NAMA NIM TUGAS

: ABDUL WAHAB AFANDI : 8111412217 : PENGANTAR HUKUM INDONESIA

A. ASAS HUKUM ACARA PIDANA Hukum Acara Pidana (Hukum Pidana Formil) adalah keseluruhan aturan hukum yang mengenai cara melaksanakan ketentuan Hukum Pidana jika ada pelanggaran terhadap norma-norma yang dimaksud oleh ketentuan ini. Pemeriksaan dalam hukum acara pidana adalah sebagai berikut : a. Pemeriksaan pendahuluan (vooronderzoek) Dalam pemeriksaan pendahuluan ini dikumpulkan bahan-bahan yang mungkin dapat menjadi bukti terjadinya pelanggaran atau kejahatan. Dalam pemeriksaan Pendahuluan, dipergunakan sebagai pedoman asas-asas sebagai berikut : 1. Asas kebenaran materiil (kebenaran dan kenyataan), yaitu usaha-usaha

untuk mengetahui apakah benar-benar terjadi pelanggaran atau kejahatan. 2. Asas Inquisitoir, yaitu bahan dalam pemeriksaan pendahuluan ini si

Tertuduh / si Tersangka hanyalah merupakan objek. Asas ini hanya berlaku ketika menggunakan sistem HIR. b. Pemeriksaan terakhir (eindonderzoek) di dalam sidang Pengadilan pada tingkat pertama. Pemeriksaan dalam sidang bertujuan untuk menguji apakah suatu tindak pidana betul-betul terjadi atau apakah bukti-bukti yang diajukan itu sah atau tidak. Pemeriksaan dalam sidang terdakwa / tertuduh telah dianggap sebagai Subjek yang berarti telah mempunyai kedudukan sebagai pihak yang sederajat dengan penuntut umum. Sifat pemeriksaan itu adalah accusatoir.

Surat – Surat. 3. Prinsip Oportunita yang menggantungkan hal akan melakukan suatu tindakan kepada keadaan yang nyata dan yang ditinjau satu persatu.14 tahun 1970 ada satu lagi asas yang penting. Setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum (Pasal 37 UU No. ditangkap. apabila ada bukti cukup untuk mendakwa seseorang telah melanggar suatu peraturan Hukum Pidana. Keterangan Ahli. .Pemeriksaan dalam sidang dilakukan secara terbuka (sesuai pasal 19 UU No. Petujuk. yaitu yang tercantum dalam pasal 8 yang berbunyi sebagai berikut : “Setiap orang. 14 Tahun 2004) untuk umum. Prinsip Legalita. 4. dalam prinsip ini penuntut umum tidak boleh tidak mesti menuntut seseorang di muka Hakim Pidana. 2.4 Tahun 2004) Pengaturan dalam UU Pokok Kekuasaan Kehakiman lebih maju mengenai kedudukan Tersangka. kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang. ditahan. Keterangan Terdakwa. dituntut dan / atau dihadapan muka pengadilan. Alat bukti yang dikenal dalam Hukum Acara Pidana yang diatur dalam KUHP Pasal 184 adalah : 1. 5. Keterangan Saksi. wijib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang dinyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap (asas presumption of innocent)”. yang Tersangka. Jaksa sebagai penuntut umum dalam melakukan penuntutan di Indonesia menganut prinsip “oportunita” disamping kita masih mengenal prinsip yang lain yaitu prinsip “legalita”. seperti dalam Pasal 38-nya yang berbunyi : “Dalam perkara Pidana seorang Tersangka terutama sejak saat dilakukannya penangkapan dan/atau penahanan berhak menghubungi dan meminta bantuan Penasihat Hukum”. Dalam UU No.

serta tata kerja administrasi pada Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara . mereka dapat mengajukan upaya hukum. Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang susunan. Memajukan upaya hukum (rechtsmiddelen) yang dapat dijalankan terhadap putusan Hakim. Jika keputusan Pengadila Tinggi belum memuaskan dapat minta kasasi kepada Mahkamah Agung. artinya sudah tidak dapat diajukan perlawanan lagi. Pelaksanaan putusan Hakim. 3. B. Putusan yang mengandung pelepasan Terdakwa dari segala tuntutan (ontslag van rechtsvervolging). baik ditingkat pertama maupun pada tingkat banding. Peradilan Agama 3. 2. ASAS HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA Pasal 10 Ayat (1) Undang –Undang Nomor 14 Tahun 1970 menyebutkan bahwa. Jika keputusan Pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap. hukum acara dan kedudukan hakim. Putusan yang mengandung penghukuman. Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh Pengadilan dalam lingkungan : 1. d. Peradilan Militer 4. c. Sesudah perkara diputuskan oleh hakim. Peradilan Umum 2. maka apabila Jaksa atau Terdakwa tidak puas terhadap putusan Hakim.Keputusan Hakim dapat berupa : 1. maka keptusan itu dapat dilaksanakan dan ini merupakan tugas Jaksa untuk mengeksekusi atau melaksanakan putusan Hakim. kekuasaan. dalam hal ini perbuatan yang dituduhkan Jaksa terbukti tetapi bukan merupakan kejahatan ataupun pelanggaran. dalam hal ini perbuatan yang dituduhkan Jaksa tidak terbukti. Putusan yang mengandung pembebasan Terdakwa (vrijspraak). dalam hal ini dapat banding ke Pengadilan Tinggi.

Pada PTUN Hakim berperan lebih aktif dalam proses persidangan. 2.5 Tahun 1986. . Penetapan Tertulis Menunjuk kepada isi dan bukan kepada bentuk keputusan yang dikeluarkan. 3. dikatakan bahwa Objek atau pangkal sengketa Tata Usaha Negaera adalah : “Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata UsahaNegara yang berisikan tindakan hukum tata usaha yang berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku bersifat konkrit. 3. Suatu gugatan Tata Usaha Negara padadasarnya tidak bersifat menunda pelaksanaan keputusan TUN yang disengketakan. Konkrit Artinya objek yang diputuskan dalam Tata Usaha Negara itu tidak abstrak. Pernyataan tertulis itu diharuskan untuk kemudahan segi pembuktian. sehingga tidak ada Penggugat atau Tergugat rekonvensi 4. tetapi berwujud tertentu atau dapat ditentukan. Individual Artinya keputusan TUN itu tidak ditujukan untuk umum tapi tertentu alamat atau hal yang dituju. Pada PTUN pengajuan gugatan diberi batas waktu yaitu 90 hari.Hukum acara yang digunakan pada PTUN mempunyai persamaan dengan acara yang digunakan pada Peradilan Umum untuk perkara Perdata dengan beberapa perbedaan antara lain : 1. Dari rumusan diatas dapat diuraikan sebagai unsur-unsur sebagai berikut : 1. Wewenang Peradilan Tata Usaha Negara Wewenang PTUN adalah mengadili sengketaTata Usaha Negara antara Orang atau Badan Hukum Privat (sebagai Penggugat dengan Badan atau Pejabat TUN) Objek Sengketa Tata Usaha Negara Menurut Pasal 1 butir ke-3 UU No. individual. Kedudukan Penggugat dan Tergugat pada PTUN akan tetap sama sampai tingkat Kasasi tidak dimungkinkan adanya gugat balik. guna memperoleh kebenaran material dan untuk itu Undang-Undang ini mengarah pada ajaran pembuktian bebas 2. dan final yang menimbulka akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”.

dan pekerjaan Penggugat atau Kuasanya 2. tempat kedudukan tergugat 3. Dapat meminta penjelasan kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan. hakim wajib mengadakan pemeriksaan persiapan untuk melengkapi gugatan yang kurang jelas. Hakim menentukan hari. dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”.4. . jam dan tempat persidangan. Keputusan yang masih memerlukan persetujuan dari instasi lainbelum bersifat final. Penetapan Hari Sidang (Pasal 59 Ayat 3. 2. dan jika tidak ada surat jawaban. Kewarganegaraan. Memberi nasihat kepada Penggugat untuk memperbaiki gugatannya dan melengkapinya dengan data yang diperlukan dalam jangka 30 hari. pihak tergugat diberi kesempatan untuk mengajukan jawaban. dalam hal ini hakim bertindak : 1. Dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan pengadilan Pemeriksaan Persiapan (Pasal 63) Sebelum pemeriksaan pokok dimulai. serta menyuruh memenggil kedua belah pihak untuk hadir. tempat tinggal. Gugatan Dalam pasal 53 Ayat (1) ditegaskan bahwa : “Seorang atau Badan Hukum Perdata yang merasa dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah. Pemeriksaan dalam Sidang Pemeriksaan dimulai dengan membacakan isi gugatan dan surat jawabannya oleh hakim. Pasal 64) Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 30 hari sesudah gugatan dicatat. Gugatan harus memuat : 1. Nama. Nama Jabatan. Final Artinya sudah definitif dan dapat menimbulkan akibat hukum.

kesemuanya tidak hadir pada persidangan yang telah ditentukan dan telah dipanggil secara patut. Pengakuan Para Pihak 5. Pengetahuan Hakim Putusan Hakim Putusan Hakim itu (Pasal 97 Ayat 7) dapat berupa : 1. Pelaksanaan Putusan Pengadilan Hanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang dapat dilaksanakan .Pembuktian Alat bukti yang dikenal dalam Hukum Acara PTUN adalah : 1. 3. dikirimkan kepada para pihak dengan surat tercatat oleh panitera atas perintah Ketua Pengadilan yang mengadilinya selambat-lambatnya dalam waktu 14 hari. Gugatan tidak diterima Berartyi gugatan itu tidak memenuhi syarat yang telah ditentukan. berarti tidak membenarkan Keputusan Badan / Pejabat Tata Usaha Negara. berarti memperkuat putusan Badan / Pejabat Tata Usaha Negara 2. Gugatan dikabulkan Mengabulkan gugatan. 4. Salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. baik seluruhnya atau sebagian. Keterangan Saksi 4. Surat atau Tulisan 2. . Keterangan Ahli 3. Gugatan ditolak Menolak gugatan. Gugatan gugur Berarti apabila pihak atau (para) kuasanya.

Sidang untuk mengadakan pemeriksaan tambahan b. Memerintahkan PTUN (tingkat I) yang bersangkutan memeriksa dan memutus perkara itu. maka ia dapat bertindak : a.5 Tahun 2004. Memeriksa dan memutus perkara itu b. Peninjauan Kembali (Pasal 132) Terhadap putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan permohonan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung yang acaranya diatur dalam Pasal 77 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (diamandemen dengan UU No. Memerintahkan PTUN (Tingkat I) yang bersangkutan melakukan pemeriksaan tambahan Kasasi (Pasal 131) Untuk acara pemeriksaan kasasi dilakukan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985vtentang Mahkamah Agung yang diamandemen dengan UU No. maka ia dapat bertindak : a.Pemeriksaan di Tingkat Banding (Pasal 122 s/d 130) Pemeriksaan banding dengan hakim majelis. sedangkan Majelis Tinggi Tata Usaha Negaraberpendapat lain. 2. bahwa PTUN tingkat pertama kurang lengkap.5 Tahun 2004) . dan dalam pemeriksaan itu dapat terjadi hal-hal sebagai berikut : 1. Apabila terdapat putusan PTUN (tingkat I) yang menyatakan tidak berwenang (absolut dan relatif) memeriksa perkara yang diajukan. Bilaman pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara berpendapat.