PENDEKATAN KOLABORATIF

Definisi Pembelajaran kolaboratif memerlukan penglibatan semua ahli kumpulan. Ia memerlukan idea yang mencabar, menyokong dan menambah baik sesuatu idea sehingga mencapai persetujuan kumpulan

Ciri-ciri Penting 1. Dalam pembelajaran kolaboratif, pelajar-pelajar akan mengumpul idea atau data, berkongsi pengalaman, berbincang sesama mereka, dan menyelesaikan masalah bersama

2. Kriteria asas dalam pendekatan kolaboratif a) kebolehan bergaul dan bekerjasama pada peringkat peribadi

b) perlunya ada komitmen, kesudian untuk berkorban masa bagi merancang, menilai dan membuat refleksi c) saling membantu antara satu sama lain untuk mencapai prestasi akademik yang baik

PEMBELAJARAN KOPERATIF DAN KOLABORATIF Koperatif bermaksud bekerja bersama-sama bagi mencapai sesuatu objektif yang ditetapkan bersama. Di dalam pembelajaran koperatif, pelajar berinteraksi dan saling bantu-membantu dalam aktiviti pembelajaran dengan tujuan mencapai kemajuan dan prestasi yang cemerlang. Kaedah kolaboratif ialah melibatkan sekumpulan pelajar yang berusaha bersama ke arah mencapai prestasi dan matlamat yang sama. Dengan kata lain, pembelajaran koperatif dan kolaboratif dapat membantu guru meningkatkan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah. Kelebihan kaedah koperatif di dalam bilik darjah : Mewujudkan semangat saling bergantung antara satu sama lain dalam kumpulan. Menjalankan aktiviti pembelajaran secara bersemuka Setiap ahli kumpulan mempunyai rasa tanggungjawab yang tinggi kepada kumpulan masing-masing. Mengajar kemahiran interpersonal kepada pelajar.

.html Banding & Beza Di Antara Pembelajaran Koperatif Dan Pembelajaran Kolaboratif Sumber: Matthews. Dalam kedua-dua situasi. Dalam bilik darjah koperatif dan kolaboratif.blogspot.com/2010/07/pembelajaran-koperatif-dan-kolaboratif. Davidson. Pengurusan masa yang baik. cara yang mudah adalah dengan menjalankan pembelajaran koperatif di mana guru dapat mengawal lebih banyak pembolehubah dalam kelas. pelajar dikehendaki memikul tanggungjawap atas pembelajaran diri . Neil. Cooper.. pengajaran dan pembelajaran dialami oleh guru dan murid. Apabila pelajar-pelajar membiasakan diri dengan cara bekerjasama. Roberta S. Jadual berikut merumuskan persamaan dan perbezaan di antara pembelajaran koperatif dan pembelajaran kolaboratif. James L. Building bridges between cooperative and collaborative learning Pembelajaran kolaboratif adalah berasaskan pembelajaran koperatif. mereka akan berkembang untuk menjadi pelajar-pelajar kolaboratif.Pemprosesan kumpulan kaedah pembelajaran ini memerlukan perancangan awal oleh guru seperti : Bahagikan pelajar kepada beberapa kumpulan (tidak melebih 5 orang satu kumpulan) Rancangkan tajuk untuk setiap kumpulan dan sesuaikan dengan objektif pengajaran. Untuk mewujudkan bilik darjah kolaboratif. Persamaan Antara Pembelajaran Koperatif dan Pembelajaran Kolaboratif Kedua-dua strategi mementingkan pembelajaran aktif Dalam kedua-dua situasi. Sediakan alatulis yang sesuai untuk aktiviti kumpulan. Sediakan peraturan yang jelas untuk aktiviti kumpulan. saling bergantung antara satu sama lain untuk memperoleh ilmu. Hawkes. Sesuai untuk dua waktu atau tiga waktu pengajaran sejarah. guru berperanan sebagai fasilitator. Kedua-dua strategi memantapkan kemahiran kognitif beraras tinggi. http://panitiasejarahsmkseafield. Peter.

Sabah. Pelajar-pelajar menilai prestasi individu dan kumpulan dengan dibimbing oleh guru.sendiri. Kedua-duanya membangunkan kemahiran sosial dan pembinaan pasukan. Pelajar menyimpan draf kerja untuk kerja-kerja lanjutan. soalan itu dijawab oleh kumpulan itu sendiri. 31. 90009 Sandakan.. Guru cuma membimbing pelajar ke arah penyelesaian persoalan. Kedua-duanya menggunakan kepelbagaian pelajar. Guru memantau. Kedua-dua pembelajaran telah menolong meningkatkan kejayaan pelajar dan ingatan pengetahuan. Jika timbul persoalan. Tel: 089-218610 Faks: 089-213814Disediakan oleh: . Kedua-dua bentuk pembelajaran menghendakkan pelajar menyampaikan idea dalam kumpulan kecil. Pelajar menerima latihan dalam kemahiran berkumpulan dan sosial. Pelajar-pelajar menilai prestasi individu dan kumpulan tanpa dibimbing oleh guru. Pelajar-pelajr merunding dan mengorganisasi usaha sendiri. Jabatan Ilmu Pendidikan Maktab Perguruan Sandakan Beg Berkunci No. Pelajar dikehendai menghantar kerja di akhir pelajaran untuk dinilai. Aktiviti distrukturkan di mana setiap pelajar memainkan peranan spesifik. Dalam Pembelajaran Kolaboratif Adalah dipercayai bahawa pelajar telah memiliki kemahiran sosial yang dikehendaki. Perbezaan Antara Pembelajaran Koperatif dan Pembelajaran Kolabaratif Dalam Pembelajaran Koperatif.. Aktiviti kumpulan tidak dipantau oleh guru. Mereka dikehendaki membangunkan kemahiran sedia ada untuk mencapai matlamat pembelajaran. mendengar dan mencampur tangan kegiatan kumpulan jika perlu.

B.). (Hons. Satu lagi aspek yang cuma dibincangkan sepintas lalu ialah penilaian.Tech.Ed. Ia sering dikaitkan dengan pembelajaran aktif. Masalah ini menjadi lebih ketara menjelang musim menyiapkan kerja kursus berportfolio di mana guru-guru pelatih akan meminta sesiapa sahaja untuk menyemak dan menandatangani portfolionya. Sun Tan seorang pensyarah yang menggunakan prinsip-prinsip pembelajaran . tujuan rencana ini adalah untuk menjelaskan persamaan dan perbezaan pembelajaran kolaboratif dan pembelajaran koperasi agar amalan kedua-dua pembelajaran lebih berkesan dan diharap pelatih akan mengaplikasinya dalam bilik darjah kelak. penyelidikan dan pembangungan sekolah tidak diambilkira. skop perbincangan dihadkan kepada pengajaran dan pembelajaran dalam bilik kuliah maktab perguruan sahaja.Mgt. Jabatan Ilmu Pendidikan. ciri-ciri pembelajaran kumpulan serta berbagai-bagai bentuk pembelajaran elektronik. Contoh Kes Untuk melihat perbezaan antara pembelajaran kolaboratif dan pembelajaran koperasi. Dayang Awang merupakan pelatih yang mengikut kursus Ilmu Pendidikan di bawah bimbingan Dr. konstruktivisme.teachersrock. Ini bererti kolaborasi antara pensyarah dalam pembelajaran pelbagai disiplin. Justeru itu. kolaborasi antara pensyarah dan pelatih dalam penyelidikan dan projek khas juga diketepikan.A.). MPSS. pembelajaran eksperiensial dan pembelajaran sosial. pembelajaran konteksual. Dip. adalah baiknya jika kita meneliti satu contoh kes yang boleh menunjukkan perbezaan pelaksanaan kedua-dua pembelajaran tersebut.. Selain itu. 13 Mei 2000 http://www.Ng Kim Choy (M. Nanum demikian banyak guru pelatih masih kurang faham perbezaan kedua-dua pembelajaran tersebut. Ketua Jabatan. Skop Perbincangan dan pengajian tentang pembelajaran kolaboratif dan pembelajaran koperatif amat luas. Lantaran itu. Alasannya ialah untuk memenuhi syarat kolaborasi lalu mendapat markah yang lebih tinggi. dalam rencana ini.net Perbezaan Pembelajaran Kolaboratif & Pembelajaran Koperatif Pendahuluan Pembelajaran kolaboratif dan pembelajaran koperatif sering digunakan dalam bilik kuliah maktab perguruan dan kedua-dua jenis pembelajaran memainkan peranan yang amat penting dalam pendidikan guru. Begitu juga kolabori berpandukan WWW seperti Web Quest dan sebagainya.

Sun biasanya diakhiri dengan sesi plenari. Dalam kuliah Dr. sering kalinya Dayang diperuntukkan pranan spesifik dalam kumpulan. Star Bun yang mengamalkan pembelajaran kolaboratif. Dalam kuliah pembelajaran kolaboratif Dr. Dr. Kuliah Dr. Sun diberi latihan tentang kemahiran sosial dalam kumpulan kecil seperti pendengaran aktif. Sun dan Dr. Sun akan mencampur tangan untuk membetulkan perjalanan dan hasil perbincangan. Kedua-dua pensyarah telah menyerahkan sebahagian autoriti tradisi pengajar kepada pelatih. Dalam kuliah pembelajaran kolaboratif. Star. maka jelasnya terdapat perbezaan di antara pembelajaran koperatif dan pembelajaran kolaboratif. tidak terdapatnya sesi pemprosesan kumpulan kerana ia inginkan Dayang dan pelatih-pelatih lain menyelesaikan konflik kumpulan atau isuisu penglibatan ahli-ahli kumpulannya. Berasaskan huraian kuliah Dr. Pada akhir kuliah. Dr. Sun mengadakan sesi kesimpulan untuk merumuskan perjalanan kuliah dan aktiviti kumpulan. Dayang dan rakan-rakan sekelasnya dalam kuliah Dr. Dr. amalan kedua-dua pengajar dan andaian-andaiannya berbeza kerana mereka telah mengambil kaedah berbeza tentang pembelajaran kumpulan. Selain itu.koperatif. dan autoriti pengetahuan. pelajar-pelajar sendiri membuat rumusan dan melaporkan hasil kerja perbincangan dan selepas itu menyimpan segala catatan perbincangan tentang karangan yang dikritik untuk dijadikan bahan pembelajaran dalam kuliah akan datang. Dayang dan ahli-ahli kumpulannya melibatkan diri dalam aktiviti kumpulan yang berstruktur semasa mereka menyelesaikan masalah atau mempelajari sesuatu kemahiran. Star tidak memantau secara aktif kegiatan kumpulan malah mengembalikan semua soalan kepada kumpulan untuk dibincangkan. Dalam kuliah Dr. Sun dan Dr. antara perbezaanperbezaan yang boleh dikesan ialah: . Dayang juga mengikuti kursus penulisan di bawah Dr. Dalam kuliah-kuliah hipotetikal yang baru dinyatakan. Mengikut Matthews et. dalam kuliah Dr. Bila ahli-ahli kumpulan sedang memainkan peranan masing-masing dan menjalankan aktiviti berstruktur dalam kuliah pembelajaran koperatif. Star. Sun untuk komen dan penilaian. sifat pelajar. Sekiranya perlu. Star. ada kalanya kumpulan diminta menyampaikan secara lisan laporan ringkas tentang hasil dapatan atau menyerahkan salinan hasil perbincangan kepada Dr. al. prosedur Dr. Pada permulaan semester. Bagaimanapun. Keputusan yang diambil oleh kedua-kua pensyarah bergandung kepada andaian tentang peranan pengajar. Dayang tidak menerima latihan formal tentang teknik-teknik tersebut dalam kuliah Dr. Dr. Sun. Star kerana ia berpendapat pelatih-pelatih telah memiliki kemahirankemahiran sosial yang asas untuk kerja-kerja kumpulan. Star menggambarkan komitmen kepada pembelajaran aktif kumpulan kecil yang jelasnya berbeza daripada nilai dan gaya kuliah tradisi. Sun beredar dari satu kumpulan ke satu kumpulan yang lain untuk memerhati interaksi dan mendengar perbualan ahli kumpulan. Sun. dan memberi maklum balas konstruktif kepada rakan sekumpulan. pelatih-pelatih sering melakukan tugasan ‘pemprosesan’ kumpulan di mana pelatih-pelatih menilai fungsi kumpulan dan bagaimana ahli-ahli kumpulan (secara individu atau kumpulan) boleh memperbaiki paras penglibatan dan prestasi kumpulan. Dayang dan ahli-ahli kumpulannya diminta untuk mengorganisasi usahasama dan berunding sesama ahli kumpulan tentang peranan masing-masing untuk mengkritik dan membincangkan esei pelajar lain.

Menyeimbangkan syarahan dan aktiviti kumpulan kecil adalah bahagian penting dalam bilik kuliah. Pembangunan kemahiran sosial dan kumpulan melalui pembinaan konsensus secara bertolak ansur merupakan asas pendidikan liberal. jurulatih atau ‘bidan’ dan bukan ‘sage on the stage’. fungsi. Dalam semua situasi kolaboratif. Antaranya ialah: Pembelajaran dalam bentuk aktif adalah lebih berkesan daripada penerimaan maklumat secara pasif. akauntabiliti individu dan kumpulan. al juga mengenalpasti beberapa persamaan di antara pembelajaran koperatif dan pembelajaran kolaboratif. Isu hubungan autoriti dan kuasa antara pengajar dan pelajar. Keahlian dalam komuniti akademik yang suportif dapat meningkatkan kejayaan dan ingatan pelajar. Pembelajaran kolaboratif bukan hanya merupakan satu teknik dalam bilik darjah malah merupakan suatu falsafah peribadi. Penerimaan tanggungjawab untuk pembelajaran sama ada secara individu atau kumpulan dapat mengukuhkan perkembangan intelek. ‘Collabortion is a philosophy of interaction and personal lifestyle whereas cooperation is a structure of interaction designed to facilitate the accomplishment of an end product or goal’. Bagaimana pengetahuan dibina dan diasimilasikan. Isu-isu implementasi lain seperti pembentukan kumpulan. pembinaan tugasan. dan penilaian yang tepat. Penglibatan dalam aktiviti kumpulan kecil dapat membangunkan kemahiran berfikir aras tinggi dan memantapkan kebolehan individu untuk mengaplikasikan pengetahuan. Setakat mana pelajar perlu dilatih untuk bekerja dalam kumpulan.Gaya. Penyuaraan idea-idea sendiri dalam situasi kumpulan kecil mengayakan kebolehan pelajar untuk merefleksi akan andaian dan proses pemikirannya. orang berinteraksi dalam kumpulan dan . Dalam pada itu. Matthews et. Pengajar memainkan peranan sebagai fasitator. Perbincangan Mengikut Panitz (1996). dan Menghargai kepelbagaian atau diversiti bilik kuliah adalah mustahak untuk kehidupan demokrasi berbilang bangsa dan budaya. dan darjah penglibatan pengajar. Pengajaran dan pembelajaran adalah pengalaman yang dikongsi di antara pengajar dan pelajar.

Pengamal pembelajaran kolaboratif menggunakan falsafah ini dalam bilik darjah. asal usulnya adalah dari United Kingdom. for example when forming heterogeneous groups. Student talk is stressed as a means for working things out. mesyuarat jawatankuasa. Bagi pembelajaran kolaboratif pula.” Rocky Rockwood meninjau perbezaan pembelajaran koperatif dan pembelajaran kolaboratif dari segi jenis isi kandungan yang dipelajari. khasnya berdasarkan hasil karya John Dewey yang mengutarakan pembelajaran berunsur sosial serta pendirian Kurt Lewin yang mengutamakan dinamika kumpulan. pembelajaran koperatif berasal usul dari Amerika Syarikat. keluarga dan secara amnya apabila berhubung dengan orang lain. pembelajaran koperatif berkecenderungan menggunakan kaedah kuantitatif yang meneliti pencapaian pelajar iaitu hasil pembelajaran. and teaching co-operative skills. Justeru itu. pembelajaran kolaboratif mementingkan proses bekerjasama dalam pembelajaran manakala pembelajaran koperatif menegaskan hasil atau produk pembelajaran. Pembelajaran koperatif didefinisikan sebagai satu set proses untuk membantu interaksi manusia agar mencapai matlamat tertentu atau membangunkan produk yang spesifik. or content-free ways of organizing social interaction in the classroom’. Mengikut John Myers (1991). Selain itu. Ini bertentangan dengan persaingan di mana setiap ahli cuba mengatasi orang lain. Collaborative learning advocates distrust structure and allow students more say in forming friendship and interest groups. kepada ‘a nonfoundational . Walaupun terdapat mekanisme untuk analisis kumpulan dan renungan kendiri. kumpulan komuniti. Spencer Kagan mengutarakan definisi pembelajaran koperatif dengan melihat kepada ‘creation. Bagi Rockwood. Pembelajaran kolaboratif lebih cenderung menggunakan pendekatan kualitatif yang menganalisa ucapan pelajar semasa ia mengkritik sesuatu penulisan kesusasteraan atau sejarah. “Numbered Heads Together” dan “Paraphrase Passpot”. Sesuatu struktur biasanya terdiri daripada langkah-langkah bersiri dan setiap langkah ditentukan tingkah laku khas. Ianya lebih terarah daripada pembelajaran kolaboratif dan biasanya diawasi dengan teliti oleh pengajar. sturcturing positive inter-dependence. perbezaan kedua-dua konsep adalah seperti berikut: “Supporters of co-opertive learning tend to be more teacher-centered. menurut Meyers lagi. analysis and systematic application of structures.memerlukan penghormatan tentang kebolehan dan sumbangan ahli kumpulan. Discovery and contextural approaches are used to teach interpersonal skills. Terdapatnya perkongsian autoriti dan penerimaan tanggungjawab di antara ahli kumpulan terhadap tindakan kumpulan. pembelajaran koperatif digunakan dalam pembelajaran pengetahuan tradisi atau kakonik manakala pembelajaran kolaboratif seiring dengan gerakan konstruktivis sosial mementingkan liberisasi pengetahuan dan autoritinya. Contoh-contoh strurktur yang biasanya digunakan dalam bilik darjah ialah “Think-Pair-Share”. Premis asas pembelajaran kolaboratif ialah pembinaan konsensus melalui koperasi ahli kumpulan. pendekatan teras pembelajaran koperatif adalah berpusatkan guru manakala pembelajaran kolaboratif lebih berpusatkan pelajar. terutamanya syor-syor guru bahasa inggeris yang ingin membantu pelajar bertindak balas kepada kesusasteraan dengan lebih aktif dan bertanggungjawab. Di samping itu. Hasilnya ialah suatu anjakan daripada ‘foundational (cognitive) understanding of knowledge’.

Secara unggulnya. Pelajar cuma dikehendaki untuk mengusahakan matlamat pengajar dan menghasilkan jawapan yang ‘betul’ atau diterima oleh pengajar. pembelajaran koperasi kurang memberi kuasa kepada pelajar. autoriti untuk menilai dan menentukan kewajaran hasil kerja kumpulan diproses melalui (1) kumpulan kecil.ground where “we understand knowledge to be a social construct and learning a social process” (Brufee. maka barulah ia bersedia untuk pembelajaran kolaboratif. menerbitkan jurnal-jurnal. Tujuan utama penyelidikan mereka ialah untuk mencari perbandingan di antara pembelajaran koperatif dengan bentuk pengajaran yang lain. berpendapat kebanyakan penyelidik dan ahli teori pembelajaran koperatif merupakan ahli psikologi-sosial atau sosiologi yang berfokuskan aplikasi di sekolah rendah dan menengah. Selepas pelajar telah menguasai dengan wajarnya dalam pengetahuan asas. dan (3) komuniti ilmu yang lebih luas. serta kewajaran hasil kerja kumpulan. Hasil karya golongan ini sering membangkitkan isu-isu teoritikal. politikal dan falsafah tentang sifat pengetahuan sebagai pembinaan sosial serta autoriti dalam bilik darjah. 1993). pembelajaran koperatif merupakan pendekatan yang paling sesuai untuk pengetahuan teras. (2) kumpulan plenari. Satu aspek yang penting dalam pembelajaran koperatif ialah letaknya autoriti dalam tangan pengajar. Mengikut Rockwood. Di sini timbulkan perkaitan amalan kolaboratif dengan pedagogi feminis. ia telah memindahkan autoriti kepada kumpulan. Sehubugan dengan itu. Kesimpulan Pembelajaran koperatif dan kolaboratif dikembangkan secara terasing di mana pengikut-pengikutnya telah membentuk persatuan. Hasilnya ialah keraguan dan kejahilan satu golongan terhadap golangan yang lain. Kekurangan komunikasi dan informasi di antara pengikut-pengikut kedua-dua pendekatan telah menyebabkan rasa ortodoks yang kaku. Pembelajaran kolaboratif lebih memberi kuasa kepada pelajar dan sedia menanggung risiko-risiko empowerment. dan menganjurkan konferens yang berbeza dan pada ketika yang berlainan. dari perspektif empowerment. Konsep ilmu bukan teras mencabar proses yang digunakan untuk memperoleh ilmu teras selain daripada hasil proses tersebut. Sebaliknya dalam pembelajaran kolaboratif. tugasan kumpulan akan sentiasa terbuka untuk disahkan oleh komuniti ilmu yang lebih luas dan bukan pengajar semata-mata. Lantaran itu. Matthews et al. masalah. Contohnya pengajar harus menerima hasil kolaborasi kumpulan yang berkemunkinan bercanggah dengan pendiriannya dan terlalu mudah mahupun ringkas. teknik-teknik koperasi telah dikembangkan dan diadaptasikan di peringkat kolej. Bagaimanapun dalam dekad ini. Rencana ini merupakan satu usaha untuk menjelaskan konsep pembelajaran kolaboratif dan pembelajaran koperasi agar guru pelatih berasa lebih yakin untuk mengamalkan kedua-duanya dalam maktab mahupun di sekolah kelak. Penyelidik-penyelidik dan ahli teori yang menumpukan perhatian kepada pembelajaran kolaboratif biasanya berlatar belakangkan bidang kemanusiaan dan sains sosial. Pengajar berkuasa untuk menentukkan tugasan. selepas pengajar menentukan tugasan. Ini menjadi lebih penting lagi memandangkan teknologi maklumat . dari segi pembelajaran kolaboratif.

90009 Sandakan. saling percaya.edu.B. 31. Maka pembelajaran kolaboratif adalah satu kaedah di mana sekumpulan murid bermuafakat serta berganding bahu untuk melakukan aktiviti pembelajaran dengan bimbingan sebaya demi untuk menuju ke arah satu matlamat. Jabatan Ilmu Pendidikan. 11 • Perkongsian kuasa antara guru dan murid – empowerment kepada murid menentukan objektif sesuatu tugasan setelah dipersetujui oleh guru. merancang dan membuat persediaan untuk menyelesaikan masalah tugasan yang diberikan oleh guru. Pembelajaran kolaboratif memerlukan semangat setiakawan. http://whatta. Sabah. antaranya.). Ahli kumpulan berbincang.net 5. Kaedah Kolaboratif Kolaboratif bermakna satu situasi di mana terdapat unsur bermuafakat serta tolak ansur di antara beberapa individu atau pihak untuk menghasilkan sesuatu yang berkesan. Jabatan Ilmu Pendidikan Maktab Perguruan Sandakan Beg Berkunci No. Ketua Jabatan. seperti berikut.Ed. 11 Ogos 1999 http://www. • Perkongsian maklumat antara guru dan murid atau murid dan murid – cth maklumat hasil carian internet dikongsi bersama. (Hons. berinteraksi dan kepimpinan.Tech. mempercayai dan mampu menyesuaikan diri dalam pelbagai situasi. Prinsip pembelajaran ini ialah kesebayaan.A. Tel: 089-218610 Faks: 089-213814 Disediakan oleh: Ng Kim Choy (M.).teachersrock.telah meruntuhkan sempadan masa dan ruang agar koperatif dan kolaborasi menjadi unsur yang penting dalam pendidikan.my/?p=83 PEMBELAJARAN KOLABORATIF Strategi pembelajaran kolaboratif merupakan salah satu strategi yang boleh digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran bestari. eksperimen. Dip.Mgt.. Walaupun ada persamaan dalam beberapa aspek tetapi pembelajaran kolaboratif berbeza daripada pembelajaran koperatif. MPSS. menggunakan kreativiti mereka menyiapkan tugasan . Pembelajaran kolaboratif mempunyai ciri-ciri utama.ipgmksm.

Konsep pembelajaran kolaboratif pula berasaskan kepada ideabahawa pembelajaran adalah satu tingkah laku sosial iaitu melalui perbincanganatau komunikasi fizikal. Pembelajaran berlaku melalui perbincangan atau komunikasi fizikal atau virtual. Berbeza dengan konsep kooperatif yang berteraskan pasukan kecilyang memainkan peranan membantu ahli kumpulan agar hasilan dapat . Terangkan struktur Berikan rangsangan (isi kandungan) Peserta berinteraksi mengikut struktur Bincang dan semak Prinsip PIES dan konsep PK Bincang semula cara pengendalian struktur Peserta memberi contoh aplikasi dalam mata pelajaran Perbezaan di antara pembelajaran koperatif dan pembelajaran kolaboratif ditunjukan dalam jadual di bawah. • Kewujudan personaliti dan harga diri positif hasil perkongsian maklumat sesama rakan sebaya dan guru. ataupun antara guru denganpentadbir. Hasil secara kumpulan Hasil secara individu. antara guru dengan pelajar. Pembelajaran Koperatif Pembelajaran Kolaboratif Satu strategi pembelajaran berteraskan pasukan kecil. menstrukturkan dan memantau aktiviti pasukan mencapai objektif. • Guru sebagai mediators – bantu murid mengaitkan maklumat baru yang diperolehi dari usaha kolaboratif dengan pengalaman dan pemindahan kepada situasi baru. Kaedah ini juga tidak memerlukan pemantauan guru ataupun struktur tertentu. Pergantungan positif setiap ahli dalam menentukan kejayaan pasukan.seperti menggunakan pengurusan grafik dll. Pembelajaran kolaboratif dan kooperatif Kolaboratif membawa makna muafakat dan pemuafakatan antara seorang gurudengan guru yang lain. Bagaimana pun tidak wujud pergantungan atau kontrakdalam kolaborasi bersama dan hasil pembelajaran adalah dapatan secaraindividu. Peranan guru sebagai fasilitator. Strategi pengajaran dan pembelajaran bestari 1. Setiap murid bertanggungjawab tentang pencapaian diri sendiri dan membantu ahli kumpulan Berasaskan kepada idea bahawa pembelajaran adalah satu tingkah laku sosial. Tiada ‘kontrak’ / pergantungan dalam kolaborasi bersama. Tidak memerlukan pemantauan guru dan tidak berstruktur.

2011 by admin http://whatta. merancang dan membuat persediaan untuk menyelesaikan masalah tugasan yang diberikan oleh guru. KAEDAH. TEKNIK DAN STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN JASMANI Posted on February 21.scribd. eksperimen.my/?p=83 . Kaedah kooperatif memerlukan pergantungan positif setiap ahli danperanan guru sebagai fasilitator dalam menstruktur dan memantau aktivitipasukan mencapai objektif http://www. berinteraksi dan kepimpinan.ipgmksm. Maka pembelajaran kolaboratif adalah satu kaedah di mana sekumpulan murid bermuafakat serta berganding bahu untuk melakukan aktiviti pembelajaran dengan bimbingan sebaya demi untuk menuju ke arah satu matlamat. saling percaya. mempercayai dan mampu menyesuaikan diri dalam pelbagai situasi.com/doc/21912125/Strategi-Pengajaran-Dan-Pembelajaran-Bestari Kaedah Kolaboratif Kolaboratif bermakna satu situasi di mana terdapat unsur bermuafakat serta tolak ansur di antara beberapa individu atau pihak untuk menghasilkan sesuatu yang berkesan. PENDEKATAN. Ahli kumpulan berbincang.dikongsibersama. Prinsip pembelajaran ini ialah kesebayaan. Pembelajaran kolaboratif memerlukan semangat setiakawan.edu.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful