ASBAB AL-NUZUL

Oleh: Dr. Imam Muhsin, M.Ag.

Turunnya Ayat al-Qur‟an • Turunnya ayat Al-Qur‟an dibagi menjadi dua macam : –Tanpa sebab khusus (ibtida‟). –Dilatarbelakangi oleh suatu peristiwa atau adanya pertanyaan. .

. atau menceritakan sesuatu peristiwa. melainkan pertama-tama berkaitan dengan keimanan. dan syari‟at Allah mengenai kehidupan individu dan sosial.Definisi Asbab al-Nuzul • Sesuatu yang melatarbelakangi turunnya satu ayat atau lebih. atau menjelaskan hukum yang terdapat dalam peristiwa tersebut. sebagai jawaban terhadap suatu peristiwa. kewajiban-kewajiban agama. – Diturunkannya al-Qur‟an tidak bergantung pada peristiwa/kejadian atau pertanyaan tertentu.

Urgensi Mengetahui Asbab al-Nuzul • Untuk mengetahui dan memahami maksud suatu ayat. atau hikmah yang terkandung dalam penetapan suatu hukum. – Al-Wahidiy mengatakan: “Tidak akan diketahui penafsiran suatu ayat dan jalan tujuannya tanpa mengetahui kisah turunnya. – Sebuah pepatah mengatakan: “Mengetahui sebab akan memberikan pengetahuan tentang musabab”.” .

او سئل النبى عن كذا فنزلت‬ .. misal: .‫نزلت هذه اآلية فى كذا‬ .. seperti: – ‫حدث كذا .Nash mubham (tidak jelas)... • Riwayat tentang Sabab al-Nuzul ada dua bentuk: – Nash Sharih (jelas).Cara Mengetahui Sabab al-Nuzul • Sabab al-Nuzul hanya dapat diketahui melalui riwayat yang shahih.. misal: • ‫سبب نزول اآلية كذا وكذا‬ • Kalimat yang diakhiri dengan “fa‟ ta‟qibiyah”.

• Jika ada indikasi yang kuat (rajih) menunjukkan asbabun nuzul. maka turunlah ayat ….Bentuk-bentuk Riwayat • Jika ada sahabat yang mengatakan : “Sebab turunnya ayat ini adalah …. . jadi masih perlu diteliti.” Maka itu bisa menunjukkan asbabun nuzul. contoh : “Rasulullah telah ditanya tentang ini.” • Jika ada pernyataan sahabat : “Ayat ini diturunkan dalam konteks …. bisa menunjukkan penjelasan / penafsiran sahabat terhadap suatu ayat. • Bila ada perbedaan riwayat mengenai asbabun nuzul suatu ayat maka harus diteliti untuk dipilih mana yang paling kuat (ditarjih) atau kalau masih mungkin dikompromikan. “ • Jika sahabat menceritakan adanya sebuah pertanyaan yang kemudian turun ayat sebagai jawaban atau reaksi dari pertanyaan tersebut..

shahih. serta materinya sama. . • Jika ada dua riwayat sama-sama sharih. dan kuat. • Jika ada dua riwayat sama-sama sharih. shahih. dan kuat. maka keduanya digabungkan sebagai sabab alnuzul bagi suatu ayat. tetapi materinya berbeda. – Menunjukkan masalah yang dibicarakan dalam ayat tersebut. – Untuk mengingatkan pada sebab turunnya ayat tersebut karena khawatir terlupakan. Al-Ikhlash – Yang pertama turun di Makkah sebagai jawaban terhadap kaum musyrikin. al-Burhan) • Contoh:QS.Macam-macam Asbab al-Nuzul • Ta‟addud al-sabab wa al-nazil wahid = sebab nuzul lebih dari satu sedangkan ayat yang diturunkan hanya satu. maka keduanya dianggap sebagai sabab alnuzul yang berbeda bagi suatu ayat. (al-Zarkasyi.

maka keduanya dianggap sebagai sabab alnuzul yang berbeda bagi suatu ayat. maka diambil riwayat yang shahih. • Jika ada dua riwayat. dan kuat. shahih. maka yang diambil yang sharih. tetapi materinya berbeda. shahih. maka keduanya digabungkan sebagai sabab alnuzul bagi suatu ayat. maka tidak dianggap sebagai sabab al-nuzul. serta materinya sama. • Jika ada dua riwayat sama-sama sharih. • Jika ada dua riwayat sama-sama sharih dan shahih.Berbilangnya Sabab al-Nuzul • Jika ada dua riwayat berbeda dan keduanya bersifat mubham (tidak jelas). dan kuat. tetapi tafsir terhadap suatu ayat. • Jika ada dua riwayat sama-sama sharih. . maka ditarjih (diambil riwayat yang paling kuat). sharih dan mubham. • Jika ada dua riwayat sama-sama sharih.

karena sesungghuhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.” .” • – – – – – Ibnul Araby mengatakan. Janganlah engkau putus asa dari ampunan Allah (karena merasa sudah terlalu banyak dosa). Janganlah engkau meninggalkan jihad. Janganlah engkau menggempur pasukan sedangkan engkau tidak mempunyai kekuatan untuk menyerangnya. “Dan belanjakanlah (harta bendamu) dijalan Allah dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri kedalam kebinasaan dan berbuat baiklah. Imam Syaukani mengatakan : “Yang dijadikan pegangan adalah keumuman lafazh bukan pada kekhususan sebab (turunnya ayat). • • Imam Ath-Thabari mengatakan : “Maknanya umum mencakup semuanya. Janganlah engkau berjihad tanpa perbekalan. ada lima pendapat menafsirkan AtTahlukah (kebinasaan). . yaitu: Janganlah engkau meninggalkan pemberian nafkah. tidak kontradiktif satu dengan yang lain”.Contoh study asbabun nuzul • – Firman Allah dalam QS Al-Baqarah [2] : 195.

‟ Abu Ayyub Al-Anshari senantiasa berjihad fisabilillah sampai beliau dikebumikan di tanah Romawi (Konstantinopel). . Maka Allah kemudian menurunkan ayat ini (QS Al-Baqarah [2] : 195) kepada NabiNya sebagai jawaban kepada kami. Abu Dawud dan Ahmad. Legiun Mesir dibawah komando Uqbah bin Amir dan pasukan lain yang dipimpin Fadhalah bin Ubaid. Seorang tentara kaum muslimin menerjang barisan pasukan Romawi sendirian. „Ketahuilah. lafazh diatas adalah yang terdapat pada riwayat Tirmidzi). Ketika Allah memberikan izzah (kejayaan) kepada Islam dan memperbanyak penolongpenolongnya. bahwa ayat ini turun kepada kami kaum Anshar. berkebun) dan pemanfaatannya (berfoya-foya) yang berakibat meninggalkan perang (jihad). bahwa harta kita sudah habis dan Allah telah memberikan kejayaan kepada Islam dan memperbanyak pendukungnya. apakah tidak lebih baik kita untuk konsentrasi pada harta kita dan kita dapat mengembalikan harta kita yang hilang. sebagian kami (kaum Anshar) saling berkata secara sembunyi-sembunyi tanpa diketahui Rasulullah SAW. melihat itu banyak yang berteriak.Asbabun Nuzul Ayat • “Waktu kami berada di negeri Romawi (Konstantinopel) sekelompok pasukan Romawi menghadang kami. maka kaum muslimin menyambut mereka dengan pasukan sejumlah mereka atau lebih banyak. kuburan beliau ada disana.‟ Mendengar itu Abu Ayyub Al-Anshari (salah seorang sahabat Nabi) berkata : “Wahai saudarasaudara. arti dari At-Tahlukah (kebinasaan) adalah konsentrasi terhadap harta (niaga. kalian memahami ayat ini dengan penakwilan seperti itu ? Ketahuilah. „Subhanallah ia menjerumuskan dirinya menuju kebinasaan.” (HR Tirmidzi.

bukan kekhususan sababnya ( ‫ . • Jika sabab al-nuzul khusus sedangkan redaksi ayatnya umum. maka ditetapkan pada keumumannya atau kekhususannya. al-Lail: 17-21.)العبرة بعموم اللفظ ال بخصوص السبب‬Misal: QS.) العبرة بخصوص السبب ال بعموم اللفظ‬Dalam hal ini. ada dua pendapat: – Mayoritas ulama berpendapat bahwa yang dijadikan dasar adalah keumuman redaksinya.Penetapan Hukum pada Ayat yang ada Sabab al-Nuzulnya • Jika antara redaksi ayat dan sabab al-nuzul sama-sama umum atau sama-sama khusus. penerapan ayat pada kasus lain dengan menggunakan qiyas. AlBaqarah: 222. Al-Nur: 6-9 – Sekelompok ulama yang lain berpendapat bahwa yang dijadikan dasar adalah kekhususan sababnya. Misal: QS. bukan keumuman lafadlnya ( ‫ . .

sesungguhnya dia adalah termasuk orang-orang yang benar. Dan mereka itulah orang-orang yang fasik.Contoh penerapan kaidah • QS An-nur [24] : 4. bunyi ayat ini bersifat umum. Dan (sumpah) yang kelima: bahwa la`nat Allah atasnya.” • QS An-nur [24] : 6-7. maka persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah. Akan tetapi sebagai mana terlihat. ayat tersebut turun merespon keberatan „Ashim bin „Adiy terhadap QS. adalah sebagai berikut: – “Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi.” • Menurut al-Farra‟. tetapi juga berlaku bagi semua orang yang menuduh istrinya berbuat zina tanpa saksi. padahal mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri. . Menurut penganut kaidah “keumuman lafazh bukan ke khususan sebab” dengan demikian ketentuan hukumnya tidak hanya berlaku bagi Hilal saja. Al-Nur ayat 4 (ada yang mengatakan tuduhan Hilal Ibnu Umayyah kepada istrinya). adalah sebagai berikut: – “Dan orang-orang yang menuduh isterinya (berzina). dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera. jika dia termasuk orang-orang yang berdusta.

Maha Pengasih. Ketika ayat tersebut tidak diterapkan dalam suatu masyarakat. Allah Maha Perkasa. menurut riwayat Ahmad dan lain-lain yang bersumber dari Abdullah bin Umar. Contoh. Maha Bijaksana. “Apakah diterima tobatku. Perubahan waktu dan situasi yang melingkupi meniscayakan perubahan hukum. firman Allah dalam QS Al-Maidah [5] : 38-39 : – “Adapun mengenai pencuri. sebagai pelajaran dari Allah. tidak memotong tangan pencuri dimasa paceklik. atau ayat disesuaikan dengan situasi kondisi? • • • . Allah Maha Pengampun. seperti ijtihad Umar bin Khattab pada masanya.Kaidah Sebab Khusus dengan Kalimat Umum • Kaidah “kekhususan sebab bukan keumuman lafazh” lebih menekankan perlunya analogi (qiyas) untuk menarik makna dari ayat-ayat yang memiliki latar belakang turunnya ayat (asbabun nuzul) itu. Tetapi barang siapa bertobat setelah berbuat jahat dan memperbaiki diri. bahwa seorang wanita mencuri di zaman Rasulullah. apakah lantas dipahami bahwa Umar bin Khattab telah meninggalkan ayat tersebut.” Asbabun nuzul turunnya ayat tersebut. maka Allah akan menerima tobatnya. Wanita tersebut bertanya. laki-laki dan perempuan. ya Rasulullah ?” Maka Allah menurunkan ayat berikutnya QS [5] : 39 yang menegaskan bahwa tobat seseorang akan diterima Allah apabila ia memperbaiki diri dan berbuat baik. kemudian dipotong tangannya yang kanan. jika qiyas tersebut memenuhi syarat-syaratnya. potonglah tangannya sebagai hukuman atas perbuatannya.

sehingga dapat dihindari perselisihan. • Untuk mengkhususkan hukum bagi ayat yang redaksinya umum. • Untuk membatasi kekhususan makna lafadl ayat yang menggunakan redaksi umum. jika terdapat dalil yang menunjuk pada kekhususannya.Faedah Sabab al-Nuzul • Menjelaskan hikmah dibalik pensyariatan hukum bagi kemaslahatan umat. . • Memudahkan dalam memahami al-Qur‟an • Sabab al-Nuzul dapat menjelaskan orang yang dimaksud dalam suatu ayat.

MATERI DISKUSI 1. Apakah semua ayat al-Qur‟an ada sebabnya? Jelaskan! 3. Jelaskan urgensi asbab al-nuzul dalam studi alQur‟an! 6. Apa pengertian asbab al-nuzul? 2. Jelaskan bentuk-bentuk riwayat tetang asbab al-nuzul! 5. Jelaskan faedah/manfaat mengetahui asbab alnuzul! . Bagaimana cara mengetahui asbab al-nuzul? 4. Jelaskan kaidah penerapan hukum pada ayat yang ada sebab nuzulnya! 7.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful