Sejarah Perjalanan Hidup Nabi Muhammad SAW

Sejarah Nabi Muhammad – Nabi Muhammad adalah Nabi Allah atau Rasul yang terakhir, pembawa ajarah islam. Menurut sejarah biografi tradisional Muslimnya (dalam bahasa Arab disebut sirah), beliau lahir pada tahun gajah yaitu sekitar 20 April 570/571, di Mekkah (“Makkah”) dan wafat pada 8 Juni 632 di Madinah. Ketika Muhammad masih dalam kandungan ibunya (Aminah Binti Wahab) ayahnya (Abdullah) meninggal dunia dalam perjalanan dagang di Yatsrib. Pada usia enam tahun, ibu Muhammad (Aminah) meninggal dunia sepulang dari kepergiannya ke Yatsrib (Madinah) untuk mengunjungi keluarganya dan ziarah ke makam ayahnya. Setelah ibunya meninggal, Muhammad di rawat oleh kakeknya yaitu Abdul Muththalib, dan selepas kakeknya meninggal, beliau dijaga/dirawat oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Nabi Muhammad merupakan salah satu Nabi Ulul Azmi Sebelum masa kenabian, Muhammad mendapatkan dua julukan dari para kaum Quraisy yaitu AlAmin yang artinya “orang yang dapat dipercaya” dan As-Saadiq yang artinya “yang benar”. Setelah masa kenabian para sahabatnya memanggilnya dengan gelar Rasul All?h, kemudian menambahkan kalimat Shalallaahu „Alayhi Wasallam yang berarti “semoga Allah memberi kebahagiaan dan keselamatan kepadanya”; sering disingkat “S.A.W” atau “SAW”) setelah namanya (Muhammad SAW). Dalam Buku The 100, karya Michael H. Hart, menetapkan Muhammad sebagai tokoh paling berpengaruh sepanjang sejarah kehidupan manusia. Menurut Hart, Muhammad adalah satusatunya orang yang berhasil meraih keberhasilan luar biasa baik dalam hal agama maupun hal duniawi. Dia memimpin bangsa yang awalnya terbelakang dan terpecah belah, menjadi bangsa maju yang bahkan sanggup mengalahkan pasukan Romawi di medan pertempuran. Sebagaimana tercantum dalam Wikipedia, ada beberapa hal mengenai sejarah kehidupan Nabi Muhammad SAW, diantaranya: Sejarah Nabi Muhammad 1. Kelahiran Nabi Muhammad Para penulis sirah (biografi) Muhammad pada umumnya sepakat bahwa ia lahir di Tahun Gajah, yaitu tahun 570 M. Muhammad lahir di kota Mekkah, di bagian Selatan Jazirah Arab, suatu tempat yang ketika itu merupakan daerah paling terbelakang di dunia, jauh dari pusat perdagangan, seni, maupun ilmu pengetahuan. Ayahnya, Abdullah, meninggal dalam perjalanan dagang di Yatsrib, ketika Muhammad masih dalam kandungan. Ia meninggalkan harta lima ekor unta, sekawanan biri-biri dan seorang budak perempuan bernama Ummu Aiman yang kemudian mengasuh Nabi. Pada saat Muhammad berusia enam tahun, ibunya Aminah binti Wahab mengajaknya ke Yatsrib (Madinah) untuk mengunjungi keluarganya serta mengunjungi makam ayahnya. Namun dalam perjalanan pulang, ibunya jatuh sakit. Setelah beberapa hari, Aminah meninggal dunia di Abwa‟ yang terletak tidak jauh dari Yatsrib, dan dikuburkan di sana. Setelah ibunya meninggal, Muhammad dijaga oleh kakeknya, „Abd al-Muththalib. Setelah kakeknya meninggal, ia dijaga oleh pamannya, Abu Thalib. Ketika inilah ia diminta menggembala kambing-kambingnya disekitar Mekkah dan kerap menemani pamannya dalam urusan dagangnya ke negeri Syam (Suriah, Libanon dan Palestina). Hampir semua ahli hadits dan sejarawan sepakat bahwa Muhammad lahir di bulan Rabiulawal, kendati mereka berbeda pendapat tentang tanggalnya. Di kalangan Syi‟ah, sesuai dengan arahan para Imam yang merupakan keturunan langsung Muhammad, menyatakan bahwa ia lahir pada hari Jumat, 17 Rabiulawal; sedangkan kalangan Sunni percaya bahwa ia lahir pada hari Senin, 12 Rabiulawal atau (2 Agustus 570M). 2. Berkenalan dengan Khadijah Ketika Muhammad mencapai usia remaja dan berkembang menjadi seorang yang dewasa, ia mulai mempelajari ilmu bela diri dan memanah, begitupula dengan ilmu untuk menambah keterampilannya dalam berdagang. Perdagangan menjadi hal yang umum dilakukan dan dianggap yang dapat kita pelajari

Ia pula yang memberi keputusan di antara mereka tentang peletakan Hajar al-Aswad di tempatnya. ia lebih memilih untuk mendistribusikan keuangannya kepada halhal yang lebih penting. Nabi Muhammad Memperoleh Gelar Ketika Muhammad berumur 35 tahun. Malaikat Jibril mendatanginya. Muhammad tetap sebagai orang yang memiliki gaya hidup sederhana. hingga akhirnya ia memperoleh gelar Al-Amin yang artinya “orang yang dapat dipercaya”. ia bersatu dengan orang-orang Quraisy dalam perbaikan Ka‟bah. Muhammad dijanjikan olehnya akan dibayar dua kali lipat dan Khadijah sangat terkesan dengan sekembalinya Muhammad dengan keuntungan yang lebih dari biasanya. Saat itu ia sangat masyhur di antara kaumnya dengan sifat-sifatnya yang terpuji. yang kemudian dikenali sebagai Jabal An Nur. 4. Seseorang yang telah mendengar tentang anak muda yang sangat dipercaya dengan adalah seorang janda yang bernama Khadijah. Ia hidup dengan cara amat sederhana dan membenci sifat-sifat angkuh dan sombong. yang mengajar manusia dengan perantaraan (menulis. Ia menjawab. membaca). Muhammad menemani pamannya berdagang ke arah Utara dan secepatnya tentang kejujuran dan sifat dapat dipercaya Muhammad dalam membawa bisnis perdagangan telah meluas. “Saya tidak bisa membaca”. Jibril membangkitkannya dan menyampaikan wahyu Allah di telinganya. Bacalah. tetapi jawabannya tetap sama. Diriwayatkan pula bahwa Muhammad percaya sepenuhnya dengan ke-Esaan Tuhan. atau 39 tahun 3 bulan 8 hari menurut perhitungan tahun syamsiah (penanggalan berdasarkan matahari).sebagai salah satu pendapatan yang stabil. Pada saat itu Muhammad berusia 25 tahun sedangkan Khadijah mendekati umur 40 tahun. Perbedaan umur yang sangat jauh dan status janda yang dimiliki oleh Khadijah. Kerasulan Nabi Muhammad Muhammad dilahirkan di tengah-tengah masyarakat terbelakang yang senang dengan kekerasan dan pertempuran dan menjelang usianya yang ke-40. berkelakuan kasar dan lain-lain. Muhammad pun jatuh cinta kepada Khadijah kemudian mereka menikah. memohon kepada Allah supaya memusnahkan kekafiran dan kebodohan. Ia menyayangi orang-orang miskin. meminum minuman keras. Pada suatu malam sekitar tanggal 17 Ramadhan/ 6 Agustus 611. Akhirnya. 3. Ia adalah seseorang yang memiliki status tinggi di suku Arab dan Khadijah sering pula mengirim barang dagangan ke berbagai pelosok daerah di tanah Arab. tetapi ia masih memiliki kecantikan yang menawan. Reputasi Muhammad membuatnya terpesona sehingga membuat Khadijah memintanya untuk membawa serta barang-barang dagangannya dalam perdagangan. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. karena pada saat itu suku Quraisy memiliki adat dan budaya yang lebih menekankan perkawinan dengan gadis ketimbang janda. Jibril berkata: Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Kaumnya sangat mencintainya. Ia diminta membaca. Ia juga menghindari semua kejahatan yang biasa di kalangan bangsa Arab pada masa itu seperti berjudi. ia sering menyendiri ke Gua Hira‟ sebuah gua bukit sekitar 6 km sebelah timur kota Mekkah. membuatnya dipercaya sebagai agen penjual perantara barang dagangan penduduk Mekkah. Ketika itu ia berusia 40 tahun 6 bulan 8 hari menurut perhitungan tahun kamariah (penanggalan berdasarkan bulan). para janda dan anak-anak yatim serta berbagi penderitaan dengan berusaha menolong mereka. Ia bisa berhari-hari bertafakur dan beribadah disana dan sikapnya itu dianggap sangat bertentangan dengan kebudayaan Arab pada zaman tersebut dan di sinilah ia sering berpikir dengan mendalam. dengan nama Tuhanmu yang Maha Pemurah. Walaupun harta kekayaan mereka semakin bertambah. tidak menjadi halangan bagi mereka. Jibril mengulangi tiga kali meminta agar Muhammad membaca. Akhirnya. sehingga ia dikenal sebagai As-Saadiq yang memiliki arti “yang benar”. ketika Muhammad sedang bertafakur di Gua Hira‟.(Al-Alaq 96: 1-5) Ini merupakan wahyu pertama yang diterima oleh Muhammad. .

Masyarakat jahiliyah Arab dari berbagai suku berziarah ke Ka‟bah dalam suatu kegiatan tahunan. karena beranggapan bahwa bila dibiarkan berhijrah ke Yathrib. turut hadir dalam pertemuan tersebut. Kesemua pemeluk Islam pertama itu disebut dengan As-Sabiqun al-Awwalun. ia menceritakan pengalamannya kepada sang istri. Di antara mereka yang tertarik dengan seruannya ialah sekumpulan orang dari Yathrib (dikemudian hari berganti nama menjadi Madinah). 6. sedangkan sebagiannya diterjemahkan dan dihubungkan dengan ayatayat yang lain. Utsman bin Affan. Khadijah mengajak Muhammad mendatangi saudara sepupunya. tindakan dan persetujuannya. Mereka menemui Muhammad dan beberapa orang Islam dari Mekkah di suatu tempat bernama Aqabah secara sembunyi-sembunyi. Rasulullah (Muhammad) dan orang-orang Islam Mekkah. Muhammad hanya menyebarkan agama terbatas kepada temanteman dekat dan kerabatnya. mereka akan memusuhi dan melawannya. memperbolehkan orang-orang Islam berhijrah ke negaranya dan melindungi mereka dari tekanan penguasa di Mekkah. Banyak tokoh-tokoh bangsa Arab seperti Abu Bakar. Sebagian ayat-ayat adapula yang diterjemahkan oleh Muhammad sendiri melalui percakapan.Qur??n (bacaan). mereka lalu bersumpah untuk melindungi Islam. dengan rasa ketakutan dan cemas Muhammad pulang ke rumah dan berseru pada Khadijah untuk menyelimutinya. dianiaya. yaitu Waraqah bin Naufal. Nabi Muhammad Hijrah ke Madinah Di Mekkah terdapat Ka‟bah yang telah dibangun oleh Nabi Ibrahim. raja Habsyah. Zubair bin Al Awwam. Al-Quran dan As-Sunnah digabungkan bersama merupakan panduan dan cara hidup bagi “mereka yang menyerahkan diri kepada Allah”. Mengetahui bahwa banyak masyarakat Islam berniat meninggalkan Mekkah. Negus. Muhammad mengambil peluang ini untuk menyebarkan Islam. sekumpulan masyarakat Islam dari Yathrib datang lagi ke Mekkah. orang-orang Islam akan mendapat peluang untuk mengembangkan agama mereka ke . Wahyu tersebut telah diturunkan menurut urutan yang diberikan Muhammad. antara lain Khadijah. Zaid bin Haritsah dan Bilal. Abbas bin Abdul Muthalib. disingkirkan dan diasingkan. Amr bin Nufail masuk Islam dan bergabung membela Muhammad. Mereka mengundang orang-orang Islam Mekkah untuk berhijrah ke Yathrib. Ubaidah bin Harits. Kebanyakan ayat-ayatnya mempunyai arti yang jelas. Namun pada awal tahun 613. Mendengar cerita yang dialami Muhammad. Kebanyakan dari mereka yang percaya dan meyakini ajaran Muhammad adalah para anggota keluarganya serta golongan masyarakat awam. dan dikumpulkan dalam kitab bernama Al Mushaf yang juga dinamakan Al. bahwa ia telah dipilih oleh Tuhan menjadi seorang nabi. Kemudian Waraqah menyebutkan bahwa An-Nâmûs al-Akbar (Malaikat Jibril) telah datang kepadanya. kota yang berjarak sekitar 200 mil (320 km) di sebelah Utara Mekkah. Akibat halangan dari masyarakat jahiliyyah di Mekkah. karena ia merasakan suhu tubuhnya panas dan dingin secara bergantian. yaitu pamannya yang saat itu belum menganut Islam. Setelah menganut Islam. Muhammad mengumumkan secara terbuka agama Islam. Setelah hal itu lewat. yang banyak mengetahui nubuat tentang nabi terakhir dari kitab-kitab suci Kristen dan Yahudi.Setelah pengalaman luar biasa di Gua Hira tersebut. Penyiksaan yang dialami hampir seluruh pengikutnya membuat lahirnya ide berhijrah (pindah) ke Habsyah. 5. kaumnya akan mengatakan bahwa ia seorang penipu. pada tahun 622 hijrah ke Madinah. sebagian orang Islam disiksa. Muhammad sendiri. Muhammad akhirnya setuju untuk berhijrah ke kota itu. Untuk lebih menenangkan hati suaminya. Nabi Muhammad Mendapatkan Pengikut Selama tiga tahun pertama. yang terkenal dengan nama As-Sunnah. Waraqah pun berkata. masyarakat jahiliyah Mekkah berusaha menghalang-halanginya. yaitu penganut agama Islam. Abdul Rahman bin Auf. Tahun berikutnya. Mereka menemui Muhammad di tempat mereka bertemu sebelumnya. dan mereka menjalankan berbagai tradisi keagamaan mereka dalam kunjungan tersebut. Ali. Wahyu turun kepadanya secara berangsur-angsur dalam jangka waktu 23 tahun.

pemerintahan (kalifah) Islam diwujudkan di bawah pimpinan Muhammad. Di Madinah. ia menolehkan wajah dan badannya secara bersamaan. masa kecil dan remaja. yang diyakini oleh umat muslim mustahil dikarang olehnya. dengan syarat Muhammad kembali pada tahun berikutnya.” Begitulah Muhammad di mata khalayak. karena pada masa itu bangsa Arab memiliki kebudayaan sastra yang cukup tinggi dan Muhammad sendiri adalah orang yang buta huruf. Di antara kedua bahunya terdapat tanda kenabian dan memang ia adalah penutup para nabi. Kemudian Muhammad diyakini diberikan mukjizat selama kenabiannya. Muhammad diberikan irhasat (pertanda) akan datangnya seorang nabi. Jemari tangan dan kaki tebal dan lentik memanjang. Selain itu. paling jujur ucapannya. di antaranya adalah rambut ikal berwarna sedikit kemerahan. Apabila berjalan cenderung cepat dan tidak pernah menancapkan kedua telapak kakinya. Quraish Makkah yang mengetahui hal ini kemudian melancarkan beberapa serangan ke Madinah. serta orang terakhir yang masih hidup yang kala itu sempat melihat sosoknya secara langsung. 8. dan kemudian memberikan amnesti umum dan menegakkan peraturan agama Islam di kota Mekkah. berpostur kekar sangat indah dan pas dikalangan kaumnya. Mukjizat Nabi Muhammad Seperti nabi dan rasul sebelumnya. seperti yang diyakini oleh umat Muslim telah dikisahkan dalam beberapan kitab suci ajaran samawi. Walaupun demikian. akhlaknya yang sangat mulia digambarkan dalam salah satu ayat Al-Qur‟an: “Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung.000 orang. paling berlapang dada. Umat Islam bebas beribadah (salat) dan bermasyarakat di Madinah. yaitu Abu Taufik. dan ketika pada tahun berikutnya ia kembali maka ia menaklukkan Mekkah secara damai. Siapa saja yang bergaul dengannya pasti akan menyukainya. mukjizat terbesar Muhammad adalah Al-Qur‟an. akan tetapi semuanya dapat diatasi oleh umat Islam. Muhammad juga diyakini pula oleh umat Islam pernah membelah bulan pada masa penyebaran Islam di Mekkah dan melakukan Isra dan Mi‟raj dalam waktu tidak sampai satu hari. beliau melangkah dengan cepat dan pasti. Muhammad memimpin umat Islam menunaikan ibadah haji. Satu perjanjian damai kemudian dibuat dengan pihak Quraish. terurai hingga bahu. sepupunya Ali bin Abi Thalib. Aisyah dan Ali bin Abi Thalib telah merincikan ciri-ciri fisik dan penampilan keseharian Muhammad. perjanjian itu kemudian diingkari oleh pihak Quraish dengan cara menyerang sekutu umat Islam. Penduduk Makkah yang khawatir kemudian setuju untuk menyerahkan kota Makkah tanpa perlawanan. Tulang kepala besar dan bahunya lebar. 7. Muhammad berangkat kembali ke Makkah dengan pasukan Islam sebanyak 10. wajahnya cenderung bulat dengan sepasang matanya hitam dan bulu mata yang panjang. Bulu badannya halus memanjang dari pusar hingga dada.daerah-daerah yang lain. yang kemudian dikenal sebagai Madinah atau “Madinatun Nabi” (kota Nabi). kemudian dikisahkan pula terjadi pertanda pada masa didalam kandungan.” (Al-Qalam: 4) . Setiap orang yang bertemu Muhammad pasti akan berkata. memusnahkan semua berhala yang ada di sekeliling Ka‟bah. Muhammad menyetujuinya. paling bertanggung jawab dan paling baik pergaulannya. Kemampuan lain yang dimiliki Muhammad adalah kecerdasannya mengenai ilmu ketauhidan. Ia adalah orang yang paling dermawan. “Aku tidak pernah melihat orang yang sepertinya. Tubuhnya tidak terlalu tinggi dan tidak pula terlalu pendek. masyarakat Islam dari Mekkah pada akhirnya berhasil sampai dengan selamat ke Yathrib. Penaklukan Mekkah Pada tahun ke-8 setelah berhijrah ke Madinah. baik sebelum maupun sesudahnya. Dalam syariat Islam. Setelah berlangsung selama kurang lebih dua bulan. Tidak berkumis dan berjanggut sepanjang sekepalan telapak tangannya. 9. para sahabatnya. Kulitnya putih kemerah-merahan. Apabila menoleh. Fisik dan ciri-ciri Muhammad Berikut adalah penggambaran sosok Muhammad dari salah satu istinya yaitu Aisyah.

yaitu ia bertubuh sedang. di matanya terlihat juga garis-garis merahnya. Kecuali bulu halus yang tumbuh dari dada hingga pusar. baginya Muhammad lebih indah dari rembulan tersebut. kulitnya berwarna cerah tidak terlalu putih dan tidak pula hitam. berperawak baik dan tegak. bersih dan bercahaya. serta tumitnya langsing. Muhammad digambarkan sebagai orang yang berkulit putih dan berjenggot hitam dengan uban. Jika berjalan agak condong kedepan melangkah dengan anggun serta berjalan dengan cepat dan sering melihat kebawah dari pada keatas. giginya putih cemerlang dan agak renggang. Mulutnya sedang. Persendian tulang yang kuat dada. Hind bin Abi Halah mendapat cerita dari Hasan bin Ali mengatakan bahwa Muhammad memiliki pribadi mulia dan sangat agung jika orang melihatnya. Lengan dan dada bagian atas berbulu. Dada dan pinggangnya seimbang dengan ukurannya. Wajahnya bercahaya seperti bulan purnama. Jika berjalan. maka ia akan menghadapkan wajahnya keorang tersebut dengan penuh perhatian. telapak tangannya agak lebar serta tangan dan kakinya berisi. Bila ia berjalan sangat gesit dengan tubuh condong sedikit kedepan. Ia memiliki kepala yang agak besar dan kuat. melangkahnya seolah-olah seperti turun (meloncat) dari suatu ketinggian. Ali menambahkan bahwa Muhammad memiliki rambut lurus sedikit berombak. Jika berhadapan dengan orang maka ia memandang orang itu dengan penuh perhatian dan tidak pernah melototi seseorang dan pandangannya menyejukkan. panjang sampai batas telinga. Bara‟a bin Aazib mengatakan bahwa Muhammad memiliki tinggi yang sedang. Ali bin Abi Thalib meriwayatkan bahwa Muhammad tidaklah tinggi dan juga pendek. Anggota tubuh lainnya normal dan proporsional. tidak tinggi sekali ataupun pendek. Tulang belikatnya cukup lebar. terutama jika saat melakukan perjalanan jarak jauh dan ia selalu menyapa orang lain terlebih dahulu. matanya hitam dengan bulu mata yang panjang. Tidak memiliki bulu yang tebal tetapi hanya tipis dari dada sampai pusarnya. seperti dicor perak. Hidungnya agak melengkung dan mengkilap jika terkena cahaya serta tampak agak menonjol jika pertama kali melihatnya padahal sebenarnya tidak. Diantara bahunya ada tanda kenabian. bagian-bagian tubuhnya tidak tertutup bulu lebat. Kulit berwarna cerah dahinya agak lebar. Rambutnya cukup tebal. ia juga memperhatikan pula rembulan tersebut. Dalam satu hadits diterangkan mengenai corak fisik Muhammad. menghargai dan mencintainya. Alis matanya melengkung hitam dan tebal. Siapa saja yang mendekati dan bergaul dengannya maka akan langsung merasa terhormat. tangan dan kakinya kekar. orang yang paling dirindukan dan sebaik-baiknya keturunan. Ketika Muhammad wafat uban yang tumbuh di rambut dan janggutnya masih sedikit. . Ia sedikit lebih tinggi dari rata-rata orang tapi lebih pendek dari orang yang jangkung. Pergelangan tangannya cukup panjang. Jabir (ra) juga meriwayatkan bahwa ia berkesempatan melihat Muhammad di bawah sinar rembulan. Anas juga mengatakan bahwa Muhammad memiliki tinggi sedang. dengan tulang pundak bidang. jari-jari tangan dan kaki cukup langsing. di antara alisnya nampak urat darah halus yang berdenyut bila sedang emosi. Pundaknya bagus dan kokoh. Tidak gemuk dan tidak terlalu besar. khidmat. Bulu-bulu halus tumbuh di dadanya dan terus kebawah sampai pusar. tegap. Berjanggut tipit tapi penuh rata sampai pipi. Dari kisah Jabir bin Samurah meriwayatkan bahwa Muhammad memiliki mulut yang agak lebar. Telapak tangan dan kaki beliau padat berisi. Kepalanya lebih besar dari rata-rata orang dan rambutnya agak keriting (berombak) agak panjang hingga mencapai kuping dan dibelah tengah.Dalam hadits riwayat Bukhari. Warna kulit cerah. Rambutnya berombak. Jika berbicara dengan seseorang. Muhammad orang yan baik hatinya dan paling jujur. Selalu berjalan agak dibelakang. Ditambahkan pula bahwa Ali belum pernah melihat orang sepertinya di antara sahabatnya sesudah wwafatnya Muhammad.

dimana sembilan di antaranya masih hidup sepeninggal Muhammad. Perbedaan dengan nabi dan rasul terdahulu Dalam mengemban misi dakwahnya. sedangkan nabi dan rasul sebelumnya hanya diutus untuk umatnya masing-masing (QS 10:47. Pernikahan ini digambarkan sangat bahagia.Abu Ishaq mengemukakan bahwa. 34 : 28). rona mukanya secemerlang matahari dan tidak pernah melihat orang yang secepatnya. . yaitu kesaksian bahwa Tuhan yang berhak disembah atau diibadahi itu hanyalah Allah (QS 21:25). seperti dibentuk dari perak. 10. Dikatakan jika Abu Hurairah dan yang lainnya berusaha mengimbangi jalannya Muhammad dan nampak ia seperti berjalan santai saja. Abu Hurairah mengatakan bahwa Muhammad sangatlah rupawan. 11. Jabir bin Abdullah mengatakan. Diantaranya adalah Musa berperawakan langsing seperti orangorang dari Suku Shannah. sehingga saat meninggalnya Khadijah (yang bersamaan dengan tahun meninggalnya Abu Thalib pamannya) disebut sebagai tahun kesedihan. Rambutnya cenderung berombak dan Abu Hurairah belum pernah melihat orang yang lebih baik dari dan lebih tampan dari Muhammad. Kemudian setelah itu Muhammad tercatat menikahi beberapa wanita lagi sehingga mencapai total sebelas orang. Pada umur 25 Tahun ia menikah dengan Khadijah. atau memberikan penghidupan bagi para janda (saat itu janda lebih susah untuk menikah karena budaya yang menekankan perkawinan dengan perawan). bahwa rona Muhammad lebih mirip purnama yang cerah. Seolah-olah tanah digulung oleh langkah-langkah Muhammad jika sedang berjalan. Muhammad pernah bersabda bahwa ia pernah menyaksikan gambaran tentang para nabi. Para ahli sejarah antara lain Watt dan Esposito berpendapat bahwa sebagian besar perkawinan itu dimaksudkan untuk memperkuat ikatan politik (sesuai dengan budaya Arab). dimana Muhammad akhirnya menikahi keduanya. 23:44) seperti halnya Nabi Musa yang diutus Allah kepada kaum Bani Israil.[24] Said al Jahiri mengatakan bahwa ia pernah mendengar Abu Taufik berkata bahwa pada saat ini tidak ada lagi yang masih hidup orang yang pernah melihat secara langsung Muhammad kecuali dirinya sendiri dan Muhammad memiliki roman muka sangat cerah dan perawakanna sangat baik. kemudian Muhammad juga mengatakan bahwa ia pernah melihat Malaikat Jibril yang mirip dengan Dehya Kalbi. Pernikahan Nabi Muhammad Selama hidupnya Muhammad menikahi 11 atau 13 orang wanita (terdapat perbedaan pendapat mengenai hal ini). Ibnu Abbas mengatakan bahwa gigi depan Muhammad agak renggang tidak terlalu rapat dan jika bericara nampak putih berkilau. yang berlangsung selama 25 tahun hingga Khadijah wafat. umat Islam percaya bahwa Muhammad diutus Allah untuk menjadi Nabi bagi seluruh umat manusia (QS. Muhammad disarankan oleh Khawla binti Hakim. Sedangkan persamaannya dengan nabi dan rasul sebelumnya ialah sama-sama mengajarkan Tauhid. bahwa sebaiknya ia menikahi Sawda binti Zama (seorang janda) atau Aisyah (putri Abu Bakar. Sepeninggal Khadijah. Bara‟a bin Aazib pernah berkata. dan melihat Isa yang mirip salah seorang sahabatnya yang bernama Urwah bin Mas‟ud dan ketika melihat Ibrahim dikatakan sangat mirip dengan dirinya sendiri (Muhammad).

. Mukjizat. tahun 571 Masehi di Makkah. ibundanya menyerahkan Muhammad kecil kepada Halimah Sa’diyah dari kabilah Bani Sa’d untuk disusui. dunia menjadi terang-benderang. Ia mewahyukan kepada beliau al-Quran yang seluruh manusia dan jin tidak mampu untuk menandinginya. sang ibunda membawanya pergi ke Madinah. tinggi dan sempurna. Setelah menikah. salah satu kabilahQuraisy. penyembahan berhala dan api telah menguasai seluruh dunia. Hingga akhir usia. Ketika pulang dari pepergian itu. Pada usia empat puluh tahun. secara bergantian. dan dengan kelahirannya itu. sang ibu mengambilnya kembali. Pada usia dua puluh lima tahun. beliau selalu mengajak umat manusia untuk memeluk agama Islam. Pengakuan Sebagai Nabi Telah diketahui oleh setiap orang bahwa Rasulullah saw telah mengaku sebagai nabi di Makkah pada tahun 611 M. Beliau menjalani hidup bersamanya selama dua puluh lima tahun hingga ia wafat pada usia enam puluh lima tahun. kakek dan paman beliau. beliau wafat pada hari Senin bulan Shafar 11 Hijriah di Madinah. Musuh dan teman memuji beliau karena akhlaknya. Ibunda beliau adalah Aminah binti Wahbyang berasal dari keturunan Bani Zuhrah. Dengan tujuan untuk berkunjung ke kerabat ayahnya di Madinah. Kelayakan menjadi nabi. Sesuai dengan kebiasaan para bangsawan Makkah. masa di mana syirik. Abdul Muthalib dan Abu Thalib memelihara beliau.Nabi Muhammad saw berasal dari kabilah Quraisy. Menurut pendapat masyhur. Beliau tinggal di rumah Halimah selama empat tahun. 2. Kelayakan Menjadi Nabi Maksud asumsi di atas adalah seorang yang mengaku menjadi nabi harus memiliki akhlak dan seluruh etika yang terpuji. Ayah beliau adalah Abdullah bin Abdul Muthalib. memberitakan sifat-sifat sempurna dan kelakuan terpujinya dan membebaskannya dari setiap karakterisitik yang buruk. Setelah beberapa bulan dari wafatnya sang ayah berlalu. dan sangat banyak sekali di antara mereka yang mengikuti ajakan beliau itu. tepatnya keturunan Hasyim. kenabian seorang nabi dapat diketahui melalui tiga jalan: 1. Setelah ibunda beliau wafat. cucu Hasyim. beliau menikah dengan Khadijah yang waktu itu sudah berusia empat puluh tahun. dan terbebaskan dari segala karakterisitik yang tidak terpuji. Nabi pamungkas para nabi lahir di bulan Rabi’ul Awal. Beliau hidup di dunia ini selama enam puluh tiga tahun. Bukti Kenabian Rasulullah saw Secara global. ia wafat di Madinah dan dikuburkan di kota itu juga. Abdullah melakukan pepergian ke Syam. Pengakuan sebagai nabi. 3. Setelah itu. dari sisi kesempurnaan jiwa harus orang yang paling utama. beliau diutus menjadi nabi oleh Allah. Ia menamakan beliau sebagai pamungkas para nabi dan memujinya karena kemuliaan akhlaknya. ibundanya wafat dan dikebumikan di Abwa`. sebuah daerah yang terletak antara Makkah dan Madinah. Dalam perjalanan pulang ke Makkah. . Semua itu telah dimiliki oleh Rasulullah saw.

Dalam kesabaran dan kerendahan diri beliau tidak memiliki sekutu dan dalam kemanisan etika beliau tak tertandingi. Mukjizat akhlak. kami . sabar. sifat-sifat Allah. Sebisa mungkin. hukum halal dan haram. Mukjizat ilmiah. Beliau selalu sabar menghadapi perangai buruk bangsa Arab dan orang-orang yang asing bagi beliau. Mukjizat Mukjizat dapat disimpulkan dalam lima hal: 1. Nabi Muhammad saw telah dikenal dengan kejujuran. Beliau selalu memberikan tempat khusus kepada orang-orang baik di sisi beliau. Orang yang paling utama di sisi beliau adalah orang yang dikenal dengan kebajikanya terhadap Muslimin dan orang yang termulia adalah orang yang lebih bertindak toleran dan tolong-menolong terhadap umat Islam. berani dan pengasih. beliau selalu memulai mengucapkan salam dan berjabat tangan dengannya. beliau hanya berkata Ya Allah. Beliau tidak pernah mencari-cari kesalahan orang lain. Beliau memperlakukan masyarakat sedemikian rupa sehingga mereka merasa dirinya adalah orang termulia di sisi beliau. Beliau tidak pernah mengizinkan siapa pun berdiri (untuk menghormati)nya. adil. serta nasihat-nasihat beliau telah membuktikan kelayakan beliau untuk menduduki kursi kenabian. beliau lebih bijaksana. penyayang dan belas-kasih terhadap mereka. 5. Ketika beliau meninggal dunia. Budi pelerti beliau yang menyeluruh telah meliputi seluruh umat manusia. eberanian beliau sangat terkenal sehingga Imam Ali as pernah berkata: etika perang mulai memanas. dan kedermawanan. Dibandingkan dengan yang lain. Mukjizat amaliah. Beliau selalu menghormati orang-orang berilmu dan berakhlak mulia. akhlak beliau yang mulia. beliau tak ada taranya. khususnya di Hijaz dan jazirah Arab. tata krama beliau yang terpuji. Mukjizat keturunan. Mukjizat Akhlak Sejak masa muda. dan sabda-sabda beliau yang mulia berkenaan dengan tauhid. kesabaran. amanat. etika mendapatkan gangguan dan cemoohan masyarakatnya. beliau duduk menghadap ke arah Kiblat. 2. Beliau tidak pernah mencela dan mencerca seseorang. Ia belas-kasih dan pengasih terhadap Mukminin. menyayangi anakanak kecil dan membantu orang-orang yang terlantar. Sesungguhnya engkau berada di puncak akhlak yang agung. karena mereka tidak mengetahui. Mukjizat maknawiyah. dan setiap orang yang insaf tidak akan meragukan semua itu. alam memaafkan. beliau tidak pernah makan sendirian. ketegaran. Beliau tidak banyak berbiacara dan tidak pernah memotong pembicaraan seseorang kecuali ia berbicara kebatilan. beliau tidak pernah melebihi rakyat biasa. Beliau tidak pernah menyembunyikan keceriaan wajah terhadap para sahabat dan selalu mencari berita tentang kondisi mereka. Beliau tida pernah duduk dan bangun (dari duduk) kecuali dengan menyebut nama Allah dan mayoritasnya. Beliau selalu mengharapkan kebaikan seluruh umat manusia. Beliau selalu menghormati orang-orang tua. Setiap berjumpa dengan seseorang. beliau tidak meninggalkan sekeping Dinar dan Dirham pun. 3.Kesimpulannya. Dalam makan dan berpakaian. perubahan dan revolusi yang beliau cetuskan di seanterao dunia. ampunilah kaumku. Beliau selalu duduk di atas tanah dan duduk bersama orang-orang miskin serta makan bersama mereka. Beliau tidak pernah menentukan tempat duduk khusus bagi dirinya. 4.

pemerintahan ini pernah menjadi satu-satunya pemerintahan . Engkau telah berhasil berkuasa terhadap kami. kebebasan dan kesatun kalimat dalam arti yang sebenarnya di antara mereka. Kedua. hati beliau tersentuh dan menangis. masing-masing memiliki seorang pemimpin. beliau telah berhasil melakukan empat pekerjaan besar dan fundamental meskipun banyak aral melintang dan problema yang melilit. beliau memegang pintu a’bah seraya bersabda (kepada musyrikin Makkah): Apa yang kalian katakan dan sangka sekarang? Mereka menjawab: ami mengatakan dan menyangka kebaikan (terhadapmu). Setelah itu beliau bersabda: Aku mengatakan seperti apa yang pernah dikatakan oleh saudaraku Yusuf bahwa ‘Tiada cercaan bagi kalian pada hari ini. Beliau tidak hanya terpengaruh oleh kondisi kehidupan masyarakat kala itu. Masing-masing pekerjaan itu dalam kondisi normal semestinya memerlukan usaha bertahun-tahun untuk dapat tegak berdiri sepanjang masa. beliau mendirikan sebuah agama baru yang bersifat Ilahi. mukjizat ilmiah beliau ini dapat dipahami dengan jelas. beliau berhasil membentuk sebuah umat yang bernama umat Muhammad saw. Engkau pasti mampu melakukan apa yang kau inginkan. etika penduduk Makkah melihat kejadian itu. beliau berhasil membentuk sebuah pemerintahan yang berlandaskan kepada kebebasan dan kemerdekaan yang sempurna. bahkan beliau berhasil mempengaruhi gaya hidup mereka. bahkan beliau berhasil merubahnya. berbeda dengan agama-agama yang sedang berlaku pada masa beliau. Hingga sekarang umat ini masih eksis dan terus bertambah. biasa melakukan pekerjaan secara tersendiri dan tidak pernah memiliki sebuah pemerintahan yang terpusat itu. Rasa memaafkan beliau sangat besar. Yusuf: 92) Beliau memaafkan seluruh kriminalitas dan kejahatan yang pernah mereka lakukan seraya mengucapkan sabda beliau yang spektakuler: Pergilah! alian bebas. mereka pun turut menangis. Mendengar pengakuan mereka ini. Engkau adalah seorang pemurah dan putra seorang pemurah. Ketiga.berlindung kepada beliau. (QS. itu pun sebuah masyarakat fanatis dan bodoh tanpa syarat dan menjadikan mereka taat dari lubuk hati bukanlah sebuah pekerjaan yang mudah. Beliau tidak hanya tidak terpengaruh oleh karakteristik duri-duri itu. Mukjizat Ilmiah Dengan merujuk kepada buku-buku yang memuat sabda. Beliau telah berhasil menciptakan banyak orang beriman kepada agama tersebut sehingga sampai sekarang pun pengaruh spiritual beliau masih kuat tertanam di dalam lubuk hati ratusan juta pengikutnya. kemukjizatan seluruh perilaku beliau akan jelas bagi kita. di tengah-tengah kabilah yang berpecah-belah. menundukkan hati masyarakat. Mukjizat Amaliah Dapat diakui bahwa seluruh perilaku beliau dari sejak lahir hingga wafat adalah sebuah mukjizat. Keempat pekerjaan besar itu adalah sebagai berikut: Pertama. Beliau bak sebuah bunga yang tumbuh di ladang duri. Dalam kurun waktu dua puluh tiga tahun. Setelah beberapa tahun berlalu. khususnya masyarakat kala itu. Dari sisi kekuatan dan kemampuan. Dengan sedikit merenungkan kondisi dan karakteristik masyarakat Hijaz. pidato dan nasihat-nasihat beliau secara panjang lebar. beliau berhasil sebuah umat yang satu dan menjalin persaudaraan. Allah akan mengampuni kalian. dari kabilah-kabilah berpecah-belah yang selalu saling bermusuhan dan memiliki hobi berperang. Menjadikan seseorang taat adalah sebuah pekerjaan yang mudah. Akan tetapi. dan Ia adalah Lebih Pengasih dari para pengasih’. Ketika berhasil membebaskan Makkah. persamaan.

adalah dalil tersendiri atas kenabian Rasulullah saw. Beliau pernah menulis enam surat dalam satu hari kepada para raja penguasa masa itu dan mengajak mereka untuk memeluk Islam. Ketika surat beliau sampai ke tangan raja Iran dan melihat nama beliau disebutkan di atas namanya. Seseorang yang sadar dengan memperhatikan ilmu. mereka akan lari tunggang-langgang meninggalkan Makkah dan kehidupan mereka. Hanya kedudukan tinggi kenabianlah yang mampu menghaturkan putri-putri dan para imam ma’shum seperti ini kepada masyarakat. Mukjizat Ma’nawiyah Mukjizat abadi beliau adalah al-Quran yang telah turun kepada beliau dalam kurun waktu dua puluh tiga tahun. raja-raja yang menganggap diri mereka berada di puncak kekuatan dan meremehkan kaum Arab. pengurangan dan penambahan. [1] Undang-undang ini akan selamanya hidup kekal. Kitab ini berhasil membangkitkan rasa heran para ilmuan dan sepanjang masa masih memiliki kekokohan dan kedudukannya yang mulia. ucapan dan perilaku Ahlubait as akan mengakui bahwa setiap dari mereka. KARAKTER DAN KEUTAMAAN RASULLULLAH SAW . Undang-undang ini tidak akan pernah layu. Di hauzah-hauzah ilmiah selalu dibahas dan didiskusikan oleh para fuqaha besar dalam sebuah obyek pembahasan fiqih. Ya! Para raja itu berpikir bahwa bangsa Arab adalah sebuah bangsa yang tidak akan menunjukkan reaksi apa pun di hadapan pasukan kecil seperti bala tentara Habasyah. Keempat. Seandainya tidak ada dalil lain untuk membuktikan kenabian Rasulullah saw kecuali keberadaan keturunan semacam itu. Furu’uddin dan kewajiban amaliah. serta berlindung ke gunung-gunung. sebagaimana al-Quran. ia marah seraya memerintahkan para suruhannya untuk pergi ke Madinah dan membawa Muhammad ke hadapannya. Bahkan. hal itu sudah mencukupi dan hujjah sudah sempurna. Allah telah menjamin keterjagaannya dalam firman-Nya: “Kami-lah yang telah menurunkan al-Quran ini dan Kami pulalah yang akan menjaganya.mutlak di dunia setelah satu abad berlalu. Kitab ini terselamatkan dari segala bentuk tahrif. ehalalan Muhammad adalah halal selamanya hingga hari Kiamat dan keharamannya adalah haram selamanya hingga hari iamat. dan mempraktikkannya dapat mendatangkan kebahagiaan umat manusia. dalam kurun waktu dua puluh tiga tahun. Mereka tidak dapat memahami bahwa bangsa Arab telah memiliki seorang pemimpin Ilahi dan mereka bukanlah bangsa Arab yang dulu lagi. Pembahasan panjang-lebar tentang masalah ini tidak relevan untuk kesempatan pendek ini. Undang-undang ini akan tetap kekal hingga hari Kiamat. beliau telah menetapkan dan menunjukkan sederetan undang-undang yang mencakup seluruh kebutuhan umat manusia. Ratusan tafsir dan buku tentang hakikat arti dan kosa katanya telah ditulis.” Mukjizat Keturunan Salah satu mukjizat beliau yang lain adalah keturunan suci beliau yang terjaga dari dosa. dan dari sejak saat itu hingga sekarang selalu mendapatkan perhatian dan penelaahan dari berbagai segi oleh seluruh masyarakat dunia. kehidupan.

RASUL SEBAGAI PANGLIMA PERANG Kita bisa lihat keberasilan beliau dalam memenangkan peperangan dan menciptakan perdamaian dan mengujudkan manusia yang berakhlak dan memimpin pasukan dengan gagah berani TATA KRAMA BERGAUL Beliau tidak pernah sombong dalam pergaulan selalu tersenyum berbuat baik sesame manusia selalu .ia telah membebaskan seorang tawanan perang dengan tangan dia sendiri disaat ia mendengar keluhan rasa sakit tangannya diikat. Dia memperlakukan kaum dan pengikutnya dengan tujuan mempererat silaturrahmi dan selalu menamamkan rasa percaya diri dalam mereka is selalu mengasihi anak anak kecil dan mengayomi mereka.berbuat baik dengan fakir miskin dan terhadap hewan dia selalu menanamkan rasa kasih sayang dan melarang untuk menyakiti binatang Salah satu contoh rasa prikemanusian rasul saw adalah ketika mengutus pasukan untuk berperang dengan musuh dia selalu berpesan tidak boleh menyerang kaum sipil.Salah satu karekter rasulullah saw yang paling menonjol adalah kemenangan tidak menjaga kan dia bangga hal ini bisa kita lihat diperang badar dan pembebasan kita makkah(fathu makkah) dan kekalahan tidak membuat dia putus asa dapat kita lihat pristiwa perang uhud bahkan dengan cekatan is mempersiapkan pasukan baru untuk menghadapi hamru"ul asad dan pengingkari perjanjian yang dilakukan kaum yahudi bani quraizah .dan kewaspadaan beliau.dia lebih memilih damai terhadap musuh dari pada berperang ketika berperang dia berpesan tidak boleh membunuh lanjut usia anak kecil perempuan dan mengniaya musuh yang sudah tidak berdaya Ketika kaum quraisi minta suaka politik kepadanya ia tidak memberlakukan baikot ekonomi bahkan ia menyepakati import gandum dari yaman Ia juga menyerukan realisasikan sebuah perdamaian dunia dan melarang peperanga kecuali hal yang darurat USAHA RASUL SAW DALAM MEMBENTUK MASYARAKAT &BERPRIKEMANUSIAN Kedatangan rasul adalah sebuah rahmat bagi manusia semuanya is tidak pernah membedakan seseorang pun baik itu kulit putih atau kulit hitam dan dari suku bangsa mana.selalu mengedek kekuatan musuh dengan teliti dan mempersiapkan segalanya.karma semua manusia itu makan dari rizki allah yang diberikan allah Rasul saw mengajak manusia untuk 1:meningkatkan harkat martabat manusia ia bersabda semua manusia berasil dari adam dan ia berasal dari tanah 2: mengajak damai sebelum perang 3: memaafkan sebelom membalas 4: mempermudah seseorang sebelom membalas perbuatan dari uraian diatas dapat kita simpulkan bahwa peperangan yang dilaksanakan bertujuan untuk merealisasikan tujuan tujuan insani yang agung dan menuju kepada tatanan masyarakat yang berprikemanusian ia telah membuktikan bahwa dirinya adalah sebuah rahmat bagi manusia dan alam semesta peristiwa itu bisa dilihat dari pembebasan kota makkah dangan segala kemenangan yang telah digapai saat itu ia tetap berbuat baik dengan musuh dan enggan untuk membalas dendam padahal ia dapat melaksanakan ia pernah memaafkan mereka dengan sabda"pergilah kalian karma kalian sekarang sudah bebas pada waktu perang dzatur riqa dia berasil menangkap pemimpin gauts bin al harits yang berusaha beberapa kali membunuh beliau akan tetapi tetap dimaafkan rasul memperlakukan tawanan perang dengan baik .

tapi pintu rumah Rasulullah masih tertutup. “Siapakah itu wahai anakku?” “Tak tahulah ayahku. Sedang di dalamnya. Rasulullah dengan suara lemah memberikan kutbah terakhirnya. Kuwariskan dua perkara pada kalian.” kata Rasulullah. Abu Bakar menatap mata itu dengan berkaca-kaca. Tapi Fatimah tidak mengizinkannya masuk. bererti mencintai aku dan kelak orang-orang yang mencintaiku.. “Isyarat itu telah datang. meski langit mulai menguning di ufuk timur. “Bolehkah saya masuk?” tanyanya.. kita semua ada dalam kekuasaan Allah dan cinta kasih-Nya. ayahku sedang demam. “Ketahuilah. “Maafkanlah.. Umar dadanya naik turun menahan nafas dan tangisnya.menyenguk orang sakit tidak pernah memotong pembicaraan lawan tidak pernah mengangap dirinya mulia dari teman yang diajak bicara. kalau mampu. Barang siapa mencintai sunnahku.” Khutbah singkat itu diakhiri dengan pandangan mata Rasul yang tenang menatap sahabatnya satu persatu. Rasulullah pun menanyakan kenapa Jibril tidak menyertainya. dialah yang menghapuskan kenikmatan sementara. yang telah dicontohkan Allah SWT melalui kehidupan Rasul-Nya.” kata Fatimah yang membalikkan badan dan menutup pintu. Matahari kian tinggi. Dialah malakul maut. saatnya sudah tiba. Tanda-tanda itu semakin kuat.” tutur Fatimah lembut. hampir selesai menunaikan tugasnya di dunia. tatkala Ali dan Fadhal dengan cergas menangkap Rasulullah yang berkeadaan lemah dan goyah ketika turun dari mimbar.” keluh hati semua sahabat kala itu. Usman menghela nafas panjang dan Ali menundukkan kepalanya dalam-dalam.Masih banyak lagi sipat2 rasul yang kita bisa dapat teladani. Di saat itu. akan masuk syurga bersama-sama aku. Rasulullah akan meninggalkan kita semua. “Wahai umatku. al-Qur’an dan sunnahku. Manusia tercinta itu. Kemudian dipanggilah Jibril yang sebelumnya sudah bersiap di atas langit dunia . Pagi itu. Detik-detik Sakaratul Maut Rasulullah SAW Inilah bukti cinta yang sebenar-benarnya tentang cinta. mudah2an kita bisa dapat meniru akhlak rasulullah amin. Lalu. Seolah-olah bahagian demi bahagian wajah anaknya itu hendak dikenang. orang sepertinya baru sekali ini aku melihatnya. Malaikat maut telah datang menghampiri. Maka taati dan bertakwalah kepada-Nya. dialah yang memisahkan pertemuan di dunia. burung-burung gurun enggan mengepakkan sayapnya. seluruh sahabat yang hadir di sana pasti akan menahan detik-detik berlalu.. Rasulullah sedang terbaring lemah dengan keningnya yang berkeringat dan membasahi pelepah kurma yang menjadi alas tidurnya. Fatimah menahan ledakkan tangisnya. Rasulullah menatap puterinya itu dengan pandangan yang menggetarkan. Kemudian ia kembali menemani ayahnya yang ternyata sudah membuka mata dan bertanya pada Fatimah. Tiba-tiba dari luar pintu terdengar seorang yang berseru mengucapkan salam.

peliharalah shalat dan peliharalah orang-orang lemah di antaramu. Perlahan-lahan ruh Rasulullah ditarik.” kata Jibril meyakinkan. .” Perlahan terdengar desisan suara Rasulullah mengaduh. Ali pun segera mendekatkan telinganya.” Di luar pintu tangis mulai terdengar bersahutan. Semua syurga terbuka lebar menanti kedatanganmu. timpakan saja semua siksa maut ini kepadaku. Tapi. kaki dan dadanya sudah tidak bergerak lagi. Sementara Ali yang duduk di sampingnya hanya menundukan kepalanya semakin dalam. dahsyat sekali maut ini.menyambut ruh kekasih Allah dan penghulu dunia ini. Detik-detik kian dekat. mampukah kita mencintai sepertinya? Allahumma sholli ‘ala Muhammad wa baarik wa salim ‘alaihi. kecuali umat Muhammad telah berada di dalamnya. “Ummatii. semua penjelasan Jibril itu tidak membuat Rasul lega. “Jibril. matanya masih penuh kecemasan dan tanda tanya. ummatii. Fatimah hanya mampu memejamkan matanya. wahai Rasul Allah. berakhirlah hidup manusia mulia yang memberi sinaran kemuliaan itu. jangan pada umatku. para malaikat telah menanti ruhmu.” pinta Rasul pada Allah. Fatimah menutupkan tangan di wajahnya. “Pintu-pintu langit telah terbuka. Nampak seluruh tubuh Rasulullah bersimbah peluh. hingga engkau palingkan wajahmu Jibril?” tanya Rasulullah pada Malaikat pengantar wahyu itu. ummatiii?” Dan. Betapa cintanya Rasulullah kepada kita. sepeninggalanku?” “Jangan khawatir.” kata Jibril sambil terus berpaling. melihat kekasih Allah direnggut ajal. Kini. saatnya Izrail melakukan tugas. “Jibril. “Kabarkan kepadaku bagaimana nasib umatku kelak. “Ya Allah. aku pernah mendengar Allah berfirman kepadaku: ‘Kuharamkan syurga bagi siapa saja. “Uushiikum bis shalati. “Siapakah yang sanggup. “Engkau tidak senang mendengar kabar ini?” tanya Jibril lagi. sakaratul maut ini. Bibirnya bergetar seakan hendak membisikkan sesuatu. urat-urat lehernya menegang. Badan Rasulullah mulai dingin. jelaskan apa hakku nanti di hadapan Allah?” tanya Rasululllah dengan suara yang amat lemah. “Jijikkah engkau melihatku. sahabat saling berpelukan.” kata Jibril. dan Ali kembali mendekatkan telinganya ke bibir Rasulullah yang mulai kebiruan. Jibril pun memalingkan muka. wa maa malakat aimanuku. Sedetik kemudian terdengar Rasulullah memekik kerana sakit yang tidak tertahankan lagi. betapa sakitnya.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful