APAKAH YANG DIMAKSUDKAN DENGAN KURIKULUM.

BINCANGKAN PENDAPAT DAN PANDANGAN PAKAR- PAKAR TENTANG KURIKULUM

Mohd Asnawi Satdimin Md Shufian Awang Avelyn Siang Nur Atiqah Basri

Jabatan Kemahiran Hidup Fakulti Teknik Dan Vokasional Universiti Pendidikan Sultan Idris

(18 hb Oktober 2010)

ABSTRAK

Penulisan

ini

dilakukan

bertujuan

untuk

mengetahui

apakah

yang

dimaksudkan dengan kurikulum. Definisi kurikulum menurut kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) ialah kurikulum merupakan segala rancangan pendidikan yang dikendalikan oleh sesebuah sekolah atau institusi pendidikan untuk mencapai matlamat pendidikan. Ia adalah suatu rancangan yang meliputi segala ilmu pengetahuan, kemahiran, nilai-nilai dan norma, unsurunsur kebudayaan dan kepercayaan masyarakat untuk diperturunkan kepada ahli-ahlinya. Menurut pandangan Neagley & Evans, 1992; kurikulum bermaksud semua pengalaman yang dirancang dan dikemukakan oleh pihak sekolah. Selain itu, terdapat juga perbincangan pendapat dan pandangan pakar- pakar mengenai kurikulum. Penulisan ini juga telah membincangkan mengenai definisi kurikulum, pendapat dan pandangan pakar berserta tokoh atau pengkaji berkaitan kurikulum. Antara lain, kajian ini juga membincangkan tentang kurikulum secara umum di Malaysia. Terdapat juga perbincangan secara umum mengenai kurikulum awal kanak- kanak di Malaysia.

ia akan diaplikasikan dalam konteks persekitaran yang pelbagai samada dalam kehidupan sehariannya di ketika itu ataupun sebagai persediaan untuk kehidupannya di masa akan datang (Department of Education and Science. pendidikan perlu dilihat sebagai satu proses kognitif yang berterusan berkembang serentak dengan perkembangan individu seorang kanak-kanak yang mempelajari apa sahaja yang ada di persekitaran.PENGENALAN Kurikulum pendidikan merupakan satu wadah penting dalam menjana anjakan paradigma dalam diri setiap individu dan ia juga memainkan peranan penting untuk melahirkan insan deduktif yang dinamik dalam semua aspek kehidupan (Mastura Badzis. pendidikan selalu dikaitkan dengan proses pengajaran dan pembelajaran sesuatu kemahiran. penyampaian ilmu dan juga penerapan nilai. 1990). Dengan adanya ‘ilmu’ atau kemahiran yang diperoleh. . Dalam konteks kanak-kanak. Secara umumnya. hasil pendidikan seharusnya dapat melahirkan insan yang mampu mengaplikasi ilmu yang dipelajari dan memanfaatkan kemahiran yang dimiliki dalam kehidupan seharian. 2008). Dalam bentuk yang praktikal.

nilai. Terdapat juga pendapat dari sesetengah pakar yang mendefinisikan kurikulum sebagai rancangan di peringkat sekolah dan dalam bidang pendidikan. unsur. (Stenhouse. (Inlow.unsur kebudayaan dan kepercayaan masyarakat untuk diperturunkan kepada ahli.nilai dan norma. 1992 dalam Zaini B. 1974). Abdullah. Kurikulum ialah pilihan daripada berbagai- . (Saylor & Alexander.ahlinya. (Abdullah Mohd Noor & Ahmad Jaffin Hassan. Rancangan ini di bina oleh pusat persekolahan untuk sesuatu populasi murid sekolah. Falsafah dan Kurukulum Pendidikan). 1992). Menyampaikan prinsip dan unsur utama sesuatu usul pendidikan dalam keadaan yang terbuka kepada penelitian kritis dan boleh dikemukakan dengan berkesan secara praktik. Ia suatu rancangan yang meliputi segala ilmu pengetahuan. Falsafah dan Kurikulum Pendidikan). Usaha menyeluruh yang dirancang oleh pihak sekolah untuk membimbing murid memperoleh hasil pembelajaran yang telah ditentukan.pelajar pada setiap peringkat dalam institusi pendidikan. Selain itu. Semua pengalaman yang dirancang dan dikemukakan oleh pihak sekolah (Neagley & Evans. kemahiran. terdapat juga definisi yang menyatakan bahawa kurikulum sebagai unsur kebudayaan. 1976). Kurikulum ialah rancangan yang menyediakan kesempatan pembelajaran bagi memperoleh pelbagai tujuan menyeluruh dan objektif spesifik yang berkaitan dengannya. 1968 dalam Zaini B. (Kerr. Terdapat juga pendapat daripada beberapa pakar yang menyatakan bahawa kurikulum sebagai usaha. Kurikulum ialah semua pembelajaran yang dirancang dan dibimbing oleh sekolah. Abdullah.DEFINISI KURIKULUM Definisi kurikulum oleh kementerian Pendidikan Malaysia ialah kurikulum merupakan segala rancangan pendidikan yang dikendalikan oleh sesebuah sekolah atau institusi pendidikan untuk mencapai matlamat pendidikan. 1975). Semua pengalaman pembelajaran yang diorganisasikan untuk pelajar.

Budaya terdiri daripada pengetahuan melalui penyelidikan saintifik dan juga kebijaksanaan lazim iaitu ilmu pengatahuan yang diketahui umum kerana telah diwarisi ataupun diperoleh daripada penyelidikan. aktiviti dan penilaian. Kesatuan ini terdiri daripada integrasi empat komponen iaitu tujuan. Zais (1976). nilai am dan aspek khusus sesuatu budaya. PENDAPAT DAN PANDANGAN PAKAR. Akhirnya objektif am pendidikan diperoleh dan dinilai untuk dikemukakan sebagai objektif spesifik pendididkan. Bersama-sama dengan objektif am diadakan kesempatan pembelajaran (KP) dan bersama-sama dengan objektif spesifik diwujudkan pusat penyusun (PP). 1986). memberikan pandangan dengan mengusulkan bahawa perancangan kurikulum dilakukan menerusi proses penilaian dan pemerolehan yang bersifat rasional. mengusulkan kurikulum sebagai kesatuan yang tidak dapat dikesan tetapnya. (Burtonwood. Menurut J. Pengetahuan sentiasa berkembang . Seterusnya matlamat pendidikan diperoleh dan dinilai untuk dikemukakan sebagai objektif am pendidikan.bagai unsur budaya yang terdiri daripada ciri sejagat. TOKOH ATAU PENGKAJI BERKAITAN KURIKULUM Menurut Robert S. isi. Tiap-tiap komponen kurikulum berhubungan antara satu dengan yang lain seperti serpihan teka-teki (puzzle) yang mesti dipadankan dengan tepat untuk mengeluarkan kurikulum yang tidak dapat dilihat bentuknya.I Goodlad (1966). Nilai budaya diperoleh dan dinilai untuk dikemukakan sebagai matlamat pendidikan. Model ini secara keseluruhannya menunjukkan bahawa sistem logik dalaman kurikulum adalah berdasarkan andaian falsafah yang menapis berbagai-bagai unsur dasar yang lain untuk mempengaruhi kurikulum dan komponennya.

Lantaran itu kurikulum bergerak dinamik merentasi masa. mengembangkan. contohnya keperluan undang-undang. Beberapa pemboleh ubah luaran kurikulum mempengaruhi pembinaan rancangan untuk setiap bidang. matlamat dan objektif serta bidang. pembelajaran.sehingga perlu diajarkan kepada kumpulan demi kumpulan pelajar. Rancangan dalan bidang tersebut menduga wujud kemajuan murid yang dinilai dan dijadikan maklum balas terhadap murid sebagai unsur input. Rancangan ini dikelaskan menurut bidang. Matlamat dan objektif dibina berdasarkan data tentang ilmu pengetahuan. Subsistem ini melibatkan pengembangan. menyatakan bahawa sistem kurikulum bagi memperoleh murid sebagai input ke dalam kesempatan pembelajaran yang dibina melalui kurikulum. Saylor & Alexander juga menghuraikan satu sistem kurikulum yang dinamai subsistem perancangan kurikulum. menilai dan mengesan kurikulum merentasi masa. Seterusnya semua ini dipengaruhi oleh pembolehubah luaran. Tiap-tiap bidang mempunyai rancangan tentang reka bentuk kurikulum. Kurukulum ialah rancangan tentang kesempatan pembelajaran untuk mencapai matlamat am pendidikan dan objektif spesifik yang berkaitan. mod instruksi dan proses penilaian. Logik dalaman menyeluruh jelas melibatkan urutan proses pengeluaran dengan input dan output yang terdiri daripada rancangan dan pelajar. Subsistem perancangan kurikulum merupakan unsur yqng mengekalkan. matlamat dan nialai social. Sistem kurikulum mengeluarkan rancangan kesempatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan yang dilonggokan menjadi berbagai-bagai bidang. pengesanan dan penilaian rancangan kurikulum sepenuhnya. Berdasarkan pandangan Saylor dan Alexander (1974). permintanan murid dan proses .

iaitu penilaiann pemerolahan tujuan (1). Wheeler (1967) memetakan berbagai-bagai pembolehubah yang berkait dengan tujuan. Eksperimen ini bertujuan untuk menguji penentuan yang dilakukan dan memperoleh keputusan untuk menegaskan apakah penentuan tersebut memadai atau tidak. empiris eksperimen. permintaan dan masalah masyarakat.3 dan 4). pengalaman dan penilaian serta logik dalaman bagi modelnya juga melibatkan tindakan. Fasa penilaian ini juga sentiasa menyerap fasa lain yang telah disebutkan (1. Secara keseluruhannya. Menurutnya. mengusulkan bahawa kurikulum ialah hasil npembelajaran yang dihasratkan. proses ini perlu berorientasikan masyarakat. Oleh sebab kurikulum dibentuk oleh masyarakat.2. maka hasilnya perlulah sentiasa sekata dengan nilai. . pemintaan dan masalah masyarakat.Manakala menurut Mouritz Johnson (1967). fasa penilaian pemilihan isi (3). mengusulkan bahawa carta aliran ialah proses kurikulum. isi. Wheeler (1967). fasa penilaian prinsip dan prosedur untuk menyusun serta menyepadukan pengalaman (4) dan akhirnya fasa penilaian (5). Kurikulum menurut model ini dinilai juga secara empiris untuk menjadikan hasilnya sekata dengan nilai. Secara keseluruhannya model ini mengukur kefahaman tentang kurikulum tetapi tidak dapat meninggalkan kesan huraian yang jelas tentang logik dalaman kurikulum. Ini kerana perkembangan kurikulum melibatkan pengumpulan dan penilaian data dan perumusan hipotesis untuk mengadakan eksperimen. iaitu proses pembinaan dan perkembangan kurikulum. fasa penilaian pemilihan pengalaman pembelajaran (2). individu dan aspek warisan budaya yang menjadi tugas sekolah untuk memancarkannya kepada murid. Perkembangan kurikulum mempunyai lima fasa.

