P. 1
TENTANG DZIKIR DZIKIR

TENTANG DZIKIR DZIKIR

|Views: 4|Likes:
Published by Listyarima Resna

More info:

Published by: Listyarima Resna on Dec 01, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/07/2014

pdf

text

original

TENTANG DZIKIR DZIKIR

A. Dzikir
Rasulullah n bersabda:
))
رِ كُ ذْ يييَ مْ ييلَ اع ً جَ ييضْ مَ عَ جَ طَ ييضْ ا نِ مَ وَ ،ة ٌ رَ تِ لِ ا نَ مِ هِ يْ لََ !ْ "َ اكَ هِ يْ #ِ لَ ا رِ كُ ذْ يَ مْ لَ ا$ً عَ %ْ مَ $َ عَ &َ نْ مَ
ةٌ رَ تِ لِ ا نَ مِ هِ يْ لََ !ْ "َ اكَ هِ ي ْ #ِ لَ ا
((
.
“Barangsiapa yang duduk di suatu tem-pat, lalu tidak berdzikir kepada Allah di dalamnya, pastilah dia
mendapatkan hukuman dari Allah dan barangsiapa yang berbaring dalam suatu tempat lalu tidak
berdzikir kepada Allah, pastilah mendapatkan hukuman dari Allah.”
1
))
'ْ (ِيي#َ ،ةٌ رَ ييتِ مْ )ِ يْ لََ 'َ اكَ *+ ,ِ مْ )ِ ي-.ِ "َ /لََ ا0ْ ل12َ يُ مْ لَوَ ،هِ يْ #ِ لَ ا اورُ كُ ذْ يَ مْ لَ ا3ً لِجْ مَ 4ٌ 0ْ &َ 5َ لَ6َ امَ
مْ )ُ لَ رَ 7َ 8َ 9َ ا:َ 'ْ ,ِوَ مْ )ُ ;َ ذ+ َ 9َ ا:َ
((
.
“Apabila suatu kaum duduk di majelis, lantas tidak berdzikir kepada Allah dan tidak membaca shalawat
kepada Nabi-nya, pastilah ia menjadi kekurangan dan penyesalan mereka, maka jika Allah menghendaki
bisa menyiksa mereka dan jika menghendaki mengampuni mere-ka.”
2
))
'َ اييكَ وَ <= ايي>َ ?ِ @ِ يي7َ يْ 6ِ Aِ Bْ مِ نْ َ ا0ْ مُ ا&َ * + ,ِ هِ يْ #ِ لَ ا 'َ وْ رُ كُ ذْ يَ *َ 5= لِجْ مَ نْ مِ 'َ 0ْ مُ 0ْ %ُ يَ 4= 0ْ &َ نْ مِ امَ
ةً رَ 3ْ ?َ مْ )ُ لَ
((
.
“Setiap kaum yang berdiri dari suatu majelis, yang mereka tidak berdzikir ke-pada Allah di dalamnya,
maka mereka laksana berdiri dari bangkai keledai dan hal itu menjadi penyesalan mereka di hari
!iamat".”
3
25- BACAAN SETELAH SALAM
66 - لَ ا رُ 7ِ Cْ Dَ Eْ Fَ ( ) اثلث . 4ِ ارَ كْ Gِ اْ وَ Hِ Iَ جَ لْ ا اJَ ايَ !َ كْ <َ ا.َ تَ ،4ُ Iَ 3+ لا Kَ Lْ مِ وَ ،4ُ Iَ 3+ لا !َ "ْ Fَ م+ )ُ ل+لاَ
66. “Aku minta ampun kepada Allah,” dibaca tiga kali". #antas membaca$ “%a Allah, &ngkau pemberi
keselamatan, dan dari'u keselamatan, 'aha Suci &ngkau, wahai (uhan %ang )emilik !eagungan dan
!emuliaan.”
4
67 - ،رُ يْ $ِ &َ 9= Mْ :َ A- كُ /لََ 0َ Nُ وَ $ُ >ْ Oَ لْ ا هُ لَوَ Kُ لْ >ُ لْ ا هُ لَ ،هُ لَ Kَ يْ رِ :َ *َ Pُ $َ ?ْ وَ لُ ا *+ ,ِ هَ يلَ,ِ *َ
. $1 جَ لْ ا Kَ Lْ مِ $- جَ لْ ا اJَ عُ 7َ Lْ يَ *َ وَ ،!َ عْ Lَ مَ ا>َ لِ Mَ طِ عْ مُ *َ وَ ،!َ يْ طَ ْ Fَ ا>َ لِ عَ "ِ امَ *َ م+ )ُ ل+لاَ
67. “(iada (uhan yang berhak disembah selain Allah %ang 'aha &sa, tidak ada sekutu bagiNya. BagiNya
puji dan bagi-Nya kerajaan. *ia 'aha !uasa atas se-gala sesuatu. %a Allah, tidak ada yang mencegah
apa yang &ngkau berikan dan tidak ada yang memberi apa yang &ng-kau cegah. (idak berguna kekayaan
dan kemuliaan itu bagi pemiliknya selain iman dan amal shalihnya". +anya dari-'u kekayaan dan
kemuliaan.”
5
68 . - *َ رُ يْ $ِ &َ 9= Mْ :َ A- كُ /لََ 0َ Nُ وَ $ُ >ْ Oَ لْ ا هُ لَوَ Kُ لْ >ُ لْ ا هُ لَ ،هُ لَ Kَ يْ رِ :َ *َ Pُ $َ ?ْ وَ لُ ا *+ ,ِ هَ يلَ,ِ *َ
9ُ اييLَ B+لا هُ ييلَوَ Aُ ييضْ 7َ لْ ا هُ ييلَوَ @ُ >َ عْ L-لا هُ لَ ،Pُ اي+,ِ *+ ,ِ $ُ .ُعْ "َ *َ وَ ،لُ ا *+ ,ِ هَ يلَ,ِ *َ ،لِ ا;ِ *+ ,ِ ةَ 0+ &ُ *َ وَ Hَ 0ْ ?َ
. 'َ وْ رُ #ِ اQَ لْ ا Pَ رِ كَ 0ْ لَوَ نَ يْ $- لا هُ لَ نَ يْ 2ِ لِRْ مُ لُ ا *+ ,ِ هَ يلَ,ِ *َ ،ن ُ 3َ Oَ لْ ا
6. “(iada (uhan yang berhak disem-bah" kecuali Allah, %ang 'aha &sa, tidak ada sekutu bagiNya.
BagiNya kerajaan dan pujaan. *ia 'ahakuasa atas segala sesuatu. (idak ada daya dan kekuatan
kecuali dengan pert,l,ngan" Allah. (ia-da (uhan yang hak disembah" kecuali Allah. !ami tidak
menyembah kecuali kepadaNya. Bagi-Nya nikmat, anugerah dan pujaan yang baik. (iada (uhan yang
hak disembah" kecuali Allah, dengan memurnikan ibadah kepadaNya, sekalipun ,rang-,rang ka-ir sama
ben-ci.”
6
1
!R. Abu Da"ud 4#$64% Shahihul .aami/ &#'4$.
2
Shahih At-(irmidzi '#(4).
3
!R. Abu Da"ud 4#$64* Ah+ad $#', da- Shahihul .ami/ &#(76.
4
!R. .usli+ (#4(4.
5
!R. Al/0ukhari (#$&& da- .usli+ (#4(4.
6
!R. .usli+ (#4(&.
69 - رُ .َ كْ Fَ لُ اوَ ل+ِِ $ُ >ْ Oَ لْ اوَ لِ ا 'َ اOَ .ْ Eُ ) 33 (× Kُ لْ >ُ لْ ا هُ لَ ،هُ لَ Kَ يْ رِ :َ *َ Pُ $َ ?ْ وَ لُ ا *+ ,ِ هَ يلَ,ِ *َ
. رُ يْ $ِ &َ 9= Mْ :َ A- كُ /لََ 0َ Nُ وَ $ُ >ْ Oَ لْ ا هُ لَوَ
6,. “'aha Suci Allah, segala puji bagi Allah. *an Allah 'aha Besar. (iga puluh tiga kali". (idak ada
(uhan yang hak disembah" kecuali Allah %ang 'aha &sa, tidak ada sekutu bagiNya. BagiNya kerajaan.
BagiNya pujaan. *ia-lah %ang 'ahakuasa atas segala sesuatu.”
7
7). .e+ba1a surah Al/Ikhlas* Al/2ala3 da- A-/Naas se4ia5 selesai shala4 67ar/dhu8.
8
7(. .e+ba1a a9a4 Kursi se4ia5 selesai shala4 67ardhu8.
9
72 - A- كُ /لََ 0َ Nُ وَ ! ُ يْ >ِ يُوَ Mْ يِ Oْ يُ $ُ >ْ Oَ لْ ا هُ لَوَ Kُ لْ >ُ لْ ا هُ لَ ،هُ لَ Kَ يْ رِ :َ *َ Pُ $َ ?ْ وَ لُ ا *+ ,ِ هَ يلَ,ِ *َ
. رُ يْ $ِ &َ 9= Mْ :َ ) 10 ( × S.2لاو TرC>لا ةIU $ع;
7$. “(iada (uhan yang berhak disem-bah" kecuali Allah %ang 'aha &sa, tiada sekutu bagiNya, bagiNya
kerajaan, bagi-Nya segala puja. *ia-lah yang menghi-dupkan ,rang yang sudah mati atau memberi r,h
janin yang akan dilahirkan" dan yang mematikan. *ia-lah %ang 'ahakuasa atas segala sesuatu.” Diba/1a
se5uluh kali se4ia5 sesudah shala4 .a:hrib da- ;ubuh.
10
73 . - Iً .+%َ Dَ مُ Iً >َ َ وَ ،ا.ً ي-Vَ ا&ً Wْ <ِ وَ ،اعً #ِ ا"َ ا>ً لْ ِ Kَ لُXَEْ Fَ Mْ "-,ِ م+ )ُ ل+لاَ
7'. “%a Allah0 Sesungguhnya aku m,-h,n kepada'u ilmu yang berman-aat, rezeki yang halal dan amal
yang diteri-ma.” 6Diba1a se4elah sala+ shala4 ;u/buh8.
11
130- KEUTAMAAN TASBIH, TAHMID, TAHLIL DAN TAKBIR
254 - <= ا>=
n
: <= ا>= ?@ A= Pِ $ِ >ْ Oَ ;ِ وَ لِ ا 'َ اOَ .ْ Eُ BC DDE=F= G= DDH@ AC I@ J=اDDK= L@ DDM=N= OP اDDQ=اR= S= I@ DDRT UP VW XT A= Y= Z=اAC [W L@ Q= \@ ]C
.XC ^@ _=M@`
$&4. Nabi n bersabda: Barangsiapa yang membaca$ “'aha Suci Allah dan aku memujiNya” dalam sehari
seratus kali, maka kesalahannya dihapus sekali-pun seperti buih air laut.”
12
255 - <= ا>=N=
n
: <= ا>= ?@ A= /ييلََ 0َ Nُ وَ ،$ُ >ْ Oَ لْ ا هُ لَوَ Kُ لْ >ُ لْ ا هُ لَ ،هُ لَ Kَ يْ رِ :َ *َ Pُ $َ ?ْ وَ لُ ا *+ ,ِ هَ يلَ,ِ *َ
،رٌ يْ $ِ &َ 9= Mْ :َ A- كُ . G= a@ bC اc= d@ eC BC M=N= ?@ AC fW gPJ@ h= Y= i= E=j@ h= k= l=b@ h= ?@ c= K= m= اK= njW `X= AC X= o@ b=
$&&. Rasulullah n bersabda: “Barang-siapa yang membaca$ #aailaaha illallaah wahdahu laa syariika lahu
lahulmulku walahulhamdu wahuwa 1alaa kulli syaiin 2adiir, sepuluh kali, maka dia seperti ,rang yang
memerdekakan empat ,rang dari keturunan 3smail.”
13
256 - <= ا>=N=
n
: : mC اDc= U@ XT M` pM=eC mC اl=_=a@ _CU= mC `q= a@ cC M@` \]C mC اl=r=a@ sC ث= mC اt= ruM` pr=b= mC اl=g= a@ gC S= mC اl=c= rCK= ييلِ ا 'َ اOَ .ْ Eُ
. مِ يْ Yِ عَ لْ ا لِ ا 'َ اOَ .ْ Eُ Pِ $ِ >ْ Oَ ;ِ وَ
$&6. Rasulullah n bersabda: “*ua kalimat yang ringan di lidah, pahalanya berat di timbangan hari
!iamat" dan disenangi ,leh (uhan %ang 'aha )engasih, adalah$ Subhaanallaah wabi-hamdih,
subhaanallaahil 1azhiim.”
14
257 - <= ا>=N=
n
: <= L@ >Ph= m@ v= ،رُ يي.َ كْ Fَ لُ اوَ لُ ا *+ ,ِ هَ يلَ,ِ *َ وَ ل+ِِ $ُ >ْ Oَ لْ اوَ لِ ا 'َ اOَ .ْ Eُ اDDcT AC \T DDM=eC wx DDU= h=
. fP c@ oT M` yC a@ r=b= I@ i= r=z=
$&7. Rasulullah n bersabda: “Sungguh, apabila aku membaca$ 1Subhaanallah walhamdulillaah walaa
ilaaha illallaah wallaahu akbar/. Adalah lebih senang bagiku dari apa yang disinari ,leh matahari terbit.”
15
258 - Hَ ا&َ وَ
n
(( )) : نْ مِ Aٌ Zِ اEَ هُ لَXَ3َ #َ @= Lَ 3َ ?َ [َ لْ Fَ 4= 0ْ يَ A+ كُ \َ 3ِ Qْ يَ 'ْ Fَ مْ كُ $ُ ?َ Fَ ]ُ جِ عْ يَ Fَ
)) : @= Lَ يي3َ ?َ [ُ لْ F َ هُ لَ \ُ Dَ Qْ يُ#َ ،@= Oَ يْ .ِ 3ْ تَ @َ Zَ امِ Sُ .-3َ يُ Hَ ا&َ ^@= Lَ 3َ ?َ [َ لْ Fَ ا"َ $ُ ?َ Fَ \ُ 3ِ Qْ يَ [َ يْ كَ ،هِ Z ِ ا3َ لَ6ُ
7
{0ara-:sia5a 9a-: +e+ba1a kali+a4 4ersebu4 se4ia5 selesai shala4* aka- dia+5u-i kesalaha--9a* sekali5u- se5er4i busa lau4.| !R. .usli+
(#4(.
8
!R. Abu Da"ud $#6* A-/Nasai '#6. }iha4 5ula Shahih At-(irmidzi $#. Ke4i:a sura4 di-a+aka- al-mu/awidzat* liha4 5ula 4athul Baari ,#6$.
9
{0ara-:sia5a +e+ba1a-9a se4ia5 selesai shala4* 4idak 9a-: +e-:hala-:i-9a +asuk ;ur:a selai- +a4i.| !R. A-/Nasai dala+ Amalul %aum wal
#ailah N~. ()) da- Ib-us ;i--i -~. ($(* di-9a4aka- shahih ~leh Al/Alba-i dala+ Shahih Al-.ami/ &#'$, da- Silsilah +adits Shahih* $#6,7 -~. ,7$.
10
!R. A4/Tir+idzi &#&(&* Ah+ad 4#$$7. •-4uk 4akhri€ hadi4s 4ersebu4* liha4 di 5aadul 'a/aad (#')).
11
!R. Ib-u .a€ah da- ahli hadi4s 9a-: lai-. }iha4 ki4ab Shahih 3bnu 'ajah (#(&$ da- 'ajma/uz 5awaaid ()#(((.
12
!R. Al/0ukhari 7#(6* .usli+ 4#$)7(.
13
!R. Al/0ukhari 7#(67* .usli+ de-:a- la7azh 9a-: sa+a 4#$)7(.
14
!R. Al/0ukhari 7#(6* .usli+ 4#$)7$.
15
!R. .usli+ 4#$)7$.
(( @= _َ يْ طِ `َ [ُ لْ Fَ هُ Lْ َ a1 Oَ يُ وْ Fَ
$&. Rasulullah n bersabda: “Apakah sese,rang di antara kamu tidak mampu mendapatkan seribu
kebaikan tiap hari6” ;alah se~ra-: di a-4ara 9a-: duduk ber4a-9a: {0a:ai+a-a di a-4ara ki4a bisa
+e+5er~leh seribu kebaika- 6dala+ sehari8•| Rasul bersabda: “+en-daklah dia membaca seratus tasbih,
maka ditulis seribu kebaikan baginya atau seribu kejelekannya dihapus.”
16
259 . : - @ِ L+جَ لْ ا M#ِ @ٌ لَRْ "َ هُ لَ !ْ Eَ رِ 8ُ ،Pِ $ِ >ْ Oَ ;ِ وَ مِ يْ Yِ عَ لْ ا لِ ا 'َ اOَ .ْ Eُ Hَ ا&َ نْ مَ
$&,. “Barangsiapa yang membaca$ Subhaanallaahi 1azhiim wabihamdih, maka ditanam untuknya
sebatang p,h,n kurma di Surga.”
17
260 - Hَ ا&َ وَ
n
: : (( )) /لَ;َ !ُ لْ %ُ #َ ^@ِ L+جَ لْ ا Wِ 0ْ Lُكُ نْ مِ ]= Lْ كَ /لََ Kَ ل1bُ Fَ *َ Fَ 5= يْ &َ نَ ;ْ لِ ا $َ .ْ َ ايَ
(( )) : لِ ا;ِ *+ ,ِ ةَ 0+ &ُ *َ وَ Hَ 0ْ ?َ *َ Aْ &ُ Hَ ا&َ ،لِ ا Hَ 0ْ Eُ <َ ايَ
$6). Rasulullah n bersabda: “7ahai Abdullah bin 8ais0 'aukah kamu aku tunjukkan perbendaharaan
Surga6| {Aku berka4a: {Aku +au* "ahai Rasu/lullah‚| Rasul berka4a: “Bacalah$ Laa haula walaa
quwwata illaa billaah.”
18
261 - Hَ ا&َ وَ
n
: : لُ اوَ ،لُ ا *+ ,ِ هَ يلَ,ِ *َ وَ ،ل+ِِ $ُ >ْ Oَ لْ اوَ ،لِ ا 'َ اOَ .ْ Eُ عٌ ;َ <ْ Fَ لِ ا /لَ,ِ 4ِ Iَ Qَ لْ ا \1 ?َ Fَ
. cَ Fْ $َ ;َ ن+ )ِ ي-Xَ;ِ dَ ر1 ضُ يَ *َ ،رُ .َ كْ Fَ
$6(. Rasulullah n bersabda: “)erkata-an yang paling disenangi ,leh Allah adalah empat$
Subhaanallaah, Alham-dulillaah, Laa ilaaha illallaah dan Allaahu akbar. (idak mengapa bagimu
untuk memulai yang mana di antara kalimat tersebut.”
19
262 - لِ ا Hِ 0ْ Eُ <َ /لَ,ِ Me ;ِ ارَ ْ Fَ 9َ ا6َ
n
: . : لُ ا *+ ,ِ هَ يلَ, ِ *َ ،Aْ &ُ Hَ ا&َ هُ لُ0ْ &ُ Fَ امً Iَ كَ Mْ Lِ >ْ ل-َ Hَ ا%َ #َ
*َ وَ Hَ 0ْ ?َ *َ ،نَ يْ >ِ لَاعَ لْ ا T - <َ لِ ا 'َ اOَ .ْ E ُ ،ارً يْ Bِ كَ ل+ِِ $ُ >ْ Oَ لْ اوَ ،ارً يْ .ِ كَ رُ .َ كْ Fَ لُ ا ،هُ لَ Kَ يْ رِ :َ *َ Pُ $َ ?ْ وَ
: (( Mْ Lِ >ْ ?َ <ْ اوَ Mْ لِ رْ 7ِ 8ْ ا م+ )ُ ل+لاَ ،Aْ &ُ Hَ ا&َ ^Mْ لِ ا>َ #َ Mْ ;-رَ لِ 9ِ *َ fُ )َ #َ Hَ ا&َ مِ يْ Qِ Oَ لْ ا ]ِ يْ ]ِ عَ لْ ا لِ ا;ِ *+ ,ِ ةَ 0+ &ُ
. Mْ Lِ &ْ Wُ <ْ اوَ Mْ "ِ $ِ Nْ اوَ
$6$. ;e~ra-: Arab 0adui da4a-: ke5a/da Rasulullah n* lalu berka4a: ƒA€ari aku dzikir u-4uk aku ba1a‚„
Rasul n bersab/da: 1!atakanlah$ (idak ada (uhan yang berhak disembah selain Allah %ang 'aha &sa,
tiada sekutu bagiNya. Allah 'aha Besar. Segala puji bagi Allah yang banyak. 'aha Suci Allah, (uhan
sekalian alam dan tiada kekuatan kecuali dengan pert,l,ngan Allah %ang 'aha 'ulia lagi 'aha
Bijaksana./ …ra-: 0adui i4u berka4a: ƒKali+a4 i4u u-4uk Tuha-ku* +a-a 9a-: u-4ukku•„ Rasul bersabda:
1!atakanlah$ %a Allah0 Ampuni-lah aku, belas kasi-hanilah aku, berilah petunjuk kepadaku dan berilah
rezeki kepadaku.”
20
263 - M1 .ِ L+لا هُ >َ ل+َ مَ لَEْ Fَ اJَ ,ِ Aُ 6ُ ر+ لا 'َ اكَ
n
: cِ ا>َ لِQَ لْ ا 9ِ *َ fُ )َ ;ِ 0َ ُ $ْ يَ 'ْ Fَ Pُ رَ مَ Fَ م+ gُ ةَ Iَ 2+ لا
. Mْ Lِ &ْ Wُ <ْ اوَ Mْ Lِ #ِ اَ وَ Mْ "ِ $ِ Nْ اوَ Mْ Lِ >ْ ?َ <ْ اوَ Mْ لِ رْ 7ِ 8ْ ا م+ )ُ ل+لاَ
$6'. ;e~ra-: laki/laki a5abila +asuk Isla+* Nabi n +e-:a€ari-9a shala4* ke+udia- beliau +e+eri-4ahka-
a:ar berd~a de-:a- kali+a4 i-i: 1%a Allah, ampunilah aku, belas kasihanilah aku, berilah petunjuk
kepadaku, melindungi dari apa yang tidak kuinginkan" dan berilah rezeki kepadaku.”
21
264 . - لُ ا *+ ,ِ هَ يلَ,ِ *َ رِ كْ ذ- لا Aَ ضَ #ْ Fَوَ ،ل+ِِ $ُ >ْ Oَ لْ ا 9ِ اَ $1 لا Aَ ضَ #ْ Fَ '+ ,ِ
$64. Sesungguhnya d,a yang terbaik adalah membaca$ Alhamdulillaah. Se-dang zikir yang terbaik
adalah$ Laa Ilaaha Illallaah.”
22
265 : - Hَ 0ْ ?َ *َ وَ ،رُ .َ كْ Fَ لُ اوَ ،لُ ا *+ ,ِ هَ يلَ,ِ *َ وَ ،ل+ِِ $ُ >ْ Oَ لْ اوَ ،لِ ا 'َ اOَ .ْ Eُ cُ اOَ لِا2+ لا cُ ايَ &ِ ا.َ لْ ا
16
!R. .usli+ 4#$)7'.
17
!R. A4/Tir+idzi &#&((* Al/!aki+ (#&)(. .e-uru4 5e-da5a4-9a* hadi4s 4ersebu4 shahih. I+a+ Adz/Dzahabi +e-9e4u€ui-9a. }iha4 5ula Shahihul
.ami/ &#&'( da- Shahih At-(irmidzi '#(6).
18
!R. Al/0ukhari de-:a- 4athul Bari ((#$(' da- .usli+ 4#$)76.
19
!R. .usli+ '#(6&.
20
!R. .usli+ 4#$)7$. Abu Da"ud +e-a+bah: Ke
4ika ~ra-: Arab 0adui ber5ali-:* Nabi n bersabda: “Sungguh dia telah memenuhi kebaikan pada kedua tangannya”. (#$$).
21
!R. .usli+ 4#$)7'* +e-uru4 ri"a9a4-9a ada ke 4era-:a-: ;esu-::uh-9a kali+a4/kali+a4 4ersebu4 aka-
+e-1uku5i du-ia da- akhira4+u.
22
!R. A4/Tir+idzi &#46$* Ib-u .a€ah $#($4,* Al/!aki+ (#&)'. .e-uru4 Al/!aki+* hadi4s 4ersebu4 adalah shahih. I+a+ Adz/Dzahabi
+e-9e4u€ui-9a* }iha4 5ula Shahihul .ami/ (#'6$.
. لِ ا;ِ *+ ,ِ ةَ 0 + &ُ *َ وَ
$6&. !alimat-kalimat yang baik adalah$ “Subhaanallaah, walhamdulillaah, wa laa ilaaha illallaah,
wallaahu akbar, walaa haula walaa quwwata illaa billaah.”
23
ANAK SHOLEH
'َ 0ييلُ0%ُ يَ نَ يذِ ل+اوَ ن= يييُ ْ Fَ ةَ ر+ يي&ُ اييLَ تِ اي+<- Jُ وَ اييLَ 6ِ اوَ Wْ Fَ نْ ييمِ اييLَ لَ \ْ ييNَ اييLَ ;+<َ
امً امَ ,ِ نَ ي%ِ D+>ُ لْ لِ اLَ لْ ع َ 6ْ اوَ ) 74 (
74. Dn !"n# !"n# $n# %&"'(: )* T+,n '-., n+#",'n/, '&01 '-.
.2(&".-.2(&". '-. 1n '&(+"+nn '-. 2&%#. 0&n$&nn# ,(. ('-.), 1n 31.'n/,
'-. .-- %#. !"n#-!"n# $n# %&"('4. (5S. A/-6+"7!n: 74)
47- UCA8AN SELAMAT BA9I :RAN9 *AN9 DIKARUNIAI ANAK DAN BALASANN*A
145 - Kَ لَ Tِ 0ْ Nُ 0ْ >َ لْ ا M#ِ Kَ لَ لُ ا dَ <َ ا;َ . Pُ ر+ يي;ِ ! َ يي&ْ Wِ <ُ وَ ،Pُ $+ :ُ Fَ hَ لَ;َ وَ ،\َ Nِ ا0َ لْ ا cَ رْ Qَ :َ وَ ، b1 رُ يَ وَ
Hُ 0ْ %ُ يَ #َ XُL+ )َ > ُ لْ ا هِ يْ لََ : Hَ ]َ 6ْ Fَوَ ،هُ لَBْ مِ لُ ا Kَ &َ Wَ <َ وَ ،ارً يْ `َ لُ ا dَ ا]َ 6َ وَ ،Kَ يْ لََ dَ <َ ا;َ وَ Kَ لَ لُ ا dَ <َ ا;َ
.Kَ ;َ ا0َ gَ
(4&. {Sem,ga Allah memberkahimu dalam anak yang diberikan kepadamu. !amu pun bersyukur kepada
Sang )emberi, dan dia dapat mencapai de-wasa, serta kamu dikaruniai kebaikan-nya.” ;eda-: ~ra-:
9a-: diberi u1a5a- sela+a4 +e+balas de-:a- +e-:u1a5/ka-: “Sem,ga Allah juga memberkahi-mu dan
melimpahkan kebahagiaan untukmu. Sem,ga Allah membalasmu dengan sebaik-baik balasan, mengaru-
niakan kepadamu sepertinya dan meli-patgandakan pahalamu.”
24
4;- D:A 8ERLINDUN9AN KE8ADA ANAK
(46. Adalah Rasulullah n berd~a u-/4uk 5erli-du-:a- !asa- da- !usai-* beliau +e+ba1a:
146 -
))
@= م+ *َ ن= يْ َ A- كُ نْ مِ وَ ،@= م+ اNَ وَ '= اطَ يْ :َ A- كُ نْ مِ @ِ م+ اD+لا لِ ا cِ ا>َ لِQَ ;ِ ا>َ كُ ذُ يْ ِ Fُ
((
.
“Aku berlindung kepada Allah untukmu berdua dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna, dari segala
setan, binatang yang berbisa dan pandangan mata yang jahat.”
25
7<- D:A KE8ADA 8EN9ANTIN
190 . - ر= يْ `َ Mْ #ِ اَ>ُ Qَ يْ ;َ عَ >َ 6َ وَ Kَ يْ لََ dَ <َ ا;َ وَ Kَ لَ لُ ا dَ <َ ا;َ
(,). “Sem,ga Allah memberi berkah kepadamu dan atasmu serta mengum-pulkan kamu berdua
pengantin laki-laki dan perempuan" dalam kebaikan.”
26
;0- D:A 8EN9ANTIN KE8ADA DIRIN*A
(,(. A5abila sese~ra-: di a-4ara ka+u ka"i- de-:a- se~ra-: 5ere+5ua- a4au +e+beli 5e+ba-4u*
he-daklah +e-:/u1a5ka-:
. هِ يْ لََ ا)َ Dَ لْ .َ 6َ امَ ر- :َ وَ اNَ ر- :َ نْ مِ Kَ ;ِ Jُ 0ْ ُ Fَوَ ،هِ يْ لََ ا)َ Dَ لْ .َ 6َ امَ رَ يْ `َ وَ اNَ رَ يْ `َ Kَ لُXَEْ Fَ Mْ "-,ِ م+ )ُ ل+لاَ
%a Allah0 Sesungguhnya aku m,h,n ke-pada'u kebaikan perempuan atau pem-bantu ini dan apa yang
telah &ngkau ciptakan dalam wataknya. *an aku m,h,n perlindungan kepada'u dari kejelekan
perempuan atau pembantu ini dan apa yang telah &ngkau ciptakan dalam wataknya.
23
!R. Ah+ad -~. &(' +e-uru4 5e-er4iba- Ah+ad ;9akir* sa-ad-9a shahih* liha4 'ajma/uz 5awa/id (#$,7* Ib-u !a€ar +e-1a-4u+ka--9a di
Bulughul 'aram dari ri"a9a4 Abu ;a„id ke5ada A-/Nasa„i. Ib-u !a€ar berka4a: {!adi4s 4ersebu4 adalah shahih +e-uru4 5e-da5a4 Ib-u !ibba- da- Al/
!aki+.
24
}iha4 Al-Adzkar* kar9a A-/Na"a"i* hal. '4,* da- Shahih Al-Adzkar lin Nawawi, ~leh ;ali+ Al/!ilali $#7('.
25
!R. Al/0ukhari 4#((,.
26
!R. †e-9usu-/5e-9usu- ki4ab ;u-a-* ke1uali A-/Nasai da- liha4 Shahih At-(irmidzi (#'(6.
A5abila +e+beli u-4a* he-daklah +e/+e:a-: 5u-1ak 5u-uk-9a* lalu +e-:/u1a5ka- se5er4i i4u.|
27
;1- D:A SEBELUM BERSETUBUH
192 - . اLَ Dَ &ْ Wَ <َ امَ 'َ اطَ يْ i+ لا \ِ L-6َ وَ 'َ اطَ يْ i+ لا اLَ .ْ L-6َ م+ )ُ ل+لاَ لِ ا مِ 3ْ ;ِ
(,$. “*engan Nama Allah, %a Allah0 .auhkan kami dari setan, dan jauhkan setan untuk mengganggu apa
yang &ngkau rezekikan kepada kami.”
28
;5- 8ELEBUR D:SA MA=ELIS
196 - . Kَ يْ لَ,ِ T ُ 0ْ تُFَوَ dَ رُ 7ِ Cْ Dَ Eْ Fَ ،! َ "ْ Fَ *+ ,ِ هَ يلَ,ِ *َ 'ْ Fَ $ُ )َ :ْ Fَ ،dَ $ِ >ْ Oَ ;ِ وَ م+ )ُ ل+لا Kَ "َ اOَ .ْ Eُ
(,6. “'aha Suci &ngkau, ya Allah, aku memuji'u. Aku bersaksi bahwa tiada (uhan yang berhak
disembah kecuali &ngkau, aku minta ampun dan bertau-bat kepada-'u.”
29
27
!R. Abu Da"ud $#$4* Ib-u .a€ah (#6(7 da- liha4lah Shahih 3bnu 'ajah (#'$4.
28
!R. Al/0ukhari 6#(4(* .usli+ $#()$.
29
!R. Ashhaabus Sunan da- liha4 Shahih At-(irmidzi '#(&'.
Dari Ais9ah* dia berka4a: {;e4ia5 Rasulullah n duduk di sua4u 4e+5a4* se4ia5 +e+ba1a Al/‡ur„a- da- se4ia5 +elakuka- shala4* beliau
+e-:akhiri-9a de-:a- bebera5a kali+a4.| Ais9ah > berka4a: Aku berka4a: {ˆahai Rasululllah‚ Aku +eliha4 e-:kau se4ia5 duduk di sua4u +a€elis*
+e+ba1a Al/‡ur„a- a4au +elakuka- shala4* e-:kau selalu +e-:akhiri de-:a- bebera5a kali+a4 i4u.| 0eliau bersabda: {‰a* bara-:sia5a 9a-: berka4a
baik aka- dise4e+5el 5ada kebaika- i4u 65ahala ba1aa- kali+a4 4ersebu48* bara-:sia5a 9a-: berka4a €elek* +aka kali+a4 4ersebu4 +eru5aka-
5e-:ha5us-9a. 6Kali+a4 i4u adalah: ;ubhaa-aka "a biha+dika laa ilaaha illaa a-4a as4a:h7iruka "a a4uubu ilaik8.| !R. A-/Nasa„i dala+ ki4ab 1Amalul
%aum wal #ailah* hal. '). I+a+ Ah+ad 6#77. Dr. 2aru3 !a+adah +e-9a4aka-* hadi4s 4ersebu4 shahih dala+ (ah2i2 1Amalul %aum wal #ailah* kar9a
A-/Nasa„i hal. $7'.

10 . 9 “Barangsiapa membacanya setiap selesai shalat.”13 ‫: كِلمتان خفيفتان عَلى الّلسان ثقيَلتان في اْلميزان حبيبتان ِإَلى الرحمبان: سبحان ال ي‬n ‫652. Membaca ayat Kursi setiap selesai shalat (fardhu).”15 ْ ِ ٌ ِ َ ُ َََ َ ‫: )) أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم ألف حسنة(( فسأله سائل من‬n ‫852. Membaca surah Al-Ikhlas.وقال‬ ََ َ ُ َ ُ ْ َ ْ ُ ََ ُ ْ ُ ْ ُ َ ُ َ َ ْ ِ َ َ ُ َ ْ َ ُ ّ ِ َ َِ َ َ َ ْ َ َ ََ . 121.” HR.وقال‬ ٍ ََ َ َ َْ ٍ ْ َ ّ ُ َ ِ ْ َ ْ َ ْ ُ ُ َ َ ُ ِ ْ ََ َ ََ ٍ َ َ َ ُ ْ‫ُ َّ ُ ِ َ َ َ ِْ ْ َ ٍ َُ َْ ُ َ ُ أ‬ ‫جلسا ِه، كيف يكسب أحدنا ألف حسنة؟ قال: ))يسبح مائة تسبيحة، فيكتب له َلف حسيينة‬ َ َ ٍ َ َ َ َ ْ َ َ ُ َ َ ُ ِ ْ َ َ ْ َ ِ ‫َُ َ ئ‬ “Barangsiapa yang membaca kalimat tersebut setiap selesai shalat.”12 ‫: من قال ل إليه إل ال وحده ل شريك له، له الملك وله الحمد، وهو علييى‬n ‫552.9 ّ ُ َ َ َ ُ َ ‫َ ِ َ َ ِ ّ ُ َ ْ َ ُ َ َ ِ ْ َ َ ُ َ ُ ْ ُ ْ ُ َ َ ُ ْ َ ْ ُ ُ ْ ِ ْ َ ُ ِ ْت‬ ‫27.اللهم إني أسألك علما نافعا، ورزقا طيبا، وعمل متقبل‬ ً ّ َ َ ُ ً َ َ َ ً ّ َ ً ْ ِ َ ً ِ َ ً ْ ِ َ َُْ َ ْ ّ ِ ّ ُ ّ َ 73. “Ya Allah! Sesungguhnya aku mo-hon kepadaMu ilmu yang bermanfaat. Abu Dawud 2/86. An-Nasai 3/68. Lihat pula Shahih At-Tirmidzi 2/8. bagiNya kerajaan.11 130. 972. BagiNya pujaan. “Maha Suci Allah. Rasulullah n bersabda: “Dua kalimat yang ringan di lidah. bagi-Nya segala puja. 15 HR. Dia-lah yang menghi-dupkan (orang yang sudah mati atau memberi roh janin yang akan dilahirkan) dan yang mematikan.وقال‬ ّ ِ ّ َِ ّ َ َ ُ َ ْ َ ُ َ ُ ّ ِ َ َ ِ َ َ ّ ُ ْ َ ْ َ ِ َ َ ْ ُ َ ْ ُ َ ْ َ ِ َ ََ . Dan Allah Maha Besar. 13 HR. Al-Falaq dan An-Naas setiap selesai shalat (far-dhu). 7 . lihat di Zaadul Ma’aad 1/300.KEUTAMAAN TASBIH. Al-Bukhari 7/168.‫كل شيء قدير، عشر مرار، كان كمن أعتق أربعة أنفس من ولد إسماعيل‬ َ ْ ِ َ ْ ِ ِ ََ ْ ِ ٍ ُ ْ َ َ َ َ ْ َ َ َ ْ َ ْ َ َ َ َ ٍ َ ِ َ ْ َ ٌ ْ ِ َ ٍ ْ َ ّ ُ 255. Dia-lah Yang Mahakuasa atas segala sesuatu. 8 HR.‫طلعت عليه الشمس‬ ُ ْ ّ ِ ْ ََ ْ َ ََ 256. An-Nasai dalam Amalul Yaum wal Lailah No. Muslim 4/2072.وقال‬ ِ َ َ ُْ ِ َ ْ ّ ِ ََْ َِ ِ َ ْ ِ ِ ِ َ َِْ ِ َ َ ِ ََ ْ ِ َ ِ ََ َ َ ََ . “Tiada Tuhan (yang berhak disem-bah) kecuali Allah Yang Maha Esa. Al-Bukhari 7/167. 14 HR. lihat pula Fathul Baari 9/62. Nabi n bersabda: Barangsiapa yang membaca: “Maha Suci Allah dan aku memujiNya” dalam sehari seratus kali. Al-Bukhari 7/168. TAHMID. Ibnu Majah dan ahli hadits yang lain. Untuk takhrij hadits tersebut. Dia-lah Yang Mahakuasa atas segala sesuatu.‫البحر‬ ِ ْ َْ 254. (Tiga puluh tiga kali).”7 70. Muslim 4/2072. )01× بعد صلة المغرب والصبح‬ ُ ِْ َ ٍ ْ َ 72. rezeki yang halal dan amal yang diteri-ma. 100 dan Ibnus Sinni no. Muslim 4/2071. akan diampuni kesalahannya. maka dia seperti orang yang memerdekakan empat orang dari keturunan Ismail.قال‬ َ َ . Muslim dengan lafazh yang sama 4/2071. tidak yang menghalanginya masuk Surga selain mati. Muslim 1/418. Ahmad 4/227. BagiNya kerajaan. Rasulullah n bersabda: “Barang-siapa yang membaca: Laailaaha illallaah wahdahu laa syariika lahu lahulmulku walahulhamdu wahuwa ‘alaa kulli syaiin qadiir. tiada sekutu bagiNya.سبحان ال والحمد ل وال أكبر‬ ِ . maka kesalahannya dihapus sekali-pun seperti buih air laut. 10 HR. 11 HR. tidak ada sekutu bagiNya.”14 257.ُ ْ ُ ْ ُ َ ُ َ َ ْ ِ َ َ ُ َ ْ َ ُ ّ ِ َ َِ َ ‫ل إليه إل ال وحده ل شريك له، له الملك‬ (× 33) ُ َْ َ ُ َ ّ ُ ْ َ ْ َ ِ َ َ ْ ُ ‫96. Lihat kitab Shahih Ibnu Majah 1/152 dan Majma’uz Zawaaid 10/111. TAHLIL DAN TAKBIR ِ َ َ َ ْ ِ ْ َ َ ْ ََ ُ َ َ َ ْ ّ ُ ٍ ّ َ َ َ ِ ٍ ْ َ ْ ِ ِ ِ ْ َ ِ َ ِ َ َ ْ ُ َ َ ْ َ ‫: من قال سبحان ال وبحمده في يوم مائة مرة حط بت خطايبباه ول بو كببانت مث بل زب بد‬n ‫452.8 71.‫وبحمده سبحان ال العظيم‬ ِ ْ ِ َ ْ ِ َ َ ْ ُ ِ ِ ْ َ َِ ‫: لن أقول سبحان ال والحمد ل ول إليه إل ال وال أكب ير، أح بب إل بي ممببا‬n ‫752. Adalah lebih senang bagiku dari apa yang disinari oleh matahari terbit. dinyatakan shahih oleh Al-Albani dalam Shahih Al-Jami’ 5/329 dan Silsilah Hadits Shahih. Ketiga surat dinamakan al-mu’awidzat. adalah: Subhaanallaah wabi-hamdih.‫وله الحمد وهو على كل شيء قدير‬ ُ ْ ِ َ ٍ ْ َ ّ ُ ََ َ ُ َ ُ ْ َ ْ ُ ََ 69. sepuluh kali.ل إليه إل ال وحده ل شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويمي ُ وهو على كل‬ (‫شيء قدير. sekalipun seperti busa laut. 12 HR. pahalanya berat di timbangan (hari Kiamat) dan disenangi oleh Tuhan Yang Maha Pengasih. Rasulullah n bersabda: “Sungguh. Tidak ada Tuhan (yang hak disembah) kecuali Allah Yang Maha Esa. subhaanallaahil ‘azhiim.” (Dibaca setelah salam shalat Su-buh). 2/697 no. segala puji bagi Allah.‫37.” HR. apabila aku membaca: ‘Subhaanallah walhamdulillaah walaa ilaaha illallaah wallaahu akbar’.” Diba-ca sepuluh kali setiap sesudah shalat Maghrib dan Subuh. At-Tirmidzi 5/515.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->