20 Subtopik: Kepentingan KepelbagaianHasil P&P: Maksud dan kepentingan pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar Amalan guna semula

dan kitar semula bahanHasil pentaksiran:B6D4: Memerihalkan tentang pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitarB6D4E1: Membuat perb entangan dalam pelbagai bentuk mengenai: maksud dan kepentingan pemeliharaan dan pemuliharaan amalan guna semula dan kitar semula bahanAktiviti:1. Secara berkumpulan, cari maklumat di Pusat Sumber sekolah, perpustakaan awamatau laman web tentang maksud dan cara-cara memelihara dan memulihara sumber dibumi.2. Bincangkan kepentingan pemeliharaan dan pemuliharaan sumber di bumi dalamkumpulan masingmasing.3. Bincangkan juga cara-cara memelihara dan memulihara sumber bumi seperti kitarsemula kertas untuk mengurangkan penebangan pokok, memulihara air bersih bagimengelakkan kekurangan air dan sebagainya.4.

coop/pelancar/index. . http://www.Laman web yang dicadangkan ialah a.org/ 2.kidsbegreen. Secara berkumpulan. Bincangkan kepentingan pemeliharaan dan pemuliharaan sumber di bumi dalamkumpulan masing-masing. perpustakaan awamatau laman web tentang maksud dan cara-cara memelihara dan memulihara sumber dibumi.3.angkasa.php?p=jan016-2008 b. http://www.21 Subtopik: Kepentingan KepelbagaianHasil P&P: Maksud dan kepentingan pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar Amalan guna semula dan kitar semula bahanHasil pentaksiran:B6D4: Memerihalkan tentang pemeliharaan dan pemuliha raan alam sekitarB6D4E1: Membuat perbentangan dalam pelbagai be ntuk mengenai: maksud dan kepentingan pemeliharaan dan pemuliharaan amalan guna semula dan kitar semula bahanAktiviti:1. cari maklumat di Pusat Sumber sekolah.

perawatan. Dalam konteks alam sekitar. manakala pemuliharaan adalah perihal proses. tetap). Kepentingan Pemeliharaan dan Pemuliharaan Tumbuh-tumbuhan Semula Jadi dan Hidupan Liar . berkualiti dan seimbang. Soalan 7b (aras sederhana ) Pemeliharaan bermaksud perbuatan memelihara. Pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar melalui amalan kitar semula merupakan satu perkara yang patut diamalkan dalam usaha kita untuk mencapai pembangunan yang lestari ( tidak berubahubah.Berdasarkan rajah di bawah. bincang dan bentangkan cara-cara memelihara danmemulihara sumber bumi seperti menjalankan projek guna semula dan kitar semulabahan. usaha. kekal. sudah tentu kedua-dua perkataan tersebut berkaitan dengan perbuatan atau proses pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar. perbuatan memulihara sesuatu. pembelaan.

2. PEMELIHARAAN DAN PEMULIHARAAN 1.c.b. Contohnya. hasil tangkapan ikan . wang. Mengelakkan pembaziran bahan. dan tenaga. 2.bahan yang boleh digunakan semula tidak perlu dibuang seperti tinminuman dapat dikitar semula dan menjimatkan pembaziran sumber timah Penghutanan Semula 1. Pengeluaran dan penggunaan sumber perlu diuruskan dengan bijaksanau ntuk menjamin bekalaan yang berterusan .1 Makanan : Manusia bergantung pada tumbuhan dan haiwan untuk makanannya . kulit dan sebagainya memberikan pendapatan kepada negara . damar . 2 Ubat-ubatan : 3 Sumber bahan mentah 4 Keseimbangan alam sekita 5 Sumber air 6 Rekreasi : 7 Ekonomi : hasil keluaran tumbuhan dan haiwan seperti hasil tanaman .Masih banyak spesies tumbuhan dan haiwan yang belum diterokai tetapi berpotensi untuk membekalkan makanan kepada populasi manusia dunia yang semakin meningkat .ubat-ubatan . Contohnya. Penghutanan semula bermaksud usaha menanam semula pokok hutanyang telah ditebang akibat kegiatan pembalakan. Antara cara menggunakan sumber secara positif ialah dengan cara: . Secara umumnya. penggunaan kertashenda klah dilakukan dengan bijak agar sumber kayu balak dapatdikurangkan. penggunaan sumber secara positif bermaksud sumber perlu digunakan secara bijak tanpa berlaku pembaziran. Merancang penggunaan sumber. Manusia bertanggangjawab memelihara sumber dengan bijak supayab ekalan sumber terus wujud hingga ke generasi akan datang Penggunaan Sumber Secara Positif 1. . kayu balak .

Kepupusan hidupan liar.Tebus Guna Tanah 1. Dasar Perhutanan Negara telah diwujudkan untuk menyelaraskanundang-undang yang berkaitan dengan pentadbiran. Kehabisan sumber perhutanan 3. Mengharamkan kegiatan pemburuan dan pembalakan di kawasanhutan simpan dan taman Negara C. b. Kekurangan sumber air. b.pemeliharaan. Bekas lombong b. Mewujudkan taman negara untuk melindungi flora dan fauna. Tanah paya c . dan mengawal sumber hutan. Mengehadkan pengeluaran lesen pembalakan dan menjalankanpeneba ngan terpilih. yang boleh ditebus guna ialah: a. Institut Penyelidakan Perhutanan Malaysia (FRIM) dan JabatanPerlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara (PERHILITAN) ditugaskanuntuk memelihara. pengurusan. . pinggir laut D. Pengurangan Penggunaan 1. e. dan pembangunan hutan 4. Penebangan pokok hutan secara berleluasa tanpa kawalan akan menyebabkan: a. Menubuhkan kawasan hutan simpan d.2. c. c. Antara cara pemeliharaan dan pemuliharaan hutan ialah: a. Pengurangan penggunaan merujuk kepada penggunaan sumber s ecaraoptimum tanpa berlaku pembaziran terutamanya bagi sumber yang tidakboleh diperbaharui. Tebus guna tanah merupakan satu cara menjadikan tanah yang tidakmempun yai nilai atau terbiar berguna kepada manusia dan mengelakkan daripada pembaziran sumber atau kawasan. Menanam semula kawasan hutan yang telah diterangkan. 5. memulihara.

Pengurangan penggunaan boleh dilakukan dengan pelbagai caraseperti: (a) Perlombongan -mengehadkan pengeluaran lesen. .-mempelbagaikan penggunaan agar tidak bergantung kepada sejenisbahan sahaja.-mengawal kadar hasil pengeluaran.2.-menggunakan kayu secara optimum.-mewartakan hutan sebagai hutan simpan dan Taman Negara.-mengenakan denda terhadap syarikat yang menjalankan pembalakansecara haram.(b) Pembalakan -mengehadkan pengeluaran lesen.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.