APAKAH YANG DIMAKSUDKAN DENGAN KURIKULUM.

BINCANGKAN PENDAPAT DAN PANDANGAN PAKAR- PAKAR TENTANG KURIKULUM

Mohd Asnawi Satdimin Md Shufian Awang Avelyn Siang Nur Atiqah Basri

Jabatan Kemahiran Hidup Fakulti Teknik Dan Vokasional Universiti Pendidikan Sultan Idris

(18 hb Oktober 2010)

ABSTRAK

Penulisan

ini

dilakukan

bertujuan

untuk

mengetahui

apakah

yang

dimaksudkan dengan kurikulum. Definisi kurikulum menurut kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) ialah kurikulum merupakan segala rancangan pendidikan yang dikendalikan oleh sesebuah sekolah atau institusi pendidikan untuk mencapai matlamat pendidikan. Ia adalah suatu rancangan yang meliputi segala ilmu pengetahuan, kemahiran, nilai-nilai dan norma, unsurunsur kebudayaan dan kepercayaan masyarakat untuk diperturunkan kepada ahli-ahlinya. Menurut pandangan Neagley & Evans, 1992; kurikulum bermaksud semua pengalaman yang dirancang dan dikemukakan oleh pihak sekolah. Selain itu, terdapat juga perbincangan pendapat dan pandangan pakar- pakar mengenai kurikulum. Penulisan ini juga telah membincangkan mengenai definisi kurikulum, pendapat dan pandangan pakar berserta tokoh atau pengkaji berkaitan kurikulum. Antara lain, kajian ini juga membincangkan tentang kurikulum secara umum di Malaysia. Terdapat juga perbincangan secara umum mengenai kurikulum awal kanak- kanak di Malaysia.

Dalam bentuk yang praktikal. penyampaian ilmu dan juga penerapan nilai. . ia akan diaplikasikan dalam konteks persekitaran yang pelbagai samada dalam kehidupan sehariannya di ketika itu ataupun sebagai persediaan untuk kehidupannya di masa akan datang (Department of Education and Science. 2008). Secara umumnya. Dalam konteks kanak-kanak. Dengan adanya ‘ilmu’ atau kemahiran yang diperoleh. pendidikan selalu dikaitkan dengan proses pengajaran dan pembelajaran sesuatu kemahiran.PENGENALAN Kurikulum pendidikan merupakan satu wadah penting dalam menjana anjakan paradigma dalam diri setiap individu dan ia juga memainkan peranan penting untuk melahirkan insan deduktif yang dinamik dalam semua aspek kehidupan (Mastura Badzis. 1990). hasil pendidikan seharusnya dapat melahirkan insan yang mampu mengaplikasi ilmu yang dipelajari dan memanfaatkan kemahiran yang dimiliki dalam kehidupan seharian. pendidikan perlu dilihat sebagai satu proses kognitif yang berterusan berkembang serentak dengan perkembangan individu seorang kanak-kanak yang mempelajari apa sahaja yang ada di persekitaran.

(Abdullah Mohd Noor & Ahmad Jaffin Hassan.DEFINISI KURIKULUM Definisi kurikulum oleh kementerian Pendidikan Malaysia ialah kurikulum merupakan segala rancangan pendidikan yang dikendalikan oleh sesebuah sekolah atau institusi pendidikan untuk mencapai matlamat pendidikan. (Inlow. (Stenhouse. Falsafah dan Kurukulum Pendidikan). Falsafah dan Kurikulum Pendidikan). kemahiran. Kurikulum ialah semua pembelajaran yang dirancang dan dibimbing oleh sekolah. 1992). 1974).pelajar pada setiap peringkat dalam institusi pendidikan. (Kerr. Selain itu. 1975). Abdullah. Kurikulum ialah rancangan yang menyediakan kesempatan pembelajaran bagi memperoleh pelbagai tujuan menyeluruh dan objektif spesifik yang berkaitan dengannya. (Saylor & Alexander. Ia suatu rancangan yang meliputi segala ilmu pengetahuan. Usaha menyeluruh yang dirancang oleh pihak sekolah untuk membimbing murid memperoleh hasil pembelajaran yang telah ditentukan. nilai. 1968 dalam Zaini B. terdapat juga definisi yang menyatakan bahawa kurikulum sebagai unsur kebudayaan.unsur kebudayaan dan kepercayaan masyarakat untuk diperturunkan kepada ahli. Semua pengalaman yang dirancang dan dikemukakan oleh pihak sekolah (Neagley & Evans. Terdapat juga pendapat daripada beberapa pakar yang menyatakan bahawa kurikulum sebagai usaha. 1992 dalam Zaini B. Terdapat juga pendapat dari sesetengah pakar yang mendefinisikan kurikulum sebagai rancangan di peringkat sekolah dan dalam bidang pendidikan. unsur. Rancangan ini di bina oleh pusat persekolahan untuk sesuatu populasi murid sekolah. 1976).ahlinya. Menyampaikan prinsip dan unsur utama sesuatu usul pendidikan dalam keadaan yang terbuka kepada penelitian kritis dan boleh dikemukakan dengan berkesan secara praktik.nilai dan norma. Kurikulum ialah pilihan daripada berbagai- . Semua pengalaman pembelajaran yang diorganisasikan untuk pelajar. Abdullah.

(Burtonwood. Bersama-sama dengan objektif am diadakan kesempatan pembelajaran (KP) dan bersama-sama dengan objektif spesifik diwujudkan pusat penyusun (PP). PENDAPAT DAN PANDANGAN PAKAR. Seterusnya matlamat pendidikan diperoleh dan dinilai untuk dikemukakan sebagai objektif am pendidikan.bagai unsur budaya yang terdiri daripada ciri sejagat. aktiviti dan penilaian. Tiap-tiap komponen kurikulum berhubungan antara satu dengan yang lain seperti serpihan teka-teki (puzzle) yang mesti dipadankan dengan tepat untuk mengeluarkan kurikulum yang tidak dapat dilihat bentuknya. Menurut J. Nilai budaya diperoleh dan dinilai untuk dikemukakan sebagai matlamat pendidikan. Budaya terdiri daripada pengetahuan melalui penyelidikan saintifik dan juga kebijaksanaan lazim iaitu ilmu pengatahuan yang diketahui umum kerana telah diwarisi ataupun diperoleh daripada penyelidikan. nilai am dan aspek khusus sesuatu budaya. Pengetahuan sentiasa berkembang . TOKOH ATAU PENGKAJI BERKAITAN KURIKULUM Menurut Robert S. Kesatuan ini terdiri daripada integrasi empat komponen iaitu tujuan. 1986). Model ini secara keseluruhannya menunjukkan bahawa sistem logik dalaman kurikulum adalah berdasarkan andaian falsafah yang menapis berbagai-bagai unsur dasar yang lain untuk mempengaruhi kurikulum dan komponennya. Akhirnya objektif am pendidikan diperoleh dan dinilai untuk dikemukakan sebagai objektif spesifik pendididkan. memberikan pandangan dengan mengusulkan bahawa perancangan kurikulum dilakukan menerusi proses penilaian dan pemerolehan yang bersifat rasional. Zais (1976). mengusulkan kurikulum sebagai kesatuan yang tidak dapat dikesan tetapnya.I Goodlad (1966). isi.

Berdasarkan pandangan Saylor dan Alexander (1974).sehingga perlu diajarkan kepada kumpulan demi kumpulan pelajar. Lantaran itu kurikulum bergerak dinamik merentasi masa. matlamat dan nialai social. Seterusnya semua ini dipengaruhi oleh pembolehubah luaran. mod instruksi dan proses penilaian. Logik dalaman menyeluruh jelas melibatkan urutan proses pengeluaran dengan input dan output yang terdiri daripada rancangan dan pelajar. Rancangan ini dikelaskan menurut bidang. Saylor & Alexander juga menghuraikan satu sistem kurikulum yang dinamai subsistem perancangan kurikulum. Subsistem ini melibatkan pengembangan. Subsistem perancangan kurikulum merupakan unsur yqng mengekalkan. menilai dan mengesan kurikulum merentasi masa. matlamat dan objektif serta bidang. pembelajaran. Kurukulum ialah rancangan tentang kesempatan pembelajaran untuk mencapai matlamat am pendidikan dan objektif spesifik yang berkaitan. permintanan murid dan proses . Tiap-tiap bidang mempunyai rancangan tentang reka bentuk kurikulum. pengesanan dan penilaian rancangan kurikulum sepenuhnya. Sistem kurikulum mengeluarkan rancangan kesempatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan yang dilonggokan menjadi berbagai-bagai bidang. Matlamat dan objektif dibina berdasarkan data tentang ilmu pengetahuan. contohnya keperluan undang-undang. Beberapa pemboleh ubah luaran kurikulum mempengaruhi pembinaan rancangan untuk setiap bidang. Rancangan dalan bidang tersebut menduga wujud kemajuan murid yang dinilai dan dijadikan maklum balas terhadap murid sebagai unsur input. menyatakan bahawa sistem kurikulum bagi memperoleh murid sebagai input ke dalam kesempatan pembelajaran yang dibina melalui kurikulum. mengembangkan.

Wheeler (1967) memetakan berbagai-bagai pembolehubah yang berkait dengan tujuan. maka hasilnya perlulah sentiasa sekata dengan nilai. mengusulkan bahawa carta aliran ialah proses kurikulum. iaitu proses pembinaan dan perkembangan kurikulum.3 dan 4). Fasa penilaian ini juga sentiasa menyerap fasa lain yang telah disebutkan (1. fasa penilaian pemilihan isi (3). pengalaman dan penilaian serta logik dalaman bagi modelnya juga melibatkan tindakan. Ini kerana perkembangan kurikulum melibatkan pengumpulan dan penilaian data dan perumusan hipotesis untuk mengadakan eksperimen.2. fasa penilaian pemilihan pengalaman pembelajaran (2). individu dan aspek warisan budaya yang menjadi tugas sekolah untuk memancarkannya kepada murid. isi. Kurikulum menurut model ini dinilai juga secara empiris untuk menjadikan hasilnya sekata dengan nilai.Manakala menurut Mouritz Johnson (1967). proses ini perlu berorientasikan masyarakat. fasa penilaian prinsip dan prosedur untuk menyusun serta menyepadukan pengalaman (4) dan akhirnya fasa penilaian (5). empiris eksperimen. Wheeler (1967). Menurutnya. permintaan dan masalah masyarakat. Eksperimen ini bertujuan untuk menguji penentuan yang dilakukan dan memperoleh keputusan untuk menegaskan apakah penentuan tersebut memadai atau tidak. mengusulkan bahawa kurikulum ialah hasil npembelajaran yang dihasratkan. Perkembangan kurikulum mempunyai lima fasa. pemintaan dan masalah masyarakat. Secara keseluruhannya model ini mengukur kefahaman tentang kurikulum tetapi tidak dapat meninggalkan kesan huraian yang jelas tentang logik dalaman kurikulum. Oleh sebab kurikulum dibentuk oleh masyarakat. Secara keseluruhannya. iaitu penilaiann pemerolahan tujuan (1). .

(b) Isi pelajaran yang berdasarkan objektifnya. Tyler member definisi kurikulum sebagai pelajaran yang dirancang. dikelola dan dilaksanakan oleh pihak sekolah untuk mencapai matlamat pendidikan yang ditentukan. .Model Kurilukum Tyler (1949). Maka. Tyler berpendapat bahawa dengan adanya pernyataan objektif pelajaran dalam sesuatu kurikulum guru akan dapat merancang dan pembelajaran berdasarkan obkektif pelajaran yang dinyatakan dalam kurikulum itu. objektif pelajaran hendaklah merangkumi dua aspek yang berkaiatan. iaitu: (a) Perkara dan aktiviti yang harus dilakukan oleh guru. Tyler mengusulkan suatu Model Kurikulum yang mengandungi perkara-perkara berikut: (a) Matlamat pendidikan yang harus dicapai. (c) Tingkahlaku bersama dengan objektif perkembangannya hendaklah dinyatakan dalam setiap topik pelajaran. (b) Topik dan konsep untuk setiap pelajaran hendaklah disenaraikan. Mengikut beliau. (d) Objektif pelajaran hendaklah dinyatakan dalam bentuk objektif eksplisit agar menjadi panduan guru untuk menghasilkan perubahan tingkah laku pelajar. adalah berdasaskan kepada objektif dan proses. Berdasarkan huraian tersebut. Tyler mencadangkan empat perkara utama yang harus dirangkumi dalam kurikulum sekolah. iaitu: (a) Perkembangan tingkah laku kendiri pelajar (b) Isi kandungan mata pelajaran yang beroperasi dengan tingkah laku pelajar. Di dalam bukunya Basic Principles of Curriculum and Instruction.

. Kursus PTK(Pengurusan Kurikulum). objektif pelajaran ditentukan berdasarkan falsafah pragmatism yang mengandungi lagik penyelesaian masalah malalui aktiviti inkuiripenemuan. menyenaraikan empat kompenen utama berikut sebagai garis panduan untuk melaksanakan sesuatu kurikulum sekolah: (a) Pengenalpastian objektif-objektif kurikulum. beliau mengusulkan suatu Model Kurikulum yang lebih lengkap dan mantap seperti berikut: (a) Diagnosis atas permintaan kurikulum. Jawatankuasa Kajian Kurilukum (1933-1941) USA. Di bawah kurikulum sekolah Dewey. (d) Penilaian untuk pencapaian objektif. (b) Ringkasan objektif-objektif kurikulum. (d) Penilaian untuk mengukur keberkesanaan pengajaran dan pembelajaran. (c) Organisasi kaedah dan strategi. (b) Penentuan kaedah dan strategi untuk mencapai objektif-objektif kurikulum. Model kurikulum Taba (1945) adalah berlandaskan kepada Kurilukum Sekolah Dewey (1896-1904) dan Laporan Jawatankuasa Kajian Kurikulum (1933-1941) di USA dalam Mok Soon Seng. Taba bersetuju dengan Dewey bahawa kurikulum sekolah harus ditentukan berdasarkan logik penyelesaian masalah dan strategi berpusatan pelajar sebagai objektif. Selepas mengkaji Kurilukun Sekolah Dewey.(c) Metodologi yang digunakan untuk melaksanakan kurikulum berdasrkan objektifnya. Dengan garis panduan daripada Loporan Jawatankuasa Kajian Kurikulum.objektif utama.

(f) Organisasi pengalaman pembelajaran yang dipilih. Model kurikulum Stenhouse (1975). . Kursus PTK (Pengurusan Dan Kurikulum) bahawa pemilihan isi kandungan kurikulum harus berdasarkan nilai justifikasi. Maka. Mengikut Peters. (d) Organisasi isi kandungan kurikulum yang dipilih. (e) Pemilihan pengalaman pembalajaran. Stenhouse mengusulkan pembentukan kurikulum berdasarkan prinsip-prinsip pemilihan isi kandungan dari segi kriteria dan tidak perlu bergantung kepada objektifnya. Stenhouse bersetuju dengan Peters (1966) dalam Mok Soon Seng. (g) Pengukuran dan penilaian.(c) Pemilihan isi kandungan kurikulum. (b) Aktiviti yang memerlukan pelajar-pelajar melibatkan diri mereka secara aktif dalam situasi pembelajaran. adalah berlandaskan kepada model proses dan tidak bermula dengan objektif pengajaran dan pembelajaran sebagai komponen utama dalam sesuatu kurikulum. Sehubungan ini. Sejarah dan Kesusasteraan mengandungi isi kandungan kognitif dan boleh membawa banyak sumbangan kepada kehidupan. Model Kurikulum Stenhouse merangkumi aktiviti-aktiviti berikut: (a) Aktiviti yang membolehkan pelajar-pelajar membuat keputusan dan refleksinya diri sendiri. aktiviti-aktiviti kurikulum seperti Sains.

(d) Aktiviti yang memerlukan pelajar. Sehubungan ini. Kerjaya perlaksanaan kurikulum amat bergantung kepada kemahiran guru yang diperlukan untuk merancang dan melaksanakan aktiviti pengajaran dan pembelajaran berdasarkan garis panduan aktiviti-aktiviti yang disenaraikan dalam model kurikulum tersebut.pelajar menggunakan pengamatan dan gaya intelek untuk memerhati situasi dan idea baru serta aplikasi dalam suatu proses intelek. (f) Aktiviti yang melibatkan pelajar-pelajar dalam aplikasi bersama dengan penguasaan peraturan-peraturan. piawai atau displin. Ini adalah kerana Stenhouse menitikberatkan proses pengajaran guru lebih daripada pemilihan isi kandungan dalam kurikulum.(c) Aktiviti yang membolehkan pelajar-pelajar menyelesaikan masalah mengikut kebolehan masing-masing. jika dikaji banyak bergantung kepada kemahiran guru untuk melaksanakannya dengan berkesan. BINCANGKAN KURIKULUM SECARA UMUM DI MALAYSIA . (e) Aktiviti yang melibatkan pelajar-pelajar dan guru dalam penanggungan risiko kejayaan atau kegagalan. Stenhouse mencadangkan bahawa guru memainkan peranan sebagai penyelidik dan mengkaji masalah pendidikan dari semasa ke semasa dengan tujuan mempertingkatkan kualiti dan kemahiran mereka dalam perancangan serta perlaksanaan aktiviti pengajaran dan pembelajaran dengan lebih berkesan. Model Kurikulum Stenhouse.

dipetik dari Abdullah Sani. pelbagai rumusan masalah berkaitan kehidupan seharian. rohani. nilai. kemahiran. Apa sahaja yang diajar di sekolah merupakan kandungan mata pelajaran yang diajar menerusi pelbagai mata pelajaran.1979. Merujuk kepada Kementerian Pelajaran Malaysia. mental. Berdasarkan syor-syor yang terkandung dalam Laporan Jawatankuasa Kabinet Mengkaji Perlaksanaan Dasar Pelajaran (1979). norma. 2005: 144). Peraturan-peraturan Kurikulum Kebangsaan) Pendidikan 1997 Jadi secara amnya kurikulum juga boleh ditaktifkan sebagai segala rancangan yang dikehendaki oleh sesebuah sekolah ataupun sesebuah institusi pelajaran bagi memenuhi matlamat pendidikan (Buku Laporan Jawatankuasa Kabinet. kurikulum kebangsaan merupakan suatu wadah program pendidikan yang melibatkan aktiviti kurikulum dan kegiatan kokurikulum yang merangkumi semua pengetahuan. dan wawasan negara. beberapa perubahan baru telah berlaku dalam arena pendidikan. matlamat pendidikan. Di Malaysia. Oleh sebab itu. unsur kebudayaan. Kurikulum Baru Sekolah Rendah (KBSR) telah dilaksanakan di semua sekolah rendah mulai tahun 1983.Kurikulum merupakan dokumen bertulis yang melakarkan isi mata pelajaran yang diajar. Isi pelajaran tetap merupakan teras kurikulum walaupun disusun dalam pelbagai cara dalam kurikulum sebagai mata pelajaran (Beuchamp 1968 dalam Kamarudin & Siti Hajar 2004). Berikutan itu. pelbagai pilihan disiplin ilmu pengetahuan. dam emosi serta untuk menanam dan mempertingkatkan nilai moral yang diingini dan untuk menyampaikan pengetahuan (Akta Pendidikan 1996. Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM) turut dilaksanakan di sekolah- . kurikulum itu perlu memenuhi kehendak falsafah. dan kepercayaan untuk membantu perkembangan seseorang murid dengan sepenuhnya dari segi jasmani. dan pelbagai cara penyusunan yang lain.

Akta Pelajaran (1961). Jawatankuasa Kabinet ditubuhkan pada tahun 1974 untuk mengkaji pelaksanaan dasar pendidikan dan juga menyentuh tentang aspek kurikulum bagi memastikan bahawa ia memenuhi tuntutan bagi keperluan tenaga rakyat dalam pembinaan ekonomi. Arab dan yang terbaru adalah Bahasa Iban. dan Inggeris sambil mengekalkan bahasa pengantar masing-masing. KBSR dan KBSM digubal berasaskan Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK). Tamil.sekolah menengah mulai tahun 1989. Semua warga pendidikan diharap akan berganding bahu dan berusaha dengan gigih agar FPK dapat dicapai demi kemakmuran negara kita. Jawatankuasa Sukatan Pelajaran ditubuhkan pada tahun 1956 untuk merumuskan sukatan pelajaran yang sesuai dan juga untuk mengesyorkan jumlah masa pelajaran bagi setiap mata pelajaran. Reka bentuk kurikulum di Malaysia bermula dengan Laporan Razak (1956) yang mencari jalan untuk memansuhkan perbezaan dalam kurikulum sekolahsekolah Melayu. Bagi melihat kesan FPK yang ketara. keyakinan serta kepatuhan kepada Tuhan. menyatakan pada peringkat KBSR dan KBSM ada mata pelajaran yang membolehkan pelajar membuat pilihan yang dikenali sebagai mata pelajaran tambahan yang terdiri daripada bahasa Cina. Cina. Hal ini penting bagi memupuk semangat cintakan bahasa ibunda agar ianya tak lekang dek panas dan tak lapuk dek hujan. Tamil. sambil memenuhi tuntutan . kita mungkin perlu menunggu masa satu atau dua generasi kehidupan. FPK merupakan aspirasi pendidikan negara. Andai semua pihak yang bertanggungjawab memainkan peranan masing-masing FPK sudah pasti memberi kesan yang positif. FPK menekankan perkembangan individu secara menyeluruh dan bersepadu ke arah melahirkan insan yang baik berdasarkan kepercayaan.

Manakala kurikulum yang berbentuk modul mengandungi dua jenis modul iaitu Modul Asas dan Modul Bertema. (Kementerian Pelajaran Malaysia 2009). Bahasa Inggeris. Tujuan utama penetapan standard dalam Kurikulum Kebangsaan adalah untuk ekuiti dan kualiti. Modul Asas pula terdiri daripada Komponen Bahasa (Bahasa Malaysia. Manakala aspek pembelajaran pula adalah merupakan satu penetapan kriteria atau indikator pencapaian dalam bentuk objektif tingkahlaku (behavioural) untuk memastikan pencapaian setiap standard kandungan (Kementerian Pelajaran Malaysia 2009). Pendidikan Moral. Manakala kurikulum yang berbentuk modular mengandungi kandungan yang telah diorganisasi dan disampaikan dalam bentuk bahagian atau unit dan bahagian unit inilah yang dinamakan modul. Peluang pendidikan yang sama akan diberikan kepada semua murid untuk tujuan ekuiti bagi penetapan standard pendidikan. Oleh yang demikian. Permainan Luar dan Matematik. Standard kandungan merupakan pernyataan spesifik tentang perkara yang murid perlu ketahui dan boleh dilakukan dalam suatu tempoh persekolahan yang merangkumi aspek pengetahuan. Kualiti pula membawa maksud bahawa semua murid perlu diberi pendidikan yang berkualiti. Kurikulum yang berbentuk standard adalah berasaskan standard kandungan dan standard pembelajaran yang perlu dicapai oleh murid. Kurikulum Kebangsaan di Malaysia berasaskan keduadua rekabentuk kurikulum tersebut. Kurikulum di Malaysia juga dapat dibahagikan kepada dua reka bentuk kurikulum iaitu reka bentuk kurikulum yang berasaskan standard dan kurikulum berbentuk modular. Modul Bertema pula merupakan modul bersepadu yang mengandungi unsur-unsur dalam . Bahasa Cina dan Bahasa Tamil) Pendidikan Islam. 1994 halaman 100).untuk melahirkan masyarakat bersepadu dan berdisiplin selaras dengan pembinaan sifat-sifat kemanusiaan (Mohd Daud. kemahiran dan nilai.

membina sikap positif. bakat serta minat murid. Hal ini berlaku apabila masyarakat mulai sedar tentang kepentingan sistem pendidikan masyarakat dan negara. Kurikulum di Malaysia sentiasa mengalami perubahan dan perkembangan bagi membina dan meningkatkan kualiti kurikulum dalam sistem pendidikan negara. kritis dan inovatif.keenam-enam tunjang dan unsur kreatif. Kurikulum ini berfokus kepada hasil pembelajaran iaitu memberi penekanan kepada apa yang murid perlu faham. Perancangan dan penggubalan kurikulum ini mengambil kira pandangan dan falsafah serta teori pendidikan serta cara pembelajaran terkini seperti teori pelbagai kecerdasan. Kurikulum digubal agar bersesuaian dengan tahap perkembangan indidvidu supaya dapat merangsang pemikiran. tahu dan buat serta amalkan. Kurikulum di Malaysia berlandaskan prinsip Rukun Negara dan Falsafah Pendidikan Kebangsaan sebagai pendokong matlamat dan wawasan negara. teori kecerdasan emosi dan konsep e-pembelajaran 2003). penggubalan kurikulum di lakukan bagi menyeragamkan kurikulum yang di gunakan dalam sistem pendidikan. . kebolehan. Di samping itu. Modul Bertema ini juga dibina dengan menggunakan isu kehidupan seharian kanak-kanak (Kementerian Pelajaran Malaysia 2009). meningkatkan kecerdasan dan kesihatan ke arah penyuburan optimum. perkembangan diri. Kurikulum di Malaysia adalah bersepadu dan terancang melalui Amalan Bersesuaian Dengan Perkembangan Kanak-Kanak (ABP). ABP ialah satu (Pusat Perkembangan Kurikulum pendekatan yang menekankan kepada penggunaan kaedah pengajaran dan pembelajaran yang bersesuaian dengan umur. Kurikulum sentiasa digubal bagi membentuk kurikulum yang sesuai selaras dengan pembangunan negara.

KANAK YANG TERDAPAT DI MALAYSIA Perkembangan optimum dan seimbang kanak-kanak bermula daripada kurikulum yang menarik dan dikendalikan dalam suasana yang riang dan gembira. menekankan kepada inkuri penemuan dan menggunakan pendekatan pengajaran dan pembelajaran persepadu. pembangunan sosial dan emosi yang meliputi penggunaan pelbagai pendekatan untuk pembangunan pembelajaran dan bahasa. Kurikulum ini berfokuskan kepada proses pengajaran dan pembelajaran yang berpusatkan pelajar. BINCANGKAN SECARA UMUM KURIKULUM AWAL KANAK. pembelajaran kontekstual dan pembelajaran berasaskan projek (Bahagian Pembangunan Kurikulum 2009). . Belajar sambil bermain dikukuhkan dengan suasana yang merangsang pembelajaran melalui penerokaan dan perbincangan bersama orang dewasa yang berpengetahuan.Kurikulum standard kebangsaan merupakan kurikulum yang terbaru digubal dengan memberi penekanan kepada standard kandungan dan standard pembelajaran yang patut diketahui dan boleh dilakukan oleh kanak-kanak yang berumur empat hingga enam tahun. Pembangunan kurikulum yang komprehensif bagi perkembangan awal kanak-kanak secara menyeluruh adalah sangat penting kerana ia dapat meneruskan kesinambungan dalam pedagogi pengasuhan dan pendidikan awal kanak-kanak yang merangkumi umur dari lahir sehingga selesai persekolahan. bertema. Ia merangkumi semua bidang yang kritikal dan penting untuk pembangunan kanak-kanak termasuklah pembangunan untuk kesejahteraan fizikal dan pergerakan motor. belajar melalui bermain. kanak-kanak dapat mencapai perkembangan yang optimum.

NGO's dan swasta mulai 1 Januari 2003 (Laman Sesawang Prasekolah Baling Sik. bantuan kerajaan.Perkembangan pesat pendidikan prasekolah di Malaysia bermula pada tahun 1970-an yang pada ketika itu lebih dikenali dengan kindergarten atau tadika yang dilaksanakan secara lebih teratur dari tahun-tahun sebelumnya yang pada ketika itu hanya diceburi oleh agensi-agensi kerajaan seperti KEMAS. NGO's clan pihak swasta. 2009). Garis Panduan Kurikulum Prasekolah merupakan salah satu kurikulum yang terdapat di Malaysia yang telah digubal buat pertama kali semasa projek imbuhan dijalankan pada tahun 1973 hingga 1983. Pada tahun 2003. 2010). Inisiatif terkini KPM adalah membangunkan panduan Kurikulum Prasekolah Kebangsaan (KPK) pada tahun 2003 yang kemudiannya dikemas kinikan pada tahun 2010 untuk menghasilkan Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan (KSPK). Kementerian Pelajaran Malaysia menetapkan bahawa Kurikulum Prasekolah Kebangsaan hendaklah digunakan oleh semua tadika kerajaan. Surat Pekeliling Ikhtisas: Bil: 15/2002. Sempena dengan perlaksanaan program pendidikan prasekolah ‘annex’ iaitu penubuhan tadika di sekolah rendah seluruh negara maka garis panduan yang sedia ada pada masa itu disemak semula . Pendidikan awal kanak-kanak (PAKK) di Malaysia telah menjadi satu industri yang bercambah dengan pesatnya sejak kebelakangan ini namun inisiatif Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) untuk menginstitusikan PAKK hanya bermula di sekitar tahun 1990-an melalui beberapa peraturan dalam Akta Pendidikan 1996. Pembaharuan dalam kurikulum prasekolah kebangsaan ini diadakan bagi menangani masalah yang dihadapi oleh para pendidik dalam menterjemahkan teori ke dalam dunia praktikal (Farida Yunus & Hasnah Toran.

komponen perkembangan kognitif. kaedah pegasuhan secara holistik. Kurikulum ini mencakupi aspek-aspek kaedah berinteraksi dengan kanak-kanak yang boleh memberikan pengalaman pembelajaran yang maksimum. Sehubungan dengan itu satu garis panduan kurikulum prasekolah yang juga dipanggil kurikulum prasekolah telah diterbitkan pada tahun 1998 dan dikuatkuasakan penggunaannya mulai 1 Januari 1999 untuk semua tadika di negara ini. komponen kerohanian dan moral. komponen perkembangan sosioekonomi. bertujuan untuk menyuburkan potensi murid dalam semua aspek perkembangan. Hal ini.mengikut perkembangan semasa dan keperluan agensi yang menjalankan pendidikan prasekolah. Ia dibentuk bagi memberi panduan kepada pendidik-pendidik mengenai pengurusan taska atau Pusat Anak Permata Negara (PAPN) mengenai pedagogi pendidikan dan asuhan kanakkanak yang terbaik bagi meningkatkan kecemerlangan potensi kanak-kanak. menguasai kemahiran asas dan memupuk sikap positif sebagai persediaan masuk ke sekolah rendah (Garis Panduan Pendidikan Prasekolah di Malaysia 1993). di samping panduan merancang aktiviti untuk menaksir . Kurikulum PERMATA juga merupakan kurikulum yang digunapakai dalam rujukan pengajaran di prasekolah yang telah dibentuk oleh pakar-pakar pendidikan awal kanak-kanak dari kalangan pensyarah-pensyarah universiti. Garis panduan itu telah diterbitkan pada tahun 1993. 2009). serta komponen kreativiti dan estetika (IPGM Kampus Dato’ Razali Ismail. Akta Pendidikan 1996 telah menaikkan martabat pendidikan prasekolah dengan memasukkan pendidikan prasekolah ke dalam Sistem Pendidikan Kebangsaan. komponen perkembangan fizikal. Komponen kurikulum prasekolah berdasarkan garis panduan ini ialah komponen bahasa dan komunikasi.

2010). perkembangan bahasa. komunikasi dan fizikal. perkembangan fizikal dan kemahiran mengurus diri. penjagaan dan amalan asuhan (PERMATA Negara. serta lestari dan sains teknologi (Bahagian Pembangunan Kurikulum 2009). perkembangan pra-matematik dan pemikiran logik. Kurikulum PERMATA mengandungi . komunikasi dan literasi awal. serta aspek asuhan meliputi keselamatan. 2008). ketrampilan diri. Kurikulum standard prasekolah kebangsaan merupakan kurikulum yang terbaru digubal dengan memberi penekanan kepada standard kandungan dan standard pembelajaran yang patut diketahui dan boleh dilakukan oleh kanak-kanak yang berumur empat hingga enam tahun. Antara bentuk kurikulum standard prasekolah kebangsaan adalah meliputi komunikasi. Kurikulum kebangsaan adalah berasaskan kepada Kursus Asas Asuhan Kanak-Kanak (KAAK) dan kurikulum PERMATA. belajar melalui bermain. menekankan kepada inkuri penemuan dan menggunakan pendekatan pengajaran dan pembelajaran bersepadu. Kurikulum ini berfokuskan kepada proses pengajaran dan pembelajaran yang berpusatkan kanakkanak. Antara ciri-ciri penting dalam kurikulum PERMATA ialah skop kurikulum PERMATA meliputi perkembangan sosio emosi.perkembangan kanak-kanak. kemanusiaan. fizikal dan estetika. sikap dan nilai. Kurikulum PERMATA berbeza kerana ianya memberi penekanan kepada pembangunan kanak-kanak secara holistik dalam aspek kemahiran kognitif. merefleks dan mengadakan kerjasama pintar dengan ibubapa dan ahli keluarga serta masyarakat (Aminah Ayob et al. pembelajaran kontekstual dan pembelajaran berasaskan projek. Pada masa sekarang. sahsiah dan kerohanian. bertema. pemakanan seimbang. perkembangan deria dan pemahaman dunia. sosioemosi. kerohanian.

kaedah pengasuhan secara holistik. Kementerian Pelajaran Malaysia mula melaksanakan program pendidikan awal kanak-kanak yang lebih dikenali sebagai pendidikan prasekolah "annex" 1992. Semenjak dilancarkan Bidang Keberhasilan Utama Nasional (NKRA) Pendidikan. panduan merancang aktiviti untuk mentaksir perkembangan kanak-kanak. Selain itu. Kurikulum ini mencakupi aspekaspek kaedah berinteraksi dengan kanak-kanak yang boleh memberikan pengalaman pembelajaran yang maksimum. bermula pada Januari2010. penerokaan. kurikulum ini berkonsepkan permainan.131 buah kelas prasekolah.garis panduan kepada pendidik-pendidik dan pihak yang menguruskan Taska atau Pusat Anak Permata Negara (PAPN) bagi kanak-kanak yang berumur di bawah 4 tahun mengenai pedagogi pendidikan dan asuhan kanak-kanak yang terbaik bagi meningkatkan kecemerlangan potensi kanak-kanak. berdasarkan mesyuarat Jemaah Menteri 18 Disember 1991 bersetuju mewujudkan sebanyak 1. Satu program rintis telah dilaksanakan di 100 buah sekolah di seluruh negara pada tahun 2002 bagi memastikan keberkesanan kurikulum tersebut (Laman Sesawang Prasekolah BalingSik. Bagi melaksanakan keputusan tersebut. merefleks dan mengadakan kerjasama pintar dengan ibu bapa dan ahli keluarga serta masyarakat. berfokus dan terancang sesuai dengan umur kanak-kanak tersebut. Kementerian Pelajaran Malaysia telah mengorak langkah awal dalam bidang pendidikan awal kanak-kanak pada tahun 1970 dengan memulakan projek rintis sebanyak 13 buah kelas di bawah biayaan Yayasan Bernard Van Leer. 2009). Kementerian Pelajaran Malaysia telah mengorak langkah awal bermula pada tahun 2000 dalam menggubal kurikulum prasekolah yang dikenali sebagai Kurikulum Prasekolah Kebangsaan. daripada 1353 yang dirancang untuk .

perkembangan bahasa. Kurikulum Prasekolah Kebangsaan pula digubal sebagai usaha untuk menyelaras dan meningkatkan kualiti pendidikan prasekolah bagi kanak-kanak yang berumur 5-6 tahun. perkembangan pra matematik dan pemikiran logik. fizikal serta kreativiti dan estetika. perkembangan kognitif. sosioemosi. perkembangan deria dan pemahaman dunia persekitaran. kemahiran berinteraksi dan komunikasi serta membina keyakinan murid menghadapi pelbagai cabaran dalam era globalisasi dunia. sebanyak 987 buah telahpun beroperasi mengikut pecahan. Kurikulum Prasekolah Kebangsaan merangkumi aspekaspek yang diperlukan dalam perkembangan kanak-kanak yang universal iaitu perkembangan bahasa dan komunikasi. kerohanian dan moral. Kurikulum PERMATA mempunyai enam bidang pembelajaran iaitu perkembangan emosi. rohani dan social. . komunikasi dan literasi awal. Kurikulum Prasekolah Kebangsaan memberi penekanan kepada komponen Bahasa dan Komunikasi sebagai usaha untuk meningkatkan literasi murid dalam bahasa. koordinasi motor dan pengurusan diri. dan perkembangan daya kreativiti dan estetika. Kurikulum PERMATA dirujuk daripada model Pen Green tetapi telah diperkayakan dengan ciri kebudayaan Malaysia. Ianya menjadi satu dokumen rujukan standard kepada semua pengusaha tadika seperti yang terdapat dalam pindaan Akta Pendidikan 1996 (Pendidikan Prasekolah). perkembangan fizikal.beroperasi pada tahun 2010.

KESIMPULAN Kehendak-kehendak kurikulum sekolah perlu dilaksanakan di semua sekolah. rohani. jasmani. pihak NGO. Memandangkan bukan sahaja penglibatan guru. Jawatankuasa kurikulum sekolah adalah sebuah jawatankuasa professional yang penting bagi melaksanakan pencapaian matlamat kurikulum di sekolah supaya selaras dengan falsafah dan matlamat pendidikan negara iaitu melahirkan insan yang seimbang dan kehendak-kehendak kurikulum kebangsaan tidak dapat dilaksanakan dengan sepenuhnya dan menyeluruh kerana terdapat beberapa kekangan yang masih menjadi penghalang utama kepada perlaksanaan ini. Oleh itu. dan . maka Kementerian Pelajaran Malaysia sebagai pihak yang bertanggungjawab perlu memasukkan elemen sesuai yang boleh memberi skop yang lebih meluas untuk keberkesanan proses pembelajaran kanak-kanak di prasekolah. kerjasama pelbagai pihak amat diperlukan bagi mengatasi kekangan-kekangan yang timbul. atau pihak yang tertentu malah penglibatan ibu bapa dianggap memang signifikan dalam proses pendidikan kanak-kanak. harmonis dari segi intelek.

Diperolehi pada 28 ogos 2010 daripada http://www. Rohani Abdullah.1440).pdf .com/doc/18935544/Penyata-Razak Aminah Ayob.emosi. Kuala Lumpur. Bahagian Pembangunan Kurikulum 2009: Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan.com/v2/wpcontent/uploads/ downloads/2010/07/1275279590. Kurikulum Permata. Akta pelajaran (1961). International Law Book Services. Kementerian Pelajaran Malaysia. Azizah Lebai Nordin dan Mahani Razali (2008).scribd. Diperolehi pada 28 0gos 2010 daripada http://skguarchempedak. Bidang Keberhasilan Utama Nasional (NKRA) Pendidikan (2010). 2001( ms 1-98 dan 129. Tanjong Malim: Penerbit Universiti Pendidikan Sultan Idris. Mastura Badzis.peraturan Terpilih. BIBLIOGRAFI Akta Pendidikan 1996 (Akta 550) dan Peraturan. Perkara ini perlu diberi perhatian yang sewajarnya memandangkan trend yang wujud dan banyak isu yang sentiasa menjadi bualan dalam sistem pendidikan prasekolah di Malaysia.

The Development of a Conceptual System for Dealing with Problems of Curriculum and Instruction. London.blogspot. N.ukm. (2004).com Goodlad. (1966). The Culture Concept in Educational Studies.Burtonwood. 127-140. J.pdf Garis Panduan Pendidikan Prasekolah di Malaysia (1996). Pendidikan Prasekolah Di Malaysia. The Emergent In Curriculum. Diperolehi pada 28 ogos 2010 daripada http://pkukmweb. http://ipgmkdriprasekolah.M (1966).html Ogos 2010 Johnson. hlm. Husin & Siti Hajar Abd Aziz. Farida Yunus & Hasnah Toran (2010).com/2009_06_01_archive. Pedagogi Asas Pendidikan. Kuala Lumpur : Karyazano Enterprise pada 28 . “ Definitions and Models in Curriculum Theory”. (1986). Starting with Quality. Kamarudin Hj. Diperolehi pada 3 ogos 2010 daripada http://ipgmkdriprasekolah. 2009.I. Inlow. (1967). Los Angeles: University of Califoenia Institute for Development and Educational Activities.my/~fpendidikan/siswazah/prosiding/jilid %202%202010/bil%207%20kajian%20adaptasi. 17. New York: Wiley IPGM Kampus Dato’ Razali Ismail. HMSO. G. Educational Theory. Wisdor: NFERNelson Department of Education and Sciences (DES) (1990). Kajian Awal Adaptasi Silang Budaya Ke Atas Instrumen Penaksiran Autentik Untuk Kanak-kanak Berumur 3 Hingga 6 Tahun.blogspot. M.

L Dan N. PERMATA Negara. Diperolehi pada 24 ogos 2010 dari http://www.G dan W. Kurikulum Prasekolah Kebangsaan. Evans. Jurnal Pusat Penyelidikan Perkembangan Kanak-kanak Negara (NCDRC).permata. Mengkaji Pelaksanaan Dasar. 2010. Reka Bentuk Kurikulum . (2003). Kursus PTK (Pengurusan Kurikulum). Alexander (1974).php Laporan Jawatankuasa Kabinet. Kuala Lumpur : Kementerian Pendidikan Malaysia. Kementerian Pelajaran Malaysia (2009) Laman Sesawang Prasekolah BalingSik. Planning Curriculum for Schools. Diperolehi pada 28 0gos 2010 daripada http://www. Kurikulum Permata. Englewood Cliffs: Prentice Hall. Kementerian Pendidikan Malaysia. Kuala Lumpur: Kementerian Pelajaran Malaysia.mindamadani. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. New York: Holt.asp Pusat Perkembangan Kurikulum. Pengurusan Kurikulum. (1967). Diperolehi pada 28 ogos 2010 daripada http://saabd.Kementerian Pelajaran Malaysia (2009). Mastura Bazdis (2008). Mok Soon Seng (2007).M.my/kurikulum.my/content/view/186/2/ Mohd Daud Hamzah (1994). J. . Handbook For Effective Curicculum Development.net/pra/news. R. Neagley. Universiti Pendidikan Sultan Idris. Pusat Perkembangan Kurikulum. Reka Bentuk Kurikulum Sekolah. Multimedia ES Resources Sdn Bhd: Kuala Lumpur. Pendidikan Anak-anak di Peringkat Awal Umur Berasaskan Binaan Kurikulum yang Integratif. (1979).jpm. Saylor.D. 2009. Malaysia.

(1967). Chicago: University Of Chicago.) American Education in the Postwar Period. Stenhouse. H. R. Tyler (ed. Wheeler. L. London: Heinemannn.K. (1976).B. (1945). Tyler. New York: Thomas Crowell. 1. University of Chicago. Abdullah (2002). Zais. Falsafah Dan Kurikulum Pendidikan: Petaling Jaya: Prentice Hall. Perkembangan Kurikulum: Satu Panduan Praktis (Terjemahan).W. . Zaini B. (1975). Curriculum Process. Chicago. R. Howard Nicholls dan Audrey Nicholls. (1987). pt. An Introduction to Curriculum Research and Development. Kuala Lumpur: Dewan Budaya dan Pustaka.S. “ General Techniques of Curriculum Planning” dlm. London: University of London. D.(1949).S. Taba. Fourty-fourth Year Book of the National Society for the Study of Education. Basic Principles of Curriculum and Instrusction. E. Curriculum: Principles and Foundations.