3

KIKIS BÉAK TAWURAN ANTAR PELAJAR

Hiji wangun kagiatan mangsa anu anarkis, brutal sarta laér ti peunteun sarta norma anu dibelajarkan pendahulu urang memang marak ditayangkan ku média naon waé anu berkepentingan kalayan gejala sosial kase but. Tapi keprihatinan terus waé menyeruakdi sanubari Rahayat Indonésia, hus usna para pendidik sarta pemerhati atikan, lamun anu ngalakonan anarkis ieu téh peserta didikurang anu masih diuk di bangku sakola. Saterusna naon jadina lamun tindakan anarkis ieu nepi ka ayeuna masih mindeng urang jumpai di mana-mana. Kumaha jadina ogéyén tabéat teu terpuji ieu terus nerus nepi ka maranéhanana diuk di bangku kuliah engkéna. Anu écés daék henteu daék urang kudumitembeyan léngkah anu konkrit pikeun nungkulan masalah ieu, sa méméh masalah tawuran antara pelajar jadi sarupaning bal saljuanu émboh ba dag sarta menggilinding tanpa arah. Jeung tinimbangan yén maranéhanana anu kalibet tawuran, nyaéta para pesert a didik anu masih umurna rumaja, mangka léngkahpersuasif sarta komprhensif p erlu diprioritaskan. Alatan penanganan anu lalawora, tinangtu baris ngarusak m angsa hareupmaranéhanana minangka anak bangsa. Padahal maranéhanana masih kudu diuk di bangku sakola pikeun narima input, anu tinangtubaris nyieu n aspék afektif maranéhanana anu gembleng. Lainna penanganan ku cara anu lalawora malahan baris ngababarkeunjieunan-jieunan palaku kriminal anu anyar. Ku kituna mendudukan para ahli ti sagala rupa disipilin élmu dina hiji méja pikeun mengkonsep tindakan anu taktis, optimal, efisiensarta terpadu nyaéta cara anu wijaksana. Ku cara kitu mangka urang sanggup memilah mana rumaja anu ngalakonan tawur anlantaran solidaritas semu, panéangan jati diri atawa memang ngabogaan potensi crime behaviour anu kuat. Tapi alatan lolobana maranéhanana ngan berlatar- tukang solidaritas semu sarta usaha panéangan jati diri, mangka tinangtutindakan anu pang junu n guna nyaéta bimbingan kolektif antara pihak orangtua, lembaga sakola sarta aparat anu berwajib.

Arsip Scout Very Collection’s 2012

Arsip Scout Very Collection’s 2012 . naha maranéhanana anu menyan dang status narapidana kudu balik ka kalas ngariungkalayan réncangréncang maranéhanana deui. Ku kituna sanggeus maranéhanana balik ka jenjang bangku sakola anu leuwih luhurmaranéhanana baris nyieun dirina sorangan jad i profile pelajar komo mahasiswa anu berpendirian anti tawuran. baris j adi virus anu picilakaeun pikeun réncang séjénna. Alatan malahan palakuieu kalayan dominasinya anu kuat. Saterusna kumaha usaha ieu kudu dipigawé.Sakola rehabilitasi ieu tinangtu mengkonsepkan modél pembel ajaran anu pinuh inovatif. anu dikokolakeun babarengan antara Diknas. Tapi kumaha penanganan pikeun maranéhanana anu geus kaliwat wates. ogé perlu dilarapkeun dina peserta didik anu keur merehabilitasi dangongmentalnya anu geus menyimpang. nyaéta umur tang keur ngasupan fase gampang terpenga ruh masukan ti luar. Tinangtu tindakan ieu. alatan sanggeus dipigawé usaha sarupaning éta. Muga waé sekelumital pukah ieu bisa didéngé ku kabéh pihak anu berkepentingan kalayan penyiapan generasi ka hareup anu tohaga. Penanganan kedisiplinan anu heureut tapi ngatik. Kapulisian atawa lintas institusi séjénna. dina artian nungkulan peserta didik anu kalayan hampangleungeun ngalakonan tindakan pidana penganiayaan beurat dina waktu malakukan tawuran. Dina hal ieu. Depag . Sumawona umur maranéhan ana anumasih ngora. maranéhanana anubu ringas di jalan-jalan dina waktu anu relatif singget balik pikeun diajar di kelas séwang-séwangan. Husus pikeun penangananan palaku tindakan kriminal kasebut di luhur. inovatif sakaligusberwawasan modern. Dina hal ieu sangsi kalayan hukumpidana barulah bisa dilarapkeun. Itupun hadéna dilarapkeun kalayan henteu teu malire umur maranéhanana anu masih kudu narimainput – input ti prosés pembelajaran anu meujeuhna.3 Penanganan anu sejuk ieu kabuktian memang manjur. nyaéta tindakan anu kura ng wijaksana. luyu jeung umur psikologis mara néhanana. para paedogogis anu memang mumpuni di widangna disarankan pikeun aktip kalibet di jerona. nyaéta kalayan nandéan maranéhanana dina hijian atikanatawa sakola rehabilitasi hus us. metot tapi henteu éléh berbobotnya jeungsakola um umna.

Dengan demikian mendudukan para ahli dari berbagai disipilin ilmu pada satu meja untuk mengkonsep tindakan yang taktis. Yang jelas mau tidak mau kita harus memulai langkah yang konkrit untuk mengatasi masalah ini. adalah para peserta didik yang masih berusia remaja. Lantas apa jadinya bila tindakan anarkis ini hingga sekarang masih sering kita jumpai di mana-mana. efisien dan terpadu adalah cara yang bijaksana. Namun keprihatinan terus saja menyeruak di sanubari Rakyat Indonesia. bila yang melakukan anarkis ini adalah peserta didik kita yang masih duduk di bangku sekolah. yang tentunya akan membentuk aspek afektif mereka yang utuh. Padahal mereka masih harus duduk di bangku sekolah untuk menerima input. tentunya akan merusak masa depan mereka sebagai anak bangsa. Dengan pertimbangan bahwa mereka yang terlibat tawuran. brutal dan jauh dari nilai dan norma yang dibelajarkan pendahulu kita memang marak ditayangkan oleh media apa saja yang berkepentingan dengan gejala sosial tersebut. Arsip Scout Very Collection’s 2012 . Bagaimana jadinya pula bahwa tabiat tak terpuji ini terus berlanjut hingga mereka duduk di bangku kuliah nantinya. Dengan cara demikian maka kita mampu memilah mana remaja yang melakukan tawuran lantaran solidaritas semu. sebelum masalah tawuran antara pelajar menjadi semacam bola salju yang tambah besar dan menggilinding tanpa arah.3 KIKIS HABIS TAWURAN ANTAR PELAJAR Sebuah bentuk kegiatan masa yang anarkis. Karena penanganan yang gegabah. khususnya para pendidik serta pemerhati pendidikan. Bukankah penanganan dengan cara yang gegabah justru akan melahirkan bentukan-bentukan pelaku kriminal yang baru. pencarian jati diri atau memang memiliki potensi crime behaviour yang kuat. maka langkah persuasif dan komprhensif perlu diprioritaskan. optimal.

Namun bagaimana penanganan bagi mereka yang telah kelewat batas. Karena justru pelaku ini dengan dominasinya yang kuat. Semoga saja sekelumit gagasan ini bisa didengar oleh semua pihak yang berkepentingan dengan penyiapan generasi mendatang yang handal. adalah dengan menampung mereka pada satuan pendidikan atau sekolah rehabilitasi khusus. Sekolah rehabilitasi ini tentunya mengkonsepkan model pembelajaran yang penuh inovatif. adalah usia tang sedang memasuki fase gampang terpengaruh masukan dari luar. apakah mereka yang menyandang status narapidana harus kembali ke kalas berkumpul dengan teman-teman mereka lagi. sesuai dengan umur psikologis mereka. Dalam hal ini sangsi dengan hukum pidana barulah bisa diterapkan. inovatif sekaligus berwawasan modern. dalam artian menangani peserta didik yang dengan ringan tangan melakukan tindakan pidana penganiayaan berat pada saat malakukan tawuran. yang dikelola bersama antara Diknas.belakang solidaritas semu dan upaya pencarian jati diri. Lantas bagaimana upaya ini harus dilakukan. Dalam hal ini. maka tentunya tindakan yang paling berhasil guna adalah bimbingan kolektif antara pihak orang-tua. karena setelah dilakukan upaya semacam itu. Khusus untuk penangananan pelaku tindakan kriminal tersebut di atas. Depag . lembaga sekolah dan aparat yang berwajib. Kepolisian atau lintas institusi lainnya. Penanganan yang sejuk ini terbukti memang manjur. Sehingga setelah mereka kembali ke jenjang bangku sekolah yang lebih tinggi mereka akan membentuk dirinya sendiri menjadi profile pelajar bahkan mahasiswa yang berpendirian anti tawuran. Apalagi usia mereka yang masih muda. Penanganan kedisiplinan yang ketat tapi mendidik. Arsip Scout Very Collection’s 2012 . menarik tapi tidak kalah berbobotnya dengan sekolah umumnya. adalah tindakan yang kurang bijaksana. juga perlu diterapkan pada peserta didik yang sedang merehabilitasi sikap mentalnya yang sudah menyimpang. akan menjadi virus yang berbahaya bagi teman lainnya. para paedogogis yang memang mumpuni di bidangnya disarankan untuk aktif terlibat di dalamnya. Tentunya tindakan ini.3 Namun karena kebanyakan mereka hanya berlatar. Itupun hendaknya diterapkan dengan tidak mengabaikan usia mereka yang masih harus menerima input – input dari proses pembelajaran yang layak. mereka yang beringas di jalanjalan dalam waktu yang relatif singkat kembali untuk belajar di kelas masingmasing.

3 Arsip Scout Very Collection’s 2012 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful