KELEBIHAN SURAH AL-KAHF Surah Al-Kahfyaknibeertiguaadalah surah yang ke 18 didalam al quran yang mengandungi 110 aat.

iadinamakanAl-Kahfkeranadariayat 9 hinggaayat 26 menceritakanpendudukgua yang ditidurkanolehAllahselamalebih 300 tahun,demi imanmereka yang amatteguhterhadapdasartauhidsebagaimanafirmannya :

Maksudnya: Ataukamumengirabahawa Al-Kahf : 9] Dan ingatlahkamu,tatkalapemudapemudaitumencaritempatberlindungkedalamgualalum erekaberdoa [QS. Al-Kahf : 10] Maka kami tutuptelingamerekabeberapatahunlamanyadidalamguaitu[QS. Al-Kahf: 11] Kemudian kami bangunkanmereka agar kami yang "wahaituhankami,berikanlahrahmatkepada kami darisisimudansempurnakanlahbagi kami pertunjuk yang lurusdalamurusan kami. orang orang yang mendiamiguadan yang mempunyairaqimitu,merekatermasuktandatanda kami yang menghairankan?[QS.

mengetahuimanakahdiantarakeduagolonganitu

lebihtepatdalammenghitungberapa lama merekatinggaldidalamguaitu. [QS. Al-Kahf: 12]

Kami

ceritakankepadamu

(wahai

Muhammad)

perihalmerekadenganbenar;

sesungguhnyamerekaitu orang-orang muda yang berimankepadaTuhanmereka, dan kami tambahimerekadenganhidayahpetunjuk. [QS. Al-Kahf : 13]

Dan

olehkeranakamutelahmengasingkandiridarimerekadandariapa

yang

merekasembah yang lain dari Allah, makapergilahkamuberlindung di guaitu, supayaTuhankamumelimpahkandarirahmatnyakepadakamu, danmenyediakankemudahan-kemudahanuntuk (menjayakan) urusankamudenganmemberikanbantuan yang berguna".[ QS. Al-Kahf : 16]

Dan

engkausangkamerekasedar,

padahalmerekatidur; kaki

dan

Kami

balik-

balikkanmerekadalamtidurnyakesebelahkanandankesebelahkiri; sedanganjingmerekamenghulurkandua jikaengkaumelihatmereka, 18] depannyadekatpintugua; : tentulahengkauakanberpalingmelarikandiridarimereka,

dantentulahengkauakanmerasasepenuh-penuhgeruntakutkepadamereka.[Al-Kahf

Dan

demikianlah

pula

Kami

bangkitkanmereka Salah

(daritidurnya), seorang di

supayamerekabertanya-tanyaansesamasendiri. "Kita

antaranyabertanya: "Berapa lama kamutidur?" (sebahagiandari) merekamenjawab: telahtidurselamasehariatausebahagiandarisehari". (Sebahagianlagidari) merekaberkata: "Tuhankamulebihmenengetahuitentanglamanyakamutidur; membawawangperakkamuinikebandar; dijual di situ);

sekarangutuslahsalahseorangdarikamu, halal (yang

kemudianbiarlahdiamencaridanmemilihmana-manajenismakanan yang lebihbaiklagi kemudianhendaklahiamembawauntukkamusedikithabuandaripadanya; danhendaklahiaberlemah-lembutdenganbersungguh-sungguh (semasa di bandar); danjanganlahdiamelakukansesuatu menyebabkansesiapapunmenyedariakanhalkamu.[Al-Kahf :19] yang

"Sesungguhnya,

kalaulahmerekamengetahuihalkamu, (secarapaksa);

tentulahmerekaakanmerejamdenganmembunuhkamu, ataumerekaakanmengembalikankamukepadaugamamereka Kahfayat: 20] danjikaberlakudemikian, kamutidaksekali-kali akanberjayaselama-lamanya". [Al-

Dan demikianlah Kami dedahkanhalmerekakepada orang ramaisupaya orang-orang itumengetahuibahawajanji Allah menghidupkansemula orang matiadalahbenar, danbahawaharikiamatitutidakadasebarangsyakpadanya; pendedahanituberlakusemasa ituberbantahansesamasendirimengenaiperkarahidupnyasemula orang-orang orang mati.

Setelahitumaka (sebahagiandari) merekaberkata: "Dirikanlahsebuahbangunan di sisiguamereka, Allah jualah yang mengetahuiakanhalehwalmereka". orang-orang yang berkuasaatasurusanmereka (pihak raja) pula berkata: "Sebenarnya kami hendakmembinasebuah masjid di sisiguamereka". [ QS. Al-Kahf : 21]

Dan

janganlahengkauberkatamengenaisesuatu

(yang

hendakdikerjakan):

"Bahawaakuakanlakukan yang demikianitu, kemudiannanti". [ QS. Al-Kahf : 23]

Melainkan

(hendaklahdisertakandenganberkata):

"Insya

Allah".

Dan "Mudahyang

ingatlahsertasebutlahakanTuhanmujikaengkaulupa; mudahanTuhankumemimpinkukejalanpetunjuk lebihdekatdanlebihterangdariini".[ QS. Al-Khf : 24]

dankatakanlah:

Dan Al-Kahf : 25]

merekatelahtinggaltidurdalamguamereka:

TigaratustahundengankiraanAhliKitab), dansembilanlagi (dengankiraankamu). [QS.

Katakanlah

(wahai

Muhammad):

"Allah

jua

yang

mengetahuitentangmasamerekatidur; bagiNyalahtertentuilmupengetahuansegalarahsialangitdanbumi; terangsungguhpenglihatanNya (terhadapsegala-galanya)! TidakadabagipenduduklangitdanbumipengurusselaindaripadaNyadanIatidakmenjadi kansesiapapunmasukcampurdalamhukumNya.[ QS. Al-Kahf : 26] BanyakterdapathadisRasulullah mengamalkanmembaca “sesiapa yang surah saw Al-Kahf,diantaranyaialahsabdabaginda membaca surah yang yang yang Al-

menyatakanberbagaifadhilat,faedahdanhikmahbagimereka diriwayatkanoleh al BaihaqidariAbiSaid al khudri yang bermaksud : Kahfpadamalamjumaatmakaterpancarlahcahayadiantaranyadanbaitullah.” Imam Ahmad berkata yang daripadaAbiDarda'

ra.yaknidaripadaNabi

saw,Bagindabersabda: “sesiapa yang menghafaz 10 ayatpermulaan surah AlKahfmakaterhindardaripadadajjal” Iaituayatdibawahini

Imam Ahmad berkata,daripadaAbiDarda' ra.bahawaNabi saw bersabda : “sesiapa yang membaca 10 ayatakhirdaripada surah al AlKahfmakaterhindarlahiadaripadafitnahdajjal.” Iaituayatdibawahini.

DaripadaMuazibnuanas Bagindabersabda “sesiapamembacadari membacakeseluruhanayatAl-

al

Juhari,daripadabapanya,daripadaNabi surah

saw : Alyang

Kahfmakajadilahbaginyacahayadaripadakepalahinggakakinyadansesiapa Kahfmakajadilahbaginyacahayaantaralangitdanjugabumi.”

Dan

daripadaUmarra.bahawabeliauberkata,Rasulullah :“sesiapa yang

saw

telahbersabda surah

yang Al-

bermaksud

membaca

Kahfpadaharijumaatmakabersinarlahcahayadaripadabawahkakinyahinggakelangit, untuknyadiharikiamatdandiampunkannyaantara 2 jumaat.” SelaindariituadasebuahlagihadismenceritakanbahawaRasulullah sawbersabda yang bermaksud: g,dan ariterkenawabakpenyakitdemampanasatauta'un ,penyakitsopakdandijauhkandarifitnahdajjal.” Semogakitasemuatergolongdari sabdaNabi kamu.” saw yang orang bermaksud yang : (hati) “sesiapa yang membaca surah Al70 Kahfpadamalamatausiangjumaat,makadiampunkandosanyahinggajumaatakandatan ribumalaikatmemohonkanrahmatkepadaAllahhinggawaktusubuhdandijauhkanAllahd

dirahmatiAllahdanberusahamendekatkandirikepadaAllah,hendaklahkitaingatdengan “sesungguhnyaAllahtidakmelihatgambaranlahirkamutetapiAllahmelihatbatin