Maka. (b) Topik dan konsep untuk setiap pelajaran hendaklah disenaraikan. (d) Objektif pelajaran hendaklah dinyatakan dalam bentuk objektif eksplisit agar menjadi panduan guru untuk menghasilkan perubahan tingkah laku pelajar. Tyler member definisi kurikulum sebagai pelajaran yang dirancang. adalah berdasaskan kepada objektif dan proses. .Model Kurilukum Tyler (1949). Di dalam bukunya Basic Principles of Curriculum and Instruction. (b) Isi pelajaran yang berdasarkan objektifnya. dikelola dan dilaksanakan oleh pihak sekolah untuk mencapai matlamat pendidikan yang ditentukan. Mengikut beliau. Berdasarkan huraian tersebut. iaitu: (a) Perkembangan tingkah laku kendiri pelajar (b) Isi kandungan mata pelajaran yang beroperasi dengan tingkah laku pelajar. Tyler berpendapat bahawa dengan adanya pernyataan objektif pelajaran dalam sesuatu kurikulum guru akan dapat merancang dan pembelajaran berdasarkan obkektif pelajaran yang dinyatakan dalam kurikulum itu. objektif pelajaran hendaklah merangkumi dua aspek yang berkaiatan. Tyler mengusulkan suatu Model Kurikulum yang mengandungi perkara-perkara berikut: (a) Matlamat pendidikan yang harus dicapai. Tyler mencadangkan empat perkara utama yang harus dirangkumi dalam kurikulum sekolah. iaitu: (a) Perkara dan aktiviti yang harus dilakukan oleh guru. (c) Tingkahlaku bersama dengan objektif perkembangannya hendaklah dinyatakan dalam setiap topik pelajaran.

(c) Organisasi kaedah dan strategi. Taba bersetuju dengan Dewey bahawa kurikulum sekolah harus ditentukan berdasarkan logik penyelesaian masalah dan strategi berpusatan pelajar sebagai objektif. beliau mengusulkan suatu Model Kurikulum yang lebih lengkap dan mantap seperti berikut: (a) Diagnosis atas permintaan kurikulum. . objektif pelajaran ditentukan berdasarkan falsafah pragmatism yang mengandungi lagik penyelesaian masalah malalui aktiviti inkuiripenemuan. Model kurikulum Taba (1945) adalah berlandaskan kepada Kurilukum Sekolah Dewey (1896-1904) dan Laporan Jawatankuasa Kajian Kurikulum (1933-1941) di USA dalam Mok Soon Seng. Kursus PTK(Pengurusan Kurikulum). menyenaraikan empat kompenen utama berikut sebagai garis panduan untuk melaksanakan sesuatu kurikulum sekolah: (a) Pengenalpastian objektif-objektif kurikulum. (b) Ringkasan objektif-objektif kurikulum. Dengan garis panduan daripada Loporan Jawatankuasa Kajian Kurikulum. (d) Penilaian untuk pencapaian objektif. Di bawah kurikulum sekolah Dewey.objektif utama.(c) Metodologi yang digunakan untuk melaksanakan kurikulum berdasrkan objektifnya. (d) Penilaian untuk mengukur keberkesanaan pengajaran dan pembelajaran. (b) Penentuan kaedah dan strategi untuk mencapai objektif-objektif kurikulum. Selepas mengkaji Kurilukun Sekolah Dewey. Jawatankuasa Kajian Kurilukum (1933-1941) USA.

adalah berlandaskan kepada model proses dan tidak bermula dengan objektif pengajaran dan pembelajaran sebagai komponen utama dalam sesuatu kurikulum. Stenhouse bersetuju dengan Peters (1966) dalam Mok Soon Seng. (g) Pengukuran dan penilaian. (d) Organisasi isi kandungan kurikulum yang dipilih. (b) Aktiviti yang memerlukan pelajar-pelajar melibatkan diri mereka secara aktif dalam situasi pembelajaran. Sejarah dan Kesusasteraan mengandungi isi kandungan kognitif dan boleh membawa banyak sumbangan kepada kehidupan. . aktiviti-aktiviti kurikulum seperti Sains.(c) Pemilihan isi kandungan kurikulum. Kursus PTK (Pengurusan Dan Kurikulum) bahawa pemilihan isi kandungan kurikulum harus berdasarkan nilai justifikasi. Sehubungan ini. Maka. (f) Organisasi pengalaman pembelajaran yang dipilih. Model kurikulum Stenhouse (1975). (e) Pemilihan pengalaman pembalajaran. Model Kurikulum Stenhouse merangkumi aktiviti-aktiviti berikut: (a) Aktiviti yang membolehkan pelajar-pelajar membuat keputusan dan refleksinya diri sendiri. Stenhouse mengusulkan pembentukan kurikulum berdasarkan prinsip-prinsip pemilihan isi kandungan dari segi kriteria dan tidak perlu bergantung kepada objektifnya. Mengikut Peters.

(c) Aktiviti yang membolehkan pelajar-pelajar menyelesaikan masalah mengikut kebolehan masing-masing. Kerjaya perlaksanaan kurikulum amat bergantung kepada kemahiran guru yang diperlukan untuk merancang dan melaksanakan aktiviti pengajaran dan pembelajaran berdasarkan garis panduan aktiviti-aktiviti yang disenaraikan dalam model kurikulum tersebut. Sehubungan ini. Stenhouse mencadangkan bahawa guru memainkan peranan sebagai penyelidik dan mengkaji masalah pendidikan dari semasa ke semasa dengan tujuan mempertingkatkan kualiti dan kemahiran mereka dalam perancangan serta perlaksanaan aktiviti pengajaran dan pembelajaran dengan lebih berkesan. Ini adalah kerana Stenhouse menitikberatkan proses pengajaran guru lebih daripada pemilihan isi kandungan dalam kurikulum.pelajar menggunakan pengamatan dan gaya intelek untuk memerhati situasi dan idea baru serta aplikasi dalam suatu proses intelek. piawai atau displin. BINCANGKAN KURIKULUM SECARA UMUM DI MALAYSIA . Model Kurikulum Stenhouse. (f) Aktiviti yang melibatkan pelajar-pelajar dalam aplikasi bersama dengan penguasaan peraturan-peraturan. (e) Aktiviti yang melibatkan pelajar-pelajar dan guru dalam penanggungan risiko kejayaan atau kegagalan. (d) Aktiviti yang memerlukan pelajar. jika dikaji banyak bergantung kepada kemahiran guru untuk melaksanakannya dengan berkesan.

beberapa perubahan baru telah berlaku dalam arena pendidikan. Di Malaysia. Isi pelajaran tetap merupakan teras kurikulum walaupun disusun dalam pelbagai cara dalam kurikulum sebagai mata pelajaran (Beuchamp 1968 dalam Kamarudin & Siti Hajar 2004). dan wawasan negara. dan pelbagai cara penyusunan yang lain. dan kepercayaan untuk membantu perkembangan seseorang murid dengan sepenuhnya dari segi jasmani. Apa sahaja yang diajar di sekolah merupakan kandungan mata pelajaran yang diajar menerusi pelbagai mata pelajaran. 2005: 144). dam emosi serta untuk menanam dan mempertingkatkan nilai moral yang diingini dan untuk menyampaikan pengetahuan (Akta Pendidikan 1996. Berikutan itu. nilai. Berdasarkan syor-syor yang terkandung dalam Laporan Jawatankuasa Kabinet Mengkaji Perlaksanaan Dasar Pelajaran (1979). Oleh sebab itu.Kurikulum merupakan dokumen bertulis yang melakarkan isi mata pelajaran yang diajar. pelbagai pilihan disiplin ilmu pengetahuan. kurikulum itu perlu memenuhi kehendak falsafah. norma. Merujuk kepada Kementerian Pelajaran Malaysia. Kurikulum Baru Sekolah Rendah (KBSR) telah dilaksanakan di semua sekolah rendah mulai tahun 1983. pelbagai rumusan masalah berkaitan kehidupan seharian. matlamat pendidikan. Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM) turut dilaksanakan di sekolah- . dipetik dari Abdullah Sani. rohani. Peraturan-peraturan Kurikulum Kebangsaan) Pendidikan 1997 Jadi secara amnya kurikulum juga boleh ditaktifkan sebagai segala rancangan yang dikehendaki oleh sesebuah sekolah ataupun sesebuah institusi pelajaran bagi memenuhi matlamat pendidikan (Buku Laporan Jawatankuasa Kabinet. unsur kebudayaan. kemahiran. mental. kurikulum kebangsaan merupakan suatu wadah program pendidikan yang melibatkan aktiviti kurikulum dan kegiatan kokurikulum yang merangkumi semua pengetahuan.1979.

dan Inggeris sambil mengekalkan bahasa pengantar masing-masing. Cina. FPK merupakan aspirasi pendidikan negara. Andai semua pihak yang bertanggungjawab memainkan peranan masing-masing FPK sudah pasti memberi kesan yang positif. Bagi melihat kesan FPK yang ketara. Jawatankuasa Sukatan Pelajaran ditubuhkan pada tahun 1956 untuk merumuskan sukatan pelajaran yang sesuai dan juga untuk mengesyorkan jumlah masa pelajaran bagi setiap mata pelajaran. keyakinan serta kepatuhan kepada Tuhan. sambil memenuhi tuntutan . Akta Pelajaran (1961).sekolah menengah mulai tahun 1989. kita mungkin perlu menunggu masa satu atau dua generasi kehidupan. Tamil. Arab dan yang terbaru adalah Bahasa Iban. Semua warga pendidikan diharap akan berganding bahu dan berusaha dengan gigih agar FPK dapat dicapai demi kemakmuran negara kita. Tamil. Jawatankuasa Kabinet ditubuhkan pada tahun 1974 untuk mengkaji pelaksanaan dasar pendidikan dan juga menyentuh tentang aspek kurikulum bagi memastikan bahawa ia memenuhi tuntutan bagi keperluan tenaga rakyat dalam pembinaan ekonomi. menyatakan pada peringkat KBSR dan KBSM ada mata pelajaran yang membolehkan pelajar membuat pilihan yang dikenali sebagai mata pelajaran tambahan yang terdiri daripada bahasa Cina. Hal ini penting bagi memupuk semangat cintakan bahasa ibunda agar ianya tak lekang dek panas dan tak lapuk dek hujan. KBSR dan KBSM digubal berasaskan Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK). FPK menekankan perkembangan individu secara menyeluruh dan bersepadu ke arah melahirkan insan yang baik berdasarkan kepercayaan. Reka bentuk kurikulum di Malaysia bermula dengan Laporan Razak (1956) yang mencari jalan untuk memansuhkan perbezaan dalam kurikulum sekolahsekolah Melayu.

1994 halaman 100). Kurikulum Kebangsaan di Malaysia berasaskan keduadua rekabentuk kurikulum tersebut. Kurikulum di Malaysia juga dapat dibahagikan kepada dua reka bentuk kurikulum iaitu reka bentuk kurikulum yang berasaskan standard dan kurikulum berbentuk modular. (Kementerian Pelajaran Malaysia 2009). Kurikulum yang berbentuk standard adalah berasaskan standard kandungan dan standard pembelajaran yang perlu dicapai oleh murid. Standard kandungan merupakan pernyataan spesifik tentang perkara yang murid perlu ketahui dan boleh dilakukan dalam suatu tempoh persekolahan yang merangkumi aspek pengetahuan. Tujuan utama penetapan standard dalam Kurikulum Kebangsaan adalah untuk ekuiti dan kualiti. Bahasa Cina dan Bahasa Tamil) Pendidikan Islam. Modul Bertema pula merupakan modul bersepadu yang mengandungi unsur-unsur dalam . Manakala kurikulum yang berbentuk modul mengandungi dua jenis modul iaitu Modul Asas dan Modul Bertema. Manakala aspek pembelajaran pula adalah merupakan satu penetapan kriteria atau indikator pencapaian dalam bentuk objektif tingkahlaku (behavioural) untuk memastikan pencapaian setiap standard kandungan (Kementerian Pelajaran Malaysia 2009). Permainan Luar dan Matematik. Pendidikan Moral. Manakala kurikulum yang berbentuk modular mengandungi kandungan yang telah diorganisasi dan disampaikan dalam bentuk bahagian atau unit dan bahagian unit inilah yang dinamakan modul. Bahasa Inggeris. Kualiti pula membawa maksud bahawa semua murid perlu diberi pendidikan yang berkualiti. Oleh yang demikian. Modul Asas pula terdiri daripada Komponen Bahasa (Bahasa Malaysia. Peluang pendidikan yang sama akan diberikan kepada semua murid untuk tujuan ekuiti bagi penetapan standard pendidikan. kemahiran dan nilai.untuk melahirkan masyarakat bersepadu dan berdisiplin selaras dengan pembinaan sifat-sifat kemanusiaan (Mohd Daud.

Perancangan dan penggubalan kurikulum ini mengambil kira pandangan dan falsafah serta teori pendidikan serta cara pembelajaran terkini seperti teori pelbagai kecerdasan. ABP ialah satu (Pusat Perkembangan Kurikulum pendekatan yang menekankan kepada penggunaan kaedah pengajaran dan pembelajaran yang bersesuaian dengan umur.keenam-enam tunjang dan unsur kreatif. kritis dan inovatif. tahu dan buat serta amalkan. kebolehan. membina sikap positif. Kurikulum sentiasa digubal bagi membentuk kurikulum yang sesuai selaras dengan pembangunan negara. . Kurikulum digubal agar bersesuaian dengan tahap perkembangan indidvidu supaya dapat merangsang pemikiran. Kurikulum ini berfokus kepada hasil pembelajaran iaitu memberi penekanan kepada apa yang murid perlu faham. Kurikulum di Malaysia sentiasa mengalami perubahan dan perkembangan bagi membina dan meningkatkan kualiti kurikulum dalam sistem pendidikan negara. Kurikulum di Malaysia berlandaskan prinsip Rukun Negara dan Falsafah Pendidikan Kebangsaan sebagai pendokong matlamat dan wawasan negara. teori kecerdasan emosi dan konsep e-pembelajaran 2003). bakat serta minat murid. Modul Bertema ini juga dibina dengan menggunakan isu kehidupan seharian kanak-kanak (Kementerian Pelajaran Malaysia 2009). Di samping itu. perkembangan diri. penggubalan kurikulum di lakukan bagi menyeragamkan kurikulum yang di gunakan dalam sistem pendidikan. meningkatkan kecerdasan dan kesihatan ke arah penyuburan optimum. Hal ini berlaku apabila masyarakat mulai sedar tentang kepentingan sistem pendidikan masyarakat dan negara. Kurikulum di Malaysia adalah bersepadu dan terancang melalui Amalan Bersesuaian Dengan Perkembangan Kanak-Kanak (ABP).

. kanak-kanak dapat mencapai perkembangan yang optimum.Kurikulum standard kebangsaan merupakan kurikulum yang terbaru digubal dengan memberi penekanan kepada standard kandungan dan standard pembelajaran yang patut diketahui dan boleh dilakukan oleh kanak-kanak yang berumur empat hingga enam tahun.KANAK YANG TERDAPAT DI MALAYSIA Perkembangan optimum dan seimbang kanak-kanak bermula daripada kurikulum yang menarik dan dikendalikan dalam suasana yang riang dan gembira. bertema. Kurikulum ini berfokuskan kepada proses pengajaran dan pembelajaran yang berpusatkan pelajar. belajar melalui bermain. BINCANGKAN SECARA UMUM KURIKULUM AWAL KANAK. menekankan kepada inkuri penemuan dan menggunakan pendekatan pengajaran dan pembelajaran persepadu. pembangunan sosial dan emosi yang meliputi penggunaan pelbagai pendekatan untuk pembangunan pembelajaran dan bahasa. Ia merangkumi semua bidang yang kritikal dan penting untuk pembangunan kanak-kanak termasuklah pembangunan untuk kesejahteraan fizikal dan pergerakan motor. pembelajaran kontekstual dan pembelajaran berasaskan projek (Bahagian Pembangunan Kurikulum 2009). Belajar sambil bermain dikukuhkan dengan suasana yang merangsang pembelajaran melalui penerokaan dan perbincangan bersama orang dewasa yang berpengetahuan. Pembangunan kurikulum yang komprehensif bagi perkembangan awal kanak-kanak secara menyeluruh adalah sangat penting kerana ia dapat meneruskan kesinambungan dalam pedagogi pengasuhan dan pendidikan awal kanak-kanak yang merangkumi umur dari lahir sehingga selesai persekolahan.

bantuan kerajaan. Pendidikan awal kanak-kanak (PAKK) di Malaysia telah menjadi satu industri yang bercambah dengan pesatnya sejak kebelakangan ini namun inisiatif Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) untuk menginstitusikan PAKK hanya bermula di sekitar tahun 1990-an melalui beberapa peraturan dalam Akta Pendidikan 1996. NGO's clan pihak swasta. 2009). NGO's dan swasta mulai 1 Januari 2003 (Laman Sesawang Prasekolah Baling Sik.Perkembangan pesat pendidikan prasekolah di Malaysia bermula pada tahun 1970-an yang pada ketika itu lebih dikenali dengan kindergarten atau tadika yang dilaksanakan secara lebih teratur dari tahun-tahun sebelumnya yang pada ketika itu hanya diceburi oleh agensi-agensi kerajaan seperti KEMAS. Garis Panduan Kurikulum Prasekolah merupakan salah satu kurikulum yang terdapat di Malaysia yang telah digubal buat pertama kali semasa projek imbuhan dijalankan pada tahun 1973 hingga 1983. Inisiatif terkini KPM adalah membangunkan panduan Kurikulum Prasekolah Kebangsaan (KPK) pada tahun 2003 yang kemudiannya dikemas kinikan pada tahun 2010 untuk menghasilkan Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan (KSPK). Kementerian Pelajaran Malaysia menetapkan bahawa Kurikulum Prasekolah Kebangsaan hendaklah digunakan oleh semua tadika kerajaan. Pada tahun 2003. Sempena dengan perlaksanaan program pendidikan prasekolah ‘annex’ iaitu penubuhan tadika di sekolah rendah seluruh negara maka garis panduan yang sedia ada pada masa itu disemak semula . Pembaharuan dalam kurikulum prasekolah kebangsaan ini diadakan bagi menangani masalah yang dihadapi oleh para pendidik dalam menterjemahkan teori ke dalam dunia praktikal (Farida Yunus & Hasnah Toran. Surat Pekeliling Ikhtisas: Bil: 15/2002. 2010).

serta komponen kreativiti dan estetika (IPGM Kampus Dato’ Razali Ismail. Sehubungan dengan itu satu garis panduan kurikulum prasekolah yang juga dipanggil kurikulum prasekolah telah diterbitkan pada tahun 1998 dan dikuatkuasakan penggunaannya mulai 1 Januari 1999 untuk semua tadika di negara ini. komponen perkembangan kognitif. Komponen kurikulum prasekolah berdasarkan garis panduan ini ialah komponen bahasa dan komunikasi.mengikut perkembangan semasa dan keperluan agensi yang menjalankan pendidikan prasekolah. kaedah pegasuhan secara holistik. komponen perkembangan fizikal. Kurikulum ini mencakupi aspek-aspek kaedah berinteraksi dengan kanak-kanak yang boleh memberikan pengalaman pembelajaran yang maksimum. komponen perkembangan sosioekonomi. komponen kerohanian dan moral. bertujuan untuk menyuburkan potensi murid dalam semua aspek perkembangan. 2009). Ia dibentuk bagi memberi panduan kepada pendidik-pendidik mengenai pengurusan taska atau Pusat Anak Permata Negara (PAPN) mengenai pedagogi pendidikan dan asuhan kanakkanak yang terbaik bagi meningkatkan kecemerlangan potensi kanak-kanak. Hal ini. Kurikulum PERMATA juga merupakan kurikulum yang digunapakai dalam rujukan pengajaran di prasekolah yang telah dibentuk oleh pakar-pakar pendidikan awal kanak-kanak dari kalangan pensyarah-pensyarah universiti. menguasai kemahiran asas dan memupuk sikap positif sebagai persediaan masuk ke sekolah rendah (Garis Panduan Pendidikan Prasekolah di Malaysia 1993). Akta Pendidikan 1996 telah menaikkan martabat pendidikan prasekolah dengan memasukkan pendidikan prasekolah ke dalam Sistem Pendidikan Kebangsaan. Garis panduan itu telah diterbitkan pada tahun 1993. di samping panduan merancang aktiviti untuk menaksir .

Kurikulum kebangsaan adalah berasaskan kepada Kursus Asas Asuhan Kanak-Kanak (KAAK) dan kurikulum PERMATA. Pada masa sekarang. Kurikulum PERMATA berbeza kerana ianya memberi penekanan kepada pembangunan kanak-kanak secara holistik dalam aspek kemahiran kognitif. Antara ciri-ciri penting dalam kurikulum PERMATA ialah skop kurikulum PERMATA meliputi perkembangan sosio emosi. perkembangan bahasa. kerohanian. pemakanan seimbang. 2010). pembelajaran kontekstual dan pembelajaran berasaskan projek. serta lestari dan sains teknologi (Bahagian Pembangunan Kurikulum 2009). belajar melalui bermain. bertema. Kurikulum standard prasekolah kebangsaan merupakan kurikulum yang terbaru digubal dengan memberi penekanan kepada standard kandungan dan standard pembelajaran yang patut diketahui dan boleh dilakukan oleh kanak-kanak yang berumur empat hingga enam tahun. komunikasi dan literasi awal. sikap dan nilai. fizikal dan estetika. perkembangan pra-matematik dan pemikiran logik. sahsiah dan kerohanian. serta aspek asuhan meliputi keselamatan. perkembangan fizikal dan kemahiran mengurus diri. penjagaan dan amalan asuhan (PERMATA Negara. ketrampilan diri. kemanusiaan. Kurikulum ini berfokuskan kepada proses pengajaran dan pembelajaran yang berpusatkan kanakkanak. menekankan kepada inkuri penemuan dan menggunakan pendekatan pengajaran dan pembelajaran bersepadu. perkembangan deria dan pemahaman dunia. Kurikulum PERMATA mengandungi .perkembangan kanak-kanak. 2008). merefleks dan mengadakan kerjasama pintar dengan ibubapa dan ahli keluarga serta masyarakat (Aminah Ayob et al. komunikasi dan fizikal. sosioemosi. Antara bentuk kurikulum standard prasekolah kebangsaan adalah meliputi komunikasi.

Bagi melaksanakan keputusan tersebut.131 buah kelas prasekolah. bermula pada Januari2010. Kementerian Pelajaran Malaysia telah mengorak langkah awal bermula pada tahun 2000 dalam menggubal kurikulum prasekolah yang dikenali sebagai Kurikulum Prasekolah Kebangsaan. Semenjak dilancarkan Bidang Keberhasilan Utama Nasional (NKRA) Pendidikan. merefleks dan mengadakan kerjasama pintar dengan ibu bapa dan ahli keluarga serta masyarakat. kaedah pengasuhan secara holistik. 2009). penerokaan.garis panduan kepada pendidik-pendidik dan pihak yang menguruskan Taska atau Pusat Anak Permata Negara (PAPN) bagi kanak-kanak yang berumur di bawah 4 tahun mengenai pedagogi pendidikan dan asuhan kanak-kanak yang terbaik bagi meningkatkan kecemerlangan potensi kanak-kanak. Satu program rintis telah dilaksanakan di 100 buah sekolah di seluruh negara pada tahun 2002 bagi memastikan keberkesanan kurikulum tersebut (Laman Sesawang Prasekolah BalingSik. berfokus dan terancang sesuai dengan umur kanak-kanak tersebut. Selain itu. berdasarkan mesyuarat Jemaah Menteri 18 Disember 1991 bersetuju mewujudkan sebanyak 1. Kurikulum ini mencakupi aspekaspek kaedah berinteraksi dengan kanak-kanak yang boleh memberikan pengalaman pembelajaran yang maksimum. panduan merancang aktiviti untuk mentaksir perkembangan kanak-kanak. Kementerian Pelajaran Malaysia telah mengorak langkah awal dalam bidang pendidikan awal kanak-kanak pada tahun 1970 dengan memulakan projek rintis sebanyak 13 buah kelas di bawah biayaan Yayasan Bernard Van Leer. daripada 1353 yang dirancang untuk . kurikulum ini berkonsepkan permainan. Kementerian Pelajaran Malaysia mula melaksanakan program pendidikan awal kanak-kanak yang lebih dikenali sebagai pendidikan prasekolah "annex" 1992.

kemahiran berinteraksi dan komunikasi serta membina keyakinan murid menghadapi pelbagai cabaran dalam era globalisasi dunia. perkembangan deria dan pemahaman dunia persekitaran. fizikal serta kreativiti dan estetika. sebanyak 987 buah telahpun beroperasi mengikut pecahan. Kurikulum PERMATA dirujuk daripada model Pen Green tetapi telah diperkayakan dengan ciri kebudayaan Malaysia. kerohanian dan moral. koordinasi motor dan pengurusan diri. perkembangan bahasa.beroperasi pada tahun 2010. sosioemosi. dan perkembangan daya kreativiti dan estetika. . komunikasi dan literasi awal. perkembangan kognitif. Kurikulum Prasekolah Kebangsaan pula digubal sebagai usaha untuk menyelaras dan meningkatkan kualiti pendidikan prasekolah bagi kanak-kanak yang berumur 5-6 tahun. rohani dan social. Kurikulum Prasekolah Kebangsaan memberi penekanan kepada komponen Bahasa dan Komunikasi sebagai usaha untuk meningkatkan literasi murid dalam bahasa. Kurikulum Prasekolah Kebangsaan merangkumi aspekaspek yang diperlukan dalam perkembangan kanak-kanak yang universal iaitu perkembangan bahasa dan komunikasi. perkembangan pra matematik dan pemikiran logik. Kurikulum PERMATA mempunyai enam bidang pembelajaran iaitu perkembangan emosi. Ianya menjadi satu dokumen rujukan standard kepada semua pengusaha tadika seperti yang terdapat dalam pindaan Akta Pendidikan 1996 (Pendidikan Prasekolah). perkembangan fizikal.

kerjasama pelbagai pihak amat diperlukan bagi mengatasi kekangan-kekangan yang timbul. Memandangkan bukan sahaja penglibatan guru. atau pihak yang tertentu malah penglibatan ibu bapa dianggap memang signifikan dalam proses pendidikan kanak-kanak. jasmani. Jawatankuasa kurikulum sekolah adalah sebuah jawatankuasa professional yang penting bagi melaksanakan pencapaian matlamat kurikulum di sekolah supaya selaras dengan falsafah dan matlamat pendidikan negara iaitu melahirkan insan yang seimbang dan kehendak-kehendak kurikulum kebangsaan tidak dapat dilaksanakan dengan sepenuhnya dan menyeluruh kerana terdapat beberapa kekangan yang masih menjadi penghalang utama kepada perlaksanaan ini. maka Kementerian Pelajaran Malaysia sebagai pihak yang bertanggungjawab perlu memasukkan elemen sesuai yang boleh memberi skop yang lebih meluas untuk keberkesanan proses pembelajaran kanak-kanak di prasekolah. harmonis dari segi intelek. pihak NGO. Oleh itu.KESIMPULAN Kehendak-kehendak kurikulum sekolah perlu dilaksanakan di semua sekolah. dan . rohani.

pdf .peraturan Terpilih. Kurikulum Permata. Mastura Badzis. 2001( ms 1-98 dan 129. Azizah Lebai Nordin dan Mahani Razali (2008).com/doc/18935544/Penyata-Razak Aminah Ayob. Akta pelajaran (1961). Bahagian Pembangunan Kurikulum 2009: Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan. Kementerian Pelajaran Malaysia. Bidang Keberhasilan Utama Nasional (NKRA) Pendidikan (2010). Tanjong Malim: Penerbit Universiti Pendidikan Sultan Idris. Diperolehi pada 28 ogos 2010 daripada http://www. BIBLIOGRAFI Akta Pendidikan 1996 (Akta 550) dan Peraturan.emosi. Kuala Lumpur.1440). International Law Book Services.com/v2/wpcontent/uploads/ downloads/2010/07/1275279590. Rohani Abdullah.scribd. Diperolehi pada 28 0gos 2010 daripada http://skguarchempedak. Perkara ini perlu diberi perhatian yang sewajarnya memandangkan trend yang wujud dan banyak isu yang sentiasa menjadi bualan dalam sistem pendidikan prasekolah di Malaysia.

M.Burtonwood. 127-140. http://ipgmkdriprasekolah. London.pdf Garis Panduan Pendidikan Prasekolah di Malaysia (1996). Kuala Lumpur : Karyazano Enterprise pada 28 . Kamarudin Hj. Los Angeles: University of Califoenia Institute for Development and Educational Activities. G. hlm.ukm. 2009. The Emergent In Curriculum. (1986). The Culture Concept in Educational Studies. (2004).I.M (1966). (1966). (1967). 17. “ Definitions and Models in Curriculum Theory”. N. Farida Yunus & Hasnah Toran (2010).html Ogos 2010 Johnson. Educational Theory. HMSO. Diperolehi pada 3 ogos 2010 daripada http://ipgmkdriprasekolah. Diperolehi pada 28 ogos 2010 daripada http://pkukmweb. Husin & Siti Hajar Abd Aziz. The Development of a Conceptual System for Dealing with Problems of Curriculum and Instruction. Pendidikan Prasekolah Di Malaysia.my/~fpendidikan/siswazah/prosiding/jilid %202%202010/bil%207%20kajian%20adaptasi.blogspot.com Goodlad.com/2009_06_01_archive. Kajian Awal Adaptasi Silang Budaya Ke Atas Instrumen Penaksiran Autentik Untuk Kanak-kanak Berumur 3 Hingga 6 Tahun. J.blogspot. Wisdor: NFERNelson Department of Education and Sciences (DES) (1990). Starting with Quality. Pedagogi Asas Pendidikan. New York: Wiley IPGM Kampus Dato’ Razali Ismail. Inlow.

Multimedia ES Resources Sdn Bhd: Kuala Lumpur. Kementerian Pendidikan Malaysia. Malaysia. 2009. Handbook For Effective Curicculum Development.asp Pusat Perkembangan Kurikulum.D. Englewood Cliffs: Prentice Hall. Reka Bentuk Kurikulum . Diperolehi pada 24 ogos 2010 dari http://www. Pengurusan Kurikulum. Kuala Lumpur: Kementerian Pelajaran Malaysia.mindamadani. Neagley. J. Kurikulum Permata. Reka Bentuk Kurikulum Sekolah. Diperolehi pada 28 ogos 2010 daripada http://saabd. .net/pra/news. Kurikulum Prasekolah Kebangsaan. Kementerian Pelajaran Malaysia (2009) Laman Sesawang Prasekolah BalingSik.permata. Mastura Bazdis (2008). Kuala Lumpur : Kementerian Pendidikan Malaysia. Mengkaji Pelaksanaan Dasar. New York: Holt. Universiti Pendidikan Sultan Idris.my/content/view/186/2/ Mohd Daud Hamzah (1994). Alexander (1974). 2010. Pendidikan Anak-anak di Peringkat Awal Umur Berasaskan Binaan Kurikulum yang Integratif.G dan W. Diperolehi pada 28 0gos 2010 daripada http://www.my/kurikulum.L Dan N. PERMATA Negara. Planning Curriculum for Schools.jpm. Mok Soon Seng (2007). (1979). Kursus PTK (Pengurusan Kurikulum). Evans. (2003). (1967). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.M. R.php Laporan Jawatankuasa Kabinet. Pusat Perkembangan Kurikulum.Kementerian Pelajaran Malaysia (2009). Jurnal Pusat Penyelidikan Perkembangan Kanak-kanak Negara (NCDRC). Saylor.

“ General Techniques of Curriculum Planning” dlm. L. Fourty-fourth Year Book of the National Society for the Study of Education. Tyler.(1949). New York: Thomas Crowell. R. Tyler (ed. . R.S.B. pt. (1976).S. Abdullah (2002). Taba. Kuala Lumpur: Dewan Budaya dan Pustaka. Stenhouse. D.) American Education in the Postwar Period.K. (1975). E. (1967). Chicago: University Of Chicago. Curriculum Process. Perkembangan Kurikulum: Satu Panduan Praktis (Terjemahan). (1945). Chicago. H. Howard Nicholls dan Audrey Nicholls. 1. Curriculum: Principles and Foundations.W. Zais. Zaini B. Basic Principles of Curriculum and Instrusction. (1987). London: University of London. Wheeler. Falsafah Dan Kurikulum Pendidikan: Petaling Jaya: Prentice Hall. An Introduction to Curriculum Research and Development. University of Chicago. London: Heinemannn.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful