KONSEP DASAR AKHLAK DAN TASAWUF

A. Pendahuluan Di dalam islam akhlak da tasawuf banyak dibicarakan dan dimuat pada Al-Qur’an dan Hadis, sumber tersebut merupakan batasan dalam tindakan kita sehari-hari, sehingga dalam jiwa ini benar-benar menggunakan akhlak dan tasawuf untuk mempermudah kita melakukan suatu ibadah. Akhlak dan tasawuf ini akan mengarahkan kita ke jalan yang benar yaitu jalan untuk menyucikan jiwa. Akhlak dan tasawuf itu juga dapat digunakan untuk mempermudah kita melakukan suatu ibadah. Tetapi pada zaman sekarang ini sudah banyak manusia yang tidak menggunakan akhlaknya terutama pada golongan orang-orang muda. Untuk itu marilah kita mengupas tentang akhlak dan tasawuf. B. Pengertian Akhlak Dan Tasawuf 1. Pengertian akhlak Secara bahasa akhlak berasal dari kata ‫ اخلق – يخلق - اخالق‬artinya kebiasaan, watak, peradaban yang baik, agama. Kata akhlak sama dengan kata khuluq.[1] Menurut Ibnu Maskawaih akhlak adalah:

‫حال لِلناس دَ اعِ َية لَها ِالَى اَ ْنعالِها مِنْ غيْر فِكر وُ رُوية‬ ٍ َّ ِ َ َ َ ٌ ٍ ْ ِ َ ِ َّ ٌ َ

Artinya: Keadaan jiwa seseorang yang mendorong untuk melakukan perbuatan-perbuatan tanpa melalui pertimbangan pikiran (lebih dahulu). Menurut imam Ghazali akhlak adalah:

ُ ُ ُ ‫اَ ْلخ ْلق عِ َبارةٌ عنْ ه ْي َئة فِى النفس راسِ خة ع ْنها َتصْ درُ ْاالَفعال بسهُولَة ويُسْ ر مِنْ غيْر حاجة ِالَى فِكر وُ رُوية‬ ٍ َّ ِ ٍ َ َ ِ َ ِ َ َ َ َ َ ٍ َ َ ِ ْ َّ ٍ ْ ٍ َ ٍ ْ ُ ِ ُ َْ

Artinya: Suatu sifat yang tertanam dalam jiwa yang dari padanya timbul perbuatan-perbuatan dengan mudah, dengan tidak memerlukan pertimbangan pikiran (lebih dahulu).[2] Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa akhlak adalah tabiat atau sifat seseorang, yakni keadaan jiwa yang telah terlatih, sehingga dalam jiwa tersebut benar-benar telah melekat sifat-sifat yang melahirkan perbuatan-perbuatan dengan mudah dan spontan tanpa dipikirkan dan diangan-angankan lagi.[3] 2. Pengertian tasawuf Secara bahasa Tasawuf berasal dari kata = saf (baris), sufi (suci), sophos (Yunani, hikmah),suf (kain wol) atau sikap mental yang selalu memelihara kesucian diri, beribadah, hidup sederhana, rela berkorban untuk kebaikan dan bersikap bijaksana.[4] Menurut Asy-Syekh Muhammad Amin Al-Kurdy mengatakan:[5]

‫التسوفُ هُو عِ ْلم َيعْ رفُ به اَحْ وال النفس محْ مُودها ومذْْ مُومها وك ْيفية َتطهيْرها مِنْ المذمُوم م ْنها و َتحْ ل َِيتها‬ ُّ َ َّ َُ َ َ ِ ِ ْ َْْ َ ِ ِ ْ ُ َ ِ َ َ َ ُ ْ ْ َ َ َ ُ ْ َ ِ ْ َّ َ َ ِ ِ َ ٌ َ ‫باْالِ ْتصافِ بمحْ مُودها وك ْيف َية السلُ ْوكِ والسَّير ِالَى هللا َتعالَى والنِرارُ ِالَ ْيه‬ ُّ ُ ِ َ َ َ ِ ْ َ ِ ِ َ ْ َ َ َ ِ ِِ َ

Artinya: Tashawuf adalah suatu ilmu yang dengannya dapat diketahui hal ihwal kebaikan dan keburukan jiwa, cara membersihkan diri yang buruk dan mengisinya dengan yang terpuji, cara melakukan suluk, melangkah menuju keridhaan Allah dan meninggalkan (larangan-Nya) menuju kepada (perintah-Nya).

sehingga dalam prakteknya tasawuf mementingkan akhlak.Menurut As-Suhrawardy mengemukakah pendapat Ma’ruf Al-Karakhy. c. kecuali hanya kekhawatiran akan menimbulkan pengorbanan yang lebih hebat lagi. 3. Hubungan Akhlak dengan Tasawuf Akhlak dan tasawuf saling berkaitan. b. 4. d. Dilakukan dengan mudah tanpa pemikiran Timbul dari dalam diri orang yang mengerjakannya tanpa ada paksaan atau tekanan dari luar Dilakukan dengan sungguh-sungguh Dilakukan dengan ikhlas Tingkatan keburukan akhlak tasawuf menurut Imam Al-Ghazali meliputi:[7] Keburukan akhlak yang timbul karena ketidaksanggupan seseorang mengendalikan nafsunya Perbuatan yang diketahui keburukannya. Ciri Perbuatan Akhlak Tertanam kuat dalam jiwa seseorang sehingga telah menjadi kepribadiannya. a. e. b.[8] . d. berada dekat atau sedekat mungkin dengan Allah dengan jalan menyucikan jiwanya. c. sehingga perbuatan buruklah yang dianggap baik Perbuatan buruk yang sangat berbahaya terhadap masyarakat pada umumnya sedangkan tidak terdapat tanda-tanda kesadaran bagi pelakunya. 4. Tasawuf adalah mencari hakikat dan meninggalkan sesuatu yang ada di tangan makhluk (kesenangan duniawi). tetapi ia tidak bisa meninggalkannya karena nafsunya telah menguasai dirinya Keburukan akhlak yang dilakukan oleh seseorang karena pengertian baik baginya sudah kabur. dengan melepaskan jiwanya dari noda-noda sifat dan perbuatan tercela.[6] Jadi dapat disimpulkan bahwa tasawuf adalah suatu kehidupan rohani yang merupakan fitrah manusia dengan tujuan untuk mencapai hakikat yang tinggi. Tujuan Tasawuf Menurut Asy-Syekh Muhammad Amin Al-Kurdy tujuan tasawuf meliputi: Ilmu Syariah Ilmu Thariqah Ilmu Haqiqah Ilmu Ma’rifah Menurut Ma’ruf Al-Karakhy tujuan tasawuf adalah mencari kebenaran yang hakiki dengan cara meninggalkan kesenangan duniawi. C. 1. Akhlak menjadi dasar dari pelaksanaan tasawuf. Sedangkan tasawuf mengatur jalannya komunikasi vertikal antara manusia dan Tuhannya. a. 3. 2. Akhlak dalam pelaksanaannya mengatur hubungan horizontal sesama manusia.

Jadi keduanya adalah merupakan gambaran jiwa/hati sanubari yang bersifat kejiwaan dan abstrak. Unsur islam Al-Qur’an mengajarkan manusia untuk mencintai Tuhan. Hubungan antara akhlak dengan psikologi Hubungan antara akhlak dengan psikologi mempunyai pertalian yang erat dan kuat. dll 2. Adapun akhlak memerlukan apa yang dipersoalkan oleh jiwa tersebut. bagaimana menyelidiki tentang bahasa. Sedangkan menurut syara’ adalah membenarkan dengan hati. Unsur Non islam Nasrani: cara kependetaan dalam hal latihan jiwa dan ibadah Yunani: unsur filsafat tentang masalah ketuhanan Hindu/Budha: mujahadah. Hubungan akhlak dengan ilmu hukum Akhlak memerintahkan berbuat apa yang berguna dan melarang berbuat segala apa yang mudarat. bertaubat dan menyucikan diri. Seperti berbuat baik kepada fakir miskin da perlakuan baik antara suami istri. Akhlak adalah merupakan sikap jiwa yang telah tertanam dengan kuat yang mendorong pemiliknya untuk melakukan perbuatan. Demikian juga iman/kepercayaan adalah bertempat dalam hati yang mempunyai daya dorong terhadap tingkah laku perbuatan seseorang. Hubungan akhlak dengan iman Iman menurut bahasa berarti: membenarkan. Hal tersebut disebabkan keduanya mempunyai titik pangkal yang sama yaitu hati nurani. 3. Umar bin Khattab. 4. Sedang ilmu hukum tidak. Dapat diketahui bahwa hubungan antara akhlak dengan ilmu sangat erat. Hubungan akhlak dengan sosiologi Dalam ilmu akhlak mempelajari dan mengupas masalah prilaku-prilaku. agama dan keluarga. Rasulullah pernah bersabda. Hubungan Akhlak dengan Ilmu-Ilmu Lain[10] 1. Sumber Ajaran Tasawuf[9] 1. karena banyak perbuatan yang baik dan berguna tidak diperintahkan oleh ilmu hukum. Dapat dikatakan bahwa ilmu jiwa (psikologi) adalah sebagai pendahuluan dalam ilmu akhlak. sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah: Artinya: orang mukmin yang sempurna imannya adalah yang terbaik budi pekertinya. Hasan Basri. Tuhan memberi cahaya kepada hambanya Hadis Nabi seperti rahasia penciptaan alam adalah agar manusia mengenal penciptanya Praktek para sahabat seperti Abu Bakar Ash-Shiddiq. Manusia tidak dapat hidup tanpa masyarakat. dan bagaimana membentuk undang-undang dan pemerintahan dan sebagainya. 2. manusia yang bagaimana supaya meningkat ke atas. َ ُ ُْ ُ َ ‫اَكمل المُؤمنِيْن ِا ْيما ًنا اَ ْلمسْ نهم خلُق‬ َ َ ِ ْ ْ ُ َ ْ . perbuatan manusia yang timbul dari kehendak ilmu sosiologi mempersoalkan tentang kehidupan masyarakat. Usman bin Affan. Dapat disimpulkan pula bahwa sosiologi mempelajari masyarakat. perpindahan roh dari satu badan ke badan yang lain E. Ali bin Abi Thalib.D.

Sejarah perkembangan tasawuf[13] .Manfaat Mempelajari Ilmu Akhlak Salah satu ciri khas ilmu adalah bersifat pragmatis. maka dia derajatnya di atas malaikat. Sejarah perkembangan akhlak[12] a. Akan disenangi orang dalam pergaulan c.[11] Akhlak juga merupakan mutiara hidup yang membedakan makhluk manusia dengan makhluk lainnya. kecukupan dan sebutan yang baik e. Menurut Dr. Akhlak pada agama islam Titik pangkal pada wahyu Tuhan dan akal manusia 2. Karena yang berperan dan berfungsi pada diri masing-masing manusia adalah elemen syahwat (nafsu) nya yang telah dapat mengalahkan elemen akal pikiran. Mendapatkan tempat yang baik di dalam masyarakat b. Jasa manusia yang berakhlak mendapat perlindungan dari segala penderitaan dan kesukaran Dalam islam kedua jalur hubungan tersebut diatur apa yang dinamakan dengan “amal saleh” atau lebih tegasnya disebut dengan akhlak. Sebaliknya bila manusia dengan akalnya dapat mengalahkan nafsunya. Akhlak pada agama Nasrani Dasarnya adalah Teocentris (Tuhan adalah sumber akhlak) c. oleh karena itu Imam AlGhazali dalam kitabnya“Mukasyafatul Qulub” menyebutkan bahwa Allah menciptakan manusia (anak Adam) lengkap dengan elemen akal syahwat (nafsu). Orang yang bertakwa dan berakhlak akan mendapat pertolongan dan kemudahan dalam memperoleh keluhuran. soal halal dan haram. maka akhlak adalah sangat penting bagi manusia dan juga merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan manusia. Menuntun kepada kebaikan 3. Oleh karena itu. Meningkatkan derajat manusia 2. Hamzah Ya’cub hikmah dari akhlak adalah: 1. Kebutuhan pokok dalam keluarga 6. maka dapat menghasilkan kebahagiaan antara lain: a. Orang yang berakhlak karena kelakuan terhadap Tuhan semata-mata. Maka barang siapa yang nafsunya mengalahkan akalnya. Dunia betul-betul membutuhkan akhlak karimah F. Akhlak pada bangsa Yunani Ditandai dengan munculnya Sophisticians (orang-orang yang bijaksana) b. Manifestasi kesempurnaan iman 4. Untuk menyukseskan pembangunan bangsa dan negara 8. hewan melata lebih baik dari pada manusia itu. Akan dapat terpelihara dari hukum yang bersifatnya manusiawi dan sebagai makhluk yang diciptakan Tuhan d. Sejarah Perkembangan Akhlak dan Tasawuf 1. Membina kerukunan antar tetangga 7. Keutamaan di hari kiamat 5. Akhlak pada bangsa Romawi d. Setiap orang tidak lagi peduli soal baik atau buruk.

//www. Akhlak Tasawuf. 1997) Nasution.aminazizcenter. 204 [7] Mustofa. Harun. Filsafat dan Mistisisme dalam Islam. 1997).. 15 [4] Harun Nasution. [1] A. (Jakarta: Bulan bintang. (Jakarta: Bulan Bintang. hal.wordprees. Sedangkan sejarah perkembangan akhlak yaitu periode Yunani. begitu pula akhlak dengan lmu-ilmu lainnya contohnya ilmu hukum. periode bangsa Arab dan periode abad modern. 12 [2] Ibid. 202 [6] Ibid. Akhlak adalah tabiat seseorang yakni jiwa yang telah terlatih sehingga dalam jiwa tersebut telah melekat sifat-sifat yang melahirkan perbuatan-perbuatan dengan mudah tanpa dipikirkan. Sedang tasawuf adalah suatu kehidupan rohani yang merupakan fitrah manusia dengan tujuan untuk mencapai hakikat tinggi.aminazizcenter. Sejarah perkembangan tasawuf yaitu mulai dari abad pertama hijriyah sampai pada abad keenam hijriyah. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. b. (Bandung: Pustaka setia). 18 [8] http. 181-185 . Mustofa. 56-57 [5] Mustofa. Akhlak Tasawuf. penulis dapat menyimpulkan akhlak dan tasawuf itu mempunyai hubungan yang sangat erat. Mustofa. Tokohnya Hasan Basri yang benar-benar mempraktekkan tasawuf. 1985).. DAFTAR PUSTAKA A. PENUTUP Kesimpulan Dari penjelasan di atas.//www. Abuddin.com/artikel-61-kuliah-akhlak-tasawuf. Abad ke-6 H berkembang tarekat-tarekat untuk melatih dan mendidik para murid seperti yang dilakukan oleh Sayid Ahmad Rifa’i dan Sayid Abdul Qadir Jaelani. (Bandung: Pustaka setia) http://sugiartoagribisnis. [3] Ibid. Akhlak Tasawuf. Istilah tasawuf muncul pada abad ke-2 H yang digunakan oleh Abu Hasyim c. sosiologi dll. Filsafat dan Mistisisme dalam Islam. Akhlak Tasawuf.a.html/2009 Nata. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.com/artikel-61-kuliah-akhlak-tasawuf. Akhlak Tasawuf. Akhlak Tasawuf. Pada abad ke-5 H muncul Al-Ghazali yang mendasarkan tasawuf pada Al-Qur’an dan Hadis e.com/ http. periode abad pertengahan. hal. yaitu orang-orang yang menyediakan dirinya untuk beribadah kepada Allah. Masa Tabi’in: ada istilah Nussak.html/2009 [9] Abuddin Nata. 1983). hal. Abad ke-3 H muncul tasawuf yang menonjolkan pemikiran eksklusif seperti Al-Jaliaj d.

209 . Akhlak Tasawuf. Akhlak Tasawuf.wordprees. 21 [11] Mustofa.[10] Mustofa. Akhlak Tasawuf.com/ [13] Mustofa. 20 [12] http://sugiartoagribisnis. hal.

yaitu kondisi lingkungannya.[2] . seharusnya benar. Kesadaran akan perbuatan itu Kondisi jiwa yang membuat cenderung melakukan perbuatan baik atau buruk [sunting] Sumber Akhlak bersumber pada agama. Perbuatan yang baik atau buruk.[2] Dalam Encyclopedia Brittanica[5].[4] Seseorang dapat dikatakan berakhlak jika timbul dengan sendirinya didorong oleh motivasi dari dalam diri dan dilakukan tanpa banyak pertimbangan pemikiran apalagi pertimbangan yang sering diulang-ulang.[2] Lingkungan yang paling kecil adalah keluarga. sehingga terkesan sebagai keterpaksaan untuk berbuat. 2. melalui keluargalah kepribadian seseorang dapat terbentuk. ditentukan oleh faktor dari dalam diri sendiri maupun dari luar. 3.[2] Para ahli seperti Al Gazali menyatakan bahwa akhlak adalah perangai yang melekat pada diri seseorang yang dapat memunculkan perbuatan baik tanpa mempertimbangkan pikiran terlebih dahulu.[2] Pembentukan peragai ke arah baik atau buruk. Secara terminologi akhlak berarti tingkah lakuseseorang yang didorong oleh suatu keinginan secara sadar untuk melakukan suatu perbuatan yang baik. tetapi tingkah laku tersebut harus dilakukan secara berulang-ulang tidak cukup hanya sekali melakukan perbuatan baik.[2] [sunting] Syarat Ada empat hal yang harus ada apabila seseorang ingin dikatakan berakhlak. selanjutnya dapat disebut juga sebagai filsafat moral. Peragai sendiri mengandung pengertian sebagai suatu sifat dan watak yang merupakan bawaan seseorang. 4. akhlak disebut sebagai ilmu akhlak yang mempunyai arti sebagai studi yang sistematik tentang tabiat dari pengertian nilai baik. buruk.Definisi Kata akhlak diartikan sebagai suatu tingkah laku. atau hanya sewaktu-waktu saja. salah dan sebaginya tentang prinsipumum dan dapat diterapkan terhadap sesuatu.[2] Apabila perbuatan tersebut dilakukan dengan terpaksa bukanlah pencerminan dari akhlak.[2] 1. Kemampuan melakukan perbuatan.[2] Peragai sendiri mengandung pengertian sebagai suatu sifat dan watak yang merupakan bawaan seseorang.

mereka hanya memperturutkan hawa nafsu dan ingin menang sendiri dalam hal beribadah kepada Allah Swt. Ittihad dan Wihdhatul Wujud. mereka hanya menuduhkan para kaum Tasawwuf menjalankan ibadah kepada Allah Swt melanggar syari'at agama.ajaran Tasawwuf ditafsirkan oleh mereka dengan sesuatu yang syirik tanpa adanya usaha untuk mendalami apa yang dikerjakan oleh para sufiyah. tapi malah pandangan mereka menikam Islam dari belakang. selalu saja mereka menebarkan sifat permusuhan dan saling fitnah satu sama lain agar persatuan dalam Islam hancur dan morat marit dalam berpendapat. mereka tidak tidak mencoba untuk mengamalkannya secara ikhlas. dan hingga sekarang masih saja ada yang menentang daripada ajaran islam melalui Thariqat ini.Musuh . alangkah baiknya jika mereka terlebih dahulu mengikuti dan menyelami apa itu yang terkandung dalam ajaran beribadah dengan cara tasawwuf. Segala sesuatu rahasia yang tersembunyi dalam ajaran . ini merupakan keingkaran yang besar dalam agama Islam dan kemunafikan yang besar atas mereka. mereka hanya menganalisa tentang tasawwuf dari luar (akal) yang menyebabkan terjadinya penyimpangan dan penjelasan yang nyata dari ajaran Rasulullah Saw dan para sahabat .tokoh dalam ajaran Islam. Tasawuf bagi mereka tidak dibenarkan menurut akal sehat.musuh dari ajaran/paham ini terdiri dari kaum kafir Zindiq di dalam suatu peperangan salib. . Pandangan mereka sungguh bodoh akan ajaran Tasawuf Islam. Ilmu Tasawuf dalam Islam menurut pandangan mereka adalah ajaran yang telah menyimpang dan sesat. seperti tentang permasalahan Hulul.sahabat beliau. di satu sisi mereka adalah tokoh . dan selalu berusaha meruntuhkan berbagai ajaran/paham sufiyah dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Swt. di ikuti hendaknya dengan ikhlas dan sabar barulah bisa mengeluarkan fatwa / komentar.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful