ST(PE)1 Pind.

4/2007

Sila tandakan  dimana perlu. Gunakan HURUF BESAR. Maklumat yang diisi sebolehnya hendaklah ditaip

BORANG PERMOHONAN UNTUK PEPERIKSAAN PERAKUAN KEKOMPETENAN
NO. PERMOHONAN/DAFTAR
(KEGUNAAN PEJABAT)

JURUTERA PERKHIDMATAN ELEKTRIK JURUTERA ELEKTRIK KOMPETEN PENYELIA ELEKTRIK

TERBUKA

TERHAD*

SEKATAN# VOLTAN (KV)

* Permohonan PJE Terhad hendaklah diisi bersama Format A # Jurutera, Penyelia, Penjaga Jentera VT dan Pencantum Kabel sahaja.

A
KATEGORI YANG DIPOHON

PENJAGA JENTERA PENDAWAI ENDORSAN (PW) PENCANTUM KABEL
Tandakan pada ruang kategori kekompetenan yang dipohon ** Nyatakan kategori yang dipohon

PW3 PW4

TARIKH AKHIR MENDUDUKI PEPERIKSAAN TERDAHULU BAGI JPE/JEK/PENYELIA ELEKTRIK

SIJIL PERAKUAN SEDIA ADA NO. RESIT PENDAFTARAN SIJIL & TARIKH

1. 2 1. 2.

Nama Penuh : Nama Lain (jika ada) :
(DENGAN HURUF BESAR MENGIKUT KAD PENGENALAN)

Jantina:

B
MAKLUMAT PEMOHON

No. KP :

Warganegara:

Tarikh Lahir:

Umur: Alamat Surat Menyurat:

Thn

Bulan

Sijil Warganegara:

-

Poskod: No. Tel: Majikan atau Institusi: Alamat: Poskod: Pekerjaan Sekarang: Jawatan Sekarang: No. Tel/Fax: No. Fax: Email:

 Nama-nama dan alamat majikan. Perakuan Tarikh Dikeluarkan - - - - PENGALAMAN KERJA/PROFESIONAL PENGALAMAN & KURSUS Nyatakan dengan tepat butir-butir berikut:  Jawatan-jawatan yang dipegang.4/2007 KELAYAKAN PROFESIONAL (UNTUK PEMOHON JURUTERA DAN PENYELIA SAHAJA) Nombor pendaftaran Jurutera Profesional :_______________ No.  Nama-nama dan alamat syarikat tempat kerja  Jenis kerja yang dipertanggungjawabkan  Laporan lengkap pengalaman  Jenis kerja yang dijalankan dan  Kursus yang telah dilalui sebagaimana yang tercatit (Sila gunakan kertas tambahan jika ruang tidak mencukupi) Tempoh Voltan Tempoh pengalaman (bulan) (Untuk Jurutera & Penyelia Sahaja) Penjanaan Penghantaran Pembahagian Penggunaan Perlindungan Pengjangkaan Tarikh mula & tamat kerja D REKOD PENGALAMAN KERJA DAN PENGALAMAN PROFESIONAL .ST(PE)1 Pind. resit pembaharuan pendaftaran dengan Lembaga Jurutera Malaysia yang terbaru (tahun semasa) :_______________ Ijazah/Diploma Universiti/Institusi Tahun Lulus Bidang - - - - SIJIL PELAJARAH/PERTUBUHAN/PERTOLONGAN CEMAS (jika ada) C KELAYAKAN PEMOHON Sekolah/Institusi/Pertubuhan Yang Mengeluarkan No. Sijil Tarikh Lulus PERAKUAN KEKOMPETENAN SEDIA ADA Perakuan Kekompetenan Sekatan No.

 nama-nama syarikat tempat kerja  jenis kerja yang dipertanggungjawabkan  laporan lengkap pengalaman  jenis kerja yang dijalankan dan  kursus yang telah dilalui sebagaimana yang tercatit. (Sila gunakan kertas tambahan jika ruang tidak mencukupi) Tarikh mula & tamat kerja D REKOD PENGALAMA N KERJA DAN PENGALAMA N PROFESIONA L .ST(PE)1 Pind.4/2007 PENGALAMAN KERJA/ PROFESIONAL Tempoh pengalaman (bulan) (untuk Jurutera & Penyelia Sahaja) Penjanaan Penghantaran Pembahagian Penggunaan Perlindungan Pengjangkaan Tempoh Voltan PENGALAMAN & KURSUS Nyatakan dengan tepat butir-butir berikut:  jawatan-jawatan yang dipegang.  nama-nama dan alamat majikan.

iv. Kenyataan yang diberi di atas adalah benar. Memiliki buku log yang menerangkan pengalaman kerja saya mulai _13. ii. iii. tidak lengkap atau tidak disertakan dengan butir-butir yang dikehendaki. E PENGAKUAN Tandatangan Pemohon: PENGAKUAN MAJIKAN SEKARANG Tarikh: Adalah didapati sepanjang pengentahuan saya butir-butir di atas adalah benar. Tandatangan Majikan/Institusi : Nama Jawatan : : Tarikh : COP MAJIKAN/ INSTITUSI . Saya sedar bahawa saya boleh dikenakan tindakan di bawah Seksyen 8 Akta Bekalan Elektrik 1990 dan Akta Bekalan Elektrik 1990 (Pindaan 2001) sekiranya disedari memberi maklumat palsu.4/2007 Bersama-sama ini saya lampirkan:  Tiga keping gambar ukuran passport terbaru serta ditulis nama dan nombor kad pengenalan di belakangnya. Saya memiliki senaskah Akta Bekalan Elektrik 1990 dan Akta Bekalan Elektrik 1990 (Pindaan 2001) dan Peraturan-Peraturan Elektrik 1994 serta memahami isi kandungannya dan bersedia untuk diperiksa bila-bila masa.   Surat sokongan dari majikan Salinan Sijil Kebenaran (Authorization Letter) bagi kakitangan TNB / Sijil Kekompetenan Suruhanjaya Tenaga yang lebih rendah.  Laporan lengkap pengalaman bidang-bidang kerja yang dijalankan dan kursus yang telah dilalui sebagaimana butir-butir di bahagian D     Kad Pengenalan (Bahagian depan & Belakang) Sijil Pertolongan Cemas (Jika ada) Salinan fotokopi Penyata KWSP atau SOCSO (Jika ada) Resit/Surat pengesahan pembaharuan pendaftaran kekompetenan Suruhanjaya Tenaga yang terbaru.1993___hingga SEKARANG dan bersetuju buku log saya disemak oleh pihak Suruhanjaya Tenaga pada bila-bila masa sahaja. Suruhanjaya Tenaga berhak menolak permohonan ini jika didapati keterangan di atas adalah palsu. bagi calon-calon yang memohon peningkatan naiktaraf (Sekurang-kurangnya satu tahun bagi naiktaraf atau dua tahun berturut-turut bagi peningkatan pengujian)   Salinan fotokopi Ijazah/Diploma/Sijil-sijil sebagaimana di bahgian C. Sijil Pendaftaran Jurutera Profesional dan Resit/Surat Pendaftaran dengan Lembaga Jurutera Malaysia yang terbaru (Untuk permohonan Jurutera Malaysia sahaja)   Sijil Kewarganegaraan (Jika berkenaan) Buku Log (Disediakan) Nota: Semua salinan dokumen-dokumen dan laporan yang disertakan hendaklah disahkan oleh Jurutera Perkhidmatan atau Jurutera Elektrik Kompeten yang memegang sijil perakuan Suruhanjaya Tenaga (Untuk permohonan Jurutera dan Penyelia sahaja) PENGAKUAN: Saya mengaku bahawa: i.ST(PE)1 Pind.12.