ST(PE)1 Pind.

4/2007

Sila tandakan  dimana perlu. Gunakan HURUF BESAR. Maklumat yang diisi sebolehnya hendaklah ditaip

BORANG PERMOHONAN UNTUK PEPERIKSAAN PERAKUAN KEKOMPETENAN
NO. PERMOHONAN/DAFTAR
(KEGUNAAN PEJABAT)

JURUTERA PERKHIDMATAN ELEKTRIK JURUTERA ELEKTRIK KOMPETEN PENYELIA ELEKTRIK

TERBUKA

TERHAD*

SEKATAN# VOLTAN (KV)

* Permohonan PJE Terhad hendaklah diisi bersama Format A # Jurutera, Penyelia, Penjaga Jentera VT dan Pencantum Kabel sahaja.

A
KATEGORI YANG DIPOHON

PENJAGA JENTERA PENDAWAI ENDORSAN (PW) PENCANTUM KABEL
Tandakan pada ruang kategori kekompetenan yang dipohon ** Nyatakan kategori yang dipohon

PW3 PW4

TARIKH AKHIR MENDUDUKI PEPERIKSAAN TERDAHULU BAGI JPE/JEK/PENYELIA ELEKTRIK

SIJIL PERAKUAN SEDIA ADA NO. RESIT PENDAFTARAN SIJIL & TARIKH

1. 2 1. 2.

Nama Penuh : Nama Lain (jika ada) :
(DENGAN HURUF BESAR MENGIKUT KAD PENGENALAN)

Jantina:

B
MAKLUMAT PEMOHON

No. KP :

Warganegara:

Tarikh Lahir:

Umur: Alamat Surat Menyurat:

Thn

Bulan

Sijil Warganegara:

-

Poskod: No. Tel: Majikan atau Institusi: Alamat: Poskod: Pekerjaan Sekarang: Jawatan Sekarang: No. Tel/Fax: No. Fax: Email:

ST(PE)1 Pind.  Nama-nama dan alamat majikan. resit pembaharuan pendaftaran dengan Lembaga Jurutera Malaysia yang terbaru (tahun semasa) :_______________ Ijazah/Diploma Universiti/Institusi Tahun Lulus Bidang - - - - SIJIL PELAJARAH/PERTUBUHAN/PERTOLONGAN CEMAS (jika ada) C KELAYAKAN PEMOHON Sekolah/Institusi/Pertubuhan Yang Mengeluarkan No.  Nama-nama dan alamat syarikat tempat kerja  Jenis kerja yang dipertanggungjawabkan  Laporan lengkap pengalaman  Jenis kerja yang dijalankan dan  Kursus yang telah dilalui sebagaimana yang tercatit (Sila gunakan kertas tambahan jika ruang tidak mencukupi) Tempoh Voltan Tempoh pengalaman (bulan) (Untuk Jurutera & Penyelia Sahaja) Penjanaan Penghantaran Pembahagian Penggunaan Perlindungan Pengjangkaan Tarikh mula & tamat kerja D REKOD PENGALAMAN KERJA DAN PENGALAMAN PROFESIONAL .4/2007 KELAYAKAN PROFESIONAL (UNTUK PEMOHON JURUTERA DAN PENYELIA SAHAJA) Nombor pendaftaran Jurutera Profesional :_______________ No. Perakuan Tarikh Dikeluarkan - - - - PENGALAMAN KERJA/PROFESIONAL PENGALAMAN & KURSUS Nyatakan dengan tepat butir-butir berikut:  Jawatan-jawatan yang dipegang. Sijil Tarikh Lulus PERAKUAN KEKOMPETENAN SEDIA ADA Perakuan Kekompetenan Sekatan No.

4/2007 PENGALAMAN KERJA/ PROFESIONAL Tempoh pengalaman (bulan) (untuk Jurutera & Penyelia Sahaja) Penjanaan Penghantaran Pembahagian Penggunaan Perlindungan Pengjangkaan Tempoh Voltan PENGALAMAN & KURSUS Nyatakan dengan tepat butir-butir berikut:  jawatan-jawatan yang dipegang.ST(PE)1 Pind.  nama-nama dan alamat majikan.  nama-nama syarikat tempat kerja  jenis kerja yang dipertanggungjawabkan  laporan lengkap pengalaman  jenis kerja yang dijalankan dan  kursus yang telah dilalui sebagaimana yang tercatit. (Sila gunakan kertas tambahan jika ruang tidak mencukupi) Tarikh mula & tamat kerja D REKOD PENGALAMA N KERJA DAN PENGALAMA N PROFESIONA L .

  Surat sokongan dari majikan Salinan Sijil Kebenaran (Authorization Letter) bagi kakitangan TNB / Sijil Kekompetenan Suruhanjaya Tenaga yang lebih rendah. bagi calon-calon yang memohon peningkatan naiktaraf (Sekurang-kurangnya satu tahun bagi naiktaraf atau dua tahun berturut-turut bagi peningkatan pengujian)   Salinan fotokopi Ijazah/Diploma/Sijil-sijil sebagaimana di bahgian C. iii. ii.4/2007 Bersama-sama ini saya lampirkan:  Tiga keping gambar ukuran passport terbaru serta ditulis nama dan nombor kad pengenalan di belakangnya.ST(PE)1 Pind. Suruhanjaya Tenaga berhak menolak permohonan ini jika didapati keterangan di atas adalah palsu.  Laporan lengkap pengalaman bidang-bidang kerja yang dijalankan dan kursus yang telah dilalui sebagaimana butir-butir di bahagian D     Kad Pengenalan (Bahagian depan & Belakang) Sijil Pertolongan Cemas (Jika ada) Salinan fotokopi Penyata KWSP atau SOCSO (Jika ada) Resit/Surat pengesahan pembaharuan pendaftaran kekompetenan Suruhanjaya Tenaga yang terbaru. Saya memiliki senaskah Akta Bekalan Elektrik 1990 dan Akta Bekalan Elektrik 1990 (Pindaan 2001) dan Peraturan-Peraturan Elektrik 1994 serta memahami isi kandungannya dan bersedia untuk diperiksa bila-bila masa. Saya sedar bahawa saya boleh dikenakan tindakan di bawah Seksyen 8 Akta Bekalan Elektrik 1990 dan Akta Bekalan Elektrik 1990 (Pindaan 2001) sekiranya disedari memberi maklumat palsu.12.1993___hingga SEKARANG dan bersetuju buku log saya disemak oleh pihak Suruhanjaya Tenaga pada bila-bila masa sahaja. Sijil Pendaftaran Jurutera Profesional dan Resit/Surat Pendaftaran dengan Lembaga Jurutera Malaysia yang terbaru (Untuk permohonan Jurutera Malaysia sahaja)   Sijil Kewarganegaraan (Jika berkenaan) Buku Log (Disediakan) Nota: Semua salinan dokumen-dokumen dan laporan yang disertakan hendaklah disahkan oleh Jurutera Perkhidmatan atau Jurutera Elektrik Kompeten yang memegang sijil perakuan Suruhanjaya Tenaga (Untuk permohonan Jurutera dan Penyelia sahaja) PENGAKUAN: Saya mengaku bahawa: i. Kenyataan yang diberi di atas adalah benar. E PENGAKUAN Tandatangan Pemohon: PENGAKUAN MAJIKAN SEKARANG Tarikh: Adalah didapati sepanjang pengentahuan saya butir-butir di atas adalah benar. iv. Memiliki buku log yang menerangkan pengalaman kerja saya mulai _13. Tandatangan Majikan/Institusi : Nama Jawatan : : Tarikh : COP MAJIKAN/ INSTITUSI . tidak lengkap atau tidak disertakan dengan butir-butir yang dikehendaki.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful