PEDAGOGI

1. GURU

2. PELAJAR

PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
5. TEMPAT 4.PERALATAN

3. BAHAN

Pengetahuan/Kemahiran

P

B

GURU

-Isi kandungan -Pedagogi -psikologi -B & K SAHSIAH -sikap -kesedaran -kendiri ROHANI -nilai -kepercayaan

E E N R Y E E T L I I K D A I K A N

PENGETAHUAN GURU
PENGETAHUAN ISI -KONSEP -FAKTA PEDAGOGI -KAEDAH P&P -PERANCANGAN MULA PERKEMBANGAN PENUTUP -GUNA PERALATAN -KAWALAN KELAS -PENILAIAN PERALATAN -ICT -MULTIMEDIA PSIKOLOGI -FITRAH MANUSIA -POTENSI INDIVIDU -PERBEZAAN INDIV. -KEPERLUAN DIHORMATI DITERIMA DIHARGAI DISAYANGI -MINAT -PERASAAN -PERKEMBANGAN

BIMBINGAN DAN KAUNSELING

BAHAN -ABM -RUJUKAN

PEDAGOGI
 Sains

pengajaran dan pembelajaran dalam pendidikan formal - Ianya merangkumi prinsip-prinsip pengajaran, kaedah pengajaran, penilaian, pengurusan pelajar, pengurusan bilik darjah, perancangan pengajaran dan kurikulum

PEDAGOGI
P&P
Konsep P & P Teori Pembelajaran Model Pengajaran Kaedah Pengajaran Teknik Pengajaran Kurikulum KBSR KBSM Penilaian Dlm Pend. Pengujian,penilaian, Pengukuran Jenis Penilaian Ciri Ujian Jenis Ujian Pembinaan Item ujian

Kurikulum J.Kurikulum P.Kurikulum P.Kurikulum

Pengurusan B.darjah Organisasi B.darjah Disiplin B. darjah

Pemulihan Pengayaan

Statistik Asas Dalam Pendidikan

PENGAJARAN

Pengajaran merupakan suatu sistem aktiviti-aktiviti yang dituju kepada pelajar dengan tujuan membawa perubahan di kalangan mereka. Pengajaran sebagai proses menyampai dan memindahkan, mendorong pelajar bagi memperolehi maklumat (W.Zah,2000) Pengajaran sebagai proses bekerja bersama pelajar untuk membantu mereka berkebolehan dan berkemungkinan untuk belajar (Trigwel, Prosser & Lyons, 1997) Pengajaran di sekolah sebagai suatu pergerakan ke arah pembentukan insan yang berupaya menyelesaikan persoalan yang kompleks, mengiktiraf kuasa dan konsepkonsep sesuatu bidang pelajar, dan menggunakan ilmu yang dipelajari dalam kelas bagi menyelesaiakan masalah di luar kelas ( Ramsden, 1988)

PEMBELAJARAN
 Pembelajaran

adalah proses perubahan tingkah laku.  Mentakrif pembelajaran sebagai pembentukan tabiat. Tabiat dapat dimusnahkan (tidak diingini) dan diganti (diingini) (Guthrie, 1988)

TEORI-TEORI PEMBELAJARAN

Teori Pembelajaran Behavioris

Unsur Berkaitan Tingakahlaku, Pelaziman klasik (emosi) ,(tabiat) Pelaziman Operan, cuba-ralat dan peneguhan Pemikiran, Celik akal, Penemuan, Kategori pembelajaran, Resepi Prestasi Pemodelan Kemanusiaan ,Sempurna kendiri, Keperluan asas dan meta.

Tokoh Psikologi Pavlov Watson Guthrie Thorndike Skinner Koffka/Kohler,Br uner Gagne ,Ausuble Bandura Rogers Maslow

Kognitif (Gestalt) Sosial (neo behavioris) Humanis

TEORI PEMBELAJARAN BEHAVIORAL

Pembelajaran sebagai satu perubahan dalam bentuk atau frekuensi tingkahlaku. Dalam bentuk pendekatan behavioral, tingkahlaku pelajar dinilai sebelum memulakan pengajaran. Pembelajaran memerlukan penyususunan (stimuli) rangsangan dalam persekitaran supaya pelajar dapat memberi respons dan diberi pengukuhan.

BEHAVIORIS
PELAZIMAN KLASIK Pembelajaran haiwan dan Manusia yang terhasil daripada gerak balas automatik terhadap sesuatu rangsangan yang mula-mula tidak memberikan sebarang kesan.  Behaviorisme adalah perhubungan antara rangsangan (R) dengan gerak balas (G)  Tingkahlaku adalah gerakbalas yang nyata dan dapat diramalkan.

Pelaziman klasik Pavlov
Sebelum pelaziman
Rangsangan tak terlazim (Makanan) Gerak balas tak terlazim (perembesan) TETAPI Rangsangan neutral (bunyi loceng) Tiada gerak balas (tiada perembesan)

Proses pelaziman
Eksperimen 2.Bunyi loceng 3.Tunggu sementara 4.Diberikan makanan 5.Proses berulang-ulang

Selepas pelaziman
Rangsangan tak terlazim (makanan)

Gerak balas tak terlazim (perembesan) DAN Rangsangan Terlazim (bunyi loceng) Gerak balas terlazim (perembesan)

JEROME BRUNER

Mengkaji perkembangan kebolehan mental manusia dan Bagaimana pemikiran berlaku semasa proses pembelajaran. Beliau menyarankan pengajaran harus merangkumi ciri-ciri berikut:

PERSEKITARAN UNTUK BELAJAR  STRUKTUR PENGETAHUAN  URUTAN  PENEGUHAN

JEROME BRUNER
 Mengikut

Bruner, peringkat pembelajran berubah dalam tiga urutan iaitu:
enaktif ikonik simbolik

Enaktif
Pembelajaran melalui tindakan manipulatif dan tidak melibatkan bahasa.  Bahan maujud perlu dipegang dan digunakan untuk memperoleh pengertian.  Contoh: Memegang api - panas, Melontar bola – melambung

Ikonik
 Sanggup

membentuk persepsi dan membina gambaran dalam mental.  Contoh: Bahan tajam – luka Air didih - panas

Simbolik
 Simbol

seperti perkataan, bahasa dan formula dapat digunakan untuk mempersembahkan pengalaman dan menghuraikan penaakulan abstrak.  Turutan pembelajaran haruslah berkembang mengikut urutan: peringkat motor – sensori (enaktif) konkrit (ikonik) – abstrak (simbolik).

 Gabungan

teori peneguhan behavioris dengan psikologi kognitif dalam pembelajaran yang sistematik.  Pelajar menggunakan pemikiran dalaman  Tidak bergantung hanya kepada pelaziman atau operan.

TEORI PEMBELAJARAN SOSIAL

ALBERT BANDURA

Teori ini menyarankan pembelajaran sebagai perolehan dan tingkahlaku sebagai prestasi yang dapat diperhatikan. Teori behavioris kurang lengkap menerangkan tentang tingkahlaku manusia. Teori ini menekankan kepentingan peranan pengalaman (orang lain), simbol dan pengawalan sendiri dalam pross pembelajaran.

ALBERT BANDURA
• Manusia dan haiwan dapat belajar

dengan memerhatikan cara orang atau haiwan lain membuat sesuatu. • Pemerhatian model penting dalam pembelajaran. •Peneguhan dalam pemodelan boleh mendorong pembelajaran.

ALBERT BANDURA

Pemodelan boleh digunakan untuk mencapai tiga kesan iaitu: Mengajar tingkahlaku yang baru. Menggalakkan pengukuhan tingkahlaku yang lama. mengukuhkan atau melemahkan sesuatu halangan untuk tujuan membantu murid mengatasi perasaan takut atau malu.

Teori ini menegaskan kepentingan cara pengajaran-pembelajaran yang dapat mematuhi kehendak individu mengikut perkembangan emosinya. Carl Rogers dengan saranan pertamanya iaitu terapi tumpuan orang (terapi berpusatkan klien) Guru membantu klien mengenalpasti masalahnya, bertindak terhadap masalah itu dan menuju ke arah penyelesaian.

Fenomenologi
 Saranan

kedua yang melambangkan penaruhan perhatian terhadap dunia seperti yang diamati oleh individu, bukan semata-mata mengikut anggapan yang difikirkan benar.  Fenomenologi mementingkan pandangan peribadi individu terhadap persekitarannya.

CARL ROGERS
Prinsip-prinsip yang berlandaskan pelbagai pendekatan pendidikan humanis Rogers adalah seperti berikut:

Setiap individu merupakan pusat kepada pengalaman perubahan dunia yang berterusan. Organisma bertindakbalas kepada suatu medan mengikut pengaslaman dan pengamatannya terhadap medan itu. Medan pengamatan itu merupakan realiti kepada individu itu. Setiap organisma mempunyai kecenderungan mencapai sempurna kendiri (self-actualization)

CARL ROGERS

Kefahaman tingkahlaku seseorang seelokeloknya diperoleh daripada rujukan dalam indiividu itu. Struktur kendiri terbentuk daripada interaksi dengan persekitaran dan penilaian pula diperoleh daripada interaksi dengan orang lain. Tingkahlaku yang ditonjolkan oleh sesuatu organisma adalah selaras dengan konsep kendiri

Ciri personaliti
1. Realiti adalah fenomenologikal

Maksud
Pengamatan realiti diperoleh daripada pengalaman peribadi dan perasaan individu. Orang lain sukar hendak memahaminya. Setiap orang mempunyai kecenderungan menjadi individu yang menyeluruh, sihat dan cekap melalui kawalan diri. Cara yang paling baik untuk memahami tingkahlaku seseorang ialah mengambilkira pendapat dirinya sendiri melalui komunikasi terbuka. Kita mengetahui diri sendiri melalui pengalaman secara langsung serta mengintegarsikan pandangan orang lain terhadap kita. Kita bersikap sama seperti apa yang kita fikirkan sendiri.

2. Tingkahlaku digerakkan oleh kehendak mencapai sempurna kendiri. 3. Tingkahlaku seseorang dipengaruhi oleh realiti peribadinya.

4. Konsep kendiri terbentuk oleh individu itu sendiri.

5. Tingkahlaku kita selaras dengan pengertian kendiri.

Jadual: Ciri-ciri personaliti manusia mengikut Rogers.

TEORI PEMBELAJARAN KONSTRUKTIVIS

Konstruktivis mengandaikan subjektiviti adalah kritikal kerana setiap pelajar yang menerima maklumat akan memprosesnya secara kognitif untuk mencerminkan/ membayangkan keperluan, sifat semulajadi, pemikiran, sikap, kepercayaan dan perasaannya. Konstruktivis menganggap bahawa ilmu pengetahuan tidak boleh wujud di luar minda tetapi dibina dalam minda berdasarkan pengalaman sebenar. Ilmu pengetahuan dibina melalui proses saling pengaruh di antara pembelajaran terdahulu dengan pembelajaran terbaru yang berkaitan.

Pelajar membina ilmu pengetahuan dengan melibatkan dirinya secara aktif, menggunakan cara membandingkan maklumat baru dengan pengalaman sedia ada untuk mencapai kefahaman terhadap maklumat baru. Perkembangan proses metakognitif, operasi yang mengarahkan dan mengawal kemahiran secara kognitif. Melibatkan operasi membimbing pelajar untuk mencari makna, operasi merancang, mengarah dan menilaipemikirannya. Pelajar perlu merancang strategi pembelajaran yang berkesan, menilai dan membuat refleksitentang pembelajarannya. Proses ilmu konstruktivitisme mengandungi ciri perkembangan dan evolusi dan sering berubah.

•Dalam situasi yang sama, ilmu pengetahuan yang diperolehi oleh setiap individu adalah tidak sama

MODEL-MODEL PENGAJARAN

MODEL PENGAJARAN GLASER
OBJEKTIF PENGAJARAN MAKLUM BALAS

PENGETAHUAN SEDIA

KAEDAH PENGAJARAN

PENILAIAN

MODEL PENGAJARAN SIM
GURU
PE RS

EK

IT A

RA

N

OBJEKRIF

ISI

MURID

REKA BENTUK PENGAJARAN
MODEL ASSURE
A –analyse learner S –state objektif S –select method, media & materials U –utilise media & materials R –require learner participation E –evaluate & revise

PENULISAN RANCANGAN PENGAJARAN

      

BUTIRAN AM OBJEKTIF PENGAJARAN PENGETAHUAN SEDIA/PENERAPAN NILAI SET INDUKSI PERKEMBANGAN PENGAJARAN PENGAYAAN DAN PEMULIHAN PENUTUP PENGAJARAN

OBJEKTIF PENGAJARAN
 

Mengapakah objektif pengajaran penting ? Apakah elemen yang perlu ada dalam satu objektif? Bagaimana menulis objektif?

Kepentingan: -supaya lebih terpeinci dan jelas pengajarannya -mengenalpasti kaedah yang sesuai digunakan -menentukan tugasan yang sesuai -menentukan aktiviti pengajaran -menentukan masa dan skop pengajaran -menentukan penilaian yang hendak digunakan -menentukan tahap pencapaian pelajar

  

Elemen Dlm Objektif Tingkah laku atau kebolehan Situasi Kriteria atau piawai

Bentuk Objektif Di akhir pengajaran pelajar boleh - melabel bahagian luar katak dengan tepat - menjelaskan kitaran hidup seekor katak dengan betul

STRATEGI &KAEDAH PENGAJARAN

Merujuk kepada cara bagaimana guru ingin mencapai matlamat pengajarannya. Ianya merangkumi beberapa aspek urutan dan susunan maklumat dan membuat keputusan bagaimana mencapainya (Dick & Carey, 1996) Kaedah pengajaran pula adalah cara menyampaikan maklumat atau menjalankan aktiviti pengajaran.

KAEDAH-KAEDAH PENGAJARAN
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Kuliah Perbincangan Demontrasi Sumbangsaran Main Peranan Lawatan Inkuiri Projek Simulasi

PEMILIHAN KAEDAH PENGAJARAN
Pemilihan Kaedah Perlu Mengambil Kira: 2. Matlamat dan objektif pengajaran 3. Bilangan murid yang terlibat 4. Masa 5. Kebolehan dan pengetahuan guru 6. Kebolehan pelajar 7. Sumber yang ada 8. Isi kandungan yang hendak disampaikan

RENUNGAN : KITA GURU, JIKA KITA;
Berjaya  Berjaya  Berjaya  Berjaya

meramaikan manusia yg berjaya mengurangkan manusia kecewa merapatkan manusia kpd tuhan menangani masalah pelajar gagal

GURU PERLU MENJADI
 Guru

kepada diri sendiri  Hakim kepada diri sendiri  Murid kepada diri sendiri  Sahabat kepada diri sendiri  Pemimpin kepada diri sendiri

PELAJAR KITA ADALAH;
Mempunyai hati, akal, perasaan, jiwa dan harapan  Mempunyai pelbagai adunan bakat, minat, sikap, sifat dan emosi  Mempunyai kekurangan dan kekuatan  Mempunyai tanggapan dan harapan  Mempunyai latar belakang dan pengalaman

PEMIKIRAN -pengetahuan -kreatif -kritis
PENGAJARAN BERKESAN

SAHSIAH -sikap -kesedaran -kendiri ROHANI -kejadian -keesaan -kesudahan

ian ek S

Individu/Guru
Bekerja Bersosial

Masyarakat
BUDAYA NILAI PERATURAN

Ekspektasi

Tingkahlaku/persona liti Prestasi Pertimbangan/nilai