Sejarah Perjalanan Hidup Nabi Muhammad SAW

Sejarah Nabi Muhammad – Nabi Muhammad adalah Nabi Allah atau Rasul yang terakhir, pembawa ajarah islam. Menurut sejarah biografi tradisional Muslimnya (dalam bahasa Arab disebut sirah), beliau lahir pada tahun gajah yaitu sekitar 20 April 570/571, di Mekkah (“Makkah”) dan wafat pada 8 Juni 632 di Madinah. Ketika Muhammad masih dalam kandungan ibunya (Aminah Binti Wahab) ayahnya (Abdullah) meninggal dunia dalam perjalanan dagang di Yatsrib. Pada usia enam tahun, ibu Muhammad (Aminah) meninggal dunia sepulang dari kepergiannya ke Yatsrib (Madinah) untuk mengunjungi keluarganya dan ziarah ke makam ayahnya. Setelah ibunya meninggal, Muhammad di rawat oleh kakeknya yaitu Abdul Muththalib, dan selepas kakeknya meninggal, beliau dijaga/dirawat oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Nabi Muhammad merupakan salah satu Nabi Ulul Azmi Sebelum masa kenabian, Muhammad mendapatkan dua julukan dari para kaum Quraisy yaitu AlAmin yang artinya “orang yang dapat dipercaya” dan As-Saadiq yang artinya “yang benar”. Setelah masa kenabian para sahabatnya memanggilnya dengan gelar Rasul All?h, kemudian menambahkan kalimat Shalallaahu „Alayhi Wasallam yang berarti “semoga Allah memberi kebahagiaan dan keselamatan kepadanya”; sering disingkat “S.A.W” atau “SAW”) setelah namanya (Muhammad SAW). Dalam Buku The 100, karya Michael H. Hart, menetapkan Muhammad sebagai tokoh paling berpengaruh sepanjang sejarah kehidupan manusia. Menurut Hart, Muhammad adalah satusatunya orang yang berhasil meraih keberhasilan luar biasa baik dalam hal agama maupun hal duniawi. Dia memimpin bangsa yang awalnya terbelakang dan terpecah belah, menjadi bangsa maju yang bahkan sanggup mengalahkan pasukan Romawi di medan pertempuran. Sebagaimana tercantum dalam Wikipedia, ada beberapa hal mengenai sejarah kehidupan Nabi Muhammad SAW, diantaranya: Sejarah Nabi Muhammad 1. Kelahiran Nabi Muhammad Para penulis sirah (biografi) Muhammad pada umumnya sepakat bahwa ia lahir di Tahun Gajah, yaitu tahun 570 M. Muhammad lahir di kota Mekkah, di bagian Selatan Jazirah Arab, suatu tempat yang ketika itu merupakan daerah paling terbelakang di dunia, jauh dari pusat perdagangan, seni, maupun ilmu pengetahuan. Ayahnya, Abdullah, meninggal dalam perjalanan dagang di Yatsrib, ketika Muhammad masih dalam kandungan. Ia meninggalkan harta lima ekor unta, sekawanan biri-biri dan seorang budak perempuan bernama Ummu Aiman yang kemudian mengasuh Nabi. Pada saat Muhammad berusia enam tahun, ibunya Aminah binti Wahab mengajaknya ke Yatsrib (Madinah) untuk mengunjungi keluarganya serta mengunjungi makam ayahnya. Namun dalam perjalanan pulang, ibunya jatuh sakit. Setelah beberapa hari, Aminah meninggal dunia di Abwa‟ yang terletak tidak jauh dari Yatsrib, dan dikuburkan di sana. Setelah ibunya meninggal, Muhammad dijaga oleh kakeknya, „Abd al-Muththalib. Setelah kakeknya meninggal, ia dijaga oleh pamannya, Abu Thalib. Ketika inilah ia diminta menggembala kambing-kambingnya disekitar Mekkah dan kerap menemani pamannya dalam urusan dagangnya ke negeri Syam (Suriah, Libanon dan Palestina). Hampir semua ahli hadits dan sejarawan sepakat bahwa Muhammad lahir di bulan Rabiulawal, kendati mereka berbeda pendapat tentang tanggalnya. Di kalangan Syi‟ah, sesuai dengan arahan para Imam yang merupakan keturunan langsung Muhammad, menyatakan bahwa ia lahir pada hari Jumat, 17 Rabiulawal; sedangkan kalangan Sunni percaya bahwa ia lahir pada hari Senin, 12 Rabiulawal atau (2 Agustus 570M). 2. Berkenalan dengan Khadijah Ketika Muhammad mencapai usia remaja dan berkembang menjadi seorang yang dewasa, ia mulai mempelajari ilmu bela diri dan memanah, begitupula dengan ilmu untuk menambah keterampilannya dalam berdagang. Perdagangan menjadi hal yang umum dilakukan dan dianggap yang dapat kita pelajari

(Al-Alaq 96: 1-5) Ini merupakan wahyu pertama yang diterima oleh Muhammad. ketika Muhammad sedang bertafakur di Gua Hira‟. Muhammad menemani pamannya berdagang ke arah Utara dan secepatnya tentang kejujuran dan sifat dapat dipercaya Muhammad dalam membawa bisnis perdagangan telah meluas. atau 39 tahun 3 bulan 8 hari menurut perhitungan tahun syamsiah (penanggalan berdasarkan matahari). Akhirnya. Akhirnya. . Diriwayatkan pula bahwa Muhammad percaya sepenuhnya dengan ke-Esaan Tuhan. Ia bisa berhari-hari bertafakur dan beribadah disana dan sikapnya itu dianggap sangat bertentangan dengan kebudayaan Arab pada zaman tersebut dan di sinilah ia sering berpikir dengan mendalam. Nabi Muhammad Memperoleh Gelar Ketika Muhammad berumur 35 tahun. Jibril berkata: Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan manusia dari segumpal darah.sebagai salah satu pendapatan yang stabil. “Saya tidak bisa membaca”. dengan nama Tuhanmu yang Maha Pemurah. meminum minuman keras. tetapi ia masih memiliki kecantikan yang menawan. Malaikat Jibril mendatanginya. Muhammad pun jatuh cinta kepada Khadijah kemudian mereka menikah. yang mengajar manusia dengan perantaraan (menulis. Ia menjawab. berkelakuan kasar dan lain-lain. sehingga ia dikenal sebagai As-Saadiq yang memiliki arti “yang benar”. ia sering menyendiri ke Gua Hira‟ sebuah gua bukit sekitar 6 km sebelah timur kota Mekkah. Kaumnya sangat mencintainya. Pada suatu malam sekitar tanggal 17 Ramadhan/ 6 Agustus 611. para janda dan anak-anak yatim serta berbagi penderitaan dengan berusaha menolong mereka. Bacalah. 4. Saat itu ia sangat masyhur di antara kaumnya dengan sifat-sifatnya yang terpuji. membaca). hingga akhirnya ia memperoleh gelar Al-Amin yang artinya “orang yang dapat dipercaya”. karena pada saat itu suku Quraisy memiliki adat dan budaya yang lebih menekankan perkawinan dengan gadis ketimbang janda. Walaupun harta kekayaan mereka semakin bertambah. Jibril mengulangi tiga kali meminta agar Muhammad membaca. Seseorang yang telah mendengar tentang anak muda yang sangat dipercaya dengan adalah seorang janda yang bernama Khadijah. ia bersatu dengan orang-orang Quraisy dalam perbaikan Ka‟bah. Ia juga menghindari semua kejahatan yang biasa di kalangan bangsa Arab pada masa itu seperti berjudi. memohon kepada Allah supaya memusnahkan kekafiran dan kebodohan. Ia adalah seseorang yang memiliki status tinggi di suku Arab dan Khadijah sering pula mengirim barang dagangan ke berbagai pelosok daerah di tanah Arab. Jibril membangkitkannya dan menyampaikan wahyu Allah di telinganya. Pada saat itu Muhammad berusia 25 tahun sedangkan Khadijah mendekati umur 40 tahun. 3. Muhammad tetap sebagai orang yang memiliki gaya hidup sederhana. Reputasi Muhammad membuatnya terpesona sehingga membuat Khadijah memintanya untuk membawa serta barang-barang dagangannya dalam perdagangan. tetapi jawabannya tetap sama. Ketika itu ia berusia 40 tahun 6 bulan 8 hari menurut perhitungan tahun kamariah (penanggalan berdasarkan bulan). Muhammad dijanjikan olehnya akan dibayar dua kali lipat dan Khadijah sangat terkesan dengan sekembalinya Muhammad dengan keuntungan yang lebih dari biasanya. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Ia menyayangi orang-orang miskin. Kerasulan Nabi Muhammad Muhammad dilahirkan di tengah-tengah masyarakat terbelakang yang senang dengan kekerasan dan pertempuran dan menjelang usianya yang ke-40. Ia diminta membaca. Perbedaan umur yang sangat jauh dan status janda yang dimiliki oleh Khadijah. tidak menjadi halangan bagi mereka. membuatnya dipercaya sebagai agen penjual perantara barang dagangan penduduk Mekkah. ia lebih memilih untuk mendistribusikan keuangannya kepada halhal yang lebih penting. yang kemudian dikenali sebagai Jabal An Nur. Ia hidup dengan cara amat sederhana dan membenci sifat-sifat angkuh dan sombong. Ia pula yang memberi keputusan di antara mereka tentang peletakan Hajar al-Aswad di tempatnya.

Mereka menemui Muhammad di tempat mereka bertemu sebelumnya. kaumnya akan mengatakan bahwa ia seorang penipu. orang-orang Islam akan mendapat peluang untuk mengembangkan agama mereka ke . bahwa ia telah dipilih oleh Tuhan menjadi seorang nabi.Setelah pengalaman luar biasa di Gua Hira tersebut. Di antara mereka yang tertarik dengan seruannya ialah sekumpulan orang dari Yathrib (dikemudian hari berganti nama menjadi Madinah).Qur??n (bacaan). yang terkenal dengan nama As-Sunnah. masyarakat jahiliyah Mekkah berusaha menghalang-halanginya. Banyak tokoh-tokoh bangsa Arab seperti Abu Bakar. Muhammad hanya menyebarkan agama terbatas kepada temanteman dekat dan kerabatnya. Kesemua pemeluk Islam pertama itu disebut dengan As-Sabiqun al-Awwalun. yaitu pamannya yang saat itu belum menganut Islam. antara lain Khadijah. 5. Abbas bin Abdul Muthalib. Ubaidah bin Harits. sebagian orang Islam disiksa. yaitu penganut agama Islam. Mendengar cerita yang dialami Muhammad. Negus. Zubair bin Al Awwam. pada tahun 622 hijrah ke Madinah. Mereka mengundang orang-orang Islam Mekkah untuk berhijrah ke Yathrib. sekumpulan masyarakat Islam dari Yathrib datang lagi ke Mekkah. karena ia merasakan suhu tubuhnya panas dan dingin secara bergantian. dengan rasa ketakutan dan cemas Muhammad pulang ke rumah dan berseru pada Khadijah untuk menyelimutinya. Khadijah mengajak Muhammad mendatangi saudara sepupunya. Amr bin Nufail masuk Islam dan bergabung membela Muhammad. Al-Quran dan As-Sunnah digabungkan bersama merupakan panduan dan cara hidup bagi “mereka yang menyerahkan diri kepada Allah”. disingkirkan dan diasingkan. Muhammad mengumumkan secara terbuka agama Islam. Masyarakat jahiliyah Arab dari berbagai suku berziarah ke Ka‟bah dalam suatu kegiatan tahunan. Nabi Muhammad Mendapatkan Pengikut Selama tiga tahun pertama. Mereka menemui Muhammad dan beberapa orang Islam dari Mekkah di suatu tempat bernama Aqabah secara sembunyi-sembunyi. Tahun berikutnya. mereka lalu bersumpah untuk melindungi Islam. mereka akan memusuhi dan melawannya. Rasulullah (Muhammad) dan orang-orang Islam Mekkah. Utsman bin Affan. Nabi Muhammad Hijrah ke Madinah Di Mekkah terdapat Ka‟bah yang telah dibangun oleh Nabi Ibrahim. memperbolehkan orang-orang Islam berhijrah ke negaranya dan melindungi mereka dari tekanan penguasa di Mekkah. Zaid bin Haritsah dan Bilal. yang banyak mengetahui nubuat tentang nabi terakhir dari kitab-kitab suci Kristen dan Yahudi. Mengetahui bahwa banyak masyarakat Islam berniat meninggalkan Mekkah. Akibat halangan dari masyarakat jahiliyyah di Mekkah. Muhammad mengambil peluang ini untuk menyebarkan Islam. dan mereka menjalankan berbagai tradisi keagamaan mereka dalam kunjungan tersebut. Wahyu tersebut telah diturunkan menurut urutan yang diberikan Muhammad. Wahyu turun kepadanya secara berangsur-angsur dalam jangka waktu 23 tahun. Ali. Penyiksaan yang dialami hampir seluruh pengikutnya membuat lahirnya ide berhijrah (pindah) ke Habsyah. Setelah menganut Islam. raja Habsyah. 6. Kebanyakan ayat-ayatnya mempunyai arti yang jelas. sedangkan sebagiannya diterjemahkan dan dihubungkan dengan ayatayat yang lain. tindakan dan persetujuannya. kota yang berjarak sekitar 200 mil (320 km) di sebelah Utara Mekkah. Setelah hal itu lewat. turut hadir dalam pertemuan tersebut. Untuk lebih menenangkan hati suaminya. dianiaya. Muhammad sendiri. ia menceritakan pengalamannya kepada sang istri. Muhammad akhirnya setuju untuk berhijrah ke kota itu. yaitu Waraqah bin Naufal. Sebagian ayat-ayat adapula yang diterjemahkan oleh Muhammad sendiri melalui percakapan. Waraqah pun berkata. Kemudian Waraqah menyebutkan bahwa An-Nâmûs al-Akbar (Malaikat Jibril) telah datang kepadanya. Abdul Rahman bin Auf. Namun pada awal tahun 613. karena beranggapan bahwa bila dibiarkan berhijrah ke Yathrib. dan dikumpulkan dalam kitab bernama Al Mushaf yang juga dinamakan Al. Kebanyakan dari mereka yang percaya dan meyakini ajaran Muhammad adalah para anggota keluarganya serta golongan masyarakat awam.

Tubuhnya tidak terlalu tinggi dan tidak pula terlalu pendek. Siapa saja yang bergaul dengannya pasti akan menyukainya. memusnahkan semua berhala yang ada di sekeliling Ka‟bah. Muhammad memimpin umat Islam menunaikan ibadah haji. Umat Islam bebas beribadah (salat) dan bermasyarakat di Madinah.daerah-daerah yang lain. Apabila menoleh. beliau melangkah dengan cepat dan pasti. Quraish Makkah yang mengetahui hal ini kemudian melancarkan beberapa serangan ke Madinah. akan tetapi semuanya dapat diatasi oleh umat Islam. karena pada masa itu bangsa Arab memiliki kebudayaan sastra yang cukup tinggi dan Muhammad sendiri adalah orang yang buta huruf. Muhammad diberikan irhasat (pertanda) akan datangnya seorang nabi. 9. serta orang terakhir yang masih hidup yang kala itu sempat melihat sosoknya secara langsung. Muhammad menyetujuinya. Di Madinah. masa kecil dan remaja. paling berlapang dada. Tidak berkumis dan berjanggut sepanjang sekepalan telapak tangannya. seperti yang diyakini oleh umat Muslim telah dikisahkan dalam beberapan kitab suci ajaran samawi. Setelah berlangsung selama kurang lebih dua bulan. Apabila berjalan cenderung cepat dan tidak pernah menancapkan kedua telapak kakinya. pemerintahan (kalifah) Islam diwujudkan di bawah pimpinan Muhammad. paling bertanggung jawab dan paling baik pergaulannya. 8. perjanjian itu kemudian diingkari oleh pihak Quraish dengan cara menyerang sekutu umat Islam. Muhammad juga diyakini pula oleh umat Islam pernah membelah bulan pada masa penyebaran Islam di Mekkah dan melakukan Isra dan Mi‟raj dalam waktu tidak sampai satu hari. terurai hingga bahu. Muhammad berangkat kembali ke Makkah dengan pasukan Islam sebanyak 10. sepupunya Ali bin Abi Thalib. berpostur kekar sangat indah dan pas dikalangan kaumnya. Aisyah dan Ali bin Abi Thalib telah merincikan ciri-ciri fisik dan penampilan keseharian Muhammad. Penduduk Makkah yang khawatir kemudian setuju untuk menyerahkan kota Makkah tanpa perlawanan.” Begitulah Muhammad di mata khalayak. Jemari tangan dan kaki tebal dan lentik memanjang. yaitu Abu Taufik. dan ketika pada tahun berikutnya ia kembali maka ia menaklukkan Mekkah secara damai. Mukjizat Nabi Muhammad Seperti nabi dan rasul sebelumnya. Kulitnya putih kemerah-merahan. Bulu badannya halus memanjang dari pusar hingga dada.” (Al-Qalam: 4) . wajahnya cenderung bulat dengan sepasang matanya hitam dan bulu mata yang panjang. Selain itu. paling jujur ucapannya. yang kemudian dikenal sebagai Madinah atau “Madinatun Nabi” (kota Nabi). Walaupun demikian. kemudian dikisahkan pula terjadi pertanda pada masa didalam kandungan. baik sebelum maupun sesudahnya. Penaklukan Mekkah Pada tahun ke-8 setelah berhijrah ke Madinah. Dalam syariat Islam. dan kemudian memberikan amnesti umum dan menegakkan peraturan agama Islam di kota Mekkah. Ia adalah orang yang paling dermawan. para sahabatnya. Satu perjanjian damai kemudian dibuat dengan pihak Quraish. Kemudian Muhammad diyakini diberikan mukjizat selama kenabiannya. Setiap orang yang bertemu Muhammad pasti akan berkata. Di antara kedua bahunya terdapat tanda kenabian dan memang ia adalah penutup para nabi. akhlaknya yang sangat mulia digambarkan dalam salah satu ayat Al-Qur‟an: “Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. mukjizat terbesar Muhammad adalah Al-Qur‟an. “Aku tidak pernah melihat orang yang sepertinya. Fisik dan ciri-ciri Muhammad Berikut adalah penggambaran sosok Muhammad dari salah satu istinya yaitu Aisyah. ia menolehkan wajah dan badannya secara bersamaan.000 orang. Kemampuan lain yang dimiliki Muhammad adalah kecerdasannya mengenai ilmu ketauhidan. masyarakat Islam dari Mekkah pada akhirnya berhasil sampai dengan selamat ke Yathrib. 7. dengan syarat Muhammad kembali pada tahun berikutnya. di antaranya adalah rambut ikal berwarna sedikit kemerahan. yang diyakini oleh umat muslim mustahil dikarang olehnya. Tulang kepala besar dan bahunya lebar.

Pundaknya bagus dan kokoh. Kecuali bulu halus yang tumbuh dari dada hingga pusar. Jika berjalan agak condong kedepan melangkah dengan anggun serta berjalan dengan cepat dan sering melihat kebawah dari pada keatas. Wajahnya bercahaya seperti bulan purnama. tegap. seperti dicor perak. Anas juga mengatakan bahwa Muhammad memiliki tinggi sedang.Dalam hadits riwayat Bukhari. orang yang paling dirindukan dan sebaik-baiknya keturunan. Ia memiliki kepala yang agak besar dan kuat. Ia sedikit lebih tinggi dari rata-rata orang tapi lebih pendek dari orang yang jangkung. ia juga memperhatikan pula rembulan tersebut. di antara alisnya nampak urat darah halus yang berdenyut bila sedang emosi. berperawak baik dan tegak. Rambutnya cukup tebal. terutama jika saat melakukan perjalanan jarak jauh dan ia selalu menyapa orang lain terlebih dahulu. Ali menambahkan bahwa Muhammad memiliki rambut lurus sedikit berombak. di matanya terlihat juga garis-garis merahnya. dengan tulang pundak bidang. Warna kulit cerah. Siapa saja yang mendekati dan bergaul dengannya maka akan langsung merasa terhormat. Persendian tulang yang kuat dada. matanya hitam dengan bulu mata yang panjang. Muhammad digambarkan sebagai orang yang berkulit putih dan berjenggot hitam dengan uban. Pergelangan tangannya cukup panjang. Kepalanya lebih besar dari rata-rata orang dan rambutnya agak keriting (berombak) agak panjang hingga mencapai kuping dan dibelah tengah. . Jabir (ra) juga meriwayatkan bahwa ia berkesempatan melihat Muhammad di bawah sinar rembulan. baginya Muhammad lebih indah dari rembulan tersebut. Muhammad orang yan baik hatinya dan paling jujur. Ditambahkan pula bahwa Ali belum pernah melihat orang sepertinya di antara sahabatnya sesudah wwafatnya Muhammad. serta tumitnya langsing. Rambutnya berombak. maka ia akan menghadapkan wajahnya keorang tersebut dengan penuh perhatian. kulitnya berwarna cerah tidak terlalu putih dan tidak pula hitam. Lengan dan dada bagian atas berbulu. Alis matanya melengkung hitam dan tebal. panjang sampai batas telinga. Mulutnya sedang. bagian-bagian tubuhnya tidak tertutup bulu lebat. Hidungnya agak melengkung dan mengkilap jika terkena cahaya serta tampak agak menonjol jika pertama kali melihatnya padahal sebenarnya tidak. yaitu ia bertubuh sedang. Kulit berwarna cerah dahinya agak lebar. Hind bin Abi Halah mendapat cerita dari Hasan bin Ali mengatakan bahwa Muhammad memiliki pribadi mulia dan sangat agung jika orang melihatnya. Bara‟a bin Aazib mengatakan bahwa Muhammad memiliki tinggi yang sedang. khidmat. Selalu berjalan agak dibelakang. Anggota tubuh lainnya normal dan proporsional. Bila ia berjalan sangat gesit dengan tubuh condong sedikit kedepan. Telapak tangan dan kaki beliau padat berisi. tangan dan kakinya kekar. Jika berhadapan dengan orang maka ia memandang orang itu dengan penuh perhatian dan tidak pernah melototi seseorang dan pandangannya menyejukkan. telapak tangannya agak lebar serta tangan dan kakinya berisi. Ali bin Abi Thalib meriwayatkan bahwa Muhammad tidaklah tinggi dan juga pendek. Dada dan pinggangnya seimbang dengan ukurannya. Tulang belikatnya cukup lebar. Ketika Muhammad wafat uban yang tumbuh di rambut dan janggutnya masih sedikit. Diantara bahunya ada tanda kenabian. Tidak memiliki bulu yang tebal tetapi hanya tipis dari dada sampai pusarnya. giginya putih cemerlang dan agak renggang. melangkahnya seolah-olah seperti turun (meloncat) dari suatu ketinggian. jari-jari tangan dan kaki cukup langsing. bersih dan bercahaya. Tidak gemuk dan tidak terlalu besar. Dalam satu hadits diterangkan mengenai corak fisik Muhammad. menghargai dan mencintainya. Jika berjalan. Dari kisah Jabir bin Samurah meriwayatkan bahwa Muhammad memiliki mulut yang agak lebar. Bulu-bulu halus tumbuh di dadanya dan terus kebawah sampai pusar. tidak tinggi sekali ataupun pendek. Berjanggut tipit tapi penuh rata sampai pipi. Jika berbicara dengan seseorang.

dimana sembilan di antaranya masih hidup sepeninggal Muhammad. yang berlangsung selama 25 tahun hingga Khadijah wafat. Pernikahan ini digambarkan sangat bahagia. Bara‟a bin Aazib pernah berkata. Perbedaan dengan nabi dan rasul terdahulu Dalam mengemban misi dakwahnya. yaitu kesaksian bahwa Tuhan yang berhak disembah atau diibadahi itu hanyalah Allah (QS 21:25). bahwa sebaiknya ia menikahi Sawda binti Zama (seorang janda) atau Aisyah (putri Abu Bakar. Ibnu Abbas mengatakan bahwa gigi depan Muhammad agak renggang tidak terlalu rapat dan jika bericara nampak putih berkilau.Abu Ishaq mengemukakan bahwa. 23:44) seperti halnya Nabi Musa yang diutus Allah kepada kaum Bani Israil. Muhammad pernah bersabda bahwa ia pernah menyaksikan gambaran tentang para nabi. Sedangkan persamaannya dengan nabi dan rasul sebelumnya ialah sama-sama mengajarkan Tauhid. 10. Para ahli sejarah antara lain Watt dan Esposito berpendapat bahwa sebagian besar perkawinan itu dimaksudkan untuk memperkuat ikatan politik (sesuai dengan budaya Arab).[24] Said al Jahiri mengatakan bahwa ia pernah mendengar Abu Taufik berkata bahwa pada saat ini tidak ada lagi yang masih hidup orang yang pernah melihat secara langsung Muhammad kecuali dirinya sendiri dan Muhammad memiliki roman muka sangat cerah dan perawakanna sangat baik. kemudian Muhammad juga mengatakan bahwa ia pernah melihat Malaikat Jibril yang mirip dengan Dehya Kalbi. Abu Hurairah mengatakan bahwa Muhammad sangatlah rupawan. Muhammad disarankan oleh Khawla binti Hakim. . bahwa rona Muhammad lebih mirip purnama yang cerah. dan melihat Isa yang mirip salah seorang sahabatnya yang bernama Urwah bin Mas‟ud dan ketika melihat Ibrahim dikatakan sangat mirip dengan dirinya sendiri (Muhammad). Pada umur 25 Tahun ia menikah dengan Khadijah. Pernikahan Nabi Muhammad Selama hidupnya Muhammad menikahi 11 atau 13 orang wanita (terdapat perbedaan pendapat mengenai hal ini). 34 : 28). sedangkan nabi dan rasul sebelumnya hanya diutus untuk umatnya masing-masing (QS 10:47. dimana Muhammad akhirnya menikahi keduanya. atau memberikan penghidupan bagi para janda (saat itu janda lebih susah untuk menikah karena budaya yang menekankan perkawinan dengan perawan). rona mukanya secemerlang matahari dan tidak pernah melihat orang yang secepatnya. Diantaranya adalah Musa berperawakan langsing seperti orangorang dari Suku Shannah. Dikatakan jika Abu Hurairah dan yang lainnya berusaha mengimbangi jalannya Muhammad dan nampak ia seperti berjalan santai saja. Seolah-olah tanah digulung oleh langkah-langkah Muhammad jika sedang berjalan. Kemudian setelah itu Muhammad tercatat menikahi beberapa wanita lagi sehingga mencapai total sebelas orang. seperti dibentuk dari perak. Rambutnya cenderung berombak dan Abu Hurairah belum pernah melihat orang yang lebih baik dari dan lebih tampan dari Muhammad. umat Islam percaya bahwa Muhammad diutus Allah untuk menjadi Nabi bagi seluruh umat manusia (QS. sehingga saat meninggalnya Khadijah (yang bersamaan dengan tahun meninggalnya Abu Thalib pamannya) disebut sebagai tahun kesedihan. Sepeninggal Khadijah. 11. Jabir bin Abdullah mengatakan.

Nabi Muhammad saw berasal dari kabilah Quraisy. kenabian seorang nabi dapat diketahui melalui tiga jalan: 1. tinggi dan sempurna. 3. Menurut pendapat masyhur. Pengakuan sebagai nabi. tahun 571 Masehi di Makkah. Dalam perjalanan pulang ke Makkah. cucu Hasyim.. beliau wafat pada hari Senin bulan Shafar 11 Hijriah di Madinah. kakek dan paman beliau. sang ibu mengambilnya kembali. tepatnya keturunan Hasyim. Kelayakan Menjadi Nabi Maksud asumsi di atas adalah seorang yang mengaku menjadi nabi harus memiliki akhlak dan seluruh etika yang terpuji. Pengakuan Sebagai Nabi Telah diketahui oleh setiap orang bahwa Rasulullah saw telah mengaku sebagai nabi di Makkah pada tahun 611 M. Ayah beliau adalah Abdullah bin Abdul Muthalib. Abdullah melakukan pepergian ke Syam. ia wafat di Madinah dan dikuburkan di kota itu juga. beliau diutus menjadi nabi oleh Allah. Musuh dan teman memuji beliau karena akhlaknya. Beliau tinggal di rumah Halimah selama empat tahun. dan sangat banyak sekali di antara mereka yang mengikuti ajakan beliau itu. salah satu kabilahQuraisy. Ia menamakan beliau sebagai pamungkas para nabi dan memujinya karena kemuliaan akhlaknya. Beliau menjalani hidup bersamanya selama dua puluh lima tahun hingga ia wafat pada usia enam puluh lima tahun. Setelah menikah. dan dengan kelahirannya itu. Dengan tujuan untuk berkunjung ke kerabat ayahnya di Madinah. Sesuai dengan kebiasaan para bangsawan Makkah. Semua itu telah dimiliki oleh Rasulullah saw. dunia menjadi terang-benderang. beliau selalu mengajak umat manusia untuk memeluk agama Islam. sang ibunda membawanya pergi ke Madinah. secara bergantian. Ketika pulang dari pepergian itu. Mukjizat. Abdul Muthalib dan Abu Thalib memelihara beliau. beliau menikah dengan Khadijah yang waktu itu sudah berusia empat puluh tahun. Setelah beberapa bulan dari wafatnya sang ayah berlalu. 2. Setelah itu. . Ibunda beliau adalah Aminah binti Wahbyang berasal dari keturunan Bani Zuhrah. sebuah daerah yang terletak antara Makkah dan Madinah. Nabi pamungkas para nabi lahir di bulan Rabi’ul Awal. Setelah ibunda beliau wafat. Kelayakan menjadi nabi. Pada usia dua puluh lima tahun. Hingga akhir usia. penyembahan berhala dan api telah menguasai seluruh dunia. ibundanya wafat dan dikebumikan di Abwa`. memberitakan sifat-sifat sempurna dan kelakuan terpujinya dan membebaskannya dari setiap karakterisitik yang buruk. masa di mana syirik. dan terbebaskan dari segala karakterisitik yang tidak terpuji. Ia mewahyukan kepada beliau al-Quran yang seluruh manusia dan jin tidak mampu untuk menandinginya. ibundanya menyerahkan Muhammad kecil kepada Halimah Sa’diyah dari kabilah Bani Sa’d untuk disusui. Pada usia empat puluh tahun. Bukti Kenabian Rasulullah saw Secara global. Beliau hidup di dunia ini selama enam puluh tiga tahun. dari sisi kesempurnaan jiwa harus orang yang paling utama.

kami . beliau tidak meninggalkan sekeping Dinar dan Dirham pun. ketegaran. Beliau selalu menghormati orang-orang berilmu dan berakhlak mulia. beliau tidak pernah makan sendirian. beliau duduk menghadap ke arah Kiblat. perubahan dan revolusi yang beliau cetuskan di seanterao dunia. Mukjizat Akhlak Sejak masa muda. eberanian beliau sangat terkenal sehingga Imam Ali as pernah berkata: etika perang mulai memanas. ampunilah kaumku. sabar. Beliau tidak pernah menentukan tempat duduk khusus bagi dirinya. Sebisa mungkin. Mukjizat ilmiah. Nabi Muhammad saw telah dikenal dengan kejujuran. sifat-sifat Allah. Orang yang paling utama di sisi beliau adalah orang yang dikenal dengan kebajikanya terhadap Muslimin dan orang yang termulia adalah orang yang lebih bertindak toleran dan tolong-menolong terhadap umat Islam. 3. amanat. Beliau selalu mengharapkan kebaikan seluruh umat manusia. Beliau memperlakukan masyarakat sedemikian rupa sehingga mereka merasa dirinya adalah orang termulia di sisi beliau. beliau tak ada taranya. dan sabda-sabda beliau yang mulia berkenaan dengan tauhid. Beliau tidak pernah mencela dan mencerca seseorang. Mukjizat amaliah. karena mereka tidak mengetahui. menyayangi anakanak kecil dan membantu orang-orang yang terlantar. Beliau selalu menghormati orang-orang tua. Budi pelerti beliau yang menyeluruh telah meliputi seluruh umat manusia. Setiap berjumpa dengan seseorang. Beliau tidak pernah menyembunyikan keceriaan wajah terhadap para sahabat dan selalu mencari berita tentang kondisi mereka. alam memaafkan. beliau tidak pernah melebihi rakyat biasa. Mukjizat keturunan. Ketika beliau meninggal dunia. Beliau tida pernah duduk dan bangun (dari duduk) kecuali dengan menyebut nama Allah dan mayoritasnya. Ia belas-kasih dan pengasih terhadap Mukminin. khususnya di Hijaz dan jazirah Arab. akhlak beliau yang mulia. Sesungguhnya engkau berada di puncak akhlak yang agung. Dalam kesabaran dan kerendahan diri beliau tidak memiliki sekutu dan dalam kemanisan etika beliau tak tertandingi. penyayang dan belas-kasih terhadap mereka. dan setiap orang yang insaf tidak akan meragukan semua itu. beliau lebih bijaksana. serta nasihat-nasihat beliau telah membuktikan kelayakan beliau untuk menduduki kursi kenabian. adil. Beliau tidak pernah mengizinkan siapa pun berdiri (untuk menghormati)nya. Beliau selalu duduk di atas tanah dan duduk bersama orang-orang miskin serta makan bersama mereka. Mukjizat Mukjizat dapat disimpulkan dalam lima hal: 1.Kesimpulannya. Beliau tidak banyak berbiacara dan tidak pernah memotong pembicaraan seseorang kecuali ia berbicara kebatilan. Beliau selalu sabar menghadapi perangai buruk bangsa Arab dan orang-orang yang asing bagi beliau. 4. beliau selalu memulai mengucapkan salam dan berjabat tangan dengannya. berani dan pengasih. dan kedermawanan. 2. beliau hanya berkata Ya Allah. tata krama beliau yang terpuji. Dalam makan dan berpakaian. 5. hukum halal dan haram. Beliau selalu memberikan tempat khusus kepada orang-orang baik di sisi beliau. Dibandingkan dengan yang lain. Mukjizat akhlak. Mukjizat maknawiyah. kesabaran. Beliau tidak pernah mencari-cari kesalahan orang lain. etika mendapatkan gangguan dan cemoohan masyarakatnya.

kemukjizatan seluruh perilaku beliau akan jelas bagi kita. Dalam kurun waktu dua puluh tiga tahun. Beliau tidak hanya terpengaruh oleh kondisi kehidupan masyarakat kala itu. bahkan beliau berhasil merubahnya. beliau berhasil sebuah umat yang satu dan menjalin persaudaraan. etika penduduk Makkah melihat kejadian itu. beliau mendirikan sebuah agama baru yang bersifat Ilahi. Yusuf: 92) Beliau memaafkan seluruh kriminalitas dan kejahatan yang pernah mereka lakukan seraya mengucapkan sabda beliau yang spektakuler: Pergilah! alian bebas. Akan tetapi. beliau berhasil membentuk sebuah umat yang bernama umat Muhammad saw. Kedua. pidato dan nasihat-nasihat beliau secara panjang lebar. Ketiga. Beliau tidak hanya tidak terpengaruh oleh karakteristik duri-duri itu. hati beliau tersentuh dan menangis. Setelah beberapa tahun berlalu. beliau memegang pintu a’bah seraya bersabda (kepada musyrikin Makkah): Apa yang kalian katakan dan sangka sekarang? Mereka menjawab: ami mengatakan dan menyangka kebaikan (terhadapmu). persamaan. Engkau telah berhasil berkuasa terhadap kami. Engkau adalah seorang pemurah dan putra seorang pemurah. Engkau pasti mampu melakukan apa yang kau inginkan. Keempat pekerjaan besar itu adalah sebagai berikut: Pertama. menundukkan hati masyarakat.berlindung kepada beliau. beliau berhasil membentuk sebuah pemerintahan yang berlandaskan kepada kebebasan dan kemerdekaan yang sempurna. pemerintahan ini pernah menjadi satu-satunya pemerintahan . masing-masing memiliki seorang pemimpin. Mukjizat Ilmiah Dengan merujuk kepada buku-buku yang memuat sabda. Hingga sekarang umat ini masih eksis dan terus bertambah. Allah akan mengampuni kalian. itu pun sebuah masyarakat fanatis dan bodoh tanpa syarat dan menjadikan mereka taat dari lubuk hati bukanlah sebuah pekerjaan yang mudah. Ketika berhasil membebaskan Makkah. Mendengar pengakuan mereka ini. Beliau bak sebuah bunga yang tumbuh di ladang duri. beliau telah berhasil melakukan empat pekerjaan besar dan fundamental meskipun banyak aral melintang dan problema yang melilit. khususnya masyarakat kala itu. biasa melakukan pekerjaan secara tersendiri dan tidak pernah memiliki sebuah pemerintahan yang terpusat itu. Dengan sedikit merenungkan kondisi dan karakteristik masyarakat Hijaz. mukjizat ilmiah beliau ini dapat dipahami dengan jelas. bahkan beliau berhasil mempengaruhi gaya hidup mereka. Setelah itu beliau bersabda: Aku mengatakan seperti apa yang pernah dikatakan oleh saudaraku Yusuf bahwa ‘Tiada cercaan bagi kalian pada hari ini. (QS. Masing-masing pekerjaan itu dalam kondisi normal semestinya memerlukan usaha bertahun-tahun untuk dapat tegak berdiri sepanjang masa. mereka pun turut menangis. kebebasan dan kesatun kalimat dalam arti yang sebenarnya di antara mereka. Dari sisi kekuatan dan kemampuan. Menjadikan seseorang taat adalah sebuah pekerjaan yang mudah. berbeda dengan agama-agama yang sedang berlaku pada masa beliau. di tengah-tengah kabilah yang berpecah-belah. Rasa memaafkan beliau sangat besar. dan Ia adalah Lebih Pengasih dari para pengasih’. dari kabilah-kabilah berpecah-belah yang selalu saling bermusuhan dan memiliki hobi berperang. Beliau telah berhasil menciptakan banyak orang beriman kepada agama tersebut sehingga sampai sekarang pun pengaruh spiritual beliau masih kuat tertanam di dalam lubuk hati ratusan juta pengikutnya. Mukjizat Amaliah Dapat diakui bahwa seluruh perilaku beliau dari sejak lahir hingga wafat adalah sebuah mukjizat.

Pembahasan panjang-lebar tentang masalah ini tidak relevan untuk kesempatan pendek ini. Allah telah menjamin keterjagaannya dalam firman-Nya: “Kami-lah yang telah menurunkan al-Quran ini dan Kami pulalah yang akan menjaganya. Di hauzah-hauzah ilmiah selalu dibahas dan didiskusikan oleh para fuqaha besar dalam sebuah obyek pembahasan fiqih. dan mempraktikkannya dapat mendatangkan kebahagiaan umat manusia. mereka akan lari tunggang-langgang meninggalkan Makkah dan kehidupan mereka. Hanya kedudukan tinggi kenabianlah yang mampu menghaturkan putri-putri dan para imam ma’shum seperti ini kepada masyarakat. adalah dalil tersendiri atas kenabian Rasulullah saw. serta berlindung ke gunung-gunung. dan dari sejak saat itu hingga sekarang selalu mendapatkan perhatian dan penelaahan dari berbagai segi oleh seluruh masyarakat dunia. Undang-undang ini tidak akan pernah layu. Kitab ini terselamatkan dari segala bentuk tahrif. Kitab ini berhasil membangkitkan rasa heran para ilmuan dan sepanjang masa masih memiliki kekokohan dan kedudukannya yang mulia. kehidupan. Beliau pernah menulis enam surat dalam satu hari kepada para raja penguasa masa itu dan mengajak mereka untuk memeluk Islam. Seandainya tidak ada dalil lain untuk membuktikan kenabian Rasulullah saw kecuali keberadaan keturunan semacam itu. Furu’uddin dan kewajiban amaliah.” Mukjizat Keturunan Salah satu mukjizat beliau yang lain adalah keturunan suci beliau yang terjaga dari dosa. ucapan dan perilaku Ahlubait as akan mengakui bahwa setiap dari mereka. sebagaimana al-Quran.mutlak di dunia setelah satu abad berlalu. [1] Undang-undang ini akan selamanya hidup kekal. Seseorang yang sadar dengan memperhatikan ilmu. Ratusan tafsir dan buku tentang hakikat arti dan kosa katanya telah ditulis. KARAKTER DAN KEUTAMAAN RASULLULLAH SAW . Keempat. Undang-undang ini akan tetap kekal hingga hari Kiamat. Bahkan. Ketika surat beliau sampai ke tangan raja Iran dan melihat nama beliau disebutkan di atas namanya. ehalalan Muhammad adalah halal selamanya hingga hari Kiamat dan keharamannya adalah haram selamanya hingga hari iamat. beliau telah menetapkan dan menunjukkan sederetan undang-undang yang mencakup seluruh kebutuhan umat manusia. hal itu sudah mencukupi dan hujjah sudah sempurna. pengurangan dan penambahan. Mereka tidak dapat memahami bahwa bangsa Arab telah memiliki seorang pemimpin Ilahi dan mereka bukanlah bangsa Arab yang dulu lagi. raja-raja yang menganggap diri mereka berada di puncak kekuatan dan meremehkan kaum Arab. Ya! Para raja itu berpikir bahwa bangsa Arab adalah sebuah bangsa yang tidak akan menunjukkan reaksi apa pun di hadapan pasukan kecil seperti bala tentara Habasyah. Mukjizat Ma’nawiyah Mukjizat abadi beliau adalah al-Quran yang telah turun kepada beliau dalam kurun waktu dua puluh tiga tahun. dalam kurun waktu dua puluh tiga tahun. ia marah seraya memerintahkan para suruhannya untuk pergi ke Madinah dan membawa Muhammad ke hadapannya.

berbuat baik dengan fakir miskin dan terhadap hewan dia selalu menanamkan rasa kasih sayang dan melarang untuk menyakiti binatang Salah satu contoh rasa prikemanusian rasul saw adalah ketika mengutus pasukan untuk berperang dengan musuh dia selalu berpesan tidak boleh menyerang kaum sipil.dan kewaspadaan beliau.Salah satu karekter rasulullah saw yang paling menonjol adalah kemenangan tidak menjaga kan dia bangga hal ini bisa kita lihat diperang badar dan pembebasan kita makkah(fathu makkah) dan kekalahan tidak membuat dia putus asa dapat kita lihat pristiwa perang uhud bahkan dengan cekatan is mempersiapkan pasukan baru untuk menghadapi hamru"ul asad dan pengingkari perjanjian yang dilakukan kaum yahudi bani quraizah .dia lebih memilih damai terhadap musuh dari pada berperang ketika berperang dia berpesan tidak boleh membunuh lanjut usia anak kecil perempuan dan mengniaya musuh yang sudah tidak berdaya Ketika kaum quraisi minta suaka politik kepadanya ia tidak memberlakukan baikot ekonomi bahkan ia menyepakati import gandum dari yaman Ia juga menyerukan realisasikan sebuah perdamaian dunia dan melarang peperanga kecuali hal yang darurat USAHA RASUL SAW DALAM MEMBENTUK MASYARAKAT &BERPRIKEMANUSIAN Kedatangan rasul adalah sebuah rahmat bagi manusia semuanya is tidak pernah membedakan seseorang pun baik itu kulit putih atau kulit hitam dan dari suku bangsa mana. Dia memperlakukan kaum dan pengikutnya dengan tujuan mempererat silaturrahmi dan selalu menamamkan rasa percaya diri dalam mereka is selalu mengasihi anak anak kecil dan mengayomi mereka.selalu mengedek kekuatan musuh dengan teliti dan mempersiapkan segalanya.ia telah membebaskan seorang tawanan perang dengan tangan dia sendiri disaat ia mendengar keluhan rasa sakit tangannya diikat. RASUL SEBAGAI PANGLIMA PERANG Kita bisa lihat keberasilan beliau dalam memenangkan peperangan dan menciptakan perdamaian dan mengujudkan manusia yang berakhlak dan memimpin pasukan dengan gagah berani TATA KRAMA BERGAUL Beliau tidak pernah sombong dalam pergaulan selalu tersenyum berbuat baik sesame manusia selalu .karma semua manusia itu makan dari rizki allah yang diberikan allah Rasul saw mengajak manusia untuk 1:meningkatkan harkat martabat manusia ia bersabda semua manusia berasil dari adam dan ia berasal dari tanah 2: mengajak damai sebelum perang 3: memaafkan sebelom membalas 4: mempermudah seseorang sebelom membalas perbuatan dari uraian diatas dapat kita simpulkan bahwa peperangan yang dilaksanakan bertujuan untuk merealisasikan tujuan tujuan insani yang agung dan menuju kepada tatanan masyarakat yang berprikemanusian ia telah membuktikan bahwa dirinya adalah sebuah rahmat bagi manusia dan alam semesta peristiwa itu bisa dilihat dari pembebasan kota makkah dangan segala kemenangan yang telah digapai saat itu ia tetap berbuat baik dengan musuh dan enggan untuk membalas dendam padahal ia dapat melaksanakan ia pernah memaafkan mereka dengan sabda"pergilah kalian karma kalian sekarang sudah bebas pada waktu perang dzatur riqa dia berasil menangkap pemimpin gauts bin al harits yang berusaha beberapa kali membunuh beliau akan tetapi tetap dimaafkan rasul memperlakukan tawanan perang dengan baik .

Abu Bakar menatap mata itu dengan berkaca-kaca. “Ketahuilah. Malaikat maut telah datang menghampiri. Pagi itu. Maka taati dan bertakwalah kepada-Nya. Barang siapa mencintai sunnahku. “Wahai umatku. Matahari kian tinggi. Manusia tercinta itu. Sedang di dalamnya. Kuwariskan dua perkara pada kalian. Kemudian dipanggilah Jibril yang sebelumnya sudah bersiap di atas langit dunia . burung-burung gurun enggan mengepakkan sayapnya.” kata Fatimah yang membalikkan badan dan menutup pintu. “Bolehkah saya masuk?” tanyanya. Rasulullah dengan suara lemah memberikan kutbah terakhirnya. Tanda-tanda itu semakin kuat. meski langit mulai menguning di ufuk timur. Tapi Fatimah tidak mengizinkannya masuk. “Siapakah itu wahai anakku?” “Tak tahulah ayahku. “Isyarat itu telah datang. Seolah-olah bahagian demi bahagian wajah anaknya itu hendak dikenang. Tiba-tiba dari luar pintu terdengar seorang yang berseru mengucapkan salam.menyenguk orang sakit tidak pernah memotong pembicaraan lawan tidak pernah mengangap dirinya mulia dari teman yang diajak bicara... tapi pintu rumah Rasulullah masih tertutup. al-Qur’an dan sunnahku. ayahku sedang demam. “Maafkanlah. Fatimah menahan ledakkan tangisnya.Masih banyak lagi sipat2 rasul yang kita bisa dapat teladani. hampir selesai menunaikan tugasnya di dunia. tatkala Ali dan Fadhal dengan cergas menangkap Rasulullah yang berkeadaan lemah dan goyah ketika turun dari mimbar. kalau mampu. kita semua ada dalam kekuasaan Allah dan cinta kasih-Nya.. orang sepertinya baru sekali ini aku melihatnya. akan masuk syurga bersama-sama aku. Rasulullah menatap puterinya itu dengan pandangan yang menggetarkan. Rasulullah sedang terbaring lemah dengan keningnya yang berkeringat dan membasahi pelepah kurma yang menjadi alas tidurnya.” tutur Fatimah lembut. Usman menghela nafas panjang dan Ali menundukkan kepalanya dalam-dalam. Umar dadanya naik turun menahan nafas dan tangisnya. dialah yang memisahkan pertemuan di dunia. Di saat itu.” keluh hati semua sahabat kala itu. mudah2an kita bisa dapat meniru akhlak rasulullah amin. Rasulullah akan meninggalkan kita semua. bererti mencintai aku dan kelak orang-orang yang mencintaiku. Lalu. Rasulullah pun menanyakan kenapa Jibril tidak menyertainya. dialah yang menghapuskan kenikmatan sementara. Kemudian ia kembali menemani ayahnya yang ternyata sudah membuka mata dan bertanya pada Fatimah. seluruh sahabat yang hadir di sana pasti akan menahan detik-detik berlalu. yang telah dicontohkan Allah SWT melalui kehidupan Rasul-Nya.” kata Rasulullah.. saatnya sudah tiba.” Khutbah singkat itu diakhiri dengan pandangan mata Rasul yang tenang menatap sahabatnya satu persatu. Detik-detik Sakaratul Maut Rasulullah SAW Inilah bukti cinta yang sebenar-benarnya tentang cinta. Dialah malakul maut.

Nampak seluruh tubuh Rasulullah bersimbah peluh. sepeninggalanku?” “Jangan khawatir. melihat kekasih Allah direnggut ajal. berakhirlah hidup manusia mulia yang memberi sinaran kemuliaan itu. Betapa cintanya Rasulullah kepada kita. betapa sakitnya. “Jibril. “Ya Allah. ummatiii?” Dan. wahai Rasul Allah. aku pernah mendengar Allah berfirman kepadaku: ‘Kuharamkan syurga bagi siapa saja. Bibirnya bergetar seakan hendak membisikkan sesuatu. Sementara Ali yang duduk di sampingnya hanya menundukan kepalanya semakin dalam. jangan pada umatku. matanya masih penuh kecemasan dan tanda tanya. Fatimah hanya mampu memejamkan matanya. Perlahan-lahan ruh Rasulullah ditarik. wa maa malakat aimanuku. “Uushiikum bis shalati.” Di luar pintu tangis mulai terdengar bersahutan.” kata Jibril sambil terus berpaling. Semua syurga terbuka lebar menanti kedatanganmu. Badan Rasulullah mulai dingin. Ali pun segera mendekatkan telinganya.” Perlahan terdengar desisan suara Rasulullah mengaduh. “Ummatii. Kini. Jibril pun memalingkan muka. urat-urat lehernya menegang.” kata Jibril meyakinkan.” kata Jibril. sahabat saling berpelukan. Fatimah menutupkan tangan di wajahnya. “Pintu-pintu langit telah terbuka. Tapi. Sedetik kemudian terdengar Rasulullah memekik kerana sakit yang tidak tertahankan lagi. peliharalah shalat dan peliharalah orang-orang lemah di antaramu. mampukah kita mencintai sepertinya? Allahumma sholli ‘ala Muhammad wa baarik wa salim ‘alaihi. jelaskan apa hakku nanti di hadapan Allah?” tanya Rasululllah dengan suara yang amat lemah. kaki dan dadanya sudah tidak bergerak lagi. timpakan saja semua siksa maut ini kepadaku.menyambut ruh kekasih Allah dan penghulu dunia ini. sakaratul maut ini. Detik-detik kian dekat. dan Ali kembali mendekatkan telinganya ke bibir Rasulullah yang mulai kebiruan. “Siapakah yang sanggup. dahsyat sekali maut ini. “Jijikkah engkau melihatku. “Engkau tidak senang mendengar kabar ini?” tanya Jibril lagi. ummatii. “Jibril. para malaikat telah menanti ruhmu. . semua penjelasan Jibril itu tidak membuat Rasul lega.” pinta Rasul pada Allah. saatnya Izrail melakukan tugas. hingga engkau palingkan wajahmu Jibril?” tanya Rasulullah pada Malaikat pengantar wahyu itu. kecuali umat Muhammad telah berada di dalamnya. “Kabarkan kepadaku bagaimana nasib umatku kelak.