Sejarah Perjalanan Hidup Nabi Muhammad SAW

Sejarah Nabi Muhammad – Nabi Muhammad adalah Nabi Allah atau Rasul yang terakhir, pembawa ajarah islam. Menurut sejarah biografi tradisional Muslimnya (dalam bahasa Arab disebut sirah), beliau lahir pada tahun gajah yaitu sekitar 20 April 570/571, di Mekkah (“Makkah”) dan wafat pada 8 Juni 632 di Madinah. Ketika Muhammad masih dalam kandungan ibunya (Aminah Binti Wahab) ayahnya (Abdullah) meninggal dunia dalam perjalanan dagang di Yatsrib. Pada usia enam tahun, ibu Muhammad (Aminah) meninggal dunia sepulang dari kepergiannya ke Yatsrib (Madinah) untuk mengunjungi keluarganya dan ziarah ke makam ayahnya. Setelah ibunya meninggal, Muhammad di rawat oleh kakeknya yaitu Abdul Muththalib, dan selepas kakeknya meninggal, beliau dijaga/dirawat oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Nabi Muhammad merupakan salah satu Nabi Ulul Azmi Sebelum masa kenabian, Muhammad mendapatkan dua julukan dari para kaum Quraisy yaitu AlAmin yang artinya “orang yang dapat dipercaya” dan As-Saadiq yang artinya “yang benar”. Setelah masa kenabian para sahabatnya memanggilnya dengan gelar Rasul All?h, kemudian menambahkan kalimat Shalallaahu „Alayhi Wasallam yang berarti “semoga Allah memberi kebahagiaan dan keselamatan kepadanya”; sering disingkat “S.A.W” atau “SAW”) setelah namanya (Muhammad SAW). Dalam Buku The 100, karya Michael H. Hart, menetapkan Muhammad sebagai tokoh paling berpengaruh sepanjang sejarah kehidupan manusia. Menurut Hart, Muhammad adalah satusatunya orang yang berhasil meraih keberhasilan luar biasa baik dalam hal agama maupun hal duniawi. Dia memimpin bangsa yang awalnya terbelakang dan terpecah belah, menjadi bangsa maju yang bahkan sanggup mengalahkan pasukan Romawi di medan pertempuran. Sebagaimana tercantum dalam Wikipedia, ada beberapa hal mengenai sejarah kehidupan Nabi Muhammad SAW, diantaranya: Sejarah Nabi Muhammad 1. Kelahiran Nabi Muhammad Para penulis sirah (biografi) Muhammad pada umumnya sepakat bahwa ia lahir di Tahun Gajah, yaitu tahun 570 M. Muhammad lahir di kota Mekkah, di bagian Selatan Jazirah Arab, suatu tempat yang ketika itu merupakan daerah paling terbelakang di dunia, jauh dari pusat perdagangan, seni, maupun ilmu pengetahuan. Ayahnya, Abdullah, meninggal dalam perjalanan dagang di Yatsrib, ketika Muhammad masih dalam kandungan. Ia meninggalkan harta lima ekor unta, sekawanan biri-biri dan seorang budak perempuan bernama Ummu Aiman yang kemudian mengasuh Nabi. Pada saat Muhammad berusia enam tahun, ibunya Aminah binti Wahab mengajaknya ke Yatsrib (Madinah) untuk mengunjungi keluarganya serta mengunjungi makam ayahnya. Namun dalam perjalanan pulang, ibunya jatuh sakit. Setelah beberapa hari, Aminah meninggal dunia di Abwa‟ yang terletak tidak jauh dari Yatsrib, dan dikuburkan di sana. Setelah ibunya meninggal, Muhammad dijaga oleh kakeknya, „Abd al-Muththalib. Setelah kakeknya meninggal, ia dijaga oleh pamannya, Abu Thalib. Ketika inilah ia diminta menggembala kambing-kambingnya disekitar Mekkah dan kerap menemani pamannya dalam urusan dagangnya ke negeri Syam (Suriah, Libanon dan Palestina). Hampir semua ahli hadits dan sejarawan sepakat bahwa Muhammad lahir di bulan Rabiulawal, kendati mereka berbeda pendapat tentang tanggalnya. Di kalangan Syi‟ah, sesuai dengan arahan para Imam yang merupakan keturunan langsung Muhammad, menyatakan bahwa ia lahir pada hari Jumat, 17 Rabiulawal; sedangkan kalangan Sunni percaya bahwa ia lahir pada hari Senin, 12 Rabiulawal atau (2 Agustus 570M). 2. Berkenalan dengan Khadijah Ketika Muhammad mencapai usia remaja dan berkembang menjadi seorang yang dewasa, ia mulai mempelajari ilmu bela diri dan memanah, begitupula dengan ilmu untuk menambah keterampilannya dalam berdagang. Perdagangan menjadi hal yang umum dilakukan dan dianggap yang dapat kita pelajari

Jibril berkata: Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan manusia dari segumpal darah. ia bersatu dengan orang-orang Quraisy dalam perbaikan Ka‟bah. Ia menyayangi orang-orang miskin. yang kemudian dikenali sebagai Jabal An Nur. Muhammad tetap sebagai orang yang memiliki gaya hidup sederhana. Ia pula yang memberi keputusan di antara mereka tentang peletakan Hajar al-Aswad di tempatnya. Ia menjawab. dengan nama Tuhanmu yang Maha Pemurah. Ia hidup dengan cara amat sederhana dan membenci sifat-sifat angkuh dan sombong. para janda dan anak-anak yatim serta berbagi penderitaan dengan berusaha menolong mereka. Ia bisa berhari-hari bertafakur dan beribadah disana dan sikapnya itu dianggap sangat bertentangan dengan kebudayaan Arab pada zaman tersebut dan di sinilah ia sering berpikir dengan mendalam. berkelakuan kasar dan lain-lain. yang mengajar manusia dengan perantaraan (menulis. ketika Muhammad sedang bertafakur di Gua Hira‟. hingga akhirnya ia memperoleh gelar Al-Amin yang artinya “orang yang dapat dipercaya”. Ia adalah seseorang yang memiliki status tinggi di suku Arab dan Khadijah sering pula mengirim barang dagangan ke berbagai pelosok daerah di tanah Arab. karena pada saat itu suku Quraisy memiliki adat dan budaya yang lebih menekankan perkawinan dengan gadis ketimbang janda. atau 39 tahun 3 bulan 8 hari menurut perhitungan tahun syamsiah (penanggalan berdasarkan matahari). tidak menjadi halangan bagi mereka. 3. Akhirnya. membuatnya dipercaya sebagai agen penjual perantara barang dagangan penduduk Mekkah. Perbedaan umur yang sangat jauh dan status janda yang dimiliki oleh Khadijah.sebagai salah satu pendapatan yang stabil. meminum minuman keras. tetapi jawabannya tetap sama. Bacalah. “Saya tidak bisa membaca”. Kerasulan Nabi Muhammad Muhammad dilahirkan di tengah-tengah masyarakat terbelakang yang senang dengan kekerasan dan pertempuran dan menjelang usianya yang ke-40. memohon kepada Allah supaya memusnahkan kekafiran dan kebodohan. ia sering menyendiri ke Gua Hira‟ sebuah gua bukit sekitar 6 km sebelah timur kota Mekkah. . Ketika itu ia berusia 40 tahun 6 bulan 8 hari menurut perhitungan tahun kamariah (penanggalan berdasarkan bulan). Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. 4. membaca). Akhirnya. ia lebih memilih untuk mendistribusikan keuangannya kepada halhal yang lebih penting. Ia diminta membaca. tetapi ia masih memiliki kecantikan yang menawan. Pada saat itu Muhammad berusia 25 tahun sedangkan Khadijah mendekati umur 40 tahun. Muhammad pun jatuh cinta kepada Khadijah kemudian mereka menikah. Ia juga menghindari semua kejahatan yang biasa di kalangan bangsa Arab pada masa itu seperti berjudi. Pada suatu malam sekitar tanggal 17 Ramadhan/ 6 Agustus 611. Nabi Muhammad Memperoleh Gelar Ketika Muhammad berumur 35 tahun. Walaupun harta kekayaan mereka semakin bertambah. Jibril membangkitkannya dan menyampaikan wahyu Allah di telinganya. Reputasi Muhammad membuatnya terpesona sehingga membuat Khadijah memintanya untuk membawa serta barang-barang dagangannya dalam perdagangan. Kaumnya sangat mencintainya. Malaikat Jibril mendatanginya. sehingga ia dikenal sebagai As-Saadiq yang memiliki arti “yang benar”. Saat itu ia sangat masyhur di antara kaumnya dengan sifat-sifatnya yang terpuji. Seseorang yang telah mendengar tentang anak muda yang sangat dipercaya dengan adalah seorang janda yang bernama Khadijah. Muhammad menemani pamannya berdagang ke arah Utara dan secepatnya tentang kejujuran dan sifat dapat dipercaya Muhammad dalam membawa bisnis perdagangan telah meluas. Diriwayatkan pula bahwa Muhammad percaya sepenuhnya dengan ke-Esaan Tuhan.(Al-Alaq 96: 1-5) Ini merupakan wahyu pertama yang diterima oleh Muhammad. Jibril mengulangi tiga kali meminta agar Muhammad membaca. Muhammad dijanjikan olehnya akan dibayar dua kali lipat dan Khadijah sangat terkesan dengan sekembalinya Muhammad dengan keuntungan yang lebih dari biasanya.

Amr bin Nufail masuk Islam dan bergabung membela Muhammad. 5.Qur??n (bacaan). Muhammad sendiri.Setelah pengalaman luar biasa di Gua Hira tersebut. pada tahun 622 hijrah ke Madinah. sebagian orang Islam disiksa. Namun pada awal tahun 613. kota yang berjarak sekitar 200 mil (320 km) di sebelah Utara Mekkah. Kebanyakan ayat-ayatnya mempunyai arti yang jelas. Abdul Rahman bin Auf. Mereka menemui Muhammad dan beberapa orang Islam dari Mekkah di suatu tempat bernama Aqabah secara sembunyi-sembunyi. Nabi Muhammad Hijrah ke Madinah Di Mekkah terdapat Ka‟bah yang telah dibangun oleh Nabi Ibrahim. Ubaidah bin Harits. mereka lalu bersumpah untuk melindungi Islam. Mendengar cerita yang dialami Muhammad. dan mereka menjalankan berbagai tradisi keagamaan mereka dalam kunjungan tersebut. dianiaya. Ali. yaitu pamannya yang saat itu belum menganut Islam. yaitu penganut agama Islam. Akibat halangan dari masyarakat jahiliyyah di Mekkah. Banyak tokoh-tokoh bangsa Arab seperti Abu Bakar. mereka akan memusuhi dan melawannya. Di antara mereka yang tertarik dengan seruannya ialah sekumpulan orang dari Yathrib (dikemudian hari berganti nama menjadi Madinah). ia menceritakan pengalamannya kepada sang istri. dan dikumpulkan dalam kitab bernama Al Mushaf yang juga dinamakan Al. Setelah menganut Islam. memperbolehkan orang-orang Islam berhijrah ke negaranya dan melindungi mereka dari tekanan penguasa di Mekkah. bahwa ia telah dipilih oleh Tuhan menjadi seorang nabi. kaumnya akan mengatakan bahwa ia seorang penipu. Tahun berikutnya. masyarakat jahiliyah Mekkah berusaha menghalang-halanginya. disingkirkan dan diasingkan. Negus. Setelah hal itu lewat. yang banyak mengetahui nubuat tentang nabi terakhir dari kitab-kitab suci Kristen dan Yahudi. Zaid bin Haritsah dan Bilal. raja Habsyah. sedangkan sebagiannya diterjemahkan dan dihubungkan dengan ayatayat yang lain. Kesemua pemeluk Islam pertama itu disebut dengan As-Sabiqun al-Awwalun. Masyarakat jahiliyah Arab dari berbagai suku berziarah ke Ka‟bah dalam suatu kegiatan tahunan. Muhammad akhirnya setuju untuk berhijrah ke kota itu. karena ia merasakan suhu tubuhnya panas dan dingin secara bergantian. Sebagian ayat-ayat adapula yang diterjemahkan oleh Muhammad sendiri melalui percakapan. Utsman bin Affan. Rasulullah (Muhammad) dan orang-orang Islam Mekkah. Al-Quran dan As-Sunnah digabungkan bersama merupakan panduan dan cara hidup bagi “mereka yang menyerahkan diri kepada Allah”. Mengetahui bahwa banyak masyarakat Islam berniat meninggalkan Mekkah. Mereka mengundang orang-orang Islam Mekkah untuk berhijrah ke Yathrib. Waraqah pun berkata. antara lain Khadijah. turut hadir dalam pertemuan tersebut. Abbas bin Abdul Muthalib. Muhammad hanya menyebarkan agama terbatas kepada temanteman dekat dan kerabatnya. Wahyu turun kepadanya secara berangsur-angsur dalam jangka waktu 23 tahun. tindakan dan persetujuannya. yaitu Waraqah bin Naufal. 6. Kemudian Waraqah menyebutkan bahwa An-Nâmûs al-Akbar (Malaikat Jibril) telah datang kepadanya. Muhammad mengambil peluang ini untuk menyebarkan Islam. Muhammad mengumumkan secara terbuka agama Islam. Kebanyakan dari mereka yang percaya dan meyakini ajaran Muhammad adalah para anggota keluarganya serta golongan masyarakat awam. Nabi Muhammad Mendapatkan Pengikut Selama tiga tahun pertama. Untuk lebih menenangkan hati suaminya. Penyiksaan yang dialami hampir seluruh pengikutnya membuat lahirnya ide berhijrah (pindah) ke Habsyah. karena beranggapan bahwa bila dibiarkan berhijrah ke Yathrib. yang terkenal dengan nama As-Sunnah. Zubair bin Al Awwam. sekumpulan masyarakat Islam dari Yathrib datang lagi ke Mekkah. dengan rasa ketakutan dan cemas Muhammad pulang ke rumah dan berseru pada Khadijah untuk menyelimutinya. orang-orang Islam akan mendapat peluang untuk mengembangkan agama mereka ke . Wahyu tersebut telah diturunkan menurut urutan yang diberikan Muhammad. Mereka menemui Muhammad di tempat mereka bertemu sebelumnya. Khadijah mengajak Muhammad mendatangi saudara sepupunya.

sepupunya Ali bin Abi Thalib. di antaranya adalah rambut ikal berwarna sedikit kemerahan. Penaklukan Mekkah Pada tahun ke-8 setelah berhijrah ke Madinah. Mukjizat Nabi Muhammad Seperti nabi dan rasul sebelumnya. Ia adalah orang yang paling dermawan. Setelah berlangsung selama kurang lebih dua bulan. paling berlapang dada. akhlaknya yang sangat mulia digambarkan dalam salah satu ayat Al-Qur‟an: “Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. 9. perjanjian itu kemudian diingkari oleh pihak Quraish dengan cara menyerang sekutu umat Islam. masyarakat Islam dari Mekkah pada akhirnya berhasil sampai dengan selamat ke Yathrib. paling bertanggung jawab dan paling baik pergaulannya. “Aku tidak pernah melihat orang yang sepertinya. memusnahkan semua berhala yang ada di sekeliling Ka‟bah. Jemari tangan dan kaki tebal dan lentik memanjang. serta orang terakhir yang masih hidup yang kala itu sempat melihat sosoknya secara langsung. Muhammad berangkat kembali ke Makkah dengan pasukan Islam sebanyak 10. Tubuhnya tidak terlalu tinggi dan tidak pula terlalu pendek. Siapa saja yang bergaul dengannya pasti akan menyukainya. Kulitnya putih kemerah-merahan.000 orang. Bulu badannya halus memanjang dari pusar hingga dada. 8. Di Madinah. Satu perjanjian damai kemudian dibuat dengan pihak Quraish. Muhammad diberikan irhasat (pertanda) akan datangnya seorang nabi. terurai hingga bahu. Apabila menoleh. mukjizat terbesar Muhammad adalah Al-Qur‟an. dan kemudian memberikan amnesti umum dan menegakkan peraturan agama Islam di kota Mekkah. Aisyah dan Ali bin Abi Thalib telah merincikan ciri-ciri fisik dan penampilan keseharian Muhammad. Tulang kepala besar dan bahunya lebar. seperti yang diyakini oleh umat Muslim telah dikisahkan dalam beberapan kitab suci ajaran samawi. Muhammad menyetujuinya. Penduduk Makkah yang khawatir kemudian setuju untuk menyerahkan kota Makkah tanpa perlawanan. 7. berpostur kekar sangat indah dan pas dikalangan kaumnya. Fisik dan ciri-ciri Muhammad Berikut adalah penggambaran sosok Muhammad dari salah satu istinya yaitu Aisyah. Muhammad juga diyakini pula oleh umat Islam pernah membelah bulan pada masa penyebaran Islam di Mekkah dan melakukan Isra dan Mi‟raj dalam waktu tidak sampai satu hari. masa kecil dan remaja. Selain itu. wajahnya cenderung bulat dengan sepasang matanya hitam dan bulu mata yang panjang. yang diyakini oleh umat muslim mustahil dikarang olehnya. dan ketika pada tahun berikutnya ia kembali maka ia menaklukkan Mekkah secara damai. baik sebelum maupun sesudahnya.” (Al-Qalam: 4) . Apabila berjalan cenderung cepat dan tidak pernah menancapkan kedua telapak kakinya. beliau melangkah dengan cepat dan pasti. ia menolehkan wajah dan badannya secara bersamaan.daerah-daerah yang lain. para sahabatnya. yaitu Abu Taufik. Kemampuan lain yang dimiliki Muhammad adalah kecerdasannya mengenai ilmu ketauhidan. dengan syarat Muhammad kembali pada tahun berikutnya. yang kemudian dikenal sebagai Madinah atau “Madinatun Nabi” (kota Nabi). pemerintahan (kalifah) Islam diwujudkan di bawah pimpinan Muhammad.” Begitulah Muhammad di mata khalayak. Kemudian Muhammad diyakini diberikan mukjizat selama kenabiannya. paling jujur ucapannya. Di antara kedua bahunya terdapat tanda kenabian dan memang ia adalah penutup para nabi. Quraish Makkah yang mengetahui hal ini kemudian melancarkan beberapa serangan ke Madinah. Tidak berkumis dan berjanggut sepanjang sekepalan telapak tangannya. Walaupun demikian. Dalam syariat Islam. Setiap orang yang bertemu Muhammad pasti akan berkata. akan tetapi semuanya dapat diatasi oleh umat Islam. Muhammad memimpin umat Islam menunaikan ibadah haji. karena pada masa itu bangsa Arab memiliki kebudayaan sastra yang cukup tinggi dan Muhammad sendiri adalah orang yang buta huruf. Umat Islam bebas beribadah (salat) dan bermasyarakat di Madinah. kemudian dikisahkan pula terjadi pertanda pada masa didalam kandungan.

Telapak tangan dan kaki beliau padat berisi. Hind bin Abi Halah mendapat cerita dari Hasan bin Ali mengatakan bahwa Muhammad memiliki pribadi mulia dan sangat agung jika orang melihatnya. Muhammad digambarkan sebagai orang yang berkulit putih dan berjenggot hitam dengan uban. Ali menambahkan bahwa Muhammad memiliki rambut lurus sedikit berombak. Ketika Muhammad wafat uban yang tumbuh di rambut dan janggutnya masih sedikit. Kepalanya lebih besar dari rata-rata orang dan rambutnya agak keriting (berombak) agak panjang hingga mencapai kuping dan dibelah tengah. Hidungnya agak melengkung dan mengkilap jika terkena cahaya serta tampak agak menonjol jika pertama kali melihatnya padahal sebenarnya tidak. orang yang paling dirindukan dan sebaik-baiknya keturunan. Ditambahkan pula bahwa Ali belum pernah melihat orang sepertinya di antara sahabatnya sesudah wwafatnya Muhammad. Diantara bahunya ada tanda kenabian. melangkahnya seolah-olah seperti turun (meloncat) dari suatu ketinggian. Ia memiliki kepala yang agak besar dan kuat. Dada dan pinggangnya seimbang dengan ukurannya. Muhammad orang yan baik hatinya dan paling jujur. bersih dan bercahaya. maka ia akan menghadapkan wajahnya keorang tersebut dengan penuh perhatian. di matanya terlihat juga garis-garis merahnya. bagian-bagian tubuhnya tidak tertutup bulu lebat. Wajahnya bercahaya seperti bulan purnama. Pundaknya bagus dan kokoh. Alis matanya melengkung hitam dan tebal. . Anas juga mengatakan bahwa Muhammad memiliki tinggi sedang. berperawak baik dan tegak. ia juga memperhatikan pula rembulan tersebut. Jabir (ra) juga meriwayatkan bahwa ia berkesempatan melihat Muhammad di bawah sinar rembulan. Rambutnya cukup tebal. seperti dicor perak. tegap. Mulutnya sedang. Tidak memiliki bulu yang tebal tetapi hanya tipis dari dada sampai pusarnya. baginya Muhammad lebih indah dari rembulan tersebut. Siapa saja yang mendekati dan bergaul dengannya maka akan langsung merasa terhormat. Lengan dan dada bagian atas berbulu. Kulit berwarna cerah dahinya agak lebar. Jika berbicara dengan seseorang. kulitnya berwarna cerah tidak terlalu putih dan tidak pula hitam. yaitu ia bertubuh sedang. Ia sedikit lebih tinggi dari rata-rata orang tapi lebih pendek dari orang yang jangkung. Jika berjalan agak condong kedepan melangkah dengan anggun serta berjalan dengan cepat dan sering melihat kebawah dari pada keatas. Bara‟a bin Aazib mengatakan bahwa Muhammad memiliki tinggi yang sedang. Pergelangan tangannya cukup panjang. Dalam satu hadits diterangkan mengenai corak fisik Muhammad. Berjanggut tipit tapi penuh rata sampai pipi. khidmat. jari-jari tangan dan kaki cukup langsing. Bila ia berjalan sangat gesit dengan tubuh condong sedikit kedepan. Bulu-bulu halus tumbuh di dadanya dan terus kebawah sampai pusar. terutama jika saat melakukan perjalanan jarak jauh dan ia selalu menyapa orang lain terlebih dahulu. tangan dan kakinya kekar. dengan tulang pundak bidang. serta tumitnya langsing. Persendian tulang yang kuat dada. telapak tangannya agak lebar serta tangan dan kakinya berisi. Kecuali bulu halus yang tumbuh dari dada hingga pusar. panjang sampai batas telinga.Dalam hadits riwayat Bukhari. Selalu berjalan agak dibelakang. Tidak gemuk dan tidak terlalu besar. Anggota tubuh lainnya normal dan proporsional. menghargai dan mencintainya. tidak tinggi sekali ataupun pendek. Jika berjalan. Ali bin Abi Thalib meriwayatkan bahwa Muhammad tidaklah tinggi dan juga pendek. giginya putih cemerlang dan agak renggang. Jika berhadapan dengan orang maka ia memandang orang itu dengan penuh perhatian dan tidak pernah melototi seseorang dan pandangannya menyejukkan. di antara alisnya nampak urat darah halus yang berdenyut bila sedang emosi. Warna kulit cerah. Rambutnya berombak. Tulang belikatnya cukup lebar. Dari kisah Jabir bin Samurah meriwayatkan bahwa Muhammad memiliki mulut yang agak lebar. matanya hitam dengan bulu mata yang panjang.

dan melihat Isa yang mirip salah seorang sahabatnya yang bernama Urwah bin Mas‟ud dan ketika melihat Ibrahim dikatakan sangat mirip dengan dirinya sendiri (Muhammad). kemudian Muhammad juga mengatakan bahwa ia pernah melihat Malaikat Jibril yang mirip dengan Dehya Kalbi. Abu Hurairah mengatakan bahwa Muhammad sangatlah rupawan. Sepeninggal Khadijah. rona mukanya secemerlang matahari dan tidak pernah melihat orang yang secepatnya. seperti dibentuk dari perak. yaitu kesaksian bahwa Tuhan yang berhak disembah atau diibadahi itu hanyalah Allah (QS 21:25). 10. 34 : 28). 23:44) seperti halnya Nabi Musa yang diutus Allah kepada kaum Bani Israil. Muhammad pernah bersabda bahwa ia pernah menyaksikan gambaran tentang para nabi. Ibnu Abbas mengatakan bahwa gigi depan Muhammad agak renggang tidak terlalu rapat dan jika bericara nampak putih berkilau. Jabir bin Abdullah mengatakan. Muhammad disarankan oleh Khawla binti Hakim. atau memberikan penghidupan bagi para janda (saat itu janda lebih susah untuk menikah karena budaya yang menekankan perkawinan dengan perawan). Bara‟a bin Aazib pernah berkata. Para ahli sejarah antara lain Watt dan Esposito berpendapat bahwa sebagian besar perkawinan itu dimaksudkan untuk memperkuat ikatan politik (sesuai dengan budaya Arab). Sedangkan persamaannya dengan nabi dan rasul sebelumnya ialah sama-sama mengajarkan Tauhid. Dikatakan jika Abu Hurairah dan yang lainnya berusaha mengimbangi jalannya Muhammad dan nampak ia seperti berjalan santai saja. dimana Muhammad akhirnya menikahi keduanya. Pernikahan Nabi Muhammad Selama hidupnya Muhammad menikahi 11 atau 13 orang wanita (terdapat perbedaan pendapat mengenai hal ini). Pada umur 25 Tahun ia menikah dengan Khadijah. sehingga saat meninggalnya Khadijah (yang bersamaan dengan tahun meninggalnya Abu Thalib pamannya) disebut sebagai tahun kesedihan. Pernikahan ini digambarkan sangat bahagia. Perbedaan dengan nabi dan rasul terdahulu Dalam mengemban misi dakwahnya. Kemudian setelah itu Muhammad tercatat menikahi beberapa wanita lagi sehingga mencapai total sebelas orang. Diantaranya adalah Musa berperawakan langsing seperti orangorang dari Suku Shannah. bahwa rona Muhammad lebih mirip purnama yang cerah.[24] Said al Jahiri mengatakan bahwa ia pernah mendengar Abu Taufik berkata bahwa pada saat ini tidak ada lagi yang masih hidup orang yang pernah melihat secara langsung Muhammad kecuali dirinya sendiri dan Muhammad memiliki roman muka sangat cerah dan perawakanna sangat baik. umat Islam percaya bahwa Muhammad diutus Allah untuk menjadi Nabi bagi seluruh umat manusia (QS. yang berlangsung selama 25 tahun hingga Khadijah wafat. 11. Rambutnya cenderung berombak dan Abu Hurairah belum pernah melihat orang yang lebih baik dari dan lebih tampan dari Muhammad. . dimana sembilan di antaranya masih hidup sepeninggal Muhammad.Abu Ishaq mengemukakan bahwa. sedangkan nabi dan rasul sebelumnya hanya diutus untuk umatnya masing-masing (QS 10:47. bahwa sebaiknya ia menikahi Sawda binti Zama (seorang janda) atau Aisyah (putri Abu Bakar. Seolah-olah tanah digulung oleh langkah-langkah Muhammad jika sedang berjalan.

ibundanya wafat dan dikebumikan di Abwa`. Semua itu telah dimiliki oleh Rasulullah saw. . kakek dan paman beliau. Bukti Kenabian Rasulullah saw Secara global. beliau menikah dengan Khadijah yang waktu itu sudah berusia empat puluh tahun. Ketika pulang dari pepergian itu. Hingga akhir usia. Ia menamakan beliau sebagai pamungkas para nabi dan memujinya karena kemuliaan akhlaknya. beliau selalu mengajak umat manusia untuk memeluk agama Islam. 3. beliau wafat pada hari Senin bulan Shafar 11 Hijriah di Madinah. Ia mewahyukan kepada beliau al-Quran yang seluruh manusia dan jin tidak mampu untuk menandinginya. Kelayakan menjadi nabi. Beliau menjalani hidup bersamanya selama dua puluh lima tahun hingga ia wafat pada usia enam puluh lima tahun. Ayah beliau adalah Abdullah bin Abdul Muthalib. Setelah itu. masa di mana syirik. tinggi dan sempurna. dan dengan kelahirannya itu. Abdul Muthalib dan Abu Thalib memelihara beliau. kenabian seorang nabi dapat diketahui melalui tiga jalan: 1. secara bergantian. Setelah ibunda beliau wafat. sang ibu mengambilnya kembali. 2. Abdullah melakukan pepergian ke Syam. Beliau hidup di dunia ini selama enam puluh tiga tahun. memberitakan sifat-sifat sempurna dan kelakuan terpujinya dan membebaskannya dari setiap karakterisitik yang buruk. Nabi pamungkas para nabi lahir di bulan Rabi’ul Awal. Musuh dan teman memuji beliau karena akhlaknya. dan terbebaskan dari segala karakterisitik yang tidak terpuji. Beliau tinggal di rumah Halimah selama empat tahun. dunia menjadi terang-benderang. Pengakuan Sebagai Nabi Telah diketahui oleh setiap orang bahwa Rasulullah saw telah mengaku sebagai nabi di Makkah pada tahun 611 M. cucu Hasyim. Ibunda beliau adalah Aminah binti Wahbyang berasal dari keturunan Bani Zuhrah. beliau diutus menjadi nabi oleh Allah. dan sangat banyak sekali di antara mereka yang mengikuti ajakan beliau itu. Mukjizat.Nabi Muhammad saw berasal dari kabilah Quraisy. sebuah daerah yang terletak antara Makkah dan Madinah. Kelayakan Menjadi Nabi Maksud asumsi di atas adalah seorang yang mengaku menjadi nabi harus memiliki akhlak dan seluruh etika yang terpuji. Dalam perjalanan pulang ke Makkah. Pengakuan sebagai nabi. ia wafat di Madinah dan dikuburkan di kota itu juga. ibundanya menyerahkan Muhammad kecil kepada Halimah Sa’diyah dari kabilah Bani Sa’d untuk disusui. Menurut pendapat masyhur. dari sisi kesempurnaan jiwa harus orang yang paling utama. Dengan tujuan untuk berkunjung ke kerabat ayahnya di Madinah. Pada usia empat puluh tahun. penyembahan berhala dan api telah menguasai seluruh dunia. sang ibunda membawanya pergi ke Madinah. tahun 571 Masehi di Makkah.. Sesuai dengan kebiasaan para bangsawan Makkah. salah satu kabilahQuraisy. Setelah menikah. tepatnya keturunan Hasyim. Pada usia dua puluh lima tahun. Setelah beberapa bulan dari wafatnya sang ayah berlalu.

serta nasihat-nasihat beliau telah membuktikan kelayakan beliau untuk menduduki kursi kenabian. 5. 4. Beliau selalu menghormati orang-orang berilmu dan berakhlak mulia. beliau tidak meninggalkan sekeping Dinar dan Dirham pun. Beliau tidak pernah menyembunyikan keceriaan wajah terhadap para sahabat dan selalu mencari berita tentang kondisi mereka. Beliau selalu sabar menghadapi perangai buruk bangsa Arab dan orang-orang yang asing bagi beliau. Dalam makan dan berpakaian. beliau tidak pernah makan sendirian. Mukjizat Akhlak Sejak masa muda. sifat-sifat Allah. Mukjizat keturunan.Kesimpulannya. beliau hanya berkata Ya Allah. Beliau memperlakukan masyarakat sedemikian rupa sehingga mereka merasa dirinya adalah orang termulia di sisi beliau. Beliau tidak pernah mencari-cari kesalahan orang lain. eberanian beliau sangat terkenal sehingga Imam Ali as pernah berkata: etika perang mulai memanas. Dalam kesabaran dan kerendahan diri beliau tidak memiliki sekutu dan dalam kemanisan etika beliau tak tertandingi. Beliau tidak pernah mencela dan mencerca seseorang. karena mereka tidak mengetahui. tata krama beliau yang terpuji. kami . Mukjizat maknawiyah. Beliau selalu menghormati orang-orang tua. Nabi Muhammad saw telah dikenal dengan kejujuran. sabar. Beliau selalu mengharapkan kebaikan seluruh umat manusia. beliau selalu memulai mengucapkan salam dan berjabat tangan dengannya. Mukjizat ilmiah. Ketika beliau meninggal dunia. beliau lebih bijaksana. penyayang dan belas-kasih terhadap mereka. Beliau selalu duduk di atas tanah dan duduk bersama orang-orang miskin serta makan bersama mereka. Budi pelerti beliau yang menyeluruh telah meliputi seluruh umat manusia. ketegaran. 3. Sesungguhnya engkau berada di puncak akhlak yang agung. khususnya di Hijaz dan jazirah Arab. 2. amanat. Beliau tidak pernah menentukan tempat duduk khusus bagi dirinya. berani dan pengasih. Mukjizat akhlak. dan sabda-sabda beliau yang mulia berkenaan dengan tauhid. hukum halal dan haram. Sebisa mungkin. menyayangi anakanak kecil dan membantu orang-orang yang terlantar. Setiap berjumpa dengan seseorang. Beliau tidak pernah mengizinkan siapa pun berdiri (untuk menghormati)nya. ampunilah kaumku. Beliau tida pernah duduk dan bangun (dari duduk) kecuali dengan menyebut nama Allah dan mayoritasnya. Ia belas-kasih dan pengasih terhadap Mukminin. Beliau tidak banyak berbiacara dan tidak pernah memotong pembicaraan seseorang kecuali ia berbicara kebatilan. dan setiap orang yang insaf tidak akan meragukan semua itu. beliau tak ada taranya. kesabaran. Mukjizat Mukjizat dapat disimpulkan dalam lima hal: 1. dan kedermawanan. etika mendapatkan gangguan dan cemoohan masyarakatnya. alam memaafkan. beliau tidak pernah melebihi rakyat biasa. Dibandingkan dengan yang lain. perubahan dan revolusi yang beliau cetuskan di seanterao dunia. beliau duduk menghadap ke arah Kiblat. adil. Mukjizat amaliah. Beliau selalu memberikan tempat khusus kepada orang-orang baik di sisi beliau. akhlak beliau yang mulia. Orang yang paling utama di sisi beliau adalah orang yang dikenal dengan kebajikanya terhadap Muslimin dan orang yang termulia adalah orang yang lebih bertindak toleran dan tolong-menolong terhadap umat Islam.

beliau berhasil sebuah umat yang satu dan menjalin persaudaraan. dan Ia adalah Lebih Pengasih dari para pengasih’. Beliau telah berhasil menciptakan banyak orang beriman kepada agama tersebut sehingga sampai sekarang pun pengaruh spiritual beliau masih kuat tertanam di dalam lubuk hati ratusan juta pengikutnya. Masing-masing pekerjaan itu dalam kondisi normal semestinya memerlukan usaha bertahun-tahun untuk dapat tegak berdiri sepanjang masa. beliau berhasil membentuk sebuah umat yang bernama umat Muhammad saw.berlindung kepada beliau. Hingga sekarang umat ini masih eksis dan terus bertambah. Keempat pekerjaan besar itu adalah sebagai berikut: Pertama. Dari sisi kekuatan dan kemampuan. mereka pun turut menangis. Yusuf: 92) Beliau memaafkan seluruh kriminalitas dan kejahatan yang pernah mereka lakukan seraya mengucapkan sabda beliau yang spektakuler: Pergilah! alian bebas. berbeda dengan agama-agama yang sedang berlaku pada masa beliau. khususnya masyarakat kala itu. etika penduduk Makkah melihat kejadian itu. Engkau adalah seorang pemurah dan putra seorang pemurah. Beliau bak sebuah bunga yang tumbuh di ladang duri. Kedua. Dengan sedikit merenungkan kondisi dan karakteristik masyarakat Hijaz. kebebasan dan kesatun kalimat dalam arti yang sebenarnya di antara mereka. beliau telah berhasil melakukan empat pekerjaan besar dan fundamental meskipun banyak aral melintang dan problema yang melilit. Rasa memaafkan beliau sangat besar. Dalam kurun waktu dua puluh tiga tahun. Mukjizat Amaliah Dapat diakui bahwa seluruh perilaku beliau dari sejak lahir hingga wafat adalah sebuah mukjizat. Mendengar pengakuan mereka ini. (QS. Setelah itu beliau bersabda: Aku mengatakan seperti apa yang pernah dikatakan oleh saudaraku Yusuf bahwa ‘Tiada cercaan bagi kalian pada hari ini. Engkau pasti mampu melakukan apa yang kau inginkan. beliau berhasil membentuk sebuah pemerintahan yang berlandaskan kepada kebebasan dan kemerdekaan yang sempurna. Beliau tidak hanya terpengaruh oleh kondisi kehidupan masyarakat kala itu. persamaan. hati beliau tersentuh dan menangis. bahkan beliau berhasil merubahnya. beliau memegang pintu a’bah seraya bersabda (kepada musyrikin Makkah): Apa yang kalian katakan dan sangka sekarang? Mereka menjawab: ami mengatakan dan menyangka kebaikan (terhadapmu). biasa melakukan pekerjaan secara tersendiri dan tidak pernah memiliki sebuah pemerintahan yang terpusat itu. Menjadikan seseorang taat adalah sebuah pekerjaan yang mudah. di tengah-tengah kabilah yang berpecah-belah. Allah akan mengampuni kalian. itu pun sebuah masyarakat fanatis dan bodoh tanpa syarat dan menjadikan mereka taat dari lubuk hati bukanlah sebuah pekerjaan yang mudah. dari kabilah-kabilah berpecah-belah yang selalu saling bermusuhan dan memiliki hobi berperang. bahkan beliau berhasil mempengaruhi gaya hidup mereka. Ketiga. Engkau telah berhasil berkuasa terhadap kami. Ketika berhasil membebaskan Makkah. pidato dan nasihat-nasihat beliau secara panjang lebar. Setelah beberapa tahun berlalu. pemerintahan ini pernah menjadi satu-satunya pemerintahan . Beliau tidak hanya tidak terpengaruh oleh karakteristik duri-duri itu. kemukjizatan seluruh perilaku beliau akan jelas bagi kita. masing-masing memiliki seorang pemimpin. beliau mendirikan sebuah agama baru yang bersifat Ilahi. Mukjizat Ilmiah Dengan merujuk kepada buku-buku yang memuat sabda. mukjizat ilmiah beliau ini dapat dipahami dengan jelas. menundukkan hati masyarakat. Akan tetapi.

ehalalan Muhammad adalah halal selamanya hingga hari Kiamat dan keharamannya adalah haram selamanya hingga hari iamat. adalah dalil tersendiri atas kenabian Rasulullah saw. Kitab ini berhasil membangkitkan rasa heran para ilmuan dan sepanjang masa masih memiliki kekokohan dan kedudukannya yang mulia. pengurangan dan penambahan. Bahkan.mutlak di dunia setelah satu abad berlalu. KARAKTER DAN KEUTAMAAN RASULLULLAH SAW . Seseorang yang sadar dengan memperhatikan ilmu. Allah telah menjamin keterjagaannya dalam firman-Nya: “Kami-lah yang telah menurunkan al-Quran ini dan Kami pulalah yang akan menjaganya. [1] Undang-undang ini akan selamanya hidup kekal. mereka akan lari tunggang-langgang meninggalkan Makkah dan kehidupan mereka. Furu’uddin dan kewajiban amaliah. Pembahasan panjang-lebar tentang masalah ini tidak relevan untuk kesempatan pendek ini. dalam kurun waktu dua puluh tiga tahun. Ya! Para raja itu berpikir bahwa bangsa Arab adalah sebuah bangsa yang tidak akan menunjukkan reaksi apa pun di hadapan pasukan kecil seperti bala tentara Habasyah. kehidupan. Mereka tidak dapat memahami bahwa bangsa Arab telah memiliki seorang pemimpin Ilahi dan mereka bukanlah bangsa Arab yang dulu lagi. serta berlindung ke gunung-gunung.” Mukjizat Keturunan Salah satu mukjizat beliau yang lain adalah keturunan suci beliau yang terjaga dari dosa. Undang-undang ini akan tetap kekal hingga hari Kiamat. Ratusan tafsir dan buku tentang hakikat arti dan kosa katanya telah ditulis. ucapan dan perilaku Ahlubait as akan mengakui bahwa setiap dari mereka. dan mempraktikkannya dapat mendatangkan kebahagiaan umat manusia. Hanya kedudukan tinggi kenabianlah yang mampu menghaturkan putri-putri dan para imam ma’shum seperti ini kepada masyarakat. hal itu sudah mencukupi dan hujjah sudah sempurna. Undang-undang ini tidak akan pernah layu. beliau telah menetapkan dan menunjukkan sederetan undang-undang yang mencakup seluruh kebutuhan umat manusia. sebagaimana al-Quran. Kitab ini terselamatkan dari segala bentuk tahrif. Ketika surat beliau sampai ke tangan raja Iran dan melihat nama beliau disebutkan di atas namanya. Seandainya tidak ada dalil lain untuk membuktikan kenabian Rasulullah saw kecuali keberadaan keturunan semacam itu. dan dari sejak saat itu hingga sekarang selalu mendapatkan perhatian dan penelaahan dari berbagai segi oleh seluruh masyarakat dunia. raja-raja yang menganggap diri mereka berada di puncak kekuatan dan meremehkan kaum Arab. Mukjizat Ma’nawiyah Mukjizat abadi beliau adalah al-Quran yang telah turun kepada beliau dalam kurun waktu dua puluh tiga tahun. Keempat. Beliau pernah menulis enam surat dalam satu hari kepada para raja penguasa masa itu dan mengajak mereka untuk memeluk Islam. Di hauzah-hauzah ilmiah selalu dibahas dan didiskusikan oleh para fuqaha besar dalam sebuah obyek pembahasan fiqih. ia marah seraya memerintahkan para suruhannya untuk pergi ke Madinah dan membawa Muhammad ke hadapannya.

dia lebih memilih damai terhadap musuh dari pada berperang ketika berperang dia berpesan tidak boleh membunuh lanjut usia anak kecil perempuan dan mengniaya musuh yang sudah tidak berdaya Ketika kaum quraisi minta suaka politik kepadanya ia tidak memberlakukan baikot ekonomi bahkan ia menyepakati import gandum dari yaman Ia juga menyerukan realisasikan sebuah perdamaian dunia dan melarang peperanga kecuali hal yang darurat USAHA RASUL SAW DALAM MEMBENTUK MASYARAKAT &BERPRIKEMANUSIAN Kedatangan rasul adalah sebuah rahmat bagi manusia semuanya is tidak pernah membedakan seseorang pun baik itu kulit putih atau kulit hitam dan dari suku bangsa mana.Salah satu karekter rasulullah saw yang paling menonjol adalah kemenangan tidak menjaga kan dia bangga hal ini bisa kita lihat diperang badar dan pembebasan kita makkah(fathu makkah) dan kekalahan tidak membuat dia putus asa dapat kita lihat pristiwa perang uhud bahkan dengan cekatan is mempersiapkan pasukan baru untuk menghadapi hamru"ul asad dan pengingkari perjanjian yang dilakukan kaum yahudi bani quraizah .karma semua manusia itu makan dari rizki allah yang diberikan allah Rasul saw mengajak manusia untuk 1:meningkatkan harkat martabat manusia ia bersabda semua manusia berasil dari adam dan ia berasal dari tanah 2: mengajak damai sebelum perang 3: memaafkan sebelom membalas 4: mempermudah seseorang sebelom membalas perbuatan dari uraian diatas dapat kita simpulkan bahwa peperangan yang dilaksanakan bertujuan untuk merealisasikan tujuan tujuan insani yang agung dan menuju kepada tatanan masyarakat yang berprikemanusian ia telah membuktikan bahwa dirinya adalah sebuah rahmat bagi manusia dan alam semesta peristiwa itu bisa dilihat dari pembebasan kota makkah dangan segala kemenangan yang telah digapai saat itu ia tetap berbuat baik dengan musuh dan enggan untuk membalas dendam padahal ia dapat melaksanakan ia pernah memaafkan mereka dengan sabda"pergilah kalian karma kalian sekarang sudah bebas pada waktu perang dzatur riqa dia berasil menangkap pemimpin gauts bin al harits yang berusaha beberapa kali membunuh beliau akan tetapi tetap dimaafkan rasul memperlakukan tawanan perang dengan baik .ia telah membebaskan seorang tawanan perang dengan tangan dia sendiri disaat ia mendengar keluhan rasa sakit tangannya diikat.selalu mengedek kekuatan musuh dengan teliti dan mempersiapkan segalanya.berbuat baik dengan fakir miskin dan terhadap hewan dia selalu menanamkan rasa kasih sayang dan melarang untuk menyakiti binatang Salah satu contoh rasa prikemanusian rasul saw adalah ketika mengutus pasukan untuk berperang dengan musuh dia selalu berpesan tidak boleh menyerang kaum sipil. Dia memperlakukan kaum dan pengikutnya dengan tujuan mempererat silaturrahmi dan selalu menamamkan rasa percaya diri dalam mereka is selalu mengasihi anak anak kecil dan mengayomi mereka. RASUL SEBAGAI PANGLIMA PERANG Kita bisa lihat keberasilan beliau dalam memenangkan peperangan dan menciptakan perdamaian dan mengujudkan manusia yang berakhlak dan memimpin pasukan dengan gagah berani TATA KRAMA BERGAUL Beliau tidak pernah sombong dalam pergaulan selalu tersenyum berbuat baik sesame manusia selalu .dan kewaspadaan beliau.

Malaikat maut telah datang menghampiri. Usman menghela nafas panjang dan Ali menundukkan kepalanya dalam-dalam. Rasulullah akan meninggalkan kita semua. “Siapakah itu wahai anakku?” “Tak tahulah ayahku. ayahku sedang demam. “Maafkanlah. bererti mencintai aku dan kelak orang-orang yang mencintaiku.” kata Fatimah yang membalikkan badan dan menutup pintu. saatnya sudah tiba. “Isyarat itu telah datang.menyenguk orang sakit tidak pernah memotong pembicaraan lawan tidak pernah mengangap dirinya mulia dari teman yang diajak bicara. Fatimah menahan ledakkan tangisnya. Tanda-tanda itu semakin kuat. tapi pintu rumah Rasulullah masih tertutup. tatkala Ali dan Fadhal dengan cergas menangkap Rasulullah yang berkeadaan lemah dan goyah ketika turun dari mimbar. kalau mampu. orang sepertinya baru sekali ini aku melihatnya. Manusia tercinta itu.” keluh hati semua sahabat kala itu.” kata Rasulullah. Tapi Fatimah tidak mengizinkannya masuk. Sedang di dalamnya. Rasulullah sedang terbaring lemah dengan keningnya yang berkeringat dan membasahi pelepah kurma yang menjadi alas tidurnya. Umar dadanya naik turun menahan nafas dan tangisnya. hampir selesai menunaikan tugasnya di dunia. Tiba-tiba dari luar pintu terdengar seorang yang berseru mengucapkan salam.. akan masuk syurga bersama-sama aku. burung-burung gurun enggan mengepakkan sayapnya. mudah2an kita bisa dapat meniru akhlak rasulullah amin. Lalu. Di saat itu. yang telah dicontohkan Allah SWT melalui kehidupan Rasul-Nya. dialah yang memisahkan pertemuan di dunia.. dialah yang menghapuskan kenikmatan sementara. Kemudian ia kembali menemani ayahnya yang ternyata sudah membuka mata dan bertanya pada Fatimah.. “Wahai umatku. seluruh sahabat yang hadir di sana pasti akan menahan detik-detik berlalu. Kuwariskan dua perkara pada kalian. Dialah malakul maut. Kemudian dipanggilah Jibril yang sebelumnya sudah bersiap di atas langit dunia . al-Qur’an dan sunnahku. meski langit mulai menguning di ufuk timur. Seolah-olah bahagian demi bahagian wajah anaknya itu hendak dikenang. Matahari kian tinggi. Barang siapa mencintai sunnahku.Masih banyak lagi sipat2 rasul yang kita bisa dapat teladani. Rasulullah dengan suara lemah memberikan kutbah terakhirnya.” Khutbah singkat itu diakhiri dengan pandangan mata Rasul yang tenang menatap sahabatnya satu persatu. Rasulullah pun menanyakan kenapa Jibril tidak menyertainya. Rasulullah menatap puterinya itu dengan pandangan yang menggetarkan. Detik-detik Sakaratul Maut Rasulullah SAW Inilah bukti cinta yang sebenar-benarnya tentang cinta.. kita semua ada dalam kekuasaan Allah dan cinta kasih-Nya. Maka taati dan bertakwalah kepada-Nya.” tutur Fatimah lembut. Abu Bakar menatap mata itu dengan berkaca-kaca. Pagi itu. “Bolehkah saya masuk?” tanyanya. “Ketahuilah.

“Engkau tidak senang mendengar kabar ini?” tanya Jibril lagi. peliharalah shalat dan peliharalah orang-orang lemah di antaramu. “Siapakah yang sanggup. Bibirnya bergetar seakan hendak membisikkan sesuatu. melihat kekasih Allah direnggut ajal. “Jijikkah engkau melihatku. jelaskan apa hakku nanti di hadapan Allah?” tanya Rasululllah dengan suara yang amat lemah. Jibril pun memalingkan muka. “Pintu-pintu langit telah terbuka. kecuali umat Muhammad telah berada di dalamnya.” Perlahan terdengar desisan suara Rasulullah mengaduh. wa maa malakat aimanuku. kaki dan dadanya sudah tidak bergerak lagi. wahai Rasul Allah. “Uushiikum bis shalati. dan Ali kembali mendekatkan telinganya ke bibir Rasulullah yang mulai kebiruan. Kini. ummatiii?” Dan. Semua syurga terbuka lebar menanti kedatanganmu. hingga engkau palingkan wajahmu Jibril?” tanya Rasulullah pada Malaikat pengantar wahyu itu. betapa sakitnya. Ali pun segera mendekatkan telinganya. saatnya Izrail melakukan tugas. . ummatii.” Di luar pintu tangis mulai terdengar bersahutan. matanya masih penuh kecemasan dan tanda tanya. Nampak seluruh tubuh Rasulullah bersimbah peluh. berakhirlah hidup manusia mulia yang memberi sinaran kemuliaan itu.” kata Jibril sambil terus berpaling. “Jibril. Detik-detik kian dekat. timpakan saja semua siksa maut ini kepadaku. Tapi. dahsyat sekali maut ini. sahabat saling berpelukan. semua penjelasan Jibril itu tidak membuat Rasul lega. Fatimah menutupkan tangan di wajahnya.” kata Jibril meyakinkan.” pinta Rasul pada Allah. jangan pada umatku. Sementara Ali yang duduk di sampingnya hanya menundukan kepalanya semakin dalam. aku pernah mendengar Allah berfirman kepadaku: ‘Kuharamkan syurga bagi siapa saja. “Ya Allah. Perlahan-lahan ruh Rasulullah ditarik. Badan Rasulullah mulai dingin. sepeninggalanku?” “Jangan khawatir. mampukah kita mencintai sepertinya? Allahumma sholli ‘ala Muhammad wa baarik wa salim ‘alaihi. urat-urat lehernya menegang. Fatimah hanya mampu memejamkan matanya. Sedetik kemudian terdengar Rasulullah memekik kerana sakit yang tidak tertahankan lagi. Betapa cintanya Rasulullah kepada kita.menyambut ruh kekasih Allah dan penghulu dunia ini.” kata Jibril. “Ummatii. sakaratul maut ini. para malaikat telah menanti ruhmu. “Jibril. “Kabarkan kepadaku bagaimana nasib umatku kelak.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful