6/24/2012

EDU 3105
Teknologi dalam Pengajaran dan Pembelajaran

EDU 3105
Teknologi dalam Pengajaran dan Pembelajaran

PRINSIP TEKNOLOGI PENGAJARAN

PRINSIP, DOMAIN dan PERANAN

ASAS TEKNOLOGI PENGAJARAN

ASAS PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

KEMAHIRAN BERFIKIR

TEKNOLOGI PENGAJARAN

1. Konsep Teknologi Pengajaran 2. Domain Teknologi Pengajaran 3. Reka Bentuk Pengajaran 4. Media Pengajaran 5. Reka Bentuk Visual

1. Pengajaran yang Berkesan 2. Objektif Pengajaran 3. Strategi dan Kaedah Pengajaran 4. Pengurusan Bilik Darjah

1. Konsep Kemahiran Berfikir 2. Alat-alat Berfikir 3. Jenis-jenis Kemahiran Berfikir 4. Penyelesaian Masalah dan Membuat Keputusan

6/24/2012

Ahmad Azam Bin Hasmawi_JTP IPSAH

1

6/24/2012

Ahmad Azam Bin Hasmawi_JTP IPSAH

2

EDU 3105
Teknologi dalam Pengajaran dan Pembelajaran

EDU 3105
Teknologi dalam Pengajaran dan Pembelajaran

ASAS TEKNOLOGI PENGAJARAN

1. Konsep Teknologi

2. Konsep Pengajaran

• Konsep Teknologi Pengajaran • Domain Teknologi Pengajaran

KONSEP TEKNOLOGI PENGAJARAN

3. Konsep Teknologi Pengajaran

6/24/2012

Ahmad Azam Bin Hasmawi_JTP IPSAH

3

6/24/2012

Ahmad Azam Bin Hasmawi_JTP IPSAH

4

1

6/24/2012

EDU 3105
Teknologi dalam Pengajaran dan Pembelajaran

EDU 3105
Teknologi dalam Pengajaran dan Pembelajaran

1. DOMAIN TP 1977

2. DOMAIN TP 1994

1. Konsep Teknologi
Galbraith (1967):
“… the systematic application of scientific knowledge and other organized knowledge to practical tasks.”

DOMAIN TEKNOLOGI PENGAJARAN

Evans dan Nation (2000): “Technology is not a tool – it is an art or science of how to use a tool for a purpose.”

3. PERANAN TP

6/24/2012

Ahmad Azam Bin Hasmawi_JTP IPSAH

5

6/24/2012

Ahmad Azam Bin Hasmawi_JTP IPSAH

6

EDU 3105
Teknologi dalam Pengajaran dan Pembelajaran

EDU 3105
Teknologi dalam Pengajaran dan Pembelajaran

2. Konsep Pengajaran
Ramsden 1993; Trigwel, Prosser, & Lyons 1997:
bekerja bersama pelajar untuk membantu mereka berkebolehan dan berkemungkinan untuk belajar.” “Proses

Pullias dan Young (1968):
“Pengajaran itu keseluruhannya merupakan cara membimbing murid untuk memperolehi sejumlah pengalaman yang cukup bermutu hingga mampu sejauh mungkin menolong pembinaan kemungkinan-kemungkinan sebagai manusia”.

Ramsden (1988):
“Belajar atau pembelajaran di sekolah seharusnya merupakan satu pergerakan ke arah pembentukan insan yang berupaya menyelesaikan persoalan yang kompleks, mengiktiraf kuasa dan keelokan konsep-konsep sesuatu bidang pelajar, dan menggunakan ilmu yang dipelajari di dalam kelas dalam menyelesaikan masalah di luar kelas.”

Oakeshott berkata:
“Nobody is born a human being. A human being is the inhabitant of a world composed not of things, but of meaning”

6/24/2012

Ahmad Azam Bin Hasmawi_JTP IPSAH

7

6/24/2012

Ahmad Azam Bin Hasmawi_JTP IPSAH

8

2

6/24/2012

EDU 3105
Teknologi dalam Pengajaran dan Pembelajaran

EDU 3105
Teknologi dalam Pengajaran dan Pembelajaran

3. Konsep Teknologi Pengajaran
Secara Umum:
Teknologi pengajaran adalah satu bidang yang berusaha ke arah meningkatkan kualiti atau keberkesanan pengajaran dan pembelajaran”.

Persatuan Teknologi Pendidikan Malaysia (1988):

“Teknologi pendididkan ialah proses yang kompleks dalam menganalisis keperluan pendidikan secara sistematik, saintifik dan rasional bertujuan untuk mereka bentuk dan mengaplikasikannya secara sepadu idea, tenaga sumber bahan, kaedah dan tatacara untuk mempertingkatkan keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran.”
Bhg Teknologi Pendidikan, Kem. Pendidikan Malaysia (1991):

Seels & Reechy (1994):
“Instructional technology is the theory and practice of designing, development, utilization, management and evaluation of processes and resources for learning”.

“Teknologi pendidikan ialah aplikasi media, sistem, pendekatan dan teknik-teknik ke arah pencapaian pengajaran dan pembelajaran yang berkesan.”

6/24/2012

Ahmad Azam Bin Hasmawi_JTP IPSAH

9

6/24/2012

Ahmad Azam Bin Hasmawi_JTP IPSAH

10

EDU 3105
Teknologi dalam Pengajaran dan Pembelajaran

EDU 3105
Teknologi dalam Pengajaran dan Pembelajaran

Reiser (2001):
“The field of instructional design and technology encompasses the analysis of learning and performance problems, and the design, development, implementation, evaluation and management of instructional and non-instructional processes and resources intended to improve learning and performance in a variety of settings, particularly educational institutions and the workplace. Professionals in the field of instructional design and technology often use systemic instructional design procedures and employ a variety of instructional media to accomplish their goals. Moreover, in recent years, they have paid increasing attention to noninstructional solutions to some performance problems. Research and theory related to each of the aforementioned areas is also an important part of the field”.

Domain TP 1977
Definisi TP AECT 1977:
Teknologi pengajaran merupakan satu proses yang kompleks dan berpesapadu yang melibatkan manusia, prosedur, idea, peralatan dan organisasi untuk menganalisis masalah-masalah serta mereka bentuk, menilai dan menguruskan penyelesaian kepada masalah-masalah dalam keadaan di mana proses pembelajaran itu adalah bermatlamat dan terkawal”.

6/24/2012

Ahmad Azam Bin Hasmawi_JTP IPSAH

11

6/24/2012

Ahmad Azam Bin Hasmawi_JTP IPSAH

12

3

6/24/2012

EDU 3105
Teknologi dalam Pengajaran dan Pembelajaran

EDU 3105
Teknologi dalam Pengajaran dan Pembelajaran

DOMAIN 1:

Daripada definisi itu, terdapat 3 domain:
1. Pengembangan pengajaran 2. Sumber pembelajaran 3. Pengurusan pengajaran

PENGEMBANGAN PENGAJARAN
A. Penyelidikan B. Reka bentuk C. Penerbitan D. Penilaian E. Logistik F. Penggunaan G. Pengedaran

6/24/2012

Ahmad Azam Bin Hasmawi_JTP IPSAH

13

6/24/2012

Ahmad Azam Bin Hasmawi_JTP IPSAH

14

EDU 3105
Teknologi dalam Pengajaran dan Pembelajaran

EDU 3105
Teknologi dalam Pengajaran dan Pembelajaran

DOMAIN 2:

SUMBER PEMBELAJARAN
A. Mesej B. Manusia C. Bahan D. Peralatan E. Teknik F. Tempat atau keadaan DOMAIN 3:

PENGURUSAN PENGAJARAN
A. Pengurusan organisasi B. Pengurusan kakitangan

6/24/2012

Ahmad Azam Bin Hasmawi_JTP IPSAH

15

6/24/2012

Ahmad Azam Bin Hasmawi_JTP IPSAH

16

4

6/24/2012

EDU 3105
Teknologi dalam Pengajaran dan Pembelajaran

EDU 3105
Teknologi dalam Pengajaran dan Pembelajaran

Domain TP 1994
Rowntree (1974):
“Educational technology is concerned with the design and evaluation of curricula and learning experiences and with the problems of implementing and renovating them. Essentially, it is rational, problem-solving approach to education, a way of thinking sceptically and systematically about learning and teaching”.

Definisi TP oleh AECT 1994:
“Teknologi pengajaran adalah teori dan amalan tentang mereka bentuk , membangun, mengguna, dan menilai proses serta sumber untuk pembelajaran”.

6/24/2012

Ahmad Azam Bin Hasmawi_JTP IPSAH

17

6/24/2012

Ahmad Azam Bin Hasmawi_JTP IPSAH

18

EDU 3105
Teknologi dalam Pengajaran dan Pembelajaran

EDU 3105
Teknologi dalam Pengajaran dan Pembelajaran

Daripada definisi tersebut, terdapat 5 domain TP:
1. Rekabentuk 2. Pembangunan 3. Penggunaan 4. Pengurusan 5. Penilaian

REKABENTUK RB Sistem Pengajaran RB Mesej Strategi Pengajaran Ciri-ciri Pelajar

PEMBANGUNAN Teknologi Percetakan Teknologi Audiovisual Teknologi Berasaskan Komputer Teknologi Bersepadu

PENILAIAN Analisis Masalah Pengukuran Rujukan Kriteria Penilaian Formatif Penilaian Sumatif

DOMAIN TP 1994

PENGURUSAN Pengurusan Projek Pengurusan Sumber Peng Sistem Penyampaian Pengurusan Maklumat

PENGGUNAAN Penggunaan Media Difusi dan Inovasi Pelaksanaan Polisis dan Peraturan

6/24/2012

Ahmad Azam Bin Hasmawi_JTP IPSAH

19

6/24/2012

Ahmad Azam Bin Hasmawi_JTP IPSAH

20

5

6/24/2012

EDU 3105
Teknologi dalam Pengajaran dan Pembelajaran

EDU 3105
Teknologi dalam Pengajaran dan Pembelajaran

1. Mengubah peringkat membuat keputusan

Kesimpulannya, teknologi pendidikan melibatkan
2. Mengubah sistem atau pendekatan pengajaran

ruang lingkup yang lebih luas termasuk identifikasi kurikulum, kaedah pengajaran dan pembelajaran dan pengelolaan serta penggunaan alat dan bahan pengajaran. Teknologi pengajaran lebih tertumpu kepada penggunaan dan penyusunan secara

PERANAN TEKNOLOGI PENGAJARAN
3. Mengubah pengalaman pembelajaran

sistematik terhadap berbagai alat dan bahan teknologi yang boleh membantu aktiviti pengajaran dan pembelajaran. (Abdul Rahim 1988).

6/24/2012

Ahmad Azam Bin Hasmawi_JTP IPSAH

21

6/24/2012

Ahmad Azam Bin Hasmawi_JTP IPSAH

22

6