Kepimpinan Melalui Teladan

Kepimpinan Melalui Teladan Salah satu amalan terbaik dalam mendidik anak anak ialah untuk memimpin mereka menerusi teladan dan penglibatan mereka bersama dengan ibubapa.Teladan adalah sangat penting bagi semua pemimpin, samada pemimpin negara atau pemimpin keluarga kerana ini menjadi ikutan kepada anak anak dan lain lain ahli keluarga ataupun rakyat jelata bagi mengikuti pemimpin negara.Oleh itu salah satu ciri terpenting bagi pemimpin ialah akhlak yang baik, peribadi yang baik, kelakuan yang baik, percakapan atau pertuturan yang lunak dan juga mempunyai prinsip atau etika dalam kehidupan serta mempunyai sifat sifat kasih sayang dan juga seorang yang pemaaf. Contoh baik Anak anak kita biasa melihat atau mengikut jejak langkah ibubapa mereka dalam banyak perkara samada cara mereka berkelakuan ataupun percakapan mereka, budi bahasa mereka dan juga dari segi amalan dan budaya mereka.Kalau ibubapa tidak sembahyang misalnya tentulah sukar untuk kita hendak mengajar atau menyuruh anak anak kita bersembahyang.Jika ibubapa misalnya seorang pemabuk atau suka main judi, macam mana kita hendak mencegah anak anak kita daripada kemungkaran tersebut.Seorang bapa yang tidak berpuasa sukar untuk menyuruh anaknya berpuasa.Oleh itu sebagai seorang ibubapa, kita mesti lihat atau nilai diri sendirisamada kita kurang mencukupi sifat atau ciri-ciri akhlak yang baik.Cuba perbaikki diri sendiri dahulu sebelum kita dapat memupuk nilai nilai yang baik, akhlak yang baik dan tabiat yang baik terhadap anak anak.Saya dapati setakat menyuruh anak sahaja untuk membuat sesuatu, tidak mencukupi.Apa yang penting ialah untuk melibatkan mereka dalam apa sahaja aktiviti yang mana kita fikirkan sesuai untuk anak anak.

keputusan. Pemimpin mempunyai tanggungjawab dan peranan besar dalam memperkukuh integriti dan seterusnya meningkatkan mutu perkhidmatan. segala tindakan. Maka pemimpin perlu menjadi seorang yang berintegriti dahulu sebelum mengharapkan kaki tangannya menjadi penjawat awam awam yang berintegriti. Perkara ini melibatkan akauntabiliti. Pemimpin yang berjaya memancarkan sinar integriti dari dirinya pasti akan dapat mempengaruhi orang bawahnya untuk turut berbuat demikian. Membudayakan integriti dapat dilihat melalui program pencegahan (preventive)/pendidikan (educative) dan program hukuman (punitive). mengagihkan kuasa secara berkesan dan membatasi situasi yang boleh mencetuskan konflik kepentingan dan menjejaskan manfaat bersama. ketelusan. pembawaan dan keputusan yang dibuat oleh pemimpin perlu mencerminkan sifat integritinya. Antaranya: i. Program pengukuhan integriti boleh dikategorikan sebgai program pra-PIN dan pasca-PIN a) Program berterusan yang telah dilaksana sebelum PIN Pelbagai program/kaedah berbentuk pendidikan (educative) seperti ceramah. Walaupun tiada program khas untuk agenda ini. Kepimpinan melalui teladan Sebagai pemimpin. . JK mengurang kerenah birokrasi dan sebagainya. mesyuarat Pengurusan. Jawatankuasa Keutuhan Pengurusan ditubuhkan untuk menyemak proses dan prosedur untuk mengurangkan birokrasi dan menutup ruang kemungkinan berlakunya rasuah dan membuat tapisan terhadap kenaikan pangkat. galakan.Pengenalan “Sistem integriti akan menangani konflik kepentingan dalam sektor awam. pencegahan dan hukuman” (Abdullah bin Haji Ahmad Badawi 2005). iii. ii. Melaksanakan arahan Pekeliling Kemajuan Perkhidmatan (PKPA) dan Arahan Perbendaharaan. Penubuhan Jawatankuasa Keutuhan Pengurusan di peringkat Bahagian. motivasi dan sebagainya dan program pencegahan (preventive) seperti audit dalam. tetapi segala tindakan. dan program hukuman (punitive) seperti tindakan tatatertib telah dilaksanakan untuk meningkatkan integriti dikalangan kakitangan. dan kelakuannya akan diperhatikan oleh anak buahnya.

Keperluan peningkatan kemahiran yang bersesuaian dengan tugas dibuat melalui analisis keperluan. dan sebagainya dilaksanakan secara berterusan. Penandarasan kualiti kerja dengan standard yang ditetapkan. Pegawai ditukar ke sektor lain selepas tiga tahun di sektor yang sama. terutamanya sektor yang mempunyai risiko terdedah kepada peluang salah guna kuasa dan rasuah. Melaksanakan polisi dan inisiatif kerajaan seperti Etika Kerja. Hari Bertemu Pelanggan. Kempen. Kaedah latihan dan jenis kursus juga ditambah baik secara berterusan. v. Penambahbaikan kompetensi pelbagai bahasa dan budaya viii. Peningkatan kompetensi dan kemahiran. iv. Manual Prosedur Kerja dan Fail Meja. Penetapan Key Performance Indicator (KPI) sebagai satu bentuk sasaran Sasaran Kerja Tahunan (SKT) vii. ii. Polisi pintu terbuka untuk meningkatkan ketelusan dan komunikasi. ceramah. Hari kualiti. Penstrukturan semula untuk meningkatkan kecekapan dan mengurangkan birokrasi di peringkat Bahagian dan juga negeri. vi. iv. Budaya Kerja Cemerlang. dan Tonggak Dua Belas di semua peringkat kaki tangan jabatan. pemantauan dan maklum balik yang berkaitan dengan arahan berkenaan sentiasa dilaksanakan. iii.Pelbagai arahan dan panduan yang dikeluarkan oleh Kerajaan seperti Piagam Pelanggan. Kakitangan diberi kursus peningkatan ilmu dan kemahiran berdasarkan analisis keperluan. Polisi pertukaran/pusingan pegawai di sektor yang berisiko tinggi. Penerapan Nilai Islam. b) program pasca PIN Membudayakan integriti bukan sahaja meningkat kualiti kerja tetapi juga sebagai usaha mencapai objektif PIN 2008. Perisytiharan Harta. Kefahaman dan penghayatan polisi dan inisiatif ini di kalangan semua peringkat kaki tangan amat penting. Antara program yang dijalankan ialah: i. Perhimpunan Bulanan. Peti Cadangan. Pemupukan budaya ilmu dan inovasi melalui slot reviu buku dalam mesyuarat pengurusan. kursus. .

xi. Pewujudan kaunseling rakan sekerja (PERASA) sebagai satu saluran untuk membimbing kakitangan yang bermasalah. akauntabiliti. Walaupun peningkatan integriti adalah subjektif dan sukar diukur tetapi dengan program yang diatur adalah tidak mustahil Malaysia mencapai suasana seperti yang diimpikan oleh Michael Heng . ix. x. Penambahbaikan tadbir urus melibatkan keterlibatan. polisi ini juga sebagai langkah peningkatan pengalaman. Peningkatan sistem dan prosedur melalui pemerolehan persijilan ISO 9000. ketelusan dan berkualiti. Unit kawalan kualiti ditubuhkan untuk mengemaskan peraturan dan prosedur untuk pematuhan sijil ISO 9000. Penutup Pelan Integriti Nasional (PIN) adalah manifestasi hasrat rakyat Malaysia untuk memastikan semua anggota masyarakat tertutamanya perkhidmatan awam bergerak di atas landasan kompetensi. Kaitan antara integriti dengan kualiti kerja memang diketahui umum dan peningkatan integriti akan membawa kepada peningkatan kualiti kerja.Selain sebagai pencegah salah guna kuasa. Hal ini sejajar dengan polisi pintu terbuka pihak pengurusan. pelbagai saluran penyampaian maklumat sentiasa terbuka dan saluran pembuatan keputusan yang betul. Pemimpin dalam perkhidmatan perlu mengemudi usaha peningkatan integriti melalui dirinya sendiri dengan komitmen yang tinggi dan istiqamah. kemahiran dan ilmu serta menjadikan pegawai lebih all-rounder. Penambahbaikan tadbir urus (governance) untuk peningkatan sistem penyampaian. keadilan dan ketelusan dalam membuat keputusan.