PENDIDIKAN AGAMA I (AQIDAH

)

jihad) (MA) Sumber ajaran Islam (MA) .MATERI PERKULIAHAN (1) 1. dan tujuan hidupnya Islam sebagai jalan hidup (MA) Ruang lingkup ajaran Islam (akidah. 2. Learning contract dan overview matakuliah Manusia dan agama (MA dan SZ) a) agama dan urgensinya dalam kehidupan b) manusia. 3. 4. 5. akhlak. fungsi. syari’ah.

MATERI PERKULIAHAN (2) 1. Aliran-aliran dalam Islam (politik dan akidah) (IMAZ) Islam. 5. dan teknologi (MA) Islam dan negara (HN) Islam dan demokrasi (MA) Akidah tauhid dalam wacana kontemporer (M) . ilmu pengetahuan. 2. 4. 3.

2006) Abu-Zahrah. 1996) Mustafa. Pendidikan Agama Islam: Upaya Pembentukan Pemikiran dan Kepribadian Muslim (Bandung: Remaja Rosdakarya. Quraish Shihab: Membumikan Kalam di Indonesia (Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Aliran Politik dan Aqidah dalam Islam (Jakarta: Logos. Imam Muhammad. 2010) . M.REFERENSI    Alim. Muhammad.

Syahminan. Kuliah Aqidah Islam (Surabaya: Al-Ikhlas. 1986) Zaini. 1989) Nasution. 1983) . Harun. Islam Rasional: Gagasan dan Pemikiran (Jakarta: LSAF. Teologi Islam: Aliran-Aliran Sejarah Analisa Perbandingan (Jakarta: UI Press.   Nasution. Harun.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful