TENTANG DZIKIR DZIKIR

A. Dzikir
Rasulullah n bersabda:

‫جًعا َل يْم َي يْذُكِر‬
َ ‫ضي‬
ْ ‫جَع َم‬
َ‫ط‬
َ ‫ضي‬
ْ ‫نا‬
ِ ‫ َوَم‬،‫ل ِتَرٌة‬
ِ ‫نا‬
َ ‫عَلْيِه ِم‬
َ ‫ت‬
ْ ‫ل ِفْيِه َكاَن‬
َ ‫ن َقَعَد َمْقَعًدا َلْم َيْذُكِر ا‬
ْ ‫))َم‬
.((‫ل ِتَرٌة‬
ِ ‫نا‬
َ ‫عَلْيِه ِم‬
َ ‫ت‬
ْ ‫ل ِفيِْه َكاَن‬
َ ‫ا‬
“Barangsiapa yang duduk di suatu tem-pat, lalu tidak berdzikir kepada Allah di dalamnya, pastilah dia
mendapatkan hukuman dari Allah dan barangsiapa yang berbaring dalam suatu tempat lalu tidak
berdzikir kepada Allah, pastilah mendapatkan hukuman dari Allah.”1

ْ ‫ َفييِإ‬،‫عَلْيِهْم ِتييَرٌة‬
‫ن‬
َ ‫ن‬
َ ‫عَلى َنِبّيِهْم ِإّل َكا‬
َ ‫صّلْوا‬
َ ‫ َوَلْم ُي‬،‫ل ِفْيِه‬
َ ‫سا َلْم َيْذُكُروا ا‬
ً ‫جِل‬
ْ ‫س َقْوٌم َم‬
َ ‫جَل‬
َ ‫))َما‬
.((‫غَفَر َلُهْم‬
َ ‫شاَء‬
َ ‫ن‬
ْ ‫عّذَبُهْم َوِإ‬
َ ‫شاَء‬
َ
“Apabila suatu kaum duduk di majelis, lantas tidak berdzikir kepada Allah dan tidak membaca shalawat
kepada Nabi-nya, pastilah ia menjadi kekurangan dan penyesalan mereka, maka jika Allah menghendaki
bisa menyiksa mereka dan jika menghendaki mengampuni mere-ka.”2

َ ‫حَميياٍر َوَكييا‬
‫ن‬
ِ ‫جْيَف يِة‬
ِ ‫ن ِمْثِل‬
ْ‫ع‬
َ ‫ل ِفْيِه ِإلّ َقاُمْوا‬
َ ‫نا‬
َ ‫س َل َيْذُكُرْو‬
ٍ ‫جِل‬
ْ ‫ن َم‬
ْ ‫ن ِم‬
َ ‫ن َقْومٍ َيُقْوُمْو‬
ْ ‫))َما ِم‬
.((‫سَرًة‬
ْ ‫ح‬
َ ‫َلُهْم‬
“Setiap kaum yang berdiri dari suatu majelis, yang mereka tidak berdzikir ke-pada Allah di dalamnya,
maka mereka laksana berdiri dari bangkai keledai dan hal itu menjadi penyesalan mereka (di hari
Kiamat).”3

25- BACAAN SETELAH SALAM

.‫لِل َوْاِلْكَراِم‬
َ‫ج‬
َ ‫ت َيا َذا اْل‬
َ ‫ َتَباَرْك‬،‫لُم‬
َ‫س‬
ّ ‫ك ال‬
َ ‫ َوِمْن‬،‫لُم‬
َ‫س‬
ّ ‫ت ال‬
َ ‫ل )ثلثا( َالّلُهّم َأْن‬
َ ‫سَتْغِفُر ا‬
ْ ‫ َأ‬-66
66. “Aku minta ampun kepada Allah,” (dibaca tiga kali). Lantas membaca: “Ya Allah, Engkau pemberi
keselamatan, dan dariMu keselamatan, Maha Suci Engkau, wahai Tuhan Yang Pemilik Keagungan dan
Kemuliaan.”4

،‫يٍء َقِدْيُر‬
ْ ‫ش‬
َ ّ‫عَلى ُكل‬
َ ‫حْمُد َوُهَو‬
َ ‫ك َوَلُه اْل‬
ُ ‫ َلُه اْلُمْل‬،‫ك َلُه‬
َ ‫شِرْي‬
َ ‫حَدُه َل‬
ْ ‫ل َو‬
ُ ‫ َل ِإَليهَ ِإّل ا‬-67
.‫جّد‬
َ ‫ك اْل‬
َ ‫جّد ِمْن‬
َ ‫ َوَل َيْنَفُع َذا اْل‬،‫ت‬
َ ‫ي ِلَما َمَنْع‬
َ‫ط‬
ِ ‫ َوَل ُمْع‬،‫ت‬
َ ‫طْي‬
َ‫ع‬
ْ ‫َالّلُهّم َل َمانَِع ِلَما َأ‬
67. “Tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah Yang Maha Esa, tidak ada sekutu bagiNya. BagiNya
puji dan bagi-Nya kerajaan. Dia Maha Kuasa atas se-gala sesuatu. Ya Allah, tidak ada yang mencegah
apa yang Engkau berikan dan tidak ada yang memberi apa yang Eng-kau cegah. Tidak berguna kekayaan
dan kemuliaan itu bagi pemiliknya (selain iman dan amal shalihnya). Hanya dari-Mu kekayaan dan
kemuliaan.”5

َ‫ ل‬.‫يٍء َقِدْيُر‬
ْ ‫ش‬
َ ‫عَلى ُكّل‬
َ ‫حْمُد َوُهَو‬
َ ‫ك َوَلُه اْل‬
ُ ‫ َلُه اْلُمْل‬،‫ك َلُه‬
َ ‫شِرْي‬
َ ‫حَدُه َل‬
ْ ‫ل َو‬
ُ ‫ َل ِإَليَه ِإّل ا‬-68
‫ض يُل َوَل يُه الّثَنيياُء‬
ْ ‫ َلُه الّنْعَمُة َوَل يُه اْلَف‬،‫ َوَل َنْعُبُد ِإّل ِإّياُه‬،‫ل‬
ُ ‫ َل ِإَليَه ِإّل ا‬،‫ل‬
ِ ‫حْوَل َوَل ُقّوَة ِإّل ِبا‬
َ
.‫ن‬
َ ‫ن َوَلْو َكِرَه اْلَكاِفُرْو‬
َ ‫ن َلُه الّدْي‬
َ ‫صْي‬
ِ ‫خِل‬
ْ ‫ل ُم‬
ُ ‫ َل ِإَليَه ِإّل ا‬،‫ن‬
ُ‫س‬
َ ‫ح‬
َ ‫اْل‬
68. “Tiada Tuhan (yang berhak disem-bah) kecuali Allah, Yang Maha Esa, tidak ada sekutu bagiNya.
BagiNya kerajaan dan pujaan. Dia Mahakuasa atas segala sesuatu. Tidak ada daya dan kekuatan
kecuali (dengan pertolongan) Allah. Tia-da Tuhan (yang hak disembah) kecuali Allah. Kami tidak
menyembah kecuali kepadaNya. Bagi-Nya nikmat, anugerah dan pujaan yang baik. Tiada Tuhan (yang
hak disembah) kecuali Allah, dengan memurnikan ibadah kepadaNya, sekalipun orang-orang kafir sama
ben-ci.”6
1
2
3
4
5
6

HR. Abu Dawud 4/264; Shahihul Jaami’ 5/342.
Shahih At-Tirmidzi 3/140.
HR. Abu Dawud 4/264, Ahmad 2/389 dan Shahihul Jami’ 5/176.
HR. Muslim 1/414.
HR. Al-Bukhari 1/255 dan Muslim 1/414.
HR. Muslim 1/415.

8 71. Ahmad 4/227. Rasulullah n bersabda: “Dua kalimat yang ringan di lidah. adalah: Subhaanallaah wabi-hamdih.‫ل‬ ً ‫ل ُمَتَقّب‬ ً ‫عَم‬ َ ‫ َو‬،‫طّيًبا‬ َ ‫ َوِرْزًقا‬،‫عْلًما َناِفًعا‬ ِ ‫ك‬ َ ‫سَأُل‬ ْ ‫ي َأ‬ ْ ‫ َالّلُهّم ِإّن‬-73 73.” HR.ُ ‫ َلُه اْلُمْل‬،‫ك َلُه‬ ‫ك‬ َ ‫شِرْي‬ َ ‫حَدُه َل‬ ْ ‫ل َو‬ ُ ‫َل ِإَليَه ِإّل ا‬ (× 33) ‫ل َأْكَبُر‬ ُ ‫ل َوا‬ ِّ ‫حْمُد‬ َ ‫ل َواْل‬ ِ ‫نا‬ َ ‫حا‬ َ ‫سْب‬ ُ -69 . Membaca surah Al-Ikhlas.”7 70. TAHMID. lihat pula Fathul Baari 9/62. Lihat pula Shahih At-Tirmidzi 2/8. sekalipun seperti busa laut.‫يٍء َقِدْيُر‬ ْ ‫ش‬ َ ‫عَلى ُكّل‬ َ ‫حْمُد َوُهَو‬ َ ‫َوَلُه اْل‬ 69. “Ya Allah! Sesungguhnya aku mo-hon kepadaMu ilmu yang bermanfaat. Ketiga surat dinamakan al-mu’awidzat.‫ر‬ ُ ‫يٍء َقِدْي‬ ْ ‫ش‬ َ 72. 10 HR. “Maha Suci Allah.” Diba-ca sepuluh kali setiap sesudah shalat Maghrib dan Subuh. bagi-Nya segala puja. rezeki yang halal dan amal yang diteri-ma. Rasulullah n bersabda: “Sungguh. Dia-lah Yang Mahakuasa atas segala sesuatu. An-Nasai 3/68. 15 HR. akan diampuni kesalahannya. 14 HR. sepuluh kali. 12 HR. “Tiada Tuhan (yang berhak disem-bah) kecuali Allah Yang Maha Esa.11 130. . Abu Dawud 2/86.9 ‫عَلى ُكّل‬ َ ‫ي َوُيِمْيتُ َوُهَو‬ ْ ‫حِي‬ ْ ‫حْمُد ُي‬ َ ‫ك َوَلُه اْل‬ ُ ‫ َلُه اْلُمْل‬،‫ك َلُه‬ َ ‫شِرْي‬ َ ‫حَدُه َل‬ ْ ‫ل َو‬ ُ ‫ َل ِإَليهَ ِإّل ا‬-72 (‫× بعد صلة المغرب والصبح‬10) . Dan Allah Maha Besar. 2/697 no. lihat di Zaadul Ma’aad 1/300. BagiNya pujaan. segala puji bagi Allah. Al-Falaq dan An-Naas setiap selesai shalat (far-dhu). Ibnu Majah dan ahli hadits yang lain. Nabi n bersabda: Barangsiapa yang membaca: “Maha Suci Allah dan aku memujiNya” dalam sehari seratus kali. tiada sekutu bagiNya. Dia-lah yang menghi-dupkan (orang yang sudah mati atau memberi roh janin yang akan dilahirkan) dan yang mematikan.‫ظْيِم‬ ِ ‫ل اْلَع‬ ِ ‫نا‬ َ ‫حا‬ َ ‫سْب‬ ُ ‫حْمِدِه‬ َ ‫َوِب‬ 256. apabila aku membaca: ‘Subhaanallah walhamdulillaah walaa ilaaha illallaah wallaahu akbar’. Untuk takhrij hadits tersebut.KEUTAMAAN TASBIH. (Tiga puluh tiga kali). Muslim dengan lafazh yang sama 4/2071. 9 “Barangsiapa membacanya setiap selesai shalat.” (Dibaca setelah salam shalat Su-buh). Al-Bukhari 7/167. Al-Bukhari 7/168. Adalah lebih senang bagiku dari apa yang disinari oleh matahari terbit. 11 HR. tidak ada sekutu bagiNya. TAHLIL DAN TAKBIR ‫ل َزَب بِد‬ َ ‫ت ِمْث ب‬ ْ ‫طاَيبباُه َوَل بْو َكبباَن‬ َ‫خ‬ َ ‫ت‬ ْ ‫طب‬ ّ‫ح‬ ُ ‫ي َيْوٍم ِماَئَة َمّرٍة‬ ْ ‫حْمِدِه ِف‬ َ ‫ل َوِب‬ ِ ‫نا‬ َ ‫حا‬ َ ‫سْب‬ ُ ‫ َمْن َقاَل‬:n ‫ َقاَل‬-254 . pahalanya berat di timbangan (hari Kiamat) dan disenangi oleh Tuhan Yang Maha Pengasih.”12 ‫عَلييى‬ َ ‫ َوُهَو‬،‫حْمُد‬ َ ‫ك َوَلُه اْل‬ ُ ‫ َلُه اْلُمْل‬،‫ك َلُه‬ َ ‫شِرْي‬ َ ‫حَدُه َل‬ ْ ‫ل َو‬ ُ ‫ َمْن َقاَل َل ِإَليَه ِإّل ا‬:n ‫ َوَقاَل‬-255 . subhaanallaahil ‘azhiim. Lihat kitab Shahih Ibnu Majah 1/152 dan Majma’uz Zawaaid 10/111. Rasulullah n bersabda: “Barang-siapa yang membaca: Laailaaha illallaah wahdahu laa syariika lahu lahulmulku walahulhamdu wahuwa ‘alaa kulli syaiin qadiir. Muslim 4/2072.”13 ‫لي‬ ِ ‫نا‬ َ ‫حا‬ َ ‫سْب‬ ُ :‫ َكِلَمَتاِن َخِفْيَفَتاِن َعَلى الّلَساِن َثِقْيَلَتاِن ِفي اْلِمْيَزاِن َحِبْيَبَتاِن ِإَلى الّرْحَمباِن‬:n ‫ َوَقاَل‬-256 .‫حِر‬ ْ ‫اْلَب‬ 254. At-Tirmidzi 5/515. Muslim 4/2071.”15 ْ‫ساِئٌل ِمن‬ َ ‫سَأَلُه‬ َ ‫سَنٍة(( َف‬ َ ‫ح‬ َ ‫ف‬ َ ‫ب ُكّل َيْوٍم َأْل‬ َ ‫س‬ ِ ‫حُدُكْم َأنْ َيْك‬ َ ‫جُز َأ‬ ِ ‫ )) َأَيْع‬:n َ‫ َوَقال‬-258 ‫سييَنٍة‬ َ ‫ح‬ َ ‫ف‬ ُ ‫ب َلُه أَْل‬ ُ ‫ َفُيْكَت‬،‫حٍة‬ َ ‫سِبْي‬ ْ ‫ح ِماَئَة َت‬ ُ ‫سّب‬ َ ‫ ))ُي‬:‫سنٍَة؟ َقاَل‬ َ ‫ح‬ َ ‫ف‬ َ ‫حُدَنا َأْل‬ َ ‫ب َأ‬ ُ ‫س‬ ِ ‫ف َيْك‬ َ ْ‫ َكي‬،‫سائِِه‬ َ ‫جَل‬ ُ 7 “Barangsiapa yang membaca kalimat tersebut setiap selesai shalat.”14 ‫ي ِمّمببا‬ ّ ‫ب ِإَل ب‬ ّ ‫حب‬ َ ‫ َأ‬،‫ل َأْكَب يُر‬ ُ ‫ل َوا‬ ُ ‫ل َوَل ِإَليَه ِإّل ا‬ ِّ ‫حْمُد‬ َ ‫ل َواْل‬ ِ ‫نا‬ َ ‫حا‬ َ ‫سْب‬ ُ ‫ َلْن َأُقْوَل‬:n َ‫ َوَقال‬-257 . 100 dan Ibnus Sinni no. Muslim 1/418. 121. Tidak ada Tuhan (yang hak disembah) kecuali Allah Yang Maha Esa. bagiNya kerajaan. 972.” HR. maka dia seperti orang yang memerdekakan empat orang dari keturunan Ismail. 13 HR. An-Nasai dalam Amalul Yaum wal Lailah No.‫س‬ ُ ‫شْم‬ ّ ‫عَلْيِه ال‬ َ ‫ت‬ ْ ‫طَلَع‬ َ 257. maka kesalahannya dihapus sekali-pun seperti buih air laut. tidak yang menghalanginya masuk Surga selain mati. 8 HR. Membaca ayat Kursi setiap selesai shalat (fardhu).‫ل‬ َ ‫عْي‬ ِ ‫سَما‬ ْ ‫ن َوَلِد ِإ‬ ْ ‫س ِم‬ ٍ ‫ق َأْرَبَعَة َأْنُف‬ َ ‫عَت‬ ْ ‫ن َأ‬ ْ ‫ن َكَم‬ َ ‫ َكا‬،‫شَر ِمَراٍر‬ ْ‫ع‬ َ ،‫ء َقِدْيٌر‬ ٍ‫ي‬ ْ َ‫ُكّل ش‬ 255.10 . Dia-lah Yang Mahakuasa atas segala sesuatu. Muslim 4/2072. BagiNya kerajaan. Al-Bukhari 7/168. dinyatakan shahih oleh Al-Albani dalam Shahih Al-Jami’ 5/329 dan Silsilah Hadits Shahih.

berilah petunjuk kepadaku dan berilah rezeki kepadaku. 21 HR. “Barangsiapa yang membaca: Subhaanallaahi ‘azhiim wabihamdih. Menurut Al-Hakim. Sesungguhnya doa yang terbaik adalah membaca: Alhamdulillaah.”18 ُ ‫ َوا‬،‫ل‬ ‫ل‬ ُ ‫ َوَل ِإَليَه ِإّل ا‬،‫ل‬ ِّ ‫حْمُد‬ َ ‫ َواْل‬،‫ل‬ ِ ‫نا‬ َ ‫حا‬ َ ‫سْب‬ ُ :‫ل َأْرَبٌع‬ ِ ‫لمِ ِإَلى ا‬ َ ‫ب اْلَك‬ ّ ‫ح‬ َ ‫ َأ‬:n ‫ َوَقاَل‬-261 .‫ي‬ ْ ‫ي َواْرُزْقِن‬ ْ ‫َواْهِدِن‬ 262. Laa ilaaha illallaah dan Allaahu akbar. At-Tirmidzi 5/511. tiada sekutu bagiNya. 1/220. Al-Bukhari dengan Fathul Bari 11/213 dan Muslim 4/2076. Ibnu Majah 2/1249. Muslim 3/1685. Muslim 4/2072. Segala puji bagi Allah yang banyak. 19 HR. Al-Hakim 1/501. hadits tersebut shahih. Seorang Arab Badui datang kepa-da Rasulullah n.((‫طْيَئٍة‬ ِ‫خ‬ َ ‫ف‬ ُ ‫عْنُه َأْل‬ َ ‫ط‬ ّ‫ح‬ َ ‫َأْو ُي‬ 258. Rasulullah n bersabda: “Wahai Abdullah bin Qais! Maukah kamu aku tunjukkan perbendaharaan Surga?” “Aku berkata: “Aku mau. Allah Maha Besar. belas kasi-hanilah aku. 20 HR.’ Orang Badui itu berkata: ‘Kalimat itu untuk Tuhanku. Maha Suci Allah. Tidak mengapa bagimu untuk memulai yang mana di antara kalimat tersebut. Abu Dawud menambah: Ke tika orang Arab Badui berpaling. Al-Hakim 1/503. Alham-dulillaah. Seorang laki-laki apabila masuk Islam. Rasulullah n bersabda: “Apakah seseorang di antara kamu tidak mampu mendapatkan seribu kebaikan tiap hari?” Salah seorang di antara yang duduk bertanya: “Bagaimana di antara kita bisa memperoleh seribu kebaikan (dalam sehari)?” Rasul bersabda: “Hen-daklah dia membaca seratus tasbih. Nabi n mengajarinya shalat. menurut riwayatnya ada ke terangan: Sesungguhnya kalimat-kalimat tersebut akan mencukupi dunia dan akhiratmu. hadits tersebut adalah shahih.”17 ‫ َبَلى‬:‫ت‬ ُ ‫جّنِة؟(( َفُقْل‬ َ ‫ن ُكُنْوِز اْل‬ ْ ‫عَلى َكْنٍز ِم‬ َ ‫ك‬ َ ‫س َأَل َأُدّل‬ ٍ ‫ن َقْي‬ َ ‫ل ْب‬ ِ ‫عْبدَ ا‬ َ ‫ ))َيا‬:n ‫ َوَقاَل‬-260 ((‫ل‬ ِ ‫حْوَل َوَل ُقّوَة ِإّل ِبا‬ َ ‫ ))ُقلْ َل‬:‫ َقاَل‬،‫ل‬ ِ ‫سْوَل ا‬ ُ ‫َيا َر‬ 260.”21 . At-Tirmidzi 5/462. ampunilah aku.‫ي‬ ْ ‫ي َواْرُزْقِن‬ ْ ‫عاِفِن‬ َ ‫ي َو‬ ْ ‫ي َواْهِدِن‬ ْ ‫حْمِن‬ َ ‫ي َواْر‬ ْ ‫غِفْر ِل‬ ْ ‫َالّلُهّم ا‬ 263. maka ditanam untuknya sebatang pohon kurma di Surga. berilah petunjuk kepadaku. Menurut pendapatnya. 22 HR. melindungi (dari apa yang tidak kuinginkan) dan berilah rezeki kepadaku. Imam Adz-Dzahabi menyetujuinya. Se-dang zikir yang terbaik adalah: Laa Ilaaha Illallaah.‫ل‬ ُ ‫ضَل الّذْكِر َل ِإَليَه ِإّل ا‬ َ ‫ َوَأْف‬،‫ل‬ ِّ ‫حْمُد‬ َ ‫عاِء اْل‬ َ ‫ضَل الّد‬ َ ‫ن َأْف‬ ّ ‫ ِإ‬-264 264. .‫جّنِة‬ َ ‫خَلٌة ِفي اْل‬ ْ ‫ت َلُه َن‬ ْ ‫س‬ َ ‫غِر‬ ُ ،‫حْمِدِه‬ َ ‫ظْيِم َوِب‬ ِ ‫ل اْلَع‬ ِ ‫نا‬ َ ‫حا‬ َ ‫سْب‬ ُ :‫ن َقاَل‬ ْ ‫ َم‬-259 259. Lihat pula Shahihul Jami’ 5/531 dan Shahih At-Tirmidzi 3/160.‫ت‬ َ ‫ن َبَدْأ‬ ّ ‫ك ِبَأّيِه‬ َ ‫ضّر‬ ُ ‫ َل َي‬،‫َأْكَبُر‬ 261. Lihat pula Shahihul Jami’ 1/362.”16 .‫لًما َأُقْوُلُه‬ َ ‫ي َك‬ ْ ‫عّلْمِن‬ َ :‫ َفَقاَل‬n ‫ل‬ ِ ‫سْوِل ا‬ ُ ‫ي ِإَلى َر‬ ّ ‫عَراِب‬ ْ ‫جاَء َأ‬ َ -262 ‫حْوَل َوَل‬ َ ‫ َل‬،‫ن‬ َ ‫ل َربّ اْلَعاَلِمْي‬ ِ ‫نا‬ َ ‫حا‬ َ ‫ سُْب‬،‫ل َكِثْيًرا‬ ِّ ‫حْمُد‬ َ ‫ َواْل‬،‫ل َأْكَبُر َكِبْيًرا‬ ُ ‫ ا‬،‫ك َلُه‬ َ ‫شِرْي‬ َ ‫حَدُه َل‬ ْ ‫َو‬ ْ ‫حْمِن‬ ‫ي‬ َ ‫ي َواْر‬ ْ ‫غِفْر ِل‬ ْ ‫ َالّلُهّم ا‬،‫ ُقْل‬:‫ي؟ َقاَل‬ ْ ‫ي َفَما ِل‬ ْ ‫حِكْيِم(( َقاَل َفَهُؤَلِء ِلَرّب‬ َ ‫ل اْلَعِزْيِز اْل‬ ِ ‫ُقّوَة ِإّل ِبا‬ .”20 :‫ت‬ ِ ‫عَو ِبَهُؤَلِء اْلَكِلَما‬ ُ ‫ن َيْد‬ ْ ‫لةَ ُثّم َأَمَرُه َأ‬ َ‫ص‬ ّ ‫ ال‬n ‫ي‬ ّ ‫عّلَمُه الّنِب‬ َ ‫سَلَم‬ ْ ‫جُل ِإَذا َأ‬ ُ ‫ن الّر‬ َ ‫ َكا‬-263 . 18 HR. HR. mana yang untukku?’ Rasul bersabda: ‘Katakanlah: Ya Allah! Ampuni-lah aku. Muslim 4/2073. Tuhan sekalian alam dan tiada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah Yang Maha Mulia lagi Maha Bijaksana. kemudian beliau memerintahkan agar berdoa dengan kalimat ini: ‘Ya Allah.”19 ُ‫ َل إَِليَه ِإّل ال‬،‫ ُقْل‬:‫ َقاَل‬. belas kasihanilah aku.”22 ‫حْوَل‬ َ ‫ َوَل‬،‫ل َأْكَبُر‬ ُ ‫ َوا‬،‫ل‬ ُ ‫ َوَل ِإَليَه ِإّل ا‬،‫ل‬ ِّ ‫حْمُد‬ َ ‫ َواْل‬،‫ل‬ ِ ‫نا‬ َ ‫حا‬ َ ‫سْب‬ ُ :‫ت‬ ُ ‫حا‬ َ ‫صاِل‬ ّ ‫ت ال‬ ُ ‫ اْلَباِقَيا‬-265 16 17 HR. Muslim 4/2073. Nabi n bersabda: “Sungguh dia telah memenuhi kebaikan pada kedua tangannya”. wahai Rasu-lullah!” Rasul berkata: “Bacalah: Laa haula walaa quwwata illaa billaah. Rasulullah n bersabda: “Perkata-an yang paling disenangi oleh Allah adalah empat: Subhaanallaah. lalu berkata: ‘Ajari aku dzikir untuk aku baca!’ Rasul n bersab-da: ‘Katakanlah: Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah Yang Maha Esa. Imam Adz-Dzahabi menyetujuinya. maka ditulis seribu kebaikan baginya atau seribu kejelekannya dihapus.

Kalimat-kalimat yang baik adalah: “Subhaanallaah. serta kamu dikaruniai kebaikan-nya. karya An-Nawawi.DOA PENGANTIN KEPADA DIRINYA 191. Ibnu Hajar berkata: “Hadits tersebut adalah shahih menurut pendapat Ibnu Hibban dan AlHakim. “Semoga Allah memberi berkah kepadamu dan atasmu serta mengum-pulkan kamu berdua (pengantin laki-laki dan perempuan) dalam kebaikan. binatang yang berbisa dan pandangan mata yang jahat.. walhamdulillaah.DOA KEPADA PENGANTIN . 23 HR. “Semoga Allah memberkahimu dalam anak yang diberikan kepadamu. (QS. dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Dan orang orang yang berkata: "Ya Tuhan kami. beliau membaca: .” 24 48. Apabila seseorang di antara kamu kawin dengan seorang perempuan atau membeli pembantu. Ibnu Hajar mencantumkannya di Bulughul Maram dari riwayat Abu Sa’id kepada An-Nasa’i.‫خْيٍر‬ َ ‫ي‬ ْ ‫جَمَع َبْيَكُمَا ِف‬ َ ‫ك َو‬ َ ‫عَلْي‬ َ ‫ك‬ َ ‫ك َوَباَر‬ َ ‫ل َل‬ ُ ‫كا‬ َ ‫ َباَر‬-190 190. 25 HR. Ahmad no. mengaruniakan kepadamu sepertinya dan meli-patgandakan pahalamu. dan Shahih Al-Adzkar lin Nawawi. wallaahu akbar. wa laa ilaaha illallaah. sanadnya shahih. 26 HR.”23 ANAK SHOLEH ٍ ‫عُي ي‬ ‫ن‬ ْ ‫جَنييا َوُذّرّياِتَنييا ُق يّرَة َأ‬ ِ ‫ن َأْزَوا‬ ْ ‫ب َلَنييا ِم ي‬ ْ ‫ن َيُقوُلييونَ َرّبَنييا َه ي‬ َ ‫َواّلِذي‬ (74) ‫ن ِإَماًما‬ َ ‫جعَْلَنا ِلْلُمّتِقي‬ ْ ‫َوا‬ 74. dari segala setan.DOA PERLINDUNGAN KEPADA ANAK 146.((‫ن َلّمٍة‬ ٍ ‫عْي‬ َ ‫ن ُكّل‬ ْ ‫ َوِم‬،‫ن َوَهاّمٍة‬ ٍ ‫طا‬ َ ‫شْي‬ َ ‫ن ُكّل‬ ْ ‫ل الّتاّمِة ِم‬ ِ ‫تا‬ ِ ‫عْيُذُكَما ِبَكِلَما‬ ِ ‫ ))ُأ‬-146 “Aku berlindung kepada Allah untukmu berdua dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna. lihat Majma’uz Zawa’id 1/297. Al-Bukhari 4/119.” Sedang orang yang diberi ucapan selamat membalas dengan mengucap-kan: “Semoga Allah juga memberkahi-mu dan melimpahkan kebahagiaan untukmu. Al-Furqon: 74) 47.‫ل‬ ِ ‫َوَل ُقوَّة ِإّل ِبا‬ 265. dan dia dapat mencapai de-wasa.‫ك‬ َ ‫َثَواَب‬ ‫َوَيُرّد‬ 145.UCAPAN SELAMAT BAGI ORANG YANG DIKARUNIAI ANAK DAN BALASANNYA . walaa haula walaa quwwata illaa billaah.”25 79. hal.‫ َوُرِزْق يتَ ِب يّرُه‬،‫شّدُه‬ ُ ‫ َوَبَلَغ َأ‬،‫ب‬ َ ‫ت اْلَواِه‬ َ ‫شَكْر‬ َ ‫ َو‬،‫ك‬ َ ‫ب َل‬ ِ ‫ك ِفي اْلَمْوُهْو‬ َ ‫ل َل‬ ُ ‫كا‬ َ ‫ َباَر‬-145 ‫جَزَل‬ ْ ‫ َوَأ‬،‫ل ِمْثَلُه‬ ُ ‫ك ا‬ َ ‫ َوَرَزَق‬،‫خْيًرا‬ َ ‫ل‬ ُ ‫ك ا‬ َ ‫جَزا‬ َ ‫ َو‬،‫ك‬ َ ‫عَلْي‬ َ ‫ك‬ َ ‫ك َوَباَر‬ َ ‫ل َل‬ ُ ‫كا‬ َ ‫ َباَر‬:‫َعَلْيِه اْلمَُهّنُأ َفَيُقْوُل‬ . 513 menurut penertiban Ahmad Syakir. oleh Salim Al-Hilali 2/713. Semoga Allah membalasmu dengan sebaik-baik balasan.‫عَلْيِه‬ َ ‫جَبْلَتَها‬ َ ‫شّر َما‬ َ ‫شّرَها َو‬ َ ‫ن‬ ْ ‫ك ِم‬ َ ‫عْوُذ ِب‬ ُ ‫ َوَأ‬،‫عَلْيِه‬ َ ‫جَبْلَتَها‬ َ ‫خْيَر َما‬ َ ‫خْيَرَها َو‬ َ ‫ك‬ َ ‫سَأُل‬ ْ ‫ي َأ‬ ْ ‫َالّلُهّم ِإّن‬ Ya Allah! Sesungguhnya aku mohon ke-padaMu kebaikan perempuan atau pem-bantu ini dan apa yang telah Engkau ciptakan dalam wataknya. hendaklah meng-ucapkan: . Adalah Rasulullah n berdoa un-tuk perlindungan Hasan dan Husain. Kamu pun bersyukur kepada Sang Pemberi. anugrahkanlah kepada kami isteri-isteri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami). Dan aku mohon perlindungan kepadaMu dari kejelekan perempuan atau pembantu ini dan apa yang telah Engkau ciptakan dalam wataknya. kecuali An-Nasai dan lihat Shahih At-Tirmidzi 1/316. 349. Penyusun-penyusun kitab Sunan. . 24 Lihat Al-Adzkar.”26 80.

Dr. barangsiapa yang berkata jelek. Al-Bukhari 6/141. .” Beliau bersabda: “Ya.PELEBUR DOSA MAJELIS . “Maha Suci Engkau. dan jauhkan setan untuk mengganggu apa yang Engkau rezekikan kepada kami. engkau selalu mengakhiri dengan beberapa kalimat itu. barangsiapa yang berkata baik akan disetempel pada kebaikan itu (pahala bacaan kalimat tersebut). Abu Dawud 2/248. Ibnu Majah 1/617 dan lihatlah Shahih Ibnu Majah 1/324.Apabila membeli unta. 308.”27 81. Faruq Hamadah menyatakan. beliau mengakhirinya dengan beberapa kalimat. hadits tersebut shahih dalam Tahqiq ‘Amalul Yaum wal Lailah. aku memujiMu. Imam Ahmad 6/77. HR. aku minta ampun dan bertau-bat kepada-Mu. Ashhaabus Sunan dan lihat Shahih At-Tirmidzi 3/153. An-Nasa’i dalam kitab ‘Amalul Yaum wal Lailah. karya An-Nasa’i hal. dia berkata: “Setiap Rasulullah n duduk di suatu tempat. lalu meng-ucapkan seperti itu. Muslim 2/1028.”29 27 28 29 HR. hal. HR.” HR. Dari Aisyah. ya Allah. membaca Al-Qur’an atau melakukan shalat. maka kalimat tersebut merupakan penghapusnya. 273. (Kalimat itu adalah: Subhaanaka wa bihamdika laa ilaaha illaa anta astaghfiruka wa atuubu ilaik). setiap membaca Al-Qur’an dan setiap melakukan shalat.‫ن َما َرَزْقَتَنا‬ َ ‫طا‬ َ ‫شْي‬ ّ ‫ب ال‬ ِ ‫جّن‬ َ ‫ن َو‬ َ ‫طا‬ َ ‫شْي‬ ّ ‫جّنْبَنا ال‬ َ ‫ل َالّلُهّم‬ ِ ‫سِم ا‬ ْ ‫ ِب‬-192 192. hendaklah me-megang puncak punuknya.”28 85.” Aisyah x berkata: Aku berkata: “Wahai Rasululllah! Aku melihat engkau setiap duduk di suatu majelis. Ya Allah! Jauhkan kami dari setan. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau.DOA SEBELUM BERSETUBUH .‫ك‬ َ ‫ك َوَأُتْوبُ ِإَلْي‬ َ ‫سَتْغِفُر‬ ْ ‫ َأ‬،‫ت‬ َ ‫ن َل ِإَليَه ِإّل َأْن‬ ْ ‫شَهُد َأ‬ ْ ‫ َأ‬،‫ك‬ َ ‫حْمِد‬ َ ‫ك الّلُهّم َوِب‬ َ ‫حاَن‬ َ ‫سْب‬ ُ -196 196. “Dengan Nama Allah.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful