20 Subtopik: Kepentingan KepelbagaianHasil P&P: Maksud dan kepentingan pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar Amalan guna semula

dan kitar semula bahanHasil pentaksiran:B6D4: Memerihalkan tentang pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitarB6D4E1: Membuat perb entangan dalam pelbagai bentuk mengenai: maksud dan kepentingan pemeliharaan dan pemuliharaan amalan guna semula dan kitar semula bahanAktiviti:1. Secara berkumpulan, cari maklumat di Pusat Sumber sekolah, perpustakaan awamatau laman web tentang maksud dan cara-cara memelihara dan memulihara sumber dibumi.2. Bincangkan kepentingan pemeliharaan dan pemuliharaan sumber di bumi dalamkumpulan masingmasing.3. Bincangkan juga cara-cara memelihara dan memulihara sumber bumi seperti kitarsemula kertas untuk mengurangkan penebangan pokok, memulihara air bersih bagimengelakkan kekurangan air dan sebagainya.4.

angkasa. http://www.3. Secara berkumpulan.org/ 2.kidsbegreen. cari maklumat di Pusat Sumber sekolah. http://www.coop/pelancar/index. perpustakaan awamatau laman web tentang maksud dan cara-cara memelihara dan memulihara sumber dibumi.21 Subtopik: Kepentingan KepelbagaianHasil P&P: Maksud dan kepentingan pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar Amalan guna semula dan kitar semula bahanHasil pentaksiran:B6D4: Memerihalkan tentang pemeliharaan dan pemuliha raan alam sekitarB6D4E1: Membuat perbentangan dalam pelbagai be ntuk mengenai: maksud dan kepentingan pemeliharaan dan pemuliharaan amalan guna semula dan kitar semula bahanAktiviti:1. .php?p=jan016-2008 b.Laman web yang dicadangkan ialah a. Bincangkan kepentingan pemeliharaan dan pemuliharaan sumber di bumi dalamkumpulan masing-masing.

perawatan. bincang dan bentangkan cara-cara memelihara danmemulihara sumber bumi seperti menjalankan projek guna semula dan kitar semulabahan.Berdasarkan rajah di bawah. perbuatan memulihara sesuatu. usaha. manakala pemuliharaan adalah perihal proses. kekal. Soalan 7b (aras sederhana ) Pemeliharaan bermaksud perbuatan memelihara. sudah tentu kedua-dua perkataan tersebut berkaitan dengan perbuatan atau proses pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar. Kepentingan Pemeliharaan dan Pemuliharaan Tumbuh-tumbuhan Semula Jadi dan Hidupan Liar . pembelaan. berkualiti dan seimbang. Pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar melalui amalan kitar semula merupakan satu perkara yang patut diamalkan dalam usaha kita untuk mencapai pembangunan yang lestari ( tidak berubahubah. Dalam konteks alam sekitar. tetap).

Secara umumnya. dan tenaga.bahan yang boleh digunakan semula tidak perlu dibuang seperti tinminuman dapat dikitar semula dan menjimatkan pembaziran sumber timah Penghutanan Semula 1. Contohnya. Merancang penggunaan sumber. penggunaan sumber secara positif bermaksud sumber perlu digunakan secara bijak tanpa berlaku pembaziran. wang. Mengelakkan pembaziran bahan.Masih banyak spesies tumbuhan dan haiwan yang belum diterokai tetapi berpotensi untuk membekalkan makanan kepada populasi manusia dunia yang semakin meningkat . 2 Ubat-ubatan : 3 Sumber bahan mentah 4 Keseimbangan alam sekita 5 Sumber air 6 Rekreasi : 7 Ekonomi : hasil keluaran tumbuhan dan haiwan seperti hasil tanaman .2. hasil tangkapan ikan . Antara cara menggunakan sumber secara positif ialah dengan cara: .c. Manusia bertanggangjawab memelihara sumber dengan bijak supayab ekalan sumber terus wujud hingga ke generasi akan datang Penggunaan Sumber Secara Positif 1.b. penggunaan kertashenda klah dilakukan dengan bijak agar sumber kayu balak dapatdikurangkan. Pengeluaran dan penggunaan sumber perlu diuruskan dengan bijaksanau ntuk menjamin bekalaan yang berterusan . 2. kulit dan sebagainya memberikan pendapatan kepada negara . Contohnya.ubat-ubatan . kayu balak . Penghutanan semula bermaksud usaha menanam semula pokok hutanyang telah ditebang akibat kegiatan pembalakan. damar . PEMELIHARAAN DAN PEMULIHARAAN 1.1 Makanan : Manusia bergantung pada tumbuhan dan haiwan untuk makanannya . .

dan mengawal sumber hutan. Mengharamkan kegiatan pemburuan dan pembalakan di kawasanhutan simpan dan taman Negara C. Pengurangan penggunaan merujuk kepada penggunaan sumber s ecaraoptimum tanpa berlaku pembaziran terutamanya bagi sumber yang tidakboleh diperbaharui. .2. b. pengurusan. Mewujudkan taman negara untuk melindungi flora dan fauna. yang boleh ditebus guna ialah: a. Mengehadkan pengeluaran lesen pembalakan dan menjalankanpeneba ngan terpilih. c. 5. Tanah paya c . Antara cara pemeliharaan dan pemuliharaan hutan ialah: a. e. Kehabisan sumber perhutanan 3. Kekurangan sumber air. Menanam semula kawasan hutan yang telah diterangkan. memulihara. Pengurangan Penggunaan 1. Menubuhkan kawasan hutan simpan d. c. Penebangan pokok hutan secara berleluasa tanpa kawalan akan menyebabkan: a.Tebus Guna Tanah 1. Bekas lombong b. Institut Penyelidakan Perhutanan Malaysia (FRIM) dan JabatanPerlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara (PERHILITAN) ditugaskanuntuk memelihara. Dasar Perhutanan Negara telah diwujudkan untuk menyelaraskanundang-undang yang berkaitan dengan pentadbiran. b. Tebus guna tanah merupakan satu cara menjadikan tanah yang tidakmempun yai nilai atau terbiar berguna kepada manusia dan mengelakkan daripada pembaziran sumber atau kawasan. Kepupusan hidupan liar. dan pembangunan hutan 4.pemeliharaan. pinggir laut D.

-mengawal kadar hasil pengeluaran.-mengenakan denda terhadap syarikat yang menjalankan pembalakansecara haram.-mewartakan hutan sebagai hutan simpan dan Taman Negara.-mempelbagaikan penggunaan agar tidak bergantung kepada sejenisbahan sahaja. .-menggunakan kayu secara optimum.2. Pengurangan penggunaan boleh dilakukan dengan pelbagai caraseperti: (a) Perlombongan -mengehadkan pengeluaran lesen.(b) Pembalakan -mengehadkan pengeluaran lesen.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.