Draf

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

DOKUMEN STANDARD PRESTASI SEJARAH TINGKATAN 2
STANDARD PRESTASI MATEMATIK TAHUN 1

DSP Sejarah Tingkatan 2 20 Sept 2012 (Puteri Garden Hotel)

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN
“Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berakhlak mulia, bertanggungjawab, berketrampilan dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara."

DSP Sejarah Tingkatan 2 20 September 2012 (Puteri Garden Hotel)

2

PENDAHULUAN
Dokumen Standard Prestasi bagi mata pelajaran Sejarah Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM) dibina sebagai panduan untuk guru menambah baik Pentaksiran Sekolah sejajar dengan pelaksanaan Pentaksiran Rujukan Standard. Pentaksiran Rujukan Standard merupakan proses mendapatkan maklumat tentang sejauh mana murid mengetahui dan menguasai perkara yang dipelajari mengikut tahap-tahap pencapaian sebagaimana yang dihasratkan oleh kurikulum mata pelajaran ini. Dokumen ini diharapkan dapat memberikan maklumat yang lengkap dan tepat kepada guru tentang hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan yang menekankan pembinaan modal insan yang berteraskan pembangunan jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial.

DSP Sejarah Tingkatan 2 20 September 2012 (Puteri Garden Hotel)

3

TAFSIRAN
o o o Band ialah label yang digunakan untuk menunjukkan tanda aras tertentu yang disusun secara hierarki bagi tujuan pelaporan individu. Standard ialah pernyataan tentang sesuatu domain yang merujuk tanda aras tertentu dan bersifat generik bagi memberikan gambaran holistik tentang individu. Standard Prestasi ialah pernyataan tentang tahap perkembangan pembelajaran murid yang diukur merujuk standard dan menunjukkan kedudukan murid dalam perkembangan atau kemajuan pembelajarannya. Perkembangan dalam standard itu terbahagi kepada dua iaitu perkembangan secara mendatar (konstruk) dan perkembangan secara menegak (band). Pertumbuhan murid dijelaskan dengan satu atau lebih petunjuk prestasi menggunakan perkataan atau rangkai kata yang betul untuk menggambarkan penguasaan hasil pembelajaran. Deskriptor ialah pernyataan yang menerangkan perkara yang diketahui dan dikuasai oleh murid berdasarkan standard yang dapat ditaksir dan dicapai. Evidens : Murid Instrumen o Pernyataan yang menerangkan cara-cara murid melaksanakan perkara yang diketahui dan dikuasai berdasarkan deskriptor. Bahan atau apa-apa bentuk bukti yang dapat ditunjukkan oleh murid yang melaksanakan sesuatu tugasan dalam bentuk produk atau proses seperti penulisan, laporan, foto, grafik, artifak, dan lain-lain.

o o

Instrumen ialah alat yang digunakan untuk menguji penguasaan atau pencapaian murid bagi sesuatu domain seperti ujian bertulis, ujian secara lisan, demonstrasi, ujian amali dan lain-lain . 4

DSP Sejarah Tingkatan 2 20 September 2012 (Puteri Garden Hotel)

KERANGKA STANDARD PRESTASI

BAND 1 2 3 4 5 6 Tahu Tahu dan Faham Tahu, Faham dan Boleh Buat

STANDARD

Tahu, Faham dan Boleh Buat dengan Beradab Tahu, Faham dan Boleh Buat dengan Beradab Terpuji Tahu, Faham dan Boleh Buat dengan Beradab Mithali

DSP Sejarah Tingkatan 2 20 September 2012 (Puteri Garden Hotel)

5

TAFSIRAN BAND
BAND 1 PERNYATAAN BAND TAHU TAFSIRAN Murid tahu perkara asas atau boleh melakukan kemahiran asas atau memberikan respons kepada perkara yang asas. Murid menunjukkan kefahaman untuk menukar bentuk komunikasi atau menterjemah serta menjelaskan apa yang telah dipelajari. Murid menggunakan pengetahuan kemahiran dalam satu-satu situasi. untuk melaksanakan sesuatu

2

TAHU DAN FAHAM TAHU, FAHAM DAN BOLEH BUAT TAHU, FAHAM DAN BOLEH BUAT DENGAN BERADAB TAHU, FAHAM DAN BOLEH BUAT DENGAN BERADAB TERPUJI

3

4

Murid melaksanakan sesuatu kemahiran dengan beradab, iaitu mengikut prosedur atau secara sistematik. Murid melaksanakan sesuatu kemahiran dalam situasi baru, dengan mengikut prosedur atau secara sistematik, serta tekal dan bersikap positif. Murid mampu menzahirkan idea yang kreatif dan inovatif, mempunyai keupayaan membuat keputusan untuk mengadaptasi permintaan serta cabaran dalam kehidupan seharian serta boleh berbicara untuk mendapatkan dan menyampaikan maklumat menggunakan ayat yang sesuai secara bertatasusila dan menjadi contoh secara tekal.

5

6

TAHU, FAHAM DAN BOLEH BUAT DENGAN BERADAB MITHALI

DSP Sejarah Tingkatan 2 20 September 2012 (Puteri Garden Hotel)

6

MATLAMAT KURIKULUM PENDIDIKAN SEJARAH
Pendidikan Sejarah bertujuan untuk memupuk dan memperkukuh semangat setia negara dan jati diri sebagai warganegara Malaysia dan warga dunia. Melalui pengetahuan dan penghayatan sejarah tanah air dan sejarah negara luar yang berkaitan, para pelajar dapat memahami keadaan masyarakat dan negara serta hubungannya dengan sejarah dunia. Usaha ini bertujuan mewujudkan semangat perpaduan dan kekitaan bangsa dan negara Malaysia. Pendidikan Sejarah juga dapat mewujudkan ingatan bersama terhadap Sejarah sebagai rangka rujukan kesedaran kebangsaan dan persefahaman antarabangsa.

OBJEKTIF KURIKULUM PENDIDIKAN SEJARAH
Kurikulum Pendidikan Sejarah membolehkan murid: OM 1 Menyatakan kepentingan Mata Pelajaran Sejarah sebagai satu disiplin ilmu dan mengamalkannya sebagai pendidikan sepanjang hayat serta mampu berdikari. OM 2 Menjelaskan perkembangan masyarakat dan negara dari segi politik, ekonomi dan sosial. OM 3 Menghuraikan ciri-ciri kemasyarakatan dan kebudayaan Malaysia serta mengamalkannya dalam kehidupan seharian. OM 4 Menghargai usaha dan sumbangan tokoh-tokoh yang memperjuangkan kedaulatan, kemerdekaan dan pembangunan negara dan mempertahankan maruah bangsa. OM 5 Memiliki semangat patriotik dan melibatkan diri dalam usaha mempertahankan kedaulatan, pembangunan dan kemajuan negara. OM 6 Menjelaskan kedudukan Malaysia sebagai sebahagian daripada peradaban dunia dan sumbangannya di peringkat antarabangsa. OM 7 Mengambil iktibar daripada pengalaman sejarah untuk mempertingkatkan daya pemikiran dan kematangan. OM 8 Mengamalkan nilai-nilai murni. OM 9 Menganalisis, merumus dan menilai fakta-fakta sejarah Malaysia dan dunia luar secara rasional.

DSP Sejarah Tingkatan 2 20 September 2012 (Puteri Garden Hotel)

7

BAND
1 2 3

PERNYATAAN STANDARD
Mengetahui fakta sejarah, kemahiran pemikiran sejarah dan unsur patriotisme. Memahami fakta sejarah, kemahiran pemikiran sejarah dan unsur patriotisme. Menerangkan fakta sejarah serta mengaplikasi kemahiran pemikiran sejarah dan mengamalkan unsur patriotisme . Menghuraikan fakta sejarah dan mahir mengaplikasi kemahiran pemikiran sejarah serta sentiasa mengamalkan unsur patriotisme. Menghubungkait sejarah negara dengan sejarah dunia, mengamalkan unsur patriotisme secara berterusan serta mengambil iktibar daripada peristiwa sejarah. Menjana idea secara rasional dan menjadi warganegara yang cinta akan negara serta berbangga sebagai warganegara Malaysia dan warga dunia.

4

5

6

DSP Sejarah Tingkatan 2 20 September 2012 (Puteri Garden Hotel)

8

BAND
1 TAHU

PERNYATAAN STANDARD
B1 Mengetahui fakta sejarah, kemahiran pemikiran sejarah dan unsur patriotisme

DESKRIPTOR
B1D1 Mengetahui kemakmuran dan kekayaan negara kita menarik British untuk menjajah

EVIDENS
Bab 1 B1D1E1 Menyatakan wilayah yang dikuasai oleh Syarikat Hindia Timur Inggeris (SHTI) B1D1E2 Melorek peta lokasi Negeri-Negeri Selat dalam peta Tanah Melayu B1D1E3 Menyenaraikan pemimpin Kedah dan Johor yang mempertahankan kedaulatan negeri (UP) Bab 2 B1D1E4 Menamakan Negeri-Negeri Melayu yang mengalami ketidakstabilan politik B1D1E5 Melorek lokasi Negeri-Negeri Melayu yang dikuasai British dalam peta Tanah Melayu Bab 3 B1D1E6 Menyenaraikan kuasa besar yang berusaha untuk bertapak di Asia

CATATAN

3 wilayah

Melorek ketiga-tiga NegeriNegeri Selat Minimum 2 pemimpin dari mana-mana negeri

4 buah negeri

Melorek 4 buah negeri-negeri Melayu

Minimum 2 kuasa besar

DSP Sejarah Tingkatan 2 20 September 2012 (Puteri Garden Hotel)

9

BAND

PERNYATAAN STANDARD

DESKRIPTOR

EVIDENS
Tenggara pada awal kurun ke-20 B1D1E7 Melorek lokasi Negeri-Negeri Melayu Utara dan Johor dalam peta Tanah Melayu B1D1E8 Menyenaraikan pemimpin NegeriNegeri Melayu Utara dan Johor yang mempertahankan kedaulatan negeri (UP) Bab 4 B1D1E9 Melorek awasan Sarawak pada tahun 1841 dalam peta B1D1E10 Menyenaraikan kekayaan hasil bumi Sarawak (UP) Bab 5 B1D1E11 Melorek kawasan Sabah pada tahun 1877 dalam peta B1D1E12 Menyenaraikan kekayaan hasil bumi Sabah (UP) Bab 6 B1D1E13

CATATAN

Melorek semua negeri

Minimum 2 pemimpin manamana negeri

Melorek kawasan Sarawak 1841 Minimum 2 hasil

Melorek kawasan Sabah antara Kimanis dan Sibuku – muka surat 102 Minimum 2 hasil

DSP Sejarah Tingkatan 2 20 September 2012 (Puteri Garden Hotel)

10

BAND

PERNYATAAN STANDARD

DESKRIPTOR

EVIDENS
Memerihalkan pertanian dagangan B1D1E14 Menyenaraikan kekayaan hasil bumi di Tanah Melayu (UP) B1D1E15 Melorek kawasan tanaman getah dan perlombongan bijih timah pada kurun ke-20 dalam peta Tanah Melayu

CATATAN
Minimum 2 hasil/ maklumat tentang pertanian dagangan Minimum 2 hasil

Minimum 1 kawasan penanaman getah dan 1 kawasan perlombongan bijih timah Minimum 2 pemimpin

B1D2 Mengetahui tindak balas masyarakat tempatan terhadap penjajahan British

Bab 7 B1D2E1 Menyenaraikan pemimpin setempat yang berjuang untuk kedaulatan bangsa B1D2E2 Melabel lokasi kebangkitan pemimpin setempat menentang British dalam peta Malaysia B1D2E3 Menyenaraikan ciri patriotik pemimpin setempat yang menentang British (UP) Bab 8 B1D2E4 Menyatakan maksud semangat kebangsaan

Minimum 4 lokasi

Minimum 2 ciri patriotik

Minimum 1 isi

DSP Sejarah Tingkatan 2 20 September 2012 (Puteri Garden Hotel)

11

BAND

PERNYATAAN STANDARD

DESKRIPTOR

EVIDENS

CATATAN

B1D2E5 Melabel lokasi gerakan kebangsaan di negara luar yang mempengaruhi kebangkitan semangat kebangsaan di negara kita dalam peta dunia B1D2E6 Menyenarai tokoh nasionalis di negara kita sebelum Perang Dunia Ke-2 (UP) 2 TAHU DAN FAHAM B2 Memahami fakta sejarah, kemahiran pemikiran sejarah dan unsur patriotisme B2D1 Memahami kemakmuran dan kekayaan negara kita menarik British untuk menjajah Bab 1 B2D1E1 Menjelaskan faktor pertapakan Syarikat Hindia Timur Inggeris di Pulau Pinang dan Singapura B2D1E2 Menjelaskan pertapakan Syarikat Hindia Timur Inggeris di Negeri-Negeri Selat secara kronologi B2D1E3 Menjelaskan tindakan pemimpin Kedah untuk mempertahankan kedaulatan negeri (UP) Bab 2 B2D1E4 Menjelaskan faktor campur tangan DSP Sejarah Tingkatan 2 20 September 2012 (Puteri Garden Hotel)

Minimum 2 gerakan dilabel

Minimum 2 tokoh nasionalis

Minimum 2 faktor + 2 huraian setiap faktor

Mengikut urutan negeri

Minimum 1 pemimpin disertai 2 huraian

Minimum 2 faktor + 2 huraian

12

BAND

PERNYATAAN STANDARD

DESKRIPTOR

EVIDENS
British di Negeri-Negeri Melayu

CATATAN
setiap faktor

B2D1E5 Menjelaskan keadaan di Negeri-Negeri Melayu yang menyebabkan campur tangan British Bab 3 B2D1E6 Menjelaskan tindakan British untuk menguasai Negeri-Negeri Melayu Utara dan Johor secara kronologi Bab 4 B2D1E7 Menjelaskan tindakan James Brooke untuk menguasai Sarawak Bab 5 B2D1E8 Menjelaskan usaha syarikat asing untuk bertapak di Sabah Bab 6 B2D1E9 Menjelaskan ciri ekonomi tradisional dan ekonomi dagangan B2D1E10 Menjelaskan perkembangan DSP Sejarah Tingkatan 2 20 September 2012 (Puteri Garden Hotel)

Minimum 2 negeri + 2 huraian peristiwa setiap negeri

Minimum 3 negeri + 2 huraian setiap negeri

Minimum 2 tindakan + 2 huraian setiap tindakan

Minimum 2 syarikat/ pelabur asing + 2 huraian setiap syarikat/ pelabur asing Minimum 2 ciri ekonomi tradisional + 2 ciri ekonomi dagangan Minimum 3 perkembangan +

13

BAND

PERNYATAAN STANDARD

DESKRIPTOR

EVIDENS
perlombongan bijih timah di Tanah Melayu

CATATAN
2 huraian setiap perkembangan

B2D1E11 Menjelaskan unsur patriotisme yang mesti diamalkan hasil daripada kekayaan khazanah negara kita (UP) B2D2 Memahami tindak balas masyarakat tempatan terhadap penjajahan British Bab 7 B2D2E1 Menjelaskan sebab kebangkitan pemimpin setempat menentang British B2D2E2 Menjelaskan peristiwa perjuangan pemimpin setempat menentang British B2D2E3 Menjelaskan iktibar daripada perjuangan pemimpin setempat menentang British (UP) Bab 8 B2D2E4 Menjelaskan faktor yang menyemarakkan kesedaran kebangsaan di negara kita

Minimum 2 UP + 2 huraian setiap UP

Minimum 4 tokoh + 1 faktor + 1 huraian Minimum 4 tokoh + 1 peristiwa + 1 huraian Minimum 2 iktibar + 1 huraian setiap iktibar

Minimum 4 faktor + 1 huraian setiap faktor

DSP Sejarah Tingkatan 2 20 September 2012 (Puteri Garden Hotel)

14

BAND

PERNYATAAN STANDARD

DESKRIPTOR

EVIDENS

CATATAN

3 TAHU, FAHAM DAN BOLEH BUAT

B3 Menerangkan fakta sejarah serta mengaplikasi kemahiran pemikiran sejarah dan mengamalkan unsur patriotisme

B3D1 Menerangkan kemakmuran dan kekayaan negara kita menarik British untuk menjajah

Bab 1 B3D1E1 Menerangkan cara Syarikat Hindia Timur Inggeris bertapak di Pulau Pinang, Singapura dan Melaka B3D1E2 Melakar dan melorek peta pembahagian kawasan pengaruh British dan Belanda di Kepulauan Melayu pada tahun 1824 Bab 2 B3D1E3 Menerangkan peranan Residen dan kesan pelaksanaan Sistem Residen di Negeri-Negeri Melayu B3D1E4 Melakar dan melorek peta NegeriNegeri Melayu Bersekutu Bab 3 B3D1E5 Melakar dan melorek peta NegeriNegeri Melayu Utara dan Johor

Minimum 3 negeri + 3 huraian setiap negeri

Lakar dan lorek pembahagian kawasan

Minimum 1 peranan + 1 huraian + 3 kesan + 1 huraian setiap kesan Lakar dan lorek dengan betul

Lakar dan lorek dengan betul

DSP Sejarah Tingkatan 2 20 September 2012 (Puteri Garden Hotel)

15

BAND

PERNYATAAN STANDARD

DESKRIPTOR

EVIDENS
Bab 4 B3D1E6 Menerangkan perubahan ekonomi dan sosial semasa pentadbiran keluarga Brooke di Sarawak

CATATAN

Minimum 3 perubahan yang merangkumi ekonomi dan sosial + 3 isi setiap perubahan

B3D1E7 Melakar dan melorek peta wilayah Sarawak yang dikuasai oleh keluarga Brooke Bab 5 B3D1E8 Menerangkan perubahan ekonomi dan sosial di Sabah semasa pentadbiran Syarikat Borneo Utara British Bab 6 B3D1E9 Menerangkan perubahan sosial di Tanah Melayu kesan daripada perkembangan ekonomi semasa pentadbiran British B3D2 Menerangkan tindak balas masyarakat tempatan terhadap penjajahan British DSP Sejarah Tingkatan 2 20 September 2012 (Puteri Garden Hotel) Bab 7 B3D2E1 Menerangkan kesan perjuangan pemimpin setempat menentang British B3D2E2 Membuat garis masa perjuangan

Peta Sarawak 1905

Minimum 3 perubahan yang merangkumi ekonomi dan sosial + 3 huraian setiap perubahan Minimum 3 perubahan sosial + 3 huraian setiap perubahan

Minimum 5 tokoh + 2 kesan setiap perjuangan tokoh Minimum 4 susunan secara

16

BAND

PERNYATAAN STANDARD

DESKRIPTOR

EVIDENS
pemimpin setempat menentang British Bab 8 B3D2E3 Menerangkan peranan golongan intelektual dalam gerakan kesedaran kebangsaan di negara kita B3D2E4 Mengamalkan ciri-ciri warganegara yang patriotik (UP)

CATATAN
kronologi

3 golongan + 3 peranan setiap golongan

Senarai semak

4 TAHU, FAHAM DAN BOLEH BUAT DENGAN BERADAB

B4 Menghuraikan fakta sejarah dan mahir mengaplikasi kemahiran pemikiran sejarah serta sentiasa mengamalkan unsur patriotisme

B4D1 Menganalisis kemakmuran dan kekayaan negara kita menarik British untuk menjajah

Bab 1 B4D1E1 Membandingkan cara Syarikat Hindia Timur Inggeris mengambil Pulau Pinang, Singapura dan Melaka Bab 2 B4D1E2 Menganalisis campur tangan British di Negeri-Negeri Melayu daripada aspek sebab, tokoh dan kesan B4D1E3 Menganalisis penubuhan NegeriNegeri Melayu Bersekutu atau Persekutuan 1896 daripada aspek faktor dan kesan Bab 3 B4D1E4

Minimum 3 cara + 3 huraian + 2 kesan

Minimum 3 negeri merangkumi aspek sebab, pemimpin dan kesan Minimum 3 faktor + 3 huraian setiap faktor + 2 kesan setiap faktor (kesan boleh diperolehi melalui buku teks)

DSP Sejarah Tingkatan 2 20 September 2012 (Puteri Garden Hotel)

17

BAND

PERNYATAAN STANDARD

DESKRIPTOR

EVIDENS
Menganalisis kewibawaan pemimpin setempat di Negeri-Negeri Melayu Utara dan Johor dalam mempertahankan kedaulatan negeri daripada aspek tindakan dan kesan (UP)

CATATAN
Minimum 1 pemimpin dari 3 negeri + 2 tindakan setiap pemimpin + 2 kesan setiap tindakan

Bab 4 B4D1E5 Menganalisis tindakan keluarga Brooke memantapkan pentadbiran untuk menguasai Sarawak Bab 5 B4D1E6 Menganalisis tindakan Syarikat Borneo Utara British memantapkan pentadbiran untuk menguasai Sabah Bab 6 B4D1E7 Membandingkan sistem pendidikan vernakular di Tanah Melayu B4D2 Menganalisis tindak balas masyarakat tempatan terhadap penjajahan British DSP Sejarah Tingkatan 2 20 September 2012 (Puteri Garden Hotel) Bab 7 B4D2E1 Mengelaskan perjuangan pemimpin setempat menentang British mengikut tokoh, lokasi, sebab dan cara berjuang

Minimum 4 tindakan + 2 huraian setiap tindakan + 1 kesan setiap tindakan

Minimum 4 tindakan + 1 huraian setiap tindakan + 1 kesan setiap tindakan

Minimum 3 jenis sekolah + 4 aspek + 1 huraian setiap aspek setiap sekolah Minimum 4 tokoh + 1 lokasi + 1 sebab + 1 cara berjuang setiap tokoh

18

BAND

PERNYATAAN STANDARD

DESKRIPTOR

EVIDENS
Bab 8 B4D2E2 Mengelaskan perjuangan pertubuhan dalam gerakan kesedaran kebangsaan berdasarkan pemimpin, matlamat, bentuk dan kesan perjuangan B4D2E3 Selalu mengamalkan ciri-ciri warganegara yang patriotik (UP) Bab 1 B5D1E1 Menilai keistimewaan Negeri-Negeri Selat yang menarik campur tangan Syarikat Hindia Timur Inggeris Bab 2 B5D1E2 Menilai tindakan pemimpin NegeriNegeri Melayu menghadapi peluasan kuasa British Bab 4 B5D1E3 Menilai perubahan pentadbiran, ekonomi dan sosial semasa pentadbiran Brooke terhadap penduduk tempatan di Sarawak (UP) Bab 5 B5D1E4 Menilai perubahan pentadbiran, ekonomi dan sosial Syarikat Borneo

CATATAN

Minimum 3 badan +1 pemimpin + 1 matlamat + 1 bentuk + 1 kesan

Senarai semak Minimum 3 keistimewaan + 1 huraian setiap keistimewaan + 2 kesan setiap keistimewaan ( KBAT) Minimum 1 tindakan + 1 huraian setiap tindakan + 2 kesan setiap tindakan (KBAT) Minimum 3 perubahan (1p, 1e, 1s) + 3 huraian setiap perubahan (1p, 1e, 1s) + 2 kesan perubahan (KBAT)

5 TAHU, FAHAM DAN BOLEH BUAT DENGAN BERADAB TERPUJI

B5 Menghubungkait sejarah negara dengan sejarah dunia, mengamalkan unsur patriotisme secara berterusan serta mengambil iktibar daripada peristiwa sejarah

B5D1 Boleh menghubungkait perkembangan sejarah negara dengan sejarah dunia serta mengambil iktibar daripada peristiwa sejarah

Minimum 3 perubahan (1p, 1e, 1s) + 3 huraian setiap

DSP Sejarah Tingkatan 2 20 September 2012 (Puteri Garden Hotel)

19

BAND

PERNYATAAN STANDARD

DESKRIPTOR

EVIDENS
Utara British terhadap penduduk tempatan di Sabah (UP) Bab 6 B5D1E5 Menilai perubahan ekonomi dan sosial terhadap penduduk tempatan semasa pentadbiran British di Tanah Melayu (UP) Bab 7 B5D1E6 Menilai keberkesanan perjuangan pemimpin tempatan dalam mempertahankan kedaulatan negeri daripada ancaman kuasa luar Bab 8 B5D1E7 Menilai keberkesanan cara perjuangan kesedaran kebangsaan di negara kita pada awal kurun ke-20 B5D1E8 Mengambil iktibar daripada kegigihan perjuangan nasionalis mempertahankan kedaulatan bangsa dan negara B5D1E9 Sentiasa mengamalkan ciri-ciri warganegara yang patriotik (UP)

CATATAN
perubahan (1p, 1e, 1s) + 2 kesan perubahan (KBAT)

Minimum 3 perubahan merangkumi ekonomi dan sosial + 3 huraian setiap perubahan + 2 kesan (KBAT)

Minimum 4 tokoh + 2 tindakan setiap tokoh + 2 kesan setiap tindakan (KBAT)

Minimum 3 cara perjuangan + 2 huraian setiap cara + 2 kesan setiap cara (KBAT) Pelbagai bentuk instrumen seperti mencipta sajak, syarahan, lakonan, drama, power point, situasi atau lainlain instrumen yang sesuai Senarai semak

DSP Sejarah Tingkatan 2 20 September 2012 (Puteri Garden Hotel)

20

BAND

PERNYATAAN STANDARD

DESKRIPTOR

EVIDENS

CATATAN

6 TAHU, FAHAM DAN BOLEH BUAT DENGAN BERADAB MITHALI

B6 Menjana idea secara rasional dan menjadi warganegara yang cinta akan negara serta berbangga sebagai warganegara Malaysia dan warga dunia

B6D1 Menjana idea untuk kesejahteraan negara dan menjadi warganegara yang patriotik serta warga dunia yang bertanggungjawab

B6D1E1 Menjana idea secara rasional untuk kemajuan dan kemakmuran negara serta dunia (UP) B6D1E2 Menjadi contoh dalam pengamalan unsur patriotisme (UP): • Berbangga sebagai rakyat Malaysia • Bersemangat setia negara • Bersemangat kekitaan • Berdisiplin • Berusaha dan produktif

Tugasan, jana idea, persembahan, produk (sajak, pantun, folio, esei, syarahan, choral speaking) Senarai semak

Nota : KPS Kemahiran Pemikiran Sejarah

DSP Sejarah Tingkatan 2 20 September 2012 (Puteri Garden Hotel)

21

UP

-

Unsur Patriotisme

DSP Sejarah Tingkatan 2 20 September 2012 (Puteri Garden Hotel)

22