P. 1
Makalah Tasawwuf

Makalah Tasawwuf

|Views: 185|Likes:
Published by Aiesha Azalea

More info:

Published by: Aiesha Azalea on Nov 26, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as RTF, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/15/2015

pdf

text

original

JALAN PARA SALIK DALAM TASAWUF IMAM AL-QUSYAIRI Segala puji bagi Allah swt yang Mahaagung Mahaqodim

Mahatahu.

Mahabijaksana, Mahapengasih, Mhapenyayang. Yang mengajar manusia dengan perantara kalam. Yang mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya.1 Dalam sejarah perkembangannya, para ahli membagi tasawuf menjadi tiga; pertama, tasawuf yang mengarah pada pada toeri-teori yang rumit perilaku; dan kedua, tasawuf yang mengarahkan teeori-teori memerlukan pemahaman

mendalam; ketiga, tasawuf yang pendekatannya melalui hati yang bersih (suci) yang dengannya seorang dapat berdiolog secara batini dengan Tuhan sehingga pengetahuan (ma’rifat) dimasukkan Allah kedalam hatinya, hakikat kebenaranpun tersingkap lewat ilham. Tasawuf yang berorientasi kearah pertama sering disebut sebagai tasawuf akhlaki. Adapun tasawuf yang berorientasi kearah yang kedua disebut sebagai tasawuf falsafi dan yang berorientasi kearah yang ketiga disebut sebagai tasawuf irfani.2[1] Dan, yang akan menjadi pembahasan dalam makalah ini adalah yang pertama yaitu tasawuf akhlaki termasuk salah satu tokohnya yaitu Al-Qusyairi. Pada tasawuf akhlaki pendekatan yang digunakan adalah pendekatan akhlak yang tahapannyaterdiri dari takhalli (mengosongkan diri dari akhlak yang buruk), tahalli ( menghiasi dengan akhlak yang terpuji), dan tajalli (terbukanya dinding penghalang (hijab) ) antara manusia dengan Tuhan, sehingga Nur Ilahi tampak jelas padanya.3[2] Tasawuf akhlaqi yang terus berkembang semenjak zaman klasik Islam hingga zaman modern sekarang sering di gandrungi orang karena penampilan paham atau ajaran-ajarannya yang tidak terlalu rumit. Tasawuf seperti ini banyak berkembang di dunia Islam, terutama di Negara-negara yang dominan bermazhab Syafi’i. Pada mulanya, tasawuf itu ditandai ciri-ciri psikologis dan moral, yaitu pembahasan analisis tentang jiwa manusia dalam menciptakan moral yang
1 Al-Alaq: 4-5. 2[1] Mohammad Toriquddin, Sekularitas Tasawuf (Malang: UIN-Malang Press, 2008),

hal 165-166. 3[2] Abuddin Nata, Akhlak Tasawuf (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada Jakarta, 2009), hal 18.

Tasawuf dari Sufisme Klasik Ke Neo-Sufisme ( Jakarta: PT RajaGrafindo Persada Jakarta. Mereka tidak mau menerjunkan pahamnya pada konteks yang berada di luar pemahaman Al-Qur’an dan Hadis yang mereka pahami. Sejalan dengan ini. Hubungan antara sang pencipta dengan yang diciptakan bukanlah merupakan salah satu persamaan.4[3] Adapun ciri-ciri tasawuf akhlaqi antara lain: 1. dalam pengamalan ajaran-ajarannya. itu di anggapanya merupakan pengalaman pribadi dan mereka tidak menyebarkannya kepada orag lain. Tasawuf jenis ini. Ibnu Khaldun sebagaiana dikutip At-Taftazani.1999). Melandaskan diri pada Al-Qur’an dan As-Sunnah. Sedekat apapun manusia dengan Tuhannya tidak lantas membuat manusia dapat menyatu dengan Tuhan. Al-Qur’an dan Hadis dengan jelas menyebutkan bahwa “inti” makhluk adalah “bentuk lain” dari Allah. 2. Lebih bersifat mengajarkan dualisme dalam hubungan antara Tuhan dan manusia. Terminology-terminologi di kembagngkan tasawuf Sunni lebih transparan. . Benda yang 4[3] Rivay Siregar.sempurna. dalam hal esensinya. panafsiran itu sifatnya hanya hanya sekedarnya dan tidaka begitu mendalam. Dualisme yang dimaksudkan disini adalah ajaran yang mengakui bahwa meskipun manusia dapat berhubungan dengan Tuhan. Walaupun ada tema yang mirip syathatat. Pada diri sahabat dan tokoh angkatan salaf telah banyak terjadi kekeramatan seperti itu. kalau pun harus ada penafsiran. sehingga tidak kerap bergelut dengan terma-terma syathatat. hubungannya tetap dalam kerangka yang berbeda di antara keduanya. memuji para pengikut Al-Qusyairi yang beraliran Sunni. 3. cenderung memakai landasan Qur’ani dan Hadis sebagai kerangka pendekatannya. karena dalam aspek ini mereka memang meneladani para sahabat. Pengalaman yang ditemukannya itu mereka anggap pula sebagai sebuah karamah atau eajaiban yang mereka temui. hal 96. Tidak menggunakan terminologi-terminologi filsafat sebagaimana terdapat pada ungkapan-uangkapan syathatat. tetapi “bentuk lain”.

5[4] Muzakkir. Pada mulanya. manusia dalam berkomunikasi dengan Tuhan tetap berada pada posisi atau kedudukannya sebagi objek penerima informasi dari Tuhan. tetapi justru bersifat kualitas-kualitas rohaniyah-spritual yang hidup dan dinamis. Lebih terkonsentrasi pada pembinaan. Dalam penegrtian lebih khusus.5[4] Dalam tasawuf akhlaki ini akan di bahas mengenai salah seorang tokohnya. dan tajalli. Kesinambungan antara hakikat dengan syari’at. . 5. Hal ini tentunya berbeda dengan paham-paham filosofis yang terkenal dengan ungkapan-ungkapan keganjilannya. Pada periode ini. Tasawuf akhlaki adalah taswuf yang berorientasi pada teori perilaku. Aturan-aturan itu bahkan sering di anggap sebagai jembatan untuk berhubungan dengan Tuhan. 4. Studi Tasawuf (Medan : Ciptapustaka Media Perintis. taswuf ini bercirikan untuk mengupayakan agar manusia memiliki moral atau akhlak yang sempurna. Baik itu sejarahnya maupun perannya dalam dunai tasawuf. seperti aturan aturan yang dianut oleh fuqaha.diciptakan Allaha adalah bentuk lain dari penciptanya. yaitu Al-Qusyairi. keterkaitan antara tasawuf (sebagai aspek batiniahnya) dengan fiqh (aspek lahirnya). 2009). Kaum sufi dari kalangan Sunni tetap memandang penting persoalan-persoalan lahiriah-formal. Al-Hallaj dengan konsep hulul-nya. Tasawuf seperti ini ada yang menyebutnya sebagai tasawuf yang banyak dikembangkan dalam kaum salaf (salafi). Karena berbeda dengan Tuhan. dan Ibnu Arabi dengan konsep dahwatul wujud-nya. Kaum sufi Sunni menolak ungkapan-ungkapan ganjil seperti yang disebutkan Abu Yazid al-Busthami dengan teori fana’ da baqa-nya. Berikut ini akan di uraikan mengenai hal-hal tersebut. Biografi singkat Al-Qusyairi Al-Qusyairi adalah salah seorang tokoh sufi utama dari adad kelima Hijriah. dan pengaobatan jiwa dengan cara riyadhah (latihan mental) dan langkah takhalli. tahalli. hal 3334. Hal ini merupakan konsekuensi dari paham diatas. a. para sufi telah melihat bahwa manusia adalah makhluk jasmani dan rohani karena wujud kepribadiannya bukanlah kualitas-kualitas yang bersifat material belaka. pendidikan akhlak.

beliau lahir sebagai yatim. kawasan Nishafur. Pustaka Setia. Al Qusyairy sangat terpanggil atas penderitaan rakyatnya ketika itu. Abu Bakr Muhammad [6] Tidak banyak diketahui mengenai masa kecil al-Qusyairy. dan mempelajari ilmu kalam serta ushul fiqih Abu Bakr bi Farauk (wafat tahun 406 H). Namun. dirinya tertantang untuk pergi ke Naisabur. salah seorang sahabat dekat keluarga al-Qusyairy. 7[6] Muzakkir. lahir tahun 376 H. Karena tindakannya 6[5] Rosihon Anwar..6[5] Nama lengkap Al-Qurairi adalah ‘Abdul karim bin Hawazin al-Qusyairi.Kedudukannya demikian penting mengingat karya-karyanya tentang para sufi dan tasawuf aliran Sunni pada abad ketiga dan keempat Hijriah. . 2010). ia belajar bahasa Arab dan Sastra. abu Ali Ad-Daqqaq. seorang sufi terkenal. Ayahnya telah wafat ketika usianya masih kecil. ia pun menjadi murid Abu Ishak al-Isfarayini (wafat tahun 418 H) dan menelaah banyak karya al-Baqillani. Dari situlah Al-qusyairi berhasil menguasai doktrin Ahlussunnah Wal Jama’ah yang dikembangkan al-Asyi’ari dan muridnya. Al-Qurairi selalu menghadiri majelis gurunya dan dari gurunya itulah ia menempuh jalan tasawuf. sehingga kelak bisa meringankan beban pajak yang amat memberatkan rakyat. Karamiyyah. Pada al-Yamany. hal 58. di Istiwa. Karenanya. guru menyarankannya untuk pertama-tama mempelajari syariat. baik dari segi teoritis maupun secara praktis. menyebabkan terpeliharanya pendapat dan khazanah tasawuf pada masa itu.Ahklak Tasawuf (Bandung : CV. Studi Tasawuf . hal 183. Sang faqih. Al-Qusyairi adalah pembela paling tangguh dalam menentang doktrin aliran-aliran Mu’tazilah. salah satu pusat ilmu pengetahuan pada masanya. kecuali hanya sedikit saja. Kemudian pendidikannya diserahkan pada Abul Qasim al Yamany. agar bisa menjadi pegawai penarik pajak. mempelajari ilmu hitung. yang jelas. dia selalu mempelajari fiqih dari seorang bin Abu Bakr Ath-Thusi (wafat tahun 405 H). Para penguasa negerinya sangat menekan beban pajak pada rakyatnya. Disini lah ia bertemu dengan gurunya.7 Selain itu. Oleh karena itu. mujassamah dan Syi’ah.

hal 131. Menurut Ibnu Khalikan. 10[9] Asmaran. Al-Qusyairi adalah seorang tokoh yang terkemuka yang pada abad kelima ciri-ciri Hijriyah utama yang dari cenderung ajaran mengadakan sunni. As. 8[7] M. menginget karya-karyanya tentang para sufi dan tasawuf aliran sunni pada abad-abad ketiga dan keempat Hijriyah. 2008).10[9] Al-Qusyairi adalah tokoh yang senantisa mengamalkan ajaran tasawuf. kemudian tersiar luas keseluruh tempat kerena isinya ditujukan untuk mengadakan perbaikan terhadap ajaran-ajaran sufi yang pada saat itu telah banyak menyimpang dari sumber hukum Islam. Karya tulis Al-Qusyairi yang paling terkenal dan hingga saat ini menjadi bahan bacaan wajib bagi para peminat tasawuf adalah Risalah al-Qusyairiyyah fi’Ilm at-Tasawufi. diuraikannya dalam karyanya. hal 319 . Solihin. Ilmu Tasawuf (Bandung: Pustaka Setia. Sebenarnya. Syikayah Ahl As-Sunnah. kitab ini ditulis olehnya untuk golongan orang-orang sufi dibeberapa negara Islam dalam tahun 473 H. hal 58. AlQusyairi adalah seorang yang mampu mengompromikan syari’at dengan hakikat. Dia wafat tahun 465 H. yang diberi nama Ar-Risalah al-Qusyairiah.itu.8[7] Sebagaimana telah disinggung diatas. ia mendapat serangan keras dan dipenjara selama sebulan lebih atas perintah Thugrul Bek karena hasutan seorang menterinya yang menganut aliran Mu’tazilah Rfidhah. baik dari segi teoritis maupun praktis. Al-Qusyairi adalah seorang tokoh yang mampu “mengkompromikan syariat dengan hakikat”. pembaharuan. Al-Qusyairi terkenal karena ia menuliskan sebuah risalah tentang tasawuf. Pengantar Studi Tasawuf (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. yang bermula pada tahun 445 H. Studi Tasawuf . yang membuat terpeliharanya pendapat dan khazanah tasawuf pada masa itu. 1993). Rosihon Anwar. Menurut ibnu Khallikan.9[8] Dapat dikatakan. 9[8] Muzakkir. Bencana yang menimpa dirinya itu. yakni dengan mengembalikan tasawuf ke landasan Al-Qur’an dan As-Sunnah merupakan tasawuf Kedudukannya yang demikian penting.

141-142 tasawuf ke atas . Al-Qsyairi. akan tampak jelas bagaimana dia cenderung mengembalikan landasan doktrin Ahlus Sunnah . Junaid dari Baghdad juga mensistematisasi hal yang sama. Pemikiran Al-Qusyairi Mengembalikan Tasawuf ke Landasan Ahlussunnah Seandaikan karya Al-Qusyairi. Ar-Risalah al-Qusyairi dikaji secara mendalam. sebagimana sekarang juga dilakukan terhadap bagian-bagian yang berisi okultisme. Beberpa diantaranya adalah Syeik Junaid al-Baghdadi. Imam Syibli. Mereka pun tahu hak yang lama. Abu Bakar Shibli adalah orang yang menyerukan hal serupa dari mimbar masjid. 39-40.12 [11] b. 1996) h. “ketauhilah! Para tokoh aliran ini (maksudnya para sufi) membina prinsipprinsip tasawuf atas landasan tauhidyang benar. Hal serupa juga dapat ditemukan pada karya tulis Abul Qasim al-Qusyairi dalam risalahnya: Risala-i-Qusyairiyah fi ilm-ut-Tasawuf. dan bias mewujudkan sifat sesuatu yang diadakan dari 11[10] Abu Bakar Aceh. Khamsyakhanuwi menyatakan bahwa terdapat tokoh-tokoh sesudah abad ketiga Hijriyah yang walaupun sedah wafat mereka terus meerus beramal dalam kuburnya seperti ketika masih hidup. Pengantar Ilmu Tarekat (Solo: Ramadani. yang tidak tertandingi serta mengenal macet. tanpa mengucapkan sebuah kata pun. Sebagaimana juga Socrates yang menurunkan filsafatnya dari “langit” ke dunia. Tasawuf Apa dan Bagaimana (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. Mereka yang sudah mahir akan mampu berbicara satu sama lain dengan tandatanda. Pada permulaannya. Dzun Nun adalah orang yang pertama kali merumuskan doktrin-doktrinnya melalui kata-kata. sehingga terpeliharah doktrin mereka dari penyimpangan. diktrin-doktrin tasawuf di ajarkan melalui tanda-tanda.sehingga dalam sebuah buku11[10]. 12[11] Khan Sahib Khaja Khan. mereka lebih dekat dengan tauhid kaum salaf maupun Ahlus Sunnah. Selain itu. 2002) h. Abu Yazid al-Bustami. sebagimana pernyatannya. AsySyibani dan masih banyak sekali yang lain bahkan sampai beribu-ribu. 1.

ketiadaannya. khususnya sifat baharunya. Landasan doktrin-doktrin mereka pun di dasarkan pada dalil dan bukti yang kuat serta gamblang. karena kegemaran mereka mempergunakan pakaian orang-orang miskin. Allah pun. Al-Junaid mengatakan bahwa tauhid adalah pemisah hal yang lama dengan hal yang baru. dimana hukumhukum-Nya berlaku atas diri mereka. lebuh penting ketimbang pakaian lahiriah. dengan berpegang teguh pada Al-Quran dan As-Sunnah. sementar mereka dalam keadaan fana. mereka tegak bersama Yang Maha Besar.” 2. Karena itu.”. Sebab. Dan seperti dikatakan Abu Muhammad Al-Jariri bahwa barang siapa yang tidak mendasarkan ilmu tauhid pada salah satu pengokohnya. Lebih jauh lagi. tempatbergantung pada sesuatu…. niscaya membuat tergelincir kaki yang tertipu kedalam jurang kehancurannya. tokoh aliran ini. Secara implisit dalam ungkapan Al-Qusyairi tersebut terkandung penolakan terhadap para sufi syathahi yang mengucapkan ungkapan-ungkapan penuh kesan terjadinya perpaduan antara sifat-sifat ketuhanan. Al-Qusyairi pun mengecam keras para sufi pada masanya. Bakan dengan konotasi lain. dengan sifat-sifat kemanusiaan. “Mereka menyatakan bahwa mereka telah bebas dariperbudakan sebagai belenggu dan berhasil mencapai realita-realitas rasa penyatuan dengan Tuhan (wushul). memperoleh ketuhanan. niscaya tampak keburukan para sufi yang . sementara tindakan mereka pada saat yang sama bertentangan dengan tindakan mereka. Dan kepada mereka disingkapkan rahasia-rahasia dan setelah fana. Selain itu. menurut mereka keesaan tidak mencela maupun melarang mereka pun tetap apa yang mereka cahaya-cahaya nyatakan ataupun lakukan. secara terang-terangan Al-Qusyairi mengkritik mereka. “Duhai saudaraku! Janganlah kamu terpesona oleh pakaian lahiriah maupun sebutan yang kau lihat (pada para sufi sezamannya). khususnya sifat terdahulu-Nya. ketika hakikat realitas-realitas itu tersingkapkan. Sebagimana perkatannya. Ia menekankan bahwa kesehatan batin.

melecehkan puasa dan shalat. Banyak orang yang menolak membedakan masalah halal haram. dengan ungkapan yang pedas. Al-Qusyairi mengemukakan suatu penyimpangan lain dari pada abad kelima Hijriah. Tidak banyak lagi generasi muda yang mau mengikuti perjalanan dan kehidupan mereka. Hilanglah kehormatan harga dari kalbu. mereka merasa enteng pelaksanaan ibadah . setiap keliru dan bukannya yang batin… setiap tauhid yang tidak dibenarkan Al-Qur’an pengenalan terhadapa Allah yang tidak dibarengi kerendahan hati maupuin kelurusan jiwa adalah palsu dan bukannya pengenalan terhadap Allah. Zaman telah berakhir bagi jalan ini. Telah lewat zaman para guru yang menjadi panutan mereka. kulihat. bukan mereka. Mereka cenderung meninggalkan sikap menghormati orang lain dan membuang jauh rasa mau. Tidak. Sirnalah kerendahan hati dan punahlah sudah kesederhanaan hidup. Penyimpangan Para Sufi Dalam konteks yang berbeda. “Kebanyakan para sufi yang menempuh jalan kebenaran dari kelompok tersebut telah tiada. Ketamakan semaki menggelora dan ikatannya semakin membelit. Bahkan. dan setiap yang batin maupun As-sunnah adalah pengingkaran tidak dibarengi dengan kebersihan maupun penjauhan diri dari maksiat adalah tasawuf palsu serta itu bertentangan dengan lahir adalah Tuhan dan bukan tauhid.megada-ada dalam berpakaian . Dalam bekas mereka.dan mereka jatuh dalam pelukan nfsu suahwat dan tidak peduli sekalipun melakukan .” 3. Betapa sedikit orang-0orang yang berpegang teguh pada agama. dan terbuai dalam medan kemabukan. bahkan jalan ini telah menyimpang dari hakikat realitas.setiap tasawuf yang memberatkan diri.” Kemah itu hanya serua kemah mereka. Kaum wanita itu. kecuali bekas-bekas mereka. tidak ada yang tinggal dari kelompok tersebut.

Sekularitas Tasawuf . baik dari segi akidah atau dari segi-segi moral dan tingkah laku. Risalahnya itu. hal itu menunjukkan bahwa tasawuf pada masanya mulai menyimpang dari perkembangannya yang pertama. yang nantinya akan merujuk paada gagasan Al-Qusyairi. Ia tidak bermaksud menjelek-jelekkan salah seorang dari kelompok tersebut dengan mendasarkan diri pada penyimpangan sebagian penyerunya. yang menyatakan adanya perpaduan antara sifat-sifat ke-Tuhanan. khususnya sifat qodim-Nya. Al-Qusyairi cenderung mengembalikan tasawuf ke atas landasan doktrin ahlu al-sunnah yaitu dengan mengikuti para sufi sunni pada abad ketiga dan keempat Hijriyah. Dari sini jelaslah bahwa Al-Qusyairi adalah pembuka jalan bagi kedatangan Al-Ghazali. Al-Qsyairi menyatakan bahwa ia menulis risalahnya karena dorongan rasa sedihnya melihat apa-apa yang menimpa jalan tasawuf. paling tidak. sekedar “pengobatan keluhan” atas apa yang menimpa tasawuf pada masanya. yang dirafiliasi pada aliran yang sama . yaitu Al-Asy’ariyah 13[12] Moh. Dalam hal ini. tampak jelas bahwa pengembalian arah tasawuf. Namun. Dia menolak terhadap sufi syathahi. apapun masalahnya. yang dalam hal ini ialah dengan mengikuti para sufi Sunni pada abad-abad ketiga dan keempat Hijriah yang sebagaimana diriwayatkannya dalam Ar-Risalah.hal-hal yang tidak diperbolehkan…….13[12] Dari uraian diatas. menurutnya. munurut Al-Qsyairi harus dengan merujuknya pada doktrin Ahlussunnah Wal Jama’ah. Oleh karena itu pula. yang berafiliasi pada aliran yang sama yaitu Al-Asy’ariyayah.” Pendapat Al-Qusyairi diatas barangkali terlalu berlebihan. jelaslah bahwa Al-Qusyairi adalah pembuka jalan bagi kedatangan Al-Ghazali. dan sifat-sifat kemanusiaan khususnya sifat hadis-Nya. Toriquddin.hal 172 .

Sedangkan syari’at adalah kepastian hokum dalam ubudiyah. Barangsiapa fana’ dari sifat-sifat tercela. yaitu mengenai fana’ dan baqa’. Jika seorang individu membersihkan diri dengan segala upayanya. . Syari’at dan Hakikat Al-Qusyairi membedakan antara syari’at dan hakikat. 2002) h. Syari’at ditunjukkan dalam bentuk kaifiyah lahiriah antara 14[13] Hasyim Muhammad.sedangkan baqa’ adalah jelasnya sifat-sifat terpuji.sebagai kewajiban hamba kepada Al-Khaliq. Wara’ Pemikiran Al-Qusyairi yang lain adalah wara’.hal 103. bahkan dengan penyempurnaan tingkah laku tersebut. menurutnya wara’ merupakan usaha untuk tidak melakukan hal-hal yang bersifat syubhat (sesuatu yang diragukan halal haramnya). Sekularitas Tasawuf . syari’at dan hakikat: a. seperti fana’ dan baqa’. Dialog Antara Tasawuf dan Psikologi (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset. b. 15 [14] c. Sebalikya. apabila yang dominan adalah sifat-sifat tercela maka sifat-sifat terpuji akan secara terus-menerus tertutupi. Al-Qusyairi juga memberikan pandangannya kepada beberapa istilah yang ada dalam tasawuf. Al-Qusyairi mengemukakan bahwa fana’ adalah gugurnya sifat-sifat tercela. Toriquddin. maka Allah akan memberikan anugerah melelui kejernihan perilakunya. maka yang tampak adalah sifat-sifat terpuji.yang nanti akan merujuk pada gagasannya itu serta menempuh jalan yang dilalui Al-Muhasibimaupun Al-Junaid. Selian dari ketiga hal diatas. hakikat itu adalah penyaksian manusia tentang rahasia-rahasia ke-Tuhanan dengan mata hatinya. Baqa’ dan Fana’ Dalam struktul ahwal14[13]. secara melancarkan kritik keras terhadap para sufi yang terkenal dengan ungkapan-ungkapan yang ganjil.55 15[14] Moh. Bersikap wara’ adalah suatu pilihan bagi ahli tarekat. wara’.

Sekularitas Tasawuf . 17[16] Simuh. Seterusnya sir dikatakan sebagai tempat menyaksikan atau gaib. tingkah laku batin seperti kekhusyukan jiwa dalam ibadah dan rasa dekat dengan Tuhan dalam shalat beserta etika itu tidak dimasukkan dalam istilah syari’at. Dalam hal ini. Al-Risalah al-Qusyairi lebih memperinci lagi. 17 [16] Dalam ajaran tasawuf atau kebatinan. hati manusia di percayai punya kemampuan rohani dan menjadi alat sAtu-satunya untuk ma’rifat pada Dzat Tuhan dan untuk mengenal sifat rahasia alam gaib. Dan setiap hakikat yang tak terkait dengan dengan syari’at tentu tidak ada hasilnya. Tasawuf dan Perkembangannya Dalam Islam ( Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. Dia menyatakan bahwa di dalam qalbu terdapat ruh dan sir. Jadi. Laku batin itu khusus milik kaum sufi. imam Al-Qusyari dalam risalahnya mengatakan: “Maka setiap syari’ah tidak di dukung oleh hakikat tidak akan diterima.manusia dengan Allah SWT. Mata manusialah yang tak mampu menangkap Dzat Tuhan. Dalam hal ini. Oleh karena itu.16[15] Tasawuf sebagi suatu ilmu yang telah berkembang semenjak pertengahan abad ke dua Hijriah hingga saat ini tentu mmengembangkan bahasa khusus yang hanya bisa dimengerti dalam kaitannya dengan ajaran dan penghayatan para sufi. 1996) h. Misalnya istilah “syari’at” bagi para sufi pengertiannya selalu di hubungkan dengan “halikat”. Maka menurut kacamata para sufi syari’at hanya diberi makna sebatas tingkah laku lahiriah menurut aturan-aturan formal dari pada agama. Hanya karena terlalu terang maka tak tertangkap oleh mata manusia.hal 107.9-10 .” Syari’at dalam pengertian para sufi tidak termasuk laku batin. Toriquddin. dan ruh merupakan tempat 16[15] Moh. Al-Ghazali menjelaskan bahwa Dzat Tuhan itu sebenarnya terang benderang.

19[18] Abu Bakar Aceh. banyak sekali di temukan ucapan-ucapan Ibn Adham. Tasawuf dan Perkembangannya Dalam Islam.18[17] Karangan Al-Qusyairi yakni Risalah Qusyairiyah juga memperngaruhi cara berfikir dari al-Ghazali dalam menyatakan alasannya. Musa dan Daud sera Nabi-nabi yang lain. 1996) h.386M). pengarang Qutul Qulub dan Ibnu Hawazan al-Qusyairi (w.45-46. kedua pengarang dari kitab-kitab sufiyah yang sangat mempengaruhi cara berfikir Al-Ghazali.19[18] 18[17] Simuh. 33 . Muhasibi. h. terutama Abu Thalib al-Maliki (w.mencintai Tuhan dan qalbu adalah tempat untuk ma’rifat kepada Dzat Tuhan. begitu juga perkataan Nabi Isa. 465 H) pengarang Risalah Qusyairiyah (tokoh dalam bahasan ini). Pengantar Ilmu Tarekat (Solo: Ramadani. Tustari.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->