Sejarah Perjalanan Hidup Nabi Muhammad SAW

Sejarah Nabi Muhammad – Nabi Muhammad adalah Nabi Allah atau Rasul yang terakhir, pembawa ajarah islam. Menurut sejarah biografi tradisional Muslimnya (dalam bahasa Arab disebut sirah), beliau lahir pada tahun gajah yaitu sekitar 20 April 570/571, di Mekkah (“Makkah”) dan wafat pada 8 Juni 632 di Madinah. Ketika Muhammad masih dalam kandungan ibunya (Aminah Binti Wahab) ayahnya (Abdullah) meninggal dunia dalam perjalanan dagang di Yatsrib. Pada usia enam tahun, ibu Muhammad (Aminah) meninggal dunia sepulang dari kepergiannya ke Yatsrib (Madinah) untuk mengunjungi keluarganya dan ziarah ke makam ayahnya. Setelah ibunya meninggal, Muhammad di rawat oleh kakeknya yaitu Abdul Muththalib, dan selepas kakeknya meninggal, beliau dijaga/dirawat oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Nabi Muhammad merupakan salah satu Nabi Ulul Azmi Sebelum masa kenabian, Muhammad mendapatkan dua julukan dari para kaum Quraisy yaitu AlAmin yang artinya “orang yang dapat dipercaya” dan As-Saadiq yang artinya “yang benar”. Setelah masa kenabian para sahabatnya memanggilnya dengan gelar Rasul All?h, kemudian menambahkan kalimat Shalallaahu „Alayhi Wasallam yang berarti “semoga Allah memberi kebahagiaan dan keselamatan kepadanya”; sering disingkat “S.A.W” atau “SAW”) setelah namanya (Muhammad SAW). Dalam Buku The 100, karya Michael H. Hart, menetapkan Muhammad sebagai tokoh paling berpengaruh sepanjang sejarah kehidupan manusia. Menurut Hart, Muhammad adalah satusatunya orang yang berhasil meraih keberhasilan luar biasa baik dalam hal agama maupun hal duniawi. Dia memimpin bangsa yang awalnya terbelakang dan terpecah belah, menjadi bangsa maju yang bahkan sanggup mengalahkan pasukan Romawi di medan pertempuran. Sebagaimana tercantum dalam Wikipedia, ada beberapa hal mengenai sejarah kehidupan Nabi Muhammad SAW, diantaranya: Sejarah Nabi Muhammad 1. Kelahiran Nabi Muhammad Para penulis sirah (biografi) Muhammad pada umumnya sepakat bahwa ia lahir di Tahun Gajah, yaitu tahun 570 M. Muhammad lahir di kota Mekkah, di bagian Selatan Jazirah Arab, suatu tempat yang ketika itu merupakan daerah paling terbelakang di dunia, jauh dari pusat perdagangan, seni, maupun ilmu pengetahuan. Ayahnya, Abdullah, meninggal dalam perjalanan dagang di Yatsrib, ketika Muhammad masih dalam kandungan. Ia meninggalkan harta lima ekor unta, sekawanan biri-biri dan seorang budak perempuan bernama Ummu Aiman yang kemudian mengasuh Nabi. Pada saat Muhammad berusia enam tahun, ibunya Aminah binti Wahab mengajaknya ke Yatsrib (Madinah) untuk mengunjungi keluarganya serta mengunjungi makam ayahnya. Namun dalam perjalanan pulang, ibunya jatuh sakit. Setelah beberapa hari, Aminah meninggal dunia di Abwa‟ yang terletak tidak jauh dari Yatsrib, dan dikuburkan di sana. Setelah ibunya meninggal, Muhammad dijaga oleh kakeknya, „Abd al-Muththalib. Setelah kakeknya meninggal, ia dijaga oleh pamannya, Abu Thalib. Ketika inilah ia diminta menggembala kambing-kambingnya disekitar Mekkah dan kerap menemani pamannya dalam urusan dagangnya ke negeri Syam (Suriah, Libanon dan Palestina). Hampir semua ahli hadits dan sejarawan sepakat bahwa Muhammad lahir di bulan Rabiulawal, kendati mereka berbeda pendapat tentang tanggalnya. Di kalangan Syi‟ah, sesuai dengan arahan para Imam yang merupakan keturunan langsung Muhammad, menyatakan bahwa ia lahir pada hari Jumat, 17 Rabiulawal; sedangkan kalangan Sunni percaya bahwa ia lahir pada hari Senin, 12 Rabiulawal atau (2 Agustus 570M). 2. Berkenalan dengan Khadijah Ketika Muhammad mencapai usia remaja dan berkembang menjadi seorang yang dewasa, ia mulai mempelajari ilmu bela diri dan memanah, begitupula dengan ilmu untuk menambah keterampilannya dalam berdagang. Perdagangan menjadi hal yang umum dilakukan dan dianggap yang dapat kita pelajari

meminum minuman keras. Kerasulan Nabi Muhammad Muhammad dilahirkan di tengah-tengah masyarakat terbelakang yang senang dengan kekerasan dan pertempuran dan menjelang usianya yang ke-40. “Saya tidak bisa membaca”. Akhirnya. Nabi Muhammad Memperoleh Gelar Ketika Muhammad berumur 35 tahun. Akhirnya. berkelakuan kasar dan lain-lain. Saat itu ia sangat masyhur di antara kaumnya dengan sifat-sifatnya yang terpuji. Muhammad menemani pamannya berdagang ke arah Utara dan secepatnya tentang kejujuran dan sifat dapat dipercaya Muhammad dalam membawa bisnis perdagangan telah meluas. ia bersatu dengan orang-orang Quraisy dalam perbaikan Ka‟bah. Jibril membangkitkannya dan menyampaikan wahyu Allah di telinganya. membuatnya dipercaya sebagai agen penjual perantara barang dagangan penduduk Mekkah. Ia menjawab. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Ia menyayangi orang-orang miskin. Kaumnya sangat mencintainya.sebagai salah satu pendapatan yang stabil. Jibril berkata: Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Pada suatu malam sekitar tanggal 17 Ramadhan/ 6 Agustus 611. Diriwayatkan pula bahwa Muhammad percaya sepenuhnya dengan ke-Esaan Tuhan. Muhammad pun jatuh cinta kepada Khadijah kemudian mereka menikah. sehingga ia dikenal sebagai As-Saadiq yang memiliki arti “yang benar”. Muhammad tetap sebagai orang yang memiliki gaya hidup sederhana. Ia adalah seseorang yang memiliki status tinggi di suku Arab dan Khadijah sering pula mengirim barang dagangan ke berbagai pelosok daerah di tanah Arab. Pada saat itu Muhammad berusia 25 tahun sedangkan Khadijah mendekati umur 40 tahun. Perbedaan umur yang sangat jauh dan status janda yang dimiliki oleh Khadijah. Muhammad dijanjikan olehnya akan dibayar dua kali lipat dan Khadijah sangat terkesan dengan sekembalinya Muhammad dengan keuntungan yang lebih dari biasanya. . karena pada saat itu suku Quraisy memiliki adat dan budaya yang lebih menekankan perkawinan dengan gadis ketimbang janda. Ia hidup dengan cara amat sederhana dan membenci sifat-sifat angkuh dan sombong. yang kemudian dikenali sebagai Jabal An Nur. yang mengajar manusia dengan perantaraan (menulis. Malaikat Jibril mendatanginya. ia lebih memilih untuk mendistribusikan keuangannya kepada halhal yang lebih penting. tetapi jawabannya tetap sama. Ketika itu ia berusia 40 tahun 6 bulan 8 hari menurut perhitungan tahun kamariah (penanggalan berdasarkan bulan). Seseorang yang telah mendengar tentang anak muda yang sangat dipercaya dengan adalah seorang janda yang bernama Khadijah. Ia pula yang memberi keputusan di antara mereka tentang peletakan Hajar al-Aswad di tempatnya. Ia juga menghindari semua kejahatan yang biasa di kalangan bangsa Arab pada masa itu seperti berjudi. tetapi ia masih memiliki kecantikan yang menawan. Ia diminta membaca. atau 39 tahun 3 bulan 8 hari menurut perhitungan tahun syamsiah (penanggalan berdasarkan matahari).(Al-Alaq 96: 1-5) Ini merupakan wahyu pertama yang diterima oleh Muhammad. memohon kepada Allah supaya memusnahkan kekafiran dan kebodohan. dengan nama Tuhanmu yang Maha Pemurah. Jibril mengulangi tiga kali meminta agar Muhammad membaca. para janda dan anak-anak yatim serta berbagi penderitaan dengan berusaha menolong mereka. hingga akhirnya ia memperoleh gelar Al-Amin yang artinya “orang yang dapat dipercaya”. membaca). ketika Muhammad sedang bertafakur di Gua Hira‟. tidak menjadi halangan bagi mereka. Reputasi Muhammad membuatnya terpesona sehingga membuat Khadijah memintanya untuk membawa serta barang-barang dagangannya dalam perdagangan. Walaupun harta kekayaan mereka semakin bertambah. Ia bisa berhari-hari bertafakur dan beribadah disana dan sikapnya itu dianggap sangat bertentangan dengan kebudayaan Arab pada zaman tersebut dan di sinilah ia sering berpikir dengan mendalam. ia sering menyendiri ke Gua Hira‟ sebuah gua bukit sekitar 6 km sebelah timur kota Mekkah. 4. Bacalah. 3.

kaumnya akan mengatakan bahwa ia seorang penipu. Waraqah pun berkata. yang banyak mengetahui nubuat tentang nabi terakhir dari kitab-kitab suci Kristen dan Yahudi. Masyarakat jahiliyah Arab dari berbagai suku berziarah ke Ka‟bah dalam suatu kegiatan tahunan. yaitu Waraqah bin Naufal. Kebanyakan dari mereka yang percaya dan meyakini ajaran Muhammad adalah para anggota keluarganya serta golongan masyarakat awam. Wahyu turun kepadanya secara berangsur-angsur dalam jangka waktu 23 tahun. mereka akan memusuhi dan melawannya. Mengetahui bahwa banyak masyarakat Islam berniat meninggalkan Mekkah. bahwa ia telah dipilih oleh Tuhan menjadi seorang nabi. tindakan dan persetujuannya. Amr bin Nufail masuk Islam dan bergabung membela Muhammad. Sebagian ayat-ayat adapula yang diterjemahkan oleh Muhammad sendiri melalui percakapan. ia menceritakan pengalamannya kepada sang istri. Ubaidah bin Harits. sekumpulan masyarakat Islam dari Yathrib datang lagi ke Mekkah. Negus. Muhammad hanya menyebarkan agama terbatas kepada temanteman dekat dan kerabatnya. mereka lalu bersumpah untuk melindungi Islam. dengan rasa ketakutan dan cemas Muhammad pulang ke rumah dan berseru pada Khadijah untuk menyelimutinya. memperbolehkan orang-orang Islam berhijrah ke negaranya dan melindungi mereka dari tekanan penguasa di Mekkah. Nabi Muhammad Mendapatkan Pengikut Selama tiga tahun pertama. raja Habsyah. Abdul Rahman bin Auf. 5. Mereka menemui Muhammad dan beberapa orang Islam dari Mekkah di suatu tempat bernama Aqabah secara sembunyi-sembunyi. Penyiksaan yang dialami hampir seluruh pengikutnya membuat lahirnya ide berhijrah (pindah) ke Habsyah. Khadijah mengajak Muhammad mendatangi saudara sepupunya. dianiaya. yang terkenal dengan nama As-Sunnah. Tahun berikutnya. Banyak tokoh-tokoh bangsa Arab seperti Abu Bakar. Utsman bin Affan. Di antara mereka yang tertarik dengan seruannya ialah sekumpulan orang dari Yathrib (dikemudian hari berganti nama menjadi Madinah). disingkirkan dan diasingkan. dan dikumpulkan dalam kitab bernama Al Mushaf yang juga dinamakan Al. orang-orang Islam akan mendapat peluang untuk mengembangkan agama mereka ke . Setelah hal itu lewat. Kesemua pemeluk Islam pertama itu disebut dengan As-Sabiqun al-Awwalun.Setelah pengalaman luar biasa di Gua Hira tersebut. Untuk lebih menenangkan hati suaminya. Setelah menganut Islam. Muhammad mengumumkan secara terbuka agama Islam. Zaid bin Haritsah dan Bilal. sedangkan sebagiannya diterjemahkan dan dihubungkan dengan ayatayat yang lain. kota yang berjarak sekitar 200 mil (320 km) di sebelah Utara Mekkah. sebagian orang Islam disiksa. Nabi Muhammad Hijrah ke Madinah Di Mekkah terdapat Ka‟bah yang telah dibangun oleh Nabi Ibrahim. pada tahun 622 hijrah ke Madinah. karena beranggapan bahwa bila dibiarkan berhijrah ke Yathrib. Namun pada awal tahun 613. Mereka menemui Muhammad di tempat mereka bertemu sebelumnya. Akibat halangan dari masyarakat jahiliyyah di Mekkah. yaitu penganut agama Islam. Ali. Kebanyakan ayat-ayatnya mempunyai arti yang jelas. 6. Muhammad sendiri. Zubair bin Al Awwam. antara lain Khadijah. Abbas bin Abdul Muthalib. Wahyu tersebut telah diturunkan menurut urutan yang diberikan Muhammad. Rasulullah (Muhammad) dan orang-orang Islam Mekkah. turut hadir dalam pertemuan tersebut. Kemudian Waraqah menyebutkan bahwa An-Nâmûs al-Akbar (Malaikat Jibril) telah datang kepadanya. Mereka mengundang orang-orang Islam Mekkah untuk berhijrah ke Yathrib. Mendengar cerita yang dialami Muhammad. dan mereka menjalankan berbagai tradisi keagamaan mereka dalam kunjungan tersebut. Muhammad akhirnya setuju untuk berhijrah ke kota itu. karena ia merasakan suhu tubuhnya panas dan dingin secara bergantian. Muhammad mengambil peluang ini untuk menyebarkan Islam. yaitu pamannya yang saat itu belum menganut Islam. masyarakat jahiliyah Mekkah berusaha menghalang-halanginya.Qur??n (bacaan). Al-Quran dan As-Sunnah digabungkan bersama merupakan panduan dan cara hidup bagi “mereka yang menyerahkan diri kepada Allah”.

Apabila berjalan cenderung cepat dan tidak pernah menancapkan kedua telapak kakinya. 8. Bulu badannya halus memanjang dari pusar hingga dada. yang diyakini oleh umat muslim mustahil dikarang olehnya. Walaupun demikian. memusnahkan semua berhala yang ada di sekeliling Ka‟bah. Aisyah dan Ali bin Abi Thalib telah merincikan ciri-ciri fisik dan penampilan keseharian Muhammad. Kulitnya putih kemerah-merahan. Kemampuan lain yang dimiliki Muhammad adalah kecerdasannya mengenai ilmu ketauhidan. Di Madinah. dan ketika pada tahun berikutnya ia kembali maka ia menaklukkan Mekkah secara damai. akhlaknya yang sangat mulia digambarkan dalam salah satu ayat Al-Qur‟an: “Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Tidak berkumis dan berjanggut sepanjang sekepalan telapak tangannya. Muhammad juga diyakini pula oleh umat Islam pernah membelah bulan pada masa penyebaran Islam di Mekkah dan melakukan Isra dan Mi‟raj dalam waktu tidak sampai satu hari. baik sebelum maupun sesudahnya. 9. masa kecil dan remaja. Mukjizat Nabi Muhammad Seperti nabi dan rasul sebelumnya. pemerintahan (kalifah) Islam diwujudkan di bawah pimpinan Muhammad. Satu perjanjian damai kemudian dibuat dengan pihak Quraish. ia menolehkan wajah dan badannya secara bersamaan. kemudian dikisahkan pula terjadi pertanda pada masa didalam kandungan. paling jujur ucapannya. paling berlapang dada.daerah-daerah yang lain. perjanjian itu kemudian diingkari oleh pihak Quraish dengan cara menyerang sekutu umat Islam. Setiap orang yang bertemu Muhammad pasti akan berkata. di antaranya adalah rambut ikal berwarna sedikit kemerahan. Muhammad diberikan irhasat (pertanda) akan datangnya seorang nabi. yaitu Abu Taufik. yang kemudian dikenal sebagai Madinah atau “Madinatun Nabi” (kota Nabi). serta orang terakhir yang masih hidup yang kala itu sempat melihat sosoknya secara langsung. Tubuhnya tidak terlalu tinggi dan tidak pula terlalu pendek. “Aku tidak pernah melihat orang yang sepertinya. Jemari tangan dan kaki tebal dan lentik memanjang. Dalam syariat Islam. Ia adalah orang yang paling dermawan. para sahabatnya. Umat Islam bebas beribadah (salat) dan bermasyarakat di Madinah. Tulang kepala besar dan bahunya lebar. Muhammad memimpin umat Islam menunaikan ibadah haji. sepupunya Ali bin Abi Thalib. Penaklukan Mekkah Pada tahun ke-8 setelah berhijrah ke Madinah. beliau melangkah dengan cepat dan pasti. Muhammad menyetujuinya. Quraish Makkah yang mengetahui hal ini kemudian melancarkan beberapa serangan ke Madinah. terurai hingga bahu. akan tetapi semuanya dapat diatasi oleh umat Islam. dengan syarat Muhammad kembali pada tahun berikutnya. mukjizat terbesar Muhammad adalah Al-Qur‟an. berpostur kekar sangat indah dan pas dikalangan kaumnya. Muhammad berangkat kembali ke Makkah dengan pasukan Islam sebanyak 10. dan kemudian memberikan amnesti umum dan menegakkan peraturan agama Islam di kota Mekkah. karena pada masa itu bangsa Arab memiliki kebudayaan sastra yang cukup tinggi dan Muhammad sendiri adalah orang yang buta huruf. paling bertanggung jawab dan paling baik pergaulannya. Kemudian Muhammad diyakini diberikan mukjizat selama kenabiannya. Apabila menoleh.” Begitulah Muhammad di mata khalayak. Setelah berlangsung selama kurang lebih dua bulan. Di antara kedua bahunya terdapat tanda kenabian dan memang ia adalah penutup para nabi. 7. Penduduk Makkah yang khawatir kemudian setuju untuk menyerahkan kota Makkah tanpa perlawanan. wajahnya cenderung bulat dengan sepasang matanya hitam dan bulu mata yang panjang. masyarakat Islam dari Mekkah pada akhirnya berhasil sampai dengan selamat ke Yathrib. Siapa saja yang bergaul dengannya pasti akan menyukainya. Fisik dan ciri-ciri Muhammad Berikut adalah penggambaran sosok Muhammad dari salah satu istinya yaitu Aisyah.” (Al-Qalam: 4) . Selain itu.000 orang. seperti yang diyakini oleh umat Muslim telah dikisahkan dalam beberapan kitab suci ajaran samawi.

Selalu berjalan agak dibelakang. Muhammad orang yan baik hatinya dan paling jujur. Jika berbicara dengan seseorang. Dada dan pinggangnya seimbang dengan ukurannya. Diantara bahunya ada tanda kenabian. Kulit berwarna cerah dahinya agak lebar. yaitu ia bertubuh sedang. Warna kulit cerah. Rambutnya cukup tebal. Kepalanya lebih besar dari rata-rata orang dan rambutnya agak keriting (berombak) agak panjang hingga mencapai kuping dan dibelah tengah. Dari kisah Jabir bin Samurah meriwayatkan bahwa Muhammad memiliki mulut yang agak lebar. Ditambahkan pula bahwa Ali belum pernah melihat orang sepertinya di antara sahabatnya sesudah wwafatnya Muhammad. giginya putih cemerlang dan agak renggang. Jika berjalan agak condong kedepan melangkah dengan anggun serta berjalan dengan cepat dan sering melihat kebawah dari pada keatas. berperawak baik dan tegak. tidak tinggi sekali ataupun pendek. Bulu-bulu halus tumbuh di dadanya dan terus kebawah sampai pusar. di matanya terlihat juga garis-garis merahnya. di antara alisnya nampak urat darah halus yang berdenyut bila sedang emosi. Pundaknya bagus dan kokoh. Lengan dan dada bagian atas berbulu. Ali bin Abi Thalib meriwayatkan bahwa Muhammad tidaklah tinggi dan juga pendek. Dalam satu hadits diterangkan mengenai corak fisik Muhammad. Ia memiliki kepala yang agak besar dan kuat. Wajahnya bercahaya seperti bulan purnama. melangkahnya seolah-olah seperti turun (meloncat) dari suatu ketinggian. orang yang paling dirindukan dan sebaik-baiknya keturunan. Rambutnya berombak. Tidak gemuk dan tidak terlalu besar. Jika berjalan. serta tumitnya langsing. Bara‟a bin Aazib mengatakan bahwa Muhammad memiliki tinggi yang sedang. matanya hitam dengan bulu mata yang panjang. Bila ia berjalan sangat gesit dengan tubuh condong sedikit kedepan. Jika berhadapan dengan orang maka ia memandang orang itu dengan penuh perhatian dan tidak pernah melototi seseorang dan pandangannya menyejukkan. telapak tangannya agak lebar serta tangan dan kakinya berisi. tegap. ia juga memperhatikan pula rembulan tersebut. Ali menambahkan bahwa Muhammad memiliki rambut lurus sedikit berombak. Jabir (ra) juga meriwayatkan bahwa ia berkesempatan melihat Muhammad di bawah sinar rembulan. menghargai dan mencintainya. Siapa saja yang mendekati dan bergaul dengannya maka akan langsung merasa terhormat. jari-jari tangan dan kaki cukup langsing. Ia sedikit lebih tinggi dari rata-rata orang tapi lebih pendek dari orang yang jangkung. Persendian tulang yang kuat dada. bagian-bagian tubuhnya tidak tertutup bulu lebat. . baginya Muhammad lebih indah dari rembulan tersebut. dengan tulang pundak bidang. Tulang belikatnya cukup lebar. terutama jika saat melakukan perjalanan jarak jauh dan ia selalu menyapa orang lain terlebih dahulu. Alis matanya melengkung hitam dan tebal. Hidungnya agak melengkung dan mengkilap jika terkena cahaya serta tampak agak menonjol jika pertama kali melihatnya padahal sebenarnya tidak. maka ia akan menghadapkan wajahnya keorang tersebut dengan penuh perhatian. Muhammad digambarkan sebagai orang yang berkulit putih dan berjenggot hitam dengan uban. Anggota tubuh lainnya normal dan proporsional. Hind bin Abi Halah mendapat cerita dari Hasan bin Ali mengatakan bahwa Muhammad memiliki pribadi mulia dan sangat agung jika orang melihatnya. Ketika Muhammad wafat uban yang tumbuh di rambut dan janggutnya masih sedikit. Anas juga mengatakan bahwa Muhammad memiliki tinggi sedang. Mulutnya sedang. Telapak tangan dan kaki beliau padat berisi. panjang sampai batas telinga. tangan dan kakinya kekar. kulitnya berwarna cerah tidak terlalu putih dan tidak pula hitam. bersih dan bercahaya. Pergelangan tangannya cukup panjang. khidmat. Kecuali bulu halus yang tumbuh dari dada hingga pusar.Dalam hadits riwayat Bukhari. Berjanggut tipit tapi penuh rata sampai pipi. seperti dicor perak. Tidak memiliki bulu yang tebal tetapi hanya tipis dari dada sampai pusarnya.

Pernikahan ini digambarkan sangat bahagia. umat Islam percaya bahwa Muhammad diutus Allah untuk menjadi Nabi bagi seluruh umat manusia (QS. Muhammad pernah bersabda bahwa ia pernah menyaksikan gambaran tentang para nabi. 10. bahwa rona Muhammad lebih mirip purnama yang cerah. Abu Hurairah mengatakan bahwa Muhammad sangatlah rupawan. Jabir bin Abdullah mengatakan. atau memberikan penghidupan bagi para janda (saat itu janda lebih susah untuk menikah karena budaya yang menekankan perkawinan dengan perawan). 23:44) seperti halnya Nabi Musa yang diutus Allah kepada kaum Bani Israil. Rambutnya cenderung berombak dan Abu Hurairah belum pernah melihat orang yang lebih baik dari dan lebih tampan dari Muhammad. bahwa sebaiknya ia menikahi Sawda binti Zama (seorang janda) atau Aisyah (putri Abu Bakar. Pada umur 25 Tahun ia menikah dengan Khadijah. sedangkan nabi dan rasul sebelumnya hanya diutus untuk umatnya masing-masing (QS 10:47. seperti dibentuk dari perak. Sedangkan persamaannya dengan nabi dan rasul sebelumnya ialah sama-sama mengajarkan Tauhid. rona mukanya secemerlang matahari dan tidak pernah melihat orang yang secepatnya.[24] Said al Jahiri mengatakan bahwa ia pernah mendengar Abu Taufik berkata bahwa pada saat ini tidak ada lagi yang masih hidup orang yang pernah melihat secara langsung Muhammad kecuali dirinya sendiri dan Muhammad memiliki roman muka sangat cerah dan perawakanna sangat baik. Muhammad disarankan oleh Khawla binti Hakim. Ibnu Abbas mengatakan bahwa gigi depan Muhammad agak renggang tidak terlalu rapat dan jika bericara nampak putih berkilau.Abu Ishaq mengemukakan bahwa. Sepeninggal Khadijah. yaitu kesaksian bahwa Tuhan yang berhak disembah atau diibadahi itu hanyalah Allah (QS 21:25). Para ahli sejarah antara lain Watt dan Esposito berpendapat bahwa sebagian besar perkawinan itu dimaksudkan untuk memperkuat ikatan politik (sesuai dengan budaya Arab). 34 : 28). sehingga saat meninggalnya Khadijah (yang bersamaan dengan tahun meninggalnya Abu Thalib pamannya) disebut sebagai tahun kesedihan. 11. Pernikahan Nabi Muhammad Selama hidupnya Muhammad menikahi 11 atau 13 orang wanita (terdapat perbedaan pendapat mengenai hal ini). dan melihat Isa yang mirip salah seorang sahabatnya yang bernama Urwah bin Mas‟ud dan ketika melihat Ibrahim dikatakan sangat mirip dengan dirinya sendiri (Muhammad). Dikatakan jika Abu Hurairah dan yang lainnya berusaha mengimbangi jalannya Muhammad dan nampak ia seperti berjalan santai saja. kemudian Muhammad juga mengatakan bahwa ia pernah melihat Malaikat Jibril yang mirip dengan Dehya Kalbi. Seolah-olah tanah digulung oleh langkah-langkah Muhammad jika sedang berjalan. dimana Muhammad akhirnya menikahi keduanya. Perbedaan dengan nabi dan rasul terdahulu Dalam mengemban misi dakwahnya. . Kemudian setelah itu Muhammad tercatat menikahi beberapa wanita lagi sehingga mencapai total sebelas orang. Bara‟a bin Aazib pernah berkata. Diantaranya adalah Musa berperawakan langsing seperti orangorang dari Suku Shannah. yang berlangsung selama 25 tahun hingga Khadijah wafat. dimana sembilan di antaranya masih hidup sepeninggal Muhammad.

penyembahan berhala dan api telah menguasai seluruh dunia. Abdul Muthalib dan Abu Thalib memelihara beliau. Ayah beliau adalah Abdullah bin Abdul Muthalib. beliau menikah dengan Khadijah yang waktu itu sudah berusia empat puluh tahun. dan terbebaskan dari segala karakterisitik yang tidak terpuji. Pengakuan Sebagai Nabi Telah diketahui oleh setiap orang bahwa Rasulullah saw telah mengaku sebagai nabi di Makkah pada tahun 611 M. Beliau hidup di dunia ini selama enam puluh tiga tahun. kakek dan paman beliau. masa di mana syirik. Setelah beberapa bulan dari wafatnya sang ayah berlalu. Hingga akhir usia. Menurut pendapat masyhur. cucu Hasyim. Pada usia dua puluh lima tahun. Semua itu telah dimiliki oleh Rasulullah saw. ia wafat di Madinah dan dikuburkan di kota itu juga. Beliau menjalani hidup bersamanya selama dua puluh lima tahun hingga ia wafat pada usia enam puluh lima tahun. kenabian seorang nabi dapat diketahui melalui tiga jalan: 1. beliau selalu mengajak umat manusia untuk memeluk agama Islam. sang ibunda membawanya pergi ke Madinah.. ibundanya menyerahkan Muhammad kecil kepada Halimah Sa’diyah dari kabilah Bani Sa’d untuk disusui. 2. tinggi dan sempurna. beliau wafat pada hari Senin bulan Shafar 11 Hijriah di Madinah. . memberitakan sifat-sifat sempurna dan kelakuan terpujinya dan membebaskannya dari setiap karakterisitik yang buruk. sang ibu mengambilnya kembali. dari sisi kesempurnaan jiwa harus orang yang paling utama.Nabi Muhammad saw berasal dari kabilah Quraisy. Setelah itu. Ia mewahyukan kepada beliau al-Quran yang seluruh manusia dan jin tidak mampu untuk menandinginya. salah satu kabilahQuraisy. Setelah ibunda beliau wafat. tepatnya keturunan Hasyim. Beliau tinggal di rumah Halimah selama empat tahun. 3. Ia menamakan beliau sebagai pamungkas para nabi dan memujinya karena kemuliaan akhlaknya. Mukjizat. Dengan tujuan untuk berkunjung ke kerabat ayahnya di Madinah. Abdullah melakukan pepergian ke Syam. tahun 571 Masehi di Makkah. dan dengan kelahirannya itu. Nabi pamungkas para nabi lahir di bulan Rabi’ul Awal. Ibunda beliau adalah Aminah binti Wahbyang berasal dari keturunan Bani Zuhrah. ibundanya wafat dan dikebumikan di Abwa`. Ketika pulang dari pepergian itu. Setelah menikah. dunia menjadi terang-benderang. Musuh dan teman memuji beliau karena akhlaknya. sebuah daerah yang terletak antara Makkah dan Madinah. dan sangat banyak sekali di antara mereka yang mengikuti ajakan beliau itu. Kelayakan Menjadi Nabi Maksud asumsi di atas adalah seorang yang mengaku menjadi nabi harus memiliki akhlak dan seluruh etika yang terpuji. beliau diutus menjadi nabi oleh Allah. Pengakuan sebagai nabi. Bukti Kenabian Rasulullah saw Secara global. Dalam perjalanan pulang ke Makkah. Pada usia empat puluh tahun. Kelayakan menjadi nabi. Sesuai dengan kebiasaan para bangsawan Makkah. secara bergantian.

Beliau tidak banyak berbiacara dan tidak pernah memotong pembicaraan seseorang kecuali ia berbicara kebatilan. Beliau tida pernah duduk dan bangun (dari duduk) kecuali dengan menyebut nama Allah dan mayoritasnya.Kesimpulannya. beliau lebih bijaksana. amanat. Beliau tidak pernah mencela dan mencerca seseorang. sabar. tata krama beliau yang terpuji. khususnya di Hijaz dan jazirah Arab. Beliau tidak pernah menyembunyikan keceriaan wajah terhadap para sahabat dan selalu mencari berita tentang kondisi mereka. beliau tidak pernah melebihi rakyat biasa. Setiap berjumpa dengan seseorang. akhlak beliau yang mulia. Beliau tidak pernah mencari-cari kesalahan orang lain. Ketika beliau meninggal dunia. Beliau memperlakukan masyarakat sedemikian rupa sehingga mereka merasa dirinya adalah orang termulia di sisi beliau. menyayangi anakanak kecil dan membantu orang-orang yang terlantar. Sesungguhnya engkau berada di puncak akhlak yang agung. sifat-sifat Allah. hukum halal dan haram. dan sabda-sabda beliau yang mulia berkenaan dengan tauhid. ampunilah kaumku. Mukjizat amaliah. Budi pelerti beliau yang menyeluruh telah meliputi seluruh umat manusia. Beliau selalu sabar menghadapi perangai buruk bangsa Arab dan orang-orang yang asing bagi beliau. beliau selalu memulai mengucapkan salam dan berjabat tangan dengannya. adil. Dibandingkan dengan yang lain. alam memaafkan. Mukjizat akhlak. Beliau tidak pernah menentukan tempat duduk khusus bagi dirinya. Mukjizat Mukjizat dapat disimpulkan dalam lima hal: 1. penyayang dan belas-kasih terhadap mereka. Mukjizat keturunan. Sebisa mungkin. serta nasihat-nasihat beliau telah membuktikan kelayakan beliau untuk menduduki kursi kenabian. Mukjizat Akhlak Sejak masa muda. dan kedermawanan. Beliau selalu duduk di atas tanah dan duduk bersama orang-orang miskin serta makan bersama mereka. Ia belas-kasih dan pengasih terhadap Mukminin. 4. Beliau selalu mengharapkan kebaikan seluruh umat manusia. beliau tidak pernah makan sendirian. beliau duduk menghadap ke arah Kiblat. etika mendapatkan gangguan dan cemoohan masyarakatnya. karena mereka tidak mengetahui. 3. Nabi Muhammad saw telah dikenal dengan kejujuran. beliau tidak meninggalkan sekeping Dinar dan Dirham pun. eberanian beliau sangat terkenal sehingga Imam Ali as pernah berkata: etika perang mulai memanas. perubahan dan revolusi yang beliau cetuskan di seanterao dunia. dan setiap orang yang insaf tidak akan meragukan semua itu. kami . berani dan pengasih. kesabaran. Dalam makan dan berpakaian. 2. ketegaran. Beliau selalu menghormati orang-orang berilmu dan berakhlak mulia. Orang yang paling utama di sisi beliau adalah orang yang dikenal dengan kebajikanya terhadap Muslimin dan orang yang termulia adalah orang yang lebih bertindak toleran dan tolong-menolong terhadap umat Islam. Beliau selalu memberikan tempat khusus kepada orang-orang baik di sisi beliau. Mukjizat maknawiyah. Dalam kesabaran dan kerendahan diri beliau tidak memiliki sekutu dan dalam kemanisan etika beliau tak tertandingi. Beliau selalu menghormati orang-orang tua. beliau tak ada taranya. Mukjizat ilmiah. Beliau tidak pernah mengizinkan siapa pun berdiri (untuk menghormati)nya. 5. beliau hanya berkata Ya Allah.

Ketiga. beliau telah berhasil melakukan empat pekerjaan besar dan fundamental meskipun banyak aral melintang dan problema yang melilit. Mukjizat Ilmiah Dengan merujuk kepada buku-buku yang memuat sabda. Dalam kurun waktu dua puluh tiga tahun. Menjadikan seseorang taat adalah sebuah pekerjaan yang mudah. Mendengar pengakuan mereka ini. bahkan beliau berhasil mempengaruhi gaya hidup mereka. dan Ia adalah Lebih Pengasih dari para pengasih’. Masing-masing pekerjaan itu dalam kondisi normal semestinya memerlukan usaha bertahun-tahun untuk dapat tegak berdiri sepanjang masa. Engkau adalah seorang pemurah dan putra seorang pemurah. Setelah itu beliau bersabda: Aku mengatakan seperti apa yang pernah dikatakan oleh saudaraku Yusuf bahwa ‘Tiada cercaan bagi kalian pada hari ini.berlindung kepada beliau. beliau berhasil membentuk sebuah pemerintahan yang berlandaskan kepada kebebasan dan kemerdekaan yang sempurna. itu pun sebuah masyarakat fanatis dan bodoh tanpa syarat dan menjadikan mereka taat dari lubuk hati bukanlah sebuah pekerjaan yang mudah. khususnya masyarakat kala itu. beliau mendirikan sebuah agama baru yang bersifat Ilahi. Yusuf: 92) Beliau memaafkan seluruh kriminalitas dan kejahatan yang pernah mereka lakukan seraya mengucapkan sabda beliau yang spektakuler: Pergilah! alian bebas. biasa melakukan pekerjaan secara tersendiri dan tidak pernah memiliki sebuah pemerintahan yang terpusat itu. dari kabilah-kabilah berpecah-belah yang selalu saling bermusuhan dan memiliki hobi berperang. Rasa memaafkan beliau sangat besar. Mukjizat Amaliah Dapat diakui bahwa seluruh perilaku beliau dari sejak lahir hingga wafat adalah sebuah mukjizat. kemukjizatan seluruh perilaku beliau akan jelas bagi kita. kebebasan dan kesatun kalimat dalam arti yang sebenarnya di antara mereka. mukjizat ilmiah beliau ini dapat dipahami dengan jelas. persamaan. beliau berhasil sebuah umat yang satu dan menjalin persaudaraan. hati beliau tersentuh dan menangis. Setelah beberapa tahun berlalu. etika penduduk Makkah melihat kejadian itu. pidato dan nasihat-nasihat beliau secara panjang lebar. Engkau telah berhasil berkuasa terhadap kami. (QS. Allah akan mengampuni kalian. mereka pun turut menangis. Engkau pasti mampu melakukan apa yang kau inginkan. Beliau tidak hanya tidak terpengaruh oleh karakteristik duri-duri itu. Beliau telah berhasil menciptakan banyak orang beriman kepada agama tersebut sehingga sampai sekarang pun pengaruh spiritual beliau masih kuat tertanam di dalam lubuk hati ratusan juta pengikutnya. beliau berhasil membentuk sebuah umat yang bernama umat Muhammad saw. Hingga sekarang umat ini masih eksis dan terus bertambah. bahkan beliau berhasil merubahnya. di tengah-tengah kabilah yang berpecah-belah. beliau memegang pintu a’bah seraya bersabda (kepada musyrikin Makkah): Apa yang kalian katakan dan sangka sekarang? Mereka menjawab: ami mengatakan dan menyangka kebaikan (terhadapmu). menundukkan hati masyarakat. Beliau tidak hanya terpengaruh oleh kondisi kehidupan masyarakat kala itu. Ketika berhasil membebaskan Makkah. masing-masing memiliki seorang pemimpin. Kedua. Dengan sedikit merenungkan kondisi dan karakteristik masyarakat Hijaz. Dari sisi kekuatan dan kemampuan. pemerintahan ini pernah menjadi satu-satunya pemerintahan . Beliau bak sebuah bunga yang tumbuh di ladang duri. berbeda dengan agama-agama yang sedang berlaku pada masa beliau. Akan tetapi. Keempat pekerjaan besar itu adalah sebagai berikut: Pertama.

” Mukjizat Keturunan Salah satu mukjizat beliau yang lain adalah keturunan suci beliau yang terjaga dari dosa. serta berlindung ke gunung-gunung. Furu’uddin dan kewajiban amaliah. Mereka tidak dapat memahami bahwa bangsa Arab telah memiliki seorang pemimpin Ilahi dan mereka bukanlah bangsa Arab yang dulu lagi. ia marah seraya memerintahkan para suruhannya untuk pergi ke Madinah dan membawa Muhammad ke hadapannya. Ratusan tafsir dan buku tentang hakikat arti dan kosa katanya telah ditulis. Pembahasan panjang-lebar tentang masalah ini tidak relevan untuk kesempatan pendek ini. dan mempraktikkannya dapat mendatangkan kebahagiaan umat manusia. Seandainya tidak ada dalil lain untuk membuktikan kenabian Rasulullah saw kecuali keberadaan keturunan semacam itu. Beliau pernah menulis enam surat dalam satu hari kepada para raja penguasa masa itu dan mengajak mereka untuk memeluk Islam. KARAKTER DAN KEUTAMAAN RASULLULLAH SAW . hal itu sudah mencukupi dan hujjah sudah sempurna. Hanya kedudukan tinggi kenabianlah yang mampu menghaturkan putri-putri dan para imam ma’shum seperti ini kepada masyarakat. beliau telah menetapkan dan menunjukkan sederetan undang-undang yang mencakup seluruh kebutuhan umat manusia. Undang-undang ini akan tetap kekal hingga hari Kiamat. ucapan dan perilaku Ahlubait as akan mengakui bahwa setiap dari mereka. Ya! Para raja itu berpikir bahwa bangsa Arab adalah sebuah bangsa yang tidak akan menunjukkan reaksi apa pun di hadapan pasukan kecil seperti bala tentara Habasyah. kehidupan. Ketika surat beliau sampai ke tangan raja Iran dan melihat nama beliau disebutkan di atas namanya. ehalalan Muhammad adalah halal selamanya hingga hari Kiamat dan keharamannya adalah haram selamanya hingga hari iamat. Di hauzah-hauzah ilmiah selalu dibahas dan didiskusikan oleh para fuqaha besar dalam sebuah obyek pembahasan fiqih. Undang-undang ini tidak akan pernah layu. Kitab ini berhasil membangkitkan rasa heran para ilmuan dan sepanjang masa masih memiliki kekokohan dan kedudukannya yang mulia. dalam kurun waktu dua puluh tiga tahun. pengurangan dan penambahan. mereka akan lari tunggang-langgang meninggalkan Makkah dan kehidupan mereka. Allah telah menjamin keterjagaannya dalam firman-Nya: “Kami-lah yang telah menurunkan al-Quran ini dan Kami pulalah yang akan menjaganya. sebagaimana al-Quran. Mukjizat Ma’nawiyah Mukjizat abadi beliau adalah al-Quran yang telah turun kepada beliau dalam kurun waktu dua puluh tiga tahun. dan dari sejak saat itu hingga sekarang selalu mendapatkan perhatian dan penelaahan dari berbagai segi oleh seluruh masyarakat dunia. Bahkan.mutlak di dunia setelah satu abad berlalu. raja-raja yang menganggap diri mereka berada di puncak kekuatan dan meremehkan kaum Arab. Keempat. [1] Undang-undang ini akan selamanya hidup kekal. Kitab ini terselamatkan dari segala bentuk tahrif. adalah dalil tersendiri atas kenabian Rasulullah saw. Seseorang yang sadar dengan memperhatikan ilmu.

berbuat baik dengan fakir miskin dan terhadap hewan dia selalu menanamkan rasa kasih sayang dan melarang untuk menyakiti binatang Salah satu contoh rasa prikemanusian rasul saw adalah ketika mengutus pasukan untuk berperang dengan musuh dia selalu berpesan tidak boleh menyerang kaum sipil. Dia memperlakukan kaum dan pengikutnya dengan tujuan mempererat silaturrahmi dan selalu menamamkan rasa percaya diri dalam mereka is selalu mengasihi anak anak kecil dan mengayomi mereka. RASUL SEBAGAI PANGLIMA PERANG Kita bisa lihat keberasilan beliau dalam memenangkan peperangan dan menciptakan perdamaian dan mengujudkan manusia yang berakhlak dan memimpin pasukan dengan gagah berani TATA KRAMA BERGAUL Beliau tidak pernah sombong dalam pergaulan selalu tersenyum berbuat baik sesame manusia selalu .dan kewaspadaan beliau.ia telah membebaskan seorang tawanan perang dengan tangan dia sendiri disaat ia mendengar keluhan rasa sakit tangannya diikat.karma semua manusia itu makan dari rizki allah yang diberikan allah Rasul saw mengajak manusia untuk 1:meningkatkan harkat martabat manusia ia bersabda semua manusia berasil dari adam dan ia berasal dari tanah 2: mengajak damai sebelum perang 3: memaafkan sebelom membalas 4: mempermudah seseorang sebelom membalas perbuatan dari uraian diatas dapat kita simpulkan bahwa peperangan yang dilaksanakan bertujuan untuk merealisasikan tujuan tujuan insani yang agung dan menuju kepada tatanan masyarakat yang berprikemanusian ia telah membuktikan bahwa dirinya adalah sebuah rahmat bagi manusia dan alam semesta peristiwa itu bisa dilihat dari pembebasan kota makkah dangan segala kemenangan yang telah digapai saat itu ia tetap berbuat baik dengan musuh dan enggan untuk membalas dendam padahal ia dapat melaksanakan ia pernah memaafkan mereka dengan sabda"pergilah kalian karma kalian sekarang sudah bebas pada waktu perang dzatur riqa dia berasil menangkap pemimpin gauts bin al harits yang berusaha beberapa kali membunuh beliau akan tetapi tetap dimaafkan rasul memperlakukan tawanan perang dengan baik .selalu mengedek kekuatan musuh dengan teliti dan mempersiapkan segalanya.dia lebih memilih damai terhadap musuh dari pada berperang ketika berperang dia berpesan tidak boleh membunuh lanjut usia anak kecil perempuan dan mengniaya musuh yang sudah tidak berdaya Ketika kaum quraisi minta suaka politik kepadanya ia tidak memberlakukan baikot ekonomi bahkan ia menyepakati import gandum dari yaman Ia juga menyerukan realisasikan sebuah perdamaian dunia dan melarang peperanga kecuali hal yang darurat USAHA RASUL SAW DALAM MEMBENTUK MASYARAKAT &BERPRIKEMANUSIAN Kedatangan rasul adalah sebuah rahmat bagi manusia semuanya is tidak pernah membedakan seseorang pun baik itu kulit putih atau kulit hitam dan dari suku bangsa mana.Salah satu karekter rasulullah saw yang paling menonjol adalah kemenangan tidak menjaga kan dia bangga hal ini bisa kita lihat diperang badar dan pembebasan kita makkah(fathu makkah) dan kekalahan tidak membuat dia putus asa dapat kita lihat pristiwa perang uhud bahkan dengan cekatan is mempersiapkan pasukan baru untuk menghadapi hamru"ul asad dan pengingkari perjanjian yang dilakukan kaum yahudi bani quraizah .

Pagi itu. Kemudian ia kembali menemani ayahnya yang ternyata sudah membuka mata dan bertanya pada Fatimah. tapi pintu rumah Rasulullah masih tertutup. Kemudian dipanggilah Jibril yang sebelumnya sudah bersiap di atas langit dunia . Lalu. mudah2an kita bisa dapat meniru akhlak rasulullah amin.” Khutbah singkat itu diakhiri dengan pandangan mata Rasul yang tenang menatap sahabatnya satu persatu.. Maka taati dan bertakwalah kepada-Nya. Usman menghela nafas panjang dan Ali menundukkan kepalanya dalam-dalam.” keluh hati semua sahabat kala itu.” kata Rasulullah. Tiba-tiba dari luar pintu terdengar seorang yang berseru mengucapkan salam. yang telah dicontohkan Allah SWT melalui kehidupan Rasul-Nya. Dialah malakul maut. Malaikat maut telah datang menghampiri. Detik-detik Sakaratul Maut Rasulullah SAW Inilah bukti cinta yang sebenar-benarnya tentang cinta. hampir selesai menunaikan tugasnya di dunia. orang sepertinya baru sekali ini aku melihatnya.. Barang siapa mencintai sunnahku. “Bolehkah saya masuk?” tanyanya. “Siapakah itu wahai anakku?” “Tak tahulah ayahku. Fatimah menahan ledakkan tangisnya. bererti mencintai aku dan kelak orang-orang yang mencintaiku. seluruh sahabat yang hadir di sana pasti akan menahan detik-detik berlalu. Matahari kian tinggi. Tapi Fatimah tidak mengizinkannya masuk. Rasulullah pun menanyakan kenapa Jibril tidak menyertainya. Tanda-tanda itu semakin kuat.” tutur Fatimah lembut..” kata Fatimah yang membalikkan badan dan menutup pintu. kita semua ada dalam kekuasaan Allah dan cinta kasih-Nya. “Isyarat itu telah datang. Seolah-olah bahagian demi bahagian wajah anaknya itu hendak dikenang. al-Qur’an dan sunnahku. dialah yang menghapuskan kenikmatan sementara. Rasulullah menatap puterinya itu dengan pandangan yang menggetarkan.menyenguk orang sakit tidak pernah memotong pembicaraan lawan tidak pernah mengangap dirinya mulia dari teman yang diajak bicara. Manusia tercinta itu. Kuwariskan dua perkara pada kalian. “Wahai umatku. meski langit mulai menguning di ufuk timur. Rasulullah akan meninggalkan kita semua. Sedang di dalamnya. Di saat itu. burung-burung gurun enggan mengepakkan sayapnya. Abu Bakar menatap mata itu dengan berkaca-kaca. Rasulullah dengan suara lemah memberikan kutbah terakhirnya. ayahku sedang demam. tatkala Ali dan Fadhal dengan cergas menangkap Rasulullah yang berkeadaan lemah dan goyah ketika turun dari mimbar..Masih banyak lagi sipat2 rasul yang kita bisa dapat teladani. Rasulullah sedang terbaring lemah dengan keningnya yang berkeringat dan membasahi pelepah kurma yang menjadi alas tidurnya. akan masuk syurga bersama-sama aku. kalau mampu. saatnya sudah tiba. Umar dadanya naik turun menahan nafas dan tangisnya. “Ketahuilah. “Maafkanlah. dialah yang memisahkan pertemuan di dunia.

“Jibril. semua penjelasan Jibril itu tidak membuat Rasul lega. “Jibril.” pinta Rasul pada Allah.menyambut ruh kekasih Allah dan penghulu dunia ini. mampukah kita mencintai sepertinya? Allahumma sholli ‘ala Muhammad wa baarik wa salim ‘alaihi. kaki dan dadanya sudah tidak bergerak lagi. ummatii. “Jijikkah engkau melihatku. ummatiii?” Dan. “Siapakah yang sanggup. Tapi. saatnya Izrail melakukan tugas. matanya masih penuh kecemasan dan tanda tanya. para malaikat telah menanti ruhmu. wa maa malakat aimanuku. Jibril pun memalingkan muka. sepeninggalanku?” “Jangan khawatir. “Uushiikum bis shalati. Sementara Ali yang duduk di sampingnya hanya menundukan kepalanya semakin dalam. berakhirlah hidup manusia mulia yang memberi sinaran kemuliaan itu.” kata Jibril. timpakan saja semua siksa maut ini kepadaku. Bibirnya bergetar seakan hendak membisikkan sesuatu. Sedetik kemudian terdengar Rasulullah memekik kerana sakit yang tidak tertahankan lagi. dahsyat sekali maut ini. “Engkau tidak senang mendengar kabar ini?” tanya Jibril lagi. peliharalah shalat dan peliharalah orang-orang lemah di antaramu. “Pintu-pintu langit telah terbuka. Kini.” Di luar pintu tangis mulai terdengar bersahutan. hingga engkau palingkan wajahmu Jibril?” tanya Rasulullah pada Malaikat pengantar wahyu itu. . Ali pun segera mendekatkan telinganya. “Ummatii. Fatimah hanya mampu memejamkan matanya. jelaskan apa hakku nanti di hadapan Allah?” tanya Rasululllah dengan suara yang amat lemah. melihat kekasih Allah direnggut ajal. sahabat saling berpelukan.” Perlahan terdengar desisan suara Rasulullah mengaduh. Betapa cintanya Rasulullah kepada kita. Detik-detik kian dekat. betapa sakitnya. dan Ali kembali mendekatkan telinganya ke bibir Rasulullah yang mulai kebiruan. “Ya Allah. sakaratul maut ini. Nampak seluruh tubuh Rasulullah bersimbah peluh.” kata Jibril sambil terus berpaling. wahai Rasul Allah. Fatimah menutupkan tangan di wajahnya. Perlahan-lahan ruh Rasulullah ditarik. jangan pada umatku. Semua syurga terbuka lebar menanti kedatanganmu. kecuali umat Muhammad telah berada di dalamnya. “Kabarkan kepadaku bagaimana nasib umatku kelak. Badan Rasulullah mulai dingin. aku pernah mendengar Allah berfirman kepadaku: ‘Kuharamkan syurga bagi siapa saja. urat-urat lehernya menegang.” kata Jibril meyakinkan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful