PENDEKATAN KOLABORATIF

Definisi Pembelajaran kolaboratif memerlukan penglibatan semua ahli kumpulan. Ia memerlukan idea yang mencabar, menyokong dan menambah baik sesuatu idea sehingga mencapai persetujuan kumpulan

Ciri-ciri Penting 1. Dalam pembelajaran kolaboratif, pelajar-pelajar akan mengumpul idea atau data, berkongsi pengalaman, berbincang sesama mereka, dan menyelesaikan masalah bersama

2. Kriteria asas dalam pendekatan kolaboratif a) kebolehan bergaul dan bekerjasama pada peringkat peribadi

b) perlunya ada komitmen, kesudian untuk berkorban masa bagi merancang, menilai dan membuat refleksi c) saling membantu antara satu sama lain untuk mencapai prestasi akademik yang baik

PEMBELAJARAN KOPERATIF DAN KOLABORATIF Koperatif bermaksud bekerja bersama-sama bagi mencapai sesuatu objektif yang ditetapkan bersama. Di dalam pembelajaran koperatif, pelajar berinteraksi dan saling bantu-membantu dalam aktiviti pembelajaran dengan tujuan mencapai kemajuan dan prestasi yang cemerlang. Kaedah kolaboratif ialah melibatkan sekumpulan pelajar yang berusaha bersama ke arah mencapai prestasi dan matlamat yang sama. Dengan kata lain, pembelajaran koperatif dan kolaboratif dapat membantu guru meningkatkan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah. Kelebihan kaedah koperatif di dalam bilik darjah : Mewujudkan semangat saling bergantung antara satu sama lain dalam kumpulan. Menjalankan aktiviti pembelajaran secara bersemuka Setiap ahli kumpulan mempunyai rasa tanggungjawab yang tinggi kepada kumpulan masing-masing. Mengajar kemahiran interpersonal kepada pelajar.

Davidson. Cooper. Apabila pelajar-pelajar membiasakan diri dengan cara bekerjasama. Peter. Sesuai untuk dua waktu atau tiga waktu pengajaran sejarah. Kedua-dua strategi memantapkan kemahiran kognitif beraras tinggi.com/2010/07/pembelajaran-koperatif-dan-kolaboratif. http://panitiasejarahsmkseafield. Dalam kedua-dua situasi. Jadual berikut merumuskan persamaan dan perbezaan di antara pembelajaran koperatif dan pembelajaran kolaboratif. Neil. cara yang mudah adalah dengan menjalankan pembelajaran koperatif di mana guru dapat mengawal lebih banyak pembolehubah dalam kelas. saling bergantung antara satu sama lain untuk memperoleh ilmu. Sediakan alatulis yang sesuai untuk aktiviti kumpulan. Dalam bilik darjah koperatif dan kolaboratif. Building bridges between cooperative and collaborative learning Pembelajaran kolaboratif adalah berasaskan pembelajaran koperatif. Roberta S. Pengurusan masa yang baik. guru berperanan sebagai fasilitator.. Hawkes. pelajar dikehendaki memikul tanggungjawap atas pembelajaran diri . Persamaan Antara Pembelajaran Koperatif dan Pembelajaran Kolaboratif Kedua-dua strategi mementingkan pembelajaran aktif Dalam kedua-dua situasi. James L. Sediakan peraturan yang jelas untuk aktiviti kumpulan. mereka akan berkembang untuk menjadi pelajar-pelajar kolaboratif. Untuk mewujudkan bilik darjah kolaboratif.Pemprosesan kumpulan kaedah pembelajaran ini memerlukan perancangan awal oleh guru seperti : Bahagikan pelajar kepada beberapa kumpulan (tidak melebih 5 orang satu kumpulan) Rancangkan tajuk untuk setiap kumpulan dan sesuaikan dengan objektif pengajaran.blogspot.. pengajaran dan pembelajaran dialami oleh guru dan murid.html Banding & Beza Di Antara Pembelajaran Koperatif Dan Pembelajaran Kolaboratif Sumber: Matthews.

Mereka dikehendaki membangunkan kemahiran sedia ada untuk mencapai matlamat pembelajaran. Pelajar-pelajar menilai prestasi individu dan kumpulan tanpa dibimbing oleh guru. Kedua-duanya membangunkan kemahiran sosial dan pembinaan pasukan. Aktiviti distrukturkan di mana setiap pelajar memainkan peranan spesifik. Aktiviti kumpulan tidak dipantau oleh guru. Dalam Pembelajaran Kolaboratif Adalah dipercayai bahawa pelajar telah memiliki kemahiran sosial yang dikehendaki. Kedua-dua pembelajaran telah menolong meningkatkan kejayaan pelajar dan ingatan pengetahuan. Guru memantau. Sabah. Kedua-dua bentuk pembelajaran menghendakkan pelajar menyampaikan idea dalam kumpulan kecil. Guru cuma membimbing pelajar ke arah penyelesaian persoalan. Perbezaan Antara Pembelajaran Koperatif dan Pembelajaran Kolabaratif Dalam Pembelajaran Koperatif..sendiri. Pelajar menerima latihan dalam kemahiran berkumpulan dan sosial. Jabatan Ilmu Pendidikan Maktab Perguruan Sandakan Beg Berkunci No. 90009 Sandakan. Jika timbul persoalan. Pelajar menyimpan draf kerja untuk kerja-kerja lanjutan. Kedua-duanya menggunakan kepelbagaian pelajar.. Pelajar-pelajr merunding dan mengorganisasi usaha sendiri. Tel: 089-218610 Faks: 089-213814Disediakan oleh: . 31. soalan itu dijawab oleh kumpulan itu sendiri. Pelajar-pelajar menilai prestasi individu dan kumpulan dengan dibimbing oleh guru. mendengar dan mencampur tangan kegiatan kumpulan jika perlu. Pelajar dikehendai menghantar kerja di akhir pelajaran untuk dinilai.

Skop Perbincangan dan pengajian tentang pembelajaran kolaboratif dan pembelajaran koperatif amat luas. Masalah ini menjadi lebih ketara menjelang musim menyiapkan kerja kursus berportfolio di mana guru-guru pelatih akan meminta sesiapa sahaja untuk menyemak dan menandatangani portfolionya.A. Ketua Jabatan. Contoh Kes Untuk melihat perbezaan antara pembelajaran kolaboratif dan pembelajaran koperasi. Nanum demikian banyak guru pelatih masih kurang faham perbezaan kedua-dua pembelajaran tersebut. ciri-ciri pembelajaran kumpulan serta berbagai-bagai bentuk pembelajaran elektronik.net Perbezaan Pembelajaran Kolaboratif & Pembelajaran Koperatif Pendahuluan Pembelajaran kolaboratif dan pembelajaran koperatif sering digunakan dalam bilik kuliah maktab perguruan dan kedua-dua jenis pembelajaran memainkan peranan yang amat penting dalam pendidikan guru. Dip. kolaborasi antara pensyarah dan pelatih dalam penyelidikan dan projek khas juga diketepikan.).Tech. MPSS. Ia sering dikaitkan dengan pembelajaran aktif. Ini bererti kolaborasi antara pensyarah dalam pembelajaran pelbagai disiplin. Justeru itu. Begitu juga kolabori berpandukan WWW seperti Web Quest dan sebagainya.B. penyelidikan dan pembangungan sekolah tidak diambilkira.Mgt.. adalah baiknya jika kita meneliti satu contoh kes yang boleh menunjukkan perbezaan pelaksanaan kedua-dua pembelajaran tersebut. Sun Tan seorang pensyarah yang menggunakan prinsip-prinsip pembelajaran . Jabatan Ilmu Pendidikan.teachersrock. Selain itu. skop perbincangan dihadkan kepada pengajaran dan pembelajaran dalam bilik kuliah maktab perguruan sahaja. dalam rencana ini. 13 Mei 2000 http://www. Lantaran itu. Alasannya ialah untuk memenuhi syarat kolaborasi lalu mendapat markah yang lebih tinggi. pembelajaran eksperiensial dan pembelajaran sosial.). Dayang Awang merupakan pelatih yang mengikut kursus Ilmu Pendidikan di bawah bimbingan Dr. (Hons. tujuan rencana ini adalah untuk menjelaskan persamaan dan perbezaan pembelajaran kolaboratif dan pembelajaran koperasi agar amalan kedua-dua pembelajaran lebih berkesan dan diharap pelatih akan mengaplikasinya dalam bilik darjah kelak.Ng Kim Choy (M.Ed. pembelajaran konteksual. konstruktivisme. Satu lagi aspek yang cuma dibincangkan sepintas lalu ialah penilaian.

Sun akan mencampur tangan untuk membetulkan perjalanan dan hasil perbincangan. Star kerana ia berpendapat pelatih-pelatih telah memiliki kemahirankemahiran sosial yang asas untuk kerja-kerja kumpulan. Dayang dan rakan-rakan sekelasnya dalam kuliah Dr. Berasaskan huraian kuliah Dr. Bila ahli-ahli kumpulan sedang memainkan peranan masing-masing dan menjalankan aktiviti berstruktur dalam kuliah pembelajaran koperatif. Sun biasanya diakhiri dengan sesi plenari. Kuliah Dr. Keputusan yang diambil oleh kedua-kua pensyarah bergandung kepada andaian tentang peranan pengajar. Sun. sering kalinya Dayang diperuntukkan pranan spesifik dalam kumpulan. dalam kuliah Dr. Dayang juga mengikuti kursus penulisan di bawah Dr. pelajar-pelajar sendiri membuat rumusan dan melaporkan hasil kerja perbincangan dan selepas itu menyimpan segala catatan perbincangan tentang karangan yang dikritik untuk dijadikan bahan pembelajaran dalam kuliah akan datang. maka jelasnya terdapat perbezaan di antara pembelajaran koperatif dan pembelajaran kolaboratif. Dayang tidak menerima latihan formal tentang teknik-teknik tersebut dalam kuliah Dr. Star Bun yang mengamalkan pembelajaran kolaboratif. Dr. Pada permulaan semester. Dalam kuliah pembelajaran kolaboratif Dr. antara perbezaanperbezaan yang boleh dikesan ialah: . Sun mengadakan sesi kesimpulan untuk merumuskan perjalanan kuliah dan aktiviti kumpulan. Sun. Sun dan Dr. Dr. Star. Selain itu. amalan kedua-dua pengajar dan andaian-andaiannya berbeza kerana mereka telah mengambil kaedah berbeza tentang pembelajaran kumpulan. ada kalanya kumpulan diminta menyampaikan secara lisan laporan ringkas tentang hasil dapatan atau menyerahkan salinan hasil perbincangan kepada Dr. Sun diberi latihan tentang kemahiran sosial dalam kumpulan kecil seperti pendengaran aktif. Dr. al. sifat pelajar. Sekiranya perlu. dan memberi maklum balas konstruktif kepada rakan sekumpulan. Mengikut Matthews et. pelatih-pelatih sering melakukan tugasan ‘pemprosesan’ kumpulan di mana pelatih-pelatih menilai fungsi kumpulan dan bagaimana ahli-ahli kumpulan (secara individu atau kumpulan) boleh memperbaiki paras penglibatan dan prestasi kumpulan. Bagaimanapun. Dalam kuliah-kuliah hipotetikal yang baru dinyatakan. prosedur Dr. Sun untuk komen dan penilaian. Sun beredar dari satu kumpulan ke satu kumpulan yang lain untuk memerhati interaksi dan mendengar perbualan ahli kumpulan. tidak terdapatnya sesi pemprosesan kumpulan kerana ia inginkan Dayang dan pelatih-pelatih lain menyelesaikan konflik kumpulan atau isuisu penglibatan ahli-ahli kumpulannya. Dr. dan autoriti pengetahuan. Star. Star tidak memantau secara aktif kegiatan kumpulan malah mengembalikan semua soalan kepada kumpulan untuk dibincangkan. Sun dan Dr.koperatif. Dayang dan ahli-ahli kumpulannya diminta untuk mengorganisasi usahasama dan berunding sesama ahli kumpulan tentang peranan masing-masing untuk mengkritik dan membincangkan esei pelajar lain. Star menggambarkan komitmen kepada pembelajaran aktif kumpulan kecil yang jelasnya berbeza daripada nilai dan gaya kuliah tradisi. Kedua-dua pensyarah telah menyerahkan sebahagian autoriti tradisi pengajar kepada pelatih. Star. Pada akhir kuliah. Dalam kuliah pembelajaran kolaboratif. Dayang dan ahli-ahli kumpulannya melibatkan diri dalam aktiviti kumpulan yang berstruktur semasa mereka menyelesaikan masalah atau mempelajari sesuatu kemahiran. Dalam kuliah Dr. Dalam kuliah Dr.

Gaya. Perbincangan Mengikut Panitz (1996). Isu-isu implementasi lain seperti pembentukan kumpulan. Pengajar memainkan peranan sebagai fasitator. Matthews et. Dalam semua situasi kolaboratif. fungsi. orang berinteraksi dalam kumpulan dan . pembinaan tugasan. Pembelajaran kolaboratif bukan hanya merupakan satu teknik dalam bilik darjah malah merupakan suatu falsafah peribadi. ‘Collabortion is a philosophy of interaction and personal lifestyle whereas cooperation is a structure of interaction designed to facilitate the accomplishment of an end product or goal’. Menyeimbangkan syarahan dan aktiviti kumpulan kecil adalah bahagian penting dalam bilik kuliah. Penerimaan tanggungjawab untuk pembelajaran sama ada secara individu atau kumpulan dapat mengukuhkan perkembangan intelek. al juga mengenalpasti beberapa persamaan di antara pembelajaran koperatif dan pembelajaran kolaboratif. Keahlian dalam komuniti akademik yang suportif dapat meningkatkan kejayaan dan ingatan pelajar. jurulatih atau ‘bidan’ dan bukan ‘sage on the stage’. Penyuaraan idea-idea sendiri dalam situasi kumpulan kecil mengayakan kebolehan pelajar untuk merefleksi akan andaian dan proses pemikirannya. Pengajaran dan pembelajaran adalah pengalaman yang dikongsi di antara pengajar dan pelajar. Antaranya ialah: Pembelajaran dalam bentuk aktif adalah lebih berkesan daripada penerimaan maklumat secara pasif. dan darjah penglibatan pengajar. Bagaimana pengetahuan dibina dan diasimilasikan. dan penilaian yang tepat. Dalam pada itu. akauntabiliti individu dan kumpulan. dan Menghargai kepelbagaian atau diversiti bilik kuliah adalah mustahak untuk kehidupan demokrasi berbilang bangsa dan budaya. Isu hubungan autoriti dan kuasa antara pengajar dan pelajar. Setakat mana pelajar perlu dilatih untuk bekerja dalam kumpulan. Pembangunan kemahiran sosial dan kumpulan melalui pembinaan konsensus secara bertolak ansur merupakan asas pendidikan liberal. Penglibatan dalam aktiviti kumpulan kecil dapat membangunkan kemahiran berfikir aras tinggi dan memantapkan kebolehan individu untuk mengaplikasikan pengetahuan.

Bagi Rockwood. kumpulan komuniti. or content-free ways of organizing social interaction in the classroom’. Terdapatnya perkongsian autoriti dan penerimaan tanggungjawab di antara ahli kumpulan terhadap tindakan kumpulan. terutamanya syor-syor guru bahasa inggeris yang ingin membantu pelajar bertindak balas kepada kesusasteraan dengan lebih aktif dan bertanggungjawab. perbezaan kedua-dua konsep adalah seperti berikut: “Supporters of co-opertive learning tend to be more teacher-centered. sturcturing positive inter-dependence. Spencer Kagan mengutarakan definisi pembelajaran koperatif dengan melihat kepada ‘creation. Di samping itu. asal usulnya adalah dari United Kingdom. Bagi pembelajaran kolaboratif pula. and teaching co-operative skills. Premis asas pembelajaran kolaboratif ialah pembinaan konsensus melalui koperasi ahli kumpulan. pembelajaran koperatif digunakan dalam pembelajaran pengetahuan tradisi atau kakonik manakala pembelajaran kolaboratif seiring dengan gerakan konstruktivis sosial mementingkan liberisasi pengetahuan dan autoritinya. Selain itu. Sesuatu struktur biasanya terdiri daripada langkah-langkah bersiri dan setiap langkah ditentukan tingkah laku khas. pembelajaran koperatif berkecenderungan menggunakan kaedah kuantitatif yang meneliti pencapaian pelajar iaitu hasil pembelajaran. Pengamal pembelajaran kolaboratif menggunakan falsafah ini dalam bilik darjah.” Rocky Rockwood meninjau perbezaan pembelajaran koperatif dan pembelajaran kolaboratif dari segi jenis isi kandungan yang dipelajari. Pembelajaran kolaboratif lebih cenderung menggunakan pendekatan kualitatif yang menganalisa ucapan pelajar semasa ia mengkritik sesuatu penulisan kesusasteraan atau sejarah. pembelajaran kolaboratif mementingkan proses bekerjasama dalam pembelajaran manakala pembelajaran koperatif menegaskan hasil atau produk pembelajaran. Hasilnya ialah suatu anjakan daripada ‘foundational (cognitive) understanding of knowledge’. Collaborative learning advocates distrust structure and allow students more say in forming friendship and interest groups. Walaupun terdapat mekanisme untuk analisis kumpulan dan renungan kendiri. analysis and systematic application of structures. for example when forming heterogeneous groups. keluarga dan secara amnya apabila berhubung dengan orang lain. Discovery and contextural approaches are used to teach interpersonal skills. mesyuarat jawatankuasa. Pembelajaran koperatif didefinisikan sebagai satu set proses untuk membantu interaksi manusia agar mencapai matlamat tertentu atau membangunkan produk yang spesifik. Contoh-contoh strurktur yang biasanya digunakan dalam bilik darjah ialah “Think-Pair-Share”. Ini bertentangan dengan persaingan di mana setiap ahli cuba mengatasi orang lain.memerlukan penghormatan tentang kebolehan dan sumbangan ahli kumpulan. Justeru itu. Ianya lebih terarah daripada pembelajaran kolaboratif dan biasanya diawasi dengan teliti oleh pengajar. “Numbered Heads Together” dan “Paraphrase Passpot”. Mengikut John Myers (1991). pendekatan teras pembelajaran koperatif adalah berpusatkan guru manakala pembelajaran kolaboratif lebih berpusatkan pelajar. Student talk is stressed as a means for working things out. kepada ‘a nonfoundational . pembelajaran koperatif berasal usul dari Amerika Syarikat. khasnya berdasarkan hasil karya John Dewey yang mengutarakan pembelajaran berunsur sosial serta pendirian Kurt Lewin yang mengutamakan dinamika kumpulan. menurut Meyers lagi.

Pelajar cuma dikehendaki untuk mengusahakan matlamat pengajar dan menghasilkan jawapan yang ‘betul’ atau diterima oleh pengajar. serta kewajaran hasil kerja kumpulan. Rencana ini merupakan satu usaha untuk menjelaskan konsep pembelajaran kolaboratif dan pembelajaran koperasi agar guru pelatih berasa lebih yakin untuk mengamalkan kedua-duanya dalam maktab mahupun di sekolah kelak. dan menganjurkan konferens yang berbeza dan pada ketika yang berlainan. Matthews et al. Mengikut Rockwood. Kekurangan komunikasi dan informasi di antara pengikut-pengikut kedua-dua pendekatan telah menyebabkan rasa ortodoks yang kaku. ia telah memindahkan autoriti kepada kumpulan. maka barulah ia bersedia untuk pembelajaran kolaboratif.ground where “we understand knowledge to be a social construct and learning a social process” (Brufee. Konsep ilmu bukan teras mencabar proses yang digunakan untuk memperoleh ilmu teras selain daripada hasil proses tersebut. Bagaimanapun dalam dekad ini. Contohnya pengajar harus menerima hasil kolaborasi kumpulan yang berkemunkinan bercanggah dengan pendiriannya dan terlalu mudah mahupun ringkas. Sebaliknya dalam pembelajaran kolaboratif. Secara unggulnya. Lantaran itu. (2) kumpulan plenari. selepas pengajar menentukan tugasan. Pembelajaran kolaboratif lebih memberi kuasa kepada pelajar dan sedia menanggung risiko-risiko empowerment. Sehubugan dengan itu. pembelajaran koperatif merupakan pendekatan yang paling sesuai untuk pengetahuan teras. Kesimpulan Pembelajaran koperatif dan kolaboratif dikembangkan secara terasing di mana pengikut-pengikutnya telah membentuk persatuan. berpendapat kebanyakan penyelidik dan ahli teori pembelajaran koperatif merupakan ahli psikologi-sosial atau sosiologi yang berfokuskan aplikasi di sekolah rendah dan menengah. 1993). Selepas pelajar telah menguasai dengan wajarnya dalam pengetahuan asas. menerbitkan jurnal-jurnal. masalah. dan (3) komuniti ilmu yang lebih luas. dari segi pembelajaran kolaboratif. dari perspektif empowerment. Satu aspek yang penting dalam pembelajaran koperatif ialah letaknya autoriti dalam tangan pengajar. Hasil karya golongan ini sering membangkitkan isu-isu teoritikal. Penyelidik-penyelidik dan ahli teori yang menumpukan perhatian kepada pembelajaran kolaboratif biasanya berlatar belakangkan bidang kemanusiaan dan sains sosial. Pengajar berkuasa untuk menentukkan tugasan. tugasan kumpulan akan sentiasa terbuka untuk disahkan oleh komuniti ilmu yang lebih luas dan bukan pengajar semata-mata. Ini menjadi lebih penting lagi memandangkan teknologi maklumat . politikal dan falsafah tentang sifat pengetahuan sebagai pembinaan sosial serta autoriti dalam bilik darjah. Hasilnya ialah keraguan dan kejahilan satu golongan terhadap golangan yang lain. Di sini timbulkan perkaitan amalan kolaboratif dengan pedagogi feminis. pembelajaran koperasi kurang memberi kuasa kepada pelajar. autoriti untuk menilai dan menentukan kewajaran hasil kerja kumpulan diproses melalui (1) kumpulan kecil. Tujuan utama penyelidikan mereka ialah untuk mencari perbandingan di antara pembelajaran koperatif dengan bentuk pengajaran yang lain. teknik-teknik koperasi telah dikembangkan dan diadaptasikan di peringkat kolej.

B. 11 • Perkongsian kuasa antara guru dan murid – empowerment kepada murid menentukan objektif sesuatu tugasan setelah dipersetujui oleh guru.). 90009 Sandakan.Ed.edu. seperti berikut.net 5. Dip. Ahli kumpulan berbincang. mempercayai dan mampu menyesuaikan diri dalam pelbagai situasi. • Perkongsian maklumat antara guru dan murid atau murid dan murid – cth maklumat hasil carian internet dikongsi bersama. berinteraksi dan kepimpinan. menggunakan kreativiti mereka menyiapkan tugasan . 11 Ogos 1999 http://www. (Hons.teachersrock.). Pembelajaran kolaboratif mempunyai ciri-ciri utama. Pembelajaran kolaboratif memerlukan semangat setiakawan. eksperimen. Jabatan Ilmu Pendidikan. saling percaya.Mgt. http://whatta.Tech.. Jabatan Ilmu Pendidikan Maktab Perguruan Sandakan Beg Berkunci No. 31. Tel: 089-218610 Faks: 089-213814 Disediakan oleh: Ng Kim Choy (M. Ketua Jabatan. MPSS.A.telah meruntuhkan sempadan masa dan ruang agar koperatif dan kolaborasi menjadi unsur yang penting dalam pendidikan.ipgmksm. Kaedah Kolaboratif Kolaboratif bermakna satu situasi di mana terdapat unsur bermuafakat serta tolak ansur di antara beberapa individu atau pihak untuk menghasilkan sesuatu yang berkesan. Walaupun ada persamaan dalam beberapa aspek tetapi pembelajaran kolaboratif berbeza daripada pembelajaran koperatif.my/?p=83 PEMBELAJARAN KOLABORATIF Strategi pembelajaran kolaboratif merupakan salah satu strategi yang boleh digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran bestari. antaranya. merancang dan membuat persediaan untuk menyelesaikan masalah tugasan yang diberikan oleh guru. Maka pembelajaran kolaboratif adalah satu kaedah di mana sekumpulan murid bermuafakat serta berganding bahu untuk melakukan aktiviti pembelajaran dengan bimbingan sebaya demi untuk menuju ke arah satu matlamat. Sabah. Prinsip pembelajaran ini ialah kesebayaan.

antara guru dengan pelajar. • Guru sebagai mediators – bantu murid mengaitkan maklumat baru yang diperolehi dari usaha kolaboratif dengan pengalaman dan pemindahan kepada situasi baru. Strategi pengajaran dan pembelajaran bestari 1. Pembelajaran berlaku melalui perbincangan atau komunikasi fizikal atau virtual. Hasil secara kumpulan Hasil secara individu. Pembelajaran kolaboratif dan kooperatif Kolaboratif membawa makna muafakat dan pemuafakatan antara seorang gurudengan guru yang lain. Konsep pembelajaran kolaboratif pula berasaskan kepada ideabahawa pembelajaran adalah satu tingkah laku sosial iaitu melalui perbincanganatau komunikasi fizikal. Bagaimana pun tidak wujud pergantungan atau kontrakdalam kolaborasi bersama dan hasil pembelajaran adalah dapatan secaraindividu. • Kewujudan personaliti dan harga diri positif hasil perkongsian maklumat sesama rakan sebaya dan guru. menstrukturkan dan memantau aktiviti pasukan mencapai objektif. ataupun antara guru denganpentadbir. Tidak memerlukan pemantauan guru dan tidak berstruktur. Kaedah ini juga tidak memerlukan pemantauan guru ataupun struktur tertentu. Terangkan struktur Berikan rangsangan (isi kandungan) Peserta berinteraksi mengikut struktur Bincang dan semak Prinsip PIES dan konsep PK Bincang semula cara pengendalian struktur Peserta memberi contoh aplikasi dalam mata pelajaran Perbezaan di antara pembelajaran koperatif dan pembelajaran kolaboratif ditunjukan dalam jadual di bawah. Setiap murid bertanggungjawab tentang pencapaian diri sendiri dan membantu ahli kumpulan Berasaskan kepada idea bahawa pembelajaran adalah satu tingkah laku sosial. Peranan guru sebagai fasilitator. Tiada ‘kontrak’ / pergantungan dalam kolaborasi bersama. Pembelajaran Koperatif Pembelajaran Kolaboratif Satu strategi pembelajaran berteraskan pasukan kecil. Berbeza dengan konsep kooperatif yang berteraskan pasukan kecilyang memainkan peranan membantu ahli kumpulan agar hasilan dapat . Pergantungan positif setiap ahli dalam menentukan kejayaan pasukan.seperti menggunakan pengurusan grafik dll.

TEKNIK DAN STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN JASMANI Posted on February 21. eksperimen.edu. berinteraksi dan kepimpinan.com/doc/21912125/Strategi-Pengajaran-Dan-Pembelajaran-Bestari Kaedah Kolaboratif Kolaboratif bermakna satu situasi di mana terdapat unsur bermuafakat serta tolak ansur di antara beberapa individu atau pihak untuk menghasilkan sesuatu yang berkesan.dikongsibersama. saling percaya. Kaedah kooperatif memerlukan pergantungan positif setiap ahli danperanan guru sebagai fasilitator dalam menstruktur dan memantau aktivitipasukan mencapai objektif http://www. mempercayai dan mampu menyesuaikan diri dalam pelbagai situasi. Ahli kumpulan berbincang.ipgmksm. 2011 by admin http://whatta.scribd.my/?p=83 . Pembelajaran kolaboratif memerlukan semangat setiakawan. Maka pembelajaran kolaboratif adalah satu kaedah di mana sekumpulan murid bermuafakat serta berganding bahu untuk melakukan aktiviti pembelajaran dengan bimbingan sebaya demi untuk menuju ke arah satu matlamat. PENDEKATAN. Prinsip pembelajaran ini ialah kesebayaan. merancang dan membuat persediaan untuk menyelesaikan masalah tugasan yang diberikan oleh guru. KAEDAH.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful