20 Subtopik: Kepentingan KepelbagaianHasil P&P: Maksud dan kepentingan pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar Amalan guna semula

dan kitar semula bahanHasil pentaksiran:B6D4: Memerihalkan tentang pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitarB6D4E1: Membuat perb entangan dalam pelbagai bentuk mengenai: maksud dan kepentingan pemeliharaan dan pemuliharaan amalan guna semula dan kitar semula bahanAktiviti:1. Secara berkumpulan, cari maklumat di Pusat Sumber sekolah, perpustakaan awamatau laman web tentang maksud dan cara-cara memelihara dan memulihara sumber dibumi.2. Bincangkan kepentingan pemeliharaan dan pemuliharaan sumber di bumi dalamkumpulan masingmasing.3. Bincangkan juga cara-cara memelihara dan memulihara sumber bumi seperti kitarsemula kertas untuk mengurangkan penebangan pokok, memulihara air bersih bagimengelakkan kekurangan air dan sebagainya.4.

angkasa.coop/pelancar/index. Secara berkumpulan. .Laman web yang dicadangkan ialah a.org/ 2. cari maklumat di Pusat Sumber sekolah.21 Subtopik: Kepentingan KepelbagaianHasil P&P: Maksud dan kepentingan pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar Amalan guna semula dan kitar semula bahanHasil pentaksiran:B6D4: Memerihalkan tentang pemeliharaan dan pemuliha raan alam sekitarB6D4E1: Membuat perbentangan dalam pelbagai be ntuk mengenai: maksud dan kepentingan pemeliharaan dan pemuliharaan amalan guna semula dan kitar semula bahanAktiviti:1. http://www. http://www. perpustakaan awamatau laman web tentang maksud dan cara-cara memelihara dan memulihara sumber dibumi. Bincangkan kepentingan pemeliharaan dan pemuliharaan sumber di bumi dalamkumpulan masing-masing.kidsbegreen.php?p=jan016-2008 b.3.

kekal. Dalam konteks alam sekitar. perawatan. sudah tentu kedua-dua perkataan tersebut berkaitan dengan perbuatan atau proses pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar.Berdasarkan rajah di bawah. Kepentingan Pemeliharaan dan Pemuliharaan Tumbuh-tumbuhan Semula Jadi dan Hidupan Liar . perbuatan memulihara sesuatu. bincang dan bentangkan cara-cara memelihara danmemulihara sumber bumi seperti menjalankan projek guna semula dan kitar semulabahan. berkualiti dan seimbang. Soalan 7b (aras sederhana ) Pemeliharaan bermaksud perbuatan memelihara. manakala pemuliharaan adalah perihal proses. pembelaan. usaha. tetap). Pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar melalui amalan kitar semula merupakan satu perkara yang patut diamalkan dalam usaha kita untuk mencapai pembangunan yang lestari ( tidak berubahubah.

Manusia bertanggangjawab memelihara sumber dengan bijak supayab ekalan sumber terus wujud hingga ke generasi akan datang Penggunaan Sumber Secara Positif 1.Masih banyak spesies tumbuhan dan haiwan yang belum diterokai tetapi berpotensi untuk membekalkan makanan kepada populasi manusia dunia yang semakin meningkat . 2.1 Makanan : Manusia bergantung pada tumbuhan dan haiwan untuk makanannya . penggunaan sumber secara positif bermaksud sumber perlu digunakan secara bijak tanpa berlaku pembaziran. Pengeluaran dan penggunaan sumber perlu diuruskan dengan bijaksanau ntuk menjamin bekalaan yang berterusan . 2 Ubat-ubatan : 3 Sumber bahan mentah 4 Keseimbangan alam sekita 5 Sumber air 6 Rekreasi : 7 Ekonomi : hasil keluaran tumbuhan dan haiwan seperti hasil tanaman . kulit dan sebagainya memberikan pendapatan kepada negara .bahan yang boleh digunakan semula tidak perlu dibuang seperti tinminuman dapat dikitar semula dan menjimatkan pembaziran sumber timah Penghutanan Semula 1. Contohnya.2. Penghutanan semula bermaksud usaha menanam semula pokok hutanyang telah ditebang akibat kegiatan pembalakan. hasil tangkapan ikan . penggunaan kertashenda klah dilakukan dengan bijak agar sumber kayu balak dapatdikurangkan. Contohnya.b. Antara cara menggunakan sumber secara positif ialah dengan cara: . Mengelakkan pembaziran bahan. dan tenaga. wang.c. kayu balak . . Secara umumnya. PEMELIHARAAN DAN PEMULIHARAAN 1. damar . Merancang penggunaan sumber.ubat-ubatan .

5. Bekas lombong b. b.2. Pengurangan penggunaan merujuk kepada penggunaan sumber s ecaraoptimum tanpa berlaku pembaziran terutamanya bagi sumber yang tidakboleh diperbaharui. dan pembangunan hutan 4. Mengehadkan pengeluaran lesen pembalakan dan menjalankanpeneba ngan terpilih. memulihara. Penebangan pokok hutan secara berleluasa tanpa kawalan akan menyebabkan: a. Mengharamkan kegiatan pemburuan dan pembalakan di kawasanhutan simpan dan taman Negara C. c. pinggir laut D. . Tanah paya c . Antara cara pemeliharaan dan pemuliharaan hutan ialah: a. pengurusan. dan mengawal sumber hutan. yang boleh ditebus guna ialah: a. c. Kekurangan sumber air.pemeliharaan. Menanam semula kawasan hutan yang telah diterangkan. Menubuhkan kawasan hutan simpan d. Kehabisan sumber perhutanan 3. Institut Penyelidakan Perhutanan Malaysia (FRIM) dan JabatanPerlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara (PERHILITAN) ditugaskanuntuk memelihara. Dasar Perhutanan Negara telah diwujudkan untuk menyelaraskanundang-undang yang berkaitan dengan pentadbiran. Mewujudkan taman negara untuk melindungi flora dan fauna. Tebus guna tanah merupakan satu cara menjadikan tanah yang tidakmempun yai nilai atau terbiar berguna kepada manusia dan mengelakkan daripada pembaziran sumber atau kawasan. e. Pengurangan Penggunaan 1. b. Kepupusan hidupan liar.Tebus Guna Tanah 1.

-mengenakan denda terhadap syarikat yang menjalankan pembalakansecara haram. .-mewartakan hutan sebagai hutan simpan dan Taman Negara.(b) Pembalakan -mengehadkan pengeluaran lesen.2.-mempelbagaikan penggunaan agar tidak bergantung kepada sejenisbahan sahaja.-mengawal kadar hasil pengeluaran.-menggunakan kayu secara optimum. Pengurangan penggunaan boleh dilakukan dengan pelbagai caraseperti: (a) Perlombongan -mengehadkan pengeluaran lesen.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.