.j;i-i,Jt

Jor-'./t et ^-it Ji--=

,+,Jt vt-;*\

JuduAsli: I IL I O T I D H A 'S H I R A T H M U S T A O I M U
M U K H A L A F A T A A S H H A B I L J A HI M

Pen lis: u S y a i k h ulls l a ml b n uT a i m i y y a h D i T ah q i qo l e h : f l K h a l i d i nA b d u lL a t h iA s - S a b ' uA l a m i y b ; EdisIndonesia i

JALANISLAM VERSUS JALANSETAN

Penerjemah Editor Khaththath DesainSampul

: A B U F UD H A I L f ; D r s . A b d u l l a h N 4 a n aA m i n : Team At'TibYan J : S t u d i o R a f f i s u a l , l C i k a r e tR a y a K o m p l e k C i k a r e tH i j a u B l o k C - 7 Tel./Fax: (0251) 485663 Bogor, 16001 : studio At-Tibyan : P e r t a m a ,O k t o b e r 2 0 0 1 :At-Tibyan - Solo Jl. Kyai Mojo 58, Solo, 57117 telP./Fax \0211) 652540 k P u s t a a@ t i b Y an .c o m

Layout Cetakan Penerbit

Tidak Patut Seorang Muslim Mengambil Hak Saudatanya fanpa SeiTin Datinya.

vi

AshhabilJahim MustaqimMukhalatata lqtidha' Shirathil

PENGANTAR PENERBIT

BI SM ILLAHI RRAH MAN I RRAHIE M uatu.kenyataan aneh yang menggejala sebagian di besar kehidupan kaum muslimin, yakni pola hiclup /asyab&1fu (meniru-niru) kaum kuffar yang nota bene adilah musuh_

musuh Allah dan Rasul-Nya. Kaum kuffar, baik yahudi, Nashrani atau musyrikin menjadi panutan pada sebagianbesar pola hidup kaum muslimin. Tak scdikit kaum muslimin yang gava hidup, berbicara,berpakaian, bergaul, berhari r.rva,berbujrya d"anlainlain menverupai kaum kuffar. Kemungkinan ini memang jauh_jauhwaktu sebelumnya telah diingatkan Raulullah H dalam banv.rk haditsnva. T n s v n b h r dte n g a n k a u m k r r f f a r r d a l . r h b r h . r v a b e : . r r i a n g t a k d a p a t l dianggap cnteng.

\t

Demi mengingatkan umat Islam terhadap bahaya tasyabbuh dengan kaum kuffar, maka Syaikhul lslam Ibnu lrimivvah sccara khusus menggoreskan tinta cmasnya, dan hasilnya adiLh seb,lah kitab spektakuler yang senantiasa aktual menjadi kajian sepan;ang zaman. Kitab "Iqtidha'us Shirathil Mustaqiem Mukhalafaii Ashhabil fahim"adalah buah karya beliau yang secarakhusus membahas permasalahan di atas. Selain masalah tasyabbuh, beliau juga mengingatkan umat Islam agar mewaspadai bid'ah dan macam ragamnya baik yang berupa i' tiqadiyyah atau amaliah. Bid'ah-bid,ah itu banyak cliiebailuaskan olehpara Qabrrriyyun,(penyembah kubur) dan Shifiyyun (pelaku sufi) d a n b e r b a g a i f i r q a h - f i r q a hs e m p a l a n l a i r L n y a . Silat nl-ghtiuw (berlebihan) terhadap nabi, qubumya, peninggalan_

Pengantar Penerblt

vii

nya atau ahli baitnya, juga termasuk perkara pentrng yang tak luput dari sorotan beliau. Pendek kata, kitab terseblrt betul-betul layak dijadikan rujukan permasalahan agama, mengingat padat dan luasnya persoalan yang dibahas di dalamnya. Dalam edisi terjemahan Indonesia, buku tersebut diberi judul : Jalan Islam Versus falan Setan" . Bagi pembaca yang hendak memiliki panduan meniti Jalan Islam dan menyelisihi Jalan Setan, tetap berada di dalam Shirathal Mustaqicm dan tidak terperosok ke Naar Jahiem, dipersilakan membaca dan menelaahnya. Pilihan untuk menter.jemahkandan menerbitkan kitab Syaikhul Islam terscbut di atas kami anggap tindakan yang tepat dan cermat, mengingat pokok-pokok persoalan yang dibahas di dalamnya sangatlah esensial. Selamat menelaah pasal demi pasal dan dapatkan pemahaman yang selaras dengan manhaj Salaful Ummah.

Penerbit

viii

lqtidha' Shirathil MustaqimMukhalatataAshhabilJahim

X!

lslleqe1

€g "" lprun qeSual rc lllg ueSu€lexdepeqral npr^rpul snlln) 0I "" " rneduelaltl) mmn1nr15 d"XS 6 (se1ug €E.
lPr-ul') uer8eqa5 upln)€lrq Suel ue8ua,raaladua; 'g lodu:o1a;4 " " '- e.,(uuelde:aua111 IepIJ unrupN uprpuaqa) leua8uayq I 0g 'rl)lx delrsrag uep nr.ull ue4,{unqr-uaduary '9 " " " 8l "" " """ ""-"""' peseH I 1t """"" "" ?ue,t lul leurn uelnlelq Lr 'tr uelv Srlero-3uero upp qellx qqv uepselqa) ue6 uer8eqo5 " " 'ruerqseN upp IpnLIeAuprnjnlrx 1u13ue4 g "" 0t lg 0l " 0t "" " " "" " " "" ruerqseN r.{PIPpv /rpnqe1 LIplppV rolrnrx!3 8r-rel r,uney 7 lesasral 3ue.{ "" LIPIIVsnlntc " Sued rqeS qa16 (ue1:eferg) e.,uuqr6 3ue.,( uarq 1 " " "

rqENreSEqas pEruueqntrl 3# E,{usnlnrCEsptr runlaqas ErsnuPtrlEtufl Isrpuox : IEsEd tr l
l?, "'-'-"--'--'-"""""""""' IuI n{ng srlnual trP{PS Ise^llol I g """""""""""""""""" qefdlurrul nuql uTEISI 1nq4e,{5 r;erSorg g"""""""""""" ruI nlng Illlauad uEIEunSrc 3ue1 epo1a141

'i:|l:'::,:iim:l::':*::l::1'-1'lT
llqrauad relueBua;

tst uvrJvo

Sistematika Lain Dalam Menerangkan Pembagian . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .5 4 11. Kependctaan......................... r 1 2 . M e n j a d i k a n K u b u r ; r n - k u b u a n S e b a g a iM a s j i d . . . . . . .... . . . . . . . .5 5 .13. Pokok Dasar Dien Kaum vang Sesat Adalah .. D c n g a n M e m b a n g k i t k a n N a f s u H e w a n i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..--5 5. . . . 1.{.Masrng-masing Golongan \{cnyalahkan fiolongan yang Lain .. . 56 15. BeberapaI Ial yang Berkaitan Dengan Ash-ShiratulMustr.lim, .. . . M d a n H r . r b u n g a n a s i n g - m a s i n gD i A n t a r a n y a . . . . . . . - - . . . . . . . . . - 5.7. 16. Pemaparan Scbagian Sebab yang Melatarbelakangi Diwajibkannya Membcdakan Diri Dari Mereka Dalam Caya

Hidup

Pasal : Pemaparan Dalil-dalil Dari Al-Kitab dan AsSunnah SertaIjma', Tentang Perintah Menyelisihi Orangorang Kafir/ dan Larangan Untuk MenyeruPai Mereka
17. Mengapa Harus Menyelisihi dan Tidak Menyerupakan Diri...60 18. Ayat-ayat yang Menunjukkan Atas Keharusan Membedakan Diri Dari Ahli Kitab Menetapkan Tat:lttd Uluhiyyah....... . .....61 19. Hikmah Pemindahan (Arah) Kiblat: Menyelisihi Orang'orang . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . 6 6 Kafir ................. 2 0 . K r i t e r i a K a u r n M u k m i n i n d a n O r a n g - o r a n gM u n a f i k i n . . . . . . . . . 7 1 21. Yang Bcrkaitan Dcngan Amalan Den Seseorang,Baik Untuk .-. .. ..73 K e p e n t i n g a nP r i b a d i A t a u O r a n g L a i n . . . . . . . 22. Kedudukan Huruf " Knnf" Dalam Kalimat "Kalladzilna mtn " qablikunr (SebagaimanaOrang-orang Sebelum Kamu)..... .......76 23. "sepertiHari Ini, Tidakyang Dicari, Tidnk PuIa ynng Mencari.". ..76 . . 2 4 . P e n g e r t i a nK a t a K h a l a a q / " B a g i a n " . . . . , . . . . . . . . . . . . ...... . - . . . . . . . . 8.0 "Menikmati Bagian 25. Hikmah Penggabungan Antara ( D i D u n i a ) D c n g a n M e m p e r b i n c a n g k a nK e b a t i l a n " . . . . . . - . . - . . . 8 3 26. Konteks Pcmbicaraan Dalam Al-Qur'an Bcrlaku Untuk 8. S e m u a M a n u s i a H i n g g a A k h i r Z a m a n . . . . . . . . . . . . . - . . . . . . . . . . . . . - . 5. . . . 27. Hadits-hadits yang Memperingatkan Kita Untuk Tidak Menyerupai Orang-orang yang Dimurkai Allah Dan Orang. . . . . . . . .. . . . . - - - - . . . . . . U o r a n gy a n g S e s a t . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28. Kekhawatiran Rasul H Akan Timbulnya Bencana Dari MustaqimMukhalafataAshhabilJahim lotidha' Shirathil

tx
ZEI ItI '" " "" "

tslJeueo
"" "' pduurpJeur-rxeJel\tr depeqra:Lsrual uerunurna) " " e,{uuenlps-upnlps depeq.ral srua{ uer,unruna; """ " gF

71 uedelSun nlps rrep lellnyq ueq:a8ual IEIue8uap >1e11n1i uedelSun u€qraBuad pJeluv r.Eepaqrad 9l .' e,{ulers:ed-1ersre.1 r1ndqa141 0SI """ "" 'gt Sued (de13ua17runtun) Jrsuaqardtuo;4 e1e;queunrunax " "" uerunluna) ruerptrN ?ll ft p 62I"""""""""-' e , { u e p u a ge 1 e ; u e 8 u a 6 q p l u u a d L21""""""""""' e8nf r1:erag e{:a;,1eley ue1eun33ua1t1 ue8uaq qulurra4 ry ete>I rpIV rlrTrluan eLaX etp) pnuas p.^qeg ueselaluad Zt lzl uplpg rrJp; SZI """" """" rnrurTsn1 urne) upsnlll rueFueual,,q tr 3uer6 ueqelreladrual^ Intun elutpls prpd Suerelalnqreurn It ' '' " " """ """r1;8y Suero-3ue:6 9II''''' nrrualAl ue3ue:e1 ue11nlunuayq Sued ue,rn$1y 1e,{e1e,,{y '6p ' ' " tII''' , , q e , { , ( q r q rS u e r o - 8 u e . r g { ueSuaC urC uelednra.,{ua61 1n1u11ue8uerul 1eua8ua111,, upssq€quad rrEC Irqrupr6 esrg 8ue-,(qepreC re8eqlag '69

-snpual I uEurTe,{a)qalo ue)llnqtuplq Suef leqp1y edy
" e,{uue1r,rt1eua4 r.ueleq 90I "" "" /qseN s{al rue1e6Suepeyal ueqrsrlasrad' 8 t e8n{ Suepe>ga1 ' (elarrp Sued) 1U""""""""""' epeda;4 ersnuul,q 3rru€3ua11Suel qeqa5qelepy ueqrsrlasrad rnedr.uelayrlTrlSuaq (se1eg de>15)dq8eg upp upqopoqa; .L€ uelquqadual4Sued;e11p11'9S 90I ""plarral e.{rr4eqrlntps r.{cles '99 " "" " " '(ueupM€paq 8uei) 4puot1pl1 ngl" "" lvp1441 'is " " -" '(uuue.u.e1rrq Z0I " " "" )epq 8uef,),nozotauul tt1t1t11 . 'g€ Z0I " JelprPii rue)€rx-urP)ej,^\tr .' uerxrTPqza) uPp ueqopoqax rrPC z0I " " " qeqas-qpqas'z?. (q€,prgr}{V upxuplux rC) upr{rsrl3srad IESprag " "" elarr3l)prlrd r{elag Enpsx ' I t 00I'0€ 00I " " ""urPJel trPnc Ppv ue,rnolv lnlnuatrtrupr.{rsrTasrad " ""'len,qe'{5 66""""""" ""
g8 "" rsrqr.uv ueIru,lelal,rl 8ue.{ uer.{rsqaslad:esag uer8eqag '67 " """ tnqasral etunq uerSeg rlpuqrual4i uepserqa)

gupf aplas rp8EqragIIEC 3ue,{ Qpbe1uo14 Zl€sas IEsErafl

49. Penyelisihan yang Bersifat Mutlak Tak Dapat Diaplikasikan Dengan Sekedar Penyelisihan Dalam Satu Saja Hal . . . . . . . . . . . . . .1 . 3 2 Apapun Adanya 50. Tujuan Beralih Dari Ungkapan yang Khusus Kepada Ungkapan yang Lebih Umum............... ........133

51. Mengetahui Ungkapan Umum Dengan Tujuannya, Mengharuskan Seseorang Juga Mengetahui Pengertian . .4 U n g k a p a n K h u s u s D e n g a n T u j u a n n y a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.3 . . . . . 52. Ketentuan Hukum Dcngan Tambahan Kata Sambung "Faa" (maka/lalu) Menunjukkan Itu Merupakan Alasan . . . . . . . . . . . . . . . . .3.5 . 1. . Hukumnya.......,

53. Kekufuran Adalah Penyakit Hati, Maka Hindarilah P e n y e r u p a a nD i r i D e n g a n O r a n g S a k i t .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I

54. Seluruh Amal Perbuatan Orang-orang Kafir Memiliki Kelemahan yang Menghalangi Mcrcka Untuk Dapat ...........................1 MengambilManfaatnya...... 55. Menyelisihi Orang orang Kafir Termasuk Tujuan Syari'at.....13E 56. Dilarangnya Shalat Pada Beberapa Waktu Tertentu, Karena Dikhawatirkan Menyerupai Orang-orang Kafir ......148

57. Syarl'at Memutus Jalan Penyerupaan Diri Dalam Arah, .5. W a k t u d a n T r : m p a tt e m p a t I b a d a h . . - . . . . . . . . . . . . . . . . . - . . - . . . . . . - .1 . . 0. . . . . . 58. Membela Ismc-isme dan Hukurnnya ............. L62 59. Mengorientasikan Diri Kcpada Ungkapan Yang Syar'i itu Lebih Baik Daripada Mengorientasikan Kepada Selainnya..-164 6 0 . K e r u s a k a nD a l a m A g a m a , A d a D u a M a c a m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 6 61. Mcrusak Kehormatan Tempat Pcribadatan Lebih Berbahaya .7 . D a r i p a d a M e r u s a k K e h o r m a t a n W a k t u B e r i b a d a h , . . . . . . . . . . .1 . .0

62. Jahililyah Sebagai Ungkapan Dari Satu Kondisi dan . . . . . . . . . . . . . .L.7 I . .. J a h i l i y y a hD a l a m D i r i P e l a k u n y a 63. Kejahilan Ringan dan Kcjahilan Ganda..................................1

64. Jahiliyvah SecaraMutlak Kejahiliyahan Di Zaman Tak T e r b a t a sd a n K e j a h i l i y a h a nY a n g K h u s u s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . 1 . 7 3 65. Larangan Untuk Mendatangi Lokasi-lokasi Bekas Tempat Orang-orang yang Disiksa Kecuali Bila Diringi Tangisan dan 7. . l a r a n g a n M c n g g u n a k a n M a t a a i r M e r e k a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7.4. . . . 185 66. Larangan Shalat Di Tempat Bekas Terjadinya Siksa ............... 67. Tempat-tempat Terjadinya Kekufuran dan Kemaksiatan xii lqtidha'ShirathilMustaqimMukhalafataAshhabilJahim

.{uaruueSue:e1 11 ".{ r8eg eualuy re8eqag ue{ie{alrc {nlun r{elPpv'lPJrsqenqasrrec Ipsv unlnH 6l 'qEJErV SuEpEJ 8u€Affi rIEIInInsEu qEqlnqx IC rPsagsssEuuafl uEC lrqurErc IEdEC8up.nra.{sv rrpH r.!!!x lstreueo ueSuaq rlJ€) 8ue:o-Bue"rg r8eg epaqtua.{ua11 upc rpnqe elv ueleledJag 0l " n11ue8uag uptrplrag Sued uep eern.il""" """"""" nll IpH'upuprura) upp upleelay u€>lu€lefuat{ lpdrxal uolpelrq nlp1 ?rulsIC esIIS rpufial qeu:a4 {eprl 3ue. upruuag Zl 'e1arc1.{ 66I"""""""'-""' .{ulnrunl.{uerEIEIaJ EdPraqafl IpsEd : .repuq8uay\tr uep 1nsel epeda.1 un8uequra6l 1epr1 re8y uele?r.rtr rl:ado5 f6I" " "" " " spJa) rlpr{rag upgua6 qelry lp{V rednra.{ue8uag uelSurpupqrc rqpN 1e1eqg eduue8urs g1 622 " " ueelapuaday dnpr11r.rsr6l rppalas uelng 8ue.\ ueg epl \tr lu.u.1 e. uer8uqa5 ueln1€lr6 Z0Z" """ " eserg8ue." " uernqn) sely rg pr[sey.{uueseleg uerl:a8uag ue{rleqrua)rC ue€sprqa) eleBag esen8ua.r6 redn:alual41 :r{plppv €r2""""""""""" r{ellv lplteds uep erueSy ue. ppuEJuDIFaquaL{ Zg :EruE ad rsJa^ : IEs€d "'rlt€) 3ue:o-3ue.^tvr{plepvur6 eqeurJhl El qepeq ue8ua6udu1e11 urel'uve1?vetr qze1e1 IIZ '11 upeda.re{y e.uner{S69 68I " "" """ rtqeqz 881 ptef.. --nll IeH t6t " " "" " Lueleq €laral\ redn:a..q 9t2 1n1u11 /qe.{u:epnruat\l qeqaluad lg q11aquadua11 ue8uerel gg l0Z " Sueln1uep nln) uelr:unBBua11 's€laftadurary "" " "" " ueSuerala.1 IpuV 91 r-JPIIV uPlrmrnl!3 qalo ala Dm n\aua\qns 8lz lDI Sued uelrlnsa.assnreH lntunllc LupleH uep IeleH preluv upppaqulad gg " snBegqelepy .197 'ul)tslhtr3ue:o-Buer6ue8uaq """"""" "" t22 prpluv LunInH rseuurrrlsrq edu8uerepq 11 lrTll lodurola) " " " ruelsl l€rul] uelenqrad lzz rleluplng rtspd Suel uenfn1 eduel e:eqtua8ua1.

29 90.. .. . ... ... Keutamaan DicapaiMelalui Tindak Perilaku............ ..... . .... .... . BangsaArab (Secara Umum) Lebih Mulia DaripadaBangsa Non Arab ... .. ..............Kaum Muslimrn Dalam Benhrk Rambut. . . ...... ..... Larangan Menyerupai Non Arab Melipuii KebiasaanLama Mereka Maupun Kebiasaan Mereka yang SedangPopuler..... . . Pujian dan CelaanHanyalah Atas xiv lqtidha'Shircthil M$taqim Mukhalafata Ashhabil Jahim .. ....... ...o r a n gY a h u d i .. 92... . . Orang orang Melakukan Sadl Memiliki Keserupaan Dengan O r a n g . .. ... .. . . .. 97... .......306 95..... ..... ......319 Kebencian.... Keistimewaan Arab .. 301 94........ .. ...... .... ....... ... 99... . .. .... Pakaian... 307 Keutamaan 96. 255 8 4 .2 91.. . 2 Pasal : Perbedaan Antara Meniru Orang-orang Kafir dan Syetan Dengan Meniru Orang-orang Badui dan Non Arab 88... .. ..29 93.... . . ..... r n y a .............. .. ... .......... .265 86..297 89.25 83.. 2 6 2 85...-.. ...269 Pasal : Perintah Untuk Membedakan Diri Dari Syetan 87. .. . ..... .. . MembenciArab AdalahTandaKemunafikan ..V'ersiKedua Berkaitan Dengan Dalil-dalil Dari Ijma' ....... . Menganggap BangsaNon Arab Lebih Utama dari Orang Arab Adalah Kemunafikan... . Dalil-dalilyang Menunjukkan Keutamaan Arab . .... Kecintaan.... Letak I-aranganUntuk Menyerupai Orang-orangBadwi dan Non Arab.. ... ... . . Cara Memahami dan Menguasai Ajaran Ad-Dien Hanyalah DenganBahasa Arab dan PolaFikir Bangsa Arab.. . .. . . .. .... .. . . ... .. .. .... 319 98.Bukan Itu L e w a tK e t u r u n a n.... ..... .... ..... L a r a n g a nM e l a k u k a n S a d l D a l a m S h a l a t. . ......... Nama-nama d a n L a i n S e b a g a i n y a.. ... Membedakan Diri dari Kelompok Orang Dari Kalangan Badui A r a b Y a n g B e l u m S e m p ur n a A g a m . ...... Membedakan Orang-orang Kafir dan Kaum Muslim Dengan Mengharuskan Orang-orang Kafir Itu Untuk Menyembunyikan Kemungkaran-kemungkaran Dalam Agama Mereka .. . .. .. ....... Mereka YangMenonjol Dalam ilmu Dari Kalangan Keturunan Non Arab . . . ..... ......... . .... .... . .. .... ... .. . .. Penyebab Adakah Ilmu yang Bermanfaat dan AmalShalih ... ..... ...

1 qeyupy " " "" " " uPunrnl3) Irllp ueln8 'IPJISupP n)elllad 'eseqpg ueC IEIIUIC ue-qeJV-uou-a{ nElV uP-qPrV-a) '007 "" " "" ' urPIsI uelng n€lv ruPIsI lPsec .{su uEtI-lrEH rueleo E{araIAI >IEpII : IESPJ u€3ua0 IJIC uE{EuEfuaI I ue{qaloqlc 9rs '.\ qeg e{aral^ ueeledura4 ue6 uPqPMel fgl g€t I.ueduayrtr(Sueuag) ne " " EInS rqeN e.r) e8rl rqnuarua1.AX lslreueo "" e.'(e11 Ig€ pIaraJAI erupsrag 1n11eluuelure:eqrq 3ue1ua1IIIep llle6 '80I >IEIlntr l Pre)as P{araIAI P.1 Inlun LxPIecl "" "" " rrPq-IIPH e1a:a1ntr e.{uay.€t " " r.nqeg ueeludu:a4 791 u8n{ P{uuEqEluPg suas nInqPPraI uEsEr{PqruaduPSuaP uESuElualrag uErnlnuad : Iessd e. ueH uepue${ela4+edural rg qrlaqutafualll '111 e1ara1A1 ' plaratrAl e..:nf1y) qelU-lV I'IEC IIIPpJIIEC 60I " " " ueq-uu11rq P{arrl4l e.{un{nH rreg uee. gpcl rrIC uElepaqual{ lnlun qe+urrad'901 ulPlec qell) IIqv €3rI rpefuatrAl uErBEg uEIrsE>IrlrsEl)lc qEru rlqv uPlPnqradIPtuv : IesEd 5St ePrn.' " r. uelua8uad ZII €9€ """ " """ i e r q e y {q € l e p v z9i" "'""""" ede..uelslurnlaqcs 'gg1 eerndsy urneqslag eselqral qepns qeJV 3ue:o-3uer6 . r.pal."" " ".{e5 |gE""" 1n113uere1a6 3ue.{ur1qeq7EuEdIrIEp-IIIPC uEISEqaS nze" """"""""" tz€ " 12e q€rY l0l Sued elra1l.^{ lruun ue8uerel uelleuedslq edulesy Fue{ ede-edy gtg '.raglreg 'snder4g qe1o1Sue." " u]ll-I-ulu'Iupp rPsag edn.4urnlaqas lerun 1er:ed5 e..re11 ItZ'"""" " "" r{euuns-sv u€p uP..(e:ad '791 ue8uaq urq ue1eure.1 pnq rrespplg snre11 detra1 e>1eyq " EpV l€plJ eurplas e1) r8eg ler:ed5 rpe[ua11 3ue1 1y1eq e1r..lnGlV gec Hepirleq '0lI r-npeq8uala.{uay.r3ruPpuoc 'elqe4Bue.{sy urneqg '901 ruelpq qell) IIr{y IIEC uIC uplepaquaq eledn:ag lqPN "' qel!) llt{V ue8uag r.{e.1 Lueleq elaral.{ (ue.rrg ueler.req-t.(EU rreH.

XVi lqtidha'ShirathilMustaqimMukhalafataAshhabilJahim .113.

1 elaraytr e.{e11 sruru.q .xsel uesrull -u€snrn LUplpCI railprr?) rplnlrag uec nrruatr dnlts .tft { """ "" " " rup.\l edulunurn eped r€srg ueq.plvupp rrunq uednprqa.1 upg qnel upjv upqe.4 r8eg qnre8ua4IIIIlluJl.{ey rr€r{-rreH .0tl \Zn 9It"""""" glt IIt" 6It 60t 90f 90t " " "" " "elarrtr\tr uep ueerrqura8a) ueIInqr.!!AX lq re\e] "" "" "' "" "" 8uefeg q1sex uep elurJ esp1 uollnqurual qsed ruru-rrrual trd"TS .unf .{puuns-sv ur'.t€l " """ " Fue.uruatr/r\i lpnB rlg ueeSSueqay redn:aluatr41691 +pdECElaral l e.ro-8ue:g r8eg LIr uar6 uputeqpruad upnJupra) up)lnquruaj{ lpdpq grspl { (qpqnur) llplpra1 leH ureleq e1a:a61 ue8uap pll) lrlcl uelednro.{upeLral eBn{ rsuanlasuolrag rupr..t[y ulp ln[un1a. r.Zll " .r6ue>1n1epq 1e{ueg eserg8ue.prqayue8uaq Inqrs Supl itEH .gtl " "" -.e.q IIt " " """ e.1 ledeq) srulqdg de4s.{ua11'geqnp1 Sued IpHlpH u€C uelprsleu.' ItpH rallerp) uprp)ntrrd uep ueednrasa.IgI .. epeda.g0I "" " " 8ue:oasa5 lerrr.uax nplv uernlnla. .urupe.lreH.{ uelerslerxa) uer8eqa5 3ue1ua1 uernlnuad .{ey ueq-ue11 eppd Dlara14tr " """ .9g1 3uur33ua11 edurunur11 u1a:aya.\ry 8ue.q FpH.es rrpH uep ele5 1e.q 8ur:r88uat\ upIV plaral nrruatr{.1 ue8uapr:rq rednraduaytl " " u€rnJnla) epeda.rag Sunrapual ersnuptr\l reseq lelqel .tlt glt "" " " " edun:r1rq Sued edy (tn13uapr.lgl " "" " "u€lprs)Er..reX 'uernJn1a) 8unpue8ua1.

{ eders8uereq -r.. c-l A=i& rrp rR 5-{..bqelued qetu!ppelnhl .r?1Kt .^. fff '.. (z0I : uPPrluI/llY ) . n-ir .r.1-r[nurau etl.DrDq4uedqewtppolnw rs>r! frtt:rj19 "-'rttj C...reuaq ue8uap rs)esraq n{V Iqep€qllp 1eq:aq 8ue.Suwo 4t11y tptdal uar1oyas nwa4 qapm)pqlaq rut1o1tq. qellv r8eq rfnd ele8as eduqnSSunsa b.{..L}}'\.. .raqrp Sued eders8uereg 'e1r1 uelenqrad lelup uelnrnqal elras e1r>1 e.urI uegeqe[a1r.> .repue8unpulpad uoqouau uep el11i -epedal undtue elurtuaur'el111-r:ep ue8uololrad uol{otlraru 'e..tqeq '1nlunlad e.h1 r - ri/:.{ur:aq 'r{ellv r{alo uel}Esasrp 3ue.(qailv tparla4 urp 1atauaq3ut6..{uese.{p-r8eq nqnlas qelepe m perulueqnl4l eMqeq ppu {pprl uep 1e33un1 eqe61 Sued qpllv uelurplatu .=i+--t a+r K 4AA!l: ffI:*..uaurledep Sued epe )epl ueq 'e.{uuellesaduau ledep Sued epe IepF .tdtrs{r -.y" -1p:>-? |1'e 7ry i_--". (i 1 .:'..1rurlsrtut Suatoas nSaqas ua4uupru rluut uutlttlas flub! tlopuEua[ uap 'uoam)pp4 ufiutauaq-nuaqas ua\uap 'uruuaq 3uurtSuuto..qelv qalo lnfunlad r.{ ppp )eprt e. -eiN-uPsnln uep eqluPq 'rslpsraq n{e uu6 e. Y Lll''-1': \l r' -t {.

maka ststltggtrhnya ia telah mendn1tat kentenangnn yang besar. Rambu-rambu itu akan mcnjelaskan metoda vangben."Hai sekalian manusia.memiliki ramburambu yang tepat dalam perjalanannyakembali kepada ajaran Allah. Agar betul-betul menjadi umat Islam sejati yang berhak mendapatkan pertolongan Allah dan keridhaan-Nya.-\.r'a metoda (manhaj) Ahlussunnah Wal Jama'ah dalam memahami Islam. s Ssuttggthnya AIIahselaht " menlaga rncngawasi darr kamtr.darr hubungan aturrLtlLim. mahami akidah yang merupakan pondasi dasar dari bangunan rnasyarakat Islami yang benar. Khususnya pada masa sekarang ini.H 9 lvr v.:-. bertaqwalah kamu kepndn Altah dnn katakanlah perkataanyang bt'ttnr. Dan bcrtaEunlah kcpaiaA ah yaug (metnTtergunakan) dengan namn-Nt1n kanu salingmenlintasatLt sann (Tteliharalah) lain. maka kebangkitan Islam akan menyimpang dari jalannya yang lurus. d o s a n t uD a n ..+. bahkan amat urgen. (An-Nisaa. umat ini harus -ticlak bisa tidak. *t Ai\s:t i.v iii LF. Nilai urgensinya betul-betul tcrlihat sekarang ini. 2 lqtidha' Shirathil MustaqimMukhatafata Ashhabil Jahim .:1) \ii t'r i. bertaqzunlah kepnda Rabb-mu yang telah mmciptaknn kamudnri diri yang satu. lakiIaki dan percmpuan yang banynk. barangsinpa menta'ati ALlLth dan Rasul-Nya. Dan kita meyakini dengan sepenuh hati bahr. Di mana kcbangkitan Islam telah mulai bergulir dan tampak b i a s n y a d i s e g a l ap c n j u r r r d u n i a .rr dalam me.1=f t:.n n t a l n n t u d a n n r e n g a n t p u n ib n g i m u d o s a . akidah dan ajarannya adalah manhaj yang paling benar yang harus disodorkan kepada umat Islam pada hari ini. Apabila metoda yang ditempuh tidaklah benar. { "Hai orang-orangyang berinnn.n$cnyi Allah mtruplbniki bagimrt a m a l a n ." (Al-Ahzaab : T0-71) Sesungguhnyamenghidupkan kembali warisan ajaranIslam yang meliputi pemahaman yang shahih tentang akidah adalah satu persoalan yang urgen. karena bagaimanapun juga. daripadanya tlnn Altah mcnciptaknn isterinyadartdaripadn keduatnla Allah memperkernbangbinkkan .

^.urr.(su1 rlueu l€rxprl ueq e88urq uelnfuelairaq 'rur Suerelas e38urq u:e1s1 snJal uelr{pq re[e1 elulrq:a1 relnru rrep 'nlr qeprle ue8uap uep Sueluauaur Suei p[es eders ledepuadas lepq qeS3ueduatu uep e.{u.uarx n1e1as 8ue.iur1ue33uau eyas u11al ozzv qe11y n. 7 t r a g .rrpp IessJaq ue -rSuqas Sued prsnueruuelenq Suepun-Suepun ue8uap e.( .u u n d n e l e E l a r a u J u e d e r n u e > 1 : e S u a p u a u1 e p r l ' e 1 a : a u s r y a l e u r r 'qe..[eq {oduolal -ueur uep ue8uoloS reBeq.reuaq Suei (fequeru) ppo}aur qplrul €red uep utullsnur unpl Plalaur uflPnl.7 lpqeqps ered 'P^uenpal )EIoualu undlDlrpas lepq 'urel-urel uep qepr]p ueyeos:ad qunlas r-uelep elras ffi qellnlnspd q p u u n s u e p u 1 1 u lo m o z z v r .u uerele r:ep 8ur1ed:aq €Iarrrx leqrlp om nelp 'rur lequeu uep elaroru ue3uedurr-.u e8nI uerlruap 'ue8uedurr.g r.rrpuas lnlrBuad uep urdr.Elalatu qipnsas 3ue..1 .plq rlqe up8uap ueleqap:ad r:epurq8uall .y u en'1 e. u q t .ro-3uero zpedal uellerse^ plarJur uep qrTeqssnJeles-sv qalo qndualrp 8ue.{ rqe51 rleuuns upp reuaq Sued qepr)p Elaquradre9eqasqel1y upllllplrp 3ue. 1 :1eq ede:aqoq ur€l€p rnruraJrJl EIarau rSolopola1.{uad uep ue>IESntalrrep eJpllTadJal ledep uele elsnueur Ielp'lur epolau ue8uaq .{ uelef epeda>1 qn8al Sue8ad:ag .{ue3uluaur 'lplun qpprle pJer{rlar..(uad qalo uelleqrlerp rlsed e. { p l l n q € l r ) e p e d a > 1.uad 'Irla apol 'ppolau rlrlnxax Sursetu-Burseu 8ue..{uqeqaluad '1eun qe8ual rp ue8uedurrduad rpefua1 r1e1der1a5 'uelesasa{ uep ueqetad:ad r:ep rBualuaqral uule 1e1e:edser.e btbqeluad LlewpputnN ruerJeHlV qedlnurpl nuql ruel€ssnpqv urq urleFI Inpqv urq ppur{V urelsl Inr{Ir€fS qelepe prlnru 8ue.(uad uep uurpluJla1 qnuad eseu-esuru eped unueS rJrpuas-r.{ rlrleqs prupln e:ed ueyrpeqBuau de1a1ollul Ltm zzv qe11y nlr q:adas uuBuudtur..{llaruarup€Ia+JaA .rrpeq-8uatulupll 'ffi r{ellnlnseu qnduralrp 3ue.{ .uet 'e..rd pJpr.raqurelep aI qe:adra1 undleurn v1e141 'r{pllv uarp 3ue1ua1 uenqela8uad r>1 -rlruralu Ieprl uep SuedrurduaruSuel ersnuelu uellplo Irser-{ rJ€p )plo yeseraq r8el uerBeqag rueun1 ple aursrueBedleJpslr.er.g (upnlesal) r{e.{qe.(erueln pletus rq 'ge11y ee.uuelrrlrruarx Sued qre8 leosleos ue8uap Inlun prsnupurIele r8eq ledual epe >1ep4 ue8tmqnq:aq ?ued qeprle uelposrad 1r13un-1r18un8ulx IpprI t 'EIaralx leqqndsleqqnls uelred€uar.

Bahkan terus terbuai dalam pelukan mereka. yang hanya diketahui (secara sempurna) oleh Allah saja. Disertai dcngan dalil-dalil dan penjelasantentang pcndapat mana yang bcnar dalam pcrsoalan-persoalanitu. mclcbur ke dalam arus pcmikiran kaum rasionalis. Sementaranya mengurangrnya berarti meninggalkan sesuatu ilmu yang telah diperintahkan. Banyak persoalan yang bcliau singgrrng dan beliau tuntaskan dalam buku ini. Buku ini termasuk buku yang penhng dalam pembahasan akidah. saya ingatkan setiap muslim yang memiliki ghirah terhadap diennya untuk menelaah buku ini dan merenungkan isinya. Sesungguhnya buku ini mengandung berbagai manfaat yang banyak sekali. u ' Beliau sungguh banyak memiliki jasa dalam tugas tersebut. orang-orang Yahudi dan Nashrani serta yang lainnva. Kedua hal tersebut akan menghantarkan kepada kebinasaan. sementaramereka tidak mengetahuinya dan lalai dalam menghindarinya.. seolah-olahmcreka itu adalah ibu kandung mereka yang rerclnra.Bukubuku beliau yang tak terbilang banyaknya adalah bukti atas hal itu. Dalam buku ini. saya memohon kepada AIlah agar menjadikannya pekeriaan saya dalam (mentahqiq) buku ini -meskipun penuh 4 MustaqimMukhalatataAshhabilJahim lqtidha' Shitathil . Demikianlah.R a h t m a h u l l n hT a a l a . Perkara-perkaraitu termasuk yang dilarang. di saat jati diri kaum muslimin sudah luntur. Beliau juga menjelaskan bahwa tidak akan ada jaminan kaum muslimin akan tegak dan berjaya kembali sebelum mereka kembali berpegangteguh pada Al-Qur'an dan As-Sunnah dengan sebenarbenarnya dan berjalan di atas ajaran keduanya tanpa menambah dan menguranginya. Apalagi di zaman sekarang ini. penulis menjelaskan dalil-dalil yang gamblang dari Al-Qur'an dan As-Sunnah yang kesemuanya menunjukkan wajibnya kita membedakan diri dari orang-orang tersebut. yakni mereka yang akan menjadi calon penghuni Al-Jahiem. Berdasarkansemua ini. Sungguh penting dalam pembahasannya. Di antara buku-buku terscbut adalah buku yang kini di hadapan ktta'Tq ti dhaa-ush Shiraa thil Musta qi em Mukhalafa ta Ash-haabil Jahiem" ini sungguh sebuah buku yang amat bermutu. Dari sisi itu tampaklah betapa tingginya nilai buku ini. Karena menambahnya berarti bid'ah. Beliau juga banyak menjelaskanberbagai perkara yang digeluti kaum muslimin.

I lnpqv prleqx :qalo unsnsrc 'Pop ur?Ilnqeguay\tr ellett\tr8up q e l e p p q u l l v e .rur[/ In/qps_sv Jarqle.Dt Dqelu L4e tppe\ nw ad uJ http://kampungsunnah. { u q n S S u n s a gp r s n u p u rr J u p u r q r pu s r q u r l S u n u > 1 e 1 SueuraurSuei nluu:r:ur1a3ra1a1uup uenrrTalal rundr.com .ueSueuqe11y rebu upg rlutsu leupr) r:eq rp n1ue4leqal Ieuru ue8uequrl Luelup lnseur:a1-eiuepedal leruprqryaq LuplppueropalalJl uep ueBuern)aI .wordpress.

saya cukupkan dengan itu saja.sebagaimanayang telah saya ungkapkan "a" akhir mukaddimah--.rkikarnya .Sayatidak mentakhrijnya dengan menyebutkan selain riu'ayat kcduanya. sudah memberi p e n " g u i o n k e s h a h i h a n n y a . Semua itu disebabkan sempitnya waktu strya dan kcsibukan saya dengan berbagai urusan Dengan alasan itu pulalah. i. Saya mentakhrij ayat dan menisbaikannya kepada surat-surat di mana terdapat ayat-ayat tersebut Saya beri harakat a5. maka saya cukupkan mentakhrijnya dengan riwavat As-Sunan yang emPat/ Muwattha'."1 dalam berkhidmad kepada buku ini.s e h i n g g a t i d a k p e r l u l a g i k disand.tin b.. Ad-Darimi dan Musnad Imam Ahmad pada umumnya.Metoda Yang Digunakan Pentahqiq Buku Ini h. Mctocla yang saya gunakan adalah sebagaiberikut: I h\ 1121f L. 3. agak saya kesampingkan pentakhrijannya' hab m M Iqti dha' Shirathit ustaqi MukhalatataAsh i l Jahim . Saya juga mentakhrij htrdits-hadits yang termuat dalam buku ini.sayadalam menta-hqiqbuku ini. Di dalam mcntakhrijnya. kecuali bila terpaksa' Karena dcngan menvandarkan hadits itu kepada keduanya atau kepacli salah satu dari keduanya. Padahal JL fik].lrh buku vang amat Penting.ar dapat dibaca dcngan bacaan vang benar' 2. Apabila hadits itu terdaPat dalan Shahihain (Shahih AIEukhari dan Muslim) atau salah satu dari keduanva.. saya sungguh merasa kurang pad:t l9Tq"_. saya mcngflunakan cara scbagai berikut: a. saya meringkas pekerjaan. edapLrn perkataan para Sahabat dan yang lainnya.ri ud. Perlu diketahui.ng l. Apabila tidak terdapat pada keduanya.rrkancpada rin avat r'. bahwa saya hanya mencermati hadits hadits yang nnft( kepada Rasulullah ff.

( ueseqeq -ruad {olod ed€raqaqeped :eluauro1 ue)lrraqrxaure3n[ edeg .{es uendrueluai splpqas lr.7.{ue11 (peutueqn6l) sr1n1:a1 3un:n1 enp ppuel rraqluJru uuSuaplnqas:a1sr1nlne11aq 3ue.{ (u.qellv rrep eleur-plpruas .g1 'eduuelselafuaruednl eloledtueu peunupr{nl4tr rpledg 3ue.9 'alo ntlolltlvau7{ru rupqlvlv /oI uarppnrrllseN ppuruerqn1.{ uereuaqal ele8ag.g .(es Sued uen:qa1a>1 eye8as ureluauas .7 upp Wr.u€J-nquerue>1se1a[uar.(e5 .ra8uaurrp 3uern1) Srnsee1e1 ede..{eg. 'udrqee.e.{ €ueur ..{rrbpCly ppruureqnl/\tr r{alosqnlrp 8ue..raqaq uelseyaluaue8nf edeg.{drrurel 1ez're nuql ruplsl lnq>1edgr.{es rur nqnq depeq:a1&beg-1y prlupH ppunuellntr r{aloue{uaqrp qela1 3uel rIeI uptp}pruep { r€luarlxoI-JeluaruolrTp{as ur.erSorquplurnlupf.pJSorq edes rueleg '(n>1nq rp) se18ur: lrlrpas ueSuap qe. 'dnprq nPrlaq .relsrSuaur e.uau 8uu.L blbqetuad uetleunorc 5ueAepopw 'ututlvl rurpl uPdDlSun rrPp rrlp{v rqqurt\oll\npwo\tv :iqc.{ 11e>1 ueleler ede:aqaqdpppqral reluaulol uelrraqrxJrxeSnf edeg .er{p 3ue.{ ede epedal ueltre.rur e.uarx e8nt e.(psuntupN .u-ptpLuas pduurplep Ip ledppJal .u lnqasral €lur.ueuppp {ppq eies leuaq 1n:nu -aru puarel'lul nlnq rrep sndeq BdBsefe8uasSuel reluauro>1 p.ra1ep ..nerlaquednp pu€ru rp 1e>leredseur rsrpuo) upp per4[ -rqa{ nqr.r8orq ueryrnlue:uaur e8n[ edes nie l .^\tr rur ppqe s}rpell rtr{p pppda>l nlred repues:aque8uap 1e.5 'se>18rn: ueSuap €tueln qolol ederaqaq r.ues qeqn8uaur{epu p.qe1ue111uaq uepFalad r.{er{s Sued sqrpeg-slrppll eupru uelSuerauaur e8nt e.9 'leluaruol uplqnlnqr.qe.Iensas Sued Brer ueSuap...uplpplpdpprat 8ue.lPpe 'uplas rJep u€p rppqud elps Lrepplpr.{ulupleprp Sued 0 e8rl epe e.

Yang kuat mengalahkan yang lemah. Dakwahpun beliau gulirkan untuk mencabut berbagai kebid'ahan dalam beragama dari akar-akarnya serta menga. perpecahan. meskipun masa tersebut sudah sedemikian laiut dalam kerusakaan dan kejumudan. diktatorisme dan pelanggaran hak asasi manusia.ak berpegang pada keutamaan akhlak dan keadilan. kita tidak akan mungkin memahami kepribadian Ibnu Taimiyyah tanpa tcrlebih dahulrr mengcnal kt'ndisi kh:s yang menegambarkan masa di mana beliau hidup dan berkembang. r l a m o r i e n t . ^ ^ ^ ^ . Di sini.aruhsatu masa pada cliri tokoh-tokoh tertentu tidak jarang justru be'rtolak belakang.. l e b u r d . Maka beliaupun tampil untuk mengadakan perbaikan.. r s id a n k e c e n d e r u n g a n k c c c n d e r u n g .. Seorang penguasa bisa menguasai harta benda milik rakvatnya. Kerusakan vang ada di satu masa justru mendorong sescorang untuk berfikir mengadakan perbaikan.' ' kebiasaan -yang berlaku di masa itupun turut mempcngaruhi mereka. untuk kemudian mcncabut dan memberantasnya.rtokoh terpeng.rruh leh masa di mana ia o h i d u p . Kejumudan yang meresap pada masyarakat kala itu iustru mcndorongnya untr-rkmcnyelidiki sebrb-sebabyang menimbulkan segala keburukan. ritu.b u d a y a dan r . Beliau telah mengetahui bahwa solusi yang amat mudah didapat dalam ajaran Al-eur'an dan As-Sunnah serta amal perbuatan para Sahabatdan para Tabi'ien.' . Scmua itu dalam rangka kembali 8 lqtidha' ShirathilMustaqimMukhatatata AshhabilJahim .' .BiografiSyaikhullslam lbnu Taimiyyah Rahimahullahu Ta'ala mumnya par. r n c r f i k i r d i m a s . Kita harus menyelami betul betul budaya dan oricnLrsi berfikir manusia di masa iersebut.. Agar menjadi mudah bagi kita menakar untuk kemudian memberikan penilaian terhadap amal perbuatan beliau dengan sebcnar-Denarnya. Sistem. Ibnu Taimiyyah telah menyadari betapa zamannya telah dipenuhi dengan kehinaan. lr I I \ Namun penp. . S i s t e m .budaya d a n b i f u . r .

esp.{rrurelnuql nlr puare) lnqrasral 1:a8au enpal rp Suns8uel-raqSuel uerndual -:ad uep ue8upradad 1eqr1.{alouau snreq eII )epu esrq lepq 'nlr psplu Ip {pllod rsrpuol ue:lleua>gaduau {Bpuar..{.urp (rrsat^{)nlr ua8au r..ue8eal'lprsos '1qr1od rsrs rrep nefuqrp nerlaq dnprq eseur rsrpuoq lelSurs ue8uap ueryeded rurel up{p queN'JpleS-sV rseraua8qalo rnlplrp 3ue.(dnprq uelef epeda>1 'H .{ (qe.{guep rrsal rp lruloo rsrpuol EpPoaI r.ue. e8n[ rure.uppdsrp rgel uErgBqasupp al nerlaq upqepurdal qBpnsas rulp trsa1.qeA!w!e! nuql weq nelteis !pr6o!g lo8uol{ es8ueq resnasedu 199 unqpl lnqaslal ua8au r8uplaurar.u -p8rpnlal puesJaq uEpJeH upp nerlaq lDaI eser.\ rp eludnprq eseur uer8eqas uelsrqeqSuatu qe.ra1 Suel rra8au re8eqraq e1:asr.rt1ep) €l€puai al1asre8eqraquelnprlpr) SunSSurduar-u uelr: re8eq:aqlnlrraq qe.tr Jrlrrraq rseluarJouup ueer.{ plrl nele) 'nlr plpl rdepeq neqaq 8ue.

r n ? n r r 1 n llrr o l o n i . r r . l . r ts c r r d i r i r m I l c k e r a r l a a nh e b e r a p . S i t u a s i c l a n k o n d i s i d a l a m n e g e r i m e n j . Daulah yang berku.vang menyerang wilavah timur pada akhir ab. Pemimpin negara datang silih bcrganti. T \ 4 er i r . berdirilah Daulah Ayyubiyyah.Sisi Politik r 7 c s i r h l r h m c n i a d i s : k s i s e j . P .rngtegaknya daulah tersebut pada abad keduabelas itu hanyalah Shalahuddien Al-Ayyubi sendiri. Namun yang mamPu mendukr. Kejadian itu diiringi dengan perkembangan situasi politik dalam negeri yang rnenggiring Daulah Fathimiyyah menuju ke Iiang kubur. r h . Berdirinva daulah tcrsebut seiring dengan pcran besar yang dimainkan oleh Shalahuddien Al-Ayyubi. l i b . n c g . bcrganti dengan Daulah Ayyubiyyah.r patah tumbuh hilang berganti. r r . r n gm c l i h . Perjalananscjarahnvatak pernah diusik olch kcjaclianyang menggoncang yang mempunyai nilai tcrsendiri untuk rlijadikan baharr kaiiarr seJarah.v . . Justru demikian cepatnya anakanak negeri Daulah Ayyubiyyah itu berpecah-belahdengan sendirinya. r d i 1 . r h' . r . paska wafatnya Shalahuddien Al-Avyubi. r c r d c l .rd ke' scbelas. r l r r a | L m c n l .rs: jtrg. Pada tahun 560 II. sampai datang orant-orang Salibis. r d am u l . r n e n j . Masing-masing juga tidak memiliki kemampuan memelihara keutuhan negerinya menghadapi berbagai bahaya dari Iuar ataupun menghadapi persaingan 10 lqtidha'ShirathilMustaqimMukhalatataAshhabilJahim .v . t .u h t r r kk c m r r d i . Kondisi di Mesir berjaltrndengan mcnggunakan sistcm tata negara vang mirip antara satu daulah d c n g a n v a n g l a i n n y a . r . l i i h u k o t . r n v . r c l id a t a r a p a a d a n Y a . s i s t e m k e n e g a r a a nv a n g a m a n d a n d a m a r i . Kondisi clemikian tidak berubah. r d i m rn ibu kota dnrrial Fathimiyvah. rA k < r . r u h k c k t r a s a . Karena para penggantinya sesudah kematian beliau tak ada lagi vang mampu menindaklanjuti kekuasaanpolitiknya sebagaimana yang beliau lakukan. .

ra8as qe.resaqqn:e€uad pMequrtu nlr enruaS'r.rs]ref ue8uaq urpds n[nualu plu8pq Sueluaqral undueleI eSSurqaS /nI€lnH e[e11 esen8uad ueesenlal r{e..edn.:esaq Suel u.uaur Sued rsrpuol nlps urelep rp e.{ude.u qe13ue1ep e..u tleu:ad runlaq unxrlsnru LunDI .re:a13ua:rp qeldlds ' J p s a qu p p q o J r r u e l e 3 u a t u : n u 1 1 r ' t a 3 a u ..raq elaraur 'ueupure8uad uen[n1 lrUull uelpp r:ep e8renlal relue ..rqeu -=.ren1rn:p pJpluaurJs 'r.r uerluapas Sued ueeqo: eseru rueleSuar.rrsayqa>1 e88urq e.{g uep rrsr14l se}e ueespnlal rsrrpmaur lrletuel.r{pq 16l 'H 099 unq -e1 eped lrleurtsl qelneq ue8uap r1ue8:aq 'qel-.tc8au leue -1eue rnle8uay4l urelaf.{leurn undnles epp )e:L .rupl€p upc 'pp re8uns qeqrual uep .rrsalaq r.ra8auuep upsprnr{) 'berl ueesenla4 gE9 unr{el eped 'lue.(uure1 rra8au-r.'{urs re8eqas.n uetueBualu eBnI lo8uoyq 3uu:o-3ue:o .^l quln eq' e. q e l u e r > 1 n u a q 'nlr qepnsas purel uele )el qntrunr e.{uuele1 -nepr) rpucs-rpuas uelqnln8ualu Irlt?ulpl.{rqn.{drseqqy qslnpg p^{qeq 1e.{ ure.rel -JpJ eJplual uelenq:ad leqrlp Luplsl lerun luplprp Sued eueurre8eqas eueJuaq rruele8uaur Sue-.uel€puep JEnl rrep e1a:au r.ra>1-uue[e:a1 ue8ue1:ndr-ue3 lrrelep uup rpnl r:ep ueSunpurl:ad ruap 'urey uee[e:a1-ueefe:a1 epedal 3un1ue3.3pqas peuureqnyl edusnlnrp 1eluar.{uu uspnl JI qp.(unInI -n1n1 uolderuur:alu r{plJ} srqrleg ua8au-ua8lu .{.(u.uag..lteqrp )npun} rnruq rp e.ersral r{elcep rp uederu Sued 1oBuo11 r:a8au uelluScuaur lseq:aq und-nlelnH nlr resnas 'srqrtes ue8uelpl r.r Sued berl r:a8au a>1 lo3uol^{ uenqraduad r{elppe nlr uplpnqrad .(uueqrpasal ueleleduau snreq rrslV Inuql uElqpqaduaur Suel uerpela1 nles 'rnuq rp Ioguoll1 upEselllal qalo u.{Bs ue>lSueqtua8uaur e:{aJaru qplpues r:eg .(y qplnpq ue -qnlunra{ eser.{g uep ..rrq1e e33ur11:rsa6 r:a8au rp Ipe{-lppI uarx uDlpurasn1r uee(e.{uau sp8a8Joq pr eduptelual elpq eMeqruaul .aq uep uelepuau ffi Suud e.rep 3ue1ep Sued ueurerue rqrq -a1aur1r-rc8au r{nrnlas Inlun ueureJu€ rlaqruaur upp ie{ap Ieue-Ieue 'rnruq qedel.ll qeL lwlel nuql uegl Ft+lteASller5otg 'leJ]ng re8uns rgueJaqa.{epnqal uep uequpprJd 4e33uo1-1eB -3uo1 uelleunlau uep pepq8eg rp qeddrseqqy r{plneq ue)rnJueq -8uaur Sued qple{aJal/^{ rxplsl erunp rp resoqJal €ueJuaq ue>1edn:au.ra3cuuednprqal uelnlue1a1rSeq .berl rra8au 3un[n -8un[n a1 e38urq uredg ueesEn)a1 qpmeq rp ua8au-rra8au rp e.urgsr:adnqens re8eqasBludeSSueBuau edure9uapuaru Suel SueJo deqas eueurrp uelenq:ad ue>Ill1plaru uep lnrurl uep 8ue1ep Sued ppe nlr JelJpf Suero-8ue:o eJelue rC . :dern.ue1s1 uee.r : o 8 a u .

kemana lagi jalan selamat dan negeri mana yang bisa melindungi kalian? Kalian semua tak akan lolos dari sabetanpedang kami?" Akan tetapi ternyata raja Al-Muzhaffar tidak ciut hatinya. tidak bergetar begitu saja dengan ancaman Hulaku. semuanya menciptakan iklim yang jauh dari ketentraman. '|2 AshhabilJahim MustaqimMukhalafata lotidha' Shirathil . beliau keluar menuju Syam. Biarkan kami mengambil alih negeri kalian." Lalu dilanjutkan: "Hendaknya kalian menyingkir. Maka terjadilah peperangan yang maha dahsyat yang diakhiri dengan kekalahan tentara Tartar. Bahkan beliau segera mempersiapkan pasukan.Mereka terus menguasai Halab. Hulaku juga mengirim utusannya ke Mesir membawa surat yang mengancam Raja Al-Muzhaffar dengan ancaman yang keras. Kedua pasukan tersebut bertemu di tempat bemama Ainun lalut. serta berlangsungnya berbagai pertempuran. dan bahwa pasukan mereka akan bergegas mcmasuki Mesir. Beliau berniat mendahului dan mengejutkan mereka. sehingga mereka melarikan diri ke Himsha. serta menghantarkan putra-putra terbaik anak-anak negeri (lslam) ke kancah PePerangandan jihad. Tcrutama setelah beliau mendengar kejadian yang mcnimpa Syam akibat serangan tentara Tartar. Bersama balatentaranyayang berhasil dihimpunnya setelahkaum muslimin di Mesir bersatu padu di bawah kepemimpinannya. dilanjutkan terus hingga mencapai Ghazzah dalam sebuah perjalanan menuju ke Mesir. kita lihat bahwa pergolakan politik di negeri Mesir dan Syam itulah yang menjadi ciri khas yang menggambarkan kondisi masa itu. kemudian Damaskus. Di dalam surat itu pada awalnya tertera: "Dari Raja diraja timur dan barat. Demikianlah. Di bumi mana lagi kalian bisa berpijak. Silih bergantinya peperangan dan berbagai kejadian.

-?l L lelsos !s!s .ne1 3ue( r:ep r33u1 qrqal nles 8ue.{ur.{ e{alaur erelue tC 'purp8p Dlnurad pred uep eqebry 'erueln runpl BlsE) :enpa4 3ue1 'upleuroqal uep qn:e8uad ruel€p Ireq.{seu r{ellnrunu'plaraur uep p)rla 'e.::fi'.prpluelaq pqurrr p[€r uplreSeq 1eq-1eq 141uau Sued r:rpuas ere8au eyeda>1 qalo relEda{rp 8up.uad uele uep rSoyo4sd :alI€lpl ue{nluaqurad qnre8uad empqluaru ntr uerneq -rndrue::a4'uereureprad nele ueBueradad 3ue.eJeurnelsel uE1en1a1:eureyad 3ue1 :t: rpuas-r: rpuas ue:ad Dllpuaur Surseru-Surserulesaq uelenlal enp qalo rsernrxoprp nlr el€I leleJedseru p.l.:xTf:1"':lixi"T"i"T:T:J".{eq-Sueleq qe.{€Iatas 'e.lrsa14l.{ pupur 16l uelnpnpa{ uep ptspl uer8equad qeleldr:ra1 n1i uPp P.'.{suru -rlasraq 3ur1es uep ueneJDla{ 'erer{-nrnr{ edueq rpefral >ledueq Sued unupN uplrqplsal r{rTruraru{Eprt upp uatsrsuo{ {epq'Sueure8 SuBd rre6l epaq-ppaqlaq 8ue.qpq:runt'un e:eras ueSuequ'tqrad eleru erel ue8uap uelselafuaur rplnr. u a d - ueguapeluleq e8n(uer4uraq errraplrasrppprrsr repe \'lf .ieq rp urey Sued ue8uap nles rpefuau rnpqraq dnprq lnqas:a1 esSueq .n1es es8ueq n{ns re8eqJag elu -urnlaqas r.u e]rl n:eq 'rur entuas uelederualu r.{epnq reSeqraq ue8uap erues:aq dnplq pnrxas Dlaratr tr 'rpnq€ upp Eruaurrv .ua) urp{S rragau a1 un.DItnJ 3ue:o-3ue:6'nJr eselu rp nuauaq 8r.(np-unfnpraq 8ue1ep pnruas DIaJar tr 'pepq8pg upln)upqa1 €Ised pluplnlal berl uep urp.e s 8 u e q e n t u a g ' u e d n p r q a l r l J e 3 u e 1 u a 1u e r u e q e r .^/.8t qeMlute! nuqt ueN prplEIS lle6oq nuql uarppnzzl r{plppp 1oluouau 3ur1ed 8ue.:plipJ 'srJuer<I es8ueq ue8uap r8q qeqruel rp u€rpnr.{ upesprqa{ 1e1e:e.lrr.uplsl erlmp rp eldo:a1 qeurad I€pu Sued uer..Mr{eq'efueserq uec urel eurps nlps qrs rueJerxas 1e1e:e.{S ..{ (esen8uad)....

Para ulama dan pemuka agama yang menonjol. Namun mereka tak dapat mencapai hasil jerih payah mereka. Masingmasing dari ulama tersebut tidak gentar sedikitpun terhadap celaan orang-orang yang mendiskreditkannya. Beliau amat menyayangi mereka dan mengerahkan segala potensi yang dimiliki para pemilik kasta umara' untuk mengenyahkan gangguan dan tindakan semena-menaserta kelaliman atas rakyat jelata. kuncinya ada di tangan mereka. Tujuannya adalah untuk mengambil hati mereka. ketika teriadi tindakan semena-mena atas diri mereka yang menyebabkan kebebasan mercka terkebiri.rng-orang yang dikenal sebagai pekerja keras. agar bisa menjamin bahwa mereka akan suka kepada para pemimpin tersebut. yang mcmang memiliki karisma tersendiri. yakni dengan memberikan kepada mereka tugas-tugas dan kehormatan yang tinggi.Abdussalam. industriawan. Kasta ketiga meliputi masyarakat awam dari kalangan rakyat jelata. Karena untuk menggiring umat agar senang atau tidak senang. dan para petani. yang meliputi para saudagar. Kewibawaan mereka telah memenuhi Iubuk hati para penguasadan kepala-kepalapemerintahan serta masyarakat awam. Untuk kemudian juga mengarahkan para penguasa tersebut demi mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Semuanya didasari oleh kenyataan adanya komitmen mereka terhadap ajaran Islam dan kehormatan ilmu itu sendiri. Para ulama dan fuqaha antara lain Ibnu Taimilyah itulah yang berjuang untuk melenyapkan kenyataan buruk atas diri mereka. Muhyiddien An-Nawawi dan Ibnu Tairniyyah. dapat hidup dengan segala keutamaan yang dilimpahkan oleh para penguasa dan kepala Pemerintahan atas diri mereka. Mereka itulah or. 14 l ata I m lqtidha' Shirathi M ustaqi Mukhalaf AshhabiJ ahim .

qeledueq 3un3e rutler-1enlaq rpe(uaru leq.9t qeL lLuletnuql weqt nqtteAs uerdotg 'urpuas-rJrpuas ruDleq IIlTlrxarx luuns qezpeur-qpqzpplu rrpp qpqzpeur derlas n1r qplalas unrxpN qer(.4.ra9au qelpe{ '1n.{ueq urels1 .u 'prplq]aq uele undelrl 'qe.. :ln{IJaq re8eqas rqlnlns-sv ureurl qalo ue1de13un -rp qeu:ad 8ue.re.{dnurel uednprqal nuqy uednprqal psEurIp Iprsosuep >1r1r1od ue18uede1 elr>1qe1a1a ue8uepued >1eua[as rsrs epedal e1r>1 uerl}|lu|ad elod urp ueerueEeoy !s!s .{ue:e1ue rp 1oluouaur 3ur1ed 8uetr r'ue8e:aq dnlnr n1r ueler8al re8eqraq rselsalueu efuqnSSunsaS eseur 1p ueerue8ea>1 '-t|ofitl4uu1qad .{ qnre8uad IlrTnuaur IJIP -uas qefftseqqy qplneC ueqpJllpqlal uo1e3aua4 'u!PI-uIel uep uePru -eBeal uese-{e'{-ueseded ueBuequa8uad uep uer:rpuad'qpluelr{Pr.{ uednprqal ue8uap ue1re1:aq 3ue.{ ueeledual nles lnqasral rra8au rp ueeu:e8ea>1 le8u -eruas ue>11e13u1uaru rxelep 1ofuouaur 8ue.prq prpluauras lr8ue1 a>1 8ue1n[uau qeuun5-sy ue.(rqn.r upp -ndra1 undqe.s-.r.n..{ qelnecl uprxez 1e[uauas eurel upl{as qulatas rlsal\tr rp ueppe9trad rualsrs up r{enqrxau ruelep uerad rlqruaru 1e.{r.re.{ esrq etrr1re8y nlr pseru Ip IIIIJ rsrs ele8as leruudo ue8uap 1nd11aur ue8uap uednprqa>1 3ue1ual'se18r.u -r{Eruelqpru uelnluaqurad 'rtsahl Ip qeldrseqqy qelneq ueleB -auad :qelepe e.qedfturrel nuql Iruplplp 8ue.rdg -uaru qeqnJaq qPlal eues Ip uPr.MqPq /qplrnriplay.{ueq e.uei5 qPqzpeutlaq 'qe.{urunlaqas 4r1 -€luetr [ lune{ 'ueppe8uad rualsrs ue{IeqJ3d ue3uap ueSunqnqcS eu-retrn 3ue.lEl11egr1a1 eluleSai IPbs llsani e.r elod uep ueerue8ea>1 lsts uep leuafas undllsar.raq 8ue.{ qo{ol-rqo{o} ueqeSSrnsrad prueln e:ed 1e33url 1edual re8eqas lnqasJal r.rele 'pups rp ueJeqalraq :esaq 8ue-{ rra8au rpeI 1e.{dy Sue.(.

tumbuh dan tampil di tengah masyarakat dalam keadaan mengerti betul ajaran Kitabullah.Pergulatan Beliau Melawan Masyarakat Tersebut lah "warisan". mengimani bahwa nikmat itu berasal dari-Nya. Baik itu berupa kekhurafatan.Makrifat beliau 16 lqtidha' shirathilMustaqimMukhalafataAshhabilJahim . Namun Allah membcrikan kepadanya jalan untuk mendapatkan ilmu. yaitu Allah Yang Maha Mengetahui Lagi Maha Bijaksana telah mengeluarkannya dari perut seorang ibu tanpa mengenal apa-apa. tak berbeda sedikitpun. dan taklid buta.menyadari bahwa semua itu berasal dari Rabb-nya. ilusi-ilusi kosong. Sama. Maka pemahaman keagamaannya memberontak untuk tidak membiarkan kebenaran itu terlecehkan. dengan diciptakan untuknya pendengaran. sehingga mereka memasrahkan hati. para ulama dan mayoritas orang. penglihatan dan hati. yang diiebarkan dalam diri beliau juga di segala penjuru ufuk. Agar dengan itu masingmasing di antara mereka dapat dengan penuh ketundukan dan kepasrahan menerima ajaran yang ditebarkan oleh mereka. tak ubahnya harta benda yang bisa diwarisi. Sebagaimana Allah telah mengeluarkan orangorang sebelumnya dan sebagaimana Allah telah mengeluarkan setiap pribadi anak Adam. paganisme. Demikian juga dengan segala tanda-tanda kekuasaan-Nya dan segala sunnah ciptaan-Nya yang tak pernah berubah.pemahaman sufi. Sebagaimanasemua itu juga Allah karuniakan kepada orang-orang sebelum dan sesudah beliau dari kalangan anak Adam. Beliau -Rnhimahlllcft. Syaikhul lslarr -Rahimnhullall. jiwa dan ruh mereka kepada aturan nenek moyang.

lep€Iun:e1 unlndsuar.(uue8unpuel ele8as puasaq qeutms-sv uep up.u Inlun nely 'ud1r1-leurlIu-ipuDIIu Irryn{ -8uaur rpns {€l nellaq ueltpe[uar.red q€..re.{ueleru uedepeq rp upllelalau H qeltnlnsp1 r1n48uaur ulSunur lerursleuas ueSuap eqesn.51-ueesen>1a1 uppr{pual lJeJuaur qeledueq n1r e[:a1 enuras tuelep nerlaq uen[n1 'rqne( elaraur uep 3ue1ua1 plaiarx rut Eul 'uerr4ruad 'urn>1nq-r.lr{pp puale) 'lnss5 e:ed rdepeq8uaru elararx 8ue.Dlluai r.{ qelfnq edn:aq e1eluas e-nreq -uraur ueSuap (1ueq Sued ue8uap) uen:alasrad 3ue33ue1a8 aI unrnl ne11agSuenhaq de1a1uep reqesraq -4u nqlwryall.{uSueluauaur 8ue.{ qe11y epeda>1(uelepeqr:ad) r:rp ueequreq3uad uep prqnel nfnualu qe^{Iep IDle 'lnqasJa} lnsey e.raq ueSuap n1r uerualasrad 3ue33ue1a8aI rmrnl nprtag 'elararu e. epedal repues.{ue:errq upqsera) /r{pums-sv upp ue.re1uep qelur:ad uerele Sued '8.\^elaq SuBuratu npllaq r{s.rn[lV ue'lele e3:eq:aq ue8unpuel 'se1a[3ue.\\Iela{ n1re.{ ue9ue.ro depeq.lrpr{ upp uprurTer{za{ n33ua1eq ele8as r:ep e-.DI 'qe V e.{oru 1au -au uueure8eqas qellu.u e8nf elu-qqeg ep€dai qpfas 8ue.rnfiy plnq p111eiuelle8uruaru Inllm ersnueru leie8u uep epedal 11eqrua1 -aru 'lnqplal nprlaq qe1a1 Sued u€JpuaqaI u€Il€qaiuaru rmdnerlag 'e.u epc< nlarayq'ud5-ueluaqrp 3r.{ ueler.rlqeq'nqe1 e8nI nerlag '3ue1e1aq rrep 1n€unluaru Esrq elueq e..urel nuql rdepeq8uaru elaraur rde1a1 uely 'e.r*rIuep ueq eped uep ueluetuaur loleduad eduepe ueleserau Sued 3ue:o-3ue..raq'ed51-lnse: uep >1e[aI eqrueq epedal r{ellv r{alo uE{}€rsE-MIpSued Bde r1nl8uau 'edu-qqe.f.(uurp uelseqaqutau-r erer ue8uap 'ueeu:ndurasal 1elerap epedal ersnupu] 1e1:eq ge13ue -8uaur 1n1un uprpnula.uuegl lnqle. prsnupur eruesas epedal rrrp ueeqlueg8uad rrpp prsnu€ur u$3{rsraquraur 1n1tm e3n[ upIIIuraCI 'esg eqe61 8ue.{ur:rp uesn:n sple pspnl rlrlnuaru rSelede 'e1 -areur urp selp undede esenl r4lruaur Iepq p{a:au e.(uad uep qe11y epeda4 uee.{g 'nsJPu €.nrI uesel -rp1a1 'ueq ueqn9a1a1'e.{ leduqeur:ar -leluraJas ue8uop ueldelal nprTaquep uelSueuer neqaq qe1al Sued 'e11nruSuel uenfn1 e.{ epupt-epuel uep qprruns ue1>ledtueuaur /op.Ll qeMtwtel nuql ueq pqltets !!u6otg nuql urplsl Inr+lels erelue ue8ueladad qellnurecalJaq elel { 'e{aJaru ueunSueq Jnsun-Jnsun upp uelenla) uelqnderaur uep uplr{euralaru '€larar.{ .ral qrsol Dlararu Euplu rp 'lnqasral lr>1es Ippq selaq qnuad ueBuap elras 'qpllV uepqpua) Irpruarx 1n1tm e.u nSSualaqtuau 3uu{ elnq pll)pl uep plsnueru lerun ueleurela.^ {pp IrBp Ie.un1nqedmaq -e1as8ue.{uuerr4tuad uep u€lnC -rsledepuad rln4r8uaru qnlun edueq r{pllv ueesenlal upupl -epue1 uerBeqasuolElsnpuar.

dan agar terang jalan kebenaranitu di hadapan manusia yang memang tengah hidup di tengah kegelapan akibat kebodohan dan sikap taklid. Mereka ditakut-takuti. namun tak sedikitpun ciut hatinya. Namun mereka berjiwa pengecut. Beliaujuga tidak takut kepada kekuatan mereka. Tak puas dengan itu. para pemimpin dan kepala pemerintahan. agar tampak dakwah kebenaranyang diajarkan melalui lisan Syaikhul Islam. keteguhan beliau di atas kebenaran.Mereka diancam. Terkadang mereka merobek catatan-catatan aslinya.beliau tidak merasasedih atassegalabencanayang menimpa beliau. Justru semua itu semakin menambah kekuatan dirinya. mereka juga berusaha mengusik buku-buku. Karena memang Allah telah menanamkanrasa takut di hati mereka.bahkan semakin menimbulkan keberanianbeliau menghadapikebatilan dan justru sebaliknya menimbulkan kegentaran di hati mereka.terkadang mereka menyembunyikannya.kematanganbeliau dalam segalaperkara. ketika beliau disakiti dan dipenjara. Pada dasarnya kala itu mereka mampu membunuhnya. Namun semua usaha mereka berakhir dengan sia-sia. namun mereka tidak gentar.Beliau tidak gentar menghadapi jumlah merekayang banyak. kaum birokrat. Merekapun mengintimidasi murid-murid beliau. Segalakemampuan untuk melakukannya ada pada mereka.Taimiyyah -Rahimahullahdengan para penentangnyabesertapara pengikut mereka dari kalangan masyarakatawam. 18 lqtidha' Shirathil MustaqimMukhalalataAshhabil Jahim . tulisan dan fatwa-fatwa beliau.

.(e e.rq€X selaq Bnp nelp qnlndas 1e33ue1 'Iuulrull qe.'8tm8e 3ue..4lv In..ta8aur:up lnp1 rnur{ rp lplalra} SueI e1o1 nIIEA upleH elol Ip H l9o..rar.iueniSuero uep sr:3r1 reSuns erelue 'nJurv nuqf qu:rze( rp uree.tg r. 'Ipue upp qe.redIr€p uep rnpuas e.p:e8uadeduepe'rtns rp SunSSursrp 'nlr PsPur eped lnuolrp 3ue. uedrur..J' : .:t.( rbdseureq-py tuprrpH-lv uelpnruax 'elurdelSualaur uep peurr.6l qeffitwe! nuqlwelq nqlets ueroorg -nrua{ inlun/lnqasJal Pslals-es}als unsnluarx uPP uE{lndurn8uaur Sued qeynerlag'H gtl unr{el 1e.[.(rturel uellqplrp spqqv InqV uarppn{rrbe1 1y \ nuql uElessnpqv urq urteH Inpqv ulq pPluqv LuPIsl.See.{rurrel IpJ'(..{ed qrraf Irseri uesrreM erplue ICI 'eduueuez rp rEsaq erueln e:ed lnseruJal r{pipppurpuas nprlaq IaIeI uep epueqedy 'plaJaur ue8unlSurl rp r{nqurnl uep ntreduaurr.nlte-" l.rPe.fug lqlpeqv lI reEqpIV Jebe1un14J.{uentuas sllnuaur 8ur1us .e. ^ uped 1( I unl{El Iu.raSau €npa) euresraqqepurd nerlag aI uerJeH rrep e.{uqede undneqag lnqasral releiaqnerlaqe8nIeues16 n1rr:a8aurp ue1:esaqrp JpupJ EJ€lualpIFaI 'H 199 unqpl eped sn>lserueq resen8uaur r..:i nP!lag ueqnqutnlrarl eselN ueo uerlqeloy ledwal ....{srpuplpnrxal tsue[..fi M n rc111.{ eueyn Sueroasre8eqaseduue8u -equa1:ad depeq:a1 neqaq:esaqe8renla>1 ue8uelel rp ledepralSuud e8n[ 1n1e4 qeluqr ue8unlSurl r.{epnsuenrulal qnd u€el-rlplal uep ueeru -plna{ Dlllrruaur'mull elulJ Sued e3renla1 re8eqasleua>gpSueu.upr.qrbrg lnynqsn ?ue1 -ua1uerle1 esla>15. "" ulq pfehl{V) nellaq )ia)ipI qe.{uaur e8n( qedlnurel e3:en1a1leueg 't.u qelr.{uyy urelep uelnedg-.{ r:ep nrulr uqdrsrp re8eq:aq eureln e.{sy ruerul qelepe ( qed.u8ue. e V11 qalo qere.t.{nl{ ulq pEluqv qe13ue1ep '1a1e.u.u nerlaq Jesaqe8:en1a.

Para ulama banyak memperbincangkan berbagai keajaibanketika menelusuri biografi beliau. Beliau dapat menghafal segala yang terlihat oleh kedua matanya. demikian juga peran serta mereka dalam mengabdi kepada aiaran Islam. 20 lqtidha' Shinthll MustaqinMul.halahb Ashhabil Jahin .dian ditulis ulang. di masakecilnya beliau sudah sangatmenghargaiwaktu. Beliau dikenal memiliki daya hafal yang amat kuat.hingga beliau menjadi Imam di zamannya.Sertamendapat gelar Syaikhul Islam pada masa hidupnva.Beliau menghindari kebiasaanbermain yang biasa dilakukan anak-anak seusia beliau. Beliau terus berusahatampil ke depan. Ibnu Tairniyyah telah mampu menyelamiberbagaiwawasankeilmuan di masanyapada usia dini. Selainitu. Kumpulan sketsa-sketsaitu menggambarkan rangkaian ilmu yang saling bersambung di antara mereka. Tak ada sedikitpun waktu yang beliau sia-siakan.

..1ez6-zpV '8uue.{qn88uu[ ucp eleda>1 lnquer \\ Y :tnlrdq qPIal Iqeqezg-zpv re8eqas e.{uar.l€ulauau rl9l.tte{S lletootg 's]Iper{ nrull IunlauJur lll?IIJg uiunuPlupualu uep uep) uefpladr.(51 'eopraq uu8uololrad uoqouaru ieiueq 8ur1edSuei Suero leqrlau n1e 'er(uunlues delrs qalo ueILlPIelrJl llll qeu:ad 1e1 lule.'(ulntpue:'e-'{uucqn -qeloase.r qzgeHl \y \\- -qeilnqeut!qeanellog I!s!J ueo qnqnl rnlsod .lZ qei lulef nuqt uepl pq.lrpuas nerlag upp Blulnqsn upp LItbgnurll IrPleladr..\ lnuql uarppnulpz tP{lu{S uarppnsr. :ueldelSunBuaur uBnI rqer.uelrq e.ueis qlluis rC :B-..pqrxJruuelep ledar upp Llrs-p1 'eles Suepas Suupas nutlaq r-relP.{ueJplue elurln )e.{u e.{ue:r'ns '-reqa1 ullqe.u r..r .talarue..rr1a1 1r11pas 'qqnd eiulr1ny...1eNr.nertoqueSuap lurpueqrp c... 'r.{uue11nqa.{ueq upp JPlPlaqe:in[ n€Ilag 'r.q qe... nllei| eq!s.uaur npuaq ppupLledp elunrnb ere6 epedal 1uleunuraq ueP LIPIIV trPp .\\PJadElPlIqJaq qPIo -und unpa.uJr.4\ utlluPu'sPJ urPuII -a{ Ie}p^\laq neqag.(uugeu enpa. ef. qutr)i uPfPlrdulrlx nPlTaqnI r{Pla]as 'rrMpo Inpqv ulq IIV Irep qErV rsequq re(lrlJq PBu[ nPtlrg 'IIesV nuql nP(Pln'l IV 'pe{ulrl.

/ami'ul Masanid (WasSunan). An-Nihayah. Bcliau lalu mulai mernpclaiari tafsir Ala Q u r ' . Bcliau juga dipenjara bersarnagurunya Syaikhul Islam di penjara Damaskus. Beliau banyak mcnulis dari bcrbagai literatur ilmiah. Al-Qadhi Burhanuddien Az-Zar'i menegaskan: "Tak seorangpun di bawah kolong langit ini vang lcbih alim dari bcliau.1 1y. Siyaru A'lamin Nubalaa'. Ibnu Habib berkata t L . bcliau memanclanginva lalu membcritakan segala hal ihwal mereka yang l. Svamsuddicn Muhammad Ibnul Qayvim Al-Jauziyryah. Di anraranya: @ Muridnya yang paling terkenal vang mewarisi keilmuan bcliau." Di k antara tulisan-tulisan be. Karena mercka telah mcrnbarva pcngaruh vang melambungkan popularitas mereka di segalapcnjuru. baskan setelahkematian Syaikhul Islam. Beliau adalah penriis Mizanul I'tidaal. Beliau sendiri barur dibe. Tajucidicn As-SubI<i d:tIent Thabaqatul I{ubra menyatakan: "Seolah-olah umat ini semuanya dikumpulkan di satu bukit.* murid Svaikhul Islam yang tergolong tokoh-tokoh Islam termasvhur sesudah masa beliau. seorang ulama rabbani. : hadits dan tafsirnyatclah bcliar-r uasai dengan mumpuni. l a n gi t u ." S Di antar." $ Di antara murid beliau yang lain adalah Al Imam Al-Hafizh ahli s e j a r a h I s l a m . r n . Svaikhul Islam kedua.liau adalah Al-Bidayah Wan Nihayah.nr. n t a n g n v a" B e l i a u a d a l a h r u j u k a n u t a m a d a l a m i l m u s e j a r a h . Imaducldien Ismail bin Umar Ibnu Katsicr Al-Bashri Ad-Dimasyqi. S y a m s u d c l i e nA b u A b d i l l a h M r r h a m m a d A d z Dzahabi.Seorang Syaikh) kitab-kitab hadits )/ang cnam ditambah Musnad Imam Ahmad berkali-kali. Hingua rnanusia di berbagai zaman dapat mengambil manfaat dari mercka.inya lagi Al-Hafzh Al Kabir. Murid-murid beliau Penulis 'fala-ul 'Ainan" menyebutkan biografi bebt'rap. Tarikhul Islam dan banyak lasi buku-buku bermutu tinggi lainnva.s e h i n g g a k h i r n y am e n j a d ip a k a r J i b i . Al-Fitan Wal Malahim. $ Di antaranya lagi Al-Hafizh Syamsr-rddicn bu Abdillah A 22 lqtidha' ShirathilMustaqimMukhalafataAshhabil Jahim . Tafsierul Qurani' Azhiem dan lain-lain.rtrdirdi sana.

:ue{ele{uaru r. IIqp r{elppp nurlag.. nerlrq r:ep qrbey qrqal rq.aJ qe11y uedepeq rp eduueqe.JrJEl nuql .u. rlunhl Inucu uElnurPu€qrp pPr-uqv r..r 8uB:o leqrlau qeu:ad {el edes pler.e4 nXq e..'(glepqpno lqppo eiuerelue rp e-{uure1 Sued nurlaqpunl. :edurreluauroSuau.(uepnur eseur eped e^qe.rubnW-JV.{ur:eluauo8uau e8nI rrsle) nuql.i{rbpI uep rp[e1aqnerlag leqel lIr{ppO uelnqas ue8uap leurllp qlqal 8ue.ez qeMftutel nuql uelq nLUteAS rpr6ota '/.1 uarppnurpz qelupe r8el eduurel ?ue1 6 Ipualrp '( rlequeg) qeqzeu uelep ueqrpd qrbr.l 'ruerrEHJV rprull r4zJeH 16 $ InqV uappnrnez qplepp €e1 e.^r.'.u qelrl luplpp reqal 8uefued €reras rxelsl 1nq1el5 rleri zt{\!reJ.{ {t' 'nlr upp Fuernl nele ungul qnlnd ledrua ersn:aq elr1a1 nerlJg upsllnl qnlnd qn[n1 r]ep qrqJl IIIIILuJu nptlarl 1e89uruau eqeJ urcIep ue>llnqaiuaru r:rpuas qe(e1 nuql e..^APS€l qPpvlv 'nMr-{ENnrulr re8€qlaq r)rlruaru n€rlag rpJnM Inuql eueu ueBu..{ire:e1ue 'e.AI LIelllpqv nqv uarpprlsuredg qelepe rBel eluurel 8ue.{\.p r 1 r Il e d u r a 4 e .{u-7eb 'qzeeJln|ryebeqPJ urPIep3I nPqaqPurPuulr){)nsuruaru rqeqPZC -zpv rsrpbpl{-lv lpeH lnpqv ulq ppun{v ulq pprur..{ ppe Iel rr.. qereds e8n['prl[ qnlndrgrl .(g-'G V q ep V -I V.{ urasn..{uqeSSueduad prpd rgeq snunr{lal Suepad 'ue8uolo3 ele8as Inlun p..t e..nrnf-lv pJr)-errl le(ueqas ...nqeq e.uur. .. :e-{uueluaruo8uatu qeu:ad Iqpq€zq-zpv r.{uuq nlsar uaqrp rlelal eBnI nPIIag 'uentulta>1 -fturre1 nuql uarpn.1 lv urq p€r...{e[ Inuql.ulqezPeru I€ua8uaur qrqal 3ue. 17b rg Jn Jn.{ ueq g . uep.{'{ r.i Suequr 1e. ( u e q a s qelrl nlel '...^. r l V. qere1k eduerelue rq lelueq Sued uesrlnl-uesrTnl rlrlnuau nerlag.}p.u Enpa).upurl 'e.{ -o8uau qeu..rlqpq urd. \ep /.Jsn. :e..\ueu op..ne8un8$uul:ad u e l d e r s r a d n 4 e r l s e d ' u r n l n q u p ) s n l n r u a u r n 1 e 1 1 e 1d e r 1 a 5 .ullv spqqv lnqv urlp -pryere. nlnq o" -nlnq rlrTrluaur e8nI nerlag neqaq rlnruatu l'uPlr?puur+qal qrqal -raq Iedureu urpuas qrqeH nuql utsp . rrJqurJlu Inlun ulelsl lnqlrudg qalo r-ue1ep qe.ueqn1^l .rad p{qns-sv eebeg lnqy 'qlunhl ulq pBLuuruLIrU.p urelep ues11n1 r{rqal Suud:er. ew snrl4-J v.r Suelurq-8uetrurq uDSnFng €.ebe1un14J-Jy.. -orq sqnuaru nellJg \PIurT uBp Jrl. :eduueluaru 8ue.. /.er qd n rI qs sv. e.{puJadnerlag turleq reSeqas leqeluau qeura. 3 u e 1 u a 1u e s r l n l r ) r l r r x a t u e 8 n I n u r l a g ..

Fikih. Bahasa Arab. niscaya tak pernah melihat yang setara dengan beliau.tentang Syaikiul Islam Ibnu Thirniyyah sebagai berikut : "Kudapati dirinya adalah orang yang mempunyai kepiawaian dalam banyak ilmu. Hadits.rr r Beliau telah menguasai dengan mahir ilmu-ilmu itu dan berkemampuan untuk berfatwa dan mengajarkannya ketika beliau belum genap berumur dua puluh tahun. Beliau juga seringkali menyinggung banyak persoalan dalam cabang-cabang ilmu itu di sela-sela pembahasan dalam bukubukunya. Balaghah. Kebetulan Allah menolongnya dengan banyaknya buku vang beliau pelajari. Dalam setiap cabang keilmuan beliau menonjol. Setiap matapun tak pemah melihat orang yang semisal dengan nriherli hol i. Nahwu. Berhitung. beliau mengupas hingga ke akar-akarnya. tidak juga pernah kulihat orang yang lebih tinggi pengetahuannya daripada beliau. Ushul. Beliau banyak menulis tentang cabang-cabang keilmuan tersebut secaraterpisah. Tauhid. kekuatan 24 lqtidha' Shirathil MustaqimMukhatafataAshhabil Jahim .Keluasan llmuBeliau Syaikhul Islam gemar menelaah berbagai wawasan keilmuan dalam berbagai cabang ilmu scperti Tafsir. Bila berbicara tentang hadits. Ibnu Hajar menukil ucapan dari Abul Fath Al-Ya'muri Ibnu SaJyidin Naas -yang mana Al-Hafizh Al-Mizzi menyarankan kepadanya agar menemui Syaikhul Islam lbnu Taimiyyah. Demikian juga halnya dengan golongan-golongan sempalan dan sesat terdahulu atau yang ada pada masa hidupnya semacam al-bathiniJyah dan iain-lain. Sharaf. Al-Jabar. Setiap orang yang melihat beliau. beliau adalah pakar ilmu itu sekaligus penyambung riwayatnya. Semua itu menunjukkan kepiawaian beliau dalam ilmuilmu tersebut. Fisafat dan cabang-cabang ilmu terkenal lainnya_ Beliau juga banyak mengenal dasar-dasar agama-agama seperti yahudi dan Nashrani. seolah-olah beliau adalah pembawa panji ilmu itu. Mantiq. Bila beliau berbicara tentang tafsir. tak pernah kulihat orang yang lebih luas ilmunya daripada beliau. melebihi orang-orang yang pakar di bidang itu. Bila berbicara tentang fikih. Bila berceramah tentang berbagai agama dan sekte. Tarikh. Beliau menguasai dengan hafalannya banyak sunnah dan atsar.

'(uaur undlrlrpas Ipl rul EIunCl uepplal uelrpehp selued qnSSuns 'prunp updnprqa>1tuelep nerlaq uepnqnzal undepy 'upreurqr] ueI 'H 169 unqel eped rleq uelpues:{elar.bI qelly epedal eduurp ue{lolapulu ledep ?uel efes ue8unlunal rJef.nella8 4lellnqeu!qea-nellofl uep ue.u LIeuJade..tucllJ ede uep lerrqle -plrJ upp uedern uelpe[uaru npllaq nrlsn{ etunp uednprqal 3ue1 -ua1 undlrlrpas ueledueuatu qeurad >1eprt uFnI uep 'eduuelSuerurq -:adruau tu€lep lpqrlral 1eqr1:a1 eu:ad lBl 'Plunp uPlerulrur1 q uelezalal 3ue1ua1undlrlrpas trnqadulnqaduar..{uaur neqaq qeurad IPl uup neIIaq sellJI})9 uel1nqr.{rqrlrpas r:ep uelnq eBn{ uel9uedeq:a1 4e13ue. ruelu6 edu -ueleuD{rual 1nqa.ualu Inlun Elpru-€luuras e.re1euedep upqer.9Z LleMrutel nuql weFI pq\teis llerjorg spleq nsjeu upp II3u3p PsEluEP rrlp uPIqne(uorx edednJaqnPIlag 'nJr enuras IPlouaur nelTaq u€p H 061 unqPl PpPdVl enla) rpefuaru unurpu !€saq nln8 rp€{ual.. ednl n1e1 ednl qeuJadIEI.{uuelSurpueq -uraur sserlupuas uep selaI Sued qu[(nq ueyedeuaur nelTag se&b uep ue8uap qeffnqraq n:1sn[ ne11ag ereJlq IesP Pre]rq slrpeq'ue.{urp. :ueleleduau SuedSuero1t>lpas redures-redrueS 1e1 '1eJeq e.. qtslnerlaqpJppnes 'esenBuad rrep undlrlrpas elreq lrqtue8uau Ipns 1pl nellag 'trID.\^rlequPlPllJaJuarx qeuJad qeIPX nuql Inlun uE^^elrp nPrTaq 'pduupqnlnqal snrnBu3ur nlusqruaur ltllnl Sup..unerlaq leqrlau uep rueq qeu:ad 1e1.l uDlnlelaur nerlaq elrqede eleqed nles ne11aq -epuaru r{elal Suel tuerul ered r:ep qoluor ue8uap e.ualal leqDle uelnq ue:e[e uelSunBe upln{EI n€llaq n1 pnuras urlpq undneu rrqel ler.qe'{'hJVJy ureeLVJV.{ 1e1oue8ue1 -rarua)aI r{rTr\larx n4snI ne11ag ..nqpet'Aelay uepnqnzay'Llepeql neqaq nt€nsas uP{lPJPgBuauI .unerTag -n)plalu nerTaqpllq elpqpd enp neqaq lSeq ueq uenrrtJl3l-uenllIaIaI r8eq plpli\tr npllaq Inlnr.Jn}ly -Jaq p)ns lepq e8n[ npllag nsJeu p^ pq uellnJnuadruatu tuap qaue -qaue Sued lpnquaru plns Ipl uep eue8e uelutetu-ureru:adtuaru DIns lppq e8n[ neqag rxplep lprup Sued nu:p rlrllruaur n.{u-inqa-.r1sn[neqag 'nrup e.reds -8uaur upas rJ€r{ l'ueleur Ip }€lpqs u€p ueq Suers rp rnelr{s esequeuas nEIIag 'urner{s uPp lelPqs eSBluatu ryUue-4\lltl4out{ru.'(ep ueureqetuadueurele1a1 qepnru IPPU'de13ue1 edup uep .. :ue1e1e.

Beliau berkata: "Kalau anda membunuh mereka. Para ulama itu terus saia menyebut-nyebut keutamaan beliau ini. Beliau memiliki karisma yang agung. Zainuddien bin Makhluf. anda tak akan mcndapat lagi orang yang sekualitas dengan mereka." Sikap beliau senantiasr begitu. yakni setelah bcliau dipanggil ke kerajaan." Semua ini menunjukkan ketinggian budi pekerti beliau. Saya tak mau membela diri sendiri. bahkan seringkali berusaha membunuhmu?" Syaikhul Islam menjawab: "Barangsiapayang menyakiti diriku. Para ulama dan para hakim tcrsebut adalah orang-orang yang dahulunya pemah memerangi Ibnu Thimiyyah. bahkan dengan gigih membela kami. atau memperlakukan mereka dengan buruk. Maka para fuqaha memohon maaf atas kekeliruan mereka dan Ibnu Taimiyah menvatakan: "Semuanva sudah kumaafkan." Si penguasa menanggapi: "Tapi mereka juga telah menyakitimu. tentang hukum membunuh sebagianhakim dan ulama yang menjelek-jelekanpenguasa bahkan juga memfatwakan bahwa si penguasa harus di lengserkan. Ibnu Katsier menceritakan.tedun ke medanjihad untukberperang. Akan teiapi Syaikhul justru tetap menghormati para hakim dan ulama Islam -Rnhimahullafitersebut. Kami berusaha memojokkan beliau. beliau justru mengampuni kami. biarlah Allah yang akan membalasnya. sampai mereka semua terampuni. Ketika ia mampu membalas kepada kami.Beliau maju ke medan laga untuk turut be4ihad. sudah kumaatkan. Di antara peperangan yang beliau turut ambil bagian dan ber26 lqtidha'Shirathil Mustaqim Mukhalafata Ashhabit Jahim . bahwa Sulthan An-Nashir pernah meminta fatwa kepada beliau.dendam. Kemudian menyampaikan berita gembira akan datangnya kemenangan. hakim dari mazhab Al-Malikilyah pernah menyatakan: "Kami belum pernah melihat orang yang setara dengan Ibnu Taimilyyah. Barangsiapayang (berusaha)menyakiti Allah dan Rasul-Nya. setelahsebelumnyabeliau mengobarkansemangatkaum muslimin dan mengajakmerekaberperang." Jihad Beliau Kesibukan menulis dan belaiar tidak menghalangi Ibnu Thirniyyah untuk mencabutpedang. Beliau tak mau berfikir menghilangkan nyawa mereka. namun kami gagal melakukannya.

!wfel nuql uletq nqlleAS ueraotg 'eIaJarx epPda)i ueBueuarual uelr{PJalnue -8uar.f.{u reuPl €Jelual rFutrau -atu uep plalarx IJpp qedtuns 1rqu.reBue1o.el u€p r{p€Jn1 'perel-lv tra8au Buerad qelepp qn)t nerlaq eBnI Sued ueBueradad-ue?ueradodP]e]uP rC 'ue8ueuaural eduSuelep uele errqula8 elr:aq ue4r'dure.1 -aur 1rfuel ururllsnlu rxnel lPisel ]tuap JUISPIlxu€l lrqrue8uaurInlun -epuatu r8rad nEIIag nll uenln1 1n1un EJP]uclelPq uelders.u und-qe11y qeururee.{5 rpa8e'r1 .raduau qelepe {IPq uerad r{plat nprlag-H Z0l unqpl vp.ed qeqbe.LZ qeLr'.

3. Risalatun Fi Minhajit Tafsir Wa Kaifa Yakun. mantiq.Terutama para ulama kalam. tanpa menukil dari mana-mana. Sebagianbesar ulama yang menulis biografi lebih dari lima beliiu menyebutkanbahwa beliau telah menyelesaikan ratus karya tulis."Ibnul Katbi secarapanjang lebar menyebutkan karya-karya beliau.Tulisan-tulisan Beliau -Rahimahullah- yaikhul Islam berhasil mempelajari secaramendalam ilmur(-l it^" yang ada pada zamannya.Terkadang lewat tulisan yang ringkas. Tafsiru Suratil lkhlaash. Talsirul Mu'awwidzatain.Hasilnya. namun tak jarang dengan tulisan yang panjang lebar. 4. Karen4 beliau sebagaimanadigambarkan oleh 'Ibnu Abdil Fiadi: "sangat cepat menulis. Jawabu Ahlit IImi Wal Iman Bi Tahqiq Maa Akhbara Bihi rasulur Rahman. Dalam Ilmu Tafsir: 1. Sudah tercetak. Tercetak. Beliau seringkali menulis dari hafalan beliau. 28 tfidha' Shinthil MustaqimMukhalafataAshhabilJahim . Kemudian dilanjutkan \ d"ttgut ^enyusun tulisan dan bantahan terhadap para L)l par-entangnya. Min An "Qul Huwallahu ahad" Ta'dilu Tsulutsal Qur'an. beliaupun mewariskan banlak sekali tulisan. Telah tercetak' 2. dan menyebutkan karya-karyabeliau sesuaidengan disiplin ilmu yang beragam' Yakni sebagaiberikut: A. Dan bukan satu hal yang aneh bila hasil karya beliau mencapai jumlah sebanyak itu. tasawwuf dan ?ilsafat.dan terangkum dalam Majmu' Al-Fatawa.

1 '91 11by lqpn:e.lv's 'tr 'Jnr/Pl { Irg nlruvlv 'r.r.lnllsnM 1n[r:e.e11'p1 'Ipeleq6 qprtqy nleepebel.lqe.r{ed.{5 '61 'qe.1 11elq5 qsn-eqpqbl 'qeurebqslly'7 'qe.{..rer.{.uy upunlpJl-erleM €uIPg ueb:ng1y 'p eM 'g 'urbe1sn1.n1 'gI tr 'Zl 'qrsel I€uaIC PIsppPg ueurl.{.{rqg qsnlerbell'4 'qe1e:e1{sni41 Irlurlleqzpl\ilV'9 'Pnbo.{r1by IrlnPO nlPeqlql'81 l.ueg1y qelpsl.{eg'11 '01 'repPo IrB lPelpqllv '6 'qPpeerl IlqIlI?r€INnIPIPSDT .e1 n-JPCI .{r.^PI IV 'Iepl€r. IrlP-nS-sV 'SI .isr-ee.^lel-lv 'ueeqlredg -.l r{Ir{eqs qsnqP.^^eolv'Z '1 'seedrQ 1n1e1esq1 'qI{Ii[ nuII IITEIEO'g .{r.{drbrr{tuel/^{ Iplp.ee.rteqe5-uy qelrung snfequrlnq'7.{rrnupel 'rrPurl-lv'l :eduerelue IC rlelas 9ued nerlaq nlnq-nlng leduuq letue qeprle treSuapueIel:aq 'qPpl{v urelPo'J 'tuee.rte{ llleqstl Ig qeJIselPJ 'qed.{c-r{peMepng 1nue.-.-rv'9 '9 'qelrsPM IeM Inss.{s.6Z LpA lulel nuqt weql pQtteis Uer0otg 'ur.{eqslH InelelpsQl'0 'pr.ry 1ruy. nppetl-rV'lZ '97 'buue11 lnqpbep 'lnnznN qst!peH nq:e.{r1.{n{lspM-ly rlPplbvlV' g 'r1be5 ue14 '/ lV qEIPsIeU-rV ' r4e..

Al-Washitah Bainal Haqq wal Khalq. 23. Raf'ul Malaam 'anil Aimmatil A'iaam.22. AshhabilJahim lotidha' Shirathil MustaoimMukhalatata .

{uaru 3ue.(9uero 'uEng 1eqqe V rlxa6..nlaqurau upp spl8uuaru rueuerP)-lV Jnsn^ urq ar?relI urpr..'eduleua8uaur {nlun edunsJpu preluaruas'rrrpuas ns.. u.le nerag depeqJal ewen eJed uebunlues rl qe.{S-..Iplep ueqpqupl edr.{ e.reln ered ue6unlues ..{uenp upe 1e1Sued urllvlv luue.Eu emeq 1n>lr9uad empq qalo r8ueleqraq eduuulplplrp Sued ede nqel uplp Iepq r{opoq 3ue.erSorqr.{uuelqeleduaruqsed nlensas upp nerTaq uplnpnpa>l I€uaguau ieprl Suel 3ue.{ Suupuedralpurpln ered uep uepelal ureurl eled rnqelalrp nlrad {elupq €Mqpq -e1r1uellun8uau qellv eSouras'uprpuaqal rBdetuau qplal undD{saur . :nerlaqElp) geddg4el rJuaquraru nuql rpequd depeq:a18ue:o uer8eqasueelar rdeSSueuaur urelep plqns-sv uarppn-pqpgr{alo uD{ele.r!Jei4 lnppey+V.{ 8ue:o qeyedueqe".u '-4o nlout|Ioa.u.{sv.{o1a[a€uar.l-ly.rrpuasral -nuatu q€lal 3ue..nPrlaqeluPu lnqadu-lnqaluau Suul upsrlnt-upsrlnluep qe:efasn>1nq -7 -n1nq u8nf 1e.| L -qellnqeu!qeanelleg depeqraa eu..ar.{ Suero qelelueq qeddrurrel nuql 8uB.ul-lV u€rpnura) 'npllaq 3un[ueduau 8up.{/{rlez-zv qepeqe..r6 neylaqespf-psEf Sued 8ue:g Fra8uatu 1epr18ue..{ pureln rpsaq -qo nlpwtlo>l.( -3uaur e1a:a141 iplupq eureln e:e \..(8ue:g nsleu er"req1n> 8uad upp qopoq 8ue.{ueq If srlnuaur pgnf u{ara] l 'rueysllnqTel5 ue8uap elur:e1i3 tnl 'neqaq 9m[ue..gefg-dsy uarppnln{seN unllnqaduaru qe1al uergpqas urq pPrur{v ulq pPurtxpqnlNurq r{PIInPqv urq r€1eg nqv ulq ppurureqnl4l qelllpqv nqv qzrJeHiv uepelal Suryed8ue.{rnp Sued ede 1e[rq qn33un5 'e..{upg urpuasral erpJasnerlaq r1e:8orq1e.. qelDl srlnuad 'u1nrua1:a1 Suedqerpfasqplq IpSpqraq uup IeuaI:a1Suednlnq-n1nq pre)asuelSrl ruplep qel-{rurrpl nuql uarppndftbel r.

Mujtahid..rs. Beliau scorang Imam. menyingkap kcsamaran di tengah kegelapan. orang vang zuhud. orang yang zuhud. Ahli Ushul Ficlih." 32 AshhabilJahim lqtidha' ShirathilMustaqimMukhatafata . yang menyatakan: "Ketika aku bertemu muka dengan Ibnu Taimivvah. ahli ketaatan. Maka dengannya juga Allah membungkam orang-orang yang menyelewcng. Ahli Tafsir. Ia menvatakandalam biografi Ibnr. Ia bisa mengambil dan mcninggalkan mana saja yang dia kehendaki. Ia pernah berkomentar tentang Ibnu Taimiyah sebagaiberikut: "Ahmad bin Abdul Halim bin Abdussalam bin Abdullah bin Abil Qasim AlKhadhir Ibnu Taimiyyah.Beliau adalah cahaya." Di antar:nya lagi adalah Ibnul Qavvim. m e l a l u i t a n g a n A l l a h m c n j a c l i k a na g a m a c e r a h b e r mcnghidupkan kemscri setelahbcnva jah masam dan bcrmuram dr. seniornya para ulama. Beliau orang Harran kcmudian menjadi orang Damaskus. menveru untuk menaati Allah dan Rasul-Nya. tokoh segalatokoh. "Tak pernah didapati orang yang setara dengan beliau semenjak empat ratus tahun ini. mengenyahkan perpecahan yang diperbuat orang-orantj ahli batil..rtup. Beliau adalah maha guru sekaligus pakar ilmu. Banyak para guru yang menceritakan riwayat dari AI-Mizzi bahwa ia pernah mengomcntari Ibnu Taimilyah: " Aku belum pernah melihat orang yang sebanding dengannya. ahli ibadah. Ahli Fikih. di mana popularitasnya sudah tidak memerlukan lagi untrrk banvak disebut-sebut atau melebih lebihkan urusannya. beqihad d i j a l a n A l l a h . Aku tak pemah melihat orang yang lebih mengenal Kitabullah dan Sunnah Rasulullah H serta lebih konsekuen dengan ajaran keduanya daripada beliau. bali sunnah yang telah binasa. kudapati dirinva adalah seorang lelaki yang segala iimu ada cli hadapan matanya. Ahli Hadits." Al-Mizzi juga pernah menvatakan. mungkin beliau sendiri juga belum pernah melihat orang yang setara dcngannya. Hafizh.rrja. hafizh dan ahli ittiba'. ie Taqiyryudd n Abul Abb. mencampakkan keraguan orant-orang yang bimbang.di mana dcngannya Allah menerangkan berbagai ketidakjclasan di tcngah malam. khusyu' dalam shalat. menvingkirkan berbagai penyakit dalam jiwa.rTaimiyyah yang ia tulis: "Beliau adalah Svaikhul Islam dan kaum muslimin vang menegakkan kcbcnaran dan membela agama Islam." Di antara para ulama lainnya adalah Al-Hafizh Ibnu Rajab. Di antaranya lagi adalah Al-Hafizh Al-Mizzi. membuka pintu-pintu hati yang tertr. Taqilyuddicn Abul Abbas.'AIa Ibni Thimisyah'i Di antara para ulama yang kanaa-il Ulamaa memberikan sanjungan kepada beliau adalah: Bcgitu juga Ibnu Daqiqul'lcd.

:uer13rmrua1 edueq rlsed :1. nuql upp rt{el 1e33ue1 r..:al nele -ndod Suedefuuesrlnl-ues[n] ruelep nellaq uelpledurp Suedede qeel -auau {nlun 'lelpJaq r1rsprx uelSuepas 'nerlaq 3ue1ua1 er uenqela8u -ad uenruera>1 D{lllruau qrseur Sued r8eq uesrueqal nlps e>IeII .{ur:epurq8uaru uep qplps pr nt1 ue8uaq 'eder.{u1e.roqrpSued ure1s1 lnq4elg -elur(uaur eI'Jezzeg-lv qzlrsHlv edulesrru r3e1eluerelue rq 'nerlaq qnJ uolrf.alndod -qelurn{ Sueirqral{El e8nI nlr Ipr{ uplpp nsllaq €.nsuaru qe11yeSou:ag'qe.rqeJ-em]eg uep'ledueq 1er..qeIeqrl. .('(!IW rraqrp 3ue.radralSuBf de88ue erp Suel ede lplouaur ledep qrpeg qqy ue8uelpi qalo ue{pledurp Suedede geleyadruar.{rune.{qnpn{ senl ue8uap qesrdrale.plq IlqV !3pq upurpJup uelle8auaru SuryedSued 8ue..e:8orq JnueeLV-JV.ulelep rrsls) nuc1 ueeledu:ad qelepe efuerel 'rpqal 8uefued uep senl -up rC 'npqaq 3un[ue.{dllnlnH lV'qe.rnO-lV :le.{ 3uer6.e1 qed.:uDI sqnuaru e3n[ u1 .ee neuagdepeqre!eweln eredueaunlues qplnelp) 'elur8eq 1ede1Sued seleqase. uellnqafuaur BBn( er qelalas qed. lnpnf qplepe nerlag..J ue1l4qefeprg-Jv..r{Ewweex :nlr n{ncl TUPIPP EAuu€PlPAruad PrEluPr{-T Jruerno-rpvt pr e.reras ne11aq ue:8oq s{nuarx Lrrpuas nuql qzl]eHlv qelepe eduurel Eureln prelue rC Eu€ruKI 're[e11 ruql rqrbeuel4J rg qe.{ elararu r3equee€eqeqa{ raquns qelppp npllag 'uolrlJpIrp neqaq euerure8uq Sued Suero-8ueroIlpq qpnq qelppe nprlaq 'roqury 'e..ro qqppp nelag qp[e Sued1er{ nlens qnSSrmsueq.{rurrel nuql E.{ :ueleleduaurnellaq 'nprlaqupueural {nlrm uo{eucsIeyp qreq81e1eqs.{ur{n33rmsas 8ue.{5e.r*r unq€l q€lnll 'uedelap qnpd enp snler qnfnl unr{pl r{eleqrluerpnrua).re8uapuaru '..iuP.. 'pw3 uup ueruul ua8au redruese88rnq 'urelsyrra8au enuras:rdureq rp ne11aq 1o1apSued r8elede qne{ 8ue.(nelaq ueepe:aqa1 SuudSuuronuly u:a8uaru>1e1 pnp epe (Z) rIJDI SueuraurSuef Frpuas n1r 3ue:6 11.ueru. .e€orq ue:nlnuad urepp uellnqadueu qpurad e8n[ qeley nuql .{uaur11e1as ledueq pI ererasqelftunel nuqy r&:8orq uolplrlaruaru qelal fislpX nuql 'Jrslp) nuql eduleslur e8n[ nerlaq 8unlueduaur 8ue. -3tred uoge8uap:adrp eur3 rra8aulosolad-1oso1ad ervrqeq'ueryeq rp -e8uaureuela8uadue8uele...&rqeq uoleleduaur 8ue.{u ...{ eureln erelue lCI :rs.u . :eduuedernredrues '' 'ulrullsnur urnel rPsaqr.{ 'rrrpuas:al ere)as ne11aq r.{oIolqelepe 1qe.urnI ueq eped neqaq rleleluaur {rqtm usIS Sueroaslrurm ]pleqs.ue nEITaq uesllnt-uesi1nl'qeddrp-eqqlIlV'rlp.(Aurrel nu(U pptuqv spqqv InqV u:e1s11nqTe. '.e.uelrqolrp IPqraq IPI nerlaq leqeped 'npllaq uDIJIJpISuarue1a:aureueune8eque4oleduaur 8ue.euad .{^unel nuql) nprlaqEuaJe) '8..

dan tunduk kepadayang hak. Hasbunallah Wa Ni'mal Wakil. itu sudahmerupakan puncakpengakuan ataskcdudukanbeliauyang tinggi -Rahim Iah-.melalui menaraMasjid Jamie'. Beliau ditahan dalam penjara dan mendekam di dalamnya hingga beliau wafat pada tanggal 26 Dzul Qa'dah tahun 728 H.Para penjaga penjara juga meneriakkannyadari atas bangunan-bangunanpenjara tersebut.Bahkan orang yang melontarkan hal itu harus ditegur sampai ia meralat ucapannya kembali kepada kebenaran. Sehinggaorang banyak dapat mendengarnya. Wafat Beliau Rahimahullah Beliau dimasukkan ke dalam penjara terakhir kali pada bulan Sya'ban ta}lr. Allah-lah yang memfirmankan yang hak. Beliau jatuh sakit selama dua puluh sekian hari.n 726 H.tidak bisa dipegang.tidak bisa dipercaya dan tidak bisa dijadikan sandaran. Yangmemberitakankematian beliau adalah muadzin penjara. Maka mereka amat terkejut mendengarkematian beliau.Merekapun berkumpul di sekelilhg penjara. terlebih Iagi orang-orangdari pengikut madzhab Hanbali. tinggi yang telah diambil manfaatnyaoleh orang yang menyetujui dan juga orang yang menentangnya. Maka dengan semua pernyataan dan segalatuduhan yang dilontarkan terhadap beliau. ahul Ditambahlagi denganpengakuan bahwa beliaumemiliki keungdalam berbagaiilmu.Sampai-sampaipenduduk dari dataran rendah dan padang-padang (yang jauh dari penggembalaan kotad) juga ikut hadir.yang pengakuan itu datangdari para Imam yang semasa denganbeliau dari madzhab Syaf i dan lainJain. Pintu penjarapun dibuka. yang menunjukkan jalan yang benar. kalau hanya itu murid beliau.Syaikhul Islam hanya memiliki satu murid. bahwa beliau itu kafir. Banyak orang yang tidak mengetahuibahwa beliau sakit. vaitu SyamsuddienIbnul penulis dari berbagaikarya ilmiah bermutu Qayyim Al-Jauziyyah. dalam membedakan gulan antarapemahaman yang tersurat denganyangtcrsiratdalamAl-Qur'an. demikian juga tuduhan kafir yang dilontarkan kepadaorangyang menyatakan bahwa beliau adalahSyaikhulIslam. desak-desak 34 lqtidha'Shircthil Mustaqim Mukhalatata Ashhabil Jahim . dan manusia bermasuk.

P.uu lnmuau qezeuaf3uur3ua. qewwlv IreuesJ lJ qepeqe.IeII\JV-IV qalo lqartp weel.+r1ep 'rur sele eleqed ue1 euer.ule8eqas uarp depeqral nerlaq esef-ese[ -uaqruaurqpllv ESoruage. :pdunjnq usSuac 'rpeqllpg-Iv qpfqpS perurueqn] l ] 'qPIesld JnlesPssPn] I qalo {PlaJrp \elal 'urlel{rurreJ ruql eJe.{sh .{uqer*1ep beqly n:n[ Sueroasepedal ue4:aqrp seguedSued elequd epedal qe.{s uel9unpueua.nuPIsI lv qerlphl-Iv rJ .{unlnq ue8uap uarpprurqseN nucu 'z .er"r qepnsasSun8e3ue:o e8nIuep'edu -dnprq eserurp SunBeSued3ue:o neqag 'qed&rure1nuc1 rlpluqeJaur nerlaq qe11yeSourag lpua{ral uep ralndod lerue nlr .{S-..JeIIrtpZ-zV edun{nq tuelpp p8n[ u€r)inuao 'e 'rurPlsl-lv qPl{eN-lv r{alo P3n[ iPla]rp r{€lal rrrle\ :weFI pq\!e/b qeltrrurreJ euql eewes uew euuv lg ewe.98 qeltwtel nuql welq FeleAS llerdotg 'Iwelqlv qellet { 'uqe/L(rurreJ ruql ueFI r{alo e8n[ {pla]rp qe:€Jlfp{fe'{g lV qeIeH.1e6 6ue{ qeAfrrurpl lo[uouan sele fqqon4alfFlpruDry1y'e.{e'{'ftureJ ruql qrbeuPw Eduqplrl uPSuap Jezzpg-lv relun 'I rqeIEpPIoL -uouaru 3u{pd Suel elP}uEr{-l 'npllaq dnprq qelPlas pppd ueEpruad uaq -uaur Supd pureln upBuEIpI leduEg ueeqor upp uppluapuad /ppq]f up8uap lerps lprup r{pldrur€J nu(U urelsl Inq>lreds uednpn{a) nuqllJer60!g srlnuad 6u.{u1e..ez upJ4[ elw r!!e/u pPPeYiv.{e1ad ered lede. .{uaru Sued eureln ledueg 1nlun 'snlspurPc rp rJns '8r.re:o ue:nqnlad rp uerynqn4p ne11ag nqrr qnlndeurqqe1 Suero-8uero -urnlraq nerlaq pesel SurrSuaru 3wd uep 1e.rreds-1e.(g Sunqeryaq :re..V-lvt qelaJ-.1 edqqrpas 3uqe4 >ielueqleure rpSSrms ne11aq ' utwolv.

ororg-oring yang mmgikutiku (kamu) kepadaAllah dengan hujjah yang nyata. u+1t. bukan pula jalan mereka yang tersesat: yaitu orang-orang Nashrani.i --t-1 .v-.?.i. '._rs i4 J.\J* -::^ *y ". Maha Sttci ml:lgajak Allah. yang diperintahkan untuk diikuti. [r. bahwa Muhammad H adalah hamba sekaligusRasul-N"va_ Dialah yang mengutusnya membawadien yang Lurui. Sesungguhnya.ae. dan memerintahkankita untuk memohon kepada-Nya agar ditunjuki jalan-Nya yang lurus: Yaitu jalanorang-orang yang telah dianugerahkannikmat kepada bukan jalan mereka yang termurkai : yaitu orang_oiang Tg. tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kec 'ali Allah Y-ang tiada sekutu bagi-Nya.i daiam 36 lqtidha' ShirathilMustaqimMukhalatataAshhabil Jahim . .*l.. ' i.millah yang tulus dan menjadikan dirinya di atas satu syari'at. Allah memerintahkan beliau untuk *e.rgatukun. ciui :. (yusuf : 10g) ' Shallallahu Alaihi wa 'Aln Aalihi wa SallamaTasliiman.r:. do. dnn aktt tiada temnsuk orang-lrang yang *uiyrik'.u\u I Yahudi..-'. Sayabersaksibahwa. meiidhar Islam sebagaidien kita.!tJ\.--"]@ a'4]^i 4 .: " Kntakanlah:" Inilah jakn (rtim)ku.-1 r\_/.:-.li egala. ok. melengkapikarunia-Nya atas diri kita.t btllt'cr^ft 6. baik sebagaiperintis atau penerus saya telah mela_ rang-seseoranguntuk menyerupai orang-orang kafir daLarnrnerayakan hari-hari raya mereka. Saya juga telah menyampaikan sebagian riwayat dari para As-Salaf dan pengambilan dalil ying syar.puji Bagi Allah yang telah menyempurnakan bagi kita dien kita. Sayajuga bersatsi.

{ eduqeprel nelel euare) (qop1.dueq 8ue:o .1 'Ip.nzrr:-trelemrr sednl pdes .r.l 6uetr .-ab) etuqeueAs uesepuel ue>{nq '(un rsepuod qepp e nns rp Sueqer-Sueqerraq3ue1 .uredtues --r€dures'nlr r{pqrsnur eua{tal Supl ersnueur >1e.{u:rq1e.{edruaq de1al edestmu:eu .rcds r{purlrr{ uergpqasuelselafuaurqplal pdps .uef re8eqas Suedueqepnr.ue1u:rqe1.nlr Ipos .uplpp rxeueual qplal SuBd Suero nplo{ 'uDlpl iel rmdedps .{ueqSued lpsJaltun Sued rsepuod ueledntaur uep .uelep1e.ual Faqrp seleqas uelle8u€uaru e. :uollnqasrp {elaJral 8ue.ras tuplsJ uplpuaqal ueie snlnl up8uap ruplaluaur r{elal uep ueueulra{ pduurp r.( ueelueyad lrep le8ur edes 'rur uepos:ad slrU edeg qely{el uequ.rar{ pspraru Sued Suero uerSeqas ppe rpguap e.u€Iqeg .(uendurarad lnltraq / slluuttlu lutst E?eqas epuel ue8uap) ..{suerele elnd ue{e{nu]al nle uerpnrua) rururn urqr:dsnurrune{ rJepn€}p.{ ueleosrad-ueleos -rad u€p rseluaurnS:e euas lp. Sueqer-Streqerraq 1e.{eg "f"...{upq p^{r{eq 'urlef e1.{es 'rur nJeq-nipq uerpnua) qepns Buel pdeupp r8el1uqa1 uererurn{nq $qal .twol uryqsb)IesJa.{uaurlpdep eSSurqas tpluauol rJaqruau B..qe1ru1 '3uere1asr8el qpqasqalo rmure111 8ue.{ 1e1 e.LE rul ryng eius\nn duotopuay.rouep qplrl rlqe rqrsrlaluau >1n1un qelur:ad rsr:aq Sued ure1s1 lerre. n1r lede.r:eds uesppuplrpefuatuqe1aln1rueleosrad ledueq 8ue.rur upleosJad uplpp n8e: rpefuaru uele /Wbrt rTqp Erpd te{3uerp gue..uerrqe].{ Suero ne1e1 . ele1 n1ua1 .{ r.raq :esaqSued1e.uEds qpuDIRl-qprDlrq uep uenln1 runl -auaur 'qrbrJ rru€lepua\u r{elal 8up.uqe.qelDlrlqe ueSuolo8 enp ue8ur'.jfi'T#:: 6ue^ !ulnlng sllnuaw Inlun eIeS buo.Sueqer -Sueqeuaq 3ue..{e8 rrepurq8uaur r.eduueleos 1n1un eun8raq uep Surluad lerxe nlr 1e11 -rad re>Ip qn1ua.eru€ln etpd uedeJn uep lrleplnpp 'u€luods e:eras rde>l8ual edes ne1e1 l€qeped le8ur edes SuBd ede sqnl edeg qelllrqpl prunp eppdal ueqrua] eMeqral e1o:ar.rselrJrpotu....uelsl p.ueJsl uarp qe|.uplepues ue>1peI elaraur Suel lesapuaur eser...ropuow 'nqoualqnsqpTIVrp{El ue8uap ue4reqal 8ue1epe.rnm9ue. I uep ireg :rr1e1Suero-8ueJodnprq e-.{..( r1sa1q'(qery uou) uruly 8ue:o-3ue.{ueq qepns eua:e.{us re8e uemqlt uer8eqas uSSurqas .{ ueeserqa4 Sueluauau de?€uelp euar -e>{'lnqasral edes qe13ue1 Eunrauaru ledep lepu upp up.uDllnqasrp (llse n{nq leq[) .( slag Lueleg .sllnt e!p tlelar 9ue.ururdo uep urnrun u€pserqa{ re9eq:aq epedal Sue8ad:aq e1ara61 'qnlag elaraur pserqqEpns 8ue.

Sebagai Nabi r) wa diketahui. kami sengaja memberikan sub-sub judul pada beberapa pembahasannya. 38 MustaqimMukhalatataAshhabilJahim lotidha' Shirathil .Sebagaimana dalam mukaddirnah. bahwa Allah Subhanahu Ta'alamengutus Muhammad S kepada umat manusia. kecuali hatinya yang hidup dan imannya yang sehat akan segera tergugah untuk menyadarkannya sesegeramungkin. baik orang Arab maupun non Arab. Kami (dalam buku asli) sengaja meletakkannya antara dua tanda kurung. baik kitab itu sudah di ubah-ubah atau sudah dihapus dan pula di antara mereka yang masih memeluk dien samawi yang telah sirna. manusia ierbagi menjadi dua kelompok: Pertama: kelompok yang berpegang teguh pada kitab samawi. PASAL Kondisi Umat Manusia Sebelum Masa Diutusnya Muhammad. kecuali sisa-sisa ahli kitab yang kesemuanya -atau sebagianbesar.*.ad1npenduduk bumi.yang diterima oleh-Nya. Namun kita bcrlindr-rngdari hati yang kelam dan hawa nafsu yang menghalangi untuk mengenal kebenaran dan mengikutinya. lJ-\"rt" I lvfl J t Kala itu. Adapunsaya sendiri (Icralid Abdullathje0. bila diingatkan pada soal yang prirsipil iiu (bahaya menyerupai orang-orang kafir). telah membuattanda kurung O beberapa yang telah saya singgung sub judul dalam catatankalci(dalam buku asli). Allah amat murka t9rh. Mereka beribadah menurut cara yang mereka anggap baik kepada apa yang mereka Untuk mempermudah da)am mengambil manfaat atasbuku yang tinggi nilainya dan ilmiyah kupasannya ini. atau pada catatan kaki (Muhammad). Kelompok yang lain adalah kelompok yang ummi (buta huruf) yang terdiri dari orang Arab ataupun Non Arab. yang sebagian sudah tak dikenal dan sebagian lagi telah ditinggalkan.telah meninggal sebelum beliau diutus. dengan judul-judul yang dapat memPermudah pembaca untuk memahami dengan cePat.

..rpputss 'urpuas p)arar.{ Suero-3uero nulr qnSSun8uour 'ue1:equu8rp 'uu1.{ nrulr ests-esrsrlrpuaru 8up.lpp.plq IIr{e uup 3ur.nequrau de53uu .reLI rsupMrp 3ue.{ lt]nq-rllnq uep lt1up-1r1ep 1er(ueg rtsLlprr er6l upp rplns r:rq Buu.ro qcqo?uaur nele ueurr upsnBLIJ)3ue.lJJ3Lueqesn nluauau lul uup luunuru iur.i r.uer-u:aq 3ue{ nulr ednraq 3rru.llrueJpuJqal euerureSeg epe ne1e1undnlr.i uueure8uqas rhrd uluias qpt-rlpllv r 8 e q e .{ 1er..{pu]r.r€I luun /tlrlptjs '1ee.lJl rq?u urrLl rJtp B.upur u.iu111tt uotoBuaLUSued Supro nply u..1 'ue1 -snlnrp rnlelcu 3ue1ep3uu". i u u u 8 u r p e q r a d a s e l u a s o : d r n t l e l a l r p l e d u p u gnud:a1ludureu uele uiuunpal 'nur1ac1 edu 1ei Suef uelned:a1a. .raq qne( u.{true>1eqa1 relu qn:e3uac1lrlrpirs p.6E snn to peuueqnw tqeN uJnloqesleun tslpuoy 'P^Ulr]or]]alrurs lp uP)nq ullururr 'n1r 1r:q ue11nlunuaru 8up.u eJplue rp ue3ue:uo8a1 uep uee1a1?uaslad lc.rup 1eq Hr-ru.H 'qe.i prptuu ueepaqrJd rBel sela[ 1e1 qe.{Suero qplppu Iprur utp nurlr lpq r.{ 1n[un1a.1 'undlrlrpas ueupqnlJ1 nrulr redeSSuau ndueur e8n[ lepq 1n1un 'eduqeprbe lqes Suei 3ue.lelep )rpq eliraru eJplue rp'prlnu 8ur1ec{ Suci ?ur:g '1esnr e1e.uiu -uereuaqJl ue8uop uelSurpueqrp epue8 ledr1.ro uplsenrualu €srq lpl nlr e.ueseSSurqas'.o-8uero epedal redr..iLrr.(u::r1 nplp.fi'lreq e13ues e1a:aur Suud uelenq:ad yuue ueSuag 'uuqopoqal eledural npleA\ rlr.1 Suel lnlunlad uep qeffnq refeq:aq tp)raq uEp 'H peurueqnJ uprq€u -aI lelrJq IlISnueLU leurn 1n[unlad rJaqruatu urrd-qe11y e1ery 'stslal undnulu lllpplllpp pJeluaulas )el llelas eues eduue:epues-uB.{ uelerue urrdnuru nury Iruq prsnuuru ue>1e[rqa1 e1e8as epqedy sn:n1 8ue.l.irlrqe[a1 uSuai q qopoq 3ue:o-8ue:o qplppe e{aral\i uiel-urel uup eleqraq/iunlecl lp uernqnl 'eleqraq '?uelurq ednraq nlr Ir€q llpp.ue ue8uap lleueraq >1nqrs 8ue.(3ue.re[u ncrlcq Inlun prlnru n1epa1 8ue.rld -upleosrad urelep Jnqalaru eiue..reis 3uu.{8up.'{?ue:o-8uero nuly pleq 8uu.. r lseq epeda>1 luur$lpru Iel udedn mle1au qelJtrs -esrq nu1e1-rede:uaur e8Burq 'e1qa ue>{sn?tsq sn?equatu '€Uesla uep sr8olorq ueleos.{urr.{uequnureu'r.r:e 8ue.urf e3liurqrs /lpJLlslrj ue3urp r.. ( u e q' e 1 e l . 1 u .iuad ul:d nsluu qalo lnpe:ndue::a1 qelal unrueu 'nlnr.(uuelrleqa.{ ur:1e[rqa1 ue8ulp uel3urpueqrp n1e1 -Sunqe8rp snlnl uep qrs:aq 8ue.{'snsnql ere:as IelqIe Iuue eureln e:ed r:peda1 uep'urnurn pJl')as uer-urJaq Fue-.prq uel€nqJad uelnlelaur lrlrpas 1e..(dnprq uelel upp r.ullel1 pjJJJru p Suel leclupuad-lede uad eped :epues:ag ueqe..{u€q qrseu leqepe4 2Suptppr.

rnjuk-Nvaitr-rberkal i-kal i sc'tia 1.rk. C)rang orang bekata: "Itu dia .l.ShirnatAl-Mustaqin (jalan yang lurus).rri) dcngrn didhammahkan atau dikiisrahkan hunrf Fa.r Adiyy bin Hatinr:'Apa Iang mcmbuirtmu n1enghindaruntuk hany.'ang mcngucapkan kata itu deng.rmemcgang tanganku. artinya melakukan sesuatLl\rang membtrit kita ln ri at.."Beliau bangkit untuk mcnemuiku. Kala itu beliau sedane ciuciuk-dulluk cli masjid.rmi bcrdu. L a l r .r"nva.o r a n sv a n g s h a l i h .rng.rl. Setelah itu bcliau menggandeng tanganku.nyiik kilingan ahli h.1unlenghinLla rinva Artin\'.' Ap." Beliau kemudian pergi bcrs. Kaumyang DimurkaiAdalah yang Yahudi. Sebelum itu Acliy memang pernah berkat. vang disebutkan tadi.rdits l.rnclifathahkanhuruf vaa paelafi'i1mudhari'nya (kata keria bcntuk sedang) Yang shahih.1 .rhu idr yang patut L.rnia.N v a u n t u k m e m o h o n p . mengatakan Lnn ilnnhnillnllnlttt.tm sh.rla rrereka. Allah mengutus beliau untuk mengajarkan Dienul hllm ylng mcrupakan Ash.rnyakepatl. (Muh.'anita bersamaanak kecilnya sambil bcrkata (kepada beliau): "K.r mensifatinya sebagaijalan yang clilalui oleh mcreka vans mendapat karr. semoga Allah melctakkan tangannya clitanganku.t: \|.dari kalangan para nabi.rt tnuhid? Ll. Lalu pr:tri beliau memberikan bantal kepadanya.DienYangDiajarkan ParaRasul Kemudian.rctr.tma dengan kedrranva dan menyelesaikan keperluan mereka. hingga sampai ke n:mahnva.' Padahal trku datang tanpa jantinan kcamanan nrar-rpunperjanjian tertulis. ' A k u p c r n a h a m datang menghaclap Nabi .1!. Dalan" An-Niltayaf "olt'h Ibnul Atsir disr:butkan. Ketika aku didesak mcnemui bcliau.B u k a n j a l a n n v ak a u m v a n g d dimurkai dan bukan pula lalan mereka vang scsat.maka beli..r\rngmt'mLrrr. sedangk a n a k u d u d u k d i h a d a p a n b e l i a r : .rng shiddiq (orang vang teguh kcpcrcayaannva kepada kebcnaran rasul).rh krmLr t.r: "Aku mengharap. Tersesat AdalahNashrani A d i v b i n H a t i m R n d l l a i i h t t 'L t t t h u c n c c r i t a k a n : .r mengatakan: Laa ilaaha illallahu? Kata nlnrrd lrlli-nl.rtmrr menghind:rruntuk menyntakan kalim. or. orang or. I l e l i i i r rl a l u m c m u j i A l l a h d a n menyanjung-Nya.orang yang m a t i s y a h i c l a n o r a n s .r mcmprunyai keperluan dengan engkau. rA l l a h m e n g h a r u s k a n p a r a h a m b a . Allal. Tiba-tiba datang seorangrr. beliar.rva beliau bcrt.i t .bah. (nlenghincl. Kemuclian bertanya: "Apa yang menyebabkan kamu masih menghindar? Apakah kamr-rmasih menghindar rrntuk r.rupun mendudukinva.rmmad) 40 lqtidha' ShirathilMustaqimMukhatalataAshhabit Jahim .\diy bin Harim.

.{1pV) eL. -..'(sn.. (ususm uEur{psnpqv gep blbqq u€rnq)'Z.q{Eur|Ies s{pEr{ Fep p. """".4. . tF: :uPuulJraqUIU.:..'wsasral qelspe'edps eduqnSSunsag....o-Eu8. N (6:._ @)lmn'''l 4rf-{..'q8rsH ur.aJ nuowqqns vm r{?llv 'IuI slrpeq ue4:a9uad uulse4pur8uaur qelal ue."' . :eduepaq uelpnure) '1eesuderaqaq EreJrqraq nurol npqaq uPrpnue) ..:qer*e(uaur edueq qeledy 'Jpsag pqEW qegy.Id 4 r': Ct' ry4y..Lj qetv lwnulo 6ue uney lpnqq auP.rn1).r-' td f.. :qeaaefuaw u4pnru Srreroas 'uqtnwtp Sual Suvl unatl r{plppe ruErr{spNSuero-3uero uelSuepag r{elEpp rpnqe 3uB:o-8ue:o eduqnSSrmsag...q9.'...@ ) ['n'rt'r <j t€i? $t {ftft f yy"f } | d r^ :ueur4lraq t{Env 'ueereuquradmp uep 1ed 'oleraru ueSuapue8rmqnqraqu8n(qr ueer -ureu SuBdyueuneSeqas -errqtuadqetuo) 'gpnqel epedal ..a.. . qtr4.ug16 r] ltr f l. .}d'oN qlpeq'qqDI FqEqFedfems gsp (A qeq'...tf:(. AI"P"6nt4-Iu.rurpSuBd Suetued sllppq uu>ltnqasrpn1el.'IEP!L.c .tf.llr|IplEpr.stf'{ .rueq Suel ne11aq \ry . !v..n13uau.:4npa1opA.zprunJ-lv r{etouvrpe...'urstH" :OA 6I : m \ggg.(u. '4 o*cq . :uollnfuelatu (.f F.'qsral {ppppuaur qe(er* leq-rln). uople8uaur Inltm repu.rno{V 6qrnq8 uoso4Iq qypeq :edur:etuauro4rpupp (r FpIuuIJ-lV qelo ue4ede. ).. ' ..2edp-utelasrqePPqrrp ./.:elDIJaq 1lpqural nEIIaa n{V . .l"WlzrUav ruEIBpPErlr{v tuEu{ u<I ulelPp rlluaulo{Jaq lusqw-v '8lg . )r{<eCi. :qea're{uawn1y .'1epr..ZqEIIV uep resaqq1qa1 Suel epe ngeqnurel .tyt1qt-tU.mqqaEuau e{ueq nuq6 :nqlaq rqretrlo)l gsP uEtnfuPt ltDle^ qg... Ca-rrda.IEqurol (r4araur) uueS e1q1 '"7n48oqa (99 : qeppu1i11-1y) o\eaw qoqwafruaw 18uolSuau uap)noq wp tat uqtpohpEual @po) 8uofr Suato-8uato trtluo tp 'qtlv lnqnwlp uop tlnfi14p ryufr'r1o11y yrunqryqa13uofi Suoto uop lqqp nI ppnl Suoto-8uoto1 ofuuvsvpqwad -8uotoSuquat nwopodaq ufilotnq fip ufilo rlo4ady .fu. . .r eluqnB8rmsag.. .

. .' t-f Gt..t'r. ....t .. ' ' t / r'.. :-.rUqift dan tiupan)ruh dai-Nya.Muha mmad) dan mereka t elah menyesatkan kebanyakan (manusia). l5 1. "' i.i . . Dan janganlah kanrtt mengilt+iti hawa iafsu orang-orang yang telah sesatdahulunya (sebelum kednt*ngan'. batls) dengan cara tidak benar dalam dienmu.. " ilt'.'.'r . q t i g o " .t .l.janganlah knmumelampaui batas dalamdienmu.....@'. ? r.t..i i..i ..gtntt!. '. :lclt . Li:rr.Jr. -. .:. l. Y.1 j. ..rirr d (ntendnpn kenturkati " Karcne itit.. . .t: ..o r a n g N . _. pat (emurknan ari Allnh.A l i a h b e r f i r i n a n : " S e s u n g g u h n y a a f i r l a h o r a n g . B e r k a i t a n d e n g a n o r a n g . i t t .i_. ) 'rir'1. .l-r-! I rvr:"u-.tltLtiblelti!ic):. <l. ..tL. adalahutusanAllah drn' (ld.e .knmu yang menjadikansrLatu kaunt .tr] {.llJ' ' i r ^ i rt -a! n rD e n ' r l | 1 r l A .. i .AJJ "Wahaiahli kitab..rrr.o r a n gy a n g m e n g a t a k n n : k " B a h w a s a i y aA I I a h ' s n l a hs a t u d n r i y a n .i1.t... /."'. '.mereka mertdapatmrtrkl st'srrdah L) n. i: I rnCn. IsaputeraMaryam itu.dan janganlahkamu mengatakan terhadap AIIah kecualiyang benar.ju$a bedirrtran: '.N y a : "llai altli kitnb.{1'.7 .-:ttJjti t ' ?:9 .r. .ij.tl!. Adapun 44. .r:. ." (An-Nisaa' : 171) . dan merekntersesatdari jalan yang ltrus".\).[Wltlsh ' perhatikanorang-orang 1d..' ( A l .. t ... Sesungguhnya AI-Masih.iii l._. (Al-Maaidah 73 77) Allah. "Kntaknnlah: ( ltelinn::t..diciptakan dengan) kalimat-Nya yangdisampaiknn-Nya kepada (dengan I\f.tf.. .. si.. Orang-orang Yahudi tak memenuhi hak beliau (Isa) sedangkan or*tgrolang Nashrani justru berlebihan dalam hal itu.kt..lait l.-_-.i.J.\P !. as"L i-/ atl !..B a q a r a h : 9 0 ) ."(Al-Baqarah : 61). Dalarl avat r. lqtidhe' Shirathil MustaqimMukhalafataAshhabil Jahim .' . jangr. ' . '^ :*_ . . r s h r a n i . lt Jr'Jl )r 4lrl. i ' l)alarn sr :. -_ .:.. ^PL=.'.i ? r. .. t :a:are. t1.i paiz' )lli. h i n g g a f i r m a n . . .

raneqa{ qe({.8t uep MP/rlseN pmle uaryryay p\6ued 'undtD-{lpas ueeP -aqrad qlpuraru {epq 3ue.: ueTlnqaslP euesIp 'sele qp e1e1ueSuap ueeua{ag 8Z : AI qrppH -yqrcug g qe'fur1t1g-rry.'rueJr{sPN plp{ qeppqr qqe uelSuepag rpnqel 8ue:o-8u€ro us8uap uedulua{ Sued e1r1Eru€ln pred.ra..:ue{eleduaur Pdu redmduraru '3ua.rF{v peunuer{nl/{ nqv '{€gIIHJV uPErurl npqy urq qerneln urq w{1n5 gelepe nelag nurPl /rmd{Ert prq Supqnl aI {nsEru PIaJau nele){ rPdurEs-redrues /nrug)l 'ft qmpzpnb (ue8uap) qozpzpno (u:e1ueqradas) IEMZPeH fq :PPq€sraq urnlaqasSupro-8uEro {s[a{ un{. yduueewesal uolpsedrp uelqeq'efuqel 3ue..nq llqv 'eder:adral Swro qeJ€p€nella{ rlple..ua1a.IPIJnrulp 3ued.l€qn (Peru -rueqnyl) 'qeued ryue nFq nt€s r{Eles€dr'm're 3wd qery ese\eqpppe 4npzptlj 'zlEi pr41 1196l unqer qeleg l-qlzpqeJ.r'1-1y pSeqas pua4P uelPnula{ qn)-Iv ..ro €dulnqasrp .{uenpal qnI€uaul nPru lPpq u9){ -r{eq nele 'uelenqrad nPle uEdPJnInluaq urPIPpPduqn)fSuaurneur 'uErPuaqa{Inr{Elaguau P{alaru IeqPPPd'eduntul UPI Ippq unrueu -leup8uaru IEI Dlaraur€uarDl r{PIPpP rpm{P uerryn{aI 1e>13ue4 :EduuEIndruIsa) uPp!pnqe^uelnlnloy leloued luerqseN 'eduuelsulaluaru ledulal rtrs rp uolnq LmureN 'utl€q und -n€ut Jrqel Ireq Pduqeqas-qeqasepP nlual 'l€sasral Sued urnel reSeqas rueJi{sPN ueP'. nqonolqpav Fpnu{v ruplPPruqsnl l uPp FPFlnglv qalo uP)lrPnlalrp Sued slrpeq urelep qradas 'nlnqepral eqPI I Sued ed51-nuqruPBuaP# elN-Inse1 uv>l /rpe(ra1 qsed nll qP V uPdelalax 'P)laraur -elrraqrpSuedPuPunESPqes dnprq uele( ue>le etrl uellegugadruaru r{plal r{pIIV /lpq pped 'lnqasJal uPl€osrad\rB)lsPlafualu lnltm Pdqedulal uelnq e8n[ uPdurural redrmduraru €uedurrluaur Sued uPguaP rurs IC .nqybe6 ue) pelJplqed Suef ruewl 'r1.€uaru qspd nruPl qn33Lm5.{n eurEln PrPd nuql ued.m rrc4wn€1p nr1 uepsnu. pLPs nqv slrpeq uep uleluqeqs te\aq nqua.uaur -urpl 8up{ upp (rqernp.( eures3wd pq enp tro11n(muaru 1n1.re qezpzpn$ ueSuap qezPzpn$ €reruv.f..n5 Ipsruas JeIES-sV 'ntr qeqas qalo 'nrul eduel qpllv eureu sele ledepuadraq Plarahl 'qpp€qt rueSer 'qsllv ledueq ruelep upuas pet{ Fep upre(pEpe eduel -qfuaq u4arayq nur1 eduel Sued e1a:aruu€lenqlad IPurEuep elunul -raq ruEr{seN uBrrynial 8uepa5 'e... reSeqasrpnqel 8ue.{ w8uap rnlnp eqq qes Bued efuq.c4rd 6!ppq lprEt{ wpq eped 1ep.

3) Driwayatkan olehAl-Bukhari dalam kitab 'Al-Anbiyaa"'...'. seheste demisehasta sampai-sampai kalaumereka memasuki lubangbiawakpun. (7320) um .Kemu-sykilanitu dicoba untuk dipecalkan oleh Al-Karamani denganpemyataanbahwa yang dimakud dengan pengkhususan situ adalah orang-orangyang mengikuti mereka (Perdi 44 lqtidha' Shirathil Mustaqim Mukhalalata Ashhabil Jahim .Karena di sihr ditanyakan:"Apakah sepertiPersiadan Romawi..airahRadhiallahu'anhu. kalau umatku telah mengikuti jeiak generasi yang telah lampau. sehasta. yang paling banyak rakyatnya dan paling besararealkekuasaannya.. juga meniru orang Romawi dan Persia. kamu pasfi turutjuganemasukinya. 'Fathul Bai"Xl Al-Hafizh Ibnu Haiar menyatakandalam : 301 : "Al-Kirmani berkatar"Hadits Abu Hurairah berbedadensan hadits Abu Sa'id. Lihat . sementara tidak sedikit orang-orang Persia yang beragana yahudi..'XIII:307. Nabi ffi bahwa beliau beisabda:"Hari dari Kiamat hanya akan terjadi. umat-umat terdaiulu itu ditafsirkan denean I'ersra dan Romawi."Mereka (para Sahabat)bertanya: "Wahai Rasulullah.dan juga datam kitab 'At-I'tisham-. Kemudianoleh Ahmad d alam'Al-Musnad" IV : 125." Namun akansulitdiiawab denganadanyapemyataanNabi:"Kalaubukan mereka siapa lagi?" Karenazhahirnya ucapanitu s€bagaipembatas." Ada yang bertanya:"Wahai Rasulullah. (3456) :495.bab (50)ceritarenra g Bani Israil. bahwa di kalangan umatnya nanti akan ada budaya meniru orang Yahudi dan Nashrani yang mereka adalah ahli kitab. lalu siapa lagi?":) Beliau menjelaskan. " haditsNo. setapakdemi setapak. Narnun sebenarnyaorang-orang Romawi Juta berigama Nasrani. Dikhususkannya Persia dan Romawi karena keberadaanmereka berdua pada masa itu sebagaikerajaan terbesar di muka burni. apakah rnereka itu orang-orang Yahudi dan Nashrani?" Beliau menjawab:"Kalau bukan merekasiapa lagi?"1) Imam Al-Bukhari meriwayatkan dalam Shahih-nva dari Abu Hrll.. sejengkaldemi sejengkal. Namun mungkin iuga yang kedua itu disebutkanhanya sebagai perumpamaan.yang keduanya adalah orang-orangAjam.'Al-Fath.bab (14)sabdaNabi$: "Kamupastinkanmengikuti jejakumet. ." Lihat 'A1-Fath.301.".al... Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam kitab 'Al-I'tisham.apakah mereka Persiadan Romawi?"Kalau bukan merekaitu. (2659) IV:2054. XIll I 300.'Xlll : 300. sementara dalam hadits Abu Sa'id ditafsiikan deneanyahudi dan Nashrani.hadits No.bab (3)Mengikuti gayahidup yahudi dan Jugaoleh Muslim d ala'rr.Sedangkan bunyinya dalam bab itu pada masing-masingdari dua rempar tercebut: "Knmupastiakanmmgikuti jejakumat-umat sebelum kamusejengkal demi sejengl.. masukke lubang biawa! semuanyaadalah perumpamaanmencontohmerekadalam segalahal vang dilarang dan dicelasya at.tentu akan ikut memasukinya. bab VI (14)tentangsabdaNabi S : "Knnu pastiakenmen giklttijejakumat-uttat sebel kamu .Al-Qadhi Iyyaadh berkata:"Sejengkal..umat sebelum kamu. (7319) XIII : 300. Karenadalam hadits Abu Hurairah." AI-Ilmu. hadits No.haditsNo.kitab Nashrani.

.laC (r ..r seleueesenlal 1qr1od !la1 H ue8uapuelto1:aq Suel rselrputepe euEsIP tp uep ersnueur'qeBual uelrperad epaq : neqaqelga.. :epqesJaqn€ITaqPgnI uEDlIr.{uqn38tmsa5.ull lJeP6w'.{ r:ep ueqe. ua8unpu4)ad :lnq b31tuo8uap ..(.luEJqseN uEprpnqe1. uePEzgI .-(I^ EIUOU rIeP PIS urEIPp Iq lPurn ue{IndunSuau qellv p.arure[-Jv. :epqpsraq nPIIaq er"rr{€q ' PpP ffi IqeN rJpp JqeMelmu lBde.. qelr-{wE[ep pn^. urElep reluourolaq r-treqlvJv walap . uvltlbqal osbfilaq l1bq qqt uq8unw uDlD ut\o lopll tut Dlpun u\p'bo4 llqa sDla $qad2saq nq uavrlasnuttl o38uryas'utJY lrbSudpnutqaNqap olooplp )!op4'osouq loptt tbSv :e. L... ]€lqJ-I lPqPqesSueJo IPdueq Dlllluaru Suotuauaw Sutli Suuto4a1o tnqasral qrpeH (€Z9I : III (fZ5I) oN sllpeq .letPetsnwlvt 'n1rs qereBuar.{unguedsv fiwuaqwawqv V aluq 33u sds.n.oN srrpeq'eduepuel-Ppuel qPtI|lc uep (euEJuaq) lv )lllew nqv rrPp86 : AI (€Ezt) (I) qeq'.alI y qelDl ruePp urtlsn^ opoda1a1 e8nlueqruraq.qelptureleplreqlng-lv qalo uellede.{rn..{rselpur eluepe ue8uapt8el qequellp rpel uollnqasrp Suef ueqlSwrual uellenBuaur nl1 1e11ue8ue:a1-Sueral lepll up8uap H...u{snl uep :rPt rre+1ng-Iv qelo uelrEnla{p IEpq mtueu 'e...{upeustqnleqs nn s1JPPH..rlv.rre8eqas Af ]rqn.. : /upP (z. uelelualal uopp{r. uauo{Jaq tuleleP utuPH-[v qalo ue)lle. u tluaqal IqeN epqes(0I) qeq'I.ar@eflv l!. a4a1aw pdopuo4a SuaBafuaq n11ann Suui uoiuolo&as try...un up8uolo8as ppe dplat ue>IV.. :qelepe e>{araur ruElep rpekal Suel (SuEqeJ) enpal 1e. l... : m IqeN ePqes\E qeq'qeree.ar./.....ne{n1t ue{nq n€le).. uP+PSaSaI uP)Ie {epq qellv e.rytu-1P.l..@eqss.4ru EualE) lerun r{nJnlas 'nll ersnueur )iodr.i:r1:e Suel qeq.uelEJetuauras(rmetuo1 uep dii.eduqrpeq qzelElrur qzeJsl €62: IIx (II€l) oN qalo ue11e.u a1 8ue..ue{ Ha ue>lSurpueqp undltltpas uelep 'p ueltnqadii 3ue-{ueselequad e>leur'e>laratu ue18uepa5efes rperaq{epq netpelarow ueesen{al qeMeqrpwel es9ueq-es8ueq edueqSueuaru qery relDlasIp lra8au-Llagau rneuroU uEp ersradqalo SueSadrp pernuet{nr { Plqlel'qelePP edtruEselv srqntp sEteueesPn{a{'lnse.Mlr!o m wblop4a111 u\a1aw .\^qeq.ra.urryeleI4l-Je^uet!!!V.eqo.{e.er!o" .nlgurq gerrq8n1ally r:ep wllsnr luPp ueqlng opada1a1ro1y.uolal rfbq n1e1::r iue. qe.'*rrp SuoA opo opad4n8alSuo8afuaq nllawn uoSuolo8as dolaluoly.!!.ue[uau: . rqeN qalo uPllnqaslp edets nn1e.rec nqv qalo uolleleMtrrc 'ozzl 6lzl. ubl{uap uuopbal SuaSarltaq nqlownuo3uolotas Suai o33ury uotuuaqatl qn8al vpod uoppwm4 tn4 8ua1ap :ef.^eMrrlc ne{ag rpr.{P. : sl\peq'.Dw uotoudqal optdqnBal mlvlattp ltptt u't1ouo1.. 0r.... -1yrp1oe8n(nopefe^ tr1r1lnqasolsllpeH 0961]...EeI-lV qlqeqs..muaur ueeueSeal relu-te1ru Tnlun : qp^ eLuarII qEllnlnseup>l ereluawa5 e1ela{ 1eije.{e5 lnlel!sJ!s.lry'uep(rluaruepurg) lrris...1 qeqas qe16 nlt eue8e erueyadSueduepueqe.\!ep (OLd'qeqlqeqslsv qlPery e.larrl8eqs-qsv .rA4EruoU -ppaqraqlnqasJal qellnlnsey rpel rpe(qalogue1:euaqrptedep slrpeq ueqe.. leos-leos nlt'. lpurel) ueq SuPlEp e38urq uereuaqal PpBd TPftdraq Sued n1ler.2r3e1 enpal 8ue.u'ra1 .. leqrl Wqeqs rul sllpeg :ue1e1o1 'tqeqeqz6-zpv qalo qeledasrp e8nItur qtpEH. eluueepeal ue8uaptensas uep prsra.. :lep (L\ZL). utlJ -snt4J IJepedrruIel ederaqaq r{zerEl qlrlEqs.9t uep ruerrlseN lpnqe|uernlmloy le46ued :0zz lpq(l€9I).{ elrraq qeluqnq 1uI unupN enpal nJru-nrruaur )inlun Suerelaru qqa+ m qe nlnsPu lPqeped . r.

Drrlwayatkan oleh Ibnu Majah dalam kitab 'At-Fitan-.di manapun lslam dari mereka dan kap-anpun meieka hidup.. Ahlussunnah)" As-Sawadul A'zhan adalah nama lain SawadAl'A'zham dari Alrlussunnah.akan (semua)dalam kesesafa' "Namun oleh'musuh da tidak akotrmengumPr kan merekt dalam sanad hadits tersebut terdaPat Urwah bin Ruwaim Al-L!klrami Abul Oasim Lihat Al-Urduni. ^".buorru kepada kekufuran. Kadangkala menjadi dosa.^rrk'99iT:h -'Srr'nan "nya kepada Nabr ff. tt.. secarahukum asal'. Yakniieriasuk dalam kandungan hadits panjang yang dari Amru bin Qais " sesungguhnya AIIah Azzo @alolla telall Akhir hadits tersebut artinya adalah ' clai tiga deni unalku dengnflmellnd. hadits No (3950) It : 1303 dari Anas bin Malik. Disebut dernikian. iaperawi yang lemah Namun Hadits dengan berbagai jalur Hanya saja.tetap menjaga keberadaan seSolongan mamrsia-di dalam dien ini' ') yu... mereka dihukurni sebagai Ahlussumah ) Demikian dinyatakan oleh Al-Albani dan lainlain-F Al-Bushiri menyatak an dalarn "Az-Zawaid": "Dalarn sanadnya terdapat Abu Khalaf " Al-A'ma. pedagang dan lainJain. (mayoritas. pasti akan tetap ada di kalangan uriatnya golongan yang berpegang teguh pada petunjuknya viit.rg Diu ietlpkan mereka untuk taat kepada Allah " Dengan berita beliau yang benar itu.lah dalam kebatilan Apabila Lan mendapatktnadanyapetselisihan.. (8) I :5 Dan juga oleh Ahmad dalam Suma( 200 Lalu Ad-Dailami dalarn "Firdausul Akhbaar" (7701')V :224' Musnad"IY: "Allah akan tetaP Semuanya dari jalur Abu Anbah Al-Khaulani Bunyinva: a"nurru-kutt..bab (8\ As-sawadulA'zham (golongan mayoritas)... Di sisi yang lain.180 'At-Taqrib"ll: 19 da 1. Artinya: " sesutlgguhnyauftatku ini fidak aLatl bercepakat kepadaAskembali.ruh. Naminya adalah Hazimbin Atha. dinyalkan -Dha'iful Al-Albani dalam Jamie"'(1815) hal 251 menyatakan: "Dha'if. kadangkala hanya menjacii kesalahan. kaum yang menylmpang mengikuri seLugiatt pola hidup orang-orang Y-ehudi aiau orangorarig Nas'hrani." bab (8) Diriwayatkan juga oleh Ad-Darimi d"lif . Mesi<ipun pelaku penyimpangan ini tak selalu menAkan tetaPi PenyimPangan itu sendiri ka iadi lafir 'dangkala ataupun fasil.tidak balnya: tidok .rglb""r^u"ului . seorang yang jujur tapi banyal'' meriwayatlan hadits mursal '"fahdzibut Tahdzib"Vll:779 ."Al-Albanimengomentarinyadalam"slralrihAl-laaie"'(7692) 'Hasan " ll : 1272: 46 MustaqimMukhalatataAshhabilJahim tqtidha' Shirathil . hadits No (54) I 42dengan Penelitian K"rltu-ua. (1) Mengikuh Diriwavatkan oleh Ibnq Majah dalam Mukaddimah Suaan-nya' bab 'AlRasulullah S. kadangkala membawa kepada liefasikan. Penyimpangan ini sudah menjadi suatu hal yang digemari oleh hawa nafsu dan ditampakkan indah oleh setan' Oleh karena itu' 'As-Sitsilah Adh-Dha'ifah" (1510). yuttgiiberikan kami. tuditt No.r.r uiurut Islam yang mumi. karena pada masa generasj As-Salaf' mereka umat adalah mayoritas umat Demikianiuga masyarakatawam sebagai mayotitas Llangan petani.ungimereka mn janjikan kepadt*u Bnsulillah Hl dikuasai membinasal'otmerekadengan siksayang menyclu. 1r'.masing-masing ialumya itu juga diriwayaikan olehGuru ktta A)'-lraqi dalam "fakhrih Ahaditsil 'tiidhaawi".

... :uEurrrJlJq r. .rn1Suel uelef uep ue8uedurduad r:epurq8uaur ledep pdurruatu qe1a1 8ue.p1: qerebeg-ly) . .r.( (uprpuaqal urelep) qeruebqsrdu1a1 .. .un sn.LN peseH 'teIrnrmp 8ue. ./i'.tn1 Sued ur.2 ..i..-i n -'c..C< . -=r... .e8e lnfunlad uoq -oruaurqpllv epedaq uop.-.. 4t{. .'uonuaqay Dpfiru 8nq aqartuqolaqas'lttpuas bpfiw utp ttup (tnqw4) Suoli 'uoluuaq nwol qopps unnla4al bpudal nua4 ua44at1 ry8uap ruataq -wa8uaw ladap tqataw u8a ut4u8u8uaw qo114 tIlD nsatl ua8aqag. .) L""... . e u r a sr { p q r s n r x e u a i J a } e8n[ e1a:aru urelas upp nurlltaq 8ue:o-3uero uer8eqag 'urrulnur Suero-3uero ppedal ueiuaqrp Suel qe.4 '.-} I.:.rur slaluo{ lelq)e Insptura} er 'qrleqs 'eun8raq 8ue. .r--i. . / rr.lleqpJ qalo repou -:a1 1e13ue.raq Suel nul rnlelau lprqet nll r.' ) .uenele 1n[un1ad u a q r p S u p l 8 u e : o d e p e q : a l ' p p s e q r x p f ..rr-f.:[y 8ue:o-8uero upp qplrl rlqp ueeserqal uer8eqas 3un33urs edeg lulleurnue{nlelto 6ue{ uefy 6uelo -6uerguepqelly rlr.rcf^C f.{nrulr rnlelau trrelpcl plaJral l€rqpl nll Ieure nele rraqrp Sued Suero depeq:al'ppseq urpJeuas qpqrsnrx 1n[un1ad pualJal e8n( elaJaru urplas upp nrxlrJaq Suero-8uero uer8eqag 'rplrnunp Sued r..4 4.{Pllv peseH 'lpsasral Sued elararu undnele rplJnrurp Suei elararu ue1 -p[ nfnuaur 'sn. i1 .! .{ unel ..si 5e1..r.t { i+ g+-'{ .d ..s:. 4.I -. 1 .{eprq uep nurlr depeq:a1 elaJaur upDlSuapa{ puare>lrpngel 3ue.ela)ral lplr{{e lnspulal pr 'eun8..-:.'..lvueeserqay uetOeqos rre6 'ruprqs€NruPqeJ-urPqPJ unonetE rpnqe uleq"J-r.raqnlplas Inlun qelurradrp eqtueq ?ue-roas .{ urrlsnu 8ue:oas:e8y'rur }Er.une1 'rur $laluoi utele6l .ro-8uero ulera8uarl qe11y (5. .eJ: .{lleqsIpr. .

.\ o l : .Li :. :.. rt: l l \ ' 1. .24) (Al-Hadid :23 "Dan menyembunyikan (An-Nisa' : 37) mereka. Oleh sebabitu.." berbuat yangkikfudan mmyuruhmnnusin diri (yaitu)orang-orang . -i:2. meskipun alur ayat ini menunjukkan bahwa yang dimaksudkan adalah kikir dalam ilmu.r'.:-'uniy@'.-sti 3 .J:'\i. Allah juga menggambarkanmereka dalam banyak ayat sebagaikaum yang menyembunyikan i1mu..-" janji yang telah "Dan (ingatlah).i=. Seperti dalam firman-Nya: Ji] Ir.. orang kikir.' I '""ii i.rirl {..i)i'&.anusin.'1u 48 MustaqimMukhalalataAshhabilJahim Iqtidha' Shirathil . yaitu Al1ah menggambarkan kikir dalam soal ilmu dan harta.'. Allah mengnmbil dai orang-orang ketika isi kamu menerangknn kitab itu kepada diberi kitab Qaitu):"Hendaklah (Ali dnn m.'ra-r.t .r^' )e'jt 1..U 'iUiY "\*"':ti telahAIIah berikankepada keutamaan ynng mereka sebagaikaum yang kikir.@ "|i]Jq tagt "DanAIIahtidakmmyukaisetiap yangsombong memLnnggakn.l K6y lrr-rr:+.:.f ---...- -. r " J ' ( l.v.t." Imran : 187) Juga firman-Nya: ' 4:"'iIv i'r." '' lrv:"u:rl{ .. @ 3h.'.a''-'t.-.t -l'tCt)':' .Kikir llmu Menyembunyikan dan Bersikap Terhadapnya Allah berfirman: o6i '*:ru: a-. i -ti. L'oJ"':-\Jlli' ' '-. e4t't\'. janganknmttmenyembunyiknnnya.. .rr.

.1 ledeptrad ueurelraq er -req reyru5ue:n1Jaq uple nele plaJarx Iersosuplnpnpa{ ISuernSualu uele 'ue>lleduetrp lnqasJal nr.rn^n1qffi €l er qe[fnq Sunpue8uaru 8uB. (uopuaw 4ap4) utrryJaaw40p4 aliuDnqrs nlt r14 rtu '(qarnu) ryfipas uliupn[uatuuop uolnQ-1y n4tali'r1tr11y 3ua/i aEn4 uaBuap uo4utrnlltp 8ua/i odo-adauo4rliunqwaliuaur SrLul 3uurc. :e.e". nri...1o1o-4optaq trur4 'ntua:1un8uap 4n1a/iun4 uotttpuadas 1wa4o/iu4n8?unsag.:uo4aqo9utu opnru 'uuluuaq 8ua/i.6t Jttlty)elsJaS uep nu uul^unqwa\uaw nlr p.'ryqnatUllat Sualit4antu qt)nrax UUu.e..:.u qsllV ...{ .. e1e>1-e1e1 (p1 : qerebegly) .Dllp n4anw onuas1ap qu1nd1 nt Anq4uw) 'ut.. 'ie1rr.qr nelpl 'rrlel{eq1 EI pueq undnele ue{npnpal :efa8uar.Suwo urtu4tl..tnQ-1y utpp asnuaw apada4 aAuua4Suarauaw 4opps 1ruay '4n[unpd uap(sap[8uu/i)ut8uuaqaq-uv8uataja4 t)dnnquD{ututlj nuux SuuliSuan-BuwoalutprS8tutsag.{u -unpdunquaduaur 8uepe1-Suepe1 e>{aral nulr rlqe ue3uolo8 uer8 l -eqas eduruau q€lal rur IpH llpuas plararu le[nq8uau. -r..aFw Ndop Suali qou.)/ '.uuelpuarolrp elnd Suepeyal eduueeuelnal qaloJadurau lnlr urel 3ue:o nplpl lnlet euare) nelE Jl)rI puarDl p.c .. Iel rJrpuas r)sal..{uaru upe)nsal redundruau e{aJar-upuaJel nlr ueSuap elaJaur €^{r{eqrleJrsuar..1 D4anru alq uo(f .^ nplp) urIE..."'a-lx=Je .e.55t : qerebugly) .{ 1oduro1a1nles ue8uap elalSuasraq nely 'uru18ue:o ue8uap 'rpefua1 .. t'tu:t1 t'l rtI u 109r.. .r.t {7 s' t) :i .ultpuop 4a V ltt)u.r.33unsag.{N_ueru:r]e8n[ ueq 'lda uu4wallu ufiulntad Luuppa4 (p41 : qerebeg-Iy) . 4apl 3uoli bda un1/iunqrua/itaut . '.-=4 K:-'i..t' t---t :U.- 1$- .Suan-3uoto ut\uap udwtltaq Dpnru afq uu(f .{uue3u -ap lpdepuad epaqraq 8ue.r lrTeq:aq uele 'ueiplnrua{ eqa:aru Sued nelel eua:e1 e8n[ 3uepe1-ra1.{uu'.{ nup uelrdunquradualu pr n1e1 .{ue1 ele13uepe. 1oW {.re1:nrurp8ued.r5.{uq ln)pl -ue8 re8eqasprunp rrpruaru 1n1un 3uepe1:al 'rrIrI euaJpI 8uepe1:a1 1nu1r uelrdunqua..uarutnq4n1a1 uuoy.1-r . :utt4t4a8uaualataw' n4anut uulra fis -ubwlls opadt4!pEua:.

-. -." Beliau meninggal tahun 198H.45 l..i-.ltl q !Pr/J .. .a6.fAi J' 1 " Padahalsebelumnya Nabi) untuk btasamemohon(kedatangan nterekn 1.4 t:1) I toc)_) l'':...1 -'- t- "Dan apabila AI-Qur'an dikataknn kepada mereka:" Berimanlah kepada kepada Allah"."Maksud di hal-hal yang wajib dan sunnah.rr.Sedangkan pengikut hawa nafsu hanya menulis hujjah yang menguatkanbuat mereka. penghafal hadits dan mengenal Para Perawi dan ilmu hadits itu sendiri. Ibnul Madini mengomentarinya: "Tak Pemah aku mengenal orang yang )ebih alim dari beiiau. 50 MustaqimMukhalatataAshhabilJahim lotidha' Shirathil .+ r$ Y . .Lihat'"Ihqibut Thhdzieb"l :199. seorang yang amat terpercaya.-'.. i. dipahami oleh orang berakal.ar Tidak Mengenal Kebenaran Namun Menerapkannya Allah berfirman: -J_rJrd"J u-:rt Jtr ?:ty tt.. t-'.-t1..Oleh sebab itu. ' . Dan mereka apayang diturunkankepada Al-Qur'anitu (Kitab)yang hak.'.p4 :f a.\')-.:tQ y. sesudahnya. .ii | L. Abdurrahman bin Mahdi 1)dan ulama lainnya menyatakan:"ParaAhli ilmu itu menulis setiaphujjah yang menguatkan atau melemahkanmereka.-../ . aP -)f*-4 I.t ? u d' i.r U ra) dJr-! .6 a t .'.r..'* .. -' ? ' .. .' ).4 t.Namun sini bukanlah menjabarkan tujuannya adalah untuk mengingatkan inti persoalanyang dapat bermanfaat baginya.t'. sedang yang diturunkan " (Al-Baqarah: 91) Setelahsebelumnva Allah berfirman: 'J3 o:\rtur # r:". Ia adalah Abdurrahman bin Mahdi Al-Anbari Maulaahum Al-Bashri Abu Sa'id.'... Merekn berkata:"Knmi hanyaberiman ynngditurunkan knfir kepada AI-Qu( an knmi".!"1.'.7.. f^.'.4.* .

^ t1 .rnO1V Suol urla a\8uo/iuau nrua1tlitdrrs 'ua.{ 3ue:o 1e.ues 'urpuas n1a:alu ue8uolo8 r:ep urelas""* rp ueJeuaqal erurJau puar€) e.a1uep 3w1ep rul uerEuaqal e.u uep ue4edureduar."Ou:]:l:.rnolv qseu ueSua.. Surdr...requadrqeu €le{lel 'nlr uprpuaqai upedal 1efe8uar. u€J€lppruuauaurnpur {epll ela.r'l /'t-i..{ unel re8eqasrpnqel Suero-8uB:oue1:equeSSuau qe11y (69 : qerubegly) .ub.raureduqnSSunsag Ieos Irpq'uarp 'plaJaru ueurle. : e:{aJaru upllnqadualu e8n[ qe11y lpJrs-+pJrs (9t : .{ueqedruruaruSued qelu1 ueurledal uplnlunl rpefuaru Sued ede r1nl8uaur ..aI'1e. '. n { f )jtr'. 9. 8ue..s".( rune>1 ue1:equeSSuaurueruJrJlaqqEIIV uE6uomalo^uod l!lep-l!leo HelnlnseX uelas lnfuaual ue8uolo8 nele 3ue.at opw anuapndb! t043utayanwryol'flilbtE Dpaw qapt 3uofradaa4anw opada4 Surpp qoplasDlow 'tt{us1 Suon-8uatosap uaSunauaslTtdtpuaw 'ffi .'n4 n43ut 3uufi.:5 } ['r".{emuad rmdnele qrbg Fos nlr 1req llqlnur e:eras >1eq Suedqn4Suau e1r1 ue>lsnreqBuaur ruplsl uarp ue18uepa5 'eduue8uolo8qayo lnitmlrp 8ue.(e. '-/''..r.{ ede ue8uap ureqed 1e1e8n[ elarau: EJEluauaS elararu ue8uoloS rJep rTpnf.{uad 3uepe1:a1 e8n[ lnt1u1)sllppH upp up.. Euuo-8uorc sop qoftlallv jou..ualalua4 (82 : UEIUI rIV) ttbpub[nqatpqopod'ut1tt(-1yttopuatSoqas aliuu:toryp nl .uayaduad ue8uap uplrrsJelrp Suuas n1r ue8ua. o/iujodwat -lodwal uop uaalo4ndqoqonu o4anu 'tpnqol Suato-Buan aA.epsrN{V) .1 17.u Suel rqeu edurrqelurnlaqasupreuaqal leua8uau 3ue..{al lnrnuaru Sun8e de8Suerp Sued # lCnN rnplas PruebP uclruuacl dPpPiuallqeuP.nr: undnele qrbr.ro uolsnsmDlSuau eduel 'ue1e.1': 1f51 l.tnl-1y DJtquaw lnuqoptl talnu-rrrlnruau Suortuu8uoptasupaolaou arlluo tp a/iu1n83unsag.ue5ua^ apAuad 19 Uee-HeO '(1uzua11y -ar*aya.\ :relrnrurp 3ue. nelv rnel-ureluep Jn^L\\eqsplrlqe 'qrbrJrIr{E upBuEIDI rrpp IrEB uarp nplp 'nurlr Ieosurelep rUualralueBu -olo8 deper1rat 4ueue.{uepedal lnpunl n€ur lpl uep eduueleu -aur lepu e>laratu -rqSuaurDlpur 'D{aJaru ue8uolo8 Fep uolnq eledu.

Yakni dengan di naslubkan lafazh "Allah'-nya. Al Maturudilyah dan lain-lain. Surat An-Nisaa' : 164. dengan cara meriwayatkan hadits-hadits munkar (hadits lemah yang menyelisihi hadits shahih-P""').e " t1 . 1. padahal tidaklah demikian. Atau menjadikan dalih-dalih tersebut sebagai hujjah dalam dien. 52 lqtidha' shirathilMustaqimMukhalalataAshhabilJahim . Sebagaimana sebagian mereka membaca ayat berikut: s e h i n g g a l a f a z h A l l a h i t u m e n j a d i o b j e k . banyak juga dilakukan manusia.ngan pengertiannya (Tahriif At-Ta'wiil). f'i4k. Yakni didhammahkannya lafadz "Allah". tentang realita yang terjadi di tengah umat. bukan Allah. Dentan bacaan yang demikian. bagi siapa yang mendalami Kitabullah dan Sunnah Rasul-Nya H.l)Sedangkan penyelewengan nash Al-Qur'an dan Hadits.1) Inilah salah satu contoh akhlak or". mereka berusaha menolak sifat Allah. Ia telah dilakukan oleh beberapa golongan umat ini. Agar yang berbicara di dalam ayat itu adalah Musa. Lalu bagaimana kamu melakukamya pada ayatbeikut: " Wa Lammn laaa Musa Li Miqutihaa Wa Kalamahu Rabbuhu" (Dan tatkalaMusa dttang untuk (munajal l"wada Knmi) padauaktu lang telah Knffii tentukan dan Allah telah berfirman (langsung) kepadanya)" (Al Araf : 143)? Orang Mu'tazilah itupun bungkam! Lihar "Syarh Al-Aqidah Ath-ThahawiSyah" hal. Adapun penyelewengan dalam pengertiannya. Kemudian ia memandang lewat celah cahaya keimanan.Namun demikian. amatlah banyak.! h " .halnya perbuatan para pemalsu hadits-hadits atas nama Rasulullah ff. sedang apabila dibaca dengan fathah sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian mereka. 2.rg-orang Yahudi. ahli hadits dapat membantahnya.15. Meski hal itu tak mungkin mereka lakukan. Kecaman terhadap karakter ini banyak terdapat dalam nash-nash. A d a p u n kelancangan sebagian mereka terhadap sunnah Nabi ff. ' Alla '' (dengandi-fathahkan huruf "haa"pada lafazh nr 1. Sebagian di antara mereka bahkan lebih jauh lagi sampai kepada menyelewengkan (lafazh ayat). adalah scperti. Beliau dalarln "Syarh AI-Aqidah "Sebagian dari kalangan mereka (Al-Mu'tazilah) ada yang menyamengisahkan: takan kepada Abu Amru bin Al-Ala' (salah seorang dari Qari (lmam Qiraah) yang tujuh): "Saya ingin agar anda membacanya dengan bacaan "|Na Kallamaha Muso Taklieman"." Abu Amru menanggapi: "Anggaplah aku menurutimu untuk membaca ayat itu demikian. Semacam Al-Asyaa'iah. 170dengan tahgiq dari Al-AJbani.bacaan demikian adalah bacaan yang ganjil (Syaadz) dan takbisa diteima (bertentangan dengan banyak riwayat shahih mutawatir e'-'). Ibnu Abil Izzi Al-Hanafi menyebutkan Ath-Thahawiyyah " sebuah kisah ringkas. Mereka memanipulasi lafazh-lafazh hadits Rasul. dengan memberi kesan seolah-olah itu dari Allah.

'' " } hd. 1e.eesr11-uy) pn|uep .._.lnpun!uep qnpd -rueJpr{8uaru upp lrlpelrp nlpl /rupJpq 3ue. t--.'uafuty1 anlnd .u a) lqrleqsSuuro upp rqeu e. .eS uul6unbe-6un6v lp 6ue epedex ). {rof rm.. rnr 6rr"-€ . ' ' {) .:.r. .-# t ..:npqtaq nsa 1.e eped e3n{ (141: . f re-"o . { 'nlrf.- t-/''.uerpnuay 'ure1tedual-ledrual rp r8el ledueq ueg (ZZ: qEprBsIAl -1y).'.{pg lesas Suel Jn..t. :ueurlllaq r-{PIIV (se1eg !neduelo4)nnryn qg de>ltS .11 ) \lrr-..u-pupur qelly e.4ullv aaps qqoLqqD.6rn.ir..i't'-.fr . plaJaru ntr urleH rnq dftpy uudepeq rp n1r 1e. w (1r--:v r 2 ''.tl--z ..{euelrrsJeuarr ffi IqpN "Mqpq (Ig : r{eqnel-lv) .1 nd 4rso ataq Lplol qrrtlv nfiu4n33u g.tpsel rune>l r{Eppqr qplat rqe ue8uelel rrep ue8uolo8 re8eqraq leqruerar..r J7 t .t 41soW1V ( qqa>l ua4ryb[uaw t4ana a8n[1 unp fi3oqasolataw qlttoJ-q!4otutp ofruwtlnSuato-3urto un4rpo[uauDI aW.worttny.lt.a tt-+irrJ.{ueq up{r..tF-"-rK rrfr fl i'..t1-1y Suul Suuto-3uato :ure1 4a1t{aq 4qa1aliut1n83unsag.req Ip llllpas 'ruprqspN runel nelp €Jplasnple ledepuad ue8uap Srnpueqrp1orqoq qlqal nll uerueqeurad 8uetr (rlsn8 e1n..rtqeq)/ni rlry' rp upurer{eluad rlnse:rp filopqtmuep qe1a1 Sued elue. )..\ t--. .{uqe_^. '--l a ll-l ..e.'' 1111 Fc(ri .:\^\l .- .i"it ' t ' {' )rr-sr' ..'t:1i51-1aur1a4 ut1u1dnry 't111 '4rsay6y aliu4n| 3uafiS qollv uasn# 4oltpt) uap wafuoy.. f' . f* '- <'\ .'t .-'_- :ueuJr]laq r{ellv uel6unOe-6unbyElaJo[l 6ueA6uelg epedsy Inpunl uep qnlpd .4anca4 t1a11y dvptrytal uu4alo\ww nwo4 4uluutut[ 'qon uap 'nwuarywapp sulaqmndwolaw nruaqr1n1ua8ua[ !rua!uqaM..reddepeq:a1 mnpt43 deqrs..1 ata1rulrc1 -Sunsagnuaq 8uo6.(ue11e1eq8uaru. t .r-te1 3ur1e33unuevt) pn[not (eupr.e) 2-'- Cr.reguerp 1e.

Demikian pula halnya dengan para pelaku taklid buta: Mereka mentaati oranSorang yang mereka ikuti dalarn berbuat kekeliruan.D f Irv:a." AlAlbani mengomentarinya dalam "Shahih At-Tirmidzi"(2471.. (5093) IV : 241 . Allah berfirman: . mereka menolak nash nash yang jelas dari Al-Qur'an dan As-Sunnah.242. r r a . 'L+'):-^-&:l'''8 '' -' '-'r^rt-t-!l 4. Rahbaniyyah (Kependetaan) Yang dimaksud dengan Rahbaniyyah ialah tidak beristri atau h d a k b e r s u a m id a n m e n g u r u n g d i r i d a l . Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dalam kitab At-Tafsir.rt ahli ibadah tersebut 2)yang patuh kepada orang-orang yang mcreka muliakan dalam setiap perintah mereka." r) Banvak di antara para pcngikr. Beliau berkomentar: "Hadrts hosanghorib. -1 !. t1 . 1.'.+t] "Dan mereka mengada-adakan rahbaniyyah padahalkami tidak mereka tetapi(merekn maoajibkannya kepada sendirilah yang mengarlaAIIah. Kami hanya mengenainya dari jalur Abdussalam bin Harab. lalu juga dituruti. 54 lqtidha' ShirathilMustaqimMukhalafataAshhabilJahim . Meski perintah itu mcngandung penghalalan sesuatu yang diharamkan dan pengharaman sesuatu yang dihalalkan.lft"t . r m b i . bab (9) Tafsir Surat AtTaubah. Sementara Chuthaif bin A'yan (salah seorang perawinya) tidak dikenal daiam periwayatan hadits..'.4.. (Muhammad). hadits No.. Dengan itu.Dan hanya Allah-lah yang Maha Mengetahuinva. Itulah yang dimaksud menyembah mereka. Mereka beranggapan..) III : 561"Hasan.kan yang halal." (Al-Hadiid : 27) adakannya) untuk mencari keridhaan Sebagiangolongan kaum muslimin ada juga yang mengada-adakan rahbnniyyah tersebut. karena itu tak dijadikan pendapat oleh mayoritas mereka. \lt. .

[rDt..{srv slrpeq e3n{ ueqruiac-Lurlsnl I upp uErp{ng IV }lH.u tdnlnuatu e.llt. V.afiusa1a uolopoqfidqt)run) qas 1p uolulpurrlt uLrl unl IJqry{V) 4a :a4aryaq a/iut1n33unsag. qpllnlnseU.rnqnA FzpeepllJ :r€8uq re[urdq trurI[ ptleps snJrzprlerl nlnq e)eqruau uelelrs /e.. rnrullsnlu t'une>luerS€qasuDlnlepp uele 8ue.(uqnSSursag 'nlr '..rraqnprTaqundpunp 'nlr ue{n]elaru Iegglnualu Iepuaq neqaq e lqa)[ redups-redurps Inlun 'e{esrlp)as pdupq pdl4prun Suprplaru lqe.un{nqr upp r{p.rJeqlv-[v uerpptun{spN ppruruEqnl l {lreIs uesqn4 lp!/eesew !.Y :uPufrfJrJq ula.unuln eped /nlr tpsas Sued lunsx rue/noH nsleNuellrl6ueqtuahl uebuoqqelepv lesas 6uel uney etuebv uelelrd leseo 4Jadas uelenqJad uplep a) snunlJlJl r{plal 9ue.. tryanu uosnrr saw asunry2q Suni Suan-3tnt6.u plellc.uag.rqeq'sPqqv urq q€llnpqv upp qe.{uueqetual qDlrpualu e>lrla1 * qe nlnse1 E^.99 jpsas 6uel wney eLuejv uophd rese] '. (qepeqr:aq1edua1)prlsutureBeqas rqeu e:ed uernqnl-ue:nqn1 uplrpefualu qelal EIaJal rpnqel 8ue:o Suero ueleseurqruaur qe1ly e8oua5..... f q'1tQ).{uqoluo) eJplue !-l I uprpnruax erens uelnpJaualu eppdupp qrqsl E{aJaLuuatp upJefe rrep uelrlpr{rad plaJau Supd ppp Ipf ql?put uestlnl-uesrlnl u€p (uerduedu) nplalu 8up-{ elens-erpns lp^^al lpgal ledep edupq .irruesnqal rpefuar.{ qele8nluerluap er..1 e.lqeq 'uelle8ur8uaur #.r.{ udprsSuelpg 'r3el {e.i?ue:o-3uero e.111 ffi lpprJ r{rlpqs Suero-3uelo uep rqpu pred upJnqnl sele rp prfseu-prfspru rmgupqruaur /--rDlJnunp 8ue-{ elarau e8nI up)qpq.{ur. :pte)lraq qeisy .qpdpp ell{ Supd P)laralx r{pp€qr e.qalln\outlrlud. prlseur re8eqasrqeu eJed uernqnl uelrppluaru qelal e{arat{-ruprqspN uep rpnqel Suero-3upro sptc qpllV reulel :epqesraq nerlaq efuenruas rdnlq:a1 qe1a1 e8or. :epqesraqSf qPllnlnsu[ n4uo/ 114u1p4p0>I rIBJrernH nqv slrpeq p. qPllv uernqnl-ueJnqny uelrpefuol le6EqoS l (uelepequedledtual) ptlsPW .':\ r] (rz: a*ryC tftf fa q=t'.{uurel strpeq-slrppr{ qeelauau utgur 8up.{ueq qrset'urql uegurp epeuas Sued s}rpeq-strpeH rurisnhi upp ueq)tng -[V XH.rr lul le{ 3ue1ua1lerse.UL D0: tltlauLtIt.lpsas 3ue-.{uupre>ipd Sunfn ueSuap eduqe{e..( rur lprun uBSupIeI uep {elueq 'uprpntua{ unurpN -u-. eiuqefe.

-.kita saksikan para ahli tasaw'w'ufdan orang yang merasa zuhud memandang dengan sebelahmata kepadasyari'at dan ilmu. "Dan orang-orang Nasraniitu tidakpunya Yahudi berkata:" Orang-orang Yahutli Nasrnni berkata:" Orang-orang dan suatupegangan"... untuk menenangkan hati dan kondisi jiwa.- l..1) Adapun menyerupaibangsaPersiadan Romawi telah nampak Hal itu apabila dimisalkan memang ada njlai kebenaran dalam ajaran tasawwul Karena secara mendasat ajaran tasawwuf adalah ajaran yang dibuat-buat setelah berlalunya masa keemasan di mana generasi terbaik umat ini dan para Imam pembimbingnya hidup.J --s . sesuatu tidak mempunyai Allah menerangkan. Golongan Menyalahkan Masing-masing yangLain Golongan berfirman : wa 1Jlah Subhanahu Ta'aln i.'.. .. .1 . xJ t cJ Li.bahwa masing-masingdari dua umat itu.-.q *\-bi a . . sebagaiorang yang tidak mengakuiilmu dan petunjuk yang ada pada mereka. Sesungguinya Allah telah mencukupkanbagi kaum mukminin dengan ajaran AlQur'an dan As-Sunnah.:./e -J.--l t c)\:i 2. sehingga tidakbutuh lagi kePada aiaran tasawwuf yang mereka duga dapat melembutkan dan membersihkan hati (Muhamnad).j.-. .kita dapati.r.. Sebaliknya.. .c--. lukisan-lukisan dan suara-suara merdu. mengingkari keyakinan yang lairrrya. Para penganutnya tak memiliki sesuatuyang berguna di sisi Allah sedikitpun Yangbenar. ...- 1ttr. bahwa dengan kegemaran mendengarkan kemerduan itu..t. Kita akan dapati. Dan menganggap mereka sebagaiorang-orang yang bodoh lagi sesat. 56 MustaqimMukhalatataAshhabilJahim latidha' Shirathil ..'jJ . . Padahal perbuatan itu adalah mirip dengan sebagian cara-cara orangorang yang sesat (Nashrani). Bahkan mereka berpandangan. para ahli fikih melihat para ahli tashawwr:f dan ahli ibadah. -'. hanya dengan sebelahmata.bahwa apapun yang tercantumdalam Al-Qur'an dan As-Sunnahdalam soal apapun adalahbenar adanya.1 .Dan segalayang dari pihak manapun adalah batil menyelisihiAlQur'an dan As-Sunnah adanya.bahwa orang yang berpegang padanya berarh telah putus hubrmgannyadengan Allah.. . t.: . mereka terkena kebiasaan mendengar sya'ir-sya'ir. orang-orang (Al-Baqarah : 113) pegangan". ) '.

rad-ereyad rrvl''.u qelal qpllv m 'uEq urplpp ueese:ad uep rsrpuol ueleldn 'uelenq:ad qn.{a1edn:aq :qeq tuplpp rp up€ )ppuaqai €uef rnleq erel:ad :e8eq:ag :qulepeulbelsnl{ lnten{S-r{sv rtry eluereluv !O6urseul -6u1sey1 uebunqnH ueO'ulbelsnn InlpJn{S -qsv ueouoouellelrag 6ue^ leHedeJaqag 'uppulqrp sn.{ rsrpuol uep ueese:ad'eluqn88rmsa5 uplrelJatal upe -qsed nlr uep.a1 uele qsed 'ueq tuelep eldnral 8ue.r.eduenpal prplup 'rur u11equndner.{uqeuuns nlrel 'ue1efiqa17qerulrq p-.\^eq -rxaur perurueqnl.ra1 'edrnlnlaq rp edupnsle4 inlas uep uarp rua8uar.r.:durp uudu:n urelep plsrad edepnq qn:e8uad-tp:e€uad e8n[ uer4'lag rreienqrad g tmdneur uede:n 4nluaq urplep 1rpq '{nspraur Sued r.q'ruts Suef lpqleq up{]€qpfua.eur Jrqel{En{Jal'nlr ue8ueg sn:n13uel uelselaf uelef depeqral equreq Sueroasueqn]nqaI uep ue9urluada>1 'E{uupIrfpqal-ueI -uaur u€ur plpru-plpuras eduuenln1 u]el-ulpl uep -r[eqa>1 sndeq.ralpuaJe{nple'nJr1a1Suel pequfr crra:equrlSunru ledu -nleyad runduru.a} 3ue.L9 wrbqsnWlnlutqSueouapueltolag 6uetr 1eg e.rl el51-rqeg uep eqtueqsnln8uar.u:rqe1 erel:ad-e.{ BBn[ uurlnuaq 'Jrqpl)quaq urelep pn[n.eq 3ue-{ tre8uorrrai -aduadSuBlualelrl r8eqqe..raledue:e1uerp uerSeqasSuel'1e.rerya4 'r4el-ulpluup ueerepualraq'uer8:adaq'ulr{nruraq'qesrd:aq 'lndurnryaq'1e33uq ledu.raqrn{pl pJpJas -uaru rlsBd eldn.l.gefs qe1n11e.radaslueeserqal edn.u.rrelsrp 3ue.r.rnlasedn.raqeleq rl.r.{ [equeu uep le.^cs Suud u1a:au nelp rngmnrp Sued e1a:aur ede8 n:ru-ruruaur Suei e:e1.{uepedal uelle.euro eftp -nq rlrue8uad-qn:e8uad eluepe lpqllral Ir4 leun ue8uelel rp elnd .( 9rre:o r8eq selal e:eras rnqplaTp lpdep ]nqasJallpq upJ ueienq.nge1 -8uepe1 e:e1:ad ru8eq:aq ue6 'qpl-ulq uep 'ueuqe.ralraq'qDlruaur'uere>1ed:aq'rununu'uplpru 'r{Epeq]edn.raqe8n[ e1e>13uepe{ 'uelenqrad 'uedern edn:aq 1..-u edn:aq'leurn qe8ualrp rpe[.u8ue.

di antaranya ialah : 1) Menyamakan diri denganmerekadalam bentuk lahiriah akan membentukpersesuaian dan kesamaan sosok antara dua hal yang serupa.batin ataupun lahir. yakni dengansemacam keraguar.yang Melatarbelakangi Beberapa Sebab Diwajibkannya Membedakan DariMereka Diri Dalam GayaHidup Di antarabentuk hikmah/kebijakantersebutadalah dengandikepadabeliau ucapandan perbuatanyang mencipsyari'at-kannya takan garis pemisah antara orang-orang Islam dengan orang-orang yang dimurkai dan orang-orang yang sesat.Sehinggakegemarannya akan mengarah ke sana.atau sekedarkeyakinan tun-rntemurun secara umumjiwanya untuk menyelisihi orang-orang maka kecenderungan Yahudi dan Nashrani secaralahir maupun batinpun! menjadi semakin sempuma. dar label lahir saja. Hal itu didasari beberapaha1.yang pada gilirannya akan menggiring kepada kesamaan perilaku dan perbuatan. Keengganannyameniru gaya hidup rnerekayang terdapat pada sebagiankaum musliminpun semakin kuat.akan mendapati dalam dirinya semacampenyerupaansikap dengan mereka. 3) Menyamakandiri dengan mereka dalam perilaku lahirnya.Kemudian mengarahkanmerekayang diberi petunjuk dan diridhai. Kecuali kalau ada yang menjadi penghalangnya.lapati dalam dirinya semacam rasa kebersamaan dengan mereka. Mudah mudahan yang benar adalah yang telah kami tetapkan. akan mcr. latidha' Shirathil Mustaaim Mukhalafata Ashhabil Jahim 58 .. yang betul-betul Islam -yang saya maksud bukan seke. 2) Menyelisihi perilaku lahir mereka berarti. Ini hal yang realistis. Beliaudiperintahuntuk menyelisihi merekadalam perilaku lahiriah. meskipun kerusakannya tak nampakoleh kebanyakan manusia(yakni kerusakan dari menvamakan diri dengan mereka). membuat garis pemisah dan pembeda yang menyebabkanterputusnya hal-hal yang dapat menyebabkanmurka (Allah) atau menjadikannyasesat. berupa adanya perwahan antara tentara-Nyayang beruntung dengan musuh-musuh-Nya yang merugi.Orang yang mengenakan pakaian ulama misalrya. Terbuktilah apa yang telah Allah putuskan. Dalam teks tercetakdisebutkanr".. Orang yang mengenakan pakaian pasukanperang/tentaramisalnya.. Setiap kali hati itu lebih sempuma hidupnya dan lebih mengenai Islam. 1.

69

tlts a\uary nete nJtuaNqeluuad\Ueql1 eseqeA

'lunol rqens n{rsllaluaru n€}p nJruatu '}q qplH {nllm Lleturlad nlle ruplep rp uulle8u1 edes qe1al Sued Suquad ueyuosrad qpns ppv

lrlney nlens tqtstlo^uahl nelv nrluafl lnlun qeluuod MEg !o elseqeu
'snsmpl EJ€f,as elaraur ede: uergaq uppp elaraur redn:aduaruue8u -prEISuqual llleplllep ue1:rdue1 nuDI uprpnuay 'r{Euunsrmdnele 'qr[er',r 'upqrs e.rnFadlnspur nlr lrpg 'e,{uuer8eqas 1n]un snsnrp{nple -qa,{uadlquaq enruaseped urmun lptrsJaqrqr 4eg'1eqo13 prpJasu>l -araurredn.raluaur4nltm ue3uerey uep '.rr1o1 3ue:o-8uero lpsrladuaur

jiff i1*"ff#,"H*""J#rT,J,: x?::,'JJ:X31, ffi J:#::"'i #,#dlllxl H'g#l#,,'#i"5:;4ffi:id L
uep Inlun ueouere-l 1lley 6uelo-6ue.r6 qeluuod 6ue1ue1'.etu[l euas !q!srla^uon qeuuns-sv ue.rno-lv l!lep-l!lEo uep !reo .IVSVd
elarauu !ednJo^uaw

'woLV nqanaM 'q:a8uaunp srueq Suel /qpprol qplppe rrl 'Dlararx u€tel${eura{ upp upJnJn)a] ruelpp rrlp ue>1eure.{uaur rupraq 'e)laratu ue8uap rrrp ueleure-(ua141 uern1nla) Sueqer nles qeles rpefuau BBnI elun.rruaur eipur 'plararu uprn1n>1alue>1qeqa.{uar.u 3ue.{ leq 'uppur4rp elq eles qeqnur Suel {pq qelppe n1t nlepad ne1e1rde1a1 n>1ep.lad 'n11enurag erel:ad seleqase.(ueq elaraur qedr:1qe1 ogf

'ue.q €e1 r 1e.,(ueq'ue6 uerppsas o, "nrtiff;ol.Y""rH);5:Jl: "" r:aqrp uep reqpurp Sued Suero-8ue:o e.relue ue8uap

1n[un1ad led -ureu Sued qesturadsr:e8 eSSurqas tn{ezp rsleJalur pMequlau ue>Ip

kadangkala maksud dasar meniru mereka atau perbuatan yang ditiru itu sendiri membawa maslahat, demikian pula halnya menyelisihi mereka, yang juga sebuah naslahat. l\4aksudnya adalah perbuatan meniru dan menyelisihi iersebui mengandung maslahat atau mudharat bagi seseorang.Namun bila perbuatan yang ditiru dan diselisihi itu dilakukannya tanpa maksud meniru dan menyelisihi niscaya tidak akan membawa maslahat maupun mudharat bagi orang tersebut. Oleh sebab itu kita langsung mendapat maslahat hanya dengan mengikuti Rasulullah ff dan para Salaf dari kalangan sahabat Muhajirin dan Anshar dalam perbuatanperbuatan mereka, seandainya mereka tidak melakukan perbuatanperbuatan tersebut tentulah tidak ada maslahat bagi kita dalam mengikutinya. Sebabmengikuti perbuatan yang mereka lakukan akan menumbuhkan rasa ci.nta dan keterkaitan hati antara kita densan mereka. Dan hal ini akan berlanjut dengan mengikuti mrreka dilam perkara-perkara lainnya, serta masih banyak lagi iaedah dibalik itu. Demikian juga kita akan mendapat madhal,rt dengan meniru orang kafir dalam perbuatan mereka. Sekiranva mereka tidak melakukan perbuatan tersebut, niscaya perbuatan tersebut tidak akan membawa mudharat jika kita lakukan. Kadangkala perintah untuk meniru dan menyelisihi disebabkan perbuatan yang ditiru dan diselisihi tersebut pada hakikatnya mengandung maslahat dan mudharat, meskipun tidak dilakukan. Perlu diketahui bahwa penggunaan istilah "meniru" dan "menyelisihi" hanyalah sebagai pengenalan dan indikasi. Yaitu : meniru mereka adalah berindikasi kepada kerusakan dan menyelisihi mereka adalah berindikasi kepada kemaslahatan. Dengan demikian "meniru" dan "menvelisihi", jika dilihat dari sudut pandang ini (yaitu maslahat dan mudharat yang ditimbulkan dari perbuatan itu sendiri), termasuk Qiyas Dilnlah (analogi yang didasari adanya indikasi). jika dilihat dari sudut pandang pertama tadi (yaitu maslahat dan mudharatnya timbul akibat dari maksud 'I dan tujuan perbuatan itu), termasukQlyas ah (analogiyang didasari sebuah alasan,/maksud). Kadangkala kedua hal itu bergabung jadi satu. Yaitu dari sisi hikmah yang terkandung dibalik perbuatan yang ditiru dan diselisihi itu, dan dari sisi perbuatan meniru dan menyelisihi itu sendiri. Dan inilah umumnya yang terdapat pada setiap perbuatan meniru dan menyelisihi suatu kaum yang diperintahkan atau yang dilarang. Kaidah ini harus dipahami dengan benar! Sebab dengan demi-

60

lotidha' Shirathil MustaaimMukhalalataAshhabilJahim

tg

qelty nqv ueduapue\epaquaryuesnJeqay pie-lelv 0uetuot

qstlaslaq nlops bpow Suai ada dupaqtalpwtD! uaq tpad o4anw 'olanw alofla tp (upa oJbluo unqnlnuau uo4onw-qqadofiu4n88wrsag 3uoliSutq8uapal tuan l uonpla8uad'o4atawopadalSuo1op qapnsas uo4uupw tltsqasraq )pp4 04 au Dlou !(uary)utsntn Surluaqap/iu 8uofr uo8uatala4-ua8uonqatl ayatawopuda4 ur1rnq lwax utq qvhuasow apadl vs8uaq-as8uaq Dpnu uo4qlqal salo twax uap 4toqSurl qazat -qazanlaanxryadat1 uaqtnqlwax uup umqouaY utros\rupl,GonoJ) uop qotlx-Mtorsl tuog opoda:1 uuluaq twbx 1opt vrtu4n33unsas utq,,

lffi@:

)[rrrlrr-rr1

Tq a wry),4q ;711fr=*!fv, iQ tffi. yf t *{ ti-S tr> trt't: t 8'Tt'r@)i# '*t f. f
.'-'-'.^n?\ .. . c.l -r\ / .aJ (1r-rr.?r;EzT'r|r. tlg; t'.<tl".-17df - . 1., r ( i "ttr.-.,-. .-. "--i-r1 . - ) , . - I. cr.:taryl - ' 4 , . , l , ..?,,: . . :.,1'. ..e/i"

^a r..<-_:-a-"-fr -C..r if.
i--.,.\-4"; J.-

. -r +1 rir., t;rr.-ir--;-l ,., -'.' .:.
1'),-

i-+-if
.)t--.1.1':

a

Ci-r1-iv-e9
-tt. .i

:uPurJrJJaq r{Pllv '1nqasra1 Suedslrpeq-slrpeq lele-1e.(euen[n1uep plDlpurue{rrsJeuaur ue8uap ue1e1:asrrup{ uprpnrual '1eqo13 eJpJas qpprpl rpspp rur ue11nfunuau Sued ue,rn[-1y lede-1ede ue{lnqas lue] up)V

uesnreqayuellnlunuofl 6ue^le^e-le^v
ffi Uellnpsey qeutms ruplpp ledep:a1 e,\uuerrs;euad uep uerern rmdepv -urnum-'1eqo13 e:eras upllnqasrp 'uduuenuuad uep 3ue1ua1 1n1.raq'(rq1s11a,{uaru nrruau) rur uelenq:ad-uelenq:ad uellnqa.{uaru Suel ue,rn}1y IIepJII€p e^{qeq rnqelalrp nlrad 'snsnql undneru IEIlnru prsJas{req JrJDISuero qnlr8uau uep rurualu lnlun e1r1 8ue;e1aur qe1ly uen[n1rnqetra8uaru ledpp elr)t upr{ '

qellMqeueoulo uelepaquaw

di Kemudian Kamijadikankamu berada atassuatu syariat padanya. (p*aturan) dai urusandien itu, makaikutilahsyariatitu danjanganlah yang Sesungguhnya knmttikuti hawarufw orang-orang tidakmmgetahui. tidak akandapatmenolak dari kamu sedikitpundari sekali-knli mereka (siksaan) orang-orang yangzhnlimitu sebaginn Allah. Dan sesungguhnya yang lcin, dan Allah adalah menjadipenolong bagi sebagian mereka (Al-Jaatsiyah :76 - 79) yang bertaqwa." pelindungorang-orang menjelaskan, bahwa Dia telah mengAllah Subhanahu Ta'ala wa d) kepadaBani Israil karunia dunia (berupakekayaan anugerahkan d Sesungguhnya perselisihanmereka terjadi, dan dien @erupailmu ). datang kepadamereka ilmu, karena adanyasaling mendengki setelah di antara mereka. Kemudian Allah menjadikan Muhammad ffi denganmembawaajaransyari'at yang Allah syari'atkankepadabeliau dan Allah perintahkan untuk diikuti. Allah juga melarang beliau untuk memperturutkan ambisi (hawa nafsu) orang-orangyang tak berilmu. Semuaorang yang menyelisihi ajaranbeliau, tergolong mereka yang tidak berilmu. Yang dimaksud dengan hawa nafsu-hawa nafsu mereka adalah apa yang menjadi kesenanganmereka,dan menjadi kebiasaankaum musl'rikin dalam hidup mereka;ha1itu merupakan konsekuensidan thdak lanjut dari dien mereka yang batil. Menyamakan diri dengan mereka dalam hal itu, berarti memperturutkan hawa nafsu mereka. Oleh sebabitu, orang-orangkafir amat bersuka hati dan bergembira bila kaum muslimin meniru mereka meski hanya dalam sebagian urusan saja.Mereka rela mengeluarkan dana yang besar untuk tujuan rru. Kalaupun dimisalkan bahwa perbuatan itu tidak berarti mengikuti hawa nafsu mereka, namun menyelisihi mereka dalam hal itu tetap lebih menghilangkankemungkinan untuk mengikuti hawa nafsu mereka tersebut, dan lebih menolong kita untuk memperoleh keridhaan Allah dengan menghindari rnereka.Karena menyepakati mereka dalam hal itu, merupakan saranayang akan menggiring kepada yang menggempersamaandalam hal lainnya. Karena: "Barangsiapa bala di sekitar tempat larangan, tak mustahil akan terperosok ke dalamnya." 1)Manapun dari keduanya yang teriadi, tujuannya dapat
yang Cuplikar dari hadits yang awalnya: "Sesungguhnya halalitu jelas,danyang haramitu jelas...."I)triwayatkan oleh Al-Bukhari dalam kitab AI'Iman, bab (39) Keutamaanorang yartg memeliharadien-nya, hadits No. (52) I : 126.iuga oleh Muslim dalam kitab "Al-Musaaqaah", bab (20) Mengambil yang halal dan meninggalkanyang sy'ubhat,hadits No. (1599)III : 1219- 1221.Lalu oleh Abu Dawud dalam kitab "A1-Buyu"',bab (3) Menghindari yang s)'ubhat,hadits No

62

lqtidha' Shirathil Mustaqim Mukhalafata Ashhabil Jahim

Eg

qely qV uebuapuerlepaqwawuesrueqayoueuot p&e-te\v

't€tlwz: Azetqnx -M ueuns-sv, lnJ€lep qalo uerpnuraTnJeg 69z -lgzt LL,PeusnlN-N, lbEq-reg-Iv ueqqauadueSuaP6I€ : II (I€92) 'oN qrPeq uelep ppurqv qalo ue-rPmua)'rure)l '''selalnlt uereq 8ue,( uep ppq Sued pq 8uey.re1ft\ qeq'-,n'hg-lv, qet uue;pP : IIIA leqqnls e,relrad-erelrad uo1p38lmlaur 1nrun u€Jntuv (09) lurueq-pv lZ€ qer!4uelep e8nf'977 - I?z : lL\ ppza.r ljE)uaur urepp teqqn-{s qeq,.qeqqIsvluqErpl ureFp lEseN-uV qalo e3n( uerpnura;tr Irepulr{3uaw (d qeq'.,,n'hg-tv'II9 : III (902I) oN strpeq'leqqnds ue1p83u.nraruSuelual le{e,{u-ledeary qelpl welPp rzpJuu[-lv qalo uPlpnu?) €tZ : III (0€€g- 6Z€€) (d qeq2,n'hg-U-

-ruatu Suednqp 'DIaJaurserpl uD rpe[uaurSupd rqsnsasqn){.€uar l (9p1 : qurebug -lV\ ,,"'qanu uaurSual qfitSuau nwol olll tlu1nS8unsasuuq,, :uprurgraq qqlv 'Eluurel Sued nele 'rPnqPI 'ruPr{sPN 'uE,rnO{V uErgPqas uP{3ur8uaur Sued e1a:aur lnsEurral Irpg 'qEIIV uEluunlrp Sued uPISPqas rrelSur8uaur Sued 1oduro1a1 -{odurola{ nlre1 'Efurunlaqas ueltnqaslP 8we[' epedan -uo1,y nqoflvM-Ilpqula)I ,s)laraurnsjeu P..yrPH,, lprullP)l ppPd uueS PIE) (l€ - 9€ pE,sU-rV) ,,'qallv pells) dupryay nwSoq arotlnatad uap 8uolopqopps vpr Sunpu4ad 4apurtol-ttops otaur 'nwnpad4 uonqapSuad qarau nslou tmtry 4fil8u2u nuol bnffiopuns uaQ 'qorv osv\Dquoltp pruaq SuaOuunltnd ru3aqas ublnj-lv uDlulunuaw t'topl MaX tlpl n! -uu.ryu1p onuoT (usnuou)nns nla anN utp uocl'\oqual nry anN-apod2tt -orydal ortuoH'uO uoglop undryansas uolnfi)psnduaw ltpll uop ttqv 'oliu qbqwanuau Yryun qtluu.Mtp onuall ryu tlu4n33unsa5,,:4oluDlavx lrynryasraq -uoStqoqas 3uofi puotmSl uop tpn4o ) uolSuSuaw SuoArya uaSuap utluunqtp 8uafrqt7n1 rp uop 'ru.tnpndaq ottluo uo&uolo&-udw1o8 ofiquaSraqoqanw opadalqopt ubpq luox qopt 8uafr Sunto-3uat6,,

1in'.cttrtnaFrrr. ) t e til(;o ti@) '' '.'. .L't; , )'-'.

r.:-a"r] [rfrr:

1 -e- .r-aA -ltz,cf.W,fl1.7,,,.f -!;:lr.:ET T:a 9-(e=r

4'q-v t /t..'.

t,at-''o.lt'

rCi:-r r4a€tT.,st a r{F t+i*' tt{tiT t[ t '1 : , !'i-r.)r,.r:,
r .

1+(rnf . lrs-r*Jt|.#t{-fe, . ' i' ..) /. . .4

--- : - !f C't. . if 1r,!..rf t . 'na

:rlsllv ueTuptuJqrp8ue.{ ede 'tur ueposrad lnseur.ral 'eAuuEu 'pqoy8 ereras -r1Br,mrua1 Jesaqqlqal eurupad 8wl rmure5l lederral

pakan bagian-bagianajaran dien mereka; termasuk mengikuh hawa nafsu mereka.Bahkan dengan yang lebih remeh dari itu, orang bisa dianggap mengikuti hawa nafsu mereka. Termasukhal itu juga, apa yang difirmankan Allah: /

att U W
"'1't'

,..- ,-;l-t

.1

.

e

t.- ,t.

, -... r,. a, .. Gb-,r')-e-!\\j >r#t t* is. i ;Jj )

.,7

r

.',1

.

'.r'r'

P\ i

, ilr '" " l;i+-,s i\1 1 ' 9^',;*, c."'.- t t-t iJ,) "''-7

'.-.'i

-"',: ''

t4, .e - J;

[rr.:;;;r] 4@+Plt ,l:,1:iri;el: C
" Orang-orangYahudi dan Nasrani tidak akan senangkepadaknmu " sehingga knmumrngikutidim mqekn. Kntakanlnh:Sesungguhnya petunjuk (yangsebmarnya)". jika Alhh itulah petunjuk Dan sesungguhnya kamu mmgkuti kemmanmereka setelah pengetahan datang kepadamu, ffikn Allah tidak lagi nenjadi pelindungdan pmolongbagimu." (N-Baqarah : 120) Cobalah kita perhatikan bagaimana Allah dalarn konteks berita menyatakan"Millah/dien mereka",namun ketika memberi larangan menyatakan "kemauan,/hawa nafsu mereka". Kardna mereka tak akan rela kalau dien mereka tak diikuti sepenuhnya. Sedangkan larangan itu berlaku dalam mengikuti hawa nafsu mereka, banyak ataupun sedikit. Satu hal yang lumrah, bahwa mengikuti apa yang merupakan bagian dien mereka, termasuk bentuk mengikuti sebagian hawa nafsu mereka. Atau bibit-bibit untuk mengikuti mereka dalam hal yang dikehendaki hawa nafsu mereka, seperti yang disebutkan sebelumnya. Termasukhal ini juga, firman Allah: ' ..,, .,.,,i 4 a/_t;'sx.,-,:l ri-J\ , l lIr c-;lv o+i - - :r,+ t-1 ol:u 1 '(-,..t', '..2',f,t'-i.-'

'i | .

e;rtllc;Jt cli a;**+ Ehett iii$.;g 6,7ji6 <r'-t f:i ; tl,,t .',4;i a.r,'ts;i+J,Ji
:..,. *rr/o ..' ..7',7r,....-,., I r, I ---). F-€--J

' .r..i ' ..1:

i.t

.-. ,i - -

-, ,,,L-,

jl y "':l t '

-.',.r' -r.,,i- ..a,.--'.i.-1.,. l'-.) vrt J,) f^r*.t, J/r-q fe

64

lotidha' Shirathil MustaaimMukhalatata AshhabilJahim

99

qety uqv uebuepuulepaqwary uesmeqay 5ueuatpIe-pAV

(OSf- Sff : qe.rebeg-1y) pdopuaw ,.'qn[uryad nwq ofiodnsuop 'nusolu nx-pw;u uatloutndwas-nA n3o uoq 'ny -apada4 g4a1 nwq 4r1ur9ua[ qapnqay o4atauopada4 uop a1t)WDpntu otuluulp wqa4z3uafrSuato-3uato 1pn) l'nwD! sn|uatsnutu rgnq r1an4 apalapy n8a 'atu4oto aq ntu4a[rm4o1ua43u11ad a4ou'oporaq (uo!p4as)nua4 t[rs ouou tp uo(f 'wato11ltpr[say14an a1 nwtla[nm ultw 'qa18umqnwaq a[usauow uop uaq utqr[taqnwtl 1apa4Surpd qollv 3uartodaunp qa8ual lapH lta4-rJo4as uoe nu-qqaduup bt4 8uo/i !wan17ppt[so1,t1 a4 nwnsas nuaq-nuaqnlt uun1rc1$! afr,u1nS3unsag 4an '6ub1ap)nnla4 ruuo4a[usauatuuap uoe nwqn[am 4upn13uryod.u1uw 'nqtnsas qpwu4 rtu4 optdl a1a3as osanxoqoyU sap ttoljv ortu4n83unag uqa 4o11y rlsadnpanqnrual tlus wmu tg uaqqasnuol uallndwn8uaru 'uqtaqay o1t1rgofrutptdatl 1onqwau wapp) nwo4 tluluqruotoquo1aq ur dopa4Suaw 3uartpttpuasla/iu1a1q1 iouun daq-do48oq ua6 apa 'nul 'n8at SuvfiSuato-3uato lnsoural nuol rpl-llnl?s urEua[ny qoqas 'mqt1a3wru 'uuu)2q^l -qqayUop 4a1tpb uonuaqax ny alatau lulupod uaytfrunqwaliuau alalaw uoluo tp uut8tqas rfiu4n38unsas utq 'urpuasuliu1aunlaut ptuaEuaw a4ataw4tadaspttuwalfw pua8uau 8uufrpuors\N uap ryn\o^) uup 111{u1 +onuJ) qo#X1V uaq twox 4o1aq Suato-3uatg'u4a4z 3uufrSutto-Suoto ua8uoloS Tnsowaqn18aqna1o4 'nunpndaq nrup 3ut4npqoplasal aru uvur8utay nwa4 oliuqn8Sunsas qn1qr1 ntual aq1! nfiu4n93unsas 'utal 3unfrun8uqas uzq 1n4t9uatu qnlSuaw 4apt7 und o4ataw uat8aqas 'o4araw uap wlq14qnlSuaw uolo 'nuplqt4 'lut8uanqa4S 4n48ww uo4o 4opltu4anw 4op1und nruD!uop prta antuas'1111u1 prnal) qarxlv uaqp 3uufr(ua$DN uapryn1a ) uap ua:lSuaqnpuau nuo4 ayr[ afiu7n38unsas uae,, Suoto-Suoto vpuda:1

rt---r-fr;E) ) ['#:,.r'-' ",1

zl rt r.t'* tFt'" r#t€ t->: trr:i ,,{e fr", Wfl Dn :gl -.-,","t tt't :f*7
1+={i. ;.
,.t'..

|--*1a tzt , . : , - ,t.--4,-1rt5-.-;'a' '../t

),-.....n'.'-t

<:-:ve{ {i
r-r.)l

4;rf:in\1tv,x,rt

,; .t:fl@ i'ti

Beberapaulama As-Salaf menyatakan 1):"Artinya, agar oranSorang Yahudi tidak membantahkamu karenamenyamai kiblat mereka. Sehinggamerekamenyatakan:"Mereka (kaum muslimin "d)sudah lagi merekaakan meniru dien kita." Maka meniru kiblat kita. Sebentar Allah memotong hujjah (alasan) mereka itu dengan perintah agar menyelisihi mereka dalam urusan kiblat." Karenayang dimaksud dengan hujjah adalah ungkapan yang meliputi segalayang dapat digunakan sebagaialasanbaik hak maupun batil. Yang dimaksud dengan orang-orangzhalim di antara mereka adalah:Orang-orang Quraisy. Karena mereka menyatakan: "Mereka sudah kembali ke kiblat kita. Sebentarlagi mereka akan kembali ke dien kita."

Kiblat HikmahDigantinya
bahwa hikmah diubah dan diganmenjelaskan, Allah Subhanahu tinya kiblat adalah untuk menyelisihi orang-orangkafir dalam kiblat mereka.Hal ini dimaksud agar menjadi kata pemutus untuk kebatilan yang mereka harapkan. Suatu hal yang wajar untuk dimaklumi. Ini berlaku pada setiapbentuk penyamaandiri dan pembedaandiri. Karenaorang kafir bila ditiru sedikit sajaperilakunya, ia sudah memtersebut,atau yang mirip denganitu sebapunyai hujjah sebagaimana gaimana dilakukan Yahudi dengan hujjah mereka dalam soal kiblat. Allah berfirman:
,. i ? r-. t c--r-i, r d6r r-,:?- t'. O, | 2iJ:>l 1 \t3' i ,'t ...11tt.T. .. ? '.',.:'i. t.t.-.-. ' .ti',-i

U+ 6 |; fJ

\i,

[r ' ":0t," Ji] dan "Dan janganlah yang bercerai-betai orang-orang kamumenyerupai (Ali jelas kepada mereka." yang datangketerungan sesudah berselisih Imran : 105) Mereka adalah orang-orangYahudi dan Nashrani.Yangterpecahbelah menjadi lebih dari tujuh puluh golongan.Oleh sebabitu, Nabi ff melarangkita untuk meniru perpecahandan perselisihantersebut. Karena Nabi ffi telah menerangkan:Bahwa umatnya juga akan terpecahmenjadi tuju puluh tiga golongan. 'Adapun sabdanya:
1. 2. Seperti Mujahid, Atha', Adh-Dhahhaqdan lainJain. LihatThfsir lbnu Katst I i 201 Diriwayatkan oleh Ahlu As-Su-nan,dan hadits ini shahih Penulis akan menyebutkan lafazhlafazh hadits tersebut dalam kesempatan lain Silakan lihat takhrijhadibnya di tempatnya nanh.

66

Ashhabil Jahim Mukhalatata Mustaqim lqtidha'shirathil

nI utrysnnl 8uafrua1a[ 4upa8uo[ 4. >4.(uure1 le. .'m4aqa3uaw apudanptaq nwq qofia1a1 qaqas.uqeq ue11nlunuaur qppns nll leq 'pnuras dnleruau. ueBdn:a.n+e@) 1'5r.rs rpadas nurel qelue8ue{.r...:unrv11rynfr afiuotopnos opodalosnyg4optnpaq uue.{ elararu ue8uap r:ep erp ulnd qnel urletuas e1 urp ueedn:aduadurelep a1 snrun:a[:a1 -eru '(edurrepurqSuaur 1n1tm)uelle.{ uelpqelseual nlps qplppe IrrI lp.ue1n.9: snuntr) uap[ 4nqt8uawnwb4 ltttl-lprys Sutl Suato-Suuto 4op17 ...Lg plqly qerv enu\ue6q qew>1t11 '(eduurelqseu-qseueped) udurunlaqas ueldelalrp qeyalsnsngl e>1e141 pJpJas rupJeruas nll uulenq:ad depeq:a1ueSuerelqeqas(qeyeser.'ul :waolas -soaqlllv..{uurnurn Sued uelenqrad epas >1nfun1a4 e.nu Suoto -8uan uola[uatlnq3uvfr uola[4nqStaw utp utuEoq uafttuaqEsopl 4opnsas Sual adars3uataq uoe.unlosnbl pnEa?w Suofr uap nwo4 4aluv8uo[uap 'qaptpoqtad lnlwnol lurdwnuawl wopp bla qaluultluo)..{uaure.tr '. : j:ya* .{uresep eped ue1n1e1e1a:aur e..{e-lede r8eyledueq ueq (911: . - ?i? cifi) rrf :uPrurqraq eBnI qelyy (5. k4q-'r.lJedsSuereirp8ue.{uaddnleruaur 3uepe1 .. .rre.. .u rpeI -ueur {Epu) 'uJmun €reJas ueSuurelurulep aI lnspural leprl (pTaralu nrruaru 1eq)nn 1eqelqedy nwpaq 1epr1Sued8ue:o-8uerouepfuep rrnlpsruol lenqraq Suel 8ue:o-8uprouepl ueledn:aur ue{r{pq'ueun -raq 8ue.lau ue8uap lnp 1e1 undnele..:-tf]-5..{srp1e18ue..1lrrt*i).:e-{sSuedereryad elararu ledmaduaurSueroasas qelppe elarau redn:aduaurInlrm FIp ue1:epurq8uau upp 'ela:aur rqrsrla.._n it'9@) t""'.{ Suero-8uBro qalo qndurapp Sued uelel qepelnq e..y-1y) .).'-'"'1 lcnf t4 .eesrp-uy) . rmreH rqEN upp psnl/{ rqeg epedal upurruraq qEIIV '8un8e 3ue. :ueuJJrjJaq e8n( qe11y lnsoy Suoquauaw Suoto-8uato uola!1ntlt8uu 161 : p.r 'lpJnsJal undneul leJrsJaleJEJas ela.{ yequrelep rlsaur qneI urleruas ueq ' r.!pqwa4pdwaq oliu4ntnq-4firnqas ny wauuot1tl 'uouuotlttlublvp al 0! unpftsuwluax uop ny ofrwason4 uop -rp tlopqSuol uowsasbl doptqtaq annpl o! unlrtlq twoy'unu.

menghindari perbuatan meniru mereka secaralxnum adalah lebih mempermudah untuk menghindarkan perkara yang di_larang. Sedangkan mendekati perbuatan tersebut,sangatmemungkinkan seseorang untuk terjerumus kepada perkara yang dilarang. Allah berfirman:

',, -ii i i-t <;. 6. 69 4i islr,tt;ii y / =. !;t; u.t i3:[7ia; si?;i J;||.,i' ;',*o + ( )ia, ) ti #,1 :i,i ji'urjl:,c-* €.a?q{t'Vi , l-t
yr pt -";;tiirl;*"€-s;c
'--<

a ;-e'Slj.',,<,ti i"1,:

i. ^ 6x 9ri@t;yt ajlS r"-r<i* C=^+H-.i -ez 'KJtl t4 u 1 ,, ^;i', 11 lijiiv'J.J.$1 1t r#i
'b

qe [rr-t,r';,.;u.l i!r'.ii.lif
"Dan Kami telahturunkankepadamu AI-Qur'an denganmembawa (yang keberuran, manbenarkan yang sebelumnya, apa yaitu kitab-kitab diturunknnsebelumnya) batu ujian terhadap dan kitab-kitab yang lain itu; makn putuskanlah perknra mereka menurutapayangAllah turunkan danjanganlah kamumengikuti hawanafsumereka dmganmeninggalkan kebenaran yang telahdatangkepadamu. Untuk tiaptiap umat di antara kamu,Kami berikan aturan dan jalan yang terang.Sekiranya Allah mengheadnki, niscaya knmudijadiknn-Nya satu umat (saja), tetapiAllah hendakmenguji kamu terhadappemberian-Nya kepadamu, maka berlomba-Iombalah berbuatkebajikan. Hanya kepada Allah-lah kembali knmusemuanya, diberitahuknn-Nya lalu kepadamu yang telahkamu apa perselisihknn dan hendaklah itu, kamu memutuskan perkaradi antara mereka menurut apa yang diturunkanAllah, dan janganlahkamu mengikutihawa nafsu mereka. Dan berhati-hatilah kamu terhadap merekn, supaya mereka tidakmemalingknn kamudari sebagian yang apa telahditurunkan Allah kepadamu...." (Al-Maaidah : 48 -49) Harus diketahui, bahwa dalam Kitabullah banyak terdapat larangan untuk menyerupai orang-orangkafir, disertai denganpenuturan kisah-kisah mereka yang mengandung pelaiaran buat kita agar kita 68 lqtidha'Shirathil Mustaqim Mukhalafata Ashhabil Jahim

69

telqN qerveAutuejrc qeuryH

:ueunJraq nqouaqqns ww
'PdulBPJupuJ rPsaq SuPd

qnrnladuaur/lesralrun qpprpi lueldelauaur Inlun rurs rp spqpqrp plpru-plpruas eduurel ueleosrad ele8asrmdepy 'rurs rp ueseqequad rpefuarusnsnql ereJasrur ueleosradq€lnlr puare1 up{ureJpqrp ede: r:eq-ueq r'u€lppDIaJaru Sued e:e1:ad {nsprural qplppe D{arar.u E.uqequpspqeqruad-qe11y rednraduar.u afrsu1ue4retn plDi uDIV 'rur nlnq urelep upser{pqruad uenlnl rpeluaru 'uelsnreqBuaur '(1nqasra1 qEIuEInq 1epr1Suel rse{rpur ue8uap aa1 eduepe nele uesnreq8uadepedal rrrp upppaqruadureyep)ueqr[e, qe.re8uaur 8ue.( rselrpur eretue up{ppaqurau lnlun undepy 'rurs rp upspqpquraduenfnqqelupr{rurap puaJs) 'upllprrBdslp qplppe runrun srpJasplaJaru rJpp rrrp uplppaquau ueryedeuarx elDI preluarxas er"rqequeplnfunuaur 3u8,,{1eq-1eq 'eluqnrnlas 'ie.(e uer8eqaseped ledep {Epq 'plr) urp splp q1[er*n11elararu depeq:a1r:rp -ra1 eduse4pur e;Ieru ueepaquradpmqpq qpIEpBueseqequad uenfn1 elqede undepy 'lnqasral uenfn] qere a1 /Elr{ tenq Isp{lprq Dllpuaur ue,.rn}1y_1edeqnJnlas p{€r.u IIeq q!qal Plaraur rJPprJrp uPIePaq nll PIaJaruuPlPnqraduEIeAuEqaI r.uPIPp -ruau E^rqpq uelselafuau qelppp ueseqpqurad upn[nl puarp) 'ueseqequad uenln1 uep de1 -8ua1ad edn:aq 9ued e8nf epe 's€ln plDI Sued ede depeq uep 1e:e.,{sr -ra1Stms8uelrsolrprnraq 8ue,{ lnqasral lede-tedBerptup rp ppv (111 : ynsnl) ,,1nqo ufiundwaw 3uofrSuoto-8uoto apodalu4n88unsag,, 8uq utn[o8uad rldtpnl n$ Dpbu tlosDl-qosq :edp-ueurn; e8n{ (7 : ilseg-p) toyomuatu[qadqolpqwa a4aw,, ,, yulunq8uofrSuato-3uuro

g,zf @}t,'*'^1 4ry{ctAr,P
:uepsruuad qoluoo ederaqaqednraq qe111 qqe depuqral qeyalSued ede uellnqaduaur qpllv ploltpl E{uerp}u€ edp-lenqrarfip 16 '1enq.rad e1a:aur lefueq qeyal Suel ede-BdBuo1le88uruaruneru

\,?i';Li'r;'; *"-tiF;e
'tt":,,i

g,g.t L-r"ls A"ne
u 1i 1

6L )<r-'J-t- -it":-\3 -^g.i-t-,i J,-;G

.+; r;pil Vt:r,s i,s p:zf,4,
U gY.Si,g:-t)*:i

68 n :jri
.t lrii : r$-r

-.;;tt

'r.:]t1f: \ *4 )Grgi:fi;9; ir:+-,

,'ctp't\: ;;$t 6ti 4 $t;i

c;1;4\ e4. ;'iou-

i+-z=,:': *-tii t;,.r66

ft;ti- n*ii') :r.r "d-, "#','i qG

[vr-rv:rlrl { €;
70 lqtidha' shirathilMustaqimMukhatafata Ashhabit Jahim

lL

uep \lpunry 6ueJO uu)inry 6ueropls-telg

ruuleq uelselafuaru blo,bI am n1uuuqqnsr{ellv Iu] lede-1etre

Meunw 6uelo -6uerg uep ultulnhl 6uero-6uer9 lells-lells
(gt - tg tqEqnEI-1V) ,, atqun4 -lnrnqas3ulfr rpqual qodway uuq 'wauuaqal tuau 1vppa 4u1n7t 'ny da4tsnq uap a4anwpdual'olataw dapa4taq 4llounwSuato 4o1sun1 -8uatouap4lat1 (uamapu)ttolpug{bq'lqoNloH 'trsaqSutA Suoto-Suuto 'upv Lpppan :nsaq qtqalqvlopb ut8unqunnqaq 1 1onv uat1ptn\ uo(f 'artuwv1rp oryrdw qruuol 1psnSoq Sutli pdwaypduq lpdtpwwy uop lp nloSuawaluqamaq Sunfrqtuua[ lpdapuaw p4a1 'n&uns-tuSuns ry uoyt[ utw,nw 8utfi Sutto-3uo'toupoday uap qo7a7 uDIv) 'uandtualad -ua[uawqnyy 'auvqoftg o4ny'1 bsn4adoqaryqo11y aliut1n88unsag $q tpodatl uop 4v11y lttbttv qap puTor lnqry uo4unlt o\a.Qw'ofr\11nsuy uap +blozuo4ft)unuau'plo1s un7npuaru 'ttlunut SutA 1O,O1 1ADW tttp tp&atuaw 'lnt,nu 3uofr 1uo1o[nBww1 4ntnfrtaw ayany'1 wo18ua/i 'uondwatad t4o1a1 pla1apol uap uaStqas a4antu Suolouad uaSuqas ryo[uaut 'utwuaq 3uofi. 8uali ure'tnpuas 04 au utp aliotuo8uaw Suuto-8uwo qop[opti V aryu ua4a'o1anwtfrarua8wa!Io4-!to4as do7a7 4o 4aplanu nmnqwaw ua8uap1nsuy-psay t4anu tpaday :ololiu 3urfr uo8uanqay 'uofrpttyg 'qausnwqapl Suofiua&auuSau *uo1ap l4npnptadlunp 4a1a1 'a4ataw 'wn1t4l wnnl /pnuusJ'pav 'UnNwna4(n1ufi1 wnlaqas , 4npnpwd Sualual 3utruad oluaq ulahu tptday 8uoyop4DFtnIag 3uu.ro-Buato '8nnu 3uufrSuato-8uato qalnll a4aow ulp !1o1144a uup atunp 1p t4a]aru o4arawafiuuuldo4ouadruaw tp uts-ols ryr[uawofiuua1arua'n 'ttliuunSaq (fpq Sual p47 unydalnnduplu nun! utp ounwraSoqas nwunSuq SualiSuuto-3uunauaturv\aqas tluultuatu nruwnpqas nwal ubp 't4atawuu8uquuuyuw t'loplo4alaufl\ow tlzultu Lppl /nlual 'nwtr4apodrtop uap a7n4 TaAuaq aftu4aua-4vun apuaq 4ryalubp uaopaal4ndas tpaduvp vn4 Ttqalt4araw 'nwo4 wnpqasSuato-3uato 3ua/i nr4 uup (qappowrynnsruu rylaunwSuao-3uato nuol uaupo!) p:1a4 ISuq tpIM uap :DIaDLu nl xiau oYaaw8tq uap :o4ataw qtzpo \au,aPw twu uatwp tt{o4Suato aluwtlttp tp p4a4optaw 'wauuu4al 4qdn4n3 -3uwo uop uundwand uzp qofqal 4rlounw Suato-Sunto wocun9uaw uliu4nSSunsag Suwo-3uato t1o1ny qaly Trso! 8uafiSuato-Buato 1{uunw 'oyataru odnl qopl rlyarew apoda4 qaUV Dtlo1u'qallv ua4adtrlaru 'aftuuu&uuq uop Suan4aw uop tt'4anut lnt,oru SuoliTanqtaq wu3&n38uaw 'owusllolopo um8uqas uta18uafr o4afiru n4unw \uafr pnqwaw 4ntnfruaw 'uandwapd-uunduand rqttplal 4llaunwSuoto-3urtg,, uop utp ua9oqas

perilaku orang-orang munafik dan kriteria mereka. Sifat-sifatorang mukmin dan kriteria mereka. Kedua kelompok ini (mukmin dan munafik) mempunyai kesamaandalam menimpakkan keislaman. Allah telahmengancam orang-orang munafik yang berlagakmuslim -dengan berbagai tingkah laku mereka- dan orang-orang kafir yang menampakkankekufurannya,untuk dimasukkan ke dalam Naar Allah memerintahkan Nabi-Nya untuk memerangi kedua Jahannam. kelompok tersebut. .._ SemenjakAllah mengutushamba dan Rasul-NyaMuhammad ff lalu beliau berhijrah ke Madinah, manusia terbagi menjadi tiga kelompok: Mukmin, kafir dan munafik. Adapun orang kafir -yaitu orang yang menampakkankekufuran, nya- persoalannyasudahjelas.Tujuannyadi sini adalah memaparkan sifat-sifatorang-orangmunafik yang tercantum dalam Al-eur,an dan As-Sunnah,karena hal itulah yang dikhawatirkan akan menimpa seorangmuslim. Allah menggambarkan,bahwa orang-orant munafik itu sebagianmereka berasal dari sebagianyang lain. Adapun orang-orangberirnan,sebagianmerekamenjadi pelindung bagi sebagian yang lain. Sebabnya adalahkarenaorang-orang munafik itu serupadalam hati dan amalan antara yang satu dengan yang lainnya. Pada hal mereka itu: [t t:;rt] { "Kamu kira merekaitu bersatusedang hati merekaberpecah belah.." (AI-Hasyr : 14) Hati mereka tidak saling mencintai dan tidak saling melindungi. Kecuali bila kebetulan memiliki keinginan/cita-cita yang sama. Kemudian sebagian merekaakan menjauhi yang lain. Tidak dernikian halnya dengan orang beriman. Ia akan mencintai sesamamukmin dan menolongnyameskipun mereka tidak saling bertemu. Meski terpisah di tempat yang jauh dan zaman yang berlainan. Lalu Allah menggambarkankriteria masing-masingdari keduanya dengan amal perbuatan pada diri mereka sendiri dan pada diri orang lain. Penjelasan Ailah dalam hal itu demikian oadat.

72

lqtidha' Shirathil MustaqimMukhalafataAshhabil Jahim

EL

u eg tr n 6uetoeseg ueb ap ueye4t 6ue n1esag
'tll : ruel nuql rlsJetleql-I X 'Zg€: rrqe) nuql upp : X nre{ nuql rrsjet }eqI-I t/I ll 'z I

t] [rK/r:r 6K - . t . . . \ : t\ . 1 \ r --":-f:.r-F =I-f'-i" . ..J,'.; f .-ry1-.. i( - . 't--TFl .t .tt''. t-t
.'-,'r:,_.

sl rrllfl

?

:'{ellv uPIueruJIJrpPueru -re8eqag rnp ueqpuaur ueq:a8uad lnltm uopunSrp 3ue,,{uedelSun ure88ua38uaur,, rmdepy r{nen1uep pyeq :eAnpe n1r,,ue3ue1 1eru11e1 uueunSSuadurelep e.{us1a1uol e^tqpq ue1le:eds€uau: qepeplp6 UEI 'epeq ueermSSuad -Suepag urelep eduslaluol p.4{r{eq ue>llp.refs€uau 'e"4a:auueBtrel ure3Sua8 pHelnyrf ,,'uo1teqa1uDIDIEIar,u {ppp {qun r. -3uau o1a:a141,, usIE!IP {€}ruaq {€pq :uplplpgualu r{epe€leQ,,'qe1Jv :plDlraq . plrpfn]rrl ',, rfr >gDrmeduue8uel ure88ua88uau e:laral4;, -uu8uq uu33ua83uaw Dlalaw uoe,, :veul:qraq qEIIV uplpnura) 'qe11y8ue:e1p upp Duaqlp 8uu,{ ele9asund -qaru Sued uedelSun :n1red.re1tmr.u uelSuepag 'qellv IpqPlrrp uep relurrp 3ue.{ ele8asqndqau Sued uedelSrm :n1red ;m,eur 3ue1

tlntn Bua rnBuaut tuays,,,.#JWI*!;0"r1:::.:;'#;i$ frua1, {#'*
,,'lnt,aw Sunl TtnqtaqSuanpw uap lunu 8uafrpnqwaw qnt -nfiww n4any,1,, :IIJEunurune{ uolrequpS8uaur ueurr;raqqe11y 'tnqasJat edugelur:ad qelepe e.(uue1 -n1r.m1 eSSuqas 'edrrue1 rpefuaur8uetr 'uru1Suero qelepe e,{un1e1ad -n{€lau Inlun ulel Suero epedal ue>1qe1ur.rad Sued:e8r1a14 er '1e1ezq:adas lureySuero uplpqplsprual 1n1un uelelra1 e1 Sued leure :enpa;4 '1e1eqs edulesru 1ute1 'edunleyad uelela4p Sued :ruu1ral Suero uelleqrlar.u eduel :q1qal{epp 'e8q rpeluaul uoIrsDilJrsepllplpel u]PI 8ue'lo ue8upuad -a{ In}un nele'edutpeqr:d ue8uriuadal In}un snsnrpl ut>18unu'u -rpuas nlr udrruelenqraduplpnruay 'efuue11e88uruar.u nele e.{uue1 -ef:a8uaw ]nlun wpl €ue:o qn:ns er Suel 1er.ue :enpay ue11e33uu er Sued nele rrrpuas uele[:a1 er Sued leue :EurEUad:enp epe edu -uarpqe.(1yewe uelenq'radleruy ue8uap uulrel.raq3ue.{Sueroasas

qeAIleulv efuqeA;u;q UeO '6ueroeseg uPltelJag6ue1 nlensag upOuoO

'Dan janganlah kamujadikantanganmu terbelenggu padalehermu dan janganlahkamu terlalu mengulurkannya." (Al-Isiaa, : 29) Juga difirmankan:
t,... -,.i

or+

Jr

It u

ttt.-,.

? , tt.

-

,il

t +-.r-r+l !:-.lt 4J .-li,
.

-

-i

-ir.\..

,)..

4UlJ+ J-+d I J
'--,,

i-,.,

,:,

a -.

Lij )

[rt,;.urrf;CtJS _+- r-6 _":; {
" Orang-orang Yahudiberkata:"Tangan ah terbelenggu,,, A sebenarnya tangan mereknlah dibelenggu mereknlah iilakrut disebabknn yang dan yang apayang telahmerekn katakanitu. (Tidakdemikian),tetapi keduatangan Allah terbuka. Dia menaftahkan sebagimana kihendaki.,, Dia ("Al_ Maaidah : 64) Itu. adalah bentuk ungkapan sesungguhnya yang wajar, sudah nampak pengertiaruryadari zhahir lafazhnya.Atau bGa juga berupa kiasan yang sudah populer. . _-Sebaliknya,lawan dari menggenggamtangan dijelaskan oleh Allah, sebagai kepribadiankaum mukminin: "dan memberikanzakat..,' Sesungguhnya kata zakat -meski sudah menjadi istilah syar,i ber_ wujud zakat yang diwajibkan- namun pengertiaruryaberlaku untuk segalayang berguna bagi makhluk: Baik berupa manfaat tubuh mau_ pun harta. Dua sudut pengertian di sini seperii juga pada pengerlan menggenggam tangan tadi. Selanjutnya Allah berfirman: ,'Mereka melupakan Allah, maka Allah-pun melupakarurya.', Arti lupa di situ adalah:Tidak berdzikir kepada-Nya. Sebaliknya,kriteria kaum mukminin adalah: "danmmdiikan shalat." . _ Sesungguhnyashalat di situ juga mencakup shalat fardhu dan shalat sunnat. K3_dang termasuk dalam pengertiannya: Setiap berdzikir kepada Allah: Baik dengan lafazh maupun dengan makna batin.r)
Mungkin yarrg dimaksud pendis -Rahimahullaft- denqan berdzikir secara lahir adalah:.Dengan perilaku. Artinya, bila seorang mukmin daJam keadaan istiqamah. Mengukur kenikmatan Allah dan mensyukurinya adalah dengan meletakkan kenikmatan tersebut pada tempatnya berdasarkan kebijaksanaan Allah, rahmat, nama-nama dan sifat-Nya. Dengan itu, ia telah berdzikir kepada Allah. Karena kata berdzikir (ingat) adalah lawan kata dari nisyaan (lupa) din ghaflah (lengah). Seseorangtak melakukan sesuatu yang lebih buruk untuk dirinyi daripada mete_ takkan kenikmatan tidak pada tempatnya. Atau menggtnakan hati, akal dan anSggota tubulrnya tidak sesuai dengan kebijakanaan Allah, rahmat, nama-nama dan sifat-sifat-Nya. Kecuali dalam keadaan lalai akan Rabb nya, dan Rabb sekalian

,'r=. .

74

lqtidha' Shirathil MustaqimMukhalafataAshhabit Jahim

9L

juetoasaguebuap ueye4teg 6ueA ryensag

e-{g-epedal qalorad (telEqsle^{a|elq ue8rmqnqlenl:aduaru ue8uapuolnepru ueer8eqeqal -ruau uele >p18ue,{ r,1e; Suero qelepe elp{ Euqeq -repese1q- edurrnlndsuar.u 3ue1 qqe; snial uep qellv teu.qru:n1n€uaru tre8ua6 rlnd:a1 r8el edql eqe1n1 ue8unqnq lenladuaru ntr leleqs E^{qeg qely epedal ednl 3ue,'{ ue8uap e1r,1 ue8uap edrrueepaqrad erspqeruep 'leleqs le>lqeq lqemtu Suero-3uero1e1eqs rLupr{puraul ue)leelDl rueqewaur uole elDlue){qPgrpel pn,se11nuqluee1e,{u-rad 'uel3unuar Elpl rur ne1e) e,{udelBuay-delSuayas uere[ue8 e.{uuaqluaurup{e qe[V euetu 16l qlreu ueln8e:rp lepn Sued1erq4e uednplqal r.uelepufulnltm 8ue,{ede depeqrale8nfueq ue8r.mlrqrad rraqtua4 uep ue4slelua4 ue>lerpasrp 'rser,re8uayleqe4 3ue1'qegy epedol urp uqloppualu {ntrm qe8ua.l rur enmp rp edur8eq ueleldorp Suef uer{nuep ueeqordepeqralqe8ualueEpealureleq urele

1e.(rne8eqas LneI u€p'LuEIsI puruauaur Dlararu pppp 8uede1 rpeluaur pdueser rdDrJuaur 'uerur edusruuru up{pspraur e)laJalu e83un{as uep 'p{araur ppq-Ilpr{ ruplep rmnrxlnrx umpl epedal e.{uure18ue,{ uep ',,qEIIV qalo leurqPr Iiaqrp uele lpuItIEJ ueiuaquaur SunsSuPI I{EIIY nlr p{ala]Atr,,:rmnuDlnru urnel eppdal r.{pllv upr.urr} 'p,{D{llPqas 'p.,{usrua[as 3ue,{ uep '>psnur ue1:e8uap -uaru nele (.* re1el lenqruaur Supd upJnqrq) uryfiw uoluouaru /seial uplloqoqPuruau uep uEuJnunu lslxnsuolSuaru uP8uac 'E{aJau B1vrrI Dlararu le)le {psnJaru 3ue,{ leq-1eq ueSuap eduuednprqal rsprr.{8uaur Bdueq e{araur uplp.(u€qal eMqeq nedep plrl /nlr qeqas qalo nlr 1eq uEIp nqel eqEIAIgup^ qplples r{EIIV edueq Suel 'ueSrmquruursal:aq uep uEluods Suel 1r1es eser +edPpuaru leqraq nll ueler$lerxal uPp upJntnlal puarex 'qopoq uPp sera{ 'de1a8 Sued Deq'uPSunJnLuaI 'Dlnp pser 'lr{Es eseJ ednJag :leJ-rq{p lp uep plunprp uol€sp.I e>lararrr qspd Supd pleSasdppeqral lprEdsl :qplppp nlrs rp le)iaI Sued qezpe upSuap pnsipr,xrp gupd p,^ qpq /ledppuad.raq 8ue,{ €8nf ppv 'uP{rPrn nupl u€IP vellv onsu /qeprel ue{raqaquau qPlepe PduuPn[nl Pu -aJpx eduseq€quaur IurDI ueleduasal Irlrs rp uelnq unruPN etsPtIPJ .qze1r-l-qzelelupp l€rullpl ueunsns tuplep Ip,'{upq ledepJal lnqasra} 'uerpnua;1 'edg-lErxr{pr Elras ueBqpua{ upp qeuupl pdnJag :urlu)nlu SuBro-3ue.roppedaI qe V uplrfupftp qplar 8ue{ ede'e.{r111eqag 'ruP)l uep 'lBrlrplp rp Ip)IaI 3u8,,( qszpP Pdnraq {lJPunru Suero-8ue.ro pppda{ uelureluprp Suel tBDIpl uDlredeurau q€lIV uelpnr.uax

:up{elpduaur releg,, qel€penurlr up)irprpuad Ieqpl

"rO

r;}]lfit'"q
'tEsed

/qellv qp8ual rp ppEraqnDISua Dlsa4 't€leqs e8nI neq8ua n]I Erueias nuql :uelplBduaru pn,sejr'\tr eppdal rrlrzpraq nei8ua er.uEIaS,,

:.:f.ong seielum kamu. Asalnya: "Kamu sekalian. Ada juga yang berpendapat.o. Hrrruf '.bahwa penyerupaan dalam "siksa".. ilmu yang bermanfaat dan amal yang shalih dengan wujud yang tak dapat dilukiskan.' berdasarkan kedua pendapatini. Acla juga yang berpendapat-dan ini yang bahwa Subjek dan Predikatnyatersebut sebelumnya.:i:.rbrturruf.\Z::..rang-ororg . ada yang menyatakanbahwa kedudukannya 93luT.::... Dan memberi adzab yang kekal sebagaimana diberikan kepada orang_orang sebelum kamu. Kedudukannya sebagaiobjek yang di-nashab_kan.seperti siksa terhadap o..:il. Asalnya: "Kamu lerbuat.. (yangArtinya Seperti/Bagian) PadaKalimat.kaa|'(sepertij . Fungsinya sebagai khabar(yang menerangkan)dari mubtada'(yangditerangkan) yang tidak disebutkan.:.." Sebagaimana ucapanAn-Namir bin Taulab: * Seperti lIari ini. Kemudian dikatakan: Subjek dan predikatnya terbuang. * kearlaan.^if.. Yaitu: Siksa...Jadi perbuatanorang-orang terdahulu.. namun bisa jrga di-rafa'-kan(sebagaipengganti khabar (yang menerangkan)..)f)ut..a. Tidak pula yang Mencai Artinya: "Tak pemah kulihat sepertihari ini..berupakegembiraan karenaiman.9.tebut.' Ada juga yang berpendapat bahwa huruf itu di_nishab_kan sebagaiobjek dari kata kerja yang tidak disebutkan.' 76 lqtidha' Shirathil MustaqimMukhalafataAshhabit Jahim .3fut dt rafa'kan/ didhammahkan.i'Alluh t"luh melaknat dan menyiksa mereka sebagaimana Dia melaknat orang_orang -ierbalkl sebelum^kamu. itu bukan dalam perbuatan." dan . Melaknat mereka sebagaimana melaknat orang-orangsebelum kamu..seperti orang-orang se"belum kamu.. Tidak yang Dicari..g-o. Kedudukan Huruf" kaaf.Kalladziina min qablikunf'(Sebagaimana Orang-oran g Sebelum Kamu) KemudianAllah berfirm d_an lebihbanyak hartabenda anakanaknya.Artinya" Allah telah mengancamorang-orang munafik sebagaimana Dia mengancam orang-orang sebelum kamu. penyerupaanberlaku pada . seperti orang-orang sebelum kamu.

1l.aw nfes Inltm PFaIaqtPd -ep ltwo. 4e1 Jprnq euare) -ern ue9uap uplrpyaq e8nI uep /. e. 8ue:o ue8uelel rrep urpl-rnelupp ...Jnlnq e.reduep -qednqr5 e.tuu\.nq p.alEaau eles rleru:oq8uaurprpz rs uep 4alqns qpurror{p edeg.1f5-Fp } 1n:. sted .{ulnq -a.fuo1.ro-8ueJo uref. :qplepe elulese 'eurelrad 1oduro1a1ledepuad lnrnuahl 'edusruafas Sued uep (41 : leeQ) lp .u-(qou..{w8qa{ ledepuad ueq:esep:aqselal e!ra1e1a4n1re..Pru urnlaqasSuero-8ueroqezpe eueurreBeqas €npal uprpnuraX'nure>I 'ye>1a1 Suef nelp 'nurp{ unlaqas 3ue./ ] veq -eqnrad e.{es. :qe.. rpe[uarun1re!a1 elul le4pard enpa."'nwey uryaqas6ueto-6uet6 -qr4sou-a\t rsSrmyaq (.elSued ue1 -Suepag'e..perregly redepuad)enpa4ledepuag 'flw..r{€g:rul ledepuad lnrnuaur ..a.ro-8ueroeuer.'(1a[qo '(n1e1ad que88uad1p.IDIITnuaru '..ry3ue...tmq. enp er*qeq ledepua&aq e1a:auru€Dllruapue8uag '1nqas.'prpz 1seped nlensasuaqruau uep Ber.. :(qe1n.ra1 pueu {nlun /1ur.{uenpal upp nl€s t{plesqelelueq (pre7) lnqas.{uaru eserq sllppH III{V.. .{ qelepe pure..) Suel elqrure rsrpuo{ urEIeC ....pru Suenqruaur qelepe 1eda13ued deSSue8uaure1ara1A1 -enpa1 depeqral urpl JolpTpur ppp puaJDI'Suenqrplnqaslal Inur.edus.) nles nles Sued uep ue71-qri.\^ -qeq /ueIelolrp ludeq :enpa1 >1oduro1a1 ledepuad lnrnuaur ue6l 'eruelrad Suel 'e-f.ro-8uero uedelSun ue8uap reSeqas ..ere.e.u Inru.r1 :qSIIV Epeqraqelararu e8n( nlr rpsep sElV uerul..nequraru 8ue. wdern uep .ue8uaru EIC qezpe Dlararu r8equeq ree11ue8uap IIJpunur 8ue..) Ituo.. enp lnlrm n1e1:aqledep 'edu1el1eq epe4 .'p4a19utfr qozpu 'n4 alaraw 8oq uag...() lprue nrJ IeH lJlpuasral (lerullul urPIPpuoInPnpa{) qePJ.u:oq8uaur :n1rtredepuad :qoluor urelepuradasledepuad enp qqluraur n..'tn\ qtpqasry lnpnp uul 8urfruopuoualqopqas lnpnp Suatoag a{ y4 f @ lry.ruurue8uaru.qlu-auJ Sued nele luPI drx1l1 rm4-.uqeg :(eduleqeqesu. .. '.enp nPIPI'eruualrp ledup 1el eua:ey '3uenqra1uf. eLral uep plDI Inlun rsrsoda:dr{qepe urpuas nlr lnqasral Bue[. 3ue1ua1 ledepuad 'Inw.uepad3uu1 pnq '. 'Epaqraq>1epq re8eqas.l ueqeqnrad reua4p Sued) Inupu lu:.1nln8uaru.q.a1erueurBeq prue rpeluaur Suel e.ureBeqaS 'nure1 urnlaqas8ue.au nles lryun eaa4aqpwa..LL pedas" :teAV rcpl .olot-atu -qulsou-aw eurps-Eurps qoot Suel (e1e1derlas :rq1e re7.ro-8ue:owerue8uaru qe1a1 euerure8eqas qEIIV..urelue8uaru..nqeu reled e:ed edeg." qerpe elararu €eq.leu>{Elaur.Iq1errlpqrs ledepuad) er...

Kalau demikian pendapat yang terbaik adalah: Bahwa hunrf kaalitu berkaitan dengan segalayang tersebut sebelumnyabaik itu perbuatan rrulupun ganjarannya. Secarapengertian. Kalau ada yang terbuang.e13.. Demikian juga halnya perbedaanpendapat di kalangan ahli nahwu tmtang keharusan hndzf (perr.sedangkanyang lainnya diindikasikan secara hubungan korsekuensi timbal balik..bukan .-^:. '.'. berarti ada yang tersembunyi. tanpa adanya sesuatuyang terbuang.. '-." Karenaketaatankepada Allah dan Rasul-Nya"menafikan kesamaandengan orang-orangsebelum kamu. bahwa ada sebagianmanusia yang menjadikan penyerupaan itu dalam perbuatan. tak ada pertentangan antara keduanya. Demikian juga sebaliknya.-/-:a-S-IiJ-:i-. t"'$iAtb . l. Allah Subhanahu Ta'aln wa berfirman: \'$'ji'rs'?i'. merupakan kebalikan dari kriteria yang Allah sebutkan bagi kaum mukminin. maka aplikasinyaadalah:Bahwa secara lafazh penerapanamil di situ adalah sama. bersifat kongkrit.berujung penyerupaan dalam akibat.rl {g n i=1t:rs y | '--. dalam firmanNya: ". Sesungguhnyaitu hanya perbedaanpola pengambilan alasan dan rujukan.. Karena (kebehrlan) hrjuan pembahasan.1-r '.mereka menta'atiAllah dan rasul-Nya. Berpedoman kepada dua pendapat terdahuhl maka salah satunya diindikasikan secarala{azh.. " Kamu s€kalian seperti orang-orang sebelum kamu.buangansalah satu bagian kalimat) dan tidaknya. Penyerupaan yang disebutkan Allah di sini.r:--:-. Maka ka. Kalau kita memilih metoda orangorang Kufah dalam hal itu. 6 i'L--J. tentu lebih baik dan lebih mengma. maka kedua pendapatitu pada hakikatnya saling terkait.lausudah kita pahami. -'.Karenapreposisidi situ hanyalah bersiJat absrak. penyerupaan itu pada kedua-duanya.. Apabila ada pemyataan: "Yang ketiga justru berfungsi me-rat'a'kan. seperti: "Keadaankamu. r-:-'-:"-j-'J 78 lqtidha' Shirathil Mustaqim Mukhatatata Ashhabit Jahim . L^ a a): -:ilt.Sehingga secaralafazh.i1 . Karerrapemyerupaan dalam sebab.berkaitan dengan persoalan lain.r:a:. Balk dalatn i'raab (kedudukan kata) maupun dalam pengertian... sementarasebagian lainnya menjadikan penyerupaan dalam bentuk siksa..kan htrruf knaf kanrnat "seperti"). sama sekali tidak rnenjadi perselisihan. Karena lafazh ayat kala itu memrnjukkan penyerupaandalam kedua=hal tersebut..-. " Namun kesempatankali ini tak bisa memberikan penjabaranyang lebih luas daripada ini.

i..'.{g-ueurt. :e.rr1 luplep upeJeJrqurad slaluol nple) un\W)al ...! uep qlJeJaq :77 rql ueeerplrqurad..rv(tqlsoSuawnplas) uDw4oA-JV r^.r't.. r. : 1 edurrs..6L )!s!et \redas.egly qalo uelselakp 'lnqasJalqupg elel ueqrle:adueeun€a1undepy qelly e1ne1?wgy. :E N -uerujlt uielep Enpal Suuo que8 e1e1 rpefuau grle:aq .'ua8uol . ..nweywryaqas6ueJo-6uero .u Sueloasas e)lqal euaJe) \re^alajqene]. :ed51-uer.:r^| \ -...e1rue1ep JarstE) nuql qzr..re Sueduue8 eley 'g uep 7 lede qeqqeJJv terns lD{p ti+t { -4 ic.'ofruualdolnuduaw nual uap 'rfruua8rq qout4ttl2unwwnpqasguofrSutn-Buoto tuaua8qas nuuorSoqlrywltu qDlalnubl uap 'r4etaw ua8aq tlotultusut4bp1 o1n4 ryfruaqryqal Dl aw a4fw nwo4 opaduoponwlouatplto u.1ed e1g)e8qal eped Swro 1n1une." :efy-ueurrrl urelep e8nI euerurpgeqas .-1 ".uelep (qe11y nr. uo4ouaw tu\l 4btnw-opbdal aluoq uop tlopbquaq :(pdN-eqwequEde)n ue>lEtlraJuaur) qEIIV nlr qeqas uEr. uoso1vqwa4 t..:teAV .: -' \.....-.)lalrqt uep ulmlvl Suul nlensas ue1 rJoSalpI InsEurJal rur Ieq e)lp\u'lrJEunu Suero-8uero epuda>1 -n[n1rpneyel ' . uu8uoloqtad qal-no43uX rpodatlafruat1 ryoqwas ttp nuny8unfrLIofnqBuJ onuaH twq uoll nson8uau 3urtr '8urfro/iua4oqaw 8ol qotnuacl olpw.-.. -ouaduoqouautun! qq-ny.F.{uurdLueqSuJLu lolapuaru nI qEIMelo uep -qeloas'qe[V 3un{ue.p Dpuaq uooptay utp 'nwol oryduoppfit tyqal opuw 'nutq wnpqasSuuto-Buuio q{nunw Suuo-8uato nunl uaDpoax)..."nwa4 uptdtrapwfit WqaIDpbw 'nwoy runlaqas q)adas" :e."nwum8aq qow4tuawqapl naa4' . utp uryutrtsnw ryadas lq 14t1opa .{|\I-ueru.urr.2. :pdN-ueuIlq gradas e8qal Suero uue8 pnpal Suero que8 elpl rrep uprllerad rpe[:a1uerpnrua.. ueSuap Suoro-3uuro e8n[ uep .sZ? \fiv #a l* t'5 +:}.w11t6tlty '1o161-1ow4ot uop 3 sn1nd.4 elEI aI uo4ow n (9 .urJraq qalo eduuedppeqtp Strns8uel'e.{uauuEpr[nulal.(u1e. ...ccr-c } [r... -..L '.t:rr. Sunto-Suuoqolnlt Dpraw..o14ound1o11watqoy-..i .t4l| I'p. | qf"ni+:t7i! . uu8uop ad lwDl qornw-opDd l oliubH.1 opodal oluotl uup1DpuEDq tuol qt1-ny'1-tpdatl vLuo11.€ t qsqlreul{V) .: .:r1ef. (Og qeqnet-rV) SuDn uqdqnfi&Mw pl) o4anwoumun8aqas 1rpq .r."oftuuuqrnqtad pwo nSnB 3urf.up '(ne18uX) enpal Suero rpe(uaru(€rO) e3qo1 3ue:o uP){eluaJuar. uosopqwad :r{p v uEruJIJruslPp eueuleSPqas '(nure{) Pnpa{ SuPro r1ue3e1e>1 (elararu) e8r1a1 Suero que8 e1e1uep uer1lprad ppp euaJex epuda>1 '(eduwel Suedue8uapnele leurqol rnlp r{pqruaru u€8uapSuuuadq1qa1 pppda{ upqpqrad ueqrle3uad n1rcf.

2 . .Ij.nereka itulah orangorangyanggugur amalperbuatannya. .. jalm ymg lurus.4-J t t1 -r' d. .--a:. Seolah-olah dikatakan:Apa yang khuliqa(diciptakan) bagi manusia adalah apa yang ditakdirkan atas dirinya. 2. Sebagaimana dikatakan: Bagiannyaadalah apa yang dibagikan untuknya.i | Iv:. lqtidha' Shirathil Mustaaim Mukhalafata Ashhabil Jahim 80 . i." (Al-Hujuraat : I Mer*a itulahmrng-ormg ymg mengkun Sesungguhnyakata ganti pada kaiimat: " .1 .. .ritu kata ganti orang ketiga yang beralih fungsi menjadi kata ganti orang kedua). .lFflj "Sertamatjadiknnkamubmci kepada kekafiran.' . Sementarapara ulama ada yang mengatakan: Yaitu bagian mereka di dunia.dari Ma'mar dari Al-Hasanl)bahwa yang dimaksud denganbagianmerekaadalahagama mereka..disebutkan dalam tafsir Abdurrazzaq.fsir lbnu JaitX : \76.dan merekn bergembira (Yunus : 22) karenanya. L:that -Ta.. k{asikandan kedurhikam."Sehingga apabilakamu berada dalambahtera.atau ditetapkan untuk dirinya..bahwa makna khalaaq. Lthat 'An-Nihayah Fi Gharibil Hadits"ll:70. bahwa yang dimaksud denganbagian mereka adalah bagian mereka di dunia dan di akhirat.?.. di dan meltncurlah bahtera membawa itu orang-ornng yangadadi dalamnya dengan tiupan angin yang baik.ri' ' : '.J:2.. :2 4 F ." . :r-aJ'i : . Sebagaimana yang Allah firmankan kemudian: "Tidakkah telahdatangkepada mereka beritaten" tang orang-orang sebelum merekn. '. Di antaranyafiirnan Atlah: 1. ^. Para ahli bahasamenandaskan. Penafsiranitu juga diriwayatkan dari Abu Hurairah 'anhu. yaitu iatah atau keuntungan2)..i . \-J ) ra' j t.:. yaig lebih jelas kembali kepada mereka yang saling menikmati bagiannya dan saling mempercakapkan (hal yang batil) dari kalangan umat ini.. maka konteks itu hanya ditujukan kepada konteks yang kedua (y." Demikian juga firman-Nya: . Demikian juga nasib (jatah)nyaadalah apa yang ditegakkan.."o . iJv4 .. Pengertian Kata Al-Khalaaq (Bagianl Berkenaandengan tafsir firman Allah: " merekapun menikmati bagian mueka.?Kalau seandainyakonteks pembicaraan itu ditujukan kepada seluruh unrat.r. Lalu Diriwayatkan dari Ibnu Radhiallahu Abbas. . .".

. qelq ruelep uErl)tng-lv qalo ue>llp{E..uElEp {nsEtrlral 'rerul) uep e8nt 9191 .{ u€ien{al.sepqr7-M.. ry 4ops7tu4 :PBnIuuI]IuIaO qulopotJ.18 .'pr|41o 8uofi 7r4u1a1 wna vlu4n8 DIaDu qapnuoq olunp lp a4ns uo4auasuaw -8unsa5.lErpqa)uEp'elrueM undne6l qe1a1runel1rSeg1e:a4 uep serug uep lenqral Sued eue{agueqeun€8uayg eduue4ue. qElue{ng eralns (SZ)qeq'...nluotuaqrp t{q oliu4n88unsag 4o1a1 SuotoBuato ..rat{ teng uelqaloqrq qrserySuedueseleguep r4e1a1 uney r8eg 1eg.sn3eq.oozol (9€ : urJrJrErDnI i-W) .rr11'n4uo.1 rSeq eraqng upo seurgulrurJ upr.'ltr.. tornplb un?unrynal artut9vq uag.raq3ue:o deqaseuare.: rqpNuqppqpsrp SupdEupure8pqas'(tpnple undpdp) rp m tpppztt..rlrlc pn(n^\raq nll uelpnqJad sruaf {reg'prunp lnlun lpur€]aq pfupr{ Suel e1a:aru'rur uo8alel )ns€ruJal'prunp rp Dlararu uer8pq Irqurp -3uaurqeyalelaJarurupraq'Enruasnir rleuDlruarx upguaq (zedupnuas uellEd€Puaru uplp E)aJau n]ual /lpJ fip updnprqal sPlp upJE[uEg upp qEIIV DlepuaqSuaur elaJaru nlr efuPnurasupguap nBIe) 'B){ararx uElenqradlPure upp purp8pqelepp nlr ppuaq pueq upp uplenlal up8uapuP)ln{pl plaJalu 8up.beepqy"eley uetyebue4 Euarei '(uel[€qrua{) qeeMesJueSuapuoqeueu qellv lnqasrat (uentwe8) . ptltplu tp uz8uryunq t)fru13oq qsV? $44f_> [rr{::r'r] .ll€lnErpduP)IdelSunrpSued qnrnlas Dndrlaurlnqasral lp.B€9I : lll (890ZIoN strperl qpla-I runq.req4T qeq.qedusruafas nele nele .!.{uulpnqJadIeurv pnmp rp lnqasral ieu€ -ieu€ uep puEq /uelPnIal upSuapSueuas-Sueuasiaq Dlaraurnle-l 'eIaJsrx /uElpn)a) uer8pq'qeIEpPelararr lpue-lEup uEp epuaq EUpr{ 'PIaraur Ieu€ -I€u€ EUasPpuaq €uPr{ ueSuap e8n[ uer{ruac Dlaraur leJnplP uep ErunpupSuquadal {rqun ue)IEunB uqe:aruledep 'Dlllr|'ue{aJaur8ue. n1o11rl{pru :eurn uep uo1le.." anuopuaq alJouuap 4ouolauo 4oliuaq4rqa1 nruDl apotl utp -rtop lonl 4lqal o4anw..ueqeqr. (3g1 : qurubeg-ly) . :u€rrurJraq /oJ om nqouoqqns qPllv EuarP) DP '€r.... rlty ue€pqHrliuau 7ieter . 'uel'Plnglv slrpeq ruelep eduumpqas un+ueJrat Sued uelnq 'ure[ r{EsI{ uplEntrrr.uquaqrp srueq rws rp u€re(le8 'qelepe4eqra1 3ue1 . :ucurlqJaqqEIIV {runq rmdneu leq uerefue8qr leq leduepeda>1 qeqrual nrl uaelue8 uep'uerefileSuaqrp uele'leure.{V 1Eq tp 8al anuqap[ $ldupualuuqa lq Suali (.{erarrrp Suedqesr-1uelenu ruplEp{nseuual'S8Z: X (S€8g)oN slrpeq 'ola.seeq!7 (Z) -^/z qqpl uepp ulrsnry qayo qe+lep{-lv ulq e8n[ue1leAe..' tun[4atp ua&uryunal anuSuq (gg7: qurebug-lv) ... ut loral qataw n1n4op 3uoliododvpv4ol uo.{rpq..

dari kemal<siatan menuju ketaatan.dari keterpedayaar (dengandunia) dan kelengahan.--. niraya setiaporang yang sesatalGn dapat keluar dari kesesatannya menuju petunjul<. . -1.. 1 . t"".'l { (€)or<Li "Dan apakahmerekatidak melihat bahwasesungguhnya Kami telah menciptaknn binatangternakuntuk mereka yaitu sebahagian apa dari yang telahKnmi ciptaknndengankekuasaan l(nmi sendiri. Sehingga akan jelas baginya. rnenuju keimanan. msul dan kitab-Nya.menuju kewaspadaandan kehati-hatian meniti jalan yang lunrs yang telah AIah berikan kepada orang-orangyang mendapat karunia-NyaMereka tentu akantetapbertambahpetunjuk dan keimarunnya. mana di antara amalannya yang berdasarkan kebodohan. Sebagaimanadalam firman-Nya : r. . : '' .-i li I l J J | .p-))\ . sebagaimana "percakapan" yang merekalakukan.r . ataupun yang lainnya. c -tf + . Agar si pelaku meneliti kembali dan mengetahui apakah amal perbuatannya sesat. atau dilakukar dengan ikNash atau riya'. Hanya sajakata ganti sesudah kata "yang":yakni kata ganti "huwa" terbuang.rt . tanda-tandakekuasaanNya.artinya.memiliki kekurangan.. mempunyai dua pengertian. kamujuga mempercakapkan (kebatilan) sebagaimana mercka yang lakukan. 1 l--t :iitrl q--+t:L'!'.. t L-L. kesesatan.atau di bawah petuniul. Kalau ia orang yang cermat. : .. Nla\ Subhanahu Ta'alaberfirman: ua Cl d "Makn knmupunmenikmati bagian kamu(di dunia)sebagaimuna orangorangsebelum kamumenikmati bagian mereka. Pengertianyang terbaik adalah: Bahwa & rl t adalah isim mashdar (kata kerja) yang dibendakan. (lvluhammad) 82 lqtidha' Shirathil Mustaqim Mukhalafata Ashhabit Jahim ..if .i. f-{Jt----r-Jr . Kalau sajasetiaporang berbuat demikiar. Akai tetapi sebagian besarmanusia memang tidal mengetahui.l l. t -'.il ..-i.i Hr .. ia alan dapat menelaal hasil dan keuntungan ke4anya pada setiap waktu. 2.." (At-Taubah : 69) Adapun & jJ I yang artinya "yang" (pada kalimat "sebagaimana yang mereka lakukan"). dari kekufuran kepada Allah.. tauhid ataukesyirikan. .ibadah. kerusakan.Ialu mereka motguasainy (Yaa Sin : 71) a? ganjaran itu memang kembali dan berpulang kepada pelalu perbuatar di dunia untuk kemudiar juga di alhirat.dari kemusyrikan menuju tauhid.

{Suepas "Xorr.uplp^ral rpehal nele 'Ileq €ue..)rr{e1 Suef ruqe Suero 9.prq q€lepe eueuad SupA upp I'rue usIrseJaIr{plepp enpal 3ue.{ur1ry(n1e1ad lsprauaS uoledn:cru e1 :enpa1 3uetr ueIlnfunuaur 3ue.r"f"r'..{ 'qe1es qEIppE €rupuad3ue1 8ue.E8 uep neg eJeuqJaS euno ue6e8 \eu\ruaw '(qopoql lqul3ue.ol am n4ouuLlqns WllV gleqey) (ue.ro-3up:o :rnel qeial Suei euerure8eqag.1..ua1 Suel uolSuepas leqqnds :n1e[ 1e^{al qp.edrnne1Suel uo18uepa5 'Efuqn{€uaru rpns unrupu usJpuaqal inqpFguaru Dlalaur pu€ur {pl 'qely rplJnurrp Sued Suero-8uero redn:aduaru n}es SueI eueJ Ip {r -uaq pleSas upp Suerq qelppp u.{ ueq8ue:urqradtuau nple upur{eda{ lp^ral rppfualSued lreq 'etue8e uelep uplpsnra{ Euare) (uelUeqal) uelSuecurq:aduraur delrs ue8uap 'uer8eq rlelu -Iruaur delrs e.MeqlnllSuad nlred 'pru€Uad :ue8uolo8 pnp dppBqral r{elpppd -sBM.{ueurledal epedueuropafuaq uelEnqradIsl. Suel erueln Suproas depeqral qplppedseM.-i2 rp uE!6eg)lleulluol/U qeultH eley ereluv ue6unqe66uad 'eluuulSuerurq.{ prunp plin)uad nlred enpal Sued uep 'edunsyeu p/vrpq qalo lepnqradrp qeyal Sued nsJeu e. :ueleleduaur e8nI e1ara61 . pspqpqlrruleq eduuelSuerurqraduraur nele'1oduro1a1'ue9uolo8eueurre8eqag :e.. uel6uEcu!qroduaht eAuryy6uef rt'+" uebueq(erunp pIulUV 6uertr .al qelppe pnpal 1e.: n4olryLprutqa>f IpqueH urq pErxqV urerxl uprppqrrda>1uelelr.ueln e:ed qr qpqas qalo 'le^rqe^s rnlef uplrsp.relueuelSrmqBSSuaur op.raruaur plaJaw pJplup rp upr8pqas 'nrulr upsppuel eduel lpurpraq plaralx puprx /l€sasJal Suel Suero-8uero rpdruaduaur lp ...ul w1s1 'pserleqnrulr urelep ralndod uep lelueq leure e{uqoluo3 . e-{uerunp qalo uelelnqrp qeyai 8ue. : uDllP8u€uaru nlplas JEIPS-SV er.{upnpal upp uDllnqurUrp uP)Ip Supl euef.laduraur qe1a1 Suel 3ue.{ qEpEqIrrr{Vnr{e (1rse.1e1 'Z 'I -3uaur neqaq eduJeq€s qDISuelV .Sjffi8up.uaq eduqnSStmsag '1ge[ Sued qpppqr rTt{E upp '(Ilse]) rr[e..{ urueu) y.

.. y t\j'u [tt:.Gj\. alangkahserupanyabeliau dengan para pendahulunya." Yaitu penyakit para ahli bid'ah dan pengikut hawa nafsu serta para musuh-musuh Islam.i. Demikian juga firman-Nya dalam surat Al-'Ashr ayat 3 : ".. Dan dengan keyakinanlah kita dapat menolak syubhat.Dunia datang kepadanya. ketika menyelesaiknn tuntutan syahwat. Jarang sekali kita dapati orang yang rusak aqidahnya.. tx:.\4\:. Sedangkan firman-Nya: "Dan memperbincan gkan (kebatilan) sebagaimana yang mereka Iakukan." Dan fuman Allah Subhnnah: "Dan kamu telahnikmati bagianmu"(At-Taubah : 69) Merupakan isyarat yang menunjukkan bahwa memperturutkan hawa nafsu adalah penyakit para pelaku kemaksiatan." yang dan (Shaad:45) Tersebutjuga dalam hadits mursal dari Nabi S bahwa beliau bersabda:"Sesungguhnya Allah menyukai orangyqng dalamilmunya lagi cermatketika menghadapi perkara-perkara syubhat.namu beliaupun enggan menerimanya..Dan AIIah juga menyukaiakal yang sempurna.. Seringkali kedua penyakit itu berkumpul jadi satu. -4 .namun beliau menampiknya.dannasihatmenasihati untuk mentaati kebenaran nasihat dan menasihati untuk menetapi kesabaran. namun kerusakanitu tak membekasdalam perbuatannya.r---Lt] {(D "Dan Kami jadikanrli sntara mereka pemimpin-pemimpin itu yang memberi petunjukdmganpeintah Knmi ketikamereka sabar.Sedangkan 84 lqtidha'Shirathil Mustaqim Mukhalafata Ashhabil Jahim . Kebid'ahan mendatanginya. Allah sendiri juga menceritakansifat-sifatorang-orangyang bertakwa dengan firman-Nya: (i." Juga firman-Nya: "Dan ingatlahhamba-hamba Ksmi: Ibrahim.hadapi dunia.Ishqkdon Ya'qubyang mempunyai perbuatan-perbuatan besar ilmu-ilmuyang tinggi.. Dan adslah mereka meyakiniayat-aystKaml. (As-Sajdah : 24) Dengan kesabaranlahkita dapat meninggalkan gangguan syahwat.t a \i 4.

{uleq eupruregeqas puare>[qelppp eAuqpqas 'ueBunlrq upprupsa{ eluepe rnqela8uaru Elr{ rupl€p InspurJal 'E{aJaru qepnsas dnprq Sued Suero-3ue.ro lefa( Fn1r8uaur ue>1ee8n[ Suerelas p)iarJur p1pr{ 'upplpqal ue13ue:urq:adr.lnO-ly .rrg 'rlueu uewez elsnuew J!l.l.u uep eduerunp uer8eq rleru{Iuaur lnrnq Sued 8ue:o derlas eSSurqag 'se&b undnele .raq Sued ereryad nles {ntun e1r:aq ueledn:aur nlr leq 8r-repurya1 lelupDl ueq redues elarau ue8uap erxes Eluueppeal Sued Suero r8eq ueela.llve66u1p| lPruun Inlun nlelrog s4aluoy ue.ul.{ rqe]|.:qelly urrJr j e]. :r.{unqJaq 8ue-..i qely uuur..puaJe) e.. uerulr] ueiuap "qelf.ro qrunlas pmqpq /r{plueqrurap D{eI I rrlel-qrel rmp ('ua1a4asruuo'q Lloluouuaq) \ery ("uaqolas nwoy 4blpn[ns uop . unueu -Enpal SueJo rlu€g BIE{ uol€un33uau up8uap r{saru.rn>-lv pnp rrep ireqral 8ue. uuf pqdY uo4Sutnuqndwaruut)p p^N .n:1nt) ne1:' ( 1nsrrquaw uotlo4as nwal ffiu4apuaq) nete ("uotlolas nurD! 1aFlapoqtt 4) ledN -upurrlJ urPlPp que8 e1e1Uradas edurs8un. ue>lednraur sn8rlplas rur IeH'plN-lns€d sntn8uaur prCItpes eped ueqelrraq qe11ySued 1u -eunru upp rr1e4 8ue:o-8ue:o n1e1 qel8uq eyas uelenqrad Ielxe enrx -as qPiu€r{nuac 'quPu lPruEr{ rreq e88urq e.mdepy 'lnqasJal uerele ue>pedurpluau pIpI Ip dnplq Sued Suero ffi rqpN -8uuro epedal ueln[nilp lnqas:ai uedern prpraq'pnpal 8ue:o r1ue3 ple>I E.rno-lvluelPoueErE3!quod nir'Juc:o -8ue.uorpqaYufilSunuqJadwaw nwo4 uoQ. -ueujrJ uep lt llau.Tpl uuplal rpeluaur euas 'rpeftal qelal p{rmlnqep n}r IUrl ts1r{qpq -epe .uaru upp prunp rp e>laralu uer8pq qpu{ruaur 'nlnr-lpp -Jal Sued (l.rqpq'uelsefauaur qplal ue.(rrue]nlplal'u SueF r8eq ptrlJq r. -rirr -uatSoq 4bw4ruau Uopl nuo\ lrg.ro r.98 uewez Jtelv e66urHeBnuery\nlun Dleuag ue.u-eleurasif Fsed 'qtrlfiubpx r{qepe er Euare)'lnqasrat uen:as ueSuap pSSuediaq edu -pnluas /lErueDtueq e83inq eduqepnsas upp rqpN ueurez rp dnprq 3wi 8ue.eu[r /qeuuns-sv ueselaluadrnlelaur n?lV 'edtqeun 3ue:oas qeles epedal 'Ileruor$lp pr€f..{uuelpun8rp ur"rqeq ue8ue8adraq Sued qrbu Inqsn Eru€ln ue€ -Eqas epp undr1sa141ururrlsnur runel spluodprx qpr{zppru qpltq 'lnqasral pdN-upLurJ uvledure-{uau edueq e1er.{ueurelas Suns8uel..asrunlnq prpJlqJaq # IqeN epq e.Js ..y uua)Ja] e8n[ 'uelrleqal uplgueJurqJadruar.Dltuaur ualla\as nuol Dlotu.o1) 8ue:o-3uelo e.

':. b. berseberangan dengan kriteria yang mereka (orang-orang kafir) miliki: Yaitu menyerupai orang-orang kafir sebelum mereka. Allah mengecam mereka. Y.rhrva di kalangin r-rmat merrikmati bagian mcrckerdi dunia.. 'liatnud ." (At-Taubah : 70) sebelummereka. sebagaimanavang iri ada _vang C i l a k u k a n o r a n ! ! . dan memperbincangkan kebatilan.(yaitu) kmm Nuh. -# LY':i-F'l tJ/'i) twt t ey aP -t -J-tf ' Lt i'-(." dunin dnrr di akhrrnt. bahwa keta'atan kepada Allah dan RasulNya sebagai kriteria kaum mukminin..q-^r' I "Belumkahdatang kepadamercknbuita Ttcntingtentang lrang-lrang 'Aad. Dia berfirman: .pendapat yang ada.. l v l e r e k a p u nm e m p e r b i n cangkan kebatilan scbagaimanayang dilakukan orang-orang sebelun nereka.iitu. Allah telah mengancam mereka yang hanya menikmati bagian dunia m^reka melalui firman-Nva: " Mtrtka itulah arans-arnng u/?ilg . yangMemperingatkan Kita Hadits-hadits yang Orang-orang UntukTidakMenyerupai yangSesat Allah DanOrang-orang Dimurkai Kemudian.rhiva Allah ielah nremberitakan h.juga diindikasikan dalam sunnah Rasulullah 'anhummenafsirkan ffi.. Dan memerintahkan agar memerangi orang-orang kafir itu dan kaum munafik. Telah kami paparkan. AIIah menganjurkan mereka untuk rrc .tiallahu ayat tersebut.ttin nmckilalt or!u1g-oratlg Demikianiah yang menjacii tujuan ayat tersebllt dalan konteks ini. indikasi yang ada pada Al-Qur'an bahwa sebagian umat ini akan menyerupai umat-umat terdahulu baik dalam urusan dunia maupun agama. . '. dan mengancam mereka atas perbuatan tersebutKemudian.gambil pelajaran dari orang-orang terdahulu.. sesudah ayat ini mengindikasikan agar kita memerangi orangorang yang mengambil bagian dunia mereka saja. 86 Mustaqim Mukhalafata Ashhabil Jahim lqtidha'Shirathil .o r a n g s e b c l u m m e r e k a . Dan demikian pula para SahabatRad.tl/r nmal perbuatan merekadi qang nrcrugi.ql/. Allah mengecam perbuatan tersebut.

{P3 uep lplqpl 'llPJsI IuPg ue8uap dr:rur Suqed 8ue. l eiu-tp1e1 wslep) srqraq4sqe) nuql zplJeHJV rl{rl.epqlv.ll Stred3ue:6 OZ) qeq'..(pEruueqnt l) ueBuapueeual:aq tr*eq3eg 1y ruerulqalo uellede..(uuDIIJ€mual uDlilunq -uraduaru nlnqpp €Iaral .itgal oda$ nPITag .uet!flV.ro1e)aJau ue8u3p ednlas uPl{nuap {2. :e{u€l.'anublnsbuaw lnnl uoYo trwtrl artaxstu 5lum. :PlEIraq €I PMqEq 'nvua.. :E.{e^\rjrq .uel 'qpru!D{lrrep'. ruelep len8uad te-{e.uelPp edu8tmlnpuad slrpeq'ue1e1e>1 e.teUS-Ity. :qellY ueIxJrJ uPIPIIS 'edUr1lnq neur nPIe). :BlP laq nlEI qeilelnH EJeqruau nuIP{ nqv ....uelerTe lreppg-JV ttlqeqs r. :qeMefuaur nellaq .11 uopederlurp rierpnrua) 69 : lllx (€IIl) oN slrpeq er(rrue4teqa. : (€8€ .1 4t1as fiJtrl ' qsoduo11a1as 4n33uns i61uo8uol nuotl nalol udwos-wdutg olatawlvlal qnqt3uaw ue8uaq seqqy nuql rrep ry nlom Euoi ttz6 tuae..uelepue{urntuetrrpqe1a1 '. pIararu uPIrJPunural uP{lPdluPuaur uuSuPJal-Suelal pr€las rulsn! Dlaralu 3l....artrrlrlrurau el..tq 3uoqn1 rynsawau '4tt43uo1as uuap ryD43u0P.ueN'3uer6 loduolalag epeda....'IPTSI plr)'urJprua{ uPBuaP Iur IJer{ eludlJltrr q€l8uPIV.sPIN nuql rJec rueg €uero-8uP. pnt qlqal 'nwDI runpqas Suuto-3uan uoQ.e11 nqy rnle( uep qeqnel-lv lerns uelep lnqas:a.ps nqv urq par. '..raq PIaraW (69 : r{EqnEI-lV) . :qe1. :netlaq uedern upqEqr.{E ueguap ueqeuaq 'bwnqut.Zedeua).... n4o a4pou r{PrlernH nqv gPCI ./'etuaw -radrp Suel qradas qEI€dP /qellnlnsPU IPqPM./n r-lv qltF.{u€llaq furry . :elP{JJq nElTaq rul lp. lede rrs1elue8uap ue8unqnqas(9lI i IA) ru€f nuql qalo uellede..Esuep te{s.'ffi rqeN upu€z lP dnpH Sued lgeunru rung)I rrPP lPqP! qlqal 'rur lrpqtppd upqol eurpsraq dnplq 9ued {q€umu 3w:o-3uer6..r1 lV pal.q El rEnla) pirla) unr.Lg dueAqpeq sltpeH ety uoflebuuadwaw ueleledua. qelq ruplePIrptplnglv qalo ue11e. :e1ei -raq Pr PMqeq tn4ual nqo at4pou uPuru lv rnq qPJIPZPnH lJec re..I!.rn!11ns0waw Dllul 5pmbq 8uaqn1olnsowawDle)au uop Suotoas uolo rlsod nwtr. n\Lllurypa>J sPqqv nuql uec 'optau utqnq r .ePqesJ3q ua4ntprp 3u0fr uuowroStqas neqaq PMqeq m rqPN rrBp 'n4u0 ..nr:16 lnqasratlede uensJeuad '(per.Is ureleP llPnq){lv Pres nqv IJep qerernH nqy rrep le.ulueqnN). aYanw aluluo lp Suoroasqops ofq r38utg 'lo13ua[asnuap '1oda4as !fituo4 utnpqas lmun-]Dtutl uaap 4adzps lo4sua[as /lonqnq ua\t) uotrllas nuox. nqo atqpou pn..nglq {r.n1olpqrylgener\Hnqy r:ep'unqbe1..{emLlrq lA) tJJrtsnI^I uEp....PtuoU uep Plslad Suero-3ue:o lenq nbIDX.zIpPH nPlP rdes lPuP qequa. nlensagueleledua1...LrP{. uep'{rarn{ nuq uep '(9ll : ruef nuql qalo ue1le.rErP)lasuDlgr.{uaw lnJnl uelP ueIIDIas nuPI r{plpdv:nqel {ppq n{P e[Psedue11 qeued IEuP Isls Enpal rp nlnq leJpcll EIaJaur uPlEnqrad nJluaul uP)iPqsPd nurPx e)alaur dnPrq P.{ guero-3ue:o qelepe uprlEx.{enrr..r rule{ 'rur qe1r1 le.ZI^|.{es (Peuueqnl l) r.rPPas 'P.

yaitu soal menikmati bagian/nilai dunia.Karena Rasulullah ffi telah mengikat perianjian damai dengan penduduk Bahrain dan menganekatAl-Allaa'bin Al-Hadlrami menjadiAmier di sana.Demikian juga halnya dengan Al-Hafizh dalarn pula menyebutkanriwayat hadits tersebut.WollahuA' lam. Denganitu menjadi jelas buat saya. wahai Rasulullah *. Demikian juga halnya dalam soal agama. bahwa RasuiullahS mengutus Abu Ubaidah bin Al-Jarrahke Bahrain untuk memungulhasll lizyah') dari sana. (Muharnmad).Adapun sunnah Nabi ffi.kemudian bertanya:"Aku kira kalian telah mendengarbahwa Abu Ubaidah datang dengan membawa sesuatu dari negeri Bahrain?"Mereka berkata: "Betul. Para Sahabat kemudian rnengerumuni beliau. Lalu merekaberseshalat Fajar bersamaRasulullah H. Diriwayatkan Demikian disebutkan oleh An-Nabulisr dalarn "Dzakhaairu Al-Mawaadits" | : 191. tersebut dalarn Shahih Al-Bukhari dan Muslim dari Amru bin Auf. dati lshaaqbin Ibrahim. lqtidha' Shirathil Mustaqim Mukhalafata Ashhabil Jahim 7." setia" bersabda: juga oleh An-Nasaa'i dalam kitab "As-Siya/' dalarn "As-Sunan AI-Kubra". Kaum Ansharpun mendengarkedatanganAbu Ubaidah. lizynh artinya pajak yang ditarik dari orang-orang ahli kitab sebagaiiaminan keamananbuat mereka.namun sayatidak mendapatinyadalamkrtab 'At-Tifsil'pada Shahih Mus' -lrzrcetakanMesir. sebagaimana iuta tercantum dalan juga oleh Muslim dalam kitab "At-Thlsi/'. 88 . beliau tersenyum. yang itu menunjukkanbahwaMuslimmemang menisbatkannya 'AI' tidak meriwayatkarmya. Ketika beliau melihat aPa yang mereka lakukan. Ketika gera melaksanakan Rasululllah selesaimelaksanakanShalat. '"fithfatul Asynaf" lll : 39.bahwa An-Nabulisi memang salah menduga.tidak Fath" ketika menjelaskan Muslirn.Kemudian Ab"u Ubaidah datang membawa hasli lizyah dari negeri itu. Kekhawatiran Rasul# Akan Timbulnya Bagian DariKebiasaan Menikmati Bencana DariDunia Adapun hal pertama.beliau keluar. juga diriwayatkan beberapadi antaranya yang memberitakan tentang keserupaanumat Islam dengan -orangorang kafir terdahulu-. Menurut hemat saya. Rasulullah mengecamdan juga melarang mereka terhadap perbuatan itu.atau memanghadits itu terdapatdalam salahsatuteksshahih Muslinl ya glal^.Amizzi dalam TfuhlatulAs|raaf ti'd'ak kepadaMuslim.

.. -...u ue8uap pns{eurp Sued qepul 'edueua:e1Espurqp{aJaru e83urq e.Ipeilv.lFe.4qas opnw outwlSoqasfi.{p.f.e1r"1f '1udeuelep lnqasJal Sued erunp uer8eq rleunpuar.^l . nlpnarypa>I u€p rpnla{ rrer{ nlpns eped g qp11n1nsey rlurv ulq qeqbn rrep 'urlsntr l uep lrep1nglv qlqeqs luu..ueleq 1e.to-Buato nuorun8nqas ofluq uuID! t83ut4as 3u11os afru n1o1 -uallnqanduau uoltoL 4lomorp! unulnlt" :tne1 ollq nlo r. yfrr l1t'rrfl..{u Lt -qPlurpp€?lnururPlep '..uun1qnqauduaw 'uotlol tttp sap qopi auuwra?aqas vpoda4 uo43ua1uaqlp Supto-Sunlo munpnopl NomW n4r 3uofrunwa51'um1a4 tdwruaw urp uolSuowaqtp '4allv uaa1funwt)N 'nluuol ualnq uolo uo4tuomotpl Suvfiua4tlvla:1 nqu -atqwaS8uau qtdtp Sual suqaqas 4tlut8tro-uoSuuaq'4o1ottqwa3tag. 'ublnlamotf4n4 .t€ #'tFSe.t t€ if.rr.ual.{er'ru ...ruuel -1nqa:aduraur Surl€sDIaJauJ 'p{aJaurrrrp sp}puelSueluaqrp erunp nlsl 'edrqeurn uprr)ieJal uDIrLlEMErpl ne11aq 8uu{ rmure111 epqede n-r1snI pmqpq'ue{e}uaquaur q€la+H rqeN ue1:ue. .raq qeqbn # tz.{eqpguep erllnc pduuEdelleuaC e{eqEg dEpErl -ral uele8uuad U) qeq'-beebty-rv. qqu\uEIPp rulsnhl qalo eSnt'€!z : IX (92i9) oN slrpeq 'eduuEltnqaradr. qelq ruElep rr€qng1v qalo ueTlPdpMrrrc 'lLZaCLZZ.ltttn1 leqlaur n{e lrrplpral rlpl r{plnll. 11.f rt. q€lq tuelep rretl)lna-lv r{aloue)fledp^{rrl(I (€ rPqunlu sele rp epeJaq . afrutuau1osauq 4ap1a8n[ n1ataru 'uliuauan4ast)utq uDIa uvllnl DpW 'vfiuuvllnqatadtuaru ourwn8aqas 'nurq wnpqas uotlnl o83. . i96Z) oN slrpeq'e.\ €.rqn fl ry.r:r. qeyal 8ue. uotlDlunpqas 'rlnunqruaw &uv.( pnqn IIqV r1eyu.beebry-4.ta.'q t'f. qelq luelep ru{dnr t qalo eSnl s9t: IX (0699) qrpeq'//prrH oN Jy SuefuaI (€9) qeq'.ueq18uau lel nellaq . : e1e>1.'munpunflnqaDdwauuup4 oltq ru1sn[ Suai unwo51'nq1o83wuadas uo4uuotlDluD!fipmoU4 4pfrsnwSuotoryu[uaw '4vIlV nuae twnq Dun4-nufil nap 'rwnq -3ww 4upu nyo niu4nSSunsas tp uouudwtsouotl nun4-nunl uoryJaqry o3n[ n1o okurqnSSunsag qlos tut qpnDHlV lntplatupdnp flaq-lnpq n4a oiu4n3-Sunsas aprd nq1o8a7a77 l1ollv twap uoe'uotlol trtp soll rcyns tpn[uaw sn8qa4as u01p4as nuoy :epqpsJaquep :uqu:nu nlnuaw filnqupuaw uo4anla ttu1n38unsag..68 ' qe rynse9 u%\elaeeleh '961I: (1€) oN strpeqrw qelq ueLep Al urelepulrlsnw qalo uE)lle.\^!llc slrPeqereluaru€ (prqDe^uunlaqas rsuaiaJar '961I : (96ZZIoNslrpeq 'ffi elDl rqpN qpnt+-lv e^uepe uq delauat (6) nI t qeq'...Pqnz-zv......(uau rpnlal nerlaq n1u1 '1e88uruaru eMqeq'mpa.{nll.

" Dalan Shahih Al-Bukhari dan Muslim D disebutkan.akanmenjadi apakah kalian?" semacam "Tentusajakami akanmenjadi Abdurrahmanbin Arrf menjawab: yang diperintahkanAllah kepada kami.o' artinya adalah keringat. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam kitab "A.(1465)lll :327.bab (47) Bersedekah Kepada Anak-anak Yatim.z-Zakah". lalu berdianggap "Sesungguhnya kebaikan hanya mendatangkan itu kebaikan. bahwa beliau tengah kedatanganwahyu.dari Rasulullah Al-Khatthaab Radhiallahu S bahwa beliau bersabda:"Apabilatelahdibukoknn bagikamu sekalisn hartakekayaan Persia d. hadits No. kebaikan tak akanmembawa itu keburukan lain. sesuatu yang tumbuhdi musim sani tak akanmetdatangSesungguhnya knn kebinasaan nyaris membinasakan atau kalau tidak karena kekenyangan Diriwayatkar oleh Muslim dalam kitab "A.sambil mengusapAr-Ruhadlu'3)yang membasahi Setelah tadi?" tubuhnya. hadits No." sebagaimana Rasulullah ffi menanggapi: "lustru kalianakansaling menperebutkannya. Tiba-tiba ada yang berkata : "Mengapa kamu menanyai Rasulullah. Lalu beliau bersabda: " Sesunggtthnya antarayangaku khawatirkan atasdiri kamu sekalian.alarnmukaddimahnya. sabda'. wahai Rasulullah?" Rasulullah S diu.t Ronnwi. dari Abu 'anhu." Dalam riwayat lain disebutkan'.z-Zuhd"d." Maka seorangIelaki bertanya:"Apakah kebaikan itu dapat membawa keburukan. bab (41) Kekhawatiran Terhadap Bahaya yang Ditimbulkan oleh Kegemerlapan Dunia. beliau balik bertanya: "Di manaorangyang bertanya beliau malah memujinya. Kemudian kalian akanmendatangi tempat-tempat kediaman 1) dan mengajak kaum Muhajirin mereka untuk saling memerangi. namun lebih lazim menjadi s€butan dari keringat demam. Beliau kemudian melanjutkan: Seolah-olah " Sesungguhnya. hadits No.. dari Abdullah bin Umar bin 'anhuma. beliau sadar. bahwa ia berkata: "Suatu waktu Sa'id Al-Khudri Radhiallahu Rasulullah ffi duduk di atas mimbar.(1052) :727 -729.Dalarn Shahih Muslim disebutkan.padahal beliau tidak mengajakmuberbicara?" Namun kami melihat. tidak lain adnlahdunia dangan kegesegala merlapannya.Q962\IY : 2274.2275. "Mana si penanyatadi? Apakah hal itu " kebaikan?Beliau mengulanginya hingga tiga kali. salingmenjauhi. 90 lqtidha' Shirathil Mustaqim Mukhalafata Ashhabil Jahim . saling mendengki. Driwayatkan juga Muslim dalam kitab "Az-Zakah".rnduduk di sekeliling di beliau. II Ar-Ruhadh. saling membenci yang dan Iebihdari itu. Kamipr.tak memberi jawaban.

{ Suerg :enpa1 3uu1 lnqasral Eueq depeqral eA.{u1eq nele /llpur Elarew e33urqa5n1rqeqas qalo >1e.uqoq' eseqeq qal tuplpF) rlse ry1oq4ol'orplqoqr$led'(p.raqSuel epedal e-.{ueJn..4ue13uepa5 ..{trau:rs1y lnuqy 't 1 .16 uerrteleqtlax Lle rynseA 'lusaqwaru Dliu8nqwulaSSurloliuuolttualrrr. &wat\ u04 lp ohusolotsjlos utDlbund DIaW 8uartua4 osoaw 1ou]ad 4o1uup uti1ow Suun ryo[uaw -ffi Suatoptoqr loq odualnlulqruaSuaw 8urrt. .. edupnsleu ureqedrp ledep leprr rulsn( uelqrsrd-qesrdrp eyqede rle.rrrlpuriy lndtunSuau uep lrqr.tt\potl1.{ururer{eru3ur '{eq eduel Eiuuellndurn€uaru nsJeuraq El eludnlnras enmp ue1 ]edep qr-r {et 3ue.4apuul-\V.a1 lqrue8uatu ue{leunuaur {eplr uEp enmp eupq ue4ndr.u\oitJutqoroa4 $t qDpns dopa1katuumpnual t)t 'nsaqwaru aliu8unqluvluup 'lnqasnl nDhL! qlpl 'bl1aln88un$s (na[nl ut4nq uoqnqury uDlowau 4op1 ryt uumaT -wry srua[as) n4poqX-IVublouau rsotq8u\/i uDan44onJax Dnuurrluuaw .r)sn8eq 3ur1es eluuyleruaru euare) qnqnl uelle8ueq8uaur ledep Suei rn..rue1er.1luqnH-lv.. 1tnlitut-nfius edudnlnras gqrue8uauiSuel otararu ueeruedruruad utlowau usorq 3ux/iuoaa4tpntay .uaq e-'iuuelqoluorrq Ielueq {p} p l ledep e1el1 .rnfes ue{L{nqurnuau nuas 'p-{uqeqag tursnu €uare>{ 1eq eduel erunp rp uer8eqlqure8uaru ueqlqageqSuef utlo r8eq ueeuedun:ad n11 :e.rN-.{ sryalas 'qe{apuat! pduqre raru1pr.. qelepe ry1 .adusSuataq tLwlnSSunsag rqeN uP)ppqesrp SuedeueureS€qas nplp..(nuero1o1 g:e e1e1 undepy seued3ue.ry 3ue..{u{eJv .{uqre' .uaru 1y uoleruaru 3ue-{ 1eu:a1ue. alnq 'ortuqn88unsag nnu-quv ost)qaq (.uu4. :ne1aqepqesue13uepcg srual nlos4o1as 1ttt1por14 'eluurel uenSSue8ueJer!-urEtrer.u -e6.pplnqtuaur u strpeH. tluunlawaw Sual Suutoqnunqwaw 8ue:o :ffiiqeln1nse1 epqesr.ue8uar. tuelep ueIele...elte1 ualeu eped.nrnq eped e-{un:e uqtnqasrp L{elaI 'eseug :edun:euaq.{rrue4:aqruaru treSSua uep 1eu:oq:a1 eSnfuer1ruaq lepq Suef uer ueSueperunp uellndrun8uaru SuedSrleroe.eyqze.{srua{ lnseuual uplnq uep Ireq 1epr1Suedue:nles qelepe..mdepy Sual aluqfl83 flsa5..{ e1a:au r8equeeuedtun:ad re8eqas'.{e{.{ :(1tr:ll) . ualap) fldwuaw qulu l das ubp aSalosaaw a33ut4ofruqnnd qrunps swnlfil nlol 'l..u -Jaqueq p{aJaurueq€uapa1 nele'e.iu1eduer.roue)lpureurpeserg edtrurelSuel Epe{el pu3rE>l qelalaslprua} ueMaqqalo rsurnsuolp 8ue.un8uau 3uetr 3ue:o uppureduruad ruqrad 3uu1:weruedruruad enp ualuatu rurslJpeH r.rrqpu4ylyrpe uolSuepag (uernrupqa{)ueqeural nelapuau ru1e.{es 3ur:a1 rpe{uaru sruaiqelepp 'sn-rauaur sn:a13ued er 1de1a1 leua uep lreq ueguaprsulnsuolrp ledep eSSurqas uefnq upqeJnJueSuapruiasurrsnurrp qnqunl Suel'snqa:rp eduel ueleurp esrq qr Suns8uelledep uep sn8eqSuel :nleru-rnles sualasqelue>1nq r {prql euarp...:nprlaqepqesleMele.relow Sued leu:a1 ue^Aatl-uE^ aq:lelueq (e..{uupudal ersnueu uenSSueB ue8uap erunp ge]apuaru r{ela}Er rue rp e8n[ trep 'reeN lnse(u uE8uaplerrq{e rp uEeseurqa{ -Jagledueuuauau {eq..1:a13r41es rlze.r7e.rt..t41r7as1. uep eJalasraq ueMaq-ue^aq eMqeque{rslEs 1el 'Ieras-lprasraq uep qe.{o1:a1 upqpual rtpTapuaur elarau puore>l p3?urq eiu}nrad Sunsnqruaur snsn-snsfl e-{u8unduel edep rnedu.e1eped ueselafuad 3ue. ptqasnuqtuopruqoli 4uuo 'utlsna Jqol opada4 afiuuarytaqwaw Suoli3um nyntr btllsnulSuotoas 4lltu rya[uauat DIryonbfoq \a4sualv stuuluuap q|put qul]uu.rerreJ {nluaqraq uep qepnu ue{renla8uaur Er olqa{ up^laq uelenqrad qe9pe tqplbsl ue8uap e.rueqr{elr..'(eru. twaswlshw qap utq4nqwnltp l0! 'e.{ur8eq 'edudnlncas n1r teelueur-raq erunp eSSurqas 3ue. eua:e4 '1re.

B u k h a r i d a n M u s l i m . bab (26) Sebagian besar Penghuni Jannah adalah Orang-orang Fakir. ta perut-perutmerekamembusungdan kedatangan Yang dimakud dengan dunia dengan kegemerlapannya adalah keindahandan hiasannya. Adapun yang berkaitan dengan perbincangan mereka (tentang kebatilan) sebagaimana kaum terdahulu: Telah kami riwayatkan lalu menghaclaparahmatalari.1lgltst " Sesungguhnyadunia itu manis dan indah.ia terduduk dan menghadap ke arah matahari habisapayang dimakannya. Dengan dasar.Yangdimaksud dengankeberkahanbumi adalah tumbui.-. dan melihat apa yang kamu perbuat? Maka peliharalah dirimtr dari godann dunia dan zoanita.lalumengeluarkan ke kototannya. Diriwayatkan juga Ahmad dalam'Al-Musnad"lll : 22. III latidha' Shirathil Mustaoim Mukhalafata Ashhabil Jahim 92 .. Diriwayatkan olehAl-Bukhari dalam kitab 'Ahaditsul Anbiyaa "'.hilanglah dan dapatmengeluarkarl kemungkinan akan mati.lalukeluarapayang dimamahbiaknya mengeluarkan kotorannyadenganmudah.Diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam "Shahih 'anya dari Abu 'anhu d a r i N a b i Sa'id Al-Khudri Radhiallahu .sehingpenyakit."2) Sebagian besar bentuk-bentuk penyerupaan diri dengan ahli kitab dalam perayaan-perayaan mereka dan yang lainnya faktor pemicunya adalah kaum wanita. Ini identik dengan hadrts Muawiyyah yang akan kami paparkan. Diriwayatkan oleh Muslim dalam kitab "Adz-Dzikitl'. disebabkanperutnyayang penuh makanan. Karena hewan ternak hanya akan mati karena itu. I t u b a g i a n d a r i h a d i t s y a n g d i r i w a y a t k a no l e h A l . hadits No. dari Rasulullah ff bahwa beliau bersabda: "SesungguhnyaBani lsrail binasa.igJ"ri'o1 "t3r tj.:.w.Dengandernikian.tumbuhan yang dileluarkannya.jt. 1. Cu€'S. karena bencana pertama kali yang menimpa Bani Israil adalah berasal dari wanita. * bahwabeliau bersabda: Vi'6trt.(3468) :512.anita.(2742) IV : 2098."1l Nabi * memperingatkan akan bencana yang ditimbulkan kaum wanita. Dan sesungguhnyaAllah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kamu seknlian sebagaikhalifuh.Tidal bisamembuangkotorannya. bab (54). hadits VI No.S '..lalu akhirnya mati. Ut t\ta*' "6'j>ri3-tr :6. bab (33)DiharamkannyaPerbuatanWanita yang Menvambung rambutnya dan Minta Dsambungkan Rambutnyahadits No.Sesungguhnyabencanapertama knli yang menimpa Bani Israil adalahdalam masalahu. hanyalah ketika wanita-wanita merekamembuatsambungattuntuk rambut mereka.Diriwayatkanjuga Muslim dalam kitab "1|-Libaas WazZinah".(2127) : 1679." Artinya: Apabila ia kenyang setelahmemakannya.r4.

ueutJIV.{u1e..' ..rad efueq rtn rnle( rnlelaru edurnqulaSuaur '(elursr purralrp ledep unureu 'ue1e[nles e.. ule1-uleluPp Jnv ulq nruv 'nquo. qelnuteleP IzPrturrIlV LuPlq qalouepe.iE^^llcl 1L-tt : ll SueluaL(L0qe+..'fillaqoLlosond dnpryatucunp nldnptT auc 4nY8uau :qer'leluauneqag .(und edueq) ..qelp{luelep pn..{drr"renp'pe .uy urq pedrT qEIInpqV ulq plze1 ujq qpllnpqv r:ep urq upurqernpqv IJep uEI Sued uep IJn€sJ-slV ue-{1n5rrep sirpeq ..(uese..1eog uer) rqeg r:ep e.lr'ql-1ueseqrulslrper{1efua6 slnuad ueletuarlp Suel euerurPg -eqasrlrled . * c.*f.rrl:lc 'r.{euu16 upqera&a..:plelraq nprlaquep ' IzplrurIlJV psl nqv Llalo ueltede.Js-ttsv. \n[ry rya[uaw (r:vt( jl. urelep pprurlv qalo pSnlue{1e.qe.eS ..(g JnV ulq fftuv't{ellstPM'tlPweutn nqv 'rrqel /spqqv nuql 'eppreo pnqv lpurn nuql 'qllErlf IqV urq rty 4:ada5 '(8i€I) .1 tEI fV.^ eC nqv qalouelle-'{euu16 'p11g:1.qelDtuelep r{Dleht (166€) speq'leuIl ueqe)adra..l (gl) qEq a&i LpUd qn[ry lpo[uawqoradraiunp n4prun G..d {..qeuuns-sv.r:alndod rxap rtn lEun ueqe:ad. qetn urplep rzpruurl-lv qelo e8n[ ue1le.uep 'n4uu. ua8uo1oB qonca4 1nsnu utyo ulialnt -ryag uoSuolo8 qn1nd4n[n1 tpo[uawtlutadnl uayntut fipown ub(f 1317 'uo8uo1o8 mp 1rynd4n[nqryn[uaw 4ocadtal 4o1a1 forsl tuog afiu4n83wrsag 'n utDluppw uo4u3urfr opu o8n[ nlwwn a]aluv rp 'uo8rnial-3unta1 3uofi opt Dprau oniulr tp apt tayr4 radtttts otunqt 4na33uaw uu8uap 'yruts1 -rudwag'urt1 Sunli ut8uap nlas 4adruony rut:g Suasrdas 4tadas unp nliDwn 4n33ung.ry :ppqesraqnrelaq e.qeqlqe.(..ffi {.kn qalzuell p\n-I'r l€znl^Ilv ye. cin Cdd r€ al nrn e& i a' {Et 4f '.Zn]lup8uologqeleders 'qe1n1nse.€6 qe rynseA ueJrle/ eL#ey qalo eSnl Z€C: ll eiurpeusnl4l.rzs rure..:pPqeslaq 3uartnpnsastlap adwtqtp adwruaw pr eMr{eq 'orun4ua.f.{e. c.n4o oltlpuyqerreJnHnqv qlpetl tnlelaur 'ffi 'qe..uu8uolo8 onp 4nlnd 4nln1 o8n[uaqluap 'ua8uopB Suoto-Butto uaQ tuot4saN 'uo3uopgnws qrynd qorafuai nap ryn\D Surtto-8uot6.ff: f iq.+rr.1eq rlndqaur euarpl pleur-Pl€ruas nuql qlpeq uE)lnqa^uaur PIPSunruPN {.rtqeq qellnlnsed .{e.tr -st{nw quu43vr slrpeH..9tI I Al GUd oN slrpeq']eurn upllerad:ad3ue1ua1 leieMltl (81)qeq'-&u|I. 'JouN -er14.r1y1y urn. nlrs :e.:ele>lraq nerlaquerpnual 'S€l : Al (6ZZ) oN sllpetl 'ru1letun '..ueiIr-JV.l oN uellnqaduaurueBuap nuql qalo e8nl ue>{ledemu!:luerqseN Suuo-8uero : u1o1 ..(uepaqe4asytl .n4oll014pU>l nrurv ulq ffi {eunlnseg :elplraq 'rbar..req Sual a4any1.. np1Llt1poll ffi Irecl qereJnH nqv usp qetuelPsnqY Ilep nJuv trlq pPururEqnlr'{ 'n1nr..{ppJa} rune4 ue8uap rur letun ueedn: 'nrurv -asa1ue8uap uelreryaq 9ue.ul40 L6I : AI (96Si)oN sllppq ' € 'qe(r1ms snqrels (I) qeq'. .' .

.Selainitu. dari Rasyidbin Said." Hadits ini dikenal dari hadits Shofwan bin Amru. dari Muawiyyah. dari Al-Azhar dari Abdullah bin Al-Harraazi. Maka demiAllah.32. Seluruhnya Naar. Mawariduzh Zram-an (183). kalaukaliansaja apa tidaksudi menjalanknn yangdiajarkan Muhammad .bab(i) Syarhus Sunnah.Dan derajathadits itu iasar. haditsNo. Al-Kalab. Ibnu Majah dan At-Tirmidzi. SertaAd-Dailami dalarl]' "Al-Firdaus" (2180)II : 99. Ibnu Majah sendiri meriwayatkan hadits yang senadadengan itu dari hadits Shafwanbin Amru.melainkan pasti tersisa dirasukinya.dari Auf bin Malik A1-Asfa'ie.9} ahih'.Baqilyah dan Abul Mughirah.tidak adaorarrgyant meriwayatkan latidha' Shirathil Mustaqim Mukhalatata Ashhabil Jahim l.Diriwayatkan oleh Abu Dawud. Sanadnyahasan. IV hadits No. adalah penyakit yang menjangkiti manusia akibat gigitan aniing.(392) II : 1322 dan Ibnu Abi Ashim dalam 'A*Sunnah"(63)hal.bab (L7)Perpecahan Umat. yant dia penyakit gila.Sehingga satu pembuluh darahdan persendian tubuhpun. Dapat ditilik.3tdan diriwayatkan juga dari berbagai jalur lairurya. dari Abu Amir Abdullah bin Yahya. mata Abu Hatim: "Orangyaagilfrr (artinyahafalannya rantaisanadlairuryaadalahAbbad bin Yusuf. Diriwayatkan oleh lbnu Majah dalam kitab 'Al-Fitan". wahaioran&-orang Arab. Dari beliau. akanmuncul beberapa kaum yang padadiri dari kalangan mengalir hawanafsu(kebid'ahan) sebagaimana mengalirnya pmyamerekn tak kit kalab\t (anjing gila) padadiri orangyang dijangkitinya. Maka ceritakanlah(kepadamereka)kisah-kisai itu agar mercka berfikir. Al-Bushairi berkomentar dalam "Mishbahuz Zu/a/ah1Y :179 : "Hadits ini memiliki mata rantai sanadyang diragukan -yakni ltasyid bin Saad-. juga diperumpamakan Allah dalam firman-Nya: Sebagaimana "." l-tlu beliaumelanjutknn:Sesungguhnya golongan saja.melainkan " yaitu Al-lamaa'ah. Demikian itulah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Kami. 94 . bukan satu saja perawi yang meriwayatkan." (Al-An'am : 776\ Driwayatkan olehAbu Dawud dalamkitab 'As-Sunnah". Diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud dalam "Sunan'.". bahwa Rasulullah lnJ:nyebabkan terkenasemacam ff menyerupakanorang yant dikuasai syahwat dengan penyakit anjing gila. Dan beliau berkata: "Hadits ini hasanslnhih. ia dikomentari oleh belum diakui). Di antaranya:Abul Yaman.(4597) : L98. umatkuini.maka perumpamaainya seperti anjing jika kamu menghalaurya diulurkannya lidalurya dan jika kamu membiarkannyadia mengulurkan Lidahnya(uga). yakniahli bid'ah." Dari MuawiJvah bin Abu Sufyan Rndhiallahu'anhumaberkata dua Rasulullah fH bersabda: "sesungguhnya golongannhli kitab telah menjaditujuh puluh dua golongan. Ibnu Hibban dalam ". dan terpecah dalamagnmamcreka umatkuini juga akanterpecah menjaditujuh pultrh tiga sesungguhnya akanmasuk satu golongan.nya.nya. maka oleh selain ffi ') kamutentu lebihlayakuntuk tidakmenjalankannya.

-1.uelepe. ' 1 I .nrF: \ . EfpJ re8eqasrnerad SueroasdeSSue8uar.96 qe rynseA uaDelAeLqa>l Edugun){npl'Fd qrper{ enuFs ueguap uE"{SunqEgrpelq uLseq nfl s}Jt)€q..{upeues reluer eleru'n1r wela5 (. .-. : !o \l q l\i I frc..{ erueln qelepE ueqqJH nuq.u3uo1o3ra1 uele e.s. ' j I "?--n c--r ''r:i' ..urqe8n[ uerlruraq (69I : urs.t' i-.uaru rqEN m .{ec.- n -<l:q...rad uelSuepag 'Erunp r..l1-F:r ". ]u.oJom n4buulqns qeyly 3ue:epp 8ue.ua.^\. - b r.e'-.4 'nlnqepral Suero-8ue:o euerure8eqas uplqeqal uelSuerurq:adr.pSulq rurV Irep u€qnesl uep €f.. qonq3utfi bslrspdopuawSuoA Suoto-Buuto r1qn1r o4aDW'qana rpndatl n1a[ Sual uaSuuapl 3uu\tp 4apnsas \tsqasnq uap waq-nnxtaq 8uufiSuun-Euon ndnJanuaw nwnq qquoSuuluog.r leurn eluqerad..: : .edeslrunuat\ .qnuq qeps eluslrpeq ueguap prups-eureslaq qpurad er E/rrrleq/pduppupqedBr..-t1 i1+f1 -l -f t. .'. 'r.{erra&al serle tebrq qepmu 8ue...uuqueqg.uV-IV) .!-rt)!.{ueq upqrsqasrad Ieos Suepeyal unurep e8n[ prunp leos a>1 3un[n:aq uprpnrual unureu 'erunp sn81ye1as eure8eleos ueyep e8nI esrq'ewe8e leos uelep rpe[ra1 eslq'lnqasral ffi tteN uol€lrraqrp Sued ueqrsrlas:ad'uerpnr.f1--rl ..4't l)i' .lpp 'sebbpM rqv urq pB.odrpledvp rney Sued e.e.o' -.'.. t$ie d qq 'rl(@ ) 1re ' '' 11 "re e iK ..:ed5-uer.. . ' rr--dr l .r\: I ...'qanw dnprytaqnuqomb[ 3un83uo1undtryryas rypfi 'uo3uolo8ndntaqaq aW tpa[uaw(1nadral) bpnw uap anuarua8u qopqqoJalu2ru SwrJo-3uoJo SuDn oiw1ng3unsag.'a651-ut1o[ nwn! uop uDfaraq-fifiJuawn1tuipl-uap[ auarol l(utul 3ua/i1 uolo[-ua1a[ Un\t8uau nwq qopa8ub[uup lotp tlllunlt o4owlsunl 3uafi ny-ua1a[ 1appa rul (uDlTblwad lwox Sutli) flmqaquoCL.uEvly) .. :e1e1:aq edlrpy nuqy 'ples nn qrpeq qes llqnuaur edueq er uelqeq'qele1.l.6 e. ' .- .{ qelepe lq sgppq -strppq urplep 3unSSursrp qe1a1 Sued ueqrsrlas.. t> :e/{N-Uer.. ' ? ..e]€p urrTsntr qalo LrpTlEdp.o :elN-u€urJrJ PBnl (90[ : uErruI-IIV) . .al ue{E uolelrraqr.uau Sued e1a:ar.{uerelup rp enp qnlndqnln1 er*qeq'r8el ue>in3errp{Epr} up6l ue8uoloB e8rl qnlnd rur qnlrq rpefuau.&rrnp Sued ede ue8uap rEnsas Sued qe1n11 l (€SL : uru.{uaul ueqqiH nuqJ unueN 'urp Sueroas qrpeq ede:aqaq uellletrp^ uaw (pEqqv) el.u -Jadlal rmeiad ered uela:ap ueyep efueureu ue> nqa.u -rrI luelpp olo. . . f_i-r I cr:"-? 5:ll .

atau yang lainnya. Ketika itu direnggutlah baidlah (topi besi mereka): Kepala dan anggota 96 lqtidha' Shirathi I M ustaqim MukhalatataAsh iI Jahim hab .dan agar Allah tidak menguasakanmusuh mereka dari agamalain atas diri mereka. ibadah dan aturan keluarga dan undang-undang mereka. Diriwayatkan oleh Muslim dalam kitab "Al-Ebn". Allah mengabulkan permohonandua ku dan mmolakyangsatunya. Lalu membelanjakannya untuk kesenangan dan kebatilan.Allah juga mengaLalu aku memohon bulkannya. 5. laltt Aku memohon agarumatkutidakdibinasaknn dengan banjir.Aku juga diberi harta simpanan yang berwarna merah dan yang berwarna putih n). hadits No. agar tidakmenjadikan bencana umatdari kalangan merekn sentliri. kehilangan pegangan dalarn agarnanya dan dalarn peri kemanusiaannva. AsaI arir baidlah adalah yang biasa digunakan orang Persia di kepalanya untuk melindunghya dari sabetan pedang musuhnya. di Unat lni KnreM Artinya. bukan untuk memperturutkan syahwat. kesenangan yang palsu dan dusta. antara rakyat dengan pemimpinnya.bab (5) kbinasan Persengketaan antara Melek . Meskipun berkumpul musuh-musuh 1.bahwa ia berkata: Rasulullah * bersabda:"sesungguhnya 3)bagiku. Ketika mereka melewati masjid Bani Muawiyyah. Sehingga Allah melipatkanbumi kulihat timur dan baratnya. dan yang jauh didekatkan. teoi dan ambisi mereka. Kemudian beliau kembali menemui kami dan beriabda: "sesingguhnya aku memohon perkara tiga dari Rabb-ku. Allah-punmenolak permohonanku 2) itu. Seusaiitu beliau lama berdoa kepada Rabb-nva. Namun di sini dimaksudkan sebagai kiasan untuk pengertian kekuatan umat yang digunakan untuk melindungi diri dad musulnya.Juga dengan memelihara harta kekayaan yang merupakan tulang punggung umat.s). Allah mengabulkannya.Aku telah memohon kepada Rabb-ku agar tidak membinasakanurnatku dengan paceklik/kekeringan sekaligus.sehingga merampasbaidlahrnereka.(2890) IV : 2216. Di situ beliau Shalatdua raka'at dan kamipun shalatbersama beliau. Yang dimaksud dengan sanal adalah mwim kering dan paceklik yang be*epanlangan. Dan sesunggulrnyakekuasaanumatku akan mencapai bagianbagian bumi yang diperlihaikan kepadaku. beliau memasukinya. Apabila umat telah kehilanganjati dirinya. Aku memohon agarDia tidakmembinasakan umatkudenganAs-Sanah tt sekaligus. ujung-ujungnya digabungkan. untuk kebatilan. Sehingga beliau dapat menyaksilan kebaikan-kebaikan apa saja yallg disimpan untuk urnakrya. Mirip dengan Al-Mighfar. Berupa bersatunya hati dan pandangan dalam urusan agama.Rasulullah ff menjumpai sekelompok Sahabatnyadari Al-Aliyyah. karena otak dan pemikirannya itu sudah terbelit dengan prinsip prinsip.juga dalam mengkordinasi kekuatan jamaah: yaitu antara pemimpin dan rakyatnya. Yang dimaksud adalah emas dan perak (Muhammad). Ia mau menyerahkan hartanva kepada orang-orang pandir. Juga dalam pemikiran mereka. sehingga melebur bersama musuhnya dengan mengikuti keyakinan. untuk di pergunakan demi kepentingan mercka." Diriwayatkan juga dalam "Shahihznya dari TsaubanRadhiallahu 'anhu.

.urelep ruebreg-lv qalo ue>lledpllFl6l .{ ueqerad:ad uep p"{uEpp rur ueqrsrlasrad uDIp ue{leJe.{r:rpuas nlr p{aJaru eSSurqas pJeluprJEpledP.(t'r.unuadered IIeq 'qnqn1 .{uurpl9uel ue8uap nlps SuEl ue^reuaur8ur1esuep ue{pseulq -edunrnfuad uerlas -urau Surlps 3ue.lrn. :upqpq -rrrplup8uap 'pluz1t1ertS.{e^{lrlp .{rqellu uep urdr.{e nlps pf.Jsn.l\e^{lJrc usouq ala]aw l .!1 uPrpnrual nPrlag SuPuas :Epqpsraq Iepq nerlaq €Mqpq rrep lnqPla{nl DIPIN'eduuerpP[aIuDlPlrraJn) 'm nprlaq deper{8uaul p.nprlepuaqal qeltv Sued rqred 'edulerun ueilp8l'n -radruaru nelTag l€r. uep qery uelsy uerpeqr:da1 ryadasrur ueq eped unu{smu unel setuo.'e.&rpqInIe Sued ". 'loltuaq nwotluryaqas 'loyuaq uoqol Suuo-sufltotfiw1n33unsag o88uu.{e1vrlu '(peunuPt{nt{) 'un 3ue:o-3uBro uese^ e8uaduep 1o:1uo1 ][voy t4trll buul oM tqulltl buul t qasJat qeneq rp edueq selllqIe ueinXplaur lqun olaraur al{rpuaru lJseqraqqnsnru qedepDlarauruep'ers-ers elu-rnqy elararuuesnrndeqasepedseleque:e88ue1ad upsrun eSSwqa5elaraur e1eda1 qrunlas 1n93ua..{uurelPp snurnraftal)Pprl rPge'n}r pnuas IrPp aI lprxplasr€3p edur.ueqn{ uep sduupgupl ureSSua8nl uerpnua) rk rqpN rrep J€3uap -nI r{€urad Sued ueereq ue8uJp epaqraq3up.Eq Suero-8uerouelalrp eurrs qplal DlaJauruernurla.rau rpe(uaru e>laraw undqnsnur e1e11...{srSuau slrppH'rnlef pderaqaq rur ueruaguad ueguap slrppH lpmal # lqpN Irep uolip.'olu.. 4apo8ub[blou ry /npllaq r{B[e./v{u ruPlepn€lB-nunq nJnfuadqmnlas uep nu E{aJaur .LG '01 : qe rynseyueriel eeley '!pnqe uEp rullsnw erelueuere)lruad /uere{ruadSueluel A (0ItZ) oN slrppri 'I (I) qeq'.rrpuedTqopoq Suero-8ue:ouep plue^{ urnDl epedal e1a:aurueesenlal ' ruelep a{ rlrp ueluelaSSuauau e1ara1ry 1ndue1 ue4qe:alueru uep lervrqeds 'srueSedurnel uep sraqly 3ue. uelqeruaw 3uetrqnsnr.(eu rsrpuo.sel rlplal SupJoas urq qEllnpqv rrpp /qsrnqps urq I€pzzeN-uv qalo uellpxe^^UIp puEurrPSPqas e.. :ulplraq €r pMqeq pn..lee.DJllt qelq uelep ueq{ng-lv qalo uelte..unr{p3ual rp rpelra1gsed 3ue.{ 'fi..IIrlsntr qalo upil€.eqruaru rp8uapuaw qpuJadn{V.(uaru erEd r{Blpdueqnllprun sp}e uelJrlp.ps '\pq pnq6q qupl anpaq uaqnl vra&o Sugou-3u$ow.{eMurc lp.t[ am o\araqal (1euen1geq) qsllv uesrun 8ue1epe33u11 e1 -arau uEIDlEIaJuaru EqpsnJaq SupdSuEJo r{alo{rsnrp lEdpp up{p i€l DIaTaII 'u€reuaqa{ sele rp {p3al de1a1 1n1un ueSuolouad uaqrp Sued ueIV'n{qppnsas rqpu ppp {EJ Iqpu nllPun ue8uolo8asepe de1a1 prcd dntnuad qplepp nlp ue{3uep€ 'lqeu rESeqas nle8uaur uDIe nlr plsnpuad Suero tplnd Egq ledepla+ Elsnpuad upp Suseur-8usElr'{ uelp p8n[ n{lerun up8uelpl rC 'eleqraq qpquraduarunltprun Irep rln{€uaru up8uoloSederaqaq eSSurqag{rlsnur Suero-8ueJo r{eeurPf r{ppnsn)FEurnupSuep{ gpp dnpn{ Supl plq 'lpeFar edueq nlr leruppl uec 'lelxEp{ rrpr{ SuqEp e33urq qeSatrp BsrquP)IElsl /E)lararl]urp Sued udururad sele SuBpadsnunqral qelal plrq Sued 'uo11esa.ro-3ue:o 'luerqseN 'rpnqel ue8uelel lreq le.u uelnlnd-uelnInd ueq:o1 rpefuau 'e.

hadits No.terjadi hanya dengan menolak dan mendustakan. seperti perbedaanpendapat yang telah dilarang Nabi &.bab (3\Jam'ul Qur'an. Vl Diriwayatkan juga oleh An-Nasaa'i dala'l:. Karena kedua pembacaAl-Qur'an (tadi) telah berlaku baik dengan apa yang dibacanya. Sebagaimana kedua orang qari' tadi.Nabi mencegahumat ini agar tidak bertikai. masing-masingpihak sesungguhnya sudahbenar (bacaannya). bahwa umumnya perselisihandi kalanganumat yang melahirkan hawa nafsu. Semuanyamemberi dua kesirnpulan: Yang pertama: diharamkannya ikhtilaf /perselisihan yang semacam ini.Karena kami tidak mendapatkannyadalam ShahihMuslim. Dengan huruf bacaan yang dibaca.Penulis menisbatkanhadits itukepada Muslim.514._Al-Qur'an.Sesungguhnya sebagianbesar kebodohan. dan bern'aspadauntuk tidak menyerupakandiri kita dengan mereka.saja. bukan ketika menetapkan. Narnun masing-masingkeliru ketika menolak bacaanyang dibaca temannya. di mana masingmasing pihak mengingkari kebenaranyang terdapat di pihak yang lain. jangan sampai mereka bertikai dalarn memahami Al-Qur'an. Dengan dcmilian semakin luatdugaan lamilNallnhu Inm.(2476) : 513. ketika ia menyaksikanpenduduk Syam dan penduduk Iraq berbedapendapat tentang huruf-huruf.')" Yaitu. kitab "Fadhaa-ilul Qur'an" (6L\ dati kitabbeliau "1s-Su.Llhatiuga '"fiuhfatulAsynalvll: 152.krnentara Al-Mizzisendiri tidak menisbatkafftva keoadaMuslirn.Karena seorang manusia lebih juga dalam kitab "Ahaadiitsul Anbiyaa".OIeh sebabitu Hudzaifah bin Yamanberkomentar:"Sampaikankepada umat ini. Yang kedua: mengambil pelajarandari umat-umat sebelum kita. karena orang-orang terdahulunya sering bertikai sehinggamereka binasa. Kemungkhan itu hanya dugaan keliru be\au -Rahimahullahu Ta'ola. 98 latid ha' ShirathiI M ustaqi m M u khalafata Ashhabi I Jahi m . termasuk dalam contoh hadits di atas yaitu apabila masing-masingpihak merasabenar dengan apa yang ia tetapkan. atau sebagianyang ia tetapkan. A Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam kital>"Al-Fadha-ilul Qu/an". namun ia keliru ketika menolak apa yang diyakini pihak lain. sebagaimana pertikaian umat-umat sebelummereka. bab (5.anul l(ubra".(4984 lX : 11.Laranganitu didasari. Sebagian BesarPerselisihan Yang Melahirkan HawaNafsu Harus diketahui.1) hadits No.termasukdalam muatan sebuahkisah.

.rad '€902: (999ZIoNslrpeq'ue..Jno .re18ua1:ad 3ue1ua1 z " 4ollv qalq nutlual to44raq 'osuutqnwnl unpqas Suan-Suoto Sutptsalataw ouan4 olaw-D+owas 'e..rf9 :e-(51-ueru:ry uueur -re8eqag'€laJJaleures-erues1eq1d qelaq pnpa{ :uurepad 3uetr elocrol eAuenp-enpay -lv uelEp!o ledepral6ueaueqrsrtosrsd elnd rrlpuas.uqeq ruqeftp nple) urel Suel uerSeqasrrn.u snJpq plr{ nlr euarel qaio'p1I urnlaqasSuBro-8uB:ouppspulqa)iqpqas r{EIEpE I{EIIV pmqpq 'ueselp ue8uap qereru nerlag qe111 ue.r."nw-qqod4ap pwtlol uaqry 'Todopuad qtsqasJaq tsuluouasaqanw tda1a1.:ppqesal n€TTag Ip 'rurol rnruauaur.alJ-M qelq ulelep urlsnhl r{aloue)i}ede^^u!3 -(peurureqnl..D{e 'z .ralerer ue8uap urel 3ue:o pJpJu€p rJrpuas -ral prpJaslnqasJal e>lararu eJpJr:eprnqSuar.lgip -:adrp uq8rmur ue>Ie ue8ueluag:aq 8ue.ren1a4 r{pflnlnsed DIe] up.0 rnqnqz nt{€^4 rr.{euer8eqasrueulSuayq :qelepe lnqasral uelenq:ad uelen\x puarpy ureySuedlede ue8uap nles 8ue. 8uufrSuon-Buuo 1anca4 t 4 lr> ?irt@ i5 f 1 ry" @.66 we)ew ene epv ue.( /nlr qpqasr{aIO ue18ue1ual:adruaru 1e.^ uer8radaqu. anhlulnq qeurad n1y.{ elaraur ue{rpe[uaurr{€IIV (eff .T p{araul qPIPpP lpun{PJledPpuaur8ue.JnO-lV wep1 ueqrsrlas. qeq'n.{ 1eqenp eua:ey 'ue8uu1 1pl -ualrad epe lnqasral lede-lB.rnolv uep lEqrqedsElnl lEde-lelv AI l qn{€uahl Irqun ueSvervl(1.n13uaw uep 1e.eft : pnng) .rnfiV lele Suetua] l ffi Suepas3ue.{rn{B[Br"r lersal ueqpJeurol ue8uap afiu4n88unng..( i>1e1a1 Suero pnp erpns reSuapnl nle-I 'ueq :o13ua1raq nlens eped ffi r{e npsey epedal .(e 1rq 1n1un Suereyrp lpurn 'edu1e1o1rp Sued ede resen8uaruSuequrqal eduueldelalrp Sued ede resen8uaurrlepnlu uPceweno epv ue.{eerplue rp e. :plp)iraq rpurn urq qPllnpqv PMqeq'rrPPrlsuv-tv r{€qqsx urq qPllnpqv Sued rlradas eduqoluo) 'up{nlps rrep turlsnl1l galo ue>1lede.. ["''vtr-r t] ) f.Dlef'4r11lrH n]{e.

Jugadcnganf irman-Nya 100 Mustaqim Mukhalafata Ashhabil lqtidha'Shirathil Jahim .:'.. -iiz.'- .1 it. ttte) / . benar-benar berselisih dalant " yangjauh (dari kebenaran).tidak ada sedikitpuntanggung jawabmu (Al-An'am : 159) terhadap mereka.. i t-r."- "Yangdemikianitu adalahknrena Allah telahmenurunkan AI-Qur'an membawa kebenaran. Demikian juga firman-Nya: ."(Ali knran : 19) batas Juga firman-Nya: "Dan janganlah knmu menyerupai orang-orang yang bercerai-berai dan sesudah datangketerangan yang jelas kepada berselisih mereka."i. 4 g+:--.yang dikecualikan tidak ikut berselisih pendapat.Dan kelakAllah akanmemberitakan kepada merekn sampai apayang selalumereka kerjakan.!U:s e rJG+ [rvr:.t."(Ali Irnran : 105) Juga firman-Nya: .f " Sesungguhnya orcng-orang belah agamanya mereka dan Vangmemecah (terpecah) menjadibeberapa golongan. sesungguhnya dengan dan orang-orang yang tentang (kebenaran) AI-Qur'an itu.r1: t .'... l..: .t [\ol : fi..-'i . AIIah hari kiamat.. ei tP.'.J.! Al. sesudah kepada karena sikapmelampaui (yangada)di antaramereka.'lUr4ta:t JliJ '.gil-:tr I ". .t.'-. Jt.i1 I L.t .lrl{@."(Al-Maidah 14) perselisihanyang terjadi di kalangan Allah juga menceritakan Yahudi dengan firman-Nya: "Dan Kami telahtimbulknn permusuhan kebencian antaramereka dan di mereka menyalakan peperangan.'. ." Demikian juga Allah menceritakan perselisihan yang teiadi di kalangan Nasrani dengan firman-Nya: "maknKami timbulkandi antaramereka permusuhan kebencian dan hnri kiamat.y 1i uL.-...- t'+ ?t..Setiap api sampai " (Al-Maidah : 64) memadamkannya. (Al-Baqarah : 176) penyimpangan Demikian juga firman-Nya: "Tiadaberselisih orong-orang yang telah diberi AI-Qur'an kecuali datangpengetahuan mereka..P tl-:.)r lt rrl c .

n1us -o1o8e8rl qnlnd qn[n1rpefuaruqeradral uule Sued Irn lpurn Islpuol uellnqaduau nelaq elua>1'ffirqep ue8uapeduleqe8nIuer{uraq (99 : unu.{edn:aqne}p 'edute8eqas uep depeqral ueelaruadl€qI{eraq eSSurqag ledepuad /P)lPt{ 'Iurnq Dlnur rp pspnlraq uBp uep pPsPr{ {esnJaw {nlun IsIqruP -rnp lpJrs up{qpqaslp Suef 'elarau er"rrfurelep leru ue{PsnJa) :rrep 1e13ued.4'e. -o1o? :ppqpsraq nellaq 'uBBu qanral tftbN lnsow uttlu afiuqntn1ag..lr.un1n614y) asotaw a88uuq alarau BB t podtpa 8uafroduuuSuap ..qaslp ulel 1e..:S 4t i pf1 t't't @) .r 'urpl Suero uelenqrad uep -aur reSe e. u4ataw awo8aualrpv[uaw(nf lnsor yn18uad-1n:p8uadl [rf...{er'.{ qplJlq 'uPesPnIaI u€p uPlELuJoqal qlPlaru uPIP ei nll ledPpuad PpPd euare.raq euarel rur Suepe>ga1 1eq1d qelaq pnpal upp pIaJJal3ue.raq 'eluue8uap 'u€rrq€la{ qpue} 'qpqzp"\u 'ueunrnlal IsIs upp -nq Teq 'uPq1qala{I{IIrur ne}p leledas Sued 3uero rrep ledepuad re1n.4{lllo 'sduunlaqas flrplelrp qpFl unueu /pEruqv upp pn^{eo nqv qalo ue{lE{e1'^lrlc 'uPurll -Eqza{ splafIIII 'urepv Iupg ue8uele{ Ip IpeFal leduPq Sulled 8ue.{uau...euref IpM t{Putmssnl{y :n1red nlps upluJelaru '(lElll{)IP uPp Prunp) uPclnplqaI Isrs Pnp Ip Pseulq ue{e nlr ledepuad elalSuasraq Sued 3ue:o-8uero selrroduruerurqeq ne\ag a.f * tf.'to:r.r . Dl$rqa4rgond uop n4dnpq atac4nry8uaw3uvli ue>{splafuau ureleq .rrr u4alaw.'1&utsow-Surstw) du1-dut1'ut4otad adanqaqryu[uawqapq 4utadtal oyataw uo3uo1o8 uatpnway.{ustualas uep leqeral ueSunq ue8uap deSSuerp SueSad.odqeqas-qPgas 'Z I 'Eduumlaqas fuT{elrp qelal uEp /Izpnurll-lv r{alo uETl€de.] 4ryff4v.plg ueo teseJas uep ueqopoqay qeqas-qeqas rlqv ue6ueley ueqls!losJod !o) 'ue8uolo8 'qe.l0l uPqls/ras.{ur1n88rm€uaur e. 7u.{ ueqrsriasra4 ueu!leqzay (qe.auol-1y n1nrt 'utt8u :uvl1.

maupun dalilnya. bila kedua pendapat atau perbuatan yang diperselisihkan itu sama-sama halnya bacaan-bacaan Albenarnya dan disyari'atkan.. dan ik}l.Terkadang perselisihan ini disebabkan karena kebodohan dikalangan yang berselisihpendapatterhadaphakikat perkara yang mereAtau karenatak mengetahuidalil yang disebutkan ka persengketakan. dan bersabda: "Masingtt samabaiknya. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan juga telah ditakhrij sebelumnya. tata cara shalat khauf. mereka kepadayang lain. SehinggaNabi H Qur'an mencegahadanyaperselisihandalam hal itu. 102 lqtidha' Shirathil MustaqimMukhalalataAshhabilJahim . kejahatan.nlaf tadhnad Ikhtilaf tanawwu' (perselisihanyang tidak saling bertentangan) Ikhtilaf tanawwu' sendiri ada beberapacorak. oleh adalah Sesungguhnya mnnusin (Al-A}rzaab : 72) makhluk yang bodoh suknberbuat lagi kezhalimnn.-dan (tugas itupun)diemban mnnusia. Kejahilan/kebodohandan kezhaliman. doa tasyahhurl. takbir shalat jenazah. Atau kebodohansebagianmereka sebagian terhadap kebenaran yang terdapat pada yang lain.Sebagaimana wa " . baik dalam hukum.dan berbagaihal lain yang sama-sama disyari'atkan. Sebagaimana yang diperselisihkan oleh para Sahabat.Inilah ikhtilaf yang diharamkan. iqamah. 'ied. ngan)." masing antarakamuberdua di Contohnya: ikhtilaf dalam beberapatata cara adzan. Di antaranya. 1. Meskipun ia menguasaihukum dan dalil yang dimilikinya sendiri.takbir pada shalat doa istiftah.adalah pangkal segala yang difirmankan Allah Subhanahu Ta'ala'." Macam-macam lkhtilaf Adapun macam-macamikhtilaf /perselisihan: Pada asalnya ada dua bentuk: Iktllaf tanawwu'(perselisihanyang tidak saling bertenta(perselisihanyang bertentangan). Kemudian di kalangan umat Islam banyak kita dapati bentuk ikhtilaf yang semacamitu. Meskipun terkadang ada pendapat yang menyatakan bahwa sebagiancaranya lebih utama dari yang lain. yang mengakibatkanterjadinya peperangan di antara sebagiangolongan mereka.Sepertipada perbedaan pendapat di kalangan mereka tentang apakah iqamah itu dilakukan dengan ganjil atau genap?Dan yang semisalnya.

S u n 8 u a d / l r l e p I n l u a q ' r s r u r .i: .{u:esepeped lnqasral ledepuad pnp €uare) 'r8pl rueleq lelsqpp qrqal Sued Iprl rpshal ledep 'rur rlradas qeleser.{s-rp r?rups-purps 3ue...{ etuep :nqurnf €eg '(Sueqpl)nreq erel:ad-e:e1. a p ' u e r l .v[ieqrnr{Pla8uau Suel €)iarau]preluE rp rledpp e1r41e.'{uprlslasrad p8nI upV 'eluurel Bued uenfn1 eduplu€p nurl eduel'reuaq eduel i".{€ 'urpl-urpluep up8uplpl rp undppv depeq:a1delrs 'qe11y leqer.ne1 Sued lquaq uep 8qJe&aq uep 'edu -lnluaq nles qeyes epedal 8rm:apuar Sued elararu e:eqw rp 1e.u 'potlpot {atlq4f ve>lnq .prq qedpp plD{psrqEu€urpBpqas Wqaluelposrad In|.er.q 'ure1 8ue.rad ruelep rpe['a1e1e13uepe1 uEp (luuarxppury) lnqsn prplrad-prp{rad ureyeprpu[:a1plE{SuepP)l 'upupMplraqSuqes Sued ledppuad enp qelepp paapat lotqryll (ueue.ralasledepuad e.{ uerlra8uad enp 'eduerelue rq 'ledepuad ueep -aqrad r€SeqraqLuelppledpprat rl€Ias Ip.{puunssnlqvue8uelel r:ep 1e.{teuaq 3ue.{uenpa.{ uerl:a8uad r{rlnurur r3e1 'nles lodruola>1 nles uel3uepas 8ue..{u8rierelaur uolqeq'r..lenq ueoeur-wetery 'r8el prelua{ /r{e.{es pr11 le.uepaqSued ueqrsrlas:a peeJpel pJu q47 d) 001 "dJ:t"3::f -urel €ued rueJa8uar. 'ff IqeN qalo Suprplrp Sued 1eq1eq eped snurmaftal pg -3qnpg e.{ueq rur ue:eruas 3ue1 'ure1 uerl:a8uad undr1sa61 :euaq Sued ue8uap ppaqraq Surseur-SursBru e8n[ n1r 8ue-.u unureu 'ueJeuaqa) epedal 1eft&aq pr Sued11epqlpuaur nplp 'uerpuaqal SrmpueSuauufun.{uerelup rp 8ue:oas qples 3uur83uau ueulleqza{ uep upqopoqa{ unueu 'ruelsl lnlnuaur 4eq e.trqeque8uepupdraq8ue-.plv -ppuad uplrspsrlpraua8Suar.rJp..{ueq rledup elDI e8n{'uep1eqa1 ue1 'uelqeqal -nIEIaur Sueruarulertre1elasSued eluue.un1nq rselrJrsell 'nlensas 3ue1ua1uedel .{ iedepuad rur 3ue1 -ue8uelualraq 8ur1us /epaqraq Sueuau Sued uerlra8uad €np 'pgnl ppv {ppll unrueu ledepuad elaJuaru uep ludepuad nles rlntuau e1a:aru uer8eqas Bur:r33uaur 3ue.ue{ r.{ qelueurlet{zaI upp uprlopoqal 'uerpnlua) urel-urpl uep 'r.rs 'rrp1p+ueleos:ad urplpp ledepuad r{rsllaslaqSued qe.{ulr.'{ueg'ue8u -eluauaq Suqes e.u{nlun p.nel euerure8eqas 'u€lqeqal re8eqaseduled uer8eqasue>lnlelatrr rJrpuaser €. r a 8 u a d r e B e q r a qu e l s p l a f u a u r lxplPp Suero lElueq l€dppuad ueepaqrad eueureSeqa5 eduueldel -Sun8uaru eJpr ppaqJaqrde1a1 uele'uerlJaSuad nles r{plepp pluuppl -edua>1 eped n1r ledepuad enpal rrep Surseu-Sursetu'?uepe1:a.{ uerlraSuad r{rpuaru Iodurolal uurBeqas nple SueJoasasunrupN 'uelle.nmmouol lalutpr rc8eqasedudBSSuB8uaru e{aJarx rpuaq n11pgelfnu derlas e.{ueq qedep u1q ldelat tn lqq a{ redrups {el 3up.

Sebagaimana difirmankan Allah: "Dan (in&atlah kisah)Daud dan St aiman. j\'#. maka(semua itu) adalahdenganizin Allah... vr-.'*. Dan adalahKami menyakiknn ktputusan yangdiberiknn olehmereka Maka Knmi telahmemberiknn ittt..dan sebagianlagi tidak.hari ying ini.ketika mengepung Bani Nadlier juga berselisih pendapat.Al-Qur'an telah mengindikasikan pujian terhadapmasing-masingdi antara mereka dalam kejadian semacamini.: ^rzr''t > "4. tt." (Al-Hasyr : 5) Dahulu para Sahabat. sebagiankalangan ahli tashawwuf atau .'^.i'. Dernikian juga kita dapati pada pribadi sebagianpenuntut ilmu. akan dapat mernandang dari persoalan ini hal-hal yang memperjelas kemanfaatanajaran Al-Qur'an dan As-Sunnah. Jenisperselisihaninilah yang kami namakanden ganistilahikhtilaf tanawwu' ya gmasing-masingdi antaramerekayang berselisihtanpa .pada banyak kalangan ahli fiqrh.rntara para alrli tashawwuf sendiri.Barangsiapa yang tidak diberi cahayaNya.. diragukan lagi adalah benar. akan menyalahkannya.tentang lirangan terhadapperbuatansemacam Meskipun pada dasamya. Yangdimaksudkan dengan/inaft ada)ah pokokkurmaadajugayangmenafsirkan sebagaipokok kurma yang baik dan sudah berbuah. Namun di antara mereka yang berbuat aniayaterhadapyang lainnya tetap tercela..3L." (Al-Anbiyaa':78-79) 1... sehat pasti secaraspontanitas. dan banyak lagi yang lainnya. dan karenaDia hendak memberikan kehinaan knpada orang-orang fasik..-i. "Apa sajayang knmi tebangdari linah t)l pohonkurma (mitik irangorangknfr) atau yangkamu biarkan(tumbuh)beuliri di ataspokoknya. lqtidha' Shirathil Mustaqim Mukhatatata Ashhabit Jahim ["'--rr] A'. kalau tak te4adi kedengkian dari salah satunya.. Barangsiapayang dianugerahi Allah cahayadan petunjuk.--'\rt5. atau sebagianbesar ulama mutaakhkhirin dalam berbagai persoalan fiqih.i ' i -'.*:i { 104 . knrena tanamanitu dintsakoleh knmbing-kambing kepunyaan kaumnya. ia tak akan dapat memiliki cahayatersebut. Sebagianmenebangnya.namun cahayi Allah tetap di atas segalanya.. Sebagaimanadalam firman-Nya: *lfF . pen&ertian kepada Sulaimantentanghukum(yang lebih tepat):dan kepada masing-masing merekatelahKnmi beriknnhikmahdan ilmu.di waktu keduanya memberikan keputusan mengenai tanaman..apakah mereka akan menebangpohon-pohonan termasuk pohon kurma atau tidak.\u.

(uepqes luelPp €3n[ uPIIIuaCI 't{Pzplerno rupg rp rpdures e88urq eduuelqnSSueuau SuBl B8n[ ppe uErgPqas rdela1 'edurq1e.oN qrpeq'qelps netelpuag ngy pe4lfuag 3uetrtuqeg Sueroa5 €eg epqed (IZ) qeq qellX Jlg ...797: 1yn 96tr ou2s (6lIt)oN strpEq'r{r..E)ur 'ururxnur Suero-8uerortrye..!\ec rqeN P3n[ uep P.{ur../14 '60i-80t:ll^ .rrprlnr. t1or1zrotnl rpoliuudwosas uog slrpeqqzeJEI Jelndas :efurdtmq .rolSuaw lntrm erer uep ntr ue8uelualraqSuel enp uesep uelgeqndeqol.fndral uepleqrd nles qeles e^uelocJol uelqeqa^uaw6uef Jeltlr{Il 'ueJelu P3I1 epe nll Jelpt|)l ruereq /rIIq Inluaq tESeqasuP)ltsp)llJlsep{Ip rn nEI€x 'r8ey lelueq qlspur nlr rupJpuras IIep -Irlec Q.rag16 : IuX (ZS€l).90I ndre!nepep al lpeluawtteqldnteslel\rlryeuerey 'qsv-lv urq ruurv rrPp'zt€l : (911I) oN slrpeq 'qeles III nle..aeqsg.{uleq p8n[ ueDIIuaC 'qalorad elalaur 8ue.e'{ry-sen peqrf -IIt qelpl ruppp un1sn4 qalo e8n{ue11efe.irW dopoqatuolnlvT nupg Suoi u1Sund28ua(I \oqrand uag uo8undwolu4aa n[nuawnupg olutonpa uopqom4y-1yuo8utudaduop qa51 qeq|]ze.r. :ueurnrun8uad uPISuepuPun8uaru {nlun Suploasas qnJnduau nEIIaq nll EIe) o'q€zpleJnQ rueg ue8uer -adad r:eq eppd rqEN uedplalal up8uap e.!3eryfy.r pppd Jpqse lplpr{s uoIpup$lplaur Supd Epe e{aJar.N enpal uepp lnqasal Supl (1na1pa1la1a44t) Suedppql sn:a[undepy urE'l6ue^Ieqld efu.uaurqelly uep uprurelns rqeN Epeda{ uesnsnPla{ uDlPluruP{8uaru I{BIIV .JeuunS se.e1ue3uap .geg JnWe!.! eJ€luP lcl . ruelepefiruelsele.{ 5{p$d nlps r{elps1$uaur qely /us/rno.tt1tltl|z plo\s uofl)plau huuolut| 1p3uarcas 4o1os 4o1uo3uo[.uelpp rqr1snl{qalo e8n(ue1+ele.. 3uofi umoSnqas olaralu(uoq uusaqas upp :p.'r{ezpl€rno rus8 a{ IPdruPS unlaqes rPqsP lPleqs nurPl Erelup Ip 3ue:oasas r{eFegupl...ulr EuarP{ pn. qElI{ ruel€p ueq{ng1y qalo ue4edeuglq .81€ qeq'4oqqpbyly qelp{r.qelpl tuelpp lrer-plnglv qalo uelleder'tu16 uo8uvltdaa(OC) s'olo uo4llnal twax ut lnsablnry.( ryr4d piaJr. \onJbl (lb€I ' III (02I ) oN slrpeq'ue8ueluagag Suedleg en6 erelue8uqua4 qrqalSuei Etrel I uo{nlnqepualrl uep Suera&ag luun era8asrag(97)qeq.. :P.( q€tulH uPp nr.vrrrr6.{N-upuurl urqpp pupulrpgpqas'uIEI 8ue.1 pp4ffirag Suef rup1e11 Suuoag e1eqe4 3ue1ua1 ueselalua4(9) nele rsuag .rur qze.J1lr. u€refue8 nlPS qaloradruaru Er Pleru /rulla{ uelpnrua] pPt{ -uftraq elrq upp uer€(up8 enp quloraduaru up{p Er tpuaq uep 'peqlfft -Jaq ulrlpq Sueroas PIrqPdV.

3969 :29G297). (Al-Hajj : 19 . kepada mereka beberapa macam ketrangan.naar. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam kitab Al-Maghazi. untuk dan Dan mereka umbuk-umbukdnn besi.Iain.Dan kalauAllah menghendnki. mnkaadadi antara mereka yang beriman dan ada (pula)di antaramereka yang kafr. yang berperang tanding melawan orang-orang Quraisy yaitu Utbah. bahwa ra Dalam riwayat shahih dari Abu Dzarr Radhinllnhu berkata: "Ayat itu diturunkan berkenaandenganmereka yang bertempur pada perang Badar. Demikian juga firman-Nya: "lnilnh dw golongan (golongan mu'min dangolongan kafir)yangbertmgkar. dni Disiramkan yang air sedang mmdidih ke ataskepalamerekn. tidaklahmereka berbunuhbunlan.merekn). niscaya tidaklah berbunth(yangdatang)sesudah bunuhan orang-orang rasul-rasul sxudnh dntang iht.Setinp muekahendak hur dai naar kali ke lantarankesengsarann mereka.akantetapimerekn berselbih. Dan Knmi Inrikan kepada'lsa putua Mnryambeberapa jimt sertaKnmiperkuatdin dengan mu' Ruhul Qudus.3968. " merupakan pujian terhadap salah satu pihak yang berselsisih.aknntetapinrcreka berselisil.dan celaan terhadap pihak yang lain.. lqtidha' Shirathil Mustaqim Mukhatafata Ashhabit Jahim 106 .Hadits N 0.3966. Seandainya Allah menghendaki.23) ..." 'anhu. Makn orang kafir akan dibtutkan untuk mere*n pakainn-pknian api." (Al-Baqarah: 253) Firman-Nya: ". Terbunuhnya (y Abu Jahal. Di antaramerekn yang Allah berkata-kata (langsungdengandia) ada dan xfuginnnya Allah rcningg*annya beberapa derajat. bab (8). Sesungguhnya Allah memnsukkan orangorang berimandan mengerjafum amnlyangsaleh. mereka saling bertengkar mengenaiRabbmerekn. F{amzahdan Ubaidah bin Al-Harits.l)" 1. Danganair itu dihancurluluhkan apa segaln yangadadalnm pmtt mereka juga kulit (. niscayamereka dikembalikan dalamnya. Syaibah dan Al-Walied bin Utbah. ke (Kepada mereka dikatakan):" Rasailah adzabyang membakar ini"....t mnknadadi antara mereka yang berimandan sda (pula) di antara mcreka yang kafir.yaitu Ali.

{ uep pe4Faq n1re1 euerure8eq PXaJaul qelulrad rgrslla.e8e olalaru uoItlstrruauaru.radeduelraq 1e.treq de:a1rur ueqrqlas:a4 'euregad rypq4 srualurqep lnseuual upp lb{Supdraq 8ue..(ueq urelep ue1 -lnqaslp ntr IeH sPleqInedurelarudo s qeppe fi48nq 4r€ Puare) (917 . nqvnolqpay uqalny.reqanau.{uaru urplpp Ireq /psn4 rqe51 'Irersl rueg 3ue1ua1 e1r1epedal qe11yuDlelrraqlp 8ue-{ eueune8eqa5 'E{araru epedal eleq.rr1 ureyepnlred'uerlSuapa>1 qelep€ JEIIlrpIrqeqaduad emr{PquolsPpu€uaru qe11y'qelnlr8ag 'upDlnuapn1e1:aqe8n[ urel Sued IPr d'uelqeqa{ ueqeq -urEl uef..rnp lenqJaq ue8uap lnse: ered tqrsrlaluaur uep eduelraq lpdupq Eual€{ qeIPPPP{arau umlaqas 3ue:o-8uero 'rBsPpueSuaq 'ue1qeltruadrp uEesernqalE.rubeg-1Y) 'opftu 8uofruo8uoulayuaSunu1ay nuatuq Dpnw onqunhqSoq ..'urpuas Suupp qnpps npafi'qo1ty olaraw opodalua4Yunltptp olanw aprdal qtstlastaq nt! 1apqp!J.lnO-IV urelep lede uerefe1adrpeluaur tPgP 1e.Pru re8eq:aque8uap edueped epe 8wd uPJ€uaqa{Inqrunq -ruaur ue>1r4€q ppe de4sraq lPplr 'u1elSuedleqrd eped ledepral uep uereuaqal rnleSuarulepn qlsqasraqSuPdIeqrd Sutseur-Surseur 8ue.{ lvum ue8uep{ rP uPqsqasad :esaq ue€eqag eleluv !o ueqls!laslod ersnuehl qelepv uPqopoqoy efulnqu!l qeqanuod nfiq uep (seleg lneduelaw P\{elq'tngl 6eg'tv .LOI nAqbegly -nJaurqelepe -rual. 4qa1 3uafrSuan uo1uru1aw qo X 3uo7ua1 :ed51-ueu. .u -pq DIaJaureueurp8eqase8n[ uerluraq 'eduurel 8uu..f.{ Suero puaJp) 'uer{nsmurad uep uPlJuaqa{ ue{lnquruaur uep u1e1 qIPr{ ln88ua€u 'qerep ueqedumlrad Ppeda{ u)laraur8uu€8uau Ie1 'ns1etrP. nunlwbruas qopa\aIJal '4a1uo77t8 DIou 'npnsas lonqnq lryun nuuo!4oluuawaw nYt aYr[uaa 'a1aau rqou 'ryonsas -Sutqotlow pnqnq 4n7unnu8uonpu n1o apqody -rqau rrlts4afiuaw nfiua1taq qnlutq tuany olou-arywas'osautqnwol utp 'nwopoday Dp ua11a33ufi 8uaftodoa[os afru4n&3unsa5 wnpqasSuuo-&uoto qPrrernH eMqeq'nlpo.V nqollbM-rur Inssr ered ue8uap u€qlslTasrad 'r laq -uas p{araru Inlun ue{r{plurradlp Sued rdes leql.fv\qPq lepu Sued nlensas depeq:a1urp r.VlV l-Iep qalo uDlJPnIaIrp Sued lederuu 'rur ueleos:ad ueSuap dFryrl {v 'rw 1eu:nt8eq 'uP.qe.. ffi WmnseU . :epqesraq qPIn1nSPX ffi 'peevrz-zv nqv uPp Lullsnl l uEp rrErplng nqv rrep !€r.

namun terkadangjuga dalam mentakwilkannya. . Kemudian beliau (u.psrlrF{ 't'l sfal tle : .:t F\+#t'.ri alit t. : Ismail telah menceritakan kepada kami (ia berkata):Dawud bin Abu Hind bin Amru bin Syu'aib telah menceritakankepada kami. t-tt..yfu6 y'€. seolah-olahpecahbiji delima 'bersabdi: di wajahnya (sakingmarahnya). sebagaimanayang tersebut dalam hadits Ibnu Mas'ud. t.trg.Nampaknya ungkapan itupun sudah mencakup pengerhan tersebut.1 r. Yangadadalam kumng hanyatambahandari penelitibuku ini. . Sebagaimanayang diisyaratkan dalam hadits Abdullah bin Amru." 1.o '#U'J\i e \b d + q Fi FJr Jer .! ' trl'Abii. lqtidha' Shirathil Mustaqim Mukhalatata Ashhabit Jahim 1 08 .yaitu yang tedadi di kalangan mereka satu dengan yang lairurya. terkadang terjadi pada konteks nash atau huruf-huruf ayat. dari ayahnya. Bisa juga yang dimaksud dengan perselisihan atas para nabi artinya perselisihan yang terjadi kalangan para nabi dengan para pengikutnya. Meskipun kedua bentuk perselisihan itu pada hakikatnya saling terkait. Perselisihan DalamTeksNashdan Dalam Pentakwilannya Secarakeseluruhanperpecahanitu. 1 t.pi ... Sebagaimanadikatakan: Orang-orang berselisih dengan para pemimpinnya. seandainyakisah ini (terbukti benar). agarkalimat yang tercantumbisa dipahami denganbenar. lt *g tri. dari kakeknya (ia berkata) : Ada sekelompok orang yang duduk-duduk di muka pintu Rasulullahffi. Sesungguhnya hadits Amru bin Syu'aib juga menunjukkan hal tersebut. Sebagiandi antaranyaberkata:"Bukankah Allah telah berfirman begini?" Yang lainnya menanggapi: "Iya.pakan kedurhakaan mereka. Artinya: durhaka terhadapnya.1) Imam Ahmad berkata dalam .{ u 4. tetapi bukankah Allah juga berfirman begini?" Pembicaraanitu terdengar oleh Nabi ) Maka beliau keluar. Jadiyang dimaksud denganperselisihanyang p€rtama (yakni perselisihan yang sebenamya).Al-Musnad..

tloluollo83uI o4au 'ualaha4 uutpnwbl tuoqa4 doynpaq8uw1nq Suol tda qofioqtl uae opoda!un(pluuadn1 3uufrtda o[asuaryptltad 'lul lllq uulop oda-ado 'ru\ ouanl onunl urul ryp\ umlb! rnu\r&3unsas 4adas uapnq)2d Yo\raq plt ub8uap psa 2l rynToptl1 luwn-pun ofru4n83unsa5 Suon autal lop!4 pn\ uolSuotualad uonax tu! 4adas pnqraq lnvn uDpldtrtp ryas uaq^l llotlodv iuotltwap pnqrzq )pryn uDlqoluuahpuollbl 'lnlodv.60 t qseN welepueq/suas-/ao ..(uaru qes rp InpnP undrluP)l P)IPII 'P{aJarx) sn8uauruPSas rrIIP) nellaq qpunr nlurd nlPs qeles elnru rp Inpnp r{PpnslPqeqes usSuPlei eqq-€qq unurPN m nellaq llDlapuaur IBlueraq rrep pnl DlelalSuProas Sued) r{pJarupluo-eluo u€3uap Surpupqlp rplutJ rrrre) (sn3pq-sn8eq Erepnes u€p nI€ qrqal 8ue..'awalnap0d)4 'tlopalpwo '( uo. ..lgl: ll.n{S uJq nrurv edps. nerlag 'qPraur :epqpsJaq el€ras r{euel uPSuape)ialalu lJPdr.reqlel I 'prarunH uep rtr>tel Suuo ue€eqas 3ue.peucnt4t-M...ul anuuasrun uzryl\qubl 'nqal $ .ruaur edueSga.:(elp)iraqpr) pqH nqv ulq pn.mu 'elupeuesBrmques:agrqlqlpeH..peusnl4lll4l urelepperur{Vqalo ue1le.lno-lv) bftuuora[u uap nlpl lapq uaqD! Suoi auo1t1 'tftuufi1 buos nlrc uD\ouaquaw 8ut1tsunwou 'afuunl uotpl Suonady nlas uup$npuau 3ut1os uo8uap ln|un uDfiq uDpntrytp nlt uo..lurPH ulq snun rurpl Eppdal u€lPlrraJuaru qPIaI :uellnluelaur peruqy (rueurl) 'u0lt6l r..f..:ptp{raq ue4 upp 'rurol pppdal uolplrraluaur qelal unzpH nqv :ture1 epeda>1 -elrraJuaruqe1a1 qpeeddl urq spuv :u€{lnluelaur peuqv (ureurl) nEIIaqP{eul llp eluPpqPs uDirPdurPduaur 6 .1 'r4pulH nqv ulq prr.{uun{nq uolsPla(rpuele gueg 'edro1a1e1gep'eduqede uep'qre.(e.nl5 urq nrury uep e.ulrlo 'puIH nqv ulq pn^rec rup{ EpedaI uplEluaruar. luelPp pEu Malo uellede.ren41 rurp{ epPda{ ue]€lrraf.IaIeI rrep'e.rno-lv lP{P lnqadu-}nqa.uu16'Z .ualatu -aru nplaq qe[PM'qereur upepPal ulEIEPrPnlal ffi {ellnlnseg eie11 'rSSuruaur prEns e33urq eluuell pqapJaduaurlnqIJ-lnqlJ e>1aJaru elararu Pqg-eqll '(€lpal Suenr uep ue.ueq uep bee::e1. uelep peu {V qalo ue1le^eMlrlc '(peuueqnN) rpEqudJerue1srualas r-u)le 'n '€ 'e.uarx qPIaI.4-1y ..( q1alaru n]ps qrpellSuaur qpurad E.Jno -IV pfta-pfta rliu1n88unsag'ulol Suan uaSuap nps Suali pfia uatlSuuq losawq -uauaduawutp olaraw qou-q|u t\tslpnuaw wEla oww-Dloruas 'blwnotl to\Dm nw\l wnpqaswwn-laun ofruqn8Sunsas \auoqosng.(e lrep /qre.peucnw-Ili..{true1le.{lrrr.4 -IV urrn{lnl^I UEPPraurnH rJPp 't{PwelPSulq pPr.96I 961| ll.\ eq uep bu-re1.( qradasedupeues:1qe eped snlnd:a11epr1 ue:p1d eped seluqralu113r.es pI 'p{u."lnQasJal -{p} IeosleqapraqSuepasElararu nlr Plel 'e{qpqeqPs e:ed rnuraualu renla{ # qpllnlnspg.{uqe.uqplal 'qe..(ea. : e}€{laq pPtuqv ruer..I .

4."perawi berkata: "Sungguh tak ada majelis yang lebih aku sayangkankarena aku tak hadir di situ selain dari majelis tempat kejadian tersebut. diriwayatkan dari dirinya oleh banyak orang. yakni dari hadits shalihAl-Muri.'Il.bahwa ia berkata: "Suatu hari Rasulullah ff keluar rumah.(332) II : 223 menyebutkan: "Hosan.dari Amru bin Sy'eib dari ayahnya.fr Ibni Majah (69)l : 21 menyebutkan:"Hasan shahih. Knranapersoalan itulah orang-orang sebelum kalian binasa. (perawi menceritakanl seolah-olahdi wajahnya pecah biii delima saking marahnya. Ketika itu banyak oranq sedang memperbincangkanpersoalantaqdir. Beliau bersabda:"Kempakalinnpertentangkan yangsatu dengqn ayat ayatyang Iain. 2.Juga 'anhum. bab (10) Persoalantakdir.'-nya. D wayatkan oleh Ahmad dalarn 'Al-Musnad. Karena aku tak hadir di sana.-nya r juga meriwayatkar dari hadits Muawiyyah sebagaimana yang telah kami sitir tadi. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam mukaddimah 'Sunan. Namun sasarankita hanyalah sekedar mengisyaratkan apa-apa yang dikhawatirkan akan menimpa umat ini dengan meniru umat-umat terdahulu. Aisyah dan Anas Radhiallahu lni pembahasanyang luas. Ibnu Majah dilam "Sunani."$ Beliau juga berkata: "Dalam soal yang sama.Al-Bushairi berkomentar dalan.Al-Mishbah'. Yang senadadengan itu juga diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dari 'anhu 3).(&5)I : 33. lqtidha' Shirathil Mustaqim Mukhatafata Ashhabit Jahim 3. bab (1) Riwayat tentang Ancaman KerasTerhadapKebiasaan Meributkan SoalTakdir." Diriwayatkan oleh AfT:tmidzi dalamkrtab "Al-Qadar-. Dalam salah satu dialognya beliau (Amru bin Syu'aib) pernah berkata: "Kami telah dilarang untuk mempertentangkansatu ayat dengan ayat yang lain.para perawinya terpercaya. 11 0 . dari kakeknya.Demikian juga sekte As1.Karni hanya mengetahuinya dari jalur ini.l7B. hadits No. Jadi. Imam Ahmad dalam surat yang ditulisnya kepada khalifah Al-Mutawakkil juga menyitir kisah tersebut."1) Hadits tersebutdikenal dari Amru bin Syu'eib." Maka dari sanalah(vakni dari meributkan soal takdir) munculnya sekte Majusi yang menyatakanadanya dua induk segala sesuatu:Cahaya dan kegelapan. Hal itu diucapkan karena beliau mengetahui akan kerusakan besar yang tirnbul akibat menyelisihi hadits itu. Sementara Shalih Al-Murri memiliki beberapagharib yang diriwayatkannya seorangdiri.AIIII Albal1i dalam "Shahih At-Trimidzi '. diriwayatkan dari Umar. bukan merupakan tujuan pembahasan kita di sini.Dan kata hadits Abu Hurairah Radhiallahu beliau: "Hadits ini hasan glarib. : "Derajatsanadnyashahih. Al-Albani dalam Sialr. (2215) : 300. pokok persoalanpembahasanini adalah sebagaimana dinyatakan dalam satu hadits bahwa: "sesungguhnya pangkal kebinasaanumat manusia adalah karena: Meributkan soal takdir." Dalam 'A*Sunan"disebutkan bahwabeliauberkata:" Hasar gharib.

{uaur Suel urel-trr11uEp qe.{ut.un epe.{1i-.rqeeqs .tII lplef ue\e$npuary teq\V 'e.{plurJad rn>le8uau nely el111-qelur:ad uelelsnpuau unrueu.rad e.\\eraqIpt rur elsalxas ruplp E.{urunr.l up{lere.l fuq>le]rp rrup uelrldnJ .u uelenq:ad-uelenqrad ue?uop edu -ue>18o1eue8uatue:er ue8uap qe11y uelenqrad depeqrol (ellnp elar -aur 9ued) uesele ue8uap serelas uuye[:aq3ue.{ueq 9ued urel al{as-allas euis (qeddrrepeQ)Jurlerun eiu .rrpbel uede1a1a1rnle8uatu e>1a:aur e?Surqas elN-r-lpluurd ue8uap elN -uelenqrad e:e1ueue13ue1ua1:adruJru plararu pIrlaI /lp.{nlens.s uuldelauatu elednraq plaral \tr uplenq:ad nles uplnlelalu ap.l 'e..nel3ue-.vrqequedeSSuu ue9uap e8n{ 'enp epe nlr uelunq:ad eldoua4 n.{true1qeqa1 )el uplr{ElurJaruau UPI€ Iei ercl 'nlensas uE)JrpIl?luar.unlaqas r.S u r s e u rp u a J p X I r q p l s n r u d e S S u e r p n 1 r ' e l u e n p ..rsnleru.rrpbe1uplplsnpuau unu:eu.{11 -r.LI um nlpuo1Eis r{e11v upsplp lrq8ueluagaduaur Suel 8ue:o ledueq c.{ue4euaqtuau ueSuap edursuatsrsla qeluEqlrl Surspru ...{qre.ls 1eg e.{uqnuadas resen)rp runlaq 8ue.l...lplit Sue.iuqn98rmsa5 lesos 6ueA allos rebeqJag lJeo'ltpbel uelelsnpuaw dellS qatg uellnqulltO6ue1leqr1V de)..u qplly plrq €^\qpq uBdBSSuB ue8uap nely eluurel uelSeqas uplnlelaru )nlq)pur ppp preluaruas 'eduuer8eqas ue)n)plalu elueq qr:y1y e./{qeq ue>1e1e.uqeq uee8np ue8uap nel17 qeqnraq )eprt uep rlsed leyrs:aq nll qellv uelenq.{ur..niq urq ruLuV strpur.{ qelesprxqnrnlas upp )nlaq-InlJS respn)rp unlaq uep e.no-lv ua4tl1qw$l 't|L{D1 lupl1 uulp4 3u'r/i ulurw llt)ltlblnlul L14uur plia) urtmnp n1ol uutlD! Suul udy.{-strppL{ eFutrul:ededrp uen[n1 uuta\n DpL)dDl uliuuapos.Lad \L. '(LIt.1!S 'rP ueds 'ursl-rnpl utsp ue:efe r:elSur8uaru 4e.. a11as elnd uetlnuac 'lp.e n p a 1 r u r l e d r t u ededn:aq plar3rx elrla) e.e.reJaq nlI 'e^uuelrlpqal upilrplpluaur uplp pr 'nlpnsas uplqelurJaruaru erq epq e3nI uurlrura6l e. :epquslaq nerlaq nlr q€qas qalo 'edrrue?uapue1re1:aq 8ue.{sr3uar.nqeq uee8np ue8uap nlrp lu€lep 8ur1ed Suel uptesasa) epedaq snun: -a[:a1 e1a:au e33urqa5 Inlqler.u'lnqasrJl slrppr.{ nlensas ur:13ue1ua1rad -uralu SueJoasaselqaI 'rpeLal nlr urpJriru.

nj. n l n n t - : I rr.bahrva ia bcrkata: "Kami pernah kcluar bersama Ilasulullah ff ke I lunein. kamu pasti ikut memasukinya . sama dengan bulu dua sisi anak panah. An-Nasa'i dan AtTirmiclzi.-t o r. | 4 .32.41-Ib.Seperti firman-Nya: "dan kamuptut menperbincnngkan tilnn) sebagaimnna (At-Taubah : 69) yang merekalakukan.i. itul. bahwa Rasulullah ff bersabda:"Kamu pasti akan mengikuti kebiasaanumat umat sebelum kamu.a yang diri*ayatkan olch Az Zuhri dari Sinan bin Sinan Ad-Dun'ali dari Abu Waqid Al-Laitsi.rl. buatkan kami D:ntu Antunathlarn seperti yang mercka miliki.\'-: Shahih."lt Diriwayatkan oleh Malik.Diriwayatka n juga oleh Ahmacl dalam 'Al-Musnad"y | 276. bab (17)Sungguh Kalian Akan mengikuti Cara I Iidtrp Orang-or:rng sebelum Kalian.dengan hadits atau As-Sunnah. Demi Dzat yang jiwakr-rberada di tangan-Nya.iS S V "Hai Musa. . f*.rrlr1r A t-n rm id? i " \l:7 | ) ll : 2.'as..A l nt hi s .vak.. apa-apa yang terdapat dalam Al(kebaQr. Sampai kalau mercka masuk ke dalam lubang biar. 112 lqtidha' ShirathilMustaqimMukhalafataAshhabit Jahim ./dari kitabnva 'As-Sunan Al-I<u bra'1 Lihat juga "luh fa tu I Asyraaf"XI : 112.t 4.. P o h o n i t u b c r n a m a : D z o t t LA r t t u g n t h . sung guh kalian tclah mengatakan scbagaimanayang dikatakan Bani Israil k c p a d a M u s a .(Al-A'raf : 138j Dalam hadits: "Srtttggultkamu akan mengikuti cnrn hidup orangorans sebelum kamu. t:S Up : U L." Maka jawab beliau: "Allahu Akbar.rir kebiasaanmu. siapa lagi?" 7) 1. Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dalank\t^b "Al-Fitan". Telah ditakhrij sebelumnya pada an'al kitab ini. Al-Albani menvat:rkan cialam "Si. hadits No. apakah mereka itu orang-orang Yahudi dan Nashrani?" Rasulullah S menjawab: "Kalarr bukan mereka..."-." Telah saya paparkan jr-rga apa yang dikeluarkan oleh Al-Bukhari ' dan Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudrr Radhiallahuanhu. Kata beliau : "Hadits \ni hasanshahih. buatlnh untuk knmi sebwh ilah (berhala) sebapaimann merekantentptmyai heberapa ilah (berhgiit)".rntaranya: Al.r'i d. a k a k a m i b e r k a t a M kepada bcliau: "Wahai Rasululllah.(2271)Ill : 321 .rm kitab .!.l)iri$'ayatkan juga oleh An N.. Kala itu kami baru saja masuk Islam.. Kaunr rnusvrikin memiliki satu pohon yang mereka gunakan untr." Di . "Mereka bertanya: "Wahai Rasulullah. 2.'.fr'e.rr'an.rkberibadah dan menggantung senjata-senjata m e r e k a ..Lafazhnya: "Sungguh kamu akan mcngikuti cara hidup orang-orongstbelum kamu.

.tp4uJulas Sunn-3uan nl a4antu ryn4ndy..'qeq'uellndurrsrpledep ru urBuaq 'ueiurp.wq'nlluo. upp qpllv e1a:rp Suei uulunq.1 uebuetel qetutltpq r r r r t 1 r 11 r ' .r5 eluueppprJqa) rur)e.qr-uaur cHn[ lnqosrJl slrpeL{-sllpeq eueu:re8eqag edunlelad depeq:a1 ueelc: sn8tlelas '1nqasra1 Elraq slaluo] LUelep rpe] slpeq entuaS uerpe[a13ue1ua1 u .ur.. . i : . . .ro-8ue:o 'rue. L'1alary.^reuro5 upp €rsJad 8uB.r.lturp Suel e8n[ uerlrr.raclqulupe uenfn1 qe1n11 r.i(nlpnsas IpuJguaur rlrurJq pfesnlr eluJq rnqelJ8uJru unuluu ?lnqasJ3lrDlSunLU ?ued r:rp uepdnrJiu.aq 3ue.ert nley 6ueJOledruoIua1r.{ ue:euaqal epedal 3ue?ad:aq per.rn$ 1y upqedy. i L r .{ eduueSuclupal lpruele uep Epuel-ppupt re8eqasleuretl t:er1 ue8ur.{puuns-sv uep ue.lupl-'13ue1a(uau. t l l p l r l c .Ztnqas -rat upSuerel-ue8ue:ey qepoe.ueqnl\tr ffi rp de1al Sued ueSuoloS epe dplat uelp rur leun ue8uele>1 E^tqeq ue11nfunuau e8n[ r:rpuas r.{ up8uoloB) 4afiqsuuw qatoql rryl -tunIqellpdupq rnlptuas 'lnqJSJa]ueBuerel eduepe ueSuJC uplesasal uelep leledaslaq uele lppr] pgnf €Iararu e.|-utut n4|aLun.. . l l n l ' .'' qr .tqofinlt$u>I luqa 'ntDtLt(tll uup L1/s)ad ublnq nup\.uPrnH ffi nqv rrep rJpq)ng-lv qalo uellefe.:o-8uu:o ue8uap r:rp ueledn:a.:urtuu1taq 'p43ua[as twap p13ua[as 'n1upp)al uuslu ryrun-]awn 1u[a[ t1n4:.lnlo a:t?u>l qP.{Jtx ur?p )r1r -nq 8ue..{ ede uelel:.{uaur e. u : s:'1 t .ueq . :uL'Iptplrp qaloq lsprl qellllqef depeqJalrJrO ueednJo^uod 6uero-6uerO rreOqeptel re6eqJag ueoueJel rnqelabuohl 'rut ueseqequtd 'e. ede 'n1r 1eq rpe[:ague>1e ue1>1nfunuau qplal r{euuns-sy upp ue..d uu3uerel uellp88uruatu 8 u e .neqrp 3ue..rpr{rp Sued e:e>1:ad-ere4rad edn.(uqn33uns. 1 .rno lV euJrpx . {e r s n u e u rl e r u n p J p l u e r p e p e I e p r l p i u r p p u e a s ' e 8 n ( u e q ' l n q a s r J l u P l u o l o F n sr l r r r J l I plrl uBlrpefuaur re8p'eop uellnqe8us^ eqer{ 3ue qellv Epuda] uoqoularu Plr) Pduuern lPnI qequreiJaq uPp r{olol L{Pqluuuaq tnl -pruas /ntr (ue8uoyoyad uaqrp 3up.^irLIEg 1euer1 rreq eB -3ulq r{alo e.'4ud"*itstur.(1q-1nse.rllspN uep rpnqeA 3ur.. u r r 1'. 1 q l 1 1' l -nqaI IeuJFuauJ e. r 1 11 '1 q t 1.. n t t t :q1l"toluaunotpg .:PpqPsraq uellnlnsel e/r'.r Blsnuerx qalo up{n1ellp uele 3ue.. .

1'14 lqtidha'ShirathilMustaqimMukhalafataAshhabilJahim .Hadits No. Kemudian.tk clapat mengingkari kemungkaran. Atau ia melakukan kebajikan-kebajikan yang dapai menghapuskan dosa-dosanya.) Pengingkaran dengan hati adalah mengimani bahwa perbuatan tersebut adalah mungkar serta membencinya." Driwayatkan oleh Muslim 1) Dalam lafazh yang lain: "Kalau itupun tak dapat.. atau kadang-kadang dapat menguranginya. dari Abdullah bin Mas'ud. Sesunggr:hnyamanusia vang mengenal kebaikan dan m e n g i n g k a r i k e m r r n g k a r a nl e b i h b a i k c l a r i y a n g h a t i n y a m a t i c i a n tak dapat mcngcnal kebaikan scrta t. namun ia terus menjalankarmya juga. Dan itu nditlLlh selernah-lemalmya [rnan. Kalau hatinya sudah tak mengenal mana yang baik dan tak dapat mengingkari mana yang mungkar.nnka hendnknya ia merubahdengan lidabrya.hadits No. Tidakkah kita tahu. Kalau tak snngguyt juga. terkadang seseorang bertaubat dari satu perbuatan. Diriwayatkan oleh Muslim dalam referensisepcrti sehelumnya. hutdaknya ia mcrubahnyn dengnn tangannya. seandainya kita tahu bahwa banyak orang yang tak Diriwayatkan oleh Muslim dalam kitab 'Al-Iman". "Bnrangsiapadi antara knnu ynng mclihat kemunlkttran.(. berarti sudah tak ada lagi sebiji dzarrah keimananpun dalam dirinya. bab (20) I." . atau melemahkan hasratnya untuk melakukannya. Kalau keyakinan itu ada (pada seseorang).enjelasan bahrva Mencegah Perbuatan Mungkar Termasuk Keimanan. Meski belum diamalkan.Kalnu ia tak snnggup. keimanan tersebut tercabut dari hatinya. berarti di dalam hatinya masih ada kermanan.(50) I : 69 . bahwa Ilasr-rlullahlgi bersabda: lJ lrliccuJl | :'. . Demikian juga.19) : 69 dari I Abu Said AI Khudri.70.atau menghapus sebagiandosanya. maka hendaknya ia mengingkaridenganhatinya.. kalau ia benarbenar tahu bahwa itu kemungkaran.rukan dan meyakininya sebagaihal yang dibenci Allah saja sudah merupakan kcbaikan. Bahkan manfaat ilmu dan keimanan itu lebih besar daripada semata-mataperbuatan yang tidak disertai ilmu. 1. 2.

.1 y l e i e .. c .'1 } (.-. : rlpllv ueuJrl r1pl€peJrJeI 3ue-ro-8ue:oue8uap rrrp ueedn:aduad u e 8 u e : e 1 u e > 1 1 n l u n u a uS u e d u e .-21. ( refr o'c.uut.\\ qulup)nq Suurelas unurpN 'nurlr rTr{p ueBuete) leduuq ledepuad e3nI uurlrr-urg putuqv 'e1. .{plt:s uped. ..]up)qefl p)JrJrx nurlr uelselafuau uBp ur]rpuaqJ) uelrldr...\{ur(J lr?. uele n]r pmr1eqH' r{ellnlnsed r{alo uplptrraqlp qelal 3ue..i ..pl rlr.. :(potuluaqnry) unlolo4 nwuy 4aluu8ut['uuwuaqSuafiSuoto-8uuto ntp. i .{e.r...u2l.q!..4{e 'Egl: z I Suepas rruel '(ue>1r1eq:ad qor) rul.{ ue:e>13unr.uuy. ' .#-/-.::----t kl{r.....leurl ledepuad enp rrep 1e.t.:llululla&n4tda1a1. i::.lpqurad elselunuar.1 .pru Jpum.laq ueqr[e.ra1ue1:n8n88uar-u e3n[ 1eg nlr ler. Suan-|uoto ' 8oq utq .:\-{--y:l 1'v..."4lprd \uali uaosrys nlny 3uaf. ) . :u-ie1:aqe3nt qepelef 'uoldern plaJaru €serq Suel ede ueldern8uaur urururlnru urnpl nelel elns IEprt r{pllv p)el 'ue1a[are8eqasrpnqe1 rr1pI 3ue:o-8uero r{alo up{]eluolrp eserqSued uedern nll (utur.:."-.-rrA..ueBn[ e8n[ lepll uep .oul1llztn.uap ' . \ . t i .qa1 uelred -rue-{uatu ueqrfe.: .qa1l8uap. .ur: nles r.ua1 leBas 1n1un eBn( e 'rur ueleos:ad rFeq snsnql r{plIEpll n1r uede13ul nlplraq unrxeu 8ur1ep redues (! lelurll r:er-1 rp qn8al 8ue.itl1uaq uesr?l11 Var.ueir-raur1n1tm 3ur:1 epeda>1 -eq8uad rpefuau IEI n1 I€q !o13untu uelenqrad n1re.^{qpq rqpN qalo uolelurqrp Suei udp selp 'qpllV rf eq r[nd u1r-'li..-r:aru r.r6 rednJo^uaW ueOupJE-l uelln funuoW6ueAue. Cr-.u u Inlun nlIp.ro-3ur?ronlnqeq.5 ffi -nlr upspr.{ edulerun ue8uolo8as upe du1a1 uereuaqal sele ue>1e e..{e uep r{upelpO (pg1 : qerebeg-ly) .rry :H lqeN epedal ue1u1 e -uSuaru eserq rpnqel 3ue. . . t .ru /lnqasJal ]elSunur uelenqrad ue11e88uruar.1 e d e E r e l u e L C I JrJpy6uero-6ue. : n f .* .i r{.lnO-lV le^e-le^V rpe[:a.lex nuqJ /grrsJ leqrl ue{elrs Inlun PpPd nrqletrf qPlJt uep urrlsnln{ ur_1p uet{)ln[-lv qalo upllu^e. .1 lnrnuaru relSunru n{eu JnJ.(rrs.na1 e8n['ue:eu.:c Elelraq urel 8ue..r'rqeq rnleliu.-t 'r4t -v1 4 ..9tt 'tur qElrl )uey 6uero tedruaAuary uebuere'l fleO .

.:ttggttltnt1t (n11tlg-oranr yail:{tttcttteci'h br:ldtngntnnrla dttt rrrrekn (terpccnlt) tidnk adn scdikltpunfrrrggutrg golortgan. ' ..J-ii-i." r D i r i w . .nltslimin Scbab cleng. . tL. Ir ' ':rr.y.-. r n g k . i $=-j * . .ii-.i''J-7 9tt .Jj .. ntcnjadi bebcrnpn jau. Abul Alil'yah meny. . r f i r c l i r n m c n g i k u t i jalan rnercka yang akan mcngharrtark..rren.l. :.rdi kannya.rr pada masa jahilivah. a y a t k a n o l c h A h m a d t l a r i . iI a-ie LZ." nterekn Dan sudah dimaklumi.menden€iarkanLlcapanmu!" Dengan ucapan itu mereka bermaksud mengejek. v a n gd i n y a t a k a n o l e h A c l l D l a h h .r.. K.Juga firman-Nya: -. .: . Sebagaimanadifirmankan Allah: .A l A r r f a b a h w a i a berkata: "Konon bt-bcrapaorang Yahucli datang. "d t n u r n rrcmbcnci apa yang clitrcapkan maksucl mengejck. k a m i a k a n c l c n g a ro m o n g a n m r t ) . f f r.tr muslinti n cli lararr mengtrclpkannva. bahrva orang-orang kafir telah memecah belah dien mercka menjadi bcborapa kelompok.3. t. r t t m n l t r : j l i r ir n d i l a r a n q m e l o n biasa mengucap tarkan kalirnat tcrscbut. v a l .i.. ".t. . dan tidak jclck rnenurrrt kaltltr t.] \t.. t ny a n g l a i n n t c t r v a t a k a n : g " Raa'i nt sanL . Scstorggulnryt urtsart nterekt lnnyalolt kepndn (terserah) keltadaAllnh. r k a I rc l i r i d c t t g n n o r a n g o r . . f: tti..rrritrr mereka t e l a h m c n l e r u p .Lr -lrt \I r. rb a h r v a k .i. Ma ka katrr. N{eskipunkalimat ittr jclck rnenurut orang-orangYahucli. r-. t .-:t ir|'p}ic \.--: -' ' gt-*:l ir:rl : . .-'-.1. i. \ t h i 1 .rr." ak" D e m i k i a n j u 5 .i " Ses.t.c.rhasaorang-orang Al-Ansh.r.ttakan: Scsungguhnl'a orclnu-orilngnrusvrik b A r a b a r p a b i l a c r b i t r c a n t :c l c n e a n s e b a g i . a. . ' :. n S e m r r ai n i m c n j c l a s k .. (. 6\ t g-l-:-J " .-t )J'\.abmu ttrhntlnyt tacrrka.tanrncrek.i]l "Dan janganlnhkanru menyentpai dan yang bcrccrai-bcrai orang-orang 11 6 MustaqimMukhalafataAshhabilJahim lqtidha' Shirathil .j!. Ucapan itu tcrgolong ucapan jelck di kalargan orang-orang Yahudi.r.^' . Maka Allah l.'1111 i orang-orang Yal.k 6.rt-rdtcrscbut Athaa' berkata: "ltrr mcrupakan b. r . ketnutlinnAIIah akan nrcttbcritnhuknn (Al-An'am : 159) apn yang tclah ncreka llerbuat.rn kcpacia tujr. J.dan berkata:" Jlaa'itla s n r r ' a k( C o b a p c r h a t i k a n ..rorang-orang Yairr.

".(e r ' . ' . ^! ! d?iT"t..t r . .u rlelat r.'rnt. . . f .tnlly r1n33uns frrr:rt.rr.. 'u4atau daprytaqnruclootol urrxrlsnrx utrdytltpast)po 4ap4. . ...r*i.-. upltu tryanw apadal 3uaytp 4apnns uolutulrtu lalataLu upuda4l 8uvfi 44rrc1 quIX-lV uay8uapptp Suali Suato-Bttato t1n1aq 4tnadtaq Uoplltpq uae.p1 --1aq-:1-r ..re1:adurelpp e.toluo uae..r.l !.rnrrnr. . 'A2 .Ii <4Cr'J-"t I .i" @)1'rr":'r'1 '"== ".-r.1-.\ . tluqnS8unsag.-.. r1r'rrfq) . :rT.1-ueru:r.. a/'-tFd ' '..roenp euc:ey nlsruaf rJep leserJq erp edustual r]ep lesEraq elu5. :ffi IqeN epedal uelse8aurr.tc /prp IrlselurJl e{e5.-o.:uayayt8uatu Suuto-8uoto rwasl pj..r.'. .{ut1..{aJarx ue3uolo8 lnseur:a1 er nlr e..2' rttt-?--r. :rpnqe r.t a . . ruu-qqo>I uap ntuapada4 uu4un...... #. lauapl un4 udms u4ataw uujut:t tp uuoua(p4ttup uutptsntuttduqplEutl qupl nuax uae 'Dlatlu t oluo lp uu4ffiuuqatl $nq uatlp4t:1 ullp uuvllqlnpbl ququouelu ubnu uaq...tntlp3uali uu. + .--"r€ '-:. eBn{ (p : qeuldfeg-yy ) .1p.. ^ t'.ru'prpjJad uur?eqcs urplep urpl 8ue:o nrruau llue{ uders..' { r.' ' i :el111-uer..lellv (t9 : qepreel4i-ly) .r. :8ue:oasasrrpdp:n pu . t..:. . -...- ) .... b 1...9ue:lq uucl upsnrn lrpp r-lp sedal:aq reSe ele8asruelep (elun:ruau lepll Intun) €>1alJLu 3un33ur] une{ ln}unuaur ntl ' .:-1 Cq.. .ul.'o1anw npoda4sula[ 3ntfr ut8uutaqa43ua1up 4apnns L[stpspq .> t'l{:r-tn =:" ... .€ 4l. tt t t ? -lt-? q:-. .-...(ueqStre. t . :e..-. ' '' '''-.-.t. 1l .'edeslnsuu:a1 erp uep -arp) Er.r"Juarx u€rurrJraq eHnl qe11y (tr1 : qepreell-1y) . .r"i..tuotsoSl 1p Sunl o.Lll illey 6uuo ted oluayl uebueLel11eg ueurlrJrJq qe1ly srual uBetues:ad epp nelpl eues ledcp uele e.):--.(1....(: r-.\ 'l 2 t :t / tt:.' :liT. eBnI eueureFuqag (90I : uerurl r1y) ..1 .'-*n. ]Duurl'luaq uduus ulnueq l uup uuluButud tltzluntp uo4yqwli 11u0X aloru:u/itun8uap tr4atau ttutlttsnwnd ualudnlau1a[u'uas) ulanut uaqtpLlaplu\anw Suafradauup uaSmpqas 'a4anwutn[ualndyqwanual qrpl 3unfitpu ' Suuto-Eutto rdaqal .. 1 C{?f(: \ .

Sesungguhnya dua orang yang berbeda dalam setiap sisi pada agama mereka.-.. ' .i eJ:" .": 1.. " Bila Allah menjadikan Rasul-Nya {! berlepasdiri dari keterikatan dengan urusan-urusan mereka (orang kafir).'fj 't'r11 auJ I 'a. tr 4!lJir!:iJr9)-.i mereka.ii< ! (D 1..).i .. "Saya tak bcrtanggung jawab dalam hal ini." Sebagian antara kamtt termasuksebagian d.' -i:. . bila salah seorang di antaranya ditiru. \Gi. 4! l| " "rJr\ e -t .304.. yaitu ujung dari hadits Al-Barra' binti FIamzah. .juga akan b e r l e p a s d i r i d a r i m e r e k a .' r... bab (6) Bagaimam Selorusnya Mertulis Ptrjanjian "Illi Perjtljintl Bahion Fulan bin Fulan Mengadakan Perdamaiatr clengatt Fulan bin Fulatt.6.. Diriwayatkan oleh Al Bukhari dalam kitab "Ash-Shuihu".:t I -^tiri -a-:1-J -. -Barangsiap.v ' !:i ' uft:. Allah berfirman: "Ji?Ai a:.i:r .3'... yang lainpun harus diselisihi.p) !l 4 uJ d. maka kaum muslimin yang mencontoh Rasulullah ff dengan sungguh-sungguh ..(2299) V : 303 . 1=. Justru saya berlepas diri clari semua urusannya. ' . 't G. 1 7 . U r*t ol. S e b a g a i m a n ab e l i a u b e r l e p a s d i r i d a r i mereka.yang meniru mereka.ili.J 't O) 'i' .i | Lo).J .." Artinya. 11 g lqtidha' shirathilMustaqimMukhalafataAshhabil Jahim .hadils No. .9 b i..1 t At 4 -SiG.'i^:-Jt J -.1.. tl t. berarti tclah menyelisihi beliau H sejauh mana mereka mcnyesuaikan cliri dengan mereka. L.. . I "Aku tcrmasukdirinru datt engkau tertnautkd[riku. ."(Ali Imran : 159) Sebagaimanaucapan Nabi S kepada Ali : .. a.1i.Ja-:J/ alJl--."33l Demikian juga ucapan sescorang..-.-!aJI! a (" ::'.4 - -c-1) . V D VJ. saya tak ikut campur dalam hal ini.rlc iv n.

. ..Lna4 'tun! qalllwqai uap 'tuol 3uo1ow4 Dlotu 1oynaqSug lual 4ryundua lrwo4 t1a9[aau uag nliu1ttltwaunuty dnSSuos Surfi tda rwo.:.'.' ': .:.{eupp 'upun{pr:npqv urq ..l '.: t.)) [rd:'rvr-r.= .' K 4r5-v ca-t *r. aqw$!qtdruay nrnsas olwapw Suwoasas lopll -no43u7uptda4uop luol qqay o/i rtuvqtloyundwy..uaw art11-t1upua4a4rp Sual 8ut4ua1 nwa4 8uafiudars nuttiuaSuauqo V blDW ny nwunlunqtad yanqruaru qbllv alntsru 'aliuuo4rliunqwafiu uqo uoBuap uaSunqr4tad -aw nnnl nory nrugaquopp lp tpt 3uofi rdv ur1n4aprunruuya4r[ tp uo1 trunqry uop yr8uu1 apa3unfi rdu vpBasq fqvnv uuofrundaa. - (riJ (ro-o. nqvllotqpoy leqeqes ered uo1 -qesnduaurespral nlr leq ...i' . .r1 -.rrlq Uellnlnsel epedal unrnl elrla)..'.1 fir.t . lr' .. l ' .mQly tpada4 uup qallv uop lofr11-qapuaqaryp udus ns4tfr..v.r:e1 '1unq uep lr8uel rp epe Sued ede ele8asr{el-qpllv uee.WZ : qerebugly) . -i r::r ete! 17 (\(-<?-:1r.. .... ...:el€Iraq ede:as1n1n1:aq r?uelepuaur e{arauJ p:l€IN'wllquo... ..-'.i" -(vt.:(uopraq opfiW) lwnl oll! !uo4 wnqn7na73u7ryu1utBun[ 'aLuuo4u[n4tp 8uafr1ut1t4o[a4 uop) aqls pdtprcw utp afruuo4o4usnrp 'tfiuuodn83uasa1 un8uap uapl ayt1ad 8uafi quotpbqa4 lodopuawq qu1 rubqaquaut ttottv '.{ueleurp rupqaqlp qplalnuDI 'rqel1nlnse1 p{aJau uelpnrua)i ffi qellnlnsed reqeM.' ' l . .' n1l nuuegenqrad 3ue1ua1 nr.p.ntlollot4po>I r{ErrernHnqv rrep 'eduge. ' r.' .. l-::? (i K $-t<\iLre 7l1lt \) tn tF .:uoyoqa8uaw utp '.-.. ) . ".:(uo4a '4a 'vfrp-1urya1uw-7a4talaw npadalutwuaq o/iuunwagutwuaq Sua/i V uap aAuapoda4 ut4urun1tpSua/i Sutto-Suan uptd uaytwap 'aftu-qqay 'npnsasa1a&as asanxoqory uotuuaq qul4 psad sDlD uo..a-) @.(unda.: n 7.{ ede ueryrqelaurnr.{uaul ueBunlrqrad lEnqruatuuele e>p[ ueq nrubl nele nurl€q urplep rp epe 8ue.raw) '..N :'l 1 .<-!T3.eiopaq pr pmqpq ffi tn1uo.1 1a1 '!*o4 qqoXo ur11nryd nu48u7qalua8ua[ Suufi apodaq lwal wryaqas nDI apadasl uquaqaqnt43u7 vuaww8aqas 8uafruaqaq Suan-Buato Tanq ' rdn1 uu4uaqaq noq8ug t1o1ua3ut[ qqa>I '1a1aaaq na1u a uatr4 aptday !wD! 'twu4qqt+Io4... .:T- .+.:luopnqbp.e...Dl tunl uop n8uap rwuS1.penv{V uep ef.€2.tt-.ruey6uelo tednlaluary ue5uerelfleO 6tt 'e.)-.(uln4ruaurrurel ndrueru3ue. o-fl :rn-e-l. r<'. ' 1 .. Ip :qellv upr.u-quleqg uelep uelleder*uaur rurTSnJ rxprul I dapt1taluaa4qu18uo7o1 OeZ . f ..1. a\'dt ! ' .ue1ue8uap qellV edersru'eduuelrdunqura.. .41q 8uafru.afi11-psat Dpnw -lnsat ttap 1uro1 tnluu uttppaq-opaqwau 3uali ua8uaplundguatoasas uup lo8uawa1ata1t nrt511nsat-ptsat nrt51-qr1r1-qa7t4 tr 1 lapq twax.

t'ritntu dariRabb-nya." Allah menjawab:"Ya"' tak sanggup Kemudian firman-Nya: "Beri maaflah kani. malaiknlnnlaiknt-Nyn. (Alknmi.Namun ketika turun berupashalat. (Mereka Knni antara mengataknn):" tidnknrcntbedn-bednkan siscoraltgptol "Kanti (dengan dnn nwtgntakan: yanglain) dari rnatl-rnsrtl-Nyo"." S€telah AIlah-punmcnurunkansetesudahringan (untuk mengr-rcapkannya).berjihaddan bersedekah.Engkntkami.La[u knn katakanldt: dnrt lnnggar? Justru tempnt ampunnn Engkau uahai Rabbknnti." (Al-Baqarah: 285) Allah menjawab:"Ya'" Kemudian firman-Nya: "Ya Rabbkami.janganlnh Rabb salah. mendapat la (Merekaberdoa) Yt :" alntan) yang dikerjakannlla. kami tak mampu mcmikulnya. dan lisan mercka kembali. knnti dan olehdua golongan kitabsebelunr "Knnrimtndengnr. knntitnnti. kitalt-kittb-Nyn dan rasul-rasul-Nya. u)a Subhafiahu Tn'nlaTidnkMemhcbankatt h a d i t s N o . kepada Allah. dan kepada Engknu-lnh (hukum) ayat itupun ayat tcrsebrrt.janganlahEngkaupikulkankepada kami apa yans kami memlkulnya. makatolonglah lah Penolong Baqarah : 285) Allah meniawab:"Ya. mendapat siksa(dari kej Engkau hukunrknntijika kantilupn ntaukami berkami.arnpunilah kami terhadap kaumyang knfir"."(At-Baqarah: 285)Allah menjawab:"Ya.Lalu AIlah menurunkan: "Allah tidakmembebani mclainkan dengankesnngseseorang sasuni dan palnln (dari kebajikan) ynng diusnhakannya gupannya.1 1 6 . 12O Jahim lqtidha' shirathilMustaqimMukhalalataAshhabil ."Apnkah nhli knnu: "Kanrinrcndengnr.Allah lalu mcnmemerintahkan 1.bab (57) Pcnjelasan as g Seseorartg Melainlort Sebot .janganlahEngkaubebnnkan kepada kami beban yang yang sebelum Engkaubebankan kcpada orang-orang beratsebagaimana knmi. (Mcreka berdoa):" dengar (Al-Baqarah: 285) tentpat kentbali". dan rahmatilnh kanti."Lalu firman-Nya: "Ya Rabbkami. merekamencrapkan Setelah dimansukhkan."1) agartidak menyikapiPerintah mereka. ntereka Altltunilnhkamiya Rnbb kanti dan kami ta'at". Al-Qur'an ynttgditurtutknrt ktyndantln lah itu: "Rnsr/ telnhberinnnkepada demikian orang g tlnn1 pultt orn ltcrinnn.:!an Dia Mnmpu . Nabi iuga merekauntuk mendengar dan taat."Maka Rasulullah ayat knliannkattnrcngntnkan se|tngairrnnn dikntnkntt ynng H bersabda.shaum.Kepada-Mu-lah memohon merekabiasamembaca ayat tadi. ini kepadaengkau. Nabi ff memperingatkan Allah Tt'ala dengan menggunakancara-caraahli kitab. ( l 2 5 )I : 1 1 5 . Sonunnyn l. bahua AIIah Diriwayatkan oleh Muslim dalam kltab "AI-Iman".

.( Suero rfuaqrxaru r{pllv euPr-urPSeqas 'uplpueslplrp nlr p.peusnAJ-JV. qe1i.u 'qeluerlruraq 'DIararx PoP ue{lnqPSuaru r{etal qellv P..91 : yer.IlErI9InzruJ.. Dli]lirrr tprrd upu uop uuqaq-uoqaq olarau Lull Suanqutautuoq.. ... Suul n33ua1aq-n98uapq 'sEnI :DIaJarx Lnp qP'Isuaul ueurrlJraq qPllv e){aJarurunl3qas leun-leuJn up -pdal uollnlldp Sued eueune8eqasup8unSSuel uep ueqJq-u€qaq uep Dlararx urp uelsedalaur q€lIV e8Sunlas nll P)laral'Ijuelunqlod IrnIL{s ..3uP[nqluaur opo G" uolsl tut)lup.qepVIV.uneqs8ue:o) qe}uuauraur egnf npllag .uur6 111 :y1 uer.{uau 8ue:o Suerelaru e8nl rnr{ps uelpru Inlun (r..(ueueBuuai elrqede r€induau dela1 qe11y unureu 'u€Iqrfemrp upp upluelpr{rp 3ue.{ slrpeq uelledepuaru r. :r.(N-upluaqrp 3ue.ut)t4apuada1.te1rl uelsela(rp Sued euerure8eqas qrqeqs nlr slrpeq 1e(era6 rbeqreg 1y upp ueqqrH nrrql'g0l : Il.r@pe1-pv ueuns.l utnlag 8uutr3uxt6 unp utntluowaS 1rywary rtp 1Dtsu41]g4DpI Suuli uttl'tt1n1 8tg wno4s utlnppry ulirutt4tn[uol] i\ qeq.uac guelual lpiemru e.7nduuy..qe N-rt z qplDt urplep urrlsnt\ Suatoag rpt'daS \tr'puay.{p urepq (7. lrl.0Z0I : Il (ZgtI .r5.^ qeq uolnqeturqurau qpllv lr-r tp.IgtI)'oN sype'44tqtu:ty.. nert3q €.e1 ue8uap 3tms8uel .1 qalo ue1le.unlaq edes unureN lz0l .uep(W1.luayy uebuetelyleq qetr)l !uplep pnMeC nqV qalo ue1lede.y-1y) . u)elep unLu?N ..uaurnele inlyrqqul depeq:a1 ue8rle:e1ue41eqra1 'tg1 -rlu nqrurrlry.r'rr:1q 'uaalSuaptS 3tLa1ua1(Zq.srrnuad qrlo L"aruref Jnrqeqs.I t)JrJlq-uDtq tlafiu tp lE8u€s e€n[ nn ueseqequJa(f \E.{pr{sntl -pqJnpa{ upl€uEs)plarx 3ue.(unq:aq 3ue. :epqPsrsq nerlag 'lnqasral n33ua1oq-n8 edlqpqer{€s splal SuBrEIaurnerlag dnprq >1n1un -8ua1aquep ueqaq In1uralu lueteq 'qetr{ IIqe ue8uolo8 pnp upguap rlrp uppdnra.{e.uar. :PpqesJaq elD{ upllpSuuadursru uPp qel{ IIr{e ueSuoloS enp Plarusrx slaluo) ruplBc rueleur upp Suprs pduujnerls Sunqtue. efuqelq uelep peuqv tuprxl qalo uelleielrlrl6 .u une)I PIIIa) -aquatu ffi {ellnlnsey 'qell{ rTr{E upedal uDlueqaqrp nlnqep Sued n33ua1aquep uEqaq-u€qrq SuPnq -ruaru qplal qp npsell e.r uelye3Suruaru 1nlun qelepe pnslerurp 3ue1 nn 3uefnqr.uue1pp lrequngl v qlqpV-qleqrL rqol qtllV epedal qepeqrraq uen[n1 ueBuap 1e11nu ere)as ueqelrurad uep plruel.4\Lltsq e)3r u nqPlu 'uerllruap Popraq rnurur)nr.{ 1eq (uerSeqas) Suenqr..(uad rJuaqruaru F lqeN 'e.l/l rlley 6uerotednra.{N-depeqJal uPPI n ffi Ieep Irpp qlr.uq€lal qellv rlrpraq nlr undrlsar..lrqa8ua4 uep SuefnqurJur depeqrcl ue8uere'1 (g) '-qee\!N-uv...{uyeq e8nI u€r1rr..{uqnlrSuaur )sprl Inlun uDopolaq! usts-osts 4olnll. :slrpeq upllnqasrp epp 6/l : I I (6912) -u?rlruap qze.. 'e .. ua0Fpuadt\ ln\uuorlu ptu lt1Iut1 nya ttul4ulwtadtp 4autad >1opt1 aliwpr!3wts.tlu7s1 walop uuoppuadatl Dpo lrlptf.....

makaseswrggrLhnyn orangitu (Al-Maaidah : 51) termnsuk golongan merckn.. )'tr... . 'i /. . .. namun hadits ini dha'if 122 lqtidha' Shirathil MustaqimMukhalafata AshhabilJahim .\)r-&:.brt) . r a'. i : .. .4. .i--->-i-: j itr.. t . ' J-.j| t . i : t 7 r.. .. Barangsiapa antarnl. . . t r.-.. Ketahuilah.Allah juga berfirman: .1 . seknlipun orang-orang bapak-bapak itu atau nnak-anak atau scudara-saudara ataupunkeluarga mereka.. ..:I) )t t1 . . ..it.)t ft-2..'-.. Mereka bahwa sesungguhnya golongan Allah itulah golongan yangberuntung.-+!' .:l!tj "!1.i (4904) lY :276 ..-i -.'. -.rl! o. " " i-.ti t-. ...Jt .t i -. l. . janganlah kannL nenganbilorang-orang Yahudi dan Nasrnni jadi pemimpin-peminpit(nnt) nrn nrcrcka .a=. Orang-orang buknn itu dari golongan knntu dan buksn(pula)dari golongan mereka.i1.4.6iL:+ o F ." (Al-Muiaadilah : 22) Demikian juga Allah berfirman: 1 i.ra_1. i ' . -..2n dalam sebuah hadits yang panjang.-. .4rt qll.-". . .--*.. d)l. . :t -i.a-! t-...J..'.': . .ij tSSt':t-ll| ' !.j1 :j.-J. .-j i+ f_ J': Jr4 "tt.. | .b_'.-tJ t it ) fe-t'V . 1 . .nnru yang di nrcnganrbil nterekn nrcttjadi pemirnpin. IJF\s: l.2..-. .. Mereka itulah orang-orang yang Allah telahmenanamkan keimanan dalamhati mereka. .i "Hai ornng-orang yangbcritnrt. l-":.. .-'. frman-Nya: " .'.1. ? 4f ..+-.. pfl . -4V > ." Sampaikepada firman-Nya: "Knmu tidak akanmendapati sesuatu kaum yang beriman kqada AIIah dan hari akhirat.<'" 'i JiJt ....f q ":.\4.. i ' .1 t . ...a.. sebahngnn adalalt pemimpin bagisebahnginn lain.r." Dalam ayat ini Allah mencelakaum munafikin yang mengangkat Yahudi sebagaipembelamereka. | t. .r-i /. . ..JL"z-n t.." hingga itulahgolongan Allah..) a" .saling berkasih sayangdenganorang-orang Vang menmtang AIIah dan Rnsul-Nya. :..'i i:. orang-orang Allah juga berfirman: 'Tidaklah kamuperhntiknn lrang-orang yangmenjadiknn suatukaumyang dimurkai Allah sebagai teman.. 1 : .+-". .Jt f44r_r.-P '-...-' tt--=. Li ' + .

nf. .{51-ueru. .. . -t frrl J6i r..esop-esop e..<-.(ueq uerle.] [rr.. .u.l.?"....16'/) .q-+.rn$lv Luulppnlr ueHuapepeuas8ue.unon[ n1lnquaSuap uop poW[Dqouas1athq)aquop uowuaq3uart Suu. .{suv-lV uep urrrleqn1.:+ r" .7. C(*1 ..) .r:eds ue13uepa5 'qe11y8ue:e1p 8ue. :e..{ 4e.r . n1luu|tlqlg qe]|ly (St 'tt 'Zt : lpEJuV-1y)..l uebuetel yleg rC ue.{ Suerg lpruer{ rrcq e33urq peqr[:aquep qe:lrqraq 3r-re.EZt )uey 6ueJOtedruaAuay.1nqasra1 erratrr:1 1n1un ue8uapqerle edur:rpuelep efesuolSunr-u enpa>1 rpeqrrdderlag 'lprxeDllrpq e33urqn>leyraq de1a1 peqr['aqge.' : .oJ a .rllelun q€lepp ntr sleJrtrAl erralrrl .nf: r. Sunputpw Sunpu4utol nutt)s nqs ryt ol aur '(ulJt[u1nw Sutto-8uatobpbda uuSuololnduap uout)tpalqadutal uuyuaqruau Sunl Suoto-Suttouop tla V uvla[ opadufi..rr[ rrepurq8uau {n}un Ieptl tde1a1 8un:apuar 3ue.{ ry peutuer{nl.. .-1.nlr rueurr8uaru 8ue.fs . 4upluo4 nwtrySuolouad t {r.{ueque61 (9S..u Intun 1eprl undrlsatu 'peq1[uelnlelatu 1nlun 8un'lapuar qelSur.4e C17i{:r .-. e8Buu1..r. I ( '"{ CP.. ' .. | . | . .urad qellv upg '1n:nq Suedyeqleq ue1le33urualu 1e43uar. .{ r8el 1e.. ' e i--r tlt? r4fo (... 8oq Sunprypd trpanuuuSaqas .tnqasra+ enpa{ up{nppuau 3ue. | ..{ Bde ue11e88uruau SuBd8ue:o qelepe .. t .raq qely :n[nf ueSuapneqaq .rz-.\) ltrpunl alattut uliatas '1o4az uo4tounuau uup lup4s utlutpuatu 3uuli 'utwtnq 3uu/iSuuto 'urt51-ptsa21 '4u11y -Euntouap uliu4n93unsag..{ueq'lnquray9ued e. Y .:r i fl|.elaraur 8ue.t. :uerurr. :.'uto1 StLafi uaSuqas 't{q Suun-3uanundapy..rr.' 1uBn[1 nwua8uolo? ny 4nsmtual Suuto-\uato pry1Qaq \utllLuaquolpnwa\'nl Tuptlsrs Dpu nwoluastaq uap u1tafiq 8uafi Sunto-3unnurg ..'. t141 '/? '. 'o/iu8uolouad rptIuautuuunttq SuuliSunto-3uunurp uliylnsuy '4a11y yqwaSuaut tdus8uatuquae (401V upud. t ) ."'vr \. :ei11-uetu.r. e38urq . r.rrf .f-:.*1.:y? -:\coz .qe"rftq:aq .1 lv ujnel erelup uprlBMrad1e1r3uau op.i 'peqrl ue)n{Elau . Iat -Yi 0 ttr/tti rJ .w...a-.1en13ue. l .t ) ).99 : qeptel I{V) 8uuuaru Sutli 4alnt ryrllv luwuEalyqdutd ulittrlnSSunsas rquw usud .! ) a-.'.i' -lrr..ras.{ q€pnsasuruDlnurSuero-8ue:oeJelueupp ip€r..+ i .{Suerorlp eped e. t .to-Buoto afituyrSSutrstg. ' ) ... ) t {' irr fi:-S..

karenaAllah telah menjauhimereka' 124 Jahim Ashhabil Mukhalafata Mustaqim Shirathil lqtidha' ."Maka beliau menanggapi: 'celakalah karriu. alim ulama As-Salaf Radhiallahu perberalasan dengan avat-ayat ini untuk menghindari meminta dalam wujud perwalian tolongan kepidu oiuttg-orang musyrik (hubungan saling melindungi).r. rr k a n d i r i d a n m e m u t l t s p e r t a l i ' r nk i t a d e n g a n m e r e hubungan. aku hanya mengambil kepandaianny itu urusanagamanya urusandia sen sedangkan dalam tulis-menulis.tg:nra.u. sebagian antaranya Tidakiah e"ngkauingin agarna kamu mcnjadi lurus?' Ia menjawab "Wahai Amiiul mukminin.tulis beragamaNashrani. tak akan rnemuliakanmerc "T-tdutbisa.ebagian lain"'". dan tidak juga mcncintai mcreka' Meski perwalian dan kecintaan itu berkaitan dengan hati' akan tetapi menyelisihi orang-orang kafir tersebut dalam perilaku lahiriah' lebiir mudih bagi seorangmukmin daripada memutuskan diri dengan mereka dan menghindarinYdMeniru perilaku lahiriah mcreka -jauh dan dekatnyal kalaupun tidak menjadi sarana menuju semacam pcrwalian-diri atau kecintaan' ( p a l i n e t i d a k ) d i d a l a m n y a j u g a t i d a k t c r d a P a t k c m a s l a h a t a ny a n g j a p a t i n e n g h i n d . Para anhuMelarang Umar Radhiatlahu OrangKafir StafnyaUntukMempekeriakan KaumMuslimin Urusan Menangani Dalam lmam Ahmad meriwayatkan dengan sanad yang shahih dari Abu 'anhu.tg kafir.".u."sesunggr'*rrvasaya memiliki seorang "Unhrk apa' iu. saya diri.tidakkah kamu mendengarfirman Allah: janganlah kalianjadikanorang-oran beriman. Mereka adalah golongan dan tentara itu tak mau berwala' kepada Allah juga'rieneranlfan bahwn mereka o. " Umar menanggapi: karena Allah mi"nghinakan mereka Saya tak akan rneng-angka ka harkat mereka. "Wahaiorang-orang kuali-uali)di antora pelindtutg-pelindung dan Nasirani sibagai Yahttrli 'meniadi yang s.sana Allah memerintahkan kaum mukminin untuk saling melindungi Allah' .bleh s"biu itu.bah*a ia berkata:"Aku pemah berkata Musa Al-Asy'ari Rndhinllahi kepadaUmar bin Al-Khatthab. sebagaimana yang sudah menjadi Sunn-a1utl1l.rgg.? peilidung rli knlian.th-sungguh.u . timbal ka] Bahkan"ia justru menSSiring kepada S€r'rcrCdrn hukum balik.dan 'anhtun kebiasaan.t.kareni Allah telah mcrendahkanmereka Sayaluga iut uLu" meniekati mereka..

:nruel pruuauaur SuBd Sue.{urue .. rlp uElepJq -ruaru {nlun nlle1 eureln ered qalo rleludasrp qe1a1 9uut 'urpr..Llisnru Suato-8uato1afqunq DpW.. r. sel ry eJEInqXJV e.ilrr"r" uEp E{df." ut4t..r.a{lrlc I :e.ri.qetq ruelepr.{rsrTa..ee.rr qalo uelscl -alrp uup 'ue. :enl r{ppns 8ue.{uaur 11:erag:eXursuan>1asuo. udepeqral nuelens uplun+uPs.du u(oudP rIr.r ueyep e.red qeuuns uep ffi rqeN qeuun5 1ede.r puJp.rnolv eoier.rrelPpeuerxr€8Pqas unlnq e.{ucd pnlnm Lupl€p dn)€)ral SuBl ede qelepe n[n1rp 8uu. r{eqnraur pn[n.. qplrI !uelep ulrtl)lnB-1y r1a1o ueleie.{uaru lntuaq ruplpp nlr qplurrad nelpl puarp) le.'elp r{elqpruloH.roasas nplEx 'lnqasJal r{p}uiJad qeuqrq ueSuap serplas nlr pr. .(euare.rreds nluauad ru8eqasqe1ly ue -nfnl uEIEdnJaur nlr elaJarx rr.DlpluueSunpuDl pMqBq sBlafqBpns ql[ lSetedv 'pns]eurp Suel erel:ad u€Ipdnrau 'nlr uel€ure epEduep runurn lnqasJal Pulpr..'t\ aru uvp uDtIDl ttlp uo4opaq t4out :Dla.ra.'erp !el..ulrsnr srrpeq uPrlPde^'\rrrp ueprzrl\nr{i:::"::. :qplepe uduuerlJrguad epedal uplplu{rp .repurqSuaur u€p rrJ€i Suero-8ue:o ueSuap elaralt.(ueq lnqasral ueqrsrladu.lJl rrle)i nuPlJ -8ue:o r.u lnfurqad qalo rrpseprp e8n[ ny 1ep1 .upleru erp qeluag. :qel€pe E.(11-ue1n1un1 L[ uep /r...le}urJ3rx....(Suero {nlun uplnf -nllp euq p8n[ ueDIruac .rep rJrp ue{ppaquaur Inlun ulxrlsrlur rune-\l up{r. nil sruafas Sued uep e.{ undedy 'lnqasral uesele uep uer8eq qelepe er urlFunru nele 'urul uesel€ nlpns euaJeI nely qesrd:a1 Sued r:rpuas ucsele ue>1ed -nraru qepns ullSunur n1r u€qrsrla-{uad €11tr 1 nlr ueqrsrla.{quy-Jy..i.r.\N-u0ll]ru uec (9 : qeqnel-1y) .... :Bpqpsraq ffi qpllnlnsed e/v'Heq n\ua/ nll9nonlprl r-lpllernlI nqv tl -ad r....qeulz zett seeqlT-Jvl.rd r1sa6 'uen[n] rpefualu Sued ede qepederral 'elaraur rqrsrya.eq'.lu \erlag r.{ (1atqo) 7nofurr r rsl ueSuap uPlre{raq nlr Llelurrad nles nplpx :pruBuad qEqas :qPqas€d€raqaq rJBs -eprp rql leH ..(u1e1 nlens ue8uap ueldelStrnrp uBr 1n1un qelur:adtp 8ue.{elly qelurrad rpeluau r{plal nir lpr{ 'leuaq ?ue. :qellv uPLurrJr..{ueleure LlpnqasEIrq qeqa5 e..{unleFaq rSPq u€seli? qplppp tnqaslal l€Jrs eleur 'lBJrsr{pnqas upp lpspraq 3ue.u ue8unpuel efes n1ua1 qrqal prrlpru Sunpue8uaur 8rre.E eles lnqure.uroH.urlsnt{qalO etnl Z6t : lA (Z9nt)oN strpEr{ lrerslrupg SueluaI elueJ (09)qeq:.q 'lnqJs..9Zl unxusny! une)l uesnrnsnrnbuary )!!ey6uuo ouuepry )ewn t99l : lll (tolz) oN s]lpeq tnqLue:l reure^ alAIue8uaptpnqel Suero Suer() 1:epurc uslepi)cltuat{ (gZ) g.raw lnqrutu ttwafiu -aw Suouas)pptl luol4soN uup lpn1D^ Suato-iuurc r/iririrllu rrsr5.

:.. 1.a.'-.4tar tr*l{. Jika suatu amal yang dipcrintahkan itu diambil dari kata yang mempunyai makna lebih umum."*'j { ..." Contoh semacam itu cukup banyak dan populer." (Al-Hujuraat antara kedua saudaramtL itu : 10) Demikian juga sabda Nabi ff : 3r. Dan tolonglah orang 1) yang keatsahan. BahwaSemuaKataKerja Penjelasan Kata MemilikiAkar Sebab kedua: Seluruh bentuk fi'il (kata kerja) memiliki asal kata."!-Pl inJ l't'l-r'tr t "Karena damalkanlah lhr. 126 lqtidha' shirathilMustaqimMukhalafataAshhabilJahim .. lt .(5373)IX r517.ataupun pendapat yang menyatakanbahwa masdar itulah yang berasal dari kata kerja... Diriwayatkan oleh AI Bukhari dalankltab "Al-Ath'ima. Atau. Dalam arti.Mirip dengan nama-namayang saling meniadi pokok dan cabang. Yang dimaksud dengan orang yang kesusahandi situ adalah:tawanan.hl bab (1) tentang firman Allah: Makanlah dari makanan yang baik yang Kami rezekikan kepadamu-. Salah satu di antaranya adalah pokok. maka perintah dengan segala konsekwensinya berkaitan dengan makna tersebut. beri mnkanlahorang lapar. hadits No. masing-masing dari keduanya memiliki kesamaan lafazh maupun rnakna. sedangkan yang lain adalah cabang.:.-'.-..lrr"#. Dan lain sebagainya. Tentu saia kandungan makna itu termasukhal yang diperintahkan. Baik rnenurut pendapat yang menyatakanbahwa ia berasal dari "masdar".... Atau iuga antara sesamasaudara..Sepertibapak dan anak. . .i.. t.bila dilihat dengan skala ke arah samping. kedua-duanya berasal dari yang lain.-j\ t1t'y "lenguklah orang sakit.i.

.iq ) .. ! )-.'' ). 4 - -li rr'-. (pg snunl) .4-.radPpE nelul 'edu:esep epe. 'eduepedal uelqelurradrp Sued uelenq ellq IIPnJa{ ue8uap r8r.'1.{5-ueu:t. LlelulJad uPOuoO .. ).88uaur pfuJepse4 uEOuoO qelullad e6nf lUelag 'e[ey pley ueleun66ue111.rt . "o[rtsof51-apadasl 4Dnalomouaq :ed5-ueu:q tuelup e8n[ uPIIIruaC (LlL'aL 'qa11y apvdalLlaf : r{EpIpW{V) .nrrrp -rad ue>1n1e1aru urlSunu lel equeq SueroasunureN qelulJarxalu ue8uap l1e>l Sued r.EesrN-uV) .{rrrrrnl 'qqnd /r.ltaq r{PIIVEIIlal PuarP) Ieq €dPlaqaq . (Sef .ry Suero'lapuad t.{11-ueurrr. P .'ombqnq3utfi Suato uolo!1p@tuopuaq '4olrnqap4uop -3uuo oqasaq LqIw 0m4oq 7oUVopadzlqvPmbuuag. yopnquo1saqaqwaw uelseqaqruaur>lepuaq 'lnqaslal n}uaual uDp"' '.'ualpl qqatrubp n+qqoe lvpoqr}g..{'Inluaq edPraqaq n1e1:aq 'IJrpuas qeluuad uelqeq 'uenfnl uep u€l nlr -nlunl qplepe uelP)PlPMPlaI u€p qepPql 'ueueunaI '(ueesq0 uelteq -a1 ue8uap e8n[ uer4ruap 'urpuas nll ueEMIPlaI eluqnS3rmsag o4uu.uern...{ pn[nM qelPpe uep'qeJV uou nPlP qe... :e. 1 ... al511nsag urelep e8n[ ueDIIruaC :u. \ t< aIf tv'tf-t\ tv2:ff @ t1€tq :vt* s""{ qelurrad-Iraquaru u'urrrJ .raq'eba1 elral e1e>1 e8n[ uelntunl rpefuaru lnqasral ue9uap qelur.LZI ueln>1v weteqqeuuad\nluag ederoqag 'luIS Ip uelPsPs rpefuaril8ue''{unrupN lellnu 8ue.-rr .tuelePe8nI uowuaq4o1do1ay'. '.erepeuerure8eqag "t"t"l"tllX uep repser'xqre.. [rd::tt't-'t't] -r-tr..rsraq Sued Sueroase4euu/.--... t .mf : qerebeg-57) .-n i )'-r - rg.'taq lonqnq unro4 'Llulryaq Pnqraq tolnlww 4t11ytfrn1n39unsas \uofr Sutm-3uato uap nwal 4tt1ut8uo[ nwurp uo:11np[ww uopp a4utpttas uop 'uwsuuqa4 't1u11y uaQ a4oql 4alua4otuqaq . ..-^c-]8 re+n<i-fr<.&. uup lltillv apnday (9€I : .i 6--.uellqllln{Jaq euallr{ nlr IlPg nll Iellnu nele r33ut snreq ue{n}uauau u€{e )iepnq Suedqelulrad lruun nluaual eLIaIIDI 1e.r -'.1 e1e1ue4eur'.repuenln1uelednrau u€Inq Sued urel 1eq-1eq -ra1Srms8ueluelP eI 'lpel uPnluaial ueSuaq 'nlualral pnlnm ruelep Ppenll rlelurad'uelpnua) edueq8up..ra1tr1-eua1tr1 n.

" Itu adalah perintah yang ditujukan kepadanya dalam bcntuk umum untuk bertakwa. Berarti tak ada nilai keumumannya. Berarti penyelisihan itu terbatas hanya dalam salah satu urusan tertentu.' dan berbagai alasan lain yang mereka paparkan. bentuk yang zhahir dan bentuk yang abstrak. Kekhususan perbuatan tersebut bila dikategorikan ketakwaan. maka bedakanlah dirimu dengan mereka. baik itu shalat atau shaum. baik berupa kekufuran. Demikian juga bila dikatakan: "Sesungguhnya orang-orang Yahudi dan Nashrani tidak suka menyemir jenggot mereka.dari beberapa kriteria tertentu. termasuk di dalamnya meninggalkan. Atau dengan mcninggalkan yang haram." demikian juga bila ada yang menyatakan: "Perintah untuk menyelisi secaraumum. harus masuk kategori perintah. karena keumuman tersebut dari sisi pengertiannya. Lalu darimana perintah itu dapat merambat pada selain perbuatan tertentu tadi?" Jawaban saya: Pertanyaan semacam ini sering dilontarkan oleh sebagianahli kalam mengenai keumuman pcrbuatan-Perbuatanyang diperintahkan. Demikian juga bila dikatakan: " Bertakwalah kepadaAllnh dnrr i. Apabila dikatakan: "Bahkan ungkapan umum itu terbatas pada penyebabnya. tidaklah menghalangi yang lain untuk dikategorikan sebagai ketakwaan. Dirin'ayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dan telah ditakhrij sebelumnva 129 AshhabilJahim lqtidha' shirathilMustaqimMukhalatata . pcrbuatan zina itu secara khusus. Dan bila suatu pernyataan bersandar kcpada suatu sebab. Apabila diceritakan ada seorang lelaki yang berniat untuk berzina. Karena penyebab munculnya ungkapan umum tersebut. tentu saia sebab tersebut termasuk ke dalam pengertian perbuatan itu dan bukan iidak mustahil bila ada penyebab lainnya. berarti perintah untuk melaksanakan hakikat yang bersifat mutlak. Semua harus dipenuhi haknya." dirimu dengan orang-Yahud Sesungguhnya ketakwaan bedakanlah itu terkadang teraplikasi dalam bentuk melaksanakan yang wajib. Mereka mengkaburkan pengertiannya kepada para 1. berzina dan vang sejenisnya.Termasuk di dalam (hal ini) menyemir jenggot. lalu diperingatkan: "Bertakwalah kcpada Allah." itu pcrintah umum untuk membedakan diri dengan mereka. Sehingga tak dapat dibatasi sebagaimana sebuah kata-kata yang urnum. 1) Alasannya: Karena suatu perbuatan itu memiliki pengertian umum. Karena itulah penyebab munculnya ungkapan umum tadi.

.JnO-M \nyog ederaqag '?uegq qe1al lepnru 'qelullad ueIPuPsIPlau eleJas urner{s uPp IPIPr{sueqlaSuad Puare) qplat ue{elellp ledep 1e1 eI'u€t{ qP8ualas runer.{uqnSSunsag e6ll ueununay uecel^| ' e.ralsrua! nlens ueurnurnax 8ue.(uuenlps-upnlps uelndurnl BtoSSue-elo88ue -ra1ueyndurn>1 nlens uprunurna) :Bnpal 3ue1 lnqasral uerunrxnal uaqrp ledep lepu edulers:ed undnele 'luntun r:o8a1e1 uer8eq-uer8eq qn:n1aspndllaru 8ue.e>In\u.'urner{sr.{ tunlun uo8alel rraqrp ledep n1r :e8r1a13ue1 'eduurpuas EJpJas rlndrlarun1ua1 ngle1'e.6Zl uele1 Lleluuad ue.{ulersred-lersred :eureyad 3ue1 :ruereu e8q epe nll uprunruna{ e..Dmyal.r4rst1aliuan. nr.:qeiull -adrp Sueroasaspyg 'uplpnqlad upp lplrs urelep e8n[ uerltula6 'elulelsJPd uer8eqas e." nwt4nu-o4nw qullysoq ua1.{ uerunruna..urIJeuPtx -re8eqag leys undnele uegenqrad'Epuaq ruelpp eduyers:ed-1ers:ed depeq:a1 .uel 'Wbg 11qn .. :erueyad 3uetr Ilnd!ta4 6ue1 ueurnunoy efu.ep:1 '{pllnur leJlsraq Buel urel uedelSun-uede>19un e3n[ uep .red-le!sJed '(e..rsuaqardurol 9ued e1e1 ueurnruna.{suo{n{Plaru Pr nlel .{uqn88unsa5 -uel uep 3urua1 (9 : qepree4ly) ..{utrtpuas Surselu-Sutseu uoBalel rraqrp rnlSunu 'e.unal SunpueSuaur 8uepe1:a1 '.leluelnIE'I.{uluelelu-urBleur depeqral sruaI nles upurnluna{ uelng edulers:ed-yersreddepeq:a1 lrsuaqardurol 8ue.. :qBIlv uPr.ue){rlplllllPl....uBteru-ruereru depeq..{u3uepq uedelSun euare) Plnru ue8uap 'eduleq tqnuad:a1 IepI nll e1e>i /qnsPqrp Sued eles n1r uerSeq edueq rlnseqruau uejplelrp ledep {e1 'ure1 nple) 'plnur qpluplnq ']nqasral uer8eq r:ep Surseu-3ulseyl 'rqep 'rdrd rlndqau '.BIeJ nles lPlPt{s EI nlel ..{ 1uqnles ueurnrunal rsrsrrPp uurunr.. :t{plulJadlp eI PlIq nP}e lureles eduei e.1 Suef n1re1 e.{uurBreul eJerasrunurn 'n1re1 e.PIEI e.{rruerBeq-uerBeq repa{as uelnq) e.(uue1 -rpsalaluaru ul?p 'lP.ers..egel ufuqnSSunsag :efue:e1ue Ip nles L{EIeS :rsral Enp epe 'eduueqe.{s.(ur.

Juga oleh Muslim dalam kitab "Al-Iman". atau pada scbagian besar pcrkara secara merata.bab (85) Menghannati dan Memberi Ptlayanat Sendiri Keprd0. Tak dapat dikatakan bahwa ia telah menjalankan perintah tersebut-Karena memuliakan secaramutlak. sehingga dapat diaplikasikan dalam wujud memberi makan apa saja walaupun hanya sekerat.bab (19) Anjuran Utttuk Mdtghornati Tefanggadafi Tamu Sertl Btrupaya BnilVakDiat hadits No.!r1 nr. Perbedaan AntaraKandungan LafadzYang MutlakDengan Kandungan MutlakDari Sebuah Latadz Rahasianya sebagai berikut: Perbedaan antara kandungan lafal 1. o .f "Barangsiapa yang berimankepada Allah dan Hari Akhir.!/a hadits No. hendaknyn ia memuliaknntamunya. berarti sudah melaksanakan perintah menyelisihinya.. dan meninggalkan apa yang menyusahkannya.." Lalu ia memberinya makan. Karena penyelisihan yang mutlak. . katakan: Bila bersesuaiandengannya pada salah satu perkara. mengesampingkan persesuaian pada sebagian perkara."maka penyelisihan yang mutlak. berarti larangan terhadap yang lainnya.ii d. dan juga memukulnya. berarti telah bersesuaian dengannya secara mutlak. . namun tetap membiarkannya lapar.JD . Sebagaimanadisabdakan Nabi H: '^tir|fu.Demikian juga bila seseorangdiperintahkan: "Muliakanlah lelaki ini. Tak boleh dikatakan: Kalau sudah menyelisihi pada salah satu perkara."e6\ Kalau ia memberi tamunya makan untuk mcnutupi sebagian lapamya. lawan kata dari penyesuaian yang mutlak.(6136) X : 533. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalamkitab "A1-Adab". karena hilangnya sebagian sisi makna memuliakan tersebut. Sehingga perintah untuk melakukan yang satu. dari Abu Hurairah Radhiallah 1 30 lqtidha' shirathilMustaqimMukhalafata AshhabilJahim . Sebagaimana juga tak dapat di. berkonsekuensi melakukan perbuatan yang menyenangkannya./i-. tak dapat dikatakan bahwa penghormatan itu adalah "hakikat yang mutlak".i '. berarti ia belum memuliakannya.(47) I : 68. t . Demikian juga halnya bila dikatakan: " Bedakanlah dirimu dcngan merekn.

'rqr muel qEIue>IeIInn.tg! " sluafueununay '4:lsnru deqag: e.:u$i ueSuap ue4qe1rrua\uaru 'pofrAwnut -plP)IplD.{ ueeu -n88uad e:e: re8eqraque8uap !nqas:a1IeJpluenles uer8uqas e.{ '(nluauat eualrDlraq 8ue.t) paltrtazntu rmdneur 1e11nuSued e..{ueg 3ue:o -ra1 >1e1 8ue..as ue8unpuel Irep unrxn qlqal u€IP ueleunBrp e1ua1 ruruqedrp8ue. 'eluneq nelp €spJ -lesrurue{qelquauau euX 'Lnpluplp)-trt:Ip: e1..{ uelr€J uep tueu eped ledep.red e. ur4ulsnwwntl4a[.rleerelup up]ppaqruaur Sued qlblJ llqe e.a1unueu '1e1lnrue8nI Suel u1e1 uerre: ueBuap1e11nu.r1eura11e Ireq --uaru SuBl e1e4)4ata1listrw Sued ue8unpue{ ntes r..ras 'purp..{ ueellnulad >lrUuaq ..IPIrqunuPN 8ue. 'ntuaual ellatu) r{alo rseleqlp Sued 1n1uaqr..fiunq o4oq.uelepundneu pualel {pl}nur {ntuaq urelep ueleun8lp ledep nlr le.mpuel ue8uap 1e11nru uelqEqasrpIeJplr{pnqas .el qenqas Sued IrEp iBllnur ue8r.{u q. 'eduuenles-uenlesdepeqral qp V ueurJrJu€runruna{ eueurre8eqag srua( ueurnurna) :upurnurnal IspIrJIsElT rrep unpa4 3ue1 :olbtoJ P^uuenles -uenlesrlndrlol 6ue1srualueununoy l '9uen u.{ulrseq qnrnl3s Irep (p"nlps upp qrqal r1:e relund epe 3ue-{.{uryy 19: quqnul-rV) .trlpllnur PrPf.{uue8unpuel undepy 'nluaual €rralrrlraq uep lellnur 8ue.(uuerlra8uad rde1a1 uerSeqag:Ipllnlu ereJasueleunBrp eyq e.{uepe ueSuapeldnral ledep n1rlepnur Sued ue?unpue...{ 1eqledueq le8ues 'n11lullnur Sued lprpl rsuan{asuol 'n1uatr:a1 €uallr{ Iraqlp ella1 rede:rp ledep 1e1e.{eles Ilqrue elII nple.{rlndqaru ledep 8ue.er qeqnJaqqeyal8ue.'eduep 14 -eda1 rur Suen ueluaqluaru w8uap lnqasral nrrel qepe1e1lnp :e.uqeq'nqetpll t{EIuDIng'Iur Ieq urplepn:11a>1 'edueualu{ qua1:al SueduedelStm ruelep dnler qelas 1e..(ur:aquraur repa)as ue8uap ue>irse111derp ledep 1e1 Sued rsuanlasuol ederaqaql{rpruaur nll )pllnu uedelSun ln1uaq qplal plDI ruerag .

bahwa menyelisihi itu berakar dari hal lain. maka sikap menyclisihi sectrra mutlak tak dapat diaplikasikan dengan sekedar menyelisihi dalam satu hal saja. Karena menyelisihi yang mutlak itu adalah kebalikan dari menyamakan diri yang mutlak." Menyelisihi Secara Mutlak TidakDapat Direalisasikan Hanya Dengan Menyelisihi Dalam SatuHalSaja Kalau sudah jelas persoalannya. at h a d i r s o . Jadi hal itu dibuktikan dari ujud pengertian Iogisnya Lewat dua metoda ini. hadap macam-macamnya. Yaitu. ( 1 1 1:)2 0 4 . lni satu penelitian yang bagus hasilnya. meliputi menyelisihi dalam segala urusan yang zhahir. Kalau konteks di atas ini masih samar. Menyelisihi itu diperintahkan. Sebagaimana sabdaNabi: "langanlnlt seorang muslim sampai dibunuh karenamembunuh orangkaf[r. Hal itu berlaku pada setiap bentukbentuk menyelisihi itu. dapat ditegaskan pengcrtian keumuman dalam firman Allah: 1. Namun dilandasi oleh satu kaidah dasar : Bahwa pengertian dari r-rngkapan "menyelisihi" yang mutlak. keumuman yang bersifat abstrak. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam kitab 'Al-Ilmu".kalau temyata dalam kebanyakan urusan justru terjadi kesamaan. Yaitu. Sebagaimana telah ditegaskan sebelumnya. N I lqtidha' Shirathil Mustaqim Mukhalafata Ashhabil Jahim 192 ."stt Artinya:Segala macampembunuhan yang dilakukanseorang muslim terhadap orang kafir. atau paling tidak dalam kebanyakan urusan.Namun itu hanya dapat diaplikasikan dengan menyclisihi dalam segala urusan. coba diteliti lagi dari sisi lainnya. Sehingga keduanya tak akan bertemu. sematamata karena pengertian yang terkandung di dalamnya. Justru hukum itu ditentukan dengan bentuk yang paling dominan. bab (39) Mencaf IImu.Keumuman JenisYang Meliputi Macammacamnya Yang ketiga dari klasifikasi keumuman: Keumuman jenis ter.

:ue -de13un rlep nelv .u erp upp t{llpraq q:adag 'ue:eses rllIILuatu n}uJ} 'rxnlun qepag.. <rV{€t=1f'l 5=t tD} ['-'""'1 ....nln>L.rretrs1p de1a1nlr r.{uenurag €Iaraul ue8uap nurrrp .tr 'uenlnqTqepre.eCl uep etuuerlre5uad wnwn uede\6un-uedqbun 'lnqasral snsnlpl 8uP.u Supd urnurn upde{3un ue8uap uen[n1 pJplLIeuelIpIJalaI epe 'eun€raq e-. Dlr1ruau] nluJl nlI e...:uede13un epedal . uedelSlm qrqal Sued uedeqSun epedal uelenqrad nles 3ue1ua1snsnql ued -e13un rrep q{prag :lnqasJaiuede1a1a1 resep Irep e8rtal qeqa5 unun qlqa'l6ue1uedelbunepedoy qlleJag uenfnl snsnqy 6uel uedelbunlJeO 'e.{ rdel unurn 8ue.{ 'uplSunuarrp nelel sela[ IPq {edueu uplp rul rlndrTar. qplue)epaq e1ei.1 :el1. ...rr.{plppp rlepuar{a4p 8ue.'J-ueru.'uerlDI ]o33uaI qPIrIuas. prp qplquurroH.{ueq lnqas:a1 uelenq:ad IuIs IC snsnql ledrueu ne1e1 r.rep qrqal qeqrxeu3ur untueu 'rqrsqc{uaur nles rrep undeueture9eq 1n1uaq ue8uap dnqn: deSSuurp qepns nlr IqISIT -aduau edrruepn[n. 'ue11e.{ueq plsnu€ur uu1':duuqal undrl -sa61'eduurel uelenqrad-uulenq:ad ueurnuna>1 eHr-tl uurlruag (g : rdseg-1y) .{€r.uaur Bued epolau ue8uap qe8nSral e.. :uede13un epedal .{ uedelSun epedr:ep euegn qlqal rqual snsnq4 Sued ue8uap uedelSun ue4ensaduaur '1epr1 nele..'ue>1er.na:ad uur8eqas ueBuap undnelpi /uEIprlruaX 'eua8uaur qrqal n:1sn[ nlr eurel:ad Ppolaur !€uaq nelei unuPu leul -e1-rad Sued p)aJaru EJeluerp 3uc:e[ 'unpa1 Suel €polaru rurer...{uure1sruafasqeluuad 'tiutlll qDI.1. ttu\uapuutltniiutdtuan Sun/i 'utuo[aptl Suuto-Buotorm1 ryo[uau lnlun 1np wtpa[qS uulltqmu olary...'nuny 4a1pn[ns -qelurrad e8nf uep (zz : {[eg-w) ruelep eueurreSeqas Ipllnru lnguaq eduqelut:ad uuare.

Tinggal pendapat yang menyatakan: "Bahwa semua ini mcnunjukkan bahwa bentukmenyelisihi itu adalah perkara yang diperintahkan menurut ajaran syari'at. Dengan itu ia juga mengetahui cara membcri penjelasan dan bimbingan. Kalau seseorangmemerintahkan safu perbuatan dengan ungkapan yang memiliki indikasi pengertian umum. dapat menjelaskan kehendak dan tujuan orang yang berbicara. karena dengan perintah umum itu tujuan khusus tersebut dapat tercapar. lalu kita tahu adanya makanan atau harta tertentu di satu tempat. Kalau kebetulan ditemukan oleh orang yang cerdik dan pintar. Karena kalau misalnya kita tahu bahwa setiap yang memabukkan itu haram. Namun bentuk menyelisihi tersebut terkadang cukup dengan wujud menyelisihi dalam sebagian perkara." lni mengandr.Mengetahui Ungkapan DalamBentukUmum Dengan Tujuannya. Karena pada konteks semacam ini baik ilmu maupun tujuan keduanya saling bersesuaian. karena tercapainya sasaran khusus tadi merupakan konsekuensi dari periniah umum itu. Alasamya. namun yang ia kehendaki adalah khusus." Saya jawab: "Kalau telah tcrbukti bahwa bentuk menyelisihi itu 1 34 lqtidha' ShirathilMustaqimMukhalatak AshhabilJahim . menuntut kita untuk mengctahui ungkapan yang khusus. Satu ucapan.rngdua tuntutan: Tuntutan penghormatan secaramutlalg dan tuntutan yang dapat dicapai dengan tunfutan mutlak tersebut. Namrm ia memiliki tujuan terhadap yang khusus tadi. mengharuskan juga adanya tujuan untuk pengertian yang khusus. Ini pengertian yang benar. Demikian juga bila kiia bertujuan mencari makanan ataupun harta secaramutlak. maka pengetahuan kita tentang perintai umum yang teraplikasikan dalam bentuk khusus itu mendorong kita juga tahu kriteria kekhususarurya. Kalau satu tujuan itu pada pengertian yang umum. ngan itu tujuan telah tercapai. ia akan dapat mengambil kegunaannya dalamberbagai hal. Mengharuskan Seseorang JugaMengetahui Pengertian Ungkapan DalamBentukKhusus Dengan Tujuannya Sebab keempat: Mengetahui bahwa satu ungkapan itu umum. Misalnya perintah : " Hormatilahdia. Itu betul. dan kita juga tahu bahwa air buah hasil fermentasi itu memabukkan. Yang lebih dari itu tak lagi dibutuhkan. maka de. menjadi sasarannya adalah pengertian umum tersebut. maka urutan hukum yang telah kami paparkan tadi mengharuskan bahwa yang lebih layak.

6unquegeley rnlela4 unlnH uedelauod .rn8nB eduueqr[erutal er"rqpquEllesrurrp qplneley edolnquaq Surseur-Surseu r8eq n1e1:aq rql €letu '1e.q uep 1rpq uepupsrad Srmpue8uaru leprl e... :ef.u )pPrl Dlaraur PuaJDl'ueqg)l to88ua[-to88uaf qplr$ras..{rrure1uer8eqas rBeq nleFaq unqnq 'e. -afiuaut qoptl tuulqsoN uDp ryn1o Sunto-8unto aliurqttSSunsag...'p{araru 1o33ua[-1o33ua[ Jlura. ue8uap .{uuerBeqasueleues>1e1aru dela1 .('elarau: ue8uap urp ue{epaquraur Sued uelenq.rqle1rp qelal /tullsnl I uep rret.uaur Isslrpur e.rur pnuras 'nr! {lleqlp q1e:rp ledep 3ued ueleqeyserua>1 ppe {eI'plaJaur lnqadu-lnqaduaur edupung ppp iel eleru'fo8gua[ rnualuaur qelurrad eped qnre8uad:aq {el s{araur ue8uap r.rrp uelep -aquaru {niun uenln1 e.lr -e..r:ar.rel) ueseye ueledn:aru eI elr{qpq ue11n{unuaur nll...ueds uen[n1 ueledn:arx plararu up8uap rrrp uplppaqr.r..rrq 'l :lsq pnp tPdppral rns rC elararx depeqjal rr{qladuaur rpSpqasnlr ler. :eduuedelStm Iup lpef p{aJaru 1o33uaf-1o33ua[rnua.u ue8uap n1retr e)araru ue8uap r:rp u€)epaqruarx qelurradrp e1r1uenln1 qplppe n]r euaJe) 'eqaraur ue8uap €lr{ rlp ue)prup. uar.{urepueas nelel e^rqpg :se1a[:adrpn1r 1eg 'eduue1n1unl rpeluaur 3ue.21epr1undner.'(uaur -rTaur delrs regeqasuplnlplrp In+ -un qpluuadrp Suel uelenqrad ].u e1a:aru ue8uap rrrp up{eur -eduaur 1nlun e1r>1 uenln1 Sueu.{uau 1n1un ue8uerel eduepe 1eqr1e -Jaq rqr enuras e.ue. ueselvuellnlunuow 6ue^ (e4e1111.{suen[n1 rpeluau 3r.'.^ qeq ue{{nfunu -aur nlr'lnqasral uPlenqrad uB)nIPIaur Iepq e)laraur PUaJe){r{Plepe tnqasral qelur:ad upsplp nelex .{ qe1n11'upllp.98t eAuueryabua4uepwntu7uede>16un-uedetl6un 'eduurnyeqas h.rmn Sued 'epqesraq npllag rsrs re8eq:aq upp 'lnqasJal (ue3ue.. Sunqures e1e1 ue8uap urnlnq ue{dplauaur atl r{pllnlnsed eluqnSSunsas :ErulIa{ qsqas enuunlnH ee7.rqeqselaf undt{satu..{srp qlnqral elararu ue3_uapurp ublepaquaur p. :qelppe lnqas:a1 rqrsqaduau llpp upsele e.r.rer.1nBlV qalo ue>llelemr.u e:eras 1eqo13 .rsru llpq'p{Jrar'u ue8uap ueeuresal Sunpue8uaur Sued uelenqrad ue)nlelalu 1nlun 3ue....ru1p 1ppq plll 'e.uelep niuaUol uelpqelspural e{uep€ rBuElpqSuerxqsllpp11 -lp.rqeq'e3nI uer)rruaq 'e.{truen[n1 undneur n1r e111 uelenqrad lsrs urlSuntu eueurre8eq e>1e1.(tmlual 8uu..{ pdupl 'Elalaru dppeqral n{rsrTa.'quque11nlunuaur nll Dpnu uo8uap nwutp 4vpDppaq bloul 'DpJaa p33ua[-lo38ua[ nw {r .qetruns..{uau E){ns )pprl Dlararu EuaJ -e>1.pe}.rad ue1nle1ar.

Sedangkan amal perbuatan mercka yang pada asalnya belum dimansukhkan. demikian juga amal perbuatan yang tidak syar'i lagi dan yang sejenisnya. atau bahkan lebih hebat lagi. mengandung manfaat dan kemaslahatan bagi hamba Allah yang beriman. pembedaan diri (dengan mereka). jangan menyerupakan diri dcngan orang sakit dalam segala urusannya. Atau. Jadi mcnyeLisihi mereka itu: Dengan disyari'atkannya apa yang dapat membawa kesempurnaan. Jadi yang maslahat.asmani. Sehingga ia dapat melihat kriteria mereka yang dimurkai dan mereka yang sesat. Kalau hati sudah sakit. Paling tidak. berbahaya bagi perkara kehidupan dunia kita yang lebih penting. tak ada anggota tubuh yang bcnar-benar schat. 1 36 lqtidha' ShirathilMustaqimMukhalatata Ashhabit Jahim . yang akhirnya menggiring untuk menghindari amal perbuatan para penghuni Naar Al-Jahiem. Amal perbuatan bid. Jadi. Dan tak ada sedikitpun amal perbuatan mereka yang tidak berbahaya. mengandung manfaat dan kemaslahatan dalam segala urusan kita. Karena menyelisihi itu membawa kepada pemisahan dan pembedaan diri dengan mereka.ah yang mereka kerjakan. kalau ada urusan-urusan mereka yang sempurna meskipun sedikit. juga ada kemungkinan ditambah-tambah atau dikurangi. Karena dengan itu dapat diraih manfait dan kesempurnaan. Kekufuran Adalah Penyakit Hati.adalah berbahaya. Maka Hindarilah Penyerupaan Dari Dengan Orang Sakit Kesimpulannya. Oleh sebab itu. seringkali juga berbahaya bagi kehidupan akhirat kita. Maka membedakan diri dengan mereka adalah kemaslahatan bagi kita. kekafiran sama derajatnya dengan penyakit hati. Sarnpai dalam berbagai urusan dunia yang menjadi keistimewaan mereka. yakni berupa penyakit hati yang lebih besar bahayanya daripada penyakit . Tak dapat dibayangkan sama sekali. Meskipun penyakit pada anggota tubuhnya tidak jelas bagi kita.Yang pedama: Sesungguhnya menyelisihi terhadap mereka dalam tata cara hidup iiu sendiri. dilarang mencontoh mereka dan diperintahkan kebalikannya. Yang kedua: Bahwa tata cara hidup dan kepribadian mereka sendiri memang berbahaya atau paling tidak kurang bermanfaat. Namun kemaslahatan dalam hal itu hanya nampak bagi orang yang hatinya bercahaya. kurang bermanfaat.

{uau uenlnl qelepe .{ rslpa.u€ru:aq 3ue:n1 )epll Sulled nPtP '1esn: uluuusn:n qnrnlas unullN leJILpl€elequd ludepuru.l e^uueO elalow ledeo ). i3 u e : o e .rg !q!sllafuaw InseuilaI JrJey 'ptll qqell returf..{uqeqa5 'lnqcsrJl uPsnrn iulllEp rr rqrsqa. d o e .{ 8ue:o uetltleqsal lerund qelepe'uBlqeur1 urelup ule: ue)npnp3) untueN rlepu3r.rdraq er nuly selaf ue8uap eduqepre.{1r1-equeq ue8upl€I rrpp qe11yepudal le. { u q n 8 8 u n s a s q e l l v d 'nlI uplunJnlrp ?ue.{ u l u t r l u u u l r q u e 8 u a u r ledep 1n1un e.rJe^s 6uero-6ue..n pn p l p x ' 1 c u r r .{ qeur>pqrultu uerBeqas IPq leuaBuaurledep u€lu uelep epedsert Sued Suerg edu8ueqer-Sueqer eped qnre8uad-raq 'nqpt e1r1 dnlnr unrueu uele 'elu1e18ued eped ue)psnlal pMqpq .r 1uq:aq er nlucl'1eur1do ereJas upllpqal rIIlIrrrJLu 3ue.e1 Suero uesrln uuf) Iprup r{nJnlas'edule1r1eq upe.8uaduuBuap Suequuq qrsuu e1e13uupe1 ' 1 r 1 e .4.lal erq 3ue.el 3up.3nue qe11y3uu.( efes udets r:up e-. e : c s u ..rqpq uretul ered upp p€ruqv ueurl nll qeqas qalo luqolS e.r-reis e.reras1e.1 /qellv tr-urcl Irunq B1nru Ip lerund qelepu uelqpual eduqnSSunsas urduluad ered uep e[p: c:ed uesnrn esenIJaq )nlun l€rseqraq 8ue-.rpuep 1ue)reqJI PI leqplrlp Sued euerutu9eqas -e8as>ppur uep '9un3u 3ur1edueleurlrual reBr:qas Luulsl lV uplpLuIIu -aI s€te qellv r8eq rfnd plEn-oslee.{uuusn:nc:e1ue r p e p p u E ) l p s r u .rge:1 uen[nI le.(u-. srualasedueq nlr emr-lpq rnqelaBuau Ipl er euorel 'e.uqeq q{nqra} qet{ Suero-3ue:o tqrstla.ue(S uenlnl\nsewral)!py 6ueJOtrsualuow 'l luewl ndndas 'Npqrpds-dsv rlV nqV 'iequeH wq beqsl uIq IPquPlI qelepe nvqag :elelJaq (r lequeH 'elararu uPguap urp uelep3qulaur Inlun r{elepe qedepuad:aq eduurel to38uaI rrtua..Ltl p. . { t r a c p e e d u r l e q u r u l e p 8 u e .iulnqeruru r{pllv uup'IlPpuaLIa{ urg Suei edurs epedal uulqe:a.{ur:tp rSutleqiuaur Buei upqplrrJlaj-upLlptuJIa)rltlllu -:rur qsud:r.{ elei reFeqasuulnpnpa.{trauI ryu/uiulgrt uerqr.{uaur qelur:ad ues€lp E.lnlun leeluewl!que6uaw 6ueAueqPualoy rbueleqbue6 lllllula6 uelenqlod JUey6uero-6uerg leulv entuas 'lprrr-plerp undneur plunp rp IlPq 'e.

(1805) III: 1. dan janganlah menyerupai orang-orang Yahudi.Albani dalam "Shahihul Jamie"'(1167 hal." Dan lafazh yang dijadikan hujjah oleh Imam Ahmad ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dari Abu Hurairah Radhlnllahu'anhu. Ibnu Abbas. " 3 l Diriwayatkan juga oleh oleh An-Nasa'i dari hadits Urwah bin Az- Ahmad -Rahimahumnllnft-.1# . diriwayatkan juga hadits dari Az-Zubeir. Namun ada yang berbunyi: "Ubahlah ubanmu dan bedakan dirimu dari orang-orang Yahudi.r1rrr. Llhat "Mukhtasaf Thabaqaatil lfanabilah'.' (836). Abu Ramtsah.bunyinya:'lJbahlah warna ubanmu.. dari Az-Zubeir. scmirlah rambutmu meskipun hanya sekali. dari ayahnya.1)I.!j. Abu Juhaifah dan Ibnu Umar. Jabir bin Samurah. Diriwayatkan oleh Imam Ahrnad dalam kitabnva "AI-Musnad"Il: 261 dari Abu Hurairah.. bab (1." Beliau juga berkomentar: " Hadits Abu Hurairah ini hadits hasanshahih..ni kitnb.R a s u l u l l a h * b c r s a b d a : "ubahlah wama ubanmu. Diriwayatkan oleh An-Nasaa'i dalam kitab "Az-Zinah'.Al. Kata beliau: "Dalam pembahasanyang sama. 766: "Shahih.'rilu t.:.|. namunbcdakan juga dirinu dari orang-orang Yahudi naupun Nashranj. b a h w a i a b e r k a t a . 2. dnn jmtgnrrinlt . Abu Dzar. 23. Aku suka cngkau menyernir rambutmu. namun janganlah menyerupai orang-orang Yahudi." Beliau wafat tahurr 273. Anas. Abuth Thufail." Lihat "Silsilatul Ahaditsish Shahihah. AdDaruquthni pernah ditanya perhal diri beiiau.embolehan Menyemir llambut Vlll : 137-138. d a n j a n g a n l a h m e n y e r t t p a io r a n g . 138 lqtidha' Shirathil MustaqimMukhalafata AshhabilJahim . Al-Jahdamah. Lihat catatan kaki berikut.o r a n g Y a h u d i . karya lbnu syatthi hal.-!:Jt t3p " Rtfunhlalt zoarna ubart.1. Saya tidak mendapatkan hadits dengan bunyi demikian." Alr\lbani menyatak an dalam" Shahihul : Jamie"'(4167) da (. 1." t) nhli Ishaq bin Ibrahim berkata: "Aku pcrnah mendengar Abu Abdilhh (Imam Ahmad) berkata kepada ayahkrr: "Wahai Abu Flasyim." Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. dari Nabi $f.1."'?) At-Tirmidzi berkomentar: "Hadits ini hasan shahih. Diriwayatkan oleh At Tirmidzi dalar kttab "A1-Libaas'hab (20) Ri$'ayat-riwayat Tentang Penggunaan Pewarna Rambut hadits No."Aku pernah mendengarAbu Abdulllah menyatakan:"Aku hanya menyukai seseorangapabila ia menvcmir ubannya dan tidak menyerupakandiri dengan ahli kitab.".. Itu berdasarkansabdaNabi . bahwa beliau bersabda: "LLbahlah w a r n a u b a n m u . 3. maka dijawab: "Beliau adalah orang yang jujur. Beliau adaiah perawi yang amat terpercaya." Diriwayatkan juga oleh An-Nasa'i dari hadits Muhammad bin Kinasah bin Hisyam dari Urwah dari Utsman bin Urwah.1168) "sirrr?. Jabir.

t. 3ua[uad ryb[uatulo?qua[ uuYratquap stwD! uuYlapuad 'llthsnw 3un. "1o33uaIue13uelued uep srunl Tapaclue4ednnuslul ueI{apuad. -r4qBr{s qrqal Sued ledervl: ue8uap uegueluatlaq 8ue.<1e.{e.uBuero-3ueJo rqrsrladuaru Inlun elr{ epedal n€llaq qp}Lrrad 'u{lsnlr'\tr uep qzeJel lul UPC rxllsnl UPP IrPr.. :epqesJaqnPITaquPrpnua) {ellnru lPJrsraqqPIppP {Il -dsnr.rsrtuDISuuIuol. :. .lun rreP .... qplpl ureiep uqsnlq qaio e8nl uelleleMuro 6t€ : X (Z689foN sltpeq'rrfr) 3uo1oway13u4ta1(19) qeqiseeq!71V..:.otSrra/ 4apo48wlutt4.u uu8uap rJlp uelPpaqurau qeluuad ue11nlunuau seSai qrqal IuI qze]e'l P[enp ue8uap qe.{e^^lrlp e8n[ uer){Iuag uep yeq\ng-Jv '(ueqn Ieos r'uelPP 'r.4 ' t ...(e. 8uu{uodrpoluaw nw1o88ual 4ayraltatq.. .^r{eq 'aruttIua. rn{EtP >JePrl enpay..nrr rqrcX zpaonseAurpe) 4znttlaw IBpp nll lede. . 4 . (.-Q( .!IrlC ntr lEleau el'uPs-Pliles /. re8eqas. qetf:i ruelep rreTjng-lV qalo ue)ilE-{e/'.r .-:--:l. . : ti -.ullpy '.'--TltL'-Y|. :elplraq pr E. :uPrxrr]raq qellv'PleI -rad EIe>IIntun egnI niplJaq eI puEruIESeqas'telullpI {nlun nI€lraq ledep egnf l€peq pua]p) pur€Uad leurlei ue8uap (uelnpnpal nles) pnpal lel. ::e1uar. 4 .e1 ue8uap'gg1 : 111ne. . .'.ueleq Pduurn)nr.f. :uejlnqaslp ntr urllsnN lPdeMIl :rrep rlueS r.I /€I: IIIn eluunlaqas lsualaJalue3uap er.utv (9t) qe+. *4 @) ['.luD\otqtuawuop Dlufqt4 Sual nwlouu-4aua \llaqwaliuaw lzut DpDw 'oliuluAq-frnqas8uortuaos\tsflwapbdalua\Ddwluauo\aDW. .{e1 plalaur r€dnJaduau ele8uasInlun EtlI Suerelatu neIIaq nPIPI PIPrx 'qllnd SuPd u€qn ueIrPIq 'e1r1 uelenqrad uplnq nlt ueqn lequped -uaru ue8uop e1a:au ledn:a.----=-<ac -. nqaualryptY Jer. 'llaqnz :rpluaruo{Jaq r..{uaru Inlun elr{ SuPlElaurnerloq nPIuI euaJp) 'EIaJaru redmaducu lepr1 :e3e ueSuerel uPp elalar..''..ue5 8uafrnutlouts (6p : qerebegly). urunlaqas Sued upguap ulel leq uftlPp /nlI qeqcs qalo I8e1 qrqal n1ual ue8uap urp ueedn:aduad e>1a:aur 1e. r "-1.nrr enpay.uo>1:aq ruqprbnreq-pV urPtuI nir 1u.u1: .xll nuql Ilep ulllsnl.P{n8-lV qalo I ue11e. 'uundwatad dnptl.{ qrqeqs lede.ueleOZZZ:I (69Z)oN qrpeq {rlltrj )." ...t...'1usmru 'ralndod 3ue1.6e I p..PseN-uv unrxPN (r'reurll ulq qpllnpqv IJep .t'l I ".{ Irn nlref) e...(tnunloqas isua:a1al uPBuaP eures .Lo-3uuto :Ppqpsraq ffi Vellnlnseg ua?uap urp uo4opag..uylc .\l rpqeqs urelep uPll€..tuu uul.:qze. 4. .. -..ueurJ -/y.ueis uen[n!4nseurral rlley 6uero ltllsllaAuary '.

Meskipun secaralepas." mereka. OIeh sebab itu. hadits No.'. Telailditakhrij sebelumnya. a o . Kemudian baru ditentukan perbuatan yang merupakan aplikasi dari penghormatan tersebut pada saat iiu. Bahkan ia adalah alasan hukum tersebut. atau sebagian alasannya.mereka 1l dlri dcngnn mereka. (16) Amalan amalan Yang 140 AshhabilJahim lqtidha' ShirathilMustaqimMukhalafata .bab Termasuk Fithrah.Menyembelih anak laki-laki dan membiarkan anak-anak perempuan hidup adalah penyiksaan.l e1|Jt tjly " P e n d e k k a n l ath * t . Demikian juga halnya dengan menyelisihi orang-orang musyrik.bedakan Telah diriwayatkanoleh Muslim dalam "ShahihLnya dari Abu llahu 'anhu.bahw a ia berka ta: Rasulu llah H bersabda: Hurairah Radhln 6-p':it V9': j." yang artinya: "Berilah makan dan ajaklah berbincang-bincang.. Meskipun di sini ditentukan dalam wujud perbuatan tersebut.mereka juga membenci banyak hal dari tata cara hidr-rp orangorang Majusi yang tidak dijelaskan dalam teks nash dari Nabi H . Seperti bila dikatakan: "Hormatilah tamu. tsagiandarihadits yang diriwa). atau sebagai alasan sampingan. b i n r k a n t n hc n g g o t m e n j a d ip n n l a n g d a n j u dirimu denganorang-orangMajusi. "Perintah untuk menghormati yang disebut lebih dahulu menunjukkan bahwa itulah tujuamya. merupakan indikasi Ungkapan"nrenyelisihi bahwa bentuk menyelisihi itu tcrmasuk tujuan syari'at. yang lebih nampak bahwa ia adalah alasan sepenuhnya. 1." zt bedakanlah Beliau menambahkan pcrintahnya dengan hal lain yang identik dan berasal darinya. baik melalui hadits ini ataupun yang lairu'rya. ketika para ulama As-Salaf mcmahami dilarangnya menyerupai orant-orang Majusi. namun perintahnya telah cliperintahkan terlebih dahulu. Kctetapan yang diambil dari hadits ini mirip dengan ketetapan (ahli kitab) tak suka tnenyentirjenggot-jenggot dari sabdanya: ". 2. orang-orartg nnnyrik".(260)I : 222. Itu menunjukkan bahwa menyelisihi orang-orang Majusi adalah tuiuan syari'at. Itulah sikap menyelisihi terhadap mereka yang diperintahkan di sini. Sesungguhnya pcrintah untuk menyelisihi yang diperintahkan lebih dahulu menunjukkan didahulukannya ungkapan umum dari ungkapan khusus.atkan oleh Al Bukhari dan Muslim.$ t3. Diriwayatkan oleh Muslim dalam kitab "Al-Iman".

111.ul.. \le:eqas)-qo aunqburlrg.. tuelep rrlesv nuql . eureln uep uret\ nuql \rrpl elueln ul:p rleq. :qeMefuau nerlag . JV p^rp{ Z€I : L.urueqn}\ urq peuryV !uelql qplppe nellag .. :ue1e1e1eleq -r{sv urelepr^.erE/eJ.ueppqg t€r{rl (nerlaqqP)l Jnwe!.reJupguJp slrpeq uelede.negag Surro rSueleprp uep rle{aptp nJeJas SuEd ureurl Sueroas ESnl nprlag uduupeuelna{ uEp eluue-.y'.ulrad ledepral ei(uruelep rp unure111.{uaru luelep tueqlV lV .rad uerS'qaseduue{qe*".nrrrp lnqasral slrpeq uelmuauaur r{eurad Iepq eles ue6 1us:nu edudeSSue8ucur leprl eles 'r.r-tra}r-a{ euaje{ 1o(uouaur 3ur1ed Sued qein€rlaq (i€qupH wq) peruqV tuDurl lEqeqes eled plelue rc 'rurzrreMelDil ])Ielal eluqe.Mllau qulat ruprqpql-qlV -upDlrurap qze.ueseH llrlDlltJtrlpou-lV rJpp'qepelDOuep lardseg urq pres uep /urrlsnw urq prleMJV uEp e.".rd -utq. epedal elrruelleqsrueur rqlndn5 urer. urelep e.ul 96t -. tuelep e3n(qradas. e.nW-1V.Jeq(9p17) lnplptz uelep r.ro Suero ueusetqal qelepp rue)aqraq Tnlun uen{n} uduel 1n19ua1 tnquer sDlSueruay{.predae7 zn. q]psayjv.r\ {nseru....:le2..lneuell-1y .. :eleIJaq (rzpArlpl^l-lv) nprTaB €.uE{aqraqnllp. nrqr.{e.lep 1.{uqe[e^.e.{uueI -ledp...Irtet\ urq sEuv rrep. luplep nupfe6 pV qaio e8nl uqlptre.raer-ug-1y nbele ..prad erpdqelepeedur.7at8eqg-qsy @e/.lnqas..{uenruas 'y6: tuc. : (96 : 1) ue1ele.*e. eledal lnqruer ucp urpl upr8eq splSueurau eduel )inISuJ] tnquer 3ur:. rsnfpl^l Suero-8uero uElenqrad r]€lepe {nl8ual }p lnquer rnlnJuaur eduqn83rmsa5.ra pppd e.te1aru peurqy tuetul.relrp 3ue1ua1 r. :uEI€lpluaru (r lze^^lej^l-lv .{edprs8ueJeB rcnl..{uau gup..taryej lnqpe1. rsnfen 3up.Wt p.qellrpqv nqv pp€da] udu€lraq qEurad nIV.{es undppv.p! e^1eZzn../ uep €Z IeW. ..eJ ue8uap ue11e. :ueIpleJualu g6E: L/rerpej p1 ..(u8ue.ppurqv urerq uernqnl Surdures rp uellrunqalrp uep ll glz unqet eel^{n lrper.u.Eef In/!..unl uelnq epEd }p....'46.. :uduelrp Lleurrd e8n[ nerlag 'eiuueBuoroB 'lunpl nlEs rpdnJa. eBn['691: 11. XiTff.ueis uenlnl \nsew)al )!!ey 6ueJO llsUa\uaN 'se1.{erradtal dp88\retp Bued rr..{DInISual Ip lnquer rnln)uaur rJrpuas pPluqv rxeruL..\ ]nqruer Suolouau rp Ip 'r1e1a1 8ue:oas splp Suprplrp ?uu1.{e... qellpT)lJv utq leun rrep . :qeMefuaru nprlag ZInISual Ip lnqruer n)nJuaru 3ue1ua11eque11 utq pPluqv ru)Ied.{ualu ruurquql-qtv DreluJuras ede8uaru qellepq uelaqraq uen[n1 . irr.1ep€leoupp Ipsrnur slrppLlue{le{p..ue1e1e.n1un undepy-e(rryn13ual lnqurel splSu!!Lr -alu urrlsnur o1e1a1 8ue:oas 9uerelaru qepPlEo uuP ppulJv luer.. ruplep uep B6E'...rtelte(f 'ueuelaquad ueSrnluadal '(1n13ua1) eleda1 3ue1e1aq Inlun uplnelaw 1n<1uer selSueruaur 3ue:e1ourqeu:ad 4 qe11n1nseU.qellqeueH JryeEbeqeql rerlseyJ>Jnl4tr.9uedlP .'r.ral er eleru 8ue:o-8ue:o uepsprqal InseurJal nll.sn>[seweQ-pV {Z/-rpr.*urg -uauas 'unlsnl4l urq pllegly uelleqrlalu Sued (uelnl uep'uE1ng rrep nryei) 4uru.nhl..1 ..ll.nerlaq eMqeq qelepe eiuuerye9u.. :ue>luluaJuaurpr pMqeq ue>lle...^rl4p qplai nlr Ieq luelpg .{E Preluauas 'qprzeMrel\l plru€^4 SueroJs eiunql 'rze.{seg wq pre5ledepral efupeues urepq . ll.L (peruqy ureruy) nellag ...eles {nI -3ua1 lnqtuer Jn)nJuaru npru {Dl 'rpeqr:d e.eqO.n{g qalo e.eu{e14J..V t14blltM Edps lnrnuat{.7a8eq9 qsn ne[IV...reqelv srlltpnw 3ue.p.llirrp '--1u1111uo.eJue8uap rutun uep 902 : II (UgZ) oNsltpeq'.r!.ZedDInI8ua1 lnqurer nele €. :qze.r^lrl -lV re>l€gnqy '{etfegly wq per.:elelraq nerlcg I nqasrat u€lenqrad e.oas er e:el l snepJ!!.

hadits No. Al-Albani dalam . Beliau memiliki banyak tulisan.* iry':i ) 2. Kecuali yang diriwayatkan dari Ibrahim bahwa beliau tidak menyurt kai "Qirdan Yarquus(Monyet Yarqus)" itu. Beliau lvafat tahun 311 H.'t41ttia.' '.berkata: "Tak ada masalah mencukurnva ketika berbekam. 4. Kedua alasan itu ada nashnya dalam As-Sunnah. Abu Bakar Al-Khallal.) dan ulama lainnya memaparkan hal itu Disebutkan juga dengan sanadnya dari Al-Haitsam bin Humeid. Demikianlah tercantum dalam naskah aslinya. 33 dan seterusnyaDiriwayatkan oleh Abu Dawud dalanl.'shahiul Jamie. Yaitu sebutan untuk salah satu model potongan rambut yant populer di kalangan mereka." Para ulama Salaf seringkali menjelaskan alasan dilarangnya satu perbuatan. bahw a ia berkata: Rasulullah ff bersabda: . Lihat "Mukhtashar Thaba. Terkadang juga menjelaskan karena menyerupai orang-orang ajam.6.a) 1. (Muhammad). bahwa ia berkata: "Memotong belakang rambut termasukntodeorangorang Ma jusi." Dari Al-Mu'tamir bin Sulaiman At-Taimi.3| Dari Syaddaad bin Aus Radhiallahu ' anhu. Pada akhirnya beliau menjadi sumber keilmuan dalam madzhabnya. Beliau pemah mendengar hadits dari banvak para sahabat Imam Ahmad sehingga dapat meraup banvak ilmu dari mereka.kttab'Ash-Shala.'. bahwa ia berkata: "Aku pernah bertanya kepada Ahmad tetang mencukur rambut di tengkuk? Maka beliau menjawab: "Saya tak mengctahui ada hadits tcntang hal itu." Diriwavatkan oleh Abu Dawud. Ydnl ls kemungkinan adalah nama dari bahasa Persia.:" Shahih.(652) I : 176.dtt.1: 611. 3.tat A |-IIan ab i I ah'\a1. Sedangkan Nabi $! yang jujur telah memberitakan akan terjadinya kebiasaan meniru masing-masing dari dua golongan itu. 28. bila memotong rambut tak mencukur bagian tengkuknya" Ada yang bertanya kepadanya: "Kenapa begitu?" ia menjawab: "Beliau tak suka menyerupai orang ajam. 142 lqtidha' Shirathil MustaqimMukhalafataAshhabilJahim . bahwa ia berkata: "Sesungguhnyaayahku.Sesungguhnya mereka tidak pernahshalatdengan menggunakan sandalatau sepatunterekn." Telah diriwayatkan dari Ibnu Manshur./r "bab (88)Shalat dengan Mengenakan Sandal. Beliau adalah Imarn Ahmad bin Muhammad bin Harun. Al-Khalaal .e riut )r 4. sebagaimana yang telah kami jelaskan sebelumnya. dan dikebumikan di samping kuburan Al-Marwazi di sebelah kaki kuburan lmam Ahmad bin H anbal -Rolimahwnullah lat i'at1-.t "Bedaknn knlian dari orang-orang Yahudi. karena menyerupai ahli kitab. Lihat hal.

ueAsuenlnl\nseLuelJlley6ueJOlts1aluary tgIZI: I(1BZD.4.nu16 uesPH" :z/zl : II (689D". dn1a1 ' -. qelr:l luelep r.{pq n\uo.€ t t : I (Bly) o5 s1r eq qrrq8e1..\{ecl nqy qolo ue11edu. usnpl uerefe uep Irqruerp (qepeqr:aq e{rla{) pdulppuas uelsedalaur IqeN rpnr{p Supro uppsprqalIEr{pped'uerlrurap uplr{sltnlJr...{upq r.IJIL '(uDiuelalrp) peT.. nqa aryprurreqsuvlv qnddv nqv m guel slrppq uPp pnMPC nqv r{alo ue{tele.uDlnqal wupp dllaj uvla lur n4jawn.. qDltl ruplep pn.anael lnqrrteqs" . wnaqsotoluo uo4o \Dppa qolpl qqo unoqs uonuapo114 :epqesJaq qsPVlY rnq rl nuv lrt'c ffi vellnlnsuy el leq'nqub.{ua141 qell1 ruelep pnMe6 nqv qalo ueltedp^lrrrq (17) qeq '.4usnlnrp uen[n1 uelSuepas 'r..uee.{emg16 S00: tl (€9€ZIoN slrpeq'e1nq:ag uele:a8e-.muaru nn qspN upSuap rxplsllv uarp uplnSSunal E.{uau rueqlV-IV BII N/ppusnhl -1y. nqa orypDN ualDrlt.{uaruuulenqrad plplu 'eureBe qnrnlas rlnSSunguaru ruelsi JeBEqEI -p.{e.radrp n11ye11}e.{ e-'{r. u.( ede qalo segal.1 p nt)eM Suetual (9) qeq. I :p uEPPdaI uPurrrJraqqPIIY elqa) nIrcL ruDlasslqlalv..ur q rye qS..ienlq qerrung 8ue.hqg-qcv.aluef JnrMerls.(suen[n] qelepe ntr q€peqr Inluaq pnp e:e1ue epaqruad srre8 rraqruaru e. tu ei€p ppurqv qalo eSnl ue11ede...ue1s1 ue1n3 -3r. Irmb ry o4nqlaq :epqes -raq nellaq P.npliepll Inspr erpd p.ma1qeqaduad rpeluau elarau ueguap urp uelepaquaru neleX 'ruelqseN uPp lpnqP /qle.uee.rrr 9ue.!urnlnH uEp rnqes : ll (960I) oN srrpEq ue{Et l ueeurefna) (6) qeor. vtelPp uP)lete.L r.^ urp :Ppqps eSnf ueDlllua(l 'lnqas -ral lnspr pJBd pdusnlnrp rpsaqJal upnlnl up)pdnrarx urpuas nfl lqlsll -a-..lnJuntulaq Sun\utq-Sua1wq a83ury qn1?uu plorls uqqnSSuouaw 4apq olanw owops -qarl{ sDtarp utqy jlede.lqeJerls-qsV.ftqgals ir.'ttru1vdwotal rnpaq 4apaqlafi9uti o4ow.r:e. eduu elqeuuns16 ue11e.raq qp nlnspue^ r.4rqequBI -1n[unuaur rql' ef.t:dtrr ./\^r{Pq tqeN uep'r{errernH nqv uup pn-^^pc nqv qalo ffi ue{lele^{ylp 8ue.uelep rullsnt{ qalo uDll e{e^{!l6l prqruatu Surtr.ueleppeuqy qelo e8nl ruelep ue{e}eduaur 1ueqlv-lv O9r: Ilpeusnl/lll}4.... /.ro-3ue:o n srTaduau qpqas euarol qelppp IeMB rp plnqraq upTrlnfr.et I p.uwqpp...l'111lus (91 : eqeeqa) .ur1sn141qalo ue11e. r.u1r16 G.^4qeq \z. U:ltlq)]qnl:lam uDlqnSguouau ulns tuol4sDN u|p ryn\u^ 3uan-8uato uelux nplu1l anupwutl ouops'p38un dv1a1 ur4o rur 1uulsl ulratQ. <L.ulrl6 tl t .. .\.

4.Maka Biysrmalarangku ". 1\--.yl al Jrt'j Tarz.tz.mercka tctap dalam kebaikan. l. 144 lqtidha' ShirathilMustaqimMukhalafataAshhabilJahim ." Lihat tuga'A1-Irwaa"'(9\7). .149dari AsDiriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitabnya 'Al-Musnad"Il: Saib bin Yazid Rddfuallahu'a hu densanlafazh: "Umatku akan selalu berada di atas fitrah selarna mereka shalat maghiib sebelum bintang-brntang bermunculan.. o diurussanak keluarganya." Namun saya belum mendapatkan hadits itu dalarn Musnad As-saib bin Yazid dengan lafazhseperti yang disebutkan oleh penulis.(689) I : 225. telah menceritakan kepada kami Ash-Shalt bin Bahraam.. hadits No.Diriwayatkan juga oleh Ibnu Majah dari hadits Al-Abbas '). selama mereka tidak menangguhkan shalat Vrrghrib hingga bintang-bintang bermunculan. .dan tidak menunggu-nunggu shalat kebiasaan bintang-bintang. dari Al-Harits bin Wahab bh Abdurrahman As-Sunabihi.selama mereka tidak menunggu shalat Maghribhinggabernrunculnn bintang-bintang. .)l it. istri Biysr Ubaidullah bin "Aku berniatshaumselama bahwa ia berkata: bin Al-Khashaashiyyah seraya dua hari berturut-turuttanpaberbuka. . 2.. menint orang-orang Yahudi. menirukebiasaan orangShubuhhinggatenggelam juga selama jenazahmtuk nterekn tidak nrcnrbebankan orang Nashrani. . 3. dan tidak menangguhkan shalat Shubuh hingga tenggelam bintang bintang. meniru kebiasaan orang orang Yahudi. WallahuA'lan. meskipun saya telah membaca musnad tersebut dan membolak-balik lembarannya.++fUl iigJt ty3 | 6'2 s'\t-a3n " Umatkuakan tetapmemiliki "muskah" 3t.$r : -'2 . dari ayahnya dari Laila. AI-Bushairi berkata dalam "Mishbaahuz Zujajah Fi Zawa-id lbni Majah": "Sanadnya /rasar..srairr. Al-Muskah adalah ungkapan yang berarti sesuatu yang dijadikan sebagai pegangan (Muhammad). :349 Diriwayatkan oleh lmam Ahmad dalam kitabnya 'Al-Musnad"IY 1." kepadakami Sa'idbin Al-Manshurberkata:"Telahmenceritakan Ziyad bin Luqaith.9\P' . 'Ash-Shalarl"bab (f Tentang Waktu Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalamkltab Shalat Maghrib .l .8. Diriwayatkan juga oleh Imam Ahmad dari hadits As-Saaib bin Yazied riwayat yang menjelaskan pengertian riwayat tersebut dari sisi alasannya: "... 'Rasulullah bahwa ia berkata: H bersabda: irifu !c. 2) Sa'id bin Al-Manshur berkata: "Telah menceritakan keoada karni Abu Muawiyyah. meniru perbuatan orang-orang Nashrani.

ueuresraq :rq1e e33u}q n1e1 1e.|e]l'1^uaur€Iararx IPdLuPs-IeduPS 'pdlrupsnJneleBasruplpp elararu up8uap I-rIpuelepaqrxatu nPIIaquPI -qeg Ipnqp 8uB:o-3ue:o rqrstladuaul 8ue.ren1a4 r8:ad uerpnural e.(uaur elu8ue:epp ues€le tJaqru3rx nerlag Q'upeusnJ{-Jv.reuasra( >1epuuep 'euresJaqueleur e.IPC 'uoIppe-ppp elaraur 3uu.raur pJplup rp ellu€.'Enpraq e1a:au epedal qe: -pru )pprl neqaq elelu:a1 'ni{el Itu€l eSSuqag }nqasral nsns ue8uap rxnurur plalaur Iraqrxarx uelpnrual 'edrun[:aq e33urq_e1a:aurt:ec -uaru nlel nerl3fl 'ffi rqeS epeda>1 nsns edn:aq qerpeq qe13ue1ep'r8:ad pxataru qepnsa5-:.{ues 'n4ua.{ ed1q-rqe111 epedal qe1ly I S u e l e d e e d u > l e d u e qu e > 1 1 n f u n u a r u u r s l l p P H uplle...raq qPIIV 'qellv uelqelur:adrp uueutuEuqas uerlpi r{elelnqlaq nlB'I qpllv ue{qelut:adrp uer1e1 euuLrtteBt'qas uneqs qplup{nlpl EIeI I 'rueJqspN Suero-8ue:o ucle-.. e{ulluuns D{e) uPP PiFdJ) Irnruat{ qplPt{ P}IueM I p. -uas unlpnway.rad redn:a. qe}D{ Lul]lPp rurlsnl l r{alo uDilD... (777 : qercbeg-lv) .{ eBn[ eueurte8eqas n1retr 'ruprqseN Suero-8ue:o uelenq.uefes n1elas 'nlr Dlelal B-f.(rr4efeSualu)e1 e>I3JJu] 8ue.rebeg-lV) ..-qnqn1asraq rlenJ3l 'u.{e nuelnsas qellenqrag../qeleInqJJqeleu'r.'rurel upsnrn ele8as rqrsrladuar.'n113rq lenq :ete>lraq -raq {nlun nlSuerelaur qeu:ad qellnlnsey e.{uaru eI PuaJeX :P..4.{uuexqaloqrc ( l\) qeq '-qp!eH-l}'.{uqnS8unsas'q"lplnse}I leqPM.ro -8uero epedal redruus n1r pllJag .uneru edy.M rp) elrl Ilalsl -r:a1sreles rqnqnlas plll IIeq qrqal lepu qelede 'rurSaq uep rur8aq ueleleduaur rpnqel Suero-3ue:o e.q'udueuresraq r{erxnr tp Sueuas e-.{ueqn1t 1eq ue{n{plau 8ue.. nqvllol%po>I -e1^]qeq sPLrVuPp llqPsl u?p 'peu[xPH I..... :upurJl.uneqs ?rmqure. 4plaq Sualuaq :qe V upurrrJ unrnl nle'l nr:qaq epedal e:ed e1ey.{ e.(uqn88unsaq.r.rp dr:rtu n1r euare)'uelPpqPs ffi.updslp {z rxrlsntr { qalo uelleler"rr:rg . nellaq 8ue..ri:lp n+I sllppH .{uqn38unsa5.o-Srrero e.. tuPlEp peur{v uellede.{uupaq ffi 1qeN leqeqeg 'r'{pler{ -Sr. :ppqesraq ffi qe11n1nse5 ruuaptda4 aAualnq a1any1.9? I lelrels uenlnl)lnseural)!]ey6uuo tLltsp[uery 'Z I '9iZ : (ZOt) oN sllpel{ .^ ppe elqede rpnqel 8ue.{uenpal Plet\tr Pnpraq elarau: depeqral r{eJprx Inlaq-Intaq nBIIaq deSSueSuaru rurel e88urq 'qpqnraq Plrarx Puas nPIIaq ql?IP^^ €uoll 4(qpleq ntIP. .. :rdeSSueuaru elaraur e1e11 rpnqul 8ue...{ ela.. I ue.. :ple)ilaq uep 8ue1ep rfsrg urq prpcl1l uep ltPqsnH-IY ulq prcsn .lnqlaq eduel r. Nlpeusnwlvt eluqPlDt ruPIPp purut{v !uP!ul L{aloue)ilP.:uellnluelaur EI nle'L.{e^\!rlcl szz'.\eMrrlc '(tlt4\InsD>l utp oliun\u adv.ue1ctu iuelep qalo e8nI 'utlll)ut rudwasny u lttttlstlulttuyttLtttd elrqedy (4g1 : qu.{ ueelapuadal uralsrs uu5u.

sebagaimana yang telah kami jelaskan. Karena Dikhawatirkan Menyerupai OrangorangKafir Dari Abu Umamah. Kemudian ketika sebagian sahabat ada yang berkehendak melampaui batas dalam membedakan diri dengan mereka dengan meninggalkan apa yang disyari'atkan Allah. namun hanya dalam cara menggambarkannya. Lalu Allah memberi petunjuk umat pilihan ini. ketika aku masih dalam kehidupan jahiliyah.bagi orang-orang Yahudi adalah beban yang amat berat." Kemudian. aku sudah beranggapanbahwa orang-oranghidup dalam kesesatan.biograli No. bukanlah membedakan diri dengan mereka pada pokok persoalan hukumnya. Larangan ShalatPadaWaktu-waktu Tertentu. selain pada anggota tubuhnya yang sedang berhalangan. Demikian tercantum dalarn "AtThqrieb"lI 1 46 : 74. bahwa ia berkata: "Dahulu. Di mana Allah mcnsyari'atkan mendckati wanita/istri yang haidh. Pembahasan ini -yaitu tentang thaharah. Meskipun apa yang diyakini orang-orang Yahudi pada asalnya (yaitu kenajisan haidh) juga benar adanya. berarti meniru-niru kebiasaan orang-orang Nashrani. Menghindari istri yang sedang haidh. Sesungguhnya sebaik-baiknya petunjuk adalah petunjuk Muhammad S. lqtidha' Shirathil Mustaqim Mukhalafata Ashhabil Jahim . Mereka menyembahberhala. 629. ABASAH. Mereka tak memiliki peganganapapun. dengan apa yang Dia syari'atkan untuk mencngahi persoalan tersebut. "Kudengardi Makkah ada seseorang Lalu ia melanjutkan: yang 1. Namun menghindari apa yang tidak disyari'atkan untuk dihindari berarti meniru-meniru orang-orang Yahudi (dalam kesalahan).Sarnpai-sampai mereka tak menganggap najis segala sesuatu. berubahlah rona wajah beliau H . kadang dalam cara menggambarkannya. Sedangkan orang-orang Nashrani malah meninggalkan semua urusan itu sama sekali tanpa memperdulikan ajaran dari AIlah Subhanahuwa Ta'ala. Demikian juga mengerjakan hal yang telah disyari'atkan Allah untuk dihindari.sehinggaselalu menyelisihikita dalam setiap urusan kita. dari Amru bin Abasahl). bahwa menyelisihi ihr kadang terjadi pada pokok (persoalan)hukum.

.'nlepeda1 qe13ue1ep e1g nruu8renlal ppedal qey8uelng 2rrns rp Suero-3upro rsrpuol u€p nlrspuol lpql ne1 qe44eprl 'n4 IEq unp>1e1au: ndurpru unlaq nruDl /rtn uep1.{uqnT -3uaur era8as:aq ersnuetrAl..usntn8uaur qelly ede ue8uag.aeden1r Iq€N.:c1r..ueuaqas ederg. rllSuruau er upp trqral rrer.'rq€u 8ue:oas re8pqas nlsnln?uaru qe11y... :qc.(uqulusrr ueqruCtuudu -aru Sued qelynlnseg r{elepe el Eiedural eduepeda>1nlnuatu nred ffi -n{ upp 'n)up€rppual €ue83unqn1 e:a8a5 elrraq emeqr..{ueqraqundnlv 'r{pllphl rp prp rnrxal nlp qelapn..{€}prx e88urq r3e1 le1eqs ue8uel nle'] 'r{nqnqs lelpqs r. eduue1n1e1aur nd -u€u.uadSuei ne18ug qrsel'r.u qe11y.(qepeqr ny lplpqs eduqnSSunsas /qelleleqs uprpnruax 'eiuepedal pnfnsraq r{e8ual r]Jp{ 8uu:o Suero nll p{pa) uep'ue1a-{s Inpuel pnp eJelue rp +rqra+ tsuare.ne{uau neqag 'n1efuel npriag .upq .{ueyaq rmdnle eleur '(..llefuaur niv .:qe.rrp -lxnel Eua. . :e.ueu 8ue.Zr{pllnlnssd rer..(uqn€Sunsas qellplpl{s !rrurla3ra1 Llelal rrpr{plBur elrqedy (.rpI'rdunqruas-r. u e u u e q e lr e p N n l r e 1 r l a I € u a r € I ' i p l p q s q € l -rluar{raqnle'I Ieqruol nles r33ur1as r:eqeleu ueSuedeqe33urq '8ue:o ledueq ue4n1e1p uep ledr.r -3ua eA.Lnl nuojral npleMepedpteLtsuebuereT -Buq le1eqs Llelrluar. :rie1 eiucl.. :e1e1:aqe1 'e1a:aru qru33un€uaur qplal n4e re8uap ne1 .r.. :qe. :e.Zn]..ee...Znlr uerple u€8uap nruqnlr8uatu 8ue.4 eduuelinpn-{uaur edu redures'r. e..tn.{ e[Bs ederg. i{pT{er l Ip Dlrmuauaru qer. :qe. :B]e1laq :qe.{raq nle-I rpr-lsv lulELISe33urq '8ue..u qrseru ne18ua qe1edy.neftrau nellag .{pluelnle1.rad) .... :Elp)raq (r.ne.r {Bl v>laJarrrumueu 'eduqnunquraur eqesruaq elrrume) e..^r\ -raq n{V npr1aqrnuauar. :e.{ur.Znlrqpurppl aq 8tn:1ep up1nlelrp 8ue. undede nlensas ue8uap e.ne[uaruelara]Al .{uepedal elqraq n{V nerraq unlSuau 3ue...{ 1e1rguep rolpg nqv up€ r{rlpns nlr plp)..u uep qetupptN a1 8ue1ep tmdnle e>py11 ..uerp-ruerp ue8uap e.laru lpi.{ edy.lo {pAupq up) '(rnqnqT) -n{elrp uep ledrueu Suel qepeqr ntr tplpr{s e.. lqpu Sueroas n1y..ne>l ..urgs11y n11u..'nurqn4Suaru nlp nlr8aq ne1ey.....uefuaur neqag .(rqeN reqeM.. :ppqesraq nprTaq 'leleqs n4releSuatu neqaq n1e1 .{unquas ueBuap e. :r?e1eduel -raq nlv .')ppnq upp plaptaru 3ue:6..{e.r.. :elue1 neqag .t) u e l e l e d u r p q e 8 u a l r .{u -rnqela8uaur I€pq n)e Sued eles pdp nqe]uaq uep 'nr.. :qer"refuaru n€qag .u uduel qepeqr -raq uelpp edg-rrrp uelesa8ualu uep /Elpqlaq-plpr...iraquujlrlJupr{ -8uaru'rurqerrnlels eJpqrTaruarx ue:e[e uuBuap :r>1sn113uar.r1potn{) Sued r1e1a1 qFqEA gpp 8ue.raq nlv .ro lodurolalas Suelep eSBurqa5'ledueq Suero epedal eduel-edue1:aq uEp reqel up)-up)uaru era8as undnly 'n1e8ren1a1 qe8ual rp r1serx nI€ ntr pIeX r{purppl4l a1 qe:frq:aq ffi qpllnlnseU uerp -nruai eurel {BI n1e8:en1aqepeda{ qpqtua) nle e>{i141. n4leua8uar..uepedal qellv ue>1:e[erp SuBd ede nlepedal ueyele 'qe11e..{51-ue1n1n1aduar....rtcfuo..

dan para pendeta. meskipun mereka tidak rneniatkan sebagaimana kaum musyrikin.ga tenggelam matahari. dengan membawa agama yang lurus. karena khawatir dengan penyerupaan diri dengan segalabentuknya. Itu semua termasuk sihir yang dipelajari oleh kaum Kan'an. bahwa di antara ibadah yang dilakukan orang-orang musyrik. 148 Diriwayatkan oleh Muslim dalam kitab "Shalatul Musafiin WaQashruha"bab (52)KeislamanAmru bin Abasah. Bahkan bersujud kepadanya.4s-Sr'rruMaktum Fi MukhataI .. terbuktilah hikmah syari'at * dalam melarang shalat di waktu-waktu tersebut untuk menutup jalan ke arah itu. Beliau melarang kaum mukminin dari perbuatan zhahirnya. bahwa kalangan Ash-Shaabiah yang musyrik pada hari ini yang berpurapura sebagai muslim. l-rrena ia terbit dan tenggelam di antara dua tanduk syetan. bahwa seorang mukmin hanya bersujud kepada AIlah Ta'nla. dan ketika itu orang-orang kafir tengah bersujud kepadanya. 2. Dan tidak juga mengetahui bahwa kala itu orang-orang kafir bersujud kepadanya. I: SepertiFakrur Razi yang menulisbuku berjudul ". Mereka yakin bahwa mereka dapat mcngajak bintang-bintang itu berbicara untuk mengadukan kebutuhan mereka.. bahwa matahari terbit dan tenggclam di antara dua tanduk syetan.132) 569. l/. Kepada kaum musyrikin itulah Al-Khalil Ibrahrn'Alaihis salanr diutus. 1) Nahi * telah melarang shalat kctika matahari terbit dan ketika tenggelam. Dan juga karena ketika itu orang-orang kafir bersujud kepadanya. ada yang berupa kekufuran. dan demi mencegah untuk tidak teiadi.r/urr "(Muiammad). yang berada di bawah kekuasaan raja-raja mereka yang bergelar "Namrud".dst. menyusun beberapa buku sehubungan dengan penyembahan bintang-bintang untuk menjadikannya perantara -menurut dugaan mereka. 1.hadits No. lqtidha' Shircthil Mustaqim Mukhalafata Ashhabil Jahim . Sebagian di antara mereka yang mengaku muslim dari penganut madzhab orang-orang musyrik dari kalangan Ash-Shaabi'ah . dan mengikhlaskan ibadah selurulrnya hanya kepada Allah. Sebagianmanfaatnya nampak jelas." Diriwayatkan oleh Muslim. Di dalam larangan itu juga terdapat peringatan.at?. Kalau pada zaman sekarang ini masih ada yang melakukan perbuatan itu. Dan sudah dimaklumi. ada juga yang berupa maksiat. tergantung pada niatnya. kekuasaan dan lainlain. Alasannya. amatlah mengagung-agungkan bintang.Namun sebagianbesar manusia tidaklah mengetahui.untuk mencapai tujuan-tujuan kenabian.(f. menyembelih dan memotong hewan untuknya. demi menutup jalan ke arah itu. Kemudian Rasulullah fr melarang shalat di waktu itu secara tegas. Karena ia terbenam di antara dua tanduk syetan.

.re1aul:'nlqr:11y uurl lesrur r1e1a1 -[uap upllpruaru nll r.Mrr16 t (97 : ...{uadscBal e:e:as 8ue:e1au le..1 'qprual nlr slrpuH pirruedepr:q rp 3uns8ue1 n1r .\{ec nqv qalo uelluie.{uaur .lppEquJq8uu.. 4aptr.usy 1y urq peepbrtrl uep 981 .ues >1e8e a>1 e.rrels 3tm1ue3:a1'Eur€s Ippq Suepe..uoqod undncle Sueq .e>1 Suero-3ue.{uadrucJn:a. :elr:a)Jaq qeu:ad et e.e61 le.qpquras elaraur Suel ede depeq8uau leler-ls Suerelp er e8n[ uerltuap tr.1e.rqJS .qelpqs-qsv.tJe^s 'r{pllv urelas ueqequra... 1up11 epuaq -epuaq uelrpeluau nerlaq uelutelatu .' uDlnluauaru nuax 4Dl0pv.4{qeq )nsurulaJ qPpEql ledtrlal-leduiol .{8ue:o undrlscut 'Lunun IEpu prp)as qpllv urplJs qeqruasrpeserq 3ue..ua1 -r \ -...nqeq. depcq8ual.n:q4n7-zy) .{pl€s qelepp tplqrl euare..{snl€s r.{uue1lu1o1aur neqcq '3ueg rmdnelp n^p) dr:peqliu.:nwLr4 4ollv uloPs40quas1p ln1un 4ar-4u11 wnpqassnlt lwax 4olal8uofrtwuy lnsrrllnsal apoLls4 uag.nlr 8uer1 dupuq.q r9el 1psnr Llrqalup)r{eq ru enpal 3ue1 .n ff :t*-"r"d :rlPIIV uerurr1 qr"d"5 1.\9 alCf f->n/'*g.ue.llo nplf rnruul Lpl.riu /qelerrur ueseqequradrueleFr le1eqsepqedeff rqeN p.'{ulur ngr 'eluququa.1r:peq -8uaur 1e1eqs Inlun plr) 8ue:e1aurffi r{plltllnseU tur quqJs q.n ifiFry?.{ n}ensas epucial ...6t I sercy uebuetel le1reis uJeteeJuey 6ueLg rutuay..(le. .t8t : I (E69)oN slrppq.t\: a r f [rf < n:o r1 ". rleledasrp euerure8eqasurelsl luplpp urereq seyaf/r{ellv urelas r{€q -rualuaur uep pn[ns undepy rqeu Suseu-Surseur sr]le ue)n)€lrrq rp 8ue.roleiuu161ue1 .".p/.l 1e1eq5 neqa11 pllqedv (g0l) qeq '.4antua4o4ow Sua.Iplalan nprlag eueru a)'p.{ustiJIJS uep Suurl qery a. eluepedol qere8uau gedal >1epri'Lrrx Surdr...rreds eueurreFeq'uelrleqrad €lrl r{plpqo) uep nlleM'qeJV leos ueleo uro ueed nJa^uod seJay6ue. r:-T.raq)pp1i etl) rrndrlsau Sueroasdepeq8uatu 1e1eqs e1r>15ue.re. qptD{ weiep pn.n.o 1e1qr1 depeq8ualu l€lsqs In4un Suprelrp e3n[ 8uu:oasas eueure8eqag nIIEr'r upp qeJp Ipos ruplpp rrrp uuednro..{e1 depcqBuaru teleqs ff qellnlnsell leqrlau qeu:ad leprl nlV.rdu uelenq:ad eua:e1 leru.pu.

DiriwayatkanolehAbu Dawud dalankJtab 'Ash-Shalah. dari Abu Hurairah diriwayatkan bahwa ia menceritakan bahwa Rasulullah ? f f i m e l a r a n gf t e r t o l a k p i n g g d n g d a l a m s h a l a t ." Diriwayatkan oleh Abu Da*'ud dalam referensiyang sama. VI Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam kitab "Al-Amal fish Shalah"bab (17) Bertolak Pinggang dalam ShalathaditsNo. bahwa beliau melihat seorang lelaki yang bertelekan pada tangan kirinya.namun dalam bab itu tercantum:TentangBertolakPinggang.159) :495." 4l Diriwayatkan juga dari hadits Abu Hurairah. bahwa ia berkata: " Rasulullah ffi ) tnelarang bertolnkpinggang dalam shalat." l Dalam riwayat Iain: " Rasulullah mtlarnrtgseorortg lelakidudttkdnlan shnlat3 nya sambilbertclekan ndascbclahangannya.Dari Ibnu Umar diceritakan." )Semuanyadiriwap t yatkan oleh Abu Dawud.Knrma cara duduk scptrti ihtlah cara duduk " orang-orang yottg akattmetitiallatknn siksa.261.bab (50)Cerita tentang BaniIsrailhaditsNo. lqtidha' shirathil Mustaqim Mukhalatata Ashhabit Jahim 1. Samadenganreferensi scbelumnya haditsNo.(2.hadits No. Maka beliau berkata: "langan duduk seliefti it1!. bahwa ia membenci seorang lelaki yang bertolak pingyahudi gang ketika shalat. sedangkan ia duduk dalam shalat.hadits No. seraya berkata: " Sesunggultnya orang-orang biasamelakukan perbuatansepertiitu." Diriwayatkan oleh Al-Bukha dalamkitab "Ahaditsul Anbiyaa"'.(992)I : 260-261. 6. 5. 3.9lrahih Abi Dawud (87n I:186 menyatakan: "LIasan.(l219)III: 88.(99. dengan alasan karcna itu cara duduknya orangorang yang akan mcndapat siksa.Didwayatkan juga oiah Imam Ahmad dalam.1) : 251dan Imam Ahmad dalam I 'W-Musnad'\I:'116. 1)Dalam riwayat lain discbutkan: "seperti itu adalah cara shalat mcreka yang dimurkai.. 2.Silakanlihat lafazhdan I jalur-ialur hadits itu dalam "FaathulBai"l : 88 ."5) Dalam lafazh yang lain:" Beliau melarang seorang lelaki bertolak pinggang.89. Demikian juga telah diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Masruuq. 1 50 .(182) Dilarangnya Bertelekan PadaTanganDalam Shalat. Ini pcnyelesaian yang teramat cukup untuk menghindari cara hidup mereka.'IL: 147." 6) Hisyam dan Abu Hilal menceritakan hadits dari Ibnu Sirin.hadits No.(992)I : 260 . ) . Al-Albani dalam referensiyang sama(876)juga menyatakan: Shahih. 4. A1-Albani dalam "Shahiul Jamie"'(6822) II : 1153 menyatakan:'Sfahri.Musn ad.. Al-Albani dalam.( 1220) III:88. Dalam hadits tcrsebut terdapat larangan untuk duduk dengan cara semacam itu. 7.' " Diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam referensi yang sama. dari Aisyah. Samadenganreferensi sebelumnya hadits No.(1219) : 88.

.ll: 30 .tllr:tl r'. lr r l).'.lattgkanrnja-t'ajattu tctnp duduk. r I ( . Ser:saiber.106.'.rrrir. Karena orang yang dishalib. r 1 .r{ Berfolak phggang dntt Dtuhrk -iqal (bukan iq'a'yang disunnahkan. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitabnya 'Al-Musnad'. r . hadits No. l)iriwayatkan oleh Abu Dawud dalam I kitab 'Ash-ShaIah".slnlnttahdcnpn btrdiri. Al-Albani menyatakan dalrn "Shahih Abi Dawud"\7qtl) l: 170: Shahih. Beliau mcnolch kepada kami. SementaraAbu Bakar memperdcngarkan takbir beliau kepa'r orans banyak. Seusai -rr.rluk..(.113) : 309.JPersia dsn Rontaui: Mcrekn berdiri nrnghornnti raja-raja mercka.-i. Sedangkan cara orang disalib dalam shalat: Dengan meletakkan kedr_ra tangan di pinEgang dan merenggangkrn kedur Jenglnnya lctik.Dtriw ayatkan juga lbnu Majah dalam kitab "Iqaamatush Shalah"bab (144) Riuayat tenta g: l nm ltu Dianikat Untuk Diikuti (1?10)I :393. I Diriwayatkan oleh Muslim dalam kitab "A|-Masajid Wa Mawadhi..trntrinunrntrr.lgnya Bertolakpirygang dalnrr Slrdlnf. rebpi iq i.4 sh-Shalah.(545) I : 3g7.masy. yang menyerupai anling+'".l-::.. l 2 6 " 1 i u r . Maka kami .. langanloh kalian berbuatbegitu.:ttltrk.ush Shalah'. slalatlahtlcnganduduk.rL luga dari Jabir bin Abdullah Radhiallohu'anhu.bab (79) KelnrusanMakmum Metgik ti lrram.-rdl." 3)Diriwayatkan oleh Ahmad.Ikutilnh . bab (71) Dilaft. Bila ia shnlatbcrdvi. "Tudi lrnrnpir saja knrnu seknlianntelakrrkan apa yang diperbuat orang. beliau lihat kjmi '. (2) KeritlgatlanUntuk Memnlitgkan Wajah(Dalam slnlot) .r.rr lirnu [-lmar berkata: "Ini shalib . (Muhrmnr.J bin Shabieh. dari Abu Az-Zubeir.As-Sahwu'."a' Diriwayatkan oleh Mustim dan Abu larvud dari hadits Al-Laits.r berdiri.hadits No.l) (903) I : 237 dan An. h n . . Kami shalat ber: : ' a k m u m k e p a . rrei. tr s a b d a : . suatu saat sedang sakit. ir. Diriwayatkan oleh Muslim dalam kitab . bahwa ia bcrkata: Aku pernah shalat di -.Dcmikian juga drriwayatkan oleh Muslim dalam Shahih-nya. r ' Dari Zi_va. 3. Shalib.bahwa 'llasulullah .hadjts No.r r l u l l a hi i m e l a r a n g n y a ..I:rtbcrmakmum kepada beliau dalam keadaan duduk.. dari Jabrr.r An-Nasa'i. dibentangkan badannya di atas batang pohon yang tinggi.. Larangan Keras Meniru OrangKatirDalamSyari'at 151 . bab (156) Terla.lran€i pcrbuatan itu. L)ernikii.ttt. Kedua tangarmya menyilang di atas kayu. Diriwayatkan juga oleh Abu Dawud dan lain-lain dari Al-A. Diriwayatkan oleh An-Nasaa'i dalam kitab '.bab (68) Bagainann tnan ShalatL)nlamKeaLlaan Ducluk..-Bilaia shatat . Nlaka Lrcliaumembcri isyarat agar kami duduk. trerkata: H.. r r rb c l i a u L . Ibnrr l-lmar.)dalam shalat. Ialu kulctakkan tanganku di pinggang. Sesungguhnya 'r:rilrrllah .rcliri. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam kitab "Ash-Shalah.s e d a t r g k r n b e l i a u s h a l a t d a l a m k e a d a a n .Nasaa'i dala rnkttab 'At-Iftitah" bab (12) Inrangan Untuk Bt:rtLiakpinggangDalan Shalat ll:122. artinya menyerupai salib..(606) I : 165.

sehingga telapak kaki beliau robek.dari Abu Sufyan -Thalhih bin Nafi' Al-Qurasvi-. duduk sambil bcrtasbin.r. Kemudian kami datang lagi kepada beliau untuk menjenguknya.hadits No. meskipun tidak ada niat demikian.Silakan lihat juga "ShahihAbi Dawud" $6D I :120. Lalu kami datang menjenguk beliau. Sedangkan kami shalat bermakmum kepadanya. seperti api dan lainlain. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam kitab " Ash-Shalah". bab (61) Bogaintann DalamKeadoan Dudrtk. meskipun niat kita tidak sama dengan niat mereka. karena berdirinya mereka ketika imam sedang duduk. Kami dapati beliau tengah bor. bukan imamnya. Oleh sebab itu. Beliau lalu memberi isyarat agar kami duduk.(602)I : 161. Inilah larangan keras bagi seseorangr-rntukbcrdiri terhadap orang yang duduk."lt Saya kira. Beliau hanya diam saja. Tibatiba beliau terpelanting pada pokok kurma yang tajam. lqtidha' Shircthil Mustaqim Mukhalafata Ashhabil Jahim 152 . beliau memerintahkan mereka untuk tidak berdiri. shalatlah kalian sambil berdiri.Lihat hadits sebelumnya. Seusai shalat beliau bersabda: " Apabila imam shalatduduk.Diriwayatkan oleh MusImamShalat lim juga lewat jalur lain dari Jabir." Arab (ajam) saling mengagungknn Dalam hadits tersebut. Dilarang juga yang serupa dengan itu. BiIa imam shalat berdiri. sementara pembesar-pembesar itu tetap duduk.Atau shalat menghadap sesuatu yang disembah selain Allah. dari Jabir. dilarang juga seseorang sujud kepada Allah persis di depan seseorang. yaitu berda- 1. Ketika mereka berdiri. bahwa seorang makmum hanya meniatkan dirinya untuk mengagungkan Allah. Beliau shalat fardlu dalam keadaan duduk. menyerupai perbuatan orangorang Persia dan Romawi terhadap pembesar-pembesar mereka. terdapat juga riwayat selain dari riwayat Abu Dawud: "langanlah kalian agung-agungkanaku sebagaimana orang-orang non satu sama lain. (pcralvi) rnclanjutkan: "Lalu kami shalat bermakmum kepada beliau (dalam keadaan berdiri).1adi nnsyrubnh (ruang minum) Aisyah. Padahal dapat dimaklumi.shalntlah kalian sambilduduk.bahwa ia berkata: "Rasulullah H pernah mengendarai kuda di Madinah. Dalam hadits ini juga terdapat larangan menyerupai orang-orang Persiadan Romawi. padahal itu fardlu dalam shalat. Alasannya. langan kalian berbuat seperti yang diperbuat oleh orang-orang Persia terhadappembesarpembesarmereka.

{uuerlerual e.{upiril ue11nfunu.{ uei llp?p rpp pmr{eque{ -1nftmuatu e.{ uesele ppp Iepq EuaJpI ..{ ueledruasa>1eped ueyededrp 8ue..llg ue)irplnsuprxaur nlr nprlaq upqprual uelqeqa..{uenp-enpa>1 'ure1 Sued ueledr..r r{ppnsas e.{ 1e1eqs urelep r:rpraq rlradag 'eduepedr:ep lenl qrqay3ue...uplprrurd) .{ uerynBn38uar.'(uad uplq€qasrp e.ue1ep (ers.(ueq unrue5l uesele re8eqas er e..1Tpp rptp(las deg -8uerp 4eq 'lnqasJal uretur ellr4npnp Suequalsirpeq .repse8al uep r{n{pqs gued peues ue8uap :nqlseru Sued 1e.ueis wele1 )lley 6uuo nJtuaMseJayue1uerel Inlun ueua{raq Ippq nerlaq qezeuaI rqn4Suaru elrqede r{ellnlnsp.{ n1r rxpJptuas pl -p{rad rgpl ueq efesueurr 1eleqsue3uap elu:nln8uau eped lpdueq -rJpp prxeln Wqal nll e. :ple1Jaq p! p.^ r.(urrep genl qrqay 3ue..{uad deSSuerp tlsaru unJepy 'qa/ilupn4tfi pre>lJad inserural rul Jlr{el pn[n...u Sued urn4nq nles-nplp.( lr1es elrrap -uaru nerlaq elpl rp lplpr{s nerlaq eueurreSeq nqel €{arau leqeped ffi rqpN IeJB.Inpnp telprls Irqrues leleqs ureurr e1rqedy..+rr: -lE{p. :rqpu ppqes rro8ale{ Inspur )pl rur enpal 8ue.{uuelq4rsuerurp euarpX 'qeflnq ue4edn:aru eles de1a1er .u€lasdulal 'nlprBJ 8ue.n r.{ leqeqes lqrpas {ppr:L 'rxe1r{nru qElppp nlr slrpeq /lnlaq 3ue1 2r8e1eueu -re8eq 1ep4 nplex rplnsu€ur qeyepe edurunlnq up)lpsrrurp nplel eduenruas nll Irqplsnlu qplppp nlr tleq 3ue..uerpSued ueseyeunurpu /urpuas nlr rn{pl ere:as ueedn:a.{uuq .re eueure8eq +eler{sLun{nq rJesepuatrl '{psnr nlr ueleleduatu 3ue.u 'niplr3q de1a1uluuvsele eretr -uaruas /ue)Lplnsuerurp uesElp rlllrurar.{ euarp) rrrplaq ue8uap eduqeleqs rplnruaw 3ue.{e.{ urpuas nlr upsele e^l -qeq ue)elolrp plrq undepv uplqlnsueurp ptp e{qa{ e.. :eduepqes ue1:us .{uaur 3ue.{e.( ueun 8ue:oas uep /{npnp ue8uap e{u1e1eqsrplnruaru 8ue^ ureurr Sueroas EJelue /uelepaqrp ue8uap neiV Inpnp eduuelqaloq:adrp u€Irtpuau rpef qalog iepg nll rlpraq puarpx r{es qplppp e.Irit rJtspsPla) qrqal 9ued e1a:au.'n1r8aq lpnqraq u€rIE{ qepetsue{.rrrqel uereqrue8 rednraduaur Jepalas 1n1un treBue:e1 r8el epe qe1edy.ra4 8ue.(u1e. -P..rnBnB r{pllepg efute-rypnl-an e4et1l n1pn{ uelednrau 8ue.ur t{pIIEp!f '(leleqs urelep) >inpnp le.{ueq qe1a1 'e...uasa>1 eped uelyndrursrp eueurre8eqa5 .{ur€I IrTpp eps snreq p{er.ur: 1e..891 le.t..{ 1o1es 3ue1ua1slrpeq urlSrmur 1e1 ue>lqeqaduau Sued .!rpquraur 8ue.{pq'lrueeqs-qsv urq qpppcljl r:ep eBn[ uer)nua6 'ure1 9ue-.ro-8ue:o ue8uap) ueedn:a.u )ieprl lnsed Irqr.nerlaq r.{uuellerue8uau 8ue.1uuP)qIns 'eduppedrrep -ueluaru nele tEnI qrqal Sued urel 11ep uBp lpr.rreds e....rpe1 1e.q]nsupur r{epns netp (rrelqrsrlas -:adrp lepu uep eduueqra8uad dela1)wt11nw 3ue[..

Dan katabeliau:Bisyr Nafi' bin bukanlah seorangperawi hadits yang kuat.namun tak berdiri menyambutnya." sebanyakdua kali. "A1-Jana-iz"bab (43\ RiwayatTe tang D duk Sebelum leranh Diletakka. hingga jenazah itu diletakkan di pundak-pundak mereka.apabila jenazah itu lewat. Sedangkanmereka yang tidak mengambilnyasebagaipendapat. wahai Muhammad!" Beliau lalu duduk dan bersabda: 1) "Bedakanlah dirimu lcngan nrcreka.'z) 1. dasarnya adalah: Hadits Ali dan hadits Llbadah ini. Atau ia memansukhkanyang lain.(1025) : 242. Bisyr bin Rafie'bukanorangyangkuat (dipercaya)dalam periwayatan hadits. Hadits-haditsyang memerintahkan hal itu banyak dan populer. 1 54 .engkau orang yang mulia.(3176)Ill:202.Diriwayatkanjuga oleh At-Tirmidzi dalam kitab ." Diriwayatkan oleh Abu Dawud. Karenaorang-orangyang mengusungterus berdiri. lmam Al-Bukhari meriwayatkan dari Abdurrahman bin AlQasim.leruzar. atau bahwa berdiri menyambut jenazah itu sudah dimansukhkan.(1y5) 493. bagaimanakeadaanmusekarang?. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dalamUrtab 'Al-Iana-iz"bab (43\BerdiriMnyambut hadits No. bahwa Al-Qasim pernah berjalan di antara jenazah.243.duduk." Abi Dat+'ud"Q719\Il : 611:"Hasan Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalar kitab "Manaqibul Anshaa/'.semuaitu untuk menyelisihi (orang-orang kafir). Lalu beliau menuturkan hadits dari Aisyah bahwa beliau (Aisyah) berkata: "Dahulu orang-orangjahiliyah biasa berdiri menyambutnya. Sayakatakan:"Paraulama berselisihpendapattentang hukum berdiri menyambut jenazah. .Apabila melihat jenazah. Jadi hadits ini mungkin dijadikan pendapat dengan mengkomprornikannya denganhadits-haditslain.merekamengatakan kepada jenazah itu: "Dahulu di kalangan sanak keluargamu. Nabi memberi alasan.Al-Albani berkomentat dalam "Shahih lenazah. bukan ketika diletakkan di liang lahat. dan juga bersama ienazah tersebutketika diusung. Tiba-tibadatang seorangpendeta Yahudi menghadangnyaserayaberkata: "Begini yang biasa kamu lalukan. Meskipun kedua pendapat itu pada dasarnya sama-sama mungkin. sebelumienazahitu diletakkan di liang lahat.bab (26)Harilqtidha' Shirathil Mustaqim Mukhalalata Ashhabil Jahim 2." Diriwayatkan juga oleh Ibnu Majah dalam kitab 'Al-Jana-iz"bab (35) RiwayalTentang Berdiri Menyambut hadits No. hadi|s Il No.kemudian kata beliau: "Hadits ini hasangharib. Ibnu Majah dan AtTirmidzi. menganggaphadits itu lemah. Mereka yang berkeyakinan hadits-hadits itu sudah dimansukhkan. Namun hal itu tak menjadi halangan kita untuk menjadikannya sebagai penguat dan penegas (disyari'atkannya) segalabentuk penyelisihan/pembedaan diri.

4't :epqesraq r. .{ellnlnsEx :PlPlraq m 'ownquo.r..K ueeserqa)i lnseuual nlr uelpnqJad e..{uaur urpJaq Suerelaru 3ue. -. tI q eq S.zfeuef-1v.'.igz : ll (0901)oN srrppq'.991 le.{e^ u 'r{pzeuaI u€)rppfuaur lnqrlE. iffn . .ut1p e.uaur illit#l .. etsn{ yr41.1nur1qa1o ue11e.{s ue18uepag e1r1 ueeserqal qelppE (uernqnl rsrs rp 3ueqnl) pr4u13uer1.qeleln7 znqeqqs114J.nllallar4paY Ileleglv ttelllpqv ulq ruPI uec 'ledua Sued upuns..ue(S wep1 Juey 6uet6 rutuayl sercy uebuetel rurle eua:e1 'y'.o uepos:ad'e4e.uLIV rr urplpc 'qE[pl/^lnuql uep ppurqv r{alo uE)leder\4!rlCl lpdp.sv nlqv r{alo upltede^lpl6l r ..\q€qIllep rpSpqas nlr lP. qetrl Luelep -unsrp) eduuel:nluerq 3ue1ua1 lEleMrU (6t) qeq qe[e4 nuql qalo e8nl uellede. 3ue1ua11e{e.zr-eueIIV..-. qetl r.t:k".uplep pn. .lv qalo uelleiertqKl €[Z : lll (802€) oN slrpprl '1eqey Sueq 3ue1uo1qeq'..zfeuef!v...f ..^./ urplep ur uqsng .. :lunlueJlal e.6SE ruplpp ppurqv qalo e8n( uelteie.l"rqpq r.4LEO nqv qclo ue>lle..rerrqr.e1 8ue:o Suero) elDI urelas ueeserqal qelupe (uernqn{ rle8ual rp 3ueqnl) |!u..{uqe1r1welep unrueN 8tI : IIA (l€8t) oN qrpeq'4ufuttqol uato8uuad uo4 ..\ .'.. : GBrg).. qElD{ruelep r...{uunlaqas q:ad+.rirf e8nt uerlrurirq "rJ... nryrllut4poyseqqv nu<11 pr p.g (7E) qeq .uu 1g ' gb q I leq.11.uuld 0!] : At bbalg uep pryq qeq' ....ulrlc (96t : I lEg : Lltpeusnl4l1Ut lV (9Sgl) oN strpeq'e. :uelel eiurtr.:nEtlaqprq uEp 9SZ. uulSuopas'0114 \xIUpD .rr.2r-eueI-1V... nuql slrpeH.. P{o4 Suoto -8utto1 o7r4unilas utostitq l1ulttpb (uotnqb! qa8ual tp 3un41 bb is uo4Suopas a 4 uDosotqb!qolopl (uatnqnl $rc 1p 3uolD poqol 3uaj. rq"fl F'rr?.. Utlbl Suoto -SuotoS wops uuasulqa4 (uunqul qa8uairy 3ua111 bbrlis tqrl 1oppa uoosorqay (utrtnqnl lsls lp 3urll) pbllol 8uD.ruq8rur seqqy .{D^lrrC 'r1e1enp 1e. 6sfrrir:per. ^...{ueqas .{e.:'relep rzpurrrl.. (.r'ru16l rur rnlp( nles !ue1up qr.re.eeseN-uy qalo ue11e.td.leqsz ::uelep\teleleluaru rueqiy lV 96t : I : I (i99 t) oN qrpeq '.Trp /1lr(J.. rsuuala: uelep qe{ey. trl :PPqesraq qellnlnsPll :Ple)l hi -raq er eMqPq nTuo.1 rffvr n fref .r. Suttn'1asnwut8uap ouowutvq'u1nu Sutli Suoto no13ua'nwa\tanlaq Touosua8uay.{upeueg. . qelrj... z h eu ef ! n u e>J y. d! ur eI 'puryr1(eluuelqcu lnrl!.{ e>1ara61 qer'rno.

1.. 1 56 ."Dalam riwayat: 1.Artinya: Katakan kepadanyasupaya ia menggigit lanru ayahnya.(44) Diharankannya Memukul-nukulPipi Memukulmukul Setdti SettaBerdoa gan de Meroung-roung Model.AlAlbani menyatakandalam "Shahihul Jamie"'(5190) l:964: " Shahih.bahwa hadits itu hasan dengan berbagaijalur sanadnyayang saling digabungkan satu sama larn."Syaqq itu kebiasaan ahli kitab. Di antaranya yang diriwayatkan oleh Ahmad dari Ubayy bin Ka'ab Dawud.(103)I : 99. Lrhat "ShahihulJamie'" (567\I | 1. 145. ulama bersepakatmelemahkanAbul Yaqazhan. Sehingga menjadi propaganda jahiliyah karena mengajak kepada fanatisme kesukuan. j u g a d a r i A b u M a l i k A l ."Sayakatakan. biarkan a) ia menggigit hanna ayahnya. merobek-robek pakaian. bahwa ia berkata: Rasulullah S bersabda: "Bukan termnsukgolongan kita orang yan. Di wayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitabnya 'Al-Musnad"IY :3Q . Derajathadits it:ushahill.3(t3.59 da'Ash-Shahihah"(26).(1297) : 166." D e m i k i a n .q memukul-mukul mttka. Dalam hal itu terdapat peringatan untuk menyelisihi ahli kitab.Jugabab (39)Lara ganUntukMetrcaci lll diri don Meraung Cara lahuliyyah Ketikd TertinlpaMusib4irhadits No. lqtidha' Shirathil Mustaqim Mukhalatata Ashhabil Jahim 3.Yang dimaksud dengan propaganda jahiliyah adalah: Meratapi mayit.A s y ' a r i R a d h i a l l a h u' a n h u .3) Janganlah kalian meniru-niru.hadits No. namun saling menguatkan. ini ungkapan yang menunjuklcan penghinaandan pelecehan (Muhammad). sampaisampai dalam cara mcletakkan mayit di bawah kuburan. Ja Diriwayatkan olehAl-Bukhari dalamkttab 'Al-Jana-iz"bab (35)BukanlnhTermasuk Colongan Kita Orungyang SukeMerobek rcbek Kntltungtsalu. mencela nasab.fniriliya&.dan mempropagandakan seruanjahiliyah. Lthat jnga ''Iuhfatul AsJaaaf'l : 35 dan Imam Ahmad dalam '141Musnad"Y : 136.hadits No. 4."zt Diriwayatkan oleh AfBukhari dan Muslim. meminta hujan dari bintang-bintang dan niyahah (meratapi mayit). Diriwayatkan olehAr-Nasaa'i dalam 'As-SunanAl-Kubn"ltgadalarn'AI-Yaum Wal Lailah" . 2. Hannaartinya adalah : Kemaluan lelaki.dan iuga bab (38)Bukanldh Ter asuk Galonga kita OrangyangSukaMemukulmukulPipi sendiri.Lihat iuga "Kasyiul l(hafaa" : 31. bahwa ia berkata: Rasulullah S bersabda: "Barangsiapa membanggakan kesukuannya seperti kebiasaanjahiliyah.Menurut orang-orangArab. hadits No. Bahwa Nabi ff bersabda:"Ada empat perbuatan umatku yang berasal dari kebiasaan jalhiliyah yang tidak bisa mereka tinggalkan: Berbangga-bangga dengan keturunan. Demikian juga dari Ibnu Mas'ud Radhinllahu 'anhu." bhat juga 'A hkam uI n a-iz' hal." l) Hadits itu diriwayatkan lewat beberapa jalur sanad yang memiliki kelemahan..(1294)III : 163.

. n4a1 uop su1rdqntuo44opru8ua{ Suato-Surto 4ndas 4a43u1uaq :up..\ Llalo €ued SuBro uep ra} upsala} Sued r'mBB €.tel ]e. 4bryltqoL ofiu4n88unsag.reo{epng ZBZIt :trlf-gglfoN slrperl ue>l€lI uaqruan (01\qeq'. uue:qeur uelnq SuedSuerouedap rp plrueM r8uq) serq-serq:aq uelunq.ueut11y.'Lulu.{ e1rue1.{uad uep uereled u€Iuuaguau ue8uap leuePl IJPqIp uolll{bueqrp ucle .ueAs 'EBZI'uP){eurr.ral puaJe) 'urelq elue8e uB:e[elrunuaru €laJral urpuas n1r uclenq:ad e8nl uep qedTqul uBsnrn Bnulas BMqpquPqlaguad Srmpue8uaruru1 'eduuelleSSuruauI eslq )ePq plaJuatxm inse5 uep ueqrunlasal elerai Plsnuelx qalo 3ue.{u -ad depeqral ue8ue.. .Lgl wete1)!!ey6uetg ru\uay1 setayue5ue.{er'rFlc.'1e1e8 1r1e....(11qet 6 . qPIFlnsPx uep qe.l. ryn4op3uafr1ahy4u[ uop".{qellllqel n)ellrad ele8as depeq. qelrj lu€lep turlsnt\ qalo ueltele.. ue8uap €ues nll 'uludepeq:a1 ue€lar slaluol rxelpp srlpruolo qedllqel uepsprqal epedal eltrueleqsruad e.(eru rd€le:au 8ue-.:ad ueleqsruad /iepq nelp) qefff5{e{ uppsprqal epedal 1nqas.1.1 ' .rrrr6 (sz : r{lBg{v) .'.{ue:e1ue 'urelsl qalo uP{re[PIp )IPp[r3u8..up1p gep uefeg Sued s11peq 'ti9 : ('€6) oN slrpeq d€l€raN dppEqral lI seray ueSnerry (Ol) qeq.qelrl ureleptullsnl qalo e8n[uolteler'rr:16 't8 : (0€IoN qrpeq'qedrlrqp{ espl rO lelqehtr uelenqrad uelenqrad (ZZ)qeq I '.n-pueI1v.rla1 nquu ) epqus r8el e-(ue:e1ue rq rrpzq nqv upudal rqe1r1 nUoltotqpod '1eqo13 ereras olarau epudal r.l uup'anNlnsoy Suato-Burto qt4tv nlot qanql1a[ (ryu/i) uo4utunuaw ua8uoqwosq apod2luo8uoudp4 ua4ruuuauau n{trySuuo-8uwoa4!py....rrpueedn:a. uadunsnl qlsoll nwrtlp apadBuxfrlrypl Utlopl nu.uewl1uz qEtp{ruelep uErllngly qalo ue11ede.al \e v ueurrl..48ua in {f irr..edurleurtunlaqm leqnPuaq IEpq EIIq i{. uulednrau n11 (g€ : qEEzqV-IV).ryrPqlxaru ue11u. ua8uoqwosa4 a4aau fiaq walap 16 :qPllv uPruru u3n[ u..ntu apudx.depeqral DIPIaJepP lul lsIPEr{Lul3lEC[rullsn].raddepuq:a1ueela.lelleqDlpraq nll 'nlnqep Suel qedrlqel rsrpuo>1 depeqral ueelar uep (e..q esergSuededy r.fr '.{ elarar-u ue11e33uqrpesrq lepri Suel qedqrqef ereyad uerfeqas-epe Pmrleq uemas uelepue8edordr'uour oe1ie1atu"rr. r'. :edunqr euarel 8ue:oasasplaJuaruer e1..a1 qplpppnt1eduqn€8tmsa5 dpppqral upplatr e8n{ uer4urap n)1e1rad uttosotqal Q.nquq 'nunplpurp r{ppns ueelaruadSrmpue8uau-r IEqppE<I'edudepeqral lepu uelenq.

b i n t r n g . Di antara contohnr'.r.Namun beliau tidak menyebutkanlafazh tiga hal. berakibat perbuatan itu tercela. Dan harus dibedakan antara kata y(r yang di awali dengan huruf alif lam." Su$an berkata: "Mereka menvatakan bahwa yang ketiga itu a d a l a h :" M e m i n t a h u j a n d a r i b i n t a n g .vanEidiriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam Shahih-nya dari Abdullah bin Abi Yazid.a berkata: "Rasulullah ffi bersabcla: "Ada dua tabi'at di tengah manusia yang membawa kepada kekufuran mereka: Mencela nasab dan meratapi malyit. bila dikatakan: "Orang kafir. 2.. dengan kata (turtpu alif laam) yang merupakan lalaii rckirah (indifimte noun." dengan pengertian mutlak dari satu ungkapan dalam berbagai aplikasinya.bab (27)Berbagat Kemaksiatandi Masa Jahiliyahhadits No. bab (30) Te." atau "orang mukmin. bahwa ia pernah mendengar Ibnu Abbas bcrkata: "Acla tiga tabi'at yang merupakan tabi'at jahiliyah: Mencela nasab. bahwa i. Sebagaimana dalam sabdanya: 1. dari Abu Shalih.&Jt (kekufuran) dan kecuali hanyaLthknrena meninggall.Akan tetapi tidak setiap orang yang melakukan salah satu dari cabang kekufuran itu berarti menjadi kafir secara mutlak." artinya: dua tabi'at ini kekufuran yang akan dikerjakan manusia. apa .. Kecuali kalau ia telah melakukan pondasi dan hakikat daripada keimanan tersebut. Maka setiap yang menjadi tabi'at dan perilaku mereka juga demikian.Sesungguhnya dinisbatkannya "hnmiyyah" (fanatisme yang diiringi kesombongan) itu kepada "kejahiliyahan".tan. meratapi mayvit.(67)I : 82. sebagaimana dalam sabda Nabi H : "Tidak arla ymg menjadi pembatas nntara seorang tumba dmgan .(3850)Vll : 156.rutshzlaf". Sehingga merupakan kekufuran yang sesungguhnya. dari Abu Hurairah Radhi lahtt 'anhu.. Jadi dua tabi'at itu sendiri adalah kekufuran. lqtidha' Shirathil Mustaqim Mukhalafata Ashhabil Jahim 1 58 .hadits No. Diriwayatkan oleh Al-Bulchari dalam kjtab "Manaqibul Anshaa/'. dan yang ketiga aku Iupa.g Kekufuran AtasPerbuotan Mencaci OrangMati clan Meratapi Mavit. Sebagaimana setiap orang yang melakukan salah satu cabang keimanan tidaklah secaraotomatis menjadi mukmin." ':) Sabda beliau: "membawa kepada kekufuran mereka. " ' r Imam Muslim meriwayatkan dalam Shahih-nya dari Al-A'masy. Driwayatkan oleh Muslim dalam kitab "Al-Iman". F Demikian juga harus dibedakan antara pengertian ungkapan mutlak. Yang keduanya termasuk perbuatan kufur.

..i3uolol tr :IPua}raq Ipel rPPr{suvSuPro qela-l ..e1Suero-3uelo.r.'ofruutol 'tqlrSSutuadas Suan-3uto trylu)ruqDqub! tlzlul\uu[..{qepl Suuoas epe ele8uas Sueroas .{e1eda1 leSSuauraur . Bue:o . uotlo4 t{a4 a83un1x t.aq1v.. :EpqPslaq uPp l€nla) uelpnural ffi 'u. :nP{aqepqes Suseru-Sutseru 8ue....n.[.{. uliuua13uali 18 'n11o83uruadas 3uoto-Eaato rpoluaw Swsow-Bursow u33w4as pSSuawaw oladaq 4loq (62) :1qe11epqeg Suelual uEsela[uad qeq'....t'.69t p.pqy 8ue:adraq qeu:ad rurey.'ntuadtaq Sualina uap uayt)ldtJtp :qPIIV ueurllJ e8n[ eueuneSeqas unu:{nru . t {kr rrri snfrqrn *a:s.{uenpal P.. . opuo8odord u Suanq 1a1apt alwqnS9unsas Lpfutl1b[ :eeqsuy qela1 :ppqpsraqffiqellnlnspUplpur (up{tnlupleurrmprad)'rpe1 uDlelua)uaru nlel €{alat{ Inxnuraurinlr tll{feqmu 3ue:o eueurreSeq 'rpehal Sued edp up{edueuaur nPITaq uelpnuax .lo-8ue:o 'nll srjpeq $laluol ruelep qqepe el€{ ueJlsJeuad ...ue{S uepe rlley 6uetg n4ualAl setayuebuetel qelepc (peurrueqn1.(lrure1 Suoli aptla4p8Snunw Swsnw-Swsaut \L.rsrq-3uaru umu>Ierqup KI nEIIaqeures:aqSue.rul6 ue1:e3uapuall .o4..rr."'... qelt2.ueul-1v.q 1e..rad:aqSuuas qepns Sued ur-nteqny. loqutaluoyoq1tluotau. '{prJat-)Puauaq8tn1es rqual e33urqa5 qPJeu P[Ps e.:€le>llaq el*rleq nLpo.''e.qelry urelep ueq{ng-Iv r{alo ue>Oe{ea. :up1elollp EIIq runrun uedDlSun uo8ale{ uezuap qequlPllp lns€rural {epq Elaraur PI€Ii\l'PualIJ{ uPqPqruPl ue8uapue4eueup eIara1ltr 8up..ulfeqnt urnP){IPr{eM. (9 : bl:eEr{I-qrv) .. ueq uur[etp61-1y ueSuep4 l]ep Pleluauas ffi wn"ps"x euresaq pI qqpr..1) 1nqe1ueBueradad urs rp pnsleulp Suef ue8ue:adal e. :urmun uedelStm IJoSale{ InsPl'u )iPl EI unurBN Pll -alrr{ uPqnqul uaqlP PI elesedueq 'rte ueSuapu€]PruPulp ruPl^l atQ.n1btp4pu>l uEp'repqc urq ruuv uPP 'e[uenpa4qJqeqg ur€lPpulrTm] tr urq nqpl upp g€l+Inglv qalo ug)Ilsnla)Ilp Sued ede 'u ueposrad lnseurral (9 : rlpplepW-Iv\ ... :lerrauaq egnf rqr r-rurfeqn11 rqeN' ...'InstIq 'ryt unllo89wt.Lru4aptadwaultiplt nw'4 trlof' .ne1e .rst{ elei tuv 3un33und lnlmuaru qelePeqerv eseqeq ue8uap3ue:oasas '28 : I (99)oN strpell ..{ uedelStm ue8uap . '.!r1e18uerg..i3uolol/JeEqsuvumP){rPrIEM..(ulIrPIP nlr rePr{suv r)ela'I 'eluuP{ulPruraduaur Pnsleur u€8uap JPpt{suv pI'Io..rue18rle.{uglp uqr{a)alaui uep uelqepuararuuenlrq t'uelep...{upquau srlns 3ue..l (on # . 'eruelnurrly uederq urelppru{sn} l qaloe3n{ue11e(er"tr167IZ : I ( IZI) oN sllpeq (t qeq'.inll gladas qPIII -nIE[upruas PpPsruPq Pde8ua].

S€mentara hadits dalam kitab ini hadits No.'o^-J. Seorangdari Al-Anshar dan seoranglagi dari Al-Muhajirin. hendaknya dicegah.(2584).l{@ tJ:' J)'5. Kalausedang dizhalimi. adalah dua ungkapan yang syar'i/shah. Keduanya disebut dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah.ttat (63) 'Al-Munalikin". Diriwayatkan oleh Muslim dalam referensi yant sama dengan sebelumnya.Ada dua orang pemuda saling baku hantam." Beliau menanggaPr: "Tidakmengapa Namun hendaknya ! seorang antam kamumenolong di lekannla. wahai Rasulullah.bab (4 tentang firman AI ah "Sesungguhnya jika kita telah tembalite Madinah. tolong !" Maka Rasulullah ffi keluar serayabersabda:"Apa yang terjadi?Apakah itu seruanjahiliyah? " Mereka menjawab: "Tidak.iENo.(62)III : 1998.lSi r*J.. bab (5)tentang firman Allah:'"Baikengkau menohonknn ampunanbuatmerektnaupun fidak.(4905)VIII : 648. dari 'anhu. SebagaimanaAllah juga menamai kita dengan kaum muslimin: lu.1999.(. benar-benarorang yang kuat akan mengusir orang-orang yang lemah daripadanya).benar-benat orangyongkuat aka mengusir orangorangyanglemah daripadanya. bahwa ia berkata: "Ada dua orang pemuda Jabn Rndhiallahu yang saling baku hantam.Abdullah bin Lrbayybin Saluljuga pemah berkata:"Apakah mercka mau menantang kita?" (Sesungguhnya jika kita telah kembali ke Madinah.:".}^y "Dia (Allah) telah menamai kamu sekalianorang-orangmuslim dari dahulu. Allah juga menamakan mereka dengan dua ungkapan tersebut.apakah tidak kita bunuh sajalelaki kotor ini? Rasulullah ffi menjawab:-"Jangan sampai orangtt orang beranggapanbahwa Muhammad membunuh Sahabahrya.hendaknya ditolong.Demikian iuga diriwayatkanjuga oleh Muslim dalam kitab "Al-Bimt WasShillah "bab (16)Menolong SaudaraBaik dalam keadaanDizhalimi Maupun Menzhalirni. 160 . Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam kitab "At-Tafsi/'s1. Salah seorangdi antaranya memukul yang lain.dan (begitupula) dalam(Al-Qu/ an) ini.(4907) VIII : 652." (Al-Haij z 78) 1. tolong!" Yang dari Al-Anshar tak mau kalah: "Wahai orang-orangAnshar.-" had. lqtidha' shircthil Mustaqim Mukhalafata Ashhabit Jahim 2.hadits No.64) Ill : 1998. Maka Umar berkata:"Wahai Rasulullah.i.649. Kalauia sedang menzhalimi. (63." Diriwayatkan juga oleh Muslim dari hadits Abu Az-Zubeir." hadits No."'t Dua ungkapan tadi: Al-Muhajirin dan Al-Anshaar. Sementara hadits dalam kitab ini adalah hadits No. Si orang Al-Muhajirin berteriak: "Wahai kaum Muhajirin.baikdalam keadaan menzhalimi ataudizhalimi.C.

.uo1a1 u€Suolog pnp EJelue rp Surseru-Surseul DIrlaI 'upDlnuap lmrupN eAuunln.{ uep -uar.{ rlradas 'eduerelue rq 'uolqeurmsrp nlr uetenqrad 'qrfe..ueu qefe11nuql qalo e8nf lgg : AI (6119)oN qrpeq uEIqeue]a) IV. tg|t' pq qelepe Gl6Z). e..(nslpd slrpeq)..z(ue{rlPueJa{) qe.qeleru yq1geq6.llqpq 'r[qpn]{-lv urnds.{rsua:a..e:ad preMns urq qndly.{ qeqnur EE)irad rppalas ue4ng e.1 eloqtuou\l uep uEbuolocPueu-etuPN 'ure1 Suel uplerslprua{ nele ueqe.er..tpfttlrla! rputi8ado .n{ urq >1te1g uq qebriri:n5 Feq (r ...u Supd ru8e qn:nluaiu nerTaqplel4l Iedueq Supro rrep Iespraq uelnq /epnurad 8ue:o enp qelepp nlr yeq ue4selo.uplep pnmeq nqy qalo ue11e-{er*lrrq :8I€ leq (Egg].(uqe111 tuelep petuqy rueul qalo nelledeMlrlc z0€I : II (6t6€roN slrpeq 'uolqeue]a) (l) qeq .rr98uau 8up.rje1ep 3ue1ua1 (711)qeq'.!uo.ebsvlv urq q€lrslpM rrep 'qe(pIAI nu(u uep pnMEC nqv qalo ue{ledu.(uueguoloS dEpeqlal Sueroasas up{rlpupJaI ql?ledueq p}pru-elpruasSuereIp Sued e...{uqeraep uep nlns epedal Sueroasasueleqsruad ruadas'p[Es leua8uad epuel re8eqas ueleun8rp e.{ueq 8ue.qelr{ urelep pnme6 nqv qalo uelleder'.1 uep elaqwayl ' (ZBI\"qet!.{drqeqsv-lv pns)ieurrp Sued ede /qellnlnsed l€qeM . :plplraq pr e1\^q€q/ru. qelq r.^^lrlp 8ue...u uolqeq Ippq Surled nplp {req Sued uelepuU nlr'upr{nsnulJaq Inlun pn$lpuJaq Eduel 'u€reuaqal euarpl p. leqr..u ledep ffi tqeru nlr up8uap JeBV 'qpgarrp rurlpqzuar.plqal epedal 8ur..qeuayr.19 I e&uuntlnH uebuologewe7. :plp{raq €r p.nqpnbw.lzl€nqraq rueIPp nununDl elaqtuatu nruDl ellq rule^......rgrlcl 'afiuaSnnp4 opqruaru 8uof.ro:d -uaur 8ue.l.n\ollot4pou .(u1odr.{uelaquraul 8ue:oas eyq rmdepv 'qedqrqef uelenq -rad qn{l3uau ueSuBdrueras pJeJasp.'unlPr.'qpua1. ::eluatuo$aq pr uerpnwax ?0€ . IpSsqas plaqruar.pqdt lllelep uqele-{uau rueq1y1y .u.arr. 1ap4 owaps 4o1aponwotl t!ruq-ryaqas....{ emqpq 'nerlaq ppeda{ uelrpduBduaur 3ue. nrelepueleleduau rupqlvjv 09I -l0I : ALtpeusnt4tlv.l0€: AI (Ozlq)oN slrpeq 'elrlurnlaqasue8uaperues3ue.eq1-qpv. .....(51nsq1 uep qe11yrsrsrp r[nd:a} uep qes 3wd uelpqsuad uDlednrau reeqsuy uep qq(eqnhl epeda{ uPleqsluad .lrqeq'ue>1se1aI 'Suolotrp lurl€r{zrp 3ue..qepv-lv.{ nlpnsas eped3l rrrp u€lEqsruad qradas rxer€r{ r8elede qnnleu lnsetu -Ja] uP{nq e8n{ e. :qer!\eluaurnellag..u Suqes lnqasral -pduaur Suns8uel rIEIInlnspU'u. :EpqpsJaq npqag IrUP) pppda{ ler{aseu uaquaur LIeuJadm qp nlnspd..Ee(-IVtr...( epe redurps ' pdulnqaduaur uplr{pg Eduup{r{pl .

Dan bukangolongankita orangying xiti membela 1l Ashabiyyah. bagaimana lagi dengan kefanatikan secara mutlak? Mempropagandakan keturunan dan label-label lain yang asalnya hanya mubah.".(5117) IV : 331." Mnhammad Al-Faqi11' . berkornentarj "Arti fdrrdda adalah iatuh.(5117) IV : 331. seperti 2.Rohimalullah. terseret dengan ekornya dan tak dapat melepaskan diri. maka ia ibarat seekor unta yang terjerembab dan mati. hadits No. yakni mengalami jatuh yang akhirnya mengakibatkan kematian. seperti seekor unta yang iatuh tederembab lalu binasa. Abu Dawud juga meriwayatkan dari Jubeir bin Muth. . menisbatkan diri kepada ungkapan/istilah yang syar'i 1. Aiwayatkan oleh Abu Dawud. bahkan dilarang? Menisbahkan Kepada Diri Ungkapan Yang Syar'iltu LebihBaik Artinya. Nabi Rndhiallahu * bahwa beliau bersabda: "Barangsiapa yang rnembela kaumnya terhadap kebatilan.osa.) Kalau demikian halnya hukum membela nama-nama golongan yang menisbahkan diri kepada sesuatu yang disukai Allah dan RaiulNya (seperti Al-Muhajirin dan Al-Anshar). terseret dengan ekornya.atakan:"Contohnya tercantum dalam: "Barangsiapayang menolong sekelompok orang namun tanpa landasan kebenaran. P .ud 'anhu. Bukangolongankita orangyangTerprrong lshabtyyah demiAshabiyyah.dai. Namun bisa juga berasal dari kata "raddo" yang artinya. " sementara Ibnul Atsir dalam 'An-Nihayah" gI: 216) men)." ." (6575) Il : 1119t" Shahih.P sb d/ tl ." Imam Abu Dawud juga meriwayatkan dari Ibnu Mas.bahwa Rasulullah Radhiallahu H bersabda: -a. hadits No. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam referensi seperti sebelumnya.untuk berbuat d. 1 62 lqtidha' Shirathil MustaqimMukhatatata Ashhabil Jahim . ' -." Diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam referensi seperti sebelumnya.im 'anhu.Artinya bah\a'a ia tederumus dalam iembah dosa sehingga binasa.. o - ! "Tidak termasuk golongankita orang yang mempropagandaka (kefanatikan). Al-Albani menyatakan dalam 'shahih Al-Jamie"'(4935) haI 711:"Lemah. Al-Albani menyatakan dalam "Shahih Al-Jamie.

n:ng €8u1raw uep denlaru auf eueune8eqag rpefuaru olqa{ Jre r$puol ru4eA'qooqaelel uep Ilqtuelp qolilvqn qeq e8n[ estg nuele rnel r:tp e.{Pqbl) 'beeqsl nqv ulq uPun{PrrnpqY uep 'LnBqsnHlv ulq pn.{suvlv IPue qelepP nls :PpqesraqnPrlaq e{€l l'ffi qellnlnsBd uplBle{ nPI lepr} ede8ua1r1. uqEuDIIl{ €lelue Ip ' -ual..:Ples (r .^qeq'--plslacl Suero lepnq sP)iaq PI nll PIPI.^^rrrp3ue..e t s l a l l P u E t l P I P p Pn l e ' l E B u J' n l e S u P J a s eppdal qJlouau uplplrs.{ IrsPJ 'ue 8ue:oas nele 'e.{rnrrp lpnq IIpq uDIP nll ue4laq uarn PI lPdlllal rpefuaur Sued ede elaqruaru nlPlas n]r P... :elDiraq Pr e tqeq 'n4ub.{uue11eu-reladuau .-edu11se etra..qe.{uaur r{Pulad n)Y...111.r. lueuaru ue8uap 1e13uerp lepuaq uep Jnurns r.uelepa1 qnle[:al egqede eltm .. :P.. n1ollo!\pax qenPlnH nqv IrPp 'Pduqe.{truelnq 'eISJaJ SuPlo Epedai ulp 'qps SuEd uelaqsruad r{plppp nlr IBt{Eped 'lnsPd IeInslp qlqal uplleqs!uarx uPguuJal-SuBlaleI ellq epPdIrBp 'nlr uelnqas ue{lofuouaru ue8uap pduqnSSunsag ':eeqsuylv Irep Ippnq se)laq rPSPqasPduurp ue€peraqa{ le.rets epedotulg uoqeqsuery '(tzoofi ltqpbul ypbal leruqel depeqral eseqeqqqe ue1n4elp Sued SuEAlwog r{elepeEdulese qeqnrpn1re1e1 urelepuaq.kq17.{3ue:o ue8uapef.u1eq ede ererasedr-4erqe11n-rnuau esrq nqqopl Sue{ ?ueto n1e1as uu-r uejqeq uep grp uelders:adr. n I V .repp uep elaJJal nlr uesrun uPlepueuaur . vnpg 'ue){qeueja) 'r{prualnll sllPeq ueP'Z€€: AI (€ZI9)oN sllpeq q€lrI rirelpp pn..rql (1rrpueders ple) uernqqplplai qelepe efuqry.Ies nqv ulq PLes qalo uP)ltedP.uaru nlnq leqrf 4zf.'III p.zrppr. v uPp 'p.uaru ue>le$ler./vrec uep urq peunueqnl^l sltpPr{ IrEp pn^|ec nqv qalo ue{l€{P^rlrlp SuPd ede lu8ur e1r1qDIIEpTI'p{uwpl SuBd Bppda{ epedr:ep 4eq q1qa1ru1 .'q PI P.eduqradas 'tuslPq e.\ al l{saLlI tPer{suv{v eppdal urp uelteqsluaur irqun p.\^qeg :qelPpe E. :erqr...{rqn nd\ qolloqn epqvep lese:aq(. . Ppeda{ uesnrn pduuu>[/rqsr rp p^{qeq'uollse{rpurSuaur lnqaral sllper{-s}IPeH 'r{PIIV Puarel ntl nele) 'Pdurlp 'p. :us{lnqasrp 691:.v n\ol\flM..1-uy.(uuplrnfue8uau ffi UellnynseX '}P8uI 'n{e qPlSu€ras.qPdIIqe[ ueeserqa{...{uepe lenqraq3ue.. :epqesraq m qqFlnssu.( ede :eduqoluo) EreluP I{-l 'rur n{nq uenfru rppfuau 8pd qpln]I IEIlnur PJPJasqP.qepvlv. leue qPIEpP uPtlPlas nurP) P)IPIaJiuP..{{EC nqv qalo uo{letre/'{ulc 3ue1ua1(711) qeq.89 t t..{uPPPda{PiDIraq n{v > :dsnur I)PIaI SueJoas Inlnrxau niv 'm qellnlnseU erxesraq pnqn 8u€rad ue)llsle.I -Jaq ue{leSSuuaru PrsnuPru PdDlPPuaH 'qeuPl uep IPsPraq ulpuas UrPPV 'uIPpV nJnf.rl1puaq Supd uruDlnur guproas :pdupq lp€8uq 8ue -unrnla{ ue8uap e38ueq-ESSuEqraq uPp qPdlIqE[ E qonntqqnm rp uEp uDup{Suduaur qEal qel[v PduqnSSunsas.(IIIqEI pr€) ad qnrnlas depeqral ue8uelel leqDleraq Pgn[ nll 3ue. ndureru uele lepn elataru lelqq(mq e.

hadits No.477. juga bukan sudi menunaiknn ia 4l golonganku.Beliau menjelaskan bahwa apabila ia mati. 5. .(1848) I : 1.Barangsinpa akanmati secara yang berperang bawah di panjipanji buta (kefanatikan). Beliau S menisbatkankesombongandan berbangga-bangga dengan keturunan kepada kebiasaan jahiliyah.Selainitu juga berartisegala kepadakebiasan yang dinlsbafkan kepada jahiliyah adalah tercela. 524. 2. ia mati.tak mempeduliknn ynng mukminnya.476 1. (para pemberontak).(5116) : 331. Katafah!11 Sejenis kumbangyang biasamengendus-endus pr:tik bunga denganhidungnnya.1V Musnad"ll :361.kedua hal itu tercela. daripada lu'laan2)yangberupaya mengenyahkanbau tengik dari hidungnyari. ia akan mati 7. 164 Dalam naskahyang sudah tercetakdicantumkan:Biqilaa.Al-Albani menyatakandalam "Shahih Al-/amie''(1787) | : 368:"Hasan .bab (13)Keharusan Mengikuti TerusJama'ahKaum Muslimin Ketika Te4adi Pertikaian. makaia mati IaIu jahiliyah. (arang) jamak dai kata fahmah. Sesungguhnyahal itu hanyalah btmpu/xan Atau di sisi Allah ia menjadi lebih hina fahamJahannamr)." Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan yang lainnya. buka^ bughaat.d.(4050) : 391. Di antaranyaapa yang diriwayatkan oleh Muslim dalam Shahihnya dari Abu Qais -Ziy aad bin Rabbaah--. musuh-musuh Islam dan penganut kefanatikan. Korsekuersinya. dengan maksud mencelanya.bangga-bangga dengan kaumnya.r1. yaitu keluar dari ketaatan dan Al-Jama'ah. makaaku bukangolongannya. Yangpertama:Merekayang keluar dari ketaatankepadapenguasa. dari Abu Hurairah 'anhu.r yang memerangi orang Islam (ahli kiblat). lakjuga t janjinya. dari kalangan bttghaat.Barangsiapa secara yang memerangi imatku yang shalih mnupunyangfasiknya.Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitabnya .ia dan meninggalkan jahiliyah.hadits No. sementara dirinya tak memiliki ketaatanterhadappemimpinnya.Diriwayatkan juga oleh AtIV Tirmididalam kitab 'Al-Manaqib'hab (73)TentangBaniTsaqifdan BaniHanifah.ai Nabi Rndhiallahu fr bahwa beliau bersabda: "Barangisapa yang keluardari ketaatan jama'ah." Driwayatkan olehMuslim dalamkitab 'ALlmanh". Diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam kitab "Al-Adab"bab (111)BerbantgabanggadenganKeturunanhadits No. Dan hadits itu shahih. marahkarena mengajak fanatik golongnn. Beliau meiarangpenyimpanganitu sendiri.karena keduanya dinisbatkan jahiliyah. 3. lqtidha' Shirathil Mustaqim Mukhalatata Ashhabil Jahim 4. kepada kesukuan atau membela kesukunn." Rasululhh S menyebutkandalam hadits tersebuttiga klasifikasi yang dirangkumoleh para ahli fiqih: Bab merck.

ra1a4 ulJsnt^{qalo ue)lledeMurc (gI\ qeq.:::l PI r{erplnqptalrpIPI suPdPlnq er'{rad qPlepe """r"n eduua3au -rlued ueBuap o1a:aur rfued-r[ued ueleu.Meq)-lv :PSllaI 8uE +eun rgueJauaru Sued e1a:aru nlled r\utis-autas\nunEp 3ua/i Suato uap i .qe.{uaur Elaquraru .{8ue...'lJelep prplas (\u€IsI 8ue:o) 1e1q11 ITqeq€tPp uDlleleqguaur P)lalarx PuPur Ip /qeuuns-sv uep Jpnla1 Sued e1a:aru ue8uelol upp pgnfqalog uPBu -pradad ppp lpptl DISahl 'spqaq prPJas eduue€sen{al lPnl Ip epPlaq 'upesen{a{ LFPraruue Suel qe:aep nles Inpnpuad qnunqtuaru qradas -n[n1raq 3ue.1ue8ua6 uer{el {el euaJel 'p...re n1r1e.te(S epedalureuqqeqsruary 'woLV nqo oM.{u1e. |AONYnsrJtu 4nunquau Suall Suotg qonlp uolludwnqad Dnblonuoqnp\ai ttuarox.(qrqe[Pref.r..uerueznJBns eped luega'zETz . Al 3ne1 1ez6 rura6. undrlsar{ pnpa{ :nerlaquedeJn rrep relnurlp nlr enpai uer8eq'rrqpqz eretras uer8equellnqaduaur urnlaq unureu'e3r1a1Suuf uer8equellnqaduaw s11nua. tn4ua.. qett).. :anuolnq guali apa nIaT .:uellnqasrp e.reurq urpl-ulel uPp {npnpuad depeq:a1 ueIllPuPja) n€lP nlns uPiIleuPJJl Plaquraul '(enpa1 Suel) uPIpnr'ua) Suerad:aq Sued 3ue:o lnqaduau neqaq 'qerefas rrep rfeTp ledep Sued eueule8eqas 'Plaraul qolol uPp 'ulel-urel uep qPlV urdurrurad qeeluaur Bue.y guelpp uele 'e...{ urlSrmr.ltzz.99 I t. n\oflaqpau r{PrelnH nqv uei PSn[ rullsnl/{ :elDIraq er P.u nplv pdusluafas uep unureluad PrPd ruadas 'ILr 'eu€q qaloraduraur uPnfnuaq Sued qnsnuj ered ue8uelPI uPp {Ieg /Gftre. 4fiunqruawSuanSuoto ouaatp :Ppqesraq &f qPfinlnseu.:fi.. :q\mo[uaw nupg .{e.{g-ue8ue1 eperaqnlertt{ rp ....qger'..ru (9062)) slrpeq 'uerelq:a.1 -eua{ rrPseprp Teq 'qe.. uellrleweral..rep qelqrqeI Suero-8uero PuarPX LIEdlllqeI eJeras .{uuernqn) td nll tle} l oN n1e1Sueroasa5 eslg e1nepy ue8ue-ue8rlerag qe1a1 3ue1 3ue:6 uel{nueSSuahl 3ue1qe1r1Sueroag epvq€pl elrgEq[uele edtrell leueq ueq ue:nqn..^^qeq qalo ue{tpdE^{lJrp Sued edp ue8uap selahadtp nlt uPl+la8uad 'eluue8uel ueBuaP ueqe: ln)inuaur P! Buale{ nelP'uPsITelPJaseluuPlefe nele'edur1er.r.. nertaq'(enpaI Suef) uerpnua) SueJa&aqSued Suero1nqa.lLlnunqlpu odaJasopsolti'ln\bp8uaw pduas )fr| qnunqnl 3uufrSuuto a8n[ uorytruae qnunqwaw t)t odo nrsopsap'8ol nqq 4a1 'uoruoznps usnuou opoda4 Suuqp uoIV..(uuer.ro-8uero r'lelue)nq 3ue:o ueSuele>1r.lnq 4ndas rya[Dl ostq ouown8lrg..u -ad unlnq uDIp nqpl lel EuarP1e-{u:esep 'nlI (uenlnsaI/ueBuo1o3 lrleuey) tpnfuryqso ue{resppraq u€Sueradad e8n[ uer4uaq . uPSuap uPqerual leSeqas nll leq ue>[rpefuau neqag ']nqaslal ue8ue:ad ruBlep qnunqral Suero e.ees sntee sy e14uE]!!IV.

hadits No. Kalau tidak.. bahwa dahulu ia pernah mencaci seseorans p a d a m a s a k e h i d u p a n R a s u l u l l a h $ d c n g . baik bcrupa kematian atau kcbinasaanadalah tercelaclan tcrlaranq." merupakan celaan terhadap tabiat tersebut. Kalau kamu bebani juga. sebagai celaan dan larangan. Maka lelaki itu mcndatangi Rasulullah S drn mcnccritakan kejadian tersebut. bahwa segalayang dinisbatkan kepada "jahiliyah". Maka Nabi bersabda kepadanya (Abu Dzarr) : "Sesungguhnya engkauadalnh lelaki ynng pnda dirimu mnsih tersisa jahiliyah.i." rt kebiasaan Dalam riwayat lain. Itulah maksud pembahasan ini. bahwa di kalangan para Sahabat sudah dikenal kctctapan. maka bantulah mereka untuk mengcrjakannya. Abu Dzar bertanya: "Apakah sampai saat ini.. r r rm e n y c b ut . Dan jangan kamu bebani dirinya dengan sesuatu yang di luar kemampuannya. Aku bertanya tentang hal itu. Barangsiapa yang memiliki saudara di bawah kekuasaannya. berarti hal itu tidak dilarang." . Takluijnya telah disebutkan sebelumr. Di antara contohnva adalah apa yang dikeluarkan olch AlBukhari dan Muslim dalam Shahih keduanya. 2. Sementarahadits dalam kitab ini hadits No.(1561). 1. Hadits ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim sebagaimanayang ditegaskan oleh penulis. Kalau tabiat tersebut tidak tercela apa yang terdapat di dalamnya. nakan jubbah.) Dalam hadits terscbut dipahami: Bahwa segala sesuatu yang merupakan perkara jahiliyah adalah tercela. beliau S menamakan kematian atau kebinasaan ltu dengan istilah: Mati secara jahiliyah. sasaran ucapan tersebut tidaklah tercaDar. Kemudian. saat usiaku sudah beranjak senja?" Beliau menjawab: "Betul ! Mereka (para budak) adalah saudara-saudaradan kawan kerabatmtr yang dijadikan oleh Allah berada di bawah kekuasaanmu. ltu membawa konsekuensi. Beliau menuturkan.hendaknya ia memberinya makan sebagaimana ia makan dan memberinya pakaian sebagaimanaia berpakaian. demikian juga budaknya.(39) Ill : 12g3.Seperti Haruriyyah (Al-Khawarij) yang pernah diperangi oleh Ni Radhiallahu'anhtt. 166 lqtidha' Shirathil MustaqimMukhatatata Ashhabit Jahim .rya_ Riwayat ini disebutkan oleh Imam Muslim dalam kttab .bebas. Dengan demikian dipat dimaklumi. dari Al-Ma.Al-Iman-. bab (10) Memberi Makan I'ara Budak dari Apa Yang BiasaKita Makan.rtrr bin Suwaid.n v e b L r t i t a ibunya. bahwa segala perkara jahiliyah adalah tcrcel. bahwa ia berkata: "Aku pernah meliil:t Abu Dzrrr mengc. Karena sabda beliau: "yang masih tersisa pada dirimu kebiasaan jahiliyah.

reteo uelesnJay 'uelnJnIaI nlrP.rrJqnl nuql uEp .urTsnl^tr qalo uelledeMrrrp gupd p3n[ uerlrruac 'IrspJ undnple JrIpI lpefuaur pr uplqeqaduar.rqeg :er.le.r.l u .{uar.qelp{urelpprreqng (6) -JV qalo uelt€. .arluN Teprl unueN eues Suedqze1e1 qalo up{tpde^turp:0IZ: llX (ZgSgIoNsrrpeq.{edurnualu pns)eru up?uap rnpl Suero qnunquraur Sued Suero uep 'u.{e.os uolqea seqqv nuql llep /urr.^l Sue:oag qereq uelqedurnuay.{e-44f.rlpruraq e8nI lnqasJal slrppH .e11-1y rp ledepral lepn leqrl edes umueu 'rurlsn.eN rrep 'pdu urq -q!..{eders3ue:eg qeou.{.1eN rqt qrperl eMqeqspuad qaloueleledurp euerureSeqas rrep ue8trapseqqv nuql r.Seet {sy lnleJ.lraq SuBd upp'uelBnqrad Ipurp ue8uap uelreilaq Suel :rn1el ureJpru pnp ppe 'euregp uelep ue{esnJai undepv eno epv eue6v u.nr: qepnsas uognqa.r-llnl.r1epedal edtruelleqquaru e8n[uelIrtuaq Eues lepq e8nItzzr41y qzr. ruelep r.{uau EzrW lV tlzqeHJy 976: nl.^\i :raqnf r:ep'.uplep r.leg eduelue8uap rurlsnl.{p.{e-pv. l n q a s r p 8 u p .. {} p .le:ep ue)r.InLt lrqlr1.{rTr.seet{sy Jryetgoa.ltnt\ urqrraqn{uEp'.I 'urprpH r{pu€l lp uelprielal qplepe /uelpnqrad ledrual ueSuap uelrP){ -raq Supd uolguppas 'Erupgp luplep r{e&Ilqpf uppserqa{ rrpJ-LrpJuaru nlred /uplpnqlad yeure ue8uap uplrElraq Sued undepy 'uptpnqlad lpdual ue8uap uplre.\ueua 3uetrslpeq qeyl qDlI uiplep spqqVnuql rrep qr peq uplte.{e.u eduel .u )pprl n]r unurpN -(ruerqse5 t p J r s { e J r s )q e d r u e r q s e u u n d n e } e ( l p n q e l l p 1 r s .r1 epedal rurslrpequollpqsuaut srlnua<l . .q1n11urq raqn{'resEpuatuurpf. ( l l r q p Iu p p s p r q r 1 . r q e t e r B u -Eqasp8n[ updurrslal p-{urrrpurelep SuepeIral /urplep 3ue.{€[ (ueeserqal) rJer-rJeJuaru Sued Suero 'ulereH qpupl rp ueleqefal lenqraq Sued 3uer6 :qe11yDuaqrp Suqed Sued Suero e8rl epv.ar. ..1rqes1 'seqqv nuql uep 'prez urq rrqe{ rJeJ8olque{rn}nuaur ulq qlqeH uep 1e-. ..utduau EBnIlnqasrat slrppH qpdrTn{eIueesetqai TnspuJal nlr /ueunlnla{ Ieos 3un33urdu-3un33urduau e.rP rulsnl rul slpeq umueN .nl -sn1. r q e t .{ uarp uep nurll /ueeurelnal rlrlrrxalu nlr SupJoas r{sJtu e.urrau qeu:ad1ep11 Sueuaru rur.. :Ppql.{ 'PuIP3P ruelPp 'resaq Suqed Sued esop rpsaqral uP)psruaI qepnsas lnserxJal er n+r qpqas qalo leq pdupl uMr[ eduqnunqJal r.lrqeg :uellndr.l Sue.sraqH rqpN E.r.Zgt ene epv ewebvuutesnray 'IaqnI eweu uellnqa.'(1eq eduel) edur.l.{eqs uelEp r.relsl r. q e .{elppeerunp uelpsnral )nrnq-Inlnqas Prunp Ieos nEle'Eun:8p leos ruelpp Inqulr+ SuppplJal nll ue{esnla{ puar€l 'pduupselv }ppl BBrt Suel qplppp r{pllv r)uaqrp SurT€dSued Suero emr{Bg :ullleluaqruau qpllnlnssu ffi .r{r{pq/spqqv nuql rrep /rur.l p J r s ) q p d r p n q e ' ..lpp..

$ |* otr A\ ii "u y {ti o . Oleh sebab itu. Oleh sebab iiu juga.Semua itu agar meliputi berbagai hal yang dianggap oleh manusia sebagai ibadah. Karena arti mencari-cari. Diriwayatkan oleh Muslim dan telah ditakhrij sebelumnya pada an'al-arval buku tnl. Allah berfirman: !^. Oleh sebab itu.-t..rhtumbuhan di tanah Haram... ia termasuk yang dimaksud hadits tersebut. Barangsi. bahwa keharaman bcrperang di tanah Haram tetap berlaku.yang disebr-rtkan oleh Nabi adalah kekufuran di tanah Haram dan mencari-cari kebiasaan jahiliyah. diharamkan mencari binatang-binatang buruan dan mencabut tumbr. Dzul Hijjah."1)Yang dimaksud dengan mengikuti 1. ada yang mencari-cari kebiasaanjahiliyah dalam Islam. Maksudnya.rr.. 158 lqtidha' ShirathilMustaqimMukhalafataAshhabilJahim .Yaitu jalan yang dilalui terus-menerus. menghendaki dan mcncarinya... sebagaimana yang dijelaskan oleh nash-nashyang shahih.' { @ CXr. Muharram dan Rajab-". pendapat yang bcnar.* . bahwa di antara ketiga orang (yang paling dibcnci Allah) tersebut. sementaratidak diharamkan hal itrr untuk dilakukan di bulan Haram (Bulan Haram yaitu : Dzul Qa'dah.Merusak Kehormatan Tempat Peribadatan LebihBerbahaya Daripada Merusak Kehormatan WaktuBeribadah Merusak kehormatan tempat peribadatan lebih berbahaya daripada merusak kehormatan waktu bcribadah. Knrena berjalanlah itu knmudi nrukabumi danperhatikanlah bagaimana (rnsul-rasul). Yang dimaksud dengan sunnah jahiliyah adalah: Setiap kebiasaan yang selalu mereka lakukan.t).rng menginginkan adanya kebiasaan jahiliyah dalam melaksanakan Islam.j<lJi "Sesunggulmya berlalu telah sebelum kamusunnah-sunnah Allah." Imran : 137) akibat orangoransyangmendustakan (Ali "Knmupastiakanmengikuti Nabi ff juga bersabda: sunnabsunnah ora g-orangsebelum knmu. Karena arti surLnah adalah kebiasaan. dan yang tidak mereka anggap sebagai ibadah.rpav.-. Baik sudah dapat dikatakan ia mencari-cari ataupun belum. ii] It rv:.)S lt"rUC. Namun tidak dcmikian dengan di bulanbulan Haram. -Wallalru A'lau.

(qrqefesey. qelpl urplep unlsnhl qalo e8n[ ue11e.1qe. qEtDl ouawu8ag otul Z8l XI OZI9) oNstlpe:H plaq \ulopolpa adual4a4ru '€ (99) om4aq'pdryua4 qeq'.'(qrqef uegedurasaluelep e3nI uep qeuuns-r{Puuns InsPrxJal 8ue.{eraglg : 11yX 99 r..u uep rledeuaru q€lepP ."ueleqefal uep qPdqIr..rl eped JDlIl.:rrpzq nqv eppdal ffi lqeN 'lnqasJal lslpuo{ r{Illrxalx SuBd Suero 1n1un uedelSun egnf lPdpP unureu '-qeuuns-sY uep ue..qoltN-uV.u?lep uewlng-lv r{olouolleie^ ulc (11\ qeq'...I 'e..{]lqp[ IsIpuoI 'pdquv G..e) SuPrO rezpeN U) slrpeq'tuelsl Insel qeq'. qelq uelep uqsnyl qalo eSnf sn-ra1 pdvpu11oplo11g tt11s (t801}oNs4rpeq wlFnw wflD...{uurnlaqas qeFl uep ' lulsnlll uep tletplng-1y qalo uoltedemgl6 e8n{{r:tp{ElIp lre:1sqe) ue>lppuaqlp Suel e[ra1 ele>l up8uap dunu 'uede{3un eduuprua8uacl Iegsqas u€IpunSrp runr..rnQlv qseu-qseu ru€lep runrxn Suel qe1n1ruPp..qetrl tuplepueq{ng-1y qalo ueltede...msa5..ua.{llqpl pspru rp uer{e>llruad..rslpuoi nlPs 'urpuas .Jeetryt IIv.Faq lrqlrn rPzperuaq qeurad nle 'qelllr{p[ Espur eppcl.uglq rypt13uotr .uag Inlu6 ..qe{rllt{P[.aIIV.{llqp[ r{puuns qnlr8uaur qplal qtslaq 'Plaraur qeuuns nles qeles qn{r8uaur Sued edersSue.un qrqal untueu 'lpJrs qplspp elulesu eped undllsaur 'r{edIIIqPI r{z€JPIeuaJP) 'ulPI-uIPI u€p qBdlllqE[ usBselqal nPle q€. :rPun uedPJn PBn[ Lreqruac (r .qellN-uvz qelry urelepueq{nfl 1y qalo uellede.{el ueEserqal pslsral qtssLu nurrrp PpPd SuPl qelal SuErGs nqSua Pdtn{n8 ppqes :purpgad Sued 4rqun -8r.erueI qn43ua6i ueql{e. :Hi qpllnlnsp5 Ppeda{ leqeqs ered ueete.lezpeu:ag3ue1 Suero OI) qeq e8nf 'yg7 : n1 (71g7fop sltpeg !Dl!1.{urad e8n[ . qedlTlr.{rl -rqp[ ereJ 'qe.lrur6i8z : Al (fioz) oN qrpeq'uielsl {nsehl n1e1qe.{ nlensas elEgas llnIlSuau eduuel -ul€tPr{rp up)qeqaduau Sued'unurn Sued qseu ue>lednraur ru1 'qp.rlze.ouol u ue11e.."urplptu nlps PrII€las. (61)qeq-ryen. tlo.ue.69 t uedutbunte1eqasqe&ltlqef 'gltl : (8t8f) oN qrpeq uere{ruad III Inqurq e>lrta)urturlsnl^iurne..e'I 1n1un uedelSun uelednralu lpdep '(rmou efunlelad rOeglelts Ie6eqasuep lslpuoy qe^lllqer reoeqas nlesueo uedel6un 'P UUrel 'plararu r€saq uPq-IJeq uelep qe...:qedslv uedern e3n{ (z.!Lg D\lpX uno4s uofyulaw 3uot6 (g1\qeq.reg 'e-{uqoluocuar.{P[ urBIPp dnprq qeu:ad rurp).o{tt.r't!:lO 'zzr : (9S91) oN III elrg edur:r6 r8eg upstueqa) uep rl.nJ1v. urureur lpdua ipp nrl qp.{e.

menyusahkan dirinya sendiri.Apabila ada oran6. dan tercelaputi kegelapan sifat bodoh sehingga kehilangan bimbingan dan akahya." apabila Dicaci Maki? HaditsNo.. dibalut kebodohan. berarti ia adalah orang pandir dan tak terbimbing.merekantengucaltknn kata-knta(yang mengandung) keselamntan.bab (9) Apakah Sesorangl Harus Mengatakan : . r i r : "Ingatlah..Saya sedang shaum.. itu dinamakan dengan kejahilan ganda." 3i 1."jangan sampai lupa diri dan terpedaya. Saya tidak mendapatkan dengan lafazh ini.. Dalam kondisi itu. lj a hii g a berkatakotot dan btrbuat lahil. Adapun ucapan penyair Amru bin Kulsum 'Jangan di atas: sampai seorang di antara mereka berlaku jahil... janganlah berbuat kefasiknndan janganlah berlaku jahil.dari Abu Hurairah Rndhiallahu'anhu.. ." Ia adalah Amru bin Kultsum. atau tak mau menqikuti aturan ilmu. . 170 lqtidha' ShirathilMustaqimMukhalatataAshhabit Jahim . mereka justru mendapati siksaan dari apa yang mereka anggap kemuliaan dan kehormatan mereka. ." zr T e r m a s u kd i a n t a r a c o n t o h n y a u c a p d n s e o r d n gp e n y . Namun kalau ia justru meyakini kebalikannya." DiriwayauLan luga oleh Muslim dalam kitab "Ash-Shiyaam" bab (29) Menjaga Lisan Bagr C)rrn[i Yang Melakukan shaum hadits No. Sehingga ia jadi pandir.(1151) : 806.Sedangkan yang kedua: seperti kata-kata:"Golonganjahiliyah. Kalau seseorangberpendapat yang menyelisihi kebenaran.(1904) IV : 11g. atau penyairjahiliyah... dari Nabi H bahwa beliau bersabda: "Allah berfirman (hadits qudsi):. sikap ogah-ogahan dan menjadi buta sehingga lupa dengan kemuliaan dan kekuatan kami. Karena sudah kian bodoh."Menisbatkan kepadakejahilan. karena kami juga akan berlaknjahil melebihiyang ditakukan oleh orung-orang yang jahil.. da ri Nabr H II " 0f a b a h w a b e l i a u b e r s a b d a.janganlah ia berkatakotor. 3. Apnbila ada orartg menakinyn. n n k a a p a b i l a s i l n h s L .yang berarti tak memiliki ilmu. . berarti ia mcmiliki kejahilan yang ringan.. Namun dalam riwayat Al-Bukhari pada kitab "Ash-Shaum". jangan sampaiseseorang berlakujahil terlndap kami. memakinya.baik r). . Kejahilan Ringandan Kejahilan Ganda Orang yang belum mengetahui kebenaran. janganlah ia berkata kotor dan memaki-maki. . padahal yang diinginlannya kebaikan.maka apabila salah seorang di antara kamu. (Muhammad).dari Abu I turairah." (Al-Furqaan : 63) Nabi ffi juga bersabda: "Apabila salahseorangdi antaramu melakuknn shiyam. . o r l t l g d i a n t a r a k n t n . ia tahu akan kebenaran itu atau belum.. ia juga dikatakan falil Sebagaimana difirmankan AIlah: "Dan apabila orang-orangjahil menyapamereka.. Dengan itu. 2..

.ral 3ue..{ rl1eq Sued nurl! euaJel 'eluuesely 'ueleqelal r..'uafqD[al uttnluq uap4a[a4 uaqv[nSuaru Suul Suuto-Yuutot9u(l pqnbl 4o1ufruaq 1DIIV lsts rp pElai u/iu4n83wrsa.l SuBd Suero-3ue:o.ues1p-uy) . upp ..r..qedeprq uP{l€dPpuau.{eqPJrllluraur 8ue..{uuu8uap ue8uelualraq 3ue.ueqedrpledep !-reg 'ue1qe[a1 e3n[ lnqasrp rql s{aluo] tuelep eB -8urqa5 'nuqr epedrrep le41eq >lpsnJaur urPJPrxasrsrpuo{-lslpuo) nlI 'eduue8uap ue8uelual:aq Sued rdepeqBuaur nduep 1e1 nelu leq1uq 'qe8ual ueepeal urelep lnqaslal DEq ntua] 'eduue9uap ue8ueluapaq 8ue..".:r4qraq Sued 3ue:o-3ue. 8uero-3ue:o eleu '. ll{e[ el q:e:aq uellerue8uau 8ue.-.je\ uuagzw ltz: llurnquPw lrue-tno Jntlslelt P\|I1 'ztz 'I €lpgas E{ulpq €3nI uer{rr... '.{ 1eq e8n[ lnqrurl npl€X u€lenqrad undnele ueelelrad Pdnraq >Ieq e.uDlnru umPI qelsuaru qelv uelpnura) '. ' .{..rrr. 'qe.' ' ' '-':- Jyr- --.'.uleqeqe5 e:e4 (41 : ...re:aq'ueJeuaqa] uep us{r1eqa1 uellerue8uaur Sued 8ue:o eluleq e8n[ uel1lrua6l ledueq nlr uerltruap €ue1 .7rt1o[ Suan-3utto..ua6 IIqeI Suero-8ue:o qalo uele[ra4p elueq 'uelenq:ad uep '1rqe[ Sued Suero-8uero qalo ueleldrrrp qelelueq 'uepqe[a1 uep ueeleyad ednraq e1a:aur uepsprqa{-uppselqa) puaJe.e..( m rqeN 'se1a[qe1a1a5 edusnlnrp Lunlaqas dnprq 8ue..re3uapuaur p r{pq upllnqaduaru 1epll. if) ..!iou Suuo-8uoto. 1.{uqn8Btmsas urp rxel€p qelepe 'nns -atpl ruplpp uelenq:ad pure edu4nseu... uep .rp eueule8eqas ueJpuaqa)i rqrsrladuaru nll PMrqPq nr{El Er DIsalA lIqeI er r1.e... ..lrqecl..{qrqef ISIpuoi ruelep eperaq eped uelleqsrurp 3ue.{ 1eque>Frqelau unlSunu uule 1e1 'qeq uelep Suerued...1-.-{rc t€. uep'. qti:)r--tT .. '.nsrqSutto e8n[ qel1y '.. ....uedelSun ue8uap eduleq e8n[ upDInxaCI ueueural lelSued rrep rlnla1 npl? rIJrlI tnqasrp ledep Srms -3ue1 1e1 ueqenqrad Ierup Irpp uer8eqas ue>11e88utuawSued 3ue:o 'uerur r:o8 undrlsayg 'upspDl ue{nq 'e. Suato-Buun.t . epueeuepue6uA uellqeloy u€p tlt : I rarsle) nuql e/.a1nqSuato-Sunto ' .lll Inrrno-pv... :plaraur '..5..1e{p..{ Suero der1a5. '. ue8u " -€p nlr uplpnqrad n1e1ad e:ed ueleureuaut qellv 'nll qeqas qalo ..:ue1eleduar..t1n1 -Buato..r1 .psas Suato-3uato. :qeJep€ P){alaur PMqEq qru...{u1e1eue>1eun88uauruep re8uapuau n11 p{araur e.laleraq 3ue:o-3ue:o.Ip)ieraq{ppq... :r{pllv u€)iuprurr.)...6.EAUSIU -a[as uedel9un-uede13r-m upp ....

Kejahiliyahan SecaraMutlakKejahiliyahan ZamanSecaraMutlak dan Kejahiliyahan SecaraTerbatas Adapun setelah diutusnya Rasul * yang disebut dengan kejahi. Sehingga meniadilah mereka berkelompok dan bergolonggolong. S e b a g a i m a n ah a l n y a d i n e g e r i k a f i r . Mereka sudah ditunggangi keyakinan keyakinan yang menyimpang dan budi pekerti yang rusak. Pada zaman sekarang ini. bid'ah.Kcsimpulannya: Mereka berada dalam kehidupan yang hanya pantas dinisbatkan kepada kebodohan. Sehingga kondisi mereka menjadi terbalik. Mereka berhukum kepada para thaghut. Sesungguhnya ia berada dalam kejahiliyahan. kefasikan dan kemaksiatan rneraja lela. Mereka saling tolong menolong demi dosa dan permusuhan. dan Allah utus dengannya para rasul. SedangkanIslam sebagaiagama yang penuh 172 lqtidha'ShirathilMustaqimMukhalafataAshhabilJahim . Inilah kondisi di mana syetan merusak manusia dan menggiring mereka keluar dari kebenaran dan petunjuk yang diajarkan oleh para rasul Allah. di dalam diri mereka dan di segala penjuru ufuk. Masing-masing golongan bangga dengan apa yang dimilikin)'a. Adapun menurut zamannya secara mutlak (tak terbatas).yang bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh para rasul: baik berupa ajaran Yahudi maupun Nashrani. Seperti pada diri orang yang belum masuk Islam. Hubungan silaturrahmi terputus. untuk memahami Al-Qur'an dan As-Sunnah. Jahiliyyah adalah kondisi yang timbul dari kejahilan dan berpalingnya manusia dari sumber-sumber ilmu yang telah Allah ciptakan pada tanda-tanda kekuasaarmya di alam semesta. dan tak terdapat pada diri orang lain. dan mengkosongkan akal dan pemahaman mereka. Demikian juga rnereka terhalangi untuk merenunti sunnah-sunnah dan tanda-tanda kekuasaan-Nya. takhalul. kejahiliyahan dalam skala umum. tidak ada lagi kejahiliyahan sesudah diutusnya Muhammad ff t). demikian juga dalarn segala kenikmatan yang datang silih berganti. meskipun ia berada di negeri Islam. banyak hal yang rnemalingkan untuk merenungkan dan memikirkan sunnahsunnah Allah di alam semesta dan tanda-tanda kekuasaan-Nya yang ilmiah dalam kitab-kitab-Nya. Kadang terdapat pada diri seseorang. Pasar kemusyrikan. dan tak t e r d a p a t p a d a d a e r a h l a i n . kepandiran dan kesesatan. Hati yang satu dengan yang lain saling berjauhan. Karena akan tetap ada sekelompok umat ini yang akan tetap tegak di atas 1. semuanya adalah jahiliyah. liyahan yang mutlak itu kadang terdapat pada satu daerah. syetan juga merusak rnanusia lewat taqlid buta. lnilah kondisi jahiliyah yangidentik denganberpaling dari belajar dan menuntut iimu dari apa yang telah Allah turunlan dalam kitab-kitab-Nya. Kaum wanita menjadi korban pelecehan mereka. Usaha mereka dalam segalaurusan kehidupan dunia menjadi sia-sia.

Ieqg ]uJuvq uEp nuql rrep Elsrohlr!v roquns ueleun66uot/u uEOuPJe-l ues!6uelueouao uep 6uef rbuU!!O el!g !lencoyeslrslg (qeured) 6uero-6uerOleduol r6uelepuoll upbueJel "rJEN 'efeseruuseluuerpa8uad unrueN 'nlnqepral qerv SueJo-8ueroISIpuol lnqun ueldeq8unrp edueq urntun eJeJas qze.{ Srmdal ry upuope lPnqrxaurDIaJaurnlr rre uebuac P^umuns-rntuns rrPprlP Pq -uruaru EIaJaI I 'pnurpsJrunel uaSau'r[r11 rraSaurSuElppuaur lPqeqEs .trllC 'turlsnr{ uep 'rur qelDl eped Ie..{snural undneuraursrue8ed'qedrqeq5'rsn[e141'uagsr:.(ue6 .elras ue8ulqurrquep qeu.{r1rqeI :rrez6l nqv epedal e.(peunueqnr l) 'e-{uqne[-qne[as enuras n1r rrep r:rp sedcl..ell uebuerel e$tsr? 6ue( 6uerotedwalDuetepuaw 'eduurnpqasfrrqlellp r.r-re frlgelrp qclaquep qrpeq tuelppue>llnqasrp euetureBeqa5 uElp1ng-1V !uelepqeqMg qq qer1q3ny.vr!r!:l 'elnunyaqas frrq4elrpqe1a1 e8n{uep ruqsnll qalo uellede.qedlllq€[..{usruafas uepselqol nur 8ue. urelsl l.{r-q 'z Ppeoal qnJn^ualx nPqaq nlP'I 'lerual uE.ral r!'lPrxell ueq 8ue1ep e83urq ue:euaqal . :eleIraq pr ervrr{pq m /ruISnI/{ uup rreqlng-Jv .tr'rpn undner.{qrqe[a>1 e.u'4e1lnru1e.t!..lplal uep rurlsnhl uep uEW{ng-1v qalo ue11e..{e..{ >1eg u€esprqai nreg-paf/iabruu 8ue-. -r1rqe[ qeyupe'r8e1nleyraq Iepq qppns 3ue..{qe:1r.(nele 'lenq-lenqrp 8ue.u up{rraq e{aJau n}r Sundal upuopv equq plaraur qelal 8ue{ rre ue)i -qEdlunuau le8p EIaJau ue){r{EluuauIaur qpttnlnspd eIpl.."qe..{uepqes -erqa1uelednraru Suel e:e1:ad 1eduE.uelep 1n1uaq eye8as :rul qedllqet uepsprqa{rreJ-rreruJ1AI.{\p-le....{ 'ueqe.raq reuaq-reuaq'uelen]aj uep upellntual qnuad Sueder.reurn ered eurpsJaq qe nlnse5 eftnp33unsag.{ 11e1ay Sueroas ne13uae..e1undrlsali m ppuurpqnl l edusnlnrp qelalas 'qed .\ ar{-uPMaq {rqun e)iarar. uees e8n[ uerlrruag .. sllpeq tuplep nplTaqepqes 'e.ral 'nlr qedllqeI allas-al)as rrpp Iseu >1rpq €nuraspduqnS8unsag 'e.{ 'tnqas...rs:aq8ue.'qe&yrqe[ -urp eped psrsral qlseur3ue.1lV . ffi IqeN epqeseueure8eqag : 'rue1s1 'rnunlsnruurnel rliSau-rra8auue€eqas eped ledueq eped uep partrtobntu ueqellyqe[a1uelSuepag ledepral Suepe>1'(n1uo1. ..(uqn83unsag.{uurelep rp dnlecral '.ueBe re8eqas e8nl'snrn18ue..{uuet8eqas -rquo1 ueledn:arx nelE nple 'nll pnluas IJep nl€s qeles ue4r.

1.. Yaitu yang disebut dengan peperangan 'usrah (penuh kesulitan).bab (53)StulatDi Lokasi lokasi Terjaclirryn Laknpf l Siksn d. beliau bersabda:"Janganlahkalian masuk ke tempat orang-orang yang telah disiksa itu. IV 17 4 lqtidha' Shirathil Mustaqim Mukhalatata Ashhabil Jahim .133) : 530.(2980) : 2285. Kalau tak mampu untuk menangis..l'an temak.'bab (17)tentangfirman Allah: "Dan kepadaKaum Aad diutus Saudara rnereka yang Bemama Shalih.." r) Dalam hadits Jabir.juga dalam kjtab I 'Al-Maghazi"bab (80)Si." haditsNo...(3380)Vl : 417 dan Muslim dalam kitab Az-Zuhd bab (1) Janganlah Memasuki Lokasi-lokasiBekasTempat Orang-orangyang Menzhalimi Dirinva sendiri hadits No. Mereka bertanya: "Namun kami sudah membuat adonan dari air yang kami timba? " Beliau lalu menyuruh mereka untuk membuang adonan tersebut.menimba air dari sumur tempat minum unta " 1) Diriwayatkan juga oleh Al-Bukhari dari hadits Abdullah bin Dinar. 2. VI DiriwayatkanolehAl-Bukharidalam kitab 'Ash-Shalah.1419 4420)VIII : 125. yang rnerupakan perang terberat bagi kaum muslimin. Padahal mereka demikian membutuhkannya dalam peperangan tersebut. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam kttab 'A1-Anbiyaa"'bab (17)tentangfirman Allah: "Dan kepada Kaum Aad diutus Saudaramerekayang BemamaShalih. " 3) Rasulullah S melarang seseorang memasuki daerah tempat orang-orang diadzab kecuali disertai tangisan karena khawatir ia akan ditimpa adzab seperti kaum tersebut. dan membuang sisa airnya.qgnhayn Nabi di Htl hadits No.(. 3. sampai-sampaiRasulullah S menyuruh mereka untuk memberikan adonan makanan mereka keoada hewan-her. (. IV Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam kJtab'Al-Anbiyaa.. kecuali bila kalian rnampu untuk menangis.(3381) : 417. Diriwayatkanjuga olehMuslim dalamkitab "Az-Zuhd"bab (1)ln ganlah Mcnlasuki Lokasi-loknsi Bekas TempatOrcng-orlt1g yartg Menzhalini Dilinyn sendiri hadits No.. Allah hadits No.2286. dari Ibnu Umar: Bahwa ketika Rasulullah $E singgah di negeri Al-Hijr pada waktu perang Tabuk." hadits No. Dan melarang untuk rnenggunakan mata-air mereka.. Karena kalian akan tertimpa siksa yang telah menimpa mereka. Beliau menyuruh mereka uniuk tidak meminum air sumur yang ada di sana dan tidak menimbanya.dari Nabi Sbahwa ketika beliau sampai di negeri Al-Hijr.(2980) : 2285. janganlah kalian masuk ke sana.(.

M a l .u c 1 r f u p l E h a q u p p p p a l u u l p p L r o r l l q p gu a 8 a u r t e .(rbegly prurPl J PtrxurPL{n!\J ' I uejjeqllv rUadJs lpdurat-tpdluat rp teli?r-ls Sueurs Ippq e8nI pplxqv Lupr-ul 'r. 1gS 1 $17). \ \ q e q ' ( r u p e j .ueu:aq qrleqg 3rre.1 Z \q t q L L l p t p q q . { e ^ l r r a r up t n I p p u q v l u p u r l rJep rlue8 rpieqJs .{urlz€Jr?l ludural rrpp rEnlJI e1t1..a-.1 1ep113ue.lru rrpp qrqrlls r{rqal8uc.l V r l l L r q Sn q v l l e p 'tppltlnt\-lv pu.zpv ulq l]^qr.q \ Vq .u3ur .Upleppn.1 .uellleundlp rlplal fluu.IJaq r e lPulPbr Jl u r z p u n u ru r ) q e l u L l a u r J r un P r l a qq f l n i f q ' n l l I L ' L I L Uu c p r P l r l a ) L I P I J I p)arcur P)lrla) lPr. ' .(rsr1.ls p)ns Ipprl nprla8.rur r l E r l J qu ^ \ u u q i * : l g e N r r e p u e 1 1 e .{uuerad uele.gLl es4tse\ulpelralsulag leleqsue6uue-l '€ qPl. ' l e u l e b r J J qr P s n a s u P ) 8 u P p uu u r n 8 l r a u ) n l u r 1 :ulr. lL1u:lull LD./ir/ l. i u .urr p^lqrq rptLrluolrrq snun nlrql eies e.r r \ j u r n l r ' l n n .qarzpqE'J tnqubelr |etlr:r -lusrnru qelppr?r1y r:r'p eiuleie.uqe'l nuql rurel upucial uu1e1r:aruaurqulal 'rur:1 r:peda1 uelreqeBuau rt rlrlY r[..rlnlr stlpeq unuPN zgl: l 11p1qapq:aclrg (06t) oN strppr{'telEq5 tedual uelrpelrq 11111.tt1tltLlt 4urutl1p lululls lnlun n4l:uutLllJtlr -f. { u ) € u e l e i e ^ \ r r r J u p p i u u e l l e .t0 c.rurlppe. r 1 6 1 r r u .rr:L:e1.{ r:a.r[ou r')l r'. ufp LlE.nr.pnrr pCJ rplndas ulucJn ue8rrcrurqrad qelleL{rl erueln e:etl gap e.iu.'lrl.rpc nqy qalo u r:11u1r.re:rc1rp -7lr1l..llPA ^\lrlQ ut L11tJ.rod qulppp rur !rcruqpllnpqy rlseer. ' r r . : u e ie S n f u u l ) r r u J c l qezpv e{urpefiel selog ledual lO lelEqs uebueJe-l .r (I6l) oN sllppq'plurunlaqas q:adas rsuarajar l.l.r1uur1uyr{rleqs nq\i . l()a:L.( Euero-8uero lsdlual-lpduJl rp lplpqs Buu:r1.r * r ' 1 o 1 i u r ' 1 u .. \ \ r r r p . m 1 unlllLl>l \y rJEp/-splurp ll..{ucg 'u.{ur:adra1 r.{sv uezpP uPl8uEpuelun:luarx urzpPnur Sur]oJs 3 u u 1 e p e q r l . e q : ) . .zrrrg :LIZeJpl '(n1r uututulr7J :e. (qr luduai rJup runla) qelalas) .eqa1y rqy ueunSJeset{yn t.a u r q u t r : a d r l 1 ' . r 1 r ' Cr q y r 1 e l o 1 1 1 c n .\huqulL1L1L1 'uouqug ll't[Jq u311[ uuDltluJp't.)s.{ ppups Ln:8uap-Lipllnpqv p .t1urc P.. :uP)lP}el... :r8nI 11]rlr{P^lrJ rlJadas'rrryur.nr g1 qEru.t.: '!p tqLlN |Dl111s04 r1r lLlllr4s ln1u111l13ur ultut \DIrl l .llr/l s.us urq rpunxv rJfp'r.\{qpq'pn^\Po urq ueturElnqrrL'ppr1.l v q l l I ] L I Sn q v rrEp'ppppppis urq fP[[pH-lV rrp]r /rlE.rqe'InuqJ ur-'prpzy lnq pft{e^ rruel pppdal uPlrPqeFurur qPlrl P3n[ 'qPLIpA\nuql rruP] r?pPd3l f uplelrJJluJLu rlPl{ :r{rlPrlsurq ptlur]v u Pp r':inI u P.ual sltPPtluEp I0!: I nlI r...\\L'cl 'lnqJSlJl quzpP puJIrJl rlplJl r-ue.9arruEp uolrqeg rraSau rp lplpr.: u l c y J q p l p .-iusruala: uep '.1) rryrlrr L1[utu1:l u e l l l u p p a s p i u p u l p r u u p S u a p r l y r r p p ' r r € p ] J e q D .tuurp nqy'eies leuaq 1rr:nuJtr'\tr.

-.. bahwa ia juga dilarang untuk shalat di setiap negeri yang terlaknat. U c a p a n A l i : " B e l i a u t e l a h melarangku untuk shalat di negeri Babilon. Hadits populer vang berkaitan dengan negeri Al-Hijr menguatkan i t u .r .. t. i -.> .. Karena negeri itu terlaknat".. .l F .') Demikian juga. a d h i a l l n h un n l t u . ILtltt dl d b a n g u n n n n y ai t u j a t u h b c r s a m a .s a m a e n g a r td i a k e d a l a m n a a r (At-Taubah : 109) lahnnnom? Dalam scbuah riwayat discbutkan. keluar asap dari dalamnva. VI ini. bahwa ketika masjid tersebut diruntuhkan. lihatkembali tafsirAth Thabari : 33dan tafsirIbnu 1.' i t u . ai -a li': a1 ._.t*' CJ' .10'l 176 lqtidha' Shirathil Mustaqim Mukhalafata Ashhabil Jahim ...("A I Taubah : 108) Karena masjid itu termasuk tempat turunnya siksa. K a r e n ak a l a u b e l i a u t e l a h m e l a r a n gu n t u k m e m a s u k in e g e r i hal orang-orang yang telah disiksa.l a m a n y a . disururahkan shalat di tempat-tempat turunnya rahmat. . maka untuk shaiat di tempat itupun tentu lebih dilarang lagi.4 .' \ ' A . . konsekuensinya. Allah berfirman: ' . Dalampersoalan silakan KasierIl : .--e--' .1 . '^t-=.. masjid Nabarvi dan juga dilarang shalat Masjid Al-Aqsa) dan masjid Qubba. . r t i A l i l l . Seperti di tiga masjid (Masjidil haram.' .ge "Makn npakah orang-orung ycng nrcndirtkan nrnsjidnyn atas dasnr taqua kepada Allnh dan keridhnan(-Nyn) ynng hnik. Sebagaimana di tempat-tempat turunnya siksa.ntaukohorangitu arnng y0ng nrcndirikatr bangwritnntln tr:pijurnng yang rwtttrh. Hal itu juga sesuai dengan firman Allah Subhanaltu berkenaan dengan masjid Adl-DIiraar: " l a n g a n l a hk a n r us h n l a td i d a l a m n u au n t u k s c l a r t n . m e n g i k r ._*-' J#' I --s . . .". I I j. 3.

uelun^-lV quurad nErlaqeBnI uurlrurJe )npnpuJd qrun.-.upLupltspnln)asraq pMqeq qplppP pirrupq€.{upeues -uv upuns qrqeqs..{ rp ledural rp rUel Suelo -8ue:o ue8uap leluasJaq €iD{Inlur Fue:elar-u qe1a1 lp.p/ese41-Jy.lr. ue)qpqaluar.{uuqrrep rrelerqpLual epe )epq /urpuas nll euelas lpdlual aI lnsel{ elarau ue8uap urp uDlerup.^..LLI ueles\eulay uep uunln\ay eiupelrol ledweL u r r l \ n n u r .le^r1116 (.{uaurrupqlv-lv 6€ .{uau uuunSuequa.qeleq. { u -r-uplpprp Suui uc:n3n1a1 Lrpp lprslrrut l rciurag-1ed ural undppv -ua. e.. l u f q l n B .uaq lep11 e1I qPqas uPjrllPl elll pllq rue:uq qellcpq u. :89 Ieq (691) luql rueqly-1yglz:l(ttl) oN s}rpeq'pr(sury uelele.eqc.1"s"".??r"rTj:f:i:::H rnrunpns)Eruraq elr) erupras )pprl -nqJad lplup ruplpp p)aJaru ueBuep nlnlasraq elnd"r"r"S"tfl}Y""r: puprurp?eqeIEu 'e.u 3ue.....qslrl urelpppn... n r u 1 6 r7rrpr7g.(epe nele..{uatu Inlun lu .{snrxunpl upr -nqn{ sts)aq lpdruat rp Lleleperrrpuas ueC rz.4eese111 .pl uele8guruad s€Iaq a>1 )nsplu repalas e.. qeq..uaru (r'PIaraLu nq3Pql-lnq3Pql 1 pppdri qtppqr ludlual-lpdurJ] sp)Jq rp prlser-u un8uuquaLu plarau lp8e 'JrpeLII-qlV lnpnpuJd uelqelurrarxalu qpulJd d rqeN eueru -ru?€qas )rpq :upi uplpnqrad up)pdnrJur 'ueuur.cPscN-uyqalo uelleie.:e}eIraq 8ue.Jsv.. :191: 1(779).{rpc nqv qalo ue11e.{ e:erq sp)Jq ledrxol lp pl[sulu unBuuqlualu In]un Ller... v q a l ou n 1 l r ' n c .lrqJl nlr uelpnqJad ler.. tuelep uelete.gg: II prlsell ue1e6 rlag qulrl ruplEpr.ueis puerupTrg Jeliuoqrp nlr uernqrll-uprnqn{ (€ leFeqJS qelalas p1[seur eduuelrpe[uar-u rquN nlp-] urlrr-.{uplnlpl 'ueueuray uep ueleeloy ueluelEfuaw ledtuel uPIrpelto el!8 Ilpg qelepv'qezpv uelunrnlro Lleulad lepll eues ro unureNuelersleuax uep usrnlnxay e^urpefial1ed ual-ledual ..uurl Llrluild :ued q B p p q rt e d u r r t u u r p p l r p n l p l ' q p z p p u € i u n r n l l p r { e u r r d r u n l r q p ./d' ruPIup 8ue1uo1.l rrtr.^. selupdplara.ad IpLUpedur{n8Bunsas.u!r!fl ipnl uqnlulat\ ( LI ) qeau....{u -um)nq 'u>IJrau mruaur ueur8tna{ ppe leprl nelo{ 'nll uelnlel pla:arx Sued uegenq.lI H lqpN pr(seu 1e1a1 -rpLUeIJJJlu 8uu.1) -JIas pppdrJpp'usIrs up)lEdppuau lnrnl {ruun ue)lullBunurauI r..4 '". rtP!et4t ..{uurelep pslrs ublunrnll qpllv qplat 8ue..

rrrgslri.Abu An-Nadlir dan Hissan bin Athiyyah adalah para perawi tcrpercava. ()ran{-orcrngvang mati svahid r:lanorang-orang shalih d a l a r n a n . (f{" Jte lP.rr. i h t e.:kufLi:arr arar-r bcrkemungkinan untuk menverr't kepatla kemaKSlJt.rn mendatangi bckas tcmpattemLrar. n ( ' n g L r n j u n { i t e m p a i .termasyhur lagi terhormat. : r r . d a r i l b n u 'nr Unar Il hiallnlu wnn bahtva ia bcrkata: "Rasulrrliahff bersabda: t. bcrnrti iLt terrnnsuk golongn n m e fe k a . r r ^r r r .n v a . \ b r r D a r r ' u d d a l a m S u n a n n y a . dalnlall da dulnlnft. Diriwayatkan oleh Abu Darvud clalarnkttab 'Al-Libaas"bab (. i h k r i .. Boleh dibaca dilrrloll.(4031)IV : . rt r < a J a s i : o r a n g p u n a n g a k a n m c n v a n g k a is e m u ap e r v n v a t a a nr r i l v l c n v t ' i i s i hp a d a a m a l t c r s e b u tl e b i h d c k a t p a d a n t e n v e i lisii'. b a l .ritkl rlan menvaksikan bekas-bckasamal perbuatan merek-:r" L ) c n i i l ." Lihat juga "Inya-ul Ghalil"(1269) 1. r w am e n g i k u t i j c l a k p a r a n a l r i . Mereka bahkan terlalu terhormat untuk soke dar dikatakan: ' Kata "dilaltlr tcrgolong kata y.q . L r a t ar n t : r e k al e b i h b e r c u n a d a n l e b r l r u t a m i r n daripaC:r rntnllrl<uti jej.J u r a s v i .1 hukar terrnasuk amal perbuatan kalrm muslimin terCahuir-i:bolelr jadi bcrmakna kufur. " . "2 ) Sanad hadits ini bagus..\ ' : r I r tj " l e s J n d i k . l c h .o. Dcmikian juga kemaslahatanyang .lJ. r t l i r l : .ikincqeri-negeri mcreka. rd c n u a n k e n r a s l . Termasuk para pcrarvi dalam Shahih AI-Bukhari dan Muslim. k S .\'a "Al-Musnad"ll : 50.l)iri\a'ayatkan oleh Imam Ahmad dalam kjtab^.ri-. r i ' . a i p e r b .t: o'. t e l a h m e n c e r i t a k a nk e p a d a k a m i H i s s a n h i n A t h i v y a h . Karena Ibnu Abi Syaibah.i . :nclambangkarr kenraksiatan. melambangkan kekrriuran. n. hadits No. Karena seiuruh amai perbuatan merek: t'ar..i kcktiluran ciai-r i<cnraksiatan. r l p e r h u a t a n l e b i h m u n c k i n d a r i p a c i .1)Tentang Pakaian Kemayhur:rn.. 178 lqtidha' Shirathil MustaqimMukhalatataAshhabilJahim . tinggal rrt.d .berkemungkinan membalva kepade k.t .. r s i n v a( r / i4 / r r l r .t. . c i i r i wa r a t l .!nF boleh tlibaca dengan tiga macam bacaan yang berbeda. .rk nrcrcka dcng. rM r : n i b A l . d a r i A b r .f "Barangsiapa ynttg nrmlcrupai sLttltu kau t. . aip a v a n g i r .akni I Iasvim bin Ai-Qasim.irir. l a p . Ketiganva meniliki arti yang sama. t rr i r q . t c l a h m c n c c r i t a r k a n k e o a d ak a m r L t s m a n b i n A b i S v a i b a h . a I t r k a r r k . . telah merrceritakan k e p a d a k a r n i A b d u r r a h m a n b i n T s a b i t . maksiat.. e l a hm e n c e r i t a k a n e p a d a t k kami Ahrr Arr-Nacllir -r. o r a n g . i t a h u .(iar memas'. Al-Albani menvatakan dalan "Shahih Al-Jamie"' (61'19)Il: 1059r"Sirrlri. 2.

..u depeqral rselrprnlaq ntr ler{ /€..f::t-li? r:# } [nrt:''l e.{al ue11n[unuaur 'lppq Suqpcl 'lnqasJal qrpPH ' r u r s lr p t ' q u u i u .e. :lle[Vly qelllpqv urq ppur{V ruerul tl€p uerelruad gedepuaur qe1a1'. :r1ety1y lequEH ulq pplut{v upp r.. P^uslrp -eq ueleie.o rn*ru .lrprad. rlJIo rlp.{ 'Iellnr'u ereJasurp uepdnrriuad upedal uelnlnlrp nll leH 1nluaq .qalJbeJ1V.{uqul 'uprlnuap egnl e.(uar.rnznqv ut.lrnqasrqe{ qelepe uD{leteisrgualu nll sllpPq:rgeqz tmdr1sa11 Blarar-uuPSuJp r:rp ueled -ruaduaur upruelpr.^.{urunTlq €)prx /uplers)eural nple uernJnlal uP){ -Sueqtuelarunpl€ 'uplprslerual /upJnJnIa) uplednJaru nlr nplp) 'rlPIParasP)iaJarx Sued ueurnunal plr?Is uJnlpp EIaJau rJep uprgeq rpeluau pr pmtleq 'u€IJrs]elrp eBnf ledep unurpN nlr uelenq:ad uer8pq-uprSpqr.(udnpq rnple rp IalalrpEluar.rsrp '. ruelep u.1 rqatzprlel lnqEpLleL. 1fruPr)i rrEq 'plaJau uB)lndurnllp up)p pr 'rleLueI p38utr-{as eped e1a:au eruesJaq 'pIaJaLu €lsad-BlsJd ruplpp uEguap rrrp upjpdnJJ.{urrep slrpeq :e8uapuaru qeurad qed{1qtV ulq upssrH Suei undeueln Sueroas're8uapuaurqeurad 1e1 .Isralr'\tr .trd p:pd qulepP u. :ueluledurp eBnl rq luele6 ZSI-091 : I.rllpH nqv .41r. p-. p 'qu[[nq reSeqase-.uuqnesf urq llqesJ urq ueurqelrnpqy undepy ..{pq n.u".uqv Luprul €....rn18ue..Illpqv Pd€-Poe .u €irruDleJDqqeqmaq upp qpiiuDpeO ueur -pqptuad. edeuad -rJl EL.{l' }.{uaur sn8rlplas puas lnlr uep Plarau €dEl uPr{ uPIPleJaLu 'ur{:.{un>1e1ed .lr"r"o'o. .{ 3ue. rurTsnl l uep ueq\ng-Jv .iu11er3o 1eqr1 . :JPluauolJaq uleqnQ urlqerql ulq uPl'Ul-lPJ.:upl}nqasrp eBnl 98} : ll (gtl) pqubell uuele(j BlZt llXJtqarzpqpJfiqrzpqeL.'edrruplala[-)alafuaur nly ede:radral I.qatzpqel ... r-... .aqr. r{ellnpqv rrEp'ue{reded rure) uele SuPdede uBuap dr:ru n1r1e11 (rs: 8uolo thwln8iiunsas tTuru qepreDl I-IV) al lw utiSuop8\lsow)al 141 'ulduutad o1alau ltqwo8uau nun! uiolua 1p Ddarc3u0]tifl.{ur:rp uelrpefrrJr.{eJladral3ue{ rMpraJ..n*. :e1e1..raq qnpqlp'n-rrlal Suepel unLueu:nhrfBue.nqe^qe >1epr1.{snur urnel uaSau :ei€Iiaq er p..{uue>1pe[uau urel erueln e8nI uep 'ulpuas per.{p.uqeq e.t?t{ r.uerpq up{rpelualu eBnI uep':r1e1 e.6Z I ueleteleruay uerryryayeiutpel)alledwel uep . rya[uaru .rtrrad sn.u leqripraq lpdpp 8uE...repp tmp.{se:n{-lv qlunl l nqy ue18uepa5 .. vrelep eiuqerSorq leqr1 .../ ^ \' 4.Irxv uIq rp IeSSurl lpdrxauaq Bu€d €d€rsgupreg.{3ue:o e1...Ilttpqs u.I up8uap urp u€Ipdua.r6.

serta memcndekkan kumis. Muhammad bin Harb menceritakan: "Imam Ahmad pernah ditanya tentang terompah dari negeri Sindi yang dipakai keluar rumah. karcna memiliki tujuan tcrtentu. Beliau tak suka terompah itu dikenakan baik oleh lelaki maupun wanita." t) Itu mcnunjukkan bahwa penverupaan diri dengarr rncreka terkadanl. Sehubungan dengan hal itu juga diriwayatkan dari Ibnu Umar Radhiallahu'anhu.t) q r. tni lebih mengena daripada kesamaan perbuatan yang dilakukan secarakebctulan. 2. kalau ini dinvatakan juga sebagai penverupaan diri. Namun memang hal itu kadang-kadang dilar..f "Barangsiapn ynng menyerupni sLtatu kltunl. Beliau berkata: "Kalau sekedar tntuk kanif 3t (buang air) dan 1. 3. Beliau bersabda: t# Je .rh menvemir jenggot dan memanjangkannya. bukan juga karcna sengaja. kalau memang asal perbuatan itu ditiru dari orans tersebut. tentu pcrlu dikaii lagi. karena perbuatan itu berbentuk penyerupaan diri. dan itu jarang terjadi. berarti ia ternasuk golongan merekn."I Hal itu dipaparkan oleh Al-Qadli Abu Ya'la. dari Nabi ff bahwa beliau melarang meniru orangorang non Arab. Namun. Sedangkan pcnyerupaan diri itu sendiri meliputi : Orang yang melakukan perbuatan. tak ada keinginan untuk menhu di antara mereka. Bahwa beliau juga bersabda: "Ubahlah warna ubanrnu. Abu Dawud dan Ahmad meriwayatkan hadits itu tanpa ucapa:n: '.mereka. I)erajat hadits itu shahih dan telah ditakhrii sebelumnva. Namun yang dimak- 1 80 lqtidha' Shinthil MustaqimMukhalatataAshhabilJahim . semata-mata karena kita tidak ingin merubah (sebagian) yang Allah ciptakan pada diri kita.agar tidak menjadi sarana untuk penyerupaan diri. Meliputi juga orang yang mengikuti orang lain melakukan perbuatan. Dengan dalill ini. Telah ditakhrij sebelumnya Ibnul Atsier menyebutkan dalam '14 n-Nihayah Fi Ghaibil Hadits. Diriwayatkan oleh AcTirmidzi dan Ahmad. itu semata-matakarena mercka melakukan perbuatan itu.ugaterkandung unsur penyimpangan.. tapi jangan menyerupai orang-orang Yahudi. Adapun orang yaltEimelakukan perbuatan dan secarakebetulan orang lain juga melakukan yang serupa.rng. terjaclitanpa kita kehendaki. dan iantaran di dalamnya 1.dan beliau melarang menyerupai orang-orang Ajam.lV :205:" Konif adalah sega)abentuk bangunan dan seienisnya yang tertutup. Sebagaimana Rasulullah $ menyurr. . tak sedikit ulama vang menghukumi makruh berbagai bentuk pakaian-pakaian non muslim.

:ppr.. :Etellaq ruplupreXlV qrpH uprul pppda) p.a{ue>leua8uaruuepg rg.Mr{PqPSnLI\tr uPqqrl{ nu€I PpPda) ue)PlrJaJuau qela} 'JeqseN urq urq pelxr{v rruPI epPdaI uP)r?lrJJf. :09€ : lhslpeMqyeqt !! qe..lttTDlog qeuuns epeduep rDlns n{E qlqal s elH rqeN qetnms. Zrur lEqal qpduoJal qtsdr.{ nqurol lrtnT-1lnl rIEIppp . :ue{eleSuaru qrEH . 3ue:o undepy ede-pdp Iel ueqepnru-qepnrx 'Jrp Suenq 1nlun nele r{pusl lEfur-]Elur8uaur Inlun nplpl unrueN p.iualunpru plr) qp>1pdV..{ueuaq :plpI ...{eqlN-uV.ueuadrppl ({punl) trtrqrsll rpe{uaur n1r lqnl leuesrp ue8uap euarel 'uulule8uau Sued eBnl EpE n€lv (slqeq redueslnlnrrp) /qrs-rp r{Elatntr trtn){ ylnj sple rp ninq pua:e1 1qesueBuap ueleweur6 qedruoral ue4pefrp uerpnrual {n}un qr:uel uelleunSSucu ue8uap leuesrp 3ue.:qp..es eppdal P. :plelraq lnuql Pr e. :ueldeJnguaru Suero Suero e41a1 eBnf q:adag sa. Ze[e] )pue-jpu€ rednra-.. :qe^'!efual. Eiurplnduatu 1e1 e8nf n)u suauaru-snral nelpt unureN qelesetu rp€f {El nlpnMraq ...{edluorat LIpler.{.{urUadJsunurpN .. :Ple)raq er p^^r.S u e : e 1 r ps e l a f ' e d u u p B u a p r r r p s p r r { r a qu r g u r S u e l .\rrrc ntl uplqntnqtuaLu )ppll plr).{ps nple)..u ueleuaguaru leprl nPrlaB.rr]I4l-lV lp{umu urelp(l r...\uaq rul. :ple)r3q /)rreUal r.{e1 r:ep Ippq E3nL.^..\ pluaru nerTag .qe. :pdueuaq Suei epy lrduas 3ue3-Bue9 rp ueyeftaq lnlun u€)Eun8rp plrq €Ins {pl nprTaqE.roloI lpdurrl-ledulal rp uelpunSrp nplp) 'edESuar.u nellag 'nll lpuls uagau u€p LledtuoJal {el 3ue1ua1eduelrp uBnI quurad nertaq 'rzlp. ruplep ue)tnqaduatu rars^1V Inuql erpul erernlEs rlElPs rulP snI€)..x nerlag (z40lilitlqts qeduroral ueieua8rialu run)nll Supluat rrluv 'rbplnpc qPurJd nlv.uoJal uB8uap euplurp?pg. :qeMefuar.Zeuprurp8eq qeduroral nelp).:qP.uqv r{eurad nIV. tursrerql nple (sedej) un1eT 'lo...{uup)pua8ualu rpns 'p.. pdegualu ':re Suenq 1n1un Ipprt rolol lBdual-lpdual a) )nlun reledrp nelu 'nlpn.trnl 3ue.. -raq nerTaqplel 'renlal nturd rp ppPr3q nlr rpurs qPdurorsl lPqrtau q p u J a d n p r T a g .uJurrlpl3J. :qP^ Pluarx )nlun uP)€ungrp nPlex rpurs r-lPduroJ3l nerlaB ..18l uele$leway uep ueJnlDlayeiupelJalpdwal lnqasral uPqPq -ueqEq rJep tpnqJal Suei uereled uelpuaSuaur er 'eduq:y .u n.inPl! JM qelPpe rurs rp uDlpns 'z t ed€)sru 'Lleurpel\ pl[seu lp ppe ntr epuaq nple) erpul e[eJ'urqrleg upreled eppdutsp relns nle qlqal etl{ rqpN uereled.{ etolpur D{rlrurur ?ueurau Tqusuep lpnqrp euarol i{rs ue8uap n1r lepuas ueer...{purad unlnq Suplual I€r€qntrAI n)V.q1V ppedo{ edueUaqr.{rueur-re.{uPuaq -pY urrqerql urq peuqv rrPp IPIIPT{)-IVqalo uPIl P.{Bq ulq pl.'{ua\x pgnf npllag .{P..l..^^ -pfuax nerTag n1r 1eq 3ue1ua1er(ue1rpe3n[ qpurad rrluv ulq plES 'qrlY u()u uPlPlPd nsptxldl I nlr upeunSSurd p^rqpq uplele.lqlS -sy..

a ia bcrkata: "Rasulrtllah H bers.'. bahn.365: Lemah sekali. Abrr lJ. " Beliau mclanjutkan: "Sesunggrrhnvavang mengenakan sorban dengan cara dcmikian itu hanvalah orang-orant Yahudi. S ." Al-N{aimuni bcrkata: "Aku pe'rnah mclihat Abu Abdillah (vakni Imam Ahmad) mcngenakan sorban hingga barvalt dagunya. .rbda: irt tp.Al Hafizh AlJraaqi berkomentar: "l)iriu'avatkan juga rlleh Al-Birghawi." 1.F u r a a tm e n g o m e n t . r n beliau.Beliar. l r i n y .rn clengansanadnya dari Bilal bin Hadrad ." I m a m A h m a d d a l a m r i r v a v a t A L .tr. Beliau berkata: "la adalah orang ." Pemvataanitu juga populer dan dikenal dari Umar bin Al-Khattaab As-Suyuthi dalam 'AI-Jamie' . Nashrani dan Majusi saja.t a k p c r n a h k u l i h a t o r a n g y a n g s o t a r ad c n g . Beliau mcnllcnakannva cicngan cara lain." meltrrangpenggunaan berbag.\r.. Y a h y a b i n Sa'id A1 Qatl. Namun semuariwayat itu lemah Al-Albani menvatakan dalam "Shahih Al-lamie"'(2482) hal.r clan juga u l a m a l a i n m e m a k r u h k a n m e m e j a m k a n n r a t a d a l a m s h a l a t .namun hadits itu masih diperselisihkan.yatkan oleh Ibnu Adiyy juga meri\a'ayatkannva dari Abu Hurairah.T c r m a s u k s a l a h s a t u g u n r I m a m A h m a d .Ileliau mcnyatnknn: "Kesemuanvadari Abu Said Al Maqbrrri.*rnenlara Al-Manan'i dalam rkannl a keparla Abu Svaikh.$r_fu6 .kenaknnlah 1) ttrontpah.riimnya negerL lJashrah sL'mL.njak ' e m p a t p u l u h a n t a h u n . Beliau bcrkata: "Sesungtak sr-rka guhnya orang<rrang Arab biasa mcngenakannya hingga di bawah dagu. vaitu vang berlr'arna hitam dan sejenisnva.rfsfr'\l-Ukbari mcrirvavatk. "Pnknilth pakatnn-Ttakainn tlnng nu:runh ata L/etlr..rbitu Imam Ahmad jrrp.Diriw. A b u N l a s ' u r l r i n A l .:lt.raan pernah mengontent.ri C)lehscb. r ' i db i n A m i r A d l . 182 lqtidha' Shirathil MustaqimMukhalatataAshhabilJahim .D l i b a ' i d i d a l a m m a j c l i s n v a ..1sh-Shaghier" l1 : 268 menyandarkan hadits ini kepada Ath I habranl dalam "Al-Mu jam Al-Kabie/'. c l a n a q a m a n v a .'r.l ) l i b a ' i : P e n g h u l un t ' g e r iB a s h r a h d a l a m i l m u .mereka suLlah mencampakkanltya keluar kota itu.Il a s a n b i n M u h a m m a d m e n v a takan: "Dimakruhkan mengcnakan sorban hingga ba*'ah rahang saja. Ibnu Svahin "Faidhul Qadier"lII : 26lJmenvancla dan lbn Ntr'aim. Namun hadits itu 1emah.a bentuk pakaian vang melambangkan sviar orang-orangzhalim di masa itu. kasnr.dnn ststknli berjnlnnlnh tnrtpn ttlnskaki. r ''Di n c g e r i B a s h r a h .B e l i a u beralasan: "Itu termasuk perbuatan orang-orang Yahr:di.rrinva ketika ada orang vang n r e n y e b t r tn v e b u t S a ' i d b i n A m i r A c l l .rtl.

{uatu 3ue. pdprsgr.. r.lltNtPr-e ez zneLu!e147.{u^rrrIC..{s r-ulqlpeH 'nuua9l11bl uduuj stu lS LtLr4un\uaut tSuap nsnd tp uap pt[sau lp tllpl-uululaq uoryrl qoltuSurl 'rnqt1 u qn p33ua[ 4aya18tt[uud uop stwt14rluytulq.ryreur Itrr qrpPr{ €Mqeq ue.tl r ..4\Faur i€reqnl^ lnuql ellq l qlpeq leqeprld)ffrqc5 cpcdol redu'tcslepq edupeues unureu'qp.uplpp ue{e}eiuatu tueqly 1y .(P -raq rrep /qIP.is1 -16 3ue1ua1 [) qeq. :uP{Pleduaur(IZpItul[JV) nEllaB (l .ro-3uB:o rednJa.a!rne/-M!yr{S.1elnulDllp r-{qa} pduurnl3qas unrupu'upqpuralal lIqruar.eg I ueles\eway uep ueJnl\lay eiutpelJaltedwa! '€ pluunlaqaG lurllptrp qelal eueuregeqas q..{uaruSuel Suero Iurel u€?uolo8 {nser.q!r.. es^... -a.{uqe.tv-[V \J]elep ruprqpqf-rl]V upedal ruI uped uequqrucl ue9uap untu eu ..lo Pdr..lreJ-tv. uel:aqruayl cdu8uerel AI (9EgZ)oN strpeq ureleg e1r1ay ue3uel ue8uaq 1ere..{uueluJeq nlr slrpeq rlrPrJL-l'qe/rl{e nuql lrep sllpPtl ue{}ele.. n\ullul\pL.lalo uPIlPdeMlrlp P8n[ uerlnuac 'L{el-qel uPP peuqv urerul qalo ul:)lPledrrlp SuPd p8n[ ueqru]ag 'ten8uad ut.ur.I rurD{ eppdal quaf. t{utualtul sllpeq peuPS..llaJaruuuSuoloS lnsPural Pl /t[nPI n]Pns IPdru (€.ueI uI -elas rednra.1qecln:aq e..qet nuql sllpeq uqtsuPpas 'er(truedern uep uEurpA-TV qetJP{znHlv uPp u]q IeuaIP nll strpeH r.qeq 'elDIaIPI u€p 'P. . 4ulurEuu!.I epedJ) E.j ur el eS-sV !! qete.{uau uerTB)qEluBBuPI lr. elaraur ueSuel I€d -elal up8uap rur?rqseN Suero-8ue.u Dlsaur /lnqJSJal lPde.. :pn^4.1 nuql uedel nqel Suqed SLre{SuPro Inseulal unlJqrs qp.Ir-{P..urr61.pclnqv r.:996: II ..qeqlqeqS-qsy.(upeups ue{le..ural uP)In8.raq qPlal 'qebL'sI-slv pI.Iqsl nuql u€p lut :netlaqelP)-691 : uDllpie.(c...ir-lnqasJal slIPeq uelnpnpal Suolou:rtu lepl] undnlt 1cq eletu'rqe51 epeda:1 redues lepq eiupeues euarel unureS rpef:a1tunlaq ntl 1eq urde>1uep 1a1a[ rpeluoru eduuele.1eua1e.u qelal.. :epqPs p^|. . qetq lurlEp rzpnurrliv qJIo uellp.nlel nuql r:r:p:eHuaprp iprpqnl l Inuql purre.tpuad ]tltlurJ Suoiad ulllnl 'Iuerqeqf qlV upp lzplrurlf-tv qalo uellP.rqel nu(u ruel €p€daI uPIPlllaJuarx qPlal /quqlelno rulp) ppedal uplplrraJuar.llerad ledep:a1 eiupeues urelep LrnLueN. :rPluauloIraq nleJ neIJag elurrq{e r. r.ndS urq ff r{BIInlnsp)I nruv rrPp r{B.Iqe. :uPlPlPluaru rzprurlJ-lv uJ€url 'r.rereg. r77 qrpeq ue{leqsruJru 6t..U IJep lul sllpeq lpdlups ){epll unl'xPu t{t?..\^qe rnurrTsnur .uclpp lJlzpLrnl l-lv :ucleleduaru -rplltt4larrryly iirbeg JV pnueH ulq peturueqn! I qalo ue11e....rulPIPS uPISuPpas 'e1a:au r:el -ueI up8uap ]pJeisr t:aqtuau rpnqpA SueJo-8uPJo eduqnSSunsa5-ruer -qspN uBp lpnqe 8ue..nprdsex rV eJPInLD{-IVPJed rrudP)n ug)IelPJlqruarx r?lq pxqal q€ Y e.eq qeqruaq qe.{pMIJIC .{lpptp t€dpp qe..t{ulu Sueualu lereqnl l Inuql.fsl leurw q!..PStnq qeqlelno ru]l]I Epedal elrrJtrr3q qelaf. urcltp lLrt[5]lrH LV eleluauras '(..{es1epr1Sued Gttd.v rxne)l pppdal lerns qlnualx r{eurad er P.ueezp-qsJIV. G6IZ).I Q P N nu. eBn[1eqr1 ueseH.{sul uPlrPd€dlp uEIe queN uPlllurap r'PIIP[PBuaLu qtn4uo.{eMuau I€rpqnt\tr lnuqL.{ :. :ueqpqrupl upguap :elelraq nerleg .

3alamSunan Abu Dawud.r di. sehingga tidak perlu diingatkan kembali atau bisa tadi beliau telah menjelaskankondisi hadits itu padn kesempatanlain.52: 'Dha'il.i. An-Nasaa'i. menunjukkan bahwa seorang muslim dituntut olch syari'at agar mcnvelisihi orang musyrik dalam berpakaian.t'. dari avahnva. dan sanadnya kur.bab (tt) Met\etL*a Sarba Di.1t--{t11 Saya katakan. lalu bcliau membantingnya. Hadits ini 2.rng mcndukung.raaf 'Ill :176 Diiiwa!.pukul untuk memberitahukan adanya walimah pernikahan dan yang lainnya (Muhammad) Diriwayatkan oleh AFTirmidzi. d isebutkan dalam riwavat Abu I H usein b in Qani' dala m .Tarrrnya da ri Muhamrnad bin Yazid bin Rikanah dari ayahnya. rh parap.lIu . nrmun tidak ad. Oleh sebabitu penulis menegaskan:'lni menuniukkan bahwa hadits itu menurut Abu Dawud adalah hasan.r. Sebagaimanasabdanya.(1078)IV:55. "Pcmbeda antara yang halal dengan yang 1. alim ulama berbeda pendapat amat panjang dalam soal ungkapan Abu Dawud tadi... "Dha'if Al-Jamie"'(3959)hal.far. 5. bahwa Rukanah pemah bergulat dengan Nabi.ud3) (karena bcliau tidak mengomentarinya-r'".4fds /. 4. Masalah ini gamblang. Bahwasarya hadits yang tidak dikomentari oleh beliau tidaklah mutlak sebagaihadits hasan.Muhammad bin Rabi'ah.dan kata beliau: "Hadits gharib. Kami tidak mengenal Abul Hasan Al-Asqalani dan juga lbnu Rukanah.atkan oleh Abu Da* ud daianlkitab'A|-Libaas. telah bercerita kepada kami Abul Flasan AlAsqalani.'Irwa-utGhatit. Ibnu Majah dan Ahmad. di mana dalam muatarurya disebutkan.ebut-scbut Abu Ja." Namun sebatasitu. Semuanya dapat dilihnt kcmbali dalam kitab kitab ilmu hadits clanmusthalah Yakni dalam Suna+nya III:158 Yang dimaksud dengan durf(rebana) adalah sesuatu yang dipukul.bab (21)TetrhltrySothtn lndiLs No. dari Abu Ja'far bin Muhammad bin Ali bin Rukanah. bahwa haditshadits yang tjdak dikomentari oleh beliau berarti baik (shalih).rwi hadits). Bahwa kita mengenakan sorban di atas qalanxnh (peci) kita. vakni vangberkaitan dengan biografi AbuJa'far (Mulummad)_ N{enurut saya.Rukanah berkata: "Aku pernah mendengar Nabi bcrsabda: "pimbeda antara kita dengan orang-orang muysrik adalah. bahr.Lihat "ILhfatul A-ry."a Itu menunjukkan bahwa hadits itu hasan nrcnurut Abu Da*.(1&U) Ill : 157. 5. Di sini. sehinggamerasatidak perlu mengulangi penjelasannya lagi.i hadits No.Al Albani menyatalan ddau].ISU. hadits tersebut tidak dikomentari oleh beiiau.' ).vapenulis (Svaikhul Islan) menegaskan dernikian berdasarkan yang tercantum dalam tulisan ringkas yang disusun oleh Abu Dawud kepada pcnduduk kota Makkah.Karenabisajadi beliau tidak mengomentari satu hadits karena sudah amat populer kondisi perawinya )'ang dikecam oleh alim ulama. atau Muhammad bin Ali bin Rikanah'). 3. Kalirnat atau Nluhammad bin AIibin Riknnal!" tidak terdapat . Diriwavatkanjuga oleh At tirmiclzidalan kitab 'At-Libaas'. Namun sePengetahuansaya. Lihtjuga. dan banyak lagi kemungkinan lainnya.rLr r anf memurt biod. Diriwayatkan olch At-Tirmidzi dari Qutaibahr).. Dernjl. 1 84 lqtidha' ShirathilMustaqimMukhatafata Ashhabit Jahim . tak menjadi penghalang hadits terscbut sebagai penguat atau pendukung.rniugaJuhmlitrb-LtJbriialulIuJit-tr.

oN slrpeq.. :Llelpppulpl?r{ .rr6 ' L SLL I lI (9021).-.{e. I eqr-] upsprl /e€lnisY LUnULIS nPrlaq uP)rllplalu H: qpllnlnspu elrla).^\r.rnualu rurs rp upp (seueqau..n ruelpp ln]unllp e1a:aur rqrsqa.T"rlli"i.lu qelat n{v. quurrle... q01u1tg tlLtlDOt.n//l -Dl r[ututLL-tluulttJ a\Jntrr qtJlLtnltnnpx. l q t "r"..lt 1n1un uelr33ued qelepe eureyn pJpns rlrp) repJpnq eleal ln..{truulrdrueuad e 8 n l e l r u e .tupujflaM t)d 1 tn'l-.. olnnot ntdttt.{uJu Jrqpl Br€Jas Suud rry1a1nlrd 'r:ueq 8ue:o uelpeqal eurlauaru Iel nr?rlJg iz. ut4:ronpt..rrunlaqas rsuaralal up8rrap prupq 'ftt aliuary Suunqtrp'l uutt.ernAsv uneqs : X (9ggq). llvnlpL'a nry sPqqv qq qelTnpqv reiuapu..seeqrT-1V. r a d .uu rleprbeuu8u.:EpqesJaq ltup u8n[ neqag 3uu/i $. :p+Dlraqer P^\qequrnl\1Y rrP€JPrllPq:) nqv IrEp ueltpdp.ll:Ji t'.u uelEp ]nlunllp lreq e.... q p l u e r ) r l u .rerlled 6ueluep leleH6ueAeJeluv Lleslutod stJeg '(.p ueepaquacl undrlsatr. q .uilN(Zq qeq eFr. .1 t rup 0jn10MluLlt tlinry ZtgiX(9999) oN slrp erlDl[]?1 tLtdtlnliutry 3u i ultttu 1y1 Suni DlDl\ untr\ (Ig) qeq...lrtff -:ad nuluy ueq:os uuleuc8ualu snreLleduug1e:eis rqnuauau dnlnr qe pns elesuelenq:ad 1t:r.q urp ':rqe1pnfn. ru e p r ) p l a l r u n p j e r e l u p u u u p .uauSuuliuqttruotunu4 Jou4ultrutlLtllv.a!up[ In qlqeqS. qctDt ruplpp uerplngly qalo ue11r-.{ulu eiuqnSSunsa5 qros (ur ruleruaur) eletu otn.. tflY t r!f:'?l Cr !.\\urp e8n[ ueqlruag nlluebuao uelreuog6uel ueppeJn^sv ueHuneqs eiusrua{ uu. ..981 ueH .. uerele rru :rl :|Jil| qe^rJtLlel elecos nlens qelepv urpreH lnlunlro 6ue{ e..uul ueiuap r:rp ueludn:1.thuatu l)lLltl uqury uup 'DlL)l-llul tudtudli. :l?lr?jlaq nryuD.. rf-rn :Ppqesraq g: qelpprstll 'uquq undnr:tu:rqpl pleJJs pn[n. 't-?:'l' a{4?1 f.

tn shaumlradn )aktuAsvrlrddhndits No. 2. 513: "Lemah. dari Amru bin Dinaar bahwa ia mendengar Athaa'dari Ibnr-r Abbas.r agungk. dari avahnvil. bahwa bellru pemah berkata: "Lokukanlah (Muharram).h a r i y a n g m r .rl-nva. Mcreka'Wahai bertanva: Rasulrrllah." Beliau memerintahkan agar membedakan diri kita dengan mereka dengan cara menggabungkan hari Iain bcrsamanva (clalam mclakukan shaum).. i n i a d a l a h h a r i A s v u r a a . Orang yang shaum di hari itu akan diampuni dosanya y.trort lnri kcsttnbilanntln di (Tnsu'rt). M a r i l a h k i t a r c n u n g i . beliau sudah 'wafat." 'anhu. diriwayatkan dari Umar Radhiallahu yang artinya: "sesungguhnya adnlah Nabi H bersabda.Lttt rntl.se. I.gu/llyrr ndalnhhari yang diagwtg tt.ri t." 1 86 lqtidha' ShirathilMustaqimMukhalafataAshhabilJahim .mensunnahkan shaum di hiri kescmbilan bers.tl:iut s!t.t.rpi: "Tnlnm dcpnt.tksatt. r s k a n e u t a m a a n n v a .ying artinl'a: "Lakttkntthltshautn ktttttr padn ltnri Asyurat ktst1tu[u]tiy/[ulnrrnn) dLtit b&iakfli||. dari Demikian juga.guttgknt ini olth ora g-orlng Yulrudidntt Nnsltrnni.798 Diriwayatkan oleh lmam Ahmad dalam kitabnva 'Al-Musnad"l:211.akuklnlnh sl]nu 2\ sdttri sL'bcIutttttuo st.rnggulrnva adalah hari yang diagurgitr.rn oleh orane-orang )'irhucli clan Nashrani?" Beliau merungg. shaum pndnhari kcscntbilan kesepulult dan Bedakanlah kaliattdengan diri orant-ornng Yahudi.(1134)lI:797 .rhurrbcrjkutnya.sr.mcmcrintahkan (para Sahabatn'va)ag..rnr. Imtrm Ahnrad mcrirvav.rr melakukan shaum.' I) f)rin'avatkan r:rleh\{r-rslim clalam Si:r\. bclunr Jrgi samp." dttt Hadits itu dirin'ayatkan juga oleh ll'nu Abi l-aila dari Dalvud bin Ali. k Lalu ketika ada yang bertanya kepada btliau bcbcrapa hari scbelum beliau wtrfat: "Si'srrrg. bahwa ia berkat.rtkan Llari Ilrnu Abba:.ran dengrn Asyuraa. Diri* avatkan oleh Muslim dalam S/ralrrrlnva pada bab (20)Ha/i Apa Kita Melakul.. Rasulullah H bersabcla.|nri scsttilnlntyt. Ittstp Allah kiftt ttl. Al-Albani menvatakan dalam "Dha'if Al-Jamie"' (350ti) hal. Itulah yang clijadikan dalil oleh para Sahabat Rtdhiallaltu'anhunr. Oleh sebab itu para ulrma -di antaranva Imam Ahmad.lltlirintt rlcngntirrri71.. kita unwt yang 1.r l i a .rng satu tahun sebeiumnva. meme r i n t a h k a n d a n n r e n g a n j u r k u nd c n g a n n r e n j c l .' Namur. Sa'id bin Manshur berkata: "Telahmcnceritakankepada kami Sufyan. ilasulr-rllahts tchh rnelJkukan sharrm itu.r-or[tl{Ynlndi. dari kakckrrva Ilrrtu Abbas.

Zg l . l9l : ll (cl) oN strpeq rur njnq r. ^r . ^ \ e ..u)qpd..^l. u€p runer-ls uplnlPlalu luaqJaq nliP.{uau 8ue.Dlts uup utDlas :lafiuttqas ullng Sunlnyaquup sllnuaw 'tlJtlqtuJut 1qt lDduplul'lntnry alnq . qtlrl !uelpp uprllnfl-lV rl3lo uellt-.{e..tLl-tautadatatuawas uliuutopotq uDlpdopuau wnFq luoltrp rrrlrrN.n l l e .{ueq rue1e6 (llg -ps u€lnq ler{rlar. JV eppdrl pluue{tpqsruau BSI: lII pr-eaez zn.ewleJ4l)t luElep rlupstreHlv '€ oN z9l : Il (080r) ?(trqes uElnq) luneqs uP{nlelatr slrpeq l luirHleqrtawqEpnselrguEqpeuDu qclo e3nI uq]p./' ...\. ' I u P l q c P Nu P P I P n q P A3 u P .uplepstrpEqeretuauas (0901)oN un04s utqn1a1ay. : quy ryqu5 3ttu1ue1(El) qeq.{ 'urrrp{Lplee}nr.rttl!r+r16?r!tc!r+ .lnlP{Ji tueleP uDPleduaur lrqnleqs-qsvl lnJeqIV-lV.^4 uelnluJuorx uelep uIt?llPrun-lerun rJEr. a a .ar-r'.uopad:aqleprl 3ue..:qbN : Al (6 6I) oN slrpeq.{ueq up)r?uE$lelau nlle. ueP.uneqs-qs y.{pppqr uelnlplrp 8ue.relel uep p8n[ uer)tuaq Suero-9uero up8uelpl upp (ru{snt\tr uou :prt?q)qerv uoN 8ue:o-8ue:o qalo uDldpratrp Sued (qeesrq) up8unlrq u€p uEsrTnlrnlPlau uelng 'rleq 'ue1ur1.a{rr1g apqu53uu1tLt1(Ll) qeq..\t1\t1l l1lu! qetrl luelup uel|{ng 1y qalo ue>1te.. llrr1 3u0/i tlu4pum :ure[ le.41tJlc (l'lt€rl l qnlnd e8rl nele'upq uplquras qnlnd enp ru1EX..rre8eqas urelep) ue8unlt{ uep uesrlnl (r.at' .t'trt6 -8ue:o ueBr.rglC 6ll eduqrlpM (Z) qeq lrr"pe.M-nll€.ruelqupSSualu unuEN e) -aJJur E-f.{ uep r.DneqS-qs. llrsrH.{p. o/iul\tfput 40pps anaqs quluaryi1l?q rlolrlrs uollD{anorF \oluo\blal. r o 'prpul uep ]rsatrr'{ /lsJe<I'Lupruo5 'l-"' :ppqpsraqg nerTaquptpdruasaj 1e.r{ qalo pSni uplte.)W 4trplS ultg lorqpouLtl>l qEtrl uelep urlsnl.t\ . { e q ' n l r e ^ ' n l n q P p l s } purpln Lu11u 8ue. (ut\nq p02o1p q\s ualtq) ofiulDryFtu ?.u lodurolr) . tfiDDdta j uliuulul lmu.{eMulc (Z) qeq.{119-qsy qelrlvselep urrlsn.{emlr ]-ueleq 1 o33ut4 1allpnn-Il uup wtlaqs rlt)ltti4tl4u'L.it'.r1 LDlntu iD4tldtu tppt uallD!allqudv..3untuatuEIeI rp lelrr.ern[svueHwneqs 'eiulunlaqas tue{eIp qelal 6iI(8161) eBn[leqr].lLalureITv...Pr nlle....nr €rpJ ueguap pdr. wtiutlstlDltl.4.. tolL. .hqs-qsy9ZI : AI naqSua (gl6lfoN strppq t! nuulliuau nulStLa 4uluu8uxluup srlntLaut 4oluutuu[.eu[r rqrsr1a.{ rur lpurl lpJrs uplsplafuaru nerlJg 'rxrlsntr uep rJCLplnB-lVrlirlo upllp. :relualuoUaq ul:'?Siurus wq 4o\tlpqv utq wlps pLlupral DliupDuus luelep ruPrqPqj-qlv uep rezzeq nlel nerlag ..uv-1v.(uar-u JpleS-sV uer8eqas rrr?p(r{aualaiu) Suedur.'!rrq u..{ eped uer.n l l e M ' u n P q s u € I n l e l a r u n l l e . u\p G.{lpllrlaur qelatas upllllelrp B./rlles.{utpWIal.{PpEqr eueu.u e33urq llqes uelnq lpr{rlaur rrec : qelepe qtl\pum-p pn$leu(. \ \ .Ja!qex]v..{e.uee.{ ue8uelel rlenral rnrurlsnurLun€I qeledasrp qela13uedede sele Irlep uelednraul Ir{ 'llequal €.{p.tr oluqt[01r4 slrpeq'(lrqps uplnq) l\1H tuqtl....

vaktushaum antara musim panas hingga musim dingin. Ia juga menunjukkan. bahwa meninggalkan penyerupaan diri dengan umat-umat itu lebih mendekati jalan untuk meraih keistimewaan tersebut. sebagaimana penambahan hari yang pemah clilakukan olch ahli kitab dari kalangan Nashrani. yang membedakan diri mereka dengan para pemeluk agama lainnya. Beliau merenggut rambut (cemara) yang berada di tangan seorang pengawal. hadits itu menunjukkan keistimewaan umat ini. untuk selain hari raya itu. Oleh sebabitu Ilasulullah H melarang untuk melakukan shaum satu atau dua hari sebclum Ramadlan.. Hadits ini juga dijadikan dalil secarakhusus untuk mengharamkan mengikuti hari-hari raya mereka. tentu lebih pantas lagi untuk dilarang. Beliau bersabda: "Sesungguhnya Bani Israil binasa semata1 88 lqtidha' Shirathil MustaqimMukhalatataAshhabil Jahim .Tidak sedikit kalangan ahli ilmu yang meriwayatkan. Alasan para ahli fiqih dalam hal ini. Atau dapat juga dikatakan: Kalau hal itu dilarang untuk menen tukan hari raya yang disvariatkan Allah dan Rasul-Nya. Dalam hal ini para ulama beralasan dengan firman Allah: ". karena dikhawatirkan akan menambah jrrmlah shaum yang difardlukan dengan hari-hari vang tak termasuk hitungannya.tclah dizunjibkan kepadakamu sekalian mclakukanshaum scbngainnna telahdiu.njibkan keTtndt orang-orang sebclun karrru. Scsungguhnya mereka menambah-nambahjumlah shaum mereka. Mcrcka membuat r.l golongan ahli kitab tadi merubah cara tersebut. Beiiau berkata: "Wahai ahli kitab. Me rcka melakukan ibadah itu melalui metode hitungan yang telah membudaya di kalangan mercka. Yang jelas hadits tersebut bersifat umum. baik hari-hari rava ataupun perayaan-perayaan lainnya. Sesungguhnya hari-hari raya mereka ditcntukan melalui tulisan dan hitungan." (Al-Baqarah :183) Namun kcdu. juga diperintahkan untuk menggunakan ru'yah dalam menentukan waktu shaum dan ibadah mereka. Bahn a para ahli kitab (Yahudi dan Nashrani) sebelum kita. Demikian juga dalam Shahih Al-Bukharr'dan Muslim dari Humeid bin Abdurrahman bin Auf. mana ulama-ulama kalian? Aku pernah mendengar Rasulullah ff melarang barang ini untuk dipakai. atau karcna akan menvebabkan timbulnya persamaan antara ummat lslam yang buta huruf ini dengan umat-umat lainnya. Kesimpulannya. bahwa ia pernah mendengar Muawiyyah pada musim haji berceramah di atas mimbar.

.(lZlZIoN strPPtl slrpeqrur qutrl !ur?{pp Sunque.\ nerlJfl ullll ue)rq0J ueagurp lu)illp Piu:lmhr Bur:i 1e13ucl1 uquJur 3ue..rrsIBAf .td 4111 tDlv.leq nlutrs rped qc.1 IUL)JtlluJS JpOI .idr^/lentr nlr qeqas q.re:lnquru:) .{e. qpltl uIplpp ueqlnB-lv qalo uejlp{p^\uI(] 0s9t.ual lnelvnslud lnquPd upSuaC tnqurpll Sunqueiualrl uulpnqJaJ p.t€) qeq qeualZ zett seeqrT-Jv qcl1 urelpp rurlsnl1lurlo e8n[ url]r'.u Lleurrd S lqfN {.ty ulelep P:in[ urBI 1uitu/.z 'I -3 li u}E li dS ..ee...\-lv r{eurpB!{ 3I Suelep qEurJd LIE. :elelrrq I^{prrd ..{plppr? r. :elelraq r-{P. III (tzt) oN 'uP:lXunqLuusIC elurtual l slrpull erp}uJurr:.(r''rrrrrur lf t. 'nprlrq pnsIel l. 1111 tullg t\/itulll'u S..\lrll lu e.l u l ueleuaSuJru uIJJJrx elluu/{ prud eualEI ululu (ns1ed1r.utn11 lllupl LII(l r.{uqnHFunsAS rpnqr l ltrejo $urjo utrlas rtn 8ue:o lpqllnl LIuuJad)pL.ueleq i .rqu. ue€lsnpJl lt-Ipr -clau qelrt $1 lcluS leqeped '1.'qeg:qnlpqs-{sy tuelpp qe. rp t t 4u^ F u tu o u t to I t I t)l}s Lt u I I tD{Ll u.ir.{r^\Pnl\.681 ueHwneqs .llo UPII l -ruap lpnqJaq lnJnl IPptl JPSe Pdtlleun utsIlPSuuadu:ruJ nP!lag tlsaulLl llusl 1 LDluJlu ailuD|l worl tr]11lt:.' rrc11r:.uu 3 u U u t1 u 0n Js ptp\aut 4ttrtt. upluoqoqJl r. .i... lnqu) -aur uu8uap uplmlrrq :nlr lnqrxPJ liunqueiu-Sunqueiu ..r r.. ulq pl.9uei yuq up)redruriuJr. uriuoqoq )'l rlplppe rur p.{ r1ep1 8ue:oas llueqep nlp'L.it'sn111-1y pr. :uplselol Iur uJLuq€pelpO. . .vr:rq qtg : lA (ilgif) oN slppq (rc') qeq.\rllpq'qulleiul...hquy Jnsyrpsrli.ES e^\ggq 1q!qeqs-{. :elplrJq qeu-radt..{ttal l uPlenqra(l Piuue]uPrPL{IC nslerl lnquey ueSuoq 1nqtue11 r-[?1v p (E qeg sePqIT-Jt' qPlIl Ltr!ltll lurl\nl! qil..{uaurnPllaquep t* r{PllnlnsPuuPSuP}Jl led -rups qpulad rur ppuJq P.i.{uue:{uIerpqlC (.r8uar-u qelJt Lmllrl)irs piuLlnFSrrnsas. :ele)lJq nlPI P.r1rluurul ed ueluu.\{qequelele.erntsv rur 082L : lll (fzL) oN sllplq qPIPpP nlnq rupiep slrpeq l]lstL€ruasLzlz) oN slrPeque)ltsunqurPljrcetu|..lttr rrplu6l r r. :Blp)rJq llelpur-ua){ ue)eun8guaru Sued 'lnqlupJ ){ndtunlas u€IJpnla8uau uep tlPurerJl uplilaqruaur tlPrlag :ulPlrrq quiiPsnl. e l J J J r r l n q r x B Jl n q -rueJ rqunqlucduaru)nlun elluem prpd uelpun8lp ?ur:i n1r rlplal lpI -3uo1 sele Ip ruadas urp) uplrqef-u€)rqpf.{uLunlaqJs jt2lIC tiulal '€ .'(.

yakni Nabi * bersabda: "Kelopn knlinn melakukan i. "S c s u n g g t r h n y . Pengertian yang demikian sahih diriwayatkan dari Nabi H dari Jabir dan lain-lain bahwa ia pornah dipcrintahkan untuk bersarung ketika mengenakan pakaian sempit.rknya digunakan untuk bersarung." 1) Diriwayatkan olch Abu Dau'uci dan vang lainnya dengan sanad yang shahih.rn oleh Al Bukhari dalam kitab 'Ash-Shalah" bab (6) Altabila pakninn S. juga harus ditinggalkan seluruhnya.y o n g b i l o r o t r g r 1.o r a n g Yahudi. Al-Albani menyatakan clalam" Shahih A l-Jamie. Namun yang jacli sasaran pembicaraan. Ath-Thahawi danAl Baihaqi. d t bila s.hcnd. Tetapi jangan mcnyclimuti seluruh tubuhnya ( t e r m a s u k t a n g a n ) s c b a g a i m a n ay a n g d i l a k u k a n o r a n g .ka utlfuk selinut tidur.tgaimana halnya bcrita-berita vang mereLa samPrik:n.nrpif hadits No.gunnkan . atau diprediksikan dengan itu mercka mendapat siksa.ru bers.'a beliau bcrsabda: " J a n g a n l a hk a l i a n s c l i m u t i t r .anmenS. S c d a n g k a n dalam madzhab Imam Ahmacl ada dua pcndapat. atau mcmang sengaja kita tinggalkan demi rnenjagtr agar kita t." 1 90 lqtidha' ShirathilMustaqimMukhatafata AshhabilJahim . 2.uan apakah benar atau tidak.Berpakaian Yahudi Ala dan Menyerupai Mereka DalamHalltu Pakaian yang dikenakan oraltg orang Yahudi dan tidak dikenakan oleh kaum muslimirr boleh jadi dapat menjadi penyebab mereka dikenai siksa. A p a l a g i k a l a u t i d a k d a p a t k i t a b e c l a k a na p a k a h i t u t e r m a s u k penvebab mcreka clisiksaatau bukan. Demikian juga sebagaimana iriwayatkan oleh Nafi'dari Ibnu d Umar.rbda: 'Apahla knnnyi lebar.Seb. D dalamnya diceritakan bahwa beliau. ada juga yang meriwavatkan dari Umar.. Belr. ' ? )I n i a d a l a h p e n d a p a t m a v o r i t a s u l a m a . r h u d i .grnokansebagni snrung wja.qtininl/ n e t l y e l i f i l t l i t u h u h h i c S a t t r t u l u p t a n .( (361) I : -172 dariJabir bin Abdullah ltrd/rnllnlru ?l/rrr. l a n k a l i n ns t p t r t i i l i 7 " p a r a S a h a b a t menjawab:"K. hendaknya ia shalat dcn2. namun tidak monutupi tubuh s e l u m h n y a .rk terkena siksa scperti mc. Diriwayatkan oleh Abu l)an'ucl dalam kitab 'Ash-Shalah" bab (84) I'eldnpof Dibolehkannyo Bcrnrutg t\pnbila lainya S...r.rcka.enakan kcduanya.tnpiL. Bilr ferdapat kcra.(635) I : 172.r b u hk a l i a n s e l u r u h n y a s e b a g a i m a n a y a n g d i l a k u k a n o r a n g .o r a n gY .l7t8) l : I94: " Shahih| Diriwayatk. maka hal itu termasuk perkarapcrkara svubhat sehingga hartrs kita hindari semuanva. namun kalau ia hanya memiliki satu potong saja.rrerrri itlnVl sempit.bahwa Rasulullah bersabda: "Apabila salah scorang di antaramu mcmiliki dua potong pakaian.m/if hadits No. bahr.

3ue:o-8uB:oerrotrrrlre8eqasnlr ue{plrJJJuaruqellv lerslpru up}enq -rad re?r..iN-ucuurC (9t : pIPeH -1y1 . :uer..16t - seJoyneqraa uebuuel .(uunlaqas lepnu ueSuerel ueledn:au.tt.{u rr u-r laqas BunSSursrqe1a1 p 'up8upJel uuuurreBeqas pn[n.!T.t f -.ntf....xrgraqqe11y -1e.. :u.{Suero-8ue:o rtrradas e1a:aur qelue8uuf uep... ]t:: : q* 4r e )...q:cqllEp lpqr)r? rlplppe 'nlr rlpll ueseralJl uelSuupag 'eIaJarx rlpq ueseJala) redn:aiuaru lngun ue8uu:e1 urelep upslls -nq1a1 Sunpue8uaur rde1a1'elarar.uaur]arynpl a\JntLLsLJJo iuu[uud |uofi tsaut uutpmurl 'tliuupttd.:6- :atu.'rl) r={t 1df[ i] O } [r..eqsrurpnlrs rp ..uqeq rre11nfunuau]nlr Ir?H Ipnqe1 epedal ue1.)u titulLto tp uaqufiunqe>1 uu(f sunl tpu[uau u:1.tq quly-lv u$put1lrp 4u1aq u/itriun1.taduaur ueBuerelr:o8a1e1 1n1un lnser-ura1 qelly rlqv ruadasseray lleqrogue6uere-l 'e.(i11r51.turtluptu9uu[ uLtp'(tLpfiut npudall untnl Suuli trxruuJqJluptutltluult 4u11yluiurlu:tu t43fit1L 1]o1l 4u1a1 lnpunj 'ullutnq 9uafi )iuato-Suutot9utl ufi:ut14uot Suupp t1u4urnpg."qelr)-ly 8ue.. i^'n rt.:'.u epedal qn:eBuad:aq uerepueiucd n1r e. 4t1lun e:" f P.r.{ 'qe1r1 r1t1e ueSuap r:rp 'uBnI uerlruaq ue>1edn.rur nlnq Ip.{e lelueq uulep rpnqel .t1.ts 4DInpUaq EuartSuuto-Buutotltttlas u4.Me eped uelulnurlrp snreq e.uf Vully ueru:r1 ngref . TrC1fl jlT 2i:Dfr'.:psal Sutfi Sutuo-|uuto qtllaptl Dp1..(u:uulqas 8ue.. vr-:i )"'-.]' n ! lt l..: t.f4...^ lr<a<-.reJ ' .u ue8urp r:rp rednraduau 1nlun uelunrnllp rlplrl e. ' '' 'G+. t-1e f.

"Lnlu Knnri bert'inntn:" Puktrlluh tttLtyrrt dutgLtttr.^"'. ". djjl L.nn.C)rangyang bermattr hati jernih akan dapat mengctahui hal itr.r] q G... dnrt nttntltrlihttknn k4)ndnutu trurtlrtanLlnkckuts.--. u. t.ngcrti.4gn ia ttlth tcrsesttdtri janjirya. Knni hrtuki nrrckt.. 2.r.r ' " 7.S a l a memperin€iatkan terhahap perbuatan-perbuatan terscbut AshhabilJahim lqtidha' shirathilMustaqimMukhalafata 192 . (Tctttpi)ktrcna nrcrckomcltn. acla yang menisbahkan diri sebagaiahli ilmu dan agama. dnt Kani jndiknn Inti mcrekn kcrnsmentbntu perkntatn (Allnh) dai tonpat-tcnlpatnyo.rn juga firman-Nva.l . d i b e n c i A l l a h d a n R a s r .. trt e L.t .. .tLt Nrynngnr kantttntt. scsrlrgglrlnryn knrtu nrndirikatt slnlnt dntt nrcnuutiknn:tknt srttt bcritrumkepndtrosul-rLlsLtl-Ku kuntL dtn . dnn nrcrek Merckt suknntcrobah (settgnja) melupakanstbagiLttt dnri apa rpng nrcrckLttelah diperitrgatknr d e n g n n n y a .u t1utgknJirdi nntnrafttuse:rtduJt st:slur.ttt.-^-J ''i-.lrrgin. Mtrkobarnngsiapn ltu.:.qglfi/ry slmgai. (Alyang knntu kerjnl." (Al-Maaidah :72-13) Sesungguhnya segolongan clari umat ini..7t." Dan All sckoli-kali tidak lurgalt dui L4ta .r l . .-4.nrtltlt ttrckn dart biarknrrlnh nrcrt'kt Allnh mcnyukni0rdrlr or"r'ills bt:rltunt scsunggultya baik.'. DtntikiartlnltAIlolt nttttcltidtrPkml knnllnlioran({oratlt y0ng trlnh nnti.Kita berlindung kepada Allah dari segala vang .latr knntu pirtjnnkm kcpada AIInh ph janlalt yang bnik bantu rnerckn Aku aknnnrcnufupi LlosatlLtsonn.>- " .Kt:ntttdion stttlnh ttu ltntinnt ntettjndiklns scptrfi baftL.. jdm qtng lunts.Pndnlnl di anfara bltu-batu itu strtrggult yont nrcn1alir ndn srolgnl-srlrcnl dnripadnnya di nntnrnntl dntt surtgtuh ada rlnnt tcrbclalrlnltt kaltnrlnh nnfn nir daripndnnyn dan di jtttth.N y aO l c h s c b a b i t u a l i m u l a m a A s .-. telah mcrrgarnbilbtrgian untuk memiliki sifat-sifat tersebut.. knrenatakut ka1tndt srlrt.l [vr vr:. 4)Jr 4.ggoh [ttr sapi bttina ittt!" . vang artinva: "Dan seautggulmyn Allnh tdnh mutqan til pcrjnnlnn (dari) Batu Isrnil dntt tdah Kani nttgknt atttnranrrekn 72 ttrntg Ttemitnltin AlLth berfirnnrt di dan jikn Aku bcst'rtn :"Sesunggulunp fuilrl.bnlrknnlebtlt ktrts Ini1i.74) Baqarah :73 Demiki.grrft r1nrrg aila atltaranr/a ntcluncur Allnh.lLf: t* J*.mnkn nranJl. scsungguhttrlt knntt scsunggrltrtyn Dnn k': nkanKu-rnasukknn d arttjannnh yang nwtgnlir dt dtktnutyn>uttt.y' +- tal Lt-1..d n r t k a n r u ( M u h n m n r n d ) s e n n t i a s a n k n n n t t l i h a dari marcka kecuali scdikit di antarn ntrtka (yattg tidnk kekltittnatan n berkhiattat).J : ".J I a. 71 .

l rp uerpmx3x nruel rsqal-rallal rp nll nruelDl-elDl uer${eslad slln]lp ur?IV zuPII€LUeuerIl?l Ippq Sued nlensas uplr?lESuaLu uErlEI edeSualu 'ueruuaq Sued Suero-8uBrorpqpM..\\rJaur dspur..{u1edua1 ped p )pprl lede uplletalau ue8uJp'upSueJel uep qelurrrd udnroq 3ue.uErI lJEr..{rnuelep rp ueq 'pn.rl)eluar."\ailft D4tqq\s. :elElraq pr e^{r{pq 'pe.{p^|.y-lv ..Msv InqV rrpp E^u-rryqeqs uplr?p uplle.u nplp qpllnqelrx urplas 'nlr ppeduEp snBeq qrqal Sued slrppq rp3uapuau r{purad umlaq n)e 3ue..{ leq-1eq uEIeltlJq -rx3ur pn.. u p 8 e r du e r P S g u e l a d p ^ l r l e q r u r n l l p l u r p r ...uJltep r{equral pnp rlrlrurau Luepv lpup Sueroas eiurppul:as..ur:rp lnteJnrIL..Seeet {sy 'ruqsn11 qalo uelledu.{sY-lv Psllt{ nqv.rnolV eJeqluaru lpprt eruel-erupl ue{rerq -ruau Ippq reSe lnqasral upb pJpd ue)tp8rnradluau psnIN nqv (r .raur upguJp qellV erptu€) uptfueftad r .{plalaur rrrp splp qellV uerlue[rad uprp88uplad pduluelpp rp p8nI Inseuual (e1a..{eMrraru rrp'.u. nuepedJl ueqe. leJns nles qeles 1e..e>lrlratu uplpnqJad rednJa. :elellJq IrEqJal nprlag 'uP..u srlnuad .4\p8unS8upuad ue)lelurrurp uEIe l€r.u upp r{pqn-qpqnSuaLU 'e.{e.rr1o-lv elPqr.. lErns nlPI ..{)uEqeqtuel ederaqaq ledep:a1 e.€t€ : AI plpeH IV terns rrsJelureleprrsle) nuql qzqeHlV qalo ue{lnqasrCI 99I9Zl : II (090IIoN qrpeg -r&1ay 3rrr.uruEqnl.plng-lv ru€rul .le1pp:zzr4-1y qalo uelse8alrp euetureSeqas ru1sn{elrueuaqes rde1-4o npu..ro-8uB:oqpq EduspJaI puerurpS€qas suJa) rppfuJrx Erupl-erupl uerlpI qeLIuelrerq ue8uel u€p 'up.tt\Lrd-rrergngly epedal eiuupTleqsuar.1uut1urr1ustruL .qee4e2-2y.xruvu€p upl}e.€6 t serayqeqrag uebuere-l '(per.ue>1edn1:a1.l p l a l a s/ u e r p n u a ) ' s c r J l rp P l u J u DlaJarx qeq e88ur.{erer.{upeues ue8uap r.arqBx -JV rJpp lratun urq r.ty ulituvpuuag (67) qeo".I uep te..J r.11t1lut1aW oI tlso(l rlrlqwa1ane qtfu?W iuupy >1tr.eereglv ue8u.rno-lv qelpJpB r. drlnBuaur upguap) pduepqes le8ur qrseru nI€ unlupN 'rruel rrtp upp up)€dnlJal undnlt '(.uqe11rqv nuql uep . lplns nle-I 'qp.{erqseg uaSau rp IIPb elPd uep 8ue:o 3ue:o r{plpp€ uprlelas nrue)..p rre>lednras rurpl nll lprns upirlnsa) Jppp) upp Suelued lelns qpnqas €Jequrarx qpurJd p8n[ rrup) uerlpl runlaqas 8ue. :(r{ellV uplurr.sPtrAI nuql Eieu /r...'(qeur elrq) P)lplaqqpuel IIEnlaI n1l uepy Ipup lnlad rqnuaruauruple Iepp uBC pgrl3l Sued qequr.{pllnqplr) Ir.selr'{ nuql a1 e88urq e.eq8uau upp p)pqrxJu undrue>1uerpnruax .uelpp rurlsnt l qolo ue1le.{as ue.{eMIr!C 977 : 11r. ue8uop relnurp 8uef.(uaul 3ue. :pduepqps nlr le8uual nlE uerpnuax rrxel rrrp r:ep ..ualu Jrr{prx q€pns Sued r1e1a1 Suero snle: p8rl nellaq r€dlunlualu 8uelep n1e1 'qpJllseg rp rreb e:ed rnurauaur snln rp qeurad ue.r1rlepuaqBuau uele plp nlual 'spr.{'slrppq q€nqas rue) Epeda) uPlslua)uaru qPlal qellnpqv 'I-Jeezznl-Iv rlplaruv nqv ulq . qel.

Ketika para utusan itu datang menemuinya dan memaparkan isi kitab mereka kcpadanva serava bertanya: "Apakah kamu beriman kepada kitab ini? " Sambil meng_ isyaratkan ke kitab yang ada di balik bajunva dia menjaw. Dan tatkala itu ia memiliki beberapa orang teman yang selalu melindunginya. Namun kalau mereka tak scjalan denlan kamrr. mereka menggali kuburannya kembali dan mencmukan tanduk tersebut. i r k . setelahberselang waktu yang lama (semenjak ditinggilkan nabinya) mereka mulai membuat-buat kitab clari cliri mereka sendiri.r sama dengan kamu. Abclullah kemudian melanjutkan kisahnya: "Barangsiapadi antara kallan ynnt berumur panjang.br-rnuhsajadia. rnaka bunuhlah mereka. Mengapa . biarkan saja mereka. Namun kalau ia tak sependapat. r m u . Beliau (Abdullah) berkata: "scsungguhnva bani Israail. Mereka menyatakan: '.rku harus tidik mengimaninya -maksudnya kitab yang ada di dalam tanduk itu ? " Maka mereka mem. biarkannya pergi. Ketika dia wa fat. Kemudian lelaki itu mengambil kiirtas. Dan bagiseseorang yang melihntkenungkarnn dan tnkmampttincnrbahnya.Beberkanclulu kitab ini di hadapan bani Isr. salah seorang ulama mereka. Lalu ia meletikkannya cli dalam sebuah tanduk dan mengalungkannya di lehcrnya. r l a ui a s e j a l a n e n g . namun beberapa tambahan didahmnya 194 lqtidha'ShirathilMustaqimMukhatafataAshhabitJahim . P a p a r k . clari hal_ hal yang mereka sukai dan menurut hawa nafsu mereka.Tidak. Disebutkan oleh A1-l Iafizh lbnu Katsierdalam tafsir su rat Al-Had id (lV : 333)da ri Ibnu Abi Ashim dengan sanadnya dari lbnu Mas.Namun kebenaran selalu mcnjadi penghalang bagi mereka untuk mereali_ sasikan kehendak hawa nafsu mereka itu." Maka mcieka mcngirimkannya kepada lelaki itu. kenapa akuharus tidak mengimaninya? Sesunggguhnyayang beliau maksud tidak lain adalah kitab ini.rail. it cttkup bagi dia untuk menyadaribahua AIIah mengetahui bahwahatinya m e m b e n ck e m u n q k a r a n u . dan mcnuliskan Kitabullah di dalrmnya." Bani Israiil sendiri terpecah menjadi tujuh puluh golongan.'tidakkifr kalian ingat dengan ucapannya: "Aku bcriman kepadanya.Seolah-olahmereka tidak pernah mcmpelajarinya." Lalu mereka berkata juga: '. Mereka juga mendapatkan Kitabullah di dalamnya. kalau merek. i it 1. K . r n c p r d .n i s c a y a k d tak seorangpun sesudah itu yang tak sejalan dengan kamu.lebih baik kirimkan saja kitab ini kcpada si Fulan.rdi luarnva. niscarlaia nknn nrcnyaksiknn kenwrgkarnn-kcntungkaran. Sebaik-baik golongan mereka adalah para pemilik Kitabullah yang ada di dalam tanduk tersebui.ud.rb: '. Maka merekaDun mencampakkan Kitabullah di belakang prrnggung mereka. Baru setclah itu ia mengcnakan lagi bajr. rk i t a b i n i . Mereka berkata: .Aku beriman_ kepadanya. r n v . " t .Rasulullah H .

l6uow Inseu epedoy ueuuag (62. l'uelep urllsnl. \ lu r l t u l D L f r r u / i S r r u .\tnr1L)quw uutduu8u..Ma) (01) qeq uerallv qalo p€nf ueltcdD^{trtCl 9il . uep rJepulr.--.96t nsey epedoyueuJDag qelt . ) .uFl6 I ue{lEde-^. .. r-..uSued qe111 nprTag e.plq uup'.n4\qnnplaSuuu qat14ll\Lt 1 1n4t '\uufioiut4 u4o1r.tulp nll IEH (r'lPdll rlP)i Pnp uPlP[uug qaloraduralu u€IP rlrlE ueBuelpl €^\qpq /uelreqp8uau e9nI npllrq rtnirBuar.\ uelnspra) Ppeda) ueuruag ueqlle.{uBupr€laru nJlsnI Idplal 'nlr qradas uere[e P.p .'r'r-:vr-t' :::.. i* ) 2 r 2 4 2 ' - 'f{ rf-:..-\.{ul]Eeluaul qplppp 'u..--v1.(uue1.'):.(uleuels uPlP[Pqn)I3uau uep P.ueelopuodey..teuoquraurru€laq InspU ppuda) uerxrraq eiuqnSSunsag dnplg .f r r 1 1 1L l I l . i .8Z I plpEH-lV) .. ! ..{e.!DptltDl?trtu uutltwtp 8uuli ualtuut. 'su:a1 Lpufuor-u -3ue:o rsrpuol lerns lqlu rp elnf uullnqaiualu qellv edurleq Suei 8up:o-8uero tednra{uau Hue:ellu qellv q€ialas .. .{PprlsJs J'uejuulsal ElJlJru S q.p r s u y u 4 l o l t ) 4 u l u m b u l t a q ' 1 1 t r s uttu d r o D d . .l 8ue-'{ qelrl rrqe uPeurPtna) (9lI) qeqpeq lY qPIII tuul?p uPr+lng1v qalo ue11e. \ .. -n .e-7-1 r(Yv5ri.)c .u ttttlut Lt n qtualrL l u t tp u d : t : 1 a l u u u t tt s ' 1 u u p t 1 u 1 1 y p u L l t l t 1 u 1 1 y l i u t s tu ' a l i 5 .uee1apuada1.-. p r q t P n q r .7 urtduut. . . r] [.f.. -DlDpua1qrySuai udutsupudty n1r Dnnltu4LLDlulqatg 4u11yuu?uul a|tttdaluuututq uup '(puttltultrytlw lp llutllpa nll r\rlfi\tD!uhuuusaoulutl L\!!) qtillv utloltal wr4u tuttlltytp.-"\li' jf-ltr "{ { . r j i _ l l t . u a r u u e i l J u e r o 3ue{ urel qB.t1rtuttX aliudns u. 6.^Pqualu ue3uJp d s n t n r p l e p r t H : n P I l a qe u d r P ) u P P l r p u J d J ' { n p l q r l P J P l P l ' l f l o u A t x p{uprplup rC p. 1.gtl : tA ( 0€) oN slrper{ luelsl )insel . UPI€luaqurrur t{ullv P)iutr :nlt r.).flsr(l Sulli uttuttu4tulirtrrdttLau 1DIIV nug ufr. r-r3l ts1. o . -^ ir--Fr d .tsludupuctu upDtlLqlt)ul ).ttu t8ul 4DtlV uuq nrtLrt:1 ttlt utg ttup utp[nq y:dup ttttLusl uliu4ut ullutp luufi ufiutlut ttttt1ttltut u:ll ttult p uI ut ut u up' ut:8 t:q t n p tt ttiup udt l ttli 11...7 ! )). .

tliri sehing. i.' S e m e n t . IV:276..ay.a hadits shahih dari jalur Ibnu Umar da n lain lain. yang. AI Albani menyatakan dalam Dha'if Al-Janrie. r r r n tA l . telah mengabarkan kep.if.rh.900:"Dha.l. AIInh nkannrcntbunf mertka mcnjttLlisusnh. 2.tlt p.rksakan diri kalian. bahrva su. akan Allah jadikan sr. .H a d i d .. i r . ry .rinnnk4trtLta Nalti.rs. r tr l u d . J r h . _ _ bahwa ia bersama ayahnya pernah menghadap Anas bin Maiik-ct j Madinah..1135dnri AbuNtusaAi Asv.(15. rD a a s a h ." i\ lni yang berasal dari rir..St sungguhnya Rasulullah i!.ty ttttnksn-ntrtksnka sntlt diri nrcrekn scntliri. Rasr-rlullah tclah menvatakan dengan jelas sebagainrannvanp .rJ. . r t2 7 n A1 Lu'h1i dan lbnu Daasah sebaga imana akan d ijelasknnnaiti keduanya temrasuk para perar\.1) : 13. Firman Allah: "Dnn nrrekn ncngnda-adakan rnhbnniyynhpnt)ah jibkat kanti ttdak nrzLut tttyt ktytttda ntcraka. Sesungguhnya satu kaum vang mema ksa-maksakan diriny: sendiri.1) lentang Hasad hadits No.r pernah mengha dap An.190. r l d m .meng gambarkan diri kita dengan kalangan ahli kit. Lihatlah sisa-sisasebagianmcrci. ') D a l a m r i w a y a t I b n r .rn hrrIunimasiLrg-masingclar kedua riwavat tersebut. bcliau bcrkata: "semoga Allah mcrahmatimu Apakah karnu kira saya mclrks:nakan sh:iat fardlu. Tcrnyata bcliau sedang mcnjalankan shalat sunnah dengar ringkas.g dirirvavatkan oleh Abu Dawud clalam irnin n .rtadalnl kanu 1.id jugn trcnpcroleh dw knlilipal pLllnlnttua.r r.3) Firman Allah: ".dirn lainlain Dalam naskah lain disebutkan: "Ynng onng orangitu adalah lnsil ciptaatlbltdo|a 1 96 lqtidha' Shirathil MustaqimMukhalatataAshhabilJahim .4s-S'anaa dari Abu Darvud.b i a r ad ..gli/ulytt knum y..rttersebutmcmrlili perbedaan dalan jumlah jalurhaJits h. atau shala sunnah? Itr-radalah shtrlat fardlu.dnn ntuktnitit ddri kdnnrtl nltli kildb lalu ltL.4n AIInh nknn ninfuunl kalinn nenjnLlislsall. pernah bersabda: 'Janganlahkaliar memaksa-m..thrva Sahal bin Abi Umamah pcrrrah menccritakar kcpadanva.r. Namun kedua riu. Maka beliau (Anas) berkata: . schingga kalian akan mencleritakcsu sahan. Hadits No..tlttrrcreka rlua h i lilieL..(6232)ha1. Muhammad E. Lihat itu -tt-tnltt ibnr th dengn sisa-sisn ngian nrcraka binrLrlinrn dnn tL-nrytnt s di kependetaan yang nrcreka ada-aLlnknn.(. Beliau H pcrnah bersabda: "'innganla knliart nrcnnkstt-nraksa kttliln sertLliri. d i b i a r a . c l a r i S a h a l b i n U m a a m a h j r r S .rs bin Malik di N{adinair..o duii hoaits tbnl Wahab.1dafig. dan itu adalah shalat yang dilakukan juga oleh Rasulullah $g . Lihat Sunan Abi Da\a'uddalan kitab. /olrrrrr Vnrrr rl.r'a_vat Al-Lu'lu dari Abu Dawud. 3. r h l i k t a b d c n g a n k e p c n detaan yang mcreka ada-.rclakan. " la fazh ini da ri Al Bukhari.4/-ldab (.. r n t c m p a t t c m P a t r b .aridari Nabi * I balrwa beliau bersrbda: ".lr sa_1 5r'itl bin Abciurrahman bir a Abul Um1..bcberap. b.t..aa'. Scsrrng. rrrfi r.rtu hari ia bcrsama avahnv. r 1 ..th.rJrtsn\.rb. scolah olah shalatnva orang musafir atau mirip dcngan itu Ketika bcliau usai shal:rt.

{qp1 qalo e. \ ^ p l u a t u p r p r q .rtefuau (lpqes) pl .ueezpv-JV. . :ggg : I (g17) ue1ele-{up e8nl .u rele11 nuqy qzlleHlv 9lZ: l\IjlqarzpqeJ lnqtzpLlelt ruelep e.. p. ulpuas D\?D111 I (t .{ur.uau Supl seleq rnpduel -aur dplrs nlp'I uplr[Bqal-upIrfpqal edequr uelureppurau ledpp nll pespq letrs e.{p.e:3orq 1eqr1 u e1.l eJed ruel qelrl uueurre8eqas qeuJl nlr slrpeq :jep 'LLa .Mljarupn.{uurplpp rp lpdpprat 3ue.qatzprIeJ tnqybel.MPC nqv PIqaI rdqa] up>lv IeuJI pies )ep4 SupI srpbe6l p-qreglnpnpuad ntps r-{r?lus 8uo1o8ra1 {c.{ 5* qpllnlnspu lr?lpqs ereJ elpl upSuap uplrplJaq E..lrtnuaur )ilppq er euaje){ 'urs rp plursrpuo{ qelueqrl(rJp ueg qeural leBe lnseuual er':{epr} plrq unweu 'e. cgg : I (Lng\. Pulndtuas untuPu 'sel8urr up8uJp psPrqH Llellnlnsed.r.{s edEraqaq rXrlrruaru egnI nlr slrppH pduln]nuarx u e s p q n l r s l r p p r { d p 8 B u e 8 u 3 r u n e r l s q e ^ { q e q r p J p 8 u 3 u a t xn l r ' J p l -uaruo{ ueluJqrxaur IPprl uPp P. .\\ur(] -8ur-rrSuad slrpeq r..^{rr ..... ruelep ...{ uenleural uep r. p n l u r q '.: q p .{P.3:ad 'e.qaube14y.q..{ Brerq-PJerqIp €qq undrr.. ...ppdrun Ilqv nuql upISuppas uiuslrppr{ upltp. :Bl€{raq (seuv) nerlaq ..{upns3ue.ur.u r e l u p p L u r l s n l ^ l r u € r u l u r € l .u r r ? lu u p u r ..{ur. n{e lpr-lps.I(LE)qeq.Mr{eq l qHeqs urelep 'se18ur: up8urp uElnlplrp 8uE.Zuerplplad reSp p)alatu lpqrl-leqrlalu upp ueErepua{racl e}r) edullpqas ledep 'e.:ue1e1e.{urmqguad Ie?3trltrp r.re.1 -erual qelua r. qalzpqeJ inqEpqel..(uuelelsnpuaru nplp up)reuaqruaru uelp 8up..l sr'18utntr.P]qax Iepq qeledv.11r'r1Lt11wutul 4utuLe..arur uu :p.{ e:e1uaua5 'qlqeqs-sv utplpP lenBuad/ prr{e.lsv..{urBurrr8uau€r.{p)radral deliSr-rerp qeu€run rqv urq IqpS undepV . qe]xl urelep u{lsnl l qalo e8n{uellelelrr:16 102: ll (901)oN strpeqeundutag uep se48ury ue8uag 1e1eqg uP)leue$lplar l (99) qeq.{uar.a l ..e:8orq1eqr1 . elelraq : leleqs uplnlplaur -jllEt\l qq seuv rrPp P3nI rrl)lP^.r16 3uu1ua1(W) qeq.up8uaur .> eg.pv1v.{urunqBuadpred euasaq rur pJprq-eJelq u€3uap IEua{ lerxe / e A ...{ erprq runr{8ual eled qelppr? plaJal { p..e ] e r ql e u a l u e r l e l r { P I P d V .{uqn83unsa5 sPl€q rn€druplalu Sued PIaraLude{s uep uerl8uapal puarpl ue)eseulq qelly 3ue.. eferradrat r.!\eo nqv qalo ue11eie.rrerad ey. eurrratrp1edeg.. qp l !uelEp rrerptng-lv qalo ue)lteLp.. :qe.{rruPIlp.LIplELIS-. a4alaruapuaq anuualqltomaw4Dptl . tlrpleq l9 : AI.{ulrErl {o^saequ.{pprl/qnqnl'r>1e1 'ue8uel ){cdpla} eJelualuas 'eurzJaq eleur pupru -rplleqas pduuelelsnpuaur nple up)Jpuaqr.req\nu-lv Er e.26l nsey epedaxueLuuaa blD. u e 3 n I u r p l .{ urel slrpeq ppe elrq elullatrp estq eduq:y.!t9 ruelep e. e..9lZ : AI (i06t) oN slrpeq pusa11 qplq tuelep pn..{ue}laqnprlag 'runqguadraq Ipl SuosoI nlr upun8ueq qe11e33ur.ue) upprepua{raq upguap tpl8upraq undrruPl eIP}{ lrqr.xllsntr uep /.

( (708)II : 201. lebih dari yang biasa dilakukan Nabi ffi pada umumnya.(469) sementara Metrytgerakai Shalnt Nanun TeLaP hadits dalam kitab ini adalah hadits No. Semua ini bahkan sudah menjadi madzhab sebagian ahli fiqih. beliau meIakukan shalatnya dengan ringkas. adalah sebagai pcrbandingan bagi yang biasa dilakukan sebagian oara amir dan lainlain kctika berdiri dalam shalat mereka. Demikian juga di antara mereka ada yang membaca surat lain selain Al-Fatihah pada dua raka'at terakhir. 1 98 lqtidha' ShirathilMustaqimMukhalafataAshhabilJahim . Di antara mereka ada yang memanjangkamya.gis hadits No."3l dibandingkan shaum tak adanpa-npanya Shnldftnhun tetap Scttpltrlta hadtts No. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam kitab "Al-Adzaan" bab (65) hnan yang KefihtAda Bayi Mena..a (37) P(rintah KcpaddInnm Unfuk juga oleh Muslim dalam kitab "/Jr-sialah'hab Menyctnpurnnkarr?yn hadits No. "Seandainya beliau * mendengar suara tangisan bayi. Namun mcrcka mcmendekkan rukuk.12 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam referensiscperti sebelumnya. Scbagaimana yang digambarkan Nabi ffi dengan sabdanya: "Shr at scorang nntaraknnru(dianggap) adaapa-apanya tak dibanding di (katmt (dianggnp) jugashaum dentikinn knrnu Al-Khaiuarij)..n. juga dari Anas bahwa ia berkata: "Tak pernah aku shalnt bernakntum kepadasiapapun. lebih dari yang biasa dilakrrkan Nabi ff pada umunnya.1ang 2.yang shalatnyadapat dcmikian ringkns(rnntun bnik) dan dapat juga demikian dnripndaRnsulullahfi.Diriwavatkan Me ngknsSl:. Kaum Al-Khawarij juga dikenal suka bersikap ekstrim dan berlebihlebihan.Dalam Shahih A|-Bukhari dan Muslim.lLttl'.rorr' 2l Rasulullah Tergolong Shalat Ringkas ffi DenganShalatyang Biasa Dibandingkan Dilakukan SebagianPenguasa Riwayat ringkasnya shalat Nabi S v.rng diriwayatkan oleh Anas. khawatir. kalau ibu si bayi itu mprrc: fero.. 3." t' Imarn Al-Bukhari menambahkan: sempurna.('169) I : 313 1. sujud dan i'tidal. Diriwayatkan oleh Al-llukhari dalam UJtab"Pemaksaan Tbubal Atas Orangarang Tidnk Menerangi AlKhawarij dengatl Alosan yang Murtad"bab (7) Ornn1 '.(190)I : 3.l. slnlat nrcrekt ntcreku.

rl.1e1a1a.ie..PSPN-uV 'riuur. .raJir r. r L ll r l V ) r l L ' r l i r q ' l r q c d y r r t i r r . qe11n1nse11 ttleqs uuSuap dt:tut l1rqa1 i!r:da1 umuleurrq lplpqs tpulad runloq n)Y..ur:r11ll.Z Il (y8l) rrN <lrpcq prrfrr5 tuL-lt ralqleJ n ucq1nglV qalo ueleu..ul)rs..i uruq:-ng wele(l JeIQIeJ u4{edJndluafua!4! urq ueJlul rrpp 692 : ll (fgl) oN strpcr{trIna ue>{}lr^e.1ru uellle.}8 rAut'pt'ede ueBr-IJp tplpr{s gi nPllag t5 r{ellnlnscu lPlPrls uer9rlrp nIP uullPSur8uau 'r-lPJr-{seg Ip }eleqs UPInI e.. qPlr)i tuLrlePIruqlnI Malo rw l-il:ll (8tl) oN sllPeq LlLrlPptJ qelDi uelPlr slrpeq prptuauas (f901)oN slrpeq ulirrrpttl. l l \ l l t f l l l l l l P .rr:inl urlte. +r{PIInlise:l \1lrIp pueLurpSpqas eiLrlJJeqs leipqs qplJl utC.r.\{u lxuulIP D{rq!.Irq nPITag IIIPI\ ulq sPuv depeq8u..rep 1113ueq r q l e l S u p S u a u l e i r c P c { u ' : a r q l e t .\lLltLlulrlL'lrri)uiru l. X qelln insP}]uLues:aq 1u1uqs edal plpl u!)ile?urSurLu (rlv) ruI IlL'la l.. :r.{uPl.nq prez . qell1tutp f'rurlsrrl{ tl. qrpns.!\lrlC ' 1 (EIl) qpq . r r ... ! 1 l l nlv pnpa) 96Z : I (t6g) oN strpuq lpluqs Luplspqnqnf uPILInrnuJ4 uup 1el8rru8uatrn'1 (01) r1e1derlag epe. ue8uap lPl{rqsululEp )npnp r-IPpulpriq nf rl. r an L ' r l .:Pl?)llrq (uPlLul)llI Pt\qPq ulr)lle.ie. l L u ' r r .it.sas g. i t r p n l n s u P p .{p.{ qalo r'3nl ue11r. n I n l u P l P u l n d u r 3 i u a u u e 8 u s p l e l E q sP S ? I q rlpurs zrzv Inpqv urq rptual. ep qel derlasIq1e1.{s 3ue.rc!u.qp .t?g stltutl"lw (J9) qeqqerluHv .ic.{qplpqs.. ..ur:t61 667 tlDH ltrJ)Pl ttttltlt\ lt|l|tn :llX (f!69)rourou slIpeq uplentu uleluP Jrl\c)ril 01lr'..eeseN-uV ueuns quJEqs uIPIup ue)lPlr?.t\qpq uu)iptuaJl(l.:rslpuad ln>lrrJqIrIpLrJ:r IIIPIAILIIqsPu\/ qal()uellnqasrp rSnIruI 'sr'13ur: uiuprtlns ulp .uPrul lPPqlqlv-lv rrep'qPqlPlno Ilt'| uPllPAP^\llau I.66t se46u!A 6uototual4 qe rynseA )eleqs ulul lPIP.{e^\ulo tl|p.]O telqIPuiq PBnln erlaq'e. (zrzv lnpqv Lrq reuln rDlEi) IuI tlulPl rxPIuI lclurls uPSuaPuelSulpueqlp uiululer.:PlDlraq netV . ..l c\1qcq rrlle.inlpn.uu te.^r.rlrO nlI }pleqs }L'IeLJs . .ZlElI?qs qepns uertPl t{P)edv .tl [tut.1 uSnl e.{ fJue:o..: c l P ) l J q u I P . :elelr3q nlel nPIlaB IB nIP uPIeA\Eq SLIolol (e ut"u lepnq) qP..^\tr-lv pIIPPqx ulq lPrqlqlv-lv PualP) r-lrqsqsrur slIpPH (.4\Ir lr...'sulSurr ueguapInpnp uep ulplaq u n l u e u ' u ..uPlPp na]f uL'JunlnLlalu ruelL'purtrqnqnl 1c1ir..nlni uuleul rtcluraiualu untilPu lEdpmrll .eduqepnsastPie.tlcseN uv q3lo ue)ilu.\ rqeN lPlPLIs 'lLrleqsrusna5 :arq1u1r:.nu4y1y lttttlrttl (gll unsalahLa1 qcq.. :qL'^\F[uatu tu t?X. :relurLuolrsq (trurLui)nellJg qerqseg Plol rP r[v eluesl3q ll]lLrqsLluulJd 0l u.l\'l -nzql€1.. :lPlurulo)raq UIPISVr.{IreP[IPqeM.u 'ulPIsV ultl pluz Iri]p'ptlPr{) ulq r { e u r a d I L u E ) . \ l q u q r.\P ePPdri Plrl uPlle8urguatu qPlal PI(1.. :lpluau()Ir'lq uIPqsnH uIq uPrurl -elatn n\u9.rndtualual\ (911)qeq eitrurnlaqas qradas rsu..:ZlZ: |(llt6)!.q quq \etPqS qsv qPIII tucleP urlsnl. 1 1 1 {r u i r ' ^ q f l l n n q \ J l q l l l l r q l . if per-uupqnl..qeDJeZ-lV. : :I88upluar.rr(1rlVr?.tualuluPqlv-lv 991 : II luluqs uuu)|ru |J) qu1aw tlLttJ qulrl !uulEp I.. t14t\l 1ll1u>!r1y cpt'cia1 LurlLtDleullrq ll'lctls L{EtrIaduleqsnH Lllq uerurl PuPsraq r pq u n l n l u d .{ueleda1 nuqaq pnlns r.{erasnTueBuel Sueiaruau uIr:L{snHulrl uerul r'pc1:dr: uinlur:11lu..u ) t?ualJaqnlpl nPrlig. ) tIln l n < r .l:sr.uepzpv-1V. tltlollutllptlll qlleql Iqv u]q llv PIpsl'nll qeqrs qalo .11e1 u.(uepy ue.uu ueBuap r/r{ eqs .lupltl1..

.Dalnm "At-Tbqieb" juga disebutkan (212)II :2'1: Orant yangjujur namun serjng salah duga." '?) Yahya bin Main berkata: "lbrahin bin Umar bin Kaisaan3)adalah orang Yaman yang tcrpercaya.. Sementara sava tak melihat ada cacat dalam hadits Aslam tadi. A k u b e r p e n d a p a t haditsnya layak dijadikan dalil bila diriwavatkan darinva oleh perawi \/-an(' f. Aku pernah mendengar Sa'id bin Jubeir berkata: "Aku pernah mendengar Anas bin Malik berkata: "Aku tak pernah shalat bermakmum kepada seseorangsepeninggal Rasulullah H yang shalatnya lebih mirip dcngan shalat Rasuluilah !$ dibanding dengan shalat ini (yakni Umar bin Abdul Aziz)" Perawi menceritakan: "Kami perkirakan beliau membacascpuluh kali tasbih dalam ruku' dan sujudnya.umi rrdikomentari bukan hanya sekali oleh Ibnu Main: "Perawi yang terpercaya. r t u : h ." Al-Hafizh Ibnu Hajar dalam 'At-Thqdeb"ll : 329 berkomental"Tidak dikenal identitasnva- 4. sedangkan beliau adalah seorang Syaikh berpengalaman. y S e d a n g k a nW a h a b i n i M a a n u s a J.(888)I : 234 : 235.rn. 'Pera\vi Al Hafizh rbnu Hajar dalar "At-Taq ieb "(170) I : 400 berkomentar: yang jujur.. dari Wahab bin Maanus. Ahmad bin Hanbal berkomentar: "Ia termasuk penduduk Makkah yan€i terpercaya dan shahih haditsnva. Sementara haditsnya itu sendiri sejalan dengan hadits Zaid bin Aslam.m e n u r u t A b d u l l a h .Nasaa'i dalam kitab 'Ath-Thatbieq"bab Jumlah Tasbieh Dalam Sujud II : 224 . Namun hadits itu lemah. Lihatbiogrnfi nya dalam'T ahdzibut Tbhdzicb'N1l : 221 .I b n u A j i v y m c n g o m e n t a i n y a : r " B e l i a u m e r i w a y a t k a n h a m p i r s e r a t r : sh a d i t s .\/-1 Abu Dawud dan An-Nasa'i meriwayatkan dari hadits Abdullah bin Ibrahim bin Umar bin Kaisan. tentu ia tak mau mengamalkan haditsnya.Diriwayatkan oleh An.r. l d i t s . 200 lqtidha' Shirathil MustaqimMukhalafataAshhabilJahim . yang paling baik shalatnya.dari anaknva Abdullah. Tclah menceritakan kepadaku ayahku.225.222. Abu Hatim m e n g o m e n t a r i n v a : ' O r a n g a n g b a g u sh a d i t s n v a ." Hiysam bin Yusuf berkomentar: "Telah mengabarkan kepada saya Ibrahim bin Umar -dan beliau adalah oranp.. d e n g a n menggunakan "Nuun" (Maanus). Sedangkan menurut Abdurrazzaq dengan "baa" (Maabus)-. Lalu beliau mengamalkan apa yang diriwayatkan darinva. Kalau menurutnya (Ibrahim) beliau (Wahab) itu tidak terpercaya." Beliau meriwavatk a n d a r i n y a i c b a n y . r k ' e r . Ibrahim meriwayatkan hadits darinya. Driwayatkan oleh Abu Dawud dalam kitab 'Ash-Shalah'hab (150)Ukuran Rukuk dan Suiud hadits No.

ur:rq I '(.rp rp Inpnp u€p pnfnsraq nprTaquerpmuo) 'ednpa+ nerTaqcrr8uaur ruel eSSurqasr:rpJaq IeSJl ne\aq'./jeleqs-rlsv.1 69 : .IOZ pteqs sol0utA6uolo6raLffqe rynseA 'nlnqPpral sllpeq e8n{reqrl 'SZZ: I (g98foN strpeqpr/nS .^r{Pq IrlPJ.r{Dpnuaq ull n1allD.Lras lnsey urplaq pdusel3ur.urraru rurlsntrl urprul Ir..4l.ulaq lPlPqs nle qPruao IPJ. qulD{ ruelEp pnMpc nqv qalo uP)ltetre..r e. :Ptexraq nPrTaqE. E88urr{asrrrpraq le8ai u upldpJn -Buau elrqede qellnlnse5 eu:ndruas de1o1 unr.rnas nlr *f.^^Ec nqv qalo p8n[ uellpdE^rlrlc nprtaq Err8ualu IurP)I p33uq'pnlns pnp prpl.refeg .r ntrP.^\tr seuY urq uep /prsuInH upp lrqesl rr..r Inluaq enpal euas pn[ns upp ]n)nr upSuap eluleq ur€-l e.lurelpc '(pnfns enp erelup rp '{n)n: Inpnp nplp rqel\ rlppnsrs rrrpraq lrpq) lpprl.{uPI) .r -Liol.{'pnfns pnp prplr-p rp Inpnp Iurel nlel pnfns u€p rrqleuaq nerTaquerpnlua) ednl:a1 neqaq er. (g71) eluuelerunduralual4l delag unueu uplsnrnlat{ ueSuap (un1n: lnser. uDtdernSuau e|qede s r{ellnlnsPx '(qnqnqs) .ural 3ue.4Lqpq uplsElaluarx nprTag Eluue lelpqs upeurndru3sa) -eurndurasal ueguap gf rqpN tpler-lsuesEISurral 3ue1ua1ueredeurad erelue upl8unqe8Suau rur slrppr{ urelep nquo.ueu Si qelnlnspg ffi telEqs uPp se{8uu r{rqal piulpleqs 8ue.nuuq.Mlleq'uelreqe)rp EgnI sB]e rp s]rppr.{)Ieprl..!u!C e]lLqnlrraq slrpeq rlequal leqrl 'ltz EAZ:IILlpeusn4J-JUl ruelep peu {V qalo e8nf ue11edearu16 'e.'PdnlJal .rSuaur \erlaq 1.{ prelue rp p.{ leieqs uule:a3-ue1era8) unln: -un1nu uDln)ielaN lgt) qeqqeFrls-qsv qelq rueipp lurlsnl^J qalo ueltede.v n\unuM.rurrs.:Erun psplu Suelep lelpqs uelSlrcfupurar.ueles urq peunueH slrper{ rrep 'ef..f Llpllnlnsel qel€pP Rflsrpse{3ur: pnsleur lpler. ednlral nerlaq elSuJu nue) e88urr.u-qrqeqg uelep uellede.nA uujua e lnpncl tyla1 ubp llolng irsnas Dual 11tphg lttrl) qeq.{srrep purndruas Llrqal uep sp)guu qlqal Sued leleqs leqrlaru r{eurad Lunlaq er e.*pn[ns pnp prplur] Ip Inpnp upp In1nr q€latasIepq.e..q nerlaq pn[ns uep InInr edupurndluas 'g: qelepe /puJndluas pn$lpuj pJeluar.{ 8ue:o ppedal urnurleu -raq leleqs nlP qeruao )e1.{ueur€lqelepe uplreqrxeSrp 3ue. tnp al4pt)>l seuv €..{uueeurnduasal ue)reqluegrp rgel nlJad Iel pSSurqas 'purndruas 'lPlpqs ruel"p Ieprl ue8uap ue)nlelrp r{purad Iel rrdupq urpraq edueruBu Suel eua:e.a.\apnu1Tut)wq n4ullu.qe nlnsell lplPqs P)lrla) relpg nqv lelBriscSnluPDlrruac unueu urelep u€){eJa8Suseru-Surspur e{uqn88tmsc5 rurndruas de1a1 qe1n1nse11 uep selSuu r{Iqal p{rlleleqs Sued Suero epeda.1 leler{s ffi 'ITIPIAI Lnq sPuv umuqer.u(rpruil) nplaq 'Sueqr....uei pp€dal uslutuaquau qplal r{pupl€S utq puurluEH slrppll rrpp prl..qeq rJep llqESJ rtuel epedal uellPqeSuau qelal r-lBr. :PlP)llaq er e.{use13ur-ra11 elrag 3un€3un..

(72) I : 344." Itu bertentangan dcngan lafazh zh. nInlnl Telap MenyempurnaLattnyahadits No.kas. Diriwayatkan oleh Al Bukhari cialam kitab "Al-Adzaan'hab (740)Btrcliatr Sejenak Antaru Dun Sujudt." 1r Dalam salah satu riwayat yang juga shahih: "Apabila beliau mengangkat kepalanya di antara dua sujud. .g e r a kn n y a s e i m b a n g . Dalam Shahih Al-Eukhari dan Muslim.. dan kesempurnaan shalat disetarakan "vang lebih ringkas". Apabila beliau mengangkat kepalanya dari rukuk."'?) 1.aditsNo." Maka dapat dipahami. Diriwavntkan juga olch Muslim dalam ya18 kitab "Ash-Shalah' bab (38) Melnkrfrnrr Ruku -tuk n (geraka gernknfishnlaL terflasuk rukun) detlgan Mell(tuskn P nggutlg S?rta Meritrykasnla. Lebih dari yang biasa dilakukan kebanyakan para penguasa (sekarangini). Kecuali biltr dikatakan: "Melebihkan gambaran dari yang sebenarnya. beliau duduk sejenak. sehingga orang-orang mengira: Beliau terlupa.(821)ll :301. 2. dengan meringkas berdirinva dan memanjangkan rukuk dan slrjudnya. bahwa ungkapan sempurna menurut pengertian mereka adalah: Semz p u r n a d a l am p e r b u . Karena cukup memad a i d a n g e r a k a n . Diri$'ayatkan oleh Al-Bukhari dalam referensi seperti sebelumnya.iustru mengurangi pengertiannya. Seluruh riwayat-riwavat yang shahih membuktikan hal itu.k dJpat dikatakan tidak lebih sempurna.. beliau tegak berdiri. Karena berdiri denean lama dibandingkan dcngan bcrdirinya beliau dcngan rinp. Dan apabila beliau mengangkat kepalanya dari sujr-rd terakhir. ' dari Tsabit. dalam pernyataan begitu saja dcngan r-rngkapan tersebut seolah-olah ada kontradiksi..N { a k a t c p a t l a h b i l a b e l i a u a (Anas) mcnyatakan: "Tak pernah kr. bahw a ia berkata: "Aku tak keberatan untuk menunjukkan kcpada kalian semua bagaimana Rasulullah H shalat bersama kami. Hadits-hadits Anas seluruhnya menunjukkan bahwa Nabi 1. dari Hammad bin Zaid." kebalikan dari makna "panjang dan sempurna.rlihat shalat yang lebih ringkas dan lebih sempurna." Tsabit menyatakan: "Anas melakukan sesuatu yang tak pernah kudapati kalian melakukannya. Karena asal pengertian "pendek dan ringkas." Akan tetapi bila ringkasnva shalat itu disetarakan dengan ungkapan "yang lebih sempurna".rhirnva.sehinggaorang-orang mengira: Beliau terlupa. 2O2 AshhabilJahim MustaqimMukhalafata lqtidha' Shirathil . shalat menjadi sempurna. r ." Dan juga karena Zaid bin Aslam menyatakan: "Umar bin Abdul A z i z b e r d i r i d a n d u d u k d a l a m s h a l a t n y ad c n g a n r i n g k a s . dari Anas bin Malik Radhiallnhunnhu. n a m u n menyempurnakan rukuk dan sujudnya. r t a n h a h i r n v .Dernikian juga.j selalu memanjangkan rukuk dan sujudnva serta dua i'tidalnya.

. esElq. e : r .:L lirrpcri iiBp ta:\J<tryPqq LUL'Iup u .\ulnpJI ::ep eleclal lellueiiuaut urqa[')iipraq uE){)apuaLUJr.ltllt1Y ull)b) tulf.\\l{€o'luelquruii rpuiuaut upt)llluap ue8uaq .601) (s0l) qpppteO upp'lrernr(5rnlel r:ep r:3n{uep rnleluup ueqlng 1y qa10 eSnl ue:jle.rprraq_ qnSSunc f-iit:.)...\P^1!rlcl ' I qeleq9-t15y.lo rlprlJq rpr:[ '..lv t'\1laY qolD{ruelrP IrPtil tlu lv qaloue)i}e. : u : p D p : i 5 i r l e t . . rqP\ il..u'l]]. ! r { p e l P o L U J L t t r11"ir]1'3. \ r r I p 1 . t J x i t r \ ' \ t P ( l' s e 1 a l r p u f 01UW ll.. i f s l l l t J J a s q . : i ' r i : s p v S .iuuelr.r.rr:ar_n.luutul ueluaP -.1l.t e:equratu 1er1aq 3uepulrai JesC upp pIleEqS LJsV upt?sur 'l{rzup[.^ E.Ipl ptf] . x P I P pu e s P l x u l l a i i:Lc jiilni'e.r.fur .iBp .li.:n13ue:o-3uc:o e.-Frllqas l. s u t i ( : n t i r .:rr{)V rp p.u:aq Supl 3ue. t l t \ p t l a q B l t q e d \ / i P l f q s n P l l a c ln l e l seuy.t t'.\q 'Inrnr .l :. /ulurl Dll ILzl ) qetL/ ".)ur r.\r^\LIaLLr urrlsnl\ r"ut-'ull .\\ Sn'.iilh r Dltlttttt)tttrtt1llJq .pH .LxeI P!Pala) i IeilPqu]e!-8uaur '"1etuaet sllpplt tlt?p Lll?ll)nq IY 18. (nnua] rPrrJ.reqluJru p F 3 u i r l q n l n c i u .iupnlns'e. i u e q .Lu ulnr iueluru 1 :r-tlriii tlPllnlnsP)l lPleqs pns)e.-rV uiirl/\i L{tPL/I .-:.\\qPq serl\r uPp lrqusl I. l r .]sPlq'JPlufl undepy 'iapuJd urqal Fuepe+ai unureN nll r.{ue:plup Ip ppp nlr ntuepedJl urnulleulaq Sued uuiuap tre1n1e1'ledueq ?ue:o tluputHuau l./ 4oun..rsuol ' .:rp.1 F.ulr ri/?r 'L/r.ta1ogJnsnI uEp pnnIl nPle /Llnqnqs r'-\lqeq rnqPl.rep r3el 8uultred $qal '( 1lue.:lp) cprv . I l p ) i u e i u J r . lipu)11 iitirrli 1:.IJl . i l i r { r r r ) ) ! u p r o . u p ) n l p l l p t ? s ^ p liq e .ro-3up.. r u r l Jr ' n F i l l l i u e .raq1r:l.i.clut.up. ..t.tr uP) t'lJ:. ' 11e{lP.'::Jlinles'r.r?lu)jJq Pl c.ut. r p u r d '}].9ur..upqpsraq uep n1r e.!r . Li.iursuanl. i L .. lLi) qeq..:rt3rr.1 y l e i n s € J € q u r .))l rlotuu. ) n ) u t r p i l r .t nurP)l nPlts) azl. P q q n o u tsIp uerpnua) H IqPN epeciai Lunul rp jnv urq nluv rueg a1 ril-r.1r1e1e.-1.\ LlLlpJS :ryt1a1LtliUttrlt':tuustn iriiui iltLta uusLluul nlu'tpttsut tluutatl 'uPLutPInc ulq 'ti.rd -jpruraq nl)p.\\lJLulllPp unl-uP\ : rqlrsl riEp 'r.\€.. J l l ..{uau .ie p.rrrD :. ..1 r'ctlaq i r € n p . Ll'lltt i l'lsLi>i . IqpN e1e11 qerebeg .lurW LtpDd.:d jirir?Lrs 111).:i.\\'qeulu lllnqruarx uele nuPI qu1ucly.nqrad ue:.e1.IiL.llu j L'.\'\IIC uup l8Z : ll ()09)oN sltptq:. ":{ rJp\i }€tpLrsL'.qelPqS-rls q11'l urelPPuIIIsnt\ LlJlouL!)ilrl^n. .\sl lplprls lpqp{ uIq zpenl\ lPPsnlPnS lllI lPrns-lpllls rjr?Ierx ul nilraur rqrqal e'iuuu3ltap runr. al i(te\' }PtuL{s ''-:i. 'sPuV r)rlJ) upp e. ' P I P i r st l l ) e . ) u r p p ( e x a J a l ul r u e u t r l u a u r P r p n l r s I C ) .s u]i(l ! ' J I i J I a t su l ' ) l n ) J P I l p s n : u r q c s n I n n l n s r l n l l l l s i l ^ { U P P J E 0r .rtis jt:iitrls.{ui1:1.xler. -1.t-ii:1e.ruqn88unsa5 '.ulPI u.)iPtPIrp rlii 'lurl.i.tn-1 lPJns tleqLuJuI l./irir DluultlLlul)hutry l|ll)tls uu:lu.i-Lr.1\ulcl : I .(euvuep'seuv urq qL'Peiro zll ytlun lltul dtlif utrutLtN l0lt) oN slrpurl.rrry 'Suulued Buei tutls4sulntu . i r p l l t ' .\e.uPlJ.MLluq'seu1' 1* : :'lrjuilas e.g0Z se\6utb6uolo6ral4 qe rynseA leleLls (0U .JP. i u r ' 1 V ' l u . r u a : r e .enl^i rPt{P. \ u p l p ( D .1o.

" Perawi melanjutkan: "Lalu ia memerintahkan Abu Ubaidah bin Abdullah 1. bila karetn salalt tafsiratnu tidnk tr. Sebagaimanayang diriwayatkan ketika beliau ff mendengar tangisan scorang bayi dan sejenisnya. . dari 'anhu. Dirirvayatkan olch Muslim dalnm kitab '.ritu scbaqairn.r . dari Abu Humeid.. l s \ r n ! l d i f . r n i 1 l i l a k u k . t h a m u s c k a l i a n s e b a g a j m a n a a l i a n k k melihat akri sh. l i '(l i . t ( l . N a m u n m e .lgcrti Tidnklalt Kny'r. r i.a ia berkata: "Kala itu ncgcri Kufah dipimpin oleh lclaki yang bernama: Zuman bin Al-Asvats. ) .hadits No. bahw. . dari Al-Barra bin Azib Radhiallahu "Aku pernah memperhatikan shalat yang kulakukan baha ia berkata: bersama Muhammad H kudapati bahwa berdiri beliau. i'tidal beliau scsudah mkuk. r ts r r r .jr g a m c m b a c a A t h .. rL ' r ' r . 1 1 . r n c beliau j! . dan duduk be. 1 r r : . manjangkan berdiri sepanjang-panjangnya.1 .rlat. I s c i c ni s r r V a I S h a l . r tr i n c k . rukuk beliau. srri r r r . n n l l e i t i . . l.s t b r q J i m a n a r ' . 3." Imam Muslim meriwayatkan juga dalam Shahih-nya.(638)II : 111 Lihat "Shahihul Bukhari" ll : 2'16. sujud beliau.rna\-ang clittrturkatr Anas: ()rans vanr: p a l i n g r i n g k a s s h a l a t n v . bahwa hadits Antrs di atas bcrtcntangan dcngan mereka yant mcr i n g k a s r u k u d a n s r . darr Syu'bah. 2. dari Al-Hakam. 1 r r . galkan tempat shalat beliau.. i r l l cr-ll a ns r r r . B e l i a r . Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam kitab "Al-Adab"bab (74\ Ptnda|tatBnltita Oraug yarrgl.r j u d n y as e r i n g k as . l r i l ' I r i . r i r r n v . i . . r ' r l 1 t . | . . hampir scimbang seluruhnya.. 204 lqtidha' ShirathilMustaqimMukhalafataAshhabilJahim .ni n I l .tdaltf Baltlt Shnlnl PdujaDuBtrsnnn Maktrton (sttdra nutLnk).T h u u r ..1. S e c l a n s k a n a b i N s c n d i r i b c r s a b d a :" S h a l a t l . il' hu.r u s u r a t y a n g a m a t p a n j a n g . brgrrslah. duduk di antara dua sujud beliau. t. I l .( (.17.rmbah panjangnya.trpL. Abdurrahman bin Abi Laila. r i n l .(6106)X : 515 516.3'10.165)I 339 .{ sh-Shalah'hab ( 36) BncaanKetikashnlnt Isyn hadits No. i I ."'?r Namun kalau srratu lvaktu tcrdapat kemaslahatan untuk mcrrgikuti kesukaan para ma'mLrm dcngan men. t l . : r r s i / i t .liauantara seusaisalam hingga bangkit mening. Inilah vang digambarkan Anas dan juga digambarkan oleh para Sahabat lainnya. ln a r n u n t c t a p s c r n p u r n a . 1 J a b a l d a n p a r a i n l a m l . il r i l a l . r Di r c f ( . r ' . r i r l ' l a i | r . 1 < .Dan sudah jelas.. Diriwayatkan oleh Al-tsukhari dalam l:rtab A1-Adzaanbab (18) Arlzan ltagiMusafir hadits No.Diriwayatkan juga oleh Muslim I : 33u. Karcna Nabi sendiri pernah membaca pada rvaktu Maghrib du. dari Hilal... 1 . \] ' / S r r l r l .1 i . r t ' j ' : : . lmam Muslim meriwavatkan dalam Shahih-nya dan juga Abu Dawud dalam Sunan-nya.r dilakukan. rri l J r r l i . t l t k e . 3 ) Demikian juga bila kondisi nlcnuntut untuk shalat lebih ringkas. l c . t L llz i r \ \.!.r i n g k a s n y a .

lldulPr{ e^uqnlnlas e^l.e1rqy urq .l Ipp[ Eduqnrnlas p)pur 'upleuJndutaslp Pdu 'se13uu ue8uap eduleleqs ru€lep Ilrplaq -ureI unInJ-unInJ EJ€lualuas q€llnlnsed PuarEI unureN eduutel uninJ-uninJ uPSuaP uPiBulp -upqrp euPI $qal Pnqqe{sP}lnpnp uelSuepJS (lPrns ue8uap qeqqeg -lV) eJequaru plrlal rrrpraq LIelEpenlls Ip IJlpJaq PMLIequeln. 1eqll UIIMrpod qubbptlsttg F}t . qeln\\relep.1 uo17u3auty1 qelrl tuelrp Lurl\nl\ qsltr ue1le.n.{uuesely Suequras . Gc) qpq PSnltls (7)o51qpeq . uDlt1U pnp erp+uerp 'nlr qeqas qelo c'eduPnfns uPSuap €.n t' t .lrr.{ulPlPtlsrdel 'L{PJlntr ulq \tr ueuqeJJnpqv ler{IIJLur{eurad nlv.raquelSueluPuaru L'selq?uP.uras rrdueq ffi neqaq eiurlp:aq E^\t{rq uplptpllP tedpp unlufN ueselPq rJaqruJuj uEp uerlenJa?uad uaqluau eI Suppt?I-8uPp€x llsPd uPS -plpq rJJquaru leprl 'eI8u-PISuau eiueq eJlPg-lv ules e. )pl euJJDI upp rJrplaq uelnqas ulelas.\LIJaruIleqlng-lY 'e1.ms4y-62..rdureq eiuentuas 'neqaq pn[ns 'In1n: r.. r .8I9: It (106)oN sttpeq .. nIV..{ue11 urel prups nl€s uelJBuaqluaru ?uqes n1r le..902 se\6uA ouoto.nPrlJq elPI c{Ptu ul?IPtIlaJ nIV...r..rnpqv eppdal nlr UPIPPIaIue)plllar n)V.tg lul04S toDlt1t (Ilt) oN strpeq .{5 rlJrxv Bpeda] nlr slrpPLJ 'pnfns enp ul€lue tp {npnp .Irg uqnlll)W(Bt) qea".€tt : I (f6l) oN strpeq rur qetDl ruEIEpsltpeq preluauras uu8u. :nurlaq PIPI PIPLU'elIP-1IqY ulq ueulqer reSuapuau r{pulJd -.{e.3n[uel{Iluac e...qeleqS-qsV. :'f ...{uuelned -r3lal e88rflq3s 'pnfns uep )nInr uel)apualrlsl'u nJlsnf unulPu 'pdu -lpleqs ulelep urp.ls) leleqs uplnlBlaur ffi r{Pllnlnseu elpa{ e.{uatu Inlnr uPPpPaIHir{ellnlnsQl 1e1eq5. :elPIlJq luPIeH-IV ' lr<r :'.Jnsnx pJeqs.repeycdal le>lSueFuaur neqaq PlrlJI n€lP nerlaq qlzv uIq PerreB-lv :uuIe1e.IuI sllpPLIueIlPlP. . :JPluarxol:ac1qeq.raIF qe\rynseA leleqs (qm tloN srpeq mrryr.rr l!4 .nsetu-3utse11 'Suequrrasrldurer...{u..:l!8u 'Sutt88rot.r.nInl uelSuepas {n)nr nlEI'qerebeg Jnsnx {v }eJns Prueuad le..rrrrldwas utip s.r n? ' :ueldP)nBualu n1e efueu.Sueqrutas.PIPJ Ip llrPqulalu nPrlag (eueqrrg lPIPr.{u1eqeBnf uel{lrua(l 'qnB[ urlPuras rpr?fuau e.li:q-{npnp .. tP.{P. 029.ueryng FLMPqS..\\u uPp Sr. ..1uttt:adas lpprl p.ellP 'e..{ PIP:{LrldurruladPJed nll u€8uap uelSurpupqlp nElel 'eduurel unlnr-unInr ueFuJp SuPqr.. i.rel 'In)nJ uep edueledal sElpqas leuafas rrrprJq nEtTaq le18ue8uaru uIq llPIIag lPIPqsruPtxlSuaru lnlun pn.{u -rJlpraq u€8uap Suequras P.seIAI nprlaqelqedv lPleqsnlEl .( to.

l&7/r/rynMcll}t!t". dari Ibnu Abbas ll. rlte m a h y a n g s b e r t e n t a n g a nc lc n . Rndhiallalru Bahwasanytr.(478) I : 3'17. r h .. r r rt u q . l .(91D ll:397.387 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim d. r k t r .b a h w a N a b i F i r mengucapkan dzikir di saatbangkit d.pendapat. tr.thSiLrlAltlu Dua L:?tgL. r k .ketika beliau memberi contoh shalat 'Sesungruhnva hal ini kulakr-rkan. m c m a n j a r r g k a ns h . I n i p e n c l a p .kami mevakini yang palinr bcnar adalah:Bahwa rr. ringkas bila dibandingk.l a i n .rk. r r. r u r . berdirinva beliau vang cligambarkan leh Anas darr o juga diperintahkan yang lainnya. beliau bcrsabda: tak lain hanyalah agar kalian mcncontohku dan mcngctahui cara pernah bersabda kepada Malik Al I'Iuairits dan shalatku. r m p i r s e i m b a n g c l e n g a nb e r d i r i n v a .ttlluallahu'atthunta. r\ . r l .k i r a m c l t . l .r embaca sr-rraAl-Baqarah pada raka'at pcrtama. r b i. di atas mirnbar.b i h is c t e n g a h n v a a D i .rsurat r\i-Baclarah. r tt e r s e b u ts e r a t u sa y a t . Kemudian.rndingkan dengan yang lcbih 1.rnya. Lihat Shahih Muslim dalam ktrab "Ash-Shalah"6ab Q0) Apa yang lutrus Diucnpkan Drri Rr*rt hadits No.rN4uslimdalam Sla}rr5-nva. I Iadits No. ditafsirkan pcngcriiannva dengan perbuatan dan perintah bcliau * lalu hal itu disampaikan oleh para sahabatny. Namun ia dianggap panjang dib. r r r t . r nk i r a .rn telah ditakhrij sebelum nl.l) I : bab (1{))Dil)d. r . B e l i a r . r n ! .r 'anltrlr.. dan duduk di antar.rDi Atns Mirrlurhirdits No.rn. 3." '?)Beliau kali. K o n o n m t bcliar. lalu Ali i m r a n c l a n A n .rampirs.rc. r t .m.rt.tr. r l a t n v as e s u k a h a t i . r u g . B e r i ' t i d a l j r r g a h a m p i r s a m a l a m a n y ad c n g a n r u k u k ." 3' sahabahrya:"Shalatl:r1-r setiap perblratan pada umumnya. .r j yang berperrdap. r Demikian juga dirix'avatkan olcl. . p a d a s h a l a t K u s u f f r .N i s t r p a d a r a k a ' a t k e c l r : at l a n k e t i g a .rka b c l i a u m c m b a c : r t a s b i h p a c l a n . B e l i a u r r . clari A b u S a ' i d a l . r i r r n r . r k u ' h a m p i r s a m a l a m a n y a c l c n g a n k c t i k a b e i i a r rb e r d i r i . c l c n g a np c r k i r a .r:kuran lamanva sarna seperti yanq diberitakan dalam hadits Anas dan Al-Barra di atas 1). amat ringkas clan pendek.rr u k t r k d a n s u j u c l s el a m a b i l a b e l i a u m e m b a c . tlari Abu Said Ai Khudri Rndllrl/tlu I(rfikr tsnrr.K h u d r i R n d l t i n l l a l t u ' n n l rc l a n l a i n . r l r . L a l u s u j u i l h a m p i r s a m a l a m a nya dengan i'tidal.. 2.rp.rn dengan vang lebih panjang darinva.(-12 I : 37.rbilabeliau memb.r lamanya dengan sujudnva. yang oleh Nabi ii* sencliri. Dcmikian juga kctika Nabi mclakukan shaLasunnah di malanr hari t r s c o r a n t d i r i .S u n n .nh 386 .rn sebagaimana kalian rnelihatku shalat.rclua sujud l..rkr:k r d a n s l r j u d b e l i a r . r Diriwayatkarr oleh Al llukhari dalam kiLrb "A1-Jum'ah"bab (26J tscrLJrutl.(il. r l r r b . clianggap Jacli persoalar.rri nrkr.glii 'drr{. 206 AshhabilJahim lqtidha' ShnathilMustaqimMukhalatata . n A s .l)irih nyatkan)ugaolch N{uslim dalam kiL\b'Al-Masajid" Ketilta S/L?hihadits No.

{ursrur.l.rp eSSurqag 'urel-urpl uep SuesraS 8ue.{emulp SuEd qnrnlas qalo r.{ e.uPIPCI nlpns lapuad r{rlrurau {pp}l nll ueeleyad .'lr.. :Elg)lraq er e..{ qeuel-qeuel Ilequal ue{rnq -nduaur 'nrnqraq 'nlpnsas delSueuaru 'Suereq uedrur.{uau 'eduleq u -:adag 'ueeserqal l€pe InsptrlJal Ippq nlI lpleqs ruelEp u€lenq Iad qepeql urPl rnleuo8 ueouooe^uleH eserg6ue1 uerye6ua6epedayP^uueselPg ue{!lequolroueEserqoy }epv ele6os 'nluaual eu)l€tu uPselPq 'pspqeq nulr r.:{uqrv lEr{llorx e. e1e1 eueurtp '(qe1p epedal ueltequra4p efuue:n1n-uelnln 'ueeserqal -qeru) qupeqr r.ra1elolapuad 3uefued ppaqraq 'e[es pspq€q Pre]as up{p nUe.rPur 16 edglnsey upp qpllv qetqrad ue8uap ue8ueluat:aq selaf ru1 'eduurel Sued ue8uap epaqraq 3ue.nr.'{us}Jaqqeruad n{V. :epqesraq nelTaq Pr.{uunlaqas .ure8eqag'le. -wlol :ptplraq Ippu nellag i.r re8eqraq Ip leleqs plp) plpl e>1eru e1e1 uerpa8uad nple 'prsnupur trepserqaj Pp 1urpr{€Jlpedueq .uaC eduue:n>1n seleq epe eduel rsrpuol epedal 3un1ue3..so18r.rre-{s uepraSuad epedal ue4t -equa)rp eBnI e.{uueryaBuad ne1e1'euaruy '1e.mduro1 >lnpnpuad derlas rp 'ge:aep uep led -ural nlens rp lnpnpuad derlas r3eq e8nf uEDp.Ipq /qreH urq lerulues ruplpp ul])llplp.{uuede:auad B:B: ur€Iep upp }nqaslal qzp}pl r u r e q e u r a u r x p l p p l : r p u a s u p p s p r q a lr l r l r r x J r u u e l e ' p t ( s e u q e e u .LoZ ppv ueesetqay eleoas z I 'leJeqs uerllrl rra3au rp Suero-3uero uerlPl EueurpSeqasuprle)l qellPlPqs. uqeqnJaq lpql1pJaq nll Ier{ puarp) 'uer4urap ledepuadraq Sued mderueln Sueroas uedepnl qeu:ad 1e1 uEEserqal lrunuaru ne+e 'uEllP)l uaSau inpnpuad ueq:a8uad r.{S..'lolo4s ln.rnuaru se18ur: ue8uap qpllpler..r:e..rrefs uerele e. r e [ deuas uolgeq'esap uep 3r.{uuelenqrad lese euur..rv4se4purp Sued ge1 -uprxrurac €uem{rp undnele qequrelrp ue8uap 4eg 'qeuun5-sy uere(e e-(ur1eu uep ]e.uaIIp r{aloq e.ro8a1e1 lnrnuau lnseurral ntl tplpqs nrlsn{ pseqeq qzpJpl uprl:a8uad epedal uellTeqrua{rp lEdep 1epr1 e. -eda1 e[esnlrBaq up)]leqr.^ urtx urqsntrr'\tr urEurl gep '4aqnz Uiep lekHllleqs teqer{Bs €rpd r{alo ue^{te.'lPl uelEle) leqrl nqpl epedel p.:epqEsjaq lPprl neqaq'P. tlluqlpw uvrltq autwruSrqas 'uaqay qufiapqs.{s uerlra8uad upp pref.

34.u^ DalamShalaL Shubuh : 253 namun denganriwayat mu'allaq. bahwa Ummul Fadlal pernah mendengar beliau sedangmembaca(Al-Mursalaatu 'Urfaa). bahwa Nabi H biasa membac "Wnllaili idzt yaglr-sya a pada waktu Zruhur dernikian juga pada waktu Ashar."o Sedangkansurat Thuur hampir seimbang dengan surat Qaaf. Diriwayatkan juga dengan shahih dari Ibnu Abbas Radhiallahu 'anhumabahwa ia berkaia. Dan shalatbeliau sesudahitu amat ringkas. digabungkan antara gambaran shalat beliau yang ringkas. bab (&) BerthaToafnla Wanito Bersama bunyinya: "Maka aku berthawaf. Sementara pada waktu shubuh beLiau membacayang lebih panjang.hadits No.(1619) III : 480. Sesungguhnya adalahsurat yang terakhirkali kudengar 1. dari Simak.(458)."1) Majied dan sejenisnya Diriwayatkan juga dari Syu'bah. Maka ia berkata: "Wahaianakku. dari Jabir bin Samurah:Bahwasanva Rasulullah S biasa membacaQaafWal Quranil Majied pada waktu Subuh. bahwa Rasulullah ff biasa membacasurat Qaaf WalQur'anilpada waktu shalatShubuh. Kaum Lcln. bahwa beliau melakukan shalatshalat lain lebih ringkas dibanding shalat Shubuh. Sementaradalam riwayat pertama.(169)I Sfilbu. Beliau tidak shalatsebagaimana yang dilakukan oleh umumnya orang.(458) hadits dalam kitab ini adalahhadits No."Beliau bin SamurahtentangshalatRasululhhff makabeliaumenjawab: melakukan shalatnyadengan ringkas. denganmembaca surat itu engkau telahmengingatkan itu dari aku. Diriwayatkan dengan shahih dari Ummu Salamah. denganbahwa beliau membacaQaaf pada waktu shalatShubuh.Saatitu Ummu Salamahtermasuk salah satu kelompok di tengah-tengahmanusia yang turut mendengarkan Beliau wafat beberapasaat seusaiHijjatul Wadaa'.Ketika itu Rasulullahffi berada di sisi Ka'bah "Walh thuur WaKitabimMasthur."'?) Irri menjelaskan apa yang diriwayatkan oleh Muslim dai Zaidah. 208 .ti hadits No.(459)I :337 Diriwayatkan oleh Muslim dalam referensiseperti sebelumnya." sambil membaca: lqtidha' Shirathil Mustaqim Mukhalatata Ashhabil Jahim 2.bahwa ia pemah rnendmgar Nabi * membacasurat Thuur di waktu ShalatShubuh pada saat Hiiiatul Wadaa'. yakni sesudahshalatShubuh. bacaanbeliau. Yaitu. padaWaktu Diriwayatkan oleh Muslim dalam kital>'Ash-Shalah"bab (35)Bocaon hadits dalam kitab ini adalahhadits No. dari Simak dari Jabir bin Samurah." Beliau (labir) luga memberitahu kepadaku. hadits No.(168)I : 337 sementara Diriwayatkan oleh AfBukhari dalam kitab 'Al-Adzaan"bab (105)Mmgerasl. Sementara :337 Di wayatkan oleh Muslim dalam referensisepertisebelumnya. II Bacaan diriwayatkan secarabersambungsanadnyadalam muatan hadits tentang haji."srYang dimaksud denganshalatbeliau sesudah itu.thadits No.an ^arr.

..IPnpal Elraspnlns usp )inlnJ e.(ffi qellnlnspd telEqsqelueDllulape.o .(e^{ulc 9trz: II (€9lroN srtPeq4r{3rw ttpod I 1uttL..e.repreSuap Pr II€1 rlr...u Enp pJpqrxaur lerns a{iqellnlns€u e8n[ uer>purac uIClpl€z uep 'qrqeqs slrpEq ruPlep ue11e. uPllnqasrp Telalral Suel r{€{seu ulelec .602 ueeserqay eleoes )epv 9tz : II (t9l ) oN s]Ipeqquqsbw |u\o\s opucluoox. rpe[ qaloq ..\ 8ue.rns noqaqa44nlffi 40 rynsod lollqs nppm rp aliuocaquaw ..{i.ueezPvlu.uququolselaf -)nleqral nellaq '. :qellv ueurrrj Suelual n-Died ('I) )ppti uDlltps nutl odb8uaw.rto 992: IIIA (889t .vr ueInq IErqpPJ Inulun ue13uepa5 {nspr..ra leq€qps )nserural preT ue18uupa5.4t{pq uelinqa.' lu] 8ue:o-3uero edurunlun upln{e1p :rmBraduedern tmdepy Sued euerure8eqas lpieqs lepll n€ITag.rele8n{ 1e. 8€€ -qsv qelrj lllElep !ullsn.{ur8ue:n8uau1e1 lppp{ lSuprnguaurSupl plararx puerureSeqas mureu 'se13uu ue8uap lplpr{s fii nPrlaqPMqPq'Iu)iPA elqSuern8u -aur Sued nele 'eduleleqsue18ue[ueuau 3ue.{ u{t.plerat # r{€Iepp nll P.1pe1snu ue8uelel IlEp EI unruPN 'urr:rleqnur €lrup-.{uaru €llla) qpIIel I Ip qnqnqs 1e1eqs uep e8nl ueqrr.\ r{aloPSnluolle..uqeqledepuad e8n[ eduien8uad ntpsraq qplal leqe(eg e:ed eua...ls ltotr0g (8d qeou.eesrN-uv (t) l€rns-r!sleJ-]v. tupl ry StetadJaq '€ qeq .{ urelep rretl{ng-lv qalo uoflEde^ ulc elutnluaq D{e)luele1r) liqtl ueqlng JnqlqeqS Vep :.{uatu 1e.uqeq!rqes1 reSuapuar..uaq unnuDlnui urnol lruuunBuaur leleqsqeu:ad5 1qe51 'pra1 qrseurSued eped 3uefued ru1e.uelusrualasupp lnqasra+s]rpPt{-slrpPH psnJAL. '3ue[ued pleqrp edulepuaq Sueuaur qnqnqs lpleqs nll€.lqutelp rul uelntaqtu3<l 'rullal rq! uep qpde uep efes.qelr.r*r..{es : I (Z9t) oN slrpeq\nqnqs lDlutlsoptldLthrlng \9€) qeq.{e /n{V.r..rrJal 'qr:q8e1i lpler{s nqer* Ip r{ellnlnsP. :spqqv nuql qalo uDIrnlqIP Sued Bueu e -re8eqas'(qeual Suero-3uero)rn. n{ng1 uep n1qe.l8gt) oN s:lrPeq rplly .{ 1e. qelq urPlep IrEP{ng-Iv qalo uP)oeiP^.{e.( qplppe Suero-8ueJo pn$leurrp Sue.lpo$nu ue8uelol Ins€ural (€.{leqsqspJn] -lV lPrns-lPrns pJ€quaIU eserqedudnplq ltq)ie €sPureped ffi neqaq e.{ueq rpefuaruSuel sllppt{-sllppH 8ue[ued3ue. r..qr:q8el41 qeu:ad er e.ueezPV-J'".Is/.{e..\ qeq 'uPlnqetlraquaur IPIPe{ Inurun 8uu. eped z€Jpllnqa. qelll welep ueqng-Iv qalouc{ledeMmc up{splafrpSuedeuerursgPqasPdulPpq.'p.uylP H' tqPN(uP -dnprqa>1) rp JIqIp pseru-psprx selaIn1r]eJns uppreqruadie8uapuaur El u>lpl4l rnzn ueluaq qe11y8ue.I{ele.r IPJ 'uPInIel epe nprJaqnlplas 8ue.'qttr1Suy'1 .g (86) qeq .rrrueH -uar.{ ierns-1erns 'eduunlaqas 'ledepuadasqlbu rp p1v\qpq IIqB ered e8n[ usIIIrxaC 'ne11aq dnprq:rq1e eseru-eseru edtqeleqs(repu)rBue:nBu Surpueqrp 1p -8ue:n8uaur nplTaqp.

. Lalu ia berkata:"Suatusaat. 6. Kala itu..Aku hanya bertanyatentangtata carashalatRasulullahff" Ia menjawab: "Tidak ada hal yang istimewabagimu dari riwayatku tentangitu."5)Diriwayatkan Ahmad dan An-Nasa'i.(44 I : 447. Sementara haditsdalam kitab ini adalah h a d i t s o . telah dikumandangkan iqamat untuk shalatZhuhur. 3. seorangdi antara kami malah pergi ke Al-Baqii' untuk membuang hajat. Diriwayatkan oleh Muslim dalam kitab 'Ash-Shalah. 5. 335 Yakni bahwa di sekelilingbeliau terdapatbanyak orang. Diriwayatkan juga Aimad lqtidha'ShirathilMustaqimMukhalafataAshhabilJahim 2.. beliau membacaantara enam puluh hingga seratus ayat.bab (34) BacaanDalam ShalatZhuhur dan AsharhaditsNo.oleh hadits Anas dan Al-Barra.')Setelah orang-orang sudah bubar meninggalkannya. Namun sungguh. 4.yang tengahdikerumuni orang banyak. ( 1 6 2 )3 3 5 N I: referensi Samadengan sebelumrya. Setelah ia datangke masjid. Dtiwayatkan juga oleh Muslim dalam kitab . Dalamnaskah yang tercetak disebutkan"Abu Quz'ah". Teman di sampingnya mengetahui hal itu. oleh 1. bab (36)Kerhganan Bagi Imam Untuk Boleh Memanjangkan BacaanIl I 95. beliau sendiri mengimami karni shalat dan membacaAsh-Shaaffat. disebutkan: "yakni karena beliau memanjangkannya.(4'l). 21O .4-lMasajidbab (40\ hadits No. ia berkata: "Aku pernah mendatangi Abu Sa'id Al-Khudri Radhiallahu 'anhu.(161) l:335 DiriwayatkanolehAl-Bukharidalam kttabAl-Adzaanbab(104) Bacaan PadaShalat Shubui hadits No.sedangitu kan Rasulullah masihdalamraka'atpertama. Riwayat itu menunjukkan bahwa Abu Sa'id memandang bahwa shalatyang biasadilakukan orang kala itu tidak sampaisetaradengan yang biasadilakukan Rasul * Dalam Shahih Al-Bukhari danMusiim. " 5)Lafazh ini ada di Shahih Al-Bukhari.(777)ll :251. haditsNo. Tiba-tiba seoranglelaki keluar dari shalat.itu keliru. berdasarkan yang tercantumdalafi\Shahih Musliml. Yangbetul adalah yang kami tetapkandi sini. bahwa ia berkata: "Sesungguhnya Rasulullahffi memerintahkankami untuk melakukan shalatdengan ringkas. Diriwayatkan olehAn-Nasaa'idalamkitab Al-Ianmah. dari Abu Barzah. Atau boleh iadi oara imam itu mengurangi bacaan dan sebagian rukun-rukun shalatdari yangbiasa dilakukan Nabi H. Kemudian ia datanglagi dan berwudlu. seperti yang diriwayatkan oleh Quz'ahl).3) Dalamsaturiwayat ff a)." Diriwayatkan oleh Muslim dalarn ShahiFnya.bahwa ia berkata: " Dahulu Rasulullah H pemah shalat Shubuh. Dari Abdullah bin Umar.." Ia mengulangi ucapannyaitu sampai tiga kali.aku berkata kepadanya: "Aku tidak bertanya sebagaimana mereka bertanyakepadamu.

\ Lnq uEurrelns r:ep 'ffedsyly urq r. .n eped ueq -3ue[ued Suepas-Suepas3ue..s.l " ' ' tfr 4f. 8uefued-3uefued Sued eJequraur er qnqnqs nq1e.u psed 'se18urr ue8uap e9n[ reqsy 'se18ur: ue9uap eduinluelas lpleqs ue)n{elaur ey le.{ r.rr6 'edu .rl1e1eq5 epe..u Sued Irquaq luclep 'eduqnSSunsas qre urelep rrqrs Supruaur unueN uesErl elel ue{nq rws rp Jrr{S i69 : II (698roN slrpe\rFgtnrl)J uep teFrIs qelq ruplpp urlsnr^l qalo up{}p-{p.rl.{ leqsqseJnli\-lv lerns -leJns eJequalu er qr:q3e1..Trltlrt ltlqasryiwn odolodoptil qapaYYapuad pflqs qoluo4Sua[uad uap ola1a1 afiuuowrlnal ub\opuouaw 'aliu4aq1n41 so18uuulp o/iutapqs3uo[uod 9unfiSuulotnuqnSSunsas.erSorq leqr1 .rlp 3u8.pseN-uv qalo ue11e-{e. :elelraq er e.e.uraq lelpqs n1e qeu:ad 1e1. 1o7ssolntrr..'lapuad-lapuad 8ue.1 lerns-lerns elpquretN Qq qe1'791: ll upeleg uEp tJrpJag Espl l (g) qeqqEpt! lV qetDl ruelpp r.r?)el pnp ue18uelueru -aru nlr lnqasrp Sued ueln1 rS.uebJ qe}14lxelEp qelelrl nuq qalo e8n{ uEjle..:elpryaq uerurplns .0lZ : Il OZ8) oN slrper{ JEqsV uEp rnqm{z nl){pM eppJ upef.. :ue{EleJurp Egnl (€l€ : I . .t_.lla ueesetqay tepv etedes eldDral Supl.eesEN-uV.{e-r...re1edSupJoasqplepe pl.{eq 'Jrsp rrrq rpllrury r..{ pdB ue9uap ue11en1rp e8n[ rpel ueryeded ruel Sued edy .qaltbeJ-jV.'t tr-fl!: I1tf !.. rn(n{ rSel u eledeuuag nurlr .ttera4.{ euerureBeqas tpeusnt41-Jv)t uuelep 'I 'DjD!uIrolun uapp Drtuqn33ut*ri':.'*... qif r r-.qlqeqs .. ALlqarzpqpJ tnqlzpqeL ueiep elur.plpr enp uel -n{elaru upp rnqnqz tpler{s upp eruel:ad tp.lr pppd .... !!-.ra1 Suel rme:ad qeyepu er6.rep edurTrrJe....i lrle r"'f.^ urq (Ei qeq.grsod uendureural qJeraq estfl I grsadsSueruor. .. Iapuadtadluahl qqe '.*{.:€lDlraq eruMqeq'n1ut.{ellnpqv ulq rrP{ng IJBP 'uetustn tnq IPeqqPIC-lpv rrec .a ..:e.. q r q eqS.eg nuql ..'eder:ad.'qn33ue1 8ue. n1u utl1ptid r{eJreJnH nqv uep 'reesp.lrr..ny1-lv lprns-lprns pJpqruarx er eedsl ntlp.e :Epqesraq Velynlnsel ..\..{qe1 uep ppruqv qalo rJeluaruolrp '(zuelustn urq lppqqelqlpy undepy 'ruI[Sntrr'\tr uPll?Jl?ASJad ueIlPSPp -raq nlr slrppr{ peues q€[el l nuql upp r.l lapuad-lapuad 8uef.t' *.Lll.( leqsqse..pg (L\ qeqqeqqs qsnte./Sft ruplep ufllsnhl qalo ue11e..1 nlle.u]C 19I : 1JquqEu1.qgwnIlv.o.:gLI | | (961) r.EeseN-uy qalo uelleleAurq {apuadraduat{ lupqlv-lV luelep ue{elEduaul . urele1 Bltr ./rfqs 'srlnuad qalo uuiredpdrp Bue.\lr. . :gtt : I lq Le) qe[ew nuql qryeqs uelep ueleleluaur Iupqlv-lv IIZ . uplnC rs epedrrep ffi r{elln1nse5 leyeqs ue8uap dr:rur qrqal eduleleqs Sued 9ueroasas ue8uap runruler.. :edur:eluaruoSualu e8n[ pe.{e^..liri...

karena hadits Anas meliputi pemaparan ukuran shalat Rasulullah i€ sehingga. Namun derajad hadits itu lemah. dari kalangan orang-orang lemah. karena yang ia ungkapkan adalah kebatilan. boleh jadi bersifat umum untuk segala bentuk shalat. Bisa dilihat penjelasannya dalam "Fathul MaJied"syarah dari Kitabut Tauhid. Terkadang juga dalam wujud mengharamkan atau memakruhkan hal-hal yang tidak termasuk kategori makruh apalagi dalam diri seseorang secara kodrati unfuk berbicara secara memukau. ada orang yang mendengar hadits ini mengira bahwa di dalamnya terdapat semacam kontradiksi. Namun kalau yang dimaksudkan adalah shalat Jum'at. tentu lebih layak untuk dipanjangkan. Kalau ungkapan itu bersifat umum.. Maka dengan itu.. didahului juga dengan dua khutbah. dan ini tidak diharamkan. Atau sebagian mereka ada yang berpegang d e n g a n s e b a g i a n h a d i t s t e r s e b u t .maka beliaupun memerintahkannya._ Sedangkan dalam hadits Anas terdahulu. orang-orang tua. shalat Shubuh yang dilaksanakan di waktu cuaca dirrgin. Kami sengajamengemukakan penafsiran ini. dengan jumlah jama'ah yang sedikit. namun nampak seperti kebenaran. dan ini haram.Allah akan membuatmerekanrcnjadi susah. Perintah ini. Dan hadits-hadiis yang berkenaan dengan hal itu banyak sekali. kesimpulannya sebap.Beliau menjadikan panjangnya shalat sebagai ukuran kealiman seseorang. Lihatlah itu sisa-sisamerekn rnasih ada dalam biara-biara dan tempat-tempatibadahahli kitab dengan kependetaan yang merekaadaadakan. mereka yang berkeperluan dan lain sebagainya. Sikap menyusah-nyusahkan diri terkadang juga dalam wujud mewaiibkan atau mensunnatkan halhal yang tidak termasuk kategori wajib maupun sunnat dari berbagai bentuk ibadah. terdapat sabda Nabi diri ffi : "Janganlahkalian memaksa-mnksa kalian sendiri. persoalannva sudah jelas. Diriwayatkan oleh Abu Dawud. Sesungguhnyasuatu kaum yang memaksa-maksakan merekasendiri. Namun bisa juga dalam wujud yang negatif. . S e m e n t a r a v a n € Jd i a j a d i k a n pegangan itu sendiri belumlah dipahaminya. Namun boleh jadi yang dimaksudkan adalah shalat Jumat.."r) Dalam hadits tersebut terdapat larangan untuk menyusah-nyusahkan diri dalam melaksanakan agama (Islam) dengan menambahnambah dari yang disyari'atkan. Firnan Allah : ". 1. samping itu juga dilaksanakan kctika matahari Di bersinar terik (siang hari).ai berikut: Jum'at itu dilakukan dengan jumlah jama'ah shalat yang amat banyak.padahal kami tidak meuajibkan kepada mereka. sehinggaAllah akan membuat kalian nrcnjadi susah. 2'12 lqtidha' ShirathilMustaqimMukhalafataAshhabilJahim .

"r"qr"f.+r tpeluaruSued1e:e1r1 .r rpefuaur eSSurqas 'uptpelaI up{pues)plarx qnlun :ezpeu.{qesr6 'ruereq rpeluau ruereq lepu 8ue.rep1er*e uelednrau.{Equpu-qeqtueuau e[eBuas e>1arar-u elqede 'rJnsJaq rxplpp se.(uue1n)plaur )nlun e.el| upuas ue uu1qesn\uahl euarey utel 6uet ueqesnsax eluqqutt ulpladelpru ledepuar.r. dnprq elod rpefuaru e38urq 1n[ue1:aqrul 1eU eSSurqag plararu IrIp sele upqesnsal ue>ledurruaur qe11y edurrr.ro-3ue.r:eds qrqal 3ue.{ nlensas edulnrtmru r.:1il: uenluala{ )rpq'u'reldnqe1ly le^ar 1e.{ nele 'qr[e.eI LlellVueIEdurllO 6ue1 urel ueqesnsaxeAulnqurl qeqaluod rrO rpeluohl ledeo rJrpuas uelqesn^uaW Iraqrp 1u1 eSSurqasurp u€rep€sal Sueruaur 3u8.vrrpefuaur qrfe.raq Suel eped Suel e:e1:ad Suero qradas e8n{ 'uelrue:eqlp )iepp e.re..{rlradas eduqoluor '1e.-seM euaq:a1 Suel e{aJaur ruadas 'rrrpuas uelqrlem plaJalu nelp rusJeq ue4pe( ela.4e 'urpuas e>IaJar! 3ue..rrpuelqesnduau Suel ruerqse111 'eluuesely Sued uerunurur uep ueuDlpru re8eqraq rrep tueJer{ 1e1uq 'rnzn .il"..{s rnlelau 3ue.nnTi .{ueuarx pla.roeuarel J.{ueq r.(urtplp 'ue11e...uee1apuada1.{pppqrqqe ue8uelel rrep >1e.rau p-..ro-Bue:o qalo lenq-lenqrp Suel ueelapuada>1 -euras .\1.r Suel r:rpuas r:tp p$lpruaru de4s depeqral uele8uuad ledep:a1 e8n[ eduurelep rq e^uselv ete.u >1epuSued r.uelep trrlrt$la delrs:aq 3ue.{urpeFal 3ue1ua1rqep ue1l1 -smpr..1eqleq depeqral rqpN upnuaqal 1e:e.{BBn[ Suere[ 1eq unrupN rnzn ledepuau e3 ue8uap -Surqas ueqra8uad qeles euarel lnqasral uelpnqrad uer8eqas ruelep a1 snurmaftal 8ue.{srledepral nlrs 16 ffi 'lenqJenq PIal -aru Sued .r:uds1pqela1 Suel ede r.{'rdlJ.{ur.unlnq ueqeq -nrad nlred 'nprlaq €spru rp nlpnsas e.{ ururqsnur une>I r.u ela.{u1ese -ure4:ad Sueluaq ne11aqepedal ue1e.(ueq ue: risa4 'rueJqspN 8ue.r.rrp sete qr[e.u {niun IndurnlJrq -8uero e>91a1nprlaq uprqe^rpg>1a1uradas e.raru e>1rta4 e8n{ 'nerTaqpuresraq qrM€Jpl Supro lplpqs uelueleluar.{ undepy Bue.p{rp 8ue.{Ieqleq reBeqraq u€8uap €ieladelprr edullrp e1 -arau e33uu{as '1eq 1e..raw 3u8.r-rrrr"O lnqasral rezpeu ue8uap edur:rp leqr8uau 1n1un 1eq e8n[ ueryuaq Sueregp n1r Suero e1e1q 'e..{ Supro 'terlT plr{ upp reSuap e1r1 llelSuuas 'rrp)e} rnlelaur Sued uelSuepag pderaqaq eua:e>1 qrle.

Demikianlah yang diindikasikan oleh firman Allah: ir:3"rfi'S. Itu identik dengan kewajiban.iuc:. Makna yang diisyaratkan clalam hadits tcrsebut.r) Demikianjuga diindikasikanoleh apa yang diriwayatkandalam Shahih Al-Bukharr dan Muslim dari Anas bin Malik.204.1-iit1lv"y 4 -rr\1i". Lihat pembahasan tersebutdalam TafsierIbni KatsierII : 90. Ibnu Jarir VII : 7 ." Maka datanglah Rasulullah lalu bertanya.t [. (Al-Maaidah : 87) Sebabturunnya ayat terscbutamatlahpopuler. bahwa ia berkata:"Ada tiga oranglelaki yang menjumpaiistri-istriNabi $$ untuk menanyakantentang ibadah beliau?Setelah diberitahukantentang hal itu.rv:.Itu identik dengan keharaman."(Al-A'raaf : 157) Arti beban-beban di situ kembali kepada hal-hal yang mereka wajibkan dengan paksa. selaras dengan apa yang telah kami kemukakan berkaitan dengan firman Allah. Sesungguhnya AIIah titlak ntenyukai olang-orang " yang melampaui batas.: S'Ai "Hai orangorangyang beriman.9 da 'Asbabun Nuzul "Karya Al Wahidi hal. S 1.206 lqtidha' Shirathil Mustaqim Mukhalafata Ashhabil Jahim 214 .sur] rrAi {@ ti. seolah-olah mereka merasaibadahnyaterlalu sedikit." Yanglain berkata: "Kalau aku. Sedangkan gftall ftelenggu) adalah sesuatu yang menghalangi orang yang terbelenggu untuk bebas.t.dalam arti sesungguhnya dengan munculnya hal-hal yang menyulitkan dan membahayakan mereka sendiri. aku akanshalatmalam terusmenerus. janganlah kamttharanrkan apa-apa yang baikynng tclahAllah halalkan bngikamu. Sedangkan belenggu-belenggu di situ kembali kepada pengharaman yang dipaksakan. yang artlnya: "Dan menbuang dnri merckabeban-bebnn dan belenggu-belenggl! yang ada pada mereka. Karena arti ls.tr fteban) adaIah sesuatu yang berat dan susah diangkat. aku akan shaum selamanya.Maka "Apalah artinya kita bila dibandingkandengan merekamenyatakan: Rasulullahff karenaAllah tclah mengampuni dosa-dosa beliau yang terdahulu dan yang akan datang?"l-alu seorangdi antaranyaberkata: "Kalauaku." YanglainnyJ lagi berkata: "Aku tidak akan menikah untuk selama-lamanya.dan janganlah kamu melampaui batas.

.{ oN 4n1un uatnluy (1\ qeq.'n4re8uo1o3 ue{nq pr e>leur -re>{nluaru plru€M runel rqElruaru e8n[ n1y -e)lnqraq IEprl Supd edersBuereg uep runeqs 'rnpu upp leleqs p8n[ -rJlpuasnle Ierlpped erur8aq upp rur8aq ublelpduarx 8u"d 8ue. :plplJaq e)IaJaruPJelue rp Srre-roas qelalas .( uergeqas .f n. rd. ' 12. . 'ryc.!t' r. :plplraq urel 3ue. tr... qelDl urelpp ueqlngly qayoue11e.Irq . :etplraq -elaur) erequra8uaru Inlun nIe uplurft DIpiaI Suproas p^ qeq :(elp)Jaq) qpu€run nqv rJep ...n]t t..I /qpllnlns€d rpr{pM.{upq rrn ue8uap sprelrs Suel slrppr{-s}rpeH .Mur6 'n€rTaq rlz€J€l rur uep 'uerplnglv r{alo uelledpmurc /n140uunsru4nfruau L...' r.rrr(l .Sur8ep uplprx r{purad u€Ip Iel edeg.I'q' d ..qerN-uv.{ rqeS uelerue n1r 3ue1ua1rqeg rrlsr-ulsr epedal eduepaq m IqeN lpqeqes ue8uelel rJep Supro ederaqaq E^ qeg.q.unpqv ulq urrsEOJV upp /upul{Ertnpqv ulq pllvlv upp ..'tt il [.'n4ua8uolo8uDlnq ur Dlalu lapq Suofi ado6 -Suatog alruomt4olruaru a8n[ n4y tnpq a8n[ uap p1n4s'alnEaq a8n[ uvp runv1s rtlv tdul 'anwas uryn1 ua4Sutputqrp4a11yopadaq t:mbalnq 8ut1od uop lnqaq Sutpd 8uu6.l tlalSurlSuntoi) qeq..'.qeetlrN-uv.lnsE1 spte rp rnprl uplp Ipl edps..r... :e1e1:aq r8ey uer8eqag .. qq.f" c.{errrr:r6 p61: XI (g909) slrperl {rl.r -t .9lZ uryuas ublqesnAuary uO eudey utej 6ue( ueqesnsay eAupqwrl oN slrpeqqoll aWlntun ubnduowaxqUttuawuag urg roson8uay4| Z0l:II(l0tl) nelway..Jrf f' c.{e.t rxPFp uPqrqallaq IepE qelppp ff n€qaq qptltms pMqpq ue)sBlafuarx Sued nlred /rTslasle.r.:'..t{..Z tnluaq |Je{ ueteler leqrl e3n[ uqsnlrl qalo ue4e.r.ro-3uBro ppe redups pdeua).nlr IBq ruEIpp InsEuudl 'e)arauI puarpl sBnI uEp uplrqPlal IrMIel teSeqlaq ueguap nlr lpq Sueluauaru llpidera{ qlbrJ l}{e uep qupeqr rTqeup8uelpl upp {odurola)ds unu.'' (-f t4| rlf..reN 'rueJr{spN Suero-3ue:o u€plapuadal epeduep lreq r{rqal pnuas nll 'le^^qpds uplnlunl uelleSSuuaur uplep u€p qepBqt uelnl€ldu.upurqe.und€ueul elrupm up8uap qelrualu npru {pl n1e nir8aq nple).u. nsnuuu tlolopv nlo aliu4n89unsas lqo V lwae luvtluuap uop uaDfuap uo4ojutu2lu 3ut/i ua4try 4nyady..ele.f.]1"1..Wl.nlqsuuns ...? -r --. :eluqzpyel uiip'ruqsn141qalo e8n[ upI -tede..u uep qellv llnruaur Hi qellnlnspy p{e}\ .. :ppqesJaq uep edp-8unfueluar. ..rdunqruasJal 3ue. uJplep urqsnl i qaloue1...edu-sp&rrs: Luelpp pn^rpc nqv qalo ue)pEdEMurp Supd ede . r#Fa .

" Diriwayatkan oleh lbnu Janr dengan sunadnyaia.. .Ibnu KatsLr dalam tafsirnvaII :407 menyebutkanhal itu.f leb.(2486)III : 5. metnuji (Allah). shahih. Mengembara TanpaTujuanyang pasti Bukanlah Amal Perbuatan Umatlslam Adapun mmgembara dengan cara keluar jalan-jalan di muka bumi tanpa tuluan tertentu. Itulah penafsiran dari apa yang disebutkan Allah dalam Al_qrr.i U6eid bin Umeir "Nabi * pernah ditanya tentang arti orang_orang bahwa ia menceritakan: yang mengembara. Bukan juga te.-) t . IGia biliau: .Merekn itu ad... '.'J t = /' \) P. . Oleh sebabitu Imam Ahmad berkata:"Mengembaraitu bukanlah termasuk ajaran Islam sarnasekali.'Al_Iihad.J:i." lqtidha' shirathit Mustaqim Mukhalafata Ashhabit Jahim 2. .bahwa ia berkata:RasulullahS bersabda: "Orang-orang yang mengembara (dalamayat itu) adalahorang-orangyang melakukan shaum.bab (6) Irrangatl Llntuk Mengembara hadits No. ' ' .Nabi ffi memberitaian bahwa rekreasi umatnya adalah berjihad fi sabilillah."'. bukadah termasuk amal perbuatan umat Islam.l.Atau mungkin kaiena mereL tak mengetahui adanya larangan terhadap perbuatan tersebut. .ung ihr karena salah menafsirkanayat tersebut. } ."'.. Al-Albani menyatakan dailamShahih Abj Dawud (2172\Il 472:"Hasan. Sementarasebagiandari saudara_saudara kita telah melakukan pengembaraan yang Jilu.kansiyahah)| Beliau menjawab "Sesungguhnya : pengembaraan umatku adalahjihad fi sabilillah.ta.."rmasuk perbuatan para Nabi dan orang-orang shalih..yang mengembara (slnum). Dalam hadits lain disebutkan:"sesungguhnyapengembaraan umatku adalah melakukan shaum."Hal itu juga dipaparkan oleh lbnu Katsier It : +OZ. 21 6 .-r --14>rJI {j-i-5J .tti '.-" (At_ Taubah:112) Demikian juga dalam surat At-Tahriem ayat : 5.I.r-:Ji '. yang beribadat. Beliaumenjawab: Merekaadalahorang_orang yu"! melututan shaum.Dan rekreasi (dengan 1." Di wayatkanoleh Ibnu Jarirdengansanadnya sendiri dari Abu Hurairah." kt. yang sujud. j-Jr:-:J _ . ($ [r r I :rr. Driwayatkan oleh Abu Dawud dalam kitab .. lalu menimpalinya: "Riwayatnya yung rnu. Sedangkanari A"s-Saa'ihuun adalah. ' .alah orang-orang yangbertaubat. .tr] a-.'Sanad riwayat ini mursal tapi bagus.yang ruku.rqt..i1 i i .i '. . merekayang melakukanshaum dan yang sejenisnya.

.. :epqesraq ede:as e.{ nleq-nreq q:adas '1opa1 nteq qpnq tpfnl neqaq ryqun uopn8und n4y . :etplraq er e^{qeq lntfta. trua8\ walupmrynq8 daytsqalalint1 DruDBD uolosawqluaw 3ua/i a/iu4n33unsas nruo4tunpqas3uLto-8ut.tf...{utre8uel >pde1a11p inqa. :LLt I II GgtZ) qelew ruql peurqyqalo eBnI uelele.1 geq)Jrseuet4l-1r.u 1e1 e8Surqas ula.{ Suero-3uero pr4u€ rp ue€eqas qsa6 lpnq-lenq e1a:ar. eMIrlcl slrppq rrep qe[P]N 8.qelpi urelep r..r{rrrg g9Z:Ali)rr) (IIZ\ 1n8unway. r{pllnlnsex.uBued ueelapuadal 1n>iuaq ruerqsep Suero-8uero rqrslaluaru ue8uap eBn[ uerlruraq dnprtl rpefuau uDIp qeq qr w8uap tsue..:e..{upns1e1n'1 t . :nPrlaq EPqes .qad uolrDrnxalu uep 'qp v epeda>1 rr4zp:sq nduer.tuITSNIAI uplresPpraqqlqeqs rur slrpeq peusl sPqqv nuqr rrPp upleJpdsrad 'ureqsnH urq pelrz uep 'qelrurpl nqv ulq r. waFI rualupuzappuadt1opDlafiJ.uaq 'r.qelrl uelep qelell nuql qclo eBnluellede.to uiltltrl \Dlap\dsoL'alsnuuu1o4aM..ral ntpq Sueluru-Sueum:au Srms8uey neqag (qe:um[) reduralaru 1rutm ueleun€rp Bw.1s.{ ure1s1 ue:ele 9uu1ua1 uelselaluatu 'rurs rp e..ueJqspN Suero-8uero ue?uap uedurual qrlnuaur elalaru 'rr.IuDI nlpq qpnqas w4ln8tmd 3uo1o1.... e8r[ 1eL|1.C fitrlr.'illr..rur rgadas nluq ue8uap lnqas:a1 qeruml qepedrual..{ 'uopmml qegy 8ue.tI!szuel4!1V.nlr1p Sued e8n[ uer.{PIPpPdseM. IjlC nInQ 8l Ieq ululuqlel lEqr'l (llsP Z 'I upr qal-r qalJaq delrs deperq:a1 ntu€I r..npq urep6 eduw€eqas uolniplJur lrurq ue8uap qeqrsntu ledepuaur qe1a1e8n[ eue8e uep uenu]IaI eped rseluauoraq 9ue.p.qeq1qeqg-qsy..sseN-uY ?pPuqv qalo uelle.{e..ppspN-uvqalo rlellelea.LIZ uenlnleduelerequraouahl Esed (gg7l....uo) .n11n1tm 3un83trnd sele rp qeqeby Ir.( >pfi...ralD{puaJpI rpnq€ 9rle:o-8ue:o rqrsladtraul uelelueBrnp 'snm1 3ue.( rleq uese.(ue1un qerum{ rp ueq r8ed eped epqes:aq F.{uaurrtreqlyly -c1Z:Llpeusnl4l-lvt uJelep . nltt4lnway seqqv nuql uep uelle-{e.tff i 'qf lrr t\ref"aLfC.qJq eqS . :EIPIPpqPsraq nprlaq u€rpnr. utrytqapaq dv:psdapa4tal wapp gt rrr./g rue1pp wulo1 lquax uluryn (€9) ue{ledeMl4o 800I : Il (620€IoNqrpeq qtt\un I ttdwalayy qeq.{drlv lnv InqV rrpp nuql uPp r.raur edruruou 8ue. : rqpN u€luaruolrp qe1a1 Sued 'l€nq-lpnqrp Sued ueelapuadaq uerefe uenfnl lnserural (rrrp ueonduad ../r.

dan lain sebagainva. Sedangkan artt "Ghulutu" (berlebihJebihan) adalah melampaui batas. ia telah melampaui batas karena tidak melempar batu-batuan kecil. Dan orang-orang Nashrani.Berdasarkan perbuatan itu. yang artinya: "Wahni ahli kitab. dikhawatirkan dirinya akan turut binasa." (An-Nisaa' : 171) Sebabmunculnya ungkapan umum ini adalah (kekeliruan) dalam meiempar jumrah. Dan bahwasanya banyak di antara orang-orang intelck dan kalangan politikus yang beranggapan bahwa memberi dispensasi kepada para pemimpin lebih membawa kemaslahatan dalam berpolitik. Dan itu memang tergolong sikap ghuluww." adalah ungkapan umum untuk segala perwujudan sikap belebihan dalam aqidah dan amal perbuatan.dalam beragama. r n g . Itu semua mengandung konsekuensi. Allah berfirman. Dilarang AdanyaDiskriminasi Hukum Antara KaumElit Dengan KaumLemah Di antaranya: Bahwa Nabi S memperingatkan kita untuk tidak menyerupai orang-orang sebelum kita yang membeda-bedakan kalangan lemah dengan orang-orang terhormat dalam pelaksanaan hukum-hukum Allah. dari Aisyah Radhiallahu 'Anha -sehubungan dengan persoalan seorang wanita dari Bani 218 lqtidha' Shirathil MustaqimMukhalatataAshhabilJahim . bahrva menghindarkan diri dari cara hidup mereka secara mutlak dapat menjauhkan diri kita untuk tidak terjcrumus ke dalam apa yang menvebabkan kebinasaan mereka. Lalu Nabi menjelaskan alasannya.. Dalam Shahih Al-Bukhari dan Muslim.o r a n gN a s h r a n i .janganlchkamu melampaui batasdalam agamamu. Ghuhtw dalam melempar jumrah itu terjadi dalam bentuk melempar jumrah dengan batu-batu besar dan sejenisnva. Misalnya dengan menambah-nambah dalam mcmuji atau mencela sesuatu dari apa yang pantas diterimanya. Beliau memerintahkan kita untuk menyamaratakan sesama kaum muslimin dalam hal itu.. adalah yang paling banyak bersikap ghuluww dalam keyakinan dan amal perbuatan dibandingkan dengan golongan-golongan lain. Sebagaimana yang k i t a s a k s i k a n p a d a d i r i o r . Dan barangsiapa yang bersekutu dengan mereka pada sebagiancara hidup mereka. Allah telah melarang kita untuk meniru sikap ghuluww mereka. Bahwa orang-orang sebelum kita juga binasa karena mereka bersikap ghuluww.

u re8pqas.urDuaur-lprxorlrJl 8urrcd e]rue.ng141tr97 rle)l€das rJer{. :eduelraq upp r?Iar3ru prx€ln 3ue:oas qeles 1€Sueuraur neqaq qpl\l .^{ Suarolrp rpnqel 8ue:oas epe rreq nl€ns..rqeq uolspqaqrp uep ueunduru8uad r:aqrp ue8uap urdrunuad eJed ueIe./i urrp lq1 uD8uqtrt utp unJu)(l ua8uof [gf€I : Ill Stgl oN s]1pe\I'uliu1t1t Suoiual(...ll -aluqsrguaul elaJaru uerpluel eduuq urel Iep4 IreJsI rueg ueeseurqJ{ pMrleq ueiselafuaru ffi rqeN eIplAI 'nlr elrue.peurureqn]N ulnq 'ueTm{€llaqurJru e8n[ nelag uer-un{nq uep r{Eu4qll?Jeles epq e.lst?ue5uuel -18t'. n\u alqpou qlzv ulq prrpglv rr€p 'qerrnr ulq qPllnpqv rJt?p' r.uag ' u r e .2)qeq..3 u e : o ulnd €eledp ffi qellnlnsey rrlnd depeqral ueqen:a8uad rraqruaru qellepll'ue8uepun-Suepunrad l'uelpp uerunurnal rraquratuupp Irpp nTelraq ueqrle.r...'aluuu8u4 3uo1odn1 l t l n d ) p a w r u l q n r y t l u t q q o u l 1 l u T u f i u t a p u a a s ' i N .*r...{uuereseg eduue8r-re1 8uo1od neqaq ue>1e rlsed -n1r uelenq:sd r:ep eluereqrlauraur nluJl r{e[V Hsaur.mqeq uelselafuaru 4r+tm e. :eduepedal epqesraq neryag (rsesuadsrp uplrraqrxaur Infun) Ff r{ellnlnspu prEJrq 1p[pSuaurqplrresn nlr E{rla)'-rJnJuau 3ue"i urnzq1e111 ..{PrualLunpl qalo up)nlelp npl€I unrupN uplJprq truel 'Dlararu qalo uelnltslrp nll nelpl /nlnqec rupl erelue Ip llla up8uelel qalo up)nlplrp lelueq n:1sn[ nlr uelenqrad rde1a1 (neu e83rnq nlpq ue8uap r:eduralrp) r. eertquy Jnqrpeqy.{sre:n[ ueBueyel rp rupg Iellened leruJor{ra+ Suryed nlns re8eqas leualrp urnzlpletr41 ua4a o/ittstu 'tttrJuau (lloqJq .rtal e.u D B u a lt p u p u J a q nlom[ Suoh LlulIVuua] 4uIlV Suupun-Suopwr utr4rySa1 dw 'un)udtu DI 'tftuuatpmqwaru o4anw 'unJuaw suu/i 8uali 4owa1Suato opu afq unulN o1alaw ua8ualtr4lp llrutoqtal Suan apn uqyay :qapfruat1 fusl tuog IDIDS -autqwaw 8uufr nfiu4n88unsasaquIIV Suupurr-3utputrdupa4taI wn4nt1 uaua8untl olwuaru 1opua4nolSua qDpdn 'qztuDsn ruqoM..Mqpq 'rledep rruey 'uelnqeluaqn) up{e 'ntr Iel Ier.:uele{edasal lenq ruIel e{et\'e..:qe.Zuprtpl qelr1 Luplep eurzad Suploas rBeq ueun>1nq upltudep uerlel uer{rruap Sueuaur qeledy :esn61 epedal lernpl uclunrnuau r-lplrl 8ue. :e..{ qe11y eureu ue8uap e:errq:aq nurlele8uaru n1y.i :qe.Ilp Sued ede ue8uap serulas n1r ueselaluad enr.{uurnlnq eruesJaq "lrl uPi)P8al rurPI'r.Zeurz lenqraq Sued 8ue:o 1nlun (1erne1) uerlpl qetrI urulep uelledep ueqe>1 Sued urnlnq uer)nxap qe1edy. qelq urplep ueq{ng-1y qalo ue11rde.ueferrp qelepe eduuerunlnq e. qplDJruelEp urrlsnw qalo DEnfZlg: l gli€ oiuotouad .^^r{Pq'nqu0.nefuau e{arau .6lZ wnt[nH /seulwb.. e1.nrl.... :PtDlraq er P.oN qrppq (i9)qeq'.l9up1ua1e:e:rq n11e[e8u -1epr1.urlsntrAl lep !teq\ng-[v rrqer{s uIqPp { uellede.{uelraqnerlaq elpru i{ IqeN uedepeq Ip eJaptp uep eluqp(e.u ue8url Suolouaur snrer{ Inlun e1a:aru r8eq leraq qnSSuns e1e1a1 .pnpnHIV.rteluaLu -aru ne18ua )epq nplp) €i .

.t 2 t .i1 :..'..Jl L{+r-ro ) ' ' . Tapi kalau ia memfatwakanharus dirajam.(Orang-orang dan nmat sukamendcngar pcrkataan-perkntaan lain yang orang bohong kepadamu...'.).."(. yaitu di antara orangyang bersegera telahberiman"..juga kalamuka dan ngan elit kita.. makamereka adalahorttng-orang Maaidah : 45) "Barangsiapa mernutuskan menurut yangdittrrunkan tidak perkara apa orang-orang Jisik .i \'. mercka nterobah perkataan-perkataa datang belumpernah (Taurat) mengataknn:" diberikan ini dari tempat-tempatnya...!2.\':t.i".:. Kalau ia menfatwakan hukuman untuk orang berzina adalah didera dan dicoreng wajahnya... Maka kami jadikan hukum pencorengan ganti dari rajam.. sesudahorang-orangmematikannya. Maka beliau menjawab:"Ya Allah. dan (berita-beritn) Yahudiitu) amatwka nrendengar Yahudi.1 ) ..tit ."(A1Allah.."Maka Allah menurunkanfirmanNya: "Barang siapa yang tidakmemutusknn menurutapayang diturunkan yangkafir..' -/.| '?.." Lalu Nabi ff memanggii lelaki itu dan beliau perintahkan untuk dirajam.i:. . =-+l1J.i [... 7. j-.. ..s'. dera sebagai akulah orang pertama yang akan menghidupkan kembali agamaMu.". janganlah hendaknya kanrudisedihkan orang-ornng oleh (nrempcrlihatkan) kekafirannya... -:_>Sw'Jrur .*..rp:/.Merekn likn (yangsudnhdirobnh-robnh nrcreka kepadamu makaterimalah.t^fJ' ../ .lr..'-1 . dertgan mulut mereka:"Kami orangyang mengatakan (juga)di antaraorang-orang padahal hati mereka belunt beritnn." (Al-Maaidah : 47) yang Allah.jauhilah..'ti ) J.t alir.i't tti.'"1 .u 'Ut -<jlq . mnkamsekaitu adalnh 220 lqtidha' ShirathilMustaqimMukhalatataAshhabilJahim ..at-.i).11 Jl..'. Maka turrnlah firman Allah: |.t -.'.makamerekn adalah tu) "Barangsiapn memutusknn perknra nrcnurut yangditurunknn apa t[clak itu yang zhalim.Al-Maaidah itu orang-oang AIIah.. "Hai Rasul. maka ambillah fatwa itu." oleh ) (Al-Maaidah : 41) Seorangdari ahli kitab berkata:"Cobakalian datangi Muhammad.-5=4."tt . =AJ I i ?.'rr9 J*".r-UI -... '"r'fti*:l:'./ :.te 'ru '.rq 4 ayu]* *nt.hukum yang akan kita tegakkanatas kaum yang lemah.

vet'fsy qalo uellede.u-raqlqeqs-qsvtvtegP rxllsnr{ uep uerl{ng-1y epedal rur lelel.^.le.lep.t l I(g) strpeqcutzragepBr..PIp Suel ueSue:e1 ue8uap ue1ln[uElIp rrn uprpque33ua..\^r{eq uP)'lISDllpurBuau PBn{nll IeH ' u P S u e r P Ie { u P P e up{snleqguaur 3ue.{pwrulzgI1{V uep rpnqel Suero-8uerg 77g1: yyl(9671)o1r1 qElDlluelep ue11ede.Ee'I.Lu E.1 prlseu re8eqas DIaral.(uSueJellp qeqas rppfuaur 'elrI ujnlaqas Suero-8ue:o upeselqa) uEIednJ3lu 3ue..ur:1p qalo lnlellnLt uie.r1r ue{}eqsluaru-40 n\out1ry.Ll€: I (zg9)oN slrpEH uu]lll\l salv la p sDw er.{eq tedep delal 'nlr ueienqJad eluSuerplrp uesele upl -ednraur Er nplv eduguprplalu qellv enlleq JoleIIpuI u€p PPue] IeB -eqJSnlr DIaJau uelenqJad E.{ eBnI ul]3unur 'ueguErpl Edulnqurll qeqa...N -46o4a4ngoqas n\la4tuaguau tlulri \u V ulin4n88unsa.ue{e:a1119.u qrTpr{sSuero-3uero uPp IqPu-rclPuuernqnl upIlpPluau Eserq 'uPIrPqtuPSSuaur qellnlnsPll SupJo-3u€roPMLIeq BlrI Lunlaqas ffi 'p!{s. 61 n8ut\utaw uDBuDtt qeq. 'ppqBsraq nprlaq :u.\{r.'prfs€ur Ie8eqas uPJnqnl-uernq -n{ uelrpPf uerlP{ qeluP8ue1.{er*l:rp Sued e8n[ uerlruraq .{uaur p. :plpyaq €r e.1y.{ I€q qelepe runrxn €reJas elaJaur uelenqrad '1nlaq Sued undPuplAI /ruinllerxlp rqrslla.lnl u0l1pD nrBaqes |suw uup bp)aw ua8ullbltp 4tl04s SLtuiL)-StLoto qau ofid u nqny ru8oqas -uunqn4 uulrpn[uau 4ap1 auDl rutlpq]s Suun-3uu[o olill\ng.gunsas 'qapugul 't\lplap uatudt nguqas n40g nqv fEuorcl \alll qn8Suns 'uuqaY anluo uop filD 4apq \rtrlaPx aliN Nldp uLtrual lltlluoSuatu -L!lsl'la4ngoqas un1att11 p73uu3ua1uLpPl ugn[ atq auoutl\Saqas't1f..p] uejuere-l uejtnqasrp EW -Zfy: llJppr.{y .. Jnrnq us?uap llP.\.(s urelpp lnlunllp 3ue.uurq urrlsn11qalo r. qrzv urq eleglv rrEp 'qer:nt{ uIq qellnpqy :n1e{r.{ur1re Sued putn qeu:ad lpJp.38unsas [uala utnpl quluttBua tlapa8u1 p1 [' uonqvl-ut tn.1qeqpnpnl/-/y 71-.IZZ wnlnH $euwD.r'rr1e1Suero qrunlas )nltm nlepaq ntrr 1e.:(e>1eur) .u e8n[ npllag .i uplnlpl ptI{ Inlun lnqasral uelenqJad p.eeseN elgnx-lv egn{ eu€ureSeqas -uv qalo uellede.\ qeq uBIlJagu -ad Sunpue8uau IuI 'nll luadas lenqraq Inlun ell{ SueJelau nerlaq pMqeq 'uelspgauar.4{\rlo \lE . 'uL1tlD4 u\lull uap p4ap uou2l tqutsuaru Inlun'Llullv upadr4 trtp sudalaqn4y..ulsl-rl qalo uo11el r.( pr[seru rpgpqas u€]nqn{-ueJnqnl u€)Ippfuarx e.qeq 'llp(eg-lV qelllpqV urq qnpunI r:ep qlqeqs Luplpp txITSnl\[ qalo up>llp..{uad r€3eqas rrq8unt.qetplruelepr.lr -p.^ urnlaqas rrpt{ F{.{sv Jnlp!qnLt LUPiPp ueuns-sv \nelgprarsJel-iv qplDl luelep r.p esey11y. lqeN:e8uapuau 'e'{u n)iv..srlnuaJ .r'p e:trtr^'1-1y urndelSunrp 3r:el qradas'uqsntrnq n1tya4pt'g elueq nn strpeqnrlsnl piuueeleiuol uplllurap qepppq lpqpped'n4uo. n uDlD{DltlLtuotlu4 SrLtuoplu t:'r[r a/in!]..

. karena mcrekn telah rncnjnLlikan kuburan-kuburanpara nabi mereka sebagainnsjid. pelaknatan orang-orang Yahudi.o r a n gy a h u d i A o dan Nashrani. 3.. Mcreka telah menjadikan kuburan-kubJran para nabi mereka sebagaimasjid. . bahwa Ummu Salamah dan Ummu Habibah menceritakan kepada 1.(. . bahwa Hurairah Radhiallahu Rasulullaht9i bersabda: tf-itit . Hadits No ..(1700)lll : 1322.9'rt1. dari Aisyah dan Ibnu Abbas Radhinllafut 'anhuma. seperti yang diungkapkan oleh Al Mizzi dalam . . t Iadits No. Ketika wajah beliau sudah tertutup semua. " t t Dalam Shahih A|-Bukhari dan Muslim juga.135 . Dalam keadaan demikian beliau bersabda: "semoga laknit allih aras orangorang Yahudi dan Nashrani.136) I : 532.Larangan terhadap perbuatan tersebut.oadahal tidaklah demikian kenyataannya.132)I : 532). bahwa mer&a berdua berkata: "Ketika turun wahyu kcpada Rasulullah H (s".. hadits No.ll :22. 222 lqtidha' Shitathil MustaqimMukhalafataAshhabilJahim ."l\ Dalam lafazh Muslim: "Senroga AIIah melaknat orlng-lrang yahudi dan Nashrani.3) Drrirvayatkan juga oleh Al-Bukhari dan Muslim dari hadits Aisyah..uru tiba-tiba) beliau menutupkan baju beliau ke wajah beliau sendiri. 2.. Justru hadits ini hanya diriwayatkan oleh Mus_ lim.." Beliau memperingatkan terhadap perbuatan mereka. amat banyak diriwayatkan dari Rasulullah ff. Diriwayarkan juga oleh Muslim dalam kitab Al_Masajid bab (3) Larangan Membntgutr Misjid Di AtasKubrr"a.ahadits No. Diriwayatkan oleh At-Bukhari dalar.(531) l:377.(20) t : 376 Diriwayatkan oleh Muslim dalam referensi seperti sebelumnya.. Dalam Shahih A|-Bukharj dan Muslim dari Abu 'anlu.kitab Ash_Shatahbab (55) hadits No.yang disertai dengan .(530).p enulis _Rnhimahrilah_ menisbatkanriwayat ini kepada Al-Bukhari dan Muslim dalam .. karena merekntelah menjadikankubtlan-kuburan Ttaranabi merekn sebagai M a s i i d. Diriwayatkan oleh Musiim dalam kitab Al-Masaji<t bab (3) Larangan Membangun Masjid Di Atas Kuburan .4|-IIudud.(.'Ash_shahihain.' dari jalur Abdullah bin Murrah.. Diriwayatkan oleh Muslim dalam kitab .Tuhtatuj Asrraaf. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dala i-\krtab . dari Al-Barra nin Azib Radlrin llahu'anhu. Sementara hadits dalam kitab ini adalah hadits No.Ash-shalahnab (55) hadits No.(530) sementara hadits dalam kitab ini adalah hadits (21) I :377115.a!t1 t'j$t ht Jir! " S e m o g a l l a h m e n b i r r a s a k n r rr a n g . beliau segeramenyingkapkannya. ab (6) Merajam Orang_orang YahudidanAhli Dzinmah Biln Berzl:.

. (qe1ue1e1e:) lis.'uespr..'Z€ .{p.q!qeqs-qsv.n-euefuIlz qelrl ruplep r.EZZ uernqn>t e p seylunbueqwey.lltlltlsu>L. vrElep oN wnoy fug tnqny t4ualirzuay.. eduqelr-4 urelepperuqv u. qplrj urelep lullsnl l qalo l]8n[ ue11eie.ulrq1 -eda1 ueln[n1rp spgal BreJasnlr ueSuerB-l 'qal€qs Suero uernqn)i sptp rp prfspr.l IzpluulI-lv uep glz : III (9€Z€) slrppq a1uo16 uDlnH (BD qeq.'{e.. n\DIIa pD>I scqqv iiuql uec :plD{raq er e.uunguequrar.rrriuHlyluplep etolJaq -qa11n\ulut4udt\reqlv-Iv i9L). /uellP.1 uo14a1oEath61 I OZt) oN strpeqI {rl.. -qesraq# qellnlnsEd DIet{ e"{ur..2!-euel-1v.tr rutnqny nt13uoqu.a...{ slrppH.1 utqufisny.1 GOI\ qeq. uep (992).ueseq slrpeH.{eq 'aliu (" 40llv lsls lp 4illP{Dn luTDl-p\alas q0ppo nll o4enw -uulop lp uasDlnlfi3tqaq lrnquau a8n[ u4an1t1n/iuuanrqnl st)totp plsau uDltttp o4JfiLu'lug8wuaru3u i alanw ua|uupl tp 4apqs DluldlnalL) aqauq Suatoasupa ufqada Sua/i'unDl nlrc LLUlapa :ep alararu tfiutpr88wtsag.I ueJnqny selv unbuequrow !OpllsEhl lepll reOVueleouuod .6tZ I Lpeusnn-J.rcLul qalo ue11ele...le-1 9lt (E) qeq.. lur :eleiraqnerlaq nlEI/9€l : Il (ozt) oN s}rppq ptlsoytl nSoqag uanqnS uu4rpoluay. lnqrsQl uurnqD! sDlalp ndwtil-ndual uap fi[sotu uDlrtrpuaut3uafi Suuto-3uato uap 'nqnl nlontzuiw (b!t1s)Su\li uJruom-aluampbppLtl ffi ll.epaul-lv..^^r..r'rrq .e1 uerSeqas edueqtmrueu.r-rrrgeies eduqze. :pleIr3q nprlaq lpdp.. : 1eq11enpal 3ue-.prtesehHv.gg : 1(glgl)oN slrpeq.\ul1 e.u urelEp qplrl r[{p rednraduaur 8ue.r1tqa[ olry 4cqudy (W\ qeq.'{ ueung-sy nqer+{sy qalo ue)ilE. :Elelraq rut rzplul[-lv u]Purl (qelet{ nuql upp rzprurrrllv 't.ad epeda{ ue)infnllp 'lut m nprTaqrrep lpDlel sngrTe]as upl€8ura.ra3 (erdorqtg) qedseqeg a8au rp ler{l elarau r..14n1up pfuaty (6tr)qeqzleueflv qelDi luptep dapa4taluaSuatol3uu1ua1 4rua1r11wna1 qele11nuql qalo eBnl uo11eie.r c.JeIeqs-qsv.. ... qetDl \uelep ueq{ng1v qalo ue11e.ErlC..4.arupflvlLeqo uelep uuleluduaur rueqv'Iv lt€ .lr..ulrtq 96 .t1.€seN-uv 'pnMBC nqv) tedrua 8ue.rr:161 EagI fZ9 tg usoy.r..Swe[JnSgoqg listwo4tp tltel..rlqrqq nlatu/itzusy.t6 : Al utunElx suly tg tt.Mrrrp trqu1.pespN-uv qaloue{leIe^^uIC.LgZ.{e.....f.eB pr41 :919 Ieq (I69b).l selv uebuere-l (60r9-8ors90r9) e8n(n1€aq 'e.{ ueepqtad-.^lr EdPJaqaq urelec .ra4 tre8ue.1wu1 ndual lbnqtuawdopD\DJsuta\ uDXull)I.T tto8uontT (IZl qeq.'q!qeqs.eqg-qpy.{ uelenq..9l€ : I (gZgIoN sllpeH uprnqn) selv rC prlselq unSuequ.uelEp iedppla+ 8up{ uesqnl rtsSeqraq rp uPp lnqasJal Plarag uPr{Ppural Suelual u€Iuluaruaru enpJ3q plalal uelnqas ue8uap leualrp n+r e[a.qelr>.{utrrel Suedr:ep qrqoqseurepad .qeFqs-qsy..t r.t!pl!.{purad8lrpl e[ala8 qenqas Suelu3l ffi qelln1ns€U . qPlrx urelep pnMpO nqv qalo u e11e.

da perbuatan tersebut. makna yang terkandung dalam hadits yang marf itu 224 lqtidha' shirathilMustaqimMukhalafataAshhabit Jahim .Dan sekaligusjuga menjadi dalil agar mewaspadai berbagai bentuk perbuatan mereka yang lain. Dari jalur vang sama juga diriwayatkan oleh Abu Ya'la dalam "Musnad'rnya (32 : 2).1) dari jalur Abu Ya'la. dan jatidirinya tidak dikenal. Sesungguhnya salam yang kalian ucapkan. Namun begitu. Beliau kemudian mencegahnva seraya berkata: "Maukah kamu kuceritakan sebuah hadits yang kudengar dari ayahku (yang ia dengar) clari kakekku. bahwa banyak kalangan umat Islam ini yang ikufikutan membangun masjid di atas kuburan-kuburan. akan sampai kepadaku di manapun kalian 1. atau menjadikan kubr: ran-kuburan itu sebagai masjid. meski tak membuat bangunan di atasnya. Menurut hemat sava. Al-Albani dalam ''Tahdzirus Sajid"hal. Kedua perbuatan itu diharamkan dan pelakunya terlaknat. imam Ahmad dan lainlarn. Lalu diriwayatkan juga oleh lsmail alQadhi dalam krlab 'Fadlush Shalath Alan Nabi'\89 tl). telah bercerita kepada kami Ali bin Umar. Imam Syafi'ie.At-Thqrieb". dari Nabi S bahwa beliau bersabda: "Janganlah kalian jadikan kuburanku sebagai tempat perayaan. Yang tak bisa dikatakan "selamat" dari kategori sebagai perbuatan yang dilarang. 140 menyatakan: "Dikeiuarkan oleh Ibnu Abi Syaibah (lI :83 : 2).lelaki mendatangi sebuah lubang yang ada di dekat kuburan Nabi S lalu ia masuk ke dalamnva dan berdoa.1:L5. seperti oleh para sahabat Imam Malik. dari ayahnya dari AIi bin Al-Hasan.Juga terdapat berbagai atsar yang tak cocok (karena terlalu banyak) untuk dibeberkan di sini. Diriwayatkan oleh Adh-Dhalva' dalam 'Al-MukhIarah"(. Hanya di antara perawinya ada vang bernama Ali bin Umar. Kali ini bukan saatnya untuk menuniaskan pembeberan hadits-hadits dan atsar yang berkaitan dengan h a l i t u .rga diriwayatkan oleh Al Khatib dalam '14l-Mawaddhih"(Il 30) . OIeh karena itu ulama As-Salaf dari kalangan para Sahabatdan Tabi'in melaranp. Demikian jr. K a r e n a s a s a r a np e m b a h a s a nk i t a a d a l a h u n t u k m e n g u l a s kaidah-kaidah dasar dalam persoalan tersebut. keras berbagai perbuatan yang dapat menggiring seseorangkepada perbuatan haram tersebut. telah bercerita kepada kami Yazid bin AI-Habbab. ielah bercerita kepada kami Ja'far bin Ibrahim -salah seorang anak Al-Jannahin-.JaJur sanadrya bersambulg kepada Ahli Bait. Kemudian sebagaimanasudah dimaklumi. pengharaman perbuatan tersebut telah dipaparkan oleh para ulama dari berbagai madzhab. Sampai-sampaiada riwayat dari Abu Ya'la Al-Mushili -dengan sanadnya: Telah bercerita kepada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah. bahwa ia pernah melihat seorang . berdasarkan keterangan yang kuat dari sunnah Nabi ff. Demikian dungkapkan oleh Al-Hafizh dalam . dan jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian bagaikan kuburan (yakni tempat yang tak pemah dibacakan Al-Qur'an di clalamnya).

:plueuaq uprpnual nerlag .asJa+ slrpPH {r. .r rp eperaq Suepas nerlaq nlr elel ue)i8u€pas 'n1g88ueuaru nprTag'uprnqnl rp nlleqrTaur r{putad nquo. Llg lll)..peusnry1.. :IIZI : (\ZZL).p{es snJrzpqel.9ZZ uunqny selve ptlsery un6ueqwary ue6uue'l :uedex er(uu:e1ep ledep:a1ippq unureu 'epeuas8ue.lnuql uDp ( ll : €8 : II) qpqre.{uriunq'dururSuel qze.. :ElPlJaq nBrlag'ruelelU .{uqn88unsa5.... nw arqptrd nQllerdl IQV ulq IIV ulq UPS€Hlv urq uEseH rr€q nl€ns.^ r{pq llaqns lqv urq Iraqns rlup)i pppdal uP reqeSuaur q e l s l / p p u r u p q n t t ru l q z r z v l n p q v r u e l e p e d a l e l r r a r r a q q e l a J :eIv-ueuns urelep rnqsu€l4l ulq pl.. tt! qeqs.'ueleru npuj runlaq nIV :q€^leluau n{V rxPIEru uPIEr.^{qeq 'ueIele.{uqn88unsa5 nlepedal 1er'leleqs qe1ue1 -dern 'prfser.'etsnlepuv rp epEJaqSued e>lararu prplup eluepaq €pe IpI €ppraq nuel undeuelu rp'nleppda1 r€d -tues ue{E uprTpl te^^€lpqs e... ffi rqpN pppdal uples u€{dern -8uaur 1n1un.. rxeles .. t 1 t 1 a 4 1 1 as o H l v l l v . luelep q€urpznrD. ! : u e l t n q r s r p 't ur w l e t o r r l q p p n s3 u u { q e l s e u u r e l e q rueqly a .UesJaq deluesraq {nlun quurqlpl qetun..e1urSuap n4uu.i5 nerlaq Eupur lp 'IbI 1pq..Jeuueqcnwlp.. u elep u e1e1e. :uP{lnfu€laru nellaq uelpntuax ue{rnfuerp nrue) nreq 'prfser...{S rqy nuqy epedal eduuelleqsruaur1tr1. '(*..{uau -IV . :e. uelep bezzeg nuql euas (l : IIZ : AI) rrlesv nuql nlpl '(gVi LI).nlp uirlpt'dqEJrcJnHnqy tr9g:y1elu rrep ruElppperuqv uep (ZfgZ)pnMeC nqv qalo eBnlue11e. :rd€BBupuarxnErlaq p)pl^l ..Zuernqnl rp €peraq nrupl pdeua). rrep 41dnr ruel rur uelnlaqurad .{eliur6 :euaq 1....u qpllV pduqng8unsaS "uernqnl uE)rB8€q uerTeI qerunr-r{punr up{rppI ueqDl ueSueI uPp 'ueBdBrad ledual regeqas n>luernqnl ue{rpeI uellel qplue8upl.gtry.ure8pqas €IaJau rqeu pJed ueJnqn) uolrpefuaur qela] Dlaraur uuare)l 'rpnqel 8ue:o-8upro lpu)elar.{uau IIIPI I ureurl }eqpqps ered uESuelel upp urel-urPl uPP Peuqv ruPruJrlJadas ruPurl PrPd 'nlr qeqas qalo ueSuap rurs rp Sued nr'ue1 G . rureII V q! qeqS.{uurples ue8uap e.u PlDl rrPru'qPlrurs a).../eleH urq lIV q!peH.pldpJn8uau nele).p{eg snnzp{pJ. upoaquoilol undououtp tr1tpu1a1 odwusuttlu r1l1 tlwlomolmg olittqnSSunsag 'n4opula1 pmuprls rloytorylotn np1 uaoliotad tt8tqas bftbrtqul ut4rpa[uaw 1odwa1 ttup uutloq uv4n1 4aluo8uol rtutnqrqtutuqas 4awnt 4oruntuultpo[ueuutnlq 4tluu8uol .x {nsprx nu]Dl .. :slplJaq pr p.ES qalo e8n[ up]l€demrllcl 'edulrJrplp]snur ruplep qzrlpH-Iv rsrpbpwlV plqeM Inpqv urq ppulrueqnl^l r{alo ESnf uelrPnlalrp +nq. el. edueop uelpp ereluprad/qplrspm legeqas ffi npqaq ue>{ -rpeluau Ieprl nel€ 'rqeN depeq]al p.(qzeyelue8uap (tr699 rp '..rplrpef -uaru uep !e1qr1 depeq8uaur er edrDlppuaq plpru 'poplaq )iEpuaq eI ntr qelalas 'nertaq epedal ueldernrp >1e.. :qempfuau nIV .(ueop €rplue qesrdral rp8e 'pdurlre) pduur) qelaqas Ip ffi IqeN uprnqnl r...{e1 Suel ed€ nellaq epedal updpln uolredueluaur nlel rq€N selB urelps ue)idex8uaru SuproasJs Elrq€de p.'epeJaq . -. :pp -qesraq m qEllnlnspll e.. ruelep Freqlv-lv e^ulnlrjaq lle)i rqy nuql uep edulrxnuou uelelprleqr'l rijesv nuql uep qeureznq){ nuq 'qeqre..

Namun termasuk hak kalian atas diri mereka. Dan kalian halalkan diri mereka dengan mcnyebut nama Allah.. | | dalam hrdits yang menceritakan Hijjatul Wadaa. Beliaupun mcngendarainya hingga sampai di tengah suatu lembah. bahwa ia l\ berkata: ". beliau ff menghalau unta beliau Al-Qashwaa. dari ayahnya dari Jabir. bagaimana kalian menjawabnya?" Para Sahabatmenjawab: "Kami bersaksi bahwa 226 lqtidha'ShirathilMustaqimMukhalatataAshhabilJahim . Di sanabcliau menyampaikan khutbah. Kisahnya. lalu dibunuh oleh Hudzai[.ketika matahari tcrgelincir --yakni pada hari Arafah--. yaitu Kitabullah. ia pernah menyusu di Bani Sa'ad. Dan darah pertama yang akan kuhapuskan adalah darah Ibnu Rabi'ah bin Al-Harts.PASAL Beberapa Pelajaran yang Dapat Diambil Dari Khutbah Agung Rasulullah #g Di Padang Arafah.. Apabila mereka melakukan hal itu. mam Muslim meriwayatkan dalam Shahih-nya dari Ja. beliau berkata: "Sesungguhnya darah-darahmu sekalian dan segcnap hartamu sekalian haram atas kamu sekalian. Mereka juga memiliki hak untuk kalian nafkahi dan kalian beri pakaian yang layak. selama kalian berpegant teguh kepadanya. segala sesuatu yang tergolong perkara jahiliyyah sudah berada di bawah telapak kakiku ini (dihapus*d). Sesungguhnya kalian mengambil mereka sebagai amanah dari Allah. untuk berangkat. sebagaimana haramnya (kemuliaan) hari kalian sekarang ini. di bulan kalian sekarang ini dan di negeri kalian ini.Bertaqwalah kepada Allah dalam memelihara istri-istri kalian. maka pukullah mereka dengan pukulan yang tidak mencederai. Riba yang biasa dilakukan di masa jahiliyyah juga dihapuskan. agar mereka tidak membolehkan seorangpun yang kalian bcnci untuk tidur di atas tempat tidur kalian tanpa seijin kalian. Darah vang tertumpah pada masa jahiliyyah sudah dihapus (dimaafkan pelakunya) sekarangjuga.. Semua riba itu seluruhnya sudah dihapuskan. Di hari akhir nanti kalian akan ditanya tentang diriku. Telah kutinggalkan bagi kalian pedoman yang membuat kalian tak tersesat.far bin If | | Muhammad bin Ali bin Al-Husein. Ingatlah. Dan riba perlama vang kuhapuskan adalah riba yang dilakukan oleh Al-Abbas bin Abdul Muthallib.

{ITlqeI 'elun lola srqeJaspduaq qnunqJal uelpp plBfuasueleJua8 umlm{ e8n[ 8ue.{ueqas"qelue)Isles 'tIl[V €4.roas eieluauras ./vtecnqv qalo uDllede^{ulp 3ue.lararu PsPlq SuBl uBedBrad -u€pdpJad e8n[ lnser. 1 e 8 a s .{a1 lnrnuaru 1e1eq deSSuelp Sued epuaq €uPr{ uep (emtt) qe:ep qpleseur 3ue1ua1ueererrqr.{ Suero uP\uelsla{ umlaqas /r..ral ...Ingnqy uep peruqv uePpn. : n e l l a q p q P s r u v r. qel.{ qeldqrqef eseur rp ueeselqal PJPIrad ueqlaBuad PualPX ulel-ulPl uep SuPlad :qplppp qed.( eqrr q:adas -uqe.!!egiv.u:al /.x IP uE uerBeqas ue8uul rp eperaq 8ue.{rpqet eser...un{lp nll qelalas uelp -plJru nlel neqag -nura)i 'uE1 e8q 1e.u Inlun nPlP ede.'uelnJ ee. .{{EqIp Ppe:aq qela1 qel. ' .{ttr.reSuaur nsllaq weJaq ue)ng edtqnlunuar'u nlua+ral lnlun BIaJaru 1eq re8eqas edurunlaqas Suero deS8uerp 3ue.i weleP ullsnt{ qalo uDllEIe. leqasPu ]luP{ llaqurau qelal uep e.{ueq Suero riere a1 eduuellnftmuaur lrq\xes 1€ue1 sele a1 e..{ Suero }elrp 'rfpq ]rseuetu Itladas ruPIsI lP..{ e8n[ uer.rcpsBrqa{'qPd-..{rIrtIP( 'e.u 'rnqnzc lPleqs ue)nl npllaq lnqasral leuebr uep uezpe elPlu€ (l Iepq 'leurebr uep uPZPPuP{SuPpuer.psEN-uV /pn.MIrrC edurunlaqas D{el ueleleJ urelepuelunlue)lp r{Elrl PBnl qrltuau 8ue.mdqsalu ueeserqa{ ele8as qelePP r{edllllqP! eregad uogalDl {€pq Sued e>laral.{e:as plelJaq n€Ilaq PIeIAl .uEIsIe.{ Suero e8n[ 'qe.Irp) e e r u l : a d 3 u o 1 o 3 r a 1S u u l n l e n s a s e .{ 'umun e:elas ere> ad uepos:ad ede:aqaq ueYn8nSSuar.^(sndEr.{qerre. Bue.Plel eduurelep rp nIDIe{ {edPIal qP...{rIqeI >1nseur...'lsp" Jnbn^{ ledrxal Ip ledruPs Pggur{ ll€qula{ Pdu€lun npllaq leleqs rPsnsa5 undede (q€truns) lPleqs uDln{elalu rPrepuo8uar.uad upIuP{auarx nPllaq nll r-lEIa}aS 'edrrurel eJpllad re8eqraq uep ueln{el e.{seu urnlaqas qef..LZZ qelerve qe rynseA uep Lleqtny uerelepd I 068.{enr:nryed1en€uad ue8tmrpuaral uerlltuap untueN leua{rp 1eprl Suef lMelad re8Pqes rur slrpEr.{ur:e[lelSue8uaru e.raqaq uDllnqasrp qelalas uesnsnrflSuad reSeqas uellnqasrp rpel esrq sple Ip tnqaslal IPr{-leH qnlmqlal 3ue.u PIeBaS lns€rulal rxelq Ini€lp lepq 3ue.IrPds qalo InIetp ere{od >pseuual lepp eBn{ r{plal 8u€d Dlaraur r.{rlqei espur rp qnunqral 3u8.{ rlally. :{e. ptqulatu 4nS8urts epe 'lraqns eupuraq e-.{uue>Iuu -nuaru qplal ne18ua'nru-qqeu qeleslr uPlledureduaur qelai ne13ua .{.{usluatasuPp uP){JPu -aqlp Suel upurp(ud Inlplaur nele'qes SuPd qaq lenl gep leseraq BuPd uelnlunl Suelnrd 8ue1nq eueule8eqas )epll Pduumlaqas Pu€uneSeqas neqaq qqal 8r'rcd PJB{:ad-ero1:ad e33urqa5 lnserural iPpq nlr uelrngn8 'rqr ere ad-e:e+ad uoirnfr..uerad uep r.^{e6nqy 1e.lRuaq 'r'uelsl mlelp 'snsnrf{ €reJas PiuguelElaru iepq urelq l.{ 'ue1ng ee ..688: II (8lzl) oN s.{u8uelep nele 'qnrmqruad Is upruelslal PsPru unlaqas IIPq '1e1e:e. :e{aJaru uEnJas qJadas 'pIar3ur uees€Iqa{-u€esetqal u€P r{BpEqI€JPf.Jpeql4o nlnsallt[oHGi qe+.

Dalam 'At-Taqieb "ll :327 dinyatakan: Syaqily demikian pengucapannya yang benar. Semuanya tergolong perawi terpercaya. ' ab..Vll. namun sebagian dari isinya memiliki beberapa penguat yang dapat mengangkatnya kepada derajat hasan. juga bab (27) Diharankannya Membuat'lhto VIlll: 14.adalah perawi yang terpercaya 2. Lalu kuikuti. 1. kecuali orang yang mempunyai kekuasaan. Ia lalu bertanya kepadaku: "Apakah engkau pernah mendengar periwayatan-pcriwayatan Abu Raihanah?" Aku menjau..I: 197." Abu Hatim mengomentarinya: "Layak diambil haditsnya. Ibnu Ma'in mengomentari Il. Demikian juga halnya dengan wanita.(4049) IV : 48 .ab. Demikian iuga dinyatakan dalam 'At-Taqieb"lI: 95: la perawi yang terpercaya. melarang mengendarai macan dan mengenakan cincin (stempel). seorang lelaki dari negcri Al-Azud. Beliau juga melarang seorang lelaki memakai sutra di bagian bawah pakaiannya sebagaimana yang dilakukan orang-orang Alam (non arab)." Ia berkata: "Aku pemah mendengar Abu Raihanah berkata: "Rasulullah ff melarang scorang wanita mengikir giginya. Mereka (orang-orang Ililya) memiliki ahli kisah (semacam perawi hadits) yang bemama Abu Raihaanah. atau mcncabuti bulu alisnya. "Bclum. Coba lihat biografinya dalam ''Ihhdzibut T:thdzieb.*.ti!1n Sutera hadits No.49). atau mentato tubuhnya."r) Dalam sebuah periwayatan Abu Raihanah disebutkan: "Aku penah mendengar riwayat bahwa Rasulullah S melarang. 228 lqtidha' Shirathil MustaqimMukhatafata AshhabilJahim . Diriwayatkan juga oleh Ibnu Majah dalam kitab AI-Libaasbab ( ..Ibnu Majah dari hadits Iyyasy bin Abbas bin Abul Hushain Al-Mishri yakni Abul Haitsam bin Syafiyy. Derajat hadits ini lemah. yang masih tergolong Sahabat Nabi H. Diriwayatkan juga oleh An-Nasa'i dalam kitab "Az-Zienah"bab (20) Mencabuti Bulu Alisyl|: 143.. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab^ya'Al-Musnad"lV: 13-4-135. bahwa ia berkata: "Aku pemah keluar unfuk shalat di triya bersama seorang teman yang dikenal dengan nama kunyah (sebutan) Abu Amir. Beliau juga melarang scorang lelaki tidur dengan lelaki lain dalam satu selimut tanpa diberi batas.. Beliau juga melarang hiasan sutra pada kendaraan tunggangan. 3." Hadits tersebut dikenal dari hadits Iyyasy bin Abbas. yang diriwayatkan oleh Al-Mufaddlal bin Fudlaalah dan Haiwah bin Syuraih Al-Mishri dan Yahya bin Ayyub. seorang lelaki dari Al-Mu'afir. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dal arnkitab "Al-Libaas'hab (8) PenrlapatTentang Itratlgatl MengenakanPal.(3655) It : 1205 namun hanya sebagian lafazhnya.17)Menduduki Pelana Sutera Bertutul hadits No. atau menjadikan sutra di atas bahunya seperti juga yang dikeqakan orang-orang Ajam.l Hushain melanjutkan katakatanva: "Temanku mendahuluiku sampai di masjid. dan aktrpun duduk di sisinya.yasy: "Ia perawi terpercaya. Imam Muslim juga meriwayatkan hadits dari Iyyasy bin Abbas').

qnqaduau slrpeq rlqp resaque€eqag :ruqlnbmeq-py qalo uelplu>lrp-.(rmpq srdq 8ue.ua. :ue)letp.reseq eped unlnH ..raq uereled stua[as) ummn[tn rolpruau] unlp lepll nIV.6ZZ wDtnH$uua1 'p.{rqele. lp)ad rdpl 'eluneq ue8urr 9ued qelppe plru€M uergue.elg urq urestrpH-Iv.!lpJ!s!o Inlun up6ueJaloy 6ueI nlensssrselequa4Inlun qelepv 'leJlsqenqasueo e{u.e.{ ede rrep ueq..a{u etuua}rp t\lepcf .{urp .raSuad e8n[ uer4uraq nll lleJtsro 6ue1seleLrsdushl lepalos uelng .r n€llaq n1I qeqas qalo 'e[es n1r ledrual enp eped 1eprl ."tuupr_r 'lqrpas qelunf urelep e..n1 -IV uoleua8ualu uple jppg . rpznly r:e[e111yrrurv nqv qeiepp eduurey Buel .l egn{ 1epr1.rreq nqy qalo ue11e.r..{ urel slrppr{-slrppq lelueq euarel rsrs nlps Ip 'qlllJ IIqu ueledueqal qalo nueqpdlp lllns le8e rur slrpe11 {nsEurlal Enpraq Plaral I 'slrppq nlps rrep qlqal rxrlsntrl uep rrpr{{ng-lv ueleder*r:ad:aqruns rpe(uaruqeu:ad (rrury nqy uep dlqe..I tedep Suel r^iPrad q€lepe eu(eHJV. :epqeslaqm rqeN emqeq 'urpqsnH urq upelul upp 'ueseH-lv uep .u..{ erlns eped nlr ueurpr€r{al nelol puale.rneqsng lnqy undepy 'nlnqPpJal PruPIn EJed .(uBu:e..itr .'e:gnsue8ual:aq 3ue.{uueermSSuad 'lnqasJal lqrpas 8ue.:ue1de13un8uau.qnsueleunSSuaur edrrue1 -e:eqa>1 uSSurqas -qaloqlp uel>1nfunuaur 8ue..uas ftg qellnlnspgpmqeqnlrpA urpl leq epedal uelqe:erpsnrpq p.qeqnn:y 'qrqeqs Sued ppues lqv ulq pr.*.r e..t emqpq 'qepe9q.{ qelepe r1eya1 lpnl unrueu ..nrqa>1 n1r'.ua.ue[e 3uero-3ue:o sprpl rrr) ueSuap eduueednrasal eped yelSued:aq rqr ueSuereleSSurqag(qe:y uou) ure[y Suero-8ue:oled -n:a.uqeq 'qepe8urueq E.qppelpo iJep ..rpp} 1r4pas Sued prlns euarpl u€{nq'rql Ieq euarpl efuuelure.qaubeJ-tv.rey .{uaureuarul 'edrmqeqsele rp nple 'eluuereled qe.lft."urefv SuBro-3uelo uplnlelrp Suel ryadas.uereled 1nq -uaq eya8as qndrlatu unrxn leJrsraqedunlual uelep e.m runel ue€ue..(le1ad qeraur eu:e. :ue11n[ue1au nerlaq uerpnrua) 'edusruuB3un1ue1ue8uap eduuelle:edsr8uatu uespHlV nls. ll l.{er*rrrp 8ue.{ftyndg edr. ..{g) Surseru -3urse1A1'.r.req8uaru nerlag 'r.(srue8 ue>leua8uaur -qsp.es rJpp lefprap ue8uap pn..req uer8eqrp pJlns rDlerlaur )nlrm qplal 8ue:oas ue>lurereqSuau plpt-u-plel.

dari Rafi' bin Khudeij. itu pisau ylng digunakan orang_orang Habasyah...ggrnuian gigikareni ia tak ubahnya tulang. Diriwayatkan oleh Imam Ahmid dalamkitabnya.(1968) 1558. bahwa ia berkata: "Wahai Rasulullah. dan dengan menyebut nama Allah.gu. Sa'id berkomentar:"yang sayaketahui. sesungguhnyakita akan menghadapi musuh besok. tulang. tai ubahnyi'j". Dalam hal ini para ahli fikih berbeda pendapat. termasukdalam muatan haditsnomor (54911) IX : 623. setagaimanakesimpulanpada hukum tersjbut di atas (tentangsutra). Kecuali bila mengenakangigi atau kuku." Driwayatkan olehAl-Bukhari dalam krtabAdz-Dzabaaihbab(5)MenyebutNama Allah Ketika MenyembelihHewan. Adapun apabiiaseoran"g wanita di rumahnya di s_isi suaminya.Al-Musnad"Iy : M2. 23O ."tr Jadi -menurut Sa'id.Asal bisa -mengalirkan darah hewan.warnanya.hadits itu hanya menunjukkan bahwa peng_ gunaan wewangran wanita yang berbau tajam itu hanyalah makruh. sementarakita tidak memiliki pisau yang tajam (untuk menyembelihhewan).Apakah kita boleh menyembelih dengan sembilu?"Beliau ff menjawab:'. Diriwayatkan juga oleh Muslim dalam kitab Al_Adhaahi bab @\ Dibolehkannya Menyembelih Dengan Menggunakan Segalayang Dapat Mengalirkan Darah. Al-Albani menyatakandalam-shahih Al_ Iarnie'" t7167)ll : l2O3:"Shahih. U lqtidha' Shirathit Mustaqim Mukhatatata Ashhabit Jahim 2. silakan ia menggunakan"wewangian apapun yang disukainya. Sedangkankuku.hadits No.(4048)IV : 4g. yaitu yang digunakan wanita ketika keluar rumah. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam kitab .dengan alasan bahwa kuku itu pisauny'aorang-orang $1 HabSsygh.Adapun gigi. Larangan Menyembelih Dengan Menggunakan KukuAtauTutang Demikian juga yang diriwayatk an dalarnShahih AI_Bukhari dan Muslim.. bahwa merekamemahami sabdabeliau tentang wewangian wanita tadi. tuk_u.sebagaimana beliau melarang m".'Aj-Libaas"bab (8) Dilarangnya Mengenakan Slltela hadits No. Namun kesimpulan itu perlu diteliti kembali. Akan kujelaskanalasannya."zt Rasulullahffi melarang menyembelih hewan dengan mengguna. boleh saja memakan hewannya. Sebagiankala_ ngan ahli ra'yi (salah satu madzhab fikih) menvitakan bahwa alas_ 1.

{ ue. -alas ..'qedseqellSuero-3ue:oe..r1 err..{ ue8uap ueleuesrp ledep edueq n1r nlensasp.{uaru ue4pelrp 1n1unSuerepprpef esrq'3ue1n1 undepy leye 'elaJau serf{ rrn rpeluaruSued n1r rpef esrqrpe{ eped 1e18ued:aq ue8ue.{uure1 3ue.led uelqeqaduaur eslq puaJ€) '.rBrB 8ue1ru.rnlue::a1 e8n[ pI 'nlr I€r{ e8n[ nlr8ag Sued ueseleue8uap ue8uelual.r.{uenpal e.uquq 'se1a[ ue8uap rp€l 'r{erpp ue{ nlr -rye8uau ledep Sued1e1e uelllen) r{nrnlasuep nlr ..u nele rSrBueleunS8uaru Sued 8ueyn1 Euare.^qeq rpe[ qalog 'ffilqeN 'qr1aqura.rqeq -ar.rel ede ue8uapueedn:asa1 'nlr ppuel uu8uap urel r:a8au-rraSau ue8uap ue>lepaqrp lnpnpuad ledep e1a:a1q 8uplupd 8uu. uep -a8uar.{uaur 3uo1o3:a1 r{aloue)trlpnralrp Iepq nluJl 1n1un1e1e-1e1e ueleun8lp qaloq 1e1 3ue.raq uelSuepag ltlaruatu Suero lrlarrp esrqde?8uerpnele'IDlaruJlu ue8uap ednrasnll nlnl redn:aduaur ue euarel ?qplepe uep rBrBue8uap qrtaquraduau lnqasral ue8ue.'"eduueselpuplpluaf.eelui1slraq ue4pefrp 1n1un 3ue:e1p e8n[ eueute8eqas'r{Ilaq 1e1e -ura.red qe>1ede 3ue1ua1 Sued Ilpqurai eBnI qrlu 11qz Sued ry IqpN uelelnua{Ip nIB-l slrpeq qseu tuplep selafu.mdepe :ffi 'lnqrsral ledepuade3r1a1 rrep reuaqSuede[eseueyq rqpN epqes 'e.{uepe depeqral qnreSuad r4guraur -qeds uqBunyl -eqe11 edunesrdreSeqas ueyeqrue8rp 8ue..{ urelel 1e1e qrlaqula.r er nEIe) 1n1un -lple lnseuial e.u nlens urn{nq nlens qpqasnelp qeur4q e4[ qsed 3ue.(n1n1-n1nT DIIIrLuaur 1eua4p Sueurau: qedseqell Suero-Buer6'lnqasral upsele lrlep nple 'upsple qenqas re8eqas e8n[ psrqunrxeN'ure1ueseleeduepe upp er..{uad SunpueBu -asral nInI eped uer>1ruap Suel er:a1r. 'lnqeJrp qe1a1 plalarx 'lnqasJal ueseleue3uaq uelqaloqruau ueBuapqrlaquraduau 'upleunp urereq nll 8ue.IEZ uebuerel 6uenf netvntlnyue5uapquaqwa4uow pualJal e{rruelpruaru ue>leSuel url e.(uar.{ uep peruqv upurl qpr{zppur ledepuad enp ppv 2ue8uerel u€rxnulnal uelJesppJaq lnJnuaru '1ep4 nele 3ue1n1 stuaIqn:nyasue8uap qllaqtuaduaurqelepe 3ue:epp 'ledepuad epaq:aq e.{u plrq e-{u1eq neie rdunq urel ueldelayp ledep >1epr1 lnqasral qeuD{rr{ -ruasralWssr...raq 'uu1de1a1rp qe1aluep e1e. ue>1e ede5.un1r .{uau...ralrrlnl€s r{Bles e8nIurlSuniu 'ue8ue:e1ad rolD{rpurre8eqas ueselere8eqas depeq:a1 'rpe1 ue?uere1e. :uelele8uau nerlaqqpl '.{ nlre-{-1nq Suero-8ue:o 'eya.ey .{unesrdqelepe eI 'n>1n1 r..uqe1alIqeN eualex qrlaquraduaru1nlun eluenpal ueeun8 -8uad 1e1qnuplulas ue{rueJpq8uaueureln rnqulnf uel3uepag '{rla)uaru InseurJal 'ure[BtSued qesrd:a1 qpllppll lelp-]eleueleunSSuatuueSuapqrtaq -rua.

ar6ny a binatang ternak yang juga diperuntukkan hanya bagi sesembahansesembahanmereka. sebab darah hukumnya memang najis. dari Sa'id bin Al-Musayyib bahwa ia berkata: "Yang dimak" sud dengan kata "Al-Bahiirah adalah hewan pesusu yang hanya ditujukan kepada thaghutthaghut. Disebutkanjuga dalam Shahih AI-Bukhari dan Muslim dari AzZrhri.q hadits No. maka sembelihlah dengan cara yang baik." 2. Namun karena hikmah larangan itu sudahjelas dan dapat ditentukan.tengahmenyeret-nyeret ususnyasend"iri Naar. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalankitab "A|-Manaqib" bab (9) Kislh Tenti g IOrrza'a. Al-Ustadz Muhammad Hamid Al-Faqiyy menyatakan: "Mungkin juga karena gigi dan tulanS. Ia-Iahorangyang pertami kali mempersembahkan binatang-binatang ternaktrntttksesembahan mercka"ll Imam Muslim meriwayatkandari hadits Sahalbin Abu Shalih.4lJannah bab (13) Naat Akan Dimasuki Oleh Orarrg-ornng Yang Sombong Sedangbn lannah akan Difinsuki OIeh Ornng orangYalg Lernaft(2856).(2856) 3. dan pemyataarmya ters€but juga terbantah oleh apa yang dinyatakan oleh Ibn Taimilaah : "Bahwa zftann (dugaan) itu bisa menempati kedudukanftaqiqoir (kebenaran) kalau hikmah (dalam hal ini larangan penggunaan keduanya untuk menyembelih) memang tidakielas.naiis. 232 lqtidha' ShirathilMustaqimMukhalafataAshhabil Jahim . Maka dilarang untuk digunakan sebagai alat menyembelih. sehingga dapat meniadikan hati mereka keras dan mati (seperti) binatang-binatang tersebut.l) Sasarankita di sini bukanlah mengulas tata cara menyembelih secarakhusus. Diriwayatkan juga oleh Muslim dalam kitab. sehingga tak diperbolehkan untuk digunakan mengangkutapapun. hadits No. sehingga tidak seorangpun yang diperbolehkanmemerahsusunya. Selain itu pemyataan tersebut iuga bertentangan dengan alasan yang telah dikemukakan sendiri oleh Rasulullah ft dalam nash hadits.17.Sementara hadits dalam kitab ini adalah hadits No.Sedangkan"As-Saaibah". Karena ia membutuhkan pengulasan yang bukan di sini tempatnya. Hal itu lebih dikuatkan lagi dengan apa yang diriwayatkan dalam sebuah hadits: "Apabila engkau menyembelih. dari Bani Ka'ab. 'anhubahwa Rasulullah dari Abu Hurairah Rndhiallahu * bersabda: "Aku pernah melihnt Amru bin lahiyy bin Qam'ah Khandafsaudara bin ."Lalu beliau melanjutkan: "Abu Hurairah berkata: "Rasulullah ff bersabda: "Aku melihat(diwaktuIsraa')Amru bin 'Amir Al-Khuzaa'isedanp menyerct-nyeret usttsnya send[ridi Natr.(511 IV | 2192 Diriwayatkan oleh Muslim dalam referensi seperti sebelurnnva."3l di 1.' Saya katakan: Akan tetapi Nabi telah menjelaskan alasannya. karcna menyerupai binatang-binatang buas.(3521) VI : 5. maka dugaan tersebut tak dapat dipakai. adalah perangkatyang digunakan binatang-bjnatang buas (untuk berburu).

snsnr.uaurlsr8uau.1 qaloq 1epq uep'e-'(unpuras lndurn-raurpsrqjntun spqaqeleJasuelelequa8rp qelepe'\rqlbbs-sv uelSuepeg-eIaJauuEqnt uep nles Suel 1eu:a1Sueleurq ueqequasradreBeqas r{EIes ue.9: l (0290) sttPeqqo/oztlIx (6) qElI{ ruEleprrEplng-1y qalo r.ro deqaseSnleuerure8eqa5 undeders llru uelnduruar deqasue1 'r8ueleq-3ueleqrp -euaru >leqraqrur Suelewq-e{alauruEw{e.tlDltl1svMjV'.{Suero-3uero uep ueloluad ered r8eq e8nl 'e1a:au pleqraq-eleqrJq upp rle.peznq) nqv ulq JPPuPLD{ pruEulaq nlr rIPIa-I.(ftqe1 urq nrurv pmr{pq nDlpd 'rnr.re4elemrrlq 3uo1w14osr.q lnqas:c1Sueleurq e1qa1 eduer.el esEnguadqelppe q€. urnlPJqI €Iararx r{P^e 'srlni 8ue-( upurl€dal uep plq Ipse erue8e up ednraur qplppe 8uE.(srernf unlaqas qeq.r 1eu:a1 lrqun 'elueBrnpl Suolodrp 8ue..{a11runuaueua:e.{rqel urq ruury oN lI..{PJIPJnH m nqv rrpp 'qlleqs nqv slrpPq rrep rrPr{lng-lv le^P.peznq){ rlpqraq Inlun led -ural sngrTp{asuep qellnlreg ledepJal n1r elol rp euare{ /qeIIehl {np -npuad erpd nJru-nJruar.q qeq. r{p.rodeqas r8eq'1e11mue:eras uer.1p lnqasralSuelurqe.I uE {n{el er Sued uelenqlad '{zpulpgp uPrefp uep'qpllv rgeq upBrmBE -3uad re8eqas qelpdueq n-4sn[ p.ueu ue{lnqasrp ueSuap 'Ipdueq 3ue:o elreq r:ep qeleI gedepuatu qe1a1Suel3ue.uqte '4otu4og epuel re8eqas lrqorrp nele Jy lnqasral ueqrlaqluaiuad1nluaq ele8aslntrm uedelSun ublednrau Surseu '.{r4nrnuaru 'pduurnlaqas }nqasral puEu -rE8eqasueqequasas-uPqpqrxasas uelpnquad €..\^u llIelPcl . -Svrsew'.'(uuP)IrllllrErlrpp^rqPq 'uede8Bueraq nllsnl pI rlpuas sdule{e ledepuad lnrnuaru sn8pq deSSuerp n1r uelpnqrad ESSuqas 'ureds ua8au rp eluleqryrp Sued ede nJru-nrrualu rPlnl'u nluv redurPs urr.r?Pbleglv uPp PdulrquE8uarx Pr uouox Lleq..{PJql u€urPz Iefuauas qEIInlrPq rpsen8uaur snlal unJmural unJnl €rplas qp.PebleglV Supro -8ue:o qolo lenqrJdrp Suef nrruau Ippuaq pr puaJeI 'rueds ua8au rli /.{uad uelrpeluau rulsn( pl unurpN 3ue.r.Mqpq rnqelalrp {ntun e33urqa5 e...{ 'urrqerql eureSeuPre[Euuluele[uaur nlnqPp -nel uplsppuElraq Suel qeJV Suero-8uelo pMqeq ?rnqelalrp r{epns puprxrpSpqasLmrueN '. 1 6 I Z :A I ..r ledep SuedSue1r-:::.rrq /LplutlsoMly undepy qqaqtuaqp -e1ar...{plalrp ralndod r{epns nlr IpH urq qP.4atqog-1y..{ uena.EeZ qrcqwa&uayy 6ue1n1ne1y uebuap n4ny uebuetel pr ledepuad rur) ueunrnlal qnlndas ue1:rqelau IrseLUaq euarel 'e{u8unSSund qeler'uloo111y ereqrlad:a13ue.eznq) euare) qpIIetN urq elo) rp lEurJor{ral Supro re?pqas Ipualrp nlr plel 3upd "{r(rr4e1 nrruv nJru-nJluaur PIaJaru nlel uu|lussltlluly.lraq-ueMaq lepqi.u ered 1eq uepplaar re8eqas lnqas:a1 ueqrlaqura.{lrure1 Sueleurqqn:n1asrrep edurrrpuele.qfieue14J1y.{ welSwepasunturuaq erp.l el.qoqloas-sv 'lnqasralp1eqraq-eleqraq epedal qepeqr:aq3ue. :epqPsraq nPrlaq PAqeq uEllnqasrp r.{P-I urq nrurv (r .rl e)Ins eduLunrrlnqeJv SueJo-8ueJo leqpppd .lwaoH-lvuep elel rye undepy .gaquaiuadruereqdeSStreBuatu lnqasralu€.>as Euqaq-€urlaq uol.e) r{piapp nles r{PIPS plpqraq-plpqraq Bueletuau Sued eurul:ad Suero qelepe rptndas rp ...tUPo urq i^lr.

kecuali orangyang kamikehendaki" menurutanggapan mercka. Beliaulah yangmenghidupkan kembaliajaranagama Ibrahim '. Demikian halnya berbagai jenis makanan . buaf. Maka saji-sajian yang ditujukan keparla berhala-berhnla mereka tirlak. Awalnya. Dalam Surat Al-An'am Allah bcrfirman. (Muhammad) 234 lqtidha' Shirathil MustaqimMukhalatataAshhabit Jahim . Amit buruklah ketetapan mereka Dan demikianlah ittt. mereka Dan mengfltokan:"lnilahbinatangternakdan tanaman yang dilarang. yang artinya: "Dan merekn memperunttrkkan Allah satu balugiandari tanaman bagi danternakyang telahdiciptakan Allah.iknta sesuai tlengan persangkaan mereka:" untuk Allah dan ini untuk berhala-beriala Ini kami". KelakAIIah aknnmembalas mereka terhadap yang selalumcreka apa fida-adakan. kalauAIIah melekn untuk mengaburkan merekn dan bagi Dan menghendaki. Mereka mengharamkan seekor karnbing untuk disantap keluarganya.hingga akhirnya Allah mengutusNabiNya ff.hingga akhirnya negeri tempat berkumpulnya manusiaterbaik di muka bumi itu dipenuhi denganperbuatan syirik tcrhadap AlIah Subhanahu Ta'ala. Perbuatan seperti ini pada saatsekarang uupun masih terjadi di kalangan mereka yang mengaku sebagai muslim. Dan mereka mengatakan:"Apa yang di dalamperut sebagian ulama P"'r). Ialu mcreka b. Beliau menegakkanajaran tauhid dan menghalalkan kembali perkara-perkaramubah yang diharamkan oleh orang-orang tersebut. Juga termasuk sebab yang memunculkan kebiasaanmenghalalkan yang diharamkan Allah-."-pu y"nB -"r"i. makntinggalkanIah mereka dan apayang mereka ada-adakan. atau perayaan hari jadi pembuatan "tuhan-tuhan" tersebut. atau bila datang hari kelahjrannya. semata-mata membuat-buat kedustaan terhadap Allah. makasajianitu sampai kepada berhala-berhala mereka. bahkanoleh dirinya sendiri.Alaihissalam. sampaikepada Allah. namun kebiasaan semakinmeniadi-iadi itu dan semakinberurat akar.. dan sajian-sajian yang diperuntukkan bagi Allah. dan ada binatang ternakyang diharamkan menunggnnginya dan binttang yang mereka tidak tnenyebut namaAllah di waktu menyembelihnya.tidakbolch ffiemakannla. zua Ajaran agama yang lurus di negeri itu telah berubah. kecuali bila sudah datang hari yang dijanjikan sebagai nadzarnya untuk salah seorang yang dianggap wali. seba_gai pemeluk agama Ibrahim.itulah yang menjadi pangkal bermunculannya ajaran syirik di tanah Arab. ia hanvalahmeniru-niru apa yang dilakukan orang yang dilihatnyadi negeri lain.Adapun Al-Harts. niscaya mereka tidak mengerjaknnnya. termasuk ienis rnakanan yang dibuat di hari-hari perayaan untuk para sesembahan mereka. pemimpin-pemintpit t mereka telah menjadikan kebanyakan dari orang-orang yang musyrik itu mennndang membunuh baik anak-anak merekn untukmembinasakan qgumnnya.

rge1 3ue:o-3r. Dpnu opodal uop t{o1 Suoto-3wtouoosorqal ow3o uop qntnq3uafrutpolnq utp tloluot apoqsad dtbeglv peuueqnl l zPelsn-lv uvlonqtad dblps utlUag...uedswp eure8e e-{ruepnuraurqeqa. uesuJe 'qeppe rur ue8uurel edupquru qeqa.uueeledu:adlDlnup n}r qpqasqalo :lnqasJal lpdE-le.Ja1 auany DpJau lauu-\uuo tlnunqwaw8uurt >1uprq uaqopoqay :'3a1 a4tt1.(rrad e^{r{pq'ump1YurqH l€deo (gtl : urEP.u uerefe-uere[e EIeSas edqrDunu Erpr{Ia\uaur:q€ppe ue>lrpqa) rqsu pJed r.{euunerlpuuns 'uqers Irep qeqasprEuau€ rgel Swro-8uero uu-rultnlrr de45 :qeppe -ryrua>luep uBmJDIal eA.gEZ ewebvuerelve&uepnuowqeqoAuad Suruaw Suvli unlu[o1pola8uas usnuau ubpul[ ul8uopt uap uoidlis .I uqpnqrad ueBuap dnlenraur reduresnelol €epdy '..:r.'(tuqpS8uqp ue8wp uu8uap qeqnur Sued1aq-pr1 uoprqetmur.g1seuuep .{uaur ny qa.9€l : ruEE/uv-IV).7911e..rJn.'twol 011uom Suoltaq rut uap two4 artd 1ryun snsn4l Tulapa 4ou)a1 uo4wala4lp -6uelg ledruoAuoyg qeppv qelp leUE^S uep JUey6ueJo ...{uadeuqeq €uprolas qH €eq sel3l uerele-uprefe qeqs^usd e^urepnuon eue6v uereJv lelbued 'u>IaJau ruuarx Tqrm )iepp n1ruereleueeues4elad uenfn1 rmdr1sa11 .qe1 Suero-3uelo ruru-rurualu r{elepp nl] luef.plq uqpnqrad 'nll qeqastplo 'sla€r. : tre1e1e.ralqeyly ueldelSunrp n11 rr(0il .Ie[e uerele >1n1uaq e.prq elnu uep uelnluvl pseraq nn 67.uV-IV) .t1 auttsyu[qat1a1rt1 Sunto 4tp\nt olialnSSunsagrrulnla8uay'1 dopoqtay o4anu solaqwau aliu4n8tunsas'uprau undn1a1al 4a71y 'nfiuua4awau otuvs-otuos oltuom uop otld uDlu 1DIIV4o1aS1 1apq 'tltu uaryryufpryt wapp 8uofro1t[uap sa]o u4au ry .PlrJas u€eue$Ielad rrep 1e13uedue13uepa5 '.{e 'ue1es1u:ad le8eqase1a:aur depeq.undado ryDnsas qaptl uttp oli1t1-uo4nlnqastadwaw uua4 1a1nd1 Suontqua4want13uaru 'qapua4Suaw u4rl. urrp 4011y lopq uanl 4adoq-4oduq tunl olacstu qepnsaselarar..mru qeqaduad upp 'qe11v le.rero depl ru uppdruaduadr€lu Sunpue8traiu{ppq undqsaru leraq deSSuerp uep eure8eurqup qp.{e .erue8eue. lnlunlad lorlopuau ulataru tpl4opti u p lusasqopl olalaru ofiut1n88unsag 't1ayy dapr4tal uoltpa-apu8uawopw-opuas utt8uapu4anw ttptda4 lriarau uap 'm4a1a8uaru uoyqazal4opt qaltv Sutl rda uo4won4Suaw .Fd-ednunpqas {eFrral 9ued r..

Beliautidak "Itu menyerupai orang-orangYahudi."I_aluada tertarik dan bersabda: lagi yang mengusulkan supaya digunakan saja lonceng.Perawi me_lanjutkan: "Maka di pagi harinya ia segeramenghadap Rasulullahff dan mengabarkantentangmimpinya tersebut. bunyinya: "Setiapkali satuumat melakukankebid'ahan.bagaimanakalau digunakan sala"Al-Qun'ri'."Pe-r_awi melanjutkan:"Lalu Umar mengabarkannya kepadaRasulullahff.Al-Albani menyatakandalam .pasti adaajaransunnahyang setara dengannyamenjadi lenyap." lqtidha' shirathll Mustaqim Mukhatafata Ashhabit Jahim 1." Maka keluarlah Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbih dari majelis."." Kemudian perawi melanjutkan: "Padahalsebenarnya Umar bin Al-Khattab telah mendapatimimpi serupa.if Al-/amie.720: " Dha'if . Beliau menanggapi: "Itu menyerupai perbuatanorang-orangNashrani.'Dha. telah diriwayatkan oleh Abu Dawud dan lainlain dari hadits Hasyim: Telahmengabarkankepadakami Abu Bisyir. dari Abu Umeirbin Anasdari pamannya yangberasal dari Al-Anshar.I ' Demikian juga. agar manusia dapat berkumpul pada waktunya untuk menjalankanshalat. Beliau tidak tertarik denganusulan tersebut. Maka Rasulullah-punbertanyakepadanya: " K e n a p at i d a k e n g k a uk a b a r k a nk e p a d a k us e b e l u m n y a )U m a r ' "Kalauyangbeliaumal<sudkan Saya katakan: bahwasegala perbuatan memiliki keserupaandengan orang-oprangkafir ditiniau dari sisi keluarnya perbuatanperbuatanitu dari rel ajaranagamayang lurus ini.Ada juga yang berpendapat. bahwa ia berkata: "Rasulullah * pemah mengajakbermusyawarah para Sahabattentang bagaimanacara memberi tanda. mereka akan saling mengabarkan satu samalain. tNallahu A'lam.Ia berkata: "Wahai Rasulullah.Ada "Pasangsaja benderabila datang waktu shalat. 236 . Tapikalau yang beliaumaksudkar dan ini nampaknyayang sayatangkapdari ucapannya-bahwa segala benhtkpersoalan jeniskebid'ahanitu pasti memiliki teladandari perbuatanorang-orang dan segala kafit ini satu ungkapan yang membutuhkan dalil dan keteranganlagi.tiba-tiba ada yang datang menemuiku." (49a3\hal .' Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalamkitab^ya'Al-Musnad.namun ia menyembunyikannyahingga dua puluh hari lamanya. dan mengajarkankepadaku lafal adzan.hingga akhirnya ia bermimpi mendapat pengaiarantentang "adzan". yang berpendapat: Kalau ada yang melihatnya. sebagaimana halnya perbuatan orang-orang kafit maka itu adalahbenar..(bid'ah dan keserupaan kedualnl tersebut denganorang-orang kaft)?" Oleh karenaitu juga Nabi ffi bersabda:"Setiapt<alisutr kur.lv: 105.melakukan kebid'ahar1pasti akan dicabut satu bentuk ajaran sunnah sebagai ' g a n t i n y a . sesungguhnya tadi malam aku berada dalam keadaanantara tidur dan sadar. ia adalah orang yang mempunyai perhatian besar terhadap keinginan Nabi # tersebut. yakni sejgnis terompetyang biasadigunakanorang-ordng Yahudi.

{u-aeung urelpp rnqsuel{ ulq pl....{e^{pl6l 'nll (r..ueluaur nllP..:86: I @g pnde1 lgvqlqeqs uelep ue>{prp.. qpllnpqv uunlnqppa{ r{plal nIV.LEZ qeqaAuad euebv uuelv e&urepnwow 982 i I (€) oN slrpeq qeleperur qelD{ ulelep sllpEq ereluauas ' (SltloN sllpeq qeurebl {zEJel uE". :€pqPsraqm qelnlnsPd PIEI{ ."\I rlalo uE{lefe1v\llc ZB : II (909)oN slrpeq'llel enp e....{Lraur pn..{ epe elqa) 'tpleqs depeq:a1 nerTaqu€qergad eA.l]r.qreJlv.{ epuel upguap ue){nr{eluaqrp nlrad lelpqs nl{E.:ueleleBuau rrdsrg nqy uezpe uelSuepueurn8uaur IpIIg nt1 qelalas .raq rPPqsLrV plpl lDles 1epll plEZ rqq r{ennpqv qplnplol lV eMr{eq trarun nqv rurel epedal ellraf.{ ruelsl re.raq qe1a1.uulc Ipsrnurrur slrpEqueo lS .:uo1e1er(uaur tuelEp qztJEH-lV nll sllpPq up8uap eduuellPqsruaruqelalas 18 . :qe. 5 l€lpqs qeleseur uplrlEqradr..08. :pleI -raq el eMqPq sPuv rrep'quqPllo nqv uPp urrlsnl UBP IrPtpln8-lv qalo up{lenlalrp Bued ede ueSuap uellenllp lnqasJal le.'t{p1upln)Pl n:pl lprcz urq qellnpqv qalo ue eferp uPlE 3uP.raqaqsnlnSuaru lnlun lPruJaq nPITaqeMqeq UPI -plrraJrp uPrpnua) .:qe.'rnzpzpenru re8eqas edqelSueguaur qepns ffi qellnlnseg nlual 'uede88ue.arqeque)eleduaru plaralll ')iedueq ul)euras lelpqs Sued 8ue:o-3ue:o q€lrunf EIrlaX.lllfuPSSualuep uEzPV l qzsJel ue{dpua33ua}{ Inlun qetuua.ral rueq1y1y qrqeqselupeueg.(emrrrc rnle{ rrep e8n[ 991.r...{{ Tnseru EptrPl u€rpmua) neqaq €uaruol r{rmq ueSuap nlr +elPr{s reBE +edppuadraq 8ue..uesaqqlnq erplue Ip Insa.u r€3e lelrg uPlqelulJauraru nPrTaqu€rpnua{ pIptr{'Suaruol ueTlunqrp ue8uap ledepuad:aq Sued e8n[ epy'rde uelpl€dtrlp ue8uap lEdepuadraq Sued ePV lpua{ E)iararu 3u€.. Mol4saN Suato-Su\to uousotqa4 tr.. s rpe[uaur :e8e 'rqe.{e.l.r.LIaJ splaf 8ue.le6nqy qalo ueleftaTur6 (LZ)qeq.. :edulPru uDlSunJnSuaur nerTaquPrpnura{ unuJEN 'uelpf-uulpI lp lelpqs (ue133ued) uezpP ue{SuepuPrunguau {nl -Lm Dlelal 3ue:o ede.:.lllreg Jnrlte!.Mry 6 lnQasJaf plez u]q qellnpqv Elurdurru ue)lnqaslp nll qelalas .Is-Ilsv.trgI : I (86i) oN sliperl qelq rueleppn.{ ede ueUeSuap uep lDjSuBq'[€lIB leqPM..rqeq 'qprqSnl/\i uep 'rleueeMll nqv Ilue>{ epedal eluarraq -lsy :rruy uep qe1a1 :e.ttrleqs. te\]'l .l (A qeqqeFqs-qsv qPlq ruelep rulFnl.uqv e8nf nuueq-py egas qe[ey1nuql nr uEprzpnurJ-lv qalo uo{1e. nlEru eseraur nle e88rrrq 'ppz u\q.recnqv epedal nlnqep qrqa1.uaru q€lle\xe ff qeflnlnse}I e. utzpv lDI urary rlrqeqs ntevcl uep 'trarnl nuql rrEp rurISnl J ueP uerllng-Jv 'deua8 elu (€pduleur€b! lpJel ueIlr[up38uaur upp -upzpe leJpl uplrpPfuar..4refuaur .{u{zeJPISurseur-3urse1g '€ uE'In{elC ntr uezpv (Z)qequeezpvlv qelq ulelpp ueq{ng-lv qalouelleIe.^ e.rlzJe. epeuasSued urel rnle{ te8eqraqrJep per.es qalo upIls.'ulel Supro uEZpE u€{Jpguap -uaru +pdtuas Iel ulpuas plaralu eS8uqas 'Iedupq Suero uellnqrdu -arx npur lpl nIV..i1..

maka hal itu menunjukkan bahwa kriteria tersebut terbilang sebagaialasannya. Demikian juga diriwayatkan bahwa Nabi H sudah pernah mendengar lafal adzan terseblrtketika beliau berangkat pada malam Al-Israa' ').(604)II : 77.(377)t : 285 Hadits ini diriwayatkan melalui berbagaijalur yang kesemuanyalemah. Maka suatu hari mereka memperbincangkanhal itu. konon menurut riwayat bahwa terompet tanduk yang digunakan orang-orang Yahudi itu pada asalnyamilik Nabi Musa 'Alaihissalam. Namun yang jadi tekanan di sini adalah: Bahwa Nabi # tiaat meny.bahwa beliau juga melarangsegalasesuatuyang tergolong perbuatan orang-orangYahudi dan Nashsrani. Karena mayoritas tata cara ibadah ritual orang-orangNashrani adalah buatan para pendeta 1. Namun tak seorangpun yang mengumandangkan panggilan untuk shalat.Nafi'." itu lqtidha' Shirathil Mustaqim Mukhalatata Ashhabil Jahim 2. Al-Hafizh kemudian menanggapill : 79: "Yangbenar. atau lonceng yang biasa digunakan orang-orang Nashrani yang dipukul dengantangan. 238 .Konsekuensinya. merekaberkumpul dan menunggu-nungguwaktu shalat." Maka "Apakah tidak lebih baik kalian tugaskanseseUmar mengusulkan: orang untuk mengumandangkan panggilan?" Rasulullah * kentrrdian bersabda: "WahaiBilal. sementarayang kedua itu termasukkebiasaan orang-orangNashrani.mimpi Abdullah bin Zaicldan usulan Umar Rndhiallahu 'anhr.lan hadits No. Lihat juga 'Al-Fath"Il: 78 . Dan banyak lagi riwayat-riwayatlain yang bukan pada kesempatanini saya membeberkannyadan menyelesaikanberbagai kerancuan pemahamandalam hal itu. Sebagian mereka berpendapat: "Buat saja lonceng seperti yang dibuat orangorang Nashrani.karenayang pertama itu kebiasaannya orang-orangYahudi.79. bahwamemang tidak satupundari hadits-hadits yangshahii. dari Ibnu Umar bahwa ia berkata: "Ketika kaum muslimin tiba di Madinah. DiriwayatkanolehAl-Bukharidalam kjtabAl-Adzaanbab (l)Waktu Mulai Adz.Alasannya. Beliau diceritakan sering meniup terompet pada masa hidupnya.Diriwayatkan juga oleh Muslim dalam kitab Ash-Shalah bab (1) KapanMemulai Adzan hadits No."Sebagian lagi berpendapat:"Buat sajaterompet dari tanduk seperti yang biasa dibuat oleh orang-orangYahudi."1) Banyak lagi riwayat yang berkaitandengan penjelasan tentang tata caraadzan. Dan di samping itu. berdirilahdan kumandangknnlah panggilan untuk shalat.ukaiterompet yang digunakan orang-ornngYahudi yang difiup dengan mulut.Sebab bila kriteria atau sifat disebutkan setelahdisebutkannyasatu hukum. Adapun loncengyang digunakan orang-orangNashrani memang perangkatbid'ah yang mereka ada-adakan.

u pSSulqas 'ulEl-ult?l uep DIaJar.(sueTpe[uar'u !r3ue1 Dm nqruo4qns nlurd-nluld e.ual.'J.{.relqolo8uaq"1o lpnqiadrp (Slte.r.un-luedap lp er(uuoiulPrxelu olalrur r€xP 'Irsnru lele trE)Il.\l-nUEM eped elarar'u Suaruol ue1r.{unquatu usetq ruplqspN SuBro-3ue. uep udumuad ur8uelel leiueq rrtp rped SLre{es uep urLrrrlsnur r.tqn1 8ue'ro-9uero :e.-rrptf..n lPrun ue8uulel 1e{ueg Sued eduurel 'l eurqe.{uE{nqra} uP1qeqadualu 8ue[" a1u.'{suPBuap e'{epadlal 8ue."5-ty 1y ered uep 4qPllnlnsPu qalo rytlruJrpSuel eueure3eqas ""yn1nq.ep lenll3dulaur Itrlap uep'ulpuas elalsul elueu uelSuntPgueuI .aJosuPp €€d deqas lp u.{uarua) Je){equarx InlnuJln{nruaur r.re.( sfpr eJPd eJelue IP epe uDlt{pg'll)a{ DlaJat{ ue)nlruau u€P ernq ue.{Isrpuol ntes urelep Pp€laq e:{araruler{q e1o1 ieure 'ruel{seN rrnp 1p..rapua8uep ladu-ro:a1uerneru-radlule-'i) n1r pg r-ip nG.npluau e:er ue+elerp 8uP{-e)laraul PJelual lP{SEI \rPxuPlE] uPp snsnrD{ ulll xnluequau elalat{ iP-'iu?q le^jel qPq r.rds IpPfuau Bued efuqn9Sunsag '€)araur qPpeqr nlle^^ eped urelas n+uaual nlIe.u uetS:adJl sPdalaru nPle 11{r7urq4rS eSnl n11 uenr.ueblnzc niruaul inlun -P{alaul uedeSgue Inlun lrunuaur 3u€.'{Plaraur PlPlue 'nt>lert Eurq l€lPqs rp e8n[ €pV 'ffi lteN r]uaqp_8upd uqenqrad W1nli Hr.I?q uDllfuPluaur qPlal qelTv IeqPpBd /e'{ullq{e rrrp sele rIIeI SuPd qJnI SueJo-8uelo uPlBsenSuaru q€llv eppd 'p.rad-uEnurauad uep e}sad PlPre e{Ila{ ue>in)jellp 1t q*niu"* uped e8n['1nqas:a1 e{er e:ed qewn: qer.l elarar.{ep ueltpeluaut qelal '/'.{ uep e[e: ered ]Ieq Ir.{uqnqeuaul 8ue.{1uq1eq lnseull3l de4g :nurt] ua8au Ip B[e:-e[e:rsen8uour IIsEqJaqlnqaslal_rmeluo]I uep rsJed SuPlo-3uPlo DIqaI'IpPhal nll L ^er'uotl uPp ISJPdLlatrauu€p qPJV uou Supro-gupro upp [reJqs€N SuPJo-3ueloruru-ruluaru LIeEseIqa) 'elunp ueqeldq re8€qraq Ip (rg€I) efer-efer ered n:ruau pgn( nll rrtPlas 'r'nBr.r. "r"d '1 upnTelrad ue3uap Dlararu gagau-ua8au ln{uaq wlp€ql llqP ered Lnr.lds-re.inlel -Jadurarulnq3sral rxmJ 8ue:o-8uero nlP-l DIJJatu €ue:auaut uL?P lees 'Pl3lal.682 eue1v uue[I e\urepnuablqeqaAuad qeq Tnqnl Ip €luIJ EseruDllueueuaur ).1nltmrsualod:oq qtqal nlr eiuenwascl 3r'rel .rPp redu:es-redureS 8ue.u n-flu-ruruatu up8ueluaUaq Br..uplep €)laraul u-eeMeqlMs{ .r uplunrnuarx Puas'lurq-ulqJal rrel uPlads-uela.roeduqnSSunsag IuPlqseN uep rpnqr:1 3uu-ro -8wro 4-rpul eduenpal puaJe) leleqs nl{P-M IPPuPuaurTllrm uD lunnrp dnrl }e1eenpal EduSuPr Iepl} Pllq Inserural IPIlnu elPJaslnqasJal'e]aJaru qlqPr-qlqel u€p -pllp rsuan)asuol Pm€quraru e8n[ n1r leH .{Nlnseu uep qPllv lruaqrp SuPd Ple){rad ulelPp aI snumralJrl 'rnuqsnur runPI uep PduqnSSunsas dnplq erel ue8uap Dla.. ''?2 rllsEx sElaqeser 'Inlunlcd 'ue1tpea1 luel 'uer8:adaq uep elararu qeflV 1eqepe..u nlens uurrlmru ume)I eMr.a1 (urPlsl) lul qpllv Eurselre8rm8e8uad qndqaur e9n[ Sued uezpe qPIPpPsninl :uef qe11y erue8e rrep :e.une>l1ed1er 'ueueurral e.e1"f"autn+tiJ^-rrlem pped ()1npaq)3uepu33 r{nqeuau uPp taduloral 8ua]uol-Suaruol dnruaur 8ue.

. dan juga sesudah kematian beliau €. lebih suka merendahkan suara pada menyatakan: "Pnra Sahabat pada saat berperangdan pnda saat mengusungjenazah. .agar kita dapat bertolak. dariMttzclnlifah..') Hal itu merupakan bukti dari apa yang telah diberitakan Nabi *: "Sungguh kamu sekalian pasti akan meniru budaya orang-orang sebelum kamu. Namun demikian. (Muhamrnad) 1.1) : 531. Kaum muslimin di zaman Nabi. selalu menghadapi peperangan dengan penuh ketenangan dan berzikir kepada Allah. bahwa rakyat banyak terhadappara raja dan pemimph mereka. An-Nasaa'idan Ahmad. Qais bin Ubadah salah seorangpemuka Tabi'in dahulu. yakniMuzdalifah(Muhammad) Jama' Mataharibiasanya Tsabiradalahnamagununt yang ada di dekat Muzdalifah(Muhammad) sisinya terbitdari (arah) Kipan Waktu Bertolak DiriwayatkanolehAl-Bukharidalamktlab'Al-Ilajj"bab (100) III No. Demikian juga halnya dengan adanya berbagai atsar yang menunjukkan bahwa mereka penuh dengan ketenangan dalam situasisituasi seperti itu.(bukuasli) dan telahditakhrijsebelurnnya.73.buruk yang tidak pemah terjadi di negeri Islam nanapun sebelumnya. Diiwayatkan oleh At Tjrmidzi. mengagungkan dan memuliakan-Nya. mereka. meninggikan suara pada situasi-situasi tersebut di atas.Sehinggahal itu lebih mendorong mereka untuk ta'at dan mengorbankandiri mereka dengan segala kekuatandan kemampuanmereka.(168."1)sebagaimana telah disebutkan terdahulu. temyata banyak juga di kalangan umat ini yang terpedaya dengan kebiasaan itu." Nabi & lalu membawa ajaran yang menyelisihi kebiasaan sebelum terbit matahari a). adalah kebiasaan ahli kitab dan orang-orang Ajam. kecuali bila telah terbit matahari.57dan hal. Demikian juga yang diriwayatkan dari Amru bin Maimun Al' Azdi bahwa ia berkata: "Umar Radhiallshu anhu pernah menyatakan: "Orang-orang di masa jahiliyyah dahulu (bila melakukan haji) mereka tidak mclakukan ifaadlah (bertolak dari Muzdalifah) setelah bermalam di lama'2).Demikian juga halnya kondisi mereka kctika berada di dalam shalat. Sementarahati mereka juga dipenuhi zikir kepada Allah. Beliau ber-ifuadlah Telah diriwayatkan oleh hadits yang senada dengan itu. Ini juga bukan kesempatan untuk menuntaskan permasalahan rtu. Deratathadits ini shahih Lihat hal. 4.hadits lqtidha' Shirathil Mustaqim Mukhalafata Ashhabil Jahim 240 . Sebaliknya." saat berdzikir.Akan tetapi -sayangsekali-berbagaibudaya Allah Eropa. Mereka menyatakan: "Mentari telah terbit dari arah "Tsabir"3t. 2.telah begitu digandrungi oleh manusiapada segalasisinya.Semoga menunjuki kita dan juga merekakepadajalan yang penulr bimbingan-Nya. 3.

l?] .{pMlrlcl (Z\ qeq qeulz-ze seeqll-lv 'i99 : XI (92i9)) oN slrpeq iyr.^!r{pq -JrJe{SueJo-3uero rPdnraduaur €uaJel nlr uprpied edu8uplplrp upsslp pMqeq uelspJ3fuaur nprlag nub! uo8ull DlDw 't{n1 Suvn uonlud lnsl)ru.r. { u u n l n q n l l lnrnuaru uplr.n 1l uprplpd 8uo1od enp ue>1 -pua8uar.1(67) Sued e1a:aur dpSSue8uaurpr.lalo E.\\qPq :e.]'J.u rppluau uele nlt enrxas e]pluatuas 'erunp rp ]eJad upp selua up^^e)-ue^^el eduaq Dlalaru uer8pq qeru -iruarx qPlal Plararu P^^r{Pq'urel slrppq urpl€p puprulpH€qas JrJEI 8ue:o-8uero qalo upleua)rp psprq Supl r. 'sul.WZ eue6v uuelv eAuepnuoNqeqeAuad /bql : ll (/lr\a) oN strlPr{'(cn\n|.u ffii rqeN elp14l quq9€t\ nl)em Lunlaqas r{p.erv rrpp (4ep1nq) 4ulptult upln)€laru (qeldrpqef Suero-8ue:o) e1a:au eBnI upr)rurac 3utsto-3uuto .{snru Suero-3uero rrep urp uElepaquar.[as uo4uqu p 3uu1d unpuns?uaa uo8uapua4outualpl u8n[ ul9uu[ uop 'yofid utldntru sawa ut)p yt)nqfil 3utfi uumat unltunS|uan uu8uJp /epqesraq Llellnlnsed P.u nple 'erunp Ip eurelas (uDlueJpqrp Supd) ela:atu uer8eq qeur -Iruar.ad srualas) Johfl..pq p8n[ r.{ur1:e 8ue.rI urelep upLf.. >1tt/isnru uaguapSualupq 4.{epnsas 'unlnr Inspuial elararu uet8eqas \opoa! rc:n/uaru )epll p{aratr/l\tr /purEln lnqlunI l n J n u a r u q r [ p .u qPIal P)IaJsr.d nJurv urq qPllnpqv uPp traJnN-uv urq rraqnl l]PC (ruIIsnl\\tr uep rreq{ng-Iv qalo ue)le..ing lV qalo uelle.u Inlun r{plppe e-{uuplpsps SunSSursrp qEIal lnqasJal slrpeq r.{e^\lrlc 'Iu. uliuuaytrua8uaru :r?-.rlppznl 'r{nqnqs nIIP.]lrrry lt9l :llt u90z) oN slrpeq oS.{pq quq8pl.puaq alDl dtrpry ata). :lapl wnq4a ry uatDl lltnu uop 'aunp tp onuns nt opuaqulinlnSSunsag Q{a4 Suuo-8uuto) DFfitu 411/1]|. qelDt urelep urtsnry qalo uelleiE^rlrl6 /ilul:)l . n4bllotllpour. ntputllryp.ll.4r!riO uaSuag uo1oy. SrttpitEualry 3uo1 1adwa1 r/r:fr rn-rYllrtrV qeq.{ qepnsas 4opoalt-raq p1€ru /n1 respp ue8uac quq8plr'\trrlpp -\sas 4t1lp00!ve]nlplaur ue8uap 'plararu uEguap rrrp u€)Bpaquar. :epqesraq ff nerlrq ua\st)lqaY .reeue lv urq qPJrPZpnHuPp uP{lP.uelnered ntr qpqas qalo rlueu lprrqlp rp ururlnru gue:o-8ue:o Irlr.f\lrurp^ )J rrclpuras rraqrp tswei) nl4sunyy uunp.{EMu)Q) o... Mp .{ ueruled puJe.(e.{plepprr1ruere:{ed e^rr.... l uu1 uttlruM ruttuy tiug lar?d ltup suut1 uuu[ag ut1oun88utp.qeuLrllV-lVz qel.qeuatZ zebl seeq!7-1y.{ 'epqes:aq nprTaqe{pur '(3ue:e1rp nj1 DnuqnSSunsas.1 uliuutltuutu1rg qelDl ruelpp urrlsnl l r. :elDlraq et e/v'qeq'n4uu.uple6l qp.rl PualE{ tr. 8ue.(urlrp 3ue.I uuluun\StDry ltllun Dplal a > tSrg uo8 Dllrl (l) qe+.gnf uelte.\^ eqrl qela}as uelnlPlrp Sued rp rx€lprxraq r.....lr nllpqrlaur qpurad F*i qellnlnsell.e1 8ue:o-8uero qalo uplleleqrp Sued /uplpns{pru npllaq Sued rpel esrg InspruJal nlr uprllpd u. ffi 'n\ua.{ tunurlu uullt l ryaua3ual.r|J8unr.

1). b a h w a i a b e r k a t a : " U m a r R a d h i a l l a h u' a n h u pernah menulis surat kepada kami. Pemilik rumah segeramengejar beliau. maka beliau kemudian keluar seraya berkata: "Barangsiapn yang mmyenrpai suatu knum.N a h d i r ) . ketika kami sedang berada di Adzarbijaan bersama Utbah bin Farqad. Diriivayatkan iuga oleh Al-Bukhari dalam di bagian terakhir bukunya yang berkaitan dengan bab memakai sutera. Beliau berkata: "Barangsiapa yang menycrupai suatu kaum. Tiba-tiba Ahmad bin Hanbal datang.atfi llejana Emas. sesunggulnya semua harta itu bukanlah berasal dari jerih payah ayah dan ibumu." Ali bin Abi Shalih As Sawaaq menyatakan: "Suatu hari kami sedang dalam walimah (pesta). dan itu keliru.\adits (5828. Beliaupun enggan memasukinya. Berilah kaum muslimin di rumah-rumah mereka makanan yang mengenyangkan mcreka.5829-5830) X : 28. maka ia tumasuk goIongannya. yang benar sebagaimana yang tersebut dalam .. 12. bahwa bcliau melihat ada pakaian bergaya pakaian non Arab. demikian juga sutera. bahwa Hudzaifah bin Al-Yamaan pemah memasuki sebuah rumah.dan Ukuranyang Diperbolehkan." Dalam sebuah riwayat lain diceritakan. maka ia tcrmasuk golongannya. 242 lqtidha' ShirathilMustaqimMukhalafataAshhabit Jahim . bab (25) Hukum MefigenakAnSuterabaglPria. tiba-tiba beliau melihat ada kursi yang terbuat dari perak. Dalan Shahih Al-Bukhari dan Muslim diriwayatkan dari Abu U t s m a n A l ..menggunakan cawan-cawan emas dan perak. telah menyerupakan diri mereka dengan orang-orang kafir.irang (lelaki) mengenakan pakaian sutra -dalam riwayat disebutkan. Tiba-tiba ia melihat dua benda asing. dan yang lainnya terbuat dari timah. Driwayatkan oleh Muslim dengan lafazh ini dalam kitab 'Al-Libaas wazZienah".hadits No. Isi surat itu: "Wahai Utbah. jari tengah dan jari telunjuk. (2069). maka beliau kemudian keluar. (12) III I 1&2.melainkan sebatas ini. sebagaimana halnya makanan yang mengenyangkan dirimu cli rumahmu. Sementara hadits dalam buku ini adalah No. lalu mcmpertemukan keduanya (demikian batas sutera yang boleh dikenakan seorang lelaki)') Abu Bakar Al-Khallal meriwayatkan dengan sanadnya sendiri dari Muhammad bin Sirin." Beliau ff mengangkat dua jarinya. Waspadailah cara hidup mewah dan pakaian ala orang-orang musyrik dan janganlah kaLian mengenakan pakaian dari sutera. yang satunya terbuat dari kuningan. bab (2j Diharamkan yn Menggi]nal. Ketika beliau masuk rumah. Sesungguhnva Rasulullah ff mel. narnun beliau malah mengibaskan tangannya ke wajah orang itu seraya berkata: "Ifr cara hidup orang-orang Majusi! Itu cara hidup oran&-orungMajusi!" Dalam Naskah cetakan terdahulu tercantum 'A|-I{indi".4sh-Shahihain. yaitu dua buah teko..

rel n \ n e l e ' 1 e : a d u p p s e r x a u e ..wordpress.e J e p P n e l P ' u e : e 1 3 u n r u a > 1 l e s nplp'seJal ueurnurur edrrureleprp rledepuau uep'ue8ueptm rrrpeq -3uatu peuqy ueul e1rqedy..rt r...com 'elDI uPsPIn r3e1 Suefued qrqal ue>le n+uat'tnqasral ueluosrad ue8uap uelle1. ^ l e ) .re>13rren1aur Ipns Ipl uep lnqasral ledural r:ep . :upleluarlp qrleqg 1ede.raq ff lqBN IrPp neru elri nele1 1e-.nlrs rp upuDlpur up)eruaur nerlaq'splt{ urDI ue8uap rdnlnlrp Sued Surpup-Surprnp renla>1 Suns8r.tnz qeqaAuod uerelv e\urepnwary ewebv http://kampungsunnah.nure8eq:aq IllTauaru Inirm nl1e.rau ueleg .u P .{e.

a ktmyah/ nama panggilan yang di awali dengan abi atau ummu seperti mereka. kita tidak mengendarai kuda-kuda dengan pelana seperti pelana mereka. baik dalam bentuk peci. Kita harus mengenakan tali pinggang. serban. Kita juga tidak menampakkan salib atau buku-buku agama kita di jalan-jalan yang dilalui kaum muslimin atau di pasar-pasarmereka. 'anhum. sendal. Kita juga tidak boleh bercerita dengan bahasa mereka. tidak membuat senjata dan membawa-bawanya seperti mereka. Kita tidak membunyikan lonceng gereja kecuali dengan suara perlahan. Kita harus membedakan diri kita dengan mereka dalam segala bentuk pakaian mereka. tidak juga menuliskan sesuatu pada cincin-ciacin kita dengan bahasa Arab.PASAL Adapun Dalil Yang Berasal Dari ljma'." 244 lqtidha' shirathilMustaqimMukhalafataAshhabilJahim . tidak menyandang pedang seperti cara mereka. atau potongan rambut.Kita juga tidak memperjualbelikan khamr. dan tidak memasang salib di geraja-gerejakita sehingga terlihat. tldak menggunakan nall. Kita juga tidak meninggikan suara kita bila ada kematian di antara kita dan tidak menyalakan api bersama mereka di jalan-jalan kaum muslimin. fl \\ ffrattab dari kalangan Sahabat Radhiallahu khalifah umumnya scsudah beliau. diII // kemudian para tambah seluruh ahli fikih. dengan meninggalkan tempat duduk kita bila mereka (orang-orang muslim itu) ingin duduk di temPat yang sama. kita memotong rambut-rambut bagian depan kepala kita dan selalu mengenakan pakaian yang biasa kita kenakan dimana saja berada.. Ada Beberapa Versi: VersiPertama: i a n t a r a n y a .b a h w a A m i r u l M u k m i n i n U m a r b i n A l I11. telah menetapkan beberapa tLJ' persyaratan yang dibebankan kcpada ahli dzimmah (orang-orang kafir di negeri Islam yang wajib membayar jizyah) dari kalangan Nashrani dan lain-lain. yang mengharuskan mereka membuat pernyataan atas diri mereka: "Hendaknya kita (orang-orang ahli dzimmah) menghormati kaum muslimin.

{ q:adas leler{sn14e.rJad uullaquary -Surseru Suel ':rleq 3ue:oas upp uplepaqrp ledep rurlsnu Sue.n1ed Sued ueseqequrad >1nseura1 lnqasJaluelereds:ad-ue1e:e.rBsed rde uelelefualu 'uprlpural ppe plrq plDl lp Ipprl uelrSSuruaru erpns-erpns leprt e8nf BlrX Il{tIJ Inpal uep Eer{pv eped urrurlsnrulun€I up>1nlelrp 9ue.{emrr ueleq .r ue8uolod uelep ururrlsnru urnel rBeq snsnql urJ-rlJ rraqruaru gelepe e..{er'lrlp Sued urel 1e.{uau {epq e9nI elry epe.m Inpal nlre-{ 'Suopuoq-Suopuoq..resed-resed e1r1 eure8enlnq nelp qrlps uelrenla8u -aur Ippr+ e8nI elr.gnT rlley 6uuo 6eg epaqL.u ue8uap urunlsnr..ens ueSuap ryenral elara8 Suaruol uelrdunqu:aur qaloq IBpu elr).{s:a4 .u urnel ueBuapr:rp uelednra.?ue88urd qe1 ue1 -eua8uau snreq uep lnquer . rn\xrTsnur rp rune>1 .raq e[eseueurrp e1r1 uereled ueleua8ualu nle1as u€p . :lPelleqx-1yqalo ue11e.{uruelepIp qrTps ueryedureualu n1r qeBual-qe8ual undnlr'ueqe1:ad qaloqI€pu Etr) rrrpuas e(a:a8 rp e.trqezeual sn:n8ualu rxplpp plalaur rnlnqepuau lpprl puas 'pIaralu resed-.{uue:eses :ptue1:ad SueA e^urebeqaS ulE'l 'ue1e1e6 'lnquleu uep eueu-eureN Inluog tueleourlurlsnw urneyuebuaoJlJpy 6uero -6uerg r6egepaqurad epuel uelrroquo6 :rselrJrspll ede:aqaqepe n1ruelerels:ad 'qeqzpeur9urseur-Srnseur -ueleredsrad'urnun pJEJaS ledepuod plnu 'r{rlr} rlqe ue8uelel rp:alndod uprlrluap qepns rruu{ qppns nlua} euaJe)I uplnq nEIE) 'upqnrnlasai pJeJas eurep e:ed uelqpq 's)aJatu leqer{esered uep ururrlsnurrunel uelnued ueqrpefrp3ue.rureq) uDlrlaqlenfraduau lepu e8n[ e1r.{ ureu:r rrep erupln e:ed snsuasuo>1 ered ue3ue1e1 rpeluaruqepns n1r teqoy8 e:erag erueSe ninq-n)inq uep qrbryqelrq-qe1qurelep ralndod 3r.roas JeBV 'urpl-ur€l upp pseqpq 'ueeJepual 'eureu-pureu ueeun8Suad 'uereled:aq prp) 'DIaJarx lnqure.rrsrduaur urelep qe8ual r{plaquraur >Iep4 'ptrl lnquer uedap uer8eq Suolourau 'e{aJaur ryadas Ippq 4t/iunt1 'e>laJarx eseqeque8uap plrralJaq1pprl 4nfiun1urneurplpurarx Ipprf 'e1a:au 11:adas ueerepual re:epua8uaur uep plararx r1:adas 1ep11 lnqurpr qplaqluau 1epr1e8nf e1r.4 e1r1efara8-efara8 qepeqrraqelrlal uEeJeq rp nple er€nsuelSSuruaur eBnflepu 'e. elaraur Ippuasrlradaslepuasueleu -a8uau ue8uap 'ueqras n€le rrad ueleua8uar.raq ue8uap renIaI Ipprl e8nI e1r.

" itu keliru. Umar Radhinlhhu anggap cukup sckedar adanya pembeda asli dari kcduanya' Namun pembedaan itu harus diberlakukan dalam setiap cara hidup secara u m u m d e n g a n p e r i n c i a n n v a s e b a g a i r n a n av a n g d i k e n a l i u a s d i kalangan mcrcka dan dilabarkan pada kcsr'mpatan vang lain. 246 Jahim MustaqimMukhalafataAshhabil lqtidha' Shirathil .berarti kaum muslimin tclah berijma' (sepakat) tentang keharusan membt'dakan diri dcngan orang-orang ka fir dalam panampilan lahir agar hdak mcnvcrupai mereka.masing dari kcduanya tidak menyerupai yang lainnya dalam penam'ar tu dan para Sahabat tidak mengpilan lahir. agar tcrcapai yang menjadi tujuannya. maka kaum muslimin sendiri yang dilarang untuk mewamai pakaian-pakaian mereka. bah'anhu pernah menulis surat keparva ia bcrkata: "Umar Radhinllahu da ahli dzimmah di berbagai dacrah. amat bcrupava keras untuk merealisasikan perbuatan terscbut. Al-Qadli Abu Ya'la menyatakan: "Ahli dzimmah diperintahkan untuk mengenakan pakaian yang berbeda dengan kaum muslimin. justru kita yang harus membedakan diri dengan mereka? Adapun kewajiban pokoknya adalah agar terdapat perbedaan antara muslim dengan non muslim. Karena belum jelas pakaian wama apa yang dapat membedakan diri mereka dari ahli dzimmah. agar mereka -kaum Nashranitidak memotong rambutbagian depan mereka (seperti kaum muslimin) dan tidak mengenakan pakaian kaum muslimin. apakah para ahli dzimrnah itu yang harus membedakan diri dengan kita. dari Khalid bin "Urfuthah. agar mereka bisa dikenali (dengan mudah)." Dalam satu persoalan serupa yang terjadi di masanva. karena dapat 1.vang lainnvarr. Kalau mereka enggan melakukannya. Konsekuensinya. atau kalau mereka enggan. Adapun t u j u a n m e r e k a d e n g a n a d a n v a p c m b e d a a n t e r s e b u t . r i m a n a diriwavatkan oleh Al-Hafizh Abu Asv-Syaikh Al-Ashbahani dengan sanadnva sendiri (berkaitan dengan persvaratan Persyaratan Yang dibebankan kcpada ahli dzimrnah). dari Umar bahwa beliau pemah menulis surat keputusan: "Janganlahkalian membebaskan budak-budak dari kalangan ahli dzimmah meski dengan cara diangsur. setahu saya tak ada diperselisihkan para ulama Abu Asy-Syaikh Al-Ashbahani mengatakan riwayat dengan sanadnya sendiri sehubungan dengan syarat-syaratyang dibebankan kepada ahli dzimmah. bahwa persoalan tersebut diPerselisihkan para ulama: Yakni. Dalam Naskah cetakan lain tercantum: "Dan selain keduanya. seperti dan . Scsungguhnva para 't-rmarain pemimpin yang me'mbimbing kcpada kebenaran.s e ' b a g . Saya (penulis) menegaskan.

i r J ) i ... 8ue:o-Bue:o ui:Ir?uJlrp eserq Sued redn:a.ps uup srpo urq ppruueqnl.Dl11luJq lesn: eB -8rng ela.4suN Suato uu4tnq uu|ua[ uap qauarzp t14u atutl uul qlubsuulu)ulut uu1a4ua9ual. 1 9' y . (8ur1unB) uap:[ nlu ue{lrqrxp 3uo1o1.auerlpl ederg. . :uesnlnda>1 tprns srlnuaru qeu:ad zrzy Inpqv urq r€urn.uptraq rT€qua) nerTag eIaJOruqE. \ i r i u r t .LnZ )!!ey 6uero t6eg epaquraduuluaqLuory tldubs ulSua[ u9u[tpuap ut4tqu4tadnllil ..:(". L : ) ) ' P ( i u I l l t l : ) r .. alata8ttnl tp 3uatuol uoltrtunqwaut4upt1tuun1sa11 -3uato u3y. r x r r U i .lr') lti'.pqllHqpl rueg rrep rur r\ue)....vrqtsq r.r1U trtr t.L : l l 1 e )l .nsV urq prqcln6l r:eq u as uo4oq 1n33ud n\us lrop u\ll:Il l4o4-l4ol .(lll. i r .t lapqw) utrplaqal ry18uutaw uaSuap utp o[usuala[ 'ouu1ad uu:ltua|uau uutuap upapl1 tBuoS3unuaw uot1u4 ut\ua[. 1 .ur:r6 .l.upl . tll'!rl.. :pte)raq nprlaq p.a4alawliqruat ua4n4l)Iaausrq uay4epuJruaru nuw 4ol upraw '(tltJuLutlluu8uapyrqastpl a|wlaj t r8ul Ltup(rltrM ttu8u. r c { 1 ' .. r i f .. q€lv Suero-8uB:o ue8uap eures Sued ue1 -npnpJI rupl rr3q 'ururuqnru :plelrsq plaJar l . rupJspN Suero-3ue:o rule>InJlsnl.:edue1:aqnpuag .:p.:!:yi.nalanyrq uap uortTad nalu qaqqn[ u 4DuaSuJu:rL'a. ) i ! t L U' u i ..:J l.\ rJ€p rrrpuJs eiuppur:s ue3uap q1rei5 nqv qalo uulluie.):.ne(uaur e{aJal{ ..1 tU..^r.1 e p r 1 u n c i n t : 1 r .:uesnlndal lplns lpnqru3lu 'u€IpluaJrp reru. : ) L l t | ) n y t ' .rpq Suato . .lL -i iiii.quJV InJrurv ter. I : r l l a ' r f . i . l> : ' .. :plelraq nerlaq pMqpq ul?qqrHurq upur{prrnpqv ulq pl. .' : .tst1t1 nqDqsoqq at1u33m1 olatatu yEuut ut4?uu[ -ualuarurt)pt1sa4).1t qrtrl..Btr/1{ q€urad zrzv Inpqv ulq rulull p. .3r1 4apt1 LuJp DlJiJu u1uda1 sulu 1p ulqtos uu4uuaBuaw :...uund -apl tt\p Suoto atruesn?u luu4tuqatp Ytwn) wlaJ1pnltad nn\aa -tutwtl ulu8ts uatluap n1t Utq1lluoytDla-l qu4sound. l : i ! r r ..irl\ ..lr..l lu P p [ .ZqpJv 8ue:o-8uero ue8uelel rrep les€raq uelnq uprTpl qe>Iedv. p u J L l .i alij'.ltLIDq elplrta)lp pp. | : : : L i i t ? ) 3 i ] . :qe.! ] ' { r ' .LJuuulllDq '3ua33utd Tnqas ualuua9uaur:... 1 1 1 ' 1 1 .. :ueIqeqtupuJLU nprlJg p.uapl u1p so]o Suatapp Suul a[ts adn-rdn :. :'.. ) i 3 _ r a L (J I t r U t l ) L I U X t e l U n t u J U I ) n l r . r c p u e l r l c q a : i ) I r:r'd 3 u e 3 9 u r r i 1 r : 1 ru e y r u a a u a u r I r r p r l ur:1qr'lulral P)' laul IulIIPLIZualu )iiliUli tlu... > II l 'i : .. . : : " : r i .rj .i UPiii:lilll:.3a1 t)qo) aw4 utrp Uawal a pl 4nreq 'flqa al pq 411a1 jnqastJl Suato-8uatoIDIDI /1t1IlVtrua(f .{ eqrlqFel rueg rrep 8ue:o lodluolalas epv.. 1 .3a1 ruataq tultrut 7apns Suufi a1:uaruD10lu1) 1nfiuuq 'ttBuaptrs ufiutn4ala|uaw u4etau uaBu tp .i ! t ! r ) r : e r l i i r L l t .)!' \ l j t ' ..lilxlZfr ILiP ellu€^{ r u d u r e s u D d u e l u n L u e u ' e l a J a r u u p ) q p p u a l ' r l D h r l1 4 p l a J a u r t l a q uer1c1ue8uel 'e1a:atu ue8uap uerT€l EJelup rp uEeluoal uollnquruaur .aru Suulued urel laqo:-IaqoJarx elJas plaraur ueq:os ue1led -rupJualu uep llue{ued Buei elarau lnqurer 8ur1un88uaur3uns3ue1 netlag .{BM. .:e1e1:aq uprpnural nprTag.(uau ulo:aur r:ad sele rp uuq:os uuluua8ulur ueFuap zrzv Inpqv urq Jerun rnruauaur 3ue1ep fiue.

rtawakkil terhadap Ahli dzimmah di masa kekhalifahannya.p e r b u a t a nm u n g k a r d a l a m a g a m a m e r e k a . Kesepakatan-kesepakatan yang mereka buat. menyalakan api unggun. Satu hal yang dimaklurni. demikian juga tanggapan dan jawaban Irnam terhadap beliau sudah amat dikenal luas. seperti pembacaan (dengan keras) kitab-kitab ajaran mereka. Karena vang menjadi tujuan di sini adalah. Membedakan Orang-orang KafirDariKaum Dengan Muslimin CaraMengharuskan OrangorangKafirUntukMenyembunyikan Kemungkaran-kemungkaran DalamAgama Mereka Di antara syarat-syaratyang dibebankan kepada Ahli Dzimmah misalnva: Keharusan mereka menyembunyikan dan tidak mempert o n t o n k a n p e r b u a t a n ." Dalam buku ini.kalian lakukan. Terlebih-lebih lagi mempertontonkan identitas kaum musyrikin. menjelaskan keharusan adanya pembedaan dtrr. 'Anltu Umar Radhitlnlru dan kaum muslimin yang ada bersama beliau serta scgenappara ulama demikian juga setiap para pemimpin yang mendapatkan hidayah taufik telah sepakat untuk melarang para ahli dzimmah untuk tidak mempertontonkan identitas mereka sedikitpun di negara Islam. Lalu bagaimana lagi. Seperti minum khamr. Demikian juga halnya yang dilakukan Ja'far bin Muhammad bin Flarun Al-Mr.rga mercka diharuskan menyenbunyikan syi'ar-syi'ar agama mereka.dan jangan kalian melanggarnya. bahwa penghor248 lqtidha' shirathilMustaqimMukhalafata AshhabilJahim . saya tidak menulis semua vang diperintahkan (para Salaf) kepada para ahli kitab. mcravakan hari-hari peringatan dan Iainlain. Dalam hal itu ia juga meminta pendapat Imam Ahmad bin Hanbal dan ulama lainnya.langan beri dispensasi bagi siapapun. kalau kaum muslimin ikut meniru-niru apa yang mereka pertunjukkan tersebut? Demikian juga termasuk syarat-svaratyang dibebankan kepada mereka. Demikian jr. membunyikan lonceng. agar mereka tidak dihormati dan agar diperlakukan dengan hina (meskipun tidak berarti harus dizhalimi) sebagaimanayang disyari'atkan Allah Ta'ala.

{qrleqs ue:efe tuelep ueqeuaq ledep rruel Il€qrua1 nll elrueg .rqpl u€p treqeqe5 Sueroas qalo edueq uelnq uPlqeluradrp qe1al (ulp uPTepaquralu uPsnr nlr ipLI Luelup lesPp r{epl€{ €.41.tng..r1 qe..{uuederauad 8ue.. :rde88ueu3rx nPITag.4ft1rqPI uPPsEIqa{ Inserxra} .etu[r rrep 11ep-11ep :..FtDtuqV..d€ nlns r:ep tn:rfeqn1.. eduegaq n1l etlu€M ..t e1a:au 'e:rqura3raq elaraur eueruteBeqas Bure8eue:ele ellq qeq IlJa) esPJaru uep Sueuas eseJarxPlalarx nll PrlruJSueBuap eu.'( leur:oq:a1 3ue:o -8ue:o uep rndurlulad PrPd r{ITILuaur)Ppq ueqPl qe{edv. :t8e1 qer*efuaru . leql-l r{elleqnIueP Icseraq3ut'( uDBu€q!!Il .u PlPluP Ip und pleluaruas 'E{aJalu ueBuelel Ip l€iPre'{sPruau qepns .qeq ..n"....qelll lueleP IrPq{ng-lv qalo uollP^E'4\rrIaI uuH (gZ) 09t : lLL.t"-..rn1n .(uue1qe1e...{sre":n6.'(uaur Sued elarar.'ur:rleqn6tr :qe. :qur'lefuer'uP)ia]arx PI€J{ znslqurau nll Inlun 'elu8u|laIas rp ?uero epedal e.{qPlnlr p{3ra]41.{qqeIeser'uedunleuaq r'{Blslas qoliy q"1. seurqy IJPp ellue-^.. :qe^\E[uaur nurlag . ue8uapeues rurseuqv el e-. ueyelerp 8ue.l u€)iJeqebuaul lPIeg nqv Ippq Ielinul €Jel3s rJrP lxPrplsq e..ZepuPqe1eder5.rqi.ZPLIeu nure.. uep €rBlqraq undng eltue.. n1e1:a1 eiug uduel:aq-u.'JeIPg nqY PrxPuJaq :e.. :qPMeluaurneqag .. :elPiraq u€Ipnrual nell3g.... :elpjraq PI eMq€q 'e.ua'\{ ered eruelas 'ueqe1:aq de1a1 -1aiuo>1qrsr:ruuuqel urdultruadTlueur-r . :edue1:aq 3r'ms3ue1 3.^. I elel n)ns nles qelesEurPunlrv^' .iuelraq ledueq nll elIuEM .UIII Plsnueur lEr'un ISeq urd -snl l upp rjPr.-z.IlBEl ueqe) 8ue. edeual nPur IPI nll elluPM ieqrlaul nelTa_gqPrnPZ eul€ruaq nerlag eJPrlqraq 3ue.. :qempluaur nlr elIuEM .:uPlsnrauaur nPllag .tr elalaru IJIp npod"1 ..2qei.tqt"tr uelqaloqladlp I€p11 nll uel1luap 8ue-'{:ezpeu e"{u -qnSSunsrs r{elererrqlag..r't e1e1. ueSuap uelIPIraq PnpaI IslsA -uqa1 3ue1ua1) .{sre:n6 r:eg. .{ue1:aq uedel redr-ueg.Znll uteurt p:ed qe1eder5..oqny. P'{tl -nd n1uaj..^^qeg :ItDIe.n1n....{ 'epaq-epaq:aq 3ue.rn^ ..eull UeOlllep-llleoueouao uelreljsg enpay lsla^ 'uelaladaslp nll Iqeq 8ue...{ .^|. -urnu..ue[ueu nellag .4lrlr1z qeq)Epqsuy Jnqfteue14..1...:r8e1 :rBe1 neqag .. :r8e1e-'(uelraqnlr ellueM .....6nZ ue\uaqLuew rley 6uero6eg epaqwod tA I DsuW uoq 8iI .f{ng-lv r{alo ueIleieMIJIC (z.3up:oas Iel p.n1"*roq8uad lnseural eTaJau ue8uap rrrp uelerueduaru u€leru erer ue8uap edustuafasuup elaJaru PIPJ ueq-ueq clepPr{Ja} .r:e.qteJ...Itl : llA (t€8f.{ ledural uep es€rx luPIeC 'ur. oNIslrpeq4u.. Sueroas rnuraualu Huelep :e1eg nqy 'urlzeH ulq slPo uep ue]le^e^^lrlcl upq nlpns.. PJerrqJaq Iepq rPzpEulsq nll PlIueM.{uelraq uetpnural n1r..d ipefuaul uP)e gu€-..

Dengan itu beliau mengisyaratkan bahwa hal itu tidak baik dan tercela. meskipun orang-orangjailiyyah juga biasa melakukannya secaraumum. bahwa beliau menulis surat kepadakaum muslimin yang bermukim di Negri pernah terhadap pokaian orattg-orang musyrik. menunjukkan bahwa gambaran itu adalah alasan terbentuknya hukum.5TrahilrnyadariUmar Radhiallahu' anhu. Misalnya bersiul-siul dan bertepuk tangan dalam ibadah. Sesunggulrnya Allah telah berfirman dalam Al-Qur'an berkenaan dengan orlng-orang kafir: "Tidaklah shalatmuekadi baitullahmelainknn hanyaberupa siulan dan (Al-Anfal : 35) tepuktanganbelaka. adalah kebiasaan tan ri'atkan dalam Islam. Sementara arti ucapan bcliau: "Itu termasuk kebiasaan jahiliyyah."' Parsi "Waspadalnh 1. Demikian juga ketika orang yang muhrim (orang yang mengenakanihram) berdiri tegakmenghadap matahari.sehingga hdak ada sesuatuyang menaunginya sama sekali.dan bcrbagaiperbuatanjahiliyyah lainnya yang merekajadikan sebagai ibadahyang keseluruhannyatelah dilarang secarakhusus dalam keumuman persoalanini. atau meninggalkan Thawaf karena berpakaianbiasa." Menjadikan perbuatan-perbuatan semacamitu sebagaipendekajahiliJyah yang tidak disyadiri kepada Allah. vang manasik-manasik haii itu termasuk syari'at Allah. segala bentuk peribadatan yang dilakukan meniru cara peribadatan orang-orang jahiliyyah sementara AIlah tidak mensyariatkannya dalam Islam." bahrva perbuatan itu termasuk ciri khas orang-orang Jahililyah dan tidak disyariatkan dalam agama Islam. Maka penjelasanbeliau tentang sikap diam itu termasuk dalam kategori amalan jahililyah merupakan gambaran yang membawa konsekwensi larangan dan pcncegahan. Meskipun Allah tidak menccgahnya secara langsung. Hadits ini telah ditakhrii sebelumnya.diperbolehkan. Dan telah diisyaratkan juga bahwa yang 250 MustaqimMukhalatata lqtidha' Shirathil AshhabilJahim . Lalu beliau menjelaskan sesudah itu bahwa perbuatan tersebut termasuk kebiasaan jahiliyyah. Berbedadenganberlari-lari kecil antaraShofadan Marwah dan manasikhaji lainnya. Menjelaskan hukum dengan memberikan gambaran tertentu. atau meninggalkansegalaamal yang seharusnya dikerjakandi luar tanah Haram. Telahkita paparkansebelumnva apayang diriwayatkanoleh AlBukhari dalam. Termasuk kategori perbuatan tersebut.

{ qc:y uou Sucro-8ue:o qradas qnlSue delsraq urp lo€8ual-IeSSuapaq lupn re8e lu{e1 ledtuolalu e.. Sueio-8uero uerplpd uplpua8u3ur upp u"leru -Irual ueSuap nuel qPlrleq-rlpq lebprec ulq qeqln eA.{ Suetued euelar) pmtls vep laMrls/nlpdas e8nI qelreled uep Lleduroral'ueqros 'Sunres urpl r.xll uep lefe^^u Epp p8n[ n]r lpq ulplpcl .pt\l lueg gep 'ryD/i/ippa.:e}eIJaq nerTaq uprpnura) pJlns ue)pua8uarx Inlun ell{ Suerplaru q€la} # qellnlnspd eduqnSSunsaspuarpl /Erlns up) -Euaguau uep Iu.{sni.nryuv. u€p rrPqnz rrPp rulpl ppPd3i ueUpq€8uau psntr J urq upsr?H /ppruHv uerul etplraq uec erlns upleuaguau u€rlel qplueBui(..e1qepedal uelleqsrurp qed-{rppe. nqulp/irqpu>J lEurll IlEp lprns )n)ndas Iurej epedal 3ue1ep qela1 'pduplpl uerusln Iqv lrep IeMqv IV rurr.lur {s'p. ILpeuenhl-Jvz etruqulDl tuelep peurqv r!elul qalo ue)llE^E^{urc 'El 't luPPusntal-1v.{PIUP)eua).rlIII -snl I uPp IrPtPInglV u€lPreisrad uP8uap qrqel{s lnqaslal strpPH enp e]I{ epedal up{In[r. TUPIPP uelPtP..ruaru 't rpel 'qErV Suero-gue:o q€l€pr? p)lalar.q ucp uerSeque.DW uplpuJ8uaru Inlun ururllsnl^l Ipspraq Suef upre){pd nlr€l r.l9Z )Uey6uuo t'eg epaquoduotuaqurary 'I 9L.'r.".uyg uplele qelqnT upp r-rclphaqDfllal (zr)2zrN qeldelrsraq '..{rnJe[ qradas rTpnJa{.uPrul 'rDlrr-{snut l'une)I u€rE)ed {nserxlal Sued ele8as uEIEua8uaur JeBp unurTsnru runpl Bnuas r.?r?rl ue{nleJau urulJsnul runel Jens uPleluuauraul nellog lurlsnl qelEFpru 91rpr.* #..^rr{Pq r€rxn rrPp 'lpqeN-uv uerustn plrra)raq qelal'prz€ nqv rrep rurqsv ure) epeda{ rurel ppedal elua)raq yelpJ-.{te..4auuaq u€pserqal qplup{€g8u[ 8uoso1 e1ue1n rpBpqraq uDpledrueJ n1e1'rr4uttppo.r-ruelsl ueJe{eue8uap rensas3ue. qolat qe1ue4nle1 '(:e33uo1 3ue..{urup Mzeu euarel 'ue1e{raqe1qa1 teSueuasraq 1n1un uelqplurrauraur nerlag 'olararu ntuEl qeuuOqSuar-u 1n1trn qerv Suero-gul?ro u€esElqa{ IrDle ..muaur nerlaq uprpnura) .e11-1y 'Suoquros uep e33ueq ue8uap n1r uelnlelaru 3ue.{) DlaJalu e. e{uqPtq !uelep peluqv tuerul qalo uDlle.8eq ue?ue:e1 uDlPdnJaru nll )ppq -pduuef upsuap pnp upr'r'dsLsuaur nurraq..{uaru ppurqv r..u 'ueeupv ulq p€. :(rdunqraq Suel) uapraq:azv rp pppraq nuel ue1Suepas.{Epnq pJpr{rt -auraul uep qEJV Suero-8upro XplqIe Eped qn8al Sue8ed:aq e1a:aur re8e uu1qel -urrarxerunerlaqeduruv-ueeupv urq pe.unel ue{qPlrruarxau rEr. :elPIraq Pr e.lJJi::i"i] eles hi . :nerlaq ppqES edurplplualu Inlun Suerelau r{elal H qpllnlnsp1 euare{ elalns uerp{€C ue)pu -a8uarJ u€rTpl qplupguel qeJV uou Suero uereled up)eua8uarx uep qumarx-qe.{e.peusnw-Jt4.{e^1urcl Eultl rpefuaurelarJur eSSuiLJas'qplV uou Suplo..{sv..gtiplo ueguap rnpqraq rnlunl rpeluaur{eprt p{aratu uerpeqrrdJl Jp8p plaralu uelteSu -uaduratu e8nlnerlag (.

schingga daerah AI-Qudus itu seluruhnva ada di hadapan anda. Bcliau (Umar) Ialu menghadap kiblat dan shalat. aku mengikatkannya dengan tali yang biasa dipergunakan oleh para nabi untuk mengikatnya. Maka Jibril berkata: "Sungguh kamu tclah memilih fitrah.3) 1 2. Scsampai di sana." Kalau bcgitu aku menvenrpai orangorang Yahudi?" Ia menjawab: "Tidak.d hadits No.Al-Ma'addi11'. Diriwayatkan oleh Muslim dalam kitab "Al-Iman'hab (71) Ketika Nabi Melakukan Is. telah bercerita kepada kami Hammad bin Salamah.rsulullah fi pernah bersabda: "Aku dihampiri kendaraan vang bcrnama Al-Buraaq.. dari Tsabit. dari Anas.h "Kalau kamu mau menerima saranku. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitabnva "Al-Musnad"I:38.rbeid bin Adam bahwa ia bcrkata: "Aku pcmah mendengar Umar bin Khattab Radlirailalri linlrri bt'rkata kcp." Beliau melanjutkan: "Lalu aku mengendarainya hingga sampai di Baitul Maqdis. Telapak kakinya diletakkan di ujung tempatnya bertumpu. kamu shalat?"Ka'ab mcnjara. dari Abu Sinan. dari t-ftleid bin Adam. kita akan shalat sebagaimana Rasulullah ff shalat.(162) I : 1. kemudian aku keluar. Kemudian beliau membcntangkan sorbannva dan menggunakannya untuk membersihkan tempat tersebut. Abu Maryam dan Abi S1u'aib diccritakan. yaitu hewan putih yang panjangnya lebih besar dari seekor keledai. Lalu beliau melarang mereka mengenakan pakaian non Arab.'ab: bisa shalat di balik bukit karang ihr. dari l. Dan hadits diriwayatkan Al-Bukiari dan Muslim selain 252 lqtidha' Shirathil MustaqimMukhalatata AshhabilJahim . Orang-orangpun turut membersihkan tempat itu bersama beliau. Wnllalla A'lam.'?) Shalat Nabi ff ctl Raitr-rlMaqdis diwaktu melakukan Al-lsraa' diriwayatkan oleh Muslim dalam" Shahih"-nva dari hadits Hammad bin SaLamah. namun lebih kccil dari bighal.. Telah ditakhdjpada halaman sebelumnya.rda Ka'ab: "Dimanakah aku bole. Hammad bin Salamah menvatakan: "Telah bercerita kcpada kami Abu Sinan. Itu satu perintah yang bersifat umum seba5iaimanayang nampak pada lahirnva. vang asainya adalah pakaian orang orang musyrik. tiba-tiba Jibril menemuiku dengan membawa cawan berisi susu dan cawan lain berisi khamr. bahrva suatu hari Umar sedang berada di Al Jaabilyah -lalu dikisahkan penaklrrkan Baitul Maqdis-." Setclah itu ia mengajakku menuju langit" Beliau lalu mcnyebutkan kelanjutan cerita tersebut. Yakni baiwa R. rl Imam Ahmad mcriwayatkan dalam Al-Musnad "Telah bercerita kepada kami Aslvad bin Amir.ah dinisbatkan kepada Ma'ad. Aku memilih yang berisi susu.15." Beliau lalu meneruskan: "Aku segera memasuki masjid dan shalat dua rakaat. Riwayat tersebut juga telah dipaparkan clengan sanadnya yang marfu'. 3.

.SSZ pleqs uelep pes uop\epry uebuerel (ppr.uprerul) uolnIplrp 8ue.re1e ue>1e8ue.rep Euaru{'srpbPtrlnrle8 Ip lpleqsqeuraduolr)s amrynlv.Jeurll 3uelep n1e1 .n6 seuy uep 11qes1:n1e(!.uau n{V rurnq leJEq uer8eqal qeqrue:aw ruelsJ uelen{a{ 3unde8 qeleduue8uel rnlelau .uaru Sued (srpbeyq inlrpg ruplpp rp pppraq €ue.{ under:1eo1 Sueroas 1el e.upds-lp.rm1.( edudnprq ueuele[:ad ueqolaal r{pqupuaur ur)Euras 3ue.ezeu elel qry.{e rp !r"p Erunp rp ueerSeqeqal uep ueleqal qalo:adtuotrr 'e-{urtnSSunSuatu Sued epe uu8unr.rnderqesl SuuJG€ TeI (enmp) resaq 3uo1 nlnuauraru urepl uplen1D1 Slmle8 qepduue8uel tnlelal 'Suppxag Suep8 8ue. ledueq Suero er(u:rq1e e33urq 1e1 '{npnp-Inpnp uEp r. :epqesiaq rqeN e^rqpq '|wnt!ub..raqrua e8q nele enp eqluruaul lnlr n1e1:e1eg nqy Suelep eqq-eq1 tBed rqens eped :muns tp rre equrruaur Suepas n{e eMqEq rdujrru:aq nje. ruepp qzlJpHJV ':e1eg rqy qrbeueyl urelep uopnqasrp e8nIn1r 1efe..edurp1.reirtn ..rue1eqaqa1 r8tnpueuaru ledep 3ue.ur.uqeq Suepuer..uels ue{I€Sauaru Euas JrtE{ SupJo-gueJo uep uPl -ntn)al lplpIap up]qppuarau u€p ruplq ug)lPrtnrualu qp V edrruB8uE InIEIaI I c (r"ad -uPllqPlsnua{ ue{Infunuarx Inlun ue{rJaqrp Sued upeuredurruad) plrm SuepuDI aI {nspu pnruas ErsnupuJ rmdpls3ru sdu -uq€qaqDl r8urpusuau ledep 3u€.uo qeppe eduq:e qnuezp ele) ereluauas raqrua qnuadas rre lque8uau qulupe (equrruaw) .u Pr Euarel reqqYlv q€/Px r. n4o o o\s l nPrTaq nBIeI lPlSueduarx urpuasue\ueilv urq qeJrpzpnH nqv lPqEr{PSPnp rJEp nlBs qPIPs re8eqas nErlaq qEISu€l rlnJnuaru uep r{e npseg IEla[ qn{rguaur egas r{pllnqplr) ueJpfp Eppd upuropad ffi -raq uep e^Nlns€u r.I 'qpfas lplqr{ rE8pqas eluur)ed {epq -ar.rb4a e1qtr resaq 3uo1qelepe eduq:e qu.1euad er'tqeqqe:edsr qelepl urel lepu Suel'rerun uop>ppp 3ue-.u .qel rd ruEIep rrprllngJv qalo uo11edeu. t1tlollotllpud.e1unBuep -ue>l a{ {nseur pnuras ersnueur undolsaru edr.{urundure -3uau qely unrueg qeural uuBuop (qnuazp).J€p r.qtef-lU.llry .{) nleq trlnq qerp a{ dppeqguaur lelpqs Elplu-elEtuas ue8uap DIaJaur IpdnJaduaur IrDIp 'lpnr{e Suero-3uero tednraluar. nq9 ur\pu>l reurfl 'Pu€s rp lPIPqs Inllm /pups ueqrfe^aaljaq e8n[ eA.{rre ueeqruq qeluni uellnqaduaw Suns3tte1 Je>{eg nqv ueln{elp Ieprl nErlaq'nlr qpqas qol6 resaqqeiep'r e8q qndllaur r. r1u1as ledueq ler.I urq qpflnpqv uEp'. erpluaurJs upl€n:{a1 uep lp8ueuas yeppe uo! rpy leq ele8as rrep sn8eqral uep {rEqral ue1e19uq qreraq edrqesepped (eu1es{) . :ueleleduaru 6ZZ I l.{ uelnlleuad pMqeq rqeN gep 1ere.unururaureserq elun eueu rp ledual qelepe rrlJ.luu.IL.r e1e.e..uelq ueipn]al )esruaru 3tm:apuar 8ue.rleun rupraq q€urad nerTaqnEI !p ieleqs -eI 'u€rnledalraq eI p{urp8uaprp qeurad runlaq tnqaslal rqeN plua) .{ ueln.u 3ue.{ r.{sr trelednralu nll resaq raqr...ueJabuarx trl..{ 'qr88uer Sued €alp4s rlrTrurau /rur rlelEseur tuelpC Ieua)rp tpurn 'elur{pre aI dppeqguaur lpleqs ueguap upDlnuap u€nlnpaq rqual urTsnur SuPloas leqppe.u€qnt\) -]prnl.( Stred u€srun plegas Suerelaru nErIaB 'srunl Sued qely eruPSp lp.r.{ Suero uer8eqas epp Susr./rpo11 nqrbeuey4J.{€[v qppluaur Turap'.

dari ayahnya bahwa ia berkata: "Suatu hari Ali keluar. AzZubeir.ya tempatmerelo belajar (semacam termasukkosa kata bahasaEgipt atau Ibrani yang di-Arab-kan. AsaLrya baftrnl (Muhamrnad). atau memiliki wawasandemi kebaikanIslam dan kaum muslirnin.Semua itu menunjukkan bagaimanaketegasan sikap beliau melarang menyerupai diri dengan orang-orangnon Arab.istimewa beliau ffi. Thalhah. Sampai-sampai pedomanyang dipegangkaum muslimin dalam ahli kitab. Sebagaimana yang beliau perbuat terhadap Shabighbin 'Asal At-Tamiimi (seorangpentakwil ayat). akan disebutkanlaranganbeliau ataskaum muslimin untuk menemui mereka. 2. Kisah itu juga diriwayatkan oleh Ibnul Mubarak dan Hafash bin 1. dalam hal Kemudian. dari Abdurrahman bin Sa'ied bin Wahab. Beliau merasa agung (denganmasuk Islam) setelahsebelumnyaAllah menghinakan beliau dengan kekufurannya. Mu'aadz bin Jabal. Maka beliau berkata: "Kenapa mereka berpakaian begitu? Seolah-olah mereka adalah orang-orang Yahudi yang baru keluar dari fuhur-nyazt. Tiba{iba ia melihat sekelompok orang yang melakukan sadll). bahwa beliau pemah membakari buku-buku non Arab (Islam) dan lainlain.Kesepakatan Utsman denganUmar dalam urusan mensikapi kafir sudah menjadi hal yang dimaklumi. lqtidha' Shirathil Mustaqim Mukhalatata Ashhabil Jahim 254 . Dalam pemaparan kekhususan-kekhususan hari-hari peringatanorang-orangkafir. Beliau bahkan pernah melarang menjadikan orang kafir sebagai pekerjaatau pemegangamanahkaum muslimin.Abdullah bin Mas'ud. Beliau juga yang melarang para ahli bid'ah untuk berkembang dengan kebebasan dan bahkan mcnganggapmereka hina. sunnah-sunnah. Sndlyaitu menyelimuti tubuh merekadengansarung -termasuktangan-. faqih sertaberpandanganluas. berorientasipada pedoman-pedoman memperlakukan beliau. seperti Utsman. dan untuk mempelajari bahasa asing. pesantren). Zaid bin Tsabitdan lain-lain dari kalanganpara Sahabatyang alim. Itu Fuhul yajtu janak fuhr. Bahkan diceritakan. Sa'ad. Ali. Beliau(Umar) selalumengajakmusyawarahkaum muslimin As-Sabiquunal Awwalun. yakni denganmenjulurkansalahsatuujungnyatanpamelilitkarnya di badan. Abdurrahman bin Auf. Llbayy bin Ka'ab. orang-orang Larangan Melakukan SadlDalam Shalat Sa'id meriwayatkan dalam Sunan-nya: "Telah bercerita kepada kami Husyaim dari Khalid Al-Hadzza. An]r. Apa yang beliau perlakukan terhadapnya amat populer kisahnya.hukum-hukum dan keputusan yang 'Anhu juga diakui dan diperbuat oleh diterapkan Umar Radhiallahu Utsman.

Diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam kitab . Yaitu dikisahkan. Aku kemudian bertanya:"Apakah itu dari Nabi $:! ?" Beliau menjawab:"ya. Namun demikian.(13791:370.Beliau menganggapnyamakruh. dari Nabi H.S9B) | : 1." Kami juga pernah menceritakanriwayat dari Umar dan Abu Hurairah.{si-Sn alah.Ghayyatsdari Khalid. namun tergolong riwayat mursal."l Di_antara mereka ada yang meriwayatkannya dari Atha'." LaranganMelakukanSadl dalam Shalat 255 ." Al-Albani menvatakan dalam Sra.'Ash-Shalah'. Bahkan beliau pernah shalatdalam keadaandemikian3).Al-Musnad'. menceritakanbahwa menyelimuti tubuh seluruhnya dalarn shalat tidak mengapa. danharya mencedtakan tentang sadl. Diriwayatkan juga oleh AtTirrnidzi dalam kitab 'Ash-Shalah'hab (274) Riwnyot Te tang larangan SadlDalam Sl.26:" Shahih. dengrn naslah yang telah kami teliti." Padahal.(6."Abu Dawud lalu mengomentari ucapan tersebut:"Ucapan ini sendiri yang melemahkan hadits itu. bab (85) Iarangan Untuk MelakukanSadldalrr! sfurlrt hadits No. Atau bisajadi Lihat Sunan Ad-Darimi dalam kitab ".Al-Albani menyatakandalam Shahih Abi Dawud(592 .141: 174 dari Ibnu Jureij.alafhaditsNo.'bab (lO4) Ltranyan L)ntuk Melakuknn Sarll dalan Shalat hadits No." Diriwayatkan dari jalur yang sama oleh Abu Dawud dalam kitab 'Ash-Shatah'. Mungkin hal itu beliau lakukan sebelum beliaumendengar riwayat tadi. Dernikian juga didwayatkan oleh Ad-Darimi dalam referensi tersebut dalam catatan kami sebelumnya. Husyim menyatakan: "Telah bercerita kepadakami Amir Al-Ahwal bahwa ia berkata: "Aku pemah bertanya kepada Atha' tentang menyelimuti tubuh seluruhnya dalam shalat?.26-1.27:"Shahih. hanya dad jalur Isal.l) Abu Dawud meriwayatkan dari SulaimanAl-Ahwal dan Asal bin Sufuan. Didwayatkan juga oleh Ahmad dalam. ffi Demikianjuga beliau melarangorang menutupi mulutnya. berarti riwayat itu baginya adalah shahih. dari Atha'. bahwa ia pemah bercerjtar "Aku sering melihat Atha shalat dalam keadaan sadl. Kemudiansetelah beliau mendengar riwayat tersebut beliausegcra meralatdiri.bahwa suatu hari beliau (Ali) keluar dan melihat sekelompokorang menyelirnuti tubuhnya dengan kain sarung dalam shalat.lI :295 -341-345 .apabila seorangTabi'in memfatwakan sesuatuberdasarkanapa yang dia riwayatkan. Atha' scndiri sebenarnya menurut riwayat dengan berbagai jalur lain yang bagus. dari Abu Hurairah:"Sesungguhnya Rasulullah melarang orang untuk menyelimuti seluruh tubuh halam shalat.bab (85) Riuayat Tentang (larangan) Sadl dalam Sholat hadits No. Maka beliau berkata: "seolah-olahmereka orang-orang Yahudi yang baru keluar dari fuhur mereka. bahwa keduanyatidak menvukai perbuatanmenyelimuti tubuh -termasukkedua tangan-dalam shalat.(643) I : 174.fiih Abi Datu ud (599\ | :1.347). dari Nabi ff.(3761 :234.

Persoalan semacam itu sudah . apakah menyelimuii seluruh tubuh dengan kain itu merupakan perbuatan haram yang membatalkan shalat atau tidak? Ibnu Musa menyatakan: "Apabila seseorangshalat dengan menyelimuti tubuhnya dengan kain scluruhnya. ada dua riwayat yang menegaskan ia harus mengulangi shalatnya. riwayat tersebut tidak tertolak. bahwa larangan itu berlaku untuk kebiasaan mengenakan pakaian semacam itu. dari Yahya bin Abi Katsir. bahwa Abu Dzar pernah menceritakan bahwa Nabi ff melarang perbuatan tersebut. Diriwayatkan dari beliau (Imam Ahmad) bahwa yang dilarang semata-mata adalah menyelimuti tubuh dengan sarung tanpa mengenakan gamis. selain dari sebab lemahnya hadits tersebut.beliau lupa hadits itu. Pendapat itu dalam upaya mengkorelasikan antara atsar-atsar yang diriwayatkan dalam persoalan tersebut. secara mutlak. Pendapat seperti itu termasuk madzhab Abu Hanifah. Imam Ahmad juga pernah berkata: "Abu Abdillah pernah menanyakan. bahwa cara berpakaian seperti itu. biasa dilakukan orangorang Yahudi. sebagian besar ulama memang memakruhkan menyelimuti seluruh tubuh dalam shalat. Beliau memberi alasan. dan yang menegaskan tidak mengulangi shalatnya. dari Abu Ubaidah bin Abdullah bin Mas'ud. Setelah itu." Abu Bakar bin Abdul Aziz menyatakan: "Apabila tidak sampai menampakkan auratnya. Demikian juga agar dipahami.jadi kajian populer. Abdurrazzaq meriwayatkan dari Bisyr bin Raafi'. Karena banyak kemungkinan yang menyebabkan si perawi tid. dan tidak mengeluarkan ujung kain yang lain ke pundaknya yang satu lagi. Syafi'ie. Abu Ubaidah juga pernah mengatakan. alias batal. sudah disepakati para ulama bahwa shalatnya tidak batal. dan juga dikenal termasuk madzhab Imam Ahmad. Apakah riwayatnya itu akhimya tertolak? Pendapat yang masyhur dari Imam Ahmad dan jumhur ulama. Seperti pendapat Imam Malik dan lain-lain Sedangkan arti sadl atau menyelimuti tubuh di situ adalah: Mengenakan kain di salah satu pundaknya. Demikian pengertian yang dinukil secara tegas dari Imam Ahmad. Yakni. juga diperselisihkan. Selain itu. bahwa yang dimaksud dengan sadl adalah: 256 lqtidha' ShirathilMustaqimMukhalalataAshhabilJahim . Bahkan ada di antara ulama yang tidak melarang perbuatan tersebut. Namun yang lebih jelas adalah riwayat yang menegaskan ia harus mengulanginya. bahwa ia berkata bahwa bapaknya (Ibnu Mas'ud) memakruhkan menyelimuti seluruh tubuh dalam shalat. bagaimana seorang perawi bisa beramal bertentangan dengan apa yang dia riwayatkan.ak mengamalkan apa yang diriwayatkannya.

Demikian yang dijelaskan olch Al-Jauhari. Karcna bertentangan dengan penecrtian umumnlra para ulama. Tapi sasaran kita adalah: Menjclaskan bahl.Dengan meletakkan salah satu dari dua ujung kain sarung tanpa menggunakannya unfuk menyelimuti tubuhnya. H a l i t u m e m b e r ip e n e g a s a nd i l a r a n g n y a p e r b u a t a n m e r e k a tcrsebut.A k a r k a t a n y a d i a m b i l d a r r f u h r u . Bahwa MelakukanSadl Serupadengan Orang Yahudi 257 .ra t a u p u n tidak. berdasarkanpendapat ytrng benar adalah haram. Namun isbal tidaklah sama densan sadl. Sedangkan arti fufu Yahrdl yaltu tempat belajar (semacam pesant r e n ) m e r e k a . Shalih bin Ahmad menyatakan: "Aku pernah bertanya kepada ayahku tentang pengertian sadl dalam shalat. Meski diakui bahwa ls&cl atau memanjangkan kain melebihi mata kaki itu memang dilarang. yang Melakukan Orang-orang Sadl PadaDiri MerekaAda Keserupaan DenganOrangorangYahudi Sasarandi sini bukanlah membeberkan persoalan iersebut.Beliaumenjawab: "Seseoranq ynnr nrcngenaknn pakaian (kain) dalnm shalnt. tetap makruh dalam shalat. bahwa larangan penyerupaan diri dengan orang-orang Yahudi. Hukumnya. Sehingga tennasuk hukum isfaal (memenjangkan kain melebihi mata kaki) yang pada dasarnya dilarang. Cara berpakaian demikian." Adapun pengertian yang dinukil dari Abu Hasan Al-Amidi dan Ibnu Aqil. Pengertianscperti itu kcliru. Bahkan hadits-hadits dalam persoalan itu banyak sekali. Demikian juga dituturkan oleh Ibnu Faris dan lain-lain.va Ali Rndhinllahu'nrihu menverupakan orang-orang yang melakukan sadl itu dengan oranB-orang Y a h u d i . Ia dikntakan melnkukansadl. Itu cara berpakaian orang-orang Yahudi.ItLt petlgertinnytng diynkini stbaginnbesarpara ulama. sudah menjadi pengetahuan yang mengakar dalam diri kaum muslimin pada saat itu. hiln ia tidak meletnkl<tnsalah satu ujntg kainnyn ke atns pundaknya. bahrva vang dimaksud clengan sar/1 adalah: Kain yang dikenakan seseoranghingga sampai pacla telapak kaki dan menyeret nya. baik digunakan s c t c l a h s e s e o r a n gm e n g e n a k a n p a k a i a n t e r l e b i h d a h u h . y a i t u k o s a k a t a bahasa lbrani yang di-Arab-kan. Dengan demikian disimpulkan.

Adapun berkenaandengan hadits yang melarang menutup mulut (ketika shalat). yang diriwayatkan dari AI-Khulafa Ar-Rasyidin. bila satu hukum mcmiliki dua alasan keharaman.-t=. menjaclijelaslah korelasi antara larangan sadl dengan mcnutup mulut dalam shalat.4. 2S8 MustaqimMukhalafata AshhabilJahim lqtidha' Shirathil . Yaitu ketika beliau diundang menghadiri walimah.Sejenis suntikan obat vang dimasukkan lewat dubur. s e r a y a b e r k a t a : " B n r a n g s i n p ay a t r y mereka.. tentang larangan berbicara dengan bahasamereka..:^ i +"F *t" -a' a" ':' ": I. Nanti akan kita paparkan riwayat dari Ali. Abu Dawud menyatakan:"Telahberceritakepada kami Al-Hasan bin Ali. dari Hudzaifah bin AlYaman. telah memberi takankepadakami Al-I{ajjajbin Al-Hissan.t :" 'i " Lakukanlah ourotni.b a n y a k sekali.'1 " .H qnnhSyarjiylah (pompa perut). M a k a b e l i a u s e g e r a k e l u a r . Dalam kitab 'A|-Ain" . diceritakan dari Al-Khalil bin Ahmad. bahwa arti t'uhr yaitl:: Tempat orang-orang Yahudi menempa diri.kamtttampakkan don jangankamuikuti kebiasaan orang-orang musyrik.61pt:t+I . dikupas alasannya oleh sebagian ulama. lhtiqaatl vaitu'-. Dan tak ada salahnya. A d a p u n y a n g d i r i w a y a t k a n d a r i m a y o r i t a s S a h a b a t . dari Ibnu Abbas Radhiallahu "Apakah aku boleh melakukan pemah ditanya oleh seorang lelaki: i h t i q a n l t? Beliau menjawab: '. Semcntara masing-masing juga mengandung pengertian tersendiri yang menyebabkan ia dilarang." menyerttpai satu kntnr. . Seperti yang telah kami kemukakan." orang-orang Ucapanbeliau : "langan adalah ungkapanyang bersifatumum. karena itu merupakan perbuatan orang-orang Majusi di sisi api yang mereka sembah. telah berccritakepada kami Yazid brn Harun. dimana riwayat itu akan semakin menguatkan kesimpulan di atas.bahwa ia berkata:"Kami 1. Ini semua. dari Ikrimah.yang dimaksud dengan Fuhr Yahudi adalah tempat belajar mereka. maka ia termasukgoLongan Abu Muhammad Al-Khallal meriwavatkan dengan sanadnya sen'anhuma bahwa beliau diri." Dan knmuikrttikebiasaan rnusyrik.Dengan pcrnyataan itu. huqnah/ihtiqann 1ongo. I'ada zaman sekarangini lebih dikenal denganistilah. Karena masingmasing keduanya mcmiliki penverupaan diri dengan orang-orang kafir. Tiba-tiba ia melihat orang yang mengenakan pakaian orang ajam (non Arab).

.3) Nanti akan I'. dan menghancurkan setiap patung yang kutemukan. namun derajatnya lemah Diriwayatkan oleh Muslim dalam kitab 'Al-/ana-iz"bab (31) pe ntnh lJntuk Meratakatl Kuburatl dcr?gd. dari Abu Majlaz.r' Dari Abul Haylaaj AI-Asadi. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam ki Iab 'At-Tara. Karena orang-orang Yahudi dan Nashrani biasa meninggikan kuburan mereka. bahwa alasan larangan itu.kamu memiliki dua kunkepadaku: cir atau rambut yang diikat. Ketika satu larangan diberi satu alasan." Diriwayatkan oleh Muslim." 1. janganlah menyerupai mercka.j. Kemudian beliau berkata: "Sesungguhnya aku mendengar Rasulullah ffi memerintahkan agar kuburan-kuburan itu diratakan. ".4! .i. hadiLs No. (4197)IV :84.maka alasanitu menjadi sesuatu yang dilarang dan dituntut untuk dihindari.ami paparkan kisah dari Abdullah bin Amru bin Al-Aash bahwa ia berkata: "Barangsiapa yang bertempat tinggal di negeri orang-orang musyrik. bahwa scgala cara berhias orang-orang Yahudi termasuk model rambut. Dari situ disimpulkan." Di sini. telah bercerita kepada kami Khalid A1-Wasithi. bahwa ia pernah menyuruh seseorangmeratakan kuburan. Dalam riwayat itu." diriwayatkan oleh Muslim." 1. harus dihindari. ia akan dikumpulkan bersama mereka di hari kiamat nanti. Demikianlah tujuan riwayat tersebut. bahwa Muawiwah berkata: "sesungguhnya meratakan kuburan itu termasuk ajaran'As-Sunnah. turut membuatkan api dan sarana perayaan mereka hingga ia mati. Ibnu Abi Ashim meriwayaikan: Telah bercerita kepada kami Wahab bin Baqiyyah.oJlj U. dari Imran bin Hadir.1 Taral.anhu bahwa ia berkata: "Nabi S memerintahkan diriku agar meratakan setiap kuburan yang tinggi. beliau menjelaskan. Sesungguhnyi itu trr^orrlk model rantbft orang-orant Yahudi. MelakukanSadl Serupadengan Orang Yahudi 2Sg . Oleh sebab itu. hadits No.? t"J{t U. Maka beliau (Anas)mengusapkepalamu sambil mendoakankebaikanbagimu dan berkata: t . ka'ena hal itu merupakan model hiasan orang-orang yahudi.(968) II : 656 Diriwayatkan oleh Muslim dalam teferensi yang sama dengan sebelumnya.ia rripr 4) ri "Potonglnhatttu cukurfah kedua krotcir iii.pernah menemui Anas bin Malik.ijul"bab (75) RiuayatTentang KeringananUntuk Menakl?i/dabrl hadits No. SaudarakuAl-Mughirah bercerita "Dahuluketikakamu masihkecil.(969)II : 666 3. dari Ali Radhiallahu. Muawiyyah mengisyaratkan apa yang diriwayatkan oleh Muslim dalam "Shahih'rnya dari Fudlaalah bin Ubeid.

Segera perintahkan bcranda-bera n d a i t u u n t u k d i h a n c ur k an Sa'id juga meriwayatkan darr Ibnu Mas'ud. sehubungan dengan kebencian mereka terhadap p". dari Muslim. 2. dari Masruq." Demikianlah yang diriwayatkan dengan lafazh ini dari Sa'id bin Manshur: Telah bercerita kepada kami Abu Muawivyah.tyett puat-tdiri dengan orang orang kafir dalam bentuk global. yang Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dengan lafazh: Aisyah membenci orang shalat tangannya di pinggang. bahwa itu termasuk bagian bangunan gereja. Maka janganlah kita meniru-niru Para ahli kitab. Diriwayatkan dengan shahih dari Aisyah Rndhiallnhu bahwa beliau melarang orang bertolak pinggang dalam shalat.telah engkau serupakan dengan monumenmonumen oranS-orang jahililyah.Sesungguhnyaaku melihat masjidmu ini -yakni dengan adamasjid: nya beranda-berandaitu.Lalu beliau menuju satu tempat dan shalat." yang dimaksud adalah selenislengkung bangrrnan yang melcng kturg. telah bercerita kepada kami Al-A'masy. B e l i a u berkata.Kami. Sa'id meriwayatkan: "Tclah bercerita kepada kami Sufyan.'Anha.la beralasan: "Sesungguhnya yang demiyang meletakkar-r iiuriit r k"biuruutt orang orang Yahudi" Dan hadits ini telah ditakhrij sebehmn)'a sebagaimanayang diisyaratkin oieh Penulis ?rr[u Abu Hurairah Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Abu HurairahRdd/ridllalrr Takhrij masing-masing berklta: ".berkeyakinan tak ada seorangpun yang mcnyalahkan aPa yang telah kami ungkapkan dari para Sahabat. Meskipun beberapa cabang persoalannya vang tertentu masih meniadi perselisihan dan masih memiliki altcrnatif interpretasi. Riwayatnya telah dibeberkan sebelumnya dengan bebcrapa jalur yang marfu' dari riwayat hadits Al-Bukhari 'z). dari Abu Najih. dan r) berkata: "Janganlah kalian menverupai orang-orang Yahudi. 260 Jahim MustaqimMukhalafataAshhabil tqtidha' Shirathil .beliau berkata kepada penunggu '.rli rin'ayat clari para Sahabat Semua problematika ini kami beberkan sebagiannva clalam bingkai persoalan yang menurut kami sudah cukup popuLer. Dalam lafazh lain: "Rasulullah melarang fl9 ri{'ayat ini iuga telah disebutkan sebelumnva Lihat "Fathul Bari"I:87 1. Dari LIbeid bin Abil Ja'adbahwa ia berkata: "Dahulu para Sahabat Muhammad S menyatakan: "sesungguhnva di antara tanda-tanda hari kiamat adalah: Dijadikannya tempat-tempat penyembelihan di masjid. bahwa beliau tidak suka shalat di Thnaq (sejenis bangunan yang m e l e n g k u n g ) .Seusaishalat. dari Aisyah. dari Isma'il bin Abdurrahman bin Dzuaib berkata: "Aku pernah bersama Ibnu Umar masuk ke masjid di Al-Jahfah Beliau melihat ke arah beranda-berandamasjid tersebut. Dalam pcrsoalan ini banyak sek.

Dengan itu semua. Periwayatan dalam hal itu terlalu banyak untuk disebutkan secaratuntas. Setiap orang yang memiliki pengetahuan tentang fiqih sedangkal apapun. sepcrti di hari mcndung. Di antara kesimpulan ilimiah itu. Isya dan Dzuhur. akan saya paparkan intisari dari pendapat para rmam madzhab yang mcnjadi panutan pada hari ini. atau melakukan shalat Dzuhur di awal waktu di mr-rsimdingin. Di antaranya: Bahwa hukum dasar yang disepakati dalam madzhab Abu Hanifah adalah: Bahwa menangguhkan shalat-shalat (fardlu) itu lebih afdhal daripada melaksanakannya di awal waktu.hal itu tak dapat kita jabarkan di sini. kecuali pada beberapa kondisi tertentu. bahwa melaksanakan shalat di awal waktu itulah yang menjadi dasar hukum. dengan orang-orang kafir dan crang-orang non Arab Versi KetigaBerkaitan denganDalil-dalil ljma': pe'rsoalan tersebut Versiketigamenurutijma'. Demikian jrrga. bahwa mereka tidak menyukai alias membenci penverupaan diri. semua itu akan akan menghasilkan kesimpulan ilmiah yang aksiomatik berdasarkan kesepakatan para ulama. para imam vang dijadikan panutan. serta para sahabat mereka yang telah mengupas berbagai alasan dilarangnya banyak hal. bahwa hal-hal tersebut merupakan bentuk penycrupaan diri dengan orang-orang kafir. kecuali di musim dingin atau di hari mendung.s e l au l a s a n k a m i s e b c l u m n y a d a r i banyak para ulama. Demikianlah. yakni dilarangnya menyerupakan diri dengan orangorang kafir dan orang-orang non Arab. pasti pernah mendengar sedikit di antara riwayat-riwayat itu. di samping apa yang t e l a h k a m i k e m u k a k a n d i s e l a . Melakukan Sadl Serupadengan Orang Yahudi 261 . schubungan dengan kesepakatanmereka tentang kewajiban berpedoman pada Al-Kitab dan As-Sunnah. dapat ditarik kesimpulan. setelahdirenungkan dan diteliti dengan cermat. sehingga lc'bih utama.masih ada yang mcmiliki aliernatif interprctasi. Dengan kesimpulan itu. atau demi membedakan diri dengan orang-orang non Arab. Meskipun dalam beberapa cabang pcrsoalannya. Ashar. Padahal para ulama lain jelas. serta diperintahkannya kita untuk membedakan diri dengan mereka. Namun kemudian mereka menyatakan: "Kalau shalat Maghrib. mercka (Abu Hanifah dan para pengikutnya) menganggap termasuk disunnahkan menangguhkan shalat Subuh. dari kctctapan (tentang keharusan membedakan cliri dengan orang-orang kafir): Adalah apa yang telah dibeberkan oleh para ulama Islam mutaqaddinln (kalangan terdahulrr).

:r..-t.r. r i n h .i ilr i.t s i r n . . r r n m l r i n n v e A l e s r n ! ... Menangguhkannya diliukumi makruh. berdasarkan 262 lqtidha' Shirathil MustaqimMukhatatata Ashhabit Jahim . n r h r .1s Lr.bcrtujuan mengagungkan Allah. r r . Karena orang vang shalat.-i. Namun lain hukumnva ketika ia bersujud di atasnva. r! i v a n g n a m p . l r r i r t e n r r . i r 1 . : . karena 1. r rl. r l a : ._ .1. .rarishiyam mereka.. . t n t a r a ." M e r e k a j u g a m e n v a t a k a n : " A p a b i l a s e s e o r a n gs h i l .d i . r . .l. rtl.. .lL1 ..ji. Namun patung-patung dari benda tak bernyawa tak ladi masalah. r c l n lit.. r r i i s i i t .. l . kaum muslimiri bersama im. ' n i l a p l t .l fj|.:iii.1 . karena menverup.tj-.r L .ngan oraneo r a n q Y a h ' .r.r itu termasuk bulan Ramadhan adalah dilarang. karcna menycrupai ahli kitab. Karena itu mengandung pembedaan diri dengan orangorang musyrik. Sehingga secaramendasar. boleh seseorangshalat di atas permadani vang bergambat karena rru Jusrru merupakan penghinaan terhadap gambar tersebut.t.. berarti bila di hadapannya ada selain cliri kedua benda itu. a i t . .i i . . r r k . ..sementara di ada mushofAI-Qur'an ntau pedlng Vanc tergantu g.:ll ii.a menvatakan: "boleh-bolch sag orano\ shnlat.r kil:iO. M e r e k a j u g a m e n y a t a k a n : " A p a b i l a s e s e o r a n f im c n g e n a k a n pakaian yang bcrgambar. l.||s.. { .arng demiki. . ll L .disunnahkan untuk dilakukan di awal waktu. t k r l a r i n r a c l z h a h m .i ai.. .i . minum dan memakai minvak wangi dengar mengenakan bejana-bejanayang terbuat dari emas atau perak. i t r ..l tt l)\. .1." Selain itu mercka menyatakan: 'Apabila telah tcnggelam matahari. r i l i L . t a ( i i i t : rl. : mn. . r n l l . . t i i i t .rm rnereka keluar untuk ifaadlah dengan mengenakan pakaian rhram mereka.L-. rilii. i r n \ i t . . nva dari Ibnu N{as'ud dan vang lainnya.. .ri . t.l . I l r . i q r r a i I i i t u j u g a t e r d a p a tb e b c r a p aa t s a r s h a h i h c l a r i p a r a S a n a b . r . Mereka juga menyatakan: "Kaum lelaki dan wanita muslimah tidak boleh makan. Mereka biasa menambah-nambahjumiah l.t :rr. hukumnya makruh. a m d i h a r i syakk (harl keraguan. r l a r n . r i n r a r t . c .rn tak biasa disembah. l l r r n r h r : . r . i t . 1 . .lll .i:i \. akhirnya dimakruhkan juga. J f l . r i n v ab r r i is t r l r .ri orang vang membawa-bawa bcrhala. n a t i r l . Mereka ju6. yakni 30 Sva'ban) densan niat bahw. karena mtnganrlung krsenrpaan dt.irr.llr-(titttl '-. hingga sarnpai di Muzdalifah. Demikian jriga pada :salnya. |radapannya karenn kedua bendatersebttttidaklah disenfuah.itllt1 _ lrt r!rUiii. Dengan berpedoman " pada penyataan itu.iL.tiiie.ir . r l -: .ij ! iriga c:r.t i. a c l a l a i ri .tg iriIf. r i . r .t t .i! .r d i "P l n d .i K . r . ''<r. adalah dilarang. : p a t i n i . karena itu menvcrupai peribadatan terhadap gambar.t L .

" Mennkti cincin htnya diperbolelkanb o fcrbtaf Clri perlk.tii --'cll. bahwa mengenakan cincin bila dibuat dari uatrr. bcsi clan kuningan (yakni hasil olahan dari tembaga) adalah haram. dan terrnasuk bermewah-mewah seperti halnya orang-orang yang suka berfoya-foya rlan hidup berlcbih-lebihan.r!t .h b..rn para diktato. Sedangkan mcnvcrupakan diri rleng.r adalah haram. Derajat hadits ini dha'if. maka beliau bersabda: . maka beliau bersabda: "'l "Mengapa masih aku dapatkanpadn dirimu bau berhala? Suatu hari. Adapun macizhab Imam Malik dan para sahabatnya." 'Ini Mereka juga menyatakan: merupakan dalil yang pasti. Juga berdasarkan hadits vang diriwayatkan. Diri\\'ayatkan iuga oleh At-Tirmidzi dalam lll krtab 'Al-Libaas"bab (42) hadits No.".. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab^va 'Al-Musn d"V : 359.ncinVIII:172. dan telai ditakhrii sebelumnya. nreagcnakarr sr-rtrabagi kaum Sehubungarr dr. lalu dikatakan oleh beliau: "Hadits ini hasan gharib. v a i t u b e r d a s a r k a na l a s a nv a n g d i k e m u k a n o l e h A b u Ali Abu Ilanif. !r)t J b "Mengapc mnsih aku lihat pada dirimu perhiasan penghuni Naar?" Riwayat-riwayat semacam itu banyak didapatkan dalam madzhab Abu Hanifah dan para sahabatnya. bahwa Nahi E meli hat seoranglelaki mengcnakan cincin dari kuningan.rsannyaialah: Bahwa cara seperti itu termasuk yang biasa dikt'nakan oleh para Kisra d. bahkan lebih banyak lagi.bab (16) Ukuran Perokynng Dijadil."1) Muhammad berkata dalam 'Al-Jami' Ash-Shaghier". Sampai-sampai Imam Malik menyatakan dalam "Janganlah seseorang riwayat Ibnul Qasim dalam AI-Mudawwanaft berihram.rn merek. al.rirwa sutra itu titlak boleh Yusuf dan N{uhamrrracl Jijadikan penlradarri dan dijaciikan tirai.zZienah". Karena itu jr-lga mcnycmpai ke.(4223) lV r 90.biasaanorang-orang musl'rik.keterangan nash. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam kitab "Al-I(hatam'hab (1) Riualat Tettang Cirrch Dari BesihadrtsNo.ltl C. Umar berkata: "Hindarilah apa vang bias..-:haranran l c i a k i m e r e k a . Dirjwayatkan juga oleh An-Nasaa'i da)an kitab "A.ngan k. berdoa atau bersumpah dengan menggunakan bahasa non Diriwayatkan oieh Imam Ahmad dalam kitabiya'Al-Musnad".(11]-15) : 158. beliau juga melihat lelaki lain mengenakan cincin dari besi.r dikenakan olch orang-orang non Arab. MelakukanSadlSerupadengan Orang Yahudi 263 .

termasuk sisa-sisaperbuatan para diktator. bahwa penghormatan seorang wanita terhadap suaminya dengan cara berdiri terus hingga suaminya duduk. adalah seoranglelaki yang membuat kerusakan. selaras dengan yang banyak diriwayatkan dalam atsar dan banyak diyakini olch para ulama lainnva. tak ubahnya seperti orang yang menyembelih seekor babi." Demikian juga dinyatakan oleh para sahabatImam Syafi'ie. mereka kemudian berdiri itu bukanlah a. Beliau juga menyatakan. saya anggap makruh. dan termasuk penyerupaan diri dengan kebiasaan orang-orang ahli kitab dan non Arab. boleh " saja. seperti ketika matahari terbit 1. Sehubungan dengan perbuatan yang diadopsi dari selain Islam ini. Namun kalau sekedar menggeser tempat duduknya agar ia bisa duduk. Seperti apa yang mereka paparkan sehubungan dengan larangan shalat di waktu-waktu yang dilarang." Beliau (Imam Malik) menyatakan: "Saya menganggap makruh shalat menghadap batu vang hanya satu br-rahdi tengah jalan." Lalu ada orang yang bertanva: "Apakah boleh menghormati seseorang yang merniliki keutamaan dan ilmu (dengan cara berdiri )?:" Beliau menjawab: "Kalau dengan cara demikian. Sebagian sahabat Imam Malik menyatakan: "Barangsiapa yang memotong/mengupas semangka pada hari raya mereka.(Muhammad) lqtidha' shirathil Mustaqim Mukhalafata Ashhabit Jahim 264 . Namun kalau jumlahnya banvak tidak mengapa." Beliau juga pernah menyatakan. K/ub& yaitu terceladan kerusakan. Beliau juga pernah berkata: "Termasuk penghormatan terhadap Islam.'aran Islam. sehingga mereka menganggap kafir orang yang menyerupai orang-orang kafir dalam pakaian dan harihari raya mercka. bila seseorang menghormati seorang tua yang muslim. sebagaimana orang-orang ahli kitab meninggalkan pekerjaan di hari Sabtu dan Ahad. Bahkan itu termasuk yang dilarang.Sedangkan Kirabb." Beliau juga menuturkan: "Umar melarang kita menggunakan bahasa non Arab.Arab.Mereka menyebut-nyebut kaidah dasar ini dalam banyak kesempatanpada banyak pembahasan mereka. Hanya mereka terlalu berlebihan. bahwa itu adalah Kftlbb1). Terkadang dalam kebiasaan/ orang-orang menantikan (seorang yang dihormati) hingga apabi-la yang bersangkutan datang. dan menyatakan. bahwa tidak boleh meninggalkan pekerjaan di hari Jum'at. orang-orang Kuffahlah yang bersikap paling keras dan ekstrim.

" mereka(kalangan menyebutSyafi'iyyah) Dalamsoalberpakaian. sebagaimana juga diungkapkandalam sebuahhadits: "Itu adalahwaktu di mana orang-orangkafir bersujud kepadanya(matahari). yang lebih utama adalah meratakannya. bahwa ahli dzimmah dilarang untuk menyerupakan diri dengan kaum muslimin dalam cara berpakaian dan lainlain. Sementara dengan orang-orangmusyrik. Sebagaimana o5$t " Bedaknnlah dirimu denganoran&-orangmusyrik. sedikit ditinggikan. a 1 ) ) . meskipun pada dasarnya disunnahkan!! Seperti contoh yang mereka sebutkan tentang meninggikan kuburan sedikit." tt. Sehubungandengan waktu sahur dan anjuran untuk mengakhirkannya.s'e Juga hadits: "Petunjuk ajaran kita berbeda dengan petunjuk ajaran orang-orang musyrik. dan wuquf di Muzdalifah sebelumterbit matadiriwayatkan dalam hadits: hari." Karena menurut madzhab Syaf ie. yaitu dengan wuquf di Arafah hingga tenggelam matahari. dengan melarang menyerupakan diri dengan ahli bid'ah.Mereka menyebutkan alasannyayaitu bahwa kaum musyrikin biasa sujud kepadamataharipada saai itu.Kemudian merekaber-ifaadlah ftertolak) dari Muzdalifah sesudahterbitnya ajaran sunnah menyuruh kita membedakandiri matahari.rtkan: "It ah yang munbedakan nntarashiynmkita dengan shiyamnya ahli kitab.juga disebr." 1r Sehubungan dengan syarat-syarat yang dibebankan terhadap ahli dzimmah juga disebutkan. untuk membedakan antara tandatanda orang-orang Islam dengan orang-orang kafir. ( O U K US r r J MelakukanSadl Serupadengan Orang Yahudi 265 .89 dan hal. Lihat hal.dan tenggelam. Namun kemudian 1. Mereka juga menyebut-nyebutriwayat yang mcnceritakanbahwa orang-orang musyrik biasawuquf di Arafah hingga mataharimenguning. Hadits ini dan yarrg sebelumnya sudah ditakhrij sebelum ini. Sedangkan menurut madzhab Imam Ahmad dan Abu Hanifah. Hal itu juga bermakna larangan bagr kaum muslimin agar tidak menyerupai mereka. dalam apa-apa yang menjadi syi'ar atau lambang mereka. unsur keserupaan terhadap pakaianyang mengandung kan larangan antara lakilaki dan wanita dengan lawan jenisnya. Sebagian di antara mereka bahkan ada yang bersikap lebih ekstrim.

Janganlahia menyerupai Dara ahli kitab. 2.berartiia termasuk satu golongan \') mereka. Juga sabdanya: "Pendekkanlah 7) serta bedakanlah kalian denganorang-orang diri musyrik..o.115. \J o'- . t/ . Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. "J]'tQ!t. Dengan meratakannya. berarti kita telah menyerupai mereka dalam apa yang menjadi syi'ar mereka.dan bagian di kaliandi akhiratnanti. apakah meratakan kuburan itu termasuk menyerupai mereka atau tidak?" kalau demikian halnya dengan menyerupai ahli bid'ah. .a. 89 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim."3) Sepertiucapan Imam Ahmad: "aku tidak suka kepadaseorang muslim (kecualibila ia) menyemir ubannya."a) 1. karena orang-orang Rafidlah (Syi'ah) biasa meratakannya. ail sr d "Sesungguhnyn (perak emas) bagian dan itu mereka dunia.alinndai 'felah orong-orang musyrik.." kumis. Mereka hanya berbeda pendapat. dan panjangkanlah jenggot. derajatnya shahih dan telah ditakhdj sebelumnva 3. Dengan meratakannya. Namun kedua golongan itu tetap sepakat tentang larangan menyerupai ahli bid'ah dalam hal apa yang menjadi syi'ar mereka. Sebagian di antara ucapan mereka_telah kita kemukakan sebelumnya.. 4." ditakhrij sebelumnya hal.segolonganpenganut madzhab Svafi'ie menyatakan: "Pada saat sekarang ini.t: z Jv a)a l-v @ r tar d--:i . tidak berarti kita menyerupai mereka dalam syi'ar mereka. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ahmad. 266 lqtidha' shirathilMustaqimMukhalafataAshhabit Jahim . kita wajib meninggikannya sedikit. Trntlekl.-. Hadits ini shahih. bunyinya: "Bedakanlah diri l.atn kumis dat biarknn jenggot tnenjadi poxjang." Segolongan di antara pcnganut Syafi'iyyah menvatakan: "Kita justru diperbolehkan untuk meratakannya. maka bagaimana lagi halnya dengan menyerupai orangorang kafir? Adapun pendapat Imam Ahmad dan para sahabatnya dalam soal itu. dan telah ditakhrij juga sebelumnya Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ahmad. ketika kita menukil sabda Nabi H: ot.. dan telah ditakhrij sebelumnya hal." Juga sabdanya: 6i)i . terlalu banyak untuk dapat dirangkum semua. "Barangsiapa yang menyerupai kaum.

ia diperintahkan untuk mengenakan sabuk pinggang. sebagaimanayang diriwayatkan dalam hadiis {). tidak mengapa. Beliau pernah menyatakan kepada seseorangyang dipanggil dengan nama seperti itu: 3) "Itu adalah model nama orang-orang Majusi. "Aku tidak suka dengan terompah yang berbunyi 1 karena itu termasuk model hiasan orang-orang non Arab. berdasarkan dalil yang shahih.beliau membolehkannya. 3. berarti ia termasuk golongan mereka. Beliau berpendapat." Beliau juga tidak suka bila nama bulan diberikan dalam bahasa non Arab. Riwayat yang demikian banyak disebutkan dalam nash vang tak terhitung jumlahnya. Saya tegaskan: Demikian juga halnya dengan para sahabat beliau. bahwa yang demikian itu adalah kebiasaan orant-orang Yahudi. bagaimana kalau tali pengikatnya itu selendang ?" Beliau sedikit memberi keringanan. Beliau berkata: "Itu kebiasaan orang-orang Majusi. Bahkan orang yang shalat dengan mengenakan gamis yang longgar. atau seseorang yang diberi nama Persia." t) Beliau juga pemah menyatakan. 1 Tambaian ini kami lampirkan karena tuntutan alur pembicaraan. Mereka tidak suka mengikat pinggang mereka dengan cara yang menyerupai ahli kitab. Yang senada dengan ini diriwayatkan dari Fludzaifah bin Al-Yam:rn -diriwayatkan oleh Abu Bakar Al Khallal sebagaimanadisebutkan sebelumnya Yakni yang berbunyi ketika dipakai untuk berjalan Diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam kitab 'Ash-Shalah'hab (82\ TentatrgLel&i 2." Beliau juga tidak menyukai seorang muslim mencukur rambut belakangnya. adapun ikatan pada mantel. Harb Al-Karamani berkata: "Aku pernah bertanya kepada Imam Ahmad: "Bagaimana kalau seorang lelaki mengikat pinggangnya dengan tali dan shalat dalam keadaan demikian?" Jawab beliau.Beliau juga pernah berkata kepada sebagian sahabatnya: "Aku suka kalian menyemir janggut kalian. Yaitu supaya auratnya tidak nampak. sorban dan yang sejenisnya. Kemudian aku bertanya lagi. seperti: Aadzurmaah. MelakukanSadl Serupadengan Orang Yahudi 267 . yang benar." Namun bcliau menganggap makruh bila dikenakan pada gamisnya." Lalu beliau menepiskan tangannva di depan lelaki itu." Lalu beliau berkata: "Barangsiapa yang menyerupai satu kaum. Yang beliau makruhkan hanvalah mengikat pinggang dengan tali. Beliau menyatakan bahwa perbuatan itu lebih jelek lagi. bahwa hal itu iak dilarang dilakukan dalam shalat. Namun kalau tidak menverupai mereka. dan janganlah kalian menyerupai orang-orang Yahudi. Kalau ia mcngenakan talinya itu pada jubah.

berdasarkan satu riwayat: "langanlah kalian mengganti-gantibejana. Namun kancingkanlah tamis itu meski dengan hanya menggunakan 'Al-Albani sekerat duri. maka kitapun melakukannya. n Demikian juga dinyatakan oleh Syaikh Abu Muhammad Abdul Qadir Al-Jieli: "Disunnahkan. Apabila bejana tempat mencuci tangan disodorkan.r lain menvatakan berkenaan tentang bentuk-bentuk pakaian dan bentuk-bentuknva : Bahwa di antara pakaian yang dilarang yaitu: Yang berbeda dengan model pakaian Arab dan menyerupai pakaian orang non Arab dan model-modelnya. Karena mengangkat bcjana sebelum selesai scmua mencuci tangan adalah k e b i a s a a no r d n B . di antaranya Al-Qadli Abu Ya'la. air pencuci tangan itu dalam satu bejana saja (untuk semua). karena Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam jLt9a melakukannya. yatlg ShnlatDctlga Mtngennkan Sntu Cntnishadits No. di antaranya Abul Hasan Al-Amidi.o r a n E o n A r a b .menyatakan: "Tidak dilarang mencuci tangan di dalam bejana yang tidak berisi makanan. Mencuci tangan setelah makan adalah disunnahkan.(632) I | 170 ." yang itu merupakan benfuk ungkapan vang menunjukkan kelemahan hadits terscbut. Hanya orang awam yarrg rnenyalahkan perbuatan itu. Beliau berkata: "Para ulama biasa terus melakukan hal itu." Sementara para sahabat Imam Ahmad dan lain-lainnya. diriwayatkan bahwn ia menceritakan: Aku pcrn.'Shahih Abi Dawud (591)I:125: Hasan.ab: "Boleh. apakah aku boleh shalat dengan hanva mengenakan satu gnmis (tanpa pnkaian lain)?" Beliau mcnjal.rh bertanya: "Wahai Rasuiullah. Mereka menyatakan -di antaranya Abu Muhammad Abdul Qadirberkenaan dengan alasan dilarangnya mencukur/menggundulkan kepala berdasarkan salah satu dari dua riwayat: Karena itu mcnye- 2. rnaka jangan diangkat dulu sebelum scluruh jamaah mencuci tangan-tangan mereka. Syaikh Abu Muhammad Abdul Qadir Al-Jieli clan para ulam. menyatakan dalan.knrent dengan itu AIIoh 2) akan memecah belahknnu seknlian." Imam Ahmad juga menegaskan semacam itu. bahwa be liau ff mclarang tempat cuci tangan itu cliangkat. Riwayat ini dinukil oleh penukil dengan ucapannva: "telah diriwayatkan.171 dari Salamah Al Akwa'." diriwayatkan juga.Para ahli fikih dari kalangan sahabat Imam Ahmad dan yang Iainnya. 268 lqtidha' Shirathil MustaqimMukhalafata AshhabilJahim . Adapun lafazh ucapan Abdul Qaclir sendiri: "Dilarang segala pakaian yang berbeda dengan model pakaian Arab dan menyerupai pakaian orang non Arab.hingga-usaidigunakan. Di sana ada satu riwayai tentJng itu.sesungguhrya aku adalah seorangpcmburu. yang lebih dikenal dengan Ibnul Baghdaadi dan -menurutku hal itu juga dinukil clari Abu Abdullah bin Haamid. Ibnu Aqil.

'uga sudah terbiasa mengenakan sorban di atas kepala.berartiia termasuk golongan m e r e k a . Namun yang menjadi sasaran di sini adalah menjelaskan apa yang telah menjadi kesepakatanpara ulama tentang dilarangnya menyerupai orang-orang non Islam. Mereka menyaiakan. Melakukan Sadl Serupadengan Orang Yahudi 269 . para ahli bid'ah." Ia melanjutkan: "Aku juga pemah mendengar beliau ditanya tentang penggunaan mantel dan perhiasan emas juga dalam perang? Beliau menjawab: "Adapun mantel.menyatakan. bebernpn golongan dnri knlangansnhabatImam Syafi'ic Sampai-sampai m e n g a n j u r k a na g a r m e n i n g g t k a nk u b u r a n b a r a n g s e d i k i t . Seperti yang dinukil oleh Ibnul Atsram misalnya. Bukarr juga untuk mengupas berbagai pendapat pro dan kontra dalam hal itu. Sepertiyang banyak disinggung oleh masing-masing golongan tersebut. "1 l Bahkan. dan telah ditakhrij sebelimnya. bahwa itu termasuk pakaian orang-orang non Arab. ia pernah menyatakan: "Disunnahkan mengenakan cincin di tangnn kiri berdasarkan beberapa dan knrena itu nrenyelisilti hnl syi'ar atau Ianthang rltuayat." Hal ini perlu dikaji lagi. hanya saja kegunaannya terhalangi oleh penyerupaan diri dengan orang-orang non muslim. sebagian ulama melarangnya.Dan mereka ." Mereka beralasan: Yang dimaksud di sini bukanlah mcnetapkan persoalan-persoalan tersebut satu persatu. SedangkanNabi ffi bersabda: "Barangsiapa yang menyerupai satu kaum. atau karena sebagian mereka menganggap sebuah persoalan --misalnya-. karena dalil-dalilnya terkesan bertentangan. Abdul Qadir misalnya. mereka hanya menukil pendapat ulama lain. "Karena itu sudah nrnjadi lambangahli bid'ah. m e s k i p u n menurut merekayang disunnahknnpada asnlnyajustru meratakannya.rupai orang-orangnon Arab. sementara mereka sendiri menahan 1. karena mantel itu ada kegunaannya. para ulama nampak bimbang. bahwa alasannva karena menyerupai ahli bid'ah. dinukil juga bahwa sebagian ulama As-Salaf ada juga yang mengenakan mantel. bahwa ia menyatakan: "Aku pernah mendengar Abu Abdillah ditanya tentang penggunaan pakaian sutra di saat berperang? Beliau menjawab: "Kuharap tidak ada masalah.tidak termasuk dalam cakupan kaidah tersebut. Ahmad dan yang lainnya -berkenaan dengan larangan beberapa perbuatan. Oleh sebab itu. Hadits ini shahih. beberapa golongan Ahli Fikih dari kalangan sahabat Imarn Syafi'ic. Dalam pencabangan kaidah dasar ini. Namun demikian.

Pada saat itu. dengan mengecualikan tempat busur. Misalnya pendapat beliau tentang jenis busur dari Persia.diri dari hal itu. "Abu Amru menyatakan. lalu tidak diiringi langsung dengan sikap setuju atau menolak. apakah bila beliau menukil pcndapat ulama lain. lalu otomatis menjadi pendapatnya pribadi ? Dalam hal itu. pendapat beliau diliputi kebimbangan. r 1. para sahabat beliau memiliki dua versi pendapat: Yang pertama: Betul. tentu beliau telah menjawab pertanyaan tersebut dengan pendapat lain."Lalu beliau berkata. Kerancuan interpretasi terhadap satu ucapan. Semata-matamenceritakan. Al-Atsram menceritakan. tak ada . bcliau tidak dalam konteks diminta untuk menceritakan madzhab-madzhab orang banyak. yang kayu maupun yang kulit." Aku kemudian bertanya: "Apa yang anda maksud hadits Abu Amru bin Hammas?" Beliau menjawab: "Ya. Karena yang ditanyakan adalah pendapat beliau." Selanjutnya beliau menambahkan: "Namun sebagian orang berpendapat lain.Li\at ''Tafsi Mujahi d" ll : 569 270 lqtidha' shirathil Mustaqim Mukhalafata Ashhabil Jahim ." Al-Atsram menyatakan: "Aku pernah bertanya kepada Abu Abdillah berkenaan dengan penafsiran Mujahid tcrhadap firman Allah: "Hati-hati kami beradadalam "nkimah". bahwa ia pernah bertanya kepada Abu Abdillah tentang sebuah busur buatan Persia. Yang kedua: Tidak bisa begitu saja dianggap sebagai pcndapat beliau pribadi. berdasarkan riwayat hadits Umar. Beliau menjawab: "Busur yang digunakan orang (Islam) hendaknya hanyalah yang dibuat orang Arab." (Al-Fusshilat : 5) Beliau berkata: "Yaitu nrenyerupnitenryat busur atnk panah (dari Persia)."tr Kalau beliau rnenyebutkan tempat busur anak panah itu. Sedangkan anak panahnya itu sendiri dibuat dari bahan tanduk. Karena kedudukan beliau hanyalah menceritakan pendapat orang lain. bahwa tempat busur semacam itu hanya buatan Persia. karena kalau beliau tidak setuju. Yang dipersoalkan. dapat membawa pengaruh.tidak berarti bahwa beliau setuju. Dalam persoalan semacam inilah. Namun bukan di sini kesempatan membahasnya.

. N1ak. adalah orang yang mengerti bahasa Arab. Dan dengtrnitu puLrMelakukan SadlSerupa denganOrangYahudi 271 . Dcnsan semua itulah. Tapi kalau antara kedua lcngan. bahwa para penduduk Khurasan beranggapan bahwa busur buatan Arab tak berguna buat mereka. aku pernah mendengar ada yang mcmakainya.rn busur busur bu.lagi nilai hujjah bagi yang telah dikemukakan di atas. Kalau rongganya di belakang.rsing-masing memanggul busur buatan Arab.rtan Arab. Allah mengukuhkan keberadaandien rni." Or." (Al-Anfaal : 60) Kemudian A1-Atsram berkata: "Aku berkata terhadao Abu Abdillah: "Tctapi scbagian orang juga berhujjah dengan ayat tcrsebut untuk menggunakan busur buatan Persia.Karena vang tepat sasarannya mcnurut mereka adalah busur buatan Persia. Sesr:ngguhnya ia tcrl." Al-Atsram juga mengatakan: "Akr-rpernah bertanya kepada Abu Abdillah: "Bagaimanamenurut pendapatmrr dcngan strategi peperangan? Kulihat. "Bagaimana hukum mengenakan baju besi vang berongga?" Bcliau menjawab: "Khalid bin Ma'diin juga me. 'Ketika 'nrtltu dari Ali Rndliallttln Iiasulullah E ..rnya menggunak. dan tonrbak-tombak berongga (khas Ar. tiba-tiba bcliau melihat seorang lelaki yang membawa sebuah busur buatan Persia.r beliau bcrsabda: "Campakkanlah busur itu." Abu Bakar bcrkata: "Ada orang bertanva kepada Abu Abclillah."Beliau berkata: "Bacaimana bisa begitu? Bukankah dunia ini berhasil dirrklrrkkan . telah berkata k e p a d ak a m i R a j a a ' b i n M u r j i ' ." Henclaknya kalian h.' Al-Atsram mcrirvayatkan dari Hafash bin Umar.' lalu aku katakan." Lalu beliau melanjutkan: "Namun sebagian orang ada yang bcralasan dengan ayat berikut.rb).lengan busur dari Arab. t e l a h b e r k a t ak c p a d a k a m i A b d u l l a h bin Bisyr dari Abu Rasyid Al-I{ibraani clan Abul Hajjaaj As-Saksaki. mereka tak berpaling dari mcnggunakan busur P c r s i a ? "B e l i a u b e r k a t a : " T a p i k u i i h a t j r r g a o r a n p . aku belum pernah dcngar. Kemudian beliau melanjutkan: "yang harus ditanyakan dalam pcrkara ini.d i l e g e r i S y a m . "Persiapkanlah yanr kanrunumpu untuk mcnghadnpi npa mcreka lterulttt kekntar.rknat.miliki baju bcsi yang bcronsga antara kcdrra lengannva kira-kira satu hasta.rng itu bertanva 'Bagaimana lagi: kalau rongga itu di bclakang?" Beliau menjawab: "Aku tidak tahu. bahwa ia berkata: tcngah bertelekan pada sebuah busur buatan Arab. m. hanya saja dalam hal itu ada kelonggaran bila digunakan untuk berkendaraan atau ada kegunaan tersendiri.

L-. Diri$'ayatkan oleh Ath-Thabrani dalan . tapi sebaliknya adalah cara orang-orang non Arab dan yang semisalnya. dirirvayatkan bahwa ia menceritakan: Ilasulullah Sllni/nllaht 'Alaihi u. Allah membcri kekuasaan bagi dirimu di muka bumi ini.bermanfaat dan hdak mengandung kemudharaatan. Mereka berbeda pendapat. 272 lqtidha'ShirathilMustaqimMukhatafataAshhabitJahim . Tapi hanya rnerupakan perkara-perkara duniawi saja.dari Abdullah bin Bisr. Namun sisa perawi lainnya adalah para perawi dari . Kemu diarr Rasulullah s/mllal/afiri .rdi dan Nashrani telah memiliki keunggulan dalam pembuatan alaFalatperang baik darat. Sava di sini hanya menl. Dari situlah. banyak yang membahas secara panjang Iebar persoalan penggunaan busur-busur Persia terscbut dan yang sejenisnya. Adapun orang-orang non Arab )ebih memperhatikan bentuk asesods dan ukiran ukirannva. meski nampak berfaidah dan jelas bermanfaat.A laihi ua Sallanr*ndji mengukutinya dari belakang pasukan sambil bertelekan pada busur panahnya. Dsebutkan juga oleh Al Haitsami dalam '.' ka dalam Dha'if Al-Jamie'Qn1)hal. lsa bin Salim bahwa ia pemah mendengar hadits da Abdullah bin Bisyr." An Nasaa. daripada kualitasnya sebagai alat perang.ahwa para ulama masih meragukannya.lalu disebutkan ucapannya yang senada dengan vang teacantum dalam kitab ini. Tba-tiba lewat seorang lelaki yang membawa busur ala persia. Terrnasuk kiat dan taktik mencapaikemenangan daJampeperangandi zaman sekarangini adalah:Rahasia keunggulan alat-alat peperangan- 2. Padahal.Maimau. Ialu beliau memakaikan pada kepala Ali sorban berrvarna hitam dan menvelempangkan buntut sorbaJrnya ke pundaknya yang sebelah kiri.dan dalil mendayagr. Akan tetapi pada zaman sekarang ini." 1) Sahabat-sahabat kami.a Sallant pernah mengutus Ali bin Abi Thalib ke Khaibar.lah." Al-Albani menyata "Dha'if . karena alat-alat peperantan pada masa itu merniliki kcserupann antara buatan Arab dengan yang lainnya.z Zawaid"Y : 268 dan katanya: "Diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dari gurunva yang bemama Bakar bin SahalAclDimvaathi.Al-Mu'jamul kabie/. orang-orang yahr.inggung. Adz-Dzahabi mengomentarhya:' la perawi yang sering menyebutkan ha dits dengan maknarya.rnakan barang-barang yanp.) 1.bukar di sini kesempatan untuk mengulasnya. namun ada tambahan di akhirnya.. tapi bisa kamu lihat.{s/rSftalrri. N1aka sudah selavaknya kaum muslimin uniuk memproduksi peralatan perang seperti yang mereka buat_ Mereka juga harus pandai-pandai berusalranembuat modifikasi dan perbaikan perbaikan sehingga menjadi rahasia kemiliteran yang harus mereka jaga. karena terkesan ada dua dalil yang saling bcrtentangan: Dalil r-mtuk bersikap konsekuen dengaa kornitmen pertama (menghindari keserupaarr). laut maupun udara.i mengomentarinya: "l'erawi vang lemah. penggunaan barang-barang itr-ltidak termasuk perkara ibadah atau perangkat-perangkat ibadah khusus. bahwa segalasesuatu yang bukan merupakan cara hidup kaum muslimin. Sedangkan orang-orang Arab lebih memiliki perhatian terhadap alat-alat perang itu karena kualitasnya sebagai alat perang vang digunakan untuk mengalahkan musuh-musuh mereka.552: Sesungguhnya hal itu te4adi.... hanva saja saya tidak mendapatkan tentang Abu Llbaidah. Rasulullah Shallallnhu' Alaihi wa Snl/am dan Umar Radhiallohu iurlrr kernudian melarans menggunakannya.

dan mereka membolehkannya. MelakukanSadlSerupadengan Orang Yahudi 273 .Meski sebagian mereka bisa berbeda pendapat dengan yang lainnya. bahwa kebanyakan ucapan Imam Ahmad. atau perbuatanKhalid bin Ma'dan. Sebagaimana berpegangteguh kepada ajaranAl-Kitab dan As-Sunnah. namun telah dapat dirnaklumi adanya ijma' umat Islam tentang larangan menyempakan diri dengan orang ahli kitab dan orang-orang ajam (non Arab) secaraglobal. Bukan sernatamata perbuatanKhalid itu sajayang kemudian dapat menjadi hujjah.Dengan demikian. semua itu termasuk dalam cara hidup kaum muslimin. Dari sela-sela penuturan hadits-haditstentang persoalantersebu! telah kami kemukakan ucapan sebagianmereka yang sudah dapat rnengindikasikan pendapat yang lainnya. WallahuA'Iam. meski hanya sepersepuluhnya. Untuk sekedarmenetapkan. karena adanya semacamperbedaan interpretasi. atau karena alasan halnya merekapunbersepakatakan keharusan lain. semata-mata memberi kelonggaranberdasarkanriwayat Umar.Tabi'in dan seluruh ahli fikih. atau karena ia melihat adanya dalil yang lebih kuat (yang membolehkannya).Mungkin karena sebagianmerekaberanggapanbahwa satu perbuatan tidaklah termasuk kategori cara hidup orang kafir. bukan cara hidup orang-orangnon Arab dan ahli kitab. terlalu banyak untuk dapat dibeberkan.Dan dapat kita saksikan. Adapun pendapat seluruh para Imam kaum muslimin terhadap persoalantersebut (dilarangnya menyerupakandiri dengan orang kafir) dari kalangan Sahabat. Meskipun tidak kami paparkan. Demikian wujud interpretasinya sebagaihujjah. bahwa hal itu pemah dilakukan di zaman ulama As-Salaf. Meskipun dalam pengembangan permasalahan terkadang merekaberbedapendapat.

dari Abu Az-Zubeir.. Sesungguhnya syetan maknn itu dan minumtlengan tanEan kiri.Asyribah.(106)lll : 1599. dmgan tangankiri.r. Diriwayatkan oleh Muslim dalam kitab .(105)lll : 159g.i:rU ott. l ) u drL "." Diriwayatkan juga. '-. adalah membedakan diri dari syetan. dari ibnu Umar Radhiallahu 'anhuma. Diriwayatkan oleh Muslim dalam refercnsi yang sama dengan sebeiumnya.D t-r..' l tJ Y.Karena demikian syetanbiasamakan dnn 1. dari Jabir.Fasal Perintah Untuk Membedakan Diri Dari Syetan perintah membedakan diri dari orang-orang lrfla {e1qan kafir.a-/ '.r. " ) t .yV "langanlah kalianmakan dengan tangankiri.-lJt Ot). bahwasanya Risulullah fr bersabda: . Sebagaimana yang diriwayatkan Imam Muslim dalam Shahih-nya.i a | ii.Aab (13) Adab-adab dnn Hukunl SeputarMnkan danMirrn hadifs No.i. .9. 274 lqtidha' shirathitMustaqimMukhatalataAshhabit Jahim . 4eF-:LQ "langanlah seorang antara di kamttmaknn dengan tangan atauminum kii.) d.oleh Muslim dari Al-Laits.4?'et .:r. juga jikn it minum. knrena syetanbiasa makan 1..f'.(2020)sementara hadits dalamkitab ini adalah hadits No.: .tt t/ .. dari Nabi bersabda: Jr.lfi . . minumdengan tangan kirinya. sementarahadits dalam kitab ini adalah hadits No... 2.t44U:. hendaknya makan ia dmgantangan kanannya." 1' Juga dengan lafazh lain: '.'Apabila seorang antaramu di maknn.

Sebagaimanayang difirmankan Allah: 'rLir: k 'r. dnn baduiArab itu lebihbesar yang batasan hukuttr-hukttm sertalebihlayakuntuk tidnkmengetahui Sesunggtthnya Allah itu Maha diturunkanAllah atas Rasul-Nya. karena syetanbiasaberbuat begitu. Kelompok Arab DiriDari Orang Membedakan Sempurna Agamanya BaduiyangBelum ]uga serupa dengan yang di atas ialah perintah membedakan diri dari orang-orang badui yang baru masuk Islam dan orang yang semisal dengan mereka.4 Li -. Sedangkan orang-orang badui yang telah beriman dan golongan yang serupa yang belum berhijrah.rllah bersabda: H Fr ic+l'r$1'ti*t$tny'* f..P -r7't\ll. Lagi Maha Bijaksnna.(2019) 1598.t. "Orang-orang kekufuran kemunafikannya. y W 3i Jriu trv'r. bahwa ia berkata: "Aku pernah mendengar Rasulr.'. lll MembedakanDiri dari Kelompok Orang Arab Badui 275 . *i .rr1 { @i.tangankiri. dianggap kurang keimanannya. No.bahwa membedakan dengansyetanmerupakan itu tujuan yang diperintahkan . Contoh yang semacam masih banyak lagi.. Karena kesempurnaan beragama itu dicapai dengan berhijrah. hadits Diriwayatkan olehMuslim dalam referensi vang samadengansebelumnya.t .:-| "f't)! JJ"# "Inngantah barluimengalalrko'n to^u aoton.<-l *1(: 4--.ii G\il rr." 1l dengan Dlarangnya makan dan minum dengan tangan kiri itu dijelaskan alasannya oleh beliau. ."(At-Taubah : 97) Mengetahui Demikian juga yang diriwayatkan oleh Muslim dalam Shahihnya dari Ibnu Umar. Dengan diri demikiandiketahui. kebiasaan orang-orang 1.

'atamah.. karena sibuk memerah susuttnta. 1. sedang merckn . dari Nabi H bahwa beliau bersabda: "langnnlah kebiasaan orang-orang badtti mengalahkannama shalat knmu. alias shalat tengah malam (yakni karena ditunda-tunda)..rb -r. tlcmikianknrena mereka tangguhkan hinggamalamsekali sebab masihsibukd. Sebagian mereka menyatakan.Namun di sisi mereka mcnjadishalattengahmalant.AIIah telah menamtkannya denganIsya.(229)I4. dan Isya sebagai .Sesungguhnya ndadalamajaranAllah udalahshalat yang Isya.(6.. 3." 3t Beliau ff tidak menyukai kita menyamai orang-orang badui dengan menamakan Maghrib sebagai Isya. senrentara hadits dalam kitab ini adalah hadits No.13.14)._!tt er)teu rlli.i! gt: ct*1t " lnnganlah kebiasnan orang-orang bndttimendominasi kamu.ibif." Menurut sebagian ulama kita. Sesttngguhnya mereknmenyataknn.145 Diriwayatkan oleh Muslim dalam referensi yang sama dengan sebelunu rya. bahwa larangan terscbut berakibat larangan penamaan tersebut secara mutlak. yaitu yang sudah masyhur di kalangan kita (kaum muslimin). penamaan shalatisya (dengan Ingntlah. bab (29) Waktu Isya dnn Pernngguhan Waktrry. hadits itu tetap mengandung larangan untuk menyamakan diri dengan orang-orang badui dalam soal tersebut. Difiwayatkan oleh Al-Bukhari dalam kitab .\i W"t .(228)l:.anbahwa Magh. bahwa menjadi terlarang apabila terlalu sering.sementara hadits dalam kitab ini adalah haditsNo..omnka.bab (19) Larangan Untuk Mengntal. sehingga mengalahkan namanya yang lain. 276 lqtidha' Shirathil MustaqimMukhatafataAshhabit Jahtm .Atamah. bahwa Nabi H bersabda: qti lt i$ g ti "4t'Eta ft'.(563) II : .Matyaqiotush Shalah."2) Diriwayatkan olch Imam Al-Bukhari dari Abdullah bin Mughaffal. hadits No. Sebagaimana halnya larangan untuk menyamakan diri dengan orang-orang non Arab. Isyd hadits No.bnhwa shalat Maghrib itu adalah shalat Isya'. yakni shalatIsya.engan unta t' mcrcku. 2.15. Mana saja yang betul." Dalam lafazh yang lain disebutkan. Diriwayatkan oleh Muslim dalam kitab 'Al-Masajid.d). yakni shalat Maghrib.

. Sehubungandengan.* . bahwa kekufuran dan perbuatan syetan secara terpisah adalah tercela. Rasul-Nyadan yang beriman.*1xfi selain juga masih bersifat global schingga perlu diberi penafsiran. hukum-hukunt diturunkan yang AIIah dnnlebihwajartidakmengetahui Rnsul-Nya.:J.] |'@ry& Ki :.:.oik rtt "Orang-orang Badwi ittt. di sisi Rasul-Nya dan para hamba-Nya yang beriman.:j qL i"i -..'"ixxl:.tf"'.Kelompok yang kasar/bengistabiatnya.jt u:t.. di antaranya: ..mereka Allah berfirman: lLltil*t:ff t?il. Iebihsangatkekafirandan kentumfikannya.:.ti'::i"" lHr:H:.t/:\i tr A'r."mil:.-:i'+. Sedangkan sifat "badwi" dan hamba-hamba-Nya "ajam" itu sendiri tidaklah terceladi sisi Allah. $i'. kepada Badwi itu. Menyerupai ArabBadui Perbedaan OrangKatirdenganOrang 277 . K Tliu ttLi.*t. Dnn Allah Mahn Mengetalntilagi Maha Bijaksana. rv:rr [r.4. Maksudnya.1i:rJi:..Jt i .menurut ketetapanAllah. :+ llil ..PASAL Perbedaan Antara Menyerupai Orang-orang Kafir dan Syetan Dengan Meniru Orang-orang Badui dan Non Arab ir:..t'j+ i v---o... ada yang ntemandang yang apa Di antara orung-orang (di jalan Allah) sebagai dinaJkahknnnya kerugiandan dia menanti-nanti Dan marabahaya menimpamu. -.rv y a.2.f. Justru orang-orang Arab Badui itu terbagi-bagi. merekalah yang ditimpantarabahaya.

' 1 . ( .Kelompok lain dari mereka adalah orang-orangyang beriman lagi shalih: Sehubungandengan ini Allah berfirman: *t'+u --. knmutelahmenyangka dengan sangkaan yang buruk dan knmumeniadi kaumyang bimsa.yL.?>) t .t. lP JD J. 'L-r-.?i-t::_t* rrj$ n.qJ .r {r>.Allah Maha Mendengarlagi Maha Mengetahui.3tiil. i . t . ' .-.1 i+-:-J 7\142)ts."a:-*ur.ve.:t.i.tP drr Jt eP + lt+ Ze-i':. ...Sebenarnya Allah Maha Mengetahui yang kamu kerjakan." (Al-Fath : 1L-12\ . .!' J r\J ji j. J dl-a-€J-!-tr-. n r ] Irr-r 4@tt. i. . -* .. mereka mengucapkan dengan lidahnyaapayang tidak adadalamhntinya.an baik itu.). dan memandang (menjadikan) apa 278 lqtidha' shirathilMustaqimMukhatatata Ashhabit Jahim . .t -. ...L.Kntaknnlah:" Maka siapakah (gerangan) yang dapat menghalang-halangi kehendak Allah jika Dia menghmdaki kemudharatan bagimu ataujika Dia mmghendaki manfa'at bagimu.Z "Orang-orang Badwiyang tertinggal(tidak turut ke Hudaibiyah) akan "Harta dan keluarga mengatakan: knmi telahmerintangi kami. . rt I i i . . 'Ll. )rJlJr {JJ. ." \'..' < .ah dnn menjadikan knmu memandang dalamhatimu persangknan d. -. )rjl J: tj_:_5 . ... : .tr .i &+i "tu:i r : g .-lii )l :rtJ I iUi4 - ... .tt4. .ti i.\i++t j oi!:* Sy"@f)*tF .1 - .'t--'Ir. apa Tetapi knmumenyangka bahwaRasuldtn orang-orang mu'min tidakseknlikali aknnkembali kepada keluarga mereka selama-lamanya syaitantel./ ^+) 4r. ** j.7 .oi: [rr "Dan di antara orang-orang Arab Badwi itu.--]_r. i ."th vy'f .' t : .. . : . .."(At-Taubah:97-98) Allah juga berfirman: ' -i .5i y U\. e:. .i i J. 2 : ..maka mohonkanlah ampunanuntuk kami". >t AfJ.r. '-i s-'t w -.. "..' .... ada orang ytng beriman kepadaAllah dan Hari Kemudian. 'iJl.81 . q. . L4J. 2 -t i .

Demikian halnya dengan orang-orang ajam. Kamu (Muhammad)tidak (tetapi) Knmi-lahyang mengetahui merekn. kemudinn akan dikembalikan kepada " adzab yang besar. orang munafik. ayat tersebutberisi kecaman terhadap kaum munafik baik dari kalangan Badwi maupun perkotaan.i'"-." Di kalangan para Sahabat yang pernah menjadi delegasi Rasullulah ff .(di jalan mmdekntkan kepada yangdirulknhkan jalan Allah) sebagai diri jalan untuk memperoleh rasul.rty't] 279 MenyerupaiOrang denganOrang Perbedaan Kafh ArabBadui . mereka akan Kami siksadua kali. Romawi.Ule. dan juga selain mereka.5. yang artinya: "Di antaruorang-orang Badwiyang di sekelilingmu ada orangitu. Barbar.S-rt'+-l tt . Irr:. halnya orang-orang Badwi..t) .'. sesungguhnya Allah Maha Pengampun (At-Taubah : 99) lagi Maha Penyayang..7. (At-Taubah : 101) Allah menjelaskan.i ti-f-. Contohnya dalam Al-Qur'an. Allah berfirman. terdapat juga kaum Badwi yang mereka itu lebih utama dari banyak orang-orang perkotaan.-t)-.Habasyah(Ethiopia) dan lain-lain.. Allah dan sebagai doa naftah itu adalah suatu jalan bagi merekarntuk sesungguhnya diri Allah). mengetahui Nanti merekn. di sanadisebutkanpujian terhadap sebagianorang Badwi. shalih dan fasik.bahwa kaum rnunafik terdiri dari orang-orang Badwi dan penduduk kota. dan celaan terhadap sebagianlainnya.juga sanjunganterhadap orang-orangBadwi yang menja ikan apa yang mereka infakkan sebagaisaranamendekatkan diri kepada Allah dan jalan memperoleh doa Rasulullah S.. Mereka keterlaluandalam kemunafikannya.. KelakAllah aknnmemasukknn mendekatkan (kepada merekn ke dalamrahmat(jannah-Nya)..--'Et "ot. Mereka semuaterbagi menjadi golongan mukmin dan kafir. . Sebagaimanaayat tersebut juga berisi sanjungan terhadap As-Saabiquunal Awwaluunkaum muslimin dari kalanganAI-Muhajirin dan Al-Anshaar serta siapa saja yang menapak jejak mereka dengan berbuat kebajikan. j. Secaraumum..-. Demikian juga perlakuan Allah terhadap para penduduk di manapun jrga. Ketahuilah.. Sebagaimana AIIah berfirman: ./. dan (juga) di antara pendudukMadinah.-Ar:.) .'.. Turki.4t / "i:!:f I i-At:.'i. yaitu kalangan non Arab dari Parsi.i.X:'$ 4@+'€i'"7i'or."L:Jk-18.

dan telah ditakhrii sebelumnyapada hal.. At-Titmidzi dan Ahmad.Dan penulis sendiri telah menjelaskan bahwa sanadhadits ini bagus Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam kitab 'Al-Adab"bab (93) BenLtala Kepada lqtidha' Shirathil Mustaqim Mukhalafata Ashhabil Jahim ." Diriwayatkan oleh Abu Dawud. ada keutsmaan tak orangArab atasorangnon Arab.sht dt6t *1Ll.Pembetulan ini diambil dari Masaad Ahmadv :47l. Knmusekalian adalah anakcucuAdam. lngatlnh.. sesungguhnya Kami telahmenciptakan kamusekalian dari seorang lelaki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa bersuku-suku d. pada pertengahanhari Tasyriq sambil mengendaraiunta bahwa beliau bersabda: "lngatlah." Dalam hadits lain yang kami riwayatkan dengan sanad yang shahih. Sesungguhnya AIILth MahaMmgetahui itu IagiMnhcMengenal. 105 Dalam naskahyang tercetakdicanturnlan "said".Llhat "At-Taqreb"I | 291 Diriwayatkan oleir Ahmad dalam 'Al-Musnad"V :411.kecualidenganketakwaan.Sedansknn Adam berasal 'l dari tanah. dari hadits Sa'id Al-Jurairi . Dalarn Shahih Al-Bukhari dan Muslim dari Amru bin Al-'Ash 'anhr diceritakan. 4. Hadits ini hasan.Ingatlah.bahwa Rasulullah bersabda: Rndhinllahu ffi t -' .) dari Abu Nadlrah bahwa ada yang berceritakepadaku dari mereka yang mendengarkhutbah Nabi H di Mina. adakeutamwn tak orangberkulithitam atas yangberkulit merah."Hai manusia. Yangtinggal:Mukmin yang bertakuta atau orang fasik yang celaka.an supaya knmusalingkenal-mmgenal. 280 oti' g.'oi " Sesungguhnya Fulan.itu kekeliruan."(Al-Hujuraat : 13) Nabi # bersabda: "Sesungguhnya Allah telah menyingkirkan dari diri kalian sikap menyombongkan ala jahiliyyah dan berbangga-bangga diri dengan keturunan.Ingatlah. 2. 1.Sesungguhnya para nl walikuadnlah Allah sertaorang-orsng beriman yang shnlih.s) Hadits tersebutdiriwayatkan oleh Abu Nadhrah. bahwaRabbknmu sekalian adalahsatu dan moyangkalian adalshsatu." Beliau melanjutkan: "Hendaknya orangyang hadir disini memberitahuknnnya kepada yang tidak hadir.bukanlsh Bani tergolong waliku. 3.bukanksh telahkusam" paiknnrisalah Rabb-ku? Mereka menjawab: "ya sudah. Sesungguhnya orungVtln&paling mtLlia sisiAllah adalah di orangyang palingb*takua di antaramu.r.

yang artinya : "Dialah ynng mengutus kepada kaumyang buta huruf seorang rnsul mereka mengajarkan dan kepada dari knlangan mereka kitnbdan hikmah (As-Sunnah)..16) sementara hadits dalam kitab ini adalah hadits No. Driwayatkan juga oleh Muslim dalam kitab "Fadhailush Shahaabah"t>ab (59) KeutamaanPersiahadits No.RasulullahS mengabarkantentang kaum yang dekat hubungan kenasabarmya denganbeliau.Yakni bahwa vang jadi ukuran adalah ungkapan-ungkapan yang dipuji atau dicela Allah. olehorang-orang kalangan dari pastiaknndicapai mereka tl Persia). orang alim dan orangjahil. orang shalih dan orang fasik. ada iuga tersebutdalam Al-Kitab dan As-Sunnah Selanjutnya. Dsn Dia-lah YangMaha " lagi Perknsa Mahn Bijaksana (Al-Jumu'ah : 2." di antaranya 1.(215) I : 197. Lalu "Dan juga kepoda turun kepada beliau surat Al-Jum'ah: kaumyang Iarn rlnri nrereka yang beluntberhubungan denganmtreka.(2. Allah berfirman.aumyang laitt dari Surat l mu'ah bab (1) tentang firman Ailah: "Da.(231)IV : 1972 PebedaanMenyerupaiOrang dengan Kalir ArabBadui Orang 281 . Kaunt Mukttinin dan Memutus Perrtaln'an Ktpadn Selah Mtreko setta Berlepos Sesama Diri dari Mercka hadits No. fuga kepacla merekayang belum bethubungandengan merekt" . Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam kitab 'At-Tafsir" tafsir surat nomor (62) l.3) Dalam Shahih Al-Bukhari dan Muslim juga disebutkan dari Abul Ghaits. (non Arab. itu Contoh-contoh semacam masih banyak lagi dan cukup gamblang dalam Al-Kitab dan As-Sunnah. Dan juga kepada kaumyang lain dari nrcreka kesesatan Vang yang belumberhubungan denganmereka. dua ka1i.dari Abu Hurairah Radhillahu'Anftu bahwa beliau ''Kami pernah duduk-duduk bersamaRasulullah berkata: fr."(Salah "Siapakah di merekawahai seorang antarakami). bahwa tidak semata-mata karenahubuihr merekadigolongkanpara walinya.(4897 .ada yang bertanva: Beliautak juga menjawab Rasr-rlullah?" sampaipertanyaan diulang itu kala itu Salman Al-Farisijuga adabersama kami. sesungguhnya Dan sebelumnya mereka benar-bcnar dalnm nVata.11. dari suku manapun. bentuk pujian kepadasebagiangolongannon Arab.1898)VIII : 6.. hadits No. seperti kaum mukminin dan kaum kafirin. sedalgkan Rasulullahffi lalu meletakkantangannyadi atas (kepala)Salman serayabersabda: "Seandainyn keimanan tergantung bintangTsurayya itu di sekalipun. Sesungguhnya wali beliau ngan adalah Allah dan kaum beriman yang shalih.

uasti adt ornttgdnri Ptrsh pcrti kt.r Muhammacl. Lihat'Ash-Shahihah"(1017\."1--. '. dalam sanadnya ada vang masih dipertanyakan. Ikrimah (bekas l Diriwat. Diriwayatkan oleh At-Tirmidz.." (Muhammad : 38) " Mereka adslahanak-anakkef uruntt Persia.-':)':t t.si oC'j ors .^Giir6.: > [r.Dalam Shahih Muslim dari Yazid bin Al-Asham dari Abu Hurairah disebutkan bahwa ia berkata: Rasulullah * bersabda: .Ii-:.17)sir."t' Hurairah ciari Rasulullirh dari .'. hadits No.at lain: "Scandainva ilmu itu bergantung di bintang Tsuravva sckalipun.3311)V : 60. pasti akan digapai juea olch oran{-orang keturunan Persia.12) 3.e/' Iafsier surat (.r.-'J.unn Pcrsia) rtntrtk tncngrnpnintln. -.rtnng Tsura. ) tadi.Llya stknlr7tun.rlch Imanr Ahm..rn bekasbudak sepertiAI-Hasan(Al-Biishri).:::. niscarlnDia nkattntmggnnti (knnn) dtngan kawrr ynng lain..acladi kalanganlabi'in clangenerasi sesudah merekadari kalanganketurunanPersia..] "Dtn jika kantu sekalianberpaling. baik orangrnerdeka maupr.!l dn1. . snnn(dtlnn: rizttaynth]t : I trattgdnri t' kttttr.A.Ut "scrtndaitiyn ttgtu n ltu brrgnrtuirg ai t:r."3l Dan masih banyak lagi riwayat-riwayat yang dinukil. yang menceritakan keutamaan orang-orang keturunan Persia. !.lmkitabnvr "//-Mrrsn ad"II 469 297 -420 ..yie: r. -. Ibnu Sirin.. dalam kitab "At-Tafs.'4i ijt + .it-t '.h N{uslim clalam referensiseperti sebelllmnYa. At-Tirmidzi berkata: "Hadjts ini hasan gharib.At-Tirmidzi jrrga mcrir. yangMenonjol Mereka Dalam llmuDari Kalangan Keturunan Arab Non Bukti kongkritnya." Dalam rilvar.Setelah nenyjtir hadits pert.lmr (l i I .. 282 lqtidha' shirathilMustaqimMukhalafata Ashhabit Jahim .vavatkan :S bahwa beliau bersabclabcrkaitan dengan firman Allah: .. sementarahndits dalan kitab ini aclalahhadits No. ih Sunan At-Tinnid zi (2598 2599) III : 105: Shahih.rtkanolt.(230)IV : 1972 Dirirvayatkan.bu .(3313.. z'-t ne'." Ai-Albani menvatakan dalam s-ra.

budak Ibnu Abbas) dan lain-lain sesudah mereka, yang mereka itu menonjol dalam keimanan, agama dan keilmuan. Sampai-sampai orang-orang yang menonjol dalam hal itu lebih utama dibandingkan kebanyakan orang Arab. Demikian halnva dengan golongan-golongannon Arab, dari negeri Habasyah (Ethiopia), Romawi, Turki dan lain-lain. Mercka yang menjadi pionir dalam iman dan Islam tak terhitung jumlahnya sebatasyang dikenal oleh para ulama.

ltu LewatPerilaku, Bukan Keutamaan Dicapai LewatKeturunan
Keutamaan yang sesungguhnya adalah dengan mengikuti apa yang diturunkan Allah lewat utusannya Muhammad * yakni berr-rpa penerapan iman dan ilmu baik lahir maupun batin. Semakin baik pcnerapan seseorangdalam semua itu, semakin utama pula kedrrdukannya. Keutamaan itu adalah berbagai kelebihan lewat penerapan hal-hal seperti Islam, iman, kebajikan, ketakwaan, ilmu, amal shalih, ihsan dan lain-lain. Bukan semata-matakeberadaan seseorang sebagai orang Arab, orang non Arab, berkulit hitam- berkulit putih, orang Badwi dan orang kota saj.r.

UntukMenyerupai BentukLarangan OrangorangBadwidanNonArab
Sesungguhnya bentuk larangan untuk menyerupai orang-orang Bacrwi dan non Arab -meskipun mereka memiliki keutamaan seperti yang telah disebutkan tadi, bahwa nasab dan negcri bukanlah ukur an- adalah berdasarkanpada hukum asal keberadaan mereka. Yakni, bahwa Allah Subhanahuwa Ta'aln telah menjadikan kediaman di perkotaanberkonsekuensi munculnya kcsempurnaan manusia dalam ilmu, agama dan kelembutan hati yang tidak bisa dicapai olch orang yang berdiam di desa pedalaman. Sebagaimanahalnya hidup di pedalaman dapat mewariskan tubuh yang kuat, jiwa yang keras dan cara bicara yang kasar, hal itu tidak didapat di perkotaan. Itulah asalnya. Namun bisa saja tidak berlaku karena ada penghalangnya. Pedalaman kadang lebih berguna daripada pcrkotaan. Olch scbab

Larangan Menyerupai OrangBaduidan NonArab

283

itu, AIIah mengutus para rasul dari penduduk perkotaan. Allah berfirman:

[r , r:.-i-

"Kanti tidnk menglttussebelumkamu, melainkan lelokiynn seornng (perkotaan).." (Yusuf : 109) Kani beri uahyu dari penduduk ntgeri Oleh karena itu Allah berfirman:

p; SilliutrLi;r:-

(ti'rirt cwj t',;+ ki,-t;$
( ftv:tilti 'D4r

"Orang-orang BadtL)i lebih sangatkekafiran ittt, dan kcmunafikann hukum-hukum AI[d danlebih toajar tidaknrcngetahtti yangditurunknn " kepada Rnsul-Nya.. (AFTaubah : 97)

SetelahsebelumnyaAlllah berfirman, yang artinya: " Sextngguhnya jalan (untuk menyalahknn) terhadap oran hanyalah padahal ntereka orang-ora itu ora g ylng ntenintaizin kepadamu, kaya.Mereknrela berada bersama orang-orang yang tidak ikut be tid mati hati mereka, mnka ntereka perang, AIInhtclnhmengunci dan ( mercka Mereka orang-orang ntunaf ntengetahui akibat(perbuatnn ). kepa uzurnyakepadanu, apabila kamu telahkembali mengemuknknn "langanlah (dari medan Kntnkanlah: kamumengem mereka pernng). (karena) s lagi kepadamu, knkanuzttr; kami tidak pernahpercaya AII& talnhmemberitalnkan keTtada kanriberitamu ynr sunggtrlutyo Dnn akan melihatpekerlann sebenarnya. Allah serta Rnsul-Nya yar kamuseknlian dikembalikan kepadn YangMengctahtti kemudian apa kepadnmu ynng teh ghnibdnn yang nyata,Ialu Dia xremberitalru dengannut Kelaknrcreka akrmberxtntpah kepadamu kamu kerjaknn. apabila kamukembali kepada mereka, supaya kamu berpal Allah, dari mereka; karenasesttngguh Maka bcrpalinglnh dari mereka. mereka adalnhnajis dan temllatkembalimereka itu lahannant;seba kepa atss kerjakan. Merekaberswnpah balasan apnyang telahmerekn mereka. Tapijika sekiranya kamu ridl agar knnruridhn kepada mu makasesunggulnya Allnh tidnk ridha tulndap oran kepnda mereka, Badwiitu, lebihsangatkekaii ornngyangfasik itu. ()rang-orang

284

MustaoimMukhalafataAshhabilJahim lotidha' Shirathil

dan hukum-hukutt dan kemunafikannya, lebih roajartidak mengetahui AIIahkepdn Rasul-Nya. Dan AIIah Maha Mengetahui yangditurunkan (At-Taubah: 93 - 96) lagi Maha Bijaksana" orang-orang munafik yang meminta izin Allah menyebutk_an kepada Rasulullah ff untuk tidak ikut berperang dalam perang mereka adalah penduduk Tabuk,lalu mencelamereka.Sedangkan Allah berfirman, yang artinya; perkotaan. Sementara "Orang-orangBadwi itu, Iebihsangntkekafiran dan kemunafikannya, hukum-hukum ynngditurunkan AIIah danlebihwajartidakmengetahui (At-Taubah:93 - 96) Rasul-Nya.." kepada Maka sesungguhnyakebaikan itu, secarapokok, maupun terinci, firman Allah, yang berpulang kepada iLmu dan iman. Sebagaimana arunya: "Allah meninggikan derajat orang-orcng datt orcng-orang Vangberiman ilmu pengetahuan antarakamusekalian di sebanyak beberapa yangdiberi (Al-Mujadalah : 11) derajat.." Dan firman-Nya : "Dan berkatalah orung-orang yang diberiilmu dan iman itu.." (AtRuum : 56) Lawan dari iman, bisa kekufuran yang nyata, atau kemunafikan tersembunyi.Sedanglawan dari ilmu adalah kebodohan(ketidaktahuan). berfirman tentang orang-orang Badwi: "Bahwa Nlah Subhanahu darimereka lebih sangatkekufurandan kemunafikannya sesungguhnya padapenduduk perkotaan, dan lebih layakdibandingmereka untuk tidak hukum-hukum Al-Kitab dan As-Sunnah." Yang dimaksud mengetahui dengan hukum-hukum di situ adalah: Hukum ungkapan-ungkapan (definisi-definisikata) yang tersebutdan terdapat dalam Al-Kitab dan As-Sunnah.Seperti hukum-hukum shalat, zakat, shiyam, haji, mukmin, kafir, pezina, pencuri, peminum khamr dan lain-lain. Sehinggadapat diketahui siapa yang berhak disebut demikian menurut syariat Islam tersebut,dan siapa yang tidak berhak. Dan hukumhukum apa yang menjadi konsekuensiyang harus dipikul oleh para itu. penyandangungkapan-ungkapan Oleh sebabitu, Abu Dawud dan yang lainnya meriwayatkan hadits Ats-Tsauri: Telah bercerita kepadaku Abu Musa, dari Wahab 'anhu, dari Nabi bin Munabbih, dari Ibnu Abbas Radhialtahu * -Sufyan pernah menyatakan: "Aku hanya tahu bahwa itu memang
LaranganMenyerupaiOrang Badui dan NonArab

285

sabdabeliau 4 - bahwa beliau bersabda: "Barangsiapa ia yang hidup dipedalaman, aknnkerashati. Barangsiap yang yang mengejar-ngejar buruan ia akan lengah.Barangsiapa tl (bacamendekati-pent) psng4a;n,ia aknn tergoda." mendatangi

Abu Dawud juga meriwayatkan dari hadits Al-Hasan bin A1Hakam An-Nakha'i dari Adiyy bin Tsabit,dari Syaikh Al-Anshari 'anhu dair Nabi dari Abu Hurairah Radhiallahu H yang pengertiannya:
. 4tl

i6.i!r ,'J:'r

"Barangsiapa ia yang mendeknti penguasa, akan terfttnah."
I ^ 1., l:l^^:..!l-^-. Ldru uldr't u(Nd, '.

lJr,,t9Jl d,,

iri;r:1r!1irri#,lr ,* :6'1tt s

"Dan sungguh semakindekat seseorang akan semakin denganpenguasa, jauh dia dari Allah Subhanahu Ta'ala."2) wa

Oleh karena itu, kepada orang yang hendak dikasari dengan omongan, mereka biasa melontarkan: "Kamu keras kepala, seperti orang badui. Kamu berhati kasar, seperti orang badui."

1.

2.

Diriwayatkan oleh Abu Dawud dala'j,].kitab"Ash-Shaid"bab (4) Mngikuti Jeja III Diriwayatlan oleh At-Tirmidzi dalam kitab ".,u8rruo, hadits No.( (2859) : 111. Fitan" bab (60\ hadits No.(2354 III : 357).Diriwayatkan oleh An-Nasaa'idalam BuruanVII: 195- 196.Diriwayatkaniuga kitab Ash-Shaidbab(24)Menglkuti Jejak oleh Ahmad da]lam 'Al-Musnad" | : 257. At-Tirmidzi berkomentar setelah menyebutkanhadits te6ebut: "Dalam persoalanyang sama iuga diriwayatkan haditsdari Abu Hurairah.Hadits ini hasanghariebdad hadits lbnu Abbas,namun kami hanya mengetahuijalumya dari hadits Ats-Tsauri.Al-Albani menyatakan dalarn Shahih AI-Jamie'(6296) Il: 1079:" Shahih." Diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam referensiyang samadengar sebelumnya hadits No.(286)III : 111. Sayakatakan:"Dalam sanadnyaterdapatseorangperawi yang tidak disebut namanya.Yakni ketika disebutkan:"Dari seorangSyaikh dari kalanganAl-Anshaar."Dalam sanadnyajuga terdapat Al-Hasan bin Al-Hakam: disebutkandalam seorangperavr'iyang tujur namun sering keliru, sebagairnana 'At-Taqrieb" l: 165.Dan hadits ini derajatnyalemah. (kata "Syaikh"tanpa penyebutan nama dan predikat s€rtakriteria lain menunjukkan kelemahanseorang perawi. Karena denganitu hanya diketahui sisi "keshalihan"sebagaismrang syaikh. hafalannya belum diketahui.Samahalnyadengankata"si FulanShalih Sementara atau Ahli Ibadah." P*') lqtidha' shirathil Mustaqim Mukhalafata Ashhabil Jahim

286

Mereka Mengisyaratkan Keburukan Akhlak 1) dan Pemikiran Orangltu
Kemudian, istilah A'rab atau Badwi itu, asalnyaditujukan untuk daerahpedalaman tanahArab. Setiap di negeripastimemiliki daerah perkotaandan daerahpedalaman.Pedalaman Arab disebut A'rab. Ada yang mengatakan, bahwa pedalamanRomawi adalah Arman dan sejenisnya.PedalamanPersia,Al-Akred dan sejenisnya.Pedala-WaIIahu man Turki adalah Tartar dan seienisnva. Dan itu sem,,ta A'Iam- rrrenrrrt asalnya.Meski terkadangbisa ter;adi nilai tambah atau kurang. Kesimpulannya,bahwa penduduk-penduduk daerahpedalaman, memiliki hukum sebagaiorang-orangBadwi. Baik mereka itu bisa disebut sebagaiBadwi ataupun tidak. Asal keberadaan membawa ini, konsekuensibahwa jenis orang kota itu lebih utama daripada orang pedalaman.Meskipun sebagianpribadi-pribadi orang pedalaman lebih utama dibanding kebanyakan orang-orang kota, misalnya. Konsekuensinya, segalayang menjadi ciri khas penduduk peda-yang saya maksud pada era kehidupan orang-orang as-salaf laman dari kalangan Sahabatdan Tabi'in- adalah kurang dibanding keutamaan penduduk kota, atau dianggap makruh. Kalau ada penyerupaan diri dengan mereka, dalam batas yang tak termasuk perbuatan orang-orangkota dari kalanganAl-Muhajirin: Hukumnya bisa dianggap makruh (tabu),atau bisa menggiring kepadakemakruhan. Demikian juga halnya orang Ajam dibanding orang Arab.

Bangsa Arab(Secara Umum)LebihMulia Daripada BangsaNonArab
Sesungguhnyayang menjadi keyakinan Ahlussunnah Wal Jama'ah,bahwa bangsaArab lebih mulia dibanding non Arab. Baik itu bangsaIbrani, Suryani,Rornawi,Persia(Iran) dan lain-Iain. Sementara suku Quraisy adalah yang terbaik di tanah Arab. Sedangkan Bani Hasyim adalah yang termulia di kalangan Quraisy. Sementara Rasulullah S adalah warga Bani Hasyim yang terbaik. Beliau adalah manusia terbaik, baik keturunan maupun kepribadiannya.

1. Sub judul ini juga diambil dari naskah cetakan lain, yakni cetakan Darul Fikr.

BangsaArab Lebih Mulia daripada Non Arab

287

Keutamaan Arab, Quraisy ke_mudian Bani Hasyim, bukanlah semata-mata karena Rasulullah H berasaldari mereka.Meski itu memangsebuahkeuiamaan. Namun merekasendiri pada dasarnya lebih utama.Oleh sebab terbuktisudah,bahwa Rasulullah adaitu ff lah orang yang terbaik, kcturunan dan kepribadiannya. Kalau tidak, urusannyajadi tak menentu. Oleh sebabitu, Abu Muhammad Harab brn Isma'il bin Khalaf AlKaramani, sahabatImam Ahmad kctika menjelaskan kriteria ajaran AsSunnahbeliau menyatakan:"lnilah madzhab para lmam (tokoh) ilmu dan ahli atsar serta Ahlussunnah yang dikenal dan dijadikan ikutan. Sekian banyak ulama dari kaq, Hijaz dan Syam serta yang lainnya yang kudapati menetapkan madzhabini. Barangsiapa yang menyelisihi sedikitpun dari madzhab ini, atau mengecamnya, atau mencelaorang yang meyakininya, berarti ia adalah Ahli Bid'ah dan keluar dari Alkehilanganmanhaj (jalanhidup) As-Sunnah, jalan kebenaran. Jama'ah, Ihrlah madzhabAhmad dan Ishaaqbin Ibrahim bin Mukhallad, Abdullah bin Az-Zubier Al-Humeidi, Sa'id bin Manshur dan para ulama lain yang pemah mengajarkarni dan kami ambil ilmunya. . Di antara pendapat yang mereka lontarkan: "Bahwa Iman adalah perkataan,perbuatan dan niat." Lalu beliau menukil ucapan panjang sampai pernyataanbeliau: "...kami mengakui keutamaan, hak dan keunggulan orang-orang Arab.Dan kami mencintai mereka, berdasarkan hadits Nabi *: "Mmcintai Arab alalth tandakeirnnnn, dnn membmci Arab adnlahtsnda rt kemunafikan." Kita tidak bisamengungkapknn yang diungkapknn npa knum Nasionalis dan parapejabat yan&rendrhbudinya, yang padadasarnyatidakmmyukni bangsa Arab dan tidnkmmgakuikcutamtun muekn.Pmdapat msekaitu adalahbid'ahdan pmyimpmgan." Para ulama meriwayatkanucapan tersebutdari Imam Ahmad sendiri dalam tulisan ringkas Ahmad bin Sa'id Al-Ishtikhri, dari beliau kalaubetul periwayatarmya-.Itu adalahpendapatbeliau,dan pendapat Daoa umumnva.
1. Diriwayatkan oleh AI-Hakim dalam 'Al-Mustadrak'IY :87 dari Anas,lalu beliau berkata: " Hadits ini shahih, tapi tidak dikeluarkan oleh AI Bukhari dan Muslim. Selanjutnya Adz-Dzahabi berkomentar: "Al-Haitsam dituduh sebagai pendusta, sementara Ma'qil itu lemah." Al-Albani menyatakan da\am "Dha'if Al-Jamie' (2683)hal. 397: "Dha'if."

288

lqtidha' Shirathil MustaqimMukhalafataAshhabilJahim

Sebagian golonganberpendapat, bahwa tak ada keutamaan bangsa Arab dibanding non Arab. Golongan tersebut dikenal sebagaikaum nasionalis. Karenamerekamembelabangsa-bangsa mereka,yang pada dasarnyatidakbisadisamakan dengansuku-suku. Sehingga ungkapada itu istilah orang Arab, sedangkanistilah sya'bu an Qabilah qabail syu'ub adalahistilah non Arab. golongan, bahkanadayangmenganggap Sebagian lebihutamasebagian kebangsaan Arab lebih utama dibandingkandengankebangsanon an Arab.

Mengutamakan Bangsa NonArabAtas Bangsa ArabAdalahKemunafikan
Pada umumnva, pendapat semacam itu hanya muncul dari benih kemr,rnafikan. Bisa jadi dari keyakinan, bisa juga dari perbuatan yang berpangkal dari hawa nafsu yang bercampur sy"ubhat alias kerancuan yang mengakibatkan demikian. Oleh sebab itu disebutkan dalam hadits: '...,. .-?.t , ". .i .Pt , ' ' C+e": oW! LrPl l-2 "Cinta kepada bangsa Arab adalahkeimannn dan benci kepada bangsa ' Arab ndalahkununnfikon. Sementara pendapat semacam ini sendiri tak lepas dari tuntutan hawa nafsu dan juga bujukan syctan, dari kedua-duanya. Ha1 semacam itu adalah haram dalam segala segi.')

1. 2.

Lihat catatan kaki sebelumnya Satu hal yang tak boleh diragukan oleh seorang muslim: Bahwa Allah Yang Maha Mengetaiui iagi Mnha Bijaksana,hanya memilih penutup para rasul dari kalangan bangsa Arab, karena mereka adalah penduduk bumi yang paling jauh dari kerusakan total yang mehnda umumnya penduduk di bcrbagai belahan bumi. Orang-orang Arab -meskipun mereka musyrik dan paganis , adalah kaurn yang paling memelihara sifat kejantanandi muka bumi. tsiasdari kehidupan mereka vang simpel dan lugas Jauh dari sikap plin plan, atau suka memendam perasaan. Oleh sebabitu, sikap hipokratis terhindar dari diri mereka. Mereka justru mem usuhi Islam secara terang-terangan, kemudian setelah mereka diberi petunjuk, mereka menjadi kaum mukininin yang tulus, tentara Allah vang penuh keikhlasan. Tidak sebagaimana bangsa bangsa lain yang tenggelam dalam kemewahan materi dan keangkuhan infelektual.Juga dalam alam filsafat;dalam

MengutamakanBangsa NonArab adalahKemunafikan

289

kegelapan, imajinasi dan khavalannva vang justru membentangkan jurant pemisah antara manusia dengan hakikat kehidupan. Membutakan mereka sehingga tak mengenal sunatullah. Keluar dari sunnatullah, dengan berpegang kepada ajaran tasawlvuf yang busuk, yang ditegakkan di atas pemberontakan terhadap realita. Dengan keyakinan, bahwa Rabb adalah asal segalamateri kehidupan. Segala yang ada berasal dari dzat Rabb. Semuanya adalah Rabb, dan Rabb adalah semuanya. Keangkuhan intelektual inimenggiring mereka kepada keme&'ahanmateri. Merekapun tenggelam drlam syahwat kebinatangan hingga ke ujung rambut. kriminalitas dan prostitusi di sisi mereka berubah menjadi ajang Sampai-sampai, seni yang dihormati. Mereka tega menggelar pertunjukkan eksibisi dan promosi untuk tujuan itu. Orang-orang sejenis mereka, tak mungkin dapat menerima kebenaran, atau memberi jalan bagi kebenaran. Apaiagi sampai rnembawa ajaran kebenaran itu kepada se)ainmereka. Kecuali bila kebenaranitu datang lewat moncong tombak umat yang sederhana dan Iugas, bangsa Arab. Lewat mata pedang mereka- Maka kilatan pedang dan sabetan tombak itu lebih berpengaruh untuk membangunkan jiwa mereka dari mimpi mimpi hina. Menyadarkan pikiran mereka dari imr;inasi dan khayalan filsafat. Sehingga mereka siap mendengarkan kebenaran denEian cara yang simpel dan seciemaha, dari lisan bangsa yang tak pemah mengenal retorika Yunani. lidakjuga pernah memaksa diri untuk menghias ucapan seperti bangsaPersia.Tak juga mengenal kebiasaanmemendam perasaandan tata krama model lndia. lnilah dia puncak hikrnah yang menonjol pengaruhnya pada abad-abad pertama. Dengan cahava, hidayah yang dimiJiki. serta kemampuan me)uruskanban5lsa bangsa yang keluar dan mengeluarkan mereka dari kegelapanyang menyelimuti menuju cahaya fitrah sehat dan akal yang terbimbing. Maka manusiapun berbondong bondong masuk kc agarna Allah ini. Lalu syetan nulai nrenrperdayai manusin- Ia berusaha menarik keluar dari kehidupan yang simpel,lugasdan alami, sedikit demi sedikit.Dengar menghiaskan di mata mereka fjlsnfatYunani,Persiadan India vang sudah jelaskemandulannva. Kemudian lewat jeratannya itu, ia menggiring nereka kepada kebiasaan memanjakan diri dan kepada kenikmatan svahwat. Sehingga mereka tertidur lelap dalam ayunan kemel{ahan tersebut. Akhirnva, syetan mampu menarjk filsafatdan kegelapannva, keluar mereka dari agama yang fitrah, kepadabasa-basi serta mencabut kekuatan daridiri mereka dan mcluluhlantaklannya lewatberbagai ajakan syahwat. Suatu kebenaran yant tidak perlu diragukan lagi adalah bahu'a syetan berberbagaicara untuk merusak umat lslam lewat golongan muna usaha menyusLLn fik dari kalangan non Arab, baik dari Persia, India maupun l{omawi. Flingga menyebabkan umat Islam betul-betul tersungkur -seperti kondisi mereka sekarans jni- dalam kehinaan dan kelemahan dalam otak dan hati mereka, serta perlelisihan panjrng da)am akidah, pola berfikir dan amal perbuatan. Sehingga tak ada lagi obat dan jalan selamal virng dapat mereka tempuh selain kembali pola berfikir dan tingkah kepadamenjadi orang-orangArab dalambahasanTereka, laku mereka. Dengan tujuin agar mereka dapat memehami Al-Qur'an dan men6;e nal petunjuk Rasulullahff- sehingga clengan itu mereka betul betul daPat meniadi

290

lqtidha' Shiathil MustaqimMukhalafataAshhabilJahim

Kebangsaan Fanatisme Termasuk Penyebab 1) Terjadinya Perpecahan Perselisihan dan Scsungguhnva AIlah telah rnemerintahkan kaum muslimin untuk b e r p t g r n g t a g r r h p a d a t a l i ( a g a m a ) A l l a h s e c a r ak e s e l u r r : h a n . a n D m c l a r a n g m c r e k a u n t u k . .uga menwayatkannya den8an iafazh scbagaimanayang ada di buku ini dalam referensi sebagaimana sebelumnya. selur t tubult nknn turut nttngt'luh dengantak bisa tidur dnn ttnfuul ' rasa dcttttutt. muslim scjati. tak terhitung jumlahnva dalam Al-Kitab dan As-Sunnah.yane artinva: "Ptrurttponnanknun ntuktritiitr dalnn cirtta dnn kasihsayangnrcreka. b c r p e c a h . yang artinva: "lnnganlahkalian saling nrctnutlts silaturrahnri..rdits N(]-(2586) lV:1999-2000 Diri$'aya tkan oleh Al Bulhari tlala m kltab "Al-Adab" bab (57) Ltrangan Bcrsika1.Diriwayatkan juga olch Muslim dala'T'k\tab Al-B.) Kasih Sorlaug.untuk kcmuilian AIlah akan rr:.b e l a h a n b c r s c l i s i h . il:ornt ssfu tubttlt. SalitlgMentbelrci dan Saling Berntusttlt. X : Dalam ri\a ayat itu disr:butkan:"Tidak clihalalkan ' bagi seorang muslim unhrk menjauhi sarrdaranva iebih dari tiga h:rri. IIi.(6065)X : . jmgon saling menrlengki.181. KalanganNonArabyang Menonlol dalam Keilmuan 291 .'dft hadits No. Sub Judullni Dianrbil dariNaslah cctakanlain l)iriwayatkan o]eh Al Uukhari dalam kitab "Al-Adab"baL) i2l BerktsihSayang Ttrlndap Scsartn Mnnusn dat Te rlnL tl bn4 tdrJ haJiis t!-r).atkan X jrrga olclr Musl:m diilrm Litnb "Al-Birr Wash Sltillah" bab (.L a l u A l l a h d menyumh mt-rcka untuk berdarnai.Yang senada dengan ini. ladilah kalian scmuahnntba-lwntba Al[ah tlong salirtsbersaudara. Sementara hadits dalam kitab ini adalah hadits No. Muslirn. 2. sebagaimana dioerintahkan AI[ah keuadamu.. 1.. dan juga bab (6?) T ta'rg .. lJiln snlnlt satu angEota ya nengel t karentt snkit.(6011) :'l3ti. 2\ Beliau juga bersabda. bermusulnn.lnnganlah ian saling k jangart salitrgmembenci.: sebagai gantidariucapan:". Nabi * bersabcia.(607f. Diriwa\. Snlrrrg Cirrtnllnll Siktn Snlittgl. 3...rlisasikan apa yang telah dijanjikan kepada kaurn muslimin vang shacliqin.u' hadiLs No. Hasaddnn SolittgBermusrrlnn hadits No.':.sebagaimanayangdiptrintahkanolehAllah.lortltattfu nnla S$Lnfin I)t Mtls/on h.rr Wash Shillah'kab (7) Diharamktnnya Sding Metldetrgki.(24) l\' : 1984.192."3) Ini adalah dua hadits shahih.(2559) IV : 191J3.

\ Riway|f K'utanaan Nabl." Arti kiba' yaitu jamak dari kubbah. yang artinya sama dengan klbbah. bahwa beliau adalah orang yang terbaik. Allah jadikanaku dari suku yang terbaik. kekeluargaannya.dari Yazid bin Abi Ziyad."Lalu beliaumelanjutkan: 1.Dalam haditsdi atasdisebutkan"kabwah" . tersapudari dalam rumah.244. Ialu BaniHasyimdi antaranya.yang artinya: "Sesungguhnya ketika AIIah menciptakan nnkhluk. bahwa pokok kurma itu scndiri adalahbagus adanya. hadiis No.Maka RasulullahS kemudiannaik mimbar dan beriabda: "Siapaka_h saya?"para Sahabatmenjawab: "Engkau adalah RasulullahH. Diriwayatkanoleh At-Tirmidzi dalamk\tab "Al-Manaqibbab"(1.sesungguhnya orang-orangQuraisy sedangduduk berbincang-bincang. begitu.Mereka memperbincangkankcturunan sesama mereka.dari Abbasbin Abdul Muthallib 'anhu bahwa ia berkata:"Aku pernah Radhiallahu bertanya:"Wahai Rasulullah. 232. dari Abdullah bin Al-Harits. Artinya. dari Yazid bin Abi Ziyad.Abdullah Al-Harits di situ adalahIbnu Naufal. Lalu dari sekiansttku. yakni sampah dan tanah yang . kemudian kata At-Tirmidzi: "Hadits ini hasan. "Dha' rl." Bcliau menanggapi:"Aku adalah Muhammad bin "SesungguhAbdillah bin Abdil Muthallib. Dia menjadikan diriku yang terbaikdari knlangan mereka semua.kemudian yang diriwayatkanoleh suku Quraisy.(3685) V : 243 .Maka Nabi * menanggapi. meskipun ia tumbuh di atastempat yang tak bagus." 292 lqtidha' Shirathil MustaqimMukhalatataAshhabilJahim . Aku adalah manusia 1l yang terbaik kepribadian. Imam At-Tirmidzi meriwayatkanjuga dari hadits (Sufyan)AtsTsauri. Sementara Abdullah bin Al-Harits adalah lbnu Naufal.Mereka mengumpamakandirimu seperti sebatangpokok kurma di ataskabwah (gundukansampahdi atastanah). dari Al-Muthallib bin Abi Wadaa'ah bahwa ia berkata:Al-Abbas datane menemuiRasulullah menvatakan bahwa ia mendengar begini dan *. Lalu dori sekian keluarga." dan Imam At-Tirmidzi berkata:"lni haditshasan. bail: kepribadian maupun kcturunannya. Al-Albani menyatakan dalarn "Dha'if AI-Jamie"' (1 605) ha|.yangMenunjukkan Dalil-dalil Keutamaan Arab Dalil-dalilyangmenunjukkan keutamaan bangsa Arab. AtTirmidzi dari hadits Ismail bin Abi Khalid. Allah jadikandiriku dari kcluarga yang terbaik."Maka Nabi ffi bersabda. dari Abclullahbin Al-Harits.

"3) Beliau memberitahukan.. Dia jadikan diriku yang terbaik di antara mereka. Dia jadikan diriku yang terbaik di antara mereka. Driwayatkan oleh At-Tirrnidzi dalam referensiyang sama dengan sebelumnya hadits No. beliau pasti berasaldari bagian yang terbaik.Al-Musnad. Bentuk Larangan Menyerupai Orang-orang Baduidan NonArab 293 . dari Abdullah bin AlHaiits bln Naufal dari Al-Muthallib bin Abi Wada'ahberkata:AlAbbasbercerita:"Rasulullahffi mendengarapa yang diperbincangkan orang banyak. ka Dalam naskahyang telah tercetaksebelumnyatercantum:".bahwa setiap manusia itu terbagi menjadi dua bagian.. dan dengan kepribadian yang terbaik. talu Altah menjadikan mereka bersuku-suku.. Kemudian Allah menjadikan manusia dalam dua golongan. Beliau lalu naik mimbar dan bersabda:""siapakah saya?"para Sahabatmenjawab: "Engkau adalah Rasulullah *."memiliki kemungkinan salahsatu dari dua pengertian: 1.la|u katanya: "Hadits ini hasan shahih gharib.dari golongan.lihat catatan ki sebelumnya.Allah jadikan aku termasuk golongan yang terbaik.Lalu Allah menjadikanmerekaberkeluarga-keluarga. ini Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab^ya . Lalu Allah menjadikan mereka bersuku-suku.Allah jadikan juga diriku dari suku yang terbaik. Dia jadikan diriku yang terbaik di antara mereka.(3686)Y : 244. Allah jadikan aku termasuk golonganyang terbaik.'.Yangkami tetapkandi sini nampaknyayangsesuai denganalur pembicaraan dalam hadits-haditsterdahulu.." l) Ahmad meriwayatkan hadits ini dalam "A|-Musnad" dari hadits Sufyan Ats-Tsauri." Beliau menjelaskan:"Aku Adalah Muhammad bin Abdillah bin Abdil Muthallib." Lalu beliau melanjutkan:"Sesungguhnya ketika Allah menciptakan makhluk. Pembetulan diambtl dari'Al-Musnad'.Allah jadikan juga diriku dari keluarga yang terbaik. Allah jadikan aku termasuk dalam D golongan yang terbaik.. Allah jadikan juga diriku dari suku yang terbaik.'l:2IO Dalam naskahyang telah tercetaksebelurnnya tercantum:". Jadi. Demikian juga diriwayatkan dalam hadits lain yang senada. dari Yazid bin Abi Ziyad. Kemudian Allah menjadikan manusia dalam dua golongan..kemudianmemberi pilihan kepadamanusiadan menjadikar mereka... Bunyi hadits: "Sesungguhnya ketika Allah menciptakanmakhluk.nya ketika Allah menciptakanmakhluk. dan deraiahyalemah.". Allah jadikan juga diriku dari keluarga yang terbaik. aku adalah yang terbaik keluarganya dan terbaik kepribadiannya dibanding kamu sekalian.. Lalu Allah menjadikan mereka berkeluarga-keluarga. Kemudian Allah menjadikan manusia a)dalam dua golongan.

bahwa pengutamaanini mengandung makna bahwa kita harus mencintai Bani Hasyim. Quraisy adalah suku Arab terbaik.Kalau yang dimaksud adalah makhluk secaraumum termasuk di dalamnya para malaikat.Kemudian Allah menjadikan anak cucu Isma'il atau keturunan Adnan bersuku-suku. Muhammad fE berasaldari ketumnan terbaiknya. Lalu Allah menjadikan dua keturunan Ibrahim. Atau segala yang Allah ciptakan di dunia. Dan anak cucu Adam adalah yang terbaik di antara mereka. Beliaubertanya:"Apa yang membuat kamu rnarah?"Al-Abbas menjawab: "Wahai Rasulullah. yakni Quraisy. juga dari Yazid bn Abi Ziyad. baru kemudian Arab.Kemudian beliau bersabda: "Demi Dzat yang jiwaku ada di tangan-Nya. Dua kelompok/golongan itu adalah Arab dan Ajam.Bani Hasyim adalah kelurga dari suku Quraisy terbaik.Bila mereka menjumpai kita raut muka mereka tidak demikian?" Rasulullah ffi *arah mindengamya.yakni Ibrahim atau Arab itu sendiri. wajah mereka berseri-seri.hadits itu secara gamblangtelah menunjukkan keutamaan Arab dibanding lainnya. lalu Quraisy. Wajah beliau berubah merah. Allah jadikan Arab itu dari keturunan Adnar dan Qahthaan. Pengertianmanapun yang benar. Rasulullah ffi sendiri menjelaskan.barang- 294 Mustaaim Mukhalatata Ashhabil latidha'shirathil Jahim . Yang kedua: Mungkin iuga yang dimaksud dengan makhluk adalahanak cucu Adam (manusia). Atau. Anak cucu Isma'il dan anak cucu Ishaq. Kemudian Allah menjadikan Arab bersuku-suku. maka hadits itu mengandung pengutamaanmanusia dari para malaikat. ada apa geranganantara kita dengan anak suku Quraisy lainnya? Kalau mereka saling berjumpa. Kemudian Allah menjadikansuku Quraisy banyak keluarga. hinggaia mencintai bila kamusekalian (Bani Hasyim)karenaAllah dan Rasul-Nya. Itu satu pengertian yang tepat." Kemudian beliau melanjutkan: "Wahaisekalianmanusia. tatkala itu aku berada di sisi beliau. At-Tirmidzi meriwayatkan dari Abu Uwanah. keimanan hanyaakan memasuki relunghati seseorang. Lalu Allah menjadikan manusia ke dalam dua kelompok. dari Abdullah bin Al-Harits: Telah bercerita kepada kami Al-Muthallib bin Abi Rabi'ahbin Al-Harts bin Abdil Muthallib: BahwasanyaAl-Abbas bin Abdil Muthallib pernah menemur Rasulullah ff dalam keadaan marah.Yang pertama: Bahwa yang dirnaksud dengan "makhluk" dalam hadits adalah: Tsaqalain(fin dan manusia). Lalu Allah menjadikan Rasul ffi dari suku terbaik.

dari kalanganSahaba!ada yang mengrra.i dari hadits Ismail bin Abi Khalid juga dari Yazid ini. (Bani Hasvim) karenaAIIah dan knrena bila ia mencintaikamu sekalian t) kekerabatannya denganku. Senadadengan itu." Imam Ahmad iuga meriwayatkannya dalam 'Al-Musnad. hadits tersebut tetap tegak nilai hujjahnya.. sesungguhnyatadi kami keluar dan melihat orang-orangQuraisy sedangberbincang-bincang. dan meriwayatkan hadits kedua dari Abdul Muthallib bin Rabi'ah./ hadits No.318.1:207 Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam krtab^ya 'AI-Musnad"I:207 -208. Adapun berkenaandengan Abdullah bin Al-Harts yang terkadang meriwayatkan hadits pertama dari Al-Abbas. apa yang diriwayatkan oleh Ahmad.(3848) : 312 . 882. Ketika mereka melihat kami. Urat dikeningnya terlihat jelas. Kedua hadits itu diriwayatkan oleh Ismail bin Abi Khalid.' 1)Imam At-Tirmidzi berkomentar: "Hadits ini hasan shahih. hadits itu memiliki beberapa penguat yang mengokohkan pengertiannya. Yang pe_rtama: Tentang keutamaan suku tempat asal usul Rasulullahff.AI-Musnad'. Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dalam kitab "Al-Manaqib" btb \ 28) Manaqib (Keutamaon) FadlulPamatr Abul Rasulullah yakniAI-Abbas bin ffidari lihnk Ayahnqa.883:"Dha'if. dari Syaddaadbin Ammar. Sesungguhnya pamanseseorang adalah pengganti ayahnya smdiri. Al-Albani V menyatakandalam Dha'if (5112) hal. dari Abdullah bin Al-Harts bin Al-Muthallib bin Rabi'ah.yakni Ibnu Al-Harts Abdul Muthallib. Kemudian beliau bersabda. Muslim dan At-Tirmidzi. Bentuk Larangan Menyerupai Orang-orcng Baduidan NonArab 29S ." Maka Rasulullah-pun marah. 3. dari Abdullah bin Al-Harts diriwayatkan dua buah hadits. dari hadits Al-Auza'i. mereka terdiam. keimanan hanyaakanmemasuki relung hati seseorang.Namun bukan sekarang kesempatan kita membahasnya. Abdul MuthallibRadhiallahu'arirr.Apalagi. terkadangdari Al-Muthallib bin Abi Wadaa'ah." Diriwayatkan oleh lmam Ahmad dalam kitab^ya .) Diriwayatkan juga dari hadits Jarit dari Yazid bin Abi Ziyad. 2.yang artinya: "Demi Allah.siapa yang menyakiti pamanku. Bagairnanapun dimisalkan." Dari Yazid bin Abi Ziyad.bahwa ia bercerita:"Al-Abbas pernah menemui Rasulullah ff dan berkata: "Wahai Rasulullah. bahwa ada idhthiraab fl<ekeliruan/ ketidakberaturan) namadari jalur Yazid. berartiia telahmenyakitiku. Yang kedua: Tentang keharusan mencintai mereka.

ari lbrahim.Harus diketahui.ai keturunan terpilih. bahwa Ismail dan anak cucunya adalah keturunan pilihan dari Ibrahim.(276) IV: 1782danAt-Tirmidzi dalam kitab 'Al-Manaqib'hab (7) Riutalaf Te LatlgKeutaflaan Ndbi H hadits No.Ini kesimpulanyang tepat. Kemudian. Bunyinya: "Sesunggtthnya keturunan d. Allah memilih Quraisy .dari Al-Auzaa'i. Dengan kesimpulan demikian. 1. Konsekuensinyajuga bahwa mereka lebih utarna dari anak cucu Ishaq. Kecuali bila ada pendapatbahwa konsekuensi hadits hanya bahwa Ismail adalah keturunan Ibrahim yang terpilih. Dan sudah dimaklumi." Demikianjuga yang diriwayatkanAl-Walid dan Abul Mughirah dari Al-Auzaa'i. Jawabannya:Kalau bukan demikian yang dimaksud dalam hadits." At-Tirmidzi berkata: "Hadits ini Shahih. keturunan lsnnil Allah mentilih Bani Kinanah. Namun tidak ada konsekuensibahwa keturunan Ismail itu terpilih dari keturunanketurunan yang lain (dari semuamanusia).' Konsekuensinya.Karena yang terpilih adalah bapak mereka (Ismail)..Allah memilihIsmail Dari (Hadits Nabi). bin bahwa ia berkata:"Aku pemah mendengar Rasulullah bersabda.Lalu memilih tliriku dari BaniHasyim. tak berguna sama sekali disebut-sebutIsmail sebaS.terlebih lagi dari selain mereka. Karena di antara merekalah muncul kenabian dan diturunkan Kitab suci. Kalau keturunan Ismail terbukti lebih mulia dari mereka.l BaniHasyim. Bani sebatas. Diriwgratkan oleh Muslim dalam kitab "Al-Fadha-il" bab (\) Keutnmaatt Nasab NabiHhadits No. 296 lqtidha' Shirathil MustaqimMukhalafataAshhabilJahim . Karena hadits itu tak menunjukkan bahwa keturunannya juga menjadi keturunan terpilih.'?) Diriwayatkan juga oleh Ahmad dan At-Tirmidzi dari hadits Muhammad bin Mush'ab. bahwa anak cucu Ishaq -yakni Bani Israil-adalahgolongan Ajam /non Arab yang paling mulia. yang artinya: H "Sesungguhnya nremilih AIIah Kinanah anak dari atcu Ismail. hadits tersebutberikut beberapahadits lain adalah dalil bahwa pengertian semuahaditsitu hanyasatu. Sedangkansebagianmereka.Al-Asyqa'.lebih utama dari sebagianyang lain. kemudian memilih dariketurunan Kinanah. tak ada bedanyabila disebutdi situ Ismail ataupun Ishaq. Kinanah adalah keturunan Ismail yang terpilih.4/-Masnad' lV :107 Riwayat ini ad alah dalam Shahih Muslim dan Musnad Ahmad.dari WatsiLah .(36Ua) V : 243 dan juga oleh Alrmad dalam ". 2. Dari Quraisy.

Dan banyak lagi kekhususan lainnya. kamusekalian akanditanya. karena kekhalifahan menurut manhaj kenabian hanya berasal daripadanya. 'Yz:'iY "Allah memilihutusan-utusan-Nya malaikat dari dan dari ftnnusn: AIIah lagr Sesungguhnya MnhaMendengar MahaMelihat.iv v "Dan sesungguhnya Al-Qur'anitu benar-benar adalah satu kemuliaan kattmmu. A1lah menganugerahkan setiap derajai keutamaan kepada siapapun sesuai kapasiiasnya.Demikianlahyang ditetapkansyariat." lAzbagimudan bagi dan Zukruf : 44) Dan juga firman-Nya: "Telah datang kepadantu seorang rasuldari bangsamu sendiri. l"".adinya peperangan"d). Orientasikeutamaan Quraisy di kalanganArab.dl t €'." ( A l .sebagaimanaakan kami tunjukkan sebagian daripadanya. Keistimewaan Arab Sesungguhnya Allah mengishmewakan Arab dan bahasanya dengan beberapabentuk hukr-rmyang menjadi kekhususan baginya.A n ' a a m: 1 2 4 ) Banyak orang mengomentari firman AIIah: Itt:u. sepertiArab di kalanganumat manusia. Kemudian Allah mengistimewakan Quraisy di bandingkan Arab secara umum.. Dan AIlah adalah Yang Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.r. ru. BaniHasyim." (At-Hajj :75) "Allah lebihMengetahui Mana Dia meletakkan di tugaskeraxrlan. Kemudian Allah mengkhususkan Bani Hasyim dengan hdak boleh menerima sedekah. itlq€*:*ra : u "..t )i aJ:j 5-"'r'^-+i7i i-.bahwa banyak hadits-haditsberceritatentang keutamaanQuraisy.Bukandi sini kesempatan Kemudiantentang keutamaan memaparkannya."(AtTaubah : 128) Keistimewaan Arab 297 . namun mendapat bagian dari harta fai (harta rampasan yang diperoleh dari musuh tanpa ter.Hadits-haditstersebutdi atas menunjukkan hal itu.. Dan baayak lagi kekhususan lainnya.

" 298 lqtidha' Shirathil MustaqimMukhalatataAshhabilJahim . ladi aku adalahornng Ttilihan.'Lalu AIInh nrcnilih diriku dari kalangnn Bani Hasyim. Beliau bersabda. dari orang-arang pilihan." Maka Sufyan menyela: "Perumpamaan Muhammad ff di tengah Bani Hasyim. Bnrangsiapa ynng mencinfaiArab. Dalam "Majna'uz Zawa-id "Al-Haitsami menisbatkannya kepada Ath-Thabrani dalam 'Al-Mu'1am AI-IGbier" da^ 'Al-Awsath" kamudian disusul dengan 'Dalam komentar beliau (Ai-Haitsami): sanadnya terdapat Hammad bin Waqicl. dan ia peralvj yang lemah.abahwa ia Radhiallahu berkata: "Kala itu kami teneah dudukd u d u k d i s e r a m b ir u m a h R l s u l u l l ah H . dari Qabuus bin Abi Dzibyaan.S a t e l a hi t u A I I a h m e n c i p t a k a n a r a i p makhluk. Lalu memililt untuk bersenuyam tempatyang tertinggidaripadanya. Yazid bin Uwaanah berkata kepada kam i dari Muh jmmad bin Dzakwan paman Hammad bin Zaid-dari Amru bin Dinar. AIIah memilihArnb. Ilarnngsiapa akan mencintainya yang membenciku. seperti Raihnnah(buah yang harum) di tengah buah-buah busuk.Namun bukan sekarangkesempatan untuk membahasnya. Dari kalanganQuraisy Dari kalangan Allah memilih Bani Hasyim.Dsri nnnusia. Dari knlangnn ornng-orang Arab." Dalam soal vang sama. Dari wajahnya. r . Mudhar Allah memilih Quraisy. juga diriwavatkan olch At-Tirmidzi dan lainlain dari hadits Abu Badar Syujaa' bin Al-Walid.N y a . 1l dengankebencianku aku akan nrcrnbencirtya.t i b a e w a t s e o r a n gw a n i l ta. dari Ibnu Umar 'anhu rr. dari ayahnya dari Salman Radhiallahr 'anhu bahwa Rasulullah * pemah bersabda kepadanya: "Wahai Salman. "Kenapakudengnrada selentirtgan knbar tentnng diriku dnri sebagian Allnh telnhmenciptoknn orang? Sesttngguhnya langit ynng tujuh. nku dengart kecintaanku. dari orang-orang yang teryilih. Sebagianorang menyeletuk: "Itu putri Rasulullah ffi. Allnh nrcmilihMudhnr. I j b . Membenci Arab AdalahTandaKemunafikan Abu Bakar bin As-Sahmi berkata kenada kami.Allnh nrentilihmattusia. Allah dr A l l a h m e n e m p a t k n n i d a l a m l a n g i t l a n g i t i . Di antarahadits-hadits senada yang diriwayatkanadalahriwayatjalur terkenalsampaikepadaMuhammad bin riwayat dari berbagai IshaaqAsh-Shan'aani. sementarasisa perawi lainnva dianggap terpercavr. t u s i a p a p u ny a n g D l a d k e h e n d a k d a r i m a k h l u k . nampak beliau amat murka. janganlah 1." Wanita itu kemudian beranjak. Beliau segera datang. Dnri mereka.dan mengadukan persoalanitu kepada Rasulullah ff.

Diriwayatkan juga Ahmad dalam 'i4lV Musnad"V .if. menjunjung nasionalisme). agar tidak terperdaya dengan .381. Semua ini adalah dalil yang menunjukkan bahwa membenci dan memusuhi bangsa Arab adalah kekufuran. tidak juga dianggap membenci Rasul..sebagai peringatan bagi oiang-orang persia lainnya. Silakan kalian minta berapa saja dari harta bendaku (sebagai gantinya'Pnt)." 2) peringatan bagi mereka bertiga. beramal shalih.920:. Aku tak dapat memberi manfaat bagimu sedikitpun di sisi Allah.'. bahwa syetan kerap kali mengajak diri manusia kepada hal-hal semacim itu (membenci Arab. Rasulullah * mbn_ jawab: "Kalau kamu membenci Arab.. dari Sytrja'bin AI-WaljJ. Wahai Abbas.Itu asal ketr'runan mereka. atau penyebab kekufuran..(204) : i92 I 1. Konsekuensinya.'. berarti rnembenci beliau. Wahai Shafiyyah bibi Rasulullah. Aku tak dapat memberi manfa_at bagimu sedikitpun di sisi Allah. bahwa mencintai mereka adalah penyebab kuatnya iman. Sabda yang dilontarkan Nabi kepada Salman -sedangkan ia adalah pendahulu orang-orang Persia masuk Islam. kami hanyamengenaLnva jalur haditsAbu Badar. Salman menyahut: "Bagaimana aku bisa membencimu? padahal oengan pe_ rantaraanmu aku memperoleh hidayah dari Allah?.'Hadjtsini hasangharib.. pemilik banyak keutamaan yang melegenda.Ul. Sehingga mereka lupa ucapun yurrg baik Ju. Membenci orang-orang Arab.(275J) : 3g2.At-Washaya"bab (I1) Apnkah Knum Wanita AnnkanakMasuk dafi dalam Hifuttsan Krrnbnl2 HaditsNo.ujaa. Sekiranya membenci mereka tak ubahnya seperti haramnya membenci bangsa-bangsalain. berarti kamu membenciku. Nabi ffi menjadikan kebencian terhadap Arab sebagai penyebab sese_ orang keluar dari dien. bahwa bangsa Arab itu lebih utima dari bangsa lainnya. Scbagaimana Beliau H juga pemah bersabda kepada Fathimah: "Wahai Fathimah binti Mutrammad. paman Rasulullah ff Aku tak dapat memberi manfaat bagimu sedikiipun di sisi Allah. At-Tirmidzi berkomentar:.(4019) : 380.'r) Imam Ai-Tirmidzi berkata: "Hadits ini hasan gharib.'Dha.. Ia hanya diketahui berasal dari hadits Abu Badrin Sy. V Diriwayatkan juga oleh Muslim dalam kttab Al-lman bab (g9) TentangFirman Allah: "Peringatkanlah KeluargaEngkauyang TerdelathadjLs No. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam kitab . MembenciArabadalahKemunatikan 2gg . Atau." AI_Albani menyatakandalam "Dha'if A|-Jamie.(6394) hal. UO . Diriwayatkan oleh At-Tlrmidzi dalam kitab 'Al-Manaqib" bab (69\ Keuta/4aotl Bangsa Arabhadits No. ia tak akan menjadi penyebab seseorang keluar dari diennya.kamu membenciku sehingga engkau terlepas dari agamamu.bin Al-Walid.

rnaka aku alan memelihara dirinya dr hari kiamat nalti." Al-Albani menyar:&an dd. .ia akan mendapat lalmat Allah." 2. Diriwayatkan oleh Al-Hakim. Dan membenci keduanya termasuk kekufuran. Konsekuensinya. Itu sendiri menunjukkan sebuah keutamaan lain. Qadiel'III:370 Ad-Dailami dalam ". Namun mungkin ia diriwayatkan lewat jalur lain. dan hadits ini lemah sebagaimana telah ditakfuij sebelumnya . Demikiariuga mencintai bangsaArab termasuk keirnanandan membencinya termasul kekufuran.dan membencinya termasul kekufuran. mencintaimereka termasuk keimanan. Hal itu menunjukkan bahwa mereka paling utama.Karena ia mengandung tambahan keutamaan. Namun manakala membenci Arab dianggap membenciRasuldan penyebabseseorang keluar dari agama.an" Dha'if A1-Jamie"(2680)hal. 182."'.ya Al-Manawi menambal&an ddarr." Sanad hadib tersebut secaraterpisah. Barangsiapayang meme)iharal<ehormatankudengan memelihara kehormatan mereka.. bahwa membencimereka adalah semacam kekufuran. Dalam "AI-Jamie' Ash-Shagie/'III : 370 As-Su). Membenci keduanya adalah kekufuran. Saya mencantumkannya (dalam buku ini). Hal itu diperjelas dalam hadits lain yang diriwayatkan oleh Abu Thahir As-Silfi tentang keutamaan Arab dari hadits Abu Bakar bin Abu Dawud. Sedang membenci Arab adalah kekufuran.Tetapi sekedar bentuk permusuhan biasa.mmcintai 2l Arab adalahkeitrunandan manbmci Arab adalah kemunafikan. Mencintai Al-Anshaar termasuk keimanan. dari burlyinya: 'Mencintai Abu Bakar dan Umar termasul keimanan. Yunus bin Ubeid telah berkata kepada kami.l-FrHaus'i Sernuanya jal. Khalid bin Da'laj telah bercerita kepada kami.Kesimpulan ini sesuaidengan hadits ters€but.mencintainya juga penyebabtumnnya pahala.rbatku. Hirman (dalam naskah lain: Harb) Al-Kirmani dan ulama lain berdalil denganhadits ini dan menyebutkanbunyi hadits: " . maka bila membencinyasecarakhusus adalah penyebabturunnya adzab. Isa bin Hammad Zughbah telah berkata kepada kami. Dalam hadits Salmantelah ditegaskan.(buku asli) hal 300 lqtidha'shinthilMustaqimMukhatatataAshhabilJahim . hal itu menunjukkan bahwa membenci Arab lebih berbahayadaripada membenci selain mereka. hanya karena ia selarasdengan hadits Salmantadi. Ali bin Al-Hasan Asy-syaami telah berkata kepada kami. 1.396iDha'tt sekali. Barangsiapayant mmcaci para Sah.uti menisbatkannya kepada Ibnu Asak} dalam 'At-Tarikh't Sr'largub:.. dari Hasan dari Jabir bin Abdullah bahwa ia berkata: Rasulultah S bersabda:"Mencintai Abu Bakar dan Urnar termasuk keimanan. masih diragukan. Karena ia juga lawan dari membenci. Akhirnya juga menunjukkan bahwa mencintai mereka adalah ajaran agama.4.Faidhut penisbatanriwayat itu kepada Ibnu Nu'aim dalam "A1-Hilyah"dan .urlabi Radhiallahu'ari1r. Mencintai bangsaArab adalah keimanan.

m Tirmidzi berkata: "Hadits ini hnsangfiarlb." Ya'qub bin Syaibah berkata: "Lemah sekali.(:1020) : 281.Demikian juga dalam 'At-Taqrieb". 823: "Dha'if.". Karcna tipu claya terhadap satu golongan tak mungkin dilakukan dengan mencintai mcreka. MembenciArab adalahKemunafikan 301 . ia tnk aknn tcrgolog umatku syafa'atku.lalu dikomentarinva: "Hadits ini hasan V gharib. jadi selrantasnya hadits itu untuk dikatakan: ' Lemah sekali.an "Ihhdzibut Tahdzicb'lI:385 3t16. dari Mukhariq bin Abdullah." Al-Albani menyatakan da\arn "Dha'if Al-Jam.ie' " (5715) hat.Jinyatakan: "Orang vang tertuduh berdusta (dalan periwavirtan). Menurut hemat saya: Hadits ini mengandung pengertian yang mirip dengan hadits Salman. Yahya Main mengomentarinya: "Tak ada apa-apanva (lemah). Ia meriwayatkan hadits-hadits mungkar dari Mukhaariq.4tTaqieb" . atau sejenisitu. Dan Hushain menurut Ahli Hadits tidak termasuk kuat...f& g|yi"d q?t * V "Barangsiapa yang nten4terdayni bangsa Arab.." Ibnul bin Madini berkata: "Tidak kuat. Kami hanva tahu ia berasal dari hadits Hushain bin Umar Al-Ahmasi dari Mukhaariq . dari Thaariq. Namun dal?rm sanadnva terdapat I lushain bin Umat ia oranti yang tertuduh berdusta (dalam periwayatan). dari Thariq 'anhubahwa ia berkata: bin syihaab. dan tak aknn mendapatkan cintaku. Justru tipu daya hanya dilakukan dengan mengangglp remeh mereka.rannvasampai tingkai: Pcndusta. Hushain yang meriwayatkan hadits ini dianggap perawi rnungkar oleh sebagian besar ahli penghafal hadits'?)." Menurut hernat saya: Itulah sebabnya mengapa Imam Ahmad L Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dalam kitab "Al-Manaqib"bab (69) Tentang Keutamaan Arab hadits No. atau dengan kebencian.. Akan tetapi.Pengertian seperti ini tidaklah jauh berbeda. 2.. telah diriwayatkan juga beberapahadits munkar yang mendukungnya. sebagainana disebutkan dalam ". Ia hanya mcriwayatkan scndirian dari setiap perawi yang ia ambil riwayainya." Al-Bukhaari dan Abu Zur'ah mengomentarinya: "Perawi hadits-hadits mungkar.' Lihat biografinva dal.Sepertiyang diriwayatkan olch AfTirmidzi dari hadits Hushain bin Umar."l) Va g nlendapat Im." Sebagiandi antara ahli hadits ada yang sampai menyatakan bahwa kelemal. ngawur.dari Utsmanbin AIIan Radhiallahu "Rasulullahff bersabda: *\y"y dt .Oleh sebsabitu. Ibnu Adiyy mengomentarinya: "Sebagianbesar hadits-haditsnya mu'dhal (terputr-rs dua perawinya atau lcbih di tengah sanad sccaraberurutan).

r r i b eI r a r r .rk mcngkritik hadits dari berbagai perawi.rlullrh 'nnhu dart Ali RadhiLtllahtL bahw. . : .A\-Musnad'. Oleh sebab itu beliau bany. i . Disebutkan LrLeh lmam Ahmacl dalam "Musnad"l:72 I ) i r i i v a y a t k n n o l e h N l u s i i n r r l a l a m n r u k a c l c l i m a hS h a h i h n v a b r b ( 1 ) Diharuskannva N{eri\\.rlrri tlalam Z a w a i d . pnsti in rnunofik. r h . 302 lqtidha' shirathilMustaqimMukhalatataAshhabit Jahim ..rh bir Ahmad dalam Maslarlayahn\.r v.rta. t . Ismail bin Iyyasy telah bercerita kepada kami.M u s n a d .. t l l m A t . beliau cnggan rne riwayatkannva. dari Zaid bin Jubairah.vayatkan dalam Musnad ayahandanya: "Ismail bin Ma'mar telah bercerita kepada kami.rri Orang or. r i r a h . . i r r d i r k .n y a X : 5 3 s e t e l a h i a m r n r s l . c d a n g p M S kan riwayat Ismail bin Ivvasv dari sclain penduduk Syam aclalah riwayat yang mutharrib (jungkir balik). r : D .. r n B e r r .r ia bcrk.. dari Dawud bin Al-Hushain. atau nyaris palsu. r ( l i t sd a : i O r a n g .^: i4 F r"b e " Barangsiapn yang trcnctritnkan sebualthnLlits dnriku. dari tlbaidillah bin Abi Nafi'.T i r m i c l z i . r r r k t l . st.ayatkan olch Abdull. " ) i i t fu D a n I m a m A h m a d . "2 l Demikian juga Abdullah bin Ahmad merir.dangknn ia b e r n n g g a p n nb a h u a h a d i t s i t u a d n l a h p a l s u . d s t . r J r ' . r d . ib u r l i t . Namun vanq diriwavatkan o l c h A b d r r l l .tidak meriwayatkan hadits ini kcpada anaknya dalam riwavat vang bersambung dan sampai kepada Rasul. r l a n r . . r t k . Dirryatakan oleh Al Hafizh clalanr 'At-Taqrieb-I: 273: Orairg ynng tertuduh bcrdusta Al-tlafizhjuga mcnyatakan dalanr I:73: i erbi la ng jujur clalam periwl ya tannya 3. r n a r . n a k a i 0 t e r m a s u k p c n d t s t a . dan tid.1r33' er -.. B e l i a us c t r r . r h r r \ . Beliau pernah menulisnva dari Muhammad bin Bisyir.rid bin Jubairah me'nurLltkalangan ahli hadits aclalah p e r a w i h a d i t s m u n k a r .rl. 2. i e n .b e r d a s a r k a nm e t o d o l o g i v a n g b e l i a u terapkan dalan "Al-Musnad .rk mcriwayatkannya dalam . bersabda: 3r "Barangsiapa yang mcmbenci Aralt. dari Abdullah bin Abdiltah bin At-Aswad. apabila beliau rnenganggap satu hadits itu maudhu'(palsu). 5) 1. t s e o r a n g p c r a r r i v a n g l e r t u d u h berclusta..tng Tcrpcrcava dan d i l a r a n g n v aM e r i l v a v a t k a n I I . c r r a n g' e n d u s t aI : 9 I Diri$.rJ u L ." Namun Z. . rp e n u k i l a n d J c dari kitab yang bciiau dapatkan adalah: Aku mcndtrpatkan dari kitab r b a p a k k u : "N l u h a r n m t db i n B i s v r t r c t t c t r t n k n rk r ' p n d nr .r s a n a d n y a t e r c l a p r t Z l i c l b i r . Namun beliarr tidak menccri takannva. d a r i H u s h a i n s e b a g a i m a n av a n g d i r i r v a y a t k a n o l c h A t . r l l i n r l r { ) . 'Rrsr.rtkan I]iciits d. ]s. Karena Nabi S bersabda: '6i'ii"4s'^ft dr. 4. .

.". €'.Bahkansaya yakin haditsini palsu.* t!'. 'AI-Maudhu'aat"Il:-41 MembenciArabadalahKemunafikan 303 . menurut istilah para ahli hadits. . ia berkata:Yahyabin Yazid Al-Asy'ari telah menceritakan kepada kami. namun tak bisadijadikan sandaran.. ia berkata: dari Atha'." Saya masih tidak mengerti. dari Ibnu Abbas diriwayatkan bahwa ia menceritakan demikian.Abu ja'far Muhammad bin Abdillah Al-Hafizh Al-Kufi yang dikenal dengan nama Muthayyin juga meriwayatkan:"Al-Alla bin Amru Al-Hanafi telah berceritakepada kami.D Beliau (Ibnul Jauzi) mengomentari: "Ats-Tsa'alabi pernah menyatakan: "Hadits itu tak punya asal.. ($LJe 0Tlrr 'U. . ia berkata: Ibnu Jureijtelahmemberitakan kepadakami.AI-Fa waid Al-Majm u u 2h" (41. Karena Abul Faraj Ibnul Jauzi mencantumkan hadits ini dalam "Al-Maudhuu'aat". Maka tidak sah ia dijadikan hujjah. namun "kacau" periwayatannya dari selainmereka 7.'Majm.f Ft -6.(133)."Lalu selanjuhya beliau(Adz-Dzahabi) berkata:"Menurursaya. apakah yang beliau maksud sanad hadits itu hasan. .. Adapun Abul Fadhalsendiri adalahperawi yang tertuduh berdusta. 62.'(I73)hal.. : JAI dt-J-J t . 26: 'Maudhu"'. dan riwayat ini dari AI-Alla'binAmru Al-Hanafi.Lihatltrga ' nziehusy Syad2h"ll 30 .." Ibnu Hibban berkata: "Yahya bin Zaid itu biasa meriwayatkan hadits-hadits bertentangan dari yang diriwayatkan perawi terpercaya. Yahya bin Zaid AlAsy'ari telah berceritakepadakami. karena AI-Qur'an dalam bahasaArab dan karena bahasapenduduk lannah adalahbahasa Arab.AI-Mustadrak.Al-Alla'bin Amru Al Hanafi telah menceritakan kepadakami..' Wallahu A'lam. Yahyaitu perawi yang dilenahkan oleh Imam Ahmad dan ulama lainnya. "I(asyful Khafaa.)t+l t . dari penduduk negerinya.3) d. bunyrnya: "Cintailah bangsa Arab.an"AsnalMa thali b" (62). Diriwayatkan oleh Al-Hakim dalarn.i'. Ibnu Jureij telah berceritakepada 'anhumabahwa ia kami.Dha'ifAl-Jamie.9we. "Aku mencintai Arab karenatiga alasan:Karenaaku orang Arab. 'Al-Ma qashidu I lIasanah " (31) hal." rl Al-Hafizh As-Salafi berkata: "Hadits ini hasan.Az-Zawa-id" X : 52.. i.Imam Adz-Dzahabi setelah menukil riwayat Ibnu Jureijitu menyatakanbahwa Muhamrnadbin Fadhal betkala " Shahih. dari Ibnu Abbas Radhiallahu berkata: "Rasulullah * bersabda: .A1-Albani menyatakandalam'. Lalu ada riwayar rarn seba&ai penyertadari Muhamma bin Fadhaldari Ibnu Jureij. dari Atha'.'dari lalur Amru bin Abdillah bin Sulaiman AIHadhrami. atau matan hadits i t u h a s a n ( b a g u s )m e n u r u t t e r m i n o l o g i b a h a s au m u m ...Iy : 8Z.

iduluh b".4|-Mu'iamul I(abier Arab.. adanya." A'lamAbu Ahmad di situ adalah-Wsllahu haditsini bagus. bunybya Sesungguhnya -yang diberikan Allah keutamaankarena keutamaanRasulullahff sendiri dimaksud adalah bangsa Arab-sehinggajangan samPai wanita-wanita kalian dinikahi orarg orang Ajam . maka berita beliau oerintah beliau adalah keharusan. Sanad Muhammad bin Abdillah Az-Z:ubairi. termasuk orang paling populer yang pernah 3) menyanjungnya. lqtidha' Shirathil Mustaqim Mukhalafata Ashhabil Jahim 304 . Aus bin Dham'aj perawi terpercayayang diambil Sementara riwayatnya oleh Imam Muslimbahwa Rasulullah memberitakan Salman-dalamhadits di atas-telah bentuk perintah. Dalam'At'Taqrieb"disebutkfa^t"laseorangPerawijuiur. Kalau berita. maka bisa juga dalam bentuk berita dari beliau ffi. 2. Arab. " Dinisbatkantuga oleh Ath-Thabrani kepada A1berbunyi:"Kita dilaral1guntukmenikahiwanita-wanita Mu'jamul A1-Awsathyang Lalu katn beliau (Al-Haitsami) : "Paraperawi dalam . Bisa. dari Abu Laila Al-Kindi.juga diriwayatkan oleh Abu Bakar Al-Bazzar: Ibrahim bin Sa'id Al-Jauharitelah berkata kepadakami. ia orang yang tertuduh berdusta d i Pernyataanni bertentangan enganapa yang telah beliau ungkapkan bahwa saniunganitu berasaldari Al-Bazzar' sebelumnya.SedangkanAl-Jauhari dan Abu Ishaaq As-Sabii'i."salman pemah berkata:"Kami mengutamakan.ru. Ismail. Lantutan hadits itu telah diriwayatkan dari Salman lewat jalur lain. Kami tak akan menikahi wanita-wanita kalian dan tidak akan 2) mengimami kalian dalam shalat. dari Salman Al-Farisi bahwa ia berkata: "Kalian diutamakan atas diri kami wahai orang-orangArab dengan dua perkara: Kami tak akan mengimami kalian dalam shalat. Abu Ahmad telah berkata kepadakami. A'lnmdenganucapannya Dan irt: -Wallnhu namunjujur dan kensekuen dari Aus bin Dham'albahwa dari Abu Ishaaq.Dalam soal yang sama.275 menisbatkannya kamu sekaliantelah Thabrani dalam 'At-Mu'ian'. sebagaimana diri kalian. Abdul Jabbarbin Al-Abbas telah bercerita kepada kami -beliau adalah orang Kufah yang cendenurgkepada Syi'ah. 1). kalian ia perlakuan Rasulullah ff terhadap wahai orang-orangArab.-dalam bangsa * teluh mengutamakan Kalau perintah. riwavat Al-Bazzar termasuk diri berkata.tergolong ulama terpercaya' Curunya sendiri pemah menyanjungnya. 3.namuncenderungkep Rafdhah" Syi'ah kepada AthAl-Haitsanri dalam "Maima'uz Zawa-id"lY . dan kami tak akan 1. diriwayatkan oleh Ats-Tsauri dari Abu Ishaaq." dalam sanad Al'Awsath terdaPatPerawi bernama As-Sarri bin itu terpercaya.

kamu sajayangmengimimi kami.Salmanme.ka." Dalam masalahtersebutjuga terdapat beberapariwayat yang tidak saya cantumkan. Sementara sahabat-sahabat Imam Syafi. SemuanyatergolongSafriUatNabi &.'.Siapi yang layak mengimami kita?" Maka . Lihat catatan kaki sebelumnya.'rr Diriwayatkanoleh Muhammad bin Abi Umar Al-Adani dan Said birr Manshur dalam Surran_nya dan lain-lain..at. di mana tanpa ada kesamaan kedudukan (Arab dan non Arab) boleh terjadi perceraian.'Beliaumeniawab:"Tidak. dengannon Arab."o.Mengapa tidak setengahmarbu'ah? (yakni setengahdari lmpat. merupakan kedudukan yang menjadikandirinya lebih berhak untu"l diclahulukan menjadiImam dalam sha t. Lalu datang waktu shalat.. Inilah yang dijadikan alasanoleh jumhur ulama fiqih yang memberikankedudukan khusus kepadaorang Arab. Demikian juga halnya dengan Umar bin Al_Khattab Radliallahu 'Anhu.karena sebagiannya masih diragulan. dan sebagian yang lain malahpalsu.iedan Ahmad beralasan dengan dalil tersebut. Kamu yang paling berhakdi antarakita?.g ?i anfara mereka menjadi imam dan shalatempat raka. bin Abu Umar Al-Adni bahwa ia bertaia: " S. nyela:"Apa ini apa ini?" Beliaumengulangiucapanitu tiga kali. diba.i4ereka menanggapr: "kalaubegitu. Setetin menvebutkan 1. yang diriwayatkan olah Muhammad apa . Ali bin Rabi'ah telah memberitakan kepadaku..Seusaishalat.Namun merupakan hak-hak umum dalam soal nitah. Dan dalam.id bin lJbeid telah ber_ kata kepadaku.Beliau mulai dari ying paling dekat hubungan kekerabatannya dengan Rasulullah H-. wahaiAbu Abdillah. Mereka semuanyamusafir.^r.ua berkendaraan. dari Rabie' bin Nadlah. MembenciArab adalahKemunatikan 305 . la S1-1i"gu persoalannya.menikahir'rianita-wanita kahan. Mereka beranjak saling mendorong yang lain: .din. beliau mencantumkan masing-maslnf berdisarkan nasab keturunan mereka.bahwa kemuliaan seseorang.salah satu riway"at Imam Ahmadluga menjadikannya sebagai alasan bahwanilai itu bukanlahuntuk prita-di tertentu. Termasukdi antaranya Salman Al-Farisi. bahwa ia pernah pergi bersama belas orang -d. . atau dua raka'at). Kita amat butuh keringanan. Kettkabeliau mencantumkandaftar orang-orangyang berhak disantuni. Kalian anak cucu Ismail adalah para imam (pemimpin) sedangkan kami adalah para wazir..

adalahkeistimeSebabadanya keutamaanrtu -Wallahu akal. dengan praktis. Kalau si pembicara hendak mengungkapkannya sccara komprehensif. laku dan amal Adalahllmuyang Keutamaan Penyebab dan Bermanfaat AmalShalih Pada dasarnya.golongan Arab. itu Abbas. 3OO MustaqimMukhalalataAshhabilJahim lqtidha' Shirathil . Karena mereka memang hidup dan tumbuh di 1. lebih penurut. Adapun amal perbuatan. Banyak sekali pengertian yang bisa diungkapkan lewat bahasa mereka dengan ringkas. Yaitu kemampuan vokal. anak-anaknya. bahasa. Seperti contohnya. yaitu intelektualitas yang meliputi kemampuan menghafal dan daya nalar. jenis binatang yang diungkapkan dengan bahasa mereka. keutamaan itu berasal dari ilmu yang bermanfaat atau dari amal shalih. Lalu mereka merincinya dcngan mengungkapkan lewat nama-nama yang beragam untuk segala urusan yang berkaitan dengan binatang-binatang itu. llmu memiliki pondasi dasar.tingkah mereka miliki dalam kecerdasan waan yang perbuatanmereka. Mereka misalnya mengungkapkan nilai sama pada berbagai jenis binatang dengan ungkapan yang simpel dan padat.Lalu dua pengertian yang mirip juga dapat diungkapkan dengan katakata berbeda. Seperti suara-suaranya. yakni kemampuan memberi penjelasandan mengungkapkan sesuatu. Bahasa mereka adalah bahasa yang paling sempurna kegamblangan dan kemampuannya mengekspresikan berbagai pengcrtian. baru beliau menyebutkan orang-orang ajam. Naluri bangsa Arab. baik secarakolektif atau terpisah.Bangsa Arab adalah bangsa yang paling nalar. Ia iuga memiliki penyempurna. Sementaranaluri mereka cenderun5. dan berbagai hal lain yang menjadi kekhususan bahasa Arab yang tak perlu diragukan lagi. r) Kadar intelektual mereka iuga telatif )ebih semPurna. kuku-kukunya. cenderung lebih "penurut" terhadap kebaiikan daripada selain mereka. Demikian juga halnva daftar yang dibuat di masa Al-Khualafa BaniUmalyah dan Bani dan seluruhmasakekhalifahan Ar-Rasyidun kebiasaan ditinggalkan. titik tolaknya adalah akhlak. paling kuat hapalannya dan paling pandai mengungkapkan sesuatu dengan kata-kata. tempat-tcmpat tinggalnya. ia dapat melakukarurya. Yaitu naluri alami yang terdapat daiam jiwa.Sehinggaakhirnya A'lanr.

tabiat dannaluri. (As_Sajdah : 7 . baik dalam wujud kadar intelektualitas.' (Al-An..ekapada mulanya adalah sama_ Rabb yang harus mereka ibadahi dengan ikhlas. Sampai-sampai dalam ilmu Ad_Dren itu mereka mengungguli banyak orang Arab. atau jalan kekufuran. Allah berfirman: '.murid mereka.uti hawa nafsu." tAi-Insaan : 2-3) K€dua surat ini. Namun selain itu.ta lebiasaan' men sf. Kemudia dia menjadiknn keturunannya darisatipatiai langhina (air mani). penglihatan dan hati. kalau tak bisa dikatakan seiuruhnya.aam : 126i (Muhamrnaol. mereka adalah hamba yang sama_ Mereka akan dihisab dan drberi ganjaransestrai dengan amal perbuatan mereka. dan dia mencifnknn bagi kamu pendengaran. juga kebijakan-Nya yang tinggi serta ke-Maha Adilan_Nya yang meliputi segala. bukan menurut nasab kefuruna-n mereka. kenapa syetan mampu menggiring mereka untuk mengkultuskan sebagian mereka. kareni iti Knmi inatkan ia mefide gar dan melihat.at. Inilah penyebab paling utama. Kemurliandia fienaemputnakotlilatl meniupkan ke dalam tubuhnya roh (ciptaantNya..an Al Hakim. Kedua orang tuanyalah yang menjadrkannya orang Yahudi. Allah membimbing mereka tepuia a"a. (tetapi) k mu sedikit sekali bersyriiur. Sesungguhnya Allah memberi petunjuk kepaja siapa'saja yang Dia kehendaki menuju jalan yarg turus. sehingga berguna bagi umat Islam. Allah telah menegaskan dalam banyak aya'i Al. dihadap'an'Rabb..eur. Karena lingkung:n yang mengungkun[ rnereka adalah kemewahan dan iklim filsafat se.bahwa manusia seluruhnya diciptakan_pada asalny. Nashrani ataupun Majusi. Ini juga merupakan sebab utama terjaJinya kedzhaiiman don murrculnya sifat dengki di antara mereka_Umurnnya kerusakan manusja._di atassatu bentuk fitrah. Rasulullah S bersabda: bal. Sesungguhnya.joi dulam Ilmu Ad_Dien. "bandel" terhadap kebaikan. dilahirkan di atas fitrah. PenyebabKeutamaan Adalah llmu dan Amat Shatih 307 .. masa hiJup . Tatkala itu. bahkan menyembah dan riinjadlkannya sekutu Allah. "Dan. Untuk mengingatkan manusia terhadap penciptaan mereka mula pertama. kerapkali dibaca Nabi q dalam shalat Shubuh di hari lum.Setiap mereka/ para guru ataupun murid. Di lain pihak. menguasainya dengan baik.'Dan yang memulai pe ciptaau ma usia dari tanah.sesuatu.ukur. sesungguhnlaKami telnh mehjelask tl ayar ayat Kani dengak ri ci bagi orang-olangyang irrydf. Dengan opo yang Allah anugerahkan kepada mereka.. kadar inteleLtual bangsa Jain relatif )<unng kualitasnva dan naluri merelia cenderung lebih.Sesu gguhhy| Kami telah m.lingkr:ngan kehidupan Arab yang sederhana dan nyata. Seperti Al_lmam Muhamrnad bin Ismail Al Bukiari dan para lma m penegak srnnah dun peneguk hidayah lainnya. Bahwa r-n:r.. betul-betul sesat mereka yang berkJyakinan bahwa Allai tidak memberi kesamaar kepada manusia dalam asal ciptaan manusia.danharus mereka agungkan adalah satu.atani Jalan untuk bers).inilah jalan Rabb mu yang lurus. Beliaujuga mengingatkan mereka akan hari yang dijanjikan (hari kiamat).m iukinya jnlan yang lurus: ada yang bersvukllr ada p o yang kafir.9't Allah juga berfirman: "Sesunggullnyaktnli telah nenciptnkon manusia dnri sctetes mani yang bercampnryang Kami hendak metlgujinyo (dengan larangan dan perintah). disebabkan oleh kebutaan terhadap sunatullah di dunia ini. Br*ti iongkrir yang ga-mblang Jrri semua itu adalah: Adanya kalangan non Arab yong -"rlo..

sehingga menjadi sirang babi dan binatang-binatangbuas Kalau lahan sudah dibeisihkan daii segalakotoran baik berupa tumbuhan atau binatangyang binatang.iggaliun berbagai adat budaya jahiliyyah. Seperti ilmu syair. Setelahitu.Atau sudah ditumbuhi belukar dan ilalang. menghapal nasab dan tanggal-tanggalkelahiran. mereka menerima petunjuk yang agung tersebut Tergabunglah tabiat yang menjadi fitrah dalam diri dalam diri mereka. namun belum tergarap. lalu ditanami dengan biji-bijian dan buah-b-uahan. baik dari kalangan Arab maupun non Arab.Sebelum tak mamPu menerapkannya. lebih cenderung pernurah. retorika oratorik. santun.keungguLan mereka. Mayoritasorang-orangnon Arab fitrahnya"denganoranS-orang tatkalaitu adalah orang-orangka{ir yang berasaldari Persiadan Rornawi' 308 MustaqimMukhalafataAshhabilJahim lqtidha' Shirathil . tumbuhldalah hasil tanaman yang tidak ada duanya' Jadilah kaum muslirnin terdahulu dari kalangan AI-Muhajirin dan Al-Anshaar terbaik sesudahpara nabi Manusia terbaik sebagaimanusia-manusia sesrriah mereka. dan memiliki berbagai sifat terpuji adalahkaum yang mudah menerima lslam'mereka iuinnva.Karena mereka tidak kebaikan. pemberani. Seperti ilmu kedokteran. manusia yang keluar dari kesempumaanini ada dua golongan: Orang-orang kafir dari kalangan Yahudi dan Nashrani yang Allah' fada dusa. simalah segalanoda hitam dalam dada mereka tersebutD"adaldadamereka kembali tersinari dengan petunjuk yang Allah turunkan kepada hamba dan utusan-Nya. namun memiliki ilmu yang diturunkan dari langit (wahyu). Uatat atum mereka. seperti ilmu astronomi dan orbit-orbit bintang.Mereka (bangsaArab). Selain itu. ilmu keduniaan yang mereka butuhkan.. ilmu matematika dan yang Namun ilmu mereka adalah llmu yang bersumberdari seienisnva.Tatkala Rasulullah * membawa ajaran petunjuk -yang di iuk oemlh allah turunkan mukabumi ini. dan takadadi manapun tandingannya-Ialu mereka terima setelahberusahasekuat tenaga. tatkala mereka menerima petunjuk yang agung itu.dengan kesempurnaanapa yang diturunkan kepadamereka' Tak ubahnyi ibarat lahan yang sudah subur seiak awalnya. tidak juga ilmu yang diwariskin dari nabi sebelum mereka. Dengan fitrah yang suci itu. adalah yang mengikuti mereka dengan berbuat kebajikan sampai hari kiamat. atau senr peperangan. mereka juga iak iemah disibukkan dengan ilmu-ilmu yang bersifat olahan logika muini.. suka menepati janii.ya enggan menerima pehrnjuk Dan golongan lain dari kalangan non Arab yang tidak sama asal Arab. mena. -kegelapanalam kekufuiJn yang telah menjadi batu sandunganbagi diri merekauntuk kembali ke fitiah mereka.

meraih petunjuk yang diridhai Allah untuk mereka. Termasukdi dalamnya kebiasaan Jahiliyyahyang dilakukan orang-orang Arab sebelum Islam. Orang-orangArab yang menyerupai orangorang Ajam. larangan itu meliputi kebiasaanorang-orang Ajam dan kafir yang dahulu dan sekarang. juga disamakan dengan mereka. semata-matakarena kebiasaan-kebiasaan mereka itu ia tinggalkan. juga menyelisihimereka.lalu datang ajaranSyariat. Oleh sebabitu. Bila ada orang Arab yang kurang. Larcngan Menyerupai Arab Non 309 .Merekapun mengikuti pendahulu-pendahulu mereka. disamakandengan mereka. Larangan Menyerupai ArabTermasuk Non Di Dalamnya Kebiasaan LamaMereka Maupun Kebiasaan Baru Ketika syariat Islam melarang kita menyerupai orang-orang Ajam. atau karena kekuranganmereka.Sebagaimana halnya Jahiliyyah ala Arab. Orang-orangAjam yang meniru orang-orangArab. Termasuk juga implementasi kebiasaanjahiliyyah lama yang kembali dilakukan oleh banyak orangorang Arab sekarang. hanya bisa mencapaisemuaitu dengan menapak jejak para pendahulunya dari kalangan orang-orang Arab untuk mengamalkanajaranIslam yang lurus denganmengikuti kebiasaan mereka dalam berbahasaArab dan kebiasaanlainnya.Bisajadi karena mereka meniru-niru orangorang Ajam. Termasukjuga di dalamnya kebiasaan kaum muslimin non Arab yang tidak ada contohnya dari kalangan kaum muslmin (Arab) sebelumnya. padahal ajaran As-Sunnah telah memerintahkan untuk menyelisihi mereka. ataukarena mereka diprediksi memilikikekurangankekuranganlain. orang-orangketurunan Persiayang memiliki keimanan dan kemampuanilmiah yang baik. Karenamereka pelaku kemaksiatan. Itulah penyebabyang paling tepat.

dengan berbagai hal lain Seperti disiplin ilmu dan akhlik. dengan mengikuti kebiasaan yang lain. dan menjadikan Rasul-Nya. Itulah sebabnya. Sesungguhnya kebiasaan itu berpengaruh besar terhadap segala yang dicintai Allah dan terhadap segala hal yan6. tanpa kebutuhan mendesak.eka.dan TidakAda CaraMemahami Menguasai KecualiHanyaMelalui AjaranAd-Dien BahasaArab Sesungguhnya setelah Allah menurunkan kitab-Nya dalam bahasa Ar-J. Wa1hasil. dengan itu tak ada cara mcnguasai dan mengenal ajaran Islam melainkan dengan menguasai bahasa Arab. tatkala kaum mukminin dari keturunan Persia mengetahui keutamaan itu.a memacu dirinya sekuat tenaga untuk menapak jejak para pendihulu mcreka. Insya Allah. Jadi mengenal bahasa Arab. Lebih memungkinkan dirinya dapat mcnegakkan syiarsyiar Islam. dibenci-Nya. hingga hari kiamat' bu"!uf. dan dilarangnya orang berbicara terusmenerus dengan selain bahasa Arab. mereka yang mendapat taufik dari Allah bersige. ajaran syariat juga memerintahkan kita untuk mengikuti jejak para pendahulu kita dalam ucapan dan perbuatan mlreka. berjalan seirinS. Dan lebih memungkinkan mereka menapak jejak para pendahulu mereka dari kalangan Al-Muhajirin dan Al-Anshaar ialam segala urusan mereka.u itu. akan mempermudah orang mempelajari dien Allah. Oleh kaie. didasari karena hal itu akan menyebabkan hilangnya banyak keutamaan yang Allah anugcrahkan kepada para pendahulu kaum muslimin Atau menyebabkin munculnya banyak kekurangan yang berasal dari selain mereka. akan kita cantumkan beberapa"pernyataan ulama sehubungan dengan. ai intara mereka yang menjadi tokoh ulama bagi banyak kaum muslimin selain mereka. Dan melarang kita untuk meninggalkan kebiasaan -e. Maka akhirnya mereka menjadi karrm Tabi'in yang paling utama dalam amal kebajikannya. termasuk ajaran Islam Kebiasaan berbicira dengan bahasa ini. larangan meniru orang-orang non Arab. Oleh sebab itu para ulama memberi tempat tersendiri bagi orang-orang Persia yang menurut Pengamatan 31 O MustaqimMukhalafataAshhabilJahim tqtidha' Shirathil .. tanpa kebutuhan mendesak' Bahasa.periniah untuk berbicira bahasa Arab. yang menyampaikan ajaran Al-Kitab dan As-sunnah juga dengan bahasa Arab l'alu Allah menjadikan para pendahulu yang menerima ajaran Islam ini juga bercerita dalam bahasa Arab.

.drrd. fg-Satlfi Abul Aziz bin Abdillah bin Abi SalamahAl-Maajisyaii. kemudian menjadi orangAshbahan. niscayaakand.darika)angan anak keturunannon Arab. Demikian juga lkrimah.'. 1. dan lain-lain.. 179 Memahami Ad-Dien Hanya denganBahasa Arab 31 1 .i Ashbahan akhir-akhir ini.Takpernah kulihat negeri selainBaghdadyang lebih banyak memiliki hadits daripada Ashbahan.'FashIuIFurci."Telahditakhrij sebelumryahal. menyatakan-dalam riwayat Abu Thahir dalam bukunya .Sampaiada yang menyatakan: "Hatta pari qadhi di antara merekapun juga berasal dari pakar-pakar haditi. Para tokoh ulama As-Sunnah..r Muslim." Paraulama menyatakan:"SalmanAl-Farisi berasaldari Ashbahan. t ... Sampai-sampai Al-Ashmu'.icapai orang-orang dari persiadan dari kalangani<etu_ runan Ajam. dari Sa'id bin Al-Musayyabbahwa ia berkata: . Abu Bakar bin AbiAshim din orang-orang sesudahmereka.mereka lebih banyak mengikuti para pendahulu kaum muslimin. lebih banyak dari kalangan mereka daripada dari selain mereka." Demikian_ juga halnya dengan setiap lokasi ataupun pribadi tertentu dari kalangan orang-orangPersiayang dipuji dengan se1.Namun saya tidak mengetahui keadaanp"r. . .aku ingin menjarliorang persia.j u4+tt .... Sesungguhnyamanifestasiajaran Islam. Haditsinimarfu'dan diriwayatkanoleh Al Bukharidar. Sampai-sampai At-Hufizh abdul Qadir Ar-Rahawi Rahimahtlahu menyatakan:..lt .:..' juga meriwayatkandengan sanad yang dikenal. Yangpaling beruntungdi antara mereka adalih: persia ri dan Ashbahan. .qt d e:E'..f ya1r it-.i " Orang Ajam yang berasal t*P"Jll dari Ashbahan. Dari . bahwaia berkata: aku aku beran'gan_ anganjadi orang Ashbahan.0. Seperti Shalih bin Ahmad bin Hambal.Kalau aku bukanorangQuraisy. adalahQuraisy-nyaorang-orang Ajam.i "Andaikata agama lslam ini bergantung bintangTsurayya di seknlipun. bekas budak Ibnu Abbas." Diriwayatkan juga denganjalur sanadlain dari Saidbin Al-Musawab "Kalaulah bukanorangeuraisy..selaindari ucapar: ". dari usamah btn Zaid. . KarenaNabi * bersabda: ' ' -t . .'.."6'd)6 tl|r* ' . o_2ll oG.:. .dalarn ilmu dan pemahamannya_ dan pakar-pakar hadits dan berbagai ajaran Islim yang murni. Iebih nampak di Ashbahan daripada di tempat-tempatlain..

Itulah sasaran pembahasan di sini. Karena orang yang mengutamakan dirinya dari orang lain. Kalau tidak benar. Arab atau Persia atau sebagian orang Persia misalnya. lalu ia menyebutkan keutamaan Bani Hasyim.Keduanya adalah haram. Atas Dasarlslam Hanyalah Semata-mata Atau Bukanlslam Yang pertama. Dan bukan untuk mencari kebanggaan atas diri orang lain dan bukan juga untuk meremehkan mereka. dan perbuatan atas perbuatan lainnya juga diperselisihkan. Quraisy. Kalau seseorang berasal dari golongan yang utama. Kecintaan. apabila seorang muslim menelaah berbagai keutamaan." ua Allah Subhnnahtt Ta'alamelalui lisan Rasul-Nya S melarang dua bentuk tabiat yang berbahaya bagi orang lain. Yaitu. dan tak ada orang yang 1l berbuat aniaya terhadaporang lain. kalau benar. Sehingga. Diriwayatkan oleh Muslim dalam kitab Al-fannah bab (16) Kriteria Untuk Mengenali Ahli Jannah dan Ahii Naar Di Dunia ini tercakup dalam muatan hadits nomor (2865)sementarahadits dalam kitab ini adalah hadits No (&) IV:2198 2199. Sikap sombong dan aniaya. ucapan atas ucapan lainnya.benar-benarnya. Namun pembicaraan ini akan lebih semPurna. sepakat dengan kaidah ini. atau membahasnya. bahwa 1.Karena ada keyakinan dari masing-masing yang beiselisih. 912 MustaqimMukhalafataAshhabilJahim lqtidha' Shirathil . hendaknya ia meniti jalannya orang berakal yang tuiuannya adalah mencari kebaikan dan berusaha maksimal menggapainya. dengan dua hal: dan Celaan Pujian Kebencian. ia tak berhak memberi kesan. Dan bahwa orang utama adalah yang mengikuti mereka. semata-mata hanyalah karena ia menyerupai para pendahulunya. Imam Muslim dalam " Shahih"-nya meriwayatkan dari Iyyadh bin Himar Al-Mujaasyi'ie bahwa ia bcrkata: Rasulullah H bersabda: Sesungguhnya telah diwahyukan kepadaku firman-Nya: "Hendaknya kalian semua bersikap tawadhu'. mana yang lebih mencontoh pendahulu kaum muslimin' Umat Islam. keutamaan satu pribadi atas pribadi lainnya. berarti telah melampaui batas dengan perbuatan aniayanva. berarti ia sombong. Sehingga tak ada orang dii yang membanggakan di hndapanoratrg lain. keutamaan ialan hidup orang-orang Arab terdahulu.

olongan utama. Bahwa semua itu. apalagi orang-orang Quraisy lainnya. Hendaknya ia bahwa keyakinannya terhadap apa yang diberitikan Ie. Dan cara berpandanganitu sendirr.. Yang felas -Wallahu A'lam. setelahilmu dan iman terdapat lebih banyak di kalangan anak keturunan Persia dibanding yang lainnya. ungkapan Arab dan Ajam itu sendiri masih sering memiliki kesamaran. menjalan-kanajaian Den-yang diajarkanAllah melalui Rasul-Nya Muhammad *. mereka dianggap orang-orangAjam yang paling utama. Dal.1)Sehinggamenurut termi_ 1. pasti akan menjadikannya lebih utama dibanding mayoritas golongan-p. sebagaimana telah kami kemukaian. bukan orang Quraisy atau bukan Bani Hasyim.. 1 r l i r i n y a k e l u a r c l a r i l i n g k a r a n k e r r t a m a a nt e r s c b u t . Kita perhatikan Umar bin Al-Khattab Radhiallahu. kewajiban mentaati perintahnya.menun_ j u k k a n b a h * . Nabi H.anhu ketika beliau mencantumkan daftar orang-orang yang berhak mendapat santlrnar. Seperti orang non Arab. Mereka menyatakan: "Hendaknya Amirul mukminin dicintumkan pertama kali. ia keliru. ArabAtau NonArab DinilaiDariBahasa. Telah kami kemukakan.BukanDari Keturunan Yang kedua." Beliau akhirnya memulai dcngan Ahli bait Rasulullah S. Kalau sescorang berasal dari golongan lain. Kemudian.ngetahui." Beliau menjawab: "Tidak. Karena keutamaan satu bangsa.p orang lain. mengikuti jejak orang yang Allah beri keutamaan.bahwa istilah Aiam. -er.rm hal itu. menjadikan beliau lebih utama dari mayoritas orang-orang Bani Hasyim. Kemudian. Apalagi kalau ia bersikap tinggi hati . Agar orang menolehnya. Sampai tiba giliran beliau pada Bani Adiyy (marga Umarf Marga beliau ada di urutan ierakhir dari orang-orang eurarsy.iniuinyu. tidak mengharuskan adanya keutamaan prib. Kemudian diikuti dengan yang se-sudahnya.. Perilaku dan Sifat.yang dimaksud dengan apa yang discbutkan tadi adalah keuramaan dirinya. lebih rnulia di sisi Allah daripada mayoritis orang orang Quraisy. Itulah hakikat keutamaan seiungguhnya. perbuatan beliau yang mengikut kebenaran tcrsebut.rLrulrrmbong terhad. Cantumkan dia sebagaimana Allah mencantumkannya. Bisa saja seorang dari Habasyah.bahwa orang-orang Ajam dari kalangan persia -kecuali ArabataubukanDinilai dari Bahasa BukanKeturunan 313 . menurut bahasadiungkapkan untuk setiap yang bukan Arab.rdi tertentu.

karena sebaglan sia dan lainnya.. khususnfa pada masa Dauiah Abbasiwah. akan kita Pastikan bahwa di kaum muslimin vang sedikit jumlahnya' sekian banyak mereka dan dibekalang anak keturunan Persia yarg merupakan kekualan terbesar yJng mengguncangkan berbagai pemahaman lslam yang benar darr diri laum muslimin.lalu mereka jadikan PenamPunt terbaik untuk ilmu Kalau sucikan belakang bukan karena beliau dan yang semisalnya. kerusalan aihjal.nologi umum belakangan.rb meteKa OranS-orang Persia terus saia menunggu-nunft8u kesemPatan untuk Islam sedikit demi sedikit gunakan-.untuk menggerogoti scndi-sendi negara kekhalifahan Sampai akhimya rnereiia me-perol.iifah rnereia dan sekaligus kepada kaum muslimin Kalaulah orang-orang semisal lmam Al-Bukhari.-yang. bahwi mercka hidup dan tumbuh di lingklrnganlslam' mereka juga yang mewarisi daulah Islamiyah dari baPak-baPak mereka' sehinElgamereka dan t"". mereka iuga meraih kelapangan hiduP di. rnengambil kesempatan lengahnva bang:a Ar.-. memahami Al Qur'an' hadits sukarela menenggelamkan diri dalam rlunia Mereka dan lslarn yurlg L"ttut serta memasukkannya ke dalam hati mereka hati me-reka.adi beriradzhab madzhab.dunia diperoleh kebanyakan mereka cenderung terhadap kehidupan dunia.Abbas At-Iartari. dan hawa nafsubelaka Dari sanalah. berlainar aqidah dan mengumbar t. Kalangan keturunan Al Muhajirin dan Al-Anshaar iuga teroancing berlomba dengan mercka.baru menerima alaran lslam dalam wujud lslamiyah' Dengan sebab daulah ilmu.Sehinggaistilah itu.i. Dengan kesempatan itu.h kesemPatan tersebut di masa lewat tanganlbnu Alqami yang menyerahkan Baghdadlepada Hulagu Bani.1. Termasuk di antara keturunan Persia dipercavakan mengurus negara Islam.bisa lewat ilmu dan agama.mbat syahwat dan kelezaatan hidup.unggipot bahwa mcreka tak nremerlukan IaBi untuk memPelajari Keter -"lrg""n"ol'il-. karena keterPedaYaan mereka dengan nasab keiurunan merela.^i.. karena mereka mesKl tidak mengecualikan lalu dengan ketumnan'non Arab. dengan tebarkan. namun telJ melepaskan diridari ke-aiaman nya' Arab. berlaku buat mereka menurut termlnologi kebiasaanumum. dengan Pemikiran sufisme ieyakinan menyimpang yang mereka paianisme.u. muncul kegagalan' iiwa yanS-lemah' svahwat akhirnya' iehinaan dan akhirnya kemntuhan Daulah lslamilryah itu sendiri Pada takdirkan (Muhamnad) berlakulah sudah apa yang Allah 314 Jahim Ashhabil Mukhalalata Mustaqim lqtidha'shirathit . memegang tamPuk kendalinya. lewat ketemerlaPan clan ferkemudahan'yang diberikan kepada mereka oleh para pendatang d'rri negeri faktor pendukungnva.kata aiam Iebih diindeniikkan kePada mereka. sebagaimana yang dilakukan bapak-baPak merekapedivaan itu meniadikan mereka semakin lalai terhadap sunatuliah Merekapun iebas mengt.t dien. kh. serta berbagai bentuk bid'ah dan takhayul Semua faktor paling dominan uniuk melernahkan hati' mernecah-belah it r?"*puiun -"". ia telah melakukan tindakan kejam terhadaP kita Bani Abbas. setelah mereka melihat adanva dauiah Maka Islamiyah itulah. iman dan sedikit di antara mereka.

dan berbagai negeri ditaklukkan. dan selain bahasa Arab. Dari mulai Aqshal Hajar di Yaman. hingga ke ujung barat. dahulu kondisi Persia dan Khurasan juga demikian. Kemudian. dan yang tertransisi menjadi negeri Arab. Barbar dan lainlain. Ketiga: Tempat tinggal mereka. Atau mengenal bahasa Arab. masih terbagi lagi. Mulai dari ujung timur. Iraq. merekapun mendiami berbagai negeri. sebelum dan sesudah di utusnya Rasul. negeri-negeri itu terbagi menjadi dua bagian. yaitu negeri Arab yang melintas dari mulai laut Qalzam hingga laut Bashrah. Sehingga negeri Yaman. Thtkala Islam datang. Romaw i. Negeri-negeri tersebut. Dari yang asalnya negeri Arab. Sehingga masya. bahasa Arab mereka juga sudah kemasukan campuran. yang sebelumnya termasuk tempat kediaman bangsa persia.ArabAdalah YangMemenuhiTiga Kriteria Istilah Arab sendiri pada asalnya ungkapan yang diberlakukan kepada orang-orang yang memiliki tiga kriteria: Pertama: Bahasa ibu mereka adalah bahasa Arab. Armenia. hingga daerah Syam. Namun Svam -secara mcnyeluruh. Kedua: Mereka keturunan Arab. Demikian kondisi mayoritas daerah Syam. Bahkan sampai ke pesisir Syam dan Armenia. rakat umumnya tidak mengenal selain bahasa Arab. Yang kedua: Negara yang bahasa ajam menjadi bahasa mereka bahkan mendominasi negeri tersebut. serta yang memang negeri ajam. Namun bersamaan denean itu. ArabyangMemenuhiTigaKriteria 31 s .tidak termasuk di da'iamnya. Saya kira. Di tanah itulah orangorang Arab berada. Pertama: Negeri yang didominasi bahasa Arab. Seperti negeri Turki. Andalusia dan lainlain. Adzerbaijan dan lainlain. Khurasan. berada di tanah Arab. Mesir. masuk dalam hitungan Arab.

Baik lewat latihan atau kebiasaan. Mereka adalah orang-orang Arab transisional yang tidak sejakmula belajar bahasaarab dari bangsaArab' Namun mereka terbiasa berbicara dengan bahasa selain Arab.Atau hanya salah satu di antara keduanYa.Dan ada juga yang kedua bahasaitu pada dirinya dalam taraf yang seimbang. atau salah satunya ajam. Mereka adalah kebanyakan manusia di zaman sekarangini. BahasaArab meniadi bahasaibu mereka dan tanah Arab menjadi tempat kediaman mereka. berasal dari bangsa Arab atau tidak.tetapi tidak dalam bahasanya. Terbagi menjadi tiga: Pertama:Orang yang berbicara dengan bahasaArab. baik dalambahasa bahaia. yang mempelajari Ketiga: Orang yang hanya sedikit berbicaradengan bahasaArab' Dua golongan terakhir. Sebagaimanahalnya kebanyakan ulama bahasaArab. sebut.juga ada tiga bagian' Yang pertama: Bangsaketurunan Arab. Rumpun bahasajuga demikian. Baik mereka itu Arab dalam ukuran bahasa dan temPat tinggal. perbedaanklasifikasi tersesuaidengan kumnya juga berbeda-beda. tetapi tidak dalam tempat kediaman. Sub judul ini diambil dari naskah yang tercetak sebelum ini' 31 6 AshhabilJahim MustaqimMukhalatata lqtidha' Shirathil . Kedua: Orang yang berbicaradengan bahasaArab secaralafazh. namun dialeknya tidak. baik kosa kata maupun dialeknYa. rumPun maka hubahasadan tempat kediaman Penggunanyaberbeda-beda. Atau hanya temPat kediaman. Ketika BahasaArab sendiri ditiniau dari sisi keturunan. Mereka tetap sebagai mauPuntempattinggal. Atau dalam orang AiaL. Bahkan termasuk keturunan Bani Hasyim. ada yang sebaliknya. Khususnya dilihat dari faktor keturunan dan bahasa' 1. lalu mempelajari bahasa Arab.BetapaBanyakOrangArab yang Bernasab Malah dan Agamanya Arab NamunKarakter SePertiAjamt) Demikian halnya dengan nasab. Yangketiga: Bangsayang tak dikenal asalusulnya Tak diketahui. Yang kedua: Bangsadari keturunan Arab. ada yang lebih didominasi oleh bahasa Arab.

terbukti menjadi hak hukum bagi mereka berdasarkan .berkata: "Barangsiapayang berbicaradengan bahasa Arab.tamir As-Saaiir). . dari Abu Hurairah Radhiallahu'anhu -dan ia me-rafa. meski pada asalnya ia orang persia. Demikianlah keadaannya pada waktu itu. bahwa larangan yang kami sebutkan untuk meniru orang_ orang Ajarn.asab. Demikran yang Demikian tercantumdalam naskahaslinya.'. As-Salafi meriwayatkan dari Al-Mu. sudah berubah menjadi bahasaAjam. Abu Muhammad Al-Hasan bin Al-Husein AtTulikhi telah memberitakankepada kami.'It : 309 l OrangBernasab ArcbKaianer danAgamanya Sepefti Ajam g17 .-kanhadits itu kepada Rasulullah S .. dari Al-Husein. meski asalnyaorang Bani Hasyim! Artinya. yang menyelisihinyi.lebrhutama. itu. terbukti menjadi milik orang yang demikian kon_ disinya. berarti ia dilahirkan di tanah Arab.. maka ia orang Arab.Hukum yang telah kami paparkan.dari Abu Syihaab Al-Hannath... telah bercerita kepada kami. Barangsiapayang didapati -emiliki dua (orang tuanya) dalam Islam.Karenaorang yang dila..l. maka ia orang Arab.namun sayatidak mendapatkanbio datanyadalam'AI-Lubaab Fi ThhdziebilAnsaab. maka ia orang Arab. hirkan sebagaimuslim (kala itu). Ali bin Abdullah bin Bisvir telah berceritakepada kami. dari Hisyam bin Hissian. Ishaaq bin Al-Azraq telah bercerita kepada kami.Meiki bahasa mereka.far Muhammad bin Ali bin Al-Husein bin Ali bahwa ia berkata:"Barangsiapa yang dilahir_ kan dalam keadaan Islam. semata-matakarena hikmah tersendiri: Dasarnva aJa yang menjadi kebiasaanpara pendahulu kaum muslimin di generisi awa. Berarti ia juga terbiasaberbicara dengan bahasaArab. sehubungandengan haram_ nya sedekahuntuk diterima Bani Hasyim dan bahwa mereka berhak menerima seperlimabagian harta rampasanperang. dari Abu Ja. Dan tidak berlaku bagi yang tak berkondisi demikian. dari Abul Qasim Al-Khallaal. Llhat'Al-Lu baabFi Thhdziebi Ansaab.Setiap kebia-qaan yang lebih mendekatipetunjukhidupinereka." Inilah yang diriwayatkan dari Abu Ja'far. Muhammad bin Harab An-Nisvaai . atau berbahasa Arab. Jabarbin Musa telah berkata kepada kami. berartimenyimpang. _ ft1n9ntara ketetapanhukum sebagaiorang yang berbahasadan berakhlak Arab. Al-Hafizh Abu Thahir As-Salafimeriwayatkan tentang keutama_ an Arab dengan sanadnya.Setiap Baik yang menyelisihinyapada saatitu adalah orang keturunan Arab. Demikianlahyang diriwayaikan dari generasi As-Salaf. .

Bagaimana dengan orang-orang ini?" baiunya.37 dan Al-Hasanitu sendiriadalah memangda Al-Hasan sedangkan riwayablya di sini riwayahya dari Abu putri dari ebulHasan Al-BasM (yakniHasanAl-Bashri)yang i-Iurairahjuga terputus-Karenaia memangbelumpemahberjumpabahkanbelum pernah melihat Abu Hurairah. dari Abu Salamah. Hisyambin HissanAl-Uzdi.tbeiddan lainlain. sama dengan yang memiliki keduanya. Nabi ffi bangkit dengan marah. Ia bertanya: "Coba saksikan. yang dimaksud dengan "dua" adalah ayah dan ibu. Abu Bakar Al-Hudzali telah bercerita kepada kami. Abu Zur'ah' bemikian yang menjadiPendaPat 'A|-Marasil'karyaIbnu Abi Hatim. kemudian-mencengkeram Rasulullah S. namun terPercaya. Adapun madzhab Syafi'ie dan Ahmad: Hal itu tak mengandung hikmah apa-apa. Pendapatinilah yang dipegang oleh Abu Hanifah. Yakni bahwa siapa yang tidak memiliki ayah ibu dalam Islam. Meski ia orang Ajam dan seorangbudak. seorang terdaPat Dalam sanadnya dari Al-Hasan dan Atha masih adayang perlu dicermati Karena periwatan-nya dalam ada pendapatbahwa ia suka meriwayatkanhadits-haditsmursal-darikeduanya' 'Al-Taqrieb" Il I 3l8 Sementara xl l:\ai 'Taiatiebut Tlahdzieb" : 34 .Pernyataaanitu ditegaskan oleh Imam Ahmad' As-salafi meriwayatkan dari hadits Al-Hasan bin Rasyiq'Ahmad bin Al-Hasan bin Harun telah bercerita kepada kami. kemampuanberbahasa. Qurrah bin Isya Al-Wasithi telah berkata kepada kami. apalagi sampai 1""-q""g1t hadits daripadanya' dari Alibin Al-Madini. dan Muadz bin Jabalbangkit.Lalu beliau masuk masjid' Kemu- 1. lalu-diadukan kepada beliau dibawanya menghadap upu yu. Silman Al-Farisi dan Bilal Al-Habsyi.bahwa ayah ibunya didapati (lahir) di negeri Islam di tanah Arab.tidaklah se-kut'u'dengan orang yang memiliki keduanya. dari Az-Zuhri. Malik bin Anas telah berceritakepada kami. Al-Alla' bin Salim telah berkata kepada kami.tercantum.Ini suku Al-Aus dan Al-Khajraj telah berupaya menolong lelaki itu (Rasulullah S). simbil menghentakkansorbannya. berarti ke-Arab-an di situ dikaitkan Dan iuga dengan nasab. Lihat kitab . Abu Hatim. 38 lqtidha' Shirathil Mustaqim Mukhalatata Ashhabil Jahim 31 8 .dari Abdurrahman.39. atau ka'lasudah dimerdek-akan.Tapi saya kira.g dikatatan leiaki tersebut. dengansemata-mata den[an catatan. hal Yunusbin't. bahwa ia berkata: "Qais bin Mathathah pernah mendatangi maielis yang dihadiri oieh Shuheib Ar-Rumi. r) Kalau hadits ini shahih. Sementaramadzhab Abu Yusuf: Orang yang memiliki satu asal keturunan (bapak saia atau ibu saja).

Yakni. Namun artinya tak jauh menyimpang. Kaidah ini demikian populer di kalangan manusia." Dan ternyata. Sebagaimana indikasi-indikasi yang telah dipaparkan. dan terbunuh di 1) peperangan"Riddah". Penuturan yangSecara Sebagian Dalil-dalil Lahiriyah Bertentangan Dengan Pembahasan Terdahulu SertaBantahan Terhadapnya Mungkin ada yang menyangkal: "Da1il-dalil yang anda kemukakan.Beliaumemuji dan segera menyanjung Allah SubahanahuWa Ta'ala. selama tak terdapat ajaran syadat yang menyangkalnya.t]'adits ini lemah sekali." Maka bangkitlahMuadz bin Jabalserayaberkata:"Lalu apa perintah engkau. atau dalam hadits shahih dari Rasulullah &. Siapa saja yang merenungkan apa yang telah kami kemukakan dalam pembahasan ia akan mengerti tujuan syari'at Islam. faktor pendukung dan hikmahnyapun telah kita ketahui. Hadits tersebutlemah. bertentangan dengan dalil-dalil yang mengindikasikan kebalikannya. bahwa syariat yang berlaku bagi umat sebelum kita. Ia semata-mata hanyalah bahasa. dengan ini.Bahasa Bapakkita asalnya Arab bukanlah ibarat ayah atau ibumu sendiri.dian dikumandangkan panggilanshalat. Sepertinyaia riwayat yang direkayasa yang dinisbatkan kepada Imam Malik.Kemudian beliau bersabda: "Wahai manusia. Barangsiapa yang berbicaradengan bahasaArab. sesungguhnyaRabb kita adalah Rabb yang Esa. Beliaukemudiannaik ke mimbar."'!) 1. berarti ia orang Arab.Agama kita satu. seorang yang tertuduh berdusta sebagaimana yang disebutkan dalam 'r4 t-Taqrieb"lI. Bahkan sebagiansebab. untuk kami lakukan terhadap munafik yang satu ini?" Beliau menjawab:"Biarkan ia masuk ke Naar. Namun tak nda nash yang menegaskannya dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Dalam sanadnya terdapat Abu Bakar Al-Hudzali. Qais akhirnya termasuk orang-orang yang murtad.bahwa shalatJum'at dimulai.4Ol. perintah untuk rnenyesuaikandiri dengan perintah-perintahnyadan larangan untuk membedakan diri dengan mereka. juga satu. Bahkan sebagian pengerfiannya benar. sebagaimana yang telah kami paparkan. Yakni. Kaidah itu hanya mereka simpulkan melalui pemahaman dan ijtihad Dalil-dalilyang Secata LahiriyahBeftentangan 319 . berlaku juga bagi kita.

Kita yakin. adab. Takjuga mengandungkeimanan.la tetap berkewajiban mengembalikan segalapersoalannya kepadaAllah dan Rasul-Nya.Demikian juga dengandalil-dalilnya. Bagi yang memahaminya dengan baik. bimbingan dan hikmah. Tak mungkin sama sekali. hingga hari kiamat. ibadah.sertaberbagaipenyakit syubhat dan syahwat dalam pribadi. aqidah."(Yakni kebatilan yang nampak indah perwujudannya'F"').Yakni untuk menjadi agama bagi harnba-hamba-Nya. Tak mengandung sedikipun petunjuk dan kebenaran.atauselain merekadari kalanganorang-orangyang sesatda-n dimurkai Allah $5.hul<umhukum dan syariatnya adalah syariat yang paripurna. Selain. adalah ajararragama yang disyariatkan-Selamatak ada sanggahannya dalam syariat Islam sendiri. Baik itu dalam bentuk keyakinan. apakah masih membutuhkan orang yang dengan penuh kesadaran.Jangan sekalikali teperdayadenganapa yang merekaistilahkandengan"Wewangianadalahtanda kebenaran.mengembalikan segala urusannyakepadaapayang terkandurg dalam ajaranahlikitab. svariat ataupun hukum. Sehinggaseorang muslim tidak boleh merujuk kepada ajaran selain lslam. Allah menyimpan petunjuk dan rahmat.Sesungguhnya itu hanya merupakan campuran kebatilan. juga dalam ibadahdan syariatmereka. sebagaimana kebenaran yartg di ajarkanMusa. rusak.adala\:Bahwasyariatlslamdenganberbagai keyakinan. Meskipun dalam kehidupar ia dihadapkan kepadasebuahurusan yang sepelik-pelikiya. Sedangkan Dia adalahYangMaha Bijaksana lagi Maha penyayang." (Al-Maaidah : 3) BahkanAllah menjadikan ajaran Islam sebagaitolok ukur bagi ajaranlain. Isa dan para rasul lairt^ya 'Alaihinl As-Shalatu l. syirik.melainlan yang iuga terdapatdalam syariatkita dan pondasipondasi dasarnyadari Al Kitab dan Sulnah Rasulullah$! yang shahihdan jelas.baik berupa ibadah. wa Menurut keyakinan saya. Pengertiannya.Biasanya nampakjelas dalam keyakinan yang berkembang di kalangan kaum muslirnin.kufur. Sehinggatidak membutuikan )agi ajaraniairLnya. Keyakinan kita kepada Allah adalah: Bahwa segalakeyakinan orang-orang sesatdan dimurkai Allah itu adalah batil.Kesimpulanini memiliki dampakamatburuk sekali. sesat. "Hari ini telah Aku sempumakanagamamudan telah Aku sempurnakankenikmatan-Ku dan Aku rela Islarnsebagai dien/jalan hidupmu. bahwa syariat Islam kita masih membutuhkan penyempumaan denganapa yang dirniliki ahli kitab. Dibalik kandungan ayat-ayatkitab-Nya. syariat dan lainJain yang ditiru kaum muslimrm. Sampai-sampai mayoritasmerekaberadadalanajaran Yahudismedan Nashranismeyang terbungkuslabel Islam. bahwa segala ataranyang adadi tanganmerekasemata-mata adalahbisikanyang berasal dari musuh musuh para nabi dari kalangansyetan-syetan berujudjin dan manusia. demikian juga penyembuhbagi segalapenyakit dalam dada manusiaseluruhnya.mereka belaka. Demikianlah akibat orang yang mengikuti jalan mereka dan meninggalkan-dengan hati daJl amal perbuatannya-jalan orang-orang yang telahmendapatkananugerahkenikmatan 320 lqtidha' Shirathil Mustaqim Mukhalafata Ashhabil Jahim . Syariatyang sudahdemikiansernpuma. melampaui batas dan sebuah kezhaliman. akan muncul kebenaranyang teraplikasikan secarabenar di kalangan orang-orang sesatdan termurkai Allah itu. da-n Yang tak satupun dari pondasinyayang dapat dirasuki keragu raguan.mercka yang -wallahul terpeliharaRahmat Allah Subhnnahu Ta'aln. muwafiq. sebatas ada sanggahannya tak dalam ajaran Islam. ibadah. Rabbkita. akhlak. Dari mulai ia diturunkar. keluargadan masyarakat. kaidah itu memberi kesimpulan:Bahwa segalakebiasaan Yahudi dan Nashrani.Nas Salaam. dengan kesempurnaan yang Allah berikan.ataupun kebajikan.Itulah ajaranyang diridhai Allah. Itulah ajaransyariatyangdipeliharaAIlah pondasi-pondasi dalil-dalilnya.

dan juga dalam buku beliau yang lain. dernikian juga para nabi lainnya yang terdahulu. akan mendapati hal yang akan mendorongnya dengan kuat. Karena khawatir mereka akan menularinya dengan kesesatan mereka. masih juga dalam kitab-kitab mereka. Allahlah sebagai pemberi taufik dan pemberi petunjuk menuiu jalan yang lurus. Namun demikian. bahlan juga rnerupakan syariat buat kita selama tak ada dalil yang menyanggahnya dalam aiaran lslam? Orang yang merenungkan aiaran Al. (Muharnmad)l yangSecara Dalil-dalil Lahiriyah Bertentangan 321 . Dan semua itu akan menjadikannya semakin berhasrat kuat untuk menghindari diri dan menjauhi mereka. Berbagai sifat hina dan kemaksiatan yang mendirikan bulu roma. semuanya dinisbatkan kepada mereka. agar ia bisa selamat dari lakrat Allah dan kemurkaan-Nya. mereka meniadikan para pendeta dan rahib-rahib mereka sebagai tuhan. meski dalam perkara yangpaling remeh dan tak bergrma. bukanlah syariat buat kita. yang menyebabkan kemurkaan dan laknat Allah atas diri mereka. jalan orang-orang yang telah mendapatkan anugerah kenikmatan. Bahkan orang yang merenungi ucapan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah ini yang terdahulu dan yang akan beliau paparkan dalam bukunya ini. turut ngeri mendengarkannya.Kitab dan Sunnah Rasulullah * serta petunjuk beliau dan para ulama As-Salaf Ashalih Radhrallaftu'anlum. pasti akar.lsa baikkehidupan maupun tingkai lakunya. bukan jalan orang-orang yang sesat atau dimurkai Allah.tuhan mereka. mendapatkan dari mereka batas pemisah palinB kuat antara muslim dan kafit antara muslim dan kaum yant sesat dan termurkai. berdasarkan nash-nash dari Al-Kitab dan As-Sunnah yang shahih. Sebaliknya. dan antara muslim dengan ajaran yang ada ditangan kaum tersebut yang menjadi penyebab kemurkaan Allah dan kesesatan mereka. dan dari penyerupaan diri dengan mereka. Kitab-kitab para ahli kitab. Bahkan satu hal yang tidak aku ragukan lagi: Tak ada cara untuk mengetahui ajaran Musa. Bahkanjuga dalam persoalanpersolan dunia. bagaimana bisa drkatakanbahwa mereka masih memiliki ajaran syari'at yang benar. selain Allah. Hingga orangyang paling lemah imannya dan paling sedikit rasa takwarya kepada Allah pun. Dengan buktibukti ini. justru memuat gambaran paling mengerikan bagi keberadaan para nabi sebagai pemberi petunjuk dan kaum terbirnbing 'Alaihim Ash-Shalaatu a)as Salaam. serta bersekutu dengan mereka dalam urusan-urusan mereka. untuk menghindarkan diri sebisa dan secepat muntkin dari mereka.(lslam). melainkan lewat ataran Al-Kitab yang mulia (Al-Qur'an) dan ajaran Rasul S yang benar lagi terpercaya. selama tak ada ajarannva dalam syariat kita (lslam) " Ini yang bisa saya pahami dan saya yakhi serta saya jadikan ibadah saya kepada Allah. ia pasti akanbertekad untuk membedakan diri dengan mereka dan sebisa mungkin beramal tidak sebagaimana yang mereka lakukan. serta amal perbuatan para Sahabat dan Tabi'in. Kesimpulannya: Bahwa sebenarnya kaidah tersebut harus berbunyi sebagai berikut: "Syariat umat sebelum kita.

:. Sementara hadits dalam buku ini adalah No.Juga IV oleh Muslim dalam kitab "Ash-Shiyaam". (1130)..}-t { 'f4!t-e.iwayatkan Said bin Jubeir. hari Asyuraa dianggap sebagai hari raya oleh kalangan Yahudi."yu..l) Dari Abu Musa (diriwayatkan) bahwa beliau berkata: "Konon dahulu. Maka Rasulullah ff bersabda.^ h "Maknhendaknya engknu mencorttoh pctunjuk(ajarnn) (A1merekn.(131). dari Ibnu Abbas: Bahwa Rasulullah H pernah datang ke Madinah. (2005)lV: 24. Lalu Musa bersyukur dengan melaksanakan shiyam.Demikianjuga halnya menurut firman Allah: [r. sehingga kamu sekalian bershiyam?" Mereka menjawab: "Ini hari raya. lqtidha' Shirathil Mustaqim Mukhalatata Ashhabil Jahim 2.haditsNo. bab (19)Slnum Hari.. No.R Al-Bukhari dan Muslim. menenggelamkan Fir'aun dan kaumnya. Karena itu adalah pendapat jurnhur ulama As-Salaf dan jumhur ulama fiqih. dan memerintahkan kaum muslimin untuk bershiyam. (128) : 796 II Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam refcrensitersebutdi atas-No. Maka Nabi H bersabda kepada mereka: "Hari apa ini.1syr." (AlMaaidah : 44) Dan banyak lagi dalil-dalil yang dapat disebutkan pada kesempatan iain.f " "Ikutilah (ajaran) millah (agama) Ibrahim. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam kitab 'Ash-Shaum".. Demikian tuga apa yang anda kemukakan bertentangan dengan apa yang di.2t" 1.bab (69) Sluum Hai Asy!/aa. Maka kami juga bershiyam demi memuliakannya. 322 . Muslim -dalamreferensi dan tersebut.." Rasulullah H kemudian bersabda: "Kami lebih berhak dengan Nabi Musa daripada kamu sekalian." (an-Nahl : 123) Juga firman-Nya: "Dmgannya telah berhukumpara nabi yang telah berserah diri..1." An'aam : 90) Juga firman-Nya: ' t'i f r vr: pJrl 4 4'" ^--:31:i -.o.." H." Maka Rasulullah ffi melaksanakan shiyam di hari itu.. dan mendapati orangorang Yahudi shiyam di Hari Asyuraa.. (2004) :24'1. haditsdalambabtersebut No. Hari inilah Allah menyelamatkan Musa. yang artinya: "Bershiyamlah kalian pada lnri ittt.u!r] O. Sementara anda sendiri mengakui kebenaran kaidah ini.'dd hadits N.

hadits No.hadits dalam bab tersbut (130)II : 795. tercebut Oleh Muslim dalam referensitertulis di atas. Dan ini lafazh dari Muslim.bab (24) Tentqng IV BehftTergaft.t>ab(2j)Tentang Karakteristik M Nabi.bahwa syariat umat sebelum kita juga meniadi syariat bagi kita selamatidak ada dalil yang maka hal tersebutharuslah ditegakkan di aias dua menyanggahnya. lni lafazh hadits Muslim. Justru itu lafazh Al-Bukhari Rrfiltahullah . pondasi yang keduanya telah "disanggah" dalam pembahasantentang (keharaman) tasyabbuhdengan mereka.Hadits dalam bab II No.lmgan bagi Kta Dahulu JugaSyraiat Syariat Ulama 323 . Sedangkanorang-orangmusyrik biasa membelah sisiran rambut mereka. TetapHarusDidasari DuaFondasi fawabannya: Adapun bila ada sanggahan.bab (70)TentangMembebn TengahSisiran Rambul hadits No."Daiam riwayat lain disebutkan:1".tt^b"Al-Fadhail". Yaitu tercantum dalam referensitersebut. Namun sesudah itu beliau biasa membelah sisiran rambutnya. . .3) Kita BahwaSyariatUmatSebelum Pernyataan TidakAdaDalil BagiKitaSelama JugaSyariat yang Menyangkalnya.Dan Rasulullah& lebih suka mengikuti ahli kitab dalam hal yang tidak ada perintahnya dalam Islam. Pada hari itu.Diriwayatkan oleh Muslirn dalam RnmbutBeliauTeruroidan NabiyangMembiarkan U.R.YangbeLiau nyatakan sebatai lafazh Al-Bukhari. (129) : 796. (3558) :566. (2336) : 1817 1818." H.R. bahkan menjadikannyasebagaihari raya. Al-Bukhari Muslim. Maka beliaupun meniulurkan rambutnya.Penulis Rthimahulbh menyatakan:"lni lafazh hadits MLrslirn. 1. kaum wanita mereka mengenakan perhiasan dan gelang-gelang. (5914 X : 351. Al-Bukhari dan Muslim. haditsNo." Dari Zuhri (diriwayatkan). 2. (129)II : 796.JugadalarnkrtabA|-Libas.orang-orangYahudi Khaibar biasa shiyam pada Hari Asyraa'."Namun hakikahrya tidallah demikian. Menylsirkan. dari Ubadillah bin Abdillah bin Utbah 'anhumabahwa ia berkata: "Dahulu ahli bin Ibni Abbas Radhiallahu kitab biasameniulurkan rambut-rambut mereka (tidak mengikatnya). justru itu vang lafazh Muslim. Diriwayatkan olehAl-Bulhai dalam kitab AJ-lltanaqib.H. Sedangkan lafazh dari Al-Bukhari:r) "Hari itu diagung-agungkanoleh kalangan Yahudi dan dijadikan hari raya oleh mereka.

Ku. atau melalui lisan Rasul-Nya. hadits No.Sebagaimana Allah Ta'ala seringkali menjelaskan kepada beliau.Adapun sekedar meruiuk kepada penukilan mereka(kaumahli kitab)atauapayang tertera dalam kitab-kitib mereka. jelas tidak diperbolehkan.Telah diri-wayatkan dengansanadshahih dari Rasulullahffibahwa beiiau bersabda: . .angan . maka kita diperintahkan untuk mengikuti dan mencontohjeiak Rasul dan para Sahabat beliau tersebut.'. tak ada jaminanpada diri kita trntuk tidak terpedayaoleh kedustaanmereka."nlillluh Srbho*h. sementaratak ada dalil shahih bahwa itu meruoakan syariat umat sebelum_kita.Bisa sajaorang fasik atau kafir datang kepada kita membawa berita." Yang kedua: Tidak boleh terdapat dalam ajaran syariat kita keterangan yang mengkhususkannya. 7362XIII : 333. Kalaupr.rn kita. Tapi katakar a}l: "Kami beriman kepadaAllah dan kepadaapa yang diturunl<an kepada kami.berdasarkankesepakatan para ulama. ri1 "Apabilaahli kitabdatang membawa jangankamupercayai beritakepadamu.L*. semintara petunjuk Nabi kita ff dan para Sahabatnya justru bertolak beiakang. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalar krtab 'Al-I'tjshaml bab (25)yakni sabda beliau $[:'Janganlah kalian menanyakanahli kitab tentang satu apapun. Adapr.dan d alankitab At-'ta uhidbab (57) Maayajuzumin tafsirit Taurah wa (Yang ghoirihaa boleh diambilpmafsirannya kitabTount danlang lairrya). . dai 792 )OII : 516. Tapi kalau ada dalil yang menjelaskanpengkhususan untuk menyepakatiatau sebaliknyauniuk membedakandiri dari mereka. maka dalil keharamanuntuk menyamakan diri denganmerekaitu sudah cukup menjadi alasan(untuk meninggalkansatu perbuatanyang disinyalir adalah perbuatanumat terdahulu)." Ayat.. Nashrani dan 1.Yang pertama: Ketetapanbahwa satu perbuatan itu merupakan syariat umat sebelum kita harus bisa dibuktikan melalui penwayaannya yang terpercaya. Kalaupun diriwayatkan bahwa Nabi telah menukil berita dari mereka. namun dasamya semata-mata karena beritapalsumakasesunggulnyamereka tak akanmampu nntuk memperdayii beliuuffi.j:rhi ri +qir J^f{i::t. kapan mereka berdusta dan kapan mereka berkatabenar.uga kalian dustalGn.bunyinya: 'Jangantahkalian benarkan berita dari ahli kitab. lalu kita terima begitu sala. 1l dan janganjuga knmu dustakan.rn terbukti ada dalilnya. telah memberitahu beliau. dan . atau diriwayatkan secaramutawatit dan yang semisalnya.Rasulullah ffi telah memerintahkan kita untuk membedakandiri dari orang-orangYahudi. Sepertiberita yang Allah jelaskandalam kitabNya." No. lqtidha' Shinthil Mustaqim Mukhatafata Ashhabit Jahim 324 .atau mendapatkanberita itu dalam Taurat misalnva.

J'a*bii (shttum Asyu'aran)dipersilakan. Orang-orangQuraisy pun juga telah terbiasamelakukannya.Tatkalabeliau Jahiliyryah.'j. hijrah ke Madinah. salam. Persamaan dalam hukum-hukum secarakebetulan saia. dari Aisyah Radhiallahu shaumAsyura' di masa berkata:"Orang-orang Quraisytelahterbiasa Rasulullah * iuga biasa melakukannya. Asyuraa 325 Terbiasa Bershiyam Atab Sudah Orang . Sementaraasal perbuatan tersebut sudah terdapat dalam syariat itu dan dasarperbuatan sudah agamakita.1125.Dan untuk membahasnYa. telah diwajibkan.tl. Dalarn Shahih AI-Bukhari danMuslim diriwayatkan dari hadits 'anha bahwa ia Az. di hiri AswrM) hadits No.beliau juga shiyam Asyuraa dan memerintahkan Dan ketika shaumRamadhan kjum muslimin untuk melakukannya. Tatkala shaum Ramadhantelah diwaiibkan. dengan diganti seekorkambing. 11411511 denganlafazhAl-tsukhari' haditsNo. 2001lV : 224 bunyinya: "Dahulu Rasulullah {!i memerintahkan shaum Asyuraa. Sepertimenebus terbukti diamalkan oleh salahseorang nadzar. Driwayatkanoleh Al-Butharidalam kit^b "Ash-Shaum"bab(69)Shiyatnyan/l4* ruo 6hiu.bab(19\Shiyanmlauma (Sluumdi lnri Asyuno) Asyuraa :792. yang ingin shaumboleh. Atau dalamMi11ah lbrahim ' Alaihis' khitan yangjuga diperintahkan seperti kita kesempatan Namun bukan sekarang lain sebagainya.Bukan dalam tata cara hidup yang mapan atau syiar hidup yang kontinu. HaditsdalamkitabiniNo.beliau bersabda: k'. Shiyam Arab SudahTerbiasa Orang-orang lslam Sebelum Asyuraa Telah diriwayatkan Adapun hadits tentang shaum.penerapan nabi terdahulu.hanya terjadi agar tidak mengikuti Petuniuk mereka.-Asyuraa: dengan ihahih bahwa Rasulullah * telah terbiasamelakukannya sebelumbeliau menerima berita dari oranS-orangYahudi tentang shaum itu. semenjak siaPa VIII : l77 Diriwaya&aniugaolehMuslirn jugadalamkitab Ar-219i4 hadilsNo 4502 'ddamkttat> 'Ash-Shiyaam". dari Urwah. " Barangsinpa yang ingin melakuknnnya juga yang ingin meninggalknnnya tidak dilarang"l' dan baiangsiapa 1. Semua itu (jika boleh) juga tetaP dipenuhi Persyaratan:Tak ada riwayat bahwa Rasul dan para Sahabatbeliau berbuat sebaliknya.menyembelihanak. Demikianiuga.yang tidak juga tidal meigapa " Demikian itu.-Zthri. .

"aa) Asyurua di haditsNo.uga melakukannya. haditsNo. Tatkala shaum Ramadhan telah diwajibkan. beliau tetap melakukannya juga dan memerrntahkan kaum muslimin melakukannya.. R a s u l ul l a h S a J n k a u m m u s l i m i n juga biasa melakukannya scbelum diwajibkannya shaum Ramadhan.bab (17)renrang firman Allah: "Allahtelahmenjadikan Ka'bah sebagai rumahyangsuci. urlggup sesuai dengan apa yang diamalkan oleh Nabi Muia.Hadits dalam kitab ini No." zt Kalaupun dasar dari shaum itu bukan merupakan kesamaan dengan perbuatan ahli kitab. beliau bersabda: "Barangsiapa yang mau melakukannya dipersilakan.h n r i m i l i k A l l a h . kitapun.bab (691Shiyaam yauma (Shaum Ha.'Ayat. 1. bab (24)yakni firman.Nya: 'Wahai orang-orung yangberiman. Diriwayatkan oleh Al Bukhari dalarnkitab Al-Haji.. 4501VIII : 177. 1592 lll : 454. Tatkala turun difardhukannya shaum Ramadhan. 112611:792 793. Radhiallahu'anha bahwa ia berkata: "Hari Asyuraa adalah hari orang_ orang Quraisy biasashiyam di hari itu pada masa.beliau S "Siapayang ingin melakukanshaum itu silakan. Tatkala shaum Ramadhan telah diwajibkan. (113)ll : 792 Diriwayatkan olch Al-BuLlrer.".dan siapayang tidak bersabda: tak mengapa..jahiliyyah." 1) Dikeluarkan dari Hisyam bin Urwah. dan barangsiapa yang mau meninggalkannya juga tidak dilarang. adalah penguat terhadap shiyam beliau dan sebagai penjelas kepada orang-orang yahudi bahwa apa saja amalan yang kalian lakukan yang kuliu. bib (19)-Shoum Hai Asyurua hadits No.'iAsyr.bunyinya sepertiteBebut di atas.. Diriwayatkan olehAl Bukharidalam krtab 'Ash-Shaum'.. lqtidha' Shirathil Mustaqim Mukhatafata Ashhabit Jahim 326 .. maka sabd.. dari Aisyah _ . Hadits No.bunyinya "Shaum Asyrrraasudah biasa dilakukan orang_ orang jahililyah. A Bnrangsiapayang nlau melakukannyadipersilnkLsn. Ayat.Dalam riwayat lain disebutkan: "Hari itu adalah hari di mana Ka'bah diberi tirai. dan barangsiapa yang nnu meninggalkannya juga tidak dilarang. Raiulu ah * bersabda: " S e s u n g g u h n y a s y u r a a a d a l a hs a l a h s n t u d a r i h a r i .. Rasulullah S juga telah terbiasa melakukannva di masa jahiiiyryu-L Totkulu bnlio. 3. 2." :t Dalam Shahih AI-Bukhari dan Mr-rslim diriwayatkan dari Abdullah bin Umar Radhiallahu.nnhrrnrn: "O-rang-orang Jahiliyyah t e l a h t e r b i a s as h a r r m A s y u r a a .. hijrah ke Madinah.r Rasul: "Kami lebih berhak terhadap Musa daripada kamu sekalian. dari bapaknya. dan kami (Umat Islam) Icbih berhak untuk mensaku sebagai pengikut Nabi Musa (dari pada kalian). 2002 : 244dalrMuslirn dalamrefererui IV tercantumdi atas. telah diuajibkan ataskamushaum..idalam kitab "At-Trbi+t^tsir surd (2) Al_Beqarah. Juga oleh Muslim dalam kitab " Ash-Shiyaam-.

yaitu yangdititahkan oleh Arnirul mukminin 'anhu. kemudian mensyariatkan. ketika beliau menyinggung syarat-syarat yang dibebankan terhadaP ahli dirnmah.k 4. Hal itu sebagaimanapada permulaan Islam Allah mensyariatkan berkiblat ke Baitul Maqdis untuk menyamakan diri dengan ahli kitab Namun kemudian Allah menghapus svariat itu Lalu Allah memerintahkan agar meniadikan Ka'bah sebagai kiblat. maka beliau tak akan mendapatkanpembela atiupun penolongdari Allah (Al-Baqarah: 120) Demikian juga bila beliau memperturutkan hawa nafsu mereka setelahdatang kepadabeliau ilmu.. menyisir rambut dengan membelah bagian tengah adalah syiar kaum muslimin. Namun kemudian beliau membelah sisirannya. Allah menegaskan.apayang menyebabkan dari kiblat mereka mereka berpaling " (Al-Baqarah: 142) terdahulu? bahwa merekatak akan rela kepadaRasul Allah memberitakan. bulan millah.- fitiYV yang " .1 A.r. -[Jiit'r:'.*. ummat bagi tiap-tiap I Allah juga menegaskan 7. bahwa sehinggabeliau mengikuti millah mereka1..i. maka beliau akan tergolong orangorang yang zhalim (Al-Baqarah : 145).BahwaNabiSuka DariPernyataan Jawaban Ahli Kitab Diri Menyamakan Dengan kesukaan Jawaban dari pernyataan bahwa: "Beliau mempunyai diri dengan ahli kitab dalam hal yang tidak diuntuk menyamakan perintahkan dalam syariat. 2. 'Do.fr ai'r. hawa nafsu mereka setelahdatang aoabilabeliau memperturutkan kepada beliau ilmu. Dalam matan hadits disebutkan: "Maka beliau menjulurkan rambutnya. Nabi Tidak SukaMenyamakanDiri DenganAhli Kitab 327 ." ada bebarapa versi: Versi pertama : Itu terjadi dahulu..r':kit. kemudian Allah menghapus hukumnyi. Yakli ketika beliau menyebutkan versi Umar bin Al-Khattab Radhiollnhu pertama da beberaPa versi ijma'kaum muslimin Dalam naskah tercetak disebutkan: Kiblat. Bahkan termasuk harapan yang dibebankan terhadap ahli dzimmah: Mereka dilarang 1' menyisir rambut dengan belah tengah. Allah memberitakan tentang orang-orang vang kurang akalnya dari kalangan Yahudi dan lainnya yang menyatakan: lrir:." Oleh sebab itu. kepada kaum muslimin untuk membedakan diri dari ahli kitab. Telah diulas sebelumnya.

Diriwaya&an oleh Al-Bulhari dan Muslim. termasuk bentuk syariat. h i hb c r h a k m e n g a k u s c b a r a i pengikut Musa daripada kamu sekalian. 2.cbihtegaslagi: Bahwa Hari Asvuraa sebagaihari cli mana beliau _ melaksanakan shaurn. 4.rmrnereka.Telahdisebu&antalrijnya sebelumini.:yn 148).).(sendiri) ynng ia menghadap (Al-Baqarah : keparianya.am.) selain itu i a j u g a m e r i w a y a t k a n h a d i t s : " K r m i l c . bahwa Dia telah menjadikan syariat dan jalan hi." 1.'Beliau meniawab: "Ya. Ibnu Abbas Rndhiallahu'nthu vang meriwayatkan hadits: 'sesung_ gr.'.bab (2l)yaunloryushaamu shaum Asyuraa.l:. . T.' sctelahitu beliau memerintahkan untuk membedakan cliri dari orans_ orang Yahr"rdi dalam shar.Kalau engkau sudah melihat bulan sabit tanda masuk buian Muharram.mat. 3. Allah juga menegaskan dalam banyak ayal. n'irioyo oOuroOu* 4) shaumpadahari kesembilan. 1d.Di hari ke sembilan. Scbelumnya juga telah kita kemukakan bahwa ia juga yang teiah meriwayatkan disy"a_ riatkannya menyelisihi orang-orang yahudi. 1134ll:798. Oleh sebab itu.r. Beliau memerintahkan mereka untuk melakukannya...kib.'." 2)Ia tergolong Sahabat vang paling keras menyuruh (kaum muslimin.aku dapathidup hingga tahun drpor. llSZ .".Zgz fihi Asyuraa(Hari pelaksanaan Diriwayatkan oleh Muslim -dalam referensitercantum sebelumnya_.sh-Shiyaam. Diriwaya&an oleh Muslim dalam kitab "A.rhnyabeliau suka menyamakan diri dengan ahli kitab. Imam Muslim meriwayatkan dalam Shahih-nya dari Al_Hakam bin Al-A raj bahwa ia berkata: "Aku pernah menjumpai Ibnu Abbas. Diriwayatkanoleh Al-Bukharidan Muslim.anhu bahwa ia berkata: "Rasulullah * bersabda: gs}'h\ *6. Kala itu beliau sedang berbaring di atas sorbannya yang terbentang. Telahdisebutkantakrijnyasebelumini.iup bagi seti. Syiar. bersiap-siaplah.Jr !j . hadits No.+ "Kalaulah. membedikan diri dari orang-orang Yahudi dalarn hal shaum Asyuraa. tak lama sebclum wafat beliai.Kami lebih berhak mergaku sebagai pcngikut Musi daripada iamu sekalian.aa.. di dekat Zamz.hadits No. lalu diiringi dengan sibdunyu.tp .' Aku bertanya lagi: "Apakah demikian cara ihaum Rasulullah?." 3) Imam Muslim meriwayatkan dari Ibnu Abbas Radhiallahu .1. bershiyamlah (shaum Tasu..i-olong"beritahukan kepadaku tentang shaum Asyuraa?" Beiiau menjiwab: '. Aku bertanya kepadanya: '. lqtidha' Shirathil Mustaqim Mukhalatata Ashhabit Jahim 328 .

Dan hadits ini lemah. Beliau kemudian menjelaskan.Tapi shaumlah (juga)sebelumhnya. Shaumlahjuga sehari sebelumnya. Kemudian beliau (At-Tirmidzi) berkomentar: "Hadits Ibnu Abbas ini hadits hasan shahih. nya atau seharisesuda itu dipertegaslagi dengan apa yang diriwayatkan oleh Imam Hal 'anht bahwa ia berkata: At-Tirmidzi. hadits No."Ibnu Abi Nujaih menanggapi:"Yang dimaksudkan Ibnu Abbas setahuku tidak lain adalah: "Aku tak suka bila kalian hanya shaum satu hari saja." Sa'idbin Manshur meriwayatkandalam Sunarnya. Bedakan diri kalian dari orang-orang Yahudi."'?) riwayat ini. Ahmad dan Ishaaq. namun bedakan dirimu dari orang-orang Yahudi. ha apakah itu?)."Demikian diriwayatkan dengan shahih dari orang-orang bahwa alasannyaadalah untuk beliau. 1.bahwa ia berkata: Rasulullal-r bersabda:"shaumlah di # hari Asyuraa.bab (49) Maa Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dalam kitab laa'a Fi 'Ast1urua'." Hadits inilah yang dijadikar hujjah oleh Syafi'ie. dari Husyaim. NabiTidak SukaMenyamakan Diri DenganAhli Kitab 329 . dari Amru bin Dinar (bahwa ia) mendengarAthaa' dan bahwa 'anhuma berkata:"ShaumIbnu Abbas Radhiallahu Athaa'mendengar lah di hari kesembiian dan kesepuluh Muharram. Sebagian menyatakan: Hari kesepuluh. Imam Ahmad juga menegaskan dan Berdasarkan demikian. 7521I : 128. dari Ibnu Abi Laila. Al-Albani berkata dalaln Shahih A LTintidzi (603) l:229: "Hadits itu shahih. Sebagian berpendapat: Hari kesembilan." Para ulama berbeda pendapat tenta nB As)'uraa. dari ayahnya. Dalam riwayat Al-Atsram beliau menegasmemfatwakan bahwa dengan hari Asyura'saya berpendapat. membedakan Yahyabin Manshur menyatakan:Sufuan telah berkata kepada kami." l) At-Tirmidzi berkomentar: "Hadits ini hasan shahih.atau sehari sesudahnya.dari kakeknya: Ibnu Abbas. Takrijnya telah disebutkan sebelumnya. diri dari ahli kitab. dari Ibnu Abbas Radhiallahu "Rasulullahmemerintahkankaum muslimin untuk shaum di hari Asyuraa." Diriwayatkan oleh Ahmad. diri Bedakan knlian dengan Iah di hari ke sembilan Yahudi. yakni hari kesepuluh bulan Muharram. Bedakan dirimu Yahudi. kan: "Berkenaan 'Ash-Shiyaam".Sebelumnyajuga telah dinukil pernyataan Ibnu Abbas: "Shnum(dan kini ke sepuluh). dari Dawud bin Ali.Ayyu Yaurnin Hndza? (Riwayat-riwayat tentang Asyuraa. Padahal dari Ibnu Abbas diriwayatkan bahwa ia berkata: "Shaumlah di hari kesembilan dan kesepuluh. denganorang-orang Kami juga meriwayatkandari Fawaaid Dawud dari Amru bin Ismail bin Ulayyah bahwa ia berkata:"Merekaberkata di hadapan Ibnu Abi Nujaih bahwa Ibnu Abbas pernah berkata: "Hari Asyuraa sama dengan Hari Tasu'aa'.

. Ibnu Abbas fidak me_ nyrrkai shaum hanya di hari kesepuluh. 330 lqtidha'Shirathil Mustaqim Mukhatatata Ashhabit Jahim . Namun kemudian. Seperti syariat jihad . mengambil jizyah dan merendahkanorang-orangkafir. hal itu kemudian disyariatkan.karena pembedaandiri dari mereka itu hanya teriadi setelahajarandien ini unggul dan beradadi atasdiin yang lain. kemudian hukumnya dihapus. Konsekuensi dari pernyataan Imam Ahmad adalah: Bahwa Beliaumemakruhkanshiyam yang hanya dilakukan dihari kesepuluh. ftl1qu". Alasannya..berdasarkanhadits Ibnu Abbas: " Shaumlah hari kesembilan kesepuluh. Karena pada permulaan Isiam kaum muslimin masih lemah.Tentang bin Al-Khattab Radhiallahu disyariatkannya membedakan diri dari orang-orang kafir dan membedakan diri dari syiarsyiar serta tata cara hidup mereka adalah benar adanya. Dalam hadits itu yang dijadikan acuanoleh beliau adalah hadits Ibnu Abbas Radhialla_ hu 'anhu.TatkalaIslam teiah sempuma ajarannya." Ibnu Sirin juga berpendapat demikian. beliau meneiaskan untuk shaum dua hari (hari kesembilandan kesepuluh)." dan Beliau (Imam Ahmad) dalam riwayat Al-Maimuni dan Abul Harits menyatakan:"Barangsiapa yang ingin shaum Asyura. Di antara keteranganyang lebih mempertegaslagi: Bahwa segala . sahabatkita juga menyatakan:"Bahwa yang lebih utama adalah shaum di hari kesembilandan kesepuluh_ Iiamun bila hanya shaum di hari kesepuluhsajajuga tidak dilarang. shaum Asyuraa. Karena ketika kepada beliau dimintakan fatwa.. Beliau menjawab:"Klfa'Iaksinakan shaumdi haii kesembilan kesepuluh. hendaklah ia shaum tiga hari. di dan Harb menyatakan:"Aku pemah bertanyakepada Ahmad tentang .disyariatkan juga shaum di hari kesembilan. Berdasarkanriwayat yang masyhur.. dan belum disyariatkanuntuk membedakan diri dari mereka. hendaklah ia shaum di hari kesembilandan kesepuluh. orang-orangyahudi belum bisa dibedakandari kaum muslimin baik dalam bentuk rambut.blhkan memerintahkannya. Karenaketika itu.telah unggul di atas dien lainnya. riwayat yang berbicara tentang diperbolehkannyi bertasyab6uh dengan mereka hanya terjadi pada awal-awal rnasa hijrih saja. terbukti menurut ajaranAl-Kitab dan As-Sunnah yang telah sempuma penerapannyadi masa kekhalifahan Umar 'anhu. Hal itu dianggap beliau sebagaisunnah bagi orang yang hendak melakukan shaum Asyuraa.Kecualibila terdapat kesulitan menentukanhari di bulan itu. pakaian ataupun ciri-ciri khas mereka lairurya..

Adapun bila ia berada di Darul Islam wal hijrah negeri dimana Allah telah memuliakan agama ini. atau untuk tuiuan-tujuan kemaslahatan. menjadi tampak jelaslah hakekat kebenaran hadist-hadist Rasullah dalam persoalan ini. Karena beliaulah yang bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil dari ajaran mereka. ia tidak diperintahkan untuk membedakan diri dengan mereka dalam pcrilaiu schari-hari. sematam a t a . Dan kita sematamata hanyalah mengikuti saja. maka kita tidak diperbolehkan mengambil sedikitpun dari aiaran mereka. berdasarkan yang diajarkan Allah kepada beliau. dan menjadikan orang-orang kafir di dalamnya sebagai golongan hina serta diharuskan membayar jizyah. Maka bila terjadi persamaan. di saat itu. Nabi-lah') orang yang berhak menyamakan diri dengan mereka. atau untuk menahan bahaya dari mereka agar tak menimpa kaum muslimin. disyariatkanlah perintah membedakan diri dari mcreka. Versi ketiga: Secarakonsekuen kita menyatakan: "Pada awalnya beliau tertarik untuk menyamakan diri dengan ahli kitab dalam persoalan yang belum diajarkan dalam Islam sama sekali. maka berarti orang itu telah keluar agama Islam ini. pendapatpendapat mereka maupun perbuatan-perbuatan mereka." Namun setelah itu beliau memerintahkan untuk membedakan diri dari mereka. b e r d a s a r k a n i j m a ' k a u m m u s l i m i n y a n g s . atau untuk menyelidiki rahasia-rahasia ka agar dapat diberitahukan kepada kaum muslimin.kalau hal itu mendatangkan kemaslahatan bagi agama Islam : Untuk mcnga merejak mereka masuk Islam. atau di negeri kafir yang bukan Darul Harb. Adapun kita.Demikian juga halnya sekarangini. Karena dapat menimbulkan kemudharatan. Versi kedua: Kalaulah dikatakan bahwa syariat (menyamakan diri dengan mereka) itu belum terhapus. dan di sisi lain perbedaan dengan mereka karena perbedaan situasi dan kondisi.u d a hd a p a t k i t a ketahui secara aksiomatik dari ajaran Rasulullah ffi. Kalau ada orang menyela: "Bahwa kita dianjurkan untuk menyamakan diri dengan ahli kitab yang ada dewasa ini. Kalau seorangmuslim berada di Darul Harb.Bahkan terkadang ia dianjurkan dan bahkan juga diharuskan untuk menvamakan diri dengan mcreka dalam perilaku mereka -sesekali-. Dan kita kemudian diperintahkan untuk mengikuti petunjuk awwalun dari beliau dan petunjuk para sahabat beliats ashnbiqunal Nabi Tidak SukaMenyamakanDiri Dengan Ahli Kitab 331 .

Yang menjadi persoalan ialah bahwa kita dilarang untuk menyerupakandiri dengan mereka dalam hal yang tak diajarkan para pendahulu umat ini.kalangan Muhajirin dan Anshaar.Sepertimemutihnya rambut. Bisajadi wajib. dan lain-lain. Pasal Telah kita sebutkan dalil-dalil dari Al-Kitab. mungkin juga disunnahkan. Karena umurrrnya perbuatan-perbuatanitu memang tidak dimaksudkan oleh kaum muslimin yang melakukannya untuk meniru mereka. 332 I lotidha' Shi nthi I M ustaaim MukhalatataAshhabiJ ahim .membedakandiri dari tata cara hidup mereka adalah disyariatkan.sebagaiganti dari ajaranyang sudah terhapus atau digantikan. panjangnyakumis. Ijma. tidak diragukan lagi.tergantung situasi dan kondisi. yang kesemuanyamenunjukkan bahwa tasyabatsar-atsar buh diri dengan mereka (ahli kitab) secaragaris besar dilarang. As-Sunnah. dan qiyaz. Sebaliknya.ataupun tidak.Juga meliputi perbuatan yang dimaksudkan pelakunya untuk meniru mereka ataupun tidak.bahwa apa yang diperintahkan Sebelumnya Allah dan Rasul-Nya kepada kita untuk membedakandiri kita dari mereka adalah disyariatkan. Adapun hal yang sudah menjadi kebiasaanpara pendahulu umat ini. juga telah dijelaskan.pasti ada titik-titik perbedaanyang menjadi kekhususanagamaAllah yang sempurna. sementara setiap kali Allah memerintahkankita untuk mengerjakanajaranyang merniliki kesamaan denganajaranmereka. Demikian juga segalalarangan untuk menyamakan diri dengan mereka. Baik perbuatan itu memang dimaksudkan pelakunya untuk meniru mereka. baik dalam hal yang dikerjakanoleh ahli kitab maupun yang tidak dikerjakan maka kita tidak akan meninggalkan apa-apa yang diperintahkan Al1ah semata-matakarena orang-orang kafu itu mengerjakannya.

Di sinilah letak pembedaandiri bisa dititikberatkan Allah mensyariatkan Sebagaimana pada cara pengamalannya.iuga untuk membedakandiri dari ahli ktab.shaum Aslmraa. Namun mereka mangada-adakan (dalam agama mereka ). Bagian yang lain. mungkin berlaku dalam ibadah mahdhah.maupun kebiasaan MembedakanDiti dari AhliKitab Disyariatkan 333 . perbuatan yang tidak pernah disyariatkan kepada rnereka. Bagian yang disyariatkan dalam agama kita. Bagian yang lain. yang pernah disyariatkan kepada mereka. Corak dan ragamnya. selain hal itu juga disyariatkan kepada mereka. bahwa amal perbuatan mereka itu ada tiga bagian: 1.gkitt luga meliputi ibadah dan sekaligus adab pergaulan.Atau sepertiasal muasal syariat shalatdan shaum.Atau disyamerekajuga telah terbiasamelakuriatkan kepada kita. Allah juga memerintahkan kita untuk shalat mengenakansandal. Diri UntukMembedakan DariAhli Perintah PadaDasarnya Hal-halyang KitabDalam Disyariatkan Yang pertama:Yaitu amal perbuatanyang disyariatkandalam syariat (Islam sekarang)dan syariat umat sebelumnya. 2. narnun telah dihapus dalam ajaran Islam. Allah Tasu'aadan Asyuraa Atau sebagaimana Lepadakita shaum dan shalat berbuka shaum memerintahkankita untuk menyegerakan Maghrib hal itu dimaksudkan untuk membedakandiri kita dengan ahli kltab. tetaPi mr. Contohnya. sekarang mereka biasa melakukannYa. Hal-hal yang semacamitu banyak berlaku sehari-hari.Ahli KitabDiklasifikasikan Amal Perbuatan Bagian MenjadiTiga Perlu diketahui.. 3. mungkin juga berlaku hanya dalam adab pergaulan semata. atau kita tidak tahu apakah dahulu hal itu juga disyariatkan kepada mereka. sementara kannya. dalam ibadah. Ketiga bagian itu. semua ada sembilan macam. namun yang jelas. Demikian juga mengakhirkanwaktu sahur. untuk membedakandiri kita dari orang-orang Yahudi.

Pada dasarnya kita mempunyai persarnaan dengan mereka pada dasar-dasar syariah tetapi berbeda dalam penerapannya. sehingga berkaitan dengan kebiasaan. juga meliputi urusan ibadah dan sekaligus kebiasaan. Jelas. Larangan UntukMenyamakan Dengan Diri Mereka Dalam Hukum YangTelah Dihapus.Rasulullah ff bersabda: 6A'. Maka demikian pula halnya dengan perkara-perklra ibadah.bahwa menyamakan diri dengan mereka dalam hal itu dilarang. Dan bentuk syaqqadalahkebiasaan umat selain kita. agar tidak sama dengan kuburan orang-orang kafir. Baik itu berupa perkara yang diwajibkan kepada mereka. Driwayatkan olehAshabuAs-Sunan yang empat. Namun ternyata ajaran syariat dalam hal itu jugi beibedabeda. Demikian halnya dengan hasil penggabungan antara kedua 1.Dan haditsini shahih. sehingga berwujud ibadah.lir "Menggali kubur denganbentuk lahadadalahkebiasaan kita.F(: uii. Seperti larangan mencari rezeki di hari Sabtu. dengan alasan menjalankan ajaran agama.. kemudian secara total dihapuskan.Takhrjjnya telah disebutkansebelumnya. Demikian juga halnya dengan menghindarkan diri dari wanita (baca istri-p.. Mengenakan sandal dalam shalat."')atau shaum (selain Ramadhan-F '). lqtidha' Shirathil Mustaqim Mukhalalata Ashhabit Jahim 334 ." 1l Allah juga mensyariatkan dihadapkannya kuburan ke arah kiblat."t) ketika sedang haidh. dahulu disyariatkan kepada Musa 'Alaihissalan.Menanggalkan sandal ketika shalat. atau memakan daging binatang berkuku misalnya. kewajiban shalat (lebih dari 17 raka'atrdi. Seseorang tidak diperbolehkan melarang dirinya untuk memakan lemak. BaikBerupa Perayaan Besardan Lain-lain Hari Yang kedua: Perbuatan yang semula disyariatkan. Atau sesuatu yang diharamkan kepada mereka. adalah syariat dalam adab pergaulan sosial. padahal landasan (tata cara) penguburan.

hari besar h vang disyariatkan buat mereka. bab (.Sesunggultnya setitp kaum meniliki hari rnya. hadit. 952 lI : 445. 892. hadits 'Iedain".':ab(4)Ar-Rukhslnh Fil La'bi Alladzi Laa Ma'shiyata Fiihi Fi Ayyantil'Icd.tta ii". Bab (3) Sunndtul'Ailain Li Diriwayatkan oleh Al Bukhari dalam kita "Al-'Idainl Ahlil IsIa (Sunnah Berhari Raya Buat Umat Islam).Yakni. diperbolehkan atau digunnahkan bahkan diwajibkan beberapa kebiasaan yang bisa m'rghibur perasaan yang tidak disyariatkan di hari-hari lain. disyariatkan itu meliputi Maka terpadulah shalat.17ll : 608.Sementara fil hadits dalam kitab ini No.'?) Dalam hari-hari raya.1) ArNo. disana antara adat kebiasaanseperti memberikan kelonggaran dalam makan minum dan berpakaian diiringi dengan meninggalkan pekerjaanwajib (misal : larangan shiyam). 16 II : 207 .Sementarahadits dalam kitab ini. Sesunggr-rhnya ari besar yang ibadah yang tercakup di dalamnya." 'l Orang-orang Habasyah biasa bermain dengan tombak-tombak mereka di hari raya. 892.bentuk perbuatan tersebut (ibadah dan kebiasaan). bab (1\ AI Hiaab \Nod Diriwayatkan oleh Al Bukhari dalam kitab Dariq Ylunnl'led (Bcrmain perang-perangan dan bemyanyi di hari raya.Keduanya berkaitan dengan makanan. DiriDalam Hukum 335 Larangan Menyamakan . Dalam salah satu di antaranya dikaitkan dengan ibadah lain..hadlts No. No. Dan hari ini adalahHariRaya kita. Juga oleh Muslirn dalam kitab "Shalatul ' F Rukhshah La'bi Alladzi lia Mn'shiaLa iihi Fi AyVatril Ied.cgt " Binrknn sajn kedunnynbernyanyi ualni Abu Bnkar. DiriwayakanjugaolehMuslimdalamkitab"Shalatul'Iedain".yang tidak disyariatkan pada hari-hari lain.f . (950) II 440. i juga dikaitkan dengan ibadah penyembelihan udlhiyyah. dzikir.208. sementaraNabi H menontonnya.: 6\j . diperbolehkannyabersuka ria dengan beraneka ragam permainan yang diperbolehkan di hari raya dan lainlain. Sementara di hari raya lainrr.f s. No. sedekahatau penyembelihan her. hadits No.Lp u. Pada hari-hari raya itu juga. yakni. yakni bersedekah (zakat fitri). Oleh sebab itu Nabi fr bersabda -yakni tatkala Abu Bakar mencegah dua orang budak wanita yang bemyanyi di rumah beliau.p. (dibolehkannya bersuka ria dengan permainan yang tak mengandung unsur maksiat pada hari-hari rava). 'Al-'Iedain". dilarang untuk shaum pada dua hari raya Islarn tersebut. disyariatkan bebcrapa bentuk ibadah wajib maupun sunnah.r'an. Oleh sebab itu.

Kalaulah perbuatan-perbuatan diada-adakan itu oleh kaum musiimin sendiri jelaslebih-jelek lagi adanya. Pokok permasalahan yang lain: Bahwasegala bentukpenyerupa an-diri denganmereka.bahkanjustru dlada-adakan oleh orang_ orang kafir.Adapun hil_hal yang ielah disyariatkanuntuk kita. As-Sunnahdan iima. akan berubahmenyaji dua penyakit yang dilarang dan memilikiakibatburuk tersendiri. ireskipun pernah terjadi juga di masa kehidupan As-Salaf.seperti akan kita jeiaskandalam lembaran-lerribaoan berikut meskipunpada permulainnya hanyalah dimakruhkan. ibadahmaupun kcbiasaan yang tciah dihapuskan dalamberharirava lebih terlarangd. Karena tasyabbuh scmacam secara itu garisbesar adalah dilarang. S e h i n g g a e s i m p u l a n u k u m n y a :p e r b .kesemuanyatidak perlu untuk dibiiarakan lagi. Apabila kedua kriteria itu (tasyabbuhdan bid. sekaligusmerupakan tasyabbuhdengan orang_ orang kafir. Seluruh dalil-dalil dalam Al-Kitab.ah itu merupakan perbuatan yang dibencibaik cliharamkan ataudimakruhkan.ah secara garisbesarjuga dilarang. 336 Iqtidha' ShirathiI M ustaqi M ukhalafata hhabiI Jahim m As . Karena pembicaraankita pada dasarnya memang berkisar pada persoalanyang menjadi ciri khas mereka. OIeh karena itu menvamakandiri dengan merekmadalahterlarang. Y1"q ketiga: Persoalan-persoalan baru yang berkaitan dengan .ah.ah) terkumpul menjadi satu.Apalagi kalau persoalan tak pemah itu diajarkanNabi samasekali. dan telah dilakukan oleh para pendahulu umat ini (salaf). Masing-masingdari dua kriteria itu dilarais.ibandingkan dengan meniru me.dan bahwa bid.reka dalam hal_ha yang pada asa&hva disvariatkan.baik berkaitandengJnibadah maupun ahat kebiasaan atau keduanyamaka dianggapsebagai perkarabaru yang diada-adakandi tengah umat (Islami ini dariini termasuk bid.tsentuk_ bentuk penyerupaandiri dengan mereka itu tergolong perbuatan b i d ' a h ..yaig mereka ada-ada kan sendiri.V1aka menyamakandiri kita dcngan ahli kitab dalam syaria . Inilah pokok permasalahannya. Ini adalah yang terburuk dari'seriuanya. Menyamakandiri dengan merekajelas tindakan yan"g buruk. telah menunjukkankeburukanbicl'ah. perbuitan bid-.u a t a n " i i u a l a h k h ad perbuatanbid'ah.Meskipun tidak dilakukan oleh orang_ orang kafir. ibaclahdan adat istiadat ataupun keduanya.

Maka menyamakandiri bukan kebiasaan mereka akan menimbulkan kerusakan. maka harus kita nyatakan: Menyamakan diri dengan mereka dalam (upacara) hari-hari raya mereka juga tidak dibolehkan. ditiniau dari dua sisi: yang diulas Pertama: Tinjauan umum. hukum bid'ah adalahmakruh. Sebaliknya. atau tasyabbuh. sebagaimana yang meniru mereka. Sebagian juga. medengan Hatta.tetapi disyariatkan kepada kita untuk membedakandiri dari mereka. dan juga para pendahulu kita. ini -tak diragukanlagi.Meski tidak terhitung berbuatkerusakan. Yaitu sebagaimana itu termasuk menyamakandiri dengan ahli sebelumnya. Demikian Sekurang-kurangnya.Pasal Larangan Menyamakan Diri Dengan Mereka Dalam Hari-hari Raya Mereka Secara Mutlak pabila kaedah (keharaman) Penyerupaan diri dengan orang-orang kafir ini telah terbukti. bukan ditiru dari mereka.Bagaimana lagi halnya apabila ia menggabungkan antara keduanya (yakni hilangnya manfaat dan timbulnya kerusakan)? Sisi lain: Ditinjau dari sisi bahwa perbuatantersebuttermasuk sisi bid'ah yang diada-adakan.bahwa hal kitab dalam hal-hal yang tak termasuk ajaran agama kita.berarti telah kehilangankemasBarangsiapa lahatantersebut. sekurang-kurangnya. Misalnya menyerupakan DiridalamHalHariRaya Larangan Menyamakan 337 . dilarangnyamenyerupakan hukum tasyabbuhadalahmakruh.menunjukkan diri denganmerekadalam hal tersebut. lahatan bagi kita. kesamaandengan mereka itu terjadi secarakebetulan. meskipun ninggalkannya berarti membawa kemaslahatan. besar(dalil) dalam hal itu menunjukkankeharaman diri dengan mereka dalam hari-hari raya. Karena pembedaan diri tersebut mengandung kemastelah disinggung sebelumnya.

Takhriinya telah disebutkan sebelumnya. 2.seperti yang telah kita paparkan .sepertisabdaNabi S .4r' 4-:i ' \J . Telahditakirii sebelunuya. "Bara-ngsiapa menyerupai yang suatukoum. Diriwayatkan oleh Ahmad. bahwa persoalantersebut termasukbentuk perbuatanyang terhitung ajaran agamaatau simbol agamamerekayang batil. 1. Sepertimelepaskan sandalketikashalat.denganapabilakita mengada-adakan hal-hal yang baru yang asalnyameniru mereka.t1 -r e.tak perlu dipermasalah kan. ." Konsekuensihadits tersebut: "Diharamkan menyerupai merek secara mutlak!" Demikian juga halnya sabda beliau: '. Hari-hari raya. Jugaakan jelas baginya perbedaanantara apabila kita tetap pada kebiasaankita. Barangsiapa yang meneliti dalil-dalil yang kita ungkapkan sebe_ lumnya secara umum.akan jelas baginya bahwa permasalahan tersebut(meniru merekadalam hari-hari raya) termasuk persoalanyang dikupas oleh sebagianbesar dalil-dalil itu. dan hadits ini shahih. t/ .ia aknntermasuk golonga mereka. . termasuk (penerapan) jalan hidup mereki.o.e "Bedakan kalian dari orang-orang diri musyri. Dan banyak lagi dalil-dalil yang lainnya.ijma' maupJn qiyas. hal.'. yang menyerupai kebiasaan mereka. }Jttra. lqtidha'ShinthilMustaqimMukhatafataAshhabitJahim 338 . Semuaitu diharamkan. "'4) P."2l Dan dalil-dalil yang semisalnya.89 (bukuasli).k.baik sengajaataupun tidak.a. \ '. Lain halnya kalau tidak termasukkekhususan-kekhususan ataupun simbol-simbolmereka. Sebagaimana juga mengenakannya diperbolehkan. baik berupanash. Diriwayatkan oleh Al-Bukharidan Muslim. tak ada hal-hal baru yang kita lakukan. Dan akan jelasjuga baginya.tr o t" . dalil-dalilyang diambil dari Al-Kitab dan As-sunnahtentangkehara man mengikuti jalan orang-orang yang dimurkai dan orang-orang yang_sesat.

' Selanjuhya akan diterjemahkan demikian-P'"'.d a l i ld a r i A l . berkenaandengan firman Allah: t:|i ti.-r. yaknipersaksian dusta. mercknlalui (saja)dengan mcrtjagakchortnntarL dtrinya. Sebenarnya penerjemahan seperti ini berbeda dengan pemahaman Ibnu'laimivvah terhadap avat itu sendiri. "1i Ivr.effct.-\:iy--l:9\17r:4 ut!.o r n n g ) a n g m e n g c r j a k a n y perbuatan-perbuntan yang tidnk lterlaednh.' Artinva adalah: Menghadiri Sya'naniia (Hari besar yang diperingati oleh orang kristen dalam rangka mengenangkembali masuknya Al-Masih (lsa) ke Baitul Maqdis-P'ft) Demikian juga diceritakan dari Mujahid bahwa ia mcnyatakan: "Artinya: (Tidak menghadiri) harihari raya orang-orang musyrik. Llhat jrga Zadul Masir VI : 109 bi la periu. Dalil Diharamkannya lkut dalam Hari Faya Mereka 339 ..'ei.K i t a b ( A l .Dalil-dalil Tentang Diharamkannya lkut Bersama Mereka Hari-hari Di RayaMereka Tinjauan kedua: Khusus bcrkaitan dengan perayaan hari. (Al-Furqaan : 72) Abu Bakar Al-Khallaal meriwayatkan dalam Al-/amiej dengan sanadnya sendiri dari Muhammad bin Sirin.." V:. mcnurut kaca mata AI-Kitab.hari bcsar itu sendiri. adalah berdasarkan ponafsiran bcberapa orang Tabi'ien mengenai firman Allah: 4.t3l. meiainkan: "Menyaksikan kepalsuan/ kedustaan/ kemaksiatan.. As-Sunnah.Q u r ' a n ) y a n g M e l a r a n g K i t a U n t u k l k u t Serta Dalam Hari-hari Raya Mereka Adapun menurut Al-Qur'an.. Karena yang benar menurut beliau." Demikian juga dari Rabie' bin Anas.\ :J"rrij " Dan orang-oran yang tirlnk ntenyaksiknn g kepnlsuan/kedustaan. bahwa ia berkata: "Ariinya: Demikianlah dalam terjemahan Depag.. D a l i l . Iima' maupun Qiyaas. Lihat beberapa pernyataan berikut dari para ulama yakni dai kitab Ad-Dutntl Man tsu u I' V | : 80 ..iutlt] "Dan ornng-orang ynnr tidak tnentbr:riknn ptersaksinrt palsu 1) dan a p a b i l n r n e r e k ab e r t c m u d e n g a n ( o r n n g . bukan memberikan persaksian palsu.

bahwa ia menyatakan:"Artinva: "(Tidak melakukan) permainan yang biasa mereka lakukan di masa jahiliyyah.tjt. tidak ber. atau pernyataan sebagian mereka adalah larangan terhadap tempat digelarnya kemaksiatan. diriwayatkan juga dari Ikrimah. r kb e r b . agar si pendengar dapat memahami jenis (sesuatu)yang dimaksud. beliau merirvavatkan dari Athaa' bin Yasaarbahwa ia berkata: Umar berkata: " []erlntilnh)ntilah kalinn tarhadap bahasa orang-ornngnon Arab.Atau dengan tujuan. "lra g-ornng yang tidak nrcnyaksikan kepalsuan /kcdustaan. Thabati XIX | 57." adalah mcrcka yang tidak i k u t b e r s a m a a u m m u r y r i k i n d .'Zadul Masil' VI : 109.r: "oran. dari Juwaibir.." Senada dengan itu.ansanadnya sehubungan dengan "syarat-syaratyang dibebankan terhadap Ahli Dzimmah" dari Adh-Dhahhak. d a r i A m r u b i n Murrah. r r rd c n g a n . Masih dcngan sanadnya. bahwa arti. dari Adh-Dhahhak bahwa makna ayat yang artiny. Dan jangnnsampaikalinn nrcnenrui orarg-ornng musyrik Ttnda hari-lnri rntltt merekadi tatlllnt-tctnpnt i b a d a hm e r e k a . menilik kcbutuhan pendengarnya (pelajar). " Pernyataan para Tabi'ien bahwa maksud avat tersebut adalah larangan (menghadiri) hari-hari raya orang-orang kafir. Scbagian mcreka mcnvcbutkan salah satu bentuk dari sesuatuyang dimaksud." Abu Syaikh Al-Ashbahani meriwayatkan denp. Seperti Lihat Ad-Dutntl Mantsur VI : U0 dan ."adalah: Mereka yang tidak melontarkan kata-kata syirik. atau pendapat sebagian yang lain bahwa yang dimaksud adalah nyanyian. Y. tentangan dengan pernyataan sebagianmereka r)bahwa yang dimaksud dengan larangan terhadap pcrbuatan syirik atau berhala di masa jahiliyyah.) yn.. r n t i d . 340 lqtidha' Shirathil MustaqimMukhalatataAshhabil Jahim . mereka yang tidak menghadiri hari-hari besar kaum musyrikin. k l ." Al-Qadhi Abu Ya'la berkata: "Avat itr-rberbicara tentang larangan untuk menghadiri hari-hari raya oranfl-orang musyrik. Karena kebiasaanulama As-Salaf dalam cara pcnafsiran mcreka mcmang demikian. k r Masih dengan sanadnva juga.(Tidak menghadiri) hari-hari raya orang-orang musyrik. Firman Allah {'. B e l i a u j u g a m e r i l r . 1.t j'1". r .q-ornng yatlg tidak ntentlaksiknn " kepalsuan/ kcdustaarr. ' a y a t k a nd e n g a n s a n a d n y a .rl.juga lat'sirAth.g artrnya: "Mcreka ynttg tidak trenynksiknn kepnlsrnn/ke du-<tnttn.

rnr kir. Pendapat (terakhir) ini pcrlu cli tcliti lagi.ji -hii ) t! i-:-JJt "Ornngyang bcrpurn-pura mernsa ptas.ln orang non Arab: Khr-rbz (roti) itu ap."." Orang Arab biasa mcngucapkan: "Aku menyaksikan begini.153.!u Anit Ta. "Aku turut mcnghaclirinya. r t ar o t i t a w a r . apa yang disabdakan Nabi: r r i i. (8) Al Khutbntu hd'rlnl Al-FIafizh (lbnu H ajar) menyatakan dalam Fathul BariYl 224: Dikeluarkanoleh Abdurrazzaaq dengan sanad yang shahih.r:"lni dia khubz (roti).5219IX : 317. " bukan: "Dan orang-orang yang tidak mcmbcrikan pcrsaksian (menjadi saksi ) dengan kepalsuan. dari l hariq bin Svihaab. r t e r n \ ' ." pakaian '1.bab (35)An Nah.o r a n gv a n g t i d a k m c n y a k s i k a n k c p a l s l r a n / k c c l t r s i a a n . diberikan kepada saksi pepcrangan. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam kitab "Al-'ledain". artinya.+. Aclapun ungkapan: "Saya mempersaksikan vang dcmikian.karena asal kata "Az Zuur" (palsu/dusta) adalah: Sesuatu yang direkayasa dan d i p e r i n d a h .r? \." artinya: "Saya membcritakan de'mikian.' ' misalnya pertanya... Karena firman Allah: " D a n o r a n g . fladits No 962 tl:.ltu disebutkan dalam ceritanyaDiriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam kitab 'An-Nikaah". yakni roti tawar tcrscbrrt." Untuk mengisyaratkan "jcnis" sesnatunya.bab 'led." St'perti 'lecl bersama vang dikatakan lbnu Abbas: "Aku pcrnah mcnvaksikan " Rasulullah € (artinva: aku pernah menghadiri "a'r". derrgart sesuatu ynng tnk diberikan kcpadarrya. tt Demikian juga yang dikatakan olch Umar: "Chanimah/harta rampasan perang.bahwa Umar . Namun sebagian ulama ada juga yang berpendapat b.r." Alasan penafsiran para Tabi'ien yang demikian itr.r banyak terdapat dalam ungkapan mereka.Juta oleh Muslirr dal.rb 'Al-Libaas".rng d i t u n j u k k a n c l i h a d a p a n n v . Bukan scketlar mcmahami "clzat"rofi. (artinva: diberikan kcpada yang hadir dalam pepcrangan d'n")") Yang semacam itr. s e h i n p i g an a m p a k t i d a k s e b a g a i m a n a h a k i k a t y a n g sesungguhnya.bab (106)Al-Mutnsrlabbi' Bivn LaxtYannl(orang yang merasapuns dengan seslratuvang tidak dimilikin)'a).uiir Fil Libaas\Na Chairili (Larangan memalsukan pakaian dan lain- Dalil Diharamkannya lkutdalam Hari Raya Mereka 341 .'J -. s a m b i l d i k a t a k a n kcpadany.rhwa varrg r d d i m a k s u d a d a l a h : l ' e r s a k s i a np a l s r . Di antara contohnya. pernah menulis surat kepada Amnrar: Bahwn harta rampasanpcrang itu hanya diberikan kepada orang yang ikut dalam peperan2.an. hadits No.. d a l a m a r t i : P e r s a k s i a n u s t a . bngnikan ortrnt yans mengcnakan dun Tternah 3l palsu.

" Yakni kalimat yang bermakna haramnya istri bagi suami seperti haramnya ibunya baginya) "Datt scsrntggtLhnyl mcrekn nggrrft-str h ntctrgucnpkan sri n. hanya akan berakhir dcngan kcpedihan. yakni mcnambahnva dengan praktck yang tak lain adalahpraktek kepalsuan.ggrr srLntu 342 lqtidha'shircthil Mustaqim Mukhalatata Ashhabit Jahim . vang tidak mengandung manfaat apapun dalam agama.Sebabnya. m a s i h p e r l u clilakukan pcnclitian. schingga mcnjadi sesuatu yang palsu. Di antaranya. maka bagaimana lagi (hukr-rm)orang vang menyctujui sesuatu yang lebih dari itu. Apabila Allah telah mcmuji (orang) yang sekcdar tidak menyaksikan atau tidak rnenghatlirinva untuk mendengarkan atau melihatnya. Ini saja sudah cukup menjadi dalil untuk tidak menghadiri hari-hari raya mereka. Jadi orang vang mempersaksikandengan kedustaan. Orang yang menampakkan kebaikarrdirinya untuk satr-r yang samat atau untuk memuaskan hal nawa nalsunya. Oleh sebab itr: para ulama As Salaf kadang-kadang mcnafsirkan untkapan itu clcngan. s e m c n t a r am e n g h a d i r i n y a s e b a g a i k o n s c k u e n s i -b i s a j u g a b c r a r t i d i l a r a n g . telah tergabung di dalamnya hal-hal yang syubhat. pemuasan nafsu syahwat dan kcbatilan.s e b a { : a ik o n s e k u c n s i . Menghadirinya bcrarti menyaksikannva. k a r c n a i \ l l a h m e n y c b u t n v a d e n g a n k c p a l s u a n . Jadi m e n i n g g a l k a n n v a .meskipun tidak membahayakan orang lain.A d a p u n p e n e t a p a n k e h a r a m a n n y a b e r c l a s a r k a na y a t i n i s a j a . sudah mengandung pujian dan sanjungan bagi mercka (yang tak melakukannya). Padahal Allah telah mengecam orang yang bcrkata dengan kepalsuan (dusta).b e r a r t i d i a n j r .adalah orang y a n g m e n a m p a k k a n u c a p a n y a n g b e r t e n t a n g a nd c n g a n a p a y a n g ada di hatinv.k.r.r r k a n . Adapun hari-hari raya kaun musyrikin. Sementaradalifdalil tentang keharamannya mempunvai banvak versi. karcna AIlah menamakannya dengan kcpalsuan.rtan sementara vang didapat di dalamnya. bukan sckcdarrnenyaksikannya saja? Semata-matitberpijak kcpada ayat ini saja. Yakni dalam firman-Nya tentang oranir-orang vang mendhiharistrinya (vang mengatakan kepada istrinya: "Kamu cli sisiku seperti punggung ibuku. Kcnikm. dan juga segala kepalsuan mereka yang lainnya..rrcna ia menampakkan dan membesar-bcsarkansesuatu yang bukan miliknya.

Karena orang orang yang dijelaskan kepribadiannya di dalam surat tersebut adalah mereka yang telah mencapai derajat kesempurnaan hakekat dan sebasaimana dalam firman Allah: III lain). s e m c n t a r a meninggalkannya dinilai lebih utama." (Al-Hajl : 30) lterkntann-perkntnnn Ada juga y." (Al-Furqaan : 63) Allah menjadikan orang-orang yang memiliki sifat-sifat tersebut di atas sebagai hamba-hamba Allah Yang Maha Rahman.'}i y "t-t Dalil Diharamkannya lkut dalam Hari Baya Mereka 343 ." (Al-Mujaadalah : 2) pcrkatnan Demikian juga Allah berfirman: | {. Karena mereka tidak suka menghacliri pada dasarnva mereka majclis majelis yang tak berguna. [r.:o. di sampir. Karena ada pendapat yang menyatakan bahwa ada beberapa sifat yang tercantum di dalam Surat Al Furqan tersebut yang tidak wajib untuk dimiliki oleh setiap muslim.rng berpenclapat.ing menyatakan. K a r c n a k a l a u p c r b u a t a r r n y ad i b o l c h k a n . Padahal menjadi hamba bagi Yang Maha Ilahman (Allah) adalah wajib. Ada juga ulama v.43 jt$ . itu orang yang sckedar menunjrrkkan bahlva perbuatan itu dilarang dan merupakan aib di s i s i A l l a h . maka sekcdar mcninggalkannya atau ticlak menyaksikanrrya tak perlr-rmendapat banyak pujian.haditsNo.rkaberbuat kebatilan. c]. 21129 : 1681.yang nlun1kardan dusta. Allah berfirman: [rr:.' "Ddn hambn-hantba yang baik rlnri Rabb Ynng Maha Penyayangitu (itlnh) orang-ornngyang btjalan di ntas bunti dcngan rendah hati.rhkepada pelakr-rnva. Karena mcnyaksikan hal hal mubah yang tidak bermanfaat atau tidak menyaksikannya.. Pendapat ini perlu diteliti lagi. :i}i j :' \. Maka kepribadian yang tercantum di dalam surat tersebut juga wajib dimiliki.rg tidak sr.ulr] Q. kurang mcmbarva pengarr.pj{ 4 .:}i \rtt\3 y " Makn jaultilnh olehntu L'arhnln-L'crln rlnttg najis itu dan jauhilnh In yant dustn. bahwa kata-kata dusta itu lebih Karena kalau Allah memr.rr 9.t o. bahwa clalam ayat itu ada pujian vang bernilai tinggi.. "& lrii 0.rji berbahaya dibandingkan perbr-ratannya. tidak menyaksikannya (kata-katadusta).

176Ill :3'10.bunyinya: kamu siapa orang yang muflis (pailit) itu..H a d i t s ."Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari dan N{uslim tapi dengan llfazh llin. ."l Atau sabdanva: trJiijr o'.1-Bir4sementarahadits dalambuku adalah No." Mereka (para Sahabat) menjarvab: "Orang muflis menurut knmi adalah oranEl yang tak punvn dirham dan dinar (vang tidak mempunvai uang). . b e r g e t n r l a h a t i m e r e k a . Tetapi orang miskin adalah orang yang tak punva harta tapi dia memelihara harga dirinva. atau orang yang tak suka meminta dengan mernaksa.u u "Tohtkoh knnru. yang artinva: "Ornng rrriskinltttknnlah orang Vmtg tnk nmrtptt rttcndapat sntu dun l kerntmtksnan. 3.:9. ."Sesungguhnya ornn{-orangyant (betul-betul) berinnn adalahmereka y a n g a p a b i l ad i s e b u t n a r n aA l l a h . ." (Faathir : 28) Seperti juga dalam hadits. . (106). . (60).rn oleh Muslimdalam kitab.shaum dan z a k a t n v a . Driwayatk.rh orang vang tak bisa makan sekali dua kali. "A l .t'i 6-lar. .-.4. Beliaubersabda: "Sesungguhnvaorrng yang betul betul pailit adalah orang vang di Hari Kiamat nanti datang merghadap A1)ah'fa'alamembawa nilai ibadah shalat. .t. berhttrgn) tak " )) it tt? Atau sabdanya: trJaiJto?U v "Tahukah kamu siapnorangya g (betul-betul) mentilikiitu tnk " 3) (mandul)? 1. " ( A 1 h Anfaal :2) Dcmikian juga firman Nya: t. i. bunyinya: "Siapakah orang yang dianggap tak berketurr. hadits No.Sementarahadits dalam buku 'Tahukah ini adalah No. .rut rO'"r}ajii { ". 344 lqtidha' Shirathil MustaqimMukhalafata AshhabilJahim .y "Sesungguhnyayang takut (bcrtakwn) kepadaAIIah hanyalnh para arna.uran di antara 2. . . siapa orang ynnr Ltetul-bctul nnflis (1tnilit.bunvinya: "Orang miskin bukanl. . Diriwayatkan oleh Muslim dalam kttab "AI-Birr/'. . .n. Diri\^'ayatkan oleh Al-Bukhari dala n kttab "Az-Zakaat'i bab (53) tentang lirnran Allah: 'Mereka yang tidak meminla kepada manusin dengan pal$a.

0:" Shahih. Dirjwayatkan oleh Abu Dawud dalat^kitab "Ash-Shalah". Dalilyang MelarangMenghadiriHari RayaMereka 345 . 235." 'Iedain".Sanadhadits ini berdasarkan Dasaryang dijadikanpijakan:dua hari raya itu tidak mendapat kamu sekalian?" Kani menjawab: "Yaitu orang yang tidak dianugerahi anak. atau dimakruhkannya atau dianjurkannya atau untuk meninggalkan perbuatan terscbut. atau karena dengan itu mereka mengakui jerih payah darr hal-hal yang berm a s l a h a tu n t u k d u n i a m e r c k a . Diriwayatkanjuga oleh Ahmad dan Muslim. dari Humcid." Maka Rasulullah ff menanggapi:"Sesungguhnva itu yakni Hari untuk kalian hari yang lebih baik dari menggantikan Iedul Fithri dan Iedul Adhhaa-"') Diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan lafazh demikian. Karena sebagianorang beranggapan bahwa perbuatan vang memiliki kcsamaan dengan mcrcka adalah dianjurkan.Musa kepada kami. Ahmad juga meriwayatkannyadalar III : 103 . Namun baik ayai-ayat di atas yang menunjukkan haramnya.Dan banyak lagi contohnya. kami biasabermain-mainpada dua hari Allah tclah itu. Karena tujuan sesungguhnya adalah: Menjelaskan anjuran untuk tidak mcnyamakan diri dengan mereka." 1.mereka(orang-orang Rasulullah H (bersuka mcmiliki dua hari yang merekajadikanuntuk bermain-main ria). BerupaHaditsyang Melarang Dalil-dalil Hari-hari RayaMereka UntukMenghadiri Adapun dalil-dalil dari As-Sunnah: ' a n h u r n e r i w a y a t k a n" K e t i k a : Anas bin Malik Radhlallnhu Madinah) telah tiba di Madinah. Al-Albani berkomentar dalarn Shahih Abi Dawud (1004) III : 21. Alasannt'a.180. Juga oleh An-Nasaa'i dalam kitab Al-Musnad mukaddirnahnya III : 179 . tujuannya tetap sama. Beliaubertanya:"Ada apa dengandua hari ini?" Merekamenjawab: "Di masajahiliyyah. dari Anas. adalah karena akan memrrdahkan berbagai urusan. 250. persyaratan An-Nasaa'i.pada hadits No. K a l a u a n i u r a n u n t u k t i d a k m e n y a makan diri dengan mereka telah dipahami. Hammadtelahberkatakepada bin Ismailtelahbcrbicara kami. itulah tujuan sesungguhnva. 1134 I : 295.bab "Shalatul 'Al-'redain".

janun knnru menukar ynng bnik dengan ynng bwuk . Istiiah ini (pengganti dan yang diganti) tidak akan dip.l .2E70 :200 -2201. pohon Ats[ dnn sedikit dnri pohon Sidr." (Al-Kahfi : 50) Allah juga berfirman: "dan Kami gnntt kedunkelnurnrcrekn dengan dua kebunynng ditumbuhi (pohon-pohott) rlnng berltuahpahit.- '"i):i i.' t .':'ii b ' ." \l 1.. 't)..'\-'. Lihat Shahih A|-Bukharidalamkitab 'Al-Janaaiz".t ... . ) -! rl."(Al Baqarah : 59) Dnn firman-Nyn Ta'ala : "... atauke Naar).. Scbagaimana Allah berfirman: -. !:'. adalah hadits tentang orang yang telah dikubur: "Dikntakan kepadanya oleh nalatkat: "Lihntlah tempat tinggal kamtL ke dnlarnNanr..rtu.. dJ. Bahkan beliau tidak membiarkan mereka bersuka ria di kedua hari itu sebagaimana biasa.-_r. .6\ Dart firrnn Allah Tn'ala: "Lalu orttng-orang yang zlnlim nrcngganti ( ) p e r i n t n h d e r 4 q a n n t e n g e r j a k a n y a n g t i d n k d i p e r i n t n h k a nk e p a d a merekn. 1338 : 205.-2." Surtcntara kepada ymg lah diL. lll bab (85)daiam riwayattentangsiksakubut haditsNo. "Ahwaalul lqtidha' Shirathil Mustaqim Mukhalatata Ashhabil Jahim 346 .. ir-e iSJ -.ntakan: m a s u kk e d a l a t r l a n n a h . Muslim dalam kitab 'A|-/annah".i.bab (17)'Attlht Maq'adil JL\ga Maryit Minal lannatiAwtl Nrlari Alaihi(Diperlihatkannya tempatkembaiisi mayat.i . Mengganti sesuatu dengan sesuatu yang Iain.. i)t. IV ke Jannah Lihatj:ugakjtab. scdangnrcreka ndaLah rntstLlnnu.Allah tclah menggantikan ltuatnrusebuahtentpatynng "Urungkan Icbihbaikdi lnnnalt.--1. A I I n h t c l a h n t c n g g a n t i k n n u a t m u d e n g a n b tempat di Naar.!t'.8rJ [.rkai kccuali harus dengan meniadakan penggabungan kedr-ranya.' .t r L T n a n n y n s e b a s n i d u pentimpinselnirtdnri1tndn Ku... J^.. Namun beliau m e n y a t a k a n :B a h w a A l l a h t e l a h m c n g g . " (Sabaa' : 1.pengabsahan dari Rasulullah H.alkansesuatuvang sudah diganti... r n t ik e d u a n y a d e n g a n d u a hari lain yang lebih baik.{<]l{fFl " P n t u t k a h k a n t r Lt r c n g a r t t l t i l i n d a n t u r u t n n .:-.. berarti meningp.. Karena antara pengganti dan yang diganti tak mungkin bers.bab (67) "Al-Matyit yasma'u Suhqan Na'li" (Mayat dapat mendengarsuara terompah -para pengubumya-) haditsNo.233. '1374lll:232.Annt (Alloh) Ltngiorans-ornng vang buruklnh iblis itu se[tngniTtengganti zholim.haditsrr-o." (An Nisa : 2) Di antara dalilnya lagi.-..

Terutama karena sabda beliau: "Dengandua hari yang lebihbaik." berarti bahwa dua hari itu adalah pengganti dari dua hari dalam kebiasaan mereka.Demikianjuga halnya pertanyaan Umar d. karya Al-llafizh lbnu Rajab Rnhinnhulloll. dengan penelitian kami.. kcpada Lubaid (se"Bagaimana soal syairmu sckarang?" menjawab: Ia orang penyair): "Allah telah menggantinya denganyang lebih baik: Surat Al-Baqarah cl.j dll AJJ.75." Konsekuensinya.." demikian juga sabda : "Sesungguhnya AIIah telahntenggnntiuntuk kalian dua hari Nabi H lain yang lebih bsik. dua hari raya Islam itu tetap akan mereka amalkan. mereka biasa bersuka ria pada masa jahiliyyah." keduanya menunjukkan bahwa Anas mengerti Allah telahntenggnnti untuk sabda beliau di atas.. : AJapunsabda I .yaitu: "Sesungguhnyn knlian. pagi dan sore. Karena kalau tidak dilarang. bahwa beliau melarang mereka merayakan kedua hari itu dan agar diganti dcngan dua hari raya Islam. Al-Hadits." Hal yang lain adalah. Keduanya tidak lagi bcrbckas Qubuur Wa Ahwaalu Ahliha llan Nusyuur"(Keadaan kubur dan penghLrninl a hingga hari kiamat). keduanya (yang diganti dcngan penggantinya) tak bisa digabungkan.. r h i l i y y a ht e r s e b u t .. Adapun ucapan Anas: "Mereka memiliki dua hari di masa jahiliyyah yalg mereka gunakan untuk bersuka ria.. disebutkannya penggantinya tadi tidaklah pada tempatnya...." AIi semacam masih banyak lagi. ha]." hal itu menunjukkan." Mengharuskan kita mengganti kebiasaan di masa jahilyyah itu dengan apa yang disyariatkan Allah.. Beliau bersabda:"Bukan itu yanS dimaksud " dengan orang tak berketurunan. mercka menjawab: "Dalam dua hari raya itu. 73 .an Imrasn. Disempumakan supavapembaca tidak bingung. Karena pada dasarnya." yakni tatkala beliau menanyakan kepada mere ka tentang dua hari dalam kebiasaanmereka itu.rl \J9 " Sesungguhnyn Allah telnh nenggantinya untuk kalian dengan dua hari yang lebih baik. itu Ungkapan-ungkapan beliau$. kalaupun bukan dimaksudkan untuk m c n g g a n t i d u a h a r i d i m a s a j . bab kelima: Diperlihatkannva Jannah dan Naar kepada para penghuni kubur. karena kedua hari dalam masa jahiliyyah itu sudah terkubur dalam ajaran Islam. Demikian juga sabda beliau: "Sesungguhnya Allah telah mengganti untuk kalian. Dalil yang Melarang Menghadiri Hari Raya Mereka 347 .

adalah suatu hal yang dilarang keras terscbut. 1.di masa kehidupan Rasulullah ff.". "Syu'aib bin Ishaaq telah berkata kepada kami. itu jelas. Kalaulah mereka tidak dilararrg untuk bersuka ria merayakan kedua hari iiu dan yang sejenisnya. dari Al-Ar-rzaa'i.. Budaya itu hanya akan kembali di akhir kehidupan dunia. paling tidak sama kerasnya dengan larangan merayakan hari raya jahiliyyah.rt sebagaimanabiasa. karena hal itu dapat dibuktikan bahwa beliau benar-benar telah mclarangnya sccara kcras. niscava budaya itu akan saja berlaku di tengah-tengah mereka. Lain halnya dengan budaya jahiliyyah. seringkali para pemimpin dan para raja kesulitan ur.rtukmcngalihkan kebiasaan rakyatnya merayakan adat istiadat tertentu pada hari-hari raya mereka.Karena kejahatan yang kuat pendorongnya. rp e r n a h m c r e k a l a k u k a n . akan lebih ditakuti 1)orang banyak dibanding dengan kejahatan yang tidak mcmiliki pcndorong yang kuat. Karena yang dimaksud dcngan haram.. cenderung mendambakan satu hari yang mereka jadikan hari raya untuk bermain pcrang-pcrangan dan bersuka ria.rkbahkan banyak orang.akan lebiir rnenye)isihi. tak ada lagi kesamaran.Yahya bin Katsir Dalam naskah cetakan sebeiumnya tercantum: ". Sesungguhnya dua hari raya itr-1. Dan sctiap larangan yang keras dari beliau tentu menunjukkan kcpada kcharaman. semoga yang benar adalah vang kami tetapkan.Karena umat Islam tclah dilarang untuk meniru Yahudi dan Nashrani. Hadits kedua: Diriwavatkan oleh Abu Dawud. 348 lqtidha'ShirathilMustaqimMukhalafataAshhabilJahim . ini jelas. Apalagi tabiat para wanita dan anak-an. Dan Rasulullah S telah mengabarkan bahwa kelak mereka akan melakukanya. tatkala jiwa kaum mukminin telah diangkat oleh Allah secara umum. Kalau bukan karena adanya larangan yang keras dari Rasulullah ff. j e l a s l c b i h k e r a s kcharamannya dibandingkan dengan hari-hari raya jahiliyyah yang tidak kita akui keabsahannya.Karena budaya dan adat kebiasaan itu hanya dapat dirubah oleh sesuatu yang merubahnya. Itulah tujuan pembahaHal-hal yang dilarang dari hari-hari rava orang-orang ahli kitab y a n g k i t a a k u i d a h u l r . Kalaupun larangan meniru orang-orang ahli kitab itu tidak Icbih keras keharamannya. Karena dorongan jiwa mereka untuk merayakannya sudah amat kuat serta hasrat mayoritas mercka dalam menetapkannya sebagai hari raya. Oleh karena itu. mereka akan tetap melakukan kebiasaantcrscbr. bila kembali dirayakan manusia dengan cara apapun -seandainya diberi keringanan untuk itu-tentu akan terjadi persinggungan antara pelaksanaannya dengan larangan tersebut. j"ga pada masa Al-Khulafa ArRasyidin.

beliau berkata: "Scorang lelaki di masa Rasulullah ff pernah bernadzar untuk menyembelih seekorunta di Buwaanah.l-rdl . Sanad-sanadhadits ini juga berdasarkan pers. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam kitab 'AI-Aiman Wan Nuduut/'. Abu Kilaabah telah berkata kepada kami. Wadhdhaah Al-Yaman (seorang penyair) pernah melantunkan: tsv -. tak ada yaitu. pernyataan para perawinya: Dari fulan. 'an'anah-nya('atanah Sanadnya bersambung. hadits No.239.telah berkata kepada kami. Tsabit bin Adh-Dhahhaaq telah berkata kepada kami." Keteranganhal ini sebagaidasar pengambilandalil nanti akan dikembalikan. €tt') ." Maka beliau bcrsabda: "Laksannknn nadzarnut. Sarahbinti Miqsam telah berkatakepadakami bahwa ia pernahmendengarMaimunah binti Kardam berkata:"Aku pernah pergi keluar. Para perawinya seluruhnya terpercaya lagi masyhur.sJf ? v {i r tJ:i. Dalil yang MelarangMenghadiriHari RayaMereka 349 .3314lll : 238 ." Sementara dalam "A1-Ishahabah" AlHafizh berkata: " : "Al-Bukhari dan Ibnu Sakan serta Ibnu Hibban menvatakan: "la seorang Sahabat nabi.t5tJj. " Shahih. Buwanah." Ahmad rneriwayatkan dari jalur Maimunah brnti Kardam. rr. dari fulan dan seterusnya r""t). Abdullah bin Yazid bin Miqsam Ats-Tsaqafi-salahseorangpenduduk Thaif-. dari aydrnya. dengan mcndhomahkan huruf ba'adalah nama tempat di kota dekat Makkah. Yazid bin Harun telah berkata kepada karni. Abu Dawud dalam Sunan-nyarnenyatakan: "Al-Hasanbin Ali telah berkata kepada kami." Beliau bertanya lagi: "Apakah ada hari raya jahililyah yang dirayakan di sana?"Mereka menjawab: "Tidak.I4 \i "Amboi alangkah indahnya dua pokok kurnaku di lembah Bttwanah. Maka Rasr-rlullah bertanya: S "Apakah di sana terdapat salah satu berhala jahiliyvah yang disembah?" Para Sahabatrnenjawab: "Tidak. ntnu dalam hal yang tidnk dimiliki Boni Adam." Adz-Dzhahabi dalam -lajricdu Asmaish Shahabah" menvatakan: "Kardam bin Sufyan Ats-Tsaqafiditiwayatkan haditsnva oleh Maimunah anak perempuannva. bahwa ia pemah bertanya kepada Rasulullah ff tentang 2. Ai-Albani berkomentar dalam "Shahih Abi Da wud" (2834) ll :637." t) Asal mula hadits ini terdapat datam Shahih AI-Bukhazdan Muslim.) untuk menunar1.rtan Al-Bukhari dan Muslirn.bab (21) Maa Yu'mltu bihi Mina Wafaa'Bin Nadzar (nadzar yang diperintahkan untuk ditunaikan). juga oleh Abdullah bin Amru bin Ash. bila para penjagatelahterlelapmakakeduanyn akanhLpetik.telahmemberitakan kepadakami.Ses rrrrSjrillnr/n seseorang tidak diperbolehkanmelaksanaknn nndznr dalam bermaksiat kepada Allah.

tunaikanlah nadzarmu-" Dikeluarkan juga oleh Ibnu Abi Syaibah melaluijalur yang sama.. dari Amru bin Syu'aib. dari ayahnya dengan lafazh mirip.kan ibadah haji bersama ayahku di waktu Rasulullah ff menunaikan haji (pada waktu itu aku melihat Rasulullah *) dan aku saksikan sendiri orang banyak berkata: "ltu Rasulullah ff !". Abdul Hamid bin Ja'far telah berkata kepada kami. 1) Abu Dawud menyatakan: Muhammad bin Basysyaar telah berkata kepada kami. Maka ayahku berdiri dan memasang pendengarannya. si ayah berkata: "Dahulu aku pernah bemadzar. (Maimunah) meneruskan: "Beliau membiarkan saia. Abu Bakar Al-Hanafi telah berkata kepada kami. tapi lebih ringkas sedikit.. katanya. Kuiringi terus beliau dengan pandangan mataku."dst. aku akan menyembelih beberapa ekor kambing di depan Buwaanah(lokasi dekat mata air). ayahnya pernah berjumpa dengan Nabi -kala itu Maimunah sedang diboncengkan dengan kendaraan-. laksanakanlah nadzarmu. kalau aku mempunyai anak lelaki. hadits No.." Beliau bersabda: "Kalau begitu. Maka iapun menunaikan nadzarnya." Ayahku lalu mendapatkan apa yang dikehendakinya. ribut sekali suara kakinya. lima puluh ekor." Beliau bersabda: "Kalau begitu." Lalu ia melanjutkan: "Sesungguhnya Ibuku ini bernadzar untuk berjalan kaki ke sana. (3314) III:237. dari Maimunah binti Kardam bin Sufyan. Sesungguhnya aku telah bernadzar." 350 lqtidha' shirathilMustaqimMukhalalataAshhabilJahim . seraya berkata: "Wahai Rasulullah. Apakah aku boleh melaksanakannya untuk ibuku?" Ibnu Basysyaar kalau tidak salah menyatakan (bahwa lelaki itu) berkata: "Apakah kita boleh 1. dst. Nabi bersabda: "Untuk berhala atau untukpatung?" Ia menjawab: "Trdak r-urtukkedua-duanya.bab (27) Maa yu'maru bihi Minam Wafaa' Bi1 Narlzar (nadzar yang diperintahkan untuk ditunaikan). bagian dari Tsanaya.. Beliau bertanya: "Apakah di sana terdapat berhala atau upacara salah satu dari hari raya jahiliyyah?" Orang itu menjawab: "Tidak. Tiba-tiba ayahku mendekati beliau sementara beliau berada di atas onta sambil membawa semacam cambuk.jumlah yang diceritakannya (Maimunah) lebih kurang." Ayahku terus mendekati Rasulullah ffi lalu memegang telapak kaki beliau. dan bunyinya: "Dahulu aku pernah bernadzar pada masa jahiliyyah untuk menyembelih seekor kambing di dekat mata air. nadzar yang diucapkannya di masa jahiliyyah." Rasulullah # bertanya: "Apakah masih ada sisa-sisa berhala di sana?" Ayahku menjawab: "Ticlak."(Perawi) menvatakan: "Setahuku. di Aqabah. wahai Rasulullah. Al Baghawi dan Ahmad merirvayatkankisah itusecarapanjang.Al-Albari berkomentar dalarn"Shahih Abi Dawud"2835ll: 637: " Shahih.238. namun ia menyatakan: "Dari Maimunah. Kudengar orang banyak dan juga orang-orang badwi berkata: "Ribut sekali suara kakinya. Didwayatkan oleh Abu Dawud dalamkttab 'AI-Aiman Wan Nudzuu/'.

u.I (kalaubegitu)." Kernudian beliau melanjutkan: "Tidak dibolehkan melaksanakan nadzar dalam kemaksiatan kepada Allah. laksanakanlnh nadzsrntn Nadzrika). (dari) ." Wanita i t u m e n e r u s k a n : " S e s u n g g u h n y aa k u b c r n a d z a r m c n v e m b t : l i h t l i tempat anu dan anu -yakni ditempat orang-orang jahiliyyah biasa mcnyembelih hewan mcreka-" Beliau balik bcrtanya: "Apakah engkau mcnycmbelihnya untuk berhala?" Ia menjawab: 'ticlak. "Hasan shahih. mungkin unta mungkin kambing.Itu menunjukkanjawabantersebutadalah 1." Beliau menjawab: "kalau begitu. Orang yang bernadzar tadi telah berniat menyembelih binatang ternak.alam "Shahih Abi Dawud" (2836 -2837\ ll : 637:'.) Ubaidillah bin Al-Akhnas. sr." Beliau bertanya lagi: "Apakah di sana terdapat upacara salah satu hari raya mercka?" Ia menjawab: "Tidak." Bcliau menjawab: "Lakukanlah. 3.hadits No.Shahih."') Abu Dawud melaniutkan: "Musaddad telah berkata kcpada kami.melaksanakan unluk dirinya?" Beliau menjawab: "Ya." adalah jawaban dari satu hukum yang diawali dengan "faa" h. AlAlbani berkomentar d.lbeid Abi Qudamah telah menceritakan kcpada kami. bisa jadi timbul juga masalah lain dengan tempat yang discbutkannya. (3312)lll :237 . Al-Harits bin L. ditinjau dar beberapa sisi: (FaaAwfi Bi Sisi pertama :"Kalaubegittr.sungguhnva aku bcrnaclzar untuk nemukul rebana di hadapan Anda." Lihat " AI-Irwaa"'4587 . Maka Nabi bertanya: "Apakah di sana ada berhala di antara berhala-berhala dari masa jahiliyyah yang disembah?" Lelaki itu menjawab: "Tidak. 2. Dirirvayatkan oleh Abu Dawud dalam referensiscbelumnya." Tambahandari Sunan Abi Dawud. dari Amru bin Syu'aib. Menyempelihdi TempatHari RayaMereka adalah Maksiat 3S1 .ru." Menyembelih Tempat Di Pelaksanaan Hari RayaMereka AdalahPerbuatan Maksiat Dalil-dalil tersebutmemberiindikasi bahwa menvembelih di tempatpelaksanaan hari-hariraya merekadan lokasiberiala-berhala merekaadalah maksiatkcpada Allah. dari ayalurya." Maka beliau bersabda: "Laksanakanlah nadzarmu. dari kakeknva: "Bahwa seorang wanita datang menghadap kcpada Nabi seraya bortanya: "Wahai Raasulullah.238." Atau untuk patung?" Ia menjawab: "Tidak juga. " 3 ) Pokok permasalahanyang dijadikan dalil. l a k s a n a k a nn a d z a r m u . Diri*'ayatkan oleh Abu Dawud dalam referensisebclumnya (3315)III : 239.

Hukum asal menunaikan nadzar sudah kita maklumi. bila mcnyembelih di tempat pclaksanaanhari raya mereka sara dilarang.a memperbolehkanbagi si penadzar untuk menunaikan nadzarnva itu. Perbuatan yang dimakruhkan itu sendiri -mcski tidak tergolong maksiat-namun ketika Beliau S teluh menanyakan orang itu tentang keberadaan dua hal tadi. setiap pekan. Nah. ataupun 'lcd (hari setiap bulan dan lain-lain. Jadi.Adanya kedua hal itu menjadi penghalang ditunaikannya nadzar tersebut. raya) meliputi beberapa hal: Di antaranya: Rutinitas yang berkaitan dengan waktu. beliar-rbersabda: "Laksanakanlah nadzarmu."sebab"adanya hukum. niscayapenuturan itu ticlak berkaiian dengan pcmbicaraan sama sckali. Bahkan beliau niscaya mcngharuskannya. Seperti 'ledul hari raya fithri. 352 lqtidha' Shirathil MustaaimMukhalafataAshhabilJahim . Karena menvembelih di tempat yang tclah dinadzarkan hukumnya wajib." Kalau gambaran yang beliau tanyrkan itu tak termisuk cialam keumuman hukum yang beliau scbutkan. Di antaranya lagi: Adanya pertemuan di dalamnya. tentu beliau juE. Sisi kedua: Bcliau melanjutkan dengan sabdanya: "Tidak diperbolehkan melaksanakan nadzar dalam kemaksiatan keoada Allah. Mungkin setiap tahun. atau Hari Jum'at." bilamana nadzar itu terlcpas dari dua hal tersebut. bila terlontar karena satu sebab. yang dilakukan justrr-rberkaitan dengan hari raya mereka tersebut? "led" HariRaya Pengertian Kata-kata : I'ed atau hari raya adalah ungkapan yang berasal dari pertemuan masal yang dilakukan sesuaidengan kebiasaanyang dilakukan secararutin. bagaimana lagi dengan sebagian (orang Islam) yang melaksanakan sebagian perbuatan mereka. Sisi ketiga: Kalau menyembelih di tcmpat pelaksanaanhari raya itu diperbolehkan. sebagaimana halnya beliau mcmperbolchkan wanita yang menunaikan nadzarnya dengan memukul rebana dihadapan beliau. Satu ungkapan umum. Bila mengandung dua hal itu. sebab adanya perintah untuk melaksanakan nadzar itu adalah: Bila nadzar itu tak memiliki dua hal tersebut (adanya upacara berhala dan berhala). maka penunaian nadzar itu dilarang. maka sebab itu menjadi bagian dari ungkapan tersebut. Beliau hanya menjelaskan hukum nadzar yang (justru) tidak boleh ditr-rnaikan.

Sisaperawinya terpercaya. Sementara yang dikhususkan tempat/[okasinya sebagarmana yang disabdakanbeliau: .led (tempatperayaan/ "Janganlah kalian jadikan kuburnnkusebagai 3l peringatan tertentu). Telahditakhrii sebelumnya hal. . Hadits tersebutdiriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. seperti yang diungkapkan Ibnu Abbas:. Masing-masingdari semua itu disebut dengan 'led. Telahditakhrii sebelurnnya. Telahditakrij sebelumnya hal." Sedangkanyang meliputi berbagai aktivitas dan pertemuan masal.Al-Albani mengomentarinyadalam ''Hasan. Terkadang'Ieditu dilaksanakankhusus dalam satu tempat. 1098I : 349. 2. Dan sekarang ini hari rayakita..Dalam isnadnyaterdapatshalih bin Abil Akidhar. ." Shahihlbni Majah l90l) | : 18I:sebagai hadisr Diriwayatkan oleh Al-Bukhari.ikan (hari raya) buat kaum sebagai'Ied 1) muslimin.terkadang bersifat umum.Yang lainnya lagi: Aktivitas yang menggabungkanantara ibadah dan kebiasaan. 213(buku asli Arab). 3.Al-Bushairi menyatakandalam . atau hari raya... Sesungguhnya setiapumat memilikihnri raya ("ied). Demikian umumnya. Sebagaimana yang disabdakanNabi ffi kepjda Atru Bakar: "Biarkansaja mereka berdua(untuk bernyanyi)uahai Abu Bakar."Aku pernah menyaksikan (menghadiri)'Ied bersama Rasulullah *.at). Adapun yang dikhususkanwaktunya. sepertisabdaRasulullah denganhari Jum'at: H yang berkaitan e'i tLo Lr "Ini adalah hari yang Allah jad.bab (83)Ma la'a lum'ah (tiwayat-riwayat tentangberhiasdi hari Jum.". Pengeftian'led Raya Ha 3S3 . ia agak dilemahkan oleh mayoritas ulama (hadits).hadits fiz-Zinah Yaumal No. 145.."4l Demikian juga dengan sabda beliau: "Apakah di sana terdapat salah satu upacarahari raya ('Ied) mereka?"Yang beliau maksudkan Diriwayatkan oleh lbnu Majah dalam kitab "Iqamatush Shala(." Seringkalilafazh "ied" dijadikan sebagaiungkapan menggabungkan antarahari dengansegalaaktivititas yang dilakukan di dalamnyi.Misbahuz Zujaajah'.

dan sejenisnya. di Meskipun telah dinadzarkan.Demikianiuga bila wilayah itu sebagai lokasiberhalamereka. bagaimana lagi dengan perayaan itu sendiri?" Samajuga. Alasannya. karenalokasi tersebuttempatperayaan hari raya mereka. Karena semata-mata melakukan penyembelihandi sana saja.bahwa yang dilarang adalah: Mengistimewakanareayang menjadi tempat hari raya mereka. bila hanya sebatasitu.Tujuan mengistimewakan tempat tersebut tetap saja ada. Oleh sebabitu.itu lebih menguatkanpersepsitentang larangan terhadap perbuatan syirik dan penyembahanberhala itu sendiri. itu dipergunakan untuk upacara hari raya mereka atau tidak.Karena Ied itu sendiri adalah lokasi perayaan.berarti membuat persesuaiandengan waktu perayaan 'Ied mereka.tidaklah dilarang.adalah pertemuanrutin di kalanganmereka. Nabi tidak menanyakan:Apakah waktunya bertepatan dengan hari raya mereka atau tidak. Dengan itu diketahui.zarmtt. atau turut menghidupkansyiar 'Ied mereka. karena menyembelih di sana. Dan sudah dimaklumi. ketika tempat tersebutsudah tidak dipergunakan untuk perayaanitu lagi." Ketika lelaki itu menjawab:"Tidak ada.Itu inti yang menjadi permasalahan. bilamana area itu dihindari lantarandipergunakan sebagaitempat perbuatan syirik dan penyembahanberhala." Itu menunjukkan. sesungguhnya beliau tclah melarangmengkhususkantempatitu.bahwa keberadaan satu area sebagaitempat pelaksanaan hari raya merekamenjadipenghalang untuk (bisa)dilakukannya penyembelihan tempat tersebut. Namun kemungkinan pertama (alasankesamaantempat) adalah Karena Nabi hanya mempertanyakanapakah tempat lebih beralasan.Karena tak ada hai lain yang menjadi larangan. Demikian juga ketika beliau bertanya: "Apakah 354 lqtidha'Shinthil MustaqimMukhalafata Ashhabil Jahim . Kalau tujuannyamengistimewakan suatu tempat itu -demikianlah yang tampak-. Kalautidak demikiankonsekuensinya." Beliau bersabda:"Lokssnakanlah nad. tanpa bertepatan dengan acaraperayaanhari raya mereka. alasannya karenahal ihr berujung pada 'Ied areayang merekamuliakan dengandiadakannya pengagungan di sana.yang mereka anggap sebagaihari raya.Kalau sekedar mengistimewakantempat perayaan itu saja dilarang. dan waktu perayaan tersebut. maka merekadiizinkan melakukan di penyembelihan sana.perayaan itu sendiri. jaCi pembicaraannya tidak runtut dan tidak bagussistematikanya. atau karena berarti bersekutu dengan mereka untuk mengadakan perayaanitu.

Semua itu. (Muhammad) Pengeftian'led Raya Hari 355 . Di sinilah muncul larangandan perintatan terhadapnya. tidaklah menutupi adanya latar belakang keagamaannya yang kental. Padahal hari :ava itu -Wallahu A'lam kala itu berbentuk Pasar Raya. Namun ketidaktahuan itu tidak bisa mereka jadikan uzur. bcrarti itu sebagai cara menutup jalan agar tidak lagi muncul sedikitpun (bcntuk) perayaan hari-hari raya mercka. Yakni sebagaimana yang diungkapkan oleh orang-orang Al-Anshaar: "Dalam dua hari ihrlah kami biasa bersuka ria di masa jahiliJyah. Baik berupa kekufuran. 219 Disebut dengan hari-hari besat karena hari itu memiliki sibghah (warna) keagamaanyang kental.hari raya di masa jahiliJyah itu tidaklah mereka anggap sebagaiibadah.hal.rOle'h sc'bab Diriwayatkan oleh Abu Dawud. padahal orang-orang kafir itu orang kafil merayakan sendiri tclah masuk Islam dan meninggalkan perayaan semacam itu.. Ia tetap merupakan pelanggaran (dalam ukuran syariah) yang akan melahirkan tindakpelanggaran iainnya. Hal itu jelas.ap mempunyai nilai tersendiri dalam kehidupan. An-Nasaa'i dan Ahmad. yang mereka sebut dengan ulang tahun atau hari-hari peringatan bagi orang orang yang diagung-agungkan seperti orang yang dianggap wali yant telah wafat dan lain-lain. Baik itu kelahiran seorang anak manusia. Sementara kebiasaan mereka yang menjadikan hari-hari besar ini menjadi semacamPasarRaya. bahwa ketika beliau bertanya.di sana terdapat salah satu upacara dari hari raya mereka?. semata mata ada)ah upaya penghidupan kembali hari-hari besar jahiiiyvah. dan sekedarberniat menyembelih hewan. Kala itu sudah tidak ada lagi tersisa hari-hari raya kaum musyrikinKetika Rasulullah S melarang penyembelihan di tempat orang'led mereka. Karcna dikhawatirkan. di mana mereka saling mengadakan transaksijual beli dan saling berbangga diri. kefasikan ataupun kemaksiatan. bila dilakukan penyembelihan di sana j u s t r u m c m a n c i n g h i d u p n v a k e m b a l i k e b i a s a a nd i t e m p a t / s e l a i n tcrsebut.Meskipun sebagianbesar manusia tidak menyadari hal itu. pasti mengenal hakikat keberadaan hari-hari besarjahiliyyah itu. sekaligusmematikan syariat-syariatIslam dari dalam lubuk hati para pemeluknya. yang mereka bcrjual beli d:ur saling bersuka ria. ditambah lagi orang yang bcrtanya juga tak menganggapnya sebagai hari raya. dan seienisnya. Terlebihlagi dalam hadits yang terakhir tersiratbahwa kisah tersebut terjadi pada waktu Hijjatul Wadaa'. Para pakar antroplogi dan perkembangan kehidupan manusia baik yang posistif maupun yanS negatif." l) Namun hari."Itu me'Ied nunjukkan. atau hari raya semacam itu sudah tidak dirayakan lagi di sana. Atau sehubungan dengan adanya kejadian-kejadian yang mereka ang5. Hadits ini shahih. juga membuka jalan untuk dirayakannya kembali 'Ied-'Ied tcrscbut. akan tetapr ketika Rasulullah ffi melarangnya. naik tahtanya seseorang sebagai raja atau pemimpin. dengan rnengkajihari-hari besarvang ada sekarangini. Karena kuku-kuku kehidupan jahiliyvah yang gelap gulita tertancap amat kuat dalam jiwa mereka. felah ditakhrij sebelumnya.

Namun demikian. Hari-hari BesarOrang-orang Kafir AdalahSamaSaja Seluruhnya Hari-hari besar orang-orang kafir. maka kekhawatiran akan ternodainya umat Islam oleh berbagai karakter kebiasaan kar-rmahli kitab yang -nota bene-masih ada hingga sekarang. Oleh sebab itu juga. perbuatan syirik lebih bcsar dosanya dibandingkan zina. ahli kitab dan kalangan ummi dalam pandangan Islam berasal dari satu sumber. mcmerangi ahli kitab itu lebih utama nilainya daripada memerangi kaum paganisme (penyembahberhala).Ini merupekanlarangankerasterhadappelaksanaan perayaan hari-haribesarjahiliyyah. Demikian juga ciengan bagian agama mereka vang manapun. Karena bcribadah dengan cara vang dimurkai Allah itu lebih besar dosanya dibandingkan dengan sekedar menuruti nafsu syahwat dengan apa yang diharamkan Allah. Hari-hari raya itu sama saja nilai hukumnva bagi scorang muslim (jika melakr-rkannya). hari-hari besar ahli kitab yang dijadikan agama dan bentuk peribadahan itu justru lebih diharamkan (bagi umat Islam) dari sekedar hari raya yang dijadikan ajang bermain dan bersuka ria. Seb. karena dikhawatirkan sebagian ummat Islam akan ternodai oleh urusan orang-orang kafir. Sementara k a l a n g a n k a f i r l a i n n y a t i d a k l a h d i a k u i e k s i s t e n s ia g a m a m e r e k a .ahli kitab diakui keberaclaan agama mcreka dan asal muasal hari-hari bcsar mereka (untuk mereka lakukan scndiri).tentu lebih besarlagi.antara 'ied (hari raya) dengan penyembahan itu Nabi membedakan berhala. Sebelumnya telah dipaparkan.rgaimana halnya kekufuran dua golongan itu (ahli kitab dan kalangan ummi) adalah sama wujudnya dalam keharamannya.maka ia akan mcndapat dua kali lipat pahala orang yang mati syahid. Olch sebabitu. dengan syarat.Scorangmukmin yang dibunuh oleh ahli kitab (dalam peperangan). Syariat Islam tclah memangkas benda (perlengkapan) hari raya dari kalangan paganis. yang mana setan telah kehabisan akal untuk melestarikan kembali kebudayaan mereka di tanah Arab. Meski sebagian lebih besar nilai keharamannva daripada yang Iain. mereka tidak melaksanakan secara demonstratif. Bedanya. Larangan untuk mengikuti mereka tentu juga lebih keras lagi. bahwa ada hadits yang memberitakan bahwa sebagianumat ini akan 356 MustaqimMukhalafata AshhabilJahim lqtidha' Shirathil . bagaimanapuncara pelaksanaannya.

mengikuti jalan mereka. karena hal yang mendorong mereka berbuat demikian cukup kuat. bahwa Rasulullah t selaku Imam kaum yang bertakwa. pada dasarnva telah melarang hari-hari raya orangumatnya secara kcras. Karena semakin banyak ketidaksamaan antara kita dengan para calon penghuni Naar Jahicm tersebut. Agar tidak menjadi jalan mempersamakan diri dengan diri mereka dalam urusan-urusan lainnya. Hal itu dapat dipahami dari ucapanbeliau berikut: (Sisi)yang keempat a'lant da ajaran As Sunnah: Lalu beliau menyebutkan hadits itu. Kemudian seperti dimaklumi juga. Lebih dari itu. setelah Allah mengutus Rasul-Nya. kcbiasaan itr. Bahkan berupaya menghapus dan menghilangkannya dengan segalacara. Sisi yang ketiga. permainan dan bcrbagai kesenangan syahwat. bahkan Rasulullah ff (tcrlihat) bcgitu berkeinginan untuk memerintahkan umatnva agar membedakan diri dari mereka dalam banyak hal yang asalnya mubah. Karena budaya adalah tabiatnya yang kedua. untuk mcngikuti r-rpacara orang kafir tersebut. bahkan juga dalam tata cara ibadah.r tak mr-rngkin akan lenyap. 473. Allah menghapuskan semuanya tanpa tersisa. Scmuanya ini memunculkan satu keyakinan. Kemudian seperti diketahui. Demikian yang dinyatakan oleh penulis Rahintnhullah. Kalau latar bclakang yang mcndorong sudah demikian kuatnya. memberi petunjuk bahwa orang-orang (kafir) di masa jahiliyyah telah memiliki hari-hari besar yang mereka pergunakan untuk berkumpul-kumpul. dari ajaran As-Sunnahl) Bahwa hadits ini dan juga hadits lainnya. Khususnya.INallahu HariBesar OrangKafirt Semuanya SamaSaja 357 . Pengakuan beliau akan (asal-usul)agama ahli kitab tidaklah berarti bcliau berkenan untuk melestarikan sedikitpun dari hari-hari besar mereka itu di kalangan umatnya. Demikian juga dari sisi budaya yang manusia cenderung menyukai rutinitas perayaan tersebut. kalaulah bukan lantaran larangan dan peringatan-Nya. Misalnya dari sisi tabiat mereka yang pada dasarnya menyukai apa-apa vang mereka perbuat di hari-hari besar tersebut. tanpa adanya larangan kcras. Sebagaimana beliau juga tak bcrkcnan melcstarikan segala bcntuk kemaksiatandan kekufuran yang pemah dilakukan umatnya scbelum Islam. hari-hari besar yang sarat kebatilan. semakin jauh juga kita dari (pengaruh) amal perbuatan mereka sebagai calon penghuni Naar Jahiem. niscaya manusia tidak akan meninggalkan hari raya mereka itu.Beliau tidak menyebutkan sisi pertama dan kedua mungkin yang beliau maksudkan adalah: Hadits pertama dan kedua.

t /r r. "Berani-beraninya kalian dendangkan Mazmur (seruling) setan di r u m a h R a s u l u l l a h? " . Kctika itu adalah hari tasyriq." 2l Dalam Shahih AI-Bukhari danMuslim juga disebrtkan: " Biarknnlah merekaberdun Wnhai Abu Baknr.3) dari hari Pengambilan dalilnva bisa dari beberapa sisi: Pertama: Sabda beliau: "Setiap umat memiliki hari raya. No. Maka Abu Bakar berkomentar. Sisi yang keempat dari ajaran As-Sunnah: dikeluarkan oleh AlBukhari dan N{uslim dalam Shahih mereka berdua. Hadits vang tercantum di buku.bab (1) sendiri).a't. 3. (17) II : 608." 1.- q+l l\Jr 6 "Dan bagi tiapliap ummatada kiblatnyt (sendiri)yang ia menghndap (Al-Baqarah : 148) kepadanya. 358 lqtidha' shirathilMustaqimMukhalafataAshhabilJahim . lradits No.l.Sesunggulmyn 'l hari raya. Dan inilnh hari fttyn kita. 'Al-'Iedain". Sesunggulrnyatni adalah bagian 'Ied". Lihat catatankaki terdahulu. dari Aisyah 'nnhn bahwa ia bcrkata: "Abu Bakar pcrnah menemuiku Radhiallahu dan di sisiku ada dua orang budak wanita Al-Anshaar yang mendendangkan apa yang pernah dilantunkan orang-orang Al-Anshaar di hari penyambutan kedatangan Nabi. dan hart raya kitn adalahlnri ini. Namun sayang." Ucapan itu menunjukkan bahwa setiap umat mengistimewakan hari tertentu sebagaihari raya. (Aisyah berkata): Padahal mereka berdua bukanlah penyanyi. setiap umat menrilikihari raya. tak ada lagi yang melebihi ketinggian hasrat beliau (menyelamatkan) dan memberi bimbingan umatnya.l 1O kl-rf _ . Semua itu adalah keutamaan Allah atas diri manusra." Dalam satu riwayat dikatakan: "lNalni Abu Baknr. Sebagaimana difirmankan Allah: ( l\ !^:. Dan ini adalah hari raya kita.l>ab (25) kizo Faatahulletl Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalamkitab Rak'atait (Brla seseorangketinggalan shaiat'led.H a r i i t u a d a l a h h a r i ' l c d .98711 : 47'1dan Muslim dalam kitab "5ra1a tul "led (Keringanan untuk Ar-Rukhsatr Fil la'bi AIIadzi Laa Mn'shiatafiilti Fii Alynmi boleh bersuka ria selama tidak berbau maksiat pada hari raya). sebagian besar mereka tidak mengerti hal itu.Ayah dan ibuku menjadi tcbusannya. ia harus shaiat dua raka'at Yushalli 'Iedain". Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. R a s u l u l l a hH l a l u setiap umat pasti memiliki bersabda: "Wnhni Abu Bakar. 2.. Telah ditakhrij sebelumnya.

" mengandung konsekuensi.alamkttabAth-Thaharah. Sebagaimanasabda Nabi berkaitan dengan definisi shalat.Sebagaimana yang biasadinyatakanoleh para ahli fikih: "BabShalat'Ied.bab (31JFa/dhul wudhu (kewajibanberwudhu). Kedua: Sabdabeliau: "lni adalah hari raya kita.. kita tidaklah membiarkanmereka untuk berpartisipasi dengan kita di hari raya kita.fI Musnad I tI23 . maka semuaitu menjadikekhususan mereka. hanya hari itu saja-r"'t). Konsekuensinya.(687) : 186denganpenelitiankami.Atau pada hari tersebuisaja. hadits No. Sebagaimana juga tidak bersekutu kita denganmerekadalam kiblat dan jalan hidup mereka. Ath haditsNo."Atau: "Shalat 'Ied itu caranyabegini dan begini.. Juga oleh At-Tirmidzi dalam kitab 'Ath'Thaharyh".Demikian Ash-Shalah Athiu8a oleh Ad-Darimi d. Kita tidak memiliki hari raya lain selain dua hari raya. yakni penutup shalat) adalah aftasliem-1) Maksud beliau ff bukanlah mengkhususkansabdanyapada 'Ied tersebutsemata. Dan tahlil-nva(saatmulai dihalalkannya melakukan perbuatan lain.Kami berikan ahtrnndan inlan yangterung. Karenahuruf "Laam" memberikan faidah pengkhususan." Dalam ungkapan itu sudah ter4. Demikian juga sabda beliau: "Sesungguhnya hari inilah (HaadzaAl-Yaum) hari raya kita.Dengandasar ini juga."(Al-Maaidah : 48) Semuadalil di atas menunjukkanbahwa masing-masing umat memiliki orientasitersendiridenganjalan hidupnya. Jugadiriwayatkan oleh lbnu Maja]rdalam kitab -7tlrThaharah".129.Demikianjuga dalam firman-Nya: "Untuk tiap-tiap unnt di antara kamu. bahwa bentuk hari raya kita (yang sah) terbatasi hanya pada hari itu saja.bab Maajaa'a AnnaMifaah Ash-Slulaoh Thuhur(Riwayatyang Ath menunjukkan bahwa kunci (sainya) shalat adalah bersuci). (228)I : 101. 61 I : 16.bahwa hanya inilah hari raya kita.Namun yang beliau singgung adalah bentuk dari syariat sejenisnya." sesungguhnya dijadikannyakalimat menjadi lebih khusus dengan menggunakan "Laam" dan "ldhaafah"memberi faidah "Istighraaq"ftahwa . Dan oleh Ahmad dalam..bab (22)Mit'taah T/rrftrr.kjtab"At-Thahanh".4. tahrimnya (pembukaannya.bab(3)MiftahAsh-Slulah T/rrilllrr. Di wayatkanolehAbu Dawud dalaljj. yang dimaksud hari. Kita dilarangberbaurdengan mereka. Apabila kaum Yahudi memiliki hari raya. Kemudiarrbeliau mentomentarinya: "Hadits ini adalah yang paling shahih dan terbaik dalam bab ini. kaum Nashranijuga memiliki hari raya.. HariBesarOnng Kafirt Semuanya Sama Saja 359 .." Lrhat "At-Talkhish Al-HabiA " 2L6.Al-Albani berkomentardalam "Shahih Al-/ami"'(5885\ lt: 1034:" Shahih. saat diharamkannyaseluruh perbuatan lain selain shalat) adalah at-takbier.hadits No (3) I : 5. haditsNo.

dan belum melakukan shaum di hari kesepuluh. (20) U : 135." Diriwayatkan oleh Abu Dawud.Demikian yang menjadi pendapat Imam Malikbin Anas. yakni jenis hari semacam Sepertijuga yang diungkapkan ini.haditsNo.bab (50)." Demikian juga bila kaum muslimin keluar menuju tanah lapang. karena kelimanya sudah 1. kecualisegolongan kalangan dari para Sahabat Nabi dar yang lainnya. bila tidak mendapat sembelihan..Merekamemberikelonggaran(untuk melakukan shaum) bagi orang yang berhaji dengan Thmattu'. bab (195) An-Nahyu. seseorangyang melihat pelaksanaanshalat dengan mata kepalanya sendiri: "Ini adalah shalatnyakaum muslimin. Ia (At-Tirmidzi) berkomentar: "Hadits ini hasan shahih. 1764 II | 37 .Shiyaam Ayyaami AtTasyrieq(stuyamdi hari-hari %syrieq).". hadis No. Hadits Uqbahbin Amir4$ berikut ini juga termasuk bentukpembahasan semacam Dari Nabi & bahwa beliau bersabda: itu.6.An shauni (Larangan Yaumi Arafah Shiyamdi Hari Arafah)V :252. hadits No.Demikian juga oleh Ar-Nasaa'i dalam kitab "A1-Manasik".Seusai menukilhaditsitu At-Tirmi&i berkornentar: "HadisUqbahbin Amir ini adalahhaditshasan.Lalu Ad-Dadmi dalamkitab "Ash-Shiyaam". An-Nasaa'i dan At-Tirmidzi.lalu olehAt-Tfmidzi dala( lJl.ureA e?t "Hari Arafah. Kemudian oleh Ntmad dalarr. Demikian juga bila dikatakan: "Dilarang melakukan shaum pada hari 'Ied.cakup dua hari 'Ied.bab (47)Fi syiyam Arafah (Ientang shaum Arafah). 2419II : 320." Demikian halnya dengan sabdabeliau S: "sesungguhnya hari ini. Diriwayatkar oleh Abu Dawud dalamlntab Ash-Shaum. Al-Albani berkomentat dalam Shahih Al-Iani'(8192) ll 1361:Dengan kata-kata "Shahih.Masing-masingdengar lafazhWaAyyamAt-Tasynq(Hari-hari Tasyriq) rbagai garti dari lafazh: Mina (Harihari di Mina). Kesemuanya adalah hari untuk tt mnkan dan minum (bukan hari shaum). shalat dan lain-lain.melakukan berbagai aktivitas. Ahmad dan Ishaq. lalu dikatakan: "Inilah 'Iednya kaum muslimin.hari nahar(pmyembelihan/Al-Adhha) hari-haiiMina dan adalah'Ied kita sebagai umat lslam." Paraahli ilmu mensamalkan hadis tersebut.b "Ash-Shaum"." Itu merupakan dalil tentang perbedaankita dengan mereka dalam hari raya. Dikhususkan lirna hari. "Al-Musnad" IV :152..bab (SSlMaolad Karahryyati aFii (nwayatShaumi At-Tasvrieq fiwayat tmtang dilarangnyashaumdi hari Tasyrieq).Sya6'ie.:ifi t+.'e . i6 ryl:.f." Dan yang seperti itu. bertakbir." lqtidha' Shirathil Mustaqim Mukhalafata Ashhabil Jahim 360 . Mereka menganggap makmh shaumdi hari-hariTasy"riq. e'*-.

sebagaimanayang kita lakukan pada hari raya umat Islam. Maka kita tidak dibolehkan bersenang-senang pada setiap hari raya. Karena Allah tidak memberikan kelonggaran untuk bersenangsenang dalam hari-hari raya mereka. Oleh sebab itu. Atau mungkin karena ia hari rava yang berlangsung bebcrapa hari. bahwa kelonggaran (yang diberikan Allah) dengan alasan keberadaan hari itu sebagai 'Ied kar-rmmuslimin. Dalam semua penjelasan ini terdapat larangan untuk meniru mereka dalam bersenang-senang hari raya. hanyalah hari raya tcrsebut. Kalau kclonggaran itu terkait dengan ungkapan "Ied" semata. sebagaimanakelonggaran yang Allah berikan pada hari raya orang kafir. Dan hari itulah hari raya kita.led (seolaholah) hanya ditujukan kepadanva. Maka tatkala beliau memberi alasan dari ungkapan yang lebih khusus. berarti ungkapan umum itu (Ied) berdiri sendiri dalam menetapkan hukum. kitapun mengerti bahwa kelonggaran hukum itu tidak berlaku hanya dengan kriteria "hari raya" yang umum. Schingga ungkapan yang lebih khusus darinya (dan hari itulah hari raya kita. Maka yang menjadi alasan kelonggaran itu 'karena adalah: masing-masing umat memiliki Ied sendiri-sendiri. umat Islam) tidak lagi berpengaruh apa-apa. hal itu tidak terus diberlakukan untuk hari. karena setiap kaum memitiki hari raya. Alasan bcliau." Karena menyertakan sebuah kriteria setelah penetapan hukum yang diawali dengan huruf: "Faa" (maka). menunjukkan bahwa kriteria itu adalah alasan adanya hukum tersebut. dan bahwa hari itu a d a l a hh a r i r a y a k a u m m u s l i m i n . yaitu yang disebut dengan "'Ied ". Hari raya yang kita milikr yang berlangsung sckian hari. Karena kalau bersenangsenang itu juga dibolehkan pada hari-hari raya orang-orang kafir. ia (Iedul Adha) dinamakan juga sebagai Iedul Kabir (hari raya Bcsar).hari raya orang-orang kafir.meliputi hari raya yang berdimensi tempat dan berdimensi waktu. tak ada guna beliau bersabda: "(Maka) Sesungguhnya setiap umat memiliki hari raya. Dan ini adalah hari raya kita. di HariBesar OrangKafirlSemuanya SamaSaja 361 . bahkan dalam dimensi waktu yang cukup panjang (beberapa hari). maka sebutan sebagai hari . umat Islam. Sisi ketiga: Beliau memberi kelonggaran bagi dua orang budak wanita tersebut untuk memainkan rebana dan bernyanyi. Konsekuensinya. Karena karakter sebagai sebuah hari raya telah dimilikinya secarakomplit.. Demikian tujuan pcmbahasan. Alasan kelonggaran itu hanya berlaku bagi kaum rnuslimin.

dal. Sctiap kali orang-orang kafir itu mempunyai kekhususan dalam satu hal. Di masa kehidupan Nabi juga masih terdapat orang-orang Yahudi di Madinah.Semuanya demikian melekat dalam jiwa mcreka. kalau tak ada penghalaunya. Sebelumnyalmenuru r penlahqiq-P-t)sudah disebutkan. Sampai-sampai Umar bin Al-Khattab mengusir mercka di masa kekhalifahannya. dapat Yahudi. r m u n kcnyataannya. Mcski clemikian di Madinah masih juga ter. berpakain (bagus).Sedangkanvang sesudahnyaadalah yang keenanllVa llahu Tn'alaA'lont. Karena ada yang mendorong 1. bahwa manifestasi dari perayaan hari-hari tersebut adalah: Makan-makan dan minum-minum. Kalaulah bukan karena agama kaum muslimin vang mercka pelajari dari Nabi mereka ff . segolongan demi segolongan. Scdangkan orang-orang Nashrani masih banyak tinggal di Ne. Dan juga sudah dimaklumi.N . K a r c n a y a n g s e s u d a h n y ad i s e b u t j u g a y a n g k c J i m a . Tak akan hilang. untuk mengikuti kebiasaanmereka. (Kala itu) di tanah Arab masih tcrdapat orang-orang Yahudi dan Nashrani. Sementara orang-orang Majusi banyak tinggal di Bahrein. Di \amanpun masih banyak terdapat orang Yahudi. berhias. Nanti akan diulas persoalan tersebut. 362 lqtidha' shirathilMustaqimMukhalafataAshhabilJahim . Satu hal yang sudah dimaklumi. Bahkan awalnya beliau membuat peianjian damai dcngan mereka. Kemudian. Mereka sama sekali tak memiliki "perubahan" apa-apa di hari-hari raya orang-orang kafir itu. mcski jumlahnya scclikit. L)emikiantercantum dalam naskahtcrcetak:"Sisikeempat '. Insya Allah.ran dan lainlain. Kita tidak bisa memastikan bahwa ia adalah y a n g k e l i m a . tentu terdapat sebagiarr perbuatan itu yang mereka lakukan. bahwa mereka semua mcmiliki hari-hari raya vang ditetapkan. memang ia yang kelima. Khususnya pada jiwa anak-anak dan kaum wanita. bersenang-senang dan lain sebagainya. bermain main. bagi orang yang memiliki keahlian di bidang sejarah.Terbukti ketika Nabi H rvafat. Justru Rasulullah H dan kaum muslimin menganggap hari-hari itu tak ubahnya sepcrti hari-hari biasa. mereka pasti membedakan diri dari orang-orang kafir tersebut. Seperti (contohnya) dalam cara shaum mcreka. yakni bahwa mereka harus menghindari dan menjauhi semua upacara ied itu.m kcadaanbaju besi beliau masih tergadai cli tangan seorang \ahucli. pasti tahu dengan penuh keyakinan bahwa kaum muslimin di masa kehidupan Rasulullah |{ tidak pernah mcnyatu dengan para pemeluk agama-agamatersebut dalam segala urusan (keagamaan/kebiasaan) mereka. scrta orang-orang yang pada umumnya kosong hatinya. Namun sayang mereka merusak pe4anjian tersebut.Sisi kccmpat 1rdari ajaran As-Sunnah.

Dengan dalil ini.mereka untuk melakukannya.A * t a6r1. dan sejenisnya. i!:-Llrr'.6 Jb J:. Yaitu tabiat dan kebiasaan (manusia) yang juga turut andil mewujudkannya. Kalaulah ada umat Islam yang ikut berpartisipasidalam perayaan hari raya orang-orang kafir ifu hinya sebaiasbairwa ia hadir di sana sekedar untuk berekreasi.: . Kemudian lebih daripada itu.'uga.e$i'.it tj:i #'&.-r.ple$tr+.rd .. apa masih belum cukup sebagaibukti bahwa kaum muslimin memang telah menerima ajaran dari Nabi mereka untuk tidak turut andil dalam hari raya orang-orang kafir tersebut? Apabila hal itu direnungkan dengan seksama akan tampak jelas permasalahannya. Lalu bagaimana hukumnya bila sebagiankaum muslimin melaku'Iecl kan apa yang mereka lakukan di hari mereka.Begitupun.iirvt$ . Sisi kelima dari ajaran As-Sunnah: Diriwavatkan oleh Abu 'Anhu.* t&.J Hari Besar Orang KafidSemuanyaSama Saja 363 . sebaBaimana yang akan kita ulas nanti.. Karena bagaimapun . atau melakukan beberapa ha1 yang turut membantu terlaksananya hari raya mereka Ittl a Para ahli fikih. hal itu tetap mengandung makna penghormatan bagi hari raya mereka. ketika mereka menyadari akan adanya sebagiankaum muslimin yang melakukan shaum di hari raya orang-orang kafir untuk membedakan diri dari mereka. melihatlihat kondisi perayaan hari raya mereka. Umar dan para Sahabat lainnya melarang perbuatan tersebut.y eg. Kalaulah bukan larangan syariat. kaum muslimin di masa Al-Khulafa Ar-Rasyidun juga sudah terbiasa untuk membedakan diri dari orangorang kafir tersebut.i. hal itu pasti terjadi. atau sebagian besar mereka bahkan melarang hal itu.6t 7'1-oVl-3o"t7'ti'. Hurairah Radhiallahtt bahwa ia pernah mendengar Rasulullah € DersaDoa: .yi4li:$i' 6')6\ ti'::tlsi .

dalambahasa Sayakatakan:Ini adalahucapanImam AsyNamun hal itu dianggapagak mustahiloleh Iy_vadh..ylndi MinanNism'ilNash-Shifoaan Chairihnn? lNo lladits No. pcttgiklnkitu di hari kiamat nanti.kita di barisan untuk dihisab. Orang bnnyak aknnnrcngikuti hnri ini.Sementara lebihcendemng bahwaarti kata"Baida" adalai: "Chairu' (padahal).rl(ha dan Muslim) ri Dalam lafazh shahihyang lain: "Karenamerekatclah menerima ajaranAl-Kitab sebelumkita. II lumu'ahCuslttrr tertulis)oleh Sementara haditsdaiam buku ini Jr.tga lmam Muslim (dalamreferensi No.Karena mereka orung-orang ynng ntenerima ajaranAI-Kitabsebellun kita. (12)Hal'Alo DriwayatkanolehAl Bukharidalamkitab'Al-Iumu'ah". Namun nrerektt di dalamnya. Alrl. AIIah memberi mercka akanmenjadi Dengandemikian. Syah'eltahimahullah." (HR. Kita baru menerinn ajaranitu sesttdah tnereka. (6) haditsNo. Di dunia ini.21)II : 586 Diriwayatkan oleh lmam Muslim dalam referensitercantumsebelumnya-hadits I N o ." Dalamsatu riwayat "Di (HF. adalah yangtelnh Ini har[ diwajibknn justru berselisih atasmereka untuk merayaknnnya.bab Mn Ya-. Kemudi. di Sementara Nashrani hari Ahad.bab Hidayatu Hadzihil Ummah li YaumilJumu'ah(Umat ini ditunjuki keutamaan hari haditsNo. 2. Besok kttn adalah giliran orang-orartg 2j ." Kitn arlalah golongan terakhiryang berada barisanterdepan hari di di (Baida Annahum) D(ahli kitsb)adalah kiamatnanti. Jugaoleh Imam Muslim dalam ktab "A1-Jumu'ah". bab (1)FardhulJumu'ah.tilirnnornng-orang Yahudi. ATii karena sinonirnnya ia Arab-Fft)(Muhammad). Al-Kissa'idemikianjuga lbnu Say_vidihi bolehjadi demikian. lqtidha' shirathil Mustaqim Mukhalatata Ashhabil Jahim 364 .lrr (tidakkamiterlemahkan. Kini Allah justru telahmenfueri petunjukkepada kita. 4.an di orang-omng AIIah menciptaknn kita. Arti kataBala (karena) adalah. (876)II 35. kito adalahgolo gan yang terakhir." a) Muslim) 1. Dan kita baru mencrimanyasesudah mereka. jugn dan mentnrjukkan kepada keutamaan kita Hari lum'at.Orang-orang Yahudi mendapat keutatnaan hnri Sabtu. Padahal Ai-Kialil.A. (19. Sementara haditsdalan buku ini No.Inilah hari yang dahulu pernah merekapcrselisihkan. lunlat.1. Dnn Iusnadnlalt Nnshrnni. merekn disebutknn: antara senrua. itu Lihat 'Fai6u1 Bati"Il : 354 Diwayatkan olehAl-Bukharidalamkitab "Al-Iumu'ah". (21)Il : 586 Jum'at). (896) : 382. Demikian dengan bersamaan ktta hari Sabtudan Ahad. Namun di hari tcrdepan kiamat. Kini Alah menunjukkankepadakita hari itu. 855. Sebclum seluruh manusia." 3) 'anhuma Dari Abu Hurairah dan Hudzaifah Radhiallahu bahwa ''Ra>ulullah mereka berduaberkata: S bcrsabda: "Allah menghilangknn (ketttamaan) Hari ltn{at dari umat sebelum di kita. 3. ( 8 5 t rI) : 5 8 6 .

la tertucluh berdusta. keturunan Bani euraisy dnn bernisbat (pernah berdiam) di Bani Sa'ad bin Bakar. a. yang itu untuk si Yazid.r*aku aia. bunvinya: 'Aku adalah seorang nabi yang tidak pernah bohong.dr."t) 1.sccrr.(Baidaanna) Karenasaya orang Quraisy dan disusuitli dustot Bani Sn'adbin Baknr. Bagaimanamungkin orang scpcrti sayabisa keliru berbicaradalam bahasaArab. Karena hari itu mengandung keutamaan sebagaihari "ied (yang dilarang shiyam di dalamnya). lllT _1g8: " Haditsmaudltu' /naslu. Maka jika perayaan hari-hari rava yant masih dihitung dengan menggunakan penanggalan Arab saja terla rang.rh. Yang ini untuk saya. " Kemutlian perawi berkata: 'Dalam sanad hadits itu ada pernhi bcrn.if At-Jamie. Sava anak lbnu AbLlil Muthallib. dan yang ini untuk Amru. " Konsekucnsinya.l AJ-Albani mengoment. bahwa masing-masing mendapat apa yang dikhususkan baginya.rmr Mubasrsl ir bin Ubeid. Saya adalah orang Arab yang terfasih. Bila hal i[u dalam hari raya pekanan maka untuk hari raya tahunannya juga sarnasa. ungkapan demikian juga mengharuskan adanya pcmbagian.Dan dialel b. Sebagaimanadirirvayatkan.\ d ralekAbi 5." Hari Besar Orang KafiftSemuanyaSama Saja 365 .r'adbin Bakar. bahwa beliau S bersabda " Saya orang Arab yang ytaling t'asih. Jadi sama-sama terlarang. Sebagaimanaorang-orang Yahudi mcnclapatkannya di hari Sabtu.rri hadits ini dalam "Dha. dalam hadits itu tercantum. dari yahva bin yazid As Sa. Bunyinya: "Aku oralg terfasih bahasaArabnya diantara kalian. Kata laam di depan kata-kata Yahudi dan Nashrani dalam kalimat tnr menunjukkan kekhususan." Atau: "Ini ada tiga budak lelaki." Kemudian. Maka jika kita bersama mereka ikut dalam hari raya hari Sabtu atau hari Ahad tentu menyelisihi hadits ini.Nabi H juga telah menamakan Jum'at sebagai hari 'led dalam banyak kesempatan. Selain itu. Al Hatsanri dalam "Majma'u Az-Za rvard"menisbatkan rirvavat itu kepada Ath ltabrani dalam ?4/-Mu Tamu Al-Krbier.r mursai. dan Nashrani di hari Ahad.tjam yang dihitung dcngan perhitungan Romawi.dari had its Abu Sa id il Khudri. Bila dikatakan: "Ini ada tiga baju. ." (1303) hal. Orang Iain tidak bisa tumt memilikinya. " ? a n maksud "bnida annn" vaitu "karena".a. Sementara/ karenaaku orang Quraisy. bahwa kita mendapat bagian keutamaan di Hari Jum'at. maka bagaimana halnya dengan hari raya orang-orang . . " lmam Suyuthi dalam Al Jamie'Ash-Shagiermenisbatkan riwavat itu kepada Ibnu Sa'ad dalan-rAth-Thabaqat. Beliau melarang kita untuk shiyam di hari itu. Qibti atau persia dan l a i n s e b a g a i n y a A d a p u n s a b d aN a b i S : " B n i d a n t n h r m t h l u l k i t n b .

. Dan aku senangbisa berbeda dari merekasemua.[adi kita Iebih dahulu beramal shalih (dengan keutamaan Hari Jum'at) daripada mercka. Dengan keberadaan kita yang telah mendahului mereka dengan petunjuk dan amal shalih. 1. karerarkita mcnerima ajaran Al-Kitab sesudah mereka. bahwa umat ini meskipun keberadaannyadi dunia paling akllir dibandingkan umaFumat sebelumnya. h Radhiallahu nlln menjawab:"Beli.alam 'A|-Fath" Il : 35.rsamelakukan shaum di hari Sabtudan Ahad.Pengertian hadits tersebut -Wallahu 'Alanr : Kami adalah orangorang terakhir yang diciptakan Allah.rp. n a n ad i r i w a v a t k a n d a l a m h a d i t s s h a h i h : B a h w a u m a t i n i a d a l a h umat yang pertama kali masuk Jannah. yang akan clihisabpertama kali sebelum seluruh manusia Diriwayatkan oleh An Nasaa'i dalam kitab Ash-Shiyaam dad As-Sunan Al-Kubra. Dijadikan Hari Raya ShaumDi Hari-hariyang OlehKaumMusyrikin Diriwayatkan olch Kuraib.umpai dan beber. Yang demikian itu (yakni sebutan sebagai golongan terakhir)."'l) Al-Hafidz Ibnu Hajar menyatakan d. namun dibarisan depan di akhirat nanti.1:"Arti hadits itu: Colongan yang paling tcrakhir masa hidupnya. Sisi kccnam dari ajaranAs-Sunnah: bahwa ia berkata:"Ibnu Abbas budak Ibnu AbbasRndhiyallnhu'anhwn.Artinva.ru* bi. 366 lqtidha'ShirathilMustaqimMukhalafataAshhabilJahim . Karena mcrekalah yang pertama kali digiring kc padang Mahsyar. 2. Namun kami-lah orang-orang yang pertama dihisab dan pertama masuk Jannah. bahwa Muhammad H adalah orang pertama vang akan membuka kunci fannah itu."1)Yakni sebagair . maka Allah menjadikan kita kaum yang ierdahulu mendapatkan pahala amal shalih tcrsebut. namun palint pertama martabatnya. Demikian juga.rhabat Nabi * mcngirimku untuk mcn. dan yang paling pcrtama di hari kiamat.Dalanrhadits Hudzaifalr yang dirirvayatkar oleh N{uslim: Kita adala h golongan pendud uk dunia terakhir.Beliaumenjelaskan: berbedabagi kaum musyrikin. Di dua hari itulah beliaupahngbanvakmelakukan "Dua hari itu adalahdua hari raya yang shaum. orangS. Radhiallnhu Ummu Salamah "Hari-hari apa sajayang Rasulullah S banyak melaksanakan shaum? '. An-Nasaa'idan Ibnu Abi Ashim.'Diriwayatkanoleh Ahmad.r 'nnhaagarbertanyakepadanyatentang. Sehinggakita diberi petunjuk olch Allah dalam hari rava yang diperselisihkan ahli kitab flum'at) dengan dua hari raya lain (Sabtu dan Ahad). Yang pertamakali dihisabtlan vang pertamakali masuk Jaruah.

1cng.rh bin M uhammacl bin Umar bin Ali AfAalawi Al-M. Karena satu tindakan yang ada faktor pendukungnya. kala itu masih tinggal di banyak wilayah kaum muslimin. Mcski dalam bcntuk anjrrran. t h .Hadits tersebut mahfudz (lebih absah periwayatannya). bahwa orang-orang Yahudi dan Nashrani serta Majusi. Kalaulah bukan karena adanya penghalan6. ada beberapa vcrsi: Yang pertama: Yang telah saya singgung sebelumnya. Namun dalam san. Artinya. Namun nyatanya.Nanti akan kami angkat larangan beliau H tentang shaum di hari Sabtu. juga tercantum dalam At-Tuhfah XIII: 30. h r d i l 5 n v dt e r h i t u n gl e m .1i:r lbnu Hajar bekomentar dalam "At-Thqrib"I. ljma' LaranganMenghadii Hari RayaMereka 367 . sehinggatak terkesanmelakukan shaum. niscayahal ifu banyak terjadi. Kami juga akan menyebutkan pcndapat para ulama tentang hukum mengkhususkan shaum di hari itu. atau tidak shaum. Juga olehAhmad dalam Sebagaimna 'Al-Musnad'"Vl:32'1. atau ada pembedaan antara 'Iednya orang-orang Arab dan non Arab? Semuanya akan kami ulas. yang para ulama juga berscpakat tentang syariat membedakan diri dari mereka pada hari 'lcd mereka. bjla ada d r l i l p e n y e r t a n ) a N r m u n l a l a u t i d a k .148:" Bisadjterima (Maqbul)".rn . vang tekanan alasanbeliau juga untuk membedakan diri dari mereka. berasal dari hadits Abdullah bin Al-Mubarak dan Abdullah bin Muhammad bin Umar bin Ali.rdani Bcrkenran . selain dishahihkan oleh sebagian pakar penghafal hadits. meski dcngan membayar jizvah. agar tampil berbeda dari apa yang mereka lakukan. Insya Allah. dalam diri mereka. Mcreka biasa merayakan hari-hari raya mereka. Dalil-dalil Larangan UntukMengikuti Hari-hari RayaMerekaMenurutljma'dan Atsar (UcapanSahabat) Adapun berdasarkan Ijma' dan Atsar. Yang mereka perselisihkan hanyalah: Apakah cara membedakan diri 'Ied dari mereka di hari mereka dengan melakukan shaum. tak ada seorangpun dari kaum muslimin pada generasi as-salafyang ikut tcrlibat dalam perayaan mereka itu. dari ayahnya. Ini dalil yang pasti. berkaitan dengan svariat membedakan diri 'Ied dari mereka dalam mereka. dari Kuraib. atau dengan tampil acuh tak acuh. karena makruh atau haram. Hal itu membawa dampak: Bahwa sebagian yang merela lakukan itu banyak mempengaruhi jiwa kaum muslimin.rdnyr terdrpr t Abdull.

Bilamana kaum muslimin telahbersepakatmelarang mereka untuk menampakkan perayaan mereka. Maka jelas urusannya. Penghalang di sini adalah ajaran ad-dien. Dari Sufyan Ats-Tsauri. (larangan) menyerupai mcrcka dalam uPacara dan perayaan-perayaan agung mereka. dari Tsaur bin Yazid. Yang kedua: Telah diulas sebelumnya tentang syarat-syaratyang dibebankan oleh Umar kepada ahli dzimmah vang kemudian disetujui oleh para sahabat. Namun penghalangnya juga jelas adanya. Sekarang.Akan kami ulas sebagian di antaranya.rntuktidak mcnyamakan diri dengan mereka.sementaratak ada sesuatu yan5. Dcmikian yang saya dapati.an "Ba'uuts" (lihat penjelasan sebelumnya). apa alasannya? Padahal banyak sekali kemudharatan yang ditimbulkannya. Kemungkinan 'Athaa bin Dinaar. bahwa ia berkata: Umar $ berkata: 368 MustaqimMukhalafataAshhabilJahim lqtidha' Shirathil . Insyaa Allah. Dan janganlah kalian menemui orang-orang musyrik di hari-hari raya mereka di tempat-tempat peribadatan mereka. Ia berkata: Umar pernah beryang betul adalah kata: "Hati-hatilah kalian dengan bahasa orang-orang Ajam. seorang muslim jelas dilarang berbuat maksiat. apakah sah seorang muslim melakukan hal itu? Kalau boleh." Imam Al-Baihaqi meriwayatkan dengan sanad yang shahih pada bab: Larangan menemui ahli dzimmah dalam tempat-tempat ibadah mereka.rsan. Bisa ditinjau dari sisi perbuatan itu sebagai maksiat.dan para ahli fikih sesudah mcreka: Bahwa ahli dzimmah dari kalangan ahli kitab tidak diperbolehkan menampakkan peravaan hari raya mereka di wilayah negara Islam. bagaimana mungkin kaum muslimin dibolehkan melakukannya? Bukankah bila hal itu dilakukan oleh kaum muslimin sendiri berarti lebih bcrbahaya dibandingkan perayaan yang dilakukan oranli-orang kafir secaraterang-terangan? Sesungguhnya kita dilarang untuk merayakannya semata-mata karena perbuatan itu memanfl mengandung kerusakan. Yang ketiga: Riwayat Abu Syaikh Al-Asbahani yang terdahulu. faktor pendukung itu jelas ada. Dari Athaa bin Yasaar.Demikian tujuan pembah. atau simbol kemaksiatan. atau menampakkan simbol-simbol kemaksiatan. bahwa ajaran agama Islam inilah yang menjadi penghalang r.menjadi penghalang. dari Athaa' bin Dinaar. Mcrcka dinamakan dengan "Sy'aanin" d. dengan demikian. Kalaulah kcrusakan yang ditimbulkan oleh perbuatan muslim itu menambah kcnckatan orang-orang kafir untuk semakin berani menampakkan secara terang-terangan perayaan mereka di hadapan kaum muslimin. niscaya mungkin sekali hal itu dilakukan. Manapun dari keduanya yang betul.

rii "lauhilah musuh-musult AIInltdi hari-hari rnyanrcrcka. Dengansanadyang sama(diriwayatkan)hingga Abu Usaamah.' o . Dari Abdullah bin Amru. C U ry..a-" . dan turut dalam festival dan perayaan mereka. bahwa ia telah mendengar Sulaiman bin Abi Zainab dan Amru bin Al-Harits.ntl6rt:\.enycrupni nrereka hinggn tnnti.4. Sartanr. Janganlah kalian menemui orang-orang musyrik di tempat-tempat peribadatan mereka di hari raya mereka." AI-Baihaqi juga meriwayatkan dengan sanadnva dari Al-Bukhari.Dari Abdullah bin Amru bahwa ia *5 mengucapkan demikian. bahwa ia berkata: "Barangsiapayang tinggal di negeri non Arab. Ibnu Abi Adiyy.. dari Hisyam bin Muhammad bin Sirin. Karena kemurkaan Allah turun kepada mereka di sana" Dengan sanad yang sama dari Ats-Tsauri..dari Auf bin Abul Mughirah.-. Abclul Wahhab.dari Al-Walid -atau Abul Walid-.-ir U ar"r.rf."Janganlahkalian mempelajari bahasa-bahasa orang Ajam.vaia mendengar ayahnya. ot'tt . nrakain aknn dibangkitknn Allah bersamn ncrekn di Ttadang Mnhsynr hnri kiamat.o. bahwa mereka mendengar dari Sa'id bin Salamah. serta menyerupai mcreka hingga mati. : t.DariAbdullah bin Amru bahwa ia berkata: o # glo1.dari Ar." 'Aun Diriwayatkanjuga dcngansanadshahihdari Abu Usamah: telahmenceritakan kepadakani. bafrr. dari Hammad bin Yazid. Ia berkata: "Ibnu Abi Maryam berkata kepadaku: Nafi' bin Yazid telah memberitakan kepada kami. bahwa ayahnya mcndengar dari Umar bin AlKhattab dt berkata: " b* rl.k -*'rej4 e iqt ?'t#'# "Barnngsiapa yang tinggaldi negerinort Arab. ntengikutI upacara dan pernyaatrperayaan agungmereko.a. maka ia akan dibangkitkan Allah bersama mereka di padang mahsyar di hari kiamat.A'*: e:::# . bahwa ia berkata: "Ali . Dari Abul Mughirah.-:$ pernah didatangi seseorangyang mcngljma' LaranganMenghadiriHari RayaMereka 369 ." di "DemikiandiriwayatkanolehYahya Ia (A1-Baihaqi) berkomentar: bin Sa'id. penyusun kitab Ash-Shahr1r. Ghundar.

beliau . Meskipun secara lahiriyah. Atau melakukan apa yang menjadi konsekuensi ajaran agama mereka? Bukankah menyamakan diri dcngan mereka dalam amal perbuatan itu lebih besar bahayanya dibandingkan meniru bahasa mereka? Bukankah melakukan sebagian amaliyah keagamaan mereka itu lebih berbahaya daripada sekedar menemui mereka di tcmpat-tempat ibadah mcre'ka? Apabila kemurkaan Allah turun kepada mereka di hari raya mereka akibat amal perbrratan mereka." Konsekuensinya. Bahkan sckedar memasuki tempat-tempat ibadah mereka untuk menemui mereka di hari raya mereka. yang betul adalah yang pertama. w a h a i A m i r u l M r . beliau menganggap semua itu sebagai dosa-dosa besar yang ujungnya akan memasukkan mcrcka kc dalam Naar. apakah tidak pantas mendapatkan hukuman yang sama dengan mereka? Adapun ucapar-r beliau: "Jauhilah para musuh Allah di hari-hari raya mereka.a. ikut serta terlibat bersama mercka dalam sebagian perbuatan tersebut adalah maksiat. maka orang yang ikut te ibat dalam pcrbuatan mereka. bikin saja makanan Nairuuz itu setiap hari. Pcrhatikan bagaimana Umar 4 melarang kita untuk mempelajari bahasa mereka. demikianlah ia akan dibangkitkan Allah bersama mereka di padang l\4ahsyar di hari Kiamat. beliau i*6 menyatakan dengan tegas: " B a r a n g s i a p ay a n g t i n g g a l d i n c g e r i n o n A r a b ." Br:karrkah itu berarti luga larangan buat kita untuk berkumpul dan bcrtatap muka dengan mereka di hari raya mercka tersebut? Lalu bagaimana lagi hukum orang yang ikut merayakan hari raya mereka? Adapun Abdullah bin Amru. tanpa "al ") Al-Baihaqi berkomentar: "Riwayat tersebut mengandung pengcrtian dalil larangan mengkhususkan satu hari dengan perayaan itu.-$ menganggap kafir orang yang turut terlibat dalam sekian banyak bentuk aktivitas tersebut. Apalagi melakukan sebagian amaliah keagamaan mereka.hantar semacam (makanan) dari upacara An-Nairuuz (upacara peraB vaan terbesar orang Persia-P"').r k m i n i n ? "B e l i a u m e n a n g g a p i : " K a l a u begiiu. Yang berarti." Usamah berkomentar: "Ali kclihatannya tidak suka menyebutnya dengan AnNalrrrrrz(tapi beliau menyebutnya: Nairtruz sa. Karena kalau perbuatan-perbuatantersebut tidak berpengaruh pada masuknya para pelakunya ke dalam golongan yang berhak di siksa. atau sebagian pcrbuatan mereka. Atau paling tidak.tidaklah layak perbuatan-perbuatanitu dijadikan sebagai 370 lqtidha' Shlrathil MustaqimMukhalafataAshhabilJahim . i k u t a k t i f d a l a m upacara dan perayaan agama mereka. Serta menyerupai mereka hingga mati. eliau bertanya: "Apa ini?" Para sahabat beliau menjawab: "Bukankah ini hari rava upacara AnN a i n r u z .

rya "'Umdatul Hadhir Wa Kilaayatut Musaafil'.*lil ) "Dart orang-orang yang tidnk nrcnyaksikntktdttstnan(kcnnksiatan).. tentarrg larangan menghadiri pcrayaan hari-hari besar mereka. Abdullah bin Amru menyebrrtkan: "Barangsiapavang tinggal di ncgcri orang-orang kafir.Amidi." lt{aksudnya adalah: Karena di masa hidup Abdullah bin Amru dan par.. Dicelanva sebagianperbuatan tersebutjuga tak selalu terkait dengan yang lainnya.rdi telah berrrjung pada satu bentuk celaan.ndhinllahu dalam hal itu.vayat Muhinna.-_. Para sahabat bcliau juga menyebuteryebut soal hari 'Icd. bila kaum muslimin berada dalam negcri mereka (orang kafir).! . mereka (orang kafir) dilarang menampakkan hari raya mcreka di wilayah Islam. Maka tak ada seorangpun dari kaum muslimin yang mcniru mereka dalam hari rava mereka itu.ra.r sahabat lainnya. Pasal:Larangan menyaksikan (mcnghadiri) hari-hari rava Yahudi dan Nashrani." (Al-Furqaan : 72) "Artinya: Orang-orang yang meravakan Syn'aanindan hari-hari rava (orang kafir) lainnya. Hal (peniruan) itu hanva mungkin ter jadi.l | 4 :=: tl1 Ji r+:.pcrilaku vang bcrujung siksa. sehnbungan dcngan firman Allah: lvr::-. yang lebih dikenal dengan Ibnu Al-Baghdadi dalam bukur. Beberapa Pernyataan FikihBerkaitan Ahli Dengan Keharusan Menghindari Hari-hari RayaOrangKafir Imam Ahmad menvatakan hal irang semakna dengan pengertian 'nnhumn yang dinyatakan Umar dan Ali P. ticlak mengapa dilakukan. Adapun berjualan di pasar-pasartepat di hari hari raya mcreka. ia menyatakan bahrva lmam Ahmad pcrnah mcnyatakan dalam rir..Karena perbuatan vang mubah tidaklah bcrujung siksa. apalagi menyerr-rpaimereka dalam amal perbuatannya. SementaraAli **n tidak suka apalagi menyebut nama hari raya mereka. Karena bagian-bagian perbuatan yang diulas t. Scmcntarasebelumnya telah kita nukil pernyataan Al-Qadhi Abu Ya'la. Hal itu ditcgaskan oleh Imam Ahmad dalam riwavat Muhinr.. Imam Abul Hasan Al. Bcliau (lmam Ahmad) BeberapaPernyataan Ahli Fikih 371 .

vaitu yang terjadi cli negeri kami di St'aam.rmereka.an untuk menemui mereka di tcmpat-tempat ibadah mereka di hari-hari raya m e r e k a .r.rhinna: 'Aku pernah bertanya kcp. diir Ayyr-rr-rb dan lain sebagainya. Demikian juga pendapat yang diambil oleh Al-Khallal dalam persoalanitu. ' Imam Ahmad memberi kclonggaran hukum bagi kaum muslimin untuk berju. D a n s e b a g a i m a n ay a n g t c l a h k a m i u l a s : I t u m e r u p a k a n isyarat akan larangan untuk melakukan perbuatan yang mereka lakukan. s a p i d a n b r . Larangan bagi kaum muslimin kch:ar rumah menuju tempat pcrayaanhari-hari besar kaum musyrikin. ll-amun mereka hadir di K p a s a r . r d a k . Diriwavaikan dari Mujahid: bahwa ia amat membenci bila ada " orang mengatakan: "Adzrinnah.rlan di pasar-pasar pada hari raya orang kafir dengan satu syarat: Ticlak menemui mercka di biara-biara mereka. n g g i r i n g k a m b i n g . beliau membawakan (satu rirvavat) dari Mr. dagangannya menjadi semakin laris. sehubungan dengan laranp. Abu Muhammad Al-Karamani yang lebih dikenal dengan Harb berkata: Bab hukum mcnamakan bulan densan nama-nama Persia.rng hukum menghadiri peravaan hari hari tersebut. tidaklah dilarang. bahwabeliau mclarang kaum muslimin untuk mcnemui mereka di biara-biara orang kafir tersebut.b u d a kb e l i a n mercka. Adapun bejual bcli mtrkanan di pasar-pasar. bab . Mcskipun karcna sebabadanya mereka. Aku bcrtanya: "Bagaimana kalar-r kujadikan nama orang?" Ternyata beliau juga membencinya." Imam Ahmad mcnjawab: "Kalau mercka ticlak mencmui orang-orang itu di biara biara mereka. scrta berbagai jenis gandum. Atau Dzii Mnalr (nama br-rlan).rda Imam . Dengan itu diketahui.nya. aum muslimin turut hadir. dan lainlain. Al-Khalaal dalant /amie.mcnyatakan: "Yang dilarang hanvalah nrenemui mcrcka di gereja dan biara-biar. Seperh peringatan hari Tiruur Yaabuur. tapi hanya sekedar hadir cli pasar-pasar. Akan tetapi mercka hanya memasuki pasar-pasarr-rntukbequalbeli. (Perawi) berkata: "Akr-r pernah juga bertanya 372 latidha' ShirathiI M u staam M ukhalafata Ash iI J ahim i hab .p a s a r .tidak mengapa.l rent. Imam Ahmad telah membuat pernyataan seperti yang dinyatakan Umar . Melarang kaum mulslimin untuk keluar menuju tempat perayaan mereka. Tidak untuk mcncmui orang-orang kafir cli biara-biara mereka. bagaimana hukumnya?' Beliau (Ahmad) amat mcmbenci sekali hal tcrsebut. Sehubungan dengan itu aku pernah bertanya kepada Imam Al.rmad: "Sesungguhnya orang-orang Persia me miliki nama-nama hari dan bulan dengan bahasa yang asing (tak dikenal).\hnt.m c .-9".

ada dua vcrsi: Yang pertama: Kalau nama itu belum dikenal.iknnbahisa Ajam. kalau istilah itu tidak cenderung kepada sesuatu yang disembah.b e l i a u t i d a k s a m p a i melarangnya. Beberapa Pernyataan Fikih Ahli g7g . menurut Imam Ah_ m a d . Yang kedua: seorang muslim dilarang untuk terbiasa berbicara dengan bahasa non Arab.rknanya. (Perawi) berkata: Aku pernah bertanya kepada Ishaaq: "Bagai mana hukum scorang yang mempel. (Perawi) mengatakan: "ibnul Mubarak konon juga membenci bila ada yang mengatakan:"Iizda. Beliau mcnyatakan: "Sayatak menjamin. r kj a d i m a s a l a h . kita dilarang meruqyal. Demikianlah yang dimaksud oleh Ishaq. maka demikian juga hukum menggunakannya. ada kemungkinan ia mengandung pengertian yang haram. .. yang menjadi ciri dan keistrmewaan_ nya. kurasa tak menSapa. Seorang muslim tidak boleh mengucapkan satu kata yang tid. Namun apabila telah diketahui bahwa pengertiannya adalah makruh.. Oleh sebab itu. banyak kalangan ahli fikih yang memakruhkan penggunaan bahasa selain Arab dalam doa doa wlktu shalat dan dzikir kepada Allah.' Pcrawi menambahkan: "Dcmikian juga dengan nama-nama Arab dahulu kala. Demikian juga halnya denS.Dengan alasanitu juga.rl diketahui m.annama-nama pe rsia.. yang kutanyakan: "Bagaimana hukum menulis nama b u l a n d e n g a n b a h a s aP e r s i a . l u g a d i l a r a n g . Karena bahasa Arab aclalah srmbol Islam dan para pemeluknya.rn" sebagaisumpah.rjari nama-nama bulan dalam b a h a s a R o m a w i d a n P e r s i a ? "B e l i a u m e n j a w a b : " K a l a u n a m a r t u s u d a h d i k e n a l d i k a l a n g a nm c r c k a .r.enggr.rdengar.. SepertibahasaIbrani.kepada Ishaaq.. Kalau tidak dimengerti artinya. D i t i l i k d a r i J c a p a n t s h a q ." Segala sesuatu pasti mempr. t . Sementara bahasa itu sendiri adalah simbol paling kental buat suatu umat.lnyai latar belakang. Jadi riwayat dari Ahmad tentang larangan menggunakan nama_ nama ifu. Suryani dan lain-lain. Karcna dikhawatir_ kan mengandung pcngertian vang tidak dibolehkan.s e p e r t i A d z r i m a a h d a n D z i i M a a h ? " Selama tak ada kesan buruk di belakang nama-nama itu.

seperti doa. Pendapat kedua: Boleh ditcrjemakan. Muhammad (dan) ') Syafi'ie. Baik seseorangmampu membacanya ataupun tidak. Di antara sahabat kita 1. itulah pendapat yang benar. Ini pendapat Abu Yusuf. Pertama. Bila dilakukan juga. Sementaraseluruh dzikir-dzikir (yang tidak wajib) lainnya. Ini juga pendapat Imam Malik dan Ishaaq. Al-Qur'an. apakah boleh mengucapkan dzikir dalam shalat selain densan bahasa Arab? Sementara dzikir itu sendiri ada tiga tingkatan. Semcntara Abu Hanifah dan p a r a s a h a b a t n y ab e r s e l i s i h p e n d a p a t . Demikian menurut jumhur ulama. bahwa tidak diperkenankan mencrjcmahkan surat apapun dari Al-Qur'an dengan segala kandungan kemu'jizatannya. Adapun Al-Qur'an. berdasarkan Ijma'. dan tak mampu mempelajarinya? Menurut para sahabat Imam Ahmad. u n t u k o r a n g y a n g m e m a n g tidak mampu membacanya dengan bahasa Arab. Dan tidak diragukan lagi. Kemudian ciiikuti dengan dzikir-dzikir wajib selain Al-Qur'an. Seperti takbiratul ihram. Apakah boleh dite4emahkan untuk yang tidak paham berbahasa Arab.kan pendapat yang dinyatakan dari Imam Syafi'ic (pendapat kedua): Dimakruhkan menggunakan selain bahasa Arab. Bahkan tak sedikit ulama yang berpendapat. dan ini yang paling mirip dengan pendapat imam Ahmad: Tak boleh diterjemahkan. takbir dan lainlain. Ishaaq dan sebagian sahabat Syafi'ie. ada dua penoaPar: Pendapat pertama. batal shalatnya. bagi mereka yang mewajibkannya. diperselisihkanjuga oleh kalangan ulama tentang boleh tidaknya ditelemahkan. Tambahan "Dan" adaiah untuk menyesuaikan dengan alur pembicaraan. Sedangkandzikir-dzikir wajib. 374 lqtidha'ShirathilMustaqimMukhalafataAshhabilJahim .ApakahBolehMengucapkan DzikirDalam Dengan Shalat Bahasa Selain Arab? Para Ahli Fikih bcrselisih pendapat. tasbih. baru kemudian (ketiga) dzikir-dzikir lain yang tidak wajib. namun tidak membatalkan shalat bila dilakukan. jelas tidak bolch dibaca dengan selain bahasa Arab. Sedan5. atau mengucapkan salam dan tasyahhud.Ini pendapat Malik. yang pernah dinyatakan ulama iuga ada dua pendapat: Pendapat pertama: Tidak boleh diterjemahkan.

sampai ke Muhammad bin Abdillah bin AI-Hakam. bahwa ia berkata: "Aku pemah mendengar Muhammad bin 1. Seingat saya. fasakh (pembatalan aqad). Adapun hukum penggunaan bahasa non Arab dalam ibadahibadah selain shalat seperti membaca Al-Qur'an. Demikian pula halnya dengan berdoa. Bila dimengerti maknanya. Ini juga pendapat Imam Malik. Larangan Berbicaru DenganBahasa Arab Non 325 . menyebut asma Allah ketika hendak menyembelih. tahun dan lain-lain) dan lain sebagainya tanpa kebutuhan mendesak.beliau juga pemah ditanya tentang doa dengan bahasa Persia. ataupun bersumpah. Beliau (Umar) menyatakan. Hal itu ticlak diragukan lagi. yang jelas dari pendapat Imam Ahmad bahwa beliau tidak menyukainya. Adapun dalam pembicaraan sehari-hari seperti dalam pengucapan nama-nama manusia dan perangkat pembantu semacam namanama tanggal (bulan. mengucapkan berbagai aqad. r ) Ucapan Umar itu beliau jadikan alasan untuk pelarangan penggunaan bahasa non Arab secara mutlak. bahwa yang demikian itu adalah "kftlbu n ". Beliau membencinya. berdzikir.(madzhab Flambali-'d)juga ada yang berpendapat demikian. Beliau tak suka menyebut Adzrimaah dan Dzii Maah. dalam riwayat para Salaf dengan sanad periwayatan yang dikenal. Arti kata "kftibrn" adalah:penipuan." Beliau juga mengambil pendapat dari ucapan Umar Radhiallahu 'anhu yang melarang penggunaan bahasa non Arab dan menghadiri hari-hari raya mereka. seperti aqad nikah. untuk orang yang tidak dapat menggunakan bahasa Arabnya." Beliau melanjutkan ucapannya: "Umar Radhiallahu'anhu melarang penggunaan bahasa non Arab. Meskipun makna keduanya tidak mengandung hal yang terlarang. Ia pernah berkata: "Tidak diperbolehkan bertalbiah dengan bahasa ajam. dan berkata: "Itu bahasa yang jelek. semuanya sudah diulas dalam kitab-kitab fikih. lmamSyafi'ieMelarang Berbicara Dengan BahasaNonArab Imam Syaf ie menyatakan.tidaklah dibolehkan bila tidak mengerti maknanya. li'aan dan lain-lain. bertalbiyah.

Alasannya. lalu menyebut sesuatu dengan selain bahasa Arab. dan janganlah kalian menemui mereka di kanisah-kanisah (tempat-tempat ibadah) mereka. Karena ia adalah bahasayang paling utama untuk menjadi yang paling dicintai. Allah juga menjadikan bahasa Arab sebagaibahasa Nabi-Nya yang terakhit yakni Nabi Muhammad !!. Nabi 99 sendiri. mengikuti jejak para Sahabat. karena keutamaannya dalam berjual beli. juga mcnycbut mereka dengan sebu(Calo). Orang yang mengerti bahasa Arab. dari Abu Buraidah bahwa ia berkata: Umar berkata: "Setiap orang yang mempelajari bahasa Persia. Dengan bahasa itu juga Allah menurunkan kitab-Nya yang Aziz. pasti berkurang kewibawaannya. seharusnya hanya menyebut sesuatu dengan bahasa Arab. but. dari Dawud bin Abu Hind. Ibnu Abi Syaibahjuga meriwayatkan: "Ismail bin Ulayyah telah menceritakan kepada kami. Den. dengan nama yang Allah berikan kepada mereka karena perniagaan mereka itu. Namun bukan berarti diharamkan (secaramutlak) bagi sesorang untuk berbicara dengan bahasa non Arab-" Imam Syafi'ie membenci orang yang mengenal bahasa Arab. dari Umar dan Ali Radhiallahu sebagaimanadisebutkan sebelumnya. bahwa beliau pernah menyatakan: "Orang-orang yang berjualan. dari Tsaut dari Athaa' bahwa ia berkata: "Janganlah kalian mempelajari bahasa-bahasaorang non Arab. bahwa 376 Ashhabil Mustaqim Mukhalatata Jahim lqtidha'shitathil . Orang Arab juga selalu menyebut orang yang berprofesi demikian sebagai lacTir (jamaknya tujjaar). dari Abu Hilal. bila ia bukan fn7ir.Idris Asy-Syafi'ie. Sedangkansinrsaar (non Arab)." Beliau (Ibnu Abi Syaibah)juga meriwayatkan: Wakie' telah rnenceritakan kepada kami. Sesungguhnya kemurkaan Allah turun atas mereka di sana. pasti ia berkhianat. adalah sebutan tan dalam bahasa Arab itu. bahkan dijadikan pendapat oleh para Imam. Kami tak suka menyebut yang berasal dari bahasa Ajam orang yang mengerti bahasa Arab sebagai tnjir.Lah:. karena bahasa yang dipilih oleh Allah adalah bahasa Arab. Oleh sebab itu kita nyatakan: "Setiap orang yang mampu mempelajari bahasa Arab. Setiapkali seorang itu berkhianat. Allah namakan dengan tanjir (pedagang).rikianlah yang disebutkan. Abu Bakar Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dalam Al-Mushannat Wakie' telah menceritakan kepada kami. seyogyanya mempelajari bahasa tersebut." Riwayat ini senada dengan riwayat dari Umar yang telah kami paparkan sebelumnya.Telah kita paparkan pendapat para Sahabatterse'anhuma.

r k a p a l a m b a h r s a P c r s i a . t k a n ' p 1 1 1 k .i.. ta.utkanrjn avnt ini Ll. bcrs.rng kewibawaannva.. Kentrr-rgkinan bcliarrmcnvel.r\.rl.U t s a m a h b i n kt . r hr n e n c c r i t a k a n e p a c l ak a m i .qsitty'tt puttil[i btrltinrLi bnlnsttl\ralt.in dan dianggap m. r nc l i e n y .cnc'ritakan kcparla karni.c .ttlalt lttrlticttrt ytltt! in dtngttt ltaltitstt tton Arnb..I bahrv.rd.rhinr Al-llllkhi hlah rncnct'rit..' LaranganBerbicaraDengan BahasaNon Arab 977 . I s h a a q b i r r r Ibrahirn Al Jariri telah n. t r 'nrfurr Rodin nlrrr clari liasirlrrllah i."At-Mu.rtkan juga oleh Al Ilakrn IV : I.rta: "llastLh. L. dari I.g ' .rllah il'. akan bertambah keburukan akhlaknya dan berkur.rsa \Iajusi)r" BerbicaraDenganBahasaNon Arab Tanpa KebutuhanMendesak Adalah Kemunafikan As-Silafi mcriu'avatkan cl.l8 secaramariu' dari An.rs. c l . Dirilvayatkan iur.a ia berk.r beli. k dari ltrrru Umar. d.rrLrj.U c \ rL<ir'!.tadrrA"l\:\-.nr'.r.rh tt'rcetak disebutlan 'Lmar". r g u n a bemjar: nva lagi majusil'f ah ftah.-.rri tr. c l a r i N a f i e ' .rng berludul . c l . Ahmad bin K h a l i l d i A l B a l .rrw. ": t l a ( A s ..rbtla: 1 2.rtr bcrsabtli .lrl. Sanadnvi tidak mempunvai pijakan.bahx..rnj. Z a i d t e l a h m e n c c r i t a k a nk e p a d l k a n r i . Urlar bin I-lanrn t c l . lshaatlbin lbr. r n t i .rlur . \a:JI g.S i l a f i )j u g a m e r i u ' a v a t k a n d e n g a n s a n a c l\ ' .tr. Amru bin Harun.r h a m m a db i n S a ' a d b i n A b i W a c l q a s hp e r n a h m e n r l e r r g l r s r k c l o n p o k o r a n g b er c a k . Muhammad bin Al-Hasan bin Muhammad Al-N{uqri. r k h t c l a h r r r e n c e r i t a k a rk e p a c l a k a m i .rrlakarni.\nrrtr r.tnar Rndhidltltu 'ttttltuntn. r r il b n r i I . .\ { r .rLrrrr.ttJ rJ l) " Bnra tt.rn irrhrdan ljti]b Al-Hakint ntenyatakan: "la (Amrrr bin flarun) ia dianggap penclustaoleh lbnu N{a.rrr. m . Adz-[Jzahabi d.rn ini karni ambil dari Mustadrak A|-Hakim lV : 87) Al-l iaficlz As Silafi telah menulis scbtrah litab r'. b i n H a r r . r r r * h t r n i i i a h ( l u r u s ) .r p . Dalam nask.' A k b a r i . i p .i?\ '. r n s l a i n c l a r i M a ' r u f h i n g g a A b u S u h e i l b i n l V f a h m u c lb i n U m a r r \ l . l llLlits itu tidai shaLlh.'lh Al ll.r. Adz-Dzahabi berlo men tar. r r iN a l i c ' .rb tersebut.r n / \ l B a l a k h i i o l r h r r r e r r c c r i t . Kortnt lnl itu tlttytat' nr:tintbulknn ktttrtr t n f i k n t t .rlant kit. Diriwa y.Fadhlul Fursi. d a r i U s a n t a hb i n Z a i d .. l \ l a k a b c l i a u d " S c t c i a ht u r u n a j a r .r karr kcp.rtruk (tertuduh bcrdusta)olch sckeiompot r\hli Hadits.rs: Ilarangsiapayang berbicara dengan bahasa I)crsia. I)cntblrtul.rnr ringl.. jntt.rclits Sa'icl bin Al AIla'A1 Bardza'i..

Dari segolonganAhli Hadits disinyalir.arr dF . bahwtr mereka juga terkadang menggunakan kata-kata non Arab dalam jumlah tertcntu. 3- Lihat catatan kaki sebelumnya.. ... Hal itu sebagaimana pemah diucapkan Nabi ff kepada Ummu Khalid bin Sa'id bin Al'Aash. 2. bahwa ia pernah mengatakan kepada orang yang sakit perut: "Kamu terkena sakit bidnrd (perut)?" Sebagian ulama bahkan meriwayatkannya secara marfu'. "no.ujr.rt.io." ?) Diriwayatkan dari Abu Hurairah 4$.i o.ah pernah berbicara denganku dalam bahasa Persia. hadits No. K n r e n n i a d a p a t m e n i m b t t l k a n d kenrutnfikan. Nabi $ memakaikan kepadanya sebuah baju seraya berkata: "Wahai Ummu Khalid: "Ini sanaa. J a nb a h s a P t r s i a ..rr. Adapun keberadaannyasebagaihadits marfu'. perhi diteliti ulang. masalahnya tidak berat.*. bab (32) Doa apa yang diucapkan untuk orang yang mengenakar pakaian baru. tolong bawa uang ini dan belikan ianbiiz. Maka beliau memerintahkan budak lvanitanya: "Wahai jarivvah. atau terbiasa berbicara dengan bahasa ajam.i.. Mereka hanya ingin agar ucapannya lebih dipahami.n. Ia adalah 378 lqtidha' Shirathil MustaqimMukhalafataAshhabil Jahim .." Mundzir Ats-Tsauri berkata: "Seorang lelaki bertanva kepada Muhammad bin Al-Hanafiyyah tentang roti. .s.+.. Ia dilahirkan di negeri Habasyah. menurut bahasa Habasyah. . x '$'nt l." Sanaa artinya bagus.. Umumnya. Abu Khaladah berkata: "Abul 'Ali11. gnnnh ia I b L : r b i c n r a c n .1..J" g ljG t." Secara umum. Namun itu tidak benar.." 1\ Ungkapan beliau tersebut mirip dengan apa yanEidiungkapkan Umar bin Al-Khattab. . hadits No. penggunaan kata-kata ajam dalam jumlah terbatas. belikan tanbiiz (yang beliau maksud adalah roti).. 3) 1. .Juga oleh Ahmad dalarn " AIMusnad Al-Btshaui menyatakan dalarn "Mishbaahu Az-Zujaajati 'Ala Zawaidi Ibni Majah": "Dalam sanadnya ada sedikit kelemahan dari Al-Laits. io :r. .:. (4358) II : 1144. sJy_a : _ a ls . )u. n.. (5845) X : 303 Diriwayatkan secara marfu' oleh Ibnu Majah dalam krtab Ath-Thibb.:r.' onn. mereka (ulama As-Salaf) melakukan hal itu dikarenakan yang mereka ajak berbicara adalah orang Ajam. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam kitab Al-Libaas.' -." Kemudian datanglah (si Jariyyah) membawa tnnbiiz (yakm roti tersebut). yakni tatkala ayahnya hijrah ke sana. bab (10) Shalat itu adalah obat. ketika masih kecil...pn r::.

r n Eo r a n g c l i p a s a r .:rn mcrck.r dari lalanean pcral^.r.rkan India. pnla pera\\'i lr.c l j k a l . a L ' a h a s a . r s i m l r o l l s l a m s c k a l i r l r r s a h . r u n t .rng tidik ada asolnvanamun darr orlrrlg orang terperc. Nluhamm. i i t u k t .rk sctem. scmcnt. . t .rgi. r n t a r r o r a n g o r a n g k . u g ac i i M a g h r i b . r s aA r r l ' r . r s aB a r a b a t m e r e k a s e m r r aj u s t n r m c m b i a s a k a np c n t l r r d u k d i n c g c r r . r m p u n u .a t .a.rya lug. l r i ts c s o ( ) r i u t d c n g a n L l r v a l t n \ ' a . Y a n g s c b a g a t m a n a i r r l a ss e b e l u m n y r . d c n r i k i a n j u g a s e b a g i a nm c r c k a t i n e g a l d i I r a q d a n K h l r r a s a a ns c m e n t a r a a h a s ap e n d u d u k s e t c m p a ta d a l a h .:rkan ta I'ersia.Kebiasaan Berbicara Dengan Bahasa Non ArabAdalahTercela A c l .rh u'a hal itrr amatlrh tc. r r s i . Tak aval I. Dernikia n d isebutkan oieh beliau dalarn 'At-Thhdziib" Svailh Ai-Albani dal at-. Ia neriwayatkan hadits v. : n $ n r . D e m i k i a n p u l a h a l n y a d e n g a n K h t r r a s a n i m a s a l a m p a u . r t k a l a k a r r m m r r s l i n r i r rt c r d a h u l u b c r t c m p a t tinggal di ncgeri Svrm cl.lrn bahlsa pendr. r n t ( ) r c r t ac l i k a l t r n r a n h l i F i q i h .r cliri pcniltrclirkrrr. A r a b m e n j a c l ib a h a s a p c n r l r r d r r kn e g c r i n c g o r i t c r s c b l r t .rli Dzu-aad bin Ulavlah Ia Frerarvi berkomentarr"lii perawi vang sangnt munkar sekali (banvak sekali meriwavatkan hadits-haditsmunkar. r p t u rm c n g t ' n a i b c r b i c a r a d c n c a n s t l a i n b a h . r n v a d a l a h b a h .t\-a. r s l P . r h .rsakan or. \ r a b . y a n g b a h a s . . r l . r ( J I e h s e b a b i t r i ." Berbicaradengan BahasaNonArab Tercela 379 . pada catatnnk. { l .tilak ada vang shahih satupunkr ' Kemudian ja nrclrnjutkan: SctahLl s. hasa Arab.hitlrrp.rn membr. at. .S a n t p r a a k h i r n v a . t t a L l a g c l i k a l a n g a n o r . p a t a d a l a h b a h a s aR o m a w i .n e q e r r i t u u n t u k b e r b i c .S a n p a i a k h i r n l .N a m u n d s a v a n g k t ' m r r c l i a no r a n g . .rnak anak kecii suciahterbias. ." Ibnu Hibban dipercal'a Kecu. r s a . b b a h a s aP e r s i a . r . : r r r p a k . t ks v a k s A l a g i .rkinya tercantum: AlFairuuz Aba acli berkat. Sehilgga . . a h a s a r a l r m c n j . r c l a l a ht e r c e l a .r i i k a l a n g a n p e j a b a t .r" Da'ifIbni Majah "(759)hal.s e h i n q g a n b mentracltsiclallm s.o r a n g d i s a n a n r e r e m e h k a n s o a l b a h a s r . I S a i kI ' a r r g muslim mauprun vang kafir. b.I t r r t c r m a s u k p c n v e r .tditsiniseltrr.rng Isltrm berb.uhnyadapat yang lemah. M c r c k . ia jug.rnMtsir.ilemah.r p e n d u c l t r kk .r.281 .rttt ncgc'ri cian p. r h d t e . r l aan g . r r l . r k c l n b a l i t t r b i a s a d c n g a n b .rc1.1Ll fritr. r t l i bahasa m B A tersinekir clalamban'o:rkrspck k'-.Q i r r ' a n . m b a l it c r b i a s ar .r: l{i\1/ayat tentang Nabi }i yang berbicaradengan menggun.rcela. s c m u a i t u t i c l . t p a a nd i r i c l o n g a no r a n g o r a n g k a f i r n o n A r a b .r merirlayatkan hadits yang tida k clikenal.l i k a l a n s a n c r e k .782 menyatakan: "l€mah.rtl Ftratl Abr-lul Bnqi berkomcntlr 'Dalrrn naskah cct. Cara vang terbaik.rLialah deng.r mernpt lajarinva di lbntr Abi Sulaim la teJahdianggap lemrh oleh para nlavoritas ahli hadits. r r ac l a l a m b r h a s a .rdr.

dari Umar bin Yazid bahwa ia berkata: "Umar pernah menulis surat kepada Abu Musa Al. Kebiasaaan Berkomunikasi Dengan Satu Bahasa DapatMempengaruhi DayaNalar. ada bagian bahasa Arab yang hukumn. l-ain halnv. Dengan demikian juga. Sementara keduanya hanva dapat dipahami dengan bahasa Arab. r g i n y ab e r a l i h k e p a d a b a t lrasaArab.mampuan rntclektual.pedusunan bahkan mercka yang bekerja di perkantoran.rkan satu Lrahasa da pat mcmbcri penganrir ytrnt kuat sekali pada kr. r r a n i t a u n t t r k m c n g i k u t i j e j a k p a r a p e n d a h u l u r : m a t i n i d .ri k a c l a r k e s a c l . A k a n s r .nenilu mr:rcka. r n r er r p c n g a r r . Sementarar. Selringga mempela. namun ada juga yang fardhu kifayah. orang Islampun lebih mudah menrahami kandtrnsan Al-Qur'an. pernahaman agama dan aclab perilaku.ari bahasa Arab hu kumnya wajib. bahrva kcbiasaan mcnggun. r r i k a l a n g a n S a h a b a td a n Tabi'ien. Dengan demikian syiar lslam mt:njadi ter:rngkat.r dcngan orang yane t e r l ' i . fardhu Demikian pengertian yang bisa diambil dari apa yang diriwayatkan olel'rAbu Bakar Ibnu Abi Sl.Pelajari juga dengan tekun bahasa Arab.r membiasakan cliri clengan h k b a h a s a A r a b j u g .rn As-Sururah. Segalahal yang menjadi penentu terlaksananva satu hal yang wajib. r l i b .va 'ain untuk dipelajari. l\{ak. dari Tsaur. Karena mcm. As-Sunnah clan ucapanpara ulama As Salai. s a d c n g a n b a h a s . Pelajarilah dengan tekun ajar.Asy' arrRodhiallnltu 'anhwna yang isinya : "Amma Ba'du. berarti akan menambah kualitars rntelcktual. rl a i n . Perilaku dan Pemahaman Agama Perlu dikctahui. BahasaArab Untuk Memahami Mempelajari Ad-DienAdalahWajib Demikian juga harus cliketahui.aibah:Musa bin Yunus telah menceritakan kepada kami. hukumnya juga wajib diwujudkan. bahwa bahasa Arab itu sendiri termasuk bagian Ad-Dien. Kemudian secararinci. Pahami Al-Qur'an dengan baha390 Jahim lqtidha' shirathilMustaqimMukhaiafataAshhabil . pcrilaku dan pemahaman aganll.rhanri Al Kitab clan As-Sumah aclalah wajib.

fatacarashalat dan shiyam.rrti kcsam.I a j r . tidak clengankcikutsertaan kaum muslimin tlengan mereka dalam berbagai tatacaralainnva.}"'.rrcna ia berbahasa Arab.sa Arab. Al-Qur'an: Ul-i>D\J * "Untuk tiap tinTtutntt di antmt k]ttnt. bcr. Sesungguhnvaia bagian dien kamu.. Pelajari juga Al-Faraid.radah." disebutkan: Dalam riwayat lain juga dari Umar Rndhiallahu'cnftlt "Pelajarilahbahasa Arab. k.rrah kibl. KesamaLaranganMengikutihari raya Orcng Kafir 381 . Karcna .1 { ..: # :<J W *i F. Semcntara memahami bahasa Arab aclalah cara untuk bisa memahami Al m K i t a l . metoda dan tata cara il." (Al-Maaidah : 48) dan firman-Nya : f.rn kcduanya)- Tinjauan Tentang Larangan Beberapa Hari-hari Raya OrangKafir Mengikuti Adapun tinjanan tentang keharaman mengikuti hari rava mereka." (Al-I{aij : 67) Yakni seperti.r g a e n t p a kan cara unluk memahami pcrbuatan yang dilakukan (berdasark. Karena kcsamaan clengan mcreka dalam segala sisi nada hari rava terscbut. KLlt|i ltcrlktn aturort dan jtlnn yang tertutg. meliputi hal-hal yang dibutuhkan.randalanr kckufuran. [adi keikr-rt sertaankaun-rmuslimin clenganmcrcka dalam hari raya mereka.''?.g-. Sesungguhnya ia bagian dari dien kamu.it. acla beberapa sisi: Yang pertama: Bahwa hari rava aclalah termasuk kandungan yang telah Allah sebutkan clalam syariat. V "Bagi tiLtp-tiup unnt tclalt Kani tetnpkatstlari'at lertentuynng nrcreka Inhkntt.rjrrun Acl-Dicn itu terdrri dari pemahaman ucaPan dan perbuatan. rd a n A s S u n n a h d a n k a n c l u n g a n a j a r a n n v a ." Apa vang diperintahkan olch Umar bin Al-Khattab ini berkaitan clcnganpcrintah agar bcrsunggtth-sungguh dalam mcmpclitjari bahasa Arab dan syariat.

a t a u s a l a h s a t u s i m b o l n ) ' a .r .r pal. l ' o l' . ap r l i n . J r l l s r i i s r n . r n c : a r . j t ' r r r s n t ' y a n g i : I ' r u i me:r. i K a nk a t p i n g g . l m a k .'. a k a n i r i d c n g a n m t ' r e k ad a l a m h a l i l u .h .in cab. . .rng-cabangpclaksanaan hari rava tersebut. g. t n i r i c i r .ka h .'r.an dalam sebagi. :r : . " ' ) l .. penilckatln analogi tan'. r r r n r u r t k . r an n t i a n m c n l / e l r p a k a l r! : i i i c l c n g a nm er t ' k a t l r u .rnr-. r 1 i r .r'.c r r l a m h a l L l i c b i h j e l c i . l a k ac l i i r a r a r n k a nt r c d n y a m . i r r ' ! a l l l r h a l i t u . p a k .r. bcrarti kesarnaan clalam scbagian cabans kekuflrran. .i'r.r .i a l r . 's(il4i) t r .rlahal r.t ciri khas mcreka yang rnerrjacli sebab kt. Mcskipun jik. baik n c r f .'u ng d ai. r m c r r . l r rc n . i l r r . r a k .) ( 1 ..rci. i l a g a n L t .. r n n v a a c l a l a hs c b a l : . b.ivtr (. . t i r i a l : b e r r . palil)g r. .kafir. r r .-l Isl. N . : a c i a a w . H s l r tr i kait ci':ngannYa r \ d a p u n .r dan seg. o a l o g i k a n d e n g a n a n a l o g i l r ' .rgikan scbagai bagian dari analogi tersebutP-t) ini tentu lebih jelas.l N i c n g i k : r t i. r p . r i i . r . r t ' r i ! r .L .a n gd i . r s i n g . ' a n gp . . Adapun hal hal khusus vrng bcrkailan dengan ibadah dan kcbia berpangkal dari kebersaan. r nn r e r g r : n . n e i ' i : l : . c l i r i r i r . a vang r*t). Adaptur (meni. j a h i r i v r l ' ' r .tn . .r-. r t r r r r a '.it'r sali. ig.:macanr. r m l r { ' } c i r i k h u s t t sp a d a n r . r pcmbcda ilnlilrit oran. )f r n u n r .yang menjadi ciri khas pada harr tersebrrt. : r r r r m : l k .?t t 't i l i | : il i . l i t u s c n d i r i m f u p u n p c n l l .' : . .r is e g a l a b e n l u k syariat dan simbol kckrrfuran iainny. ri.ang berkaitan rieng. Al-Bukhari 382 lqtidha'Shirathil MustaqimMukhalafataAshhabilJahin) .g iusus.' . r n a n t a ' .r dibtrndingl<. l 1 .i r r ii l r n g . r l a r i s t : k c d r r r r r 'n i r r r a d a l . n i n d n l t ) : t n t ::l t V a k i f .h ditakhriisebclrmnva. Bila perlu kita bcri s{. r l .s. T a k L l i : a n g l .i. . . k a n ' .i . . * / : l i i r. bisa kiia katakan: hari r. ir mcreka clalarn) hari rav. r v . r s i fn gr fi . s e b a g a i m a n a i h a r a m d k a n n y a m e n y a r n e k a n .rrt kalir tcrrnasuk saiah satlr s y a r i a t k a f i r .r'.'.Ir sirr. g a l .r'. . rs c t ' a i j .r adalah termasrrk (nrenini) bagiln agana rnereka yang ttrlaknat. 'L i a ns . L ) i n ....l i .r L.1.r. '1 . M e n i a r . r i h a r i r . u r .r l r .lri ala'. . l i r i d e n g a n l l c r c k a d a l a : .. : i r i ". : r v a l .isil (analogi m e n y . r n r i i v . r v .c l l ( ) r 1 i o h.L s n r ' g u i l lL e p .()r-r j o l . r k c r l u i ' .rnr:ln l \ mcn i i .k e m a k s i a t . r ' l .iuiu !-(i. 1. r i ' .rr.mLrrkaan siksa N1. " r i J < fs t . HR. c i t i : a . 1 .r l l n r c r u p a k a nb a g i . a l n r . .r r r . c i r i k j r a s s L r a t la g . .rng.r. r 1 . sanrasaja dt'ngan menl'trnrak-rntli:i dengan Allrh clan trrnrnn\'. l t n i l . t a r m c : r r : . t r n V n . i t i : r ' : e b r -s t l r n i j k . danlvluslirnTel.r. r nd a r i a g a n ' . dengan pendekatan analogi parsial ()'akni satu analogi yang mcmasukkan yang dianal. i j aK a r e n as e n l .rm cleng. r m l l < e nl . . ' i u j u a nd a .c i r rl i s r k c y a n g L : r r . r i u t r v a .a. B a h k a r rh a r i r a y a a d a l a h k e i s t i m e l " ' l a n v a n q p a l i n u j e l a s y a n g : l r .irli..irr r : . b c r ' : i i i i r : i L. kl ari. r l V a r r r . rc i r i . rd i r i d e n g an mcreka dalam hai itir. r r i a i d r r r.

. t rK o r c i i s i p . r l e b i h d i b e n c il a g i b i l a . r l . i . K a r t : n . .r v. r h u a i . r r i r l r . rtn r s r . t t k t ' . r i r . s: Vnng p t r n k e b a i k a r r ] r u k u r r r n ra s .n . r n ' l e r l u l r . . r L r \ ' r r j u ( l lr h i r h . i .rn kt'mrtngkar. t j u t a t c r g o l o n g p e l e n g k .\r u r 1 lr n e r c k nl . r 1 1 a h u s u s . l\ : . r n r . B e n a r .b e r . u rh a r i t e r s e b u t s e l r a g . rt l t . r i . r n n n o n m u s l i m .rng tetr. t r l . r . it i n l a t r a r r . r k u L .. r n g L r n a n a n r l I 1 c l i g r r n a k a n n t r t l : t l r a i v a f d a n i r a j i . r t a r . r j ls u r l a hp .ri hai d lain vang tida k mereka jadikan sr'L. l k r r r c r r g . r k . r r i r . c n g p Setiapyang DllakukanOrang Kafir Bid'ah 383 . r i : . r r r gr i r r r s l i n r \l l n c n t i t a t l a p L i . r n g .lcL. r n gc l c n r i k i a n . l r rl i. t i r r t . i . i \ l e r t . r n gd i l a k r r k a nr l i h r n l a r ' . r 1 4 r 1 . t s .r l h h . r t us . r n r c n r i J i k l L l k c k h u s . i r i \ . r r a r r s l a r . r . i n r i r a l i r ' . r r { l n u l . r . r s r r k a I k r l a r i a j a r . r f u n . rc l i ] l . t i l t r l l l r l r t ' r s t t t . Ib . 1\ l l a h . r n c l u n rc r l i k i l . r s t id i l r i . r ' L a k u p i . I n t s. u rp . i r 1nr u s l i n r . r l i n g l u n r a r . r i n r e r r a v a k n \ ' . .nlua itr. r v a n s t t ' i .l . Karenit sr. r k . r l a t n r . r r . i n t i . n c is .r u a a t l a n g m c r u r k t r a h k t b i a s a a n n v . clonrr. r h' i t i ' . . r n t e r s c L r i r lc l l n s c j t .o r a n gk . t t t g s h s c n . r k . r t l . c l .\ l . . r r i n r . n i s n r .\ ' . t i t t t . r l L rr r . r r rn r c n i r u o r a n g . r l t l . . r r r . u .ailai l.arkan tliri untrrk berse. t r k a n l a h t ' r n r . ' . l l i r r .. r k L l k . r . n r . l 1 r {b e r s i [ a ti L ' . r a l c r r g a n t r r m e r c b rrr i ( k a j r r g an r c l . r n g k t t l u a : L r a l r x . e b . r r . r s a a n . r ns c b a g i . . r . \ l a k l h r r k u n r n \ ' . m . r r i I t ' d . l .yroral. ' t ' r iti t r . \ . . n r I r r . t . i na j .s c h a r i h a l i s u . r l'J s v . r h . r k s . r a g a m a b u a t a n m e r c k a a t a u a g a m a m e r e k ai t u t e l a h t c r h a p u s . r n 1 'r r l .rn Namrrn tctal. I . r l .rn vanr paling i r . r s a n P .r t . r hl . r r i i t r r s c b a q . u rr a r r q t l i s v a r i a t k a np . r i t r . 1 h t ' r ' h a p . l a . r . i ' c l n r . ' o r . r r r g i ' r ' s . r r g ! t .. kh ir r i i . r t l . r r . r s u k k . r r r r i . r . r r . L r uti! ' r p c ( m . r nr r u s l i n r v a n g n r r n t a c l l . u a t . l n r . .iasa. rr v r r j i r . i t l ' a l r d c n g a n c a r a p c r g i k c p a c l a n up a s i r .l i :I.) u s e p e r t is e o r a n gn r r r s l i n r ' . a d c n c . r t r n r ' .r . t l r r l I i t l i r i . k aj r . r. r l a n 'l.[ ' e n r l k h r r r r r s . r r r \ .r \ ' . rr n c r e k .irtn rs L ' n . Nlaka ciemikianjtrga sajr nerltpak. r n ! a c r u r ' v r r . l a i r r v a . t t i . r r . r i n r r r ' . l ) t ' m i k i a n j r r g a a h l i t i r i ' a h . r r l a n i t r r p u n l . r n a . r s a jl . r n r rr n i t k a l a L r t t r t e r r r . r. rs r o r .h \ .N a m u n d e n g a nc a t a t a n . r n s l a n rs c c l i k i t p u ni r r s t l L ira .raclalah kebiasaan-ke[.t u s e a n . e n t r t ki b a r i n hr l . r ( l i l .rh an btrbag. n t . k . r r i . r . r n g ( l i k l r u s u s k J n K a l .r ' r L . k r r k .. rl . u n i t s c f ) trl t i s h . r t e g i r r ip f r b u . r l i t u t c r t o l o n g p c l e n g k a i r t l a r i p c l . r . r n k r l . er L r j u r li i . i r s c i c n e . r t c k e b i . ' a k . r r r i i r : r r il . r t . r k a . r v r ' l r . r . r l . rrrn a k a n r n t a g i u r . r i . r * . Orang-orang Kafir SetiapYangDilakukan PadaHariRayaMerekaAdalahBid'ahAtau AjaranYang Mansukh a .t t ' n t r ri . i i d a k l a i n a r l .rr j . r s i t kk a t c r l o r i k c l o r r r : g . r p r . r r . r d a h . r n r . t k : i . jclck. r r r X .K a l .m e r e k a s c m u a m c n g a k u i b a h r v . ri t L ra c l a l a hk c b i r s a . r d a l a i r c k L r i r r r a n .t c n t u l e b i h j e l e k l a g i . r i r k h u s r r s . r t l a k a n l r . r nb r r b . t t t l c n q a n r n c m b r r a lt n a k a n a n . r f i r v a n g c l J n u r k a i A i l a h d a n o r a n g o r a n g k a f J rf a n g s c s a t .cntuk iL'adahkhusns. m Lrcrdanclan. r v a v .

r c n y c l r . m . r n q a n . s a m . Bahkan di negcrincgeri yar. u r gr a f i r .rsuk wilayah Syam. r k a l . m e m b a g i .o r . yang iman dan ilmu mereka masih dangkal.b a g i k a n p a k a i a n k e p a c l aa n a k .KemudianMenjadiSesuatuyang Populerdan AkhirnyaLupa KepadaAsalnya Sisi tinjruan vartg kr:tica:Kaiau dibolchkan rrntlrk melakukan k o . s t : t e l a hk e l r i a s a a ni t u m c m b u d .PerbLrat oleh mayoritas masyarak. K e r n u r l i a n . ra h l i b j c l ' a h .r) 1. Padahal mereka secara umum lebih mantap ilmu dan imannya. 'Ied-nya kaum Semua itu sudah menjadi kebiasaanyang menyerupai dekat dengan masyamuslimin sendiri. r n r a n g k a f i r t e r s e b u t i l u a k a n b c r l a n j u th i n g g a m c n j a d i b a n v a k .l a i n . t a r . t l .rrr scorang musl i m t i d a k b o l t h m e n g a k r r ik e i : b s a h a n g a m a a h l i b i d ' a h d a n a g a m a a yang tclah tcrhapus. Pada akhirny:t kcbiacaln ()rang kafir itu bukan saj.Keabsahanberita itu lebih dikuatkan lagi oleh apa yang sava saksikanscndrri di Damaskus dan daerahdaerah sekitarnya. b a h k a n r n e n j a d i h a r i r r v a . Terkesanlebih eksklusif di pandangan mata mereka dibandingkan "Ied ytrng ditetapkan Allah dan Rasul-Nya S. Mereka saling membagi-bagikan hacliah. r d e n g . S c m e r .rg rakat Nashrani. S a m p a i s a m l . a .a n a k d a n l a i n . bersedek a h . Bagaimana sekiran1a Svaikhul Islam sempat menvaksikan juga apa yang d. i SedikitDemiSedikitAkhirnyaMenjadi Banyak. r n r n i .nbunvi. r p ac i c n g a n k c b i a s a a na s a l m e r e k a y a k n i l s l a m . B a h k a n t e r k a d a n g b i s a melebihinva. Demikian menurut apa yang dituturkan banyak orang yang dapat dipercaya kepada saya. r m e r e k a l r . Kebudayaan EroPa telah mendoninasi keyakinan clan tirrgkah laku mereka bahkan dalam segalaurusan 384 AshhabilJahim MustaqimMukhalafata lqtidha' Shirathil .akuan itu hanya secarasembunyi-ser.i k u t a n m t l .S e h i n g g a p a k h i r n y . s c c i j k i t t b i a s . r p a o r a n g . Yang akibatnva clapatmcmatikan ajaran Islam dan melestarikan kekufuran.rtl\lesir darr Syan dewasa ini. n y ' c m p .b r l i k a r r l c b r l rj e l e k l a g i . r k u k a n n v a . r l v a m u n j u g a a k a n i k u t . Hal itu sebagaimarrakerja setan yang menyulap pandangan ban y a k o r a n g y a n g m e n g a k u s e b a g a im u s l i m d a l a m k e b i a s a a ny a n g mereka Iakukan di hari akJrirshiyamnya or. baik socarascmburrvi-sembunyi apalagi tertrngm i t c r a n g a n . r .yang m. Scdangki. r .rmcnjadi kebiasaan o r : : n g b a n ya k .lng-orang Nashrani.' . kebiasaan itu justru mcndominasi mereka. r nA l l a h . r i a m c n a n d i n g i h a r i r a v a v a n g d i t e t a p k . kartu ucapan sclamat.

I ) t r .parla kemajrr. b S c m u a i i u a c l . h.era.r .rl. \it'rcka ntrltlmakannva m ']:rrr'. t s . I-).rn rclr Semua itu me i:ak.. r . r ri ] r i n L ' ..rmeny. \ t r a r r l i ( .r'. r c l ih a r i a k f r i r s h i y r n r o r a n g o r a t t g N a s i r r r n i . .{llnh ..thtct. rd . l t . h i l . r n gm e r e k a a d a .\ ' l a s i h d i s e l i b t (mcnrrrut kcr'. r r i a n g 1 i ! : i t..rschiSL'pertih. r 'l. kt'nrrrliaandirr iet't'bas.irb a n ) . \'ltr t-Lr trlair lar'.Orang-orang Nashrani YangDilakukan ShiyamBesarMereka Seusai I I a r i K . . L i L r i : n t i r s i r t i k c : : c r . e r e k .t Li: r. r s . rm u n c l r r r . A k : r n t c t .riu t'rng paling nrorrk.r'i1ng-i)r'. r h a r i t c r s c b u t ) . rc l i s .rpi t u b a ha l a r .]. .r m. .rl mLrsinl pnrlJs. [ . t i lritungan h.r l L lra r i S v . r r k i i n( h i t u n g .. .rr l. u t .rn meniiclikirr merrka st'nlakin terpuruk dan binasa. t r t a s a nb .rirrr'ri cl. 1: ' .la[.rnshivan nrort'ka ittt meskiptrn mcrunlenumt orang Arab fcrj. r . r m m c r c k . r l a h i d ' r h 1 ' . selajn juE.n r c r ..rramkan .r'ai b u l . . .tbabkankcmurkaan Allah Scmoga Allah nrt'mbrrikan hidavah keprdr kitil d.cler ir'.rfsu. r tr n e m a r t t a ub a t a s a n w a k t t t p 1 r ' r c n u m t e r e c l a r a nb r : l a n d a n r n . vitkini dai at mefibau'.lrrr Ilrr. svah\r.rn ( . r n .tln ereka i arig ciitstl).rtnn ttrjuir pckan. r n N a i s a r n . . .rn. n g r n c r c k a r j a c i i k a nb e l t e p i t a n d c n g r n h .1' rcj. r F . r r l . A g a r r .rrtrs (\luhanmad) YangDllakuk-n Orang Nashrani 385 .. I).aktumenurrri k. ) m c n e n l u f . i .rr.llrg \. \ l .rhiiir-. r a t h. r n l . r t t t c n g u l a s n v .rn N.. r p i i a L ' e r p u t a rt c m s s c p .rni itu lr rnya ingirr rrrcngui'. u rs h i y .)f.rshr. r m i s l a n g m c l r j .r.r'i(r.ri .g mtreka ambil... r t .:rrlNr'. ) L r i L r h t l t i g a h a r i . lrinBga mr:njarlilan a1T vang dil-'. r r . : . r l .r.ancirrrnti lJi iriiln sctin ini. r r i : r r v a l n l a t i d a k l c b i h d a h r . .k ai t u t i t l r l : m c m i l i k i b .h a n [ u m ' i r t \ ' .r.n.li.:r rr F-!.alr. a nt . n . r I t t bcrlangsunt sel.it'r'rg.. t t s t r u n t c m r t l .'ndckatipcrtt-m u a n a n t a r a b u l a n r l a n m .rk dalinr krrbanganhawa n. r r i a t y a n g d i a l a r k a n p a r a N a b i .: rnelrk.rt dirn kcj. ri t r r ( r n a s at i g a p u l t r h t i g .p langkah v. r a rk e d u a \ ' l c r c k r .l i r l r t n r a s y a r J k . .rri tlari hari Scnin lanr: ccitdcrttnq lcbilr m. ' .rl:rr. r r rr i . D a l t a k h i r n v a t i d a k s a n n .1 nt l. r n .. c . r r a ns y . semL'ntar.rttirhnr I r. i a hb c r c l a s . l t .rns l. r v . l u a .l . rti r n r r t m l e r . . I'adahrl nrerek. r t a l r a r i( Q a n r a r r v y a hc l a n S v a m siyl ah). b c r p u t l r s e j r r r u sd e t i g .rn ircrel.tlnva hari Karnis cli . i b . r v a a . S e t c l a l 'K a m i s . : s l r S l u r l t b t r t " J L r r n ' .rnLrju lalan v. K a r c n a p a r a N a h i h . H .!l..r . r i k c A L l z . l i r k r i t i r l c r r ' J i rp ( . r ns v a r i . i ( c r n u d i a r r r v. th a r i p c r .rdi cli aii.j a dc l i t n u s i n rs c m i n n t n u n s c s t t n g g r t h n V . r h a r id i m a s a n l .-pi'.rnyalah akan mernbarva penvesalanbuat nrt-reki.. t)engarrclcmikian mert'ka telah mcrcntlns a j . . n\crcka tr'rcarn1. r b i s a r n a j L i .rjuila s:clar bahrva soti. r d a k a n b e r c i a s a r k a n kestprkatan mereka. i s .

ditambah lagi dengan malam Sabtlr yang menurut keyaklnan mereka adalah malam di mana Al-lvl.rsih dikubr-rrkan.Scpcngctahuan sava. m e r e k a m e n y c b u t n y a s e b a g a i " m a l n n rc n h n r l n "c l a n S a b a t a n - N u r ( S a b t ub c r c a h a y a ) . Nlr:rcka biasa membuut ntttkltt luh (keclust.ranclan kebohonern) vang mercka;ropr:lcrkan tli tcngah olan.; or.lng awam. Karcna s r r d a hs c m a k i n m e m b r , ' -ri\ . a n v a k t s e s a t a np a r l r r i i r i n t t ' r e k a .N { t r c k ; r balrkan terbius olch ang.rn angan sc,.rlalt olah atia caha\.avang turun d i g c r e j a A l ( ] t r m a . t i - ,r r ' r ) v . ) r . r g c r a d . t d i I l a i t u i M a c l d i s . S . r m p a i b - c i r m p . r i . r c r - e kn r e n ' b a l l . a e b . r q i . r n l i . r i ' , i r r . ,. . a h a v a a n g d i . . r F , g n p n a s v c m c ' n y a l ai t r t r r c n t : i r t t c n P a t r r rr s i r r r l ' m a - s i i r g n , l . i l b c r s . r n d a rp a d a sa ( k e k e r a m a t a n ) v a P , r e l a h . r lt ' l i a p c r a n g b e r ' . r k ; lp a s t i t ; r h u L , . a h x . a n s i . r h a n v a l ; r l rp e r l l ; r t . r n v a r r g r l i b t r a tL r u a ls . r j . r . Klmutliarr lralr Sabtu ailalaii fi.tri dl lnrla nrcrcka;nr.nq.j.trn g e j a ro r a r l g o r . i n g \ l r h u , . 1( r t ' , g c i i t L r r l u h r c n b l r n L r hI s a A l - \ 4 a s i h ) . i n S e m e n t a r ai L . r r iA h e r l ; r i , t l a h h i r r i r r 1 , . rr r r e r c k . r a n g b c r a n g i : . r p a n v bailva di hari itrr Al-l\1a:;ifrbanlkit itrmt,ali. Lalu hari Ahacl berikutnv.t ncrcka sebut tiengan Ahad Hadits (Ahad Baru). Di hari itu mereka mengcnakan pakaian baru dan melakukan berbagai aktivitas. Scnrua hari-hari tersebut bagi mercka a d a l a h h a r i - h a r i r a v a . S c b a g a i r n a n ah a l n v l h a r i A r a f a h , h a r i A l Adhhaa, hari-hari Mina adalah sebagai irari hari raya kita scbagai umat Islam. Mereka juga shiyam untuk tidak makan sesuatu yang berlemak atau yang bernyarn'a.Kemudian cli an'al mereka bcrbuka, mereka atau sebagian mereka memakan apa yang terkandung pada hewan. Seperti susu, telur dan daging. Bahkan mungkin yang pertama kali mereka santap adalah telur. Di hari-hari raya itu mereka juga mclakukan berbagai amal dan uc.rpan yang tak menentu. Olch sebab itu kita dapati para ulama yang rnenukil ucapan-ucapan dan syariatsyariat mereka juga beraneka ragam yang disampaikar.r.

1.

DemikiaJl yang tercantum dalam naskah tercetak. Cereja Al Qumaamah, sebenar nya lebih dikenal dengan gereja Al Qiyaamah. Mungkin salah cetak, mungkin juga memang demikian vang dikehendaki Syaikhul lsiam. Tapi zhahirnva, yang benar adalah yang kedua (yang kami sebutkan).Dan demikian mudah-mudah;n 'lbinrir yang dimaksud lbnu 1,ah.Terutama jika dihubungkan dengan kaidah yang akan beliau sebutkan setelahdua halamair berikut lbuku asii). Di situ tercantum: "Maka segala vang diagung-agungkan dengan cara yang batil baik itu waktu, tempat, batu, pohon, bangunan (dan iain lain), hanrslah dihinakan. Sebagaimana dihinakannya berhala-berhala yang disembah.

386

lqtidha' Shirathil MustaqimMukhalatataAshhabilJahim

AgamaAhli KitabAdalahBuatan Para Pendeta dan Rahib-rahib Mereka
Kenyataan itu disebabkan, mereka berkeyakinan bahra,'a segala ajaran agama yang ditetapkan oleh pemuka-pcmuka agama, pcndeta dan rahib-rahib mereka adalah waiib untuk diterima. Aiaran itu secara otomatis men.jadiagama (sebagaimana yang drturunkan Al-Masih ) dari atas langit. Maka disctiap waktu mere.kabisa saja menghapus bcbcrapa ajaran mcrcka, lalu mereka menentukan berbagai syariat baru, baik berupa ketentuan yang wajib, yang haram, pembentukan akidah dan lair.rlain. Yang kesemuanya itu bertentangan dengan ajaran mereka sebelumnya. ltu didasari keyakinan mereka, bahwa yang demikian itu tak ubahnya seperti ketika Allah menghapus satu syariat dan menggantinya dengan syariat yang lain. Namun dalam hal ini, orang-orang Nashrani nampak berseberangan dengan orang-orang Yahudi. Di satu sisi orang-orang Yahudi tidak menerima kalau Allah dapat menghapus ajaran syariat, atau mengutus seorang Rasul lain dengan membawa ajaran syariat yang bertentangan dengan ajaran sebelumnya, sebagairnana yang disampaikan Allah: "Orang-orangyang kurang akalnya di antara manusia akan berkata: " A p a k a h y a n g m e m a l i n g k a n e r e k a( u m m a t I s l a m ) d a r i k i b l a t n y a m (Baitul Maqdis) yang dahttlu merekatelah berkiblat kepadanya?". (A1Baqarah : 142) Sementaradi sisi lain, orang-orang Nashrani justru membenarkan para pendeta dan rahib-rahib mereka untuk membuat dan merubah ajaran syariat. Oleh sebab itu, tak ada satu ajaran di kalangan orangorang Nashrani yang dapat bertahan secaraterus-menerussepanjang zaman. Tujuan ulasan kita tidak sebatas sampai mengenal rincian berbagai kebatilan mereka. Tetapi cukup kita mengenal kemungkaran mereka, sebatas kemungkaran itu dapat kita bedakan dengan hal-hal yang mubah, yang baik, yang dianjurkan atau yang diwajibkan. Sehingga _ dengan demikian, kita dapat memelihara diri dan menghindaitnya. Sebagaimana kita mengenal berbagai hal yang hararn lainrurya. Tpjuan kita adalah agar dapat menghindarinya. Barangsiapa yang tidak mengenal kemungkaran baik secara global maupun rinci, tidak mungkin ia bisa menghindarinya. Mengenal kemungkaran secara global sudah cukup. Namun tidak demikian AgamaAhli Kitab BuatanMerekaSendd

387

dengan mengenal hal-hal yang wajib. Karena kewajiban itu harus diamalkan. Sementarapengamalannya hanya mungkin bila seseorang mengetahuinya secara rinci. Maka mengenalnya secara rinci adalah wajib. Sengajasaya beberkan beberapa kemungkaran ahli kitab. Karena saya melihat banyak dari kalangan muslimin yang sudah terbuai dengan sebagian perbuatan tersebut. Banyak juga di antara mereka vang tidak mengetahui bahwa semua perbuatan itu adalah bagian dari agama Nashrani, yang agama itu dan sekaliguspemeluknya telah dilaknat AIIah. Saya juga pernah mendengar, bahwa (sebagian)mereka (kaum muslimin), ada yang ikut keluar di hari Kamis yang telah kita scbutkan scbelum ini, atau di hari Sabtu, atau di hari yang lain, menuju kuburan-kuburan dengan membakar kemenyan. Di waktu-waktu itu juga mereka membakar kemenvan di rumah-rumah mereka. Mereka bcrkeyakinan bahwa kemenvan itu dapat membawa berkah dan mcnolak madharat. Bukan sekedar sebagaiwewangian. Mereka juga menganggapnya sebagaipendckatan diri kepada tuhan, sebagaimanahalnya sembelihan. Mereka juga menghiasinva dengan tembaga yang mereka bentuk semacam lonceng kecil, diiringi dengan lantunan senandung indah. Bahkan mcreka juga membuat salib-salibdi pintupintu rumah mereka. Dan banyak lagi pelbagai perbuatan mungkar lainnya. Saya tak sempat mengetahui yang mereka lakukan sccarakeselukarena saya baruhan. Namun yang saya sampaikan, sem.ata-mata nyak menyaksikan kaum muslimin melakukannya. Kcbiasaanitu berasal dari orang-orang ahli kitab. Sampai-sampai pada hari Kamis tersebut, pasar-pasarterus saja ramai dipenuhi suara-suaralonceng kecil, dan bualan dukun-dukun dan ahli ramal yang sebagian besar ucapan mereka adalah dusta belaka. Di antaranya ada yang haram, bahkan ada juga yang kufur.

388

AshhabilJahim MustaoimMukhalafata lotidha' Shirathil

Penjelasan Tentang Sebagian Bentuk Kesesatan YangTerjadi Kalangan Di Orang Awam
-s T e l a h m e n j a c l ik c y a k i n a n r l i k l l a n g . r n n r a s y a r a k a t . r t v r ^ m e l a i n d k _ y a n g i k e h c n d a k i A l l a h - b a h v r . a e m c n v a r rv a n i r c l i b c r i j a n r p r - j a r n p i itr-rbr:rkahnva dapat bcrgrrna mcrrol;rk p;rnyakit'ain, sihir, berbal;ai penvarkit lain, claniug;rsene.rtan binatanrlmciata.Y.rngkanri maksuclkan cli sini clcngan masvarakatawam :rdalah kalangan Islrm vanc belum m e n g e r t i h ; r k i k a t I s l a m . K a r e n a b a n v a k s e k a l i n r e r e k av a n q n r t ' n i s b a t k a n d i r i n y a s c b a g a i . r h l i f i k i h t j a n a h l i a g a m a ,n a m l r n t u i ' u t t e r l i bat dalam keyakinan scmacam itu. N4crckajuea mcmbuat gambar-gambar ular dan kalajengking cli kcrtas-kertas, lalu rnereka tempclkan c1irumah rumah mercka. Mcrt'ka berkeyakin;rn,bahwa gambar gambar yang para pe.lukisrrl'a dilaknat juga tak sucli mcnr.rsuki rumah yanq mcmAllah dan para malaikat , buat gambar gambar tersebrrtnratnpu mengusir binatang-binatane berbahaya.itu contoh dari pengaruh azimat-aziinatorang-orangShaabiah. Sebatasvang sava ketahui, mereka juga membuat salib cli pintu pintu rumah mereka. Pada hari Kamis sebelumnya, banyak kalangan juga kch.rar rr-r, mah mcmbakari kemenyan di kuburan-kubrrran. Kamis yang tcrsebut terakhir ini mereka namakan clengan Kamis Rav.r. Ihdahal di sisi Allah hari K;rmis tcrscbutadalah hari Kamis;rcnuh kchinaan lagi t e r c e l a . B a i k h a r i n y a , y . r n g m c r a y n k a n n l , ' am a u p u n m e r e k . r y a n g m e n g h o r m a t i n y a .K a r c n a s e g a l at e m p a t , , * a k t r r , b a t r r ,p e p o h o n a n , dan bangunan varrg dihormati dcngan kebatilan -brrkan mcnrrrut tak ubahnva mcnl'embah berl.rala-bcrha N,lcsajaran svariat- r.traka la. -bila tidak disembah- semua itu tak ubahnva kipun pada hakikatnya batu-batr.ranbiasa.

Penjelasan Tentang Sebagian Kemungkaran YangBiasaDilakukan OrangBanyak
Di antara kemungkaran yang biasa dilakukan oleh masyarakat umum yaitu: Bahwa mereka mcmaksa masvarakat untuk menyiap-

yangBiasa Kemungkatan Dilakukan Orang

389

kan kambing, av;rm,susu dan tclur di tempat-tempat tertentu. Sehingga terkumpullah di sana drra keharaman: Memakan harta orang m u s l i m a t a u h a r t a l e m b a g a - l e m b a g an r a s y a r a k a t t a n p a h a k d a n mcninggikan svln r orang-orang Nashrrni clen,4an car.r mencntukan w.rktu ti,rtentu .ir m.ina mcreka menqi, imk.tn para pctugasnya I<e l a c l a n g - l a d a n u m . r t l s i a r n .l ) i h a r i i t L rj u r a t r r c r e k am e m b u a t a d t r n a n g m a k a n a r r ,m e r . , r r n a i f t ' l r r r ,m e n g e l r r a r k a n i a . , , r\ ' . u " r g m a t b a r r y : r k , b J mt nd.'rnrl ani anak-an;rk r rrcrcka, dan banyak, r gi ke'gi..rtan-kegiata n lain vans membu..t rirerindins hati seorang rrukmin yanc masih h i d r r p i n a t ah a t i n ' ! . a . I l , i t y a n g r n e n g c n a l e b a i i k a r a k a n m c n g i n q k a r i j k r a c i a r 1 ' ak t ' m r r n e k a r a n . i3;nvak luga drri kalangan umat {slam yang mer.tjemurpakair.n nia cli bal'ah sinar matahari sambil mengharapran berkah dari M.r:yanr lang t'Jrr.ur trtaspakaian-pakaian tcrsebut. Apak:rh masih ke a d a s e i i t i k k t r a g r . r . r n . r l a m J a r : l ao r a n g y a n g m e m i l i k i s e c e r c a h d keimanan, bahlva s1'ariat IslarrLmcmang mcngajtrrkan hal-hal yang untuk rnenrbedakanrrmat Islarn dari orang-orang Yahudi dan bcr-..ifat Nasirrani; svariai lslam mereka tidak rela sedikiipun dcngan kerusakan-kerusakan yang telah kita paparkan sebagian daripadanya? M a s y a r a k a tb a h k a n m e l a k u k a n y a n g l e b i h p a r a h d a r i p a d a i t u scnrua. Mt're.ka membnbuhi rumah-rumah dan kendaraan mereka dengan menggur.akan "klnluuq" dan ",41-Moghrnr"'(se.jenis $'ervrngian khusus yang digunakan di hari-hari khusus) dan berbagai bentuk kemungkerranyang paling besar cli sisi Allah. Padahal Allah tclah cukup menjelaskan kepada kita akan keburukan perbuatan bid'ah. Wabillahit taufiq. Pangkal scmua perbuatan tersebut adalah mengistimewaan hari-hari raya orang kafir dengan hal-hal yang baru. Atau meniru scbaeian dari urusan mereka itu.

HariKamisRaya, Jum'atRayadan Hari Sya'aaniin
Semua itu lebih diperjelas lagi dengan hal-hal sebagai berikut; Mereka amat nengagungkan sekali akhir dari shiyam mereka, dengan menamakannya sebagai;"Kamis Raya". Hari Jum'atnya juga mereka sebut sebagai: "Jum'at Raya". Di hari-hari itu mereka bcrsungguh-sungguh dalam beribadah. Lebih dari hari-hari lainnya. Mirip dengan sepuluh hari terakhir bulan Ramadhan menurut ajaran 390 MustaqimMukhalafataAshhabilJahim lqtidha' Shirathil

agama Allah dan Rasul-Nya S. Sementara hari Ahad yang merupakan hari pertama dari pekan tersebut,mereka jadikan sebagaihari raya yang mereka sebut sebagai: "Sya'aanin". Menurut penuturan sebagian mereka, bahwa hari Sya'aanin adalah hari pertama dari Ahacl akhir shiyam mereka. pada hari itu mereka keluar rumah dengan membawa daun Zaitun dan sejenisnya.Mereka berkeyakinan bahwa dengan begitr.rmereka telah meniru apa yang dilakukan Al-Masih tatkala beliau mcmasuki Baitul Maqdis dengan mengendarai anak kelcdai. Lalu beliau ber-amar ma'ruf nahi munkar. Sehingga manusia ribut mempersoalkan perbuatan beliau. Konon orang-orang Yahudi telah menugaskan barqrak lelaki dengan membawa tongkat-tongkat yang digunakan untuk memukul beliau. Namun tongkat tongkat tcrsebut tiba,tiba menumbuhkan dedaunan. Sehingga para lelaki penycbab kericuhan itu bersu.jud kepadanya. Hari raya Sv'aanin, ditujukan untuk menye_ rupai.perbuatan beliau di hari tcrsebut. Hari raya itulah yang disebutsebut Umar dalam syarat-syaratyang bcliau bebankan atas ahli kitab dan juga tercantum dalam kitab-kitab fikih: "Hendaknya mereka tidak menampakkan hari raya tcrsebut di wilayah negeriislam.,' Mereka menamakan hari raya itu berikut aktivitas ke luar ke padang pasir tersebut dengan Ba'uuts. Ba'uuts adalah ungkapan untuk segalayang ditonjolkan dari ajaran agama. Seperti'Icdul Fithri dan'Iedul Adhhaa bagi kaum muslimin. Segalabentuk kemukjizatan Al-Masih y..,rg -"."ku sebut-se,br.rt, selama masih dalam batas kewajaran (sebagaimu'jizat), tidaklah kita ingkari karena hal itu mungkin. Namun juga tidak kita benarkan, karena kekafiran dan kebodohan mereka. Sementara mengikuti upacara perayaan hari-hari raya, berarti telah melestarikan agama baru yang mereka ciptakan, atau berarti melakukan ajaran ad-dien yang telah Allah hapuskan. Kemudian soal hari Kamis yang mereka sebut-sebutsebagaihari Karnis Raya, menurut anggapan mereka pada hari seperti itulah diturunkan "hidangan" yang tersebut dalam ayat Al-eur;an di mana Allah berfirman: "lsa putera Maryam berdo'a:"YaRabbkamL turunkanlah kiranva kepada kami suatu hidangan dari langit (yang hari turunnya) akai menjadi hari raya bagi kami yaitu bagi orang-orangyang bersamakami dan yang datang sesudah kami, (Al-Maaidah : 114) Jadi, hari Kamis itu menurut mereka adalah hari raya. Sebagai-

Hari Kamis Raya

391

mana hari Ahad menurut mereka adalah hari raya agung. Sehubungan dengan hari raya itu, mereka rr'.embuattelttr vrarna dan sejenisnya untuk anak-anak mereka. Di hari itu juga mereka boleh memakan scgalavang berasaldari hewan, daging, susu maupun telur. Karena arti shiyam menlrrut meleka adalah meninggalkan makan daging binatang dan segala yang berasal darinva. Pada hari shiyam itu mereka hanya mcnyantap biji-bijian dan yang bisa diolah, seperti roti, kismis syirij (minyak simsim) dan lainlain. Berbagai contoh perbrratan orang-orang Nashrani tersebut dan m a s i h b a n y a k l a g i y a n g l a i n n y a y a n g b e l u m d i c e r i t a k a r L ,t e l a h membuai mayoritas orarrg yang mcngaku sebagai muslim. Semua perbuatan tcrsebut sudah memiliki tenlpat di hat! mereka, bahkan terkesan demikian indah. Mereka tinggal menambah dan mengurangi, atau memajukan dan memundurkan waktu pclaksanaannl'as.rja. Ivlungkin karcna sebagianperbuatan terscbut sudah lebih dahulu dilak u k a n u m a t N a s h r a n i , a t a u m e r e k a m c m a n g s c n g a j am e r u b a h n y a juga mcrcka terapkan pada sebagian sendiri. Perubahan semacamitr-r (lslam). ajaran agama vang hak ini Semuanyaberpangkal dari mengistimervakanhari-hari scmacam itu. Padahal hari-hari itu sebenarnya tidak mcmiliki keistimewaan apapurr menurut agama Allah. Keyakinan scpcrti itr.r hanya bcrasal dari ajaran agama yang batil. Bahkan asal muasal dari mengistimewakan hari-hari tersebut adalah clari agama orang-orang kafir. Orang yang bodoh tidaklah layak berkcyakinan bahwa dcngan (perubahan) pada amal perbuatan mereka tersebut bcrarti telah terwujud pembedaan diri dari orang kafir sebagaimanayang berlaku A pada Shar.rrn svuraa. Karena asal dari shaum Asyuraa itu ada kebetulan) mereka juga melakutunturrannya bagi kita, meski (secara kannya. Kita hanya membedakan diri dari mereka dalam cara penerapannya. Namun perbuatan vang sama sekali tidak memiliki tuntunan dalam agama kita, namun sebaliknya hanya terdapat dalam agama mereka yang dibuat-ciibuat atau vang telah terhapus, tidak berhak baei kita untuk meniru mereka. Baik secaramendasar dalam perbuatan asalnya,maupun dalam cara peneraPannya.Sebagaimana kaidah yang telah kita kemukakan sebelumnya. Setiapkali dilakukan perbuatan yang berkaitan dengan pengistimewaan hari-hari tersebut buat mereka -bukan buat kita-, berarti penyerupaan diri dengan mereka dalam konteks asal, yaitu mengistimewakan hari-hari itu dengan semacam penghormatan. Pernyataan ini jelas sekali bagi mereka yang menyatakan makruh shiyam di 392 Jahim MustaqimMukhalafataAshhabil lqtidha' Shirathil

hari An-Nairuuz atau Mahrajaan. Terlebih lagi karena mereka sangat menghormati hari yang mereka ada-adakan itu. A"kan semakin jelas bila dikatakan: Kebiasaan itu akhimya berakibat timbulnya kebudayaan yang banyak dilakukan oleh kalangan kaum muslimin yang mengikuti mereka (ahli kitab) merayakan hari Kamis 1.angnotabene menurut orang kafir adalah hari raya Al-Maidah (hidangan dali langit). Yakni Kamis Terakhir shivam orang-orang Nashrani yang mercka sebut sebagai hari Kamis Raya, padahal sesungguhnya hari itu hanyalah irari Kamis hina. Di hari itu, mercka semuanya berkumpul dalam jumlah banyak di bcrbagai tempat, mervarnal telur, memasak susu, mewarnai tunggangan-tunggangan mcrcka dengan bintik-bintik merah dan mcmbikin berbagaijenis makanan yang tidak pernah mereka perbuat di hari raya ('led) Allah dan RasulNya sekalipun. Mereka juga saling berbagi hadiah scperti yang layak dilakukan di musim-musim haji. Umumnya mereka sudah tidak ingat lagi asal muasal dan alasan timbulnya kebudayaan semacamitu. Maka kcbiasaanitu mcnjadi kebudayaanyang mirip dengan kcbiasaan 'Icdul 'Iedul Fitri dan Adhhaa. Bahkan lebih mcriah lagi. Syetan semakin berpeluang menjerumuskan mereka dalam kesesatan apabila keberadaan perayaan itu dilaksanakan pada musim semi. Yakni awal tahun masehi. Di saat itu mereka relatif memiliki banyak daging, susu dan telur. Sementara hari raya orang-orang Nashrani terscbut scbcnarnyatidak memiliki kctentuan hari mcnurut tahun Masehi. Karena -sebagaimanayang telah kita kemukakan- hari jadin y . r b i s . rm r i u m u n d u r d a l r m t i g a p u l u h t i g a h . r r i . S e m u a i t u a d . l l a hb u k t i k e b c n a r . r n . r r i s a b d aN . r b i t s : . d "Karnu sekalianpasti akntr mengikuti keb[asnnn unnt-umat scbelunr
1) kLllllll.,. "

"Mengikutikebiasaan" dalam hadits itu artinya mengikuti kedi kafir meski dalam hal sepele biasaanorang-or.rng berkaitandengan hari raya mereka,atau tidak melarangumat Islam untuk melakukannya.

1. HR. Al-Bukhari dan Muslim. Telah ditakhrii sebelurnnya di awal kitab inr.

Hari Kamis Raya

393

agar pembedaan diri tersebut lebih dapat meredam hal-hal yang buruk dan lebih dapat menjauhkan orang-orang Islam dari jurang tempat oran8-orang kafir itu te4atuh. dengan tujuan.MeniruMereka AkanMenggiring Seseorang KepadaKekufuran Apabila meniru mereka dalam hal sepele yang dapat menjadi jalan dan tangga menuju berbagai perbuatan buruk hukumnya adalah haram." dan pernyataan-pernyataan dan perbuatan sejenis yang meliputi: Adanya anggapan bahr. tetap akan menghalangi kita untuk melakukan tindakan yang merusak tersebut. atau melakukan sesuatu yang adalah bentuk kekufuran terhadap Allah dan Rasul-Nya.ai kemungkaran yang ditimbulkan dari meniru mereka tersebut. tetapi fitrah kita dan dalil-dalil dari dasar-dasarsyariat ini yang dapat kita petik. r hk c p a d a A l l a l ^ Selebihnvaada juga yang beranggapan bahwa sebagiandi antara kandungan ajaran mereka yang bertentangan dengan agama Allah itu baik. bahwa menyamakan diri dengan mereka akan dapat menggiring kepada kerusakan-kerusakan tersebut. terhadap Al-Qur'an dan juga Islam.Apalagi jika kita telah mengetahui adanya berba6. Maka harus diketahui. apalagi kalau sampai menggiring kepada kekufuran kepada Allah? Seperti mengambil berkah salib. Dengan semua itu akan menjadi jelaslah bagi kita kedudukan agama yang lurus ini dan juga sebagian hikmah yang Allah syariatkan kepada Rasul-Nya untuk membedakan diri kita dari orang-orang kafir serta menyelisihi mereka dalam kebanyakan urusan mereka. atau menerima pembabtisan (dari mereka) atau seperti orang yang menyatakan: "Yang kita sembah sebenarnya sama yaitu Yang Esa hanya saja caranya yang berbeda-beda. yang semua itu kadang sampai bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam secara total.t'a syariat agama Nasrani dan Yahudi yang telah diubah dan bahkan telah dihapuskan adalah penghubung m e n u j u i b a d . Pangkalnya: menyerupai orang-orang kafir dan ikut serta dengan mereka. Atau mengikuti praktek agama tersebut. 394 latidha' shirathilMustaqimMukhalafataAshhabilJahim . Hal itu tidak diragukan lagi oleh pemel u k a g a m a p e n e n g a h( l ' l a m ) i n i .

Demikian juga tindakin menvcrupill mcreka hukumnya juga haram. huktunnya luga haram.akan muncul indika_ sj U. Dtrnikian jr-rga segala yang dapat rnern_ barva kcpadanya mesl.akcpacla kckufuran adalah haram.a.r sesuatu hal aklbat meniru-niru adalah tabiat makhluk.a kepada kekufuian atau kemaksiatan.adapat membaN.l. Yaknikitab 'Tqaamatud Dalil Ala ButhJanit Thhjil. yang buta.. tentang hal itu dalam buku kami " Iqaamatud DaIiI .r1'a (dari pcmbahasandi .isepertiyang akandisebutkan oleh penulisnanti. 1.ang pacla ulrlLrnlnl. Alasan kedua tidak eliragukan lrgi.Ala Buthlanit TahIiI' .rn cara halus.rJ.rir menjadi pertimbanean ajaran syariat ketika memandang segala hal yang dapat membawa kepada yang haram. Sebagaimana telah kami paparkan sekitar tigapulr-rhdalil yang pasti dan yang berupa ijma. Demikianlah bcrdajarkan kaidah yang digrrnakan untuk segalasarrana (yang membawa kepada keku_ furan) scbagaimana yang kami jelaskan pada buku yang lain. Karcna dcrrgan meneliti aja ran syariat pada rcferensi dan nrjukarr aslln1.. Segalasesuatu yang secaraumum dapat membarva kepadinya.Menyerupakan Dengan Diri Mereka Akan Membawa KepadaKekufuran Atau Kemaksiatan Kesimpular'.ipun detrq. Atau bahkan scr Jra bersan. Dtrn kondisi dcmikian ini (kufur dan maksiat) sama sekali tidak bermanfaat. I Adapun alasan pertama: Realita telah membuktikan.tn. sehingga dilarang. Hukum Menyerupakan Diridengan Mercka 395 .iva terbawanya manusia kepad. Itu tcl. Scgala yang mernbarva kepada yang demikian itu hukumnva adalah haram. hukumnya haram.rtas)aclalah: Bahwa menvcrupai mereka pada umumnva akan memban.ah-wi segalase-suatu r. bah.rkan membawa kepacla kcciuanya. bila bukan darurat. sebagai_ mana yang dapat disaksikan oleh orang-orang yang melihat rnuupu.

eha r t u il 7te (kurban).. . Kcmr-rdianAllah mcnsvariatkan rnclalui lisan penutup par:r Nabi }! bcrbagai amal perbuatan yang menganclungnitil-." (Al-Hajj : 3a. ) . Dan tidak ada sesuatuyang lcbih baik dibandingkan dengan hari di mana Rasulullah ff telah menjadikannya sebagaimilik kaum musli_:.rllul ikhluk vot.: -LJ_ " D a n b n g i t i a T t . .^. .'l )-9 arj I Jl . s h a l r m d a n h a j i . tidak ada hari vang lebih bcsar daripada Adhhaa.1^ l)i hari itu .A d h h a a ) . Sebagai396 lqtidha' shirathilMustaqimMukhalafataAshhabilJahim . dalam bentuk yang paling sempr-rrna.. Syariat adalah makanan sekaligus kekuatan bagi hati.. \ ^4J| " \ r> t ut " . . ' (Al-Maaidah 3) tt11Ltnn Oleh sebab itu Aliah mcnurunkan ayat ini pada hari "ied yang t e r b e s a rb a g i p e n g a n u t d i e n y a n g l u r u s i n i ( A l . S c b a g a i m a n ap c n g a r u h s h a l ./" " .t i l p t r n n t t t l a l t K n n i s y t r i a t k n t t t t t l e n t l .\llah juga telah menafikan kekufuran berikut pemeIuknya. .'.z a k a t . supnyntrnrtka nanycbut nann AIlnh tcrlndap birntanu ternLtk yang tclalt direzckiknn Alloh kcpnrln nerekn... "( A l .t . r : F i r m a n A l l a h T r ' n l n: "Btgi tit1t titlt ttntnt tinh Knni tatallkml syiri'ttt ttrtuttu rlant ntekn l n k t k n t r .H a i l : 6 7 ) I .g bagus. ( ) l c h s e b a b i t u s e l t r r u hs v a r i a t t e l a h m c n g aj ar k a n n v .Hari-hari RayaPadaUmumnya Memiliki Pengaruh BagiKehidupan Duniadan Dien Seseorang S i s i t i n j a t r a n k c c m p a t : S e q a l ab e n t r r k h a r i r a v a c l n n h a r i b e s a r secara Lrmum bcrpenqapl6 besar pacla agam. D a l a m 'lcd 'Iedr-rl konteks ini. di mana dimensi tempat dan waktu kemuliaan bergabung menjadi satu. V . r t .r dan dLrnia seseorang.Itulah kescmpurnaan yang disebut Allah clalam Al-Qur'an: "Hnri ini k'loh Aku sctnTturrnkan (tlien)rru.1'.

hasratnya untuk mengamalkan dan mengambil manfaai dari amal perbuatan yang disyariatkan secara otomalis akan berkurang.an ini adalah maianan yang disr.Shalih Muslim karenaadanyaShalihbinUmar.4l-Mustadnkl. Lain halnya dengan orang yang mencurahkan diri dan keingrnannva untuk mengamalkan hal-hal yang disvariatkan. selarasdengan banyak sedikitnya amal pengganti yang dia biasakan. yang paling mirip adalah yang disebutkarr oleh penulis No.ien-nyasemakin sempurna. maka sesudah itu ia tidak me."talu ditanggapiolehAdz_Dzhabi: itu terpercaya.nginginkan lagi makanan lainnya. Sehingga d.rguhl<an Allah.'Al_Hakimberkomenl tar: "Hadits ini shahih sanadnya.Maka terimalahsuguhanitu sebisa kamu.ud secaramarfu'.Sesungguhnya suguhanAttoh adolohAl.ud secaramauquf " (2024) (hanyasarnpaikepadabeliau saja)oleh Ad-Darimi dalam kitabnya 'Fadhaa_ilul Qu/an"bab (1) Keutamaanorang yang membacaAl-eu/an N..Diapun semakin dapat mengambil manfaatnya. kemudian ia pun tak akan memakannya.294: "Dhsa'if."Al-Nbani -Rahimahullaiberkornentar Al-Jani' hal.if yangjustru lemah. Driwayatkan olehAl-Hakim dalam." r't S e m e n t a r at u b u h i t u a p a b i l a l a p a r .anhu mana yang dinyatakan oleh Abdullah bin Mas'ud Radhiallahu -ia meriwayatkannya secara marfuu'-(bahwa Rasulullah ff ) bersabda: "Scsungguhnya setiappenjamu tamu ittt ittgitr menyugtrhknnhidangan_ nya dan scsungguhnya hidanganAllah itu adalahAl-eur'an. Muslim mengeluarkan hadits darinya. 'Majma'u Az-Zawaid"7 :764) Qu. Bunyinya "Setiapyag menyupjuhkon makanan iscalo setang bila suguhannyo diterima.Dha. pasti dalam keadaan berat dan terpaksa.555 dariAbdullah bin Mas. Tetapilbrahirn bin Muslim jalarr './an. dan kualitas ke-Islaman-nya scmakin bagus.namun tidak dikeluarkan oleh Al_Bukharidan '. Bunyinya: "Sesungguhnya Al-eur. l a l u m e n y a n t a p m a k a n a n yang diinginkannya." Lihat jnga Hari Rayadan Pengaruh Dien di Duniadan Akhirat 397 .. Bisa j a d i m a k a n a n i t u m a l a h m e m b a h ay . t k an n y a d a n t i d a k m e m b a w a faidah. Demikian juga seoranghamba yang membiasakan diri melakukan amal perbuatan yang tidak disyariatkan sebagaibagian dari kebutuhannya."Diriwayatkan iuga dari Ibnu Mas.(3321) dan-(3322) ll_:533. 1. Kecintaannya terhadap amal perbuatan yang disyariatkan itu akan semakin besar. Kalaupun ia memakannya. 525 dengan berbagailafazh. Jenismakanan itu bukan lagi'makanan yang membuat tubuhnya menjadi kuat. (1315). (3321)..

I-ain dengan k o n d i s i h a t i o r a n g y a n g p c n u h a j a r a n A s . Orang yang memperbanvak mengunjungi tempat-tempat pesiar dan sejenisnya. Diriwayatkan oleh Ahmad. Tetapi perbuatan bid'ah itu justru menimbulkan kerusakan pada hati dan agama orang tersebut. tak akan tersisa lagi perhatian dalam hatinya terhadap kisah-kisah para Nabi. para pemimpin dan orang-orang awam serta yang lainnya.Fladitsinishahih.rtk. " ' l Diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad. Namun hadits ini lemah."2) 1. ahli ibadah.ry. mungkin masalahnya sepele.An-Nasaai dan Ahmad.. sementara ajaran syariat itu tidakbisa diganti dengan apapun juga.tak akan tersisa dalam hatinva pengagungan dan penghormatan terhadap ibadah haji ke Al-Bait Al-Haram. Juga melumpuhkan ajaran syariat buat dirinya. artinya tidak berdosa dan tidak juga mendapat pahala. Diriwayatkanoleh Abu Dawud. Juga orang yang sangat menyukai mendengarkan cerita-ceritaraja danbiografi kehidupan mereka. OIeh sebabitu.S u n n a h . Telah ditakfuij sebelurrLnya. Contoh yang demikian masih banyak lagi.. tak akan tersisa dihatinya tempat untuk menyukai ajaran hikmah dan satra Arab. akan berkurang hasratnya mendengarkan Al-Qur'an. d "Setiapkali suatu kawn melakuksn bid'ah. Oleh karena itu Rasulullah H bersabda berkenaan denga'n komentar beliau terhadap dua hari raya yang biasa dilakukan kaurn muslimin di masa jahiliyyah: "Sesungguhnya Allah telah meriggantikari untuk kamu sekalian dua hari yang lebih baik dari dua hari tersebut.Telahdita-Lfrdj 398 MustaqimMukhalatataAshhabil lqtidha' Shirathil Jahim . Hal yang demikian dengan sendirinya akan dapat dipahami oleh setiap ulama. 2.rn . syariat Islam amat mengingkari dan memberi peringatan terhadap orang yang mengada-adakan perbuatan bid'ah.S u n n a h y a n g s e t a r a d e n g a n n y a . Oleh scbrb itu diriw.HatiYangDisibukkan Dengan Bid'ah Akan Jauh DariPetunjuk danAjaranAs-Sunnah Oleh karena itu barangsiapa yang memperbanyak mendengarkan alunan sya'ir untuk menentramkan hati.D e m i k i a n j u g a orang yang kecanduan mcmpelajari filsafat dan bcrbagai sastra dari kalangan ahli filsafat Persia dan Romawi. Bahkan tcrkadang membencinya. Karena kalau perbuatan bid'ah yang dilakukan seseorangmenjadikan pelakunya "terbebas" ketika meninggalkan perbuatan itu. yang mau memperhatikan kondisi pribadinya.rlamhadits Nabi A.pnsti akan dicabntolehAIIah d a r i d i r i m e r e k aa j a r a n A s .

_A..ntenikntati kcnikmat. : r n r a n f a a t a e i u m a t n J n u s i . iZ .|.--'S. 1 u l r U h( ) r .t-.ah itu akan menghalangi dirinya untuk menyantap hidangan amal per_ buatan yang bernranfaat dan disvariatkan..rn . Sc_ h i n g g a d i s y a r i a t k a nt a k b i r d a l a m s h a l a t d a n k h u t b a h d a n j u g a h a l _ h a l l a i n y a n g t i c l a k d i s y a r i a t k a nd a l a r n s h a l a t . d r . | '.epada manusin untuk mmgcrjakan haji. Khususnya pada hari raya besar (. S . r b p a d r h a r i r a v a t c r s c b u t .dan mengindarai iota yang kurus yattg pcnjuru yangjauh.i'..cse( ng kcpJ{ l. bcrkum pul-kumpr: l.n r a k . Itulah yane nenimbulka. r . t n r \ . r p a tb .rd. berscnrry_ senang.nantandcngatnurusan narr raya itu.lcclul Adhha).ah.t ? ' .219.ahavabid.rlrhari torsebut. t m .... . j K a l a t r i r r i s r r c l a he l a s . J*ijJl.rn hiduprdan Lrcrgqnbira ria. Karena has r a t h a t i n v a t e J a ht c r p i k a t d e n g r n n y . r nh a l .rp ht.r h.D r : n e a n p e n j e l t r s a n n i .tnnva tcrh.. r r e n ai t n I s l a r r r m c n g 'lcd ajarkan -pada hari untuk menqtrrnarrdangkan.r s c b u t . Scbagaimana diindikasikan dalani Al.rr i d. r n q m e r l l k n s u m * i m a k a n a n t l \ t i c l a k s c h a t t a n p a c l i s a d a r io r a n g t t .t y-'cngJltrnra t. niscaya merekn akandatangkEadantudengan berjalan kaki. i f#)l lr ^ -r v:CI'lt. ra k .Kondisi dirinva menjadi rusak tanpa disadarinva. i n j u r k . J \ .. unttrk rncmbcl.!._ta.-lU1 "Dnn berserulnh l.'.rsma. d e n g a n m c n g a g r r n g k a nA l l a h c . r nj t l a s p r r l a i a ha d a n v a k e r i n d u a n dan kescnang.s h a l a lta i n n v a .rr r.rnjakanhartany.O l c h k .J-.eur'air: . w Ge.h a i v a n g c l . paling tidak mengurangr kesempurnaannva.llah.t. l a n e n c _ m barkan rahmafNya.r.: ' . tt i_-bu L+. l l . '|. Dcrr-'ikianJugaadanva kese. Dampak Negatif Meniru Orcng Kafir 399 . I s l a m m e n e . n q . i mcnjadi jeias bagi kita sebagian dari L.r*u ka ri.r-/w'F l. l l r q .r di clalam)ra n \ r a / y a n g p a c l ad a s r r n l a s c m L r ai t u s u c l a hd i c i p t a k a n A l l a h d a l a m haliny.. Supayn nterel<a latalg dari seganap nrcmpersaksiknn berbagai matfa'at bnginereka" (Al-Hajf .ZA1 yang sesuaidengan Jadi segalakelonggaranberupa kebiasaan sebelumnya hal.Schingga akhirnva kebiasaan mengkonsumsi perbuatan bid.

r s r a t n y at e r h a d a p h a r i r a v a Allah itu sendiri.rsenang senang dalam hari rava '"ang elimurkai .pasti berkurar-rg penehorm. r k .rknv.rdaan terpaks.rt diketahui olch orans vang mengen.rki yang lain tcrpccah perhatiannya untuk hari r a y a i t u c l a r rh a r i r a v a l a i n n v a .dorongan fitrah vang dibcrikan ur-rtuk (mcnentramkan) jiwa.rmpuanny.tra seor.Karen. t d . A c l a p u n p c r a s a a n.r mereka mcmandang bahwa kaum muslimin telah menjadi ba{:ian dari diri mereka dalam hal-hal vang menjadi keistimewaan ag. . ()rang vane t i d a k m e n g c r t i h a l i n i .rp. Kalau di harr-hari lain jiwa kita dibiarkan mcniknrati hal-h. Itu juga 400 AshhabilJahim lqtidha' ShirathilMustaqimMukhalatata .L a r r a r .rl seperti vang bisa dinikmatinya pada hari raya A l l a h t e r : .u n t u k b i s a m e n v L r k a ik t d u .n i s c a r .d a p a t d i r a s a k a n oleh setiap rrrarg.rkita dap. a k a n berkurlng pcng. r hs a t u t l . r t i i t u b c r p c 'Kalau l u a n g .r.ri mereka d..a Allal-r tcrhaclap kctn.rn. r r i k e d u a n v t r .eti.bah.rl scbagian dari hikmafr ajaransr.rt. ' av a n g i disyariatkan akan lcbiir bcsar pcrhatiannva dibandingk.p a s t i hasilnvr lebil'r maksinral.\llah. Karerr.rng v. rM a k a i a p u n a k a n n r e r a s a k a n c n r g i a n t . dapat menolong seseor.aa k a n l t r n t u r h .r bcr a m a I s h a l i ] . D c n g a n s e b a bi t r r j u g a .r.atar. sement. K a l a r r p r r na d a o r a n g v a n r b c r p e n c l a p a t : i t t a p i h . Khususnya bila mereka dalam ke.rng "menclua" denqan membcri pcrhatian ke s.ari.rtan dirinva terhadap ]rari rava vanc telah diriclhai Allah.rnt iarkan mereka be.lngmenggunakannya untuk melakukan kebiasaankcbiasaan yang disyariatkan.K i t a j a w a b : " clia m e n c u r .I n i hal yang d. N 4 a k aa k a n k i t .a kalau seseorang memberi pakaian untuk anaknv.rlam hari-hari rava mereka dapat menimbulkan kcgembiraan dcnsan kcbatilan yang mereka lakukan.rng l. r p a t k a n b t r h l v . Segala pcnghornratan clan kecintaan clirinva terhad a p h a r i r a r .r.rke mari. r h k i n p e r h a t i a n n v ak c p a c l as a l .k. r nk c n c l o l n t ' a s c n r a n g a t . a A l l a h i t u p u n a k a n s i r n a . r c l u a r n v a . r o r a n g v a n g m c n c l r r a h k a n c l i r i s e p e n u h n y a r u r t u k l . b e r a r t i i a i c l c c l o ra t a u k u r .r hidup dengan kehinaan clan rnembavar f izynlr. r n q p o r h a t i a n .rlau kita misalkan ada tl:a orang lelaki: yang satu perhatiannya terhaclap hari rava vang disyariatkan tclalr mcndalam.r mt.ruh hari rar. k Setid. a n g b c s a r .rn or. e b u t ..rmamereka. Menyerupai MerekaPadaHari-hari Raya MerekaDapatMenimbulkan Kegembiraan Mulia PadaDiri Seseorang dan Perasaan Sisi tinjauan kclima: Bahn'a menyerup.

Hai RayaMerekaMenimbulkanKerancuan 401 . T. r p e n g h o r m a t a n m c r e k a t a n p . 1i1u b i s a b c r j a l a n s c i r i n g . r .a g a i m a n a u n g k i n h a l h a l v a n g n t L ' n j u r u s B m p a d . penyamaan diri dengan orang kafir dapat mengelabuhi orang awam dalam pcmahaman die'n mereka. Demikianlah kenyataan yang ada. Perbedaan antara satu dengan yang lain pada umumnya mudah dibaca. Namun seringkali tidak nampak jelas bagi oranll-orang awam. namun ada juga yang mubah. 1 .rnt.Menyerupakan Kita Hal-hal Diri DenganMerekaDalamHalyang Mubah MasihDapatMenimbulkan Kerancuan Pemahaman Dien Terhadap Orang-orang Awam Sisi tiljauan kccnam: bahwa di . vakni bila terlepas dari kerusakan vang ditimbulkan oleh penyerr-rpaan diri tcrsebut.rrayang mereka lakukan pada hari rava mereka. ada yang berupa kekufuran. Sehingga mereka tak dapat membedakan antara yang benar dan yang salah. bisa kita jelaskan: Bahwa pada pembahasan tentang wasilah yang menggiring kepada keharaman itu dasarnya: manyamakan diri dengan mereka dalam sedikit hal.r t1 d c n g a n k e h a r u s a a nm e n g h i n a k a n h a r k a t c l a n m a r t a b a t m e r e k l ? Hari-hari RayaMerekaMengandung Kekufuran. Maka penverupaan diri dalam hal yang masih belum jelas keharamannya bagi seorang ulama sckalipun.SemenLara yang lainnya dari sisi kejahilan diri manusia atas apa yang divakininya. (srarc) Perbedaantinjauan keenam ini dengan tinjauan pada sisi "u.rtikan.sandalam tinjauan kali ini. Namun baha. bahwa bagi orang awam.nsilah yang nrenggiringkeTtada ynng haram". ada yang sekedar haram. Perbuatan-perbuatan Haramdan yang Mubah. B. 1 5 . r a g u k a n n v a .menimbulkan kcbanggaan dan kekuatan dalam diri mcrcka. Ini sebagai pe'njelasanatas konsekuensi dari kccendrungan tabiat manusia. Inipun pcrasaan lain yang hams dipcrh.rk seorang bcrakalp l r n y a n g m L . akan membawa pada penyamaan diri dalam banyak hal.rhkan bisa jadi hal itu akan mendorong mcreka untuk mencari kesempatan (berbelot)atar-r menghirrakanorang-orang lernah dari kaum muslinrin. dapat menjerumuskan orang awam kepada hal yang diharamkan. dengan scgala keingtnarurya.

rn tcntlr dalam k. r l u n t n r l a n b i g ) r a l . t n l l i c l . . r . u r { r l i l i r r r .rsratrr. r t r u n r b r r h .|' . r c l i . r . r n s i k . r l i r r g ' n r ' n r p c l t ir Lth i .T a k j a r r hb c r b c i l . S i k . r m . r nh a s r a ti t u p t r n s c l t a k i r . r r ik o t a N l i d i n r h r " ) . j t r u a .q i n a k bt 1. r . r tk i t .r ri:.s c n t . l .radin. i . r p k a nd a r i . r n r 1 ' .rm. r r r g I a j r r q a a k a n m e n \ ' . r pr n 1 . r n r a j)t r g . t s i s i p c r b u a t a nn r t . r s r a t( u l t u k c l a p a tr r e r r j . l . r nn r a n u s i . r . t e r j a c l r u i : L r rs . l)an lcrjaclil ah salin g tuka r nrcnLr kar kar. S c r r r .a k a m [ . r r n t u k m e m i l i k i h . r r j . r t c t .l. r b i l as c o r . r r r t .rs- 1 Senua ini aclalrh bukti dari apn \.ers.r ak c t t r j r r h : r c i a l a h . b i n .S r r n e l l l r .rrrr'. tc e n c l e r l r n g n * k u h c i a n . t i r i .r. r k . r g i . r n t .rnkauln Fadd. a t \ s t k i 5 r ' l t i . rh a l n v a c l c n s r r n a r . r t e r i k a tk c s a a i n r a a nj e n i s c i p t . r nj t r g .r: brlrrv.gllgg.r r n t . a i k . r l a n t . r . u r u s i a c n t l a n h c w a n . D i : n t i k i .v n n r L l . t P r ' n g g c 1 1 i r . r ns .a k n i .. c l jaLrh. rp t . r r r q t l r t i r u n l a . r .t | l ( i . R i n . s l \ ' . . lu.' . r s . r t r r . i nk a r a k t e r b i n a t . t r r g a u l c l c n g a ns c c k o r l. t g k a n . t . a h k a n n [ j u r a s e l r r n r hn r .trt t . t n r r r n t . t j .. Sement. 1 t ." Lilrat "Fathul Rari"YI :3i7. r n . t l . g . r r l ak c s a n t a a n c n i s c l . r n n yc r c n g . l 1 . r r i n r i r u r i t r : : e n c l i r i\. rs e s r r ad c n g . r k i nI ' t ' : . r hc l i c i p t . l n.t jcnis r anr: crrkrrp kes. r c l . i l ! ( \ . r t t a r i t . t f r r i\l . tr ' . q c t1 P b a l v a a n t t v a1 ' [ ] c m i k j a n j u q . rt u p : t t . r p .r r r . r t a n c p l y .rb ini (E5)dari Abrr I lurairah dan Shahih lllushn.Scmentari] sikapr kambing. t l r g e l l t .L. \ a n g s . r l t l a n s e l r . t n t . i r r gr r r u r L r s i . rL k c i r r a n v a k c c r r a l j. n j r r aa n j i n r . r ks a n t . t nv a n q l a i n n r . r n r . y a h t i n r u r ( d . p .tcl.b(1.Tabiat Dasar Manusia Cenderung Punya Hasrat UntukMeniru n S i s r t i n j .v l a k .l l i n g k u r r g . rt l a n l b i g h a l .\{aka ir. h a s i l s a c l a p r nd . t i nu c i . t k t brc s a r k em i r i p . k u . 4O2 AshhabilJahim lqtidha' shirathilMustaqimMukhalatata . t -l l a s i l p c r g . . r. ' i t t g c t t t ] e t r t t r 1c r t . c c l i k i t i.\danr.r .r p e r g a u l a nd a n i n t c r . r rr r r . r L h l L r ik i c l u p t c l . r p r t t . l l k . t t . t r t L L s ji L r g a r c n r i l i k i s c b a g i . . r p ..r liasr. r i . 1 c n j u . r k s is o r i a l . t r ' c \ l t a s r a t t t t L t t t t t t kr i . 1 . i' . t r r ' . r s r a t t t L l r r i u kd . 5 c n r c t r t . r n t a r al l a n i l i r :. i n a r a k l c r m a r k j i r r a k d a n k c a k r a L r . f ) e n g i t nt l . r r r rti r a n l a r a c l i r i r r v a l t n g . .r .rrr tl.m6al:r vang mcmiliki rumah tcn. l 1 1 t f . J a kk t ' t j k at t t a n t r : i . i r r u s i u l c n g . r 1 1 . . r n gb t ' r g a u l r k r r b r l c r r g a n . t r a n g j d k t : . a l a t i n q c i h a t i . r n r . t n u s i . [ ' a h l ' . l 1 1 1 . r n g t t r . oleh para L.rkter clt'nq. 1 1. t k i r rL ' t ' : . 1 . r r l p i l s l .tr t e r t c n t L lp u l i . t . t j t t n t L t . r r . rs r-b . ra p . t r ptt ' r t r l t t u L .rngdimiliki oleh para pcnggcmbaLr terbuatdari kulit binatnng. k u hr l a n t i n g g i h a t i i t u d i m i l i k i kurla dan unLr ci. r n m a n u s i .adhinllttltr'rltlirr w i l . c c n t l c f r u n q m e m i l i k i k a t a k t e r v a r r g t i r ' i . i s c [ ' u 1 ( ] l c h s t b a l . Sikap rncnirrrtlan bcrttrkar kar. .r . r r a k t c r( l ..rktcrdalam umsan urlrsan j.rr. r r l a r n V a S c c l l r . l p i t i . r r . r t ut l c n g .ang clisabila krn Na bi i d aldm Shdhih Al-Ru khai hatlits clalanrkit. r .rlullafr lliang kekufurnn itrr bcrada tlj Il. rh . r ' . .

.tlal<tcrdari rncreka yang pada ". t 1 m 1 .h u i . r l a k t e r d a n t i n g k a h I a k r r m e r c k .rk hrduga.r lahir nrercka menjitr]i penvL'bab m r i n c L r l n v as i k a p m e n i r u k . tcrccla.r'an konsL. M e n i r u g a l ' . r .r ..rlah penyebab sern.tri-hlri ral a mcrel. g g kur:rr tl engan ke lslanranny.nnva d ibandin gk.S ' . t .r..).rt.j1di penycbab kepada bcntrrk kerusakan setllacamini.nsi terjadinya kescrr-rpaan dan pertukaran karakter hati. r d i n v a t intcraksi (l.tga\'. lni juu. r r r h v a n .r persoalan _yangkorrgkrit.furair nrer.o r a n gY a l t u c l id a n N a s h r a n i b r. .rcl:r Iuang trmb u inya kerusakan pe t c r s e r n b u n v iy a n g t i d .ekaticlak q r s c p . i . ' .. Kerusakan yang ditimbr.rlitas kr:rman.jr-rga mani bcrkonseku€.:.r bcrganhrrrgdcngan wujud kerusakan lersebut. Sehingga bila acla dua orang lelaki yang berasal dari SikapMeniru MenyebabkanCinta dan KasihSayang 403 .rlkan clari sikap rncniru-niru itu sencliri tcrk. r y a n S . g a r r .r. ..l\'arr k.:ny. Keharam . r t u k t i k a n . ' y .meski srrdah dikctahuj wujudnl'1 Makr scgalah.ri m i l t a k .rn n rcrck. r . Setiap ka li .a. r h i c l u p s e c a r r l a l i i r j u g a m c n _ l : : b a b k a ne r . : i . r p m c n i r u g a y a h i d u p s e c a r a lahiriyah.ln tcurp. t i n n v .rng bcrq.rh terjadi.rl 1'arrp1 mer. b a h r v .rclapran dasarnya d iiaknat Alla h. Ihka kita katakan: nlonirr. Ini hal yang dapat dibuktikan sccarakongkrit berdasarkan pcngalaman. r rh a l u : l a n p a t t r d r r g a .rhir batin) clrrr terj:rciinv.r. acl. r g ad a p a t t n c n i m b u l k a n s i k .rntersebut. llahkan juga keyakinar. s l i n t i 1 r a n g b a n v a k b c r u a u l d e n g a n o r a r r j o r a n ! l Y a i r r r c ir l .b t r . Irengarrrh itu terr i a d i d t ' n g . r n i { a r i r r a n i j r r r a c e n d c r u n g i berkr-tran ku. rncskr sedikit. NamLrn bila sr-rd.rclangs(rrnardan t.nnva jug. r k t c r c i u g a . SikapMeniru-niru Pasti AkanMenimbulkan RasaCintadan KasihSayang Sisi tinjauan kedtlapan: Meniru-niru gava hidup se'cara lahiriyah akan menirnbulkan semacam cinta dan kiisih savang serta simpati dan loyalitas dalam hati.rdahpasti diiriiramkan oleh syariat. N{eniru mereka daiarn h. Meski tcrpisair rvaktu d. tcrkadang sulit bahkan tidak dapat clihilangkan bcqitu saj. u n tp a d . s c b a g a i m a n ay a n g d a p a t d i i n d i k a s i k a n d a r i b e r b a g a i k a i d a h y a u r g ditetapkandalam ajaran Islam.r ktakral-ransatu santa Iairr. kecintaan dalam h a t i j r . r a d a t tiLlaknyakerusak. l)emikiau juga sebaliknya.r.rkcyakinan mcrek. r o r a n g . K i t a c l a p .ruJdcngau kaum nruslinrirr nilai kckt.

\ a-4.ti:-t'.ttu sama lainnva.rp tcrciapat kcscsuaian vang menimbulkan sikap saling menim clan saling menjag.6..satu negeri.::(: t. lSahkan atau di negeri asing. i-.ii..r-". Ol .\. r ta t a u p r l n t r r n g g . Bal.) .M c r t ' k a l e b i h a k r a b s a t u s a m a keakraban lainnya dibandingkan dengan teman lain profesi.i --. antara ked u a n y a p a s t i t i m b u l r a s a c i n t a . kebe'tulan kcduanya saling bersua di rantau.7t '3llr )\>'-- ' !. tcrlcbih lagi meniru-niru dalam urusdorongan untuk saling menunjukkan lovttan agama.. p a k a i a n . s i m p a t i d a n k e a k r a b a ny a n g a m a t sangat. scmua itu terjadi dari dasar tabiat dan kecenderungan-kecen Kecuali bila hal itu dihalangi oleh ikatan agama atar-r derungi:nn1..l: I t : ^-.li au"oy +i: 11 -.rgi. pemimpin dan sejcnisnya.. r a m b r .-'.rnya ada kesamaan d d a l a m s o r b a n . r.L's'.rban1'anglebih dibandingkan kita dapati para pcrrgdengan para perantau lainnya. Atau bahkan mungkin malah saling berjauhan.r. Karena kehiclupan sosial di negeri sendiri memiliki karakter tertcntu yang menskhusr-rkanmasing-masing mercka.r.cri asing.Mcskipun mereka ting*al di ncgcrincgcri dan kcrajaan yang saling berjauhan.:i U \ \. dan loyalitas terhadap orang kafir sanllatbertentangtrndenean keimanan.-L . di antara keduanya pasti tercipta keakr. r n g a n a n l a i n .:>rj 4O4 AshhabilJahim MustaqimMukhalafata lqtidha' Shirathil ..va Padahal kecintaan litas dan bersimpati lebih besar dan lebih kuat 1.rkan itu masih bisa ter.r-s --. sementara tli arrtara kedu.rs..Demikian juga halnva dengan para raja. -' el--.4 t r 'rl c. atas dasar agama ataupun kekuasaan.adi meskipun di antara mereka terdapat permusuhan dan peperangan..\.-i -' '..Meskipun di negeri mereka sendiri keduanya tidak saling mengcnal. r j i n b c r b a g a i i n c l u s t r i k e d t r n i a a n . tujuan tertentu lainnv..!l i'ii .l a i n .i!*:-t\ ' . sebagaimana difirmankan Allah: . namun di antara mereka tet. vang berbcda de bila ada clua orang lelaki di negeri rantau ngan di ne.-.. Apabila mcniru-niru dalam urusan dunia saja dapat mcnimbulkan kecintaan dan rasa simpati. Demikian jr-rga r .tl. St'sungguhn. Demikianlah. l ^ i .

9! o t _. Mskl k n n t t r o k n r rn r c l i l t n l o r a n c . .rli kitab: ' -'. Jr.:.qornttc Ynhutli ddn Nosro i..sur] <2Lt3 & 4@ \*[t t Sikap MeniruMenyebabkan Cintadan Kasih Sayang 4Os . Ilarong 1B s i t t p 0d i n n t a t n k n t t t un t c n .):lt. \JJr a r [.ytcttritrtptill(x1rt1.o t 1 7 ry gt l t s n d a l e u V a k i t d a l a m h a t i n y n rr ( o r n r r t . 7..>gJ \ L.5 3 ) i S Dcmikian juga difirmankan Allah sehubune. Mudnhnttdaltan Allah akttn nt:ndntnntknn kuttotantlrt (krynda Rtrsul-Nr1a).--.t-oi ---> -1:s s't-'-L- ir. j. .'t::.Dutr orang-orong ynng btrinntt akln nrcnwtakan:" Iniknh ora s-oro S Vang bcrstnttlttlt sunvrrrft-srr lgvtrl r tlntgLtrt tntnn Allnh. i ' ? .:. scbnlngintt nrcrcka ndnlsh pttttirtt1tin I'nSlsci'nlln. .i.-:'-"-. 4.. . bt. "Hai ornng-ortnuyatt'.{trlrr { lnin.4+r djJr Lr. zlnlim.i .' eL_rJ' r_.c-.r.-i.J.':.rn dengan celaan Nya terhadap al.U ] -.i.t\ ._'-a:\*S:j.'. tt *ie c J:1".M a a i d a h : 5 1 . -i-.17n.-r.o n r r gn t u r t a f r k ) b c r s c g i : r nn r n d c k n t i n r c r c k u ( Y n h u L l id n n Nisrlni).5*J-: )-'.tri' :i oJt! ___>r:jp_" \J+U c .i -! rtz _-:-j . .._:. -'-i..!J. ntou scsuatu keputtrstttt darl sisi A. serLrya berkntr"Kat i tnkut aknntncndapnt bcttcann".'.ii __J-t i \ iy\-e i..i: ...*i L- .it:]r.ninTtitr. -.. Ialu n r c r e k n r c n j a Loir a n g .. .'.Jl J r'. a-r. : n n t l t iu t t r t k a m o t j n d i p c t n i m T i i n .l. .^-*-e' J-x I c \''J-al l-"ils -.'.-...... -:.-'. JJ |.' [".it " l' r'-( -'. . inttgLtnlalt knnn mugnnbil oron. " ( A l .].- .:. rj. bnhiunsanya nrcrekn L. .'. nrcrckrt mtnjodi yLue nrcrekl rnhasinkttn trtenyt'snl terhadap oTtn dnlnm tliri ncreka. StsuttugrLltntln Allnlt tidnk metttLttrilcf tntitrk kcltodnorang<trlnt vntlf. .5:-:::.a.qarr nttrcka.+1*g:-9.antrbannr ltesertn komu" Rtrsttkltinssolnltsegnltt nrtttl nttreka..(tr.r-v.i 6)rar.? 't j'')f+J.t'> r .. . . t a k a l srslntsgulnl!11 oron{ tttt tennnsttkgo/on. rtrtnjadi pt.rinnn.0 r 0 n y n t g r n e n t t i .'ti..i :-i.'t' . et a:-.-..'.-. NInkt knron itu. or :.Ft. .

nys t r t e r c k n i t l L t kn k r r t tl t t n q a t u [ t i l o r l r l r l ' . 1.o r 1 t 1. 11i5.d r i 7 J m' t r s y r i k i n i t u t t t e t t i t d i t ll pcnolol'q.!-'.'. --6+i.+.K a r e n aa d a s e b a b a s t i a d a a k i b a t . ncrekndurltL.) ' : :--:. r o 1 o l .d c n i k i a n p pula sebaliknt a. loy.."Ttlnh tltlnktrntioritt. . Yr.i. f l ...g-()rntirka.. tltn ncrckLtLrkan kL.Iusn) dtrt ktpndt a1tt tlntlt iliturulkln klllaiitrya (Nalti). t. . )tp. . u r : l k l a h P i t1 l ..r. l t ' .yrr./!/ 7 l r 'k L t f ' ilrt L u : y r t r t .]t 1tk.l.) r-".t)run{ lulolotlS rlnngJhsik. s a l i r t gb t r k a s i h s n y n t t gd c t t g n t o r a n g . K.rhrva iman kepada-Nva.. . S i ' srtttg g t t l t n t 7tnn t t L .r p): 2. Dcngan demikian.. atnu attnk-nnnk ntau sortdtrnsardura ataupnt kelrutrgn nrerckn. j' l^.* J--:-+ J::ji "Kanru tidak akntttrtrttdnpati stsuntuknmn yortg bcrinan ktpatlnAlhlr d n n h a r i n k h [ r a t . k c p a d a N a b i .---t .81) Allah -5ribfuarrrrllr ul'Ia' n|n menjelaskanb.r : k i r t t r r y nj r . tnpi ktltntnltkdn Llnri nrL:rt. rtktt stltt!stiit:.f'. n sdnlu tidnknclnrong l\lt l tindnkttt utnknr yLrttg mcrcknpr'rlrrrnt. bnltak.. / i r r / ( r / rr. "t\ ____-... . Allah bcrrfirrnan: .. l n l l n l r .ltu]t.i .\.Ii]ttlt t kti. r r l r l N n l ' i l t A n (J'.i q: l.<.kn adllill t.>-) . :rl r r r l r r g .'."(Al-Maidah : 78 . -. Me reka itulah orang-orntrqynng Allah telnh menttnamknn keimatrnn dnlanrhati rnereka dengatt pertolongan rlnngdntangdaripndn-Nt1a.N v a d a n k e p a d a a p a v a n g d i t u r u n k a n k e p a c l ar a s u l Nva mengharuskan seorang mukrnin untrrk tidak bcrsikap krval kepada ahli kitab.. Srrslfileg uhnla nnnt Ltunrklnh 0po !/0i15 sclLtltL t'rckrtli't'biinl iti!.r alr )L__>. ' ./{r r r .'r es'tiic ' . g . l t k n b a r i n t t u k c p n .irSrlt:ntikinn discLtnbkan itu..tkLt dnttsclnlttnrclin+)ouibatns. ynifu tr:ttnurkttntt All t krynth nttrtkr.rlitas kcpacla mcrcka menvebab k a n h i l a n g n v ak e i m a n a n . sckalipurtornng-()rangitu bapok..t'r .firdnri Bari tsrail dcnqnn lisnn Dmd dnn'lsn ptttt'rt Mnryom.Ltt /nkLt dtrt r r c r c A .-r..- l-rr. Dan 406 lqtidha' Shirathil MustaqimMukhalafataAshhabilJahim .o r a n g a n ! t y nrcnentangAIlah dan Rasll-N.knl d t t l n t ns i k s o o n i.. _:): a/ altt !-. t t t c r t k a s r i i t k n u f u k d i r i t nurckt.-t.l.:1je L-F tyc9 *4 Y F frJ-:# t' ^+.

" (Al-Muiaadalah : 22) Allah memberitahukan dalam ayat tersebutbahwa tidak ada seorang mukmin pun yang mencintai orang kafir.wordpress. Wnllahu A'lam. Perlu diketahui. Seseorang yang mencintai orang kafir berarti bukan mukmin.dimasukknn-Nyn mereka dalan jannah yang mengnlir di bazuahnya ke sungaisungai. http://kampungsunnah.bnhtta st. Sebagaimanayang telah ditetapkan dalam mlialah yang sejenisdengan itu sebelumnya.xLngguhnlagotingnn A ah ituhh golongnn yang beruntung. Mcniru bentuk lahiiiyah adalah saranavang dapat menimbulkan kecintaan. KetalnLilah. bahwa sisi kerusakan dalam menverupai mereka amat banyak sekali.com SikapMeniru MenyebabkanCinta dan KasihSayang 407 .Mercka merasn puls terhadnp itulnh golongan Allah. mereka kekal di dalamnya. Kita cukupkan saja apa yang telair t<iti smggung tadi. Allnh ridha terhada1t merika dan merckapun (limpahanrahmnt)-Nya.Sehingga hukumnva haram.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful