Dini Safira / 08 XI IPA 3

Masa Kemunduran Pertama

Masa Tiga Kerajaan Besar

Setelah menduduki Peking pada tahun 1212 M, Raja Mongol yang sangat terkenal, Jengis Khan dan keturunannya, datang membawa kehancuran ke dunia Islam. Serangan ke Baghdad dilakukan oleh cucu dari Jengis Khan, Hulugu Khan. Sementara itu, Timur Lenk, seorang raja dari keturunan Jengis Khan, dapat menguasai daerah Samarkand.

Fase Perkembangan Islam

Kerajaan Usmani

Kerajaan Safawi

Kerajaan Mughal

Kerajaan Usmani didirikan oleh bangsa Turki dari kabilah Oghuz yang mendiami daerah Mughal dan daerah utara negeri Cina yang bernama Usmani atau Usmani I dan memproklamirkan diri sebagai Padri Syah Al Usman (Raja Besar Keluarga Usman) tahun 1300 M (699 H). .

.Usmani I (1300-1359 M) Murad I (13591389 M) Bayazid I (1389-1403 M) Muhammad II (1451-1481 M) Murad II (1421-1451M) Muhammad I (1403-1421 M) Puncak kejayaan Sulaiman AlQannuni (1520-1566 M) Dst.

Karenanya Sultan Sulaiman diberi gelar “Al Qanuni”.Untuk mengatur pemerintahan Negara disusunlah sebuah kitab undang-undang (qanun) yang diberi nama Multaqa Al–Abhur. yang menjadi pegangan hukum bagi Kerajaan Usmani sampai datangnya reformasi pada abad ke 19. .

   Bidang kemiliteran dan pemerintahan. dan pemandian umum. Bidang ilmu pengetahuan dan budaya. seperti dengan membangun masjid. jembatan. saluran air. . Bidang keagamaan. rumah sakit. Kerajaan terikat dengan syariat sehingga fatwa sangat berpengaruh terhadap hukum yang berlaku. gedung. vila. antara lain dengan banyaknya tarekat yang berkembang maju. seperti Bektasyi dan Maulawi. sekolah.

Merosotnya ekonomi. Terjadinya stagnasi dalam ilmu dan teknologi. Tidak dapat menjaga wilayah kekuasaan yang sangat luas.      Penduduknya sangat heterogen. Adanya budaya pungutan liar yang mengakibatkan dekadensi moral. Kelemahan para penguasa dalam kepemimpinannya. Masa Tiga Kerajaan Besar .

Musa al Kazhim. Kerajaan Safawi dianggap sebagai peletak pertama dasar terbentuknya negara Iran. Tarekatnya bernama tarekat Safawiyah. seorang keturunan imam Syi‟ah yang ke enam. Nama ini diambil dari nama pendirinya yang bernama Safi-Al Din. .Kerajaan Safawi mulanya adalah sebuah gerakan tarekat yang berdiri di Ardabil (Azerbaijan).

Ismail membentuk pasukan yang diberi nama Qizil Bash (Baret Merah). . pada tahun 1501 M. Syiria dan Anatolia. Saat kepemimpinan Ismail. pasukannya dapat mengalahkan AK Koyunlu di Sharur dan Tabriz sehingga Ismail memproklamirkan dirinya sebagai raja pertama dinasti Syafawi dan berkuasa selama 23 tahun.Kerajaan Safawi selanjutnya dipimpin oleh Ismail yang baru berusia tujuh tahun. Ismail beserta pasukannya yang bermarkas di Gilan selama lima belas tahun mempersiapkan kekuatannya dan mengadakan hubungan dengan para pengikutnya di Azerbeijan.

Pada masa ini Kerajaan Usmani mengalami kemajuan dalam berbagai bidang. antara lain:  Di bidang politik. Inggris dan Perancis dapat dikusainya. pada tahun 1622 M Kerajaan Usmani dapat menguasai Kepulauan Hurmuz. sehingga jalur perdagangan antara Timur dan Barat yang biasa diperebutkan oleh Belanda.Masa keemasan Kerajaan Safawi terjadi pada masa kepemimpinan Abbas I. dan mengubah pelabuhan Gumrun menjadi pelabuhan Bandar Abbas. .

pada masanya lahir beberapa ilmuwan antara lain Bahauddin Al Syaeraji. Sadaruddin al Syaeroji. . dan Muhammad Baqir Ibnu Muhammad Damad. seorang filosop. seorang filosof. ahli sejarah. generalis ilmu pengetahuan. Di bidang ilmu pengetahuan. teolog dan seorang yang pernah mengadakan obesrvasi mengenai kehidupan lebah.

Strategi ini berhasil mengusir kekuatan Uzbek di Khirazan pada tahun 1598. rumah sakitrumah sakit. mode. dan istana Chihil Sutun. jembatan raksasa diatas zende Rud. ibukota kerajaan menjadi kota yang sangat indah. tembikar dan lain-lain. pakaian dan tenun. . karpet. Di bidang militer.  Di bidang fisik dan seni. Unsur seni terlihat juga misalnya dalam bentuk kerajinan tangan seperti keramik. Dibangun pula masjid-masjid. sekolah-sekolah. para penguasa Safawi telah berhasil membangun Isfahan. maka ia membentuk kekuatan militer yang terdiri dari budak Kaukakus dan Georgia. Abbas I ingin melepaskan diri dari ketergantungan dukungan kekuatan militer Qizilbasy.

. teolog dan observer kehidupan lebah-lebah. ilmu pengetahuan juga berkembang. Ada beberapa ilmuan yang muncul. diantaranya:  Baha Al din Al Syaerazi yaitu generalis ilmu pengetahuan. sejarah.Pada masa Kerajaan Safawi.  Sadar Al Din Al Syaerazi seorang filosof.  Muhammad Baqir Ibn Muhammad Damad ahli filosof.

Pada masa raja-raja tersebut kondisi Kerajaan Safawi semakin lama semakin menurun yang pada akhirnya membawa kepada kehancurannya. yaitu Safi Mirza (1628-1642M). dan Abbas III (1733-1736 M). Sulaiman selain pecandu narkotika juga menyenangi kehidupan malam. Tahmasp II (1722-1732 M). Abbas II (16421667 M). terlalu berpihak kepada kaum Syi‟ah dan kejam terhadap penganut Sunni. Sulaiman (1667-1694 M). Sepeninggal Abbas I Kerajaan Safawi berturut-turut diperintah oleh enam raja. Safi Mirza adalah seorang yang pencemburu dan kejam terhadap pembesarpembesar kerajaan. Kemerosotan moral para pemimpin kerajaan. . Abbas II adalah raja yang suka mabuk minuman keras. Husein (1694-1722 M). Sedangkan Husein adalah seorang raja yang sangat diskriminatif.

Pasukan yang dibentuk Raja Abbas I yaitu pasukan Ghulam tidak memiliki jiwa patrirotik karena kurang terlatih seperti Qizil Bash. Masa Tiga Kerajaan Besar .  Konflik yang berkepanjangan dengan Kerajaan Usmani.

Kerajaan yang beribukota di Delhi ini didirikan oleh Zahiruddin Babur (1482-1530 M).Kerajaan Mughal adalah kerajaan yang termuda diantara tiga kerajaan besar Islam. .

.Zahiruddin Babur (14821530 M) Humayun (1530-1556 M) Akbar (15561606 M) Jaman Keemasan Aurangzeb (1659-1707 M) Syah Jehan (1628-1658 M) Jehangir (1606-1627 M) Dst.

sehingga semua rakyat dipandangnya sama. Akbar juga menerapkan politik Sulakhul (toleransi Universal). tidak dibedakan karena perbedaan etnis dan agama. . Akbar mempunyai pendapat yang liberal dan ingin menyatukan semua agama dalam satu bentuk agama baru yang diberi nama Din Ilahi.Dalam soal agama. persoalan-persoalan dalam negeri dapat diatasi dengan baik dan mengadakan ekspansi. Kerajaan Mughal mencapai jaman keemasan semasa Raja Akbar. Semua yang dikuasai kerajaan tersebut diperintah dalam suatu pemerintah militeristik.

tebu. pertambangan. seorang sufi yang menghasilkan karya-karya besar. mengembangkan program pertanian. misalnya karya seni sastra.   Di bidang Ekonomi. nila dan bahan-bahan celupan. seperti yang berjudul Padmavat yang mengandung pesan kebajikan jiwa manusia. padi. Di bidang pertanian. kapas. rempah-rempah. Masalah sumber keuangan Negara lebih banyak bertumpu pada sektor pertanian Di bidang seni. kacang. yaitu berupa biji-bijian. Penyair yang terkenal yaitu Malik Mahud Jayazi. . dan perdagangan. tembakau. sayuran.

. terutama dalam mengoperasikan persenjataan buatannya sendiri. Dekadensi moral dan hidup mewah di kalangan pembesar kerajaan yang mengakibatkan pemborosan dalam penggunaan uang.  Terjadi stagnasi dalam pembinaan kemiliteran sehingga tidak bisa memantau gerak langkah tentara Inggris di wilayahwilayah pantai. Begitu pula kekuatan pasukan daratnya semakin kurang handal.

