P. 1
HBAE1103

HBAE1103

|Views: 186|Likes:
Published by Awangku Aziz

More info:

Published by: Awangku Aziz on Dec 05, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/05/2012

pdf

text

original

FAKULTI PENDIDIKAN DAN BAHASA SEPTEMBER / 2012 HBAE 1103

PENGENALAN PENDIDIKAN SENI VISUAL

NAMA NO. MATRIKULASI NO. KAD PENGNEALAN NO. TELEFON E-MEL PUSAT PEMBELAJARAN TUTOR

: : : : : : :

LATIFAH BINTI ZAKARIA 810211125204-001 810211-12-5204 0165868854 latifahza@gmail.com OUM KENINGAU,SABAH EN.THADIUS GUGAU

HBAE1103

0

ISI KANDUNGAN

MUKA SURAT

1.0 Pengenalan 1.2 Mengembangkan Empat Aspek Domain 1.2.1 Aspek Kogitif 1.2.2 Aspek Psikomotor 1.2.3 Aspek Afektif 1.2.4 Aspek Kreativiti dan Sosial 2.1 Empat Organisasi 2.1.1 Pemerhatian secara aktif 2.1.2 Interaksi yang kritis dan kreatif dengan alat dan bahan

2 3 4 6 7 8 10 10 11 12 13 13 18 19

2.1.3 Apresiasi seni visual secara mudah 2.1.4 Menghargai nilai baik dalam semua aspek kehidupan

3.1 Maklumat Sokongan 4.1 Kesimpulan Rujukan

HBAE1103

1

Berdasarkan definisi Pendidikan Seni Visual yang dinyatakan dalam sukatan seni visual. Impian dan hasrat yang termaktub ini hanya dapat direalisasikan berdasarkan Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR). Pendidikan Seni Visual telah dimartabatkan sepenuhnya sebagai mata pelajaran yang berperanan besar dalam pengajaran dan pembelajaran kerana subjek ini merentas kurikulum dalam subjek-subjek yang lain. mempunyai nilai-nilai estetika yang tinggi. kreatif. Pendidikan Seni Visual memainkan peranan penting dalam kurikulum kebangsaan sekolah rendah bagi melahirkan murid yang dapat membentuk keperibadian generasi Malaysia yang celik budaya.1. psikomotor. kritis. inovatif dan inventif. Menurut Zulkifli Yaakob dan Mohd.1 Pengenalan Merujuk Sukatan Pelajaran Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah Pendidikan Seni Visual Sekolah Rendah (2000). Pendidikan Seni Visual lebih menjurus kepada seni tampak atau visual dan tidak merujuk kepada seni lain seperti seni muzik. maka penguasaan isi kandungan dalam kalangan murid dalam mata pelajaran tersebut adalah penting. Salah satu daripadanya ialah melalui mata pelajaran Pendidikan Seni Visual. Oleh itu. Pendidikan Seni Visual merupakan mata pelajaran wajib sama ada di sekolah rendah ataupun di sekolah menengah. Mata pelajaran ini bertujuan untuk membentuk keperibadian generasi Malaysia yang celik budaya kesenian dan melahirkan insan yang seimbang dan harmonis. kritis. kaedah pengajaran dan pembelajaran yang digunakan oleh guru adalah penting agar matlamat dan objektif yang terkandung dalam mata pelajaran tersebut dapat dicapai. seni sastera. Berdasarkan matlamat Pendidikan Seni Visual ini. iaitu kognitif. seni tari dan seni mempertahankan diri. HBAE1103 2 . Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha yang berterusan untuk memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu supaya dapat melahirkan insan yang seimbang. Jamel Ismail (2007). afektif dan kreativiti dan sosial dapat diperkembangkan sesuai dengan kurikulum Pendidikan Seni Visual dan selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. harmonis dan bermoral tinggi seperti yang dihasrakan dalamt Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Pendidikan Seni Visual penting dipelajari oleh murid supaya keempat-empat domain. kreatif dan produktif.

kreatif dan produktif menerusi pemupukan asas seni visual.2 Mengembangkan Empat Aspek Domain Merujuk Huraian Sukatan Pelajaran Besepadu Pendidikan Seni Visual Sekolah Rendah (2003). matlamat mata pelajaran Pendidikan Seni Visual adalah untuk melahirkan insan yang harmonis. Berdasarkan matlamat yang terkandung dalam kurikulum Pendidikan Seni Visual. cara penyelesaian masalah.Mazlan Bin Mohamad (1996). kesedaran tentang masa dan tempat. kritis. bagaimana Pendidikan Seni Visual melahirkan insan yang harmonis. Jun 2005. afektif.” (Hanis Poll. timbul pelbagai persoalan. kritis. keindahan seni dan warisan bangsa serta dapat menyumbang ke arah pembangunan diri. cara bersosial. masyarakat dan negara. Penyelidik-penyelidik mengatakan bahawa pendedahan awal seni terhadap kehidupan kanak-kanak memberi perbezaan yang ketara. Penyelidikan menunjukkan penglibatan seni dari peringkat kanak-kanak mendorong kanak-kanak berfikir secara kreatif. 1. kreatif dan produktif? Apakah yang perlu dilakukan untuk mengembangkan kognitif. psikomotor. menghargai keindahan alam persekitaran. Ia memerlukan suatu kurikulum dan perancangan berobjektif. Pendidikan Seni juga membantu kanak-kanak meningkatkan pencapaian akademik dan perkembangan sosial.) HBAE1103 3 . keluarga. bahasa. mengembangkan imaginasi. bertolak ansur dan banyak lagi. menyatakan bahawa berasaskan kepada seni tampak sebagai tendensi minat psikologi kanak-kanak ianya haruslah dipertingkatkan ke suatu tahap yang lebih tinggi dan terancang. “93% warga Amerika percaya bahawa Pendidikan Seni sangat penting untuk memberi pengalaman dalam pendidikan. kreativiti dan sosial kanak-kanak? Persoalan-persoalan ini akan terjawab menerusi hurian-huraian selanjutnya. Murid-murid sekolah dibimbing mengenali potensi diri mengenai seni yang telah sedia wujud dalam diri mereka. selaras dengan hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Kandungan yang terdapat dalam kurikulum Pendidikan Seni Visual berupaya membantu murid meningkatkan rasa kesyukuran terhadap Tuhan. pendengaran.

Membuat Corak dan Rekaan 3. emosi dan psikomotor. Mengenal Kraf Tradisional Setiap bidang dalam Pendidikan Seni Visual ini dapat membantu mengembangkan empat aspek domain iaitu kognitif. Bidang-bidang tersebut adalah seperti berikut: 1. ingatan dan juga pembelajaran bahasa. teori dan konsep. Bagaimana ia dapat diperkembangkan? Apakah peranan penting kaedah pengajaran yang digunakan oleh guru di dalam merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni Visual? Dalam kurikulum Pendidikan Seni Visual terkandung empat bidang yang perlu dipelajari oleh murid-murid. istilah kognitif merujuk kepada proses dalaman minda seperti penyelesaian masalah. kreativiti dan sosial dalam kalangan murid. Abdul Shukor Hashim dan rakan-rakan (2007). psikomotor. domain kognitif merujuk kepada domain pembelajaran yang terdiri daripada pengetahuan seperti prinsip.Pendapat Hanis Poll ini memberi gambaran kepada kita bahawa Pendidikan Seni Visual memainkan peranan penting di dalam pembentukan diri individu dari segi perkembangan kognitif. Aktiviti yang terkandung dalam Pendidikan Seni Visual berupaya meningkatkan perkembangan kognitif murid. afektif. 1.1 Aspek Kogitif Pendidikan Seni Visual merupakan mata pelajaran yang penting dipelajari oleh muridmurid di sekolah. Menggambar 2. afektif. Hasil Pembelajaran yang terkandung pelbagai aras atau kemahiran dan aktiviti mengikut bidang mampu melahirkan insan yang seimbang seperti yang terdapat dalam matlamat Pendidikan Seni Visual dan hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Dalam taksonomi Benjamin Bloom. Membentuk dan Membuat binaan 4.2. fakta. HBAE1103 4 .

Murid-murid juga akan dapat memahami setiap konsep dan fungsi aktiviti yang dipelajari. olahan bahan. Dalam usaha meningkatkan kognitif setiap murid. Rangsangan yang disediakan perlu disesuaikan dengan pengetahuan sedia ada murid dan tajuk mengikut bidang dalam Pendidikan Seni Visual. teknik. iaitu pengetahuan sedia ada murid. murid-muird dapat mengalami pengalaman langsung dengan derianya mengenai subjek atau HBAE1103 5 . adalah menjadi tanggungjawab guru Pendidikan Seni Visual untuk memupuk daya berfikir dan imaginasi mereka semasa pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni Visual.Berdasarkan istilah kognitif yang dinyatakan. Perasaan ingin tahu dan daya imaginasi yang tinggi dalam kalangan murid perlu dipupuk dan dikembangkan untuk meningkatkan kebolehan berfikir mereka. Dalam proses pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni Visual. beberapa perkara perlu diberi perhatian. Aktiviti Pendidikan Seni Visual yang tersusun dan terancang dalam Sukatan Pelajaran Pendidikan Seni Viusal dan Huraian Sukatan Pelajaran Bersepadau Pendidikan Seni Visual dapat melahirkan murid-muird yang mempunyai keupayaan menyelesaikan masalah serta mampu membuat penilaian dan bijak membuat keputusan. Dalam aktiviti seni visual. murid boleh berinteraksi secara langsung dengan persekitaran dan belajar mengembangkan kebolehan mereka untuk membuat pertimbangan yang baik melalui pengalaman yang diperolehi. dan jenis aktiviti menggambar. Hasil Pembelajaran mengikut aras dan aktiviti adalah berbeza mengikut tahun. Bahan rangsangan yang disediakan akan dapat memotivasikan murid untuk melibatkan diri di dalam aktiviti-aktiviti kreatif. Setiap aras dalam Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Seni Visual membantu menajamkan daya persepsi dan imaginasi melalui pancaindera mereka. Semasa menggambar. guru-guru Pendidikan Seni Visual memainkan peranan penting untuk mengembangkan kognitif murid-murid menerusi Pendidikan Seni Visual. Hal ini penting supaya guru dapat membuat Rancangan Pengajaran Harian dengan lebih berkesan dan sesuai dengan tahap kebolehan dan pengetahuan sedia ada murid. Kegiatan menggambar merupakan salah satu daripada empat bidang kegiatan yang terdapat dalam Sukatan Pelajaran Pendidikan Seni Visual KBSR. Bidang-bidang yang diwujudkan dalam Pendidikan Seni Visual membantu perkembangan aspek kognitif murid-murid. Setiap bidang terkandung pelbagai aras untuk membina pengetahuan dan kemahiran menggambar melalui penggunaan pelbagai alat.

murid-murid dapat meneroka beberapa teknik dan bahan serta alatan yang diperlukan semasa kegiatan ini dijalankan semasa pengajaran dan pembelajaran seni visual. muridmurid berpeluang untuk menggunakan pelbagai alat dan bahan mengikut kegiatan yang terkandung dalam kurikulum seni visual. Kegiatan dalam bidang ini juga membantu memupuk bakat murid menghasilkan rekaan corak tidak terancang. Kognitif murid-murid juga dapat dikembangkan melalui kegiatan membentuk dan membuat binaan serta mengenal kraf tradisional. murid-murid berpeluang memahami pelbagai cara untuk menghasilkan corak dan mengaplikasikannya menjadi rekaan lain atau dipadankan dengan mana-mana hasil daripada bidang kegiatan lain seperti binaan. Ringkasnya. setiap kegiatan dalam Pendidikan Seni Visual dapat memupuk perkembangan kognitif murid seterusnya melahirkan insan yang seimbang dan harmonis jika proses pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni Visual dilaksanakan dengan betul dan berkesan. Penggunaan alat dan bahan dalam pengajaran dan pembelajaran seni visual memberikan latihan atau kemahiran berkesan kepada otot tangan dan koordinasi tangan dan mata. Selain itu. Dalam pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni Visual. iaitu dapat membina idea baru dari benda konkrit. Dalam bidang membuat rekaan dan corak pula.2 Aspek Psikomotor Perkembangan dalam aspek psikomotor melibatkan kemahiran intelektual dan fizikal untuk pembelajaran. Selain itu. Ini secara tidak langsung membantunya memahami sesuatu idea dan menghubungkaitkan antara satu idea dengan idea yang lain. murid-murid HBAE1103 6 . Dalam kegiatan membentuk dan membuat binaan. kraf dan sebagainya.benda yang hendak digambarkan. Mengenal kraf tradisional pula murid-murid bukan sahaja dapat memilih bahan yang sesuai untuk menghasilkan kraf tetapi mereka juga berpeluang untuk meneroka pelbagai alat dan teknik. bidang membuat rekaan dan corak membolehkan murid mengenali dan mengkaji pelbagai corak dalam alam persekitaran dan kehidupan seharian. Misalnya dalam kegiatan menggambar. corak terancang dan juga corak tradisional dengan pelbagai teknik yang disampaikan oleh guru seni visual.2. murid dapat menambah ilmu pengetahuan tentang asas-asas seni yang perlu diaplikasikan dalam membentuk dan membuat binaan. 1.

Kebijaksanaan guru Pendidikan Seni Visual mewujudkan aktiviti seni visual yang sistematik dan menarik dalam proses pengajaran dan pembelajaran seni visual dapat mengelakkan murid daripada perasaan bosan dan seterusnya menimbulkan masalah disiplin.3 Aspek Afektif Aspek afektif berkaitan dengan perasaan. pastel. guru membetulkan cara memegang berus warna. krayon. Guru Pendidikan Seni Visual perlu prihatin agar perkembangan aspek ini seiring dengan perkembangan kognitif dan juga psikomotor murid-murid. pensel warna. kepercayaan atau nilai. 1. minat. bahan-bahan kutipan dan berus. lilin. Mereka dapat memahirkan diri mereka dengan alatan dan bahan yang digunakan dalam pembelajaran seni visual. Hal sedemikian adalah penting untuk mengelakkan murid daripada berasa rendah diri. emosi. Sebagai contoh. matlamat. objektif seni visual dan HBAE1103 7 . pen. membentuk dan membuat binaan dan mengenal kraf tradisional berupaya mengimbangi emosi murid. cat air. Guru seni visual juga perlu memberi bimbingan yang wajar kepada murid yang memerlukan dengan membetulkan kesilapan dalam proses pembelajaran. Sebagai contoh. Kegiatan dalam Pendidikan Seni Visual seperti menggambar. membuat rekaan dan corak. Suasana yang sedemikian menyebabkannya tidak berminat untuk belajar seni visual. murid-murid akan menggunakan jari mereka untuk melukis gambar dan mewarna gambar tersebut. gunting. Murid akan mahir menggunakan setiap alat atau bahan yang dinyatakan tersebut. cara mewarna menggunakan warna air dan sebagainya yang difikirkan perlu dibetulkan.2. Penggunaan media pengajaran dalam Pendidikan Seni Visual dapat memotivasikan murid untuk mengikuti proses pengajaran dan pembelajaran. Penggunaan alat dan bahan-bahan ini meningkatkan perkembangan psikomotor murid. kertas warna. kreatif dan menyeronokkan mereka. kritis. Penggunaan alatan dan bahan dalam Pendidikan Seni Visual menggalakkan murid melibatkan diri dalam kegiatan seni visual secara aktif. Bilik Pendidikan Seni Visual yang kondusif dapat mewujudkan suasana pembelajaran yang menarik dan menyeronokkan.berpeluang menggunakan pensel. Maka perkembangan afektif murid terbantut. sikap. gam. Bilik seni visual yang tidak kondusif menyebabkan murid berasa tidak selesa.

1.4 Aspek Kreativiti dan Sosial Abdul Shukor Hashim dan rakan-rakan (2007). menghasilkan dan mengembangkan sesuatu idea baru dan asli. Guru juga perlu menerapkan nilai-nilai murni dalam diri murid semasa melakukan aktiviti seni visual supaya nilai-nilai seperti bekerjasama. murid-murid berpeluang untuk berinteraksi dan meningkatkan keupayaan bersosial mereka. mereka belajar menghormati pendapat atau pandangan orang lain terhadap hasil kerja mereka. dan disiplin diri dapat dipupuk dalam diri mereka. Oleh itu. membolehkan mereka menghargai karya mereka dan orang lain. dan kemahiran berfikir. Hasil pembelajaran dalam seni visual. setiap guru seni visual memainkan peranan untuk menyediakan bilik Pendidikan Seni Visual yang membolehkan murid bergerak bebas dan melakukan aktiviti seni visual dengan lebih berkesan.hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan tidak mungkin tercapai. kekreatifan manakala kreatif pula sebagai mempunyai kebolehan mencipta. Secara ringkasnya. Dalam aktiviti ini. kegiatan seni visual juga membantu murid meningkatkan rasa kesyukuran kepada Tuhan. Selain itu. Abdul Shukor Hashim dan rakan-rakan (2007) menjelaskan bahawa kreativiti melibatkan daya berfikir. kreativiti sebenarnya boleh dibentuk dan dilatih. Mereka belajar menerima pandangan orang lain terhadap karya mereka dengan fikiran terbuka. Oleh itu. iaitu membuat mobail bertemakan alam HBAE1103 8 . menghargai keindahan alam persekitaran dan mengisi masa lapang dengan melukis atau melakukan aktiviti seni visual dalam kehidupan seharian. yakin diri. Dalam Pendidikan Seni Visual. Akiviti yang dirancang oleh guru seni visual dalam pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni Visual membolehkan murid-murid saling hormat-menghormati dan memupuk semangat bekerjasama serta bertoleransi. Sebagai contoh. iaitu membuat pernyataan secara lisan tentang hasil kerja sendiri dan rakan. berdikari. menyatakan Kamus Dewan (2002). Aspek sosial pula merujuk kepada keupayaan murid berinteraksi dengan orang lain. mentakrifkan kreativiti sebagai satu (kebolehan) mencipta daya kreatif. bertanggungjawab. Aktiviti ini dapat diterapkan dengan tunjuk ajar guru seni visual. murid-murid diberi tugasan dalam kumpulan.2.

Md. guru seni visual perlu merancang aktiviti seni visual dalam proses pengajaran dan pembelajaran dengan merujuk beberapa pandangan tokoh-tokoh seni visual mengenai kreativiti seperti E. June King Mcfee. menggunting bentuk yang dilakar. aktiviti dan alatan dan bahan yang terkandung dalam kurikulum seni visual. strategi dan teknik pengajaran dan pembelajaran yang digunakan oleh guru dalam proses pengajaran dan pembelajaran seni visual dapat membantu mengembangkan kreativiti dan sosial murid. penumpuan. Hal ini sedemikian kerana sifat semula jadi kanak-kanak yang gemar meneroka dan perasaan ingin tahu yang kuat. kegiatan. Perancangan dalam pengajaran dan pembelajaran seni visual perlu sesuai dengan objektif. alat dan bahan yang digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran seni visual. imaginasi. rohani. Pemilihan dan penentuan aktiviti seni visual hendaklah bersesuaian dan terdekat dengan murid dari segi pengalaman. Ini secara tidak langsung dapat meningkatkan kreativiti dan sosial murid sesuai dengan objektif dan matlamat yang terkandung dalam kurikulum Pendidikan Seni Visual dan hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Setiap ahli dalam kumpulan memainkan peranan masing-masing dengan tugasan yang diberi seperti melakar bentuk fauna. matlamat. tahap kebolehan. Projek yang diperkenalkan kepada murid untuk mencungkil kreativiti murid perlu selaras dengan kesediaan. Fisher dan Laura Chapman untuk menambah pengetahuan. berpendapat bahawa salah satu daripada tanggungjawab guru seni visual adalah memupuk kreativiti dalam kalangan murid-murid. emosi dan jasmani. Paul Torrence. Kegiatan yang menarik dan meningkatkan motivasi serta mencetuskan idea melalui aktiviti penerokaan dapat menggalakkan murid berinteraksi dengan rakan dan seterusnya meningkatkan kreativiti HBAE1103 9 . Nasir Iberahim dan Iberahim Hassan (2003). kemampuan. menyatakan bahawa setiap kanak-kanak dilahirkan kreatif. pengalaman dan pemerhatian mereka. Nasir Iberahim dan Iberahim Hassan tersebut.fauna. Pendekatan. Ilmu pengetahuan guru seni visual berkaitan dengan kreativiti penting supaya mendapat ilham untuk meningkatkan kreativiti dan juga sosial murid. mengikat bentuk fauna yang telah digunting untuk menjadikannya suatu mobail yang lengkap dengan bimbingan guru seni visual. Carl Rogers Victor Lowenfeld. Lowenfeld (1975). Berdasarkan pernyataan Md. iaitu melahirkan insane yang seimbang dan harmonis dari segi intelek.

iaitu pemerhatian.1. interaksi yang kritis dan kreatif dengan alat dan bahan. 2. 2. guru Pendidikan Seni Visual perlu mengetahui ciri-ciri atau sifatsifat serta tahap kreativiti setiap muridnya. Aktiviti seni visual menggalakkan murid melakukan eksplorasi dan eksperimentasi supaya mereka memperoleh pengalaman luas semasa menghasilkan karya seni visual. Empat aspek utama ini mempunyai persamaan dengan empat aspek utama yang terkandung dalam Kurikulum Bersepadu Pendidikan Seni Visual Sekolah Rendah (2003). membuat rekaan dan corak. Dalam aspek ini juga. penghasilan (pembuatan). Pengetahuan tersebut boleh dijadikan panduan dan rujukan untuk merancang aktiviti seni visual. apresiasi seni visual secara mudah dan menghargai nilai baik dalam semua aspek kehidupan. pemerhatian secara aktif ini melibatkan sensitiviti deria.1 Empat Organisasi Berdasarkan persoalan dalam tugasan. Guru-guru Pendidikan Seni Visual perlu peka dengan aspek ini kerana terdapat beberapa perkara perlu diberi perhatian dalam perkara tersebut. pemerhatian secara aktif ini merangkumi kesedaran pemerhatian keseluruhan. Berdasarkan pernyataan ini. iaitu pemerhatian secara aktif. Pengetahuan dan pengalaman murid dalam melakukan aktiviti seni visual semasa proses pengajaran dan pembelajaran dapat menyuburkan budaya pemikiran kritikal di dalam menyelesaikan sesuatu permasalahan. berfokus dan terperinci dapat menajamkan persepsi murid dan memperkembangkan deria penglihatan dan juga pancaindera lain. Kegiatan dan aktiviti dalam bidang menggambar.1 Pemerhatian secara aktif Merujuk Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Seni Visual (2003). Laura Chapman menggunakan empat aspek dalam pelajaran seni.murid dalam penghasilan karya. Imaginasi dan asas-asas seni juga turut dapat dikembangkan melalui aspek pemerhtian secara aktif. dan apresiasi. penerokaan. Aktiviti yang dirancang sesuai dengan tahap kreativiti murid menjadikan aktiviti tersebut lebih tersusun dan menjamin proses pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni Visual berjalan dengan baik dan memberi impak yang positif kepada murid. membentuk dan membuat binaan dan mengenal karf tradisional yang dirancang perlu sesuai dengan pengetahuan sedia ada HBAE1103 10 .

membuat rekaan dan corak. dan sebagainya. Dalam aktiviti ini. jalinan. Ini penting supaya kegiatan yang sesuai dengan pengetahuan murid dapat menghasilkan karya seni melalui benda yang konkrit yang terdapat dalam alam persekitaran kehidupan seharian murid. rupa. Selain itu. Murid-murid juga digalakkan untuk membuat pemerhatian secara aktif semasa guru membuat tunjuk cara menggunakan alatan dan bahan atau menunjukkan suatu teknik dalam setiap kegiatan seni visual. kegiatan dan aktiviti yang telah dirancang oleh guru seni visul sudah tentu murid yang berkenaan tidak akan mendapat menguasai kemahiran atau aras yang disampaikan oleh guru. minat. kecenderongan dan latar belakang murid di bandar tidak sama dengan murid di luar bandar. kecenderongan dan latar belakang murid juga perlu diberi perhatian.murid. membentuk dan membuat binaan dan mengenal kraf tradisional dapat mencetuskan idea dan imaginasi murid. murid-murid membuat penerokaan alatan dan bahan yang diperlukan dalam kegiatan membuat gambar rumah dengan teknik kolaj. Kegiatan menggambar. 2. kencenderongan dan latar belakang murid. menggunting. Pemahaman asas-asas seni seperti garisan. membentuk dan membina model rumah dan membuat kraf HBAE1103 11 . Kegiatan dan aktiviti seni visual yang dirancang juga hendaklah berdasarkan kepada minat.2 Interaksi yang kritis dan kreatif dengan alat dan bahan Aspek seterusnya yang perlu diberi perhatian ialah interaksi yang kritis dan kreatif dengan alat dan bahan. pengetahuan guru tentang perkara tersebut dapat membantunya menyediakan Rancangan Pengajaran Harian berdasarkan minat. Jika murid kurang berminat dengan tajuk. kecenderongan dan latar belakang setiap muridnya supaya proses pengajaran dan pembelajaran berjalan dengan lancar dan berkesan. Membuat rekaan dan corak bermotifkan bentuk rumah. warna.1. mewarna. Oleh itu. bentuk dan ruang dapat dipertingkatkan melalui kegiatan yang terdapat dalam seni visual. Minat. Pada peringkat ini. guru-guru menggalakkan murid-murid membuat penerokaan melalui aktiviti seperti menggambar rumah dengan menggunakan teknik kolaj. Penggunaan alat dan bahan dapat meningkatkan kemahiran murid memilih dan menggunakan alatan dan bahan yang disediakan oleh guru yang disesuaikan dengan aktiviti seni visual seperti melukis.

rupa. Apresiasi seni visual memberi pengalaman kepada murid mengenali aspek pengetahuan seni visual dan kegunaannya dalam pelbagai kegiatan kehidupan dari segi keindahan dan fungsi. Misalnya. bentuk.1. cerita. rekaan dan corak terancang dan tidak terancang. membuat topeng. Murid terlibat dalam kajian perbandingan dan menyatakan apa yang dilihat dari aspek seni melalui hasil kerja. Murid diperkenalkan kepada tokoh-tokoh seni dan menghargai sumbangan mereka. Kaitan kegiatan seni visual dengan aktiviti membantu murid mengenali perubahan yang mereka boleh lakukan dalam penghasilan seni pada masa akan datang.3 Apresiasi seni visual secara mudah Pada peringkat ini. membentuk dan membuat binaan dan mengenal kraf tradisional membolehkan murid mengetahui langkah-langkah penghasilan karya mengikut kegiatan seni visual. ton dan rupabentuk). lukisan tentang pemandangan di tepi sawah. Bahasa yang digunakan semasa membuat apresasi perlu berkaitan dengan kandungan dan hal benda yang dihasilkan. jalinan. guru-guru seni visual perlu menyediakan aktiviti ini di akhir setiap pelajaran supaya murid terbudaya membuat apresasi yang mudah. Proses pembelajaran dalam peringkat ini memberi peluang kepada murid belajar secara tidak langsung tentang konsep kegiatan seni visual dengan objek yang dilihat dalam persekitaran. Semasa menyediakan aktiviti ini. Kegiatan dalam menggambar. warna.tradisional atap rumah melalui teknik anyaman. beberapa perkara perlu diberi perhatian oleh guru seni seperti aspek bahasa yang berkaitan dengan istilah seni (garisan. dan puisi. karangan. membuat rekaan dan corak. HBAE1103 12 . lakonan. 2. Kepelbagaian kegiatan kreatif dengan menggunakan alat dan bahan yang berbeza dapat memperkembangkan aspek psikomotor dan kemahiran asas seni visual murid. nyanyian. dan hasil kerja anyaman dalam mengenal kraf tradisional. Pernyataan tentang hasil kerja pula boleh dibuat dalam pelbagai cara seperti lisan.

4 Menghargai nilai baik dalam semua aspek kehidupan Pengalaman yang diperoleh dalam seni visual bukan sahaja memupuk bakat dalam penghasilan karya tetapi turut juga memupuk nilai menyayangi dan menghargai segala aspek yang wujud dalam persekitaran dan kehidupan murid. HBAE1103 13 . Penerapan nilai murni dan semangat patriotisme dalam kalangan murid membantu mereka membuat keputusan dengan baik dalam apa juga keadaan ataupun situasi yang akan dihadapi kelak. membuat rekaan dan corak. keladi. murid-murid boleh menghasilkan kraf tradisional bermotifkan flora atau fauna secara kreatif. Dalam membentuk dan membuat binaan pula murid dapat menggunakan bahan kutiapan dan objek alam yang sesuai dengan beberapa kemahiran seperti memotong. Kegiatan-kegiatan seni visual dapat memupuk nilai menghargai alam sekitar dan menghargai sumbangan tokoh-tokoh seni visual mengikut bidang menggambar. Menurut Abdul Shukor Hashim.’ menjelaskan bahawa tidak banyak para pendidik seni di Malaysia memikirkan perkembangan lukisan kanak-kanak berbanding di negara-negara barat. kegiatan membuat rekaan dan corak pula murid dapat mengolah bahan alam dan kutipan yang boleh dijadikan motif dalam penghasilan corak sama ada corak terancang ataupun corak tidak terancang secara kreatif seperti menggunakan batang pisang. Hebert Read. menghias dan menyusun. Pengetahuan dan pengalaman baru yang ditimba melalui pembelajaran seni visual dapat diterapkan dengan kegiatan lain dalam Pendidikan Seni Visual dan dalam kehidupan sebenar murid. Brent & Majorie Wilson. mencantum. 3. Victor Lowefeld. Antara tokoh-tokoh tersebut ialah Rhodda Kellog.2.1. ubi kayu dan sebagainya. beberapa orang tokoh pendidik seni di negara barat telah membuat kajian tentang perkembangan seni kanak-kanak. Dalam mengenal kraf tradisonal. membentuk dan membuat binaan dan mengenal kraf tradisional. Kegiatan menggambar menggalakkan murid menghasilkan motif berdasarkan sumber yang boleh didapati di persekitaran. June Me Fee.1 Maklumat Sokongan Abdul Shukor Hashim (1999) dalam kajian bertajuk ‘Kajian Klinikal Lukisan Kanakkanak Mengikut Perkembangan. menampal. Pembelajaran seni visual melalui aktiviti yang dirancang dalam pengajaran dan pembelajaran seni visual membantu guru menanamkan semangat patrotisme dan nilai murni seperti kebersihan dan kepekaan.

Saya hanya mengambil analisis peringkat umur 4 hingga 7 tahun (Tahap Pra Skematik) untuk melihat tahap perkembangan lukisan kanak-kanak mengikut kriteria yang telah ditetapkan oleh pengkaji. garisan. 25% rnernpunyai daya irnaginasi Daya Imaginasi yang sederhana kerana garnbaran yang dihasilkan rnasih lagi tidak rnenepati dan rnasih lagi tidak tentu kedudukannya. ini adalah kerana lakaran yang dihasilkan adalah pengalarnan rnereka sendiri terhadap perkara-perkara yang rnereka lihat dan narnpak setiap hari. Rupa dan Bentuk 100% pada peringkat ini. Lukisan-lukisan tersebut dianalisis berdasarkan beberapa kriteria. media dan teknik yang digunakan dalam penghasilan karya. 13% seorang sahaja yang rnernpunyai daya irnaginasi yang kurang. Kriteria Hasil Analisis 50% rnernpunyai daya irnaginasi yang tinggi. enam kategori huraian tentang tahap kematangan kanak-kanak dari pelbagai peringkat umur yang dperjelaskan berpandukan lapan kriteria yang telah dinyatakan. susun atur dan komposisi. Kanak-kanak pada peringkat ini sudah mula melukis gambaran figura dan ditambah dengan objek-objek lain pada permukaan kertas. Hasil analisis yang dilakukan oleh Abdul Shukor Hashim. iaitu daya imaginasi. warna. walaupun dalam keadaan yang tidak teratur. Hasil analisis ditunjukkan dalam bentuk jadual di bawah. dimana mereka telah dapat meniru objek-objek dihadapan mereka. rumahku syurgaku dan sebagainya. Setiap bentuk objek yang dihasilkan adalah jelas.Abdul Shukor Hashim telah menjalankan kajian ke atas 130 buah lukisan kanak-kanak Malaysia (sekitar Lembah Klang dari berbagai peringat umur hingga remaja iaitu berumur 2 hingga 17 tahun dengan kaedah klinikal mengikut tahap perkembangan seperti yang dinyatakan oleh Victor Lowenfeld. Tema 100% kesemuanya menggambarkan tema yang berkisar persekitaran manusia seperti alam semulajadi. rupa dan bentuk. hari keluarga. tema. Apa yang dihasilkan tidak tersusun seolah-olah tidak ada kaitan diantara satu sarna lain. kanak-kanak sudah mula mengenali bentuk atau objek yang dilakar. HBAE1103 14 .

Warna 100% kanak-kanak pada peringkat ini masih lagi menggunakan warnawarna yang kontras. Contohnya : jika diminta menghasilkan dua buah lukisan yang menggunakan pensil dan krayon. Mereka masih lagi gemar menggunakan warna yang berbagai-bagai walaupun ada sebahagian daripada mereka yang sudah pandai memadankan warna-warna yang lebih lembut 'harmoni' Media 100% kanak-kanak pada lingkungan umur ini masih lagi menggunakan media yang ringkas seperti pensil. Penghasilan idea nampak lebih terkawal kerana sensitiviti atau deria rasanya serta pengawalan gerak geri telah dapat diselaraskan walaupun tidak sepenuhnya. Mereka didapati menghasilkan karya yang lebih berani kerana kebebasan menggunakan media. Mereka belum pasti akan sesuatu tetapi gambaran kasar sudah mula menampakkan lakaran seni berdasarkan penggunaan dan kualiti garisan dalam penghasilan karya mereka.Susunatur Dan Komposisi 100% kesemuanya dapat menggambarkan hasil karya dalam keadaan yang teratur. Garisan 100% pada peringkat ini juga.charcoal' dan 'water colour'. Penggunaan terpulang kepada kreativiti pelajar itu sendiri. lni adalah kerana kanak-kanak ini sudah mula mengenali objek-objek di sekeliling mereka. Pemilihan krietria oleh HBAE1103 15 . garisan yang dihasilkan adalah pelbagai jenis. jika mereka berminat pada krayon mereka didapati kurang aktif pada media yang lain. Pada peringkat ini mereka agak berani dan meyakinkan. Bagi sebahagian besar kanak-kanak pada peringkat ini masih mengalami kesukaran untuk menggayakan dan memegang pensil. tetapi terdapat sebahagian daripada mereka yang mahu mencuba media yang barn seperti . pensil warna dan krayon. tahap perkembangan lukisan kanakkanak bersesuaian dengan organisasi kurikulum dan bidang aktiviti. penggunaan satu media nampaknya mengongkong kebebasan mereka. Berdasarkan hasil kajian Abdul Shukor Hasim (1999). Mereka sudah mempunyai keinginan untuk mengolah bentuk-bentuk yang mempunyai kaitan yang dilakarkan dalam suasana yang lengkap.

Sumber: http://www. Menekankan penyusunan objek dalam imej. Saya mengambil tiga peringkat perkembangan sahaja kerana berkaitan dengan Pendidikan Seni Visual di sekolah rendah.pengkaji untuk menilai perkembangan lukisan kanak-kanak bersesuaian dengan empat aspek utama dalam organisasi.learningdesign. pada peringkat prasematik (4-7 tahun). Berikut adalah tahap perkembangan lukisan kanak-kanak menurut Lowenfeld (1975) pada peringkat prasematik. peringkat skematik dan peringkat realism. apresasi seni visual secara mudah dan menghargai nilai baik dalam semua aspek kehidupan. interaksi yang kritis dan kreatif dengan alat dan bahan. Aktiviti yang disediakan dalam kajian ini bersesuaian dengan aktiviti yang terkandung dalam kurikulum seni visual yang digubal oleh Pusat Perkembangan Kurikulum. Contoh lukisan seperti di bawah ini. Contoh lukisan seperti berikut. Kementerian Pelajaran Malaysia. iaitu pemerhatian secara aktif. Kajian teori perkembangan lukisan kanak-kanak menurut Lowenfeld juga ada kaitannya dengan oragnisasi kurikulum dan juga bidang aktiviti yang terdapat dalam kurikulum seni visual.com/Portfolio/DrawDev/kiddrawing. Menurut Lowenfeld (1975).html Peringkat selanjutnya ialah peringkat skematik (7-9 tahun). HBAE1103 16 . kanak-kanak kurang cenderong untuk melukis imej objek tetapi lebih suka menghasilkan lukisan mengikut skema atau konsep tertentu. lukisan yang dihasilkan memperlihatkan kanak-kanak telah mula mencuba untuk melukis objek yang terdapat di sekeliling mereka dengan menggunakan garisan. Kanak-kanak sudah tahu mengaplikasikan beberapa asas seni visual seperti satah udara dan tanah.

learningdesign. mereka bersikap individualistik dan berusaha menghasilkan karya yang lebih berkualiti.com/Portfolio/DrawDev/kiddrawing. Mereka sudah tahu membandingkan karya mereka dengan karya rakan sebaya.Sumber: http://www.html Berikut pula adalah beberapa keping gambar yang diambil di salah sebuah sekolah rendah di Keningau yang menunjukkan contoh hasil kerja murid dan gambar semasa proses kerja.learningdesign.com/Portfolio/DrawDev/kiddrawing. Contoh karya seperti di bawah ini. Imej lebih realistik dan lebih teliti. Oleh itu. Sumber: http://www. Imej lukisan mula mengecil dari segi saiz dan kanak-kanak mula menunjukkan kritikal dengan karya sendiri.html Pada peringkat lukisan realism (9-12 tahun) kanak-kanak masih mengekalkan konsep dan skema tertentu. Contoh hasil kerja murid HBAE1103 17 .

membuat rekaan dan corak.1 Kesimpulan Sebagai kesimpulan Pendidikan Seni Visual adalah penting untuk dipelajari oleh setiap murid di sekolah sama ada di peringkat rendah ataupun menengah. guru seni visual bertanggungjawab untuk merealisasikan matlamat dan hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan dengan menghasilkan suatu proses pengajaran dan pembelajaran yang menarik dan berkesan yang bersesuaian dengan kandungan kurikulum Pendidikan Seni Visual dan teori-teori tentang perkembangan lukisan dan kreativiti kanak-kanak. Perancangan aktiviti seni visual dalam proses pengajaran dan pembelajaran dapat membantu guru seni visual memperkembangkan empat domain iaitu kognitif. afektif dan kreativiti dan sosial murid-murid sesuai dangan hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan. (3943 patah pekataan) HBAE1103 18 . Kurikulum yang terkandung dalam Pendidikan Seni Visual mampu melahirkan murid yang seimbang dan harmonis. psikomotor.Proses kerja murid menghasilkan kerja seni visual 4. kritis. membentuk dan membuat binaan dan mengenal kraf tradisional. kreatif dan produktif melalui penerapan empat aspek utama dalam organisasi kurikulum dalam setiap kegiatan menggambar. Oleh itu.

Mazlan Bin Mohamad (1996).uitm.RUJUKAN Abdul Shukor Hashim (1999). Kumpulan Budiman Sdn. Kuala Lumpur. Pengenalan Pendidikan Seni Visual. Bhd. Sukatan Pelajaran Bersepadu Pendidikan Seni Visual Sekolah Rendah. Kuala Lumpur. Universiti Terbuka Malaysia. Kajian Klinikal Lukisan Kanak-kanak Mengikut Tahap Perkembangan dalam http://eprints. Pendidikan Seni 1: Prinsip Pendidikan Seni Siri Pendidikan Perguruan. Perkembangan Seni dan Kanak-kanak. Drawing Development in Children dalam http://www.edu.learningdesign. Dewan Bahasa dan Pustaka.com/Portfolio/DrawDev/kiddrawing.com/benarted.htm dimuat turun pada 4 November 2012.my/3342/1/LP_ABDULSHUKOR_HASHIM_99_24. Batu Caves. HBAE1103 19 . Zulkifli Yaakob dan Mohd Jamel Ismail (2007). The Benefit of Art Education dalam http://abrakadoodle.pdf dimuat turun pada 4 November 2012 Abdul Shukor Hashim dan rakan-rakan (2007). Pusat Perkembangan Kurikulum (2000). Kuala Lumpur. Rousliluddin bin Ambia dan rakan-rakan (2006).html dimuat turun pada 4 November 2012. Universiti Terbuka Malaysia. Iberahim Nasir & Iberahim Hassan (2003) Pendidikan Seni untuk maktab dan universiti. Pusat Perkembangan Kurikulum (2003). Kuala Lumpur Universiti Terbuka Malasyia. PTS Publication & Distributors. Seni dalam Pendidikan. Kuala Lumpur. Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Seni Visual Sekolah Rendah.

HBAE1103 20 .

HBAE1103 21 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->