P. 1
Sekolah Dan Masyarakat

Sekolah Dan Masyarakat

|Views: 122|Likes:
Published by Azwani Nur

More info:

Published by: Azwani Nur on Nov 12, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/14/2013

pdf

text

original

KPS 4043 MASYARAKAT

SEKOLAH DAN

Aktiviti 2.2 Huraikan perbezaan dan persamaan antara pandangan Ibnu Khaldun dengan pandangan tokoh Barat mengenai masyarakat.

Ibnu Khaldun adalah seorang pelopor kajian sosiologi sebelum berkembang pesat di Barat. Kajian sosiologi daripada perspektif islam mempunyai unsur-unsur berikut: • berteraskan agama • berbentuk aktivisme social • mengkaji interaksi mikro dan makro • keadilan untuk kesejahteraan masyarakat • tidak memisahkan agama dengan aspek-aspek lain seperti ekonomi, sosial dan politik Auguste Comte (1798-1857) secara sistematik dan saintifik Rumusan Ibnu khaldun lebih memfokuskan konsep ketuhanan berbanding dengan Auguste Comte yang menerapkan kajian masyarakat secara sistematik dan saintifik berdasarkan andaian logikal. >masyarakat berkembang melalui proses > perubahan sosial dalam masyarakat adalah interaksi sosial yang meliputi ekonomi, politik dan sejarah (Mukadimah) Ibnu Khaldun (1332-1406) mengkaji masyarakat berpandukan ketuhanan

>Mengutarakan kajian terhadap masyarakat >kajian secara sistematik dan saintifik tetapi

evolusi yang berperingkat dalam karya “Low of the Three Stages” Rumusan

Auguste Comte menjelaskan bahawa masyarakat berkembang melalui evolusi yang berperingkat-peringkat antaranya ialah teologikal, metafizikal dan positif. Peringkat perubahan ini tidaklah berlaku secara serentak di semua tempat, namun pihak yang lebih cepat mengalami perubahan akan terlebih dahulu menjadi moden. Wujudnya fahaman berbentuk sekular yang memisahkan agama dalam kehidupan. Manakala Ibnu Khaldun mementingkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat dalam institusi sosial.
1

KPS 4043 MASYARAKAT

SEKOLAH DAN

>Mengkaji masyarakat dalam bentuk Makro Rumusan

mengkaji masyarakat dalam bentuk mikro dan makro

Secara umumnya, Auguste Comte mengkaji masyarakat berbentuk makro sahaja. Pendapat beliau yang lebih penting adalah perubahan intelektual bukannya revolusi politik dan sosial. Ibnu Khaldun melihat dari sudut perpektif sosial bagi melihat keadilan dalam masyarakat.

Persamaan pandangan Ibnu Khaldun dan tokoh barat mengenai masyarakat Kajian masyarakat yang di jalankan oleh Ibnu Khaldun dan tokoh-tokoh barat adalah dalam bentuk yang sama iaitu mengkaji mengenai masyarakat. Walau apa jua, teori yang dikemukakan oleh barat pada asasnya teori tersebut menyentuh mengenai peranan masyarakat dalam mempengaruhi institusi sosial dan masyarakat. Apa yang membezakan adalah sosiologi Khaldun dan teori-teori barat ialah berpandu dan bermatlamatkan agama sepertimana yang sering diungkapkannya, “ilmu pengetahuan hanya datang daripada Allah s.w.t yang Berkuasa, yang Maha Bijaksana”. Kesimpulannya, walau apa jua, kajian yang di buat, kajian masyarakat mestilah berpandukan konsep ketuhanan supaya dapat mengelakkan berlakunya ketidakadilan dalam masyarakat. Ini kerana masyarakat tidak boleh dipisahkan dengan agama bagi mewujudkan konsep adil dalam sesebuah masyarakat.

Aktiviti 3.2 Sigmund Freud terkenal sebagai ahli psikologi yang memperkenalkan konsep id, ego dan superego dalam analisis personality.
2

KPS 4043 MASYARAKAT

SEKOLAH DAN

a) Huraikan makna konsep-konsep id, ego dan superego

Id adalah satu-satunya komponen keperibadian yang hadir sejak lahir. Aspek keperibadian sepenuhnya sedar dan termasuk dari perilaku naluriah dan primitif. Menurut Freud, id adalah sumber segala tenaga psiki sehingga komponen utama keperibadian. Id didorong oleh prinsip kesenangan yang berusaha untuk kepuasan segera dari semua keperluan dan kehendak.. Jika kita diperintah seluruhnya oleh prinsip kesenangan, kita mungkin mendapati diri kita meraih hal-hal yang kita inginkan dari tangan orang lain untuk memuaskan keinginan kita sendiri. Perilaku seperti ini akan baik mengganggu dan social tidak dapat diterima. Menurut Freud, id cuba untuk menyelesaikan ketegangan yang diciptakan oleh prinsip kesenangan melalui proses utama, yang melibatkan pembentukan citra mental dari objek yang diingini sebagai cara untuk memuaskan keperluan. Ego adalah komponen keperibadian yang bertanggungjawab untuk menangani dengan realiti. Menurut Freud, ega berkembang dari Id dan memastikan bahawa dorongan dari Id dapat dinyatakan dalam cara yang dapat diterima di dunia nyata. Fungsi Ego baik di fikiran sedar, prasedar, dan tidak sedar. Ego bekerja berdasarkan prinsip realiti yang berusaha untuk memuaskan keinginan Id dengan cara-cara yang realities dan sosial yang sesuai. Prinsip realiti beratnya bayaran dan manfaat dari suatu tindakan sebelum memutuskan untuk bertindak ke atas atau meninggalkan impuls. Dalam banyak kes, impuls Id itu dapat dipenuhi melalui proses menunda kepuasan Ego pada akhirnya akan membolehkan perilaku, tetapi hanya dalam waktu yang tepat dan tempat. Ego juga pelepasan ketegangan yang diciptakan oleh impuls yang tidak dipenuhi melalui proses sekunder, di mana Ego cuba untuk mencari objek di dunia nyata yang berpadanan dengan gambaran mental yang diciptakan oleh proses primer Id’s. Superego adalah aspek keperibadian yang menampung semua standard internalisasi moral dan cita-cita yang kita peroleh dari kedua orang tua dan masyarakata. Superego memberikan pedoman untuk membuat penilaian. Terdapat dua bahagian superego iaitu Ego merangkumi peraturan dan standard untuk perilaku yang baik. Perilaku ini termasuk orang yang diluluskan oleh figure kuasa orang tua dan lain-lain. Mematuhi peraturan-peraturan ini menyebabkan perasaan kebanggaan, nilai dan prestasi. Hati nurani termasuk maklumat tentang hal-hal yang dianggap buruk oleh orang tua dan masyarakat. Perilaku ini sering dilarang dan menyebabkan buruk, akibat atau hukuman perasaan bersalah dan penyesalan.
3

KPS 4043 MASYARAKAT

SEKOLAH DAN

Superego bertindak untuk menyempurnakan dan membudayakan perilaku kita. Ia bekerja untuk menekana semua yang tidak dapat diterima mendesak dari Id dan perjuangan untuk membuat tindakan Ego atas standard idealis lebih kerana pada prinsip-prinsip realistik. Superego hadir dalam keadaan sadar, prasadar dan tidak sedar.

( b ) Bandingkan pandangan ahli psikologi Freud dengan pandangan sosiologi tentang pembentukan tingkah laku. Perbezaan antara pandagan ahli Freud dengan pandangan sosiologi tentang pembentukan tingkah laku iaitu yang pertama percanggahan pendapat antara Freud dengan Ibnu Khaidun di mana Freud melalui tulisannya dalam buku Interpretatins of Dream (1900) menyatakan bahawa manusia dilahirkan dengan desakan naluri semula jadi (inborndrives). Berdasarkan pendangan ini, lahirlah konsep antirasionalisme, iaitu Freud mempercayai bahawa manusia adalah makhluk yang tidak rasional, tidak sosial dan penuh dengan desakan yang merosakkan dirinya. Pendapat Ibnu Khaldun (1332-1406) amat bertentangan dengan pandangan Freud dimana beliau menganggap manusia mempunyai peradapan tersendiri, mempunyai kehidupan sosial yang tersendiri. Freud juga menyatakan bahawa manusia tidak berupaya menentukan arah tujuan kehidupan mereka, pendapat ini juga dicanggah oleh Ibnu Khaldun di mana melalui hasil karyanya (Mukadimah) beliau membincangkan mengenai peradapanmasyarakat Badawi, pembentukan kerajaan, Pembentukan kota, perkembangan ekonomi dantentang ilmu pengetahuan. Ini jelas menunjukan Ibnu Khaldun percaya manusia berupaya untuk meningkatkan diri sendiri dan mencapai arah tujuan kehidupan yang lebih baik dari semasa ke semasa. Perbandingan yang seterusnya ialah dari segi pendapat antara Freud dengan Emile Durkheim(1858-1917). Kerisauan ( Anxiety) adalah penting dalam pembangunan teori psikoanalisis Freud.Kerisauan ialah satu situasi tegang yang memotivasikan seseorang untuk bertingkah laku. Iamuncul akibat konflik antara id,ego dan superego. Terdapat 3 jenis kerisauan : kerisauan realiti,kerisauan neurotik dan kerisauan moral. Kerisauan realiti ialah kebimbangan hasil ketakutankepada dunia sebenar. Kebimbangan neurotic ialah ketakutan yang berpunca daripada perasaantidak dapat mengawal naluri untuk melakukan sesuatu
4

iaitu bahagian pemikiran yang bermoral. Disiplin diri merupakan kebolehan individu menahan keinginan dan nafsu. Individu perlu mengetahui sebab-sebab mengapa ia perlu patuh kepada peraturan-peraturan dan undang-undang yang telah ditetapkan. Aktiviti 4. Kebimbangan moral pula timbul apabila seseorangmelakukan sesuatu yang bercanggah dengan hati kecilnya. Menurut Emile pula moraliti dianggap sebagai perasaan kolektif akan membentuk perangai atau tingkah laku individu. Hilang pegangan merupakan salah satu punca hilang arah tentang kehidupan atau salah satu punca anomie. Ikatan dalam kumpulan bermakna tingkah laku moral adalah ditentukan mengikut kehendak masyarakat. Bagaimana pelaksanaannya? 5 . pengaruh tradisi dan agama yang semakin longgar menyebabkan terdapat individu yang hilang pegangan. Mengapa sekolah Malaysia mengajar Pendidikan Moral? Sekolah Malaysia mengajar pendidikan Moral kerana dalam masyarakat moden sekarang. Ia akam mengawal perasaan individu dan dapat mengelakkan individu daripda melakukan perkara-perkara yang negatif. Apakah kandungannya? Menurut Durkheim. memberi rasa kekitaan serta menyebabkan integrasi.2 Pendidikan Moral telah menjadi mata pelajaran sekolah Malaysia. ikatan dalam kumpulan sosial dan autonomi diri. Inidapat dilihat dengan jelas dalam kajianya Suicide (1952) dimana beliau mengenalpasti puncafenomena membunuh diri daripada fakta social dan berlaku akibat ketidakseimbangan antarakeperluan mematuhi peraturan dengan keperluan kebebasan. terdapat tiga cirri sistem moral yang perlu ada pada individu moden iaitu disiplin diri. Autonomi bermaksud individu tidak mahu dikongkong oleh moraliti yang dikenakan ke atasnya oleh masyarakat.KPS 4043 MASYARAKAT SEKOLAH DAN yang becanggah dengan moraliti yangmenyebabkan seseorang akan dihukum.

Aktiviti 4. Melalui ini.KPS 4043 MASYARAKAT SEKOLAH DAN Cara Pendidikan Moral diterapkan oleh sekolah ialah melalui disiplin. Dengan itu.3 Mengapakah Pengajaran dan Pembelajaran Sains dan Matematik dalam Bahasa Inggeris (PPSMI) menimbulkan konflik? Bagaimanakah penyelesaiannya? 6 . Guru besar atau pengetua perlu mengorganisasikan sekolah dalam situasi di mana semua murid dapat menyedari bahawa bilik darjah mereka adalah merupakan sebahagian daripada keseluruhan organisasi sekolah. murid-murid akan didedahkan kepada ikatan ke dalam kumpulan. Selain itu juga. Untuk menjamin keharmonian. murid-murid akan sedar bahawa ada prinsip peraturanperaturan yang wajib diikuti. Peratuaranperaturan sekolah yang berbeza dengan peraturan di rumah akan mengikat semua murid untuk mematuhinya. Proses mendapatkan autonomi akan berlaku dalam mempelajari bidang sains yang kompleks akan menyebabkan murid-murid berfikiran rasional. Hukuman adalah penting untuk memastikan peraturan-peraturan dipatuhi supaya menyedarkan murid bahawa pelanggaran peraturan akan mempunyai kesan. Dalam autonomi. murid-murid secara bebas dan tersendiri akan menerima prinsip-prinsip moral dalam masyarakatnya. guru boleh secara kolektif memberikan peneguhan atau mengenakan dendaan. Durkheim merasakan adalah perlu bagi murid mengetahui mengapa mereka perlu hidup bermoral. Mereka perlu mempunyai kefahaman tentang masyarakat mereka dan perlu tahu keperluan-keperluan masyarakat. Guru yang menerajui bilik darjah perlu membentuk semangat harmoni dan perpaduan. Sekolah mesti ditadbirkan mengikut organisasi yang akan membentuk semangat hidup dalam kumpulan di kalangan murid-murid. Proses mematuhi peraturan akan mendorong murid-murid mempunyai disiplin diri. Sejauhmana Pendidikan Moral perlu di Malaysia? Pendidikan Moral perlu di Malaysia supaya murid-murid akan dapat menyedari bahawa mereka merupakan anggota masyarakat.

PPSMI banyak menghadapi pembidasan dan tentangan berkenaan idea dan pelaksanaannya dari pelbagai pihak termasuk ahli politik. Pelbagai pihak telah menyuarakan pendapat mengenai ketidakpuasan hati mengenai pelaksanaan PPSMI hingga menimbulkan konflik di peringkat nasional. akademik. Fungsi-fungsi pendidikan secara makro terbahagi kepada 2 bahagian iaitu fungsionalisme dan konflik 7 . serta kesannya terhadap penguasaan bahasa ibunda murid-murid. Antara isu-isu yang diketengahkan pihak-pihak tersebut termasuklah kesukaran murid-murid mengikuti pelajaran dan guru-guru menyesuaikan diri kepada perubahan bahasa perantara. Aktiviti 4. Bukan itu sahaja.KPS 4043 MASYARAKAT SEKOLAH DAN Pengajaran dan Pembelajaran Sains dan Matematik dalam Bahasa Inggeris (PPSMI) ialah nama rasmi bagi satu dasar pendidikan Malaysia yang menetapkan bahasa Inggeris menggantikan bahasa kebangsaan/ibunda sebagai bahasa perantara mata pelajaran Sains dan Matematik di semua peringkat pendidikan. khususnya di luar bandar. Dasar PPSMI sering menjadi isu perdebatan yang hangat semenjak dilaksanakan oleh pentadbiran Tun Dr Mahathir bin Mohamad pada tahun 2003. Komunikasi tidak berkesan dalam pelajaran sudah tentu memberi kesan yang buruk. Akhirnya pada 8 Julai 2009 dasar ini akan dimansuhkan sepenuhnya pada tahun 2012 seperti yang diumumkan oleh Menteri Pelajaran Tan Sri Muhyiddin Yassin setelah kajian mendalam dilakukan.5 (A) Senaraikan fungsi-fungsi pendidikan secara makro dan mikro. Walau bagaimanapun penggunaan bahasa Inggeris sebagai pengantar subjek sains dan matematik telah mendapat respon yang negatif daripada rakyat. sejak pelaksanaannya lagi. tetapi turut memusnahkan reputasi pelajar. Mereka belajar melalui medium yang mereka tidak faham. Program ini pada awalnya menetapkan matlamat ingin melahirkan pelajar yang “bertaraf dunia”. terutama di peringkat sekolah rendah. ibu bapa dan pelajar sendiri. Ramai berpendapat penggunaan bahasa asing bukan sahaja merosakkan kedudukan Bahasa Kebangsaan sebagai bahasa ilmu.

KPS 4043 MASYARAKAT SEKOLAH DAN Fungsionalisme • Mengekalkan masyarakat : Secara makronya. Selain itu juga ia dapat membantu perkembangan pemikiran lebih matang dan tahap ilmu pengetahuan tinggi. setiap anggota masyarakat itu mempunyai penilaian yang sama dan dapat mengurangkan konflik yang mungkin akan berlaku akibat dari perselisihan faham dan tahap penilaian yang berbeza. Seseorang individu itu mencapai tahap pencapaian berbeza hanyalah disebabkan oleh kecerdikan dan usaha yang tidak sama. Secara langsung adalah perkongsian maklumat melalui pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah. Jika nilai – nilai ini hanya diturunkan atau diajar oleh keluarga masing – masing secara informal. dan gender hanya akan menjadi penghalang kepada kejayaan. • Dengan menyediakan rangka normatif dan kognitif dalam diri individu iaitu perancangan pendidikan yang melibatkan pembelajaran secara normal yang efektif dan berkesan tanpa membuang masa dan usaha. Ketidak samaan adalah sifat semulajadi masyaraka. pendidikan meliputi pandangan secara keseluruhannya. Apabila ianya diterapkan di sekolah melalui pendidikan formal. • Pendidikan sebagai alat mobiliti sosial : Faktor – faktor seperti kelas. kaum. • Memberi persediaan kepada individu dari segi mental dan fizikal bagi mengisi kekosongan bidang – bidang tertentu. Ini adalah kerana setiap anggota masyarakat itu mempunyai fungsi dan kebolehan masing – masing. perkongsian maklumat menjadi amat pantas dan mudah diperolehi sama ada secara langsung atau tidak. Maka pendidikan adalah salah satu cara untuk menyatu padukan dan mengekalkan sesebuah masyarakat itu dari hilang atau pupus. ekonomi mahupun kehidupan biasa (harian) kerana bidang pengkhususan yang berbagai dan berbeza. • Melahirkan pelajar yang sanggup berkongsi matlamat bagi memajukan mansyarakat : Melalui pendidikan. Kepetingan ini adalah bagi memenuhi keperluan industri. 8 . maklumat dan penilaian itu berbeza antara satu individu dengan yang lain. • Memperkembangkan nilai – nilai dan keupayaan intelektual untuk memainkan peranan dalam masyarakat : Pendidikan digunakan sebagai alat bagi menyebarkan nilai – nilai masyarakat itu kepada generasi muda secara formal. Manakala bagi perkongsian secara tidak langsung adalah sewaktu palajar bergaul dan berbual sesama mereka seterusnya maklumat tersebar dengan mudah dan pantas.

Kebijaksanaan bukanlah penentu kepada kejayaan kedudukan mereka di dalam masyarakat. • Pendidikan digunakan sebagai alat untuk diabdikan atau dikembangkan dalam sistem kapitalis. jantina dan kaum.KPS 4043 MASYARAKAT • SEKOLAH DAN Penetapan pekerjaan yang sesuai bagi seseorang individu : Sistem gred dalam pendidikan telah menentukan pekerjaan apakah yang sesuai untuk seseorang individu itu. kebolehan. Konflik • Untuk capai tujuan ekonomi masyarakat : Bagi teori konflik. Namun begitu mereka juga berpendapat pendidikan mengikat mereka kepada asas – asas sosial dan ekonomi masyarakat. • Reproduksi sistem pendidikan telah menggunakan 2 cara untuk disesuaikan dalam sistem kapitalis : Legitimasi telah mengesahkan ideologi saksama dan ideologi meritokrasi. Mereka tidak suka kepada kreativiti dan kespontanan. Oleh sebab itulah pendidikan tidak boleh digunakan sebagai alat untuk merubah masyarakat. umur. pendidikan moden telah memporak perandakan masyarakat. pengalaman dan kelayakan tidak boleh dijadikan alat untuk mendapat tempat dalam masyarakat. Apabila seseorang itu cerdik atau pandai maka pekerjaan yang memerlukan penggunaan akal yang lebih sangat sesuai bagi individu ini manakala jika sebaliknya pekerjaan yang melibatkan fizikal sangat sesuai baginya. Jika ingin mendapat tempat dalam masyarakat. makin tinggi dominan kuasa mereka dalam sistem kapitalis iaitu sistem yang mengutamakan industri dan ekonomi. semakin tinggi taraf mereka dalam bidang pendidikan. Mereka bersetuju. • Konflik pendidikan telah mengekalkan dan melebarkan lagi ketidak samaan sosial di kalangan ahli masyarakat. • Menyediakan anak muda untuk dapat tempat dalam masyarakat : Ideologi kapitalis adalah untuk mengekalkan kelas dan kuasa seseorang itu. Bakat. 9 . Itu akan menjejaskan kedudukan asal mereka. Mereka menggalakkan pengajaran yang menjadikan murid lebih rendah dan subordinat. mereka hendaklah mempunyai faktor kelas sosial. Namun begitu mereka sangat setuju pendidikan dapat mencapai status ekonomi yang tinggi dalam masyarakatnya. Sosiolisasi melaksanakan sistem sosial moden yang perlu dikekalkan.

Mana – mana kumpulan bebas menyuarakan pendapat masing – masing dalam isu pendidikan khasnya. mempunyai cara mereka bagi mengekalkan kelompok mereka sebagai golongan professional yang dapat menghalang campur tangan pihak dalam urusan kerja mereka dengan kuasa dominasi dan kemahiran yang mereka ada. Seperti contoh doktor. 10 . kesamaan hak dalam mencungkil bakat dan potensi adalah ilusi dan bayangan semata. • Mengajar status budaya : Sistem pendidikan dikatakan sebagai penghalang utama dalam menentukan kelompok yang mempunyai status tinggi dan paling ketara adalah apabila wujudnya sistem pensijilan. komunikasi dan interaksi sesama anggota masyarakat dengan lebih terperinci. • Interaksi sebagai cara menginterpretasi tingkah laku orang lain dengan kita : Pendidikan digunakan untuk memberi penjelasan mengenai sesuatu tingkah laku yang berlaku dalam situasi pergaulan antara masyarakat. Ianya adalah latihan sebagai seorang pekerja yang dikehendaki dalam sektor industri . Fungsi -fungsi pendidikan secara mikro. Pensijilan menentukan dan mengukur latar belakang dan status sosial individu.KPS 4043 MASYARAKAT • SEKOLAH DAN Mengekalkan status quo : Mereka menggunakan pendidikan sebagai tempat asas membentuk sikap hormat kepada autoriti. taat. Pendidikan secara mikro memberi tumpuan kepada interaksionisme iaitu aksi. • Menggunakan pendekatan subjektif untuk mereka mendefinisi sesuatu keadaan. pergaulan. • Pendidikan mikro merupakan sistem yang bukan dipaksa kerana ia mempunyai kebebasan tersendiri terutamanya dalam menginterpretasikan pendapat sendiri dalam sesuatu situasi. disiplin dan menepati masa. Antaranya adalah :• Sistem pendidikan ini meneliti aktiviti harian yang dilalui kumpulan yang lebih kecil dan spesifik iaitu guru. pelajar. • Melatih remaja menjadi orang patuh dan menurut perintah : Mana – mana individu yang gagal tidak boleh menyalahkan mana – mana pihak kecuali menyalahkan dirinya sendiri (Amir Hassn. nazir dan pentadbir yang boleh menjurus ke arah penambahbaikan. Pengikut konflik berpendapat sistem pendidikan hanyalah akan melahirkan pemberontak yang akan menentang mereka. 2009).

bersosialisasi dan interaksi sesama mereka. Fikiran manusia matang melalui pergaulan. Dari aspek perkataan contohnya. manusia berupaya mengubahsuai dan mentafsir makna – makna serta simbol – simbol dalam perkataan dan bahasa berdasarkan situasi yang mereka hadapi. • Jalinan aksi dan interaksi yang telah membentuk sebuah kumpulan dan masyarakat itu. Dari aspek bahasa 11 . isyarat dan kata – kata. guru berkias agar pelajar tidak berasa sakit hati dengan teguran guru. emosi. bertindak dan mencipta serta mengubah sesuatu situasi itu kepada situasi yang mereka kehendaki. Jelaskan. mimik muka dan kata – kata. Namun begitu tidak semua pelajar akan beranggapan begitu. Prinsip asas teori yang mentafsir interaksi simbolik ialah :• • Manusia mempunyai keupayaan berfikir dan tidak sama dengan binatang.5 (B) Interaksi antara sekolah dan masyarakat dipenuhi oleh simbol-simbol. pendekatan yang digunakan berkaitan dengan individu dan emosinya. Interaksi yang dilalui hari-hari dapat menjana pemahaman dan peranan individu itu kerana dalam interaksi mereka banyak menggunakan simbol – simbol. individu akan memperlihatkan emosi sama ada suka atau duka. Kadangkala terlalu banyak kiasan boleh menimbulkan kekeliruan dan konflik dalam masyarakat kerana tidak semua perkataan bentuk kiasan di fahami. tanda – tanda. • Keupayaan manusia secara automatiknya adalah membuat modifikasi dan alterasi semasa mereka berinteraksi dengan diri sendiri. Kemudian mereka mengintepretasi situasi. perlakuan dan tindak balas mereka dianalisa melalui interaksi sesama individu dalam proses sosial mereka. Melalui interaksi simbol ini. Dalam teori interaksi simbol. dinilai dan diterima secara saksama antara individu dalam satu situasi itu.KPS 4043 MASYARAKAT SEKOLAH DAN Aktiviti 4. • Dalam interkasi sosial. Kajian mendapati individu. Seperti contoh untuk menerangkan suatu kesalahan itu. gelisah atau tenang (melalui perlakuan fizikal). simbol atau simbolik itu dipenuhi dengan kiasan.

peringkat interaktif berlaku dimana guru menyediakan peluang dan ruang kepada murid untuk berinteraksi. Menurut Moore (1987). 1998). dalam kaedah pengajaran dan pembelajaran secara bersemuka. Selain itu. guru juga telah menyediakan bahan (media) dan kaedah penilaian sebelum masuk mengajar. Terdapat guru yang tidak sedar kepentingan interaksi lalu bertindak seorang diri bercakap tanpa berhenti. Aktiviti 5.7 (A) Apa pentingnya interaksi dalam pengajaran dan pembelajaran? Interaksi melibatkan guru dan murid dan sangat berkaitan dengan kaedah guru menyampaikan isi kandungannya (Gilbert dan Moore.simbol dalam interaksi banyak digunakan dalam sekolah kerana ia digunakan untuk menganalisa secara terperinci mengenai individu pelajar dan emosi mereka agar perlakuan dan tindak balas pelajar mengenai sesuatu situasi itu boleh diramal. dalam ceritera dan hikayat Melayu klasik dan kitab-kitab lama. sebagai seorang guru dalam zaman teknologi maklumat dan komunikasi ini. Oleh itu. tanpa memberi peluang kepada murid untuk bercakap atau memberikan pandangan dan pendapat masing-masing. Dalam pendidikan jarak jauh. boleh dikatakan Bahasa Melayu menggunakan banyak simbol dan simbolik terutamanya dalam Bahasa Melayu klasik. interaksi boleh dibahagikan kepada dua peringkat iaitu. Guru merancang dan menetapkan objektif pengajaran di samping menyediakan aktiviti (langkah) pengajaran. • Peringkat pra-aktif ialah ketika guru bersendirian memilih objektif dan merancang strategi pengajaran • Peringkat interaktif ialah ketika guru menyampaikan isi kandungan secara verbal dalam bilik darjah Semasa guru menyediakan rancangan pengajaran dalam buku rekod pengajaran harian (RPH) peringkat pra-aktif ini berlaku. guru harus menyediakan ruang interaksi yang luas semasa melaksanakan pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah. di dalam puisi. Ketika menyampaikan isi kandungan pelajaran. Kita harus sedar. 12 . Simbol. murid zaman sekarang adalah lebih terdedah kepada maklumat yang tanpa batasan.KPS 4043 MASYARAKAT SEKOLAH DAN pula.

1) KRITIKAN Guru yang sentiasa mengkritik murid boleh menimbulkan halangan kepada komunikasi. guru dan pelajar lain iaitu interaksi antara: • Murid dengan media teknologi Pelajar dewasa juga perlu menyedari peranan masing-masing semasa mengikuti kursus.KPS 4043 MASYARAKAT SEKOLAH DAN interaksi terbahagi kepada dua peringkat iaitu guru menyediakan bahan pembelajaran dalam bentuk cetakan atau media lain untuk dikirimkan kepada pelajar dan peringkat kedua ketika guru berinteraksi dengan pelajar melalui media tertentu seperti surat. email atau peralatan telekomunikasi seperti sidang audio. Luangkan masa supaya interaksi antara kita dengan isi kandungan dan bahan pembelajaran sentiasa berlaku. video dan komputer. Aktiviti 5. bukan hanya dalam bentuk audio dan visual sahaja. Mereka harus bertanggung jawab terhadap amanah yang dipikul semasa mengikuti kursus. Moore (1989) juga menyatakan terdapat tiga jenis interaksi iaitu interaksi antara: • • • Murid dengan isi kandungan pelajaran Murid dengan guru Murid dengan murid lain (atau rakan sebaya) Hillman et. al. Interaktiviti yang berlaku dalam bilik darjah juga dikatakan sebagai pencetus motivasi murid terutamanya di peringkat rendah dan menengah rendah.7 (B) Nyatakan bentuk-bentuk interaksi yang boleh mendatangkan kesan-kesan negatif. Pembahagian masa antara belajar dan bekerja serta belajar dan tanggungjawab sosial (rumah tangga dan keluarga) perlu dilaksanakan dengan bijak. 13 . audio grafik. (1994) menambah satu lagi jenis interaksi supaya murid dapat berinteraksi dengan isi kandungan. Hubungan yang terjalin antara murid dengan guru serta rakan adalah bentuk interaksi yang wujud.

Guru yang sentiasa bermasam muka tidak boleh mengharapkan penyertaan kelas yang baik 6) KEKURANGAN PERHATIAN Guru yang sentiasa duduka dimejanya dan kurang menunjukkan perhatian yang baik terhadapa jwapan murid secara tidak langsung mewujudkan halangan kepada komunikasi. tidak akan menggalakkan komunikasi yang terbuka. Murid akan lebih selamat jika mereka tidak bercakap. 2) MELEBAL MURID Guru yang melabel murid dengan pelbagai nama seperti “si malas”. 5) MEMEK MUKA Memek muka guru yang serius atau kelihatan marah akan menakutkan murid untuk bertanya atau memberi jawapan. 7) BAHASA Guru yang menggunakan bahasa yang sukar difahami oleh murid-murid boleh menyebabkan komunikasi efektif tidak berlaku.KPS 4043 MASYARAKAT SEKOLAH DAN Kritikan guru akan menyebabkan murid-murid untuk memilih dengan mendiamkan diri sahaja. 3) MEMBERI ARAHAN Arahan yang diberi guru dengan cara memaksa murid untuk membuat sesuatu tugasan boleh menghalang komunikasi. 8) KELAJUAN 14 . 4) ANCAMAN Guru yang mengancam murid-murid dengan memberi berbagai-bagai amaran jika tidak menyiapkan sesuatu tugasan. kaki ponteng dan sebagainya memang menimbulkan satu halangan kepada komunikasi.

Guru seperti ini tidak peka kepada maklum balas daripada murid-muridnya. Idea-idea tidak tersusun mengikut prinsip seperti senang kepada susah.2 Bincangkan faktor-faktor orang Melayu tidak ramai ke sekolah pada zaman penjajah. 10) AKTIVITI PEMBELAJARAN KURANG MENARIK Jika aktiviti pembelajaran yang disediakan guru yang kurang menarik. Keadaan tersebut tentu menimbulkan masalah bagi komunikasi yang berkesan. Keadaan ini menyebabkan murid-murid tidak dapat menerima mesej dengan jelas. Zaman penjajahan menyaksikan kemunculan aliran pendidikan yang berbeza dari aspek kewajaran kepada kehendak masyarakat Tanah melayu khususnya orang Melayu itu sendiri. muridmurid enggan menyertainya lalu akan menimbulkan kebisingan dan gangguan-gangguan yang lain. 9) KEKURANGAN PERSEDIAAN Persediaan yang kurang rapi boleh mneyebabkan kekliruan ketika penyampaian pelajaran dijalankan. dalam hal ini komunikasi berkesan tidak berlaku.KPS 4043 MASYARAKAT SEKOLAH DAN Guru yang bertutur dengan kadar yang laju sukar difahami oleh murid dan murid juga tidak dapat mengikuti logik penerangan yang diberi guru. Aktiviti 6. Meskipun usaha penjajah mewujudkan aliran pendidikan di Tanah Melayu dilihat sebagai isu yang positif namun semangat bencikan penjajah yang tebal menghalang 15 . membosankan. dari yang diketahui kepada yang belum diketahui.

membaca.KPS 4043 MASYARAKAT SEKOLAH DAN penglibatan mereka dalam sektor pendidikan yang dilihat oleh mereka sebagai propaganda dalam mengembangkan lagi ideologi penjajah yang ternyata lari dari konsep norma kehidupan orang Melayu. Ini bermakna sistem ini merujuk kepada sistem pendidikan sekolah pondok. Sejarah merekodkan sekolah agama di Tanah Melayu berkembang pesat sekitar 1920an hingga 1940an di sekitar utara Tanah Melayu (Pondok Langgar. menulis dan mengira. Sistem sekolah pondok juga tidak kurang baiknya berbanding sekolah aliran Inggeris. waktu belajar (tetap) dan peralatan (kerusi meja). Terdapat dua jenis sekolah yang diperkenalkan oleh penjajah Inggeris ketika zaman penjajajahan iaitu sekolah Inggeris dan juga sekolah vernakular Melayu. Pendidikan oleh Inggeris di Tanah Melayu diperkenalkan sekitar 1824 hingga 1957. Pokok Sena di Kedah. Matlamat utamanya ialah semata-mata untuk memberi pendidikan kepada 16 . Meskipun kaedah pengajaran disusun supaya dapat disesuaikan dengan kehendak penduduk di Tanah Melayu namun kedua-dua jenis sekolah ini tidak mendapat tempat di hati penduduk Tanah Melayu ketika itu lebih-lebih lagi orang Melayu. Pada waktu ini pentadbirannya diseliakan dan dikawal sepenuhnya oleh pihak Inggeris tanpa menekankan falsafah atau dasar pendidikan yang memperjuangkan kepentingan masyarakat. Pentadbiran pendidikan di Tanah Melayu semasa ini adalah mengikut dasar penjajah iaitu "pecah dan perintah" serta dasar terbuka dan tiada campurtangan tentang pendidikan vernakular. Sebelum ini pendidikan awal di Tanah Melayu lebih menumpukan kepada aspek keagamaan. Sekolah agama atau madrasah juga bersistematik iaitu dari segi kurikulum (berstruktur). kerohanian. Pondok Bukit Mertajam Seberang Prai dan Madrasah Al-Masyhur di Pulau Pinang). Meskipun begitu disebabkan beberapa faktor tertentu tidak ramai juga masyarakat Melayu yang berminat ke sekolah walaupun apa aliran sekalipun sewaktu zaman penjajah meskipun promosi mengenai kepentingan pelajaran didedahkan sepanjang masa baik sekolah sekolah pondok mahupun sekolah aliran yang diperkenalkan oleh penjajah. Masyarakat Melayu tidak menerima kewujudan sekolah sewaktu zaman penjajah kerana dilihat sebagai perubahan sistem pendidikan yang telah sedia ada. Pembelajaran secara teori lebih tertumpu di sekolah-sekolah agama yang dikendalikan pada mulanya oleh mubaligh Islam yang terdiri dari pedagang dan kemudiannya diambil alih secara berperingkat oleh rakyat tempatan yang berkelayakan. Pelbagai faktor utama dan sampingan telah dijadikan alasan untuk masyarakat Melayu menolak sistem sekolah oleh penjajah.

Manakala kaum Cina dengan sekolah Cina yang diusahakan oleh sukarelawan Cina. Perkara ini menyebabkan orang Melayu seolah dipermainkan dan dipandang rendah. telah wujud empat sistem persekolahan yang berbeza di masa itu. Dipercayai objektif pemerintahan Inggeris adalah bukan hendak mengubah atau memajukan struktur sosial tetapi sekadar menjadikan keadaan struktur sosial yang sedia ada itu sedikit efisien dari sebelumnya. Hal ini menyebabkan jurang ekonomi dan sosial yang semakin ketara dalam kalangan rakyat yang berbilang kaum. Pendidikan pada waktu itu berkembang secara sewenang-wenangnya tanpa satu dasar yang jelas dapat membina dan memupuk unsur. Orientasi pendidikan ini telah menekan dan mengekalkan tumpuan taat setia rakyat pendatang kepada negara asal mereka. Dasar Inggeris telah mewujudkan sistem pendidikan plural (plural education all system) sesuai dengan keadaan struktur masyarakat majmuk Terdapat lima aliran bahasa iaitu bahasa Cina.KPS 4043 MASYARAKAT SEKOLAH DAN segolongan rakyat untuk membolehkan sebahagian dari mereka memenuhi keperluan tenaga dan ekonomi penjajah. Inggeris tidak menggangap pendidikan Tanah Melayu sebagai satu pelaburan untuk meningkatkan kemahiran dan kebolehan rakyat bagi mencapai kemajuan. Sebaliknya mereka mengendalikan pendidikan di bawah dasar benovelent welfare policy. menakala Sekolah Inggeris pula diambil alih oleh mubaligh-mubaligh Kristian. Arab dan Tamil. Namun pendidikan kepada pelajar Melayu hanya sekadar melepas batuk di tangga sahaja.pembesar tempatan. Kesannya. Koloni British mengamalkan dasar ‘laissez-faire’ dengan membiarkan tiap-tiap sistem persekolahan itu berkembang mengikut haluan masing-masing. iaitu menunaikan kewajipan kepada anak watan sesuai dengan perjanjian Inggeris dengan pembesar . Kaum Melayu dengan sekolah pondok yang bersifat tradisional memperlihatkan mutu pendidikan yang amat terbatas dan sekolah-sekolah Melayu ini didirikan atas daya usaha orang perseorangan.unsur kebangsaan di kalangan rakyat. Oleh yang demikian orang Melayu yang tebal semangat kebangsaan menolak untuk mengikuti pendidikan di sekolah. Faktor seterusnya melihat pendidikan ini adalah secara ad hoc tanpa dibendung oleh satu garis panduan atau batasan konkrit. Melayu. Sistem pendidikan plural ini tidak dapat menyemai serta memupuk semangat kebangsaan dikalangan penduduk yang berbilang kaum. sedangkan sekolah Tamil pula diuruskan oleh kaum India. a) Kebencian Terhadap Penjajah 17 . Keengganan orang Melayu ke sekolah dilihat sebagai boikot dan membantah sistem tersebut.

Ketika itu juga belum wujud lagi pekerjaan yang memerlukan kelulusan tinggi. Namun selepas tamat zaman penjajahan. kesedaran tentang kepentingan persekolah meningkat apabila lebih ramai anak-anak melayu di hantar belajar secara formal samada di sekolah aliran Melayu atau Inggeris dan sistem pembelajaran formal ini berterusan sehinggalah sekarang. protes terhadap pentadbiran Inggeris di Tanah Melayu.4 18 . maka tidak hairanla mengapa masyarakat Melayu ketika zaman penjajahan Inggeris tidak begitu menitikberatkan persekolahan. c) Tiada Kesedaran Sebelum kedatangan penjajah. Pernyataan ini jelas menunjukkan bahawa masyarakat Melayu ketika itu sangat membenci kehadiran Inggeris walaupun tujuan mereka menubuhkan sekolah pada masa itu bertujuan baik. Kelas pula biasanya diadakan secara tidak formal di surau-surau ataupun di rumah sahaja. b) Kemasukan Terhad Semasa pemerintahan Inggeris. Banyak pendapat mengatakan sekolah Inggeris ini ditubuhkan untuk memberi latihan kepada anak-anak bangsawan ini untuk menjadi pegawai-pegawai rendah kerajaan Inggeris di Tanah Melayu. Tambahan pula satu peperiksaan khas perlu dilalui oleh calon-calon yang ingin mendapatkan pendidikan di sekolah aliran Inggeris ini. Berdasarkan tiga faktor di atas. Apabila pihak Inggeris cuba untuk memperkenalkan system persekolahan. perasaan syak wasangka terhadap tujuan Inggeris untuk mengkristiankan ataupun sekurang-kurangnya mensekularkan orang-orang Melayu telah menghalang mereka memasuki sekolah-sekolah berkenaan. Mereka lebih fokus kepada pendidikan agama yang didapati melalui tok guru dan alim ulama. Masyarakat Melayu ketika itu lebih cenderung memilih sekolah agama ataupun langsung tidak perlu ke sekolah. masyarakat Melayu ketika itu tidak nampak akan kepentingan sesebuah sekolah itu. masyarakat Melayu di Tanah Melayu sememangnya tidak pernah mendapat pendidikan secara formal.KPS 4043 MASYARAKAT SEKOLAH DAN Menurut Amir Hasan Dawi (2009). Aktiviti 6. Bagi mereka mendidik anak-anak dengan ilmu agama adalah lebih penting. sekolah Inggeris ditubuhkan untuk anak-anak bangsawan dan anak-anak Raja. jadi lulus sekolah itu tidak menjadi kepentingan mereka lagi. Jadi secara umumnya kemasukan ke sekolah Inggeris hanyalah terhad kepada golongan bangsawan sahaja. kebencian kepada penjajah.

Tamil dan Inggeris Semasa dengan penjajahan mengasingkan British. Kelemahan system pendidikan British Program bimbingan dan kaunseling dengan 500 orang pelajar bermula tahun 2003 menyebabkan wujudnya beberapa laporan memperuntukkan seorang kaunselor setiap bagi memperbaiki system tersebut antaranya: 1. KSSR. pendidikan tinggi.Dasar Pelajaran Kebangsaan 4.Laporan Barnes (1951)-menyemak dan membaiki keadaan pendidikan kaum melayu Pendidikan mengambil berat aspek Pendidikan prasekolah. Cina.KPS 4043 MASYARAKAT SEKOLAH DAN Bandingkan sistem persekolahan sebelum merdeka dengan sistem persekolahan semasa Sebelum merdeka Pendidikan semasa 1996 bertujuan dan pindaan untuk akta Terdapat 4 jenis sekolah iaitu sekolah Akta pendidikan Melayu.Ordinan Pelajaran-mengesyorkan Sekolah kebangsaan kebangsaan 3. penduduk Inggeris tanah melalui tersebut memantapkan lagi pembangunan pendidikan penggubalan mengamalkan dasar Pecah-Perintah iaitu melayu mengikut bangsa masing-masing.Fenn-Wu 1951. KBSR . vokasional dan 19 sebagai corak persekolahan mengagungkan tanah air sendiri contohnya: . KBSM.Laporan Razak (1956)-meletakkan asas bagi perkembangan system pendidikan untuk memupuk perpaduan melalui Sistem Pelajaran Kebangsaan 4. Sekolah-sekolah ini menggunakan bahasa pengantar. buku dan guru masing-masing. kurikulum.menyemak pendidikan kaum cina 2.

yang bukan sahaja menjadi pengguna teknologi tetapi juga menyumbang kepada tamadun saintifik dan teknologi masa depan” (INTAN 1994) (di petik dari buku Sekolah & Masyarakat) Pendidikan sebelum kolonialisme Dalam Rancangan Malaysia Pertama (RM1) hingga Rancangan Malaysia Kesepuluh (RM10) . rohani dan intelek (JERI) Terbahagi kepada 2 peringkat : 1.aspek pendidikan sentiasa menjadi agenda utama bagi memantapkan system pendidikan persekolakhan (rendah dan berteraskan agama islam ada 3 peringkat 1:Berpusatkan rumah 2.Peringkat masjid 3.KPS 4043 MASYARAKAT SEKOLAH DAN -Pendidikan cina di Malaysia berorientasikan teknik dan pendidikan swasta sentiasa dikaji Negara asal mereka iaitu Negara China -Manakala india berasaskan Negara India bagi mengesan sebarang kelemahan bagi mencapai objektif yang ditetapkan Berlandaskan falsafah pendiidkan Negara yang ingin mewujudkan insane yang seimbangkan dari segi jasmani. merangkumi pembelajaran tentang fardu kifayah. fardu ain.Peringkat menengah) 2. emosi. hafalan doa dan bahasa 20 .Peringkat Sekolah dan pondok Pendidikan agama diajar oleh guru Al-Quran.Peringkat tinggi Dasar pendidikan Malaysia serangam dengan wawasan 2020 iaitu untuk “mewujudkan masyarakat saintifik dan progresif yang mempunyai daya perubahan tinggi serta memandang kehadapan.

bahasa cina dan tamil dijadikan sabagai mata pelajaran efektif sahaja di Sekolah-sekolah kebangsaan Aktiviti 7. sumbangan maksimum terhadap negara Pendidikan pra Sekolah bagi kanak-kanak dalam linkungan umur 5 tahun pada awal tahun 2000. 21 . Sekolah melayu dilekakan dengan ceritacerita dongeng.KPS 4043 MASYARAKAT SEKOLAH DAN arab Memberikan penekanan kepada kesopanan. Negara Sekolah termasuklah wawasan.1 Dapatkan kod etika perguruan Malaysia dan buat interpretasi mengenainya. institusi pendidikan akan menjadi seorang ilmu hisab. dasar bahasa inggeris. PPSMI dan sebagainya. matematik dan sains diajar dalam melayu. Pada tahun 2005. ilmu alam dan latihan jasmani. Mulai tahun persekolah 2003. diluluskan dan berkuatkuasa di semua Sekolah Sekolah di seluruh bestari. beberapa dasar baru telah dirangka. Mulai tahun 2003. pertahanan diri dan ekonomi sara hidup Sekolah melayu menggunakan kurikulum Kerajaan sentiasa mencari formula baru bagi yang menekankan pelajaran bacaan. budi bahasa. menulis jawi dan rumi. manakala mata pelajaran yang lain kekal dengan bahasa pendidikan wajib di peringkat Sekolah rendah dikuatkuasa sepenuhnya. memastikan para pelajar yang keluar dari individu yang mampu menberikan mengarang. ejaan.

Dari pendapat keagamaan. Etika perguruan adalah satu set tingkah laku atau tanggungjawab guru terhadap masyarakat dan negara. ia memerlukan tindakan yang penuh perhatian yang teliti dan berhati-hati. pelajar. jika guru lakukan dengan ikhlas dan bersungguh-sungguh. Guru juga berperanan menyediakan seorang individu itu tentang peranan dan tanggungjawabnya di dalam masyarakat demi mencapai kesempurnaan dan kesejahteraan diri. 3. Guru seharusnya menjalankan tanggungjawabnya dengan penuh dedikasi. Guru tidaklah harus bertingkahlaku begitu rupa yang boleh membawa kepada jatuhnya maruah diri dan kehilangan amanah berhubung dengan kewangan. Dalam semua hubungan dan tugas. Ciri-ciri ini penting kerana tugas guru berkait rapat dengan mutu pendidikan di mana dalam pengajaran. emosi dan jasmaninya. masyarakat seterusnya membantu negara mencapai kemajuan. ia akan menarik minat pelajar untuk belajar dengan lebih bersungguh-sungguh. 2.KPS 4043 MASYARAKAT SEKOLAH DAN Profession perguruan mempunyai matlamat untuk membentuk insan dan ihsan manusia yang sempurna dari segi intelek. persatuan atau persendirian. 4. keluarga. rakan sejawat dan ibu bapa. Guru haruslah menumpukan perhatian dan memberi pengajaran kepada setiap muridnya tak mengira bangsa. Oleh kerana setiap tindakan dan tingkah laku guru akan menjadi perhatian dan ikutan pelajar. Pekerjaan ini juga dianggap satu ibadah. tidak mementingkan diri sendiri dan memilih tugas. rohani. guru hendaklah menjalankannya dengan jujur. Kepentingan murid mengatasi semua kepentingan lain seperti kepentingan masyarakat. 6. Antara kod etika yang telah ditetapkan adalah :1. 5. Guru tidaklah harus bertingkah laku begitu rupa sehingga boleh mencemarkan sifat profesionalnya dan yang akan menyebabkan hilang kepercayaan orang ramai terhadap profesion perguruan. Tanggungjawab utama guru adalah terhadap anak muridnya. agama dan kepercayaannya. Kementerian Pelajaran Malaysia telah menetapkan garis panduan atau kod etika perguruan di Malaysia agar para guru tidak lari dari landasan serta tidak melakukan tindakan yang tidak wajar. Guru haruslah bertugas sebagai ’pengganti ibu bapa’ dalam usaha membentuk tingkah laku murid ke arah matlamat yang diterima oleh masyarakat 22 . seorang guru itu setaraf dan seangkatan dengan pemimpin dan ketua masyarakat kerana guru berperanan mendidik dan membimbing ahli masyarakat lain ke arah jalan yang benar dan tidak terpesong dari landasan kehidupan yang baik.

masyarakat atau negara 11. Guru tidaklah harus menanam sikap yang boleh merosakkan kepentingan murid. Guru tidak harus menerima apa-apa bayaran daripada muridnya untuk pelajaran atau pengajaran tambahan yang dijalankan semasa waktu sekolah atau cuti sekolah melainkan bayaran yang disahkan 15. bahasa. keagamaan. Guru tidaklah harus menjatuhkan nama baik guru lain 19. intelek. agama. Guru tidaklah harus memaksakan kepercayaan. tempat asal. Guru haruslah mendidik dan mengambil tindakan secara adil terhadap semua murid tidak kira bangsa. Cabaran Guru Mengajar di Kawasan Pedalaman 23 . warna kulit. jantina. menerima perbezaan individu di kalangan muridnya dan membimbing mereka memperkembangkan potensi mereka dari segi jasmani. Guru haruslah menghormati hak setiap murid supaya maklumat sulit mengenai diri murid tidak diberitahu kepada orang atau agensi yang tidak berkenaan 10. Guru tidaklah harus mengiklankan dirinya untuk kerja tuisyen atau pengajaran persendiria 16.KPS 4043 MASYARAKAT SEKOLAH DAN 7. Guru haruslah menggunakan cara yang sahaja (iaitu berdasarkan kecekapan) untuk tujuan kenaikan pangkat atau untuk mendapat pekerjaan Aktiviti 7.2 Bincangkan isu-isu profesion guru Malaysia 1. Guru haruslah bertingkahlaku begitu rupa supaya menjadi contoh baik atau 'role model' kepada muridnya 14. Guru haruslah mengesan. Guru tidaklah harus menyatakan atau membuat sesuatu yang boleh mengurangkan keyakinan diri murid dan ibubapa terhadapnya 13. daya intelek dan lain-lain 8. Guru tidaklah harus meminta atau menerima hadiah daripada ibubapa atau ahli masyarakat dalam menjalankan tugas profesionalnya 18. kepercayaan politik. keturunan. Guru haruslah menanamkan sikap yang baik terhadap semua muridnya supaya mereka dapat berkembang menjadi warganegara yang taat dan berguna 12. politik persendirian terhadap muridnya 17. daya cipta dan lain-lain 9.

• Keselamatan yang tidak terjamin. manakala 24 . Isu ini telah diutarakan oleh Wahid Hashim (2007). tiada siapa yang akan menguruskan jenazah beliau kerana penduduk di situ bukan beragama Islam (Wahid Hashim. 2007).yang mana guru-guru di Pulau Bum Bum.KPS 4043 MASYARAKAT SEKOLAH DAN Isu guru yang diarahkan untuk mengajar di kawasan pedalaman adalah isu yang sering dibincangkan oleh pihak Kementerian Pelajaran Malaysia. Hal ini kerana. seperti kematian. suasana sekolah tidak sesuai untuk sesi pembelajaran yang efektif. 2007). Hal ini kerana kawasan pedalaman adalah terpencil dan penduduknya tidak ramai jika dibandingkan dengan kawasan bandar. • Pengangkutan jalan raya yang tidak selesa dan terlalu jauh. seorang guru dari Semenanjung Malaysia hanya dapat ke sebuah pekan berhampiran berkekerapan dua bulan sekali. terpaksa menaiki bot penambang setiap pagi untuk pergi ke sekolah kerana tempat tinggal dan sekolah adalah jauh dan mengambil masa 20 minit daripada jeti Semporna. Ini amat membimbangkan terutamanya bagi guru wanita. kebanyakan guru yang diarahkan untuk mengajar di kawasan pedalaman tidak bersetuju untuk ke sana atas pelbagai alasan. juga menyatakan kebimbangannya yang mana beliau khuatir jika berlaku sesuatu kepada beliau. Sabah. Antara alasan yang diutarakan adalah: • Infrastruktur yang tidak memuaskan dan tidak lengkap. Hal ini kerana. Hal ini kerana kos untuk perjalanan keluar masuk dengan bot ke pekan itu sahaja mencecah RM700 dengan jalan air (Wahid Hashim. ia melibatkan profesionalisme perguruan. Sekolah tidak lengkap dengan kemudahan pengajaran dan pembelajaran. Seorang guru yang mengajar di Keningau Sabah. • Kos perjalanan ke kawasan pekan atau bandar kecil adalah tinggi. Cabaran-cabaran seperti ini amat memerlukan perhatian yang sewajarnya. Di pedalaman Keningau. Sabah. Selain itu. Anak didik memerlukan pembimbing iaitu guru-guru dalam memimpin mereka menempa kejayaan dan keluar daripada kepompong kesusahan. Mereka tidak dapat menggunakan jalan kampung kerana keadaan jalan yang sempit dan tidak muat untuk dua buah kereta berselisih. Alasan-alasan ini tidak harus diremehkan kerana ada kebenarannya.

pencerapan program peningkatan prestasi pelajar dan analisis peperiksaan. mengisi kira . 25 . menguruskan dan menyediakan laporan panitia yang antaranya terdiri daripada sukatan rancangan mengajar. Beliau berkata lagi “ Setiap bidang pekerjaan mempunyai tekanan tersendiri dan ia perlu dihadapi dengan tenang supaya dapat mencari jalan terbaik untuk menyelesaikannya “. banyak guru terpaksa terlibat dalam aktiviti luar yang menjejaskan mutu dan kualiti kerja malah ada Pejabat Pendidikan Daerah (PPD) yang menganjurkan 30 aktiviti dalam tempoh sebulan. terdapat sesetengah pihak yang tidak bersetuju dangan dakwaan ini contohnya dalam akhbar Harian Metro Setiausaha Agung Kongres berkata “ sekiranya golongan guru terlalu ‘dimanjakan’ pihak kami bimbang peranan yang dimainkan oleh mereka yang diamanahkan untuk mendidik anak bangsa akan terhakis”. Isu ini diusulkan oleh NUTP kerana bebanan kerja guru kini semakin bertambah. Selain itu. perkembangan kakitangan . Pengkeranian Guru Isu pengkeranian guru atau lambakan kerja guru sering menjadi perdebatan di antara dua pihak iaitu Kesatuan Perkhidmatan Perguruan Kebangsaan Malaysia (NUTP) dengan Kementerian Pelajaran Malaysia. Ini kerana. minit mesyuarat. Namun hakikatnya.KPS 4043 MASYARAKAT SEKOLAH DAN para pendidik pula terpaksa menempuh segala kesusahan untuk merealisasikan rancangan negara bagi membentuk insan yang cemerlang. guru. menguruskan fail berkaitan Skim Pinjaman Buku Teks (SPBT). agama dan bangsa. perancangan tahunan.kira 100 . Dengan mengupas isu ini secara mendalam ianya dapat membuka mata masyarakat supaya lebih menghormati guru dan kerjayanya. 2. Isu ini wajar dibincangkan bukan sahaja kerana untuk mempertahankan pihak guru semata– mata malah ianya dibincangkan supaya masyarakat sekeliling tidak memandang remeh terhadap kerjaya sebagai seorang pendidik. maklumat diri. Ini kerana kita sering mendengar masyarakat mengatakan kerjaya seorang guru adalah untuk mengajar dan ianya satu kerjaya yang mudah. negara. “ Saya bimbang kerana selalu dipertahankan matlamat asal mereka dilupakan “.600 helai borang untuk matapelajaran setiap kali Penilaian Adab Belajar (LAB). gemilang dan terbilang. Selain itu. Namun begitu. dalam bidang ko-kurikulum pula. guru juga harus sedar bebanan kerja yang mereka pikul itu adalah bagi melahirkan anak bangsa yang berjaya dan bagi menjadikan sistem pedidikan Malaysia bertaraf dunia. guru bukan sahaja di pertangungjawabkan untuk mengajar malah guru juga terpaksa mengawal disiplin pelajar. mereka tidak menyedari fungsi guru sebagai pendidik ini adalah amat penting bagi masyarakat.

Tambahan pula ia melibatkan matapelajaran yang kritikal seperti matematik. Antara faktor yang menyebabkan berlakunya masalah ini adalah kerana berlakunya masalah kekurangan guru disekolah tersebut terutamanya guru-guru dalam pengkhususan tertentu. Pelajar-pelajar sekarang seolah-olah tidak takut akan kesan dan akibat yang bakal dihadapi sekiranya melakukan masalah disiplin. Selain itu. sains dan bahasa inggeris. keadaan ini boleh menambahkan bebanan guru yang sememang sudah mempunyai banyak komitmen dalam bidang pengkhususannya. jika keadaan ini berterusan ia kadangkala akan memberi kesan yang kurang baik kepada pelajar untuk jangka masa yang panjang kerana ia boleh menyebabkan pelajar keciciran dalam pelajaran mereka. Tambahan pula. keadaan ini boleh mengurangkan kualiti pengajaran dan pembelajaran didalam kelas kerana guru yang mengajar kurang mahir dengan subjek yang diajar. Hal ini demikian kerana ada sesetengah ibu bapa tidak menyalahkan anak mereka sekiranya anakanak mereka melakukan kesalahan disiplin.KPS 4043 MASYARAKAT SEKOLAH DAN 3. Keadaan ini boleh mengurangkan mutu pendidikan di negara ini jika ia tidak diatasi dengan segera. Walawpun hanya ia melibatkan sebilangan kecil sahaja guru yang terpaksa mengajar subjek diluar pengkhususan dan hanya berlaku dikawasan luar bandar tetapi ia perlu dianggap serius. Masalah disiplin yang berlaku sekarang tidak seperti masalah disiplin yang berlaku di era 90-an sebaliknya semakin melampau. Seks bebas dan jenayah seksual di kalangan pelajar kini semakin menular dan membimbangkan kita terutamanya pelajar di kawasan 26 . Hal ini kerana ia melibatkan kualiti dan mutu pendidikan negara. Keadaan ini boleh mendatangkan stress atau tekanan kepada guru dan mereka tidak dapat merancang strategi pengajaran dan pengajaran mereka dengan baik. 4. Antaranya masalahnya adalah terdapat segelintir guru terpaksa mengajar subjek di luar pengkhususan mereka semasa di universiti. Guru Mengajar Subjek di Luar Pengkhususan Dalam usaha Malaysia meningkatkan mutu dan kualiti pendidikan untuk meningkatkan imejnya untuk menjadi pusat kecemerlangan pendidikan di Asia Tenggara masih terdapat lagi kekurangan yang perlu diberi perhatian. Guru-guru ini terpaksa memikul tanggungjawab sebagai guru ganti walawpun tiada kepakaran dalam bidang tersebut. Masalah Disiplin Pelajar Profesionalisme perguruan pada hari ini semakin mencabar kredibiliti para guru kerana boleh dikatakan setiap hari terpapar di dada akhbar berita mengenai masalah disiplin pelajar.

dan nilai. Keadaan seperti ini bukan sahaja berlaku disekolah bandar dan di pinggiran bandar. Peningkatan pembabitan remaja perempuan dalam aktiviti maksiat juga adalah satu lagi petanda bahawa keruntuhan akhlak remaja di Malaysia bertambah serius. membunuh. seseorang individu mengalami perubahan yang amat pesat sekali. Pada peringkat pelajar dan remaja. minum minuman keras. Media massa seringkali menyiarkan pelbagai berita dan cerita tentang kenakalan remaja yang masih bersekolah dan pelbagai masalah sosial yang melanda mereka ini. merogol. 27 . maka kegiatan merekalah yang hangat diperkatakan dan mendapat perhatian daripada segenap lapisan masyarakat. sama ada dari segi fizikal. Apa yang menyedihkan kita ialah penglibatan mereka mula dikesan seawal usia 13 tahun ketika mereka mereka berada di tingkatan satu dan dua. Pelajar yang sering melanggar disiplin atau salah laku sekolah digelar pelajar devian. Namun. Banyak yang telah kita dengar tentang gejala sosial di kalangan pelajar sekolah. emosi mahupun sosial. Mereka bukan sekadar nakal dengan menghisap rokok. bergaduh sesama sendiri atau berkelakuan tidak senonoh malah gejala seperti membuang bayi. Berbagai-bagai gejala sosial telah melanda masyarakat kita dan aktiviti yang terlibat begitu pelbagai sekali baik yang dilakukan oleh remaja mahupun orang dewasa. Melihat kepada masalah sosial dan perbuatan jenayah membabitkan pelajar dan remaja benar-benar membimbangkan kita. judi. malah persekitaran ini sudah merupakan rumah kedua kepada mereka. ponteng sekolah. Pada zaman inilah para remaja mula terdedah kepada alam luas di luar rumah. malahan seluruh cara hidup daripada alam kanak-kanak kepada alam yang lebih matang dan dewasa (Bettelheim.KPS 4043 MASYARAKAT SEKOLAH DAN bandar dan kota . terbabit video lucah dan sebagainya. lari dari rumah. oleh kerana golongan remaja dan pelajar merupakan bakal pewaris negara. samun tanpa senjata api mahupun dengan senjata api. malah di sekolah luar bandar. Pada tempoh-tempoh inilah para remaja mula mengubah tingkah laku. Remaja juga belajar banyak perkara yang tidak semuanya datang dari ibu bapa tetapi kebanyakannya daripada persekitaran sosial yang mana ia membesar. vandalisme penyalahgunaan dadah . pelacuran. seks bebas serta serta lagi melepak tidak memeranjatkan kita. Mereka kini sudah berani melakukan perbuatan jenayah berat seperti menganggotai kumpulan samseng seperti kumpulan gengsterisme. 1950). sikap.

ii. xiv. Sebab-sebab mengapa terdapat sekolah yang menjadi pilihan ibubapa ialah sekolah yang baik mempunyai seorang pemimpin yang berwibawa. iii. Sekolah Kebangsaan Sekolah Jenis Kebangsaan Sekolah Berasrama Penuh Sekolah Menengah Teknik SMK Agama Sekolah Menengah Harian Sekolah Premier Sekolah Seratus Tahun Sekolah Bestari Sekolah Kluster Sekolah Wawasan Sekolah Penyayang Sekolah Model Khas Sekolah Pendidikan Khas Huraikan sebab mengapa terdapat sekolah yang menjadi pilihan. iv. vi. x. ix. xi.KPS 4043 MASYARAKAT SEKOLAH DAN Aktiviti 7. xiii.3 Senaraikan jenis-jenis sekolah yang terdapat di Malaysia i. v. viii. xii. vii. Kepimpinan akan menentukan 28 .

guru telah menggalakkan muridnya membawa buku di mana-mana sahaja dan ini secara tidak langsung akan membuatkan murid tersebut akan membaca buku yang dibawa itu. Sebab yang terakhir ialah sekolah tersebut telah mewujudkan iklim sekolah yang baik. murid akan selesa untuk menerima pembelajaran. Suasana sekolah tersebut akan mempengaruhi cara seseoarang itu belajar.Murid telah mendapat galakan dan sokongan dari pihak sekolah. dewan. sukar bagi sekolah untuk berjaya memperolehi pencapaian terbaik. Misalnya sekolah mempunyai bangunan.4 (a) Berikan definisi sekolah dan huraikan kepentingannya kepada masyarakat 29 . Lama-kelamaan murid itu akan terbiasa dengan keadaan itu dan ini akan membawa dorongan kepada murid lain untuk melakukan perkara yang sama. Aktiviti 7. computer dan bilik yang lengkap. bermotivasi atau layu dan berdisiplin atau delinkuen di sekolah. Sebagai contoh. pusat sumber. Sebab yang seterusnya ialah sekolah tersebut yang menggalakkan dan mengamalkan budaya ilmu. Di setiap bangunan sekolah mempunyai kata-kata ilmu dan ini akan membuatkan murid secara tidak langsung akan membaca dan melakukan perbuatan berdasarkan kata-kata ilmu tersebut. Sebagai contohnya. Pemimpin yang berwibawa harus mempunyai hubungan yang baik dengan masyarakat setempat. keadilan. Iklim sekolah yang diwujudkan boleh menyebabkan seseorang murid rajin atau malas. jika murid tersebut berkawan dengan murid yang rajin. Kebanyakan sekolah yang menjadi pilihan ini mempunyai kemudahan fizikal yang terbaik. Dengan berlakunya peningkatan dalam bidang akademik. kemesraan. Ini bagi memudahkan sekolah mendapat bantuan dari komuniti setempat. ketekalan dan saling hormat menghormati.KPS 4043 MASYARAKAT SEKOLAH DAN nilai-nilai seperti bekerjasama. Selain itu. secara tidak langsung murid tersebut akan menjadi rajin juga dan jika berkawan dengan murid yang sebaliknya. sekolah yang mempunyai pencapaian akademik yang tinggi turut menjadi penyebab kenapa sekolah tersebut menjadi pilihan. maka murid tersebut akan menjadi sebaliknya. Dengan adanya semua kemudahan. makmal.masyarakat beranggapan sekolah tersebut mempunyai guru-guru yang berwibawa serta mempunyai guru yang bersemangat tinggi. Tanpa adanya semangat yang tinggi.

carta organisasi. sekolah merupakan institusi sosial formal moden. Melengkapkan diri setiap murid agar dapat menguasai kemahiran asas 4M. jawatankuasa. berakhlak mulia. SPM dan peperiksaan penting yang lain di 30 . Mempertingkatkan kecemerlangan akademik di semua peringkat. Membentuk murid lebih berdedikasi. lebih spontan dan berkreativiti serta lebih tinggi motivasinya. Maktab dan sebagainya adalah pusat-pusat pengajian tinggi. sekolah rendah. iv. v.KPS 4043 MASYARAKAT SEKOLAH DAN Sekolah ialah sebuah tempat untuk mengajar dan belajar. deskripsi tugas. memorandum. Manakala Universiti. Menerapkan nilai-nilai Islam ke arah pembentukan murid yang berdisiplin. Pra Sekolah bagi kanak-kanak yang berusia 5 dan 6 tahun. Menurut Amir Hasan Dawi. Namun konsepnya adalah sama. Keutamaan diberi kepada peningkatan prestasi UPSR. fail. lebih ramah dan mesra. Institut. Bagi setiap kategori tersebut dikenali dengan nama-nama yang berlainan. Sekolah juga sering dirujuk sebagai organisasi formal. yakni member pendidikan (mengajar dan belajar). diari dan lain-lain. tempat untuk member dan menerima pendidikan formal. Memberi peluang kepada murid untuk bebas berinteraksi di antara murid dengan murid. ii. Sekolah dianggap sebagai pusat menimba ilmu khusus kepada kanak-kanak bermula dari peringkat pra sekolah. lebih rela bekerjasama. lebih berinisiatif. bertanggungjawab dan kasihkan sekolah. PMR. keluarga. prosedur. Antara perkara-perkara yang menunjukkan formaliti sekolah ialah wujudnya peraturan. Koleh. Sekolah menengah bagi peringkat usia 13 hingga 19 tahun. murid dengan guru serta bebas melibatkan diri dalam pelbagai aktiviti sekolah iii. minit. sekolah menengah dan seterusnya ke peringkat yang lebih tinggi lagi. Kepentingan sekolah kepada masyarakat ialah i. status jawatan. Sekolah Kebangsaan atau Sekolah Rendah bagi peringkat usia 7 hingga 12 tahun. masyarakat dan alam semesta. Sekolah merupakan tempat pemupukan minat setiap murid untuk terus mencari ilmu dan selanjutnya memberi sumbangan kepada khazanah ilmu yang sedia ada. vi.

Sains dan lain-lain. Penglibatan pelajar dalam aktiviti kokurikulum Sokongan yang berkualiti untuk pelajar istimewa d) Penglibatan ibu bapa 31 . vii.KPS 4043 MASYARAKAT SEKOLAH DAN samping melahirkan murid-murid yang berbakat dalam bidang kurikulum dan juga ko-kurikulum. Perhubungan Interpersonal Pengajaran dan Pembelajaran Kepimpinan Pentadbiran Kemudahan Fizikal c) Pencapaian Pelajar i. v. iii. Bahasa Inggeris. iii. Memupuk kesedaran ibu bapa tentang pentingnya pendidikan dan kesejahteraan masa depan anak-anak mereka. Aspek-aspek keberkesanan sekolah a) Kepimpinan Pengetua b) Iklim sekolah i. (b) Senaraikan aspek-aspek keberkesanan sekolah dan huraikan peranan guru di sekolah yang berkesan. Peningkatan skor ujian Penigkatan dalam kehadiran Pertambahan dalam bilangan tugasan penulisan dan kerja rumah Pertambahan peruntukan masa untuk mata pelajaran Matematik. ii. iv. ii. iv. vi.

Salah satu caranya ialah guru perlu kreatif dalam menyampaikan P&P kepada 32 . Jika terdapat keputusan yang berbeza. Murid-murid akan mengikuti pengajaran peringkat demi peringkat. guru yang efektif mustilah guru yang dapat menentukan objektif sesuatu P&P. guru cemerlang dan guru pakar. dan kepandaian seseorang. bahan. • Menyediakan Rancangan Mengajar: Salah satu tugas wajib seorang guru ialah menyediakan Rancangan Pengajaran Tahunan (RPT) dan Rancangan Pengajaran Harian (RPH). Minat murid terhadap sesuatu mata pelajaran boleh diasah. Namun begitu. guru dapat mengenal pasti potensi sesetiap murid dan akan menyedikan bahan yang bersesuaian dengan potensi sebenar.murid sebelum pembelajaran bermula. Guru mesti membuat perancangan pelajaran sebelum memulakan pengajaran dan pembelajaran. • Menentukan Objektif Pengajaran dan Pembelajaran dapat difahami dengan jelas Guru efektif ialah guru yang mampu menentukan objektif pengajaran dan pembelajaran dengan jelas dan saksama berasaskan tahap pencapaian murid. tidak terkecuali guru berpengalaman. Kaedah yang digunakan hendaklah sentiasa diperbaiki dan diubahsuai untuk memastikan murid-murid tidak bosan dan sekaligus dapat memberikan ilmu baru kepada mereka. Guru perlu memaklumkan objektif kepada murid.KPS 4043 MASYARAKAT SEKOLAH DAN Berikut merupakan peranan guru di sekolah yang berkesan. Pembelajaran akan berjalan dengan lancar. Oleh sebab itu. kelas. refleksi yang diperolehi tidaklah selalunya positif. fakta demi fakta. langkah demi langkah. menarik dan berkesan sekiranya guru menggunakan pelbagai kaedah yang bersesuaian dengan isi pelajaran dan kemahiran yang akan dicapai oleh murid. Aktiviti mengukuhkan dan menambahbaikan juga dapat dilaksanakan dengan bersistematik. Setiap proses bermula dengan objektif untuk menentukan hala tuju sesuatu kumpulan. yang keseluruhannya secara sistematik dan efektif. Berdasarkan RPH yang disediakan. Persediaan mengajar oleh guru akan melibatkan masa yang berbeza mengikut pencapaian murid. guru perlu membuat penambahbaikan untuk memastikan kesilapan dan kelemahan dapat diatasi. • Kepelbagaian Kaedah Mengajar: Guru perlu menjadi seorang yang kreatif. Ini bertujuan untuk memastikan murid-murid bersedia dengan sesi pembelajaran pada waktu itu dan mengelakan mereka hilang fokus mengenai input yang diberikan oleh guru.

33 . intonasi suara dan gaya tubuh yang berkesan. Kajian menunjukkan bahawa kaedah yang digunakan amat berperanan penting sebagai sumber kefahaman. Kepelbagaian dalam gaya penyampaian dan bahasa yang mudah difahami serta formula yang tahu aplikasi akan menjadikan pembelajaran murid bertambah komited dan efektif. membayangkan jawapan. Mata pelajaran yang dikatakan sebagai “killer subject” tidak menjadi penghalang untuk murid mendapat keputusan yang cemerlang jika guru dapat mencari satu resepi rahsia yang dapat menarik minat murid-murid. menguji kefahaman. guru seharusnya berkemahiran mengemukakan pelbagai jenis soalan dengan tujuan tertentu berasaskan konsep penyoalan. Tidak dinafikan. • Ujian dan Penilaian: Setelah sesi P&P berakhir. setiap guru harus memastikan penyampaian yang diberikan jelas. Murid lebih tertarik kepada kaedah yang kemaskini dan menggunakan peralatan elektronik seperti komputer. Di antara tujuan penilaian ialah mendapatkan maklumat. Namun begitu. Penyampaian guru yang jelas dan mudah difahami oleh murid akan menjadikan mereka lebih beminat dan mengikuti pembelajaran sehingga tamat. Guru seharusnya berkebolehan dalam menerangkan secara jelas mengenai sesuatu konsep abstrak dan konkrit. menarik perhatian. internet. guru juga dapat menarik perhatian mereka dengan menggunakan mimik muka. menimbulkan kepekaan. Soalan dibina dalam bentuk ayat mudah.KPS 4043 MASYARAKAT SEKOLAH DAN mereka. berstruktur atau terbuka. Prestasi sebenar murid dapat dicungkil sewaktu sesi ujian dan penilaian. minat dan komitmen murid dalam pengajaran dan pembelajaran. • Kejelasan penyampaian dan penghuraian isi pelajaran: Guru memang tidak boleh lari dengan suara yang kuat. power point. Soalan-soalan boleh mendatangkan rangsangan dan motivasi untuk pelajar berfikir secara konstruktif dan inovatif. dan mengukuhkan pemahaman. dan video.

8/1983 Mengenakan Hukuman Biasa Terhadap Murid-murid Yang Melakukan Salah Laku Yang Tidak Dinyatakan Dalam Peraturan-peraturan Pelajaran (07/11/1983) 5. 6/1995 MENANGANI MASALAH PONTENG DI SEKOLAH (05/09/1995) 7. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.1 (A) Terdapat pelbagai surat pekeliling dikeluarkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia yang berkaitan dengan masalah disiplin pelajar.KPS 4043 MASYARAKAT SEKOLAH DAN Aktiviti 8.6/1975 Disiplin . Senaraikan surat-surat pekeliling berkenaan.Murid-murid Menghisap Rokok (05/09/1975) 2. IKTISAS 1.2/1979 Laporan Murid-murid Dalam Keadaan Risiko Penyalahgunaan Dadah Yang Memerlukan Pertolongan (26/03/1979) 4. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.6A/1975 Salahguna Dadah . Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 4/1996 Pelaksanaan Kuasa Disiplin dan Hukuman Di Sekolah (03/09/1996) 8.Garis Panduan Untuk Guru Panduan dan Guru Besar (05/09/1975) 3. 4/1997 Hukuman Ke Atas Murid Menghisap Rokok (22/05/1997) 34 .3/1993 Lapor Kepada Polis Salahlaku Yang Berbentuk Jenayah (15/02/1993) 6. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.

Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.2 Terdapat kumpulan-kumpulan yang berinteraksi antara satu sama lain.6/2000 Menangani Masalah Keselamatan. 8/2001 Pemantapan Pengurusan Disiplin Di Sekolah (19/07/2001) 12. Setiap kumpulan mempunyai ciri-ciri yang mempunyai perbezaan dengan kumpulan lain. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. Perbezaan dan persamaan antara kumpulan dengan kumpulan lain. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. Perbezaan dan 35 .2/2009 Penguatkuasaan Larangan Membawa dan Mengguna Telefon Bimbit oleh Murid di Sekolah (25/03/2009) 14. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.4/2010 Pelaksanaan Ujian Urin Murid Sekolah (08/02/2010) 16. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 7/1995 Tatacara Mengenakan Tindakan dan Hukuman Terhadap Pelajar-Pelajar Sekolah (11/10/1995) 18. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. Surat Pekeliling Ikhtisas Bilangan 7 Tahun 2011 Pelaksanaan Standart Operating Procedure (SOP) 1:3:7 Pelaporan Dan Menangani Isu Disiplin Murid (28/06/2011) PENTADBIRAN 17. Dadah Dan Gengster (14/03/2000) 10. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.8/2010 Garis Panduan Mencegah dan Menangani Perbuatan Buli Dalam Kalangan Murid di Sekolah (29/07/2010) 15.11/2000 Membanteras Jenayah Di Kalangan Murid Sekolah (05/07/2000) 11.KPS 4043 MASYARAKAT SEKOLAH DAN 9. 9/2001 Penglibatan Pelajar Dengan Kegiatan Negatif (23/07/2001) 13. 16/1998 Menangani Kegiatan Gengster Di Sekolah (06/08/1998) Aktiviti 8.

kumpulan – kumpulan ini di satukan dibawah sistem politik yang sama dimana penerapan budaya hormatmenghormati dan perpaduan telah berjaya menghapuskan sikap mementingkan kaum sendiri dan menghina kumpulan etnik yang lain. Jika dilihat daripada budaya kebendaan. Kumpulan-kumpulan etnik juga boleh di bezakan melalui ciri – ciri rasnya iaitu ciri – ciri fizikal dalam kelompok manusia. Ciri – ciri paling ketara bagi membezakan sesuatu kumpulan etnik itu adalah warna kulit.KPS 4043 MASYARAKAT SEKOLAH DAN persamaan antara kumpulan membolehkan interaksi sosial berlaku dengan dinamik. Dusun. Melalui kebudayaan bukan kebendaan pula boleh dilihat dari segi kepercayaan dan undang – undang. bahasa tradisi. Kebiasaannya ia bermula daripada konsep keturunan dan turun temurun dari nenek moyang mereka. Setiap satu etnik dapat dibezakan dalam ciri-ciri budaya seperti adat resam. orientasi politik. Kadazan. Cina. tarian dan sebagainya. sikap. pakaian. Budaya boleh di lihat melalui aktiviti yang terdapat dipersekitarannya seperti kesenian. ganjil dan tidak bermoral. menurut kamus dewan boleh ditafsirkan sebagai bangsa manusia dimana ia tidak memaksa perubahan terhadap kepercayaan agama atau unsur sesuatu kaum itu. pandangan tentang kecantikan. betul dan lebih utama berbanding etnik yang lain. India. Satu kumpulan etnik di tafsirkan secara sosial berdasarkan ciri-ciri budayanya. Kadangkala mereka akan memandang budaya etnik lain sebagai bernilai rendah. kegiatan ekonomi. orang Melayu mempunyai bentuk rumah yang berbeza daripada orang Iban di Sarawak. nilai dan tingkah laku yang sama. Pada dasarnya setiap kumpulan etnik ini bersikap etnosentrik iaitu menganggap ciri-ciri dan amalan budaya mereka sebagai wajar. Etnik. Huraikan ciri-ciri perbezaan antara kumpulan-kumpulan sosial berikut : a) Kumpulan Etnik Istilah etnik datang daripada bahasa Yunani iaitu Etnos yang membawa maksud orang. Melanau dan Iban. Pengkelasan etnik boleh dilakukan melalui perbezaan budaya. Contoh kumpulan etnik yang terdapat di Malaysia adalah Melayu. Seperti contoh orang Melayu mempunyai kulit sawo matang manakala orang Cina mempunyai kulit yang cerah. pola keluarga atau latar belakang susul galur nenek moyang . barang. tidak penting. makanan. struktur adat istiadat dan hiburan. Namun begitu. Kemudian ia mempunyai sifat etnisiti yang mempunyai sikap kekitaan yang kuat dimana masyarakatnya di satukan dengan satu ikatan sejarah. Contoh paling ketara ialah 36 . Dua kategori besar budaya dikelaskan kepada budaya kebendaan dan budaya bukan kebendaan.

b) Kumpulan Gender Kumpulan ini menjelaskan mengenai perbezaan antara lelaki dan perempuan didalam isi rumah yang sama dan di antara budaya di mana dari segi sosial dan budayanya dibentuk mengikut perubahan masa. semangat dan usaha manusia dalam kelompoknya.KPS 4043 MASYARAKAT SEKOLAH DAN adat perkahwinan dalam masyarakat India iaitu hantaran atau dowri akan dihantar oleh pihak perempuan manakala bagi masyarakat Melayu. peluang kekayaan dan persepsi yang dipegang oleh lelaki dan wanita. Ia termasuk perkembangan dari segi sahsiah. organ dalaman dan perkembangan sekunder wanita sewaktu baligh. Ianya terserlah apabila perkataan budaya itu berasal daripada perkataan ’budi’ dan ’daya’ iaitu budi mewakili aspek dan nilai seseorang (aspek dalaman) manakala daya merupakan usaha dan hasil dari usaha seseorang (aspek luaran) Ciri – ciri utama budaya adalah :37 . hantaran akan di hantar oleh pihak lelaki. konsep normatif. gender sering dikelirukan dengan jantina. Ciri-ciri gender terbentuk secara sosial yang mengaitkan cara hidup dan tingkah laku lelaki dan perempuan dalam erti yang lebih khusus. Lakaran simbol budaya. Kaum Bajau lebih banyak tinggal di bahagian pantai barat Sabah manakala kaum Murut banyak didapati dikawasan pedalaman dan tenggara Sabah. keluarga. c) Kumpulan Budaya Secara amnya. Contoh di Sabah dan Sarawak terdapat pelbagai kumpulan etnik pada kumpulan yang berbeza. Perbezaan yang ketara itu akan memberi impak yang besar dalam memainkan peranan. budaya atau dalam Bahasa Inggeris disebut sebagai culture membawa maksud cara hidup manusia. Jantina adalah perbezaan antara wanita dan lelaki dari segi biologi dan struktur autonominya iaitu organ luaran. tanggungjawab. Manakala gender merujuk kepada peranan dan jangkaan yang selalu dikaitkan sebagai punca utama perbalahan wanita dalam kesamaan hak dan status dalam kehidupan. status ekonomi dan kesihatan. akal. struktur institusi dan imej dalaman dirujuk dalam proses pembinaan peranan sifat kelakian dan kewanitaan seseorang itu. Walau bagaimanapun. Selain itu kumpulan etnik boleh dikelaskan mengikut demografinya iaitu mengikut kedudukan geografi dan sempadan negeri. Jangkaan dalam fungsi perbezaan gender boleh membezakan keperluan semasa penekanan kuasa dalam perhubungan dan ianya boleh berubah dari masa ke semasa dan selalunya berdasarkan perbezaan sosial dan budaya. Gender bukanlah merupakan sesuatu yang sinonim pada wanita walhal ianya merupakan satu pertimbangan yang digunakan dan saling bergantung antara lelaki dan perempuan. jangkaan dan hak kesamaan terutamanya terhadap sumber. Antara isu lain yang sering ditimbulkan adalah taraf hidup.

maklumat dan situasi. ekonomi. dalam budaya Melayu banyak perkataan seperti kepit. Ini telah menyebabkan pengaruh perubahan pada corak penggunaan. pekerjaan dan sikap mereka. Aspek-aspek status ekonomi yang berkaitan dengan sekolah dan masyarakat terutamanya dari segi penilaian terhadap pelajar-pelajar adalah keadaan sosioekonomi ibu bapa mereka termasuklah taraf pendidikan. Ini adalah kerana setiap kelompok masyarakat yang sama mempunyai pemahaman dan penggunaan bahasa yang sama.KPS 4043 MASYARAKAT SEKOLAH DAN 1. kesan-kesan sosioekonomi termasuk teknologi baru. Budaya juga mempunyai nilai yang berbeza – beza dalam membuat andaian dan sebagai kayu ukur penilaian bagi satu bahan. Ia juga sudah menjadi sebahagian dari tatacara hidup mahupun tingkah laku yang perlu dilakukan oleh individu yang menjadi sebahagian daripada kelompok masyarakat itu. sosial dan kualiti hidup. Budaya diperolehi daripada proses pembelajaran. pendapatan. nilai dan cara adalah yang paling sesuai bagi menerangkan tentang perkongsian hidup dalam masyarakat. Dalam hal pengawalan juga berbeza terutamanya dalam aspek ganjaran dan hukuman sesuatu kesalahan. 3. sejarah dan psikologi banyak digunakan di dalam kumpulan ini yang selalunya fokus pada kesan sosial pada perubahan ekonomi. perubahan persekitaran dan perubahan ekologi. Norma sesebuah masyarakat boleh diukur melalui peraturan sosialnya seperti contoh. Ilmu dan kebiasaan ini diajar melalui pendidikan tidak formal oleh ibu bapa atau nenek semenjak dari kecil lagi. Teori-teori dan kaedah – kaedah sosiologi. Seperti contoh. perubahan undang-undang. Bahasa boleh digunakan untuk mengenal pasti mahupun membezakan budaya sesebuah masyarakat itu. Budaya dipelajari melalui penurunan ilmu oleh nenek moyang secara turun temurun. Seperti contoh. penentuan satu tingkah laku itu diterima atau tidak dalam sesuatu situasi sama ada secara formal atau tidak formal. orang Melayu hendaklah menundukkan badan ketika berjalan di hadapan orang tua. d) Kumpulan Sosioekonomi Kumpulan ini mempunyai hubung kait antara aktiviti ekonomi dan sosial mereka. Namun begitu. pembahagian pendapatan dan kekayaan. 2. Ada juga setengahnya terletak di kawasan yang sama atau berhampiran antara satu sama lain. Budaya tidak dapat dipisahkan dengan bahasa. Budaya merupakan perkongsian suatu masyarakat Persamaan norma. Faktor sosioekonomi boleh mempengaruhi mehupun menjejaskan pertumbuhan 38 pelajar walaupun sebenarnya pertumbuhan itu disebabkan oleh faktor baka dan keturunan. jika kumpulan . bimbit gelas menunjukkan orang Melayu banyak menggunakan tenaga.

mereka seperti tidak mendapat cukup zat pemakanan kerana keluarga hanya dapat memenuhi sedikit sahaja atau tidak langsung dapat dipenuhi sebagaimana yang diperlukan oleh seorang pelajar itu berbanding kumpulan pelajar dari keluarga bertaraf sosioekonominya tinggi. tindakan devian akan menjadi salah satu pilihan untuk dilakukan dan juga merupakan suatu cara menghadapi kekecewaan. seorang pelajar yang dahulunya merupakan pelajar cemerlang di sekolah rendahnya. Sebagai contoh. Apabila anomie berlaku. Jika zat makanan tidak dapat dipenuhi ia akan mengganggu tahap tumpuan dan perkembangan kognitif seseorang pelajar itu. pendekatan autoritarian dalam pendidikan anak-anak berbanding kumpulan pelajar sejak lahir telah hidup dalam kualiti persekitaran yang positif. Sebagai contoh. Pelajar ini sudah kecewa dalam pelajarannya dan mengambil tindakan untuk melakukan aktivi ponteng sekolah. dia mempunyai masalah keluarga dan kecewa dengan sikap keluarganya.5 Berikan contoh-contoh devian yang berpunca daripada Anomie. Label 39 . Pengaruh persekitaran akibat dari kemampuan ibu bapa pelajar yang rendah. Anomie Teori Anomie menyatakan devian berpunca daripada kekecewaan seseorang mencapai hasrat mereka. Aktiviti 8. dapat mempengaruhi cara hidup. Mereka lebih berdaya maju. Asosiasi. dia telah bergaul dengan kelompok pelajar yang bermasalah dan telah mempengaruhi dirinya untuk berada dalam kelompok itu. daya kemampuan dan tahap pemahaman pelajar. seseorang yang tidak lagi berminat dengan matlamatnya lalu mengambil tindakan melakukan alternatif lain. Asosiasi Teori asiosasi menyatakan seseorang belajar devian dengan mengasiosasikan dirinya kepada pelaku devian.Ketika berada di sekolah menengah. dan Label. Seorang pelajar selalu menghadapi masalah dalam pembelajaran dan tidak mendapat target yang diimpikan. bersikap optimistik dan positif.Di sekolah. Mereka yang selalu berada dalam lingkungan pelaku-pelaku yang kerap melanggar norma masyarakat dan berpotensi menjadi devian. Ia memberi pengaruh negatif kerana selalunya mereka berhadapan dengan konflik keluarga.KPS 4043 MASYARAKAT SEKOLAH DAN pelajar itu mempunyai taraf sosioekonomi yang rendah.

``Dalam kajian mendapati guru-guru kurang menggunakan psikologi dan tidak memahami keperluan pelajar. guru-guru melabelkan pelajar tertentu yang mempunyai masalah disiplin seperti samseng. sekolah merupakan salah satu faktor penyebab masalah disiplin tersebut. Hassany Hashim. yang kebanyakannya merupakan pengetua sekolah di negara ini.'' katanya.KPS 4043 MASYARAKAT SEKOLAH DAN Teori Label menyatakan seseorang itu menjadi devian apabila terdapat mereka yang berkuasa menggelarkan beliau dengan panggilan-panggilan yang dikategorikan sebagai devian. JIKA selama ini masyarakat didedahkan bahawa punca masalah disiplin pelajar adalah daripada aktiviti tidak sihat pelajar di luar sekolah tetapi baru-baru ini kajian mendapati. malah contoh dan teladan guru mempengaruhi disiplin selain guru mengajar secara monopoli di samping tahap kesabaran mereka yang rendah. Menurut kajian tersebut yang dibentangkan oleh Rusli Wahab dan Mohd. Tindakan pihak pengurusan sekolah adalah sebab masalah disiplin berlaku ditambah dengan program bimbingan dan kaunseling yang tidak berkesan. ``Ini merupakan faktor-faktor yang penyebab dalam kajian yang melibatkan 320 pelajar dari 16 sekolah di seluruh negara kecuali Perlis. Hasil kajian itu dibentangkan semasa Seminar Kepengetuaan Kebangsaan ke-4 di Kuala Lumpur. pelajar tersebut menerima panggilan yang dilabelkan oleh guru tersebut dan menjadikannya devein. guru dan cara pengajaran dan pembelajaran (P&P) merupakan salah satu penyebab masalah disiplin dalam kalangan pelajar. Lama kelamaan. Disiplin 40 . Pihak pengurusan sekolah juga tidak memberi peluang kepada pelajar yang melakukan salah laku untuk membela diri atau memberi penjelasan. beliau akan menerima panggilan yang dilabelkan dan menjadi devian. pemalas dan sebagainya.'' ujarnya. Kajian itu dilakukan oleh sekumpulan pelajar Sarjana Kepengetuaan Kohort Lima Institut Pengajian Kepengetuaan Universiti Malaya (UM). Sebagai contoh.7 (B) Huraikan bagaimana masalah disiplin boleh berpunca daripada pihak sekolah. Aktiviti 8. Dan kebiasaanya. Sabah dan Sarawak.

rata-rata pelajar lelaki adalah `penyokong' kuat yang menegaskan bahawa faktor tersebut memberi kesan terhadap masalah disiplin pelajar. Kajian juga mendapati.2007) Disiplin adalah satu keperluan kepada pelajar supaya dapat berfungsi dengan baik(Charles H. kebajikan murid diabaikan.Jika dilihat dari konteks sekolah. ``Bagaimanapun perlu ditegaskan bahawa walau sekolah menyumbang kepada masalah disiplin pelajar tetapi ia tidak kuat berbanding faktor luar sekolah.masyarakat dapat hidup dalam suasana aman.tenteram. Turut disenaraikan sebagai punca masalah disiplin ialah faktor budaya dan iklim sekolah seperti kurangnya semangat kerjasama antara pelajar.'' katanya.Dengan segala aktiviti harian. tindakan disiplin yang tidak adil dan tidak mengikut prosedur.KPS 4043 MASYARAKAT SEKOLAH DAN Persepsi pelajar terhadap faktor pengurusan sekolah yang menyebabkan masalah disiplin juga melibatkan masalah buku panduan disiplin yang tidak jelas. Aktiviti 8.disiplin merupakan peraturan-peraturan yang dikenakan ke atas pelajar –pelajar dengan tujuan untuk mengawal tingkahlaku mereka melalui hukuman atau ganjaran.Madsen. Malah ada pelajar berpendapat masalah disiplin juga berlaku kerana penempatan pelajar berdasarkan pencapaian akademik.Madsen & Clifford K.harmoni dan melancarkan .8 Johnson dan Morrow(1981) membahagikan amalan disiplin bilik darjah kepada jenisjenis berikut:a) Disiplin arahan guru b) Disiplin arahan kerja c) Disiplin arahan kumpulan d) Disiplin arahan kendiri atau diri Beri penjelasan mengenai jenis-jenis disiplin di atas. hubungan yang tidak mesra antara guru dengan pelajar dan rasa tidak selamat pelajar ketika belajar di sekolah.(Ang Jit Eng. Disiplin merupakan satu bentuk kawalan sosial untuk mewujudkan suasana yang tenteram dan teratur sama ada dalam masyarakat ataupun sekolah. 41 adanya disiplin.1970).

bertanggungjawab sebarang peraturan yang telah dan memastikan setiap mengelola .Rozihani Yaakub. c) Guru mungkin bersikap autokratik dalam dalam hal mengawal disiplin pelajar .mengarah dan mengawal hal-hal yang berkaitan dengan disiplin pelajar.namun perlu membuat pertimbangan sebaik mungkin berkaitan disiplin supaya tidak menjejaskan hubungan antara guru dan pelajar. a) Tindakan akan diambil kepada pelajar yang yang melanggar ditetapkan. a) Merujuk kepada kepada disiplin yang dihasilkan daripada kawalan rakan-rakan dalam kumpulan yang sedia ada atau kumpulan yang dibentuk 42 . Arahan Guru Penjelasan Tentang Disiplin a) Satu cara dan tugas guru menentukan arahan dan peraturan. Arahan Kerja Hashim.(Shahabudin 2. d) Motivasi kendiri berkaitan disiplin sangat perlu digalakkan.2007) a) Wujud apabila sesuatu tugasan yang diberikan oleh guru kepada pelajar dan perlu diselesaikan dalam tempoh yang ditetapkan.Mohd Zohir ahmad.mengawal pelajar mematuhinya.guru merancang. b) Dibentuk berdasarkan kesedaran keperluan dan tanggungjawab dan mempunyai kebaikan kepada para pelajar yang mematuhi arahan dan dapat menyiapkan tugasan mengikut jadual yang telah ditetapkan c) Mempunyai ciri motivasi yang positif kerana menggalakkan 3) Arahan Kumpulan para pelajar menyelesaikan tugasan demi kebaikan dan kepentingan sendiri. b) Sebagai pengurus bilik dalam darjah.KPS 4043 MASYARAKAT SEKOLAH DAN Terdapat empat jenis disiplin yang utama:Jenis-jenis Disiplin 1.

Aktiviti 8.menerapkan nilai-nilai murni seperti adil.toleransi dalam sebarang aktiviti sama ada aktiviti pengajaran dan pembelajaran atau aktiviti kokurikulum. b) Wujud secara tidak sedar apabila pelajar telah mencapai tahap kematangan iaitu boleh berfikir secara rasional.Rozihani Yaakub. b) Biasanya berasaskan kepada nilai .Mohd Zohir Ahmad. Diwujudkan atas kesedaran bahawa mematuhi peraturan-peraturan sekolah adalah untuk kebaikan pelajar sendiri. c) Kumpulan sebegini boleh digunakan oleh guru untuk membantunya mengawal disiplin bilik darjah.Ketua kumpulan yang dilantik berperanan dalam mengawal disiplin kerja ahli kumpulannya yang 4) Arahan /Diri Kendiri lain.Mana-mana ahli kumpulan yang tidak mematuhi kumpulan disingkirkan.hormat-menghormati. c) Dapat dibentuk oleh guru melalui latihan dan bimbingan seperti menerangkan kebaikan mematuhi peraturan yang ditetapkan.kepercayaan dan dapat norma yang sama nilai antara ahli akan kumpulan.KPS 4043 MASYARAKAT SEKOLAH DAN untuk menjalankan aktiviti pembelajaran. Bagaimanakah anda menangani setiap jenis kesalahan? 43 .9 Kementerian pelajaran Malaysia mengkategorikan kesalahan displin kepada tiga bahagian iaitu kesalahan kecil. Beri penjelasan setiap jenis kesalahan beserta contoh-contohnya.2007) a) Berlaku apabila para pelajar dapat mematuhi peraturan secara sukarela.(Shahabudin Hashim. kesalahan sederhana dan kesalahan berat. bertimbangrasa.

• Memahami mengapa perkara tersebut tidak boleh dilakukan • • • Hayati disiplin Penerapan integriti Pembudayaan . Dikenakan tahanan terhad . 4. Menceroboh kawasan akademik atau selama tidak lebih dari 7 hari. pentadbiran semasa waktu larangan. 5. terhadap yang lebih dapat pelajar kecil melakukan Kesalahan kecil sekolah. Ia melibatkan pelanggaran peraturan Pemulihan :yang ditetapkan oleh pihak pengurusan Contoh tindakan yang boleh sekolah :1. Keinginan diri sendiri (termasuk faktor ketahanan dan daya uji diri sendiri) 2. mencipta satu budaya yang menyeronokkan maka mengelakkan dari kesalahan seterusnya menumpukan perhatian perkara penting. Sikap guru – pelajar rasa tersisih dengan sikap guru yang pilih kasih atau menyinggung perasaan mereka. Merosakkan atau menyalahgunakan 2. Hubungan keluarga yang kurang baik : Perlakuan biasanya dilakukan secara sengaja tanda protes terhadap ibu bapa. Kebanyakan masa mereka dihabiskan bersama-sama rakan membincangkan isu kehidupan mereka. guru atau pihak Cara-cara mengatasi Pencegahan : Bina hubungan pelajar dengan pelajar. Digantung atau 2. 44 1. ahli keluarga. 3. Persekitaran sekolah yang menarik dan membosankan tidak pelajar membuatkan mereka ingin mencuba sesuatu yang baru. 3. Menceroboh kawasan dilaksanakan sambil melihat larangan contoh dari MRSM persekolahan seperti kawasan asrama perempuan bagi Pendang :pelajar lelaki begitu juga sebaliknya. Pergaulan sesama rakan sebaya : remaja pada peringkat ini mengalami proses mengenali rakan sejenis mahupun berlainan jantina.KPS 4043 MASYARAKAT SEKOLAH DAN Jenis kesalahan Ciri-ciri dan contoh kesalahan Berpunca dari :1.

Tidak sekolah. ganas dan tidak bermoral. mengedar atau membekal sebarang • gantung hendaklah Digantung persekolahan selama 1 atau 2 minggu Rotan secara tertutup dengan hukuman dalam maksimum 2 kali bahan lucah. memiliki. menunggu sementara keputusan 2. 1. mengguna. memiliki. 45 • Tahanan . bimbingan kauseling.Tidak dibenarkan bermalam tugas mereka. • 3.tersebut. (alkohol) mengedar atau membekal Jika hukuman itu ditolak. di rumah kecuali kecemasan. Menyiar. Kesalahan ini jatuh dalam kategori kes Penguatkuasaan peraturan secara amnya dianggap kesalahan besar oleh Pengetua. ’Ditamatkan Pengajian’ oleh mengedar atau membekal sebarang jenis oihak pentadbir sekolah. Menyimpan. memiliki. pengajian pelajar dari sekolah 1. mana – mana aktiviti luar 5. mengguna. yang boleh menjejaskan nama baik 3.KPS 4043 MASYARAKAT SEKOLAH DAN Kesalahan sederhana kemudahan dan harta benda sekolah 4. ganas atau tidak bermoral. guru atau pelajar sendiri. guru dan pengawas sekolah. Digantung sekolah selama mengedar atau membekal sebarang jenis 2minggu bahan berkaitan tembakau. Menyimpan. memiliki. 4. dan ada diantaranya yang jatuh dalam guru kategori kes jenayah. Menyimpan. Menyimpan. membuka laman web serta menyebar maklumat yang mengandungi bahan lucah. mengguna. Ingkar arahan guru atau pihak lain sekolah malah. 5. mencetak. meneruskan senjata pisau atau alatan yang boleh persekolahan membahayakan. kakitangan atau tetamu kawasan sekolah. guru disiplin. yang menjalankan tanggungjawab atau 4. bahan berkaitan jenis minuman keras 2. mengguna. pengajian dan pelajar hendaklah dipanggil sebarang hukuman dianggap terlaksana. menghentikan Contoh kesalahan yang dikategorikan Cadangan dalam kesalahan berat adalah . selama 4 minggu iaitu tidak meninggalkan boleh menyertai Biadap dan berkelakuan tidak sopan dibenarkan terhadap guru.

Berkhalwat atau berpasangan dalam rumah sumbang atau mencurigakan 10. keadaan bercumbu – cumbuan. Memecah atau menceroboh masuk mengikuti. atau sesuatu premis serta mencuri harta mewakili sekolah dalam apa benda/wang/maklumat/dokumen. Melakukan apa jua aktiviti yang Pelajar boleh diarahkan untuk boleh ditafsirkan sebagai perlakuan menjalankan gangguan seks (sexual harrasment).Tidak 7. 14. Dilakukan Guru/kakitangan hendaklah • individu / kumpulan • menyelia bakti mencuci pelajar tersebut Kerja-kerja termasuk 46 . melebihi RM50. haram Kesalahan berat Bekerjasama dalam pertubuhan ugut menggunakan sekolah/asrama selama 6 minggu dengan aktiviti menjalankan berikut . 13. benda/wang/maklumat/dokumen 4. Tidak dibenarkan balik ke bermalam (kecuali dibenarkan kecemasan) 3. ancaman atau tekanan keselamatan dari 8. Memeras pihak lain. Berjudi dan terlibat dalam kegiatan dari kawasan sekolah perjudian loteri atau pertaruhan wang. 1. 12. Mencuri atau mengambil mencuri sekolah. Melakukan kesalahan sederhana sebanyak 2 kali atau lebih.KPS 4043 MASYARAKAT SEKOLAH DAN 6.00. 4 jam sehari selama 2 hari atau • berturut-turut 2 jam pada secara pada hujung minggu hujung minggu. turut serta. Tidak dibenarkan keluar 2. 9. harta jua aktiviti oleh pihak 11. • kerja-kerja ’community service’. Memalsukan maklumat. Mesti melaporkan diri di Pondok Pengawal yang ada di dokumen dan luar sekolah.

wikipedia.com Abu Bakar Nordin & Ikhsan Otman. (2008). RUJUKAN Abdul Al-Rahman Ibn Muhammad Ibn Khaldun. 6/1995: air.my Hukuman Ke Atas Murid Menghisap Rokok .Sekolah Dan Masyarakat Tanjong Malim : Quantum Books.Falsafah Pendidikan Dan Kurikulum (Edisi Kedua). 6/2000: KP(BS)8591/Jld.org. 4/1997: KP(BS)8591/Jld.Rujukan Menangani Masalah Ponteng Di Sekolah. http://www. 8/2001: KP(BS)8591/Jld.gov.moe. (2009).KPS 4043 MASYARAKAT SEKOLAH DAN longkang. XIV / (16)Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. rujukan Menangani Masalah Keselamatan. Amir Hasan Dawi. sampah.VI / (9)Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. Dadah Dan Gengster. rujukan KP(BS)8591/Jld. RujukanKP(BS)8591/Jld. rujukan Pemantapan Pengurusan Disiplin Di Sekolah. www. mencuci mencabut rumput dan menyapu 47 . 16/1998: Menangani Kegiatan Gengster Di Sekolah. XVI (6)Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. membersih bilik tandas.VII / (75)Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.Tanjong Malim : Quantum Books. XVII(8) Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->