat pendidikan. Ia adalah suatu rancangan yang meliputi segala ilmu pengetahuan, kemahiran, nilai-nilai dan norma, unsurunsur kebudayaan dan kepercayaan masyarakat untuk diperturunkan kepada ahli-ahlinya. Menurut pandangan Neagley & Evans, 1992; kurikulum bermaksud semua pengalaman yang dirancang dan dikemukakan oleh pihak sekolah. Selain itu, terdapat juga perbincangan pendapat dan pandangan pakar- pakar mengenai kurikulum. Penulisan ini juga telah membincangkan mengenai definisi kurikulum, pendapat dan pandangan pakar berserta tokoh atau pengkaji berkaitan kurikulum. Antara lain, kajian ini juga membincangkan tentang kurikulum secara umum di Malaysia. Terdapat juga perbincangan secara umum mengenai kurikulum awal kanak- kanak di Malaysia.

penyampaian ilmu dan juga penerapan nilai. pendidikan perlu dilihat sebagai satu proses kognitif yang berterusan berkembang serentak dengan perkembangan individu seorang kanak-kanak yang mempelajari apa sahaja yang ada di persekitaran. Secara umumnya. hasil pendidikan seharusnya dapat melahirkan insan yang mampu mengaplikasi ilmu yang dipelajari dan memanfaatkan kemahiran yang dimiliki dalam kehidupan seharian. Dengan adanya ‘ilmu’ atau kemahiran yang diperoleh. ia akan diaplikasikan dalam konteks persekitaran yang pelbagai samada dalam kehidupan sehariannya di ketika itu ataupun sebagai persediaan untuk kehidupannya di masa akan datang (Department of Education and Science. . Dalam konteks kanak-kanak. Dalam bentuk yang praktikal.PENGENALAN Kurikulum pendidikan merupakan satu wadah penting dalam menjana anjakan paradigma dalam diri setiap individu dan ia juga memainkan peranan penting untuk melahirkan insan deduktif yang dinamik dalam semua aspek kehidupan (Mastura Badzis. 2008). 1990). pendidikan selalu dikaitkan dengan proses pengajaran dan pembelajaran sesuatu kemahiran.

Falsafah dan Kurukulum Pendidikan).DEFINISI KURIKULUM Definisi kurikulum oleh kementerian Pendidikan Malaysia ialah kurikulum merupakan segala rancangan pendidikan yang dikendalikan oleh sesebuah sekolah atau institusi pendidikan untuk mencapai matlamat pendidikan. (Abdullah Mohd Noor & Ahmad Jaffin Hassan.unsur kebudayaan dan kepercayaan masyarakat untuk diperturunkan kepada ahli. 1992 dalam Zaini B. Selain itu. (Saylor & Alexander. unsur. (Inlow. 1974). Usaha menyeluruh yang dirancang oleh pihak sekolah untuk membimbing murid memperoleh hasil pembelajaran yang telah ditentukan. Falsafah dan Kurikulum Pendidikan).pelajar pada setiap peringkat dalam institusi pendidikan. Terdapat juga pendapat dari sesetengah pakar yang mendefinisikan kurikulum sebagai rancangan di peringkat sekolah dan dalam bidang pendidikan.nilai dan norma. (Stenhouse. Abdullah. kemahiran. Terdapat juga pendapat daripada beberapa pakar yang menyatakan bahawa kurikulum sebagai usaha. Kurikulum ialah rancangan yang menyediakan kesempatan pembelajaran bagi memperoleh pelbagai tujuan menyeluruh dan objektif spesifik yang berkaitan dengannya. Semua pengalaman yang dirancang dan dikemukakan oleh pihak sekolah (Neagley & Evans. Kurikulum ialah semua pembelajaran yang dirancang dan dibimbing oleh sekolah. Rancangan ini di bina oleh pusat persekolahan untuk sesuatu populasi murid sekolah. Abdullah. nilai. (Kerr. 1992). terdapat juga definisi yang menyatakan bahawa kurikulum sebagai unsur kebudayaan. Menyampaikan prinsip dan unsur utama sesuatu usul pendidikan dalam keadaan yang terbuka kepada penelitian kritis dan boleh dikemukakan dengan berkesan secara praktik. 1976). Semua pengalaman pembelajaran yang diorganisasikan untuk pelajar. Kurikulum ialah pilihan daripada berbagai- . 1968 dalam Zaini B. Ia suatu rancangan yang meliputi segala ilmu pengetahuan. 1975).ahlinya.

aktiviti dan penilaian. (Burtonwood. PENDAPAT DAN PANDANGAN PAKAR. Pengetahuan sentiasa berkembang .bagai unsur budaya yang terdiri daripada ciri sejagat. Nilai budaya diperoleh dan dinilai untuk dikemukakan sebagai matlamat pendidikan. mengusulkan kurikulum sebagai kesatuan yang tidak dapat dikesan tetapnya.I Goodlad (1966). nilai am dan aspek khusus sesuatu budaya. 1986). Akhirnya objektif am pendidikan diperoleh dan dinilai untuk dikemukakan sebagai objektif spesifik pendididkan. Tiap-tiap komponen kurikulum berhubungan antara satu dengan yang lain seperti serpihan teka-teki (puzzle) yang mesti dipadankan dengan tepat untuk mengeluarkan kurikulum yang tidak dapat dilihat bentuknya. Bersama-sama dengan objektif am diadakan kesempatan pembelajaran (KP) dan bersama-sama dengan objektif spesifik diwujudkan pusat penyusun (PP). Budaya terdiri daripada pengetahuan melalui penyelidikan saintifik dan juga kebijaksanaan lazim iaitu ilmu pengatahuan yang diketahui umum kerana telah diwarisi ataupun diperoleh daripada penyelidikan. Model ini secara keseluruhannya menunjukkan bahawa sistem logik dalaman kurikulum adalah berdasarkan andaian falsafah yang menapis berbagai-bagai unsur dasar yang lain untuk mempengaruhi kurikulum dan komponennya. Menurut J. Seterusnya matlamat pendidikan diperoleh dan dinilai untuk dikemukakan sebagai objektif am pendidikan. Zais (1976). memberikan pandangan dengan mengusulkan bahawa perancangan kurikulum dilakukan menerusi proses penilaian dan pemerolehan yang bersifat rasional. TOKOH ATAU PENGKAJI BERKAITAN KURIKULUM Menurut Robert S. isi. Kesatuan ini terdiri daripada integrasi empat komponen iaitu tujuan.

Tiap-tiap bidang mempunyai rancangan tentang reka bentuk kurikulum. Matlamat dan objektif dibina berdasarkan data tentang ilmu pengetahuan. pembelajaran. Lantaran itu kurikulum bergerak dinamik merentasi masa. Saylor & Alexander juga menghuraikan satu sistem kurikulum yang dinamai subsistem perancangan kurikulum. Seterusnya semua ini dipengaruhi oleh pembolehubah luaran. Subsistem perancangan kurikulum merupakan unsur yqng mengekalkan. menilai dan mengesan kurikulum merentasi masa. Rancangan ini dikelaskan menurut bidang. Berdasarkan pandangan Saylor dan Alexander (1974). Sistem kurikulum mengeluarkan rancangan kesempatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan yang dilonggokan menjadi berbagai-bagai bidang. Subsistem ini melibatkan pengembangan. Beberapa pemboleh ubah luaran kurikulum mempengaruhi pembinaan rancangan untuk setiap bidang. pengesanan dan penilaian rancangan kurikulum sepenuhnya. mengembangkan. Rancangan dalan bidang tersebut menduga wujud kemajuan murid yang dinilai dan dijadikan maklum balas terhadap murid sebagai unsur input.sehingga perlu diajarkan kepada kumpulan demi kumpulan pelajar. Kurukulum ialah rancangan tentang kesempatan pembelajaran untuk mencapai matlamat am pendidikan dan objektif spesifik yang berkaitan. matlamat dan nialai social. Logik dalaman menyeluruh jelas melibatkan urutan proses pengeluaran dengan input dan output yang terdiri daripada rancangan dan pelajar. contohnya keperluan undang-undang. mod instruksi dan proses penilaian. permintanan murid dan proses . menyatakan bahawa sistem kurikulum bagi memperoleh murid sebagai input ke dalam kesempatan pembelajaran yang dibina melalui kurikulum. matlamat dan objektif serta bidang.

iaitu proses pembinaan dan perkembangan kurikulum. Secara keseluruhannya model ini mengukur kefahaman tentang kurikulum tetapi tidak dapat meninggalkan kesan huraian yang jelas tentang logik dalaman kurikulum. Wheeler (1967). Menurutnya. mengusulkan bahawa kurikulum ialah hasil npembelajaran yang dihasratkan. . fasa penilaian pemilihan pengalaman pembelajaran (2). fasa penilaian prinsip dan prosedur untuk menyusun serta menyepadukan pengalaman (4) dan akhirnya fasa penilaian (5). Ini kerana perkembangan kurikulum melibatkan pengumpulan dan penilaian data dan perumusan hipotesis untuk mengadakan eksperimen. Perkembangan kurikulum mempunyai lima fasa.2. iaitu penilaiann pemerolahan tujuan (1). mengusulkan bahawa carta aliran ialah proses kurikulum. isi. Eksperimen ini bertujuan untuk menguji penentuan yang dilakukan dan memperoleh keputusan untuk menegaskan apakah penentuan tersebut memadai atau tidak. Oleh sebab kurikulum dibentuk oleh masyarakat. Secara keseluruhannya. permintaan dan masalah masyarakat. Fasa penilaian ini juga sentiasa menyerap fasa lain yang telah disebutkan (1. fasa penilaian pemilihan isi (3). Wheeler (1967) memetakan berbagai-bagai pembolehubah yang berkait dengan tujuan. individu dan aspek warisan budaya yang menjadi tugas sekolah untuk memancarkannya kepada murid. pemintaan dan masalah masyarakat.3 dan 4). empiris eksperimen. maka hasilnya perlulah sentiasa sekata dengan nilai. Kurikulum menurut model ini dinilai juga secara empiris untuk menjadikan hasilnya sekata dengan nilai. pengalaman dan penilaian serta logik dalaman bagi modelnya juga melibatkan tindakan.Manakala menurut Mouritz Johnson (1967). proses ini perlu berorientasikan masyarakat.

Di dalam bukunya Basic Principles of Curriculum and Instruction. (b) Topik dan konsep untuk setiap pelajaran hendaklah disenaraikan. Tyler member definisi kurikulum sebagai pelajaran yang dirancang. adalah berdasaskan kepada objektif dan proses. . objektif pelajaran hendaklah merangkumi dua aspek yang berkaiatan. Tyler mengusulkan suatu Model Kurikulum yang mengandungi perkara-perkara berikut: (a) Matlamat pendidikan yang harus dicapai. iaitu: (a) Perkara dan aktiviti yang harus dilakukan oleh guru.Model Kurilukum Tyler (1949). Mengikut beliau. Tyler mencadangkan empat perkara utama yang harus dirangkumi dalam kurikulum sekolah. (b) Isi pelajaran yang berdasarkan objektifnya. Tyler berpendapat bahawa dengan adanya pernyataan objektif pelajaran dalam sesuatu kurikulum guru akan dapat merancang dan pembelajaran berdasarkan obkektif pelajaran yang dinyatakan dalam kurikulum itu. iaitu: (a) Perkembangan tingkah laku kendiri pelajar (b) Isi kandungan mata pelajaran yang beroperasi dengan tingkah laku pelajar. Maka. dikelola dan dilaksanakan oleh pihak sekolah untuk mencapai matlamat pendidikan yang ditentukan. (d) Objektif pelajaran hendaklah dinyatakan dalam bentuk objektif eksplisit agar menjadi panduan guru untuk menghasilkan perubahan tingkah laku pelajar. (c) Tingkahlaku bersama dengan objektif perkembangannya hendaklah dinyatakan dalam setiap topik pelajaran. Berdasarkan huraian tersebut.

Selepas mengkaji Kurilukun Sekolah Dewey. (c) Organisasi kaedah dan strategi. beliau mengusulkan suatu Model Kurikulum yang lebih lengkap dan mantap seperti berikut: (a) Diagnosis atas permintaan kurikulum. Model kurikulum Taba (1945) adalah berlandaskan kepada Kurilukum Sekolah Dewey (1896-1904) dan Laporan Jawatankuasa Kajian Kurikulum (1933-1941) di USA dalam Mok Soon Seng. (b) Penentuan kaedah dan strategi untuk mencapai objektif-objektif kurikulum. (d) Penilaian untuk mengukur keberkesanaan pengajaran dan pembelajaran.objektif utama.(c) Metodologi yang digunakan untuk melaksanakan kurikulum berdasrkan objektifnya. menyenaraikan empat kompenen utama berikut sebagai garis panduan untuk melaksanakan sesuatu kurikulum sekolah: (a) Pengenalpastian objektif-objektif kurikulum. Taba bersetuju dengan Dewey bahawa kurikulum sekolah harus ditentukan berdasarkan logik penyelesaian masalah dan strategi berpusatan pelajar sebagai objektif. Dengan garis panduan daripada Loporan Jawatankuasa Kajian Kurikulum. Kursus PTK(Pengurusan Kurikulum). objektif pelajaran ditentukan berdasarkan falsafah pragmatism yang mengandungi lagik penyelesaian masalah malalui aktiviti inkuiripenemuan. (d) Penilaian untuk pencapaian objektif. . Jawatankuasa Kajian Kurilukum (1933-1941) USA. (b) Ringkasan objektif-objektif kurikulum. Di bawah kurikulum sekolah Dewey.

Stenhouse bersetuju dengan Peters (1966) dalam Mok Soon Seng. Stenhouse mengusulkan pembentukan kurikulum berdasarkan prinsip-prinsip pemilihan isi kandungan dari segi kriteria dan tidak perlu bergantung kepada objektifnya. (e) Pemilihan pengalaman pembalajaran. (g) Pengukuran dan penilaian. Sehubungan ini. (b) Aktiviti yang memerlukan pelajar-pelajar melibatkan diri mereka secara aktif dalam situasi pembelajaran. .(c) Pemilihan isi kandungan kurikulum. (f) Organisasi pengalaman pembelajaran yang dipilih. Mengikut Peters. Model Kurikulum Stenhouse merangkumi aktiviti-aktiviti berikut: (a) Aktiviti yang membolehkan pelajar-pelajar membuat keputusan dan refleksinya diri sendiri. aktiviti-aktiviti kurikulum seperti Sains. Sejarah dan Kesusasteraan mengandungi isi kandungan kognitif dan boleh membawa banyak sumbangan kepada kehidupan. Model kurikulum Stenhouse (1975). adalah berlandaskan kepada model proses dan tidak bermula dengan objektif pengajaran dan pembelajaran sebagai komponen utama dalam sesuatu kurikulum. Kursus PTK (Pengurusan Dan Kurikulum) bahawa pemilihan isi kandungan kurikulum harus berdasarkan nilai justifikasi. Maka. (d) Organisasi isi kandungan kurikulum yang dipilih.

(c) Aktiviti yang membolehkan pelajar-pelajar menyelesaikan masalah mengikut kebolehan masing-masing. (d) Aktiviti yang memerlukan pelajar. Stenhouse mencadangkan bahawa guru memainkan peranan sebagai penyelidik dan mengkaji masalah pendidikan dari semasa ke semasa dengan tujuan mempertingkatkan kualiti dan kemahiran mereka dalam perancangan serta perlaksanaan aktiviti pengajaran dan pembelajaran dengan lebih berkesan. Sehubungan ini. jika dikaji banyak bergantung kepada kemahiran guru untuk melaksanakannya dengan berkesan.pelajar menggunakan pengamatan dan gaya intelek untuk memerhati situasi dan idea baru serta aplikasi dalam suatu proses intelek. Kerjaya perlaksanaan kurikulum amat bergantung kepada kemahiran guru yang diperlukan untuk merancang dan melaksanakan aktiviti pengajaran dan pembelajaran berdasarkan garis panduan aktiviti-aktiviti yang disenaraikan dalam model kurikulum tersebut. Model Kurikulum Stenhouse. BINCANGKAN KURIKULUM SECARA UMUM DI MALAYSIA . (e) Aktiviti yang melibatkan pelajar-pelajar dan guru dalam penanggungan risiko kejayaan atau kegagalan. (f) Aktiviti yang melibatkan pelajar-pelajar dalam aplikasi bersama dengan penguasaan peraturan-peraturan. Ini adalah kerana Stenhouse menitikberatkan proses pengajaran guru lebih daripada pemilihan isi kandungan dalam kurikulum. piawai atau displin.

Berdasarkan syor-syor yang terkandung dalam Laporan Jawatankuasa Kabinet Mengkaji Perlaksanaan Dasar Pelajaran (1979). Berikutan itu. Merujuk kepada Kementerian Pelajaran Malaysia. Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM) turut dilaksanakan di sekolah- . norma. dan wawasan negara. dan pelbagai cara penyusunan yang lain. Peraturan-peraturan Kurikulum Kebangsaan) Pendidikan 1997 Jadi secara amnya kurikulum juga boleh ditaktifkan sebagai segala rancangan yang dikehendaki oleh sesebuah sekolah ataupun sesebuah institusi pelajaran bagi memenuhi matlamat pendidikan (Buku Laporan Jawatankuasa Kabinet. mental. Oleh sebab itu. dipetik dari Abdullah Sani. dam emosi serta untuk menanam dan mempertingkatkan nilai moral yang diingini dan untuk menyampaikan pengetahuan (Akta Pendidikan 1996. nilai. dan kepercayaan untuk membantu perkembangan seseorang murid dengan sepenuhnya dari segi jasmani. unsur kebudayaan. kurikulum itu perlu memenuhi kehendak falsafah. matlamat pendidikan. kemahiran. pelbagai rumusan masalah berkaitan kehidupan seharian. kurikulum kebangsaan merupakan suatu wadah program pendidikan yang melibatkan aktiviti kurikulum dan kegiatan kokurikulum yang merangkumi semua pengetahuan.1979. Di Malaysia. 2005: 144). Isi pelajaran tetap merupakan teras kurikulum walaupun disusun dalam pelbagai cara dalam kurikulum sebagai mata pelajaran (Beuchamp 1968 dalam Kamarudin & Siti Hajar 2004).Kurikulum merupakan dokumen bertulis yang melakarkan isi mata pelajaran yang diajar. beberapa perubahan baru telah berlaku dalam arena pendidikan. Kurikulum Baru Sekolah Rendah (KBSR) telah dilaksanakan di semua sekolah rendah mulai tahun 1983. Apa sahaja yang diajar di sekolah merupakan kandungan mata pelajaran yang diajar menerusi pelbagai mata pelajaran. pelbagai pilihan disiplin ilmu pengetahuan. rohani.

KBSR dan KBSM digubal berasaskan Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK). Jawatankuasa Sukatan Pelajaran ditubuhkan pada tahun 1956 untuk merumuskan sukatan pelajaran yang sesuai dan juga untuk mengesyorkan jumlah masa pelajaran bagi setiap mata pelajaran. Arab dan yang terbaru adalah Bahasa Iban.sekolah menengah mulai tahun 1989. Cina. Hal ini penting bagi memupuk semangat cintakan bahasa ibunda agar ianya tak lekang dek panas dan tak lapuk dek hujan. sambil memenuhi tuntutan . keyakinan serta kepatuhan kepada Tuhan. Semua warga pendidikan diharap akan berganding bahu dan berusaha dengan gigih agar FPK dapat dicapai demi kemakmuran negara kita. FPK menekankan perkembangan individu secara menyeluruh dan bersepadu ke arah melahirkan insan yang baik berdasarkan kepercayaan. kita mungkin perlu menunggu masa satu atau dua generasi kehidupan. Tamil. Reka bentuk kurikulum di Malaysia bermula dengan Laporan Razak (1956) yang mencari jalan untuk memansuhkan perbezaan dalam kurikulum sekolahsekolah Melayu. Bagi melihat kesan FPK yang ketara. menyatakan pada peringkat KBSR dan KBSM ada mata pelajaran yang membolehkan pelajar membuat pilihan yang dikenali sebagai mata pelajaran tambahan yang terdiri daripada bahasa Cina. FPK merupakan aspirasi pendidikan negara. Tamil. Akta Pelajaran (1961). Jawatankuasa Kabinet ditubuhkan pada tahun 1974 untuk mengkaji pelaksanaan dasar pendidikan dan juga menyentuh tentang aspek kurikulum bagi memastikan bahawa ia memenuhi tuntutan bagi keperluan tenaga rakyat dalam pembinaan ekonomi. Andai semua pihak yang bertanggungjawab memainkan peranan masing-masing FPK sudah pasti memberi kesan yang positif. dan Inggeris sambil mengekalkan bahasa pengantar masing-masing.

Bahasa Inggeris. Standard kandungan merupakan pernyataan spesifik tentang perkara yang murid perlu ketahui dan boleh dilakukan dalam suatu tempoh persekolahan yang merangkumi aspek pengetahuan. Bahasa Cina dan Bahasa Tamil) Pendidikan Islam. kemahiran dan nilai. 1994 halaman 100). Pendidikan Moral. Manakala aspek pembelajaran pula adalah merupakan satu penetapan kriteria atau indikator pencapaian dalam bentuk objektif tingkahlaku (behavioural) untuk memastikan pencapaian setiap standard kandungan (Kementerian Pelajaran Malaysia 2009). Kurikulum di Malaysia juga dapat dibahagikan kepada dua reka bentuk kurikulum iaitu reka bentuk kurikulum yang berasaskan standard dan kurikulum berbentuk modular. Permainan Luar dan Matematik. Manakala kurikulum yang berbentuk modul mengandungi dua jenis modul iaitu Modul Asas dan Modul Bertema. Tujuan utama penetapan standard dalam Kurikulum Kebangsaan adalah untuk ekuiti dan kualiti. Manakala kurikulum yang berbentuk modular mengandungi kandungan yang telah diorganisasi dan disampaikan dalam bentuk bahagian atau unit dan bahagian unit inilah yang dinamakan modul. Peluang pendidikan yang sama akan diberikan kepada semua murid untuk tujuan ekuiti bagi penetapan standard pendidikan. Kualiti pula membawa maksud bahawa semua murid perlu diberi pendidikan yang berkualiti. Oleh yang demikian. (Kementerian Pelajaran Malaysia 2009). Kurikulum Kebangsaan di Malaysia berasaskan keduadua rekabentuk kurikulum tersebut. Modul Bertema pula merupakan modul bersepadu yang mengandungi unsur-unsur dalam .untuk melahirkan masyarakat bersepadu dan berdisiplin selaras dengan pembinaan sifat-sifat kemanusiaan (Mohd Daud. Kurikulum yang berbentuk standard adalah berasaskan standard kandungan dan standard pembelajaran yang perlu dicapai oleh murid. Modul Asas pula terdiri daripada Komponen Bahasa (Bahasa Malaysia.

Hal ini berlaku apabila masyarakat mulai sedar tentang kepentingan sistem pendidikan masyarakat dan negara. Kurikulum di Malaysia sentiasa mengalami perubahan dan perkembangan bagi membina dan meningkatkan kualiti kurikulum dalam sistem pendidikan negara. tahu dan buat serta amalkan. kebolehan.keenam-enam tunjang dan unsur kreatif. bakat serta minat murid. Kurikulum digubal agar bersesuaian dengan tahap perkembangan indidvidu supaya dapat merangsang pemikiran. penggubalan kurikulum di lakukan bagi menyeragamkan kurikulum yang di gunakan dalam sistem pendidikan. Perancangan dan penggubalan kurikulum ini mengambil kira pandangan dan falsafah serta teori pendidikan serta cara pembelajaran terkini seperti teori pelbagai kecerdasan. . meningkatkan kecerdasan dan kesihatan ke arah penyuburan optimum. Modul Bertema ini juga dibina dengan menggunakan isu kehidupan seharian kanak-kanak (Kementerian Pelajaran Malaysia 2009). Kurikulum sentiasa digubal bagi membentuk kurikulum yang sesuai selaras dengan pembangunan negara. Kurikulum di Malaysia berlandaskan prinsip Rukun Negara dan Falsafah Pendidikan Kebangsaan sebagai pendokong matlamat dan wawasan negara. Kurikulum di Malaysia adalah bersepadu dan terancang melalui Amalan Bersesuaian Dengan Perkembangan Kanak-Kanak (ABP). teori kecerdasan emosi dan konsep e-pembelajaran 2003). membina sikap positif. kritis dan inovatif. Di samping itu. ABP ialah satu (Pusat Perkembangan Kurikulum pendekatan yang menekankan kepada penggunaan kaedah pengajaran dan pembelajaran yang bersesuaian dengan umur. Kurikulum ini berfokus kepada hasil pembelajaran iaitu memberi penekanan kepada apa yang murid perlu faham. perkembangan diri.

pembangunan sosial dan emosi yang meliputi penggunaan pelbagai pendekatan untuk pembangunan pembelajaran dan bahasa. Pembangunan kurikulum yang komprehensif bagi perkembangan awal kanak-kanak secara menyeluruh adalah sangat penting kerana ia dapat meneruskan kesinambungan dalam pedagogi pengasuhan dan pendidikan awal kanak-kanak yang merangkumi umur dari lahir sehingga selesai persekolahan. menekankan kepada inkuri penemuan dan menggunakan pendekatan pengajaran dan pembelajaran persepadu. kanak-kanak dapat mencapai perkembangan yang optimum.Kurikulum standard kebangsaan merupakan kurikulum yang terbaru digubal dengan memberi penekanan kepada standard kandungan dan standard pembelajaran yang patut diketahui dan boleh dilakukan oleh kanak-kanak yang berumur empat hingga enam tahun. belajar melalui bermain. . Belajar sambil bermain dikukuhkan dengan suasana yang merangsang pembelajaran melalui penerokaan dan perbincangan bersama orang dewasa yang berpengetahuan.KANAK YANG TERDAPAT DI MALAYSIA Perkembangan optimum dan seimbang kanak-kanak bermula daripada kurikulum yang menarik dan dikendalikan dalam suasana yang riang dan gembira. BINCANGKAN SECARA UMUM KURIKULUM AWAL KANAK. Kurikulum ini berfokuskan kepada proses pengajaran dan pembelajaran yang berpusatkan pelajar. Ia merangkumi semua bidang yang kritikal dan penting untuk pembangunan kanak-kanak termasuklah pembangunan untuk kesejahteraan fizikal dan pergerakan motor. bertema. pembelajaran kontekstual dan pembelajaran berasaskan projek (Bahagian Pembangunan Kurikulum 2009).

Inisiatif terkini KPM adalah membangunkan panduan Kurikulum Prasekolah Kebangsaan (KPK) pada tahun 2003 yang kemudiannya dikemas kinikan pada tahun 2010 untuk menghasilkan Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan (KSPK). Pada tahun 2003. Pendidikan awal kanak-kanak (PAKK) di Malaysia telah menjadi satu industri yang bercambah dengan pesatnya sejak kebelakangan ini namun inisiatif Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) untuk menginstitusikan PAKK hanya bermula di sekitar tahun 1990-an melalui beberapa peraturan dalam Akta Pendidikan 1996. 2009). Sempena dengan perlaksanaan program pendidikan prasekolah ‘annex’ iaitu penubuhan tadika di sekolah rendah seluruh negara maka garis panduan yang sedia ada pada masa itu disemak semula . Kementerian Pelajaran Malaysia menetapkan bahawa Kurikulum Prasekolah Kebangsaan hendaklah digunakan oleh semua tadika kerajaan.Perkembangan pesat pendidikan prasekolah di Malaysia bermula pada tahun 1970-an yang pada ketika itu lebih dikenali dengan kindergarten atau tadika yang dilaksanakan secara lebih teratur dari tahun-tahun sebelumnya yang pada ketika itu hanya diceburi oleh agensi-agensi kerajaan seperti KEMAS. bantuan kerajaan. Surat Pekeliling Ikhtisas: Bil: 15/2002. NGO's clan pihak swasta. Pembaharuan dalam kurikulum prasekolah kebangsaan ini diadakan bagi menangani masalah yang dihadapi oleh para pendidik dalam menterjemahkan teori ke dalam dunia praktikal (Farida Yunus & Hasnah Toran. NGO's dan swasta mulai 1 Januari 2003 (Laman Sesawang Prasekolah Baling Sik. Garis Panduan Kurikulum Prasekolah merupakan salah satu kurikulum yang terdapat di Malaysia yang telah digubal buat pertama kali semasa projek imbuhan dijalankan pada tahun 1973 hingga 1983. 2010).

serta komponen kreativiti dan estetika (IPGM Kampus Dato’ Razali Ismail. di samping panduan merancang aktiviti untuk menaksir . Hal ini. 2009). komponen perkembangan kognitif. Komponen kurikulum prasekolah berdasarkan garis panduan ini ialah komponen bahasa dan komunikasi.mengikut perkembangan semasa dan keperluan agensi yang menjalankan pendidikan prasekolah. komponen perkembangan sosioekonomi. Ia dibentuk bagi memberi panduan kepada pendidik-pendidik mengenai pengurusan taska atau Pusat Anak Permata Negara (PAPN) mengenai pedagogi pendidikan dan asuhan kanakkanak yang terbaik bagi meningkatkan kecemerlangan potensi kanak-kanak. kaedah pegasuhan secara holistik. Sehubungan dengan itu satu garis panduan kurikulum prasekolah yang juga dipanggil kurikulum prasekolah telah diterbitkan pada tahun 1998 dan dikuatkuasakan penggunaannya mulai 1 Januari 1999 untuk semua tadika di negara ini. komponen perkembangan fizikal. Akta Pendidikan 1996 telah menaikkan martabat pendidikan prasekolah dengan memasukkan pendidikan prasekolah ke dalam Sistem Pendidikan Kebangsaan. Garis panduan itu telah diterbitkan pada tahun 1993. Kurikulum ini mencakupi aspek-aspek kaedah berinteraksi dengan kanak-kanak yang boleh memberikan pengalaman pembelajaran yang maksimum. Kurikulum PERMATA juga merupakan kurikulum yang digunapakai dalam rujukan pengajaran di prasekolah yang telah dibentuk oleh pakar-pakar pendidikan awal kanak-kanak dari kalangan pensyarah-pensyarah universiti. bertujuan untuk menyuburkan potensi murid dalam semua aspek perkembangan. menguasai kemahiran asas dan memupuk sikap positif sebagai persediaan masuk ke sekolah rendah (Garis Panduan Pendidikan Prasekolah di Malaysia 1993). komponen kerohanian dan moral.

kemanusiaan. Kurikulum PERMATA mengandungi . perkembangan deria dan pemahaman dunia. Kurikulum PERMATA berbeza kerana ianya memberi penekanan kepada pembangunan kanak-kanak secara holistik dalam aspek kemahiran kognitif. perkembangan bahasa. 2008). serta lestari dan sains teknologi (Bahagian Pembangunan Kurikulum 2009). komunikasi dan fizikal. merefleks dan mengadakan kerjasama pintar dengan ibubapa dan ahli keluarga serta masyarakat (Aminah Ayob et al. perkembangan pra-matematik dan pemikiran logik. Antara ciri-ciri penting dalam kurikulum PERMATA ialah skop kurikulum PERMATA meliputi perkembangan sosio emosi. 2010). sosioemosi. ketrampilan diri. kerohanian. Kurikulum standard prasekolah kebangsaan merupakan kurikulum yang terbaru digubal dengan memberi penekanan kepada standard kandungan dan standard pembelajaran yang patut diketahui dan boleh dilakukan oleh kanak-kanak yang berumur empat hingga enam tahun. fizikal dan estetika. bertema. pembelajaran kontekstual dan pembelajaran berasaskan projek. serta aspek asuhan meliputi keselamatan. Kurikulum ini berfokuskan kepada proses pengajaran dan pembelajaran yang berpusatkan kanakkanak. menekankan kepada inkuri penemuan dan menggunakan pendekatan pengajaran dan pembelajaran bersepadu. perkembangan fizikal dan kemahiran mengurus diri. penjagaan dan amalan asuhan (PERMATA Negara. komunikasi dan literasi awal. Kurikulum kebangsaan adalah berasaskan kepada Kursus Asas Asuhan Kanak-Kanak (KAAK) dan kurikulum PERMATA. Antara bentuk kurikulum standard prasekolah kebangsaan adalah meliputi komunikasi. Pada masa sekarang. pemakanan seimbang. belajar melalui bermain. sahsiah dan kerohanian. sikap dan nilai.perkembangan kanak-kanak.

merefleks dan mengadakan kerjasama pintar dengan ibu bapa dan ahli keluarga serta masyarakat. Kementerian Pelajaran Malaysia telah mengorak langkah awal dalam bidang pendidikan awal kanak-kanak pada tahun 1970 dengan memulakan projek rintis sebanyak 13 buah kelas di bawah biayaan Yayasan Bernard Van Leer. kurikulum ini berkonsepkan permainan. panduan merancang aktiviti untuk mentaksir perkembangan kanak-kanak. bermula pada Januari2010. Kementerian Pelajaran Malaysia telah mengorak langkah awal bermula pada tahun 2000 dalam menggubal kurikulum prasekolah yang dikenali sebagai Kurikulum Prasekolah Kebangsaan. daripada 1353 yang dirancang untuk . Kementerian Pelajaran Malaysia mula melaksanakan program pendidikan awal kanak-kanak yang lebih dikenali sebagai pendidikan prasekolah "annex" 1992.garis panduan kepada pendidik-pendidik dan pihak yang menguruskan Taska atau Pusat Anak Permata Negara (PAPN) bagi kanak-kanak yang berumur di bawah 4 tahun mengenai pedagogi pendidikan dan asuhan kanak-kanak yang terbaik bagi meningkatkan kecemerlangan potensi kanak-kanak. Kurikulum ini mencakupi aspekaspek kaedah berinteraksi dengan kanak-kanak yang boleh memberikan pengalaman pembelajaran yang maksimum. Semenjak dilancarkan Bidang Keberhasilan Utama Nasional (NKRA) Pendidikan. Satu program rintis telah dilaksanakan di 100 buah sekolah di seluruh negara pada tahun 2002 bagi memastikan keberkesanan kurikulum tersebut (Laman Sesawang Prasekolah BalingSik. penerokaan.131 buah kelas prasekolah. berdasarkan mesyuarat Jemaah Menteri 18 Disember 1991 bersetuju mewujudkan sebanyak 1. Bagi melaksanakan keputusan tersebut. Selain itu. kaedah pengasuhan secara holistik. 2009). berfokus dan terancang sesuai dengan umur kanak-kanak tersebut.

fizikal serta kreativiti dan estetika. Kurikulum Prasekolah Kebangsaan memberi penekanan kepada komponen Bahasa dan Komunikasi sebagai usaha untuk meningkatkan literasi murid dalam bahasa. koordinasi motor dan pengurusan diri. Kurikulum Prasekolah Kebangsaan merangkumi aspekaspek yang diperlukan dalam perkembangan kanak-kanak yang universal iaitu perkembangan bahasa dan komunikasi. komunikasi dan literasi awal. rohani dan social. . Kurikulum PERMATA dirujuk daripada model Pen Green tetapi telah diperkayakan dengan ciri kebudayaan Malaysia. kemahiran berinteraksi dan komunikasi serta membina keyakinan murid menghadapi pelbagai cabaran dalam era globalisasi dunia. perkembangan kognitif. kerohanian dan moral. sebanyak 987 buah telahpun beroperasi mengikut pecahan. perkembangan pra matematik dan pemikiran logik. Kurikulum Prasekolah Kebangsaan pula digubal sebagai usaha untuk menyelaras dan meningkatkan kualiti pendidikan prasekolah bagi kanak-kanak yang berumur 5-6 tahun. Ianya menjadi satu dokumen rujukan standard kepada semua pengusaha tadika seperti yang terdapat dalam pindaan Akta Pendidikan 1996 (Pendidikan Prasekolah). sosioemosi. dan perkembangan daya kreativiti dan estetika. perkembangan deria dan pemahaman dunia persekitaran. perkembangan fizikal. Kurikulum PERMATA mempunyai enam bidang pembelajaran iaitu perkembangan emosi. perkembangan bahasa.beroperasi pada tahun 2010.

maka Kementerian Pelajaran Malaysia sebagai pihak yang bertanggungjawab perlu memasukkan elemen sesuai yang boleh memberi skop yang lebih meluas untuk keberkesanan proses pembelajaran kanak-kanak di prasekolah. kerjasama pelbagai pihak amat diperlukan bagi mengatasi kekangan-kekangan yang timbul. rohani. dan . pihak NGO. Oleh itu. atau pihak yang tertentu malah penglibatan ibu bapa dianggap memang signifikan dalam proses pendidikan kanak-kanak. Jawatankuasa kurikulum sekolah adalah sebuah jawatankuasa professional yang penting bagi melaksanakan pencapaian matlamat kurikulum di sekolah supaya selaras dengan falsafah dan matlamat pendidikan negara iaitu melahirkan insan yang seimbang dan kehendak-kehendak kurikulum kebangsaan tidak dapat dilaksanakan dengan sepenuhnya dan menyeluruh kerana terdapat beberapa kekangan yang masih menjadi penghalang utama kepada perlaksanaan ini. Memandangkan bukan sahaja penglibatan guru. jasmani.KESIMPULAN Kehendak-kehendak kurikulum sekolah perlu dilaksanakan di semua sekolah. harmonis dari segi intelek.

BIBLIOGRAFI Akta Pendidikan 1996 (Akta 550) dan Peraturan. Tanjong Malim: Penerbit Universiti Pendidikan Sultan Idris. Akta pelajaran (1961). Diperolehi pada 28 ogos 2010 daripada http://www. Rohani Abdullah. Bidang Keberhasilan Utama Nasional (NKRA) Pendidikan (2010).emosi. International Law Book Services.pdf . Diperolehi pada 28 0gos 2010 daripada http://skguarchempedak. Kementerian Pelajaran Malaysia. Bahagian Pembangunan Kurikulum 2009: Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan. Mastura Badzis.1440). Kuala Lumpur. Azizah Lebai Nordin dan Mahani Razali (2008). Kurikulum Permata.scribd. Perkara ini perlu diberi perhatian yang sewajarnya memandangkan trend yang wujud dan banyak isu yang sentiasa menjadi bualan dalam sistem pendidikan prasekolah di Malaysia. 2001( ms 1-98 dan 129.com/v2/wpcontent/uploads/ downloads/2010/07/1275279590.com/doc/18935544/Penyata-Razak Aminah Ayob.peraturan Terpilih.

com/2009_06_01_archive. Kamarudin Hj.M (1966). Kuala Lumpur : Karyazano Enterprise pada 28 . The Culture Concept in Educational Studies. HMSO. Pedagogi Asas Pendidikan. http://ipgmkdriprasekolah. M. hlm.ukm. The Development of a Conceptual System for Dealing with Problems of Curriculum and Instruction.com Goodlad.blogspot. The Emergent In Curriculum. Los Angeles: University of Califoenia Institute for Development and Educational Activities. Wisdor: NFERNelson Department of Education and Sciences (DES) (1990).blogspot.I. Farida Yunus & Hasnah Toran (2010). Educational Theory. 17. “ Definitions and Models in Curriculum Theory”. 127-140. J. (2004).Burtonwood.my/~fpendidikan/siswazah/prosiding/jilid %202%202010/bil%207%20kajian%20adaptasi. Starting with Quality. N. (1986). Inlow. New York: Wiley IPGM Kampus Dato’ Razali Ismail. G. 2009.pdf Garis Panduan Pendidikan Prasekolah di Malaysia (1996). Diperolehi pada 28 ogos 2010 daripada http://pkukmweb. Husin & Siti Hajar Abd Aziz. (1966).html Ogos 2010 Johnson. (1967). Kajian Awal Adaptasi Silang Budaya Ke Atas Instrumen Penaksiran Autentik Untuk Kanak-kanak Berumur 3 Hingga 6 Tahun. Pendidikan Prasekolah Di Malaysia. London. Diperolehi pada 3 ogos 2010 daripada http://ipgmkdriprasekolah.

Mastura Bazdis (2008). New York: Holt.D. Reka Bentuk Kurikulum Sekolah. Englewood Cliffs: Prentice Hall. Mengkaji Pelaksanaan Dasar. (1979). Diperolehi pada 24 ogos 2010 dari http://www. Alexander (1974). . Jurnal Pusat Penyelidikan Perkembangan Kanak-kanak Negara (NCDRC). Universiti Pendidikan Sultan Idris. PERMATA Negara.L Dan N. Saylor. Kementerian Pendidikan Malaysia. Malaysia.net/pra/news. 2010. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Pengurusan Kurikulum. Pusat Perkembangan Kurikulum.M. Kursus PTK (Pengurusan Kurikulum). Neagley. R. Multimedia ES Resources Sdn Bhd: Kuala Lumpur. Reka Bentuk Kurikulum .my/content/view/186/2/ Mohd Daud Hamzah (1994). Kuala Lumpur : Kementerian Pendidikan Malaysia.jpm. Kurikulum Prasekolah Kebangsaan. J.my/kurikulum. (1967).php Laporan Jawatankuasa Kabinet.Kementerian Pelajaran Malaysia (2009). Diperolehi pada 28 0gos 2010 daripada http://www. Handbook For Effective Curicculum Development. Pendidikan Anak-anak di Peringkat Awal Umur Berasaskan Binaan Kurikulum yang Integratif. Kurikulum Permata.G dan W.asp Pusat Perkembangan Kurikulum. Diperolehi pada 28 ogos 2010 daripada http://saabd. Evans. Kementerian Pelajaran Malaysia (2009) Laman Sesawang Prasekolah BalingSik. Mok Soon Seng (2007).mindamadani. Planning Curriculum for Schools. 2009. Kuala Lumpur: Kementerian Pelajaran Malaysia. (2003).permata.

New York: Thomas Crowell. pt. Kuala Lumpur: Dewan Budaya dan Pustaka.K. Tyler (ed. Tyler. Perkembangan Kurikulum: Satu Panduan Praktis (Terjemahan). .B. Falsafah Dan Kurikulum Pendidikan: Petaling Jaya: Prentice Hall. (1976). Wheeler. 1. University of Chicago. Abdullah (2002). “ General Techniques of Curriculum Planning” dlm. Chicago. E. London: University of London. D. Curriculum: Principles and Foundations. R. Zais. (1945). London: Heinemannn. Curriculum Process. R. Chicago: University Of Chicago.S. (1967).) American Education in the Postwar Period. Howard Nicholls dan Audrey Nicholls. Stenhouse. (1975). (1987). An Introduction to Curriculum Research and Development. Zaini B. H. Fourty-fourth Year Book of the National Society for the Study of Education. Basic Principles of Curriculum and Instrusction. L.S.(1949).W. Taba.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful