Nilai murni yang tersirat dalam FPN

berilmu berketerampilan

berakhlak mulia

FPN
bertanggung jawab

kesejahteraan

Tujuan pemupukan nilai murni
Nilai murni penting dalam P&P untuk melahirkan insan seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani. BERILMU BERIMAN INSAN BERAMAL

BERKETERAMPILAN BERTANGGUNGJAWAB

Nilai murni pendidik
BERAKHLAK MULIA/BERMORAL

HUBUNGAN SOSIAL BAIK

Pendidik / guru

TAWADUK

ALIM/BERILMU

AKADEMISION
Muktamar pertama pendidikan Islam 1997 di Mekah

Nilai murni dalam KBSR/KBSM sebagai teras pendidikan
belas kasihan bertolak ansur berterima kasih bertimbang rasa sedia membantu

BAIK HATI

murah hati

sedia memaafkan

saling faham memahami

Nilai murni dalam KBSR/KBSM sebagai teras pendidikan
bertanggung jawab berani untuk gagal jaya diri yakin pada diri

ansur maju mempertahan idea/hak

BERDIKARI

Keupayaan bertindak sendiri memilih yang baik membuang yang buruk

Nilai murni dalam KBSR/KBSM sebagai teras pendidikan
sopan santun mengakui kesalahan HEMAH TINGGI ramah mesra alim cendekia

Nilai murni dalam KBSR/KBSM sebagai teras pendidikan
patuh, hormat kepercayaan/adat resam hormat/taat ibu/bapa/guru/pemimpin hormat warga tua/rakan/jiran hormat hak individu patuh/hormat undang-undang menghargai maruah diri patuh ketepatan masa

HORMAT
MENGHORMATI

menghargai kebijaksanaan,pengalaman, jasa pekerja

Nilai murni dalam KBSR/KBSM sebagai teras pendidikan
agama,kepercayaan,adat negara idea, karya alam sekeliling,flora fauna KASIH SAYANG nyawa sendiri/orang keluarga harta

cinta keamanan,keharmonian

Nilai murni dalam KBSR/KBSM sebagai teras pendidikan
mendaulat perlembagaan/ undang-undang/peraturan ganjaran kepada yang berhak agihan yang sama ADIL SAKSAMA tidak pilih kasih

bertindak mengikut akal empirikal/saintifik bukan emosi hukuman berdasar bukti

Nilai murni dalam KBSR/KBSM sebagai teras pendidikan
kebebasan undang-undang kebebasan sistem demokrasi kebebasan bersuara hak warga negara

KEBEBASAN

Nilai murni dalam KBSR/KBSM sebagai teras pendidikan
berani tidak membuta tuli bertanggung jawab KEBERANIAN berani kerana benar mempertahan hak mempertahan idea mempertahan bangsa,negara

Nilai murni dalam KBSR/KBSM sebagai teras pendidikan
kebersihan diri kebersihan persekitaran KENERSIHAN MENTAL/FIZIKAL kelakuan fikiran positif pertuturan

Nilai murni dalam KBSR/KBSM sebagai teras pendidikan
patuh/taat peraturan kata dikota mengakui kesalahan amanah cakap benar ikhlas menyampai yang benar

KEJUJURAN

pelaksana yang bijak/bestari

Nilai murni dalam KBSR/KBSM sebagai teras pendidikan
cekal terarah tekal KERAJINAN daya usaha dedikasi gigih tekun

bersungguh-sungguh

Nilai murni dalam KBSR/KBSM sebagai teras pendidikan
persaudaraan kebaikan bersama perpaduan toleransi meraya KERJASAMA tanggung jawab bersama gotong royong bederau

Nilai murni dalam KBSR/KBSM sebagai teras pendidikan
Sederhana menimbang kepentingan diri tawaduk tingkah laku tidak keterlaluan KESEDERHANAAN tidak keterlaluan pertuturan

tidak materialistik Sederhana menimbang kepentingan orang lain

Nilai murni dalam KBSR/KBSM sebagai teras pendidikan
reda berterima kasih mengenang budi penghargaan

KESYUKURAN

Nilai murni dalam KBSR/KBSM sebagai teras pendidikan
boleh membuat pertimbangan

boleh membuat penaakulan berfikiran logik berfikir cara terbuka fikiran positif

RASIONAL

Nilai murni dalam KBSR/KBSM sebagai teras pendidikan
bermuafakat semangat kejiranan produktif SEMANGAT BERMASYARAKAT isu-isu sosial peka DAN KEWARGANEGARAAN berusaha semangat patriotik

bangga jadi rakyat Malay

KEJU JURAN BAIK HATI

KERJA SAMA

PATRIOTIK

KEBER SIHAN

BERDI KARI

SEDER HANA

KEBE RANIAN RAJIN KEBE BASAN

NILAI MURNI

BER KHEMAH SYUKUR HOR MAT

ADIL

KASIH SAYANG

RASIONAL

SEKIAN TERIMA KASIH. MOHAMMAD SHAFIE BASRI IPTHO