1.

Tentukan volume benda putar jika daerah yg dibatasi oleh grafik f(x) = x - 2 , sumbu x, garis x = 0, dan garis x = 4 dputar Penyelesaian : y= – 2 jika x = 0 maka y = -2 jika x = 4 maka y = -1 x = 4(y + 2) V = π ∫ x² dy . . . . .-1 V = π ∫ (4(y + 2))² dy . . . . -2 V= 2. Diketahui ∫ mengelilingi sumbu y !

+ 2x + 1)

= 25

a. – 4 b. – 2 c. – 1 d. 1 e. 2 Penyelesaian: Manual: ∫ + 2x + 1) =[ ] = 25 )) = 25 ) = 25 39 Setelah difaktorkan diperoleh nilai a = 2. Jadi ½ a = 1. Maple:

(3 $ x2 C2 $ xC1)dx = 25
– 1, sumbu x , x = –1 , dan x = 2 adalah

3. Luas daerah yang dibatasi oleh y = 1… satuan luas. a. b. 2 c. 2 d. 3 e. 4

Penyelesaian :
∫ )

4. Volume benda putar yang terjadi, jika daerah antara kurva y = x + 3, diputar mengelilingi sumbu x adalah …satuan volum. a. b. c. d. e.

+ 1 dan y =

Penyelesaian : Gambarlah diagram y = x2 + 1 dan y = x + 3, untuk mengetahui model kurva yang dibentuk. > with(plots): > plot([x^2+1,x+3],x=-2..3,y=0..6);

a:=x+3; > b:= +1; > factor(a-b); > fsolve(%); -1, 2 > Pi*int( - ,x=-1..2);

5. Volume benda putar yang terjadi, jika daerah antara kurva y = diputar mengelilingi sumbu x adalah …satuan volum a. b. c. d. e.

+ 1 dan y =x + 3,

Dari gambar sebenarya terlihat titik potong kedua kurva. K a l a u m e l a l u i perhitungan didapat dari :

y = + 1y = x + 3Substitusikan nilai y, didapat : +1=x+3 +1–x–3=0 –x–2=0 (x–2)(x+1)=0 x = 2 atau x = – 1 ) )dx V= ∫ =