BAPA PUPUHU SMA KHZ MUSTHAFA ANU KUSIM KURING DIPIHORMAT BAPA SARENG IBU GURU SMA KHZ

MUSTHAFA ANU KUSIM KURING DIPIHORMAT BAPA SARENG IBU PARA SEPUH MURID-MURID ANU KUSIM KURING DIPIHORMAT SADAYA RERENCANGAN ANU KUSIMKURING DIPIKANYAAH TUR DIPIKACINTA

Assalamu'alaikum Wr Wb langkung tipayun hayu urang munajat ka gusti allah ngucapkeun syukur alhamdulillah , kusabab gusti alloh parantos maparinan nikmat anu seueur ngajurung urang kempel ditempat ieu kalayan salamet sim kuring ngahaturkeun mangrebu-rebu nuhun kasadayana anu parantos tiasa sarumping ka ieu patempatan rupina dinten ieu parantos cunduk kana waktu nu rahayu ,nitih wanci nu mustari jalaran akang sareng teteh kelas ix parantos tiasa ngarengsekeun diajar di paguron smp khz musthafa ieu kalayan hasil anu nyugemakeun teu aya deui pibasaeunana , sim kuring sareng rerencangan sadaya mung ukur tiasa ngahaturkeun nuhun ka sadaya guru anu parantos hese cape ngatik ngadidik sim kuring saparakanca sinareng akang sareng teteh ti kelas ix dugi ka tiasa ngarengsekeun sakola kalawan hasil anu sae kaduana kanggo akang sareng teteh sim kuring mung tiasa ngajurung ku du’a, mugimugi akang sareng teteh sadaya sing tiasa neraskeun sakola ka paguron anu langkung luhur, sing langkung suhud sareng junun dina diajar, sing langkung ningkat prestasi sareng sagala rupina, insya allah. Pamungkas, sim kuring mung saukur ngiring ngajurung, mugi-mugi naon anu dipiharep, anu di dicita-citakeun akang sareng teteh sing laksana tinekanan. Teu hilap sim kuring saparakanca rai-rai ti kelas vii sareng viii nyuhunekun dihapunten tina sadaya kalepatan. Paribasa clik putih clak herang, caang bulan opat welas, urang lubarkeun samudaya kaluluputan. Sakitu nu kapihatur. Bobo sapanon carang sapakan, bahe carekna langkung saurna, neda sihapunten. wabillahi taufik wal hidayah. Wassalu’alaikum wr wb.

Ma’asyirol hadirin anu kusimkuring dipihormat,shohibul hajat anu sami kusimkuring dipihormat,puji sareng syukur mangga urang panjatkeun ka dzat nu maha ghopuranu murbeng alam,anu parantos maparin rahmat sinareng nikmat anu kalintang seueurna, hakekat kudrat irodat mantena anu janten cukang lantaran sapaneja simkuring sakulawarga. Sholawat sareng salam mugi tetep disanggakeun kapanutan urang sadaya kangjeung Nabi Muhamad SAW, Kakulawargina, kapara sahabatn, kapara tabi’in tur dugi ka urang sadaya selaku umatna. Bapak Ibu para mitra miwah hadirin sadaya ……. Simkuring atas nami kulawargi bapak………….. + Ibu ……….. Sakulawargi …… Muji syukur ka Illahi Robby anu parantos marengken urang sadaya tiasa patepung lawung paamprik jongok patepang raray patarema panangan dina ieu pasamon kanggo ngahadiran walimatul Urusy,kalayan dipasihan kasehatan. Salajengna nagahaturkeun sewu nuhun laksaketikabingahan kapara hadirin sadaya anu caket tur anu tebihna anu parantos kersa sumping ngahadiran ieu resepsi dina raraga pernikahan Nyi ……………….. + Jang ……………….. teu hilap kasadaya pangdeudeul + pang rojong para hadirin boh moral atanapi material estu kasuhun kaligga murda, katampi kastakalih mugi-mugi kasaean para

mitra sadaya diwales ku Alloh SWT ku ganjaran anu satimpal. Nanging ……………………… Sumping teh ukur tiasa nyalikeun ditempat anu sakieu buktosna teu tiasa ngajamu anu utami sinareng nyugeumakeun, ku kituna boh bilih dina panampian kirang nyugeumakeun nyanggakeun bobot pangayon timbang taraju hapunteun anu kasuhun. Bapak Ibu miwah hadirin sadaya ………….. Kiwari geus cunduk kana waktuna ninggang kana mangsana nunamina Nyi ……………………. Kedah ngudar masa remaja pikeun nete taraje nincak hambalan ngawangun rumah tangga nu munggaran. Bapak Ibu miwah hadirin sadaya……. Supados teu seueur teuing nyangkolang kana waktos, simkuring salaku panata acara pangatur waktos bade nyebatan acara-acara anu bade dilaksanakeun dina walimatul urusy ieu. 1. Pembukaan. 2. Pembacaan Ayat suci Al-Qur’an / Kalam Ilahi dilanjeungkeun kupembacaan Sholawat. 3. Seren – Sumeren. a. Penyerahan ti atas nami calon panganten pameget. b. Panampian tiatas nami calon panganten Istri. 4. Penyerahan secara simbolis. 5. Acara pokok Akad nikah. 6. Tausyiah / Do’a

Ma’asyirol hadirin anu kusimkuring dipihormat,shohibul hajat anu sami kusimkuring dipihormat,puji sareng syukur mangga urang panjatkeun ka dzat nu maha ghopuranu murbeng alam,anu parantos maparin rahmat sinareng nikmat anu kalintang seueurna, hakekat kudrat irodat mantena anu janten cukang lantaran sapaneja simkuring sakulawarga. Sholawat sareng salam mugi tetep disanggakeun kapanutan urang sadaya kangjeung Nabi Muhamad SAW, Kakulawargina, kapara sahabatn, kapara tabi’in tur dugi ka urang sadaya selaku umatna. Bapak Ibu para mitra miwah hadirin sadaya ……. Simkuring atas nami kulawargi bapak………….. + Ibu ……….. Sakulawargi …… Muji syukur ka Illahi Robby anu parantos marengken urang sadaya tiasa patepung lawung paamprik jongok patepang raray patarema panangan dina ieu pasamon kanggo ngahadiran walimatul Urusy,kalayan dipasihan kasehatan. Salajengna nagahaturkeun sewu nuhun laksaketikabingahan kapara hadirin sadaya anu caket tur anu tebihna anu parantos kersa sumping ngahadiran ieu resepsi dina raraga pernikahan Nyi ……………….. + Jang ……………….. teu hilap kasadaya pangdeudeul + pang rojong para hadirin boh moral atanapi material estu kasuhun kaligga murda, katampi kastakalih mugi-mugi kasaean para

mitra sadaya diwales ku Alloh SWT ku ganjaran anu satimpal. Nanging ……………………… Sumping teh ukur tiasa nyalikeun ditempat anu sakieu buktosna teu tiasa ngajamu anu utami sinareng nyugeumakeun, ku kituna boh bilih dina panampian kirang nyugeumakeun nyanggakeun bobot pangayon timbang taraju hapunteun anu kasuhun. Bapak Ibu miwah hadirin sadaya ………….. Kiwari geus cunduk kana waktuna ninggang kana mangsana nunamina Nyi ……………………. Kedah ngudar masa remaja pikeun nete taraje nincak hambalan ngawangun rumah tangga nu munggaran. Bapak Ibu miwah hadirin sadaya……. Supados teu seueur teuing nyangkolang kana waktos, simkuring salaku panata acara pangatur waktos bade nyebatan acara-acara anu bade dilaksanakeun dina walimatul urusy ieu. 1. Pembukaan. 2. Pembacaan Ayat suci Al-Qur’an / Kalam Ilahi dilanjeungkeun kupembacaan Sholawat. 3. Seren – Sumeren. c. Penyerahan ti atas nami calon panganten pameget. d. Panampian tiatas nami calon panganten Istri. 4. Penyerahan secara simbolis. 5. Acara pokok Akad nikah. 6. Tausyiah / Do’a