P. 1
Sejarah Tingkatan 2 Bab 8 – Kebangkitan Semangat Kebangsaan Untuk Mengangkat Martabat Bangsa

Sejarah Tingkatan 2 Bab 8 – Kebangkitan Semangat Kebangsaan Untuk Mengangkat Martabat Bangsa

5.0

|Views: 22,010|Likes:
Nota padat sejarah tingkatan 2 pmr silabus baru dan ringkas.
Nota padat sejarah tingkatan 2 pmr silabus baru dan ringkas.

More info:

Categories:Types, Research, History
Published by: Jeyabarath Jeya Mohan on Jan 27, 2009
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved
List Price: $0.99 Buy Now

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

10/10/2015

$0.99

USD

pdf

text

original

BAB 8 – KEBANGKITAN SEMANGAT

KEBANGSAAN UNTUK MENGANGKAT
MARTABAT BANGSA
- semangat kebangsaan dibangkitkan golongan
intelektual melalui akhbar, majalah dan penulisan
kreatif
- perjuangan semakin berkesan melalui penubuhan
pertubuhan untuk perjuangkan hak dan kepentingan
bangsa
8.1 Maksud Semangat Kebangsaan (Teks m/s: 199)
- semangat kebangsaan atau nasionalisme
bermaksud perasaan cinta dan taat setia yang
mendalam terhadap bangsa dan tanah air
- semangat berjuang menebus maruah bangsa
- semangat inilah mendorong kita berjuang
membebaskan negara daripada British untuk
membentuk negara merdeka dan berdaulat
8.2 Perkembangan Negara uar Member! Ins"!ras!
Per#uangan
(Teks m/s: 199-22)
- a!al kurun ke-2 berlaku gerakan kesedaran
kebangsaan di Turki, "esir, #epun, $hina, %ilipina,
&ndia dan &ndonesia
- perkembangan ini memberi inspirasi kepada
penduduk Tanah "ela'u untuk menentang
penjajahan British
a) Gerakan Kebangkitan Islam di Timur Tengah
- berlaku akhir kurun ke-19
- kebangkitan dosebabkan kuasa-kuasa Barat
meme(ahbelahkan dan menguasai empa'ar &slam
Turki )thmani'ah
- pengaruh Barat di Turki men(etuskan *erakan +an-
&slam iaitu gerakan untuk men'atukan seluruh umat
&slam dan menentang penjajahan Barat
- gerakan ini mempengaruhi dan men'atukan umat
&slam di negara-negara Timur Tengah, &ndia dan
,sia Tenggara termasuk Tanah "ela'u untuk
menentang kuasa asing
b) Gerakan Pemulihan Islam Mesir
- gerakan ini turut mempengaruhi kebangkitan
semangat kebangsaan di Tanah "ela'u
- tahun 1--2 "esir dijajah oleh British dan telah
men(etuskan *erakan &slah
- Gerakan Is$a% atau Gerakan Pemu$!%an Is$am
ialah gerakan men'eru orang &slam berpegang
kepada ajaran &slam sebenar berdasarkan al-.uran
dan /adis juga men'eru umat &slam supa'a bersatu
menentang penjajahan Barat di negara &slam
- gerakan ini dipelopori 0a'id #amaluddin al-,fghani
dan 0heikh "uhammad ,bduh
- pengaruh gerakan ini disebarkan ke Tanah "ela'u
oleh pelajar 'ang menuntut di "esir setelah kembali
ke tanah air
c) Perang Rusia-Jepun
- tahun 191 #epun berja'a mengalahkan 2usia
- pertama kali dalam sejarah moden sebuah negara
,sia berja'a mengalahkan kuasa 3ropah
- keja'aan ini men'emarakkan semangat negara-
negara ,sia lain untuk menentang penjajahan Barat
d) Gerakan Kesedaran Kebangsaan China
- tahun 1911 berlaku 2e4olusi $hina 'ang dipimpin
oleh 5r6 0un 7at 0en
- berja'a menumbangkan kerajaan "an(hu dan
menubuhkan sebuah negara republik $hina
- keadaan ini membangkitkan kesedaran rak'at Tanah
"ela'u untuk menentang British
e) Gerakan Kesedaran Kebangsaan ilipina
- #ose 2i8al memimpin perjuangan rak'at %ilipina
menentang penjajahan 0epan'ol
- "enubuhkan 9iga %ilipina untuk memajukan orang
%ilipina dan menuntut 0epan'ol memberi la'anan
adil kepada rak'at
!) Gerakan Kesedaran Kebangsaan India
- gerakan dipimpin oleh "ahatma *andhi
- tujuan untuk membebaskan &ndia daripada
penjajahan British
g) Gerakan Kesedaran Kebangsaan Indonesia
- 0oekarno menubuhkan +arti :asional &ndonesia
untuk membebaskan &ndonesia daripada penjajahan
Belanda
8.& Gerakan Is$a% Men'etuskan Kesedaran
Kebangsaan
(Teks m/s: 2;-2<)
(!) atar be$akang Gerakan Is$a% d! Tana% Me$a*u
- a!al kurun ke-2 semangat kebangsaan
dibangkitkan oleh golongan pelajar berpendidikan di
)ni4ersiti al-,8har, "esir
- tahun 1921 terdapat - orang pelajar dari Tanah
"ela'u di uni4ersiti ini
- mereka terpengaruh dengan idea pemulihan &slam
oleh 0a'id #amaluddin al-,fghani dan 0heikh
"uhammad ,bduh
- sekembali ke Tanah "ela'u mereka memulakan
*erakan &slah di Tanah "ela'u dan dikenali sebagai
=>aum "uda?
- tokoh penting seperti 0heikh "uhammad Thani bin
#alaluddin, /aji ,bbas bin "uhammad Taha dan
0'ed 0heikh ,hmad al-/adi
(!!) Pen*ebaran Idea Gerakan Is$a%
- idea pembaharuan =>aum "uda? disebarkan melalui
majalah =,l-&mam? (pemimpin) 'ang diterbitkan di
0ingapura tahun 19@
- tujuan diterbitkan adalah untukA
"# mengingatkan mereka yang lalai dan men$agakan
mereka yang tidur dan menun$ukkan mereka yang
sesat dan menyampaikan suara yang menyeru
dengan kebaikan #%
- majalah ini memberi kesan besar dalam
perkembangan pemikiran orang "ela'u
- orang "ela'u mula sedar kepentingan pendidikan
dan ekonomi mereka
- antara seruan ,l-&mam ialahA
- men'eru orang "ela'u berpegang kepada al-.uran
dan /adis
- tekankan pentingn'a ilmu pengetahuan untuk
men(apai keja'aan
- menitikberatkan pengetahuan sejarah kerana ban'ak
iktibar 'ang boleh dipelajari
- menasihati ibu bapa supa'a memberikan pendidikan
sempurna kepada anak-anak
- menggesa kaum !anita diberi peluang mendapatkan
pendidikan
- mengetepikan adat resam dan keper(a'aan karut
'ang boleh menghalang kemajuan
1
- tahun 19- majalah ,l-&mam dihentikan
penerbitann'a dan diteruskan oleh akhbar lain
seperti :era(ha, ,l-&kh!an, +engasuh dan 0audara
- >aum "uda menubuhkan beberapa buah madrasah
untuk men'ebarkan idea dengan lebih berkesan
seperti "adrasah al-"as'hur al-&slamiah di +ulau
+inang, "adrasah al-5iniah >ampung 9alang di
+adang 2engas dan "adrasah &l-&h'a ,ss'ariff,
*unung 0emanggol di +erak
(!!!) Tentangan Gerakan Is$a%
- idea pembaharuan >aum "uda ditentang oleh
=>aum Tua? melalui akhbar =0uara Benar? dan =9idah
Benar?
- >aum Tua terdiri daripada golongan ulama? dan
pega!ai agama 'ang tidak menerima idea &slah
>aum "uda
- mereka berpegang kuat kepada adat dan agama
&slam
- pertelingkahan antara mereka han'alah perkara ke(il
'ang tidak melibatkan perkara pokok dalam agama
&slam
(!+) T,k,% Pe$,",r Gerakan Is$a% d! Tana% Me$a*u
a) &yeikh Muhammad Tahir Jalaluddin
- lahir di 0umatera tahun 1-@9
- berpendidikan di "akkah dan di )ni4ersiti al-,8har,
"esir
- menerbitkan majalah ,l-&mam
- pernah dilantik sebagai "ufti :egeri +erak
b) 'a$i (bbas Muhammad Taha
- lahir di 0ingapura tahun 1--1
- berpendidikan di "akkah
- pernah dilantik sebagai kadi di ka!asan Tanjung
+agar, 0ingapura
- menerbitkan akhbar :era(ha
c) &yed &heikh al-'adi
- lahir di "elaka tahun 1-@2
- mendapat pendidikan agama di Terengganu dan di
+ulau +en'engat, 2iau
- sering berkunjung ke "akkah dan "esir
- mendalami idea perjuangan 0'eikh "uhammad
,bduh
- menerbitkan akhbar ,l-&kh!an dan 0audara
8.- Inte$ektua$ Mematangkan Per#uangan
(Teks m/s: 21-2@
- *erakan &slah menimbulkan kesedaran di kalangan
intelektual "ela'u
- tahun 19;-an golongan intelektual ini
men'emarakkan kesedaran kebangsaan
(!) G,$,ngan Inte$ektua$ Pend!d!kan Me$a*u
- golongan ini lepasan "aktab +erguruan 0ultan &dris
("+0&), Tanjung "alim, +erak
- terdiri daripada guru-guru "ela'u 'ang berperanan
sebagai pemimpin mas'arakat
- "+0& disifatkan sebagai =The $radle of "ala'
:ationalism?
- Berganding bahu dengan golongan (erdik pandai
agama untuk memajukan orang "ela'u dalam
bidang ekonomi dan pendidikan
- )saha ini menimbulkan kesedaran untuk
membebaskan Tanah "ela'u daripada penjajahan
British
- ,ntara tokoh nasionalis ialah /arun ,minurrashid,
&brahim /aji 7aa(ob dan ,bdul /adi /assan
a) 'arun (minurrashid
- tokoh pejuang kebangsaan lepasan "+0&
- merupakan guru 'ang bersemangat kebangsaan
- penulis 'ang aktif mempelopori penulisan puisi
bertemakan semangat kebangsaan
b) (bdul 'adi 'assan
- seorang pens'arah "+0&
- sentiasa menanamkan semangat (inta akan bangsa
dan negara kepada para pelajarn'a
(!!) G,$,ngan Inte$ektua$ Pend!d!kan Ingger!s
- berjuang menuntut hak orang "ela'u dalam bidang
ekonomi, pendidikan dan pentadbiran
- menubuhkan persatuan dan bidang penulisan untuk
memperjuangkan kepentingan orang "ela'u
- antara tokoh-tokohn'a ialah 2aja $hulan,
"ohammad 3unos ,bdullah, 5ato? Bnn #aafar dan
&shak /aji "uhammad
a) Ra$a Chulan
- mendapat pendidikan di >olej "ela'u >uala >angsar
- tahun 192< dilantik menjadi ,hli "ajlis +erundangan
+ersekutuan
- menggesa British meningkatkan taraf ekonomi orang
"ela'u dan menambah peluang orang "ela'u
dalam perkhidmatan kerajaan
b) Mohammad )unos (bdullah
- berpendidikan &nggeris di 2affles &nstitution,
0ingapura
- merupakan orang "ela'u pertama dilantik sebagai
,hli "ajlis +erundangan :egeri-:egeri 0elat
- pernah bertugas sebagai >etua +engarang akhbar
)tusan "ela'u dan 9embaga "ela'u
- tahun 192@ menubuhkan >esatuan "ela'u
0ingapura
c) *ato+ ,nn Jaa!ar
- berpendidikan &nggeris di 3ngland dan >olej "ela'u
>uala >angsar
- pernah menjadi pengarang akhbar Carta "ala'a,
9embaga "ala'a dan Carta ,had
- tahun 19;@ dilantik sebagai ,hli Tidak 2asmi dalam
"ajlis "es'uarat :egeri #ohor
8.. Per#uangan Na!,na$!sme Me$a$u! Mata Pena
(Teks m/s: 2D-212)
- akhbar dan majalah merupakan media 'ang rapat
dengan rak'at
- sesuai dijadikan saluran untuk melahirkan kesedaran
kebangsaan
- melalui media idea tentang perjuangan kebangsaan
dapat disalurkan untuk ba(aan semua lapisan
mas'arakat
(!) Peranan Ak%bar dan Ma#a$a% Me$a*u
- tahun 19;-an akhbar "ela'u mula men'uarakan
isu sosial, kedudukan ekonomi dan politik orang
"ela'u
- akhbar berja'a men'emai semangat kebangsaan di
kalangan mas'arakat "ela'u
2
- melalui serua-seruan akhbar orang "ela'u
menubuhkan persatuan untuk merintis pergerakan
lebih tersusun
- antara peranan akhbar dalam membangkitkan
semangat kebangsaan ialahA
- mengkritik dasar British 'ang tidak menguntungkan
orang "ela'u
- men'eru orang "ela'u bersatu dan menghapuskan
semangat kenegerian
- menuntut kedudukan 'ang lebih baik dalam bidang
pentadbiran, ekonomi dan pendidikan
- antara akhbar 'ang berpengaruh sebelum +erang
5unia && ialah Carta "ala'a (19;-19<1) di
0ingapura, "ajlis (19;1-19<1) di >uala 9umpur dan
)tusan "ela'u (19;9-19<1) diterbitkan di 0ingapura
- akhbar-akhbar lain ialahA
- 9embaga "ela'u (191<-19;1) di 0ingapura
- +engasuh (191--19<1) di >ota Bharu, >elantan
- "ajalah *uru (192<-19<1) di >uala 9umpur dan +ulau
+inang
- ,l-&kh!an (192@-19;1) di +ulau +inang
- 0audara (192--19<1) di +ulau +inang
- %ajar 0ara!ak (19;) di 0ara!ak
a) (khbar -arta Malaya
- diterbitkan di 0ingapura
- pengarang pertaman'a ialah 5ato? Bnn #aafar
- men'iarkan tentang keadaan sosioekonomi orang
"ela'u
- mendesak orang "ela'u diberikan lebih ban'ak
ja!atan penting dalam perkhidmatan kerajaan
b) (khbar Ma$lis
- diterbitkan di >uala 9umpur
- pengarang pertaman'a ,bdul 2ahim >ajai
- mendedahkan kelemahan dasar British 'ang
mengan(am kedudukan orang "ela'u
- dianggap akhbar 'ang berani
c) (khbar .tusan Melayu
- diterbitkan di 0ingapura
- pengarang pertaman'a ,bdul 2ahim >ajai
- menggesa orang "ela'u meningkatkan taraf
ekonomi dan menubuhkan persatuan bagi
memperjuangkan nasib bangsa dan tanah air
T,k,% Ak%bar Me$a*u
a) (bdul Rahim Ka$ai
- seorang nasionalis 'ang berjuang melalui bidang
ke!arta!anan
- digelar Bapa >e!arta!anan "ela'u
- menjadi >etua +engarang akhbar 'ang berpengaruh
pada 8amann'a seperti Carta "ala'a, "ajlis dan
)tusan "ela'u
(!!)Keg!atan Persuratan d! Ka$angan /rang 0!na dan
Ind!a
a) (khbar ,rang Cina
- orang $ina terbitkan akhbar sebelum +erang 5unia
&&
- antaran'a akhbar 9at +au, :an'ang 0iang +au, 0in
$he! #it +oh dan "odern 5ail' :e!s
- tahun 1--1 akhbar 9at +au diterbitkan
- melaporkan tentang kegiatan sosial dan ekonomi
orang $ina di Tanah "ela'u
- juga men'iarkan peristi!a 'ang berlaku di negara
$hina
- terdapat juga akhbar berbahasa "ela'u 'ang
diterbitkan oleh mas'arakat 0!na Peranakan (Baba
dan :'on'a)
- antaran'a akhbar 0urat >habar +eranakan, Bintang
Timor, >habar )(hapan Baru dan Bintang +ra
+ranakan
- tahun 1--< akhbar Bintang Timor diterbitkan dan
merupakan satu-satun'a akhbar berbahasa "ela'u
'ang berani melaporkan berita pemberontakan 5ato?
Bahaman di +ahang
- tahun 19; diterbitkan akhbar Bintang +ranakan
'ang membi(arakan hal eh!al mas'arakat $ina
peranakan 'ang menunjukkan taat setia kepada
British sebagai pemerintah Tanah "ela'u
b) (khbar ,rang India
- diterbitkan akhbar )laga :esan, Tamil :esan dan
Tamil "urasa
- pada 2< 0eptember 192< akhbar Tamil :esan
diterbitkan di >uala 9umpur
- melaporkan berita tentang kegiatan sosial dan
ekonomi orang &ndia di Tanah "ela'u
- juga peristi!a 'ang berlaku di negara &ndia
- terdapat juga akhbar berbahasa "ela'u diterbitkan
oleh mas'arakat 1a2! Peranakan
- antaran'a #a!i +eranakan, 0ekola "ela'u, Taman
+engetahuan dan Tanjung +enagri
- tahun 1--- akhbar 0ekola "ela'u diterbitkan dan
dijadikan bahan rujukan di sekolah "ela'u
Kesedaran Kebangsaan Me$a$u! Penu$!san Kreat!3
- semangat kebangsaan dibangkitkan melalui kar'a
kreatif seperti puisi, no4el dan (erpen
- kar'a kreatif menjadi saluran untuk men'uarakan
perjuangan orang "ela'u oleh golongan guru,
penulis dan !arta!an
(!) Penu$!san Pu!s!
- sebelum +erang 5unia && ban'ak puisi bertemakan
semangat kebangsaan dan disiar dalam akhbar dan
majalah
- tujuan untuk men'uburkan perasaan (inta akan
bangsa dan negara, men'eru rak'at merebut
peluang ekonomi dan mempertahan maruah bangsa
- antaran'a:
- puisi oleh /arun ,minurrashid seperti Tenaga
>aumku, "empertahankan /ak >ita dan +er!ira
"ela'u
- ,bdul 0amad ,hmad menulis puisi 0erunai +ujangga,
>apal Tiada :akhoda dan /ari >ejatuhan >ita
- "uhammad 7usuf /arun menulis puisi 5unia 7ang
%ana dan 5i 9autan 0eberang
- puisi lainn'a seperti Bangkitlah oleh Bmar "ustaffa,
0eruan >ebangsaan oleh "elati +ahang, 0edarlah
oleh "ahmud ,hmadi dan 5i Tengah 0egara oleh
"uhammad 7asin "aamor
(!!) Penu$!san N,+e$ dan 0er"en
- melaluin'a kesedaran kebangsaan dapat
disampaikan kepada mas'arakat lebih berkesan
- kar'a-kar'a sastera ini bertemakan semangat
perjuangan, nasib bangsa dan semangat (intakan
tanah air
- tema ini menimbulkan kesedaran di kalangan orang
"ela'u
3
- antara "enu$!s 'er"en 'ang terkenal ialah ,bdul
2ahim >ajai, &shak /aji "uhammad (+ak 0ako) dan
0hamsuddin 0alleh
- (erpen 'ang terkenal seperti $erita ,!ang +utat
oleh ,bdul 2ahim >ajai, 2umah Besar Tiang
0ebatang oleh &shak /aji "uhammad, 5i 0ini >ita
Bukann'a Brang 5agang dan 0iasat 7ang Tiada
5iminta oleh 0hamsuddin 0alleh
- manakala n,+e$ pula seperti /ika'at %aridah /anum
oleh 0'ed 0heikh al-/adi, &akah 0almahE Bleh
,hmad 2ashid Talu, "elor >uala 9umpur oleh /arun
,minnurrashid, +utera *unung Tahan dan ,nak "at
9ela *ila oleh &shak /aji "uhammad, "ari >ita
Berjuang oleh ,bdullah 0idek dan "elati >ota Bahru
oleh ,bdul >adir ,dabi
8.4 Kese"akatan Men#am!n Keutu%an Per#uangan
(Teks m/s: 21;-219)
- pertubuhan berperanan penting dalam gerakan
kesedaran kebangsaan
- pertubuhan di peringkat a!al bersifat kenegerian
serta memperjuangkan kepentingan ekonomi dan
sosial
- menjadi pendorong kepada kemun(ulan penubuhan
bersifat pertubuhan
(!) Kemun'u$an Pertubu%an Me$a*u
- golongan !arta!an dan akhbar menimbulkan
kesedaran politik orang "ela'u dan mendorong
menubuhkan pertubuhan untuk perjuangkan hak dan
kepentingan mereka
- antaran'aA
a) Kesatuan Melayu &ingapura /KM&)
- menjadi peransang kepada pemimpin di negeri-
negeri "ela'u
- diasaskan tahun 192@ oleh "ohammad 3unos
,bdullah
- dianggotai golongan bangsa!an, kakitangan
kerajaan, !arta!an dan peniaga
- tujuan penubuhan adalah untukA
- menggalakkan ahli berperanan lebih besar dalam
politik dan pentadbiran
- perjuangkan kemajuan orang "ela'u dalam bidang
pendidikan
- menjadi !akil "ela'u berurusan dengan British bagi
hal berkaitan dengan hak dan kepentingan orang
"ela'u
- akhir tahun 19;-an ban'ak persatuan bersifat
kenegerian ditubuhkan seperti +ersatuan "ela'u
+erak (19;D), +ersatuan "ela'u +ahang (19;-),
+ersatuan "ela'u 0elangor (19;-), +ersatuan
"ela'u :egeri 0embilan (19;-), +ersatuan "ela'u
+ulau +inang (19;D) dan +ersatuan "ela'u
>elantan (19;9)
- lain-lain persatuan seperti +ersatuan "ela'u "elaka
(19;D), +ersatuan "ela'u 0era!ak (19;9) dan
+ersatuan "ela'u #ohor (19;9)
- tujuan penubuhan untuk meningkatkan ekonomi dan
sosial orang "ela'u
- dianggotai (erdik pandai "ela'u 'ang berpendidikan
&nggeris dan berkhidmat dengan British
- perjuangan bersifat sederhana
- menunjukkan taat setia 'ang kuat kepada 2aja-2aja
"ela'u dan bekerjasama dengan British
- mendesak British memberi lebih ban'ak peluang
kepada orang "ela'u dalam pentadbiran kerajaan
b) Persatuan Melayu &elangor
- dipimpin oleh Tengku &smail bin Tengku "uhammad
7assin
- memperjuangkanA
- mendesak lebih ramai pega!ai "ela'u dalam
kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri
- keanggotaan askar "ela'u
- menubuhkan angkatan laut dan udara Tanah "ela'u
c) Kongres Melayu &e-Tanah Melayu
- tahun 19;9 kongres 'ang pertama diadakan di >uala
9umpur
- dianjurkan bersama oleh >esatuan "ela'u
0ingapura dan +ersatuan "ela'u 0elangor
- tujuan untuk me!ujudkan perpaduan kebangsaan di
kalangan orang "ela'u
- berja'a menghimpunkan !akil daripada semua
persatuan "ela'u untuk berbin(ang memajukan
bangsa "ela'u
- tahun 19< kongres kedua diadakan di 0ingapura
- berja'a menarik lebih ban'ak pen'ertaan persatuan
"ela'u termasuk dari 0ara!ak dan Brunei
- men'arankan semua persatuan "ela'u memajukan
orang "ela'u di negeri masing-masing
- kongres ketiga tidak dapat diadakan kerana #epun
telah men'erang Tanah "ela'u pada tahun 19<1
d) Persaudaraan &ahabat Pena
- nama penuhn'a ialah +ersaudaraan 0ahabat +ena
"ala'a (+,0+,")
- ditubuhkan tahun 19;<
- dikendalikan oleh akhbar 0audara 'ang
men'ediakan ruangan untuk ahli-ahlin'a menulis
dan mengemukakan pendapat
- (ogan kata mereka ialah =/idup Bahasa /idup
Bangsa?
- menggalakkan ahli-ahlin'a dari Tanah "ela'u,
0ingapura, 0ara!ak dan 0abah bertukar pendapat
- tujuan untuk meningkatkan semangat dan kesedaran
kebangsaan di kalangan mereka
- pada :o4ember 19;< mengadakan persidangan di
peringkat kebangsaan 'ang pertama di Taiping,
+erak
- berja'a menghimpunkan ahli dari seluruh Tanah
"ela'u
- semangat kenegerian dapat dipe(ahkan dan konsep
kebangsaan "ela'u mula terbentuk
- persidangan seterusn'a diadakan di +ulau +inang,
0ingapura, &poh dan 0eremban
e) Kesatuan Melayu Muda /KMM)
- ditubuhkan tahun 19;- di >uala 9umpur
- merupakan pertubuhan "ela'u bersifat politik 'ang
pertama di Tanah "ela'u
- dipimpin oleh &brahim /aji 7aakob
- pemimpin 'ang lain seperti "ustapha /ussain dan
,hmad Boestamam
- tujuan untuk menanamkan semangat perpaduan dan
kesedaran di kalangan orang "ela'u dan
mempertahankan hak
- berjuang membebaskan Tanah "ela'u daripada
penjajahan British
- ber(ita-(ita men'atukan Tanah "ela'u dengan
&ndonesia untuk me!ujudkan "ela'u 2a'a
- keban'akan anggotan'a terdiri daripada guru
lepasan "aktab +erguruan 0ultan &dris ("+0&)
4
- perjuangan >"" ber(orak radikal kerana
mengamalkan dasar tidak bekerjasama dan
men'uarakan pertentangan se(ara terbuka terhadap
British
- mengadakan pakatan sulit dengan #epun untuk
menentang British
- akhbar Carta "ala'a digunakan untuk
membangkitkan perasaan anti British dan
memperjuangkan (ita-(ita >""
- tahun 19<1 &brahim /aji 7aa(ob dan 11 anggota
>"" ditangkap oleh British dan dipenjarakan di
0ingapura
- mereka dibebaskan semasa pendudukan #epun
- tahun 19<2 >"" diharamkan oleh #epun
(!!)Pertubu%an /rang 0!na dan Ind!a
- sebelum +erang 5unia && orang $ina dan &ndia di
Tanah "ela'u lebih menumpukan perhatian kepada
keadaan 'ang berlaku di negara asal
a) Pertubuhan ,rang Cina
- a!al kurun ke-2 terdapat beberapa pertubuhan
orang $ina di Tanah "ela'u seperti 'sing Chong
'ui dan Chung 'o Tang
- menumpukan perhatian kepada negara $hina
- terdapat juga orang $ina 'ang memberi perhatian
kepada politik tempatan terutama oleh orang-orang
$ina 'ang lahir di :egeri-:egeri 0elat atau Cina
Peranakan 'ang menjadi !arganegara British
- tahun 0122 Persatuan ,rang Cina Peranakan 3ritish
telah ditubuhkan oleh orang $ina +eranakan 'ang
berpendidikan &nggeris
- antara tokoh-tokohn'a ialah Tan #iak >im, 9im Boon
>eng, 0ong Bng 0iang dan 0eah 9iang 0eah
- presiden pertama persatuan ini ialah Tan #iak >im
- antara pengasas utama persatuan ini ialah 9im Boon
>eng
- tujuan penubuhann'a untuk melindungi kepentingan
orang $ina +eranakan di :egeri-:egeri 0elat
- selain itu menggalakkan orang $ina +eranakan
memperoleh pendidikan tinggi dan teknikal
- mereka juga menunjukkan taat setia kepada British
- antara tokoh golongan ini ialah Tan $heng 9o(k
/i) Tan Cheng 4ock
- lahir di "elaka
- berpendidikan &nggeris di 0ekolah Tinggi "elaka dan
Ra!!les Institution di 0ingapura
- tahun 192;-19;< telah dilantik sebagai ,hli Tidak
2asmi "ajlis +erundangan :egeri-:egeri 0elat
b) Pertubuhan ,rang India
- terpengaruh dengan gerakan kebangsaan di negara
asal sebelum +erang 5unia &&
- tubuhkan persatuan dengan tujuan melindungi
kepentingan orang &ndia di Tanah "ela'u
- a!al kurun ke-2 golongan (erdik pandai &ndia 'ang
berpendidikan &nggeris menubuhkan persatuan &ndia
di bandar-bandar utama seperti Taiping, >uala
9umpur, "elaka, >lang, 0eremban dan +ulau
+inang
- menjadi perintis kepada pembentukan pertubuhan
'ang men'atukan orang &ndia di Tanah "ela'u
- tahun 0251 Persatuan India Pusat Tanah "ela'u
ditubuhkan
- dipimpin oleh ,6"60oosa'
- merupakan gabungan 12 buah persatuan &ndia dan <
de!an perniagaan &ndia
- tujuan untuk memperjuangkan hak dan kepentingan
orang &ndia di Tanah "ela'u
------------------ T,",T ----------------------
5

-

-

majalah ini memberi kesan besar dalam perkembangan pemikiran orang Melayu orang Melayu mula sedar kepentingan pendidikan dan ekonomi mereka antara seruan Al-Imam ialah; menyeru orang Melayu berpegang kepada alQuran dan Hadis tekankan pentingnya ilmu pengetahuan untuk mencapai kejayaan menitikberatkan pengetahuan sejarah kerana banyak iktibar yang boleh dipelajari menasihati ibu bapa supaya memberikan pendidikan sempurna kepada anak-anak menggesa kaum wanita diberi peluang mendapatkan pendidikan mengetepikan adat resam dan kepercayaan karut yang boleh menghalang kemajuan tahun 1908 majalah Al-Imam dihentikan penerbitannya dan diteruskan oleh akhbar lain seperti Neracha, Al-Ikhwan, Pengasuh dan Saudara Kaum Muda menubuhkan beberapa buah madrasah untuk menyebarkan idea dengan lebih berkesan seperti Madrasah al-Masyhur al-Islamiah di Pulau Pinang, Madrasah alDiniah Kampung Lalang di Padang Rengas dan Madrasah Il-Ihya Assyariff, Gunung Semanggol di Perak

8.4 Intelektual Mematangkan Perjuangan (Teks m/s: 205-206 Gerakan Islah menimbulkan kesedaran di kalangan intelektual Melayu tahun 1930-an golongan intelektual ini menyemarakkan kesedaran kebangsaan (i) Golongan Intelektual Pendidikan Melayu golongan ini lepasan Maktab Perguruan Sultan Idris (MPSI), Tanjung Malim, Perak terdiri daripada guru-guru Melayu yang berperanan sebagai pemimpin masyarakat MPSI disifatkan sebagai ‘The Cradle of Malay Nationalism’ Berganding bahu dengan golongan cerdik pandai agama untuk memajukan orang Melayu dalam bidang ekonomi dan pendidikan Usaha ini menimbulkan kesedaran untuk membebaskan Tanah Melayu daripada penjajahan British Antara tokoh nasionalis ialah Harun Aminurrashid, Ibrahim Haji Yaacob dan Abdul Hadi Hassan Harun Aminurrashid tokoh pejuang kebangsaan lepasan MPSI merupakan guru yang bersemangat kebangsaan penulis yang aktif mempelopori penulisan puisi bertemakan semangat kebangsaan Abdul Hadi Hassan seorang pensyarah MPSI sentiasa menanamkan semangat cinta akan bangsa dan negara kepada para pelajarnya

-

-

(iii) Tentangan Gerakan Islah idea pembaharuan Kaum Muda ditentang oleh ‘Kaum Tua’ melalui akhbar ‘Suara Benar’ dan ‘Lidah Benar’ Kaum Tua terdiri daripada golongan ulama’ dan pegawai agama yang tidak menerima idea Islah Kaum Muda mereka berpegang kuat kepada adat dan agama Islam pertelingkahan antara mereka hanyalah perkara kecil yang tidak melibatkan perkara pokok dalam agama Islam (iv) Tokoh Pelopor Gerakan Islah di Tanah Melayu a) b) c) Syeikh Muhammad Tahir Jalaluddin lahir di Sumatera tahun 1869 berpendidikan di Makkah dan di Universiti al-Azhar, Mesir menerbitkan majalah Al-Imam pernah dilantik sebagai Mufti Negeri Perak Haji Abbas Muhammad Taha lahir di Singapura tahun 1885 berpendidikan di Makkah pernah dilantik sebagai kadi di kawasan Tanjung Pagar, Singapura menerbitkan akhbar Neracha Syed Sheikh al-Hadi lahir di Melaka tahun 1862 mendapat pendidikan agama di Terengganu dan di Pulau Penyengat, Riau sering berkunjung ke Makkah dan Mesir mendalami idea perjuangan Syeikh Muhammad Abduh menerbitkan akhbar Al-Ikhwan dan Saudara

a) -

b) -

(ii) Golongan Intelektual Pendidikan Inggeris berjuang menuntut hak orang Melayu dalam bidang ekonomi, pendidikan dan pentadbiran menubuhkan persatuan dan bidang penulisan untuk memperjuangkan kepentingan orang Melayu antara tokoh-tokohnya ialah Raja Chulan, Mohammad Eunos Abdullah, Dato’ Onn Jaafar dan Ishak Haji Muhammad a) Raja Chulan mendapat pendidikan di Kolej Melayu Kuala Kangsar tahun 1924 dilantik menjadi Ahli Majlis Perundangan Persekutuan menggesa British meningkatkan taraf ekonomi orang Melayu dan menambah peluang orang Melayu dalam perkhidmatan kerajaan Mohammad Eunos Abdullah berpendidikan Inggeris di Raffles Institution, Singapura merupakan orang Melayu pertama dilantik sebagai Ahli Majlis Perundangan NegeriNegeri Selat

b) -

2

Sin Chew Jit Poh dan Modern Daily News tahun 1881 akhbar Lat Pau diterbitkan melaporkan tentang kegiatan sosial dan ekonomi orang Cina di Tanah Melayu juga menyiarkan peristiwa yang berlaku di negara China terdapat juga akhbar berbahasa Melayu yang diterbitkan oleh masyarakat Cina Peranakan (Baba dan Nyonya) antaranya akhbar Surat Khabar Peranakan. Tamil Nesan dan Tamil Murasa pada 24 September 1924 akhbar Tamil Nesan diterbitkan di Kuala Lumpur melaporkan berita tentang kegiatan sosial dan ekonomi orang India di Tanah Melayu juga peristiwa yang berlaku di negara India terdapat juga akhbar berbahasa Melayu diterbitkan oleh masyarakat Jawi Peranakan - - - - - - - a) - b) - - b) 3 . kedudukan ekonomi dan politik orang Melayu akhbar berjaya menyemai semangat kebangsaan di kalangan masyarakat Melayu melalui serua-seruan akhbar orang Melayu menubuhkan persatuan untuk merintis pergerakan lebih tersusun antara peranan akhbar dalam membangkitkan semangat kebangsaan ialah. Majlis (1931-1941) di Kuala Lumpur dan Utusan Melayu (19391941) diterbitkan di Singapura akhbar-akhbar lain ialah. mengkritik dasar British yang tidak menguntungkan orang Melayu menyeru orang Melayu bersatu dan menghapuskan semangat kenegerian menuntut kedudukan yang lebih baik dalam bidang pentadbiran. Lembaga Melayu (1914-1931) di Singapura Pengasuh (1918-1941) di Kota Bharu. Lembaga Malaya dan Warta Ahad tahun 1936 dilantik sebagai Ahli Tidak Rasmi dalam Majlis Mesyuarat Negeri Johor c) - diterbitkan di Kuala Lumpur pengarang pertamanya Abdul Rahim Kajai mendedahkan kelemahan dasar British yang mengancam kedudukan orang Melayu dianggap akhbar yang berani Akhbar Utusan Melayu diterbitkan di Singapura pengarang pertamanya Abdul Rahim Kajai menggesa orang Melayu meningkatkan taraf ekonomi dan menubuhkan persatuan bagi memperjuangkan nasib bangsa dan tanah air 8. Khabar Uchapan Baru dan Bintang Pra Pranakan tahun 1884 akhbar Bintang Timor diterbitkan dan merupakan satu-satunya akhbar berbahasa Melayu yang berani melaporkan berita pemberontakan Dato’ Bahaman di Pahang tahun 1930 diterbitkan akhbar Bintang Pranakan yang membicarakan hal ehwal masyarakat Cina peranakan yang menunjukkan taat setia kepada British sebagai pemerintah Tanah Melayu Akhbar Orang India diterbitkan akhbar Ulaga Nesan. Bintang Timor.5 Perjuangan Naionalisme Melalui Mata Pena (Teks m/s: 207-212) akhbar dan majalah merupakan media yang rapat dengan rakyat sesuai dijadikan saluran untuk melahirkan kesedaran kebangsaan melalui media idea tentang perjuangan kebangsaan dapat disalurkan untuk bacaan semua lapisan masyarakat (i) Peranan Akhbar dan Majalah Melayu tahun 1930-an akhbar Melayu mula menyuarakan isu sosial. ekonomi dan pendidikan antara akhbar yang berpengaruh sebelum Perang Dunia II ialah Warta Malaya (19301941) di Singapura.c) - pernah bertugas sebagai Ketua Pengarang akhbar Utusan Melayu dan Lembaga Melayu tahun 1926 menubuhkan Kesatuan Melayu Singapura Dato’ Onn Jaafar berpendidikan Inggeris di England dan Kolej Melayu Kuala Kangsar pernah menjadi pengarang akhbar Warta Malaya. Kelantan Majalah Guru (1924-1941) di Kuala Lumpur dan Pulau Pinang Al-Ikhwan (1926-1931) di Pulau Pinang Saudara (1928-1941) di Pulau Pinang Fajar Sarawak (1930) di Sarawak Akhbar Warta Malaya diterbitkan di Singapura pengarang pertamanya ialah Dato’ Onn Jaafar menyiarkan tentang keadaan sosioekonomi orang Melayu mendesak orang Melayu diberikan lebih banyak jawatan penting dalam perkhidmatan kerajaan Akhbar Majlis Tokoh Akhbar Melayu a) Abdul Rahim Kajai seorang nasionalis yang berjuang melalui bidang kewartawanan digelar Bapa Kewartawanan Melayu menjadi Ketua Pengarang akhbar yang berpengaruh pada zamannya seperti Warta Malaya. Nanyang Siang Pau. Majlis dan Utusan Melayu (ii)Kegiatan Persuratan di Kalangan Orang Cina dan India a) Akhbar Orang Cina orang Cina terbitkan akhbar sebelum Perang Dunia II antaranya akhbar Lat Pau.

perjuangkan kemajuan orang Melayu dalam bidang pendidikan . Di Sini Kita Bukannya Orang Dagang dan Siasat Yang Tiada Diminta oleh Shamsuddin Salleh manakala novel pula seperti Hikayat Faridah Hanum oleh Syed Sheikh al-Hadi. a) Kesatuan Melayu Singapura (KMS) menjadi peransang kepada pemimpin di negeri-negeri Melayu diasaskan tahun 1926 oleh Mohammad Eunos Abdullah dianggotai golongan bangsawan.semangat kebangsaan dibangkitkan melalui karya kreatif seperti puisi. Rumah Besar Tiang Sebatang oleh Ishak Haji Muhammad.menubuhkan angkatan laut dan udara Tanah Melayu c) Kongres Melayu Se-Tanah Melayu - antara penulis cerpen yang terkenal ialah Abdul Rahim Kajai. Melor Kuala Lumpur oleh Harun Aminnurrashid. Ishak Haji Muhammad (Pak Sako) dan Shamsuddin Salleh cerpen yang terkenal seperti Cerita Awang Putat oleh Abdul Rahim Kajai. . Iakah Salmah? Oleh Ahmad Rashid Talu. wartawan dan peniaga tujuan penubuhan adalah untuk. kakitangan kerajaan.keanggotaan askar Melayu . Persatuan Melayu Serawak (1939) dan Persatuan Melayu Johor (1939) tujuan penubuhan untuk meningkatkan ekonomi dan sosial orang Melayu dianggotai cerdik pandai Melayu yang berpendidikan Inggeris dan berkhidmat dengan British perjuangan bersifat sederhana menunjukkan taat setia yang kuat kepada Raja-Raja Melayu dan bekerjasama dengan British mendesak British memberi lebih banyak peluang kepada orang Melayu dalam pentadbiran kerajaan b) Persatuan Melayu Selangor dipimpin oleh Tengku Ismail bin Tengku Muhammad Yassin memperjuangkan.puisi oleh Harun Aminurrashid seperti Tenaga Kaumku. Mari Kita Berjuang oleh Abdullah Sidek dan Melati Kota Bahru oleh Abdul Kadir Adabi 8. Sedarlah oleh Mahmud Ahmadi dan Di Tengah Segara oleh Muhammad Yasin Maamor (ii) Penulisan Novel dan Cerpen melaluinya kesedaran kebangsaan dapat disampaikan kepada masyarakat lebih berkesan karya-karya sastera ini bertemakan semangat perjuangan.menggalakkan ahli berperanan lebih besar dalam politik dan pentadbiran . Persatuan Melayu Pahang (1938).mendesak lebih ramai pegawai Melayu dalam kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri . novel dan cerpen karya kreatif menjadi saluran untuk menyuarakan perjuangan orang Melayu oleh golongan guru.puisi lainnya seperti Bangkitlah oleh Omar Mustaffa.Abdul Samad Ahmad menulis puisi Serunai Pujangga.6 Kesepakatan Menjamin Keutuhan Perjuangan (Teks m/s: 213-219) - 4 . Persatuan Melayu Negeri Sembilan (1938). Kapal Tiada Nakhoda dan Hari Kejatuhan Kita . menyeru rakyat merebut peluang ekonomi dan mempertahan maruah bangsa antaranya: . Persatuan Melayu Selangor (1938). nasib bangsa dan semangat cintakan tanah air tema ini menimbulkan kesedaran di kalangan orang Melayu - pertubuhan berperanan penting dalam gerakan kesedaran kebangsaan pertubuhan di peringkat awal bersifat kenegerian serta memperjuangkan kepentingan ekonomi dan sosial menjadi pendorong kepada kemunculan penubuhan bersifat pertubuhan (i) Kemunculan Pertubuhan Melayu golongan wartawan dan akhbar menimbulkan kesedaran politik orang Melayu dan mendorong menubuhkan pertubuhan untuk perjuangkan hak dan kepentingan mereka antaranya. . penulis dan wartawan (i) Penulisan Puisi sebelum Perang Dunia II banyak puisi bertemakan semangat kebangsaan dan disiar dalam akhbar dan majalah tujuan untuk menyuburkan perasaan cinta akan bangsa dan negara. Persatuan Melayu Pulau Pinang (1937) dan Persatuan Melayu Kelantan (1939) lain-lain persatuan seperti Persatuan Melayu Melaka (1937). Sekola Melayu. Taman Pengetahuan dan Tanjung Penagri tahun 1888 akhbar Sekola Melayu diterbitkan dan dijadikan bahan rujukan di sekolah Melayu - Kesedaran Kebangsaan Melalui Penulisan Kreatif . Mempertahankan Hak Kita dan Perwira Melayu .Muhammad Yusuf Harun menulis puisi Dunia Yang Fana dan Di Lautan Seberang .menjadi wakil Melayu berurusan dengan British bagi hal berkaitan dengan hak dan kepentingan orang Melayu akhir tahun 1930-an banyak persatuan bersifat kenegerian ditubuhkan seperti Persatuan Melayu Perak (1937). Putera Gunung Tahan dan Anak Mat Lela Gila oleh Ishak Haji Muhammad.- antaranya Jawi Peranakan. Seruan Kebangsaan oleh Melati Pahang.

berpendidikan Inggeris di Sekolah Tinggi Melaka dan Raffles Institution di Singapura . Lim Boon Keng. Ipoh dan Seremban Kesatuan Melayu Muda (KMM) ditubuhkan tahun 1938 di Kuala Lumpur merupakan pertubuhan Melayu bersifat politik yang pertama di Tanah Melayu dipimpin oleh Ibrahim Haji Yaakob pemimpin yang lain seperti Mustapha Hussain dan Ahmad Boestamam tujuan untuk menanamkan semangat perpaduan dan kesedaran di kalangan orang Melayu dan mempertahankan hak berjuang membebaskan Tanah Melayu daripada penjajahan British bercita-cita menyatukan Tanah Melayu dengan Indonesia untuk mewujudkan Melayu Raya kebanyakan anggotanya terdiri daripada guru lepasan Maktab Perguruan Sultan Idris (MPSI) perjuangan KMM bercorak radikal kerana mengamalkan dasar tidak bekerjasama dan menyuarakan pertentangan secara terbuka terhadap British - - - mengadakan pakatan sulit dengan Jepun untuk menentang British akhbar Warta Malaya digunakan untuk membangkitkan perasaan anti British dan memperjuangkan cita-cita KMM tahun 1941 Ibrahim Haji Yaacob dan 150 anggota KMM ditangkap oleh British dan dipenjarakan di Singapura mereka dibebaskan semasa pendudukan Jepun tahun 1942 KMM diharamkan oleh Jepun (ii)Pertubuhan Orang Cina dan India sebelum Perang Dunia II orang Cina dan India di Tanah Melayu lebih menumpukan perhatian kepada keadaan yang berlaku di negara asal a) Pertubuhan Orang Cina d) - - awal kurun ke-20 terdapat beberapa pertubuhan orang Cina di Tanah Melayu seperti Hsing Chong Hui dan Chung Ho Tang menumpukan perhatian kepada negara China terdapat juga orang Cina yang memberi perhatian kepada politik tempatan terutama oleh orang-orang Cina yang lahir di NegeriNegeri Selat atau Cina Peranakan yang menjadi warganegara British tahun 1900 Persatuan Orang Cina Peranakan British telah ditubuhkan oleh orang Cina Peranakan yang berpendidikan Inggeris antara tokoh-tokohnya ialah Tan Jiak Kim.lahir di Melaka . Sarawak dan Sabah bertukar pendapat tujuan untuk meningkatkan semangat dan kesedaran kebangsaan di kalangan mereka pada November 1934 mengadakan persidangan di peringkat kebangsaan yang pertama di Taiping. Song Ong Siang dan Seah Liang Seah presiden pertama persatuan ini ialah Tan Jiak Kim antara pengasas utama persatuan ini ialah Lim Boon Keng tujuan penubuhannya untuk melindungi kepentingan orang Cina Peranakan di Negeri-Negeri Selat selain itu menggalakkan orang Cina Peranakan memperoleh pendidikan tinggi dan teknikal mereka juga menunjukkan taat setia kepada British antara tokoh golongan ini ialah Tan Cheng Lock - - - - - e) - - - - - (i) Tan Cheng Lock . Singapura.tahun 1923-1934 telah dilantik sebagai Ahli Tidak Rasmi Majlis Perundangan Negeri-Negeri Selat b) Pertubuhan Orang India terpengaruh dengan gerakan kebangsaan di negara asal sebelum Perang Dunia II tubuhkan persatuan dengan tujuan melindungi kepentingan orang India di Tanah Melayu - - 5 .- - - - tahun 1939 kongres yang pertama diadakan di Kuala Lumpur dianjurkan bersama oleh Kesatuan Melayu Singapura dan Persatuan Melayu Selangor tujuan untuk mewujudkan perpaduan kebangsaan di kalangan orang Melayu berjaya menghimpunkan wakil daripada semua persatuan Melayu untuk berbincang memajukan bangsa Melayu tahun 1940 kongres kedua diadakan di Singapura berjaya menarik lebih banyak penyertaan persatuan Melayu termasuk dari Sarawak dan Brunei menyarankan semua persatuan Melayu memajukan orang Melayu di negeri masingmasing kongres ketiga tidak dapat diadakan kerana Jepun telah menyerang Tanah Melayu pada tahun 1941 Persaudaraan Sahabat Pena nama penuhnya ialah Persaudaraan Sahabat Pena Malaya (PASPAM) ditubuhkan tahun 1934 dikendalikan oleh akhbar Saudara yang menyediakan ruangan untuk ahli-ahlinya menulis dan mengemukakan pendapat cogan kata mereka ialah ‘Hidup Bahasa Hidup Bangsa’ menggalakkan ahli-ahlinya dari Tanah Melayu. Singapura. Perak berjaya menghimpunkan ahli dari seluruh Tanah Melayu semangat kenegerian dapat dipecahkan dan konsep kebangsaan Melayu mula terbentuk persidangan seterusnya diadakan di Pulau Pinang.

- - awal kurun ke-20 golongan cerdik pandai India yang berpendidikan Inggeris menubuhkan persatuan India di bandarbandar utama seperti Taiping. Klang. Kuala Lumpur.TAMAT ---------------------- 6 . Melaka.M.Soosay merupakan gabungan 12 buah persatuan India dan 4 dewan perniagaan India tujuan untuk memperjuangkan hak dan kepentingan orang India di Tanah Melayu - -----------------. Seremban dan Pulau Pinang menjadi perintis kepada pembentukan pertubuhan yang menyatukan orang India di Tanah Melayu tahun 1039 Persatuan India Pusat Tanah Melayu ditubuhkan dipimpin oleh A.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->