3

KIKIS BÉAK TAWURAN ANTAR PELAJAR

Hiji wangun kagiatan mangsa anu anarkis, brutal sarta laér ti peunteun sarta norma anu dibelajarkan pendahulu urang memang marak ditayangkan ku média naon waé anu berkepentingan kalayan gejala sosial kase but. Tapi keprihatinan terus waé menyeruakdi sanubari Rahayat Indonésia, hus usna para pendidik sarta pemerhati atikan, lamun anu ngalakonan anarkis ieu téh peserta didikurang anu masih diuk di bangku sakola. Saterusna naon jadina lamun tindakan anarkis ieu nepi ka ayeuna masih mindeng urang jumpai di mana-mana. Kumaha jadina ogéyén tabéat teu terpuji ieu terus nerus nepi ka maranéhanana diuk di bangku kuliah engkéna. Anu écés daék henteu daék urang kudumitembeyan léngkah anu konkrit pikeun nungkulan masalah ieu, sa méméh masalah tawuran antara pelajar jadi sarupaning bal saljuanu émboh ba dag sarta menggilinding tanpa arah. Jeung tinimbangan yén maranéhanana anu kalibet tawuran, nyaéta para pesert a didik anu masih umurna rumaja, mangka léngkahpersuasif sarta komprhensif p erlu diprioritaskan. Alatan penanganan anu lalawora, tinangtu baris ngarusak m angsa hareupmaranéhanana minangka anak bangsa. Padahal maranéhanana masih kudu diuk di bangku sakola pikeun narima input, anu tinangtubaris nyieu n aspék afektif maranéhanana anu gembleng. Lainna penanganan ku cara anu lalawora malahan baris ngababarkeunjieunan-jieunan palaku kriminal anu anyar. Ku kituna mendudukan para ahli ti sagala rupa disipilin élmu dina hiji méja pikeun mengkonsep tindakan anu taktis, optimal, efisiensarta terpadu nyaéta cara anu wijaksana. Ku cara kitu mangka urang sanggup memilah mana rumaja anu ngalakonan tawur anlantaran solidaritas semu, panéangan jati diri atawa memang ngabogaan potensi crime behaviour anu kuat. Tapi alatan lolobana maranéhanana ngan berlatar- tukang solidaritas semu sarta usaha panéangan jati diri, mangka tinangtutindakan anu pang junu n guna nyaéta bimbingan kolektif antara pihak orangtua, lembaga sakola sarta aparat anu berwajib.

Arsip Scout Very Collection’s 2012

baris j adi virus anu picilakaeun pikeun réncang séjénna. Dina hal ieu sangsi kalayan hukumpidana barulah bisa dilarapkeun. Saterusna kumaha usaha ieu kudu dipigawé. dina artian nungkulan peserta didik anu kalayan hampangleungeun ngalakonan tindakan pidana penganiayaan beurat dina waktu malakukan tawuran. Itupun hadéna dilarapkeun kalayan henteu teu malire umur maranéhanana anu masih kudu narimainput – input ti prosés pembelajaran anu meujeuhna. Depag . anu dikokolakeun babarengan antara Diknas. para paedogogis anu memang mumpuni di widangna disarankan pikeun aktip kalibet di jerona. Dina hal ieu. Kapulisian atawa lintas institusi séjénna. inovatif sakaligusberwawasan modern. nyaéta tindakan anu kura ng wijaksana. naha maranéhanana anu menyan dang status narapidana kudu balik ka kalas ngariungkalayan réncangréncang maranéhanana deui. metot tapi henteu éléh berbobotnya jeungsakola um umna.3 Penanganan anu sejuk ieu kabuktian memang manjur. Husus pikeun penangananan palaku tindakan kriminal kasebut di luhur. Ku kituna sanggeus maranéhanana balik ka jenjang bangku sakola anu leuwih luhurmaranéhanana baris nyieun dirina sorangan jad i profile pelajar komo mahasiswa anu berpendirian anti tawuran. Tinangtu tindakan ieu. ogé perlu dilarapkeun dina peserta didik anu keur merehabilitasi dangongmentalnya anu geus menyimpang. maranéhanana anubu ringas di jalan-jalan dina waktu anu relatif singget balik pikeun diajar di kelas séwang-séwangan.Sakola rehabilitasi ieu tinangtu mengkonsepkan modél pembel ajaran anu pinuh inovatif. Alatan malahan palakuieu kalayan dominasinya anu kuat. nyaéta kalayan nandéan maranéhanana dina hijian atikanatawa sakola rehabilitasi hus us. luyu jeung umur psikologis mara néhanana. nyaéta umur tang keur ngasupan fase gampang terpenga ruh masukan ti luar. Penanganan kedisiplinan anu heureut tapi ngatik. Sumawona umur maranéhan ana anumasih ngora. alatan sanggeus dipigawé usaha sarupaning éta. Arsip Scout Very Collection’s 2012 . Muga waé sekelumital pukah ieu bisa didéngé ku kabéh pihak anu berkepentingan kalayan penyiapan generasi ka hareup anu tohaga. Tapi kumaha penanganan pikeun maranéhanana anu geus kaliwat wates.

3 KIKIS HABIS TAWURAN ANTAR PELAJAR Sebuah bentuk kegiatan masa yang anarkis. Dengan cara demikian maka kita mampu memilah mana remaja yang melakukan tawuran lantaran solidaritas semu. Padahal mereka masih harus duduk di bangku sekolah untuk menerima input. yang tentunya akan membentuk aspek afektif mereka yang utuh. Dengan pertimbangan bahwa mereka yang terlibat tawuran. sebelum masalah tawuran antara pelajar menjadi semacam bola salju yang tambah besar dan menggilinding tanpa arah. optimal. maka langkah persuasif dan komprhensif perlu diprioritaskan. Arsip Scout Very Collection’s 2012 . Bagaimana jadinya pula bahwa tabiat tak terpuji ini terus berlanjut hingga mereka duduk di bangku kuliah nantinya. brutal dan jauh dari nilai dan norma yang dibelajarkan pendahulu kita memang marak ditayangkan oleh media apa saja yang berkepentingan dengan gejala sosial tersebut. tentunya akan merusak masa depan mereka sebagai anak bangsa. adalah para peserta didik yang masih berusia remaja. Dengan demikian mendudukan para ahli dari berbagai disipilin ilmu pada satu meja untuk mengkonsep tindakan yang taktis. Karena penanganan yang gegabah. pencarian jati diri atau memang memiliki potensi crime behaviour yang kuat. Yang jelas mau tidak mau kita harus memulai langkah yang konkrit untuk mengatasi masalah ini. bila yang melakukan anarkis ini adalah peserta didik kita yang masih duduk di bangku sekolah. Bukankah penanganan dengan cara yang gegabah justru akan melahirkan bentukan-bentukan pelaku kriminal yang baru. khususnya para pendidik serta pemerhati pendidikan. Namun keprihatinan terus saja menyeruak di sanubari Rakyat Indonesia. Lantas apa jadinya bila tindakan anarkis ini hingga sekarang masih sering kita jumpai di mana-mana. efisien dan terpadu adalah cara yang bijaksana.

belakang solidaritas semu dan upaya pencarian jati diri. Penanganan kedisiplinan yang ketat tapi mendidik. juga perlu diterapkan pada peserta didik yang sedang merehabilitasi sikap mentalnya yang sudah menyimpang. mereka yang beringas di jalanjalan dalam waktu yang relatif singkat kembali untuk belajar di kelas masingmasing. Arsip Scout Very Collection’s 2012 . dalam artian menangani peserta didik yang dengan ringan tangan melakukan tindakan pidana penganiayaan berat pada saat malakukan tawuran. Itupun hendaknya diterapkan dengan tidak mengabaikan usia mereka yang masih harus menerima input – input dari proses pembelajaran yang layak. Sehingga setelah mereka kembali ke jenjang bangku sekolah yang lebih tinggi mereka akan membentuk dirinya sendiri menjadi profile pelajar bahkan mahasiswa yang berpendirian anti tawuran. inovatif sekaligus berwawasan modern. Karena justru pelaku ini dengan dominasinya yang kuat. adalah tindakan yang kurang bijaksana. Semoga saja sekelumit gagasan ini bisa didengar oleh semua pihak yang berkepentingan dengan penyiapan generasi mendatang yang handal. Sekolah rehabilitasi ini tentunya mengkonsepkan model pembelajaran yang penuh inovatif. karena setelah dilakukan upaya semacam itu. maka tentunya tindakan yang paling berhasil guna adalah bimbingan kolektif antara pihak orang-tua. Penanganan yang sejuk ini terbukti memang manjur. adalah usia tang sedang memasuki fase gampang terpengaruh masukan dari luar. Depag . Khusus untuk penangananan pelaku tindakan kriminal tersebut di atas. yang dikelola bersama antara Diknas. adalah dengan menampung mereka pada satuan pendidikan atau sekolah rehabilitasi khusus. para paedogogis yang memang mumpuni di bidangnya disarankan untuk aktif terlibat di dalamnya. Dalam hal ini sangsi dengan hukum pidana barulah bisa diterapkan. Lantas bagaimana upaya ini harus dilakukan. menarik tapi tidak kalah berbobotnya dengan sekolah umumnya. lembaga sekolah dan aparat yang berwajib. Dalam hal ini. apakah mereka yang menyandang status narapidana harus kembali ke kalas berkumpul dengan teman-teman mereka lagi. akan menjadi virus yang berbahaya bagi teman lainnya. Kepolisian atau lintas institusi lainnya. sesuai dengan umur psikologis mereka. Tentunya tindakan ini. Namun bagaimana penanganan bagi mereka yang telah kelewat batas.3 Namun karena kebanyakan mereka hanya berlatar. Apalagi usia mereka yang masih muda.

3 Arsip Scout Very Collection’s 2012 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful