APAKAH YANG DIMAKSUDKAN DENGAN KURIKULUM.

BINCANGKAN PENDAPAT DAN PANDANGAN PAKAR- PAKAR TENTANG KURIKULUM

Mohd Asnawi Satdimin Md Shufian Awang Avelyn Siang Nur Atiqah Basri

Jabatan Kemahiran Hidup Fakulti Teknik Dan Vokasional Universiti Pendidikan Sultan Idris

(18 hb Oktober 2010)

ABSTRAK

Penulisan

ini

dilakukan

bertujuan

untuk

mengetahui

apakah

yang

dimaksudkan dengan kurikulum. Definisi kurikulum menurut kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) ialah kurikulum merupakan segala rancangan pendidikan yang dikendalikan oleh sesebuah sekolah atau institusi pendidikan untuk mencapai matlamat pendidikan. Ia adalah suatu rancangan yang meliputi segala ilmu pengetahuan, kemahiran, nilai-nilai dan norma, unsurunsur kebudayaan dan kepercayaan masyarakat untuk diperturunkan kepada ahli-ahlinya. Menurut pandangan Neagley & Evans, 1992; kurikulum bermaksud semua pengalaman yang dirancang dan dikemukakan oleh pihak sekolah. Selain itu, terdapat juga perbincangan pendapat dan pandangan pakar- pakar mengenai kurikulum. Penulisan ini juga telah membincangkan mengenai definisi kurikulum, pendapat dan pandangan pakar berserta tokoh atau pengkaji berkaitan kurikulum. Antara lain, kajian ini juga membincangkan tentang kurikulum secara umum di Malaysia. Terdapat juga perbincangan secara umum mengenai kurikulum awal kanak- kanak di Malaysia.

hasil pendidikan seharusnya dapat melahirkan insan yang mampu mengaplikasi ilmu yang dipelajari dan memanfaatkan kemahiran yang dimiliki dalam kehidupan seharian. Dalam konteks kanak-kanak. Secara umumnya. ia akan diaplikasikan dalam konteks persekitaran yang pelbagai samada dalam kehidupan sehariannya di ketika itu ataupun sebagai persediaan untuk kehidupannya di masa akan datang (Department of Education and Science. . 2008). pendidikan perlu dilihat sebagai satu proses kognitif yang berterusan berkembang serentak dengan perkembangan individu seorang kanak-kanak yang mempelajari apa sahaja yang ada di persekitaran. 1990). Dengan adanya ‘ilmu’ atau kemahiran yang diperoleh.PENGENALAN Kurikulum pendidikan merupakan satu wadah penting dalam menjana anjakan paradigma dalam diri setiap individu dan ia juga memainkan peranan penting untuk melahirkan insan deduktif yang dinamik dalam semua aspek kehidupan (Mastura Badzis. penyampaian ilmu dan juga penerapan nilai. Dalam bentuk yang praktikal. pendidikan selalu dikaitkan dengan proses pengajaran dan pembelajaran sesuatu kemahiran.

1968 dalam Zaini B.DEFINISI KURIKULUM Definisi kurikulum oleh kementerian Pendidikan Malaysia ialah kurikulum merupakan segala rancangan pendidikan yang dikendalikan oleh sesebuah sekolah atau institusi pendidikan untuk mencapai matlamat pendidikan. Semua pengalaman yang dirancang dan dikemukakan oleh pihak sekolah (Neagley & Evans. Usaha menyeluruh yang dirancang oleh pihak sekolah untuk membimbing murid memperoleh hasil pembelajaran yang telah ditentukan.ahlinya. Ia suatu rancangan yang meliputi segala ilmu pengetahuan.nilai dan norma. unsur. Kurikulum ialah pilihan daripada berbagai- . Kurikulum ialah semua pembelajaran yang dirancang dan dibimbing oleh sekolah. nilai. Falsafah dan Kurukulum Pendidikan). Menyampaikan prinsip dan unsur utama sesuatu usul pendidikan dalam keadaan yang terbuka kepada penelitian kritis dan boleh dikemukakan dengan berkesan secara praktik. (Saylor & Alexander.unsur kebudayaan dan kepercayaan masyarakat untuk diperturunkan kepada ahli. terdapat juga definisi yang menyatakan bahawa kurikulum sebagai unsur kebudayaan. Kurikulum ialah rancangan yang menyediakan kesempatan pembelajaran bagi memperoleh pelbagai tujuan menyeluruh dan objektif spesifik yang berkaitan dengannya. 1975). Terdapat juga pendapat dari sesetengah pakar yang mendefinisikan kurikulum sebagai rancangan di peringkat sekolah dan dalam bidang pendidikan. Abdullah. Abdullah. (Kerr. Selain itu. Rancangan ini di bina oleh pusat persekolahan untuk sesuatu populasi murid sekolah. Falsafah dan Kurikulum Pendidikan). (Stenhouse. (Inlow. 1974).pelajar pada setiap peringkat dalam institusi pendidikan. Terdapat juga pendapat daripada beberapa pakar yang menyatakan bahawa kurikulum sebagai usaha. (Abdullah Mohd Noor & Ahmad Jaffin Hassan. Semua pengalaman pembelajaran yang diorganisasikan untuk pelajar. 1992). 1992 dalam Zaini B. kemahiran. 1976).

TOKOH ATAU PENGKAJI BERKAITAN KURIKULUM Menurut Robert S. Akhirnya objektif am pendidikan diperoleh dan dinilai untuk dikemukakan sebagai objektif spesifik pendididkan. nilai am dan aspek khusus sesuatu budaya. mengusulkan kurikulum sebagai kesatuan yang tidak dapat dikesan tetapnya.I Goodlad (1966). Nilai budaya diperoleh dan dinilai untuk dikemukakan sebagai matlamat pendidikan. Bersama-sama dengan objektif am diadakan kesempatan pembelajaran (KP) dan bersama-sama dengan objektif spesifik diwujudkan pusat penyusun (PP). 1986). Seterusnya matlamat pendidikan diperoleh dan dinilai untuk dikemukakan sebagai objektif am pendidikan. memberikan pandangan dengan mengusulkan bahawa perancangan kurikulum dilakukan menerusi proses penilaian dan pemerolehan yang bersifat rasional. Menurut J. Model ini secara keseluruhannya menunjukkan bahawa sistem logik dalaman kurikulum adalah berdasarkan andaian falsafah yang menapis berbagai-bagai unsur dasar yang lain untuk mempengaruhi kurikulum dan komponennya. (Burtonwood. PENDAPAT DAN PANDANGAN PAKAR. Pengetahuan sentiasa berkembang . Tiap-tiap komponen kurikulum berhubungan antara satu dengan yang lain seperti serpihan teka-teki (puzzle) yang mesti dipadankan dengan tepat untuk mengeluarkan kurikulum yang tidak dapat dilihat bentuknya. isi. Kesatuan ini terdiri daripada integrasi empat komponen iaitu tujuan.bagai unsur budaya yang terdiri daripada ciri sejagat. aktiviti dan penilaian. Zais (1976). Budaya terdiri daripada pengetahuan melalui penyelidikan saintifik dan juga kebijaksanaan lazim iaitu ilmu pengatahuan yang diketahui umum kerana telah diwarisi ataupun diperoleh daripada penyelidikan.

Kurukulum ialah rancangan tentang kesempatan pembelajaran untuk mencapai matlamat am pendidikan dan objektif spesifik yang berkaitan. Lantaran itu kurikulum bergerak dinamik merentasi masa. Subsistem perancangan kurikulum merupakan unsur yqng mengekalkan. Berdasarkan pandangan Saylor dan Alexander (1974). contohnya keperluan undang-undang. Sistem kurikulum mengeluarkan rancangan kesempatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan yang dilonggokan menjadi berbagai-bagai bidang. pengesanan dan penilaian rancangan kurikulum sepenuhnya. matlamat dan nialai social. Logik dalaman menyeluruh jelas melibatkan urutan proses pengeluaran dengan input dan output yang terdiri daripada rancangan dan pelajar. Matlamat dan objektif dibina berdasarkan data tentang ilmu pengetahuan. Saylor & Alexander juga menghuraikan satu sistem kurikulum yang dinamai subsistem perancangan kurikulum. Seterusnya semua ini dipengaruhi oleh pembolehubah luaran. Subsistem ini melibatkan pengembangan. menyatakan bahawa sistem kurikulum bagi memperoleh murid sebagai input ke dalam kesempatan pembelajaran yang dibina melalui kurikulum.sehingga perlu diajarkan kepada kumpulan demi kumpulan pelajar. mod instruksi dan proses penilaian. Beberapa pemboleh ubah luaran kurikulum mempengaruhi pembinaan rancangan untuk setiap bidang. Rancangan dalan bidang tersebut menduga wujud kemajuan murid yang dinilai dan dijadikan maklum balas terhadap murid sebagai unsur input. menilai dan mengesan kurikulum merentasi masa. pembelajaran. permintanan murid dan proses . matlamat dan objektif serta bidang. Rancangan ini dikelaskan menurut bidang. mengembangkan. Tiap-tiap bidang mempunyai rancangan tentang reka bentuk kurikulum.

. Wheeler (1967). Secara keseluruhannya. Eksperimen ini bertujuan untuk menguji penentuan yang dilakukan dan memperoleh keputusan untuk menegaskan apakah penentuan tersebut memadai atau tidak. Secara keseluruhannya model ini mengukur kefahaman tentang kurikulum tetapi tidak dapat meninggalkan kesan huraian yang jelas tentang logik dalaman kurikulum. isi. iaitu penilaiann pemerolahan tujuan (1). Perkembangan kurikulum mempunyai lima fasa. iaitu proses pembinaan dan perkembangan kurikulum. Ini kerana perkembangan kurikulum melibatkan pengumpulan dan penilaian data dan perumusan hipotesis untuk mengadakan eksperimen.Manakala menurut Mouritz Johnson (1967). fasa penilaian pemilihan isi (3). Wheeler (1967) memetakan berbagai-bagai pembolehubah yang berkait dengan tujuan.2. Fasa penilaian ini juga sentiasa menyerap fasa lain yang telah disebutkan (1. maka hasilnya perlulah sentiasa sekata dengan nilai. Kurikulum menurut model ini dinilai juga secara empiris untuk menjadikan hasilnya sekata dengan nilai. proses ini perlu berorientasikan masyarakat. Oleh sebab kurikulum dibentuk oleh masyarakat. fasa penilaian pemilihan pengalaman pembelajaran (2). mengusulkan bahawa kurikulum ialah hasil npembelajaran yang dihasratkan. pemintaan dan masalah masyarakat. individu dan aspek warisan budaya yang menjadi tugas sekolah untuk memancarkannya kepada murid. fasa penilaian prinsip dan prosedur untuk menyusun serta menyepadukan pengalaman (4) dan akhirnya fasa penilaian (5). empiris eksperimen. mengusulkan bahawa carta aliran ialah proses kurikulum. permintaan dan masalah masyarakat. Menurutnya.3 dan 4). pengalaman dan penilaian serta logik dalaman bagi modelnya juga melibatkan tindakan.

Maka. (b) Topik dan konsep untuk setiap pelajaran hendaklah disenaraikan. adalah berdasaskan kepada objektif dan proses. iaitu: (a) Perkara dan aktiviti yang harus dilakukan oleh guru. . (b) Isi pelajaran yang berdasarkan objektifnya. Tyler berpendapat bahawa dengan adanya pernyataan objektif pelajaran dalam sesuatu kurikulum guru akan dapat merancang dan pembelajaran berdasarkan obkektif pelajaran yang dinyatakan dalam kurikulum itu. dikelola dan dilaksanakan oleh pihak sekolah untuk mencapai matlamat pendidikan yang ditentukan. (d) Objektif pelajaran hendaklah dinyatakan dalam bentuk objektif eksplisit agar menjadi panduan guru untuk menghasilkan perubahan tingkah laku pelajar. iaitu: (a) Perkembangan tingkah laku kendiri pelajar (b) Isi kandungan mata pelajaran yang beroperasi dengan tingkah laku pelajar.Model Kurilukum Tyler (1949). (c) Tingkahlaku bersama dengan objektif perkembangannya hendaklah dinyatakan dalam setiap topik pelajaran. Tyler member definisi kurikulum sebagai pelajaran yang dirancang. Di dalam bukunya Basic Principles of Curriculum and Instruction. objektif pelajaran hendaklah merangkumi dua aspek yang berkaiatan. Mengikut beliau. Tyler mengusulkan suatu Model Kurikulum yang mengandungi perkara-perkara berikut: (a) Matlamat pendidikan yang harus dicapai. Tyler mencadangkan empat perkara utama yang harus dirangkumi dalam kurikulum sekolah. Berdasarkan huraian tersebut.

Dengan garis panduan daripada Loporan Jawatankuasa Kajian Kurikulum. objektif pelajaran ditentukan berdasarkan falsafah pragmatism yang mengandungi lagik penyelesaian masalah malalui aktiviti inkuiripenemuan. Jawatankuasa Kajian Kurilukum (1933-1941) USA. (b) Ringkasan objektif-objektif kurikulum. Taba bersetuju dengan Dewey bahawa kurikulum sekolah harus ditentukan berdasarkan logik penyelesaian masalah dan strategi berpusatan pelajar sebagai objektif. (c) Organisasi kaedah dan strategi. (b) Penentuan kaedah dan strategi untuk mencapai objektif-objektif kurikulum.(c) Metodologi yang digunakan untuk melaksanakan kurikulum berdasrkan objektifnya. menyenaraikan empat kompenen utama berikut sebagai garis panduan untuk melaksanakan sesuatu kurikulum sekolah: (a) Pengenalpastian objektif-objektif kurikulum. (d) Penilaian untuk pencapaian objektif. Model kurikulum Taba (1945) adalah berlandaskan kepada Kurilukum Sekolah Dewey (1896-1904) dan Laporan Jawatankuasa Kajian Kurikulum (1933-1941) di USA dalam Mok Soon Seng. Selepas mengkaji Kurilukun Sekolah Dewey.objektif utama. Kursus PTK(Pengurusan Kurikulum). beliau mengusulkan suatu Model Kurikulum yang lebih lengkap dan mantap seperti berikut: (a) Diagnosis atas permintaan kurikulum. Di bawah kurikulum sekolah Dewey. (d) Penilaian untuk mengukur keberkesanaan pengajaran dan pembelajaran. .

Stenhouse mengusulkan pembentukan kurikulum berdasarkan prinsip-prinsip pemilihan isi kandungan dari segi kriteria dan tidak perlu bergantung kepada objektifnya. Model kurikulum Stenhouse (1975). Kursus PTK (Pengurusan Dan Kurikulum) bahawa pemilihan isi kandungan kurikulum harus berdasarkan nilai justifikasi. . adalah berlandaskan kepada model proses dan tidak bermula dengan objektif pengajaran dan pembelajaran sebagai komponen utama dalam sesuatu kurikulum.(c) Pemilihan isi kandungan kurikulum. (e) Pemilihan pengalaman pembalajaran. Sejarah dan Kesusasteraan mengandungi isi kandungan kognitif dan boleh membawa banyak sumbangan kepada kehidupan. (g) Pengukuran dan penilaian. (d) Organisasi isi kandungan kurikulum yang dipilih. Model Kurikulum Stenhouse merangkumi aktiviti-aktiviti berikut: (a) Aktiviti yang membolehkan pelajar-pelajar membuat keputusan dan refleksinya diri sendiri. Stenhouse bersetuju dengan Peters (1966) dalam Mok Soon Seng. Mengikut Peters. (b) Aktiviti yang memerlukan pelajar-pelajar melibatkan diri mereka secara aktif dalam situasi pembelajaran. (f) Organisasi pengalaman pembelajaran yang dipilih. Maka. Sehubungan ini. aktiviti-aktiviti kurikulum seperti Sains.

(d) Aktiviti yang memerlukan pelajar. Sehubungan ini. (f) Aktiviti yang melibatkan pelajar-pelajar dalam aplikasi bersama dengan penguasaan peraturan-peraturan. Kerjaya perlaksanaan kurikulum amat bergantung kepada kemahiran guru yang diperlukan untuk merancang dan melaksanakan aktiviti pengajaran dan pembelajaran berdasarkan garis panduan aktiviti-aktiviti yang disenaraikan dalam model kurikulum tersebut. (e) Aktiviti yang melibatkan pelajar-pelajar dan guru dalam penanggungan risiko kejayaan atau kegagalan. Ini adalah kerana Stenhouse menitikberatkan proses pengajaran guru lebih daripada pemilihan isi kandungan dalam kurikulum. jika dikaji banyak bergantung kepada kemahiran guru untuk melaksanakannya dengan berkesan.(c) Aktiviti yang membolehkan pelajar-pelajar menyelesaikan masalah mengikut kebolehan masing-masing. piawai atau displin. BINCANGKAN KURIKULUM SECARA UMUM DI MALAYSIA . Stenhouse mencadangkan bahawa guru memainkan peranan sebagai penyelidik dan mengkaji masalah pendidikan dari semasa ke semasa dengan tujuan mempertingkatkan kualiti dan kemahiran mereka dalam perancangan serta perlaksanaan aktiviti pengajaran dan pembelajaran dengan lebih berkesan.pelajar menggunakan pengamatan dan gaya intelek untuk memerhati situasi dan idea baru serta aplikasi dalam suatu proses intelek. Model Kurikulum Stenhouse.

mental. rohani. Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM) turut dilaksanakan di sekolah- . unsur kebudayaan. nilai. Isi pelajaran tetap merupakan teras kurikulum walaupun disusun dalam pelbagai cara dalam kurikulum sebagai mata pelajaran (Beuchamp 1968 dalam Kamarudin & Siti Hajar 2004). Peraturan-peraturan Kurikulum Kebangsaan) Pendidikan 1997 Jadi secara amnya kurikulum juga boleh ditaktifkan sebagai segala rancangan yang dikehendaki oleh sesebuah sekolah ataupun sesebuah institusi pelajaran bagi memenuhi matlamat pendidikan (Buku Laporan Jawatankuasa Kabinet. pelbagai rumusan masalah berkaitan kehidupan seharian. Oleh sebab itu. Berdasarkan syor-syor yang terkandung dalam Laporan Jawatankuasa Kabinet Mengkaji Perlaksanaan Dasar Pelajaran (1979). Merujuk kepada Kementerian Pelajaran Malaysia.Kurikulum merupakan dokumen bertulis yang melakarkan isi mata pelajaran yang diajar. dan wawasan negara. matlamat pendidikan. dam emosi serta untuk menanam dan mempertingkatkan nilai moral yang diingini dan untuk menyampaikan pengetahuan (Akta Pendidikan 1996. dipetik dari Abdullah Sani. Apa sahaja yang diajar di sekolah merupakan kandungan mata pelajaran yang diajar menerusi pelbagai mata pelajaran. kurikulum itu perlu memenuhi kehendak falsafah. pelbagai pilihan disiplin ilmu pengetahuan. norma. kemahiran. dan pelbagai cara penyusunan yang lain. beberapa perubahan baru telah berlaku dalam arena pendidikan. dan kepercayaan untuk membantu perkembangan seseorang murid dengan sepenuhnya dari segi jasmani. 2005: 144). Berikutan itu. kurikulum kebangsaan merupakan suatu wadah program pendidikan yang melibatkan aktiviti kurikulum dan kegiatan kokurikulum yang merangkumi semua pengetahuan. Kurikulum Baru Sekolah Rendah (KBSR) telah dilaksanakan di semua sekolah rendah mulai tahun 1983.1979. Di Malaysia.

Reka bentuk kurikulum di Malaysia bermula dengan Laporan Razak (1956) yang mencari jalan untuk memansuhkan perbezaan dalam kurikulum sekolahsekolah Melayu. Tamil. Cina. Arab dan yang terbaru adalah Bahasa Iban. Hal ini penting bagi memupuk semangat cintakan bahasa ibunda agar ianya tak lekang dek panas dan tak lapuk dek hujan. dan Inggeris sambil mengekalkan bahasa pengantar masing-masing. Bagi melihat kesan FPK yang ketara. Andai semua pihak yang bertanggungjawab memainkan peranan masing-masing FPK sudah pasti memberi kesan yang positif. keyakinan serta kepatuhan kepada Tuhan. KBSR dan KBSM digubal berasaskan Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK). Tamil. FPK menekankan perkembangan individu secara menyeluruh dan bersepadu ke arah melahirkan insan yang baik berdasarkan kepercayaan. FPK merupakan aspirasi pendidikan negara. menyatakan pada peringkat KBSR dan KBSM ada mata pelajaran yang membolehkan pelajar membuat pilihan yang dikenali sebagai mata pelajaran tambahan yang terdiri daripada bahasa Cina.sekolah menengah mulai tahun 1989. Semua warga pendidikan diharap akan berganding bahu dan berusaha dengan gigih agar FPK dapat dicapai demi kemakmuran negara kita. Jawatankuasa Sukatan Pelajaran ditubuhkan pada tahun 1956 untuk merumuskan sukatan pelajaran yang sesuai dan juga untuk mengesyorkan jumlah masa pelajaran bagi setiap mata pelajaran. sambil memenuhi tuntutan . kita mungkin perlu menunggu masa satu atau dua generasi kehidupan. Akta Pelajaran (1961). Jawatankuasa Kabinet ditubuhkan pada tahun 1974 untuk mengkaji pelaksanaan dasar pendidikan dan juga menyentuh tentang aspek kurikulum bagi memastikan bahawa ia memenuhi tuntutan bagi keperluan tenaga rakyat dalam pembinaan ekonomi.

Manakala kurikulum yang berbentuk modul mengandungi dua jenis modul iaitu Modul Asas dan Modul Bertema.untuk melahirkan masyarakat bersepadu dan berdisiplin selaras dengan pembinaan sifat-sifat kemanusiaan (Mohd Daud. 1994 halaman 100). Manakala kurikulum yang berbentuk modular mengandungi kandungan yang telah diorganisasi dan disampaikan dalam bentuk bahagian atau unit dan bahagian unit inilah yang dinamakan modul. Kurikulum Kebangsaan di Malaysia berasaskan keduadua rekabentuk kurikulum tersebut. Bahasa Inggeris. Bahasa Cina dan Bahasa Tamil) Pendidikan Islam. kemahiran dan nilai. Kurikulum di Malaysia juga dapat dibahagikan kepada dua reka bentuk kurikulum iaitu reka bentuk kurikulum yang berasaskan standard dan kurikulum berbentuk modular. Manakala aspek pembelajaran pula adalah merupakan satu penetapan kriteria atau indikator pencapaian dalam bentuk objektif tingkahlaku (behavioural) untuk memastikan pencapaian setiap standard kandungan (Kementerian Pelajaran Malaysia 2009). Peluang pendidikan yang sama akan diberikan kepada semua murid untuk tujuan ekuiti bagi penetapan standard pendidikan. Oleh yang demikian. Modul Asas pula terdiri daripada Komponen Bahasa (Bahasa Malaysia. Permainan Luar dan Matematik. Standard kandungan merupakan pernyataan spesifik tentang perkara yang murid perlu ketahui dan boleh dilakukan dalam suatu tempoh persekolahan yang merangkumi aspek pengetahuan. (Kementerian Pelajaran Malaysia 2009). Tujuan utama penetapan standard dalam Kurikulum Kebangsaan adalah untuk ekuiti dan kualiti. Kurikulum yang berbentuk standard adalah berasaskan standard kandungan dan standard pembelajaran yang perlu dicapai oleh murid. Pendidikan Moral. Modul Bertema pula merupakan modul bersepadu yang mengandungi unsur-unsur dalam . Kualiti pula membawa maksud bahawa semua murid perlu diberi pendidikan yang berkualiti.

Kurikulum di Malaysia adalah bersepadu dan terancang melalui Amalan Bersesuaian Dengan Perkembangan Kanak-Kanak (ABP). ABP ialah satu (Pusat Perkembangan Kurikulum pendekatan yang menekankan kepada penggunaan kaedah pengajaran dan pembelajaran yang bersesuaian dengan umur. teori kecerdasan emosi dan konsep e-pembelajaran 2003). Hal ini berlaku apabila masyarakat mulai sedar tentang kepentingan sistem pendidikan masyarakat dan negara. kebolehan. perkembangan diri. Kurikulum digubal agar bersesuaian dengan tahap perkembangan indidvidu supaya dapat merangsang pemikiran. kritis dan inovatif. tahu dan buat serta amalkan. penggubalan kurikulum di lakukan bagi menyeragamkan kurikulum yang di gunakan dalam sistem pendidikan. Kurikulum sentiasa digubal bagi membentuk kurikulum yang sesuai selaras dengan pembangunan negara. Kurikulum ini berfokus kepada hasil pembelajaran iaitu memberi penekanan kepada apa yang murid perlu faham. Kurikulum di Malaysia sentiasa mengalami perubahan dan perkembangan bagi membina dan meningkatkan kualiti kurikulum dalam sistem pendidikan negara. Kurikulum di Malaysia berlandaskan prinsip Rukun Negara dan Falsafah Pendidikan Kebangsaan sebagai pendokong matlamat dan wawasan negara. Di samping itu.keenam-enam tunjang dan unsur kreatif. bakat serta minat murid. Modul Bertema ini juga dibina dengan menggunakan isu kehidupan seharian kanak-kanak (Kementerian Pelajaran Malaysia 2009). meningkatkan kecerdasan dan kesihatan ke arah penyuburan optimum. membina sikap positif. . Perancangan dan penggubalan kurikulum ini mengambil kira pandangan dan falsafah serta teori pendidikan serta cara pembelajaran terkini seperti teori pelbagai kecerdasan.

Kurikulum standard kebangsaan merupakan kurikulum yang terbaru digubal dengan memberi penekanan kepada standard kandungan dan standard pembelajaran yang patut diketahui dan boleh dilakukan oleh kanak-kanak yang berumur empat hingga enam tahun. belajar melalui bermain. Kurikulum ini berfokuskan kepada proses pengajaran dan pembelajaran yang berpusatkan pelajar. pembelajaran kontekstual dan pembelajaran berasaskan projek (Bahagian Pembangunan Kurikulum 2009). . Ia merangkumi semua bidang yang kritikal dan penting untuk pembangunan kanak-kanak termasuklah pembangunan untuk kesejahteraan fizikal dan pergerakan motor. Belajar sambil bermain dikukuhkan dengan suasana yang merangsang pembelajaran melalui penerokaan dan perbincangan bersama orang dewasa yang berpengetahuan. menekankan kepada inkuri penemuan dan menggunakan pendekatan pengajaran dan pembelajaran persepadu. kanak-kanak dapat mencapai perkembangan yang optimum.KANAK YANG TERDAPAT DI MALAYSIA Perkembangan optimum dan seimbang kanak-kanak bermula daripada kurikulum yang menarik dan dikendalikan dalam suasana yang riang dan gembira. Pembangunan kurikulum yang komprehensif bagi perkembangan awal kanak-kanak secara menyeluruh adalah sangat penting kerana ia dapat meneruskan kesinambungan dalam pedagogi pengasuhan dan pendidikan awal kanak-kanak yang merangkumi umur dari lahir sehingga selesai persekolahan. bertema. pembangunan sosial dan emosi yang meliputi penggunaan pelbagai pendekatan untuk pembangunan pembelajaran dan bahasa. BINCANGKAN SECARA UMUM KURIKULUM AWAL KANAK.

Kementerian Pelajaran Malaysia menetapkan bahawa Kurikulum Prasekolah Kebangsaan hendaklah digunakan oleh semua tadika kerajaan. Garis Panduan Kurikulum Prasekolah merupakan salah satu kurikulum yang terdapat di Malaysia yang telah digubal buat pertama kali semasa projek imbuhan dijalankan pada tahun 1973 hingga 1983. Sempena dengan perlaksanaan program pendidikan prasekolah ‘annex’ iaitu penubuhan tadika di sekolah rendah seluruh negara maka garis panduan yang sedia ada pada masa itu disemak semula . 2009). Inisiatif terkini KPM adalah membangunkan panduan Kurikulum Prasekolah Kebangsaan (KPK) pada tahun 2003 yang kemudiannya dikemas kinikan pada tahun 2010 untuk menghasilkan Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan (KSPK). 2010). NGO's dan swasta mulai 1 Januari 2003 (Laman Sesawang Prasekolah Baling Sik. Pendidikan awal kanak-kanak (PAKK) di Malaysia telah menjadi satu industri yang bercambah dengan pesatnya sejak kebelakangan ini namun inisiatif Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) untuk menginstitusikan PAKK hanya bermula di sekitar tahun 1990-an melalui beberapa peraturan dalam Akta Pendidikan 1996.Perkembangan pesat pendidikan prasekolah di Malaysia bermula pada tahun 1970-an yang pada ketika itu lebih dikenali dengan kindergarten atau tadika yang dilaksanakan secara lebih teratur dari tahun-tahun sebelumnya yang pada ketika itu hanya diceburi oleh agensi-agensi kerajaan seperti KEMAS. Surat Pekeliling Ikhtisas: Bil: 15/2002. Pada tahun 2003. Pembaharuan dalam kurikulum prasekolah kebangsaan ini diadakan bagi menangani masalah yang dihadapi oleh para pendidik dalam menterjemahkan teori ke dalam dunia praktikal (Farida Yunus & Hasnah Toran. bantuan kerajaan. NGO's clan pihak swasta.

kaedah pegasuhan secara holistik. Komponen kurikulum prasekolah berdasarkan garis panduan ini ialah komponen bahasa dan komunikasi. Sehubungan dengan itu satu garis panduan kurikulum prasekolah yang juga dipanggil kurikulum prasekolah telah diterbitkan pada tahun 1998 dan dikuatkuasakan penggunaannya mulai 1 Januari 1999 untuk semua tadika di negara ini. Ia dibentuk bagi memberi panduan kepada pendidik-pendidik mengenai pengurusan taska atau Pusat Anak Permata Negara (PAPN) mengenai pedagogi pendidikan dan asuhan kanakkanak yang terbaik bagi meningkatkan kecemerlangan potensi kanak-kanak. komponen perkembangan fizikal. Akta Pendidikan 1996 telah menaikkan martabat pendidikan prasekolah dengan memasukkan pendidikan prasekolah ke dalam Sistem Pendidikan Kebangsaan. serta komponen kreativiti dan estetika (IPGM Kampus Dato’ Razali Ismail. komponen perkembangan kognitif. komponen kerohanian dan moral. Hal ini. 2009). Kurikulum ini mencakupi aspek-aspek kaedah berinteraksi dengan kanak-kanak yang boleh memberikan pengalaman pembelajaran yang maksimum. komponen perkembangan sosioekonomi.mengikut perkembangan semasa dan keperluan agensi yang menjalankan pendidikan prasekolah. Kurikulum PERMATA juga merupakan kurikulum yang digunapakai dalam rujukan pengajaran di prasekolah yang telah dibentuk oleh pakar-pakar pendidikan awal kanak-kanak dari kalangan pensyarah-pensyarah universiti. bertujuan untuk menyuburkan potensi murid dalam semua aspek perkembangan. menguasai kemahiran asas dan memupuk sikap positif sebagai persediaan masuk ke sekolah rendah (Garis Panduan Pendidikan Prasekolah di Malaysia 1993). Garis panduan itu telah diterbitkan pada tahun 1993. di samping panduan merancang aktiviti untuk menaksir .

perkembangan fizikal dan kemahiran mengurus diri. kerohanian. Kurikulum PERMATA mengandungi . kemanusiaan. komunikasi dan literasi awal. perkembangan pra-matematik dan pemikiran logik. serta lestari dan sains teknologi (Bahagian Pembangunan Kurikulum 2009). Pada masa sekarang. perkembangan deria dan pemahaman dunia. penjagaan dan amalan asuhan (PERMATA Negara. Antara ciri-ciri penting dalam kurikulum PERMATA ialah skop kurikulum PERMATA meliputi perkembangan sosio emosi. 2010). sahsiah dan kerohanian. fizikal dan estetika. merefleks dan mengadakan kerjasama pintar dengan ibubapa dan ahli keluarga serta masyarakat (Aminah Ayob et al. 2008). Antara bentuk kurikulum standard prasekolah kebangsaan adalah meliputi komunikasi.perkembangan kanak-kanak. komunikasi dan fizikal. pembelajaran kontekstual dan pembelajaran berasaskan projek. Kurikulum ini berfokuskan kepada proses pengajaran dan pembelajaran yang berpusatkan kanakkanak. bertema. sosioemosi. Kurikulum PERMATA berbeza kerana ianya memberi penekanan kepada pembangunan kanak-kanak secara holistik dalam aspek kemahiran kognitif. ketrampilan diri. Kurikulum standard prasekolah kebangsaan merupakan kurikulum yang terbaru digubal dengan memberi penekanan kepada standard kandungan dan standard pembelajaran yang patut diketahui dan boleh dilakukan oleh kanak-kanak yang berumur empat hingga enam tahun. menekankan kepada inkuri penemuan dan menggunakan pendekatan pengajaran dan pembelajaran bersepadu. serta aspek asuhan meliputi keselamatan. sikap dan nilai. belajar melalui bermain. pemakanan seimbang. perkembangan bahasa. Kurikulum kebangsaan adalah berasaskan kepada Kursus Asas Asuhan Kanak-Kanak (KAAK) dan kurikulum PERMATA.

kurikulum ini berkonsepkan permainan. bermula pada Januari2010. Kementerian Pelajaran Malaysia telah mengorak langkah awal dalam bidang pendidikan awal kanak-kanak pada tahun 1970 dengan memulakan projek rintis sebanyak 13 buah kelas di bawah biayaan Yayasan Bernard Van Leer. 2009). berdasarkan mesyuarat Jemaah Menteri 18 Disember 1991 bersetuju mewujudkan sebanyak 1. Semenjak dilancarkan Bidang Keberhasilan Utama Nasional (NKRA) Pendidikan. Kementerian Pelajaran Malaysia mula melaksanakan program pendidikan awal kanak-kanak yang lebih dikenali sebagai pendidikan prasekolah "annex" 1992. kaedah pengasuhan secara holistik. daripada 1353 yang dirancang untuk . Kementerian Pelajaran Malaysia telah mengorak langkah awal bermula pada tahun 2000 dalam menggubal kurikulum prasekolah yang dikenali sebagai Kurikulum Prasekolah Kebangsaan. berfokus dan terancang sesuai dengan umur kanak-kanak tersebut. Selain itu. Bagi melaksanakan keputusan tersebut.131 buah kelas prasekolah. Satu program rintis telah dilaksanakan di 100 buah sekolah di seluruh negara pada tahun 2002 bagi memastikan keberkesanan kurikulum tersebut (Laman Sesawang Prasekolah BalingSik. penerokaan.garis panduan kepada pendidik-pendidik dan pihak yang menguruskan Taska atau Pusat Anak Permata Negara (PAPN) bagi kanak-kanak yang berumur di bawah 4 tahun mengenai pedagogi pendidikan dan asuhan kanak-kanak yang terbaik bagi meningkatkan kecemerlangan potensi kanak-kanak. merefleks dan mengadakan kerjasama pintar dengan ibu bapa dan ahli keluarga serta masyarakat. panduan merancang aktiviti untuk mentaksir perkembangan kanak-kanak. Kurikulum ini mencakupi aspekaspek kaedah berinteraksi dengan kanak-kanak yang boleh memberikan pengalaman pembelajaran yang maksimum.

fizikal serta kreativiti dan estetika. sebanyak 987 buah telahpun beroperasi mengikut pecahan. Kurikulum Prasekolah Kebangsaan memberi penekanan kepada komponen Bahasa dan Komunikasi sebagai usaha untuk meningkatkan literasi murid dalam bahasa. Kurikulum Prasekolah Kebangsaan pula digubal sebagai usaha untuk menyelaras dan meningkatkan kualiti pendidikan prasekolah bagi kanak-kanak yang berumur 5-6 tahun. perkembangan pra matematik dan pemikiran logik. kemahiran berinteraksi dan komunikasi serta membina keyakinan murid menghadapi pelbagai cabaran dalam era globalisasi dunia. perkembangan deria dan pemahaman dunia persekitaran. koordinasi motor dan pengurusan diri. .beroperasi pada tahun 2010. kerohanian dan moral. perkembangan fizikal. perkembangan bahasa. Kurikulum PERMATA mempunyai enam bidang pembelajaran iaitu perkembangan emosi. Kurikulum PERMATA dirujuk daripada model Pen Green tetapi telah diperkayakan dengan ciri kebudayaan Malaysia. perkembangan kognitif. komunikasi dan literasi awal. Ianya menjadi satu dokumen rujukan standard kepada semua pengusaha tadika seperti yang terdapat dalam pindaan Akta Pendidikan 1996 (Pendidikan Prasekolah). sosioemosi. Kurikulum Prasekolah Kebangsaan merangkumi aspekaspek yang diperlukan dalam perkembangan kanak-kanak yang universal iaitu perkembangan bahasa dan komunikasi. rohani dan social. dan perkembangan daya kreativiti dan estetika.

rohani. Oleh itu. Memandangkan bukan sahaja penglibatan guru. Jawatankuasa kurikulum sekolah adalah sebuah jawatankuasa professional yang penting bagi melaksanakan pencapaian matlamat kurikulum di sekolah supaya selaras dengan falsafah dan matlamat pendidikan negara iaitu melahirkan insan yang seimbang dan kehendak-kehendak kurikulum kebangsaan tidak dapat dilaksanakan dengan sepenuhnya dan menyeluruh kerana terdapat beberapa kekangan yang masih menjadi penghalang utama kepada perlaksanaan ini.KESIMPULAN Kehendak-kehendak kurikulum sekolah perlu dilaksanakan di semua sekolah. jasmani. atau pihak yang tertentu malah penglibatan ibu bapa dianggap memang signifikan dalam proses pendidikan kanak-kanak. harmonis dari segi intelek. dan . maka Kementerian Pelajaran Malaysia sebagai pihak yang bertanggungjawab perlu memasukkan elemen sesuai yang boleh memberi skop yang lebih meluas untuk keberkesanan proses pembelajaran kanak-kanak di prasekolah. kerjasama pelbagai pihak amat diperlukan bagi mengatasi kekangan-kekangan yang timbul. pihak NGO.

Diperolehi pada 28 0gos 2010 daripada http://skguarchempedak.com/v2/wpcontent/uploads/ downloads/2010/07/1275279590. Kurikulum Permata. Bahagian Pembangunan Kurikulum 2009: Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan. Bidang Keberhasilan Utama Nasional (NKRA) Pendidikan (2010).scribd. BIBLIOGRAFI Akta Pendidikan 1996 (Akta 550) dan Peraturan.com/doc/18935544/Penyata-Razak Aminah Ayob.emosi. 2001( ms 1-98 dan 129. Diperolehi pada 28 ogos 2010 daripada http://www. Mastura Badzis.pdf . Rohani Abdullah. Perkara ini perlu diberi perhatian yang sewajarnya memandangkan trend yang wujud dan banyak isu yang sentiasa menjadi bualan dalam sistem pendidikan prasekolah di Malaysia. Kuala Lumpur.peraturan Terpilih. Kementerian Pelajaran Malaysia. International Law Book Services. Azizah Lebai Nordin dan Mahani Razali (2008). Tanjong Malim: Penerbit Universiti Pendidikan Sultan Idris. Akta pelajaran (1961).1440).

my/~fpendidikan/siswazah/prosiding/jilid %202%202010/bil%207%20kajian%20adaptasi. (1986).I. London. Kajian Awal Adaptasi Silang Budaya Ke Atas Instrumen Penaksiran Autentik Untuk Kanak-kanak Berumur 3 Hingga 6 Tahun. Farida Yunus & Hasnah Toran (2010).com/2009_06_01_archive. Husin & Siti Hajar Abd Aziz.html Ogos 2010 Johnson. Kuala Lumpur : Karyazano Enterprise pada 28 . Diperolehi pada 3 ogos 2010 daripada http://ipgmkdriprasekolah. 17. http://ipgmkdriprasekolah. Los Angeles: University of Califoenia Institute for Development and Educational Activities. The Culture Concept in Educational Studies.ukm.M (1966). 2009. (1966).Burtonwood. Starting with Quality. Pendidikan Prasekolah Di Malaysia.blogspot. Wisdor: NFERNelson Department of Education and Sciences (DES) (1990). The Development of a Conceptual System for Dealing with Problems of Curriculum and Instruction. “ Definitions and Models in Curriculum Theory”.com Goodlad. The Emergent In Curriculum.blogspot. Diperolehi pada 28 ogos 2010 daripada http://pkukmweb. 127-140. hlm. New York: Wiley IPGM Kampus Dato’ Razali Ismail. Inlow. M. Pedagogi Asas Pendidikan. G. (1967). (2004). Kamarudin Hj. HMSO. Educational Theory. J.pdf Garis Panduan Pendidikan Prasekolah di Malaysia (1996). N.

asp Pusat Perkembangan Kurikulum. Universiti Pendidikan Sultan Idris. Diperolehi pada 28 0gos 2010 daripada http://www. New York: Holt. (1979). 2010.jpm. Kursus PTK (Pengurusan Kurikulum). Diperolehi pada 28 ogos 2010 daripada http://saabd. Kuala Lumpur : Kementerian Pendidikan Malaysia. Planning Curriculum for Schools. Mastura Bazdis (2008). Handbook For Effective Curicculum Development. Alexander (1974).php Laporan Jawatankuasa Kabinet. PERMATA Negara. Pendidikan Anak-anak di Peringkat Awal Umur Berasaskan Binaan Kurikulum yang Integratif. Englewood Cliffs: Prentice Hall. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Pengurusan Kurikulum.L Dan N.M.my/content/view/186/2/ Mohd Daud Hamzah (1994).permata. Kementerian Pelajaran Malaysia (2009) Laman Sesawang Prasekolah BalingSik. Reka Bentuk Kurikulum . Kuala Lumpur: Kementerian Pelajaran Malaysia. 2009. Neagley.my/kurikulum. Kementerian Pendidikan Malaysia. Diperolehi pada 24 ogos 2010 dari http://www. R.Kementerian Pelajaran Malaysia (2009). Pusat Perkembangan Kurikulum. Reka Bentuk Kurikulum Sekolah. J. Jurnal Pusat Penyelidikan Perkembangan Kanak-kanak Negara (NCDRC). Saylor. Kurikulum Prasekolah Kebangsaan.D. Mok Soon Seng (2007). Mengkaji Pelaksanaan Dasar. Malaysia. Evans.G dan W.mindamadani. (2003). Kurikulum Permata. (1967).net/pra/news. . Multimedia ES Resources Sdn Bhd: Kuala Lumpur.

R.(1949).W. (1967). Taba. D. R. L. An Introduction to Curriculum Research and Development. (1976). London: University of London.K. Chicago. H. Perkembangan Kurikulum: Satu Panduan Praktis (Terjemahan). Curriculum: Principles and Foundations. Falsafah Dan Kurikulum Pendidikan: Petaling Jaya: Prentice Hall. 1. Curriculum Process.S. Fourty-fourth Year Book of the National Society for the Study of Education.) American Education in the Postwar Period. London: Heinemannn. (1987). Abdullah (2002). E. Howard Nicholls dan Audrey Nicholls.B. Zais. Chicago: University Of Chicago. Kuala Lumpur: Dewan Budaya dan Pustaka. “ General Techniques of Curriculum Planning” dlm. Tyler (ed. University of Chicago.S. (1975). pt. (1945). Tyler. . Wheeler. Stenhouse. Basic Principles of Curriculum and Instrusction. New York: Thomas Crowell. Zaini B.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful