PENDEKATAN KOLABORATIF

Definisi Pembelajaran kolaboratif memerlukan penglibatan semua ahli kumpulan. Ia memerlukan idea yang mencabar, menyokong dan menambah baik sesuatu idea sehingga mencapai persetujuan kumpulan

Ciri-ciri Penting 1. Dalam pembelajaran kolaboratif, pelajar-pelajar akan mengumpul idea atau data, berkongsi pengalaman, berbincang sesama mereka, dan menyelesaikan masalah bersama

2. Kriteria asas dalam pendekatan kolaboratif a) kebolehan bergaul dan bekerjasama pada peringkat peribadi

b) perlunya ada komitmen, kesudian untuk berkorban masa bagi merancang, menilai dan membuat refleksi c) saling membantu antara satu sama lain untuk mencapai prestasi akademik yang baik

PEMBELAJARAN KOPERATIF DAN KOLABORATIF Koperatif bermaksud bekerja bersama-sama bagi mencapai sesuatu objektif yang ditetapkan bersama. Di dalam pembelajaran koperatif, pelajar berinteraksi dan saling bantu-membantu dalam aktiviti pembelajaran dengan tujuan mencapai kemajuan dan prestasi yang cemerlang. Kaedah kolaboratif ialah melibatkan sekumpulan pelajar yang berusaha bersama ke arah mencapai prestasi dan matlamat yang sama. Dengan kata lain, pembelajaran koperatif dan kolaboratif dapat membantu guru meningkatkan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah. Kelebihan kaedah koperatif di dalam bilik darjah : Mewujudkan semangat saling bergantung antara satu sama lain dalam kumpulan. Menjalankan aktiviti pembelajaran secara bersemuka Setiap ahli kumpulan mempunyai rasa tanggungjawab yang tinggi kepada kumpulan masing-masing. Mengajar kemahiran interpersonal kepada pelajar.

pengajaran dan pembelajaran dialami oleh guru dan murid. Cooper. mereka akan berkembang untuk menjadi pelajar-pelajar kolaboratif. guru berperanan sebagai fasilitator. Untuk mewujudkan bilik darjah kolaboratif. Building bridges between cooperative and collaborative learning Pembelajaran kolaboratif adalah berasaskan pembelajaran koperatif. Hawkes.com/2010/07/pembelajaran-koperatif-dan-kolaboratif. Dalam bilik darjah koperatif dan kolaboratif.html Banding & Beza Di Antara Pembelajaran Koperatif Dan Pembelajaran Kolaboratif Sumber: Matthews. cara yang mudah adalah dengan menjalankan pembelajaran koperatif di mana guru dapat mengawal lebih banyak pembolehubah dalam kelas. Neil. http://panitiasejarahsmkseafield. pelajar dikehendaki memikul tanggungjawap atas pembelajaran diri .. Kedua-dua strategi memantapkan kemahiran kognitif beraras tinggi. Persamaan Antara Pembelajaran Koperatif dan Pembelajaran Kolaboratif Kedua-dua strategi mementingkan pembelajaran aktif Dalam kedua-dua situasi. Pengurusan masa yang baik. Davidson. Sesuai untuk dua waktu atau tiga waktu pengajaran sejarah. Roberta S. James L. Sediakan peraturan yang jelas untuk aktiviti kumpulan.Pemprosesan kumpulan kaedah pembelajaran ini memerlukan perancangan awal oleh guru seperti : Bahagikan pelajar kepada beberapa kumpulan (tidak melebih 5 orang satu kumpulan) Rancangkan tajuk untuk setiap kumpulan dan sesuaikan dengan objektif pengajaran.. Sediakan alatulis yang sesuai untuk aktiviti kumpulan. saling bergantung antara satu sama lain untuk memperoleh ilmu. Jadual berikut merumuskan persamaan dan perbezaan di antara pembelajaran koperatif dan pembelajaran kolaboratif.blogspot. Peter. Dalam kedua-dua situasi. Apabila pelajar-pelajar membiasakan diri dengan cara bekerjasama.

Pelajar menerima latihan dalam kemahiran berkumpulan dan sosial. Jika timbul persoalan. 31. Kedua-duanya membangunkan kemahiran sosial dan pembinaan pasukan. Mereka dikehendaki membangunkan kemahiran sedia ada untuk mencapai matlamat pembelajaran. Kedua-dua pembelajaran telah menolong meningkatkan kejayaan pelajar dan ingatan pengetahuan. Pelajar menyimpan draf kerja untuk kerja-kerja lanjutan. Guru cuma membimbing pelajar ke arah penyelesaian persoalan. Jabatan Ilmu Pendidikan Maktab Perguruan Sandakan Beg Berkunci No. mendengar dan mencampur tangan kegiatan kumpulan jika perlu. Pelajar-pelajar menilai prestasi individu dan kumpulan tanpa dibimbing oleh guru.. 90009 Sandakan. Aktiviti distrukturkan di mana setiap pelajar memainkan peranan spesifik. Sabah. Pelajar dikehendai menghantar kerja di akhir pelajaran untuk dinilai.sendiri. Aktiviti kumpulan tidak dipantau oleh guru. Kedua-dua bentuk pembelajaran menghendakkan pelajar menyampaikan idea dalam kumpulan kecil.. Tel: 089-218610 Faks: 089-213814Disediakan oleh: . Pelajar-pelajar menilai prestasi individu dan kumpulan dengan dibimbing oleh guru. Kedua-duanya menggunakan kepelbagaian pelajar. Guru memantau. Perbezaan Antara Pembelajaran Koperatif dan Pembelajaran Kolabaratif Dalam Pembelajaran Koperatif. Pelajar-pelajr merunding dan mengorganisasi usaha sendiri. soalan itu dijawab oleh kumpulan itu sendiri. Dalam Pembelajaran Kolaboratif Adalah dipercayai bahawa pelajar telah memiliki kemahiran sosial yang dikehendaki.

A. Ia sering dikaitkan dengan pembelajaran aktif. Masalah ini menjadi lebih ketara menjelang musim menyiapkan kerja kursus berportfolio di mana guru-guru pelatih akan meminta sesiapa sahaja untuk menyemak dan menandatangani portfolionya. Sun Tan seorang pensyarah yang menggunakan prinsip-prinsip pembelajaran . Selain itu. adalah baiknya jika kita meneliti satu contoh kes yang boleh menunjukkan perbezaan pelaksanaan kedua-dua pembelajaran tersebut. Alasannya ialah untuk memenuhi syarat kolaborasi lalu mendapat markah yang lebih tinggi.Ng Kim Choy (M. Ini bererti kolaborasi antara pensyarah dalam pembelajaran pelbagai disiplin.. MPSS. skop perbincangan dihadkan kepada pengajaran dan pembelajaran dalam bilik kuliah maktab perguruan sahaja.Tech. (Hons.net Perbezaan Pembelajaran Kolaboratif & Pembelajaran Koperatif Pendahuluan Pembelajaran kolaboratif dan pembelajaran koperatif sering digunakan dalam bilik kuliah maktab perguruan dan kedua-dua jenis pembelajaran memainkan peranan yang amat penting dalam pendidikan guru. Begitu juga kolabori berpandukan WWW seperti Web Quest dan sebagainya.Ed. kolaborasi antara pensyarah dan pelatih dalam penyelidikan dan projek khas juga diketepikan. tujuan rencana ini adalah untuk menjelaskan persamaan dan perbezaan pembelajaran kolaboratif dan pembelajaran koperasi agar amalan kedua-dua pembelajaran lebih berkesan dan diharap pelatih akan mengaplikasinya dalam bilik darjah kelak. Nanum demikian banyak guru pelatih masih kurang faham perbezaan kedua-dua pembelajaran tersebut. Contoh Kes Untuk melihat perbezaan antara pembelajaran kolaboratif dan pembelajaran koperasi. dalam rencana ini.). ciri-ciri pembelajaran kumpulan serta berbagai-bagai bentuk pembelajaran elektronik. pembelajaran eksperiensial dan pembelajaran sosial. pembelajaran konteksual. Jabatan Ilmu Pendidikan. 13 Mei 2000 http://www. Ketua Jabatan.teachersrock. Justeru itu. penyelidikan dan pembangungan sekolah tidak diambilkira. Dip. Skop Perbincangan dan pengajian tentang pembelajaran kolaboratif dan pembelajaran koperatif amat luas. Lantaran itu. konstruktivisme. Satu lagi aspek yang cuma dibincangkan sepintas lalu ialah penilaian.B.Mgt.). Dayang Awang merupakan pelatih yang mengikut kursus Ilmu Pendidikan di bawah bimbingan Dr.

Star tidak memantau secara aktif kegiatan kumpulan malah mengembalikan semua soalan kepada kumpulan untuk dibincangkan. al. Keputusan yang diambil oleh kedua-kua pensyarah bergandung kepada andaian tentang peranan pengajar. Mengikut Matthews et.koperatif. dan memberi maklum balas konstruktif kepada rakan sekumpulan. Bagaimanapun. ada kalanya kumpulan diminta menyampaikan secara lisan laporan ringkas tentang hasil dapatan atau menyerahkan salinan hasil perbincangan kepada Dr. Dayang dan ahli-ahli kumpulannya diminta untuk mengorganisasi usahasama dan berunding sesama ahli kumpulan tentang peranan masing-masing untuk mengkritik dan membincangkan esei pelajar lain. Sun. Sun untuk komen dan penilaian. Dayang dan rakan-rakan sekelasnya dalam kuliah Dr. dan autoriti pengetahuan. Sun. Kedua-dua pensyarah telah menyerahkan sebahagian autoriti tradisi pengajar kepada pelatih. Dalam kuliah-kuliah hipotetikal yang baru dinyatakan. Star. Dr. Sun dan Dr. Star menggambarkan komitmen kepada pembelajaran aktif kumpulan kecil yang jelasnya berbeza daripada nilai dan gaya kuliah tradisi. Berasaskan huraian kuliah Dr. Star kerana ia berpendapat pelatih-pelatih telah memiliki kemahirankemahiran sosial yang asas untuk kerja-kerja kumpulan. sifat pelajar. Sun dan Dr. Sekiranya perlu. Sun diberi latihan tentang kemahiran sosial dalam kumpulan kecil seperti pendengaran aktif. maka jelasnya terdapat perbezaan di antara pembelajaran koperatif dan pembelajaran kolaboratif. pelajar-pelajar sendiri membuat rumusan dan melaporkan hasil kerja perbincangan dan selepas itu menyimpan segala catatan perbincangan tentang karangan yang dikritik untuk dijadikan bahan pembelajaran dalam kuliah akan datang. Sun mengadakan sesi kesimpulan untuk merumuskan perjalanan kuliah dan aktiviti kumpulan. Dayang dan ahli-ahli kumpulannya melibatkan diri dalam aktiviti kumpulan yang berstruktur semasa mereka menyelesaikan masalah atau mempelajari sesuatu kemahiran. Bila ahli-ahli kumpulan sedang memainkan peranan masing-masing dan menjalankan aktiviti berstruktur dalam kuliah pembelajaran koperatif. Dr. amalan kedua-dua pengajar dan andaian-andaiannya berbeza kerana mereka telah mengambil kaedah berbeza tentang pembelajaran kumpulan. Star Bun yang mengamalkan pembelajaran kolaboratif. Sun beredar dari satu kumpulan ke satu kumpulan yang lain untuk memerhati interaksi dan mendengar perbualan ahli kumpulan. Dalam kuliah Dr. Dayang juga mengikuti kursus penulisan di bawah Dr. Pada akhir kuliah. pelatih-pelatih sering melakukan tugasan ‘pemprosesan’ kumpulan di mana pelatih-pelatih menilai fungsi kumpulan dan bagaimana ahli-ahli kumpulan (secara individu atau kumpulan) boleh memperbaiki paras penglibatan dan prestasi kumpulan. Dalam kuliah pembelajaran kolaboratif. Dayang tidak menerima latihan formal tentang teknik-teknik tersebut dalam kuliah Dr. Dr. antara perbezaanperbezaan yang boleh dikesan ialah: . Dalam kuliah Dr. sering kalinya Dayang diperuntukkan pranan spesifik dalam kumpulan. Sun biasanya diakhiri dengan sesi plenari. Star. Dalam kuliah pembelajaran kolaboratif Dr. Pada permulaan semester. tidak terdapatnya sesi pemprosesan kumpulan kerana ia inginkan Dayang dan pelatih-pelatih lain menyelesaikan konflik kumpulan atau isuisu penglibatan ahli-ahli kumpulannya. Kuliah Dr. dalam kuliah Dr. Dr. Star. Sun akan mencampur tangan untuk membetulkan perjalanan dan hasil perbincangan. prosedur Dr. Selain itu.

orang berinteraksi dalam kumpulan dan . Matthews et. Antaranya ialah: Pembelajaran dalam bentuk aktif adalah lebih berkesan daripada penerimaan maklumat secara pasif. Dalam semua situasi kolaboratif. Pembangunan kemahiran sosial dan kumpulan melalui pembinaan konsensus secara bertolak ansur merupakan asas pendidikan liberal. dan Menghargai kepelbagaian atau diversiti bilik kuliah adalah mustahak untuk kehidupan demokrasi berbilang bangsa dan budaya. dan penilaian yang tepat. pembinaan tugasan. Pengajar memainkan peranan sebagai fasitator. Penerimaan tanggungjawab untuk pembelajaran sama ada secara individu atau kumpulan dapat mengukuhkan perkembangan intelek. Pembelajaran kolaboratif bukan hanya merupakan satu teknik dalam bilik darjah malah merupakan suatu falsafah peribadi. Pengajaran dan pembelajaran adalah pengalaman yang dikongsi di antara pengajar dan pelajar. dan darjah penglibatan pengajar. Perbincangan Mengikut Panitz (1996). Penglibatan dalam aktiviti kumpulan kecil dapat membangunkan kemahiran berfikir aras tinggi dan memantapkan kebolehan individu untuk mengaplikasikan pengetahuan. Isu hubungan autoriti dan kuasa antara pengajar dan pelajar. Penyuaraan idea-idea sendiri dalam situasi kumpulan kecil mengayakan kebolehan pelajar untuk merefleksi akan andaian dan proses pemikirannya. Bagaimana pengetahuan dibina dan diasimilasikan.Gaya. Dalam pada itu. Keahlian dalam komuniti akademik yang suportif dapat meningkatkan kejayaan dan ingatan pelajar. jurulatih atau ‘bidan’ dan bukan ‘sage on the stage’. Isu-isu implementasi lain seperti pembentukan kumpulan. Setakat mana pelajar perlu dilatih untuk bekerja dalam kumpulan. akauntabiliti individu dan kumpulan. al juga mengenalpasti beberapa persamaan di antara pembelajaran koperatif dan pembelajaran kolaboratif. ‘Collabortion is a philosophy of interaction and personal lifestyle whereas cooperation is a structure of interaction designed to facilitate the accomplishment of an end product or goal’. fungsi. Menyeimbangkan syarahan dan aktiviti kumpulan kecil adalah bahagian penting dalam bilik kuliah.

Bagi pembelajaran kolaboratif pula. Hasilnya ialah suatu anjakan daripada ‘foundational (cognitive) understanding of knowledge’. Ini bertentangan dengan persaingan di mana setiap ahli cuba mengatasi orang lain. Contoh-contoh strurktur yang biasanya digunakan dalam bilik darjah ialah “Think-Pair-Share”. Mengikut John Myers (1991). for example when forming heterogeneous groups. Spencer Kagan mengutarakan definisi pembelajaran koperatif dengan melihat kepada ‘creation. menurut Meyers lagi. pendekatan teras pembelajaran koperatif adalah berpusatkan guru manakala pembelajaran kolaboratif lebih berpusatkan pelajar. Terdapatnya perkongsian autoriti dan penerimaan tanggungjawab di antara ahli kumpulan terhadap tindakan kumpulan. Walaupun terdapat mekanisme untuk analisis kumpulan dan renungan kendiri. perbezaan kedua-dua konsep adalah seperti berikut: “Supporters of co-opertive learning tend to be more teacher-centered. or content-free ways of organizing social interaction in the classroom’. pembelajaran koperatif berkecenderungan menggunakan kaedah kuantitatif yang meneliti pencapaian pelajar iaitu hasil pembelajaran. khasnya berdasarkan hasil karya John Dewey yang mengutarakan pembelajaran berunsur sosial serta pendirian Kurt Lewin yang mengutamakan dinamika kumpulan. Pembelajaran koperatif didefinisikan sebagai satu set proses untuk membantu interaksi manusia agar mencapai matlamat tertentu atau membangunkan produk yang spesifik. asal usulnya adalah dari United Kingdom. terutamanya syor-syor guru bahasa inggeris yang ingin membantu pelajar bertindak balas kepada kesusasteraan dengan lebih aktif dan bertanggungjawab. Sesuatu struktur biasanya terdiri daripada langkah-langkah bersiri dan setiap langkah ditentukan tingkah laku khas. analysis and systematic application of structures.” Rocky Rockwood meninjau perbezaan pembelajaran koperatif dan pembelajaran kolaboratif dari segi jenis isi kandungan yang dipelajari. Pengamal pembelajaran kolaboratif menggunakan falsafah ini dalam bilik darjah.memerlukan penghormatan tentang kebolehan dan sumbangan ahli kumpulan. Discovery and contextural approaches are used to teach interpersonal skills. pembelajaran koperatif digunakan dalam pembelajaran pengetahuan tradisi atau kakonik manakala pembelajaran kolaboratif seiring dengan gerakan konstruktivis sosial mementingkan liberisasi pengetahuan dan autoritinya. pembelajaran koperatif berasal usul dari Amerika Syarikat. kumpulan komuniti. “Numbered Heads Together” dan “Paraphrase Passpot”. pembelajaran kolaboratif mementingkan proses bekerjasama dalam pembelajaran manakala pembelajaran koperatif menegaskan hasil atau produk pembelajaran. Selain itu. Student talk is stressed as a means for working things out. and teaching co-operative skills. mesyuarat jawatankuasa. Justeru itu. Di samping itu. Ianya lebih terarah daripada pembelajaran kolaboratif dan biasanya diawasi dengan teliti oleh pengajar. Pembelajaran kolaboratif lebih cenderung menggunakan pendekatan kualitatif yang menganalisa ucapan pelajar semasa ia mengkritik sesuatu penulisan kesusasteraan atau sejarah. Bagi Rockwood. sturcturing positive inter-dependence. kepada ‘a nonfoundational . Collaborative learning advocates distrust structure and allow students more say in forming friendship and interest groups. Premis asas pembelajaran kolaboratif ialah pembinaan konsensus melalui koperasi ahli kumpulan. keluarga dan secara amnya apabila berhubung dengan orang lain.

Hasil karya golongan ini sering membangkitkan isu-isu teoritikal. Bagaimanapun dalam dekad ini. maka barulah ia bersedia untuk pembelajaran kolaboratif. Konsep ilmu bukan teras mencabar proses yang digunakan untuk memperoleh ilmu teras selain daripada hasil proses tersebut. Secara unggulnya. ia telah memindahkan autoriti kepada kumpulan. selepas pengajar menentukan tugasan. Kekurangan komunikasi dan informasi di antara pengikut-pengikut kedua-dua pendekatan telah menyebabkan rasa ortodoks yang kaku. Matthews et al. 1993). politikal dan falsafah tentang sifat pengetahuan sebagai pembinaan sosial serta autoriti dalam bilik darjah. masalah. berpendapat kebanyakan penyelidik dan ahli teori pembelajaran koperatif merupakan ahli psikologi-sosial atau sosiologi yang berfokuskan aplikasi di sekolah rendah dan menengah. dan (3) komuniti ilmu yang lebih luas. Pembelajaran kolaboratif lebih memberi kuasa kepada pelajar dan sedia menanggung risiko-risiko empowerment. teknik-teknik koperasi telah dikembangkan dan diadaptasikan di peringkat kolej. dari segi pembelajaran kolaboratif. Sehubugan dengan itu. pembelajaran koperatif merupakan pendekatan yang paling sesuai untuk pengetahuan teras. Kesimpulan Pembelajaran koperatif dan kolaboratif dikembangkan secara terasing di mana pengikut-pengikutnya telah membentuk persatuan. Selepas pelajar telah menguasai dengan wajarnya dalam pengetahuan asas. Rencana ini merupakan satu usaha untuk menjelaskan konsep pembelajaran kolaboratif dan pembelajaran koperasi agar guru pelatih berasa lebih yakin untuk mengamalkan kedua-duanya dalam maktab mahupun di sekolah kelak. Pengajar berkuasa untuk menentukkan tugasan. serta kewajaran hasil kerja kumpulan. menerbitkan jurnal-jurnal.ground where “we understand knowledge to be a social construct and learning a social process” (Brufee. Lantaran itu. tugasan kumpulan akan sentiasa terbuka untuk disahkan oleh komuniti ilmu yang lebih luas dan bukan pengajar semata-mata. Tujuan utama penyelidikan mereka ialah untuk mencari perbandingan di antara pembelajaran koperatif dengan bentuk pengajaran yang lain. Satu aspek yang penting dalam pembelajaran koperatif ialah letaknya autoriti dalam tangan pengajar. dan menganjurkan konferens yang berbeza dan pada ketika yang berlainan. Contohnya pengajar harus menerima hasil kolaborasi kumpulan yang berkemunkinan bercanggah dengan pendiriannya dan terlalu mudah mahupun ringkas. Pelajar cuma dikehendaki untuk mengusahakan matlamat pengajar dan menghasilkan jawapan yang ‘betul’ atau diterima oleh pengajar. pembelajaran koperasi kurang memberi kuasa kepada pelajar. Di sini timbulkan perkaitan amalan kolaboratif dengan pedagogi feminis. Hasilnya ialah keraguan dan kejahilan satu golongan terhadap golangan yang lain. Penyelidik-penyelidik dan ahli teori yang menumpukan perhatian kepada pembelajaran kolaboratif biasanya berlatar belakangkan bidang kemanusiaan dan sains sosial. Sebaliknya dalam pembelajaran kolaboratif. (2) kumpulan plenari. Ini menjadi lebih penting lagi memandangkan teknologi maklumat . dari perspektif empowerment. autoriti untuk menilai dan menentukan kewajaran hasil kerja kumpulan diproses melalui (1) kumpulan kecil. Mengikut Rockwood.

(Hons. Pembelajaran kolaboratif mempunyai ciri-ciri utama.A. Kaedah Kolaboratif Kolaboratif bermakna satu situasi di mana terdapat unsur bermuafakat serta tolak ansur di antara beberapa individu atau pihak untuk menghasilkan sesuatu yang berkesan.teachersrock. http://whatta..telah meruntuhkan sempadan masa dan ruang agar koperatif dan kolaborasi menjadi unsur yang penting dalam pendidikan.Tech. Jabatan Ilmu Pendidikan.Ed. Tel: 089-218610 Faks: 089-213814 Disediakan oleh: Ng Kim Choy (M. merancang dan membuat persediaan untuk menyelesaikan masalah tugasan yang diberikan oleh guru. Sabah. Dip. mempercayai dan mampu menyesuaikan diri dalam pelbagai situasi.ipgmksm.net 5. 11 Ogos 1999 http://www. berinteraksi dan kepimpinan. MPSS.my/?p=83 PEMBELAJARAN KOLABORATIF Strategi pembelajaran kolaboratif merupakan salah satu strategi yang boleh digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran bestari. Walaupun ada persamaan dalam beberapa aspek tetapi pembelajaran kolaboratif berbeza daripada pembelajaran koperatif. 90009 Sandakan.).B. antaranya. Prinsip pembelajaran ini ialah kesebayaan. Pembelajaran kolaboratif memerlukan semangat setiakawan.).Mgt. Ahli kumpulan berbincang. • Perkongsian maklumat antara guru dan murid atau murid dan murid – cth maklumat hasil carian internet dikongsi bersama. 31. 11 • Perkongsian kuasa antara guru dan murid – empowerment kepada murid menentukan objektif sesuatu tugasan setelah dipersetujui oleh guru. seperti berikut. saling percaya. eksperimen. Jabatan Ilmu Pendidikan Maktab Perguruan Sandakan Beg Berkunci No.edu. menggunakan kreativiti mereka menyiapkan tugasan . Ketua Jabatan. Maka pembelajaran kolaboratif adalah satu kaedah di mana sekumpulan murid bermuafakat serta berganding bahu untuk melakukan aktiviti pembelajaran dengan bimbingan sebaya demi untuk menuju ke arah satu matlamat.

Konsep pembelajaran kolaboratif pula berasaskan kepada ideabahawa pembelajaran adalah satu tingkah laku sosial iaitu melalui perbincanganatau komunikasi fizikal. Berbeza dengan konsep kooperatif yang berteraskan pasukan kecilyang memainkan peranan membantu ahli kumpulan agar hasilan dapat . Pergantungan positif setiap ahli dalam menentukan kejayaan pasukan. Pembelajaran kolaboratif dan kooperatif Kolaboratif membawa makna muafakat dan pemuafakatan antara seorang gurudengan guru yang lain. • Kewujudan personaliti dan harga diri positif hasil perkongsian maklumat sesama rakan sebaya dan guru. menstrukturkan dan memantau aktiviti pasukan mencapai objektif. Setiap murid bertanggungjawab tentang pencapaian diri sendiri dan membantu ahli kumpulan Berasaskan kepada idea bahawa pembelajaran adalah satu tingkah laku sosial. Kaedah ini juga tidak memerlukan pemantauan guru ataupun struktur tertentu. Hasil secara kumpulan Hasil secara individu. Bagaimana pun tidak wujud pergantungan atau kontrakdalam kolaborasi bersama dan hasil pembelajaran adalah dapatan secaraindividu. antara guru dengan pelajar.seperti menggunakan pengurusan grafik dll. • Guru sebagai mediators – bantu murid mengaitkan maklumat baru yang diperolehi dari usaha kolaboratif dengan pengalaman dan pemindahan kepada situasi baru. Pembelajaran Koperatif Pembelajaran Kolaboratif Satu strategi pembelajaran berteraskan pasukan kecil. Strategi pengajaran dan pembelajaran bestari 1. ataupun antara guru denganpentadbir. Terangkan struktur Berikan rangsangan (isi kandungan) Peserta berinteraksi mengikut struktur Bincang dan semak Prinsip PIES dan konsep PK Bincang semula cara pengendalian struktur Peserta memberi contoh aplikasi dalam mata pelajaran Perbezaan di antara pembelajaran koperatif dan pembelajaran kolaboratif ditunjukan dalam jadual di bawah. Tidak memerlukan pemantauan guru dan tidak berstruktur. Peranan guru sebagai fasilitator. Tiada ‘kontrak’ / pergantungan dalam kolaborasi bersama. Pembelajaran berlaku melalui perbincangan atau komunikasi fizikal atau virtual.

mempercayai dan mampu menyesuaikan diri dalam pelbagai situasi. Pembelajaran kolaboratif memerlukan semangat setiakawan. merancang dan membuat persediaan untuk menyelesaikan masalah tugasan yang diberikan oleh guru. Maka pembelajaran kolaboratif adalah satu kaedah di mana sekumpulan murid bermuafakat serta berganding bahu untuk melakukan aktiviti pembelajaran dengan bimbingan sebaya demi untuk menuju ke arah satu matlamat. 2011 by admin http://whatta. PENDEKATAN. berinteraksi dan kepimpinan. KAEDAH.scribd. Prinsip pembelajaran ini ialah kesebayaan. saling percaya.com/doc/21912125/Strategi-Pengajaran-Dan-Pembelajaran-Bestari Kaedah Kolaboratif Kolaboratif bermakna satu situasi di mana terdapat unsur bermuafakat serta tolak ansur di antara beberapa individu atau pihak untuk menghasilkan sesuatu yang berkesan.my/?p=83 . Kaedah kooperatif memerlukan pergantungan positif setiap ahli danperanan guru sebagai fasilitator dalam menstruktur dan memantau aktivitipasukan mencapai objektif http://www.edu. eksperimen. TEKNIK DAN STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN JASMANI Posted on February 21. Ahli kumpulan berbincang.dikongsibersama.ipgmksm.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful