MAKALAH MATAN KEYAKINAN DAN CITA-CITA HIDUP MUHAMMADIYAH Makalah Ini Diajukan Sebagai Tugas Kemuhammadiyahan

PERBANKAN SYARI‟AH FAKULTAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

Dalam sidang Tanwir menjelang Muktamar ke-37 dibahas berbagai masalah yang akan dijadakan acara Mu‟tamar. Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang dan pembatasan masalah diatas. Latar Belakang Keyakinan dan cita-cita hidup muhammadiyah disahkan oleh Mu‟tamar Muhammadiyah ke-37 yang diselenggarakan pada tahun 1968 di kota Yogyakarta. Adapun selain dari pada itu. termasuk tajdid ideologi Muhammadiyah. 1. topik yang diambil untuk makalah ini.1. tidak akan kami bahas dalam Makalah ini. antara lain dibahas tentang perlunya tajdid di segala bidang.BAB I PENDAHULUAN 1. Hasil rumusan dari panitia ini selanjutnya dibawa ke Mu‟tamar ke37. 1. dibawah ini akan dikemukakan masalah-masalah yang melandasi penulisan makalah ini yaitu: 1. maka pembahasan yang akan dikaji dalam topik ini adalah Matan Keyakinan dan Cita-cita Hidup Muhammadiyah. Batasan Masalah Berdasarkan latar belakang yang telah kami bahas.2. Bagaimana Sejarah Perumusan Matan Keyakinan dan Cita-cita Hidup Muhammadiyah? 2. dan untuk merumuskannya. Bagaimana Matan Keyakinan dan Cita-cita Hidup Muhammadiyah? . Gagasan tersebut dapat diterima oleh sidang. oleh sidang diserahkan kepada suatu panitia. Setelah melalui berbagai pembahasan akhirnya disetujui oleh Mu‟tamar dengan catatan agar rumusan tersebut disempurnakan oleh PP Muhammadiyah. Rumusan PP Muhammadiyah dalam hal ini biro ideologi yang melaksanakan amanat dan tugas dari Mu‟tamar seterusnya menyerahkan kepada sidang Tanwir yang berlangsung di Ponorogo.3.

2. Untuk mengetahui bagaimana Sejarah Perumusan Matan Keyakinan dan Cita-cita Hidup Muhammadiyah. Tujuan Berdasarkan rumusan masalah yang ada.1. Untuk mengetahui bagaimana Matan Keyakinan dan Cita-cita Hidup Muhammadiyah. .4. tujuan dibuat makalah ini sebagai berikut: 1.

Gagasan tersebut dapat diterima oleh sidang. Muhammadiyah juga berkeyakinan bahwa islam adalah agama Allah yang diwahyukan kepada para Rosul-Nya sejak nabi Adam. Ibrahim. Nuh. bercita-cita dan berkerja untuk terwujudnya masyarakat utama adil makmur yang diridhoi oleh Allah SWT untuk melaksanakan fungsi dan misi manusia sebagai hamba dan khalifah dimuka bumi.BAB II PEMBAHASAN 2.1. Rumusan PP Muhammadiyah dalam hal ini biro ideologi yang melaksanakan amanat dan tugas dari Mu‟tamar seterusnya menyerahkan kepada sidang Tanwir yang berlangsung di Ponorogo. Muhammadiyah adalah gerakan berdasarkan islam. Dalam sidang Tanwir menjelang Muktamar ke-37 dibahas berbagai masalah yang akan dijadakan acara Mu‟tamar. Hasil rumusan dari panitia ini selanjutnya dibawa ke Mu‟tamar ke37.2. b. termasuk tajdid ideologi Muhammadiyah. Matan atau Isi Rumusan yang kemudian menjadi gagasan adalah sebagai berikut: a. oleh sidang diserahkan kepada suatu panitia. Musa. sebagai hidayah dan rahmat Allah kepada unmat manusia sepanjang masa dan menjamin kesejahteraan materil dan spiritual duniawi dan ukhrowi. Sejarah Perumusan Matan Keyakinan dan cita-cita Hidup Muhammadiyah disahkan oleh Mu‟tamar Muhammadiyah ke-37 yang diselenggarakan pada tahun 1968 di kota Yogyakarta. antara lain dibahas tentang perlunya tajdid di segala bidang. c. 2. Isa dan seterusnya sampai kepada nabi penutup Muhammad SAW. Setelah melalui berbagai pembahasan akhirnya disetujui oleh Mu‟tamar dengan catatan agar rumusan tersebut disempurnakan oleh PP Muhammadiyah. Muhammadiyah dalam mengamalkan islam juga berdasarkan Al Qur‟an kitab Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW dan Sunah Rosul yang berisi penjelasan dan . dan untuk merumuskannya.

Muamalah Duniawiyah Muhammadiyah bekerja untuk terlaksananya mu'amalat duniawiyah (pengolahan dunia dan pembinaan masyarakat) dengan berdasarkan ajaran Agama serta menjadi semua kegiatan dalam bidang ini sebagai ibadah kepada Allah SWT. d. muamalat duniawiyah. . 1. 'Aqidah Muhammadiyah bekerja untuk tegaknya aqidah Islam yang murni. Akhlak Muhammadiyah bekerja untuk tegaknya nilai-nilai akhlak mulia dengan berpedoman kepada ajaran-ajaran Al-Qur'an dan Sunnah rasul. 4. bersih dari gejalagejala kemusyrikan. ahlak. ibadah. tanpa tambahan dan perubahan dari manusia. tanpa mengabaikan prinsip toleransi menurut ajaran Islam. Muhammadiyah mengajak segenap lapisan bangsa Indonesia yang telah mendapatkan karunia Allah berupa tanah air yang mempunyai sumber-sumber kekayaan.agar menjadikan Negara yang adil dan makmur diridhoi Allah SWT.kemerdekaan bangsa dan Negara republik Indonesia berfalsafah pancasila. Ibadah Muhammadiyah bekerja untuk tegaknya ibadah yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW. tidak bersendi kepada nilai-nilai ciptaan manusia 3.pelaksanaan ajaran-ajaran Al Qur‟an yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW dengan menggunakan akal pikiran sesuai dengan jiwa ajaran islam. 2. Muhammadiyah bekerja untuk terlaksanakannya ajaran-ajaran islam yang meliputi bidang-bidang aqidah. bid'ah dan khufarat.

bercita-cita an bekerja untuk terwujudnya masyarakat utama adil makmur yang di Ridhoi oleh Allah SWT. Kelompok kedua : Mengandung persoalan mengenai faham agama menurut Muhammadiyah. berakidah islam dan bersumber pada Al-qur‟an dan sunnah. Sistematika a) Rumusan Matan keyakinan dan cita-cita Muhammadiyah terdiri dari lima angka b) Lima angka tersebut dikelompokan menjadi tiga kelompok Kelompok pertama : Mengandung Pokok-pokok persoalan yang besifat ideologis sebagaimana tersimpul dalam angka satu dan dua yang berbunyi : 1.2. 2. Al-Qur‟an b. Muhammadiyah adalah gerakan berdasarkan islam dan dakwah amar ma‟ruf nahi munkar. Ibadah d. Muamalah Duniawiyah . Sinstematika dan Pedoman Untuk Memahami Rumusan MKCH A. Muhammadiyah dalam mengamalkan islam berdasarkan : a.3. As-Sunnah 4. untuk melaksanakan fungsi dan misi manusia sebagai hamba dan khalifah di muka bumi. ialah : angka 3 dan 4. yang berbunyi : 3. Akhlak c.dan menjamin kesejahteraan hidup materi dan spiritual duniawi dan ukhrowi. Muhammadiyah berkeyakinan bahwa islam adalah ajaran Allah yang diwahyuukan kepada Rosulnya sejak Nabi Adam sampai Muhammad sebagai hidayat dan rahmat Allah kepada umat manusia sepanjang masa. Muhammadiyah bekerja untuk terlaksanannya ajaran-ajaran islam yang meliputi bidangidang : a. Akidah b.

kemerdekaan bangsa dam negara indoonesia yang berdasarkan pancasila dan UUD 1945. Kelompok ktiga : Mengandung persoalan mengenai fungsi dan misi Muhammadiyah dalam masyarakat Indonesia. Muhammadiyah mengajak segenap lapisan bangsa Indonesia yang telah mendapat karunia Allah berupa tanah air yang mempunyai sumber-sumber kekayaan. Pedoman untuk memahami MKCH Uraian singkat mengenai Matan „ keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah‟ c) Pokok-pokok persoalan yang bersifat idiologis. dan makmur yang diridhai Allah swt. Muhammadiyah bekerja untuk terlaksanannya muamalat duniawiyah (pengolahan dunia dan pembinaan masyarakat) degan berdasarkan ajaran agama serta menjadi semua kegiatan dalam bidang ini sebagai ibadah kepda Allah. untuk berusaha bersama-sama menjadikan suatu negara yang adil dan makmur dan diridhoi Allah swt : “Baldatun Thayyibatun Warabbun Ghofur”. c) Ajaran yang digunakan untuk melaksanakan dalam mencapai cita-cita tersebut : Agama islam adalah agama Allah sebagai hidayah dan rahmat Allah kepada umat manusia sepanjang masa dan menjamin kesejahteraan hidup materiil dan spiritual. . bersih dari gejala-gejala kemusyrikan. bid‟ah dan khurafat. tanpa mengabaikan prinsip toleransi menurut ajaran islam. ialah angka 5 yang berbunyi : 5.  Muhammadiyah bekerja untuk tegaknya nilai-nilai akhlak mulia dengan pedoman kepada ajaran-ajaran Al-qur‟an dan nSunnah. b) Cita-cita : Bercita-cita dan bekerja untuk terwujudnya Masyarakat utama. adil. B. yang terkandung dalam angka 1 dan 2 dari Matan “ Keyakinan dan Cita-cita Hidup Muhammadiyah”.   Muhammadiyah bekerja untuk tegaknya ibadah yang dituntunkan oleh Rosullullah tanpa tambahan dan perubahan dari manusia. Muhammadiyah bekerja untuk tegaknya akidah islam yang murni. ialah : a) Akidah : Muhammadiyah adalah gerakan islam. tidak bersendi dengan nilai-nilai ciptaan manusia. dunia dan ukhrowi.

demi untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. seperti yang disimpulkan pada angka 4 diatas. Dalam hubungan ini. guna mewujudkan kemak-muran dunia dalam rangka ibadahnya kepada Allah SWT. yang diridhai Allah SWT yang dimaksud itu. bahwa hidup manusia di dunia ini semata-mata hanyalah untuk beribadah kepada Allah SWT. Berdasarkan Islam. Ajaran Islam.sehingga terwujudnya masyarakat utama. ialah hidup bertaqarrub kepada Allah SWT.3) Bagaimana bentuk/wujud masyarakat uatama yang adil dan makmur. yang diridhai Allah SWT”. e) Fungsi cita-cita/tujuan dalam persoalan Keyakinan dan cita-cita hidup ialah : sebagai kelanjutan/konsek-wensi dari Aqidah. . bahwa cita-cita/tujuan yang akan dicapai dalam hidupnya di dunia. harus dirumuskan dalam satu konsepsi yang jelas. ialah terwujudnya tatakehidupan masyarakat yang baik. dengan menu-naikan amanah-Nya serta mematuhi ketentuan-ketentuan yang menjadi peraturanNya guna mendapatkan keridhaan-Nya. yang inti ajarannya berupa keper-cayaan: tauhid membentuk keyakinan dan cita-cita hidup. (AD PS.. ialah manusia sebagai hamba Allah dan khalifah (pengganti)Nya yang bertugas mengatur dan membangun dunia serta menciptakan dan memelihara keamanan dan ketertibannya untuk memakmurkannya. Hidup yang beraqidah Islam. Amanah Allah yang menentukan fungsi dan misi manusia dalam hidupnya di dunia. tidak bisa lain kecuali menimbulkan kesadaran pendirian. Hidup beribadah menurut ajaran Islam. artinya ialah: Islam sebagai sumber ajaran yang menentukan keyakinan dan cita-cita hidupnya. historis dan sosiologis. Muhammadiyah telah mene-gaskan cita-cita/tujuan perjuangannya dengan: “. f) Berdasarkan keyakinan dan cita-cita hidup yang beraqidah Islam dan dikuatkan oleh hasil penyelidikan secara ilmiah. gamblang dan menyeluruh. adil dan makmur.d) Fungsi aqidah dalam persoalan Keyakinan dan Cita-cita hidup adalah sebagai sumber yang menentukan bentuk keyakinan dan cita-cita hidup itu sendiri..

Untuk itu sangat diperlukan adanya rumusan secara kongkrit. sebagai isi dari pada masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. (putusan Majelis tarjih). bahwa ajaran yang dapat untuk melaksanakan hidup yang sesuai dengan “Aqidahnya” dalam mencapai “cita-cita/tujuan” hidup dan perjuangannya sebagaimana dimaksud. Agama Islam adalah sumber keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah. adalah : Dibentuk/ditentukan oleh pengertian dan fahamnya mengenai agama Islam.Muhammadiyah berkeyakinan. faham agama bagi Muhammadiyah dalah merupakan persoalan yang essensial bagi adanya keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah. sistematis dan menyeluruh tentang konsepsi ajaran Islam yang meliputi seluruh aspek hidup dan kehidupan manusia/masyarakat. hanyalah ajaran Islam. g) Keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah yang persoalan-persoalan pokoknya telah diuraikan dengan singkat di atas. untuk seluruh umat manusia sepanjang masa. Agama ialah apa yang disyari’atkan Allah dengan perantara Nabi-nabinya berupa perintah-perintah dan larangan-larangan serta petunjuk-petunjuk untuk kebaikan manusia didunia dan akhirat. . berupa perintah-perintah dan larangan-larangan serta petunjuk-petunjuk untuk kebaikan umat manusia didunia maupun akhirat. h) Faham Agama 1. Maka dari itu. Agama islam ialah agama Allah yang diturunkan kepada para Rasulnya. Nabi Muhammad saw sebagai Nabi yang terahir. Maka dari itu agama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad itulah yang tetap berlaku sampai sekarang dan untuk masa –masa selanjutnya. diutus dengan membawa syariat agama yang sepurna. Agama (yakni agama islam yang dibawa oleh nabi Muhammad saw) ialah apa yang diturunkan Allah didalam Al-qur’an dan yang tersebut dalam Sunnah yang shahih. sejak nabi adam sampai Muhammad saw.

Dengan dasar dan cara memahami agama seperti diatas. Sedangkan untuk mencari cara dan dalam melaksanakan ajaran Al-Qur‟an dan Sunnah dalam mengatur dunia guna memakmurkannya. 4. dengan cara yang sudah lazim yang dikenal “tarjih”. 6. 3. Begitupula akal pikiran alra’yu adalah alat untuk mempertimbangkan seberapa jauh pengaruh keadaan dan waktu terhadap penerapan suatu ketentuan hukum dalam batas maksud-maksud pokok ajaran agama. Ibadah dan Muamalat Duniawiyah. a. Muhammadiyah dalam menetapkan tuntunan yang berhubungan dengan masalah agama. 5. ialah membanding-bandingkan pendapat-pendapat dalam musyawarah dan kemudian mengambil mana yang mempunyai alasan yang lebih kuat. Dasar Agama Islam Muhammadiyah mendedikasikan dirinya kepada Al-qur‟an dan Sunnah. Akhlak. akal pikiran yang dinamis dan progresif mempunyai peran yang penting dan lapangan yang luas. b. dengan ijtihad atau ittiba’. Dimana semuannya itu bertumpu dan untuk mencerminkan kepercayaan “Tauhid” dalam hidup dan kehidupan Manusia. adalah dengan dasar seperti yang tersebut diatas. Mengungkapkan dan mengetahui kebenaran yang terkandung dalam AlQur‟an dan Sunnah. Muhammadiyah berpendirian bahwa pintu ijtihad senantiasa terbuka. Mengetahui maksud-maksud yang tercakp dalam pengertian Al-Qur‟an dan Sunnah. dilakukan dengan musyawarah oleh para ahlinya. 7. baik bagi kehidupan perseorangan ataupun bagi kehidupan gerakan. Al-Qur‟an dan Sunnah sebagai penjelasannya adalah pokok dasar hukum/ajaran slam yang mengandung ajaran yang benar.2. Muhammadiyah berpendirian bahwa orang dalam beragama hendaklah berdasarkan pengertian yang benar. dalam wujud dan bentuk hidup dan kehidupan yang semata-mata . Muhammadiyah berpendirian bahwa ajaran islam merupakan “kesatuan ajaran” yang tidak boleh dipisah-pisah dan meliputi Akidah.

islam sebagai sumber ajaran yang menentukan keyakinan dan cita-cita hidup muhammadiyah.Semua yang ingin dilaksanakan dan dicapai Muhammadiyah bukanlah hal yang baru tetapi wajar.Hidup beribadah menurut ajaran islam adalah hidup bertaqarub kepada Allah denagan menunaikan amanat serata mematuhi ketentuan yang telah menjadi peraturan agar mendapatkan ridho dari Allah SWT.sedangkan pola perjuangan Muhammadiyah dalam melaksanakan dan mencapai keyakinan dan cita-cita hidupnya dalam masyarakat Negara Republik Indonesia.untuk beribadah kepada Allah swt dalam arti yang luas dan penuh seperti ibadah yang diruskan oleh Majelis Tarjih : Keyakinan dan cita-cita hidup muhammadiyah ditentukan dan disinari oleh islam . muhammadiyah menyadari akan kewajibanya berjuang dan mengajak segenap golongan dan lapaisan bangsa Indonesia untuk mengatur dan membangun tanah air dan Negara Republik Indoneia sehinga tercapai kebahagian materiil dan spiritual yang di ridhoi Allah swt . . i) Fungsi dan Misi Muhammadiyah Berdasar keyakinan dan cita-cita hidup yang bersumber ajaran islam yang murni.satu-satunya jalan yang ditempuh ialah menggunakan dakwah islam dan amar makruf nahi mungkar dalam arti dan proporsi yang sebenarnya.

ahlak. Muhammadiyah bekerja untuk terlaksanakannya ajaran-ajaran islam yang meliputi bidang-bidang aqidah. sejak Nabi Adam. Al-Qur'an: Kitab Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Ibrahim.BAB III PENUTUP Muhammadiyah adalah Gerakan Islam dan Dakwah Amar Ma'ruf Nahi Munkar. untuk malaksanakan fungsi dan misi manusia sebagai hamba dan khalifah Allah di muka bumi. adil. 2. Musa. ibadah. Sunnah Rasul: Penjelasan dan palaksanaan ajaran-ajaran Al-Qur'an yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW dengan menggunakan akal fikiran sesuai dengan jiwa ajaran Islam. Nuh. Muhammdiyah berkeyakinan bahwa Islam adalah Agama Allah yang diwahyukan kepada Rasul-Nya. Muhammadiyah dalam mengamalkan Islam berdasarkan: 1. kemerdekaan bangsa dan Negara Republik Indonesia yang berdasar pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. makmur yang diridhai Allah SWT. duniawi dan ukhrawi. Isa dan seterusnya sampai kepada Nabi penutup Muhammad SAW. Muhammadiyah mengajak segenap lapisan bangsa Indonesia yang telah mendapat karunia Allah berupa tanah air yang mempunyai sumber-sumber kekayaan. untuk berusaha bersama-sama menjadikan suatu negara yang adil dan makmur dan diridhoi Allah SWT: "BALDATUN THAYYIBATUN WA ROBBUN GHOFUR" . beraqidah Islam dan bersumber pada Al-Qur'an dan Sunnah. muamalat duniawiyah. dan menjamin kesejahteraan hidup materil dan spritual. bercita-cita dan bekerja untuk terwujudnya masyarakat utama. sebagai hidayah dan rahmat Allah kepada umat manusia sepanjang masa.

Yogyakarta.DAFTAR PUSTAKA Mabhaj Gerakan Muhammadiyah Idiologi.com/doc/14213368/MKCHM . Suara Muhammadiyah.php?title=Matan_Keyakinan_dan_Citacita_Hidup_Muhammadiyah http://www. suara Muhammadiyah. Khittah.html http://muhammadiyahpedia.scribd. 2009 http://alfauzi. dan Langkah.blogspot.com/2007/10/matan-keyakinan-dan-cita-cita-hidup.com/index.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful