PERBAHASAN TENTANG BEBERAPA PERKARA

‫يبحث عن المور‬
Abdullah al bantinji
(MUHAMMAD SHAZWAN SAFIEE)

EDISI RUMI

Penerbit As Syura Sekolah Agama Menengah Bestari ©Hak

Cipta Terpelihara

Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian, artikel, ilustrasi dan kandungan buku ini dalam apa jua bentuk dan dengan apa jua cara sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat izin bertulis daripada penerbit.

Cetakan Pertama Januari 2009

Aspriasi

Edito r
‫بسم ال الرحمن الرحيم‬

Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Dengan limpah dan kurnia-Nya, dapat saya susun sebuah buku yang berjudul ‘Perbahasan Tentang Beberapa Perkara’ yang menghimpunkan tajuk-tajuk yang penting yang perlu dibahaskan untuk umat Islam zaman sekarang. Buku ini juga merupakan karya pertama saya. Sekalung penghargaan saya tujukan kepada beberapa pihak yang banyak membantu saya menyusun buku ini dengan sebaiknya. Pertama-tamanya, penghargaan ini saya tujukan kepada ibu-bapa saya yang banyak membantu saya sama ada daripada aspek kewangan dan lain-lain. Tidak lupa juga kepada mursyid-mursyid saya yang banyak memberi tunjuk ajar kepada saya, kawan-kawan yang banyak memberikan memberikan sokongan dan kepercayaan kepada saya, serta pihak-pihak lain yang berkenaan. Buku ini merupakan harta peninggalan saya dalam berjihad di jalan Allah. Ana alFaqir ila Allah,

………… ………………….. (Muhammad Shazwan bin Safiee)

KANDUNGAN
SYARAT MENJADI IMAM………...........................1 SAF YANG PALING AFDHAL…………………….8 LURUSKAN DAN RAPATKAN SAF KETIKA SOLAT…………………………………………….....13 MEMPERBELAKANGKAN SAF KANAK-KANAK……………………………….......20 SOLAT HAJAT BERJEMAAH………………..........27 WIRID SECARA JAHR……………………..............34 DOA BERJEMAAH SELEPAS SOLAT…………....38 MENAMBAH PERKATAAN SAYIDINA DALAM SELAWAT NABI……………………………………41 MEMBACA FADHAIL AL A’MAL………………..48 MEMBACA YASIN PADA MALAM JUMAAT…..50 KENDURI ARWAH…………………………………57

AMALAN KHUSUS REJAB DAN SYA’BAN……..62 BERCAKAP-CAKAP DI DALAM MASJID……….66

SYARAT MENJADI IMAM Dewasa ini, masyarakat kita masih kurang kefahaman tentang siapa yang layak menjadi imam. Sudah menjadi kebiasaan di Malaysia, imam kebiasaannya sudah dijadualkan pada waktu tertentu. Dan sudah menjadi kebiasaan juga bahawa imam-imam yang dijadualkan atau tidak, terdiri dalam kalangan orang yang sudah berumur. Hal ini adalah tidak mengikut kriteria yang sebenar yang telah diajarkan oleh Nabi dalam As-Sunnahnya. Jadi, untuk lebih memahami susunan kriteria orang yang layak menjadi imam, kita lihat hadis di bawah. Daripada Ibnu Mas’ud r.a. berkata: Rasulullah S.A.W. bersabda: “yang mengimami kamu hendaklah yang lebih pandai membaca kitab Al Quran”, maka jika sama antara mereka, maka pilihlah yang paling pandai daripada segi sunnah (Al Hadis), dan kalau daripada segi hadis itu mereka sama, maka dahulukan yang paling dahulu hijrahnya, kalau daripada segi hijrahnya mereka sama, maka dilihat daripada segi siapa yang lebih dahulu Islamnya,” Dan daripada sebuah riwayat “umur” yang tertua. Dan jangan seseorang itu menjadi imam bagi orang lain daripada lingkungan kuasanya, dan jangan pula duduk di hamparan rumah orang lain kecuali dengan izinnya.” (HR. Ahmad dan Muslim) Lihat, sudah cukup cantik Nabi Muhammad S.A.W. menyusun kriteria orang yang layak menjadi imam. Apa yang hendak dikesalkan adalah sikap masyarakat yang langsung tidak ambil endah akan hal ini. Mereka lebih apa yang sedia ada yang datang kepada mereka. Mungkin terdapat banyak lagi hadis lain yang memberitakan ciri-ciri orang yang layak menjadi imam dengan ciri-ciri dan susunan yang lain-lain. Namun saya percaya, ciri-ciri yang diberitakan tidak jauh berbeza daripada apa yang terdapat dalam hadis. Contohnya ciri yang pertama, orang yang lebih pandai membaca Al Quran. Ciri ini banyak disebutkan dalam hadis sebagai ciri yang pertama dan juga telah disebutkan oleh kebanyakan ulama’ dalam ijtihad mereka. CIRI-CIRI ORANG YANG LAYAK MENJADI IMAM

Berdasarkan hadis, dapatlah kita susun ciri-ciri orang yang layak menjadi imam: -11) Orang yang lebih pandai membaca Al Quran. Atau mudah dikonklusikan ialah orang yang dekat dengan Al Quran yakni orang yang pandai membaca dan juga fasih. Ada juga seorang ulama menyatakan orang yang dimaksudkan ialah Al Hafiz (penghafal Al Quran) kerana dia ialah orang yang paling hampir dengan Al Quran. Dari Nafi’, dari Ibnu Umar katanya: “Ketika kaum muhajirin yang terdahulu dating di Usbah iaitu sebuah tempat di daerah Quba’, sebelum kedatangan Rasulullah S.A.W., maka yang bertindak sebagai imam mereka ialah Salim. Orang ini adalah hamba sahaya Abu Hudzaifah dan dia ialah orang terbanyak hafalannya mengenai Al Quran antara kaum muhajirin yang berpindah pertama kali itu.” (HR. Bukhari) Dalam hadis di atas, para sahabat telah memilih Salim, orang yang banyak menghafal Al Quran dalam kalangan muhajirin sebagai imam. Oleh kerana para sahabat ialah orang yang paling rapat dengan Rasulullah, mereka banyak melakukan apa yang diajar oleh Nabi. Justeru, tidak salahlah untuk dikatakan orang yang lebih banyak menghafal Al Quran itu lebih layak menjadi imam kerana mereka antara orang yang lebih cenderung kepada Al Quran. Sudah tentu juga bacaan mereka lebih baik, fasih, dan lancar. Hal ini demikian kerana, orang yang pandai dan fasih membaca Al Quran lebih memberikan kehusyukan kepada ma’mum lantaran bacaannya yang jelas untuk lebih memahami maknanya. Selain itu, imam tersebut juga dapat melagukannya mengikut maknanya yang membolehkan ma’mum lebih khusyu’ dan lebih menghayati setiap ayat sehingga menitiskan air mata. Untuk menguatkan lagi pendapat ini, kita lihat dalil naqli di bawah. Dari Abu Sa’id r.a. berkata, bahawa Rasulullah S.A.W. telah bersabda: “Jika mereka bertiga, maka hendaklah mereka jadikan imam salah seorang di antara mereka, dan yang lebih patut (berhak) di antara mereka untuk menjadi imam ialah orang yang lebih fasih bacaannya. (HR. Muslim)

Diriwayatkan bahawa Aisyah r.a. bermakmum kepada seorang hamba sahayanya (lelaki) bernama Zakwan sebab pandai membaca Al Quran. Hal -2ini berdasarkan sabda Nabi S.A.W. yang berbunyi: “Sah menjadi imamnya orang banyak iaitu seseorang yang terpandai dalam membaca Kitabullah (Al Quran).” (HR. Bukhari) Dan terdapat juga hadis-hadis lain yang sama menyatakan hal sedemikian (orang yang fasih bacaannya lebih layak menjadi imam). Antara hadisnya ialah hadis riwayat Baihaqi(1). Hadis ini dinukilkan atas ‘Bab Menjadinya Seorang Hamba Sahaya Yakni Yang Belum Dimerdekakan Atau Hamba Sahaya Yang Sudah Dimerdekakan, Juga Anak Dari Hasil Penzinaan, Orang Arab Yakni Yang Berdiam Di Pergunungan Yang Masih Bodoh Dalam Hal Agama Serta AnakAnak Yang Belum Baligh Untuk Bertindak Sebagai Imam’. Jadi, berdasarkan hadis di atas (hadis dalam bab ini), orang-orang yang ini sah menjadi imam malahan orang yang paling layak menjadi imam sekiranya mereka yang terpandai dalam membaca Kitabullah. Hadis ini juga menafikan pandangan jumud kebanyakan orang dalam masyarakat kita. Mereka mengatakan kanak-kanak yang belum baligh tidak layak menjadi imam malahan mereka meminggirkan kanak-kanak di dalam satu saf yang berada jauh di belakang oleh kerana mereka tidak layak berada satu saf dengan orang dewasa (lihat tajuk ‘Memperbelakangkan Saf KanakKanak’). Pandangan ini merupakan pandangan yang dikeluarkan oleh orang-orang yang cetek ilmu agama sahaja. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh alBukhari, Amr bin Salamah al-Jurmi mengimami kaumnya sedangkan umurnya ketika itu enam atau tujuh tahun. Nabi S.A.W. bersabda bermaksud: “Yang mengimami mereka ialah yang paling baik bacaan Al Qurannya.” _____________________________________________________________
1) Maksud matan hadis riwayat Baihaqi ini:

Daripada Abu Zaid Amin bin Athab r.a., Nabi S.A.W. telah bersabda: “Bila ada mereka bertiga, maka hendaklah mereka jadikan imam salah seorang antara mereka yang lidahnya lebih fasih dalam membaca kitab Al Quran, jika mereka sama bacaanya, maka pilihlah yang lebih tua umurnya, dan jika umurnya sama, maka pilihlah antara mereka yang lebih simpatik rupanya.”

-3Ketika dibaca sabda Nabi ini, orang ramai melihat-lihat kiri dan kanan. Ketika dibaca sabda Nabi ini, orang ramai melihat-lihat kiri dan kanan. Maka mereka dapati tidak ada orang lain yang lebih baik bacaannya kecuali Amr bin Salamah al-Jurmi. Kemudian beliau mengimami solat kaumnya. Hadis ini ialah dalil kepada sahnya solat yang diimami oleh kanak-kanak yang belum baligh. Fatwa ini juga dinyatakan oleh Syeikh Abdul Aziz ibn Baz dan Syeikh Muhammad Soleh bin Utsaiman. 2) Orang yang lebih pandai daripada segi As-Sunnah. Maknanya ialah orang yang lebih a’lim dalam bidang sunnah. Hal ini demikian kerana, orang yang lebih a’lim dalam bidang As-Sunnah lebih mengetahui ciri solat yang sempurna. Orang inilah yang lebih banyak mentelaah hadis-hadis Nabi mengenai cara solat, sifat solat, sunnah solat dan lain-lain. 3) Orang yang lebih dahulu hijrahnya. 4) Orang yang lebih dahulu Islamnya. Dan ini adalah kriteria yang diutamakan untuk orang yang lebih terdahulu menerima hidayah Allah. Selain itu, dalam riwayat lain ada disebutkan mengenai faktor lain, faktor umur. Yang tua lebih afdhal. Walau apa pun faktor ini diukur selepas beberapa perkara lain yang lebih utama diukur. Dari Abu Qilabah dari Malik bin Huwairith , katanya: “Kita semua datang di tempat Nabi S.A.W. dan di waktu itu kita masih muda usianya. Kita berdiam di sisi Nabi S.A.W. lebih kurang dua puluh hari beserta malamnya. Nabi S.A.W. adalah seorang yang bersifat kasih saying sekali. Pada suatu ketika beliau S.A.W. bersabda: “Jikalau kamu semua sudah kembali ke negerimu sendiri, maka ajarilah orang ramai yakni kaummu itu mengenai hal keagamaan, berikanlah perintah kepada mereka supaya mereka itu hendaknya suka mengerjakan solat, iaitu solat ini di waktu begini dan solat ini di waktu begitu. Juga apabila solat telah masuk waktunya, maka

hendaklah seseorang daripada kamu semua itu ada yang melaungkan azan dan yang tertua usianya itulah hendaknya yang bertindak sebagai imammu.” (HR. Bukhari) Hadis ini diletakkan atas ‘Bab Apabila Orang Ramai Itu Sama Dalam -4Kepandaiannya Untuk Membaca Al Quran, Maka Yang Tertua Usianya Hendaklah Menjadi Imam. Walaupun dalam hadis ini tidak disebut mengenai orang yang pandai membaca Al Quran lebih layak menjadi imam, al-imam al-Bukhari telah menukilkan nama bab ini orang yang pandai membaca Al Quran tetap diutamakan setelah melihat banyak hadis berkaitan orang yang layak menjadi imam menyebut yang paling utama ialah orang yang pandai membaca Al Quran. Dalam Kitab Sohih Bukhari, terdapat satu lagi bab yang menceritakan satu lagi ciri orang yang diutamakan menjadi imam, ‘Bab Ahli Ilmu Agama Dan Keutamaan Adalah Lebih Berhak Untuk Menjadi Imam’. Daripada Abu Musa, katanya: “Nabi S.A.W. menderita sakit, lalu menjadi sangatlah sakitnya itu, kemudian beliau bersabda: “Perintahkanlah kepada Abu Bakar supaya bersolat menjadi imam kepada orang ramai.” Aisyah berkata: “Sebenarnya Abu Bakar itu seorang lelaki yang lemah hatinya, jadi kalau menempati kedudukan anda (yakni untuk menjadi imam), tentu tidak dapat kalau bersolat mengimami orang ramai.” Beliau S.A.W. bersabda lagi: “Perintahkanlah Abu Bakar supaya bersolat menjadi imam kepada orang ramai.”Aisyah mengulangi lagi ucapannya, kemudian Nabi S.A.W. bersabda lagi: “Perintahkanlah kepada Abu Bakar supaya bersolat menjadi imam kepada orang ramai, sesungguhnya kamu semua (yakni kaum wanita itu) adalah seperti orang-orang yang berhadapan dengan Nabi Yusuf. Seterusnya Abu Bakar didatangi oleh utusan Nabi S.A.W. (yakni Bilal) untuk memberitahukan perintah Nabi S.A.W. itu. Lalu bersolatlah Abu Bakar menjadi imam kepada orang ramai di zaman masih hidupnya Nabi S.A.W..” (HR. Bukhari) Daripada Hisyam bin Urwah daripada ayahnya daripada Aisyah Ummul Mukminin r.a. berkata: “Sesungguhnya Rasulullah S.A.W. bersabda di waktu sakitnya (iaitu yang menyebabkan beliau sampai meninggal dunia)”: “Perintahkanlah kepada Abu Bakar supaya bersolat dengan orang ramai (yakni sebagai imam).” Aisyah berkata: “Aku mengatakan,”: “Sesungguhnya Abu Bakar itu apabila berdiri di tempat anda (yakni sebagai

imam), dia tidak dapat memperdengarkan suaranya kepada orang ramai sebab tangisannya. Maka, suruhlah Umar bersolat dengan orang ramai (yakni menjadi imam).” Selanjutnya Aisyah berkata kepada Hafsah (yakni isteri Nabi S.A.W. dan puteri kepada Umar r.a.): “katakanlah olehmu -5(Hafsah) kepada Umar bahawasanya Abu Bakar itu jika menduduki tempat anda (yakni menggantikan nabi S.A.W. sebagai imam), dia tidak dapat memperdengarkan suaranya kepada orang ramai kerana tangisannya. Oleh sebab itu perintahkan sajalah kepada Umar supaya dia bersolat dengan orang ramai (sebagai imam).” Hafsah mengerjakan apa yang dikatakan oleh Aisyah. Kemudian Rasulullah S.A.W. bersabda: “Ah, jangan. Sesungguhnya kamu semua para wanita nescaya sama dengan orang-orang yang menjadi kawan yang menghadapi Nabi Yusuf. Perintahkanlah olehmu semua kepada Abu Bakar supaya dia bersolat dengan orang ramai (menjadi imam).” Hafsah lalu berkata kepada Aisyah: “Aku tidak memperoleh kebaikan apaapa daripadamu (bukan dapat pujian daripada Nabi tetapi sebaliknya, iaitu dianggap seperti kaum wanita yang menghadapi Nabi Yusuf A.S.).” (HR. Bukhari) Nabi Muhammad S.A.W. telah menyuruh Abu Bakar supaya menjadi imam ketika riwayat akhir baginda walaupun baginda telah diberitahu akan suara Abu Bakar yang tidak dapat diperdengarkan kepada orang ramai kerana tangisannya. Baginda tetap dengan keputusannya walaupun telah dipujuk oleh isteri dan sahabat baginda. Dapatlah dilihat bahawa Abu Bakar mempunyai kelebihannya sendiri yang banyak diketahui oleh Rasulullah. Apa yang kita ketahui, Abu Bakar ialah seseorang yang paling rapat dengan nabi. Dan sudah tentu Abu Bakar lebih banyak ilmunya kerana beliau juga merupakan orang terawal islamnya. Jadi, ini adalah satu dalil untuk memperkatakan orang yang berilmu itu layak menjadi imam. Selain itu, peristiwa ini juga menjadi satu hujah supaya Abu Bakar dipilih menjadi khalifah Islam pertama selepas Nabi Muhammad S.A.W.. KRITERIA LAIN YANG TIDAK TEPAT Ada juga beberapa kriteria lain yang disebut oleh masyarakat kita tetapi tidak benar kerana berhujah dengan hadis dhaif. Antaranya ialah paras rupa, imam dipilih berdasarkan kecantikan paras rupanya.

“Seseorang yang menjadi imam dipilih berdasarkan kecantikan rupa parasnya.” (Hadis Dhaif)(2) -6-WALLAHU A’ALAM-

_____________________________________________________________
2) Disebut oleh al-Sayuthi dalam al-La’ali’ al-Mashnu’ah (al-Mashnu’, no.405).

-7SAF YANG PALING AFDHAL Sebelum menunaikan solat berjemaah, semua jemaah dikehendaki duduk dalam saf. Adapun saf yang paling afdhal bagi lelaki ialah saf yang pertama dan bagi perempuan ialah yang terakhir berdasarkan hadis nabi di bawah. Daripada Abu Hurairah r.a. berkata, berkata Rasulullah S.A.W.: “Sebaikbaik saf barisan lelaki yang terhadapan, dan yang terburuk saf yang terakhirnya, dan sebaik-baik saf barisan perempuan yang terakhir, dan yang terburuk saf yang terawalnya. (HR. Muslim) Apa yang hendak saya highlightkan di sini ialah sejauh mana kita beramal dengan hadis nabi ini. Kesohihannya tidak dapat dipertikai. Untuk mendapatkan hadis ini kita boleh lihat kitab Sohih Muslim dalam kitab solat, hadis no. 440. Manakala dalam kitab Bulugh Al Maram, kita boleh lihat dalam kitab solat, bab solat jemaah dan imam. Memenuhi saf yang paling hadapan mempunyai kelebihan dan keutamaan yang begitu besar yang sekiranya diketahui umat pasti akan menjadi satu perebutan kerana mereka akan berlumba- lumba untuk memenuhi saf yang paling hadapan. Hal ini sebagaimana sabda nabi S.A.W. yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah r.a.: “Andai kata para manusia mengetahui apa yang ada dalam panggilan azan dan memenuhi saf yang terhadapan kemudian mereka tidak berjaya mendapatkannya (saf yang terhadapan) kecuali jika mereka berlumba-lumba untuknya, pasti mereka akan berlumba. (HR. Bukhari)(3) Apabila saya memberitahu hal ini, ada pula orang yang membidas katakata saya. Katanya, saf yang hadapan itu tidak semestinya saf yang pertama. Biar saya buktikan kebenaran kata saya. Dalam hadis-hadis di atas, telah dimaksudkan oleh ulama’ bahawa saf yang terbaik ialah saf yang

terhadapan. Apakah fungsi imbuhan ter dalam perkataan tersebut? Sudah semestinya ia berfungsi sebagai perkataan ‘paling’.
3) Hadis riwayat Imam al-Bukhari dalam Sohih al-Bukhari, kitab al-Azan, hadis no.615

-8Adapun perkataan dalam matannya pula ialah perkatan ‘awwal’. Awwal ialah kata dasar kepada kalimat ‘al ula’. Sekiranya kita terjemahkan ‘ad darsu al ula’ ialah pelajaran pertama, cuba kita terjemahkan ‘saf al ula’. Sudah semestinya maksudnya saf yang pertama, bukannya saf hadapan. Saf hadapan itu adalah terlalu umum. Selain itu, dalam Kitab Sahih Bukhari terdapat satu bab yang bertajukkan Bab as-Saf al-Awwal. Ulama’ nusantara yang menterjemahkan kitab tersebut pula telah memberi makna tajuk tersebut Bab Saf Pertama. HIKMAH SAF PERTAMA Antara fadhilat solat di saf yang pertama: 1) Menjaga kesempurnaan saf yang pertama adalah mirip dengan safnya para malaikat. Hal ini sebagaimana diriwayatkan daripada Jabir bin Samurah r.a., dia berkata Rasulullah S.A.W. keluar kepada kami lalu bersabda: “Tidakkah kamu berbaris sebagaimana saf para malaikat di sisi Tuhannya?” Kami bertanya: “Ya Rasulullah, bagaimanakah saf mereka di depan tuhan?” Jawab Nabi: “Menyempurnakan barisan pertama dan rapat benar di dalam barisan.” (HR. Muslim)(4) Dari hadis di atas dapat kita fahami bahawa mereka yang memenuhi saf yang pertama adalah menyamai saf para malaikat. Malaikat itu hampir dengan Allah. Jadi, apa yang boleh dikatakan ialah orang yang menghuni saf yang pertama juga hampir dengan Allah (batinnya, bukan secara zahir). Orang yang hampir dengan Allah itulah mudah mendapat rahmatnya kerana Allah akan lebih mendekati kita. Dalam sebuah hadis ada disebutkan, sekiranya kita datang kepada Allah sejengkal, Allah akan mendatangi kita sehasta (semakin kita rapat kepada Allah, semakin Allah merapati kita). 2) Allah S.W.T dan para malaikat akan berselawat kepada mereka yang berada di saf-saf yang paling hadapan.

“Allah S.W.T. dan para malaikat-Nya berselawat kepada orang-orang
4) Hadis riwayat Imam Muslim dalam Sohih Muslim, kitab as-Solat, hadis no.430

-9yang berada di saf pertama.” Para sahabat bertanya: “Ya Rasulullah, bagaimana pula dengan saf kedua dengan yang kedua?” Baginda bersabda: “Sesungguhnya Allah dan para malaikat-Nya berselawat kepada orang-orang yang berada di saf pertama.” Para sahabat bertanya lagi: “Ya Rasulullah, bagaimana dengan saf kedua?” Rasulullah menjawab: “Ya, juga bagi saf yang kedua.” (HR. Bukhari)(5) Menurut Dr. Fadhal Ilahi: Makna selawat Allah ke atas orang yang berada di saf pertama adalah seperti apa yang dikatakan oleh Imam al-Raghib alAsfahani iaitu: “Tazkiyah (penyucian daripada dosa-dosa) terhadap mereka.” Selawatnya para malaikat pula adalah: “Iaitu berbentuk doa dan permohonan keampunan.”(6) Alangkah beruntungnya kita sekiranya mendapat tazkiah daripada Tuhan, Al-Ghaffar. Dan alangkah bertuahnya kita sekiranya mendapat doa pengampunan daripada makhluk yang taat kepada Allah, malaikat. Hadis ini juga jelas menunjukkan kelebihan saf pertama berbanding safsaf lain sekalipun saf kedua. Walaupun jaraknya tidak jauh berbeza, namun fadhilatnya jauh berbeza. 3) Rasulullah S.A.W. akan memohon keampunan buat mereka yang menghuni saf pertama sebanyak tiga kali. Hal ini berdasarkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh ‘Irbadh bin Sariyah r.a(7). Alangkah bahagianya kita sekiranya orang yang paling mulia di atas muka bumi ini memohon keampunan untuk kita. 4) Betapa besarnya berada di saf yang pertama. _____________________________________________________________
5) Hadis riwayat Imam al-Bukhari dalam Sohih al-Bukhari, kitab al-Azan, hadis no.631.

6) Dr. Fadhal Ilahi, keutamaan solat berjemaah, (edisi terjemahan oleh Hasnan Hasin, Abdurrahman, Duta Ilmu, Surabaya, 1996) muka surat 61. 7) Matan hadis Irbadh bin Sariyah ini: Daripada Irbadh bin Sariyah (r.a.) bahawasanya Rasulullah S.A.W. memohon keampunan bagi mereka yang berada di saf pertama tiga kali dan untuk saf yang kedua hanya sekali. (Hadis Riwayat Imam Ibnu Majah dalam Sunan Ibnu Majah, kitab Iqamah as-Solat wa as-Sunnah fiha, hadi no.986).

-10Dari Abu Salih dari Abu Hurairah, katanya: “Nabi S.A.W. bersabda: Orang-orang yang dapat dianggap mati syahid itu ialah orang yang mati lemas yakni tenggelam dalam air, orang yang sakit perut, orang yang menderita penyakit ta’un yakni lepra dan orang yang mati sebab kejatuhan sesuatu yakni semacam rumahnya roboh, kejatuhan pohon dan lain-lain.” Selanjutnya beliau S.A.W. bersabda: “Andai kata orang-orang itu sama mengetahui betapa besarnya pahala ketika mendatangi solat pada awal waktunya, nescya mereka akan berlumba-lumba untuk itu. Juga andai kata orang-orang itu sama mengetahui betapa besar pahalanya solat jemaah ketika isya’ dan subuh, nescaya mereka akan menghadirinya sekalipun dengan berjalan merangkak. Demikian pula andai kata mereka itu sama mengetahui betapa besarnya berada dalam saf yang pertama iaitu dimuka sekali, nescaya mereka akan mengadakan undian untuk memperolehnya yakni kerana banyak yang merebutnya.” (HR. Bukhari) Demikianlah beberapa keutamaan saf yang pertama ketika solat berjemaah. Apa yang dikesalkan ialah sikap sebilangan besar umat islam yang tidak memberi perhatian terhadap keutamaan-keutamaan ini. Padahal mereka tahu bahawa meluruskan saf itu adalah satu a’mr (suruhan) yang mempunyai banyak keutamaan. Umat Islam di Malaysia seakan-akan tidak teruja untuk merebut saf pertama. Mereka lebih memilih di kawasan- kawasan tertentu yang berhampiran membolehkan mereka bersandar dengan selesa seperti di tiangtiang atau di dinding-dinding masjid, berdekatan dengan kipas dan pintu supaya boleh keluar dari masjid dengan segera setelah selesai solat. Sesetengah orang pula memilih tempat bersebelahan dengan rakan-rakan untuk membolehkan mereka berborak seusai solat. Ada pula yang datang awal ke masjid, tetapi lebih memilih untuk berborak dahulu di luar masjid sambil menghisap rokok atau melepak di

kawasan belakang dewan solat masjid bagi mendapatkan rakan-rakan mereka. Alangkah ruginya kesemua mereka ini. Sesungguhnya Rasulullah S.A.W. telah menyatakan bahawa sesiapa yang secara sengaja memenuhi saf yang belakang, maka Allah A’zza wa Jalla akan membelakangkan mereka. Daripada Abu Said al-Khudri (r.a.) bahawa Rasulullah S.A.W. melihat -11ada sebahagian sahabatnya yang tidak hendak maju ke saf yang pertama, maka bagindapun bersabda: “Majulah dan ikutilah saya, sedang orang-orang yang di belakang harus mengikutimu pula! Sesuatu kaum yang selalu suka di belakang itu, tentu akan dibelakangkan pula oleh Allah.” (HR. Muslim)(8) Apakah ada kerugian yang lebih besar daripada kerugian dibelakangkan oleh Allah S.W.T.? Oleh itu, datanglah awal ke masjid untuk solat berjemaah dan rebutlah saf yang pertama. Secara logiknyapun, orang yang berada di saf belakang merupakan orang yang jauh daripada Allah kerana kedudukannya jauh daripada mihrab. Justeru, tidak hairanlah sekiranya Allah membelakangkan golongan ini. Justeru, kita tidak boleh memandang enteng akan hal ini. Langkahlangkah yang bijak perlu diambil bagi menghidupkan kembali Sunnah Nabi ini. -WALLAHU A’ALAM-

_____________________________________________________________
8) Hadis riwayat Imam Muslim dalam Sohih Muslim, kitab as-Solat, hadis no.438.

-12LURUSKAN DAN RAPATKAN SAF KETIKA SOLAT Adapun meluruskan dan merapatkan saf itu adalah suatu perkara yang disuruh oleh Rasulullah dalam sabdanya: Berita daripada Anas r.a. mengatakan, bahawa pada suatu kali qamat untuk solat telah diucapkan orang. Rasulullah S.A.W. menghadapkan mukanya kepada kami, lalu beliau bersabda: “Luruskan dan rapatkan safmu! Sesungguhnya aku dapat melihatmu dibelakangku.” (HR. Bukhari)(9) Berita daripada Abu Hurairah r.a. daripada Nabi S.A.W., bahawa beliau bersabda: “Imam itu ditetapkan untuk diikuti. Kerana itu janganlah kamu menyalahinya. Apabila dia ruku’, maka ruku’ pulalah kamu. Apabila dia membaca Sami’allahu liman hamidah, maka baca pulalah Rabbana lakal hamdu. Dan apabila dia sujud, sujud pulalah kamu. Apabila dia duduk, duduk pulalah semuanya. Dan luruskanlah saf (barisan) dalam solat, sesungguhnya meluruskan saf itu sebaik-baik solat.” (HR. Bukhari) Luruskan dan rapatkan saf juga merupakan satu daripada kesempurnaan solat. Daripada Qatadah, daripada Anas, daripada Nabi S.A.W. bersabda: “Luruskan saf kamu, sebab sesungguhnya lurusnya saf itu termasuk dalam kesempurnaan solat. (HR. Bukhari) Sabda Nabi lagi: “Luruskan saf kamu, kerana meluruskan saf merupakan bahagian daripada kesempurnaan solat.” (HR. Muslim)(10)

Dalam sabda Rasulullah, baginda menggunakan kata kerja suruhan ‘akimu sufufakum!’dan ’sawwu sufufakum’ yang diterjemahkan oleh _____________________________________________________________
9) Hadis riwayat Imam al-Bukhari dalam Sohih al-Bukhari, kitab al-Azan, hadis no.719. 10) Hadis riwayat Imam Muslim dalam Sohih Muslim, kitab as-Solat, hadis no.433.

-13ulama’ dengan maksud “luruskan saf!” Jadi, meluruskan saf di dalam solat berjemaah merupakan suruhan Nabi S.A.W.. Malah ada ulama’ yang memandang penyempurnaan saf dalam solat adalah wajib. Menurut Syeikh Muhammad Nashiruddeen al Baani rahimahullah berkata: Mendirikan dan meluruskan saf hukumnya wajib kerana terdapat perintah yang berasal daripada Rasulullah S.A.W.. Kalimat perintah (ism fi’l amar dalam hadis-hadis tentang kesempurnaan saf) itu pada asalnya bererti wajib, kecuali ada qarinah (petunjuk lain) yang mengalihkan daripada pengertian wajib tersebut(11). Cara Meluruskan Saf Kebiasaannya, imam akan mengarahkan ma’mumnya meluruskan saf sebelum memulakan solat. Imam akan melaungakan “luruskan dan rapatkan saf!” Masalahnya di sini, imam sama sekali tidak menyatakan cara meluruskan dan merapatkan saf yang sebenar yang diajarkan oleh Nabi besar kita, Nabi Muhammad S.A.W. Sedangkan Nabi telah mengajarkan kita cara meluruskan dan merapatkan saf di dalam hadis syarifnya. Terdapat beberapa buah hadis yang memperihalkan cara meluruskan dan merapatkan saf yang sebenar. Saya tulis sebuah hadis yang saya petik dari Kitab Sohih Bukhari di bawah. Daripada Anas r.a., daripada Nabi S.A.W. bersabda: “Luruskan saf! Sesungguhnya aku dapat melihat kamu semua dari belakang punggungku.” Anas melanjutkan katanya: “Dan antara kami ada yang bertemu bahu dengan bahu kawannya, dan buku lali dengan buku lali.” (HR. Bukhari)(12) Namun begitu, terlalu sedikit dalam kalangan masyarakat kita yang mengamalkannya. Mungkin, pada tanggapan mereka kesempurnaan saf hanyalah dengan memastikan barisan lurus. Sedangkan terdapat lagi

beberapa perkara lain yang juga telah diperintahkan oleh Rasulullah S.A.W. berkenaan dengan kesempurnaan saf: _____________________________________________________________
11) Syeikh Abu Ubaidah Masyhur Salman, Total Koreksi Ritual Solat, muka surat.216. 12) Hadis riwayat Imam al-Bukhari dalam Sohih al-Bukhari, kitab al-Azan, hadis no.725.

-141) Merapatkan bahu dengan bahu orang yang solat di sebelah. 2) Merapatkan buku lali dengan buku lali orang yang solat di sebelah. Dalam hadis yang lain ada disebutkan satu lagi perkara(13): 3) Merapatkan lutut dengan lutut orang yang solat di sebelah. Namun begitu, sunnah Nabi S.A.W. ini seakan-akan sudah lenyap terutamanya dari masjid-masjid di tanah air kita. Apa yang dapat dilihat hanyalah respon yang amat menyedihkan apabila seseorang yang peka terhadap sunnah Nabi cuba mempraktikkannya (melakukan suruhan tersebut). Dan tindak balasnya ialah ramai dalam kalangan jemaah akan menjauhkan buku lali dan bahu masing-masing apabila orang tersebut cuba mempraktikkannya. Namun begitu, kita tidak boleh salahkan mereka kerana sunnah ini sememangnya tidak disebarkan meluas di Malaysia apalagi untuk dipraktikkan. Justeru, langkah yang bijak perlu dilakukan bagi menangani masalah ini. Contohnya seperti menyebarkan sunnah ini. Saya yakin sekiranya sunnah ini diajar secara meluas dalam pengajian, nescaya ia akan diamalkan di seluruh masjid-masjid di Malaysia. Antara hikmah meluruskan saf: 1) Dapat menyumbang kepada kesempurnaan solat. Daripada Qatadah, daripada Anas, daripada Nabi S.A.W. bersabda: “Luruskan saf kamu, sebab sesungguhnya lurusnya saf itu termasuk dalam kesempurnaan solat. (HR. Bukhari) 2) Dapat menyumbang kepada penyatuan hati umat Islam. Sabda Nabi

_____________________________________________________________
13) Maksud matan hadis: “Daripada Nu’man bin Bashir (r.a.), dia berkata: “Aku melihat seseorang merapatkan bahunya dengan bahu saudaranya, merapatkan (melekatkan) lututnya dengan lutut saudaranya dan melekatkan mata kakinya (buku lali) dengan mata kaki saudaranya.” (Hadis riwayat Imam Abu Daud dalam Sunan Abu Daud, kitab as-Solat, hadis no.566)

-15S.A.W.: “Luruskan saf solat kamu dan janganlah kamu bercerai-berai (dalam mendirikan saf), akan tercerai-berai hati kamu. (HR. Muslim)(14) Dan terdapat juga sebuah hadis lain yang menyentuh berkenaan hal ini(15). Menurut Syaikh Abu Ubaidah Masyhur: …dalam perintah meluruskan dan merapatkan saf merupakan unsur pendekatan jiwa yang akan menjalinkan hubungan persaudaraan dan keinginan saling menolong. Bagaimana tidaknya? Bukankah bahu si miskin berhimpitan dengan bahu si konglomerat, kaki si kuat melekat dengan kaki si lemah. Dan semuanya berada dalam satu saf, bagaikan bangunan yang tersusun rapat(16). 3) Ia dapat menghindari gangguan syaitan ke atas orang yang bersolat. Terdapat sebuah hadis yang mengkhabarkan bahawa Rasulullah menyeru supaya merapatkan saf, dekatkan antara saf, dan tegakkanlah tengkok kerana Rasulullah melihat syaitan menyusup di sela-sela (celah-celah) saf seperti anak kambing(17). 4) Allah Taala mencintai mereka yang menyempurnakan saf. Dalam hadis riwayat Abu Daud(18), ada disebutkan bahawa langkah yang sangat dicintai Allah ialah langkah seorang hamba menyambung (menyempurnakan) saf. 5) Ganjaran pahala yang besar bagi mereka yang menyempurnakan saf di _____________________________________________________________
14) lihat nombor 10. 15) Maksud matan hadis, Rasulullah S.A.W. bersabda: “Tegakkanlah saf-saf kamu sekalian sebanyak tiga kali, demi Allah (kamu diperintahkan agar) merapatkan/meluruskan saf-saf kamu, atau Allah akan menceraiberaikan hati kamu.” (Hadis riwayat Imam Abu Daud dalam Sunan Abu Daud, kitab as-Solat, hadis no.566)

16) Syaikh Abu Ubaidah Masyhur Salman, Total Koreksi Ritual Solat, (Edisi terjemahan oleh W. Djunaedi S, Pustaka Azzam, Jakarta 2001), muka surat 213. 17) Maksud matan hadis Abu Daud ini, Rasulullah S.A.W. bersabda: “Rapatkanlah saf kamu sekalian, dekatkanlah antara saf, tegakkanlah tengkok kamu. Demi Zat yang jiwaku berada dalam genggaman Tangan-Nya, sesungguhnya aku melihat syaitan menyusup di sela-sela (celah-celah) saf seperti anak kambing.” (Hadis riwayat Imam Abu Daud dalam Sunan Abu Daud, kitab as-Solat, hadis no.571)

-16dalam solatnya. Rasulullah S.A.W. bersabda: “Orang yang paling baik antara kalian adalah seseorang yang paling lembut bahunya di dalam solat, tidak ada sebuah langkah yang pahalanya lebih besar daripada langkah seseorang yang melangkah untuk menutup celah di dalam saf. (HR. Thabarani dan Ibnu Hibban, Sohih)(19) 6) Allah S.W.T. dan para malaikat-Nya berselawat (memberi segala penghormatan dan kebaikan) kepada mereka yang menyempurnakan saf dalam solat. Sabda Rasulullah S.A.W.: “Allah S.W.T. dan para malaikat-Nya berselawat kepada orang-orang yang berada di saf pertama.” Para sahabat bertanya: “Ya Rasulullah, bagaimana pula dengan saf kedua dengan yang kedua?” Baginda bersabda: “Sesungguhnya Allah dan para malaikat-Nya berselawat kepada orang-orang yang berada di saf pertama.” Para sahabat bertanya lagi: “Ya Rasulullah, bagaimana dengan saf kedua?” Rasulullah menjawab: “Ya, juga bagi saf yang kedua.” (HR. Bukhari)(20) PERANAN IMAM DALAM MELURUSKAN DAN MERAPATKAN SAF 1) Melaungkan suruhan meluruskan saf Rasulullah S.A.W. sebelum memulakan solat, baginda akan memastikan makmum dibelakangnya meluruskan saf terlebih dahulu. Anas bin Malik r.a. berkata: Ketika telah iqamah untuk solat. Maka Rasulullah S.A.W. menghadap kepada kami dengan wajahnya seraya bersada: “Luruskan saf dan rapatkanlah kerana sesungguhnya aku melihat kalian dari belakang punggungku.” _____________________________________________________________

18) Maksud matan hadis Abu Daud ini, Rasulullah bersabda: “Tidak ada suatu langkah yang sangat dicintai oleh Allah daripada langkah seseorang hamba untuk menyambung (menyempurnakan) saf (dalam solat).” (Hadis riwayat Imam Abu Daud dalam Sunan Abu Daud, kitab as-Solat, hadis no.457) 19) Hadis riwayat Imam at-Thabarani dalam al-Awsath dan juga diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban dalam Sohih Ibnu Hibban. 20) Lihat nombor 5.

-17(HR. Bukhari)(21) Namun begitu, apa yang biasa kita lihat di masjid-masjid terutamanya di Malaysia, para imam hanya melaungkan suruhan ‘luruskan saf!’ tanpa melihat jemaah dibelakang waima mereka mengikuti arahan tersebut atau tidak. Tindakan ini adalah seperti melepaskan batuk di tangga. Dan ada juga imam yang menyuruh makmum meluruskan saf akan tetapi dia jahil tentang cara meluruskan saf. Oleh sebab itu, imam hendaklah dipilih dalam kalangan orang yang berilmu. 2) Ada juga riwayat yang mengatakan bahawa Rasulullah S.A.W. pergi ke setiap barisan untuk melihat sama ada saf telah benar-benar lurus sebelum memulakan solat(22). Di zaman Sayyidina Umar Al-Khattab r.a. pula, beliau mewakilkan tugas meluruskan saf kepada seseorang. Beliau tidak akan bertakbir untuk memulakan solat sehingga orang yang membantunya dalam meluruskan saf itu memberitahu bahawa saf telah benar-benar lurus. Begitu juga dengan Sayyidina Uthman al-Affan r.a. dan Sayyidina Ali r.a., mereka berdua bersepakat untuk melakukan apa yang telah dilakukan oleh Sayyidina Umar. Dahulu, Sayyidina Ali selalu mengatakan: “Maju wahai si fulan! Mundur sedikit wahai si fulan(23). Jadi, para imam haruslah memberikan perhatian terhadap perkara ini dengan penuh kesungguhan supaya amalan kita selari dengan Sunnah Nabi Muhammad S.A.W. dan juga Sunnah Khulafa’ ar Rasyidin al-Muhdiyyin. Sabda Nabi S.A.W.: _____________________________________________________________
21) Lihat nombor 9. 22) Maksud matan hadis: Daripada al-Bara’ bin ‘Aazib (r.a.), dia berkata, “Aalah Rasulullah S.A.W. memasuki celah-celah barisan (saf) sambil mengusp dada dan bahu kami”.

(Hadis riwayat Imam Abu Daud dalam Sunan Abu Daud, kitab as-Solat, hadis no.568) 23) Syaikh Abu Ubaidah Masyhur Salman, Total Koreksi Ritual Solat, (Edisi terjemahan oleh W. Djunaedi S, Pustaka Azzam, Jakarta 2001), muka surat 216. Syaikh Masyhur telah mengambil athar ini daripada kitab Jami’ at-Tirmizi, al-Muwatha’ tulisan Imam Malik rahimahullah, al-Umm karya Imam as-Syafi’e rahimahullah, as-Solah yang dianggap karya Imam Ahmad rahimahullah, dan al-Muhalla’ oleh Imam Ibnu Hazam rahimahullah.

-18Daripada Abu Najih al-Irbaadh bin Saariyah r.a., katanya: “Rasulullah S.A.W. telah memberi peringatan kepada kami dengan peringatan yang menakutkan hati dan mengalirkan air mata, lantas kami berkata: “wahai Rasulullah, ia seolah-olah peringatan perpisahan, maka berilah wasiat kepada kami.” Baginda bersabda: “…oleh itu, kamu wajib berpegang dengan sunnahku dan sunnah khulafa’ ar-Rasyidin al-Muhdiyyin…” (HR. Abu Daud dan Tirmizi, Hasan Sohih)(24) Sekiranya kita masih berdegil untuk tidak meluruskan saf, maka ada akibat buruknya akan berlaku seperti mana sabda nabi: Berita daripada Nu’man bin Basyir r.a. mengatakan, bahawa Rasulullah S.A.W. bersabda: Luruskan saf (barisan)-mu! Atau Allah akan mempertikaikan arahmu (berpecah-belah) nanti. (HR. Bukhari) Sebagai tambahan, kita seharusnya lebih mudah meluruskan saf kerana kebanyakan masjid-masjid di dunia kini mempunyai garisan petanda untuk melurukan saf. Hal ini demikian kerana, garisan ini bukanlah hiasan sematamata dan ia dibuat untuk menjadikan jemaah lebih mudah meluruskan saf (dengan meletakkan tumit di atas garisan itu). -WALLAHU A’ALAM-

_____________________________________________________________
24) Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud dalam kitab Sunnah, bab Melazimi Sunnah, no.4607 dan Tirmizi dalam kitab Ilmu, bab Hadis Yang Menyuruh Berpegang Denagn Sunnah Dan Menjauhi Bida’ah, no.2678.

-19MEMPERBELAKANGKAN SAF KANAK-KANAK Acapkali kita lihat di masjid, kanak-kanak dikhususkan dalam satu saf dan saf tersebut dibelakangkan di bahagian belakang dewan solat (jauh jaraknya daripada saf orang dewasa). Beberapa situasi yang kita lihat di sini ialah, pertama, kanak-kanak diasingkan daripada orang dewasa. Keduanya, saf kanak-kanak itu diletakkan jauh di belakang dewan solat. Fenomena ini merupakan fenomena yang sudah biasa dalam masyarakat kita. Tidak dinafikan bahawa pendapat yang menyatakan saf kanak-kanak perlu diasingkan daripada saf dewasa juga sebahagian daripada ijtihad ulama’ berdasarkan beberapa dalil yang akan dibincangkan. Galakan Membawa Anak Ke Masjid Membawa anak-anak ke masjid ialah satu perbuatan yang amat digalakkan. Hal ini demikian kerana dengan melazimkannya akan membiasakan mereka untuk bersolat di masjid. Adalah menjadi tanggungjawab dan perhatian setiap ibu bapa supaya menyuruh mereka solat dan melazimkan mereka ke masjid apabila anak-anak mereka mencapai umur tujuh tahun. Setelah mencapai umur sepuluh tahun, pukullah mereka sekiranya mereka tidak menunaikan solat. Sabda Nabi S.A.W.: “Peritahkanlah anak-anak kamu untuk mendirikan solat ketika umur tujuh tahun, dan pukullah mereka (sekiranya mereka tidak mendirikan solat) ketika umur mereka sepuluh tahun serta pisahkanlah tempat tidur mereka antara lelaki dan perempuan.” (HR. Abu Daud, Sohih) Berdasarkan hadis, Nabi menyuruh ibu bapa mengajar anak-anak menunaikan solat pada umur tujuh tahun. Justeru dari waktu inilah bermulanya pendidikan mengenai solat terhadap kanak-kanak. Mereka

sepatutnya sudah mula diajarkan cara-cara menunaikan solat dan mengajar mereka mengenali institusi masjid. Inilah tarbiah (didikan) kepada anak-anak yang ditunjukkan oleh Nabi S.A.W. menunjukkan betapa pentingnya kedudukan solat itu dalam Islam. Selain itu ibu bapa juga perlu beri perhatian dalam memisahkan tempat tidur antara anak lelaki dan anak perempuan. -20Dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim daripada Abu Qatadah al-Ansari r.a., beliau berkata yangmembawa maksud: “Aku melihat Nabi S.A.W. mengimami solat sedang mendukung Umamah binti Abi al-Ansari yang juga merupakan anak perempuan Zainab binti Rasulullah S.A.W.. Apabila baginda rukuk diletakkannya dan apabila bangun daripada sujud baginda mengangkatnya semula.” (HR. Muslim) Berdasarkan hadis, pelajaran-pelajaran yang dapat diambil: 1)
2)

3)

Perbuatan Nabi S.A.W. mendukung cucumya, Umamah sewaktu mengimami solat menujukkan tiada halangan membawa masuk kanak-kanak ke dalam masjid. Perbuatan Nabi ini juga menunjukkan bahawa kanak-kanak yang belum baligh dan mumaiyiz tidak membatalkan solat seseorang seperti yang disalah fahami oleh sebahagian masyarakat kita ini. Kata mereka, sekiranya kanak-kanak berada di dalam satu saf dengan orang dewasa akan menyebabkan satu saf terbatal kerana kanak-kanak menanggung najis. Pendapat ini batil sama sekali. Pergerakan yang lebih daripada tiga kali tidak membatalkan solat seseorang. Perbuatan Rasulullah S.A.W. meletak dan mengangkat cucunya pasti melebihi tiga pergerakan yang besar tetapi ia tidak membatalkan solat.

Kesimpulannya , sekiranya kanak-kanak yang mencapai umur mumaiyiz iaitu dalam lingkungan tujuh tahun ke atas maka tidak dihalang untuk mereka dibawa ke masjid bahkan ia digalakkan sebagai latihan untuk membiasakan mereka bersolat di masjid. Adapun kanak-kanak yang kurang daripada umur tujuh tahun atau yang belum mumiyiz tidak digalakkan dibawa ke masjid kerana dikhuwatiri akan mengganggu orang lain dan mengotorkan masjid. Namun, sekiranya dapat dikawal, tidak mengapa. Juga

sekiranya ada hajat yang mendesak, contohnya seperti tiada sesiapa yang boleh menjaganya di rumah. Hal ini antara yang dinyatakan oleh Lajnah Daimah iaitu majlis fatwa Saudi juga pendapat yang dikemukakan oleh Syeikh Soleh al-Fauzan. Adapun hadis yang digunapakai oleh sebahagian pihak yang melarang membawa kanak-kanak ke masjid merupakan hadis dhaif (lemah) dan ia -21tidak boleh dijadikan hujah. Hadisnya bermaksud: “Jauhkanlah kanak-kanak daripada masjid.” (HR. Ibn Hibban, Dhaif) Hujah Kanak-Kanak Boleh Bercampur Dengan Orang Dewasa Dalam Solat Berikut merupakan dalil yang menunjukkan kanak-kanak boleh bercampur dengan orang dewasa dalam satu saf: 1) Hadis yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim daripada Anas r.a., beliau berkata: “Nabi S.A.W. bersolat di rumah Ummu Sulaim, aku (Anas) dan seorang anak yatim mengikutnya bersolat di belakangnya dan Ummu Sulaim di belakang kami.” (HR. Bukhari dan Muslim) Jadi, berasarkan hadis, Anas bersolat bersama seorang anak yatim di belakang Nabi S.A.W.. Maka, sudah tentu anak yatim tersebut ialah seorang yang belum baligh kerana, sekiranya dia sudah baligh, dia tidak dipanggil anak yatim lagi. Hal ini menunjukkan seorang kanak-kanak boleh berada satu saf dengan orang dewasa. 2) Hadis yang diriwayatkan oleh al-Bukhari, Ibn Abbas r.a. berkata yang bermaksud: “Aku bermalam di rumah ibu saudaraku Maimunah, pada malam itu Nabi S.A.W. bersolat. Maka aku pun bersolat bersamanya lalu berdiri di sebelah kirinya. Kemudian Nabi S.A.W. memegang kepalaku sambil menarik aku ke sebelah kanannya.” (HR. Bukhari)

Berdasarkan hadis, Ibn Abbas yang ketika itu masih kecil bersolat bersama Nabi S.A.W.. Hal ini menunjukkan kanak-kanak boleh berada di belakang imam di dalam solat. Pendapat Di Dalam Kitab-Kitab Fiqh -22Di dalam kitab-kitab fiqh dinyatakan susunan saf ketika solat berjemaah seperti yang dinyatakan oleh Dr. Abdul Karim Zaidan di dalam kitabnya ‘alMufassal’(25), “Hendaklah saf dimulai orang dewasa kemudian diikuti oleh kanak-kanak kemudian khunsa seterusnya perempuan dan akhirnya kanakkanak perempuan.” Pendapat ini juga dipegang oleh Imam Ibn Qudamah al-Maqdisi alHanbali seperti yang dinyatakan di dalam kitab ‘al-Mughni’(26) Dalam kalangan ulama’ Syafi’eyyah juga berpendapat sedemikian. Tetapi, sekiranya kita melihat dengan teliti, kita akan dapati mereka tidak mengkhususkan satu saf untuk kanak-kanak sehingga mereka langsung tidak boleh bersolat satu saf dengan orang dewasa. Hal ini dibuktikan dengan apa yang dinyatakan oleh Imam Khatib al-Syarbini di dalam kitabnya, ‘Mughni al-Muhtaj ila Makrifati Ma’ani alfaz al-Minhaj’(27). Katanya: “Adapun dibelakangkan kanak-kanak daripada orang dewasa seperti yang diperkatakan oleh al-Azraie apabila saf orang dewasa telah penuh, tetapi sekiranya terdapat kekosongan pada saf orang dewasa, maka ia diisi dengan kanak-kanak.” Jelaslah bahawa sekiranya terdapat kekosongan pada saf orang dewasa, ia boleh diisi dengan kanak-kanak. Hal ini amatlah kontradiksi dengan fenomena yang berlaku dalam masyarakat kita hari ini. Walaupun terdapat banyak ruang kosong dalam saf dewasa, kanak-kanak tetap dipinggirkan dalam satu saf yang khusus di belakang dewan solat. Menghususkan Saf Untuk Kanak-Kanak Antara dalil yang digunapakai oleh mereka yang mengkhususkan saf bagi kanak-kanak sehingga menjadikan saf kanak-kanak jauh di belakang dewan solat ialah:

1) Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Sabda Nabi S.A.W.: _____________________________________________________________
25) Al-Mufassal, jilid 1, muka surat 244-245. 26) Al-Mughni, jilid 2, muka surat 429. 27) Mughni al-Muhtaj ila Makrifati Ma’ani alfaz al-Minhaj, jilid 1, muka surat 492.

-23“Hendaklah mereka yang berada di belakangku ahli ahlam (baligh) dan Nuha (berakal), kemudian seterusnya mdan seterusnya.” (HR. Muslim) Ulil ahlam dan Nuha juga bermaksud mereka yang mempunyai ilmu dan tahu hukum-hakam solat berjemaah (boleh membetulkan imam sekiranya silap). Syeikh Soleh Ibn Utsaiman menjawab: Dalil ini tidak tepat untuk dijadikan hujah mengasingkan kanak-kanak daripada saf orang dewasa. Hal ini juga bertentangan dengan sabda Nabi S.A.W. yang bermaksud: “Sesiapa yang mendahului orang lain kepada sesuatu maka dia lebih berhak mendapatkannya.” Hadis yang diriwayatkan oleh Muslim ini membawa maksud galakan dan gesaan kepada ulil ahlam dan Nuha iaitu yang baligh dan berakal supaya berada di belakang Rasulullah kerana mereka lebih faham daripada kanakkanak. Nabi tidak menyatakan jangan berada di belakangku kecuali yang baligh dan berakal (bukan satu tegahan kepada kanak-kanak untuk berada di belakang Rasulullah). Sekiranya lafaz hadis datang seperti lafaz ini iaitu tegahan berada di belakang Nabi kecuali kepada mereka yang dinyatakan maka ketika itu barulah membawa hukum kanak-kanak tidak boleh berada di saf belakang Nabi S.A.W.. Tetapi walaupun demikian para ulama’ bersetuju bahawa mereka yang sepatutnya berada di belakang imam ialah mereka yang baligh dan berakal yang mempunyai ilmu tentang solat, supaya sekiranya berlaku sesuatu maka orang yang berada di belakang imam tahu apa yang perlu dilakukan. Contohnya apabila imam batal solat, makmum di belakang imam dapat bertindak menggantikan imam mengikut kaifiyat yang betul.

Ingin saya ingatkan bahawa bukan hanya kanak-kanak sahaja yang tidak sepatutnya duduk di belakang imam tetapi merupakan suatu kesalahan juga sebahagian orang awam dewasa yang sering berada di belakang imam malahan berada tepat belakang imam sedangkan mereka kurang ilmu tentang solat jemaah. Nanti akan menyebabkan mereka tidak tahu tindakan yang perlu diambil sekiranya sesuatu berlaku kepada imam. -242) Hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Daud: “Rasulullah S.A.W. menjadikan saf orang dewasa di hadapan kanakkanak, dan saf kanak-kanak di belakang mereka sementara saf perempuan di belakang kanak-kanak.” Syeikh al-Baani mengatakan: “Sanad (rangkaian perawi) hadis ini dhaif (lemah). Terdapat seorang periwayat hadis yang lemah namanya Syahr bin Husyab. Menjadikan saf kanak-kanak di belakang saf dewasa aku tidak mendapati hadis yang lain kecuali hadis ini sahaja dan ia tidak boleh dijadikan hujah. Aku berpendapat tidak mengapa kanak-kanak bersolat sekali dengan saf dewasa sekiranya terdapat kekosongan. Hadis Anas yang bersolat bersama seorang anak yatim di belakang Rasulullah S.A.W. menjadi hujah dalam masalah ini.”(28). Ini ialah kata Syeikh al-Baani, seorang ulama’ hadis yang terkenal. Adalah dalam hidupnya itu mengkaji hadis. Beliau juga telah menulis kitabkitab hadis yang mengasingkan antara hak dan batil. Dan katanya dia tidak menemui suatu dalil mengasingkan saf kanak-kanak daripada orang dewasa pun selain hadis tersebut. Justeru, pendapatnya tidak mengapa kanak-kanak bersolat sekali dengan saf orang dewasa sekiranya ada kosong kerana terdapat dalil yang boleh dijadikan hujah. 3) hujah lain yang cukup popular dalam bibir-bibir masyarakat ialah kanakkanak menanggung najis yang sekiranya bersolat bersama di dalam satu saf maka akan batallah satu saf tersebut. Hujah ini ialah hujah yang tidak dibina atas sebarang dalil. Mungkin ia cuma qaulul insan (kata-kata manusia) yang dibina oleh orang dewasa untuk mendatangkan keegoannya membezabezakan mereka dengan kanak-kanak. Bahkan terdapat hadis yang menyatakan Rasulullah mendukung cucunya, Umamah ketika solat.

Imam Ibn Rajab al-Hanbali menyatakan: “Hadis menunjukkan bersihnya pakaian kanak-kanak, sekiranya dihukum najis sudah tentu Nabi tidak mendukungnya, begitu juga yang dinaskan (disebut) oleh Imam al-Syafi’e dan selainnya. Perkara Negatif Yang Berlaku Sekiranya Mengasingkan Kanak-Kanak Di _____________________________________________________________
28) Tamamul Minnah, muka surat 284.

-25Belakang Dewan Solat:
1)

2)

3)

4)

5) 6)

7)

Menyebabkan kanak-kanak tidak suka kepada masjid, apabila hal ini berterusan mereka akan berasa bagai tidak dipedulikan kerana mereka diletakkan di belakang dewan solat. Apabila mereka meningkat dewasa mereka akan menjauhkan diri daripada institusi masjid. Menyebabkan mereka berasa masjid bukan tempat untuk kanakkanak atau orang muda kerana apabila mereka datang ke masjid seolah-olah mereka ini tidak dilayan dan ditempatkan di saf yang paling belakang. Menyebabkan mereka berasa mereka tiada hak untuk duduk di dalam saf. Hal ini demikian kerana apabila mereka hadir awal dan duduk di saf hadapan pasti akan ada siak yang menyuruhnya ke belakang sedangkan tempat itu merupakan haknya. Menimbulkan sangka buruk terhadap islam kerana membandingbezakan antara golongan (kanak-kanak dan dewasa). Menimbulkan rasa benci terhadap orang yang memarahi dan menyuruhnya duduk di belakang. Menimbulkan perkara buruk apabila mengumpulkan kanak-kanak di satu tempat di belakang masjid. Sudah pasti mereka akan bermain sesama sendiri dan membuat bising seterusnya mengganggu orang yang berada di dalam masjid. Hal ini merupakan fitrah kanak-kanak. Untuk mengelakkan perkara ini berlaku adalah lebih baik kanakkanak itu duduk bersama ayahnya atau penjaganya sewaktu berada di dalam masjid kerana hal ini menghalang untuk mereka berkumpul dan membuat bising. Menghalang ukhuwah silaturrahim. Sekiranya kanak-kanak bersama-sama orang dewasa di dalam satu saf, maka silaturrahim dapat dijalin(sebagai mengambil hikmah solat berjemaah). Tetapi sekiranya tidak, ia hanyalah menghalang ukhuwah silaturrahim.

-WALLAHU A’ALAM-

-26SOLAT HAJAT BERJEMAAH Solat hajat merupakan suatu solat sunat yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Namun, nama solat ini tidaklah dinamakan oleh Nabi pada zaman dahulu. Nama solat ini telah dinamakan oleh ulama’ untuk menterjemahkan sunat-sunat yang dilakukan olen Nabi berdasarkan hadis Nabawi. Solat hajat ialah solat yang ditunaikan untuk kita memohon sesuatu hajat kepada Allah sama ada ingin mendapat sesuatu kebaikan atau menolak sesuatu keburukan(29). Setiap muslim disunatkan mengerjakan solat sunat hajat sekiranya mempunyai sesuatu hajat sama ada kecil atau besar. Solat ini dilakukan untuk tujuan melahirkan rasa perhambaan dan kekerdilan diri kepada Allah S.W.T. sebelum memohon sesuatu hajat. Adapun satu daripada dalilnya ialah hadis riwayat Imam Ahmad(30). Namun yang menjadi pertikaiannya ialah cara melaksanaknnya. Berjemaah atau bersendirian? Sudah tentu bersendirian itu boleh. Cuma yang menjadi persoalannya ialah secara berjemaah. Apakah relevannya melakukan solat hajat secara berjemaah. Dan yang paling penting ialah adakah disyariatkan solat hajat dilakukan secara berjemaah? Fenomena Solat Hajat Berjemaah Apabila musim peperiksaan menjelang, beberapa pihak akan membuat majlis solat hajat perdana. Mereka akan menjemput orang ramai untuk bersama-sama solat sunat hajat dan membaca doa selamat. Peristiwa ini merupakan senario yang biasa dilihat dalam masyarakat kita. Begitu juga

apabila sesuatu perkara menimpa seseorang. Mereka akan menjemput pak imam untuk mengetuai solat hajat berjemaah dan doa selamat. Contohnya seperti rumah baru siap, hilang barang berharga, dan hendak pergi ke sesuatu _____________________________________________________________
29) Buku teks Pendidikan Islam Tingkatan 3, muka surat 170. 30) Maksud matan hadis riwayat Ahmad, Rasulullah bersabda: “Sesiapa berwudu’ dengan sempurna, kemudian melakukan solat dua rakaat dengan sempurna, Allah akan mengurniakan apa-apa sahaja yang dipohon sama ada cepat atau lambat.”

-27tempat yang jauh. Daripada satu aspek, ia menggambarkan suatu perkara yang positif. Tetapi daripada suatu sudut yang lain, banyak perkara yang tak kena. Jika diselidiki, fenomena ini tidak pernah berlaku di zaman Rasulullah. Sekiranya pernah berlaku pasti ada riwayat yang menyebutnya. Bukankah mereka juga mempunyai hajat, membeli kereta baharu dan rumah baharu. Tetapi mereka tidak melaksanakan solat hajat berjemaah. Memang betul apa yang dilakukan oleh masyarakat kita pada masa kini iaitu mereka bersolat apabila ingin meminta sesuatu. Allah berfirman: “Wahai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan dengan sabar dan solat, sesungguhnya Allah bersama dengan orang yang bersabar.” (Al Baqarah:153) Berkenaan dengan solat hajat ada hadisnya yang diriwayatkan oleh alTirmizi(31). Hadis ini menyentuh bahawa sesiapa yang mempunyai hajat kepada Allah atau kepada manusia, hendaklah berwuduk dengan sempurna kemudian bersolat dan setelah itu pujilah Allah dan berselawat kepada Rasulullah. Bagaimanapun riwayat ini dhaif kerana ada perawi yang dipertikai. Jika diandaikan sohih pun ia tidak dapat menyokong amalan yang berlaku dalam masyarakat kita iaitu menjemput sekumpulan orang untuk bersama-sama mendirikan solat hajat berjemaah. Hadis ini Cuma menyatakan untuk individu yang mempunyai hajat tanpa menyatakan perlu mengajak orang _____________________________________________________________
31) Maksud matan hadis at-Tirmizi ini: Diriwayatkan daripada Fa’id bin Abdul Rahman katanya: Rasulullah S.A.W. bersabda: “Sesiapa yang mempunyai hajat kepada Allah atau kepada sesiapa dalam

kalangan anak Adam, maka hendaklah dia berwudu’ dengan sempurna kemudian bersolat. Setelah itu pujilah Allah dan selawat kepada Rasulullah S.A.W. dan ucapkanlah: Tiada Tuhan melainkan Allah yang Maha Penyantun lagi maha pemurah. Maha Suci Tuhan Arasy yang Agung, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Aku memohon penyebab-penyebab kepada rahmatMu, kepastian-kepastian kepada pengampunanMu, kekayaan daripada semua kebajikan, kesejahteraan daripada semua dosa, janganlah Engkau tinggal untukku satu dosapun melainkan Engkau ampunkanlah, tidak ada kegundahan melainkan Engkau lepaskanlah, tidak ada hajat yang Engkau redai melainkan Engkau tunaikan, wahai Yang Maha Penyayang.” (HR. Tirmizi, Dhaif)

-28lain untuk solat bersama-sama. Hujah Orang Yang Menggalakkan Solat Hajat Berjemaah Sesetengah pihak mendakwa solat hajat berjemah pernah berlaku di zaman Rasulullah. Katanya, sahabat pernah mengajak Rasulullah S.A.W. datang bersolat hajat di rumahnya. Hadisnya seperti berikut: “Daripada Anas bin Malik katanya bahawa neneknya, Mulaikah telah menjemput Rasulullahh S.A.W. untuk makan makanan yang disediakannya. Lalu Rasulullah S.A.W. makan sebahagian daripadanya kemudian bersabda: “Bangunlah, saya akan mengimamkan solat kamu. Lalu saya mendapatkan sekeping tikar kami yang bewarna hitam kerana sudah lama digunakan, kemudian saya merenjiskannya dengan air. Rasulullah S.A.W. berdiri, seorang anak yatim berdiri bersama saya dan nenek di belakang kami. Baginda bersolat mengimami kami sebanyak dua rakaat.” (HR. Bukhari) Walaupun hadis tersebut sahih, namun kita tidak boleh menjadikannya sebagai hujah solat hajat berjemaah. Sekiranya kita lihat, tidak jelas dalam hadis menunjukkan bahawa Rasulullah datang untuk solat hajat. Tujuan kedatangan baginda ialah kerana memenuhi jemputan nenek Anas dan solat Baginda iaitu sebagai doa agar diberikan keberkatan kepada ahli rumah tersebut. Ada juga ulama’ yang menjelaskan bahawa tujuan Rasulullah S.A.W. bersolat di rumah itu adalah kerana tuannya mahu Baginda menentukan satu bahagian rumah itu sebagai tempat solat yang khusus (musolla) dan mereka ingin mendapatkan keberkatan daripada Baginda. Bukannya nenek Anas mempunyai hajat tertentu untuk beliau meminta Rasulullah bersolat hajat untuknya.

Apabila keadaan tidak jelas, maka kita tidak boleh berdalil dengan hadis ini dengan mengatakan Rasulullah bersolat hajat berjemaah. Sebab-Sebab Masyarakat Masa Kini Bersolat Hajat Berjemaah 1) Gejala ikut-mengikut menyusup dalam sendi masyarakat sekarang. Atau mudah disebut sebagai amalan taqlid berleluasa. Ramai dalam kalangan mereka yang berhujah dengan mengatakan mereka hanya mengikut -29amalan tersebut kerana amalan ini dipelopori oleh orang-orang sebelumnya. Dan ada juga orang yang berhujah bahawa mereka boleh melakukan kerana agamawan masa kini seperti ustaz mengamalkannya. Lantas menambah bahawa sesiapa yang mempertikaikan amalan ustaz, maka dia tergolong dengan orang yang batil. Bukti mereka menjadi muqallid (orang yang melakukan taqlid) ialah mereka tidak tahu-menahu mengenai hujah melakukan amalan tersebut. 2) Kurang keyakinan dalam diri. Apabila tidak yakin dengan diri sendiri, mereka akan mencari orang yang dirasakannya warak supaya menjadi wakil baginya. Hal ini tidak lain dan tidak bukan menandakan lemahnya iman mereka kerana tidak yakin dengan kemurahan Allah. Tidak semestinya perlu menjadi warak dahulu baru Allah akan kabulkan hajat. Sifat tidak yakin ini juga sedikit-sedikit mengurangkan iman kita terhadap sifat As-Somad (tempat bergantung setiap sesuatu) Allah. Jika tidak yakin tentulah doa kita tidak diperkenankan Allah lantaran buruk sangkaan kita kepada Allah. Semoga Allah S.W.T. memberi hidayat kepada kita semua. Jika kita yakin bahawa Allah S.W.T. akan memakbulkan doa kita mengapa perlu kita rasa kekurangan pada kekuatan diri sendiri? Mungkin kita merasakan kita tidak cukup soleh untuk berdoa terus kepada Allah sehingga memaksa kita menjadikan pak lebai sebagai perantaraan. Seolah-olah kita belum boleh berdikari dalam soal keimanan. Sesiapa sahaja berhak dan diberi peluang untuk meningkatkan iman dan takwa. Lupakah kita bahawa Allah bersifat Ar-Rahman? Sikap pemurah Allah ini dikurniakan kepada semua hambanya tidak kira muslim atau kafir. Jadi, apakah dalam soal ini ada perbezaan antara orang biasa dan orang yang warak? Sesiapa sahaja boleh berdoa kepada Allah, asalkan dia beramal soleh. Dan beramal

soleh itu juga bukan membawa maksud perlu menjadi ‘Orang Soleh’ yang disalah ertikan pada masa kini. Mereka menganggap beramal soleh itu ialah orang yang mengabdikan diri kepada Allah, warak, dan a’lim. Walhal beramal soleh itu ialah melakukan segala suruhan Allah dan meninggalkan larangannya. Firman Allah Ta’ala: “Sesiapa yang mengerjakan amal soleh, baik lelaki mahupun perempuan -30dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya Kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan kami berikan balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik daripada apa yang telah mereka kerjakan.” (an-Nahl:97) 3) Mereka menganggap amalan berjemaah itu lebih afdhal. Sudah terpasak dalam minda masyarakat kita kini bahawa amalan berjemaah itu lebih afdhal dengan menyatakan banyak kelebihannya. Memang benar. Tetapi adakah semua amalan itu lebih afdhal secara berjemaah? Perlu kita ketahui di sini bahawa ada amalan yang disyariatkan secara sendirian dan berjemaah. Kedua-duanya tidak boleh dicampur adukkan. Sekiranya berjemaah pasti lakukannya secara berjemaah. Sekiranya sendirian, pasti lakukannya secara sendirian. Sekiranya keduaduanya boleh dilakukan, pilihlah yang lebih afdhal. Sudah kita ketahui bahawa tiada dalil yang mensyariatkan solat hajat berjemaah. Jadi, tidak salah saya katakan bahawa solat hajat disyariatkan secara sendirian berdasarkan beberapa dalil yang akan dibincangkan selepas ini. Hujah Solat Hajat Disyariatkan Secara Bersendirian Dalam kitab at-Targhib Wa al-Tarhib, al-Hafiz al-Munziri (wafat 656H), mengemukakan 5 matan hadis bawah tajuk ‘Galakan pada menunaikan solat hajat dan doanya’ iaitu hadis bernombor 1008 hingga 1012(33). Matan hadis inilah yang biasa disebut oleh para ulama’ feqh dalam mengisbatkan solat sunat hajat. Kajian tokoh-tokoh muhaddisin menunjukkan hanya satu sahaja daripada 5 hadis tersebut yang boleh dihukum sohih mengikut disiplin ilmu

hadis. Hadis tersebut ialah hadis riwayat Uthman bin Hunaif r.a. yang menceritakan tentang kisah seorang lelaki buta datang bertemu Rasulullah S.A.W. dan memohon agar didoakan untuknya supaya penglihatannya pulih kembali. Namun, Baginda hanya mrnyuruh lelaki buta itu berwuduk, solat sunat dua rakaat dan berdoa dengan lafaz doa yang diajar oleh baginda sendiri. Tiada sebarang petunjuk (qarinah) bahawa Baginda Rasulullah S.A.W. menjemput beberapa orang sahabat lain untuk menunaikan solat hajat berjemaah bagi pihak lelaki buta berkenaan atau Rasulullah solat berjemaah bersama lelaki buta berkenaan. Apa yang berlaku ialah lelaki buta -31itu sendirilah yang menunaikan solat hajat berkenaan atas tujuan memenuhi hajan dan impiannya itu. Matan hadis ini dikeluarkan oleh at-Tirmizi, no. hadis:1385. dinilai sohih oleh al-Baani dalam ‘Sohih at-Targhib Wa alTarhib, no. 678. Selama pengajian saya pula, jarang saya lihat solat hajat dalam kitabkitab feqh besar yang ditulis oleh ulama’muktabar apatah lagi menghukumkan solat sunat hajat disunatkan berjemaah. Bahkan tidak ada langsung mereka menyebut solat hajat tergolong dalam solat sunat yang dilakukan secara berjemaah. Sebagai contoh, saya bawakan apa yang terdapat dalam kitab al-Feqh alManhaji, Kitab Feqah Mazhab Syafi’e yang menjadi panduan orang ramai terutamanya di Malayasia yang banyak mengikut mazhab Syafi’e. Dalam kitab ini, solat sunat dibahagikan kepada dua bahagian, solat sunat yang tidak disunatkan berjemaah dan solat sunat yang disunatkan secara berjemaah. Apa yang saya lihat ialah tiada langsung solat sunat hajat dalam kedua-dua bahagian. Selama pengajian saya lagi, adapun solat sunat yang disunatkan secara berjemaah ada tujuh seperti yang disepakati oleh kebanyakan ulama’ besar iaitu aidaini (solat dua hari raya;solat hari raya aidilfitri dan solat hari raya aidiladha), 2 solat gerhana (gerhana matahari dan bulan), solat istisqa’ (solat minta hujan), solat tarawih dan witir. Selebihnya (solat sunat yang disyariatkan yang lain), adalah sunat secara sendirian. Seterusnya saya petik kata Imam as-Syafi’e yang berbunyi: “(Perkara kelapan) Sesungguhnya telah (disebut) bahawa nawafil (solat-solat sunat) tidak disyariatkan berjemaah padanya kecuali solat dua

hari raya (idul fitri dan idul adha), dua solat gerhana (bulan dan matahari), solat istisqa’ (minta hujan), demikian juga solat tarawih dan witir sesudahnya, apabila kita mengatakan bahawa ditunaikan berjemaah padanya (tarawih dan witir) ia afdhal. Dan adapun solat-solat sunat yang lain seperti sunat-sunat rawatib yang ( mengiringi) solatfardu, sunat dhuha dan solat-solat sunat mutlaq maka tidak disyariatkan berjemaah iaitu tidak diharuskan, tetapi kalau seseorang itu tunaikan berjemaah adalah harus dan tidak dikatakan makruh. -32Seandainya kita perhatikan betul-betul teks (nas) yang diberikan oleh Imam as-Syafi’e rahimahullah, tidak disebut dalamnya solat sunat hajat. Yang disebut hanya solat sunat rawatib, solat sunat dhuha dan solat sunat mutlaq. Perhatikan kata-kata Imam as-Syafi’e rahimahullah, “tetapi…kalau seseorang itu tunaikan berjemaah adalh harus.” Ungkapan “tetapi…kalau” membawa maksud keharusan dan kebenaran adalah berada pada tahap bawah (bukan menjadi keutamaan dan pilihan) kerana asalnya ia ditunaikan secara bersedirian. Dalam kitab Raudah at-Talibin pula, Imam an-Nawawi secara jelas menyatakan kategori solat sunat hajat daripada kumpulan solat sunat yang ditunaikan secara bersendirian bukan berjemaah. Disebut pula dalam bahagian perkara-perkara makruh dalam melaksanakan solat sunat (nawafil) menurut Mazhab Maliki iaitu sebanyak empat perkara yang makruh di mana perkara makruh yang keempat ialah: “Makruh berhimpun beramai-ramai untuk melakukan solat sunat kecuali solat sunat tarawih, kerana solat sunat dilakukan secara bersendirian. Begitu juga makruh melakukan solat sunat dalam jemaah yang kecil di suatu tempat yang masyhur dalam kalangan orang ramai. Adalah saya, al-Bantinji berpendapat apabila orang ramai ingin bersama menunaikan solat hajat berjemaah, tidaklah setiap gerangan itu mempunyai hajat yang sama. Dan adapun berhimpunnya mereka bersama satu tujuan, tidaklah setiap gerangan itu mempunyai hajat yang sama 100 peratus. -WALLAHU A’ALAM-

-33WIRID SECARA JAHR Wirid jahr membawa maksud zikir (mengingati Allah) melalui lidah secara nyaring (dengan menggunakan suara yang nyaring). Adapun berzikir itu ada dua jenis, berzikir secara nafsi (sendirian) dan berzikir secara jamai’e (berjemaah). Hal ini berdasarkan ketetapan Allah yang dinyatakan dalam hadis berikut: Berkata Allah S.W.T.: “Jika dia mengingati-Ku dalam dirinya, Aku pun mengingatinya dalam diri-Ku dan jika dia mengingati-Ku ketika berada dalam al-mala’ (di tengah jemaah), Aku mengingatinya di tengah-tengah jemaah itu.” (HR. Bukhari dan Muslim) Daripada hadis di atas, jelaslah bahawa zikir, dalam makna yang luas, ada yang berbentuk sendirian (nafsi) dan ada yang berbentuk beramai-ramai (jemaah). Yang berbentuk sendirian adalah jenis zikir yang dapat dikerjakan sendiri-sendiri tanpa jemaah, seperti bertasbih, bertahlil, bertahmid, bertakbir dan lain-lain. Manakala zikir yang berbentuk beramai-ramai (jemaah) adalah seperti berkumpul untuk berzikir (mengingati Allah) dalam majlis-majlis ilmu, halaqah, dan tazkirah. Jadi, berwirid adalah tergolong dalam zikir Nafsi. Dalam konteks ini kita boleh pecahkan kepada dua perbahasan: 1) Wirid jahr selepas solat

Hukum berzikir (berzikir nafsi) selepas solat ialah sunat. Namun yang disunatkan ialah berzikir secara perlahan. Kata Syeikh Zainuddin Bin Abdul Aziz al-Malbariy: “Sunat sesudah solat, berzikir (berzikir nafsi) dan berdoa secara perlahan. Maksudnya sunat melakukannya dengan suara perlahan bagi munfarid, makmum, dan imam yang tidak bermaksud menuntut hadirin atau memperdengarkan doanya agar di‘amin’i oleh mereka.” Dalil disunatkan berzikir selepas solat ialah hadis riwayat at-Tirmizi daripada Abu Umamah(32). -34Hujah-Hujah Disunatkan Berzikir Secara Perlahan: Bukhari dan Muslim meriwayatkan daripada Abi Musa, dan katanya: “Kita sedang bersama Nabi S.A.W.. Di waktu telah mendekat jurang, maka bertahanlah kita, dan bertakbir dengan suara keras berkumandang.” (HR. Bukhari dan Muslim) Maka Nabi bersabda: “Hai manusia, perlahan-perlahanlah, sekadar cukup terdengar dirimu sendiri! Kerana kamu bukan berdoa kepada Zat yang tuli bukan pula Zat yang tiada. Sesungguhnya Dia adalah Maha Bijaksana, Mendengar dan Maha Dekat.” (HR. Bukhari dan Muslim) Al-Baihaqi dan ulama’ lain menggunakan hadis tersebut sebagai alasan berperlahan-perlahan dalam berzikir (zikir nafsi) dan berdoa(33). Daripada A’mr bahawasanya Abu Ma’bad, hamba sahaya Ibnu Abbas memberitahu kepadanya bahawa Ibnu Abbas memberitahukan kepadanya (jadi Ibnu Abbas memberitahu kepada Abu Ma’bad dan Abu Ma’bad memberitahu kepada A’mr) demikian: Sesungguhnya mengeraskan suara dalam mengucapkan zikir setelah para manusia selesai mengerjakan solat yang diwajibkan itu telah berlaku di zaman nabi S.A.W.. Ibnu Abbas berkata: ‘Aku mengetahui juga hal itu sewaktu aku mendengarnya (yakni ketika orang-orang sudah pulang) (HR. Bukhari)

Sebagai keterangan, dalam Kitab Syarah Sohih Bukhari yang dikarang oleh imam Qasthalani terdapat huraian seperti berikut: Menurut pendapat Imam as-Syafi’e rahimahullahu ta’ala sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam an-Nawawi rahimahullahu ta’ala di ambil _____________________________________________________________
32) Maksud matan hadis at-Tirmizi ini: Ditanyakan kepada Rasulullah S.A.W.: Manakah doa yang lebih didengarkan? (maksudnya yang lebih dekat untuk terkabulkan). Nabi menjawab: “Iaitu doa di tengah malam dan sesudah tiap-tiap solat wajib yang lima.” 33) Syaikh Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malbariy dalam Fathul Mu’in, Zikir Dan Doa Selepas Solat.

-35kesimpulan bahawa para sahabat di zaman Nabi S.A.W. mengeraskan suara zikir dalam waktu yang tidak begitu lama, kemudian diteruskan dengan suara perlahan-perlahan. Adapun yang dikeraskan itu ialah untuk mengajarkan sifat zikir (cara berzikir) kepada kaum yang belum mengerti. Jadi, bukannya dalam keseluruhan zikir itu dibunyikan dengan suara keras. Hal ini disebabkan adanya kemungkinan bahawa berdekatan orang-orang yang berzikir itu terdapat orang yang sedang bersolat kerana ketinggalan rakaat (masbuk) dan lain-lain. Hanya sahaja menurut pedoman yang dapat dijadikan pegangan ialah baikpun imam atau makmum, semunya memperlahankan suara zikirnya masing-masing, kecuali kalau diperlukan sekali. Contohnya seperti untuk mengajarkan isi zikir itu kepada orang lain. Di dalam kitab al-Umm (kitab induk yang dikarang oleh Imam asSyafi’e), as-Syafi’e mengemukakan: “Saya mengistimewakan untuk imam dan makmum hendaklah zikir ke hadrat Allah setelah salam solatnya, mereka lakukan dengan tidak keras kecuali imam yang bermaksud supaya dapat diikuti, maka boleh dengan suara keras, dan setelah mengetahui bahawa makmum telah dapat mengikutnya kembali dengan tidak keras lagi. Dan terdapat juga dalam riwayat, Nabi kadang-kadang berlalu pergi tanpa berzikir. Daripada Hindun binti Harith daripada Ummu Salamah bahawasanya Nabi S.A.W. itu apabila sudah selesai bersalam, lalu berdiam sebentar di tempat solatnya. Ibnu Syihab mengatakan: “Kami mengira, wallahu a’alam,

bahawa tujuannya ialah supaya habislah semua kaum perempuan dan sama pulang ke rumah.” (HR. Bukhari) Daripada Nafi’ bin Yazid, katanya: “Ja’far bin Rabiah mengkhabarkan kepadaku bahawa Ibnu Syihab menulis surat kepadanya, katanya: “Aku diberitahu oleh Hindun binti Harith Firasiyah daripada Ummu Salamah, isteri Nabi S.A.W. dan dia termasuk salah satu daripada sahabat-sahabatnya, katanya: “Nabi S.A.W. setelah bersalam, lalu kaum perempuan sama kembali pulang, kemudian mereka memasuki rumah mereka sendiri dan hal ini terjadi sebelum Rasulullah S.A.W. kembali pulang ke rumahnya. (HR. Bukhari) -36Dan dalam hadis di atas, Nabi diam sebentar (tunggu) untuk memberi laluan kepada perempuan keluar daripada masjid dahulu. Nabi tidak bertahlil. Adapun Nabi berzikir perlahan-lahan semasa menunggu perempuan keluar. 2) Zikir jahr selain daripada waktu selesai solat. Diriwayatkan pula Daripada Abu Said al-Khudri bahawa Nabi S.A.W. beri’tikaf di masjid, lalu baginda mendengar orang-orang sama mengeraskan suara dalam membaca Al Quran, maka beliau buka tabir yang menutupinya dan bersabda: “Ingatlah bahawa kamu semua sedang bermunajat denga Tuhan! Daripada itu, janganlah sebahagian mengganggu sebahagian yang lain, janganlah pula segolongan mengeraskan suaranya mengatasi yang lain dalam membaca Al Quran!” (HR. Abu Daud, Nasa’i, Baihaqi, serta hakim yang mengatakan bahawa hadis ini adalah sahih menurut syarat Bukhari dan Muslim) Hukum Zikir Jahr Berkata Sohibus Somahah Dr. Asri, mufti kerajaan negeri Perlis, bahawa Imam as-Syafi’e tidak mengisbatkan zikir jahr (zikir nafsi) sebagai bidaah hasanah walaupun beliau menggunakan istilah bidaah hasanah. Dan katanya lagi, ada nasnya dalam al-Umm. Guru kepada Syeikh Zainuddin Abdul Aziz al-Malbariy berpendapat bahawa adapun menyangatkan kerasnya suara zikir (zikir nafsi) dan doa di

dalam masjid yang sampai dapat mengganggu ketenangan orang solat, adalah sebaiknya dihukumi haram(34). Menurut Syed Sabiq pula: Mengeraskan suara sampai menyebabkan terganggunya orang-orang yang sedang bersolat, hukumnya haram, walaupun yang dibaca itu Al Quran, dikecualikan apabila sedang mempelajari sesuatu ilmu(35). -WALLAHU A’ALAM_____________________________________________________________
34) Lihat nombor 33. 35) Syed Sabiq dalam Fikih Sunnah, jilid 2, muka surat 151.

-37DOA BERJEMAAH SELEPAS SOLAT Doa ialah satu alat untuk memohon hajat kepada Allah. Seharusnya kita membaca mengikut sunnah Nabi agar doa lebih diberkati dan terpelihara daripada segala perbuatan yang salah dan bida’ah. Berdasarkan hujah yang tsabit, doa berjemaah selepas solat tidak pernah berlaku pada zaman Rasulullah. Kita tidak menemukakan dalil yang menunjukkan Nabi doa berjemaah selepas solat. Malah apa yang berlaku selepas solat, mereka berdoa sendiri-sendiri atau terus pulang ke rumah. Adalah saya, al-Bantinji berpendapat apabila orang ramai ingin bersama menunaikan berdoa berjemaah selepas solat, tidaklah setiap gerangan itu mempunyai hajat yang sama. Dan adapun berhimpunnya mereka bersama satu tujuan, tidaklah setiap gerangan itu mempunyai hajat yang sama 100 peratus. Dan saya berpendapat lagi, mungkin ada dalam kalangan jemaah yang mempunyai urusan yang cepat atau perlu menjaga seseorang di rumah dengan segera justeru mereka berdoa di tempat lain secara bersendirian. Antara Doa Dalam Solat: Daripada Urwah bin Zubair daripada Aisyah, isteri Nabi S.A.W. memberitahu kepadanya bahawa Rasulullah S.A.W. itu berdoa dalam solatnya sebagai berikut: “Allahumma inni a’uuzubika min ‘azabil qabri wa a’uuzubika min fitnatil masihi dajjali wa a’uuzubika min fitnatil mahya wa fitnatil mamat, Allahumma inni a’uuzubika minal ma’tsami wal maghrami

(Ya Allah, sesungguhnya aku memohon perlindungan kepadaMu daripada siksa kubur, aku memohon perlindungan kepadaMu daripada fitnah si pengembara Dajjal, dan aku memohon perlindungan kepadaMu daripada fitnah kehidupan dan fitnah kematian. Ya Allah, aku memohon kepadaMu daripada perbuatan dosa dan berhutang.).” Sehabis baginda S.A.W. menyelesaikan doanya itu, lalu ada orang yang berkata: “Alangkah banyaknya anda memohon perlindungan kepada Allah daripada berhutang.” Baginda lalu menjawab: “Betul, sesungguhnya seseorang itu apabila berhutang lalu berkata, sentiasa dia berdusta dan apabila berjanji, maka suka menyalahi janjinya itu.” Dalam sebuah riwayat daripada Urwah juga bahawa Aisyah r.a. berkata: “Aku mendengar Rasulullah S.A.W. memohon perlindungan kepada Allah daripada Dajjal (perkataan al-Masih dihilangkan). -38(HR. Bukhari) Dan ditulis juga sebagai keterangan, mungkin ada yang bertanya, mengapa perlindungan daripada Dajjal bagi kita generasi sekarang ini yang sudah dapat dipastikan tidak akan menemui Dajjal tadi, sebab tanda-tanda besar hari Kiamat belum nampak. Jadi fitnah atau bencana apa yang dapat dilakukan olehnya terhadap kita ini? Kepentingannya ialah bahawa Nabi S.A.W. ingin mengajar kepada sekalin umatnya agar berita Dajjal itu disebarluaskan di segenap penjuru alam semesta, daripada satu generasi ke generasi yang berikutnya yang menunjukkan bahawa Dajjal itu benar-benar pendusta besar, ahli dalam kebatilan, sentiasa membuat kerosakan di muka bumi ini, sehingga tidak akan diasingkan lagi bagi kaum mukminin yang akan menemuinya nanti bahawa Dajjal itu sebenarnya adalah kafir dan pada saat keluarnya nanti akan membuat bencana dan aneka ragam fitnah. Bolehkah Berdoa Berjemaah? Tidak bid'ah. Ia dibenarkan. Itulah jawapan yang diberikan oleh Ustaz Abu Umair ketika ditanya hukum doa secara berjamaah oleh salah seorang penanya. Menurut beliau, syarak tidak pernah menghalang untuk berkumpul dan berdoa secara berjamaah. Seorang berdoa dan yang lain meng-aminkannya.

Namun menurutnya, ia tidak boleh dilakukan secara tetap. Beliau memetik perkataan Imam Ahmad ketika ditanya "Adakah ditegah suatu kumpulan berkumpul sambil mereka berdoa dan mengangkat tangan mereka?" Imam Ahmad menjawab: "Aku tidak menggapnya suatu yg dibenci, jika mereka tidak berkumpul secara berterusan." Ustaz Abu Umair memberikan contoh amalan berdoa beramai-ramai yang dibuat secara tetap yang dilarang agama, antaranya ialah melakukannya beramai-ramai setiap hari atau setiap minggu atau setiap kali selepas solat atau setiap kali memulakan sesi pembelajaran. -39-WALLAHU A’ALAM-

-40MENAMBAH PERKATAAN SAYIDINA DALAM SELAWAT NABI Adapun kata Syeikh saya, menambah perkataan ‘sayyidina’ atau tidak, merupakan ijtihad ulama’. Kedua-duanya merupakan ijtihad ulama’. Jadi, kita tidak boleh menyalahkan itu dan ini. Sabda Nabi S.A.W.: Daripada A’mr bin al-A’sr r.a., bahawasanya dia pernah mendengar Rasulullah S.A.W. bersabda: “Apabila si hakim memutuskan hukum dengan berijtihad dan dia memperoleh kebenaran dalam ijtihadnya, maka dia mendapat dua pahala. Jika dia tidak memperoleh kebenaran dalam ijtihadnya, maka dia mendapat satu pahala.” (HR. Bukhari dan Muslim) Selawat kepada Nabi ini boleh dibahagikan kepada dua: 1) Dalam solat. Kata Syeikh saya, adapun di dalam solat itu tidak boleh menambah perkataan ‘Sayyidina’ dalam selawat nabi. Hal ini demikian kerana terdapat dalil yang menyatakannya. Muhammad Nashiruddin al-Baani dalam kitabnya, ‘Pedoman Solat Nabi S.A.W. Takbir Hingga Salam:

“Pembaca tekah melihat pula bahawa tidak terdapat satu pun lafaz ‘pemimpin kita’ (Sayyidina). Oleh kerana itu, para ulama’ belakangan berbeza pendapat tentang sahnya tambahan itu pada selawat yang mencantumkan nama Ibrahim. Tidak cukup kesempatan sekarang untuk merinci pendapat tentang masalah ini dan untuk menyebutkan orang yang berpendapat tidak sah kerana mengikuti ajaran Nabi S.A.W. yang sempurna terhadap umatnya, ketika Rasulullah ditanya tentang cara memberikan selawat untuk baginda, baginda jawab dengan perintah: “Qulu: Allahumma Solli A’la Muhammad…” (Ucapkanlah: Ya Allah! Limpahkanlah kemurahanMu kepada Muhammad..) Akan tetapi di sini kami ingin menyampaikan kepada para pembaca yang mulia, pendapat al-Hafiz Ibnu Hajar al-Asqalani sebagai seorang ulama’ -41besar mazhab Syafi’e yang menggabungkan antara hadis dan fiqh.. Perbezaan pendapat sekitar ajaran Nabi yang mulia ini telah berkembang dalam kalangan para ulama’ belakangan daripada mazhab Syafi’e. Al-Hafiz Muhammad bin Muhammad bin Muhammad al-Gharbili (790835) yang selalu bersama Ibnu Hajar mengatakan (kami salin daripada tulisan tangan beliau)(36). “Al-Hafiz Ibnu Hajar (semoga Allah memberikan kenikmatan hidup kepada beliau) ditanya tentang cara-cara selawat untuk Nabi dalam solat dan di luar solat, baik menurut pendapat yang mewajibkan mahupun yang tidak mewajibkannya. Apakah disyaratkan pada selawat itu menggelari baginda S.A.W. dengan kata pemimpin, misalnya dengan mengatakan Ya Allah! Limpahkanlah kemurahanMu kepada pemimpin kami, atau kepada pemimpin makhluk dan kepada pemimpin anak Adam, atau meringkaskan bacaan Ya Allah! Limpahkanlah kemurahanMu kepada Muhammad. Mana yang lebih baik? Menyebutkan dengan lafaz kepimpinan, kerana ia memang sifat yang melekat dengan baginda S.A.W., atau tidak menyebutkannya kerana tidak terdapat seperti itu dalam hadis?” Beliau r.a. menjawab: “Memang, mengikuti lafaz-lafaz yang digariskan lebih baik, namun tidak dapat dikatakan “barangkali baginda tidak membacanya kerana kerendahan hati baginda,” sebagaimana beliau tidak

pula membaca sollallahu ‘alayhi wa sallam sewaktu baginda disebut, sedangkan kepada umat baginda sunatkan membacanya setiap nama baginda disebut. Kerana kami mengatakan bahawa kalau yang betul tentu akan muncul daripada sahabat dan generasi sahabat. Namun kita tidak menemukan dalam atsar (jejak langkah) yang manapun daripada sahabat dan generasi sesudah mereka. Yang demikian itu bersamaan dengan banyaknya suri teladan tentang itu yang muncul daripada mereka. Cuba perhatikan Imam as-Syafi’e (semoga Allah meninggikan martabatnya) orang yang paling banyak mengagungkan Nabi S.A.W.. Beliau menulis dalam mukaddimah buku yang menjadi pokok pengikut mazhabnya: “Ya Allah! Limpahkanlah kemurahanMu kepada Muhammad” sampai ke akhir ungkapan ijtihadnya, iaitu perkataan “bilamana orang yang ingat mengingatinya,” seakan-akan dia menemukan
_______________________________________________________________________ _ 36) Manuskrip di Perpustakaan az-Zahiriyyah, Damaskus. -42-

hadis sahih yang berisikan: “Maha suci Allah sebanyak jumlah makhlukNya.” Sudah dapat dipastikan bahawa Rasulullah S.A.W. mengatakan kepada Ummul Mukminin yang baginda lihat banyak dalam membaca tasbih: “Aku telah membaca beberapa kata setelah kamu (sepeninggalanmu) bila dibandingkan dengan yang kamu ucapkan dapat menandinginya.” Lalu baginda menyebutkan kata-kata di atas. Rasulullah S.A.W. mengagumi doa yang meliputi banyak hal.”(37) Berdasarkan kata-kata Ibnu Hajar al-Asqalani daripada al-Hafiz Muhammad bin Muhammad bin Muhammad (orang yang selalu bersama Ibnu Hajar al-Asqalani), Beliau mengatakan tidak perlu menambah perkataan ‘Sayyidina’ dalam selawat Nabi kerana tidak terdapat atsar (jejak langkah) daripada sahabat dan generasi seterusnya hatta Imam asSyafi’e yang selalu mengagungkan Nabi bahawa mereka menambah perkataan ‘pemimpin kami’ atau ‘Sayyidina’ dalam selawat nabi. Kalau hendak dibandingkan dengan membaca ‘Sallallahu alaihi wa sallam’ apabila nama Baginda disebut, itu adalah amr (suruhan) daripada Rasulullah walaupun Baginda tidak membacanya apabila nama Baginda disebut kerana kerendahan hati Baginda.

Dalam kitab Bulugh al-Maram karangan Imam Ibnu Hajar al-Asqalani sendiri, terdapat sebuah hadis yang menceritakan selawat yang diajarkan oleh Nabi. Sabda Nabi S.A.W.: Daripada Abi Mas’ud al-Ansari r.a. berkata: Berkata Basyir Ibnu Sa’ad: “Ya Rasulullah! Telah menyuruh Allah akan kami untuk kami berselawat atas kamu, maka bagaimana caranya berselawat atas kamu? Lalu Baginda diam, kemudian bersabda: ((Ucapkanlah: “Allahumma Solli ‘Ala Muhammad, Wa ‘Ala ‘Ali Muhammad, Kama Sollaita ‘Ala ‘Ali Ibrahim, Wa Barik ‘Ala Muhammad, Wa ‘Ala ‘Ali Muhammad, Kama Barakta ‘Ala ‘Ali Ibrahima Fil ‘Alamina Innaka Hamidum Majid”. Dan Salam seperti mana yang kamu belajar.)) (HR. Muslim)(38) Manakala menurut riwayat Ibnu Huzaimah:
37) Muhammad Nasiruddin al-Baani dalam Pedaman Solat Nabi S.A.W. Takbir Hingga Salam. 38) Muslim (1/305).

-43Daripada Abi Mas’ud al-Ansari r.a. berkata: Berkata Basyir Ibnu Sa’ad: “Ya Rasulullah! Telah menyuruh Allah akan kami untuk kami berselawat atas kamu, maka bagaimana caranya berselawat atas kamu apabila kami selawat atas kamu dalam solat kami? Lalu Baginda diam, kemudian bersabda: ((Ucapkanlah: “Allahumma Solli ‘Ala Muhammad, Wa ‘Ala ‘Ali Muhammad, Kama Sollaita ‘Ala ‘Ali Ibrahim, Wa Barik ‘Ala Muhammad, Wa ‘Ala ‘Ali Muhammad, Kama Barakta ‘Ala ‘Ali Ibrahima Fil ‘Alamina Innaka Hamidum Majid”. Dan Salam seperti mana yang kamu belajar.)) (HR. Ibnu Huzaimah, Hasan) Al-Qadhi ‘Iyadh mengkususkan suatu bab tentang cara-cara selawat atas Nabi S.A.W. dalam bukunya as-Syifa’. Di sana, dia menuliskan hadis marfu’ (hadis yang terhenti setakat sahabat) daripada kelompok sahabat dan generasi sesudah mereka di mana tidak seorang pun daripada mereka menggelari baginda dengan lafaz Sayyidina. Antara hadis seperti yang dilaporkan Ali yang mengajarkan cara berselawat kepada Nabi S.A.W.. Ali mengucapkan:

“Ya Allah! Yang menghamparkan sekalian yang terhampar, Pencipta segala pembatas! Berikanlah keistimewaan selawatMu, tambahan berkahMu, dan kelebihan kemulianMu kepada Muhammad hamba dan RasulMu, pembuka segala yang terkunci.”(39) Juga daripada Ali beliau mengatakan: “Semoga limpahan kemurahan Allah Yang Maha Baik dan Mah Penyayang, para malaikat yang dekat dengan Allah, para nabi yang benar, para syuhada’ yang solehdan semua yang bertasbih kepadaMu, yang penguasa seluruh alam, untuk Muhammad bin Abdullah, Nabi terakhir dan pemimpin orang bertakwa…”(40) Daripada Abdullah bin Mas’ud, beliau berkata: “Ya Allah! Berikanlah kemurahanMu, keberkatanMu dan rahmatMu kepada Muhammad hamba dan RasulMu, Pemimpin yang baik dan Rasul
39) Lihat nombor 38. 40) Lihat nombor 38.

-44pembawa rahmat…”(41) Daripada al-Hasan al-Basri, beliau mengatakan: “Siapa yang ingin minum dengan gelas yang memberi kepuasan, daripada telaga Nabi Pilihan, bacalah: “Ya Allah! Limpahkanlah kemurahanMu kepada Muhammad, keluarga, para sahabat, isteri-isteri, anak-anak, keturunan, penghuni rumah, menantumenantu, para pendukung, kelompok-kelompok dan para penciptanya.”(42) Inilah persoalan yang berhubung dengan bacaan selawat kepada Nabi menurut laporan para sahabat dan generasi sesudah mereka, yang dituliskan dalam buku as-Syifa’. Memang dalam hadis Ibnu Mas’ud dicantumkan perkataannya tentang selawat Nabi S.A.W. yang berbunyi: “Ya Allah berikanlah kelebihan selawatMu, rahmatMu, KeberkatanMu kepada ‘pemimpin para rasul’…” Hadis ini telah diperkenalkan oleh Ibnu Majah, akan tetapi sanadnya lemah.

Hadis pertama yang sama dengan itu, diperkenalkan oleh at-Tabrani dengan sanad mencukupi, tetapi lafaz-lafaznya berlawanan. Hadis ini dilaporkan secara panjang lebar dalam buku ‘Fadhlun-Nabi Sallallahu Alaihi Wa Sallam, karangan Abil Hasan bin al-Faris. Ulama’ mazhab Syafi’e menyebutkan bahawa apabila sesorang bersumpah hendak memberikan selawat yang paling baik untuk Nabi S.A.W. maka cara yang bagus ialah membaca: “Ya Allah, berikanlah kemurahanMu kepada Muhammad.” Pada setiap kali orang yang ingat menyebut baginda, dan setiap kali orang lupa tidak ingin menyebut baginda. Kata an-Nawawi: Bacaan yang betul dan dapat dipegang adalah: “Ya Allah! Limpahkanlah kemurahanMu kepada Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana Engkau melipahkannya kepada Ibrahim…” Sekelompok ulama’ kemudian memberi komen bahawa daripada segi penyampaian tidak ada antara kedua cara tersebut (menambah perkataan ‘Sayyidina’ dalam selawat atau tidak) yang lebih baik, namun daripada segi pengertian, yang pertama lebih baik (menambah perkataan ‘Sayyidina’).
41) Lihat nombor 38. 42) Lihat nombor 38.

-45Masalah ini popular dalam buku-buku fiqh. Maksudnya, seluruh ulama’ membicarakan masalah ini tanpa kecuali, tidak pernah ditemukan dalam ucapan mereka kata-kata ‘Sayyidina’. Kalau memang tambahan kata-kata tersebut tersebut disunatkan tentu tidak akan luput daripada mereka. Yang baik adalah mengikut Rasul. Menurut Muhammad Nasiruddin al-Baani, patut dipegang teguh adalah pendapat al-Hafiz Ibnu Hajar al-Asqalani r.a. yang menganggap tambahan kata-kata ‘Sayyidina’ dalam selawat kepada Nabi S.A.W. tidak sah kerana mengamalkan perintah Allah Yang Maha Mulia.kerana hal itu adalah bukti yang benar dalam mencintai Baginda S.A.W. Firman Allah S.W.T.: “Katakanlah! Jika kamu mencintai Allah, ikutlah aku, Allah akan mencintaimu.” (Ali Imran:31)

Mazhab Hanafi juga berpendapat seperti ini. Oleh sebab itu Imam anNawawi menulis di dalam buku ar-Raudah: “Selawat yang paling sempurna kepada Nabi S.A.W. adalah: “Ya Allah! Limpahkanlah kemurahanMu kepada Muhammad…” sampai selesai.(43) 2) Luar solat. Kata Syeikh saya, di luar solat tidak mengapa menambah ‘Sayyidina’. Hal ini mungkin kerana masih termasuk dalam lingkungan masalah khilaf dalam kalangan ulama. Namun saya tetap di samping pendapat Ibnu Hajar al-Asqalani dan ulama’-ulama’ besar yang lain dalam mengisbatkan tidak perlu menambah perkataan ‘Sayyidina’ dalam solat. Hal ini seperti mana yang diperkatakan oleh al-Hafiz Ibnu Hajar al-Asqalani sebelum. Apa yang kita bahaskan dalam bab ‘dalam solat’ itulah hujah semua ulama’ ini. Kata sahabat saya dalam halaqah: _____________________________________________________________
43) Ar-Raudah (1/265).

-46Menambah perkataan ‘Sayyidina’ dalam selawat Nabi adalah seperti menyamatarakan Nabi dengan sahabatnya yang menggunakan gelaran ‘Sayyidina’. -WALLAHU A’ALAM-

-47MEMBACA FADHAIL AL A’MAL Saya berpendapat adalah bagus membacakan Fadhail al-A’amal atau lebih dikhususkan pada masa kini ialah kitab Fadhail A’mal lantaran mengajak manusia mengejar kebaikan. Namun adalah perlu kita meletakkan beberapa perkara yang perlu dipastikan sebelum membacanya dikhalayak ramai. 1) Memberitakan sifat Fadhail A’mal Adapun Kitab Fadhail A’mal karangan Muhammad Zakariyya Kandhalawi banyak terdapat hadis mardud (dhaif) dan maudhu’ (palsu). Syeikh saya, al-Bestari(44) berkata: “Antara kitab yang banyak hadis lemah dan palsu ialah Fadhail A’mal.”

Dan terdapat ramai lagi ulama’ lain yang membuat penyataan sebegitu. Semoga Allah merahmati Maulana Zakariyya. Jadi, adalah suatu kemestian untuk memberitakan kepada khalayak bahawa Fadhilat A’mal yang dibaca ini banyak terkandung hadis dhaif dan maudhu’. Hal ini dilakukan supaya khalayak yang mendengarnya tidak sewenang-wenangnya menjadikan hadis-hadis yang terkandung di dalam kitab tersebut sebagai hujah. Sekiranya ingin menjadikan hadis tersebut sebagai hujah juga, selidiki terlebih dahulu. Sekiranya sohih, teruskan sebagai hujah. Sekiranya lemah, tidak dibolehkannya menjadi hujah kerana hadis dhaif berkaitan amalan boleh diamalkan (bersyarat) tetapi tidak boleh dijadikan hujah. Namun, untuk mengamalkan hadis dhaif, terdapat 4 syarat oleh ahli hadis sebelum boleh dibawa beramal. Syarat-syarat untuk mengamalkan hadis dhaif: 1) Berkaitan Fadhail al-A’amal. 2) Faktor kedhaifan sederhana. 3) Mengharapkan kesohihannya ketika mengamalkannya. 4) Mafhum hadis dhaif ada pada nas-nas syara’ yang sohih. _____________________________________________________________
44) Seorang guru saya di Bestari.

-482) Memberitakan taraf setiap hadis yang dibaca agar lebih jelas. 3) Mendahulukan hadis yang sohih berbanding yang dhaif dan maudhu’ (palsu).

-49MEMBACA YASIN KHUSUS PADA MALAM JUMAAT Dewasa ini, masyarakat kita lebih mementingkan adat di mana surah Yasin ini perlu dibaca pada malam Jumaat. Bagi mereka semuanya surah Yasin. Bagai tiada surah yang lain sebagai amalan. Mereka membaca Surah Yasin pada malam Jumaat, tahlil, doa untuk arwah, kenduri arwah bagi orang melayu, dan lain-lain. Kebiasaannya golongan ini sangat kuat pada pegangannya ini. Walhal, mereka tidak mengetahui daripada mana datangnya amalan ini. Secara pemerhatiannya amalan ini mungkin adat orang melayu. Mereka cuma berpegang teguh dengan apa yang dibawa oleh nenek moyang mereka. Justeru, terdapat beberapa perkara yang menyebabkan ahli sunnah memandang serong amalan ini. Pertamanya,golongan ini telah mendahulukan adat daripada sunnah. Al Quran dan As Sunnah merupakan refrensi tertinggi.Al Quran dan As Sunnah

merupakan sumber penentuan sesuatu yang tertinggi dan diikuti dengan Ijma’ para sahabat dan Qias. Allah berfirman dalam Al Furqan: ”Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu,maka kembalilah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (Sunnahnya),jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian.” (An Nisa’:ayat 59) Tiada dalil yang thabit mengenai amalan membaca Surah Yasin pada malam Jumaat. Keduanya, mereka tidak tahu daripada mana pokok sebenar amalan ini. Mereka melakukannya sebagai amalan rutin. Mereka juga tidak begitu memahami Ad Din yang indah ini. Bahkan sebahagian daripada mereka mengatakan sekian ini adalah daripada Ustaz fulan, itulah pegangan kami. Sepatutnya mereka perlu melihat apa yang diajar oleh ustaz itu kemudian kaji. Sebaliknya mereka terus menjadikannya sebagai ‘pegangan’ tanpa melihat kepada kemursyidan seseorang ustaz itu.Mereka Cuma melihat nama ‘ustaz’,umur,dan lain-lain tanpa melihat hujah kata-katanya. Ketiganya, mereka mengemukakan dalil yang tidak sahih. Sebagai buktinya, dalil yang mereka gunakan seperti: -50“Sesungguhnya setiap sesuatu ada hati, dan hati Al Quran ialah Yasin, barangsiapa yang membacanya seolah-olah dia telah membaca Al Quran sebanyak 10 kali.” (Hadis maudhu’ (palsu))(45) Dalam pemerhatian saya penulis luar negara sahaja yang selalunya menulis taraf hadis ini sebagai disiplin dalam ilmu hadis.Mungkin penulis di Malaysia tidak mengetahui taraf hadis ini dan masih kurang memahami konsep yang benar. Adapun sebuah hadis yang mereka jadikan hujah ialah hadis berikut: Daripada Ma’qal ibni Yasar r.a. berkata bahawa Yasin ialah hati Al Quran, tidak seseorang yang membacanya semata-mata mengharapkan keredaan Allah dan hari akhirat melainkan diampunkan Allah akan dosanya,bacalah ia di tempat orang yang mati dalam kalangan kamu. (HR. Ahmad, Abu Daud dan an-Nasa’i)

Taraf hadis di atas tidak saya pastikan. Terdapat dua golongan yang mengatakan taraf hadis tersebut, sama ada sohih atau dhaif. Kata Syaikh Nuruddin Marbu al-Banjari, hadis ini sohih kerana Abu Daud tidak memberi komen terhadap hadis ini. Sekiranya dia tidak memberikan komen itu bererti hadis tersebut sohih. Selain itu, Dr. Asri mengatakan hadis ini ada dalam sohih Ibnu Hibban. Namun beliau berpendapat hadis ini dhaif sama juga dengan saya. Sekiranya hendak dilihat ramai juga yang mengatakan hadis tersebut dhaif. Selain itu, matan dalam hadis tersebut, “Yasin ialah hati Al Quran” terdapat dalam banyak hadis yang sudah dihukum dhaif dan maudhu’ (palsu) seperti hadis yang dikemukakan sebelum ini. Sekiranya ada berada bersama golongan yang mengatakan sohih tidak mengapa kerana anda berijtihad dengan hal tersebut. Satu lagi hadis yang diutarakan oleh Dr. Fatma ialah Hadis riwayat Al Bazzar ini, “Aku harap Yasin ini duduk dalam tiap-tiap hati orang daripada
45) Status: Maudhu'. rujuk al-Ilal Ibn Abi Hatim 2/55. Silsilah al-Dhaifah - no. 169.

-51umatku”. Di samping itu, beliau mengemukakan beberapa hadis dhaif yang lain.Katanya, walaupun dhaif kita boleh juga ambil untuk amal.antara hadis dhaif itu,”Barangsiapa baca Yasin sebelum tidur, sama banyak dengan khatam Al Quran sepuluh kali.”Katanya, apa salahnya, sunnah Nabi kita baca setiap malam sebelum tidur.Kebanyakan orang melayu kita baca Yasin malam jumaat, padahal malam jumaat sepatutnya bukan baca Yasin,tetapi baca Surah Al Kahfi sebagai sunnah nabi. Namun sekiranya hadis sebelum ini yang dihukum sohih dan anda mengamalkan hadis-hadis dhaif sekalipun, anda tidak boleh menjadikannya hujah membaca Yasin khusus pada malam Jumaat kerana dalam hadis itu tidak menyebut waktu membacanya. Walhasil, jadikanlah bacaan Yasin sebagai surah dalam Al Quran seperti surah-surah lain.Bacalah ia pada waktunya. Tetapi, janganlah dikhususkan pada malam jumaat.

Konklusinya,marilah kita bersatu kembali dengan melaksanakan sesuatu yang lebih utama. Marilah kita memartabatkan bacaan Yasin dengan membacanya pada haknya. Antara Yasin Dan Bida’ah Masalah pembahagian bida’ah merupakan satu perbincangan yang amat penting di dalam Islam. Umumnya, rata-rata masyarakat kini memandang pembahagian atau perbincangan berkenaan bida’ah adalah cuma satu masalah furu', tidak perlu diperbincangkan lagi. Namun pada hakikatnya, dosa melakukan bida’ah adalah lebih berat berbanding dosa-dosa besar seperti mencuri, membunuh dan minum arak. Hal ini demikian kerana dosa bida’ah senantiasa berpaut erat dengan melibatkan iktiqad seseorang. Bahkan ada dosa bidaah yang secara langsung disertai dosa syirik. Firman Allah s.w.t.: "Andaikata kamu berlaku syirik maka hancurlah segala amalanmu" (Az-Zumar:65) Sufyan ats-Tsauri telah berkata : -52"Bida’ah itu lebih disukai iblis daripada kemaksiatan, pelaku maksiat masih ingin bertaubat dari kemaksiatannya, sedangkan pelaku bida’ah tidak ada keinginan untuk bertaubat daripada kebida’ahannya." Hal ini demikian kerana pembuat bida’ah merasakan perbuatannya baik, dan dengan perbuatan bidaah itu dia bermaksud untuk mendekatkan diri kepada Allah s.w.t.. Oleh kerana itu pelaku bida’ah tidak pernah terfikir untuk bertaubat kepada Allah daripada perbuatannya bahkan dengan kebidaahannya dia mengharapkan pahala. Firman Allah s.w.t. : "Maka apakah orang yang dijadikan (syaitan) menganggap baik pekerjaannya yang buruk dia meyakini pekerjaannya itu baik, (sama dengan orang yang tidak ditipu oleh syaitan?)" (Al-Faathir:8)

Dengan kata lain, perbincangan bida’ah adalah satu perkara yang seharusnya dipandang berat oleh seluruh umat Islam. Para ulama' secara khusus seharusnya memikul tanggungjawab memperbincangkan masalah ini dengan jelas menurut pertimbangan Al-Quran dan As-Sunnah, bukan akal semata-mata. Pertama sekali, kata Imam as-Syafie di dalam kitabnya ar-Risalah, "Ibadah adalah amrun tauqifi (arahan yang terhenti). Segala jenis ibadah pada asalnya adalah dilarang, kecuali apa yang disuruh oleh nas yang sahih". Oleh itu, berdasarkan kaedah di atas, memang tepat sekali jika dikatakan, di dalam perkara yang bersangkutan dengan ibadah, sesuatu yang tidak dilakukan oleh nabi S.A.W. tidak boleh (haram) dilakukan oleh umat Islam. Kedua, terdapat pertikaian terhadap asal kaedah fikah yang digunakan di atas. Kaedah ini sebenarnya berasal daripada sebuah hadis : "Apa yang dipandang oleh al-Muslimun (umat Islam) baik, maka ia adalah di sisi Allah baik" Menggunakan hadith ini sebagai dalil adalah lemah, kerana :

-531) Syeikh Muhammad Nasiruddin al-Albani telah membuktikan bahawa ia sebenarnya bukanlah kata-kata baginda yang sahih, sebaliknya hanya katakata sahabat baginda Abdullah Ibnu Mas'ud. Dengan sebab ia hadis mauquf (perkataan sahabat), maka tidak boleh berhujah dengannya kerana ia berlawan dengan hadis nabi s.a.w. yang sohih daripada perkataan baginda s.a.w., "kesemua bida’ah adalah sesat". 2) Jika diteliti lafaz hadis dengan keratan yang lebih awal dari keratan di atas, ia menyebut "hati-hati para sahabat adalah sebaik-baik hati hamba abdi (kepada Allah) maka dijadikan mereka para menteri nabi-Nya….". Oleh itu, al-Muslimun yang dimaksudkan di sini adalah sebenarnya para sahabat. 3) Tidak adil diertikan al-Muslimun di atas dengan seluruh umat Islam, setiap individu muslim, kerana mereka yang nyata-nyata jahil tidak berhak untuk mengeluarkan pandangan dalam agama (ijtihad).

4) Terdapat banyak kenyataan daripada Ibnu Mas'ud sendiri yang menyangkal hadis ini, contohnya perkataannya yang sohih yang diriwayatkan oleh Imam at-Thabrani : "Ikutilah dan janganlah kamu mereka-rekakan bida’ah (perkara baru) sesungguhnya telah mencukupi bagi kamu (al-Quran dan as-Sunnah)". Tambahan pula, pendapat orang ramai tidak boleh dijadikan hujah dan dalil syarak. Firman Allah S.W.T. : "Dan andaikata engkau mentaati kebanyakan manusia di muka bumi, mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah." (Al-An'am:116) Dengan kata lain, menghukumkan setiap perkara yang dilakukan orang ramai adalah betul, maka itu adalah salah. Jadi, sekiranya bacaan Yasin pada malam Jumaat itu bukan daripada Nabi, maka ia adalah bida’ah berdasarkan hujah-hujah yang lebih sah. Jadi, kita perlu meninggalkan amalan tersebut dan melaksanakan amalan yang lebih tsabit (kukuh) daripada NAbi S.A.W.. -54Hujah-Hujah Menolak Amalan Mengkususkan Bacaan Yasin Pada Malam Jumaat Sudah saya bawakan dalil yang jelas dan sahih daripada nabi s.a.w. bahawa baginda melarang menetapkan sesuatu amalan khusus pada malam Jumaat. Menurut kaedah usul fikah : "Niat yang baik tidak membolehkan perkara yang haram" Membaca Yasin pada malam Jumaat bukan sahaja tidak ada dalilnya daripada Nabi S.A.W. malahan terdapat larangan yang jelas. Meskipun niatnya baik iaitu untuk menggalakkan membaca al-Quran, namun hal itu tidak boleh memansuhkan larangan muktamad dari nabi s.a.w. "Jangan kamu mengkhususkan malam Jumaat dengan Qiyam daripada malam-malam yang lain"

(HR. Muslim) Qiyam yang dimaksudkan di atas boleh kita ertikan dengan sebarang jenis ibadah, sama ada solat, berpuasa, berzikir mahupun membaca alQuran. Maknanya Rasulullah melarang melakukan amalan yang tidak disuruh oleh Nabi untuk mengkhususkannya pada malam itu (adapun surah Al-Kahfi disuruh oleh Nabi membacanya pada malam Jumaat). Ini merupakan larangan yang jelas, dan kita selaku umat Islam dilarang keras mengingkari larangan baginda s.a.w. Jika sikap orang-orang Islam di Malaysia yang tidak rajin membaca alQuran, maka sikap mereka yang harus dan wajib diubah, bukannya syariat. Di dalam semua hal yang berkaitan ibadah, sikap seseoranglah yang harus diubah dan disesuaikan dengan syariat, bukan syariat yang harus diubah untuk disesuaikan dengan sikap seseorang. Selain itu, pengkhususan membaca Yasin pada malam Jumaat boleh ditolak kerena terdapat amalan yang lebih afdhal yang dinyatakan oleh Nabi dalam sabdanya yang sohih. Sabda Nabi S.A.W.: “Barangsiapa yang membaca surah Al-Kahfi pada malam Jumaat, diterangkan baginya cahaya antara rumahnya dan Baitul Atiq.” Dan pada riwayat lain, “Barangsiapa membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumaat -55diterangkan baginya cahaya antara dua jumaat.” (HR. Baihaqi dan Hakim, Sohih)(46) -WALLAHU A’ALAM-

_____________________________________________________________
46) Disahihkan oleh al-Baaani.

-56KENDURI ARWAH Maksud kenduri menurut kamus dewan ialah perjamuan makan (yang lazimnya di dahului oleh zikir, doa, dan sebagainya) kerana sesuatu tujuan keagamaan (minta berkat, mendoakan orang yang telah meninggal, memperingati sesuatu peristiwa, dan lain-lain), selamatan. Manakala maksud arwah pula ialah roh atau jiwa orang yang telah meninggal dunia. Jadi, maksud kenduri arwah ialah perjamuan makan yang lazimnya di dahului oleh zikir, doa, dan sebagainya, kerana minta berkat, mendoakan arwah (orang yang sudah meninggal dunia). Jadi kenduri arwah ini dianjurkan oleh pihak orang yang sudah meninggal dunia tersebut. Kematian adalah suatu perkara yang pasti akan menimpa setiap manusia berdasarkan ketetapan Allah dalam Al Quran. “Setiap sesuatu yang bernyawa pasti akan mati(47).” “Tiada makhluk di alam ini yang akan kekal melainkan Allah S.W.T. yang Maha Hidup dan Kekal(48).” “Oleh itu setiap

makhluk yang bernyawa perlu senantiasa bersedia untuk menghadapi saat yang pasti tiba ini(49).” Mati yang merupakan salah satu fitrah makhluk yang bernyawa sepatutnya ditangani dengan cara yang baik dan berhikmah bagi mengelakkan beberapa perkara yang batil berlaku. Apa Yang Terkandung Dalam Kitab-Kitab Feqh Terdapat banyak ulama’ yang telah menukilkan masalah ini dalam kitabkitab karangan mereka dan ternyata banyak dalam kalangan ulama’ telah mengharamkan kenduri arwah terutamanya ulama’ Syafi’eyyah. Di bawah, akan ditulis beberapa penyataan ulama’ Syafi’eyyah dalam kitab-kitab mereka. 1) Syeikh Daud bin Abdullah al-Fathani atau gelarannya Syeikh Daud Fathani dalam kitabnya ‘Bughyatu at-Tulab muka surat 33-34. Katanya: “Dan makruh lagi bida’ah bagi orang yang kematian memperbuat makanan menyerukan segala manusia atas memakan dia sama ada di hari menanamnya dan kemudian daripadanya seperti yang diadatkan oleh _____________________________________________________________
47) Ali Imran:185, Al-Anbiya’:35, dan Al-Ankabut:57. 48) Al-Baqarah:255, Ali Imran:2, Taha:111, Al-Qasas:88, dan Ar-Rahman:26-27. 49) Al-Hijr:99.

-57manusia dan demikian lagi makruh lagi bida’ah bagi segala orang yang diserukan dia memperkenankan seruannya.” Ini ialah kata-kata ulama’besar kita yang merupakan bermazhab Syafi’e dan juga merupakan pejuang feqh Syafi’e. Beliau merupakan ulama’ Nusantara yang terkenal dan disegani yang dilahirkan di Pattani. Buku-buku beliau juga masih digunakan di kebanyakan pondok dan persantren di Malaysia sekarang. Ternyata ada ulama’ Nusantara yang tidak menyutujui amalan tersebut. 2) Muhammad Arshad bin Abdullah al-Banjari atau nama gelarannya, alBanjari berkata dalam kitabnya: “Dan makruh lagi bida’ah bagi yang kematian memperbuat makanan yang diserukannaya segala manusia atas memakan dia dahulu daripada

menanam dia dan kemudian daripadanya. Dan demikian lagi makruh lagi bida’ah bagi segala yang diserukannya memperkenankan seruannya.” Tahukah anda bahawa siapa dia Muhammad Arshad bin Abdullah ini? Beliau merupakan seorang ulama’ Indonesia yang terkenal dan dihormati yang lahir di negeri Banjar. Selain itu, bukunya masih digunakan sampai sekarang di persantren Indonesia. 3) Ibn Muhammad al-Fathani dalam kitabnya ‘Kasyfu al-Atham ‘an As’ilat al-Anam’. Beliau berkata: “Barang yang dikerjakan oleh ahli mayit daripada mempersembahkan makanan dan berhimpun manusia atasnya dahulu daripada ditanam mayat dan kemudian daripadanya dan menyembelih pada kubur dan demikian lagi yang dikejakan oleh manusia dengan barang yang dinamakan dia dengan kafarah dan daripada dikerjakannya wahsyar yakni berhimpun memberi makan awal malam (malam pertama kematian). Kemudian daripada ditanam mayat dan 7 hari dan 20 dan 40. dan umpamanya yang demikian itu seperti yang diperbuat oleh kebanyakan orang itu maka adalah segala yang tersebut itu makruh lagi tercela oleh syara’” Ibnu Muhammad al-Fathani merupakan seorang ulama besar dan merupakan anak kepada Syeikh Daud al-Fathani. Penyataan ini terdapat dalam kitabnya, juz pertama muka surat 85. -584) Dalam kitab I’adatu at-Thalibin yang dikarang dalam bahasa arab oleh ulama’ Syafi’eyyah: “Dan dilarang (ditegah makruh) menyediakan makanan pada hari pertama kematian, hari ketiga dan seterusnya sesudah seminggu. Dilarang juga membawa makanan ke kuburan” Penyataan ini terdapat dalam kitab tersebut juz 2, muka surat 145. penulisnya bukan merupakan ulama’ nusantara. 5) Juga terdapat dalam kitab yang sama, I’adatu at-Thalibin, juz 2 muka surat 146:

“Imam as-Syafi’e berkata lagi: Dibenci bertetamu dengan persiapan makanan yang disediakan oleh ahli si mati kerana ia adalah sesuatu yang keji dan ia adalah bida’ah. 6) Juga terdapat dalam kitab yang sama, I’adatu at-Thalibin muka surat 146-147: “Dan antara bida’ah yang mungkar ialah kebiasaan orang yang melahirkan rasa kesedihannya sambil berkumpul ramai-ramai melalui upacara kenduri arwah bila yang diharamkan di hari ke 40 (tidak kira hari pertama, ketiga hingga empat puluh) pada hal semuanya itu adalah haram.” 7) Lihat juga I’adatu at-Thalibin juz 2, halaman 145: “Apa yang diamalkan oleh manusia dengan berkumpul di rumah keluarga si mati dan menyediakan makanan adalah termasuk perbuatan bida’ah yang mungkar.” 8) Kata Imam as-Syafi’e: “Termasuklah bida’ah yang dibenci ialah apa yang menjadi amalan orang sekarang, iaitu menyembelih beberapa sembelihan ketika si mati telah keluar daripada rumah (telah dikebumikan). Ada yang melakukan sehingga ke kuburan atau menyediakan makanan kepada sesiapa yang datang berkumpul untuk takziyah.” -59Hujah Mengharamkan Kenduri Arwah Adapun kenduri arwah seperti yang dipermaksudkan tadi ialah suatu amalan yang bertentangan sama sekali dengan ajaran Islam kerana Nabi S.A.W. ketika mendengar tentang berita kematian Ja’afar ibn Abi Talib telah bersabda kepada orang ramai supaya mempersiapkan makanan untuk ahli keluarga si mati kerana mereka telah didatangi suatu kesusahan. Hal ini berdasarkan hadis riwayat at-Tirmizi dan Abu Daud(50). Keluarga si mati yang baru ditimpa musibah (al-Baqarah:155-157) perlu disokong dan dibantu bagi mengelakkan perkara-perkara buruk yang lain seperti sikap putus asa, kesedihan berpanjangan, penganiayaan hak anakanak yatim, dan sebagainya. Sebab itulah Rasulullah menyuruh orang ramai

menyediakan (memberikan) makanan untuk keluarga si mati. Ini tidak, sebaliknya pula yang berlaku. Amalan-amalan di sesetengah tempat ini (menyediakan makanan untuk orang yang menziarahi keluarga si mati dan menyediakan bayaran tertentu kepada orang-orang yang menunaikan solat jenazah dan membaca Al Quran) adalah salah dan perlu diperbetulkan. Amalan tersebut sudah pasti menyusahkan keluarga si mati yang masih lagi bersedih dengan kehilangan orang yang tersayang. Selain itu, amalan ini menghabiskan ribuan ringgit untuk melaksanakannya. Amalan tersebut juga membawa kepada pembaziran jikalau melibatkan penggunaan harta si mati tanpa jalan yang betul dan melibatkan penganiayaan harta anak-anak yatim. Majlis Fatwa Mesir pada tahun 1947 telah memutuskan bahawa amalan tersebut adalah haram dan perlu dihentikan(51). Umat Islam seharusnya peka terhadap ancaman Allah dalam Al Quran: _____________________________________________________________
50) Maksud matan hadis riwayat at-Tirmizi dan Abu Daud, Nabi bersabda ketika mendengar tentang kematian Ja’far ibn Abi Talib: “Persiapkan makanan untuk keluarga Ja’far, kerana sesungguhnya mereka telah didatangi dengan apa yang menyibukkan mereka (kesusahan).” 51) Kenyataan bekas Mufti Mesir Syeikh Hasanain Makhluf r.a. di dalam akhbar alAhram bertarikh 27 Julai 1947. fatwa ini kemudian disahkan oleh Majlis Fatwa Mesir dan dikeluarkan dengan rasminya pada 14 Ogos 1947, bilangan 377.

-60“Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak-anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu hanyalah menelan api ke dalam perut mereka, dan mereka pula akan masuk ke dalam api neraka yang menyalanyala.” (An-nisa’:10) Para ulama’ dalam Mazhab Syafi’e melarang keras budaya ini sebagaimana yang sudah diterangkan sebelum ini. Penyataan yang dapat dipetik daripada buku feqah mazhab Syafi’e, al-Fiqh al-Manhaji yang berbunyi: “Daripada bida’ah apa yang dibuat oleh keluarga si mati ialah dengan mengumpulkan orang ramai kepada makanan dengan upacara yang

dinamakan berlalunya empat puluh hari dan seumpamanya. Sekiranya perbelanjaan makanan tersebut daripada harta peninggalan (si mati) dan dalam kalangan waris ada yang belum baligh, maka itu adalah daripada perkara yang haram. Hal ini demikian kerana ia memakan harta benda anak yatim dan melenyapkannya bukan untuk kepentingan anak yatim tersebut. Terbabit juga dalam perbuatan haram ini setiap yang memanggil dan memakannya.”(52) -WALLAHU A’ALAM-

_____________________________________________________________
52) Jilid 1, muka surat 263, Damsyik: Dar al-Arqam.

-61AMALAN KHUSUS REJAB DAN SYA’BAN Rejab dan Sya’ban merupakan 2 bulan yang penting kerana padanya berlaku peristiwa-peristiwa penting. Rejab merupakan satu daripada bulan haram. Rejab ertinya mulia. Bulan Rejab bulan mulia, dinamai demikian kerana bangsa Arab dahulu sangat memuliakan bulan ini(53). Sya’ban ertinya berserak-serak. Bulan Sya’ban bulan berserak-serak. Dinamakan demikian kerana pada bulan ini masyarakat Arab pada masa dahulu berserak-serak pergi ke lembah-lembah mencari air, kerana pada bulan Sya’ban ini biasanya mereka kekurangan air(54).

Dalam keterangan yang lain dikatakan, sebab dinamakan Sya’ban kerana pada bulan ini terdapat berserak-serak (banyak) kebajikan yang harus direbut oleh umat islam. Namun demikian, walaupun kedua-dua bulan ini dimuliakan, tetap tidak ada amalan khusus yang disuruh oleh Rasulullah. Tidak ada dalil yang thabit tentang amalan khusus di bulan ini. Yang ada hanyalah hadis-hadis dhaif dan kebanyakannya ialah hadis maudhu’ (palsu). Adapun yang disuruh oleh Nabi ialah mempertingkatkan amalan. Ia juga sebagai ‘warm up’ (panas badan) dan starter (permulaan) sebelum menghadapi Ramadan. Kepalsuan Hadis Popular, “Rejab Ialah Bulan Allah…” “Rejab ialah bulan Allah, Sya’ban ialah bulanku, dan Ramadan ialah bulan umatku.” (Maudhu’) Hadis ini ialah hadis yang direka oleh Ibn Jahdam(55). Nama penuh Ibn Jahdam ialah Ali bin Abdillah bin Jahdam al-Zahid. Ibn Jahdam meninggal dunia pada tahun 414H. beliau adalah seorang guru sufi di Mekah. Dia juga _____________________________________________________________
53) Kasmuri Selamat Ma dalam Rahsia & Amalan Bulan Islam. 54) Lihat 53. 55) Ibn Qayyim al-Jauziyyah, al-Manar al-Munif fi as-Sohih wa ad-Dhaif, muka surat 95, cetakan:Maktab al-Matbuat al-Islamiyyah, Halab, Syria.

-62dituduh membuat hadis palsu mengenai solat Raghaib (iaitu solat pada Jumaat pertama bulan Rejab)(56) Sebab itulah al-Imam Ibn al-Salah (meniggal dunia pada tahun 634H) menyebut: Ada beberapa golongan yang membuat hadis palsu, yang paling bahaya ialah puak yang menyandarkan diri mereka kepada zuhud (golongan sufi). Mereka ini membuat hadis palsu dengan dakwaan untuk mendapatkan pahala. Maka orang ramai pun menerima pendustaan mereka atas thiqah (kepercayaan) dan kecenderungan kepada mereka. Kemudian bangkitlah tokoh-tokoh hadis mendedahkan keburukan mereka ini dan menghapuskannya. Alhamdulillah(57).

Namun, kebanyakan golongan agamawan seperti penceramah, imam,khatib, dan media masa pula yang menjadi ejen penyebaran hadishadis palsu mengenai amalan-amalan yang dikatakan disunatkan pada bulanbulan tersebut. Contohnya seperti hadis tadi. Cakap sahaja hadis tadi, pasti mereka mengetahuinya. Dan menjadikannya lebih salah apabila orang menggunakan hadis tersebut sebagai hujah. Berbalik kepada hadis tadi. Hadis tersebut juga dipertikai kerana bercanggahan dengan sebuah hadis sohih. Nabi Muhammad S.A.W. bersabda: “Seutama-utama solat selepas solat fardu ialah solat di waktu malam dan seutama-utama puasa selain puasa Ramadan ialah pada bulan Allah, Muharam.” (HR. Muslim) Berdasarkan hadis sohih di atas, Nabi Muhamad S.A.W. memberitakan bahawa bulan Allah ialah bulan Muharam. Manakala hadis dhaif yang dibincangkan sebelum ini pula mengatakan bulan Allah ialah Rejab. Jelas sekali hadis dhaif tersebut bercanggah. Kepalsuan Solat Raghaib _____________________________________________________________
56) Al-Imam az-Zahabi Mizan al-I’tidal fi Naqd ar-Rijal,.5, muka surat 173, cetakan: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, Beirut. 57) Ibn as-Salah, Ulum al-Hadis, muka surat 99.

-63Kata al-Imam Ibn Qayyim al-Jauziyyah (meninggal dunia pada tahun 751H): “Hadis-hadis mengenai solat Raghaib pada Jumaat pertama bulan Rejab kesemuanya itu adalah palsu dan dusta ke atas Rasulullah. Fadhilat Nisfu Sya’ban Sebenarnya, hadis sahih mengenai kebaikan malam Nisfu Sya’ban itu memang ada. Tetapi amalan-amalan khas tertentu pada malam tersebut adalah palsu. Hadis yang boleh dipegang dalam masalah Nisfu Sya’ban ialah:

“Allah melihat kepada hamba-hamba-Nya pada malam Nisfu Sya’ban, maka Dia ampuni semua hamba-hamba-Nya kecuali musyrik (orang yang syirik) dan yang bermusuh (orang benci membenci). (HR. Ibn Hibban, al-Bazzar dan lain-lain, Sohih) Al-Baani mensohihkan hadis ini dalam Silsilah al-Ahadis al-Sahihah(58). Hadis ini tidak mengajar kita apakah bentuk amalan yang perlu dilakukan pada malam berkenaan. Oleh itu, amalan-amalan khas tertentu pada malam tersebut bukan daripada ajaran Nabi Muhammad S.A.W.. Yang ada hanyalah rekaan manusia dan rekaan tersebut ialah bidaah kerana tiada asal dalam agama. Kata Dr. Yusuf al-Qaradhawi dalah menjawab soalan berhubung dengan Nisfu Sya’ban, “Tidak pernah diriwayatkan daripada Nabi S.A.W. dan para sahabat bahawa mereka berhimpun di masjid untuk menghidupkan malam Nisfu Sya’ban, membaca doa tertentu dan solat tertentu seperti yang kita lihat pada sebahagian negeri orang Islam.” Bahkan di sebahagian negeri, orang ramai berhimpun pada malam tersebut selepas maghrib di masjid. Untuk mengadakan satu majlis. Mereka membaca surah Yasin sebanyak 3 kali, solat dua rakaat dengan niat panjang umur, dua rakaat yang lain pula dengan niat tidak bergantung kepada manusia. Kemudian mereka membaca doa yang tidak pernah dipetik daripada golongan salaf (para sahabat, tabi’, dan tabi’ tabi’in). ia dalah satu doa yang panjang, yang menyanggahi nusus (Al Quran dan As Sunnah) juga bercanggahan dan bertentangan maknanya. _____________________________________________________________
58) Jilid 3, muka surat 135, cetakan: Maktabah al-Ma’arf, Riyadh.

-64Perhimpunan pada malam Nisfu Sya’ban seperti yang kita lihat dan dengar di sebahagian negeri orang Islam ini adalah bidaah dan diada-adakan. Sepatutnya kita melakukan ibadat sekadar yang dinyatakan dalam nas. Sekiranya kita hendak melakukan ibadat pada malam itu, janganlah mengkhususkan ibadatnya. Lagi satu, janganlah melakukan sesuatu ibadah secara berkumpulan (jama’ah) sekiranya ibadat itu perlu dilakukan secara bersendiri atau nafsi (ruju’ Bab Wirid Secara Jahr). Segala kebaikan itu adalah mengikut salaf, segala keburukan itu ialah bidaah golongan selepas mereka (salaf) dan setiap yang diada-adakan itu bidaah, setiap bidaah itu sesat, dan setiap yang sesat itu di neraka(59). Inilah

penyataan Dr. Yusuf al-Qaradhawi, seorang tokoh ulama’ kontemporari, umat yang sederhana dan dihormati. Namun dalam masalah ini beliau agak tegas kerana ia bercanggah dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah S.A.W.. -WALLAHU A’ALAM-

_____________________________________________________________
59) Dr. Yusof al-Qaradhawi, Fatawa Mu’asarahjilid 1, muka surat 382-383, cetakan: Dar Uli an-Nuha, Beirut.

-65BERCAKAP-CAKAP DI DALAM MASJID Adapun bercakap-cakap di dalam masjid itu dibolehkan. Tidak kisahlah bercakap hal duniawi ataupun ukhrawi. Cumanya, jangan sampai mengganggu orang yang berdekatan. Adapun tidak membolehkan berckap hal duniawi itu adalah larangan yang tidak berasas dan tiada asalnya. Kebanyakan mereka yang mengadakan larangan ini sewenang-wenangnya ialah terdiri daripada orang yang cetek pengetahuan agama. Imam Nawawi berkata: “Boleh saja bercakap-cakap dalam masjid baik percakapan itu mengenai soal-soal keduniaan atau soal-soal lainnya, asal saja apa yang dipercakapkan itu mubah atau boleh menurut agama,

sekalipun menimbulkan gelak tawa, asalkan apa yang diketawakan itu mubah pula adanya.” Hal ini berdasarkan hadis daripada Jabir bin Sumrah, katanya: “Rasulullah S.A.W. baru berdiri meninggalkan tempat solatnya di waktu subuh ketika matahari telah terbit. Apabila matahari sudah terbit, barulah beliau berdiri untuk pulang. Sementara itu dalam masjid orang-orang mempercakapkan peristiwa-peristiwa yang mereka alami di masa jahiliyah. Kadang-kadang mereka sama tertawa, dan Nabi S.A.W. pun juga ikut tersenyum.” (HR. Muslim) Hadis ini menunjukkan kita boleh memperkatakan hal duniawi dan bergelak tawa kerana Rasulullah tidak menegah dan melarang sahabatnya berbuat sedemikian. Malah Rasulullah pun juga ikut tersenyum. Hujah Orang Yang Melarang Berkata Hal Dunia Di Dalam Masjid 1) Beberapa hadis palsu yang mereka jadikan hujah: “Berbual hal keduniaan di masjid boleh menghilangkan pahala.” (Hadis Palsu)(60) “Bercakap di dalam masjid dapat menghapuskan kebaikan-kebaikan _____________________________________________________________
60) 20 Persoalan Asas Tentang Hadis, soalan no.9.

-66sebagaimana binatang ternak memakan rumput.” (Hadis palsu)(61) Hadis ini tidak boleh dijadikan hujah kerana tarafnya yang jatuh kepada maudhu’ (palsu). 2) Mereka mengatakan berbual hal dunia di dalam masjid melalaikan. Hujah ini dibina atas dalil a’qli. Namun hujah ini tidak boleh didirikan begitu sahaja kerana terdapat hal duniawi yang tidak melalaikan. Kita boleh berkata hal duniawi asalkan mubah, tidak melalaikan, dan tidak mengganggu orang lain yang sedang beribadat. Hal ini demikian kerana Rasulullah tidak

menghalang rakan-rakannya yang sedang berbicara hal duniawi seperti mana yang terdapat di dalam hadis sahih yang dikemukakan sebelum ini. -WALLAHU A’ALAM-

_______________________________________________________________________ _ 61) Komentar al-Baani: Tiada asalnya. Rujuk Tabaqat Syafi’eyyah 4/145. Takhrij al-Ihya’ 1/136. -67-

Buku perbahasan tentang beberapa perkara ini menghimpunkan topik -topik mengenai amalan yang sering kita lakukan yang perlu dibahaskan untuk umat Islam marcapada supaya kembali kepada As-Sunnah. Dewasa ini, kita banyak terdedah kepada perbuatan

-perbuatan yang bercanggah dengan Ad-Din yang sebenar. Justeru, buku ini tampil untuk memberi perbahasan sebagai pendapat berlandaskan Al Quran dan As-Sunnah. Segala kebenaran saya serahkan kepada Allah Azza Wa Jalla.

Kesemua hadis yang digunakan sebagai hujah dalam ruangan muka isi (bukan di nota kaki) adalah hadis maqbul dan majoritinya sohih. Adapun hadis dhaif dan maudhu’ adalah hujah yang digunakan oleh masyarakat kini yang ditolak dan dituliskan di dalam buku ini adalah untuk menyatakan tarafnya.

© A™
As Syura sdn. Bhd.