PENDEKATAN KOLABORATIF

Definisi Pembelajaran kolaboratif memerlukan penglibatan semua ahli kumpulan. Ia memerlukan idea yang mencabar, menyokong dan menambah baik sesuatu idea sehingga mencapai persetujuan kumpulan

Ciri-ciri Penting 1. Dalam pembelajaran kolaboratif, pelajar-pelajar akan mengumpul idea atau data, berkongsi pengalaman, berbincang sesama mereka, dan menyelesaikan masalah bersama

2. Kriteria asas dalam pendekatan kolaboratif a) kebolehan bergaul dan bekerjasama pada peringkat peribadi

b) perlunya ada komitmen, kesudian untuk berkorban masa bagi merancang, menilai dan membuat refleksi c) saling membantu antara satu sama lain untuk mencapai prestasi akademik yang baik

PEMBELAJARAN KOPERATIF DAN KOLABORATIF Koperatif bermaksud bekerja bersama-sama bagi mencapai sesuatu objektif yang ditetapkan bersama. Di dalam pembelajaran koperatif, pelajar berinteraksi dan saling bantu-membantu dalam aktiviti pembelajaran dengan tujuan mencapai kemajuan dan prestasi yang cemerlang. Kaedah kolaboratif ialah melibatkan sekumpulan pelajar yang berusaha bersama ke arah mencapai prestasi dan matlamat yang sama. Dengan kata lain, pembelajaran koperatif dan kolaboratif dapat membantu guru meningkatkan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah. Kelebihan kaedah koperatif di dalam bilik darjah : Mewujudkan semangat saling bergantung antara satu sama lain dalam kumpulan. Menjalankan aktiviti pembelajaran secara bersemuka Setiap ahli kumpulan mempunyai rasa tanggungjawab yang tinggi kepada kumpulan masing-masing. Mengajar kemahiran interpersonal kepada pelajar.

Pemprosesan kumpulan kaedah pembelajaran ini memerlukan perancangan awal oleh guru seperti : Bahagikan pelajar kepada beberapa kumpulan (tidak melebih 5 orang satu kumpulan) Rancangkan tajuk untuk setiap kumpulan dan sesuaikan dengan objektif pengajaran. Pengurusan masa yang baik. Cooper. pengajaran dan pembelajaran dialami oleh guru dan murid. cara yang mudah adalah dengan menjalankan pembelajaran koperatif di mana guru dapat mengawal lebih banyak pembolehubah dalam kelas. Neil. Dalam kedua-dua situasi. Sediakan alatulis yang sesuai untuk aktiviti kumpulan. http://panitiasejarahsmkseafield. Persamaan Antara Pembelajaran Koperatif dan Pembelajaran Kolaboratif Kedua-dua strategi mementingkan pembelajaran aktif Dalam kedua-dua situasi. Kedua-dua strategi memantapkan kemahiran kognitif beraras tinggi. saling bergantung antara satu sama lain untuk memperoleh ilmu. James L.com/2010/07/pembelajaran-koperatif-dan-kolaboratif. Roberta S. Dalam bilik darjah koperatif dan kolaboratif. mereka akan berkembang untuk menjadi pelajar-pelajar kolaboratif. Hawkes.. Apabila pelajar-pelajar membiasakan diri dengan cara bekerjasama.blogspot. Jadual berikut merumuskan persamaan dan perbezaan di antara pembelajaran koperatif dan pembelajaran kolaboratif. pelajar dikehendaki memikul tanggungjawap atas pembelajaran diri . Peter. guru berperanan sebagai fasilitator.html Banding & Beza Di Antara Pembelajaran Koperatif Dan Pembelajaran Kolaboratif Sumber: Matthews. Sediakan peraturan yang jelas untuk aktiviti kumpulan. Building bridges between cooperative and collaborative learning Pembelajaran kolaboratif adalah berasaskan pembelajaran koperatif. Untuk mewujudkan bilik darjah kolaboratif. Davidson. Sesuai untuk dua waktu atau tiga waktu pengajaran sejarah..

Pelajar-pelajr merunding dan mengorganisasi usaha sendiri. Sabah. Guru cuma membimbing pelajar ke arah penyelesaian persoalan. Kedua-duanya membangunkan kemahiran sosial dan pembinaan pasukan.sendiri. Jabatan Ilmu Pendidikan Maktab Perguruan Sandakan Beg Berkunci No. Pelajar-pelajar menilai prestasi individu dan kumpulan tanpa dibimbing oleh guru. Dalam Pembelajaran Kolaboratif Adalah dipercayai bahawa pelajar telah memiliki kemahiran sosial yang dikehendaki.. Aktiviti kumpulan tidak dipantau oleh guru. Pelajar dikehendai menghantar kerja di akhir pelajaran untuk dinilai. 90009 Sandakan. Pelajar-pelajar menilai prestasi individu dan kumpulan dengan dibimbing oleh guru. Aktiviti distrukturkan di mana setiap pelajar memainkan peranan spesifik. Kedua-dua pembelajaran telah menolong meningkatkan kejayaan pelajar dan ingatan pengetahuan. Jika timbul persoalan. Tel: 089-218610 Faks: 089-213814Disediakan oleh: . mendengar dan mencampur tangan kegiatan kumpulan jika perlu. Pelajar menerima latihan dalam kemahiran berkumpulan dan sosial.. Guru memantau. 31. Kedua-dua bentuk pembelajaran menghendakkan pelajar menyampaikan idea dalam kumpulan kecil. Perbezaan Antara Pembelajaran Koperatif dan Pembelajaran Kolabaratif Dalam Pembelajaran Koperatif. Kedua-duanya menggunakan kepelbagaian pelajar. Mereka dikehendaki membangunkan kemahiran sedia ada untuk mencapai matlamat pembelajaran. soalan itu dijawab oleh kumpulan itu sendiri. Pelajar menyimpan draf kerja untuk kerja-kerja lanjutan.

Satu lagi aspek yang cuma dibincangkan sepintas lalu ialah penilaian.A. tujuan rencana ini adalah untuk menjelaskan persamaan dan perbezaan pembelajaran kolaboratif dan pembelajaran koperasi agar amalan kedua-dua pembelajaran lebih berkesan dan diharap pelatih akan mengaplikasinya dalam bilik darjah kelak. Contoh Kes Untuk melihat perbezaan antara pembelajaran kolaboratif dan pembelajaran koperasi. Dip.teachersrock. ciri-ciri pembelajaran kumpulan serta berbagai-bagai bentuk pembelajaran elektronik. Skop Perbincangan dan pengajian tentang pembelajaran kolaboratif dan pembelajaran koperatif amat luas.Tech. Jabatan Ilmu Pendidikan. 13 Mei 2000 http://www.).. adalah baiknya jika kita meneliti satu contoh kes yang boleh menunjukkan perbezaan pelaksanaan kedua-dua pembelajaran tersebut.Mgt. (Hons. Begitu juga kolabori berpandukan WWW seperti Web Quest dan sebagainya. Justeru itu. MPSS. Ini bererti kolaborasi antara pensyarah dalam pembelajaran pelbagai disiplin. Dayang Awang merupakan pelatih yang mengikut kursus Ilmu Pendidikan di bawah bimbingan Dr. Nanum demikian banyak guru pelatih masih kurang faham perbezaan kedua-dua pembelajaran tersebut.). Alasannya ialah untuk memenuhi syarat kolaborasi lalu mendapat markah yang lebih tinggi. Masalah ini menjadi lebih ketara menjelang musim menyiapkan kerja kursus berportfolio di mana guru-guru pelatih akan meminta sesiapa sahaja untuk menyemak dan menandatangani portfolionya. kolaborasi antara pensyarah dan pelatih dalam penyelidikan dan projek khas juga diketepikan. dalam rencana ini. Ia sering dikaitkan dengan pembelajaran aktif. Sun Tan seorang pensyarah yang menggunakan prinsip-prinsip pembelajaran . Ketua Jabatan. konstruktivisme.net Perbezaan Pembelajaran Kolaboratif & Pembelajaran Koperatif Pendahuluan Pembelajaran kolaboratif dan pembelajaran koperatif sering digunakan dalam bilik kuliah maktab perguruan dan kedua-dua jenis pembelajaran memainkan peranan yang amat penting dalam pendidikan guru. Selain itu. pembelajaran eksperiensial dan pembelajaran sosial. skop perbincangan dihadkan kepada pengajaran dan pembelajaran dalam bilik kuliah maktab perguruan sahaja. Lantaran itu.Ng Kim Choy (M. pembelajaran konteksual. penyelidikan dan pembangungan sekolah tidak diambilkira.B.Ed.

Dalam kuliah pembelajaran kolaboratif. Pada permulaan semester.koperatif. tidak terdapatnya sesi pemprosesan kumpulan kerana ia inginkan Dayang dan pelatih-pelatih lain menyelesaikan konflik kumpulan atau isuisu penglibatan ahli-ahli kumpulannya. Sun dan Dr. Star menggambarkan komitmen kepada pembelajaran aktif kumpulan kecil yang jelasnya berbeza daripada nilai dan gaya kuliah tradisi. Keputusan yang diambil oleh kedua-kua pensyarah bergandung kepada andaian tentang peranan pengajar. Sekiranya perlu. Pada akhir kuliah. Sun mengadakan sesi kesimpulan untuk merumuskan perjalanan kuliah dan aktiviti kumpulan. Sun beredar dari satu kumpulan ke satu kumpulan yang lain untuk memerhati interaksi dan mendengar perbualan ahli kumpulan. Sun diberi latihan tentang kemahiran sosial dalam kumpulan kecil seperti pendengaran aktif. Dr. dalam kuliah Dr. antara perbezaanperbezaan yang boleh dikesan ialah: . Sun akan mencampur tangan untuk membetulkan perjalanan dan hasil perbincangan. Sun biasanya diakhiri dengan sesi plenari. Dayang dan ahli-ahli kumpulannya melibatkan diri dalam aktiviti kumpulan yang berstruktur semasa mereka menyelesaikan masalah atau mempelajari sesuatu kemahiran. sering kalinya Dayang diperuntukkan pranan spesifik dalam kumpulan. Dalam kuliah pembelajaran kolaboratif Dr. pelatih-pelatih sering melakukan tugasan ‘pemprosesan’ kumpulan di mana pelatih-pelatih menilai fungsi kumpulan dan bagaimana ahli-ahli kumpulan (secara individu atau kumpulan) boleh memperbaiki paras penglibatan dan prestasi kumpulan. Kedua-dua pensyarah telah menyerahkan sebahagian autoriti tradisi pengajar kepada pelatih. Dalam kuliah Dr. al. Berasaskan huraian kuliah Dr. Dalam kuliah-kuliah hipotetikal yang baru dinyatakan. Dayang juga mengikuti kursus penulisan di bawah Dr. dan memberi maklum balas konstruktif kepada rakan sekumpulan. Kuliah Dr. dan autoriti pengetahuan. Bila ahli-ahli kumpulan sedang memainkan peranan masing-masing dan menjalankan aktiviti berstruktur dalam kuliah pembelajaran koperatif. Sun. amalan kedua-dua pengajar dan andaian-andaiannya berbeza kerana mereka telah mengambil kaedah berbeza tentang pembelajaran kumpulan. Star. Sun dan Dr. Star kerana ia berpendapat pelatih-pelatih telah memiliki kemahirankemahiran sosial yang asas untuk kerja-kerja kumpulan. Dalam kuliah Dr. sifat pelajar. Dr. Selain itu. pelajar-pelajar sendiri membuat rumusan dan melaporkan hasil kerja perbincangan dan selepas itu menyimpan segala catatan perbincangan tentang karangan yang dikritik untuk dijadikan bahan pembelajaran dalam kuliah akan datang. Mengikut Matthews et. maka jelasnya terdapat perbezaan di antara pembelajaran koperatif dan pembelajaran kolaboratif. Dayang dan rakan-rakan sekelasnya dalam kuliah Dr. Bagaimanapun. Dayang dan ahli-ahli kumpulannya diminta untuk mengorganisasi usahasama dan berunding sesama ahli kumpulan tentang peranan masing-masing untuk mengkritik dan membincangkan esei pelajar lain. Sun. Sun untuk komen dan penilaian. Star. Dayang tidak menerima latihan formal tentang teknik-teknik tersebut dalam kuliah Dr. Star tidak memantau secara aktif kegiatan kumpulan malah mengembalikan semua soalan kepada kumpulan untuk dibincangkan. Star Bun yang mengamalkan pembelajaran kolaboratif. prosedur Dr. Star. Dr. ada kalanya kumpulan diminta menyampaikan secara lisan laporan ringkas tentang hasil dapatan atau menyerahkan salinan hasil perbincangan kepada Dr. Dr.

Isu hubungan autoriti dan kuasa antara pengajar dan pelajar. dan penilaian yang tepat. Dalam semua situasi kolaboratif. Perbincangan Mengikut Panitz (1996). Pembelajaran kolaboratif bukan hanya merupakan satu teknik dalam bilik darjah malah merupakan suatu falsafah peribadi. Menyeimbangkan syarahan dan aktiviti kumpulan kecil adalah bahagian penting dalam bilik kuliah. al juga mengenalpasti beberapa persamaan di antara pembelajaran koperatif dan pembelajaran kolaboratif. dan Menghargai kepelbagaian atau diversiti bilik kuliah adalah mustahak untuk kehidupan demokrasi berbilang bangsa dan budaya.Gaya. Keahlian dalam komuniti akademik yang suportif dapat meningkatkan kejayaan dan ingatan pelajar. fungsi. Penyuaraan idea-idea sendiri dalam situasi kumpulan kecil mengayakan kebolehan pelajar untuk merefleksi akan andaian dan proses pemikirannya. ‘Collabortion is a philosophy of interaction and personal lifestyle whereas cooperation is a structure of interaction designed to facilitate the accomplishment of an end product or goal’. Penglibatan dalam aktiviti kumpulan kecil dapat membangunkan kemahiran berfikir aras tinggi dan memantapkan kebolehan individu untuk mengaplikasikan pengetahuan. dan darjah penglibatan pengajar. pembinaan tugasan. Pengajar memainkan peranan sebagai fasitator. akauntabiliti individu dan kumpulan. jurulatih atau ‘bidan’ dan bukan ‘sage on the stage’. Pengajaran dan pembelajaran adalah pengalaman yang dikongsi di antara pengajar dan pelajar. Antaranya ialah: Pembelajaran dalam bentuk aktif adalah lebih berkesan daripada penerimaan maklumat secara pasif. Isu-isu implementasi lain seperti pembentukan kumpulan. Matthews et. Pembangunan kemahiran sosial dan kumpulan melalui pembinaan konsensus secara bertolak ansur merupakan asas pendidikan liberal. Setakat mana pelajar perlu dilatih untuk bekerja dalam kumpulan. Bagaimana pengetahuan dibina dan diasimilasikan. Penerimaan tanggungjawab untuk pembelajaran sama ada secara individu atau kumpulan dapat mengukuhkan perkembangan intelek. Dalam pada itu. orang berinteraksi dalam kumpulan dan .

Terdapatnya perkongsian autoriti dan penerimaan tanggungjawab di antara ahli kumpulan terhadap tindakan kumpulan. Hasilnya ialah suatu anjakan daripada ‘foundational (cognitive) understanding of knowledge’. Premis asas pembelajaran kolaboratif ialah pembinaan konsensus melalui koperasi ahli kumpulan. pembelajaran koperatif berkecenderungan menggunakan kaedah kuantitatif yang meneliti pencapaian pelajar iaitu hasil pembelajaran. pembelajaran kolaboratif mementingkan proses bekerjasama dalam pembelajaran manakala pembelajaran koperatif menegaskan hasil atau produk pembelajaran. Collaborative learning advocates distrust structure and allow students more say in forming friendship and interest groups. Mengikut John Myers (1991). Student talk is stressed as a means for working things out. pembelajaran koperatif digunakan dalam pembelajaran pengetahuan tradisi atau kakonik manakala pembelajaran kolaboratif seiring dengan gerakan konstruktivis sosial mementingkan liberisasi pengetahuan dan autoritinya. sturcturing positive inter-dependence. perbezaan kedua-dua konsep adalah seperti berikut: “Supporters of co-opertive learning tend to be more teacher-centered. Discovery and contextural approaches are used to teach interpersonal skills. kepada ‘a nonfoundational . Ini bertentangan dengan persaingan di mana setiap ahli cuba mengatasi orang lain. Bagi Rockwood. for example when forming heterogeneous groups. Ianya lebih terarah daripada pembelajaran kolaboratif dan biasanya diawasi dengan teliti oleh pengajar. mesyuarat jawatankuasa. Pengamal pembelajaran kolaboratif menggunakan falsafah ini dalam bilik darjah. Pembelajaran kolaboratif lebih cenderung menggunakan pendekatan kualitatif yang menganalisa ucapan pelajar semasa ia mengkritik sesuatu penulisan kesusasteraan atau sejarah. Selain itu. kumpulan komuniti.memerlukan penghormatan tentang kebolehan dan sumbangan ahli kumpulan. Sesuatu struktur biasanya terdiri daripada langkah-langkah bersiri dan setiap langkah ditentukan tingkah laku khas. Pembelajaran koperatif didefinisikan sebagai satu set proses untuk membantu interaksi manusia agar mencapai matlamat tertentu atau membangunkan produk yang spesifik. pembelajaran koperatif berasal usul dari Amerika Syarikat. menurut Meyers lagi. Walaupun terdapat mekanisme untuk analisis kumpulan dan renungan kendiri. pendekatan teras pembelajaran koperatif adalah berpusatkan guru manakala pembelajaran kolaboratif lebih berpusatkan pelajar. analysis and systematic application of structures. asal usulnya adalah dari United Kingdom. keluarga dan secara amnya apabila berhubung dengan orang lain. “Numbered Heads Together” dan “Paraphrase Passpot”.” Rocky Rockwood meninjau perbezaan pembelajaran koperatif dan pembelajaran kolaboratif dari segi jenis isi kandungan yang dipelajari. khasnya berdasarkan hasil karya John Dewey yang mengutarakan pembelajaran berunsur sosial serta pendirian Kurt Lewin yang mengutamakan dinamika kumpulan. Spencer Kagan mengutarakan definisi pembelajaran koperatif dengan melihat kepada ‘creation. Justeru itu. terutamanya syor-syor guru bahasa inggeris yang ingin membantu pelajar bertindak balas kepada kesusasteraan dengan lebih aktif dan bertanggungjawab. or content-free ways of organizing social interaction in the classroom’. Contoh-contoh strurktur yang biasanya digunakan dalam bilik darjah ialah “Think-Pair-Share”. Di samping itu. and teaching co-operative skills. Bagi pembelajaran kolaboratif pula.

Konsep ilmu bukan teras mencabar proses yang digunakan untuk memperoleh ilmu teras selain daripada hasil proses tersebut. Pelajar cuma dikehendaki untuk mengusahakan matlamat pengajar dan menghasilkan jawapan yang ‘betul’ atau diterima oleh pengajar.ground where “we understand knowledge to be a social construct and learning a social process” (Brufee. Rencana ini merupakan satu usaha untuk menjelaskan konsep pembelajaran kolaboratif dan pembelajaran koperasi agar guru pelatih berasa lebih yakin untuk mengamalkan kedua-duanya dalam maktab mahupun di sekolah kelak. Bagaimanapun dalam dekad ini. Contohnya pengajar harus menerima hasil kolaborasi kumpulan yang berkemunkinan bercanggah dengan pendiriannya dan terlalu mudah mahupun ringkas. Hasil karya golongan ini sering membangkitkan isu-isu teoritikal. dari perspektif empowerment. Lantaran itu. Satu aspek yang penting dalam pembelajaran koperatif ialah letaknya autoriti dalam tangan pengajar. Di sini timbulkan perkaitan amalan kolaboratif dengan pedagogi feminis. Sehubugan dengan itu. ia telah memindahkan autoriti kepada kumpulan. dari segi pembelajaran kolaboratif. pembelajaran koperasi kurang memberi kuasa kepada pelajar. selepas pengajar menentukan tugasan. tugasan kumpulan akan sentiasa terbuka untuk disahkan oleh komuniti ilmu yang lebih luas dan bukan pengajar semata-mata. Pembelajaran kolaboratif lebih memberi kuasa kepada pelajar dan sedia menanggung risiko-risiko empowerment. masalah. pembelajaran koperatif merupakan pendekatan yang paling sesuai untuk pengetahuan teras. (2) kumpulan plenari. Sebaliknya dalam pembelajaran kolaboratif. Tujuan utama penyelidikan mereka ialah untuk mencari perbandingan di antara pembelajaran koperatif dengan bentuk pengajaran yang lain. 1993). Matthews et al. Ini menjadi lebih penting lagi memandangkan teknologi maklumat . maka barulah ia bersedia untuk pembelajaran kolaboratif. dan menganjurkan konferens yang berbeza dan pada ketika yang berlainan. politikal dan falsafah tentang sifat pengetahuan sebagai pembinaan sosial serta autoriti dalam bilik darjah. Secara unggulnya. Kekurangan komunikasi dan informasi di antara pengikut-pengikut kedua-dua pendekatan telah menyebabkan rasa ortodoks yang kaku. berpendapat kebanyakan penyelidik dan ahli teori pembelajaran koperatif merupakan ahli psikologi-sosial atau sosiologi yang berfokuskan aplikasi di sekolah rendah dan menengah. Hasilnya ialah keraguan dan kejahilan satu golongan terhadap golangan yang lain. Mengikut Rockwood. teknik-teknik koperasi telah dikembangkan dan diadaptasikan di peringkat kolej. Kesimpulan Pembelajaran koperatif dan kolaboratif dikembangkan secara terasing di mana pengikut-pengikutnya telah membentuk persatuan. autoriti untuk menilai dan menentukan kewajaran hasil kerja kumpulan diproses melalui (1) kumpulan kecil. menerbitkan jurnal-jurnal. Selepas pelajar telah menguasai dengan wajarnya dalam pengetahuan asas. serta kewajaran hasil kerja kumpulan. Pengajar berkuasa untuk menentukkan tugasan. dan (3) komuniti ilmu yang lebih luas. Penyelidik-penyelidik dan ahli teori yang menumpukan perhatian kepada pembelajaran kolaboratif biasanya berlatar belakangkan bidang kemanusiaan dan sains sosial.

MPSS. menggunakan kreativiti mereka menyiapkan tugasan .Tech. Ahli kumpulan berbincang. 90009 Sandakan. • Perkongsian maklumat antara guru dan murid atau murid dan murid – cth maklumat hasil carian internet dikongsi bersama. Dip. saling percaya. eksperimen.B.ipgmksm. antaranya.edu. (Hons. seperti berikut. Prinsip pembelajaran ini ialah kesebayaan. 31. mempercayai dan mampu menyesuaikan diri dalam pelbagai situasi. 11 • Perkongsian kuasa antara guru dan murid – empowerment kepada murid menentukan objektif sesuatu tugasan setelah dipersetujui oleh guru. merancang dan membuat persediaan untuk menyelesaikan masalah tugasan yang diberikan oleh guru.net 5. Tel: 089-218610 Faks: 089-213814 Disediakan oleh: Ng Kim Choy (M. Ketua Jabatan. Maka pembelajaran kolaboratif adalah satu kaedah di mana sekumpulan murid bermuafakat serta berganding bahu untuk melakukan aktiviti pembelajaran dengan bimbingan sebaya demi untuk menuju ke arah satu matlamat.Ed.A.. http://whatta.my/?p=83 PEMBELAJARAN KOLABORATIF Strategi pembelajaran kolaboratif merupakan salah satu strategi yang boleh digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran bestari.teachersrock. Pembelajaran kolaboratif mempunyai ciri-ciri utama. Pembelajaran kolaboratif memerlukan semangat setiakawan.). Kaedah Kolaboratif Kolaboratif bermakna satu situasi di mana terdapat unsur bermuafakat serta tolak ansur di antara beberapa individu atau pihak untuk menghasilkan sesuatu yang berkesan. Jabatan Ilmu Pendidikan Maktab Perguruan Sandakan Beg Berkunci No. Jabatan Ilmu Pendidikan. Sabah. Walaupun ada persamaan dalam beberapa aspek tetapi pembelajaran kolaboratif berbeza daripada pembelajaran koperatif. berinteraksi dan kepimpinan.telah meruntuhkan sempadan masa dan ruang agar koperatif dan kolaborasi menjadi unsur yang penting dalam pendidikan. 11 Ogos 1999 http://www.).Mgt.

Strategi pengajaran dan pembelajaran bestari 1. Berbeza dengan konsep kooperatif yang berteraskan pasukan kecilyang memainkan peranan membantu ahli kumpulan agar hasilan dapat . • Guru sebagai mediators – bantu murid mengaitkan maklumat baru yang diperolehi dari usaha kolaboratif dengan pengalaman dan pemindahan kepada situasi baru. Pembelajaran Koperatif Pembelajaran Kolaboratif Satu strategi pembelajaran berteraskan pasukan kecil. Pembelajaran kolaboratif dan kooperatif Kolaboratif membawa makna muafakat dan pemuafakatan antara seorang gurudengan guru yang lain. Setiap murid bertanggungjawab tentang pencapaian diri sendiri dan membantu ahli kumpulan Berasaskan kepada idea bahawa pembelajaran adalah satu tingkah laku sosial. menstrukturkan dan memantau aktiviti pasukan mencapai objektif. Tidak memerlukan pemantauan guru dan tidak berstruktur. antara guru dengan pelajar. Bagaimana pun tidak wujud pergantungan atau kontrakdalam kolaborasi bersama dan hasil pembelajaran adalah dapatan secaraindividu. Kaedah ini juga tidak memerlukan pemantauan guru ataupun struktur tertentu. Tiada ‘kontrak’ / pergantungan dalam kolaborasi bersama. Hasil secara kumpulan Hasil secara individu.seperti menggunakan pengurusan grafik dll. Pembelajaran berlaku melalui perbincangan atau komunikasi fizikal atau virtual. Pergantungan positif setiap ahli dalam menentukan kejayaan pasukan. Peranan guru sebagai fasilitator. Konsep pembelajaran kolaboratif pula berasaskan kepada ideabahawa pembelajaran adalah satu tingkah laku sosial iaitu melalui perbincanganatau komunikasi fizikal. ataupun antara guru denganpentadbir. • Kewujudan personaliti dan harga diri positif hasil perkongsian maklumat sesama rakan sebaya dan guru. Terangkan struktur Berikan rangsangan (isi kandungan) Peserta berinteraksi mengikut struktur Bincang dan semak Prinsip PIES dan konsep PK Bincang semula cara pengendalian struktur Peserta memberi contoh aplikasi dalam mata pelajaran Perbezaan di antara pembelajaran koperatif dan pembelajaran kolaboratif ditunjukan dalam jadual di bawah.

scribd. saling percaya. Ahli kumpulan berbincang. merancang dan membuat persediaan untuk menyelesaikan masalah tugasan yang diberikan oleh guru. PENDEKATAN. Kaedah kooperatif memerlukan pergantungan positif setiap ahli danperanan guru sebagai fasilitator dalam menstruktur dan memantau aktivitipasukan mencapai objektif http://www.com/doc/21912125/Strategi-Pengajaran-Dan-Pembelajaran-Bestari Kaedah Kolaboratif Kolaboratif bermakna satu situasi di mana terdapat unsur bermuafakat serta tolak ansur di antara beberapa individu atau pihak untuk menghasilkan sesuatu yang berkesan. 2011 by admin http://whatta. eksperimen. mempercayai dan mampu menyesuaikan diri dalam pelbagai situasi.my/?p=83 .dikongsibersama.edu.ipgmksm. berinteraksi dan kepimpinan. TEKNIK DAN STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN JASMANI Posted on February 21. Maka pembelajaran kolaboratif adalah satu kaedah di mana sekumpulan murid bermuafakat serta berganding bahu untuk melakukan aktiviti pembelajaran dengan bimbingan sebaya demi untuk menuju ke arah satu matlamat. Pembelajaran kolaboratif memerlukan semangat setiakawan. KAEDAH. Prinsip pembelajaran ini ialah kesebayaan.