Semua pewaris tahta kerajaan pada paro terakhir kekuasaan Mughal adalah orangorang yang lemah dalam bidang kepemimpinan .  Terlampau kasarnya sikap Aurangzeb dalam melaksanakan ide-idenya yang menyebabkan terjadinya konflik antara agama. Syi‟ahdan sunni. misalnya aliran Syikh.

Al Mun‟im Al Dimyatthi dokter hewan dan Al Razi psikoterapi. Di bidang kedokteran Abu Al Hasan. Dalam bidang opthamologi dikenal nama Salah Al Din ibn Yusuf. Yang terkenal sebagai pemikir dalam bidang keagamaan yaitu Ibn Taimiyah. . Ali Al Nafis yaitu penemu susunan dan peredaran darah dalam paru-paru manusia. Abd. Di bidang Matematika Abu Faraj Al „Ibry.    Di bidang astronomi dikenal nama Nasir Al Din Al Tusi.

dan Jallaudiin As-Suyuti yang berhasil membuat buku yang berjudul Mausu‟at yang berisi tentang kumpulan berbagai ilmu pengetahuan. Buku atau kitab ini dibuat atas permintaan dari Sultan Abu Al Muzaffar Muhyiddin Aurangzeb sehingga kitabnya dikenal dengan sebutan Al Fatawa Al Alamgariyah. di abad pertengahan terdapat karya yang dibuat oleh sekelompok ulama India berupa buku atau kitab yang berjudul Al Fatawa Al Hindiyyah yang memuat tentang kumpulan fatwa Madzhab Hanafi. Dalam hal keagamaan.  Cendekiawan muslim seperti An Nuwairy. Ibnu Fadlullah. .

Imam Nawawi dengan kitab haditsnya “ Riyadus Shalihin”. .   Ibnu Katsir dengan tafsirnya Tafsir Al Qur‟anul Adzim. Jalaluddin Al Mahalli beserta Jalaluddin AsSuyuti dengan tafsir Jalalainnya.

. Kebudayaan Islam memercayai ilmu pengetahuan yang berdasarkan kebenaran dan terpusat pada akidah yang mulia. Islam mengenal toleransi keagamaan dan juga menjadi fondasi kebudayaan. Kebudayaan Islam menempatkan prinsipprinsipnya sebagai fondasi bagi semua sistem dan subsistemnya.     Kebudayaan Islam berdasarkan atas kaidah tauhid. Watak dan sasaran kebudayaan Islam selalu menyakar pada perikemanusiaan.

arsitek yang berasal dari Anatolia. Selain itu terdapat 235 bangunan dibangun dan dikoordinasi oleh Sinan. Masjid Agung Sulaiman dan Masjid Abi Ayyub Al Anshari dengan hiasan-hiasan kaligrafi yang indah. .Perkembangan arsitektur Islam berupa bangunan-bangunan Masjid yang indah seperti Masjid Al Muhammadi.

taman-taman wisata yang ditata dengan indah. jembatan raksasa di atas Zende Rud. . 48 akademi. dan Istana Chihil Sutun. 1802 penginapan dan 273 pemandian umum. sekolah-sekolah.Isfahan menjadi ibukota dan kota yang indah yang terdiri dari bangunan-bangunan seperti masjid. rumah-rumah sakit. Di Isfahan terdapat 162 masjid.

mode. . Unsur seni lainnya seperti kerajinan tangan. gaya arsitek bangunanbangunannya sangat kentara. tembikar. karpet. misalnya masjid Shah (1611 M dan masjid Syaikh Lutf Allah (1603 M. keramik. permadani.tenunan. pakaian.Dalam bidang seni. dan seni lukis.

Abu Fadl dengan karyanya Akhbar Nama dan Aini Akhbari yang memaparkan sejarah Kerajaan Mughal dengan figur kepemimpinannya. Malik Muhammad Jayazi adalah penyair India yang terkenal dan menghasilkan karya besar Padmavat.Karya seni yang menonjol adalah karya sastra gubahan penyair istana. . baik yang berbahasa Persia maupun India.

dan masjid-masjid yang megah nan indah seperti masjid yang berlapiskan mutiara dan Taj Mahal di Agra. Masjid Raya Delhi dan istana indah di Lahore.Dalam hal seni terdapat karya-karya arsitektur yang indah seperti Istana Fatpur Sikri di Sikri. vila. .

   Fuzuli dengan karyanya yang berjudul Shikeyetname atau pengasuan.660 dan dibuat dalam waktu 10 tahun. renungan dan humor. Ia lahir di Afganistan tahun 1207 M dan wafat di Turki tahun 1273 M Sa‟adi Syiraj yaitu sastrawan dari Persia dengan karyanya yang berjudul Bustan atau kebun buah dan Gulistan yang berisi tentang kata-kata mutiara. Ia tinggal di Irak dan wafat tahun 1556 Jalaluddin Ar Rumi yang mendapat gelar Maulana atau tuan kami dengan karyanya Diwan Syams-I Tabriz yaitu kumpulan puisi yang terdiri dari 33. nasehat-nasehat. kisah-kisah. .000 bait dan Masnawi yang terdiri dari 26.

sunan kalijaga.  Fariduddin Al Attar dengan karyanya Mantiq At Tair atau musyawarah bunga. . Nuruddin Ar Raniri dan Syamsudin Pasai. sunan Bonang dan Kiageng Selo. Tadzkiratul Auliya dan Pend Namah atau kitab nasihat. Karya-karya mereka berisi tentang nasehat-nasehat agama. Hamzah Fansuri.

Akidah Keagamaan Bahasa dan Kesusastraan Hukum Kenegaraan dan Hubungan dengan Masyarakat .

Masyarakat dihimpit dan dipaksa tunduk serta harus menerima apa saja pandangan. Ajaranajaran Islam telah menjadi faktor terbesar bagi terbukanya pemikiran masyarakat Eropa yang saat itu terus-menerus dikungkung atau dibelenggu oleh pertentangan aliran-aliran dalam agama Nasrani. Pengaruh Kebudayaan Islam . Islam mendorong masyarakat Eropa untuk keluar dari kekuasaan penguasa agama (Kristen) yang memperbudak akal. pikiran. pendapat.Prinsip-prinsip kebudayaan Islam berpengaruh besar dalam gerakan-gerakan pembaruan keagamaan yang terjadi di Eropa sejak abad ke-19 hingga abad kebangkitan Eropa modern. dan fisik. dan keinginan para penguasa gereja. Kala itu. harta.

Dunia kesusasteraan Barat. Orang-orang Kristen pada saat itu yang tergolong intelek menguasai bahasa kesusasteraan dan bahasa asing dengan baik. khususnya Spanyol terpengaruh demikian jauh oleh kesusasteraan Islam. Penulis hikayat. Pengaruh Kebudayaan Islam . kecuali setelah kedatangan ulama-ulama dari Arab ke Andalusia dan menyebar di negerinegeri Eropa di bagian selatan. Abanese mengatakan bahwa masyarakat Eropa belum mengenal seni sastra yang indah itu. kecuali bahasa dan kesusasteraan Arab. Mereka bernafsu mempelajari buku-buku Arab dan sanggup mengeluarkan dana yang besar untuk membeli dan mengumpulkan buku-buku Arab itu dalam perpustakaan-perpustakaan.

Pada zaman itu di negeri Barat non-Islam belum ada rumusan hukum dan perundangundangan yang memenuhi syarat keadilan.Banyaknya pelajar dan mahasiswa Barat yang belajar di perguruan-perguruan Islam di Spanyol memberikan pengaruh besar terhadap pemikiran hukum di negeri-negeri Barat. Hal ini terutama disebabkan oleh kegiatan penerjemah kitab-kitab hukum Islam ke dalam bahasa Barat. Pengaruh Kebudayaan Islam .

Selama berabad-abad sebelum Islam datang. Pandangan semacam ini juga memungkinkan pecahnya pertikaian di antara orang-orang yang terlibat dalam perbuatan kekuasaan. Pengaruh Kebudayaan Islam . Pemerintah dianggap milik sang pemimpin dan diwariskan kepada anak cucu seperti mewariskan harta kekayaannya. Orang yang memegang kekuasaan dalam pemerintahan menempatkan dirinya sebagai pengusaha mutlak atas rakyat jelata dan memperbolehkan dirinya berbuat sewenang-wenang. Peningkatan ini mengakibatkan timbulnya hubungan perbudakan antara penguasa dan rakyat. dunia ditandai dengan peningkatan atau hak-hak rakyat untuk mengawasi tindak-tanduk pemerintah dan aparaturnya.

bidang bahasa dan kesusasteraan. Kebudayaan Islam telah memainkan peranan penting dalam kemajuan manusia. di bidang filsafat dan ilmu pengetahuan. .  Semangat kaum muslim dalam meraih citacita sangat tinggi sehingga melahirkan persatuan dan kesatuan yang kuat untuk meraih kemajuan. dan bidang kenegaraan serta hubungannya. bidang hukum dan perundang-undangan. Di lapangan akidah atau ideologi.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful