Pbs 2012 Sains (Chapter 4)

20 Subtopik: Kepentingan KepelbagaianHasil P&P: Maksud dan kepentingan pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar Amalan guna semula

dan kitar semula bahanHasil pentaksiran:B6D4: Memerihalkan tentang pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitarB6D4E1: Membuat perb entangan dalam pelbagai bentuk mengenai: maksud dan kepentingan pemeliharaan dan pemuliharaan amalan guna semula dan kitar semula bahanAktiviti:1. Secara berkumpulan, cari maklumat di Pusat Sumber sekolah, perpustakaan awamatau laman web tentang maksud dan cara-cara memelihara dan memulihara sumber dibumi.2. Bincangkan kepentingan pemeliharaan dan pemuliharaan sumber di bumi dalamkumpulan masingmasing.3. Bincangkan juga cara-cara memelihara dan memulihara sumber bumi seperti kitarsemula kertas untuk mengurangkan penebangan pokok, memulihara air bersih bagimengelakkan kekurangan air dan sebagainya.4.

cari maklumat di Pusat Sumber sekolah.coop/pelancar/index.kidsbegreen.php?p=jan016-2008 b.Laman web yang dicadangkan ialah a.org/ 2. Bincangkan kepentingan pemeliharaan dan pemuliharaan sumber di bumi dalamkumpulan masing-masing.angkasa. http://www. perpustakaan awamatau laman web tentang maksud dan cara-cara memelihara dan memulihara sumber dibumi. Secara berkumpulan.3. .21 Subtopik: Kepentingan KepelbagaianHasil P&P: Maksud dan kepentingan pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar Amalan guna semula dan kitar semula bahanHasil pentaksiran:B6D4: Memerihalkan tentang pemeliharaan dan pemuliha raan alam sekitarB6D4E1: Membuat perbentangan dalam pelbagai be ntuk mengenai: maksud dan kepentingan pemeliharaan dan pemuliharaan amalan guna semula dan kitar semula bahanAktiviti:1. http://www.

Kepentingan Pemeliharaan dan Pemuliharaan Tumbuh-tumbuhan Semula Jadi dan Hidupan Liar .Berdasarkan rajah di bawah. berkualiti dan seimbang. Soalan 7b (aras sederhana ) Pemeliharaan bermaksud perbuatan memelihara. bincang dan bentangkan cara-cara memelihara danmemulihara sumber bumi seperti menjalankan projek guna semula dan kitar semulabahan. perawatan. kekal. Dalam konteks alam sekitar. sudah tentu kedua-dua perkataan tersebut berkaitan dengan perbuatan atau proses pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar. Pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar melalui amalan kitar semula merupakan satu perkara yang patut diamalkan dalam usaha kita untuk mencapai pembangunan yang lestari ( tidak berubahubah. perbuatan memulihara sesuatu. usaha. pembelaan. manakala pemuliharaan adalah perihal proses. tetap).

Merancang penggunaan sumber. . 2 Ubat-ubatan : 3 Sumber bahan mentah 4 Keseimbangan alam sekita 5 Sumber air 6 Rekreasi : 7 Ekonomi : hasil keluaran tumbuhan dan haiwan seperti hasil tanaman . Contohnya. Antara cara menggunakan sumber secara positif ialah dengan cara: . dan tenaga. Secara umumnya. damar . wang.b.c. penggunaan sumber secara positif bermaksud sumber perlu digunakan secara bijak tanpa berlaku pembaziran.bahan yang boleh digunakan semula tidak perlu dibuang seperti tinminuman dapat dikitar semula dan menjimatkan pembaziran sumber timah Penghutanan Semula 1. Pengeluaran dan penggunaan sumber perlu diuruskan dengan bijaksanau ntuk menjamin bekalaan yang berterusan .Masih banyak spesies tumbuhan dan haiwan yang belum diterokai tetapi berpotensi untuk membekalkan makanan kepada populasi manusia dunia yang semakin meningkat . hasil tangkapan ikan . Mengelakkan pembaziran bahan.2. 2.ubat-ubatan . kulit dan sebagainya memberikan pendapatan kepada negara . penggunaan kertashenda klah dilakukan dengan bijak agar sumber kayu balak dapatdikurangkan. Manusia bertanggangjawab memelihara sumber dengan bijak supayab ekalan sumber terus wujud hingga ke generasi akan datang Penggunaan Sumber Secara Positif 1. Penghutanan semula bermaksud usaha menanam semula pokok hutanyang telah ditebang akibat kegiatan pembalakan. PEMELIHARAAN DAN PEMULIHARAAN 1.1 Makanan : Manusia bergantung pada tumbuhan dan haiwan untuk makanannya . kayu balak . Contohnya.

yang boleh ditebus guna ialah: a. Menanam semula kawasan hutan yang telah diterangkan. Bekas lombong b. Pengurangan penggunaan merujuk kepada penggunaan sumber s ecaraoptimum tanpa berlaku pembaziran terutamanya bagi sumber yang tidakboleh diperbaharui. Mengehadkan pengeluaran lesen pembalakan dan menjalankanpeneba ngan terpilih. Institut Penyelidakan Perhutanan Malaysia (FRIM) dan JabatanPerlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara (PERHILITAN) ditugaskanuntuk memelihara. pinggir laut D. b. pengurusan.pemeliharaan. c. . Mewujudkan taman negara untuk melindungi flora dan fauna. Antara cara pemeliharaan dan pemuliharaan hutan ialah: a. Dasar Perhutanan Negara telah diwujudkan untuk menyelaraskanundang-undang yang berkaitan dengan pentadbiran. dan pembangunan hutan 4. dan mengawal sumber hutan. Penebangan pokok hutan secara berleluasa tanpa kawalan akan menyebabkan: a. Kekurangan sumber air. Kehabisan sumber perhutanan 3. memulihara. Tebus guna tanah merupakan satu cara menjadikan tanah yang tidakmempun yai nilai atau terbiar berguna kepada manusia dan mengelakkan daripada pembaziran sumber atau kawasan. b. Tanah paya c . Kepupusan hidupan liar.Tebus Guna Tanah 1.2. c. 5. Pengurangan Penggunaan 1. Menubuhkan kawasan hutan simpan d. Mengharamkan kegiatan pemburuan dan pembalakan di kawasanhutan simpan dan taman Negara C. e.

Pengurangan penggunaan boleh dilakukan dengan pelbagai caraseperti: (a) Perlombongan -mengehadkan pengeluaran lesen.-mengenakan denda terhadap syarikat yang menjalankan pembalakansecara haram.-mempelbagaikan penggunaan agar tidak bergantung kepada sejenisbahan sahaja.(b) Pembalakan -mengehadkan pengeluaran lesen. .-menggunakan kayu secara optimum.-mengawal kadar hasil pengeluaran.2.-mewartakan hutan sebagai hutan simpan dan Taman Negara.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.