20 Subtopik: Kepentingan KepelbagaianHasil P&P: Maksud dan kepentingan pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar Amalan guna semula

dan kitar semula bahanHasil pentaksiran:B6D4: Memerihalkan tentang pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitarB6D4E1: Membuat perb entangan dalam pelbagai bentuk mengenai: maksud dan kepentingan pemeliharaan dan pemuliharaan amalan guna semula dan kitar semula bahanAktiviti:1. Secara berkumpulan, cari maklumat di Pusat Sumber sekolah, perpustakaan awamatau laman web tentang maksud dan cara-cara memelihara dan memulihara sumber dibumi.2. Bincangkan kepentingan pemeliharaan dan pemuliharaan sumber di bumi dalamkumpulan masingmasing.3. Bincangkan juga cara-cara memelihara dan memulihara sumber bumi seperti kitarsemula kertas untuk mengurangkan penebangan pokok, memulihara air bersih bagimengelakkan kekurangan air dan sebagainya.4.

kidsbegreen.21 Subtopik: Kepentingan KepelbagaianHasil P&P: Maksud dan kepentingan pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar Amalan guna semula dan kitar semula bahanHasil pentaksiran:B6D4: Memerihalkan tentang pemeliharaan dan pemuliha raan alam sekitarB6D4E1: Membuat perbentangan dalam pelbagai be ntuk mengenai: maksud dan kepentingan pemeliharaan dan pemuliharaan amalan guna semula dan kitar semula bahanAktiviti:1. http://www. .php?p=jan016-2008 b. Bincangkan kepentingan pemeliharaan dan pemuliharaan sumber di bumi dalamkumpulan masing-masing.angkasa.Laman web yang dicadangkan ialah a.3. perpustakaan awamatau laman web tentang maksud dan cara-cara memelihara dan memulihara sumber dibumi. cari maklumat di Pusat Sumber sekolah. Secara berkumpulan. http://www.coop/pelancar/index.org/ 2.

Berdasarkan rajah di bawah. pembelaan. Kepentingan Pemeliharaan dan Pemuliharaan Tumbuh-tumbuhan Semula Jadi dan Hidupan Liar . usaha. bincang dan bentangkan cara-cara memelihara danmemulihara sumber bumi seperti menjalankan projek guna semula dan kitar semulabahan. perawatan. kekal. Dalam konteks alam sekitar. Soalan 7b (aras sederhana ) Pemeliharaan bermaksud perbuatan memelihara. Pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar melalui amalan kitar semula merupakan satu perkara yang patut diamalkan dalam usaha kita untuk mencapai pembangunan yang lestari ( tidak berubahubah. manakala pemuliharaan adalah perihal proses. perbuatan memulihara sesuatu. sudah tentu kedua-dua perkataan tersebut berkaitan dengan perbuatan atau proses pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar. tetap). berkualiti dan seimbang.

Mengelakkan pembaziran bahan. kulit dan sebagainya memberikan pendapatan kepada negara . penggunaan sumber secara positif bermaksud sumber perlu digunakan secara bijak tanpa berlaku pembaziran. Secara umumnya. 2 Ubat-ubatan : 3 Sumber bahan mentah 4 Keseimbangan alam sekita 5 Sumber air 6 Rekreasi : 7 Ekonomi : hasil keluaran tumbuhan dan haiwan seperti hasil tanaman . kayu balak . Contohnya. Pengeluaran dan penggunaan sumber perlu diuruskan dengan bijaksanau ntuk menjamin bekalaan yang berterusan .1 Makanan : Manusia bergantung pada tumbuhan dan haiwan untuk makanannya . Penghutanan semula bermaksud usaha menanam semula pokok hutanyang telah ditebang akibat kegiatan pembalakan.bahan yang boleh digunakan semula tidak perlu dibuang seperti tinminuman dapat dikitar semula dan menjimatkan pembaziran sumber timah Penghutanan Semula 1. Contohnya. damar . hasil tangkapan ikan . PEMELIHARAAN DAN PEMULIHARAAN 1. Antara cara menggunakan sumber secara positif ialah dengan cara: .Masih banyak spesies tumbuhan dan haiwan yang belum diterokai tetapi berpotensi untuk membekalkan makanan kepada populasi manusia dunia yang semakin meningkat . wang. . Manusia bertanggangjawab memelihara sumber dengan bijak supayab ekalan sumber terus wujud hingga ke generasi akan datang Penggunaan Sumber Secara Positif 1.2.ubat-ubatan . dan tenaga. Merancang penggunaan sumber.b.c. penggunaan kertashenda klah dilakukan dengan bijak agar sumber kayu balak dapatdikurangkan. 2.

Pengurangan Penggunaan 1. Institut Penyelidakan Perhutanan Malaysia (FRIM) dan JabatanPerlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara (PERHILITAN) ditugaskanuntuk memelihara. memulihara.Tebus Guna Tanah 1. Kehabisan sumber perhutanan 3. c. pinggir laut D. Dasar Perhutanan Negara telah diwujudkan untuk menyelaraskanundang-undang yang berkaitan dengan pentadbiran.pemeliharaan. Pengurangan penggunaan merujuk kepada penggunaan sumber s ecaraoptimum tanpa berlaku pembaziran terutamanya bagi sumber yang tidakboleh diperbaharui. dan mengawal sumber hutan. c. Menubuhkan kawasan hutan simpan d. Kekurangan sumber air. b. yang boleh ditebus guna ialah: a. Penebangan pokok hutan secara berleluasa tanpa kawalan akan menyebabkan: a. pengurusan. Mewujudkan taman negara untuk melindungi flora dan fauna. Antara cara pemeliharaan dan pemuliharaan hutan ialah: a. Mengehadkan pengeluaran lesen pembalakan dan menjalankanpeneba ngan terpilih. Kepupusan hidupan liar. Tebus guna tanah merupakan satu cara menjadikan tanah yang tidakmempun yai nilai atau terbiar berguna kepada manusia dan mengelakkan daripada pembaziran sumber atau kawasan. Menanam semula kawasan hutan yang telah diterangkan. 5.2. Mengharamkan kegiatan pemburuan dan pembalakan di kawasanhutan simpan dan taman Negara C. b. Tanah paya c . . dan pembangunan hutan 4. Bekas lombong b. e.

Pengurangan penggunaan boleh dilakukan dengan pelbagai caraseperti: (a) Perlombongan -mengehadkan pengeluaran lesen.-mempelbagaikan penggunaan agar tidak bergantung kepada sejenisbahan sahaja.2.-mengawal kadar hasil pengeluaran.-mengenakan denda terhadap syarikat yang menjalankan pembalakansecara haram.-mewartakan hutan sebagai hutan simpan dan Taman Negara.(b) Pembalakan -mengehadkan pengeluaran lesen. .-menggunakan kayu secara optimum.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful