Upacara Pernikahan Adat Sunda

I. PRA PERNIKAHAN A. Neundeun Omong Dalam pelaksanaannya neundeun omong biasanya, seperti berikut ini : - Pihak orang tua calon pengantin bertamu kepada calon besan (calon pengantin perempuan). Berbincang dalam suasana santai penuh canda tawa, sambil sesekali diselingi pertanyaan yang bersifat menyelidiki status anak perempuannya apakah sudah ada yang melamar atau atau masih (belum punya pacar) - Pihak orang tua (calon besan) pun demikian dalam menjawabnya penuh dengan benyolan penuh dengan siloka - Walapun sudah sepakat diantara kedua orang tua itu, pada jaman dahulu kadang-kadang anakanak mereka tidak tahu. Di beberapa daerah di wilayah pasundan kandang-kadang ada yang menggunakan cara dengan saling mengirimi barang tertentu. Seperti orang tua anak laki-laki mengirim rokok cerutu dan orang tua anak perempuan mengerti dengan maksud itu, maka apabila mereka setuju akan segera membalasnya dengan mengirimkan benih labu siem (binih waluh siem). Dengan demikian maka anak perempuannya itu sudah diteundeunan omong

B. Narosan (ngalamar / nyeureuhan ) Dalam bertamu yang keduakalinya ini desebut ngalamar nama ini diambil dari nama barang yang dibawa pada waktu itu yaitu lemareun terdiri atasa sirih, gambir dan apu) Pada pelaksanaannya orang tua anak laki-laki biasanya sambil membawa barang-barang, seperti yaitu : - lemareun, (seperti daun sirih, gambir, apu ) - pakian perempuan
http://www.pernikahanadat.blogspot.com

bentuknya segi tiga meruncing ke bawah kalau dimakan rasanya pedas. . mengandung makna sebagai tanda mulainya tanggung jawab daripihak laki-laki kepada perempuan . upacara ini diselenggarakan di kediaman calon pengantin perempuan. sekalian menyerahkan keperluankeperluan untuk acara resepsi pernikahan.uang yang jumlahnya 1/10 dari jumlah yang akan dibawa pada waktu seserahan Barang-barang yang dibawa dalam pelaksanaan upacara ngalamar itu tidak lepas dari simbol dan makna seperti : . dilaksanakan pada saat sebelum akad nikah dilaksanakan.sirih. D.cincin meneng yaitu cincin tanpa sambungan mengandung makna bahwa rasa kasih dan sayang tidak ada putusnya . Tapi kalau sudah menyatu rasanya jadi enak dan dapat menyehatkan tubuh dan mencgah bau mulut.cincin meneng .pakian perempuan. Adapun jumlah uang yang diberikan pada saat itu biasanya jumlahnya 10x jumlah pada waktu melamar..beubeur tameuh (ikat pinggang sang suka dipakai kaum perempuan terutama setelah melahirkan . Pada waktu dewasa ini biasanya pemasrahan calon pengantin pria ini. Ngecagkeun Aisan Upacara ini biasa dilaksanakan sehari sebelum acara resepsi pernikahan dilaksanakan.com . Gambir rasanya pahit dan kesat.blogspot. Nyandakeun atau Seserahan Bertamu yang ke-tiga kalinya nyaitu upacara seserahan /nyandakeun. Apu rasanya pahit.pernikahanadat. menyerahkan calon pangantin pria kepada pihak calon pengantin perempuan.beubeur tameuh. mengandung makna sebagai tanda adanya ikatan lahir dan batin antara kedua belah pihak C. Upacara ini dilaksanakan sebagai simbol lepasnya tanggung jawab kedua orang tua calon pengantin http://www.

Rehing dina dinten enjing pisan sim abdi seja nohonan sunah rosul. Hal ini mengandung makna yaitu rukun iman dan jumlah hari dalam seminggu 2.Proferty yang digunakan pada upcara ngaras diantaranya yaitu : 1. Ngaras Upacara ngaras artinya membasuh kedua telapak kaki orang tua sebagai tanda berbakti kepada orang tua. 4. Bunga tujuh rupa.pernikahanadat. Orang tua calon pengantin perempuan keluar dari kamar sambil membawa lilin/ palika yang sudah menyala.com . Bapa . Palika atau pelita atau menggunakan lilin yang berjumlah tujuh buah. calon pengantin permpuan bersujud dipangkuan orang tuanya sambil berkata: “ Ema. disuhunkeun wening galihna. Pelaksanaan upacara ini dilaksanakan setelah upacara ngecagkeun aisan. Adapun langkah-langkah pelaksanaan upacara ngaras adalah sebagai berikut : 1. mengandung makna bahwa perilaku kita. mengandung makna bahawa kedua calon pengantin akan memasuki alam baru yaitu alam berumah tangga. Orang tua calon perempuan menjawab sambil mengelus kepala anaknya : “ Anaking. selama tujuh hari dalam seminggu harus wangi yang artinya baik. Kersa ngahapunten kana sugrining kalelepatan sim abdi. geulis ! http://www. dadas keur hidep sorangan. jembar manah ti salira. Hapunten Ema. Setelah sampai di tengah rumah kemudian kedua orang tua calon pengantin perempuan duduk dikursi yang telah dipersiapkan 4. Pelaksanaanya sebagai berikut : 1. Bunga hanjuang. Kain putih. pidu’a sareng pangampura. 2. hapunten Bapa hibar pangdu’a ti salira “ 2. Kemudian di belakangnya diikuti oleh calon pengantin peremupan sambil dililit (diais )oleh ibunya 3. Untuk menambah khidmatnya suasana biasanya sambil diiring alunan kecapi suling dalam lagu ayun ambing E. ! Titipan Gusti Yang Widi ! Ulah salempang hariwang.blogspot. yang mengandung makna niat suci 3. hidep sieun teu tinemu bagja ti Ema sareng ti Bapa mah.

2. Dan setelah itu dilanjutkan oleh para kerabat dengan jumlah harus tujuh orang dan harus sudah menikah. artinya memandikan calon pengantin perempuan dengan air yang telah dicampur dengan air bunga tujuh rupa (kembang setaman).pernikahanadat. Setelah itu diteruskan oleh ibunya dengan pelaksanaan sama seprti tadi.blogspot. Selanjutnya kedua orang tua calon pengantin perempuan membawa anaknya ke tempat siraman untuk melaksanakan upacara siraman. orang tua laki-laki dari calon pengantin permpuan langsung menyiramkan air dimulai dari atas kepala hingga ujung kakinya. F.3. Maksud dari upacara siraman adalah sebagai simbol bahwa untuk menuju sebuah mahligai rumah tangga yang suci harus pula diawali dengan tubuh serta niat yang suci pula. Pada siraman terakhir biasanya dilakukan dengan melafalkan jangjawokan (mantramantara ) seperti berikut ini : cai suci cai hurip cai rahmat cai nikmat hayu diri uarang mandi nya mandi jeung para Nabi nya siram jeung para malaikat kokosok badan rohani cur mancur cahayaning Allah cur mancur cahayaning ingsun cai suci badan suka mulih badan sampurna sampurna ku paraniama http://www.com . Siraman Upacara siraman. Sesudahnya membacakan do’a. Adapun pelaksanaan upacara siraman adalah sebagai berikut: 1.

ngerik atau ngeningan.blogspot. Anak gadis atau jejaka dilarang menyaksikan upacara ini. Angka tujuh dianggap keramat. Pemandu acara kemudian memanggil orang-orang yang akan melaksanakan (membantu) upacara ngeuyeuk seureuh yang berjumlah tujuh orang. Tata cara melaksanakan upacara ngeuyeuk seureuh adalah sebagai berikut : 1. Acara selanjutnya yaitu berlomba membuat lukun ( gulungan daun sirih yang tekah dibubuhi apu dan gambir ). Untuk membedakan antara pelaksana upacara dengan penonton biasanya menggunakan benang putih. kemudian ditutup memakai kain putih (kain kapan) 2. Yaitu mengerik bulu-bulu yang berada di sekitar wajah supaya hasil riasannya baik. 3.com .pernikahanadat. karena dipercaya akan sulit mendapatkan jodoh ( jomblo ) http://www. yang dilaksanakan pada malam hari sebelum acara akad nikah. Acara nyeuyeuk seureuh biasanya dihadiri oleh kedua calon pengantin beserta dengan keluarganya.G. Alat dan bahan ( perlengkapan ) ngeuyeuk suereuh ditaruh diatas selembar tikar pandan. Yang menyaksikan upacara ngeuyeuk seureuh biasanya kebanyakan kaum perempuan. Ngerik setelah melaksanakan upacara siraman rangkaian upacara selanjutnya yaitu. 4. Mantera ketika melaksanakan upacara ngerik : “Peso putih ninggang kana kulit putih Cep tiis taya rasana Mangka mumpung mangka melung Maka eunteup maka sieup Mangka meleng ka awakii Ngeuyeuk Seureuh Kata ngeuyeuk berasal dari kata ngaheuyeuk yang berarti mengurus. mengolah. mengurus lembaran-lembaran daun sirih disusun kedua lembar perut daun sirih (beuteung seureuh) disatukan selanjutnya diikat menggunakan tali dari benang (kanteh). Yaitu.

kayu bakar. Akad nikah Diserahkan kepada petugas dari Kantor Urusan Agama (KUA) 4. biasanya seperti berikut ini : 1.blogspot. Selain membawa untuk mas kawin biasanya juga membawa barang-barang seperti peralatan dapur. gentong (gerabah untuk menyimpan beras).H. Dalam acara ini biasanya dilaksanakan prosesi upacara mapag. Penjemputan calon pengantin pria. Mengalungkan untaian bunga melati c. b. Menyerakan mas kawin (mahar) 5. perabotan kamar tidur. Gunting pita Yang mewakili pemasrahan calon penganti pria biasanya diwakilkan kepada orang yang dituakan (ahli berpidato) Yang menerima dari perwakilan calon pengantin perempuan juga biasanya diwakilkan. Upacara Adat Sunda Akad Pernikahan Pada hari yang telah ditetepkan dan disepakati oleh kedua keluarga calon pengantin. b. Penyerahan calon pengantin pria .pernikahanadat. Di daerah Priangan susunan acara upacara akad nikah. II. a. Sungkeman Kedua pengantin melakukan sungkeman meminta do’a dan restu dari kedua orang tua mereka. Adapun acara adat yang dilakukan pada upacara bantayan adalah sebagai berikut : 1.com 2. Rombongan keluarga calon pengantin pria datang ke kediaman calon pengantin perempuan. Sawer pengantin http://www. 3. Pembukaan a. Upacara Adat Sunda Setelah Akad Pernikahan Setelah melaksanakan akad nikah kedua mmempelai masih harus melakukan serangkaian upacara adat yang disebut bantayan. Orang yang memimpin upacara ini harus orang yang mempunyai watak humor.

artinya kita harus bersifat dermawan.com . beras yang mengandung symbol kemakmuran. kembang gula. e. d. Syair-syair yang dinyanyikan pada upacara adapt nyawer adalah sebagai berikut : KIDUNG SAWER Pangapunten kasadaya Kanu sami araya Rehna bade nyawer heula Ngedalkeun eusi werdaya Dangukeun ieu piwulang Tawis nu mikamelang Teu pisan dek kumalancang Megatan ngahalang-halang Bisina tacan kaharti Tengetkeun masing rastiti http://www. seperti : a. uang recehan mengandung symbol kemakmuran maksudnya apabila kita mendapatkan kemakmuran kita harus ikhlas berbagi dengan Fakir dan yatim c. Maksudnya mudah-mudah setelah berumah tangga pengantin bisa hidup makmur b. sebagai symbol kejayaan mudah-mudahan dalam hidup berumah tangga bisa meraih kejayaan.Kata sawer berasal dari kata panyaweran .blogspot. Mungkin kata sawer ini diambil dari tempat berlangsungnya upacara adat tersebut yaitu panyaweran. yang dalam bahasa Sunda berarti tempat jatuhnya air dari atap rumah atau ujung genting bagian bawah. artinya mudah-mudah dalam melaksanakan rumah tangga mendapatkan manisnya hidup berumah tangga. kunyit.pernikahanadat. Kemudian semua bahan dan kelengkapan itu dilemparkan. Bahan-bahan yang diperlukan dan digunakan dalam upacara sawer ini tidaklah lepas dari symbol dan maksud yang hendak disampaikan lepada penganti baru ini.

Dialog pengantin perempuan dengan pengantin laki-laki seperti berikut ini : KENTAR BAYUBUD Istri : Saha eta anu kumawani Taya tata taya bemakrama Ketrak.ketrok kana panto Laki-laki : Geuning bet jadi kitu http://www. 2 Meuleum harupat (membakar lidi ) Mengandung maksud bahwa dalam memecahkan suatu permasalahan jangan punya sifat seperti harupat yang mudah patah tetapi harus dengan pikiran yang bijaksana. Setelah kalimat syahadat dibacakan. Pelaksanaannya yaitu kedua mempelai memegang harupat saling berhadapan dan langsung mematahkannya.com . Diadakan tanya jawab dengan pantun bersahutan dari dalam dan luar pintu rumah. pintu dibuka.pernikahanadat..Ucap lampah ati-ati Kudu silih beuli ati Lampah ulah pasalia Singalap hayang waluya Upama pakiya-kiya Ahirna matak pasea 1 Nincak endog (menginjak telur) Mengandung symbol keperawanan dan benih artinya agar pengantin perempuan bisa memberikan keturunan yang baik. Pengantin masuk menuju pelaminan. 3 Buka pintu Diawali mengetuk pintu tiga kali.blogspot.

Perlengkapan yang harus disediakan seperti : sepasang merpati.com . bekakak ayam. dll. 5 Melepaskan sepasang burung merpat Upacara ini mengandung maksud bahwa kedua mempelai akan mengarungi dunia baru yaitu dunia rumah tangga. Upacara numbas mengandung maksud untuk memberi tahu kepada keluarga dan tetangga bahwa pengantin perempuan “tidak mengecewakan “ pengantin laki-laki. Upacara numbas dilakukan dengan cara membagi-bagikan nasi kuning http://www. dan dibawa ke kamar pengantin untuk melaksanakan upacara huap lingkung.Api-api kawas nu pangling Apan ieu teh engkang Hayang geura tepung Tambah teu kuat ku era Da diluar seueur tamu nu ningali Istri : Euleuh karah panutan 4 Huap lingkung Setelah buka pintu dilaksanakan kedua mempelai dipertemukan.blogspot.nasi kuning. 6 Numbas Upacara numbas biasa dilaksanakan satu minggu setelah akad nikah.pernikahanadat.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful