KAD PRESTASI JAWI INDIVIDU

SENARAI SEMAK TAHAP PENGUASAAN JAWI
TAHAP

PENERANGAN

1.

Mengenal
dan
menyebut
hurufhuruf
tunggal
hijaiyah
Menyebut
dan
menulis huruf-huruf
tunggal
hijaiyah
mengikut guru
Menulis
dan
membaca
suku
kata pelbagai pola

2.

3.

4.

Menulis
membaca
kata

5.

Menulis
dan
membaca
ayatayat
mudah
dengan baik dan
sempurna
Menulis
dan
membaca karangan
dalam tulisan jawi
dengan
menggunakan khat
nasakh
dengan
kaedah yang betul

6.

dan
rangkai

INDIKATOR

CONTOH

Dapat menyebut
huruf-huruf tunggal
dengan betul

‫ابت‬

Dapat menulis
huruf-huruf
hijaiyah

‫ابت‬

Dapat
mengaplikasi
semua suku kata
terbuka dan
tertutup

Dapat
mengaplikasi
semua suku kata
terbuka dan
tertutup menjadi
prakata
Dapat
mengaplikasi
perkataan jawi
menjadi ayat
Dapat menulis jawi
dengan khat
nasakh
Dapat
mengaplikasi
semua kaedah
Dewan Bahasa dan
Pustaka

/ ‫ بو‬،‫ بي‬،‫با‬
‫ بون‬،‫ بين‬،‫بن‬
/ ‫ تو‬،‫ تي‬،‫تا‬
‫ تون‬،‫ تين‬،‫تن‬
/ ‫ جو‬،‫ جي‬،‫جا‬
،‫ حين‬،‫حن‬
‫حون‬
،‫ ماكن‬،‫باجو‬
‫ كنتين‬،‫بنتو‬
‫ابو ماكن‬
‫دكنتين‬
- ‫حكوم د ر‬
‫لوغ‬
- ‫هوموضرف‬
- ‫اكرونيم‬

KAD PRESTASI JAWI INDIVIDU

SMK.PENGKALAN TAMAN PINJI MEWAH LAHAT.
NAMA MURID:............................................................
TINGKATAN 1...............................
TINGKATAN 2................................
TINGKATAN 3...............................
TINGKATAN 4...............................
TINGKATAN 5...............................

TAHUN : ...................................
TAHUN : ...................................
TAHUN : ...................................
TAHUN : ...................................
TAHUN : ...................................

TAJUK

BIL
1.

Huruf-huruf Tunggal

2.

Satu Suku Kata Terbuka

3.

Satu Suku Kata Tertutup

4.

Perkataan Suku Kata Terbuka

5.

Perkataan Suku Kata Terbuka dan Terbuka

6.

Perkataan Suku Kata Terbuka dan Tertutup

7.

Perkataan Suku Kata Tertutup dan Terbuka

8.

Perkataan Suku Kata Tertutup dan Tertutup

9.
10
.
11
.

Hukum

‫( د ر ل و غ‬dua suku kata pola َ‫) َا ا‬
Hukum ‫(س ي د ر ل و غ‬dua suku kata pola َ‫) ُا ا‬
Hukum ‫ ض & ك‬di akhir perkataan
Penggunaan huruf:
i) ‫ت & ة‬

12
.

‫ه &ح‬
iii) ‫ ص‬/ ‫ س‬/ ‫ث‬
ii)

iv) ‫& ق‬

‫ك‬
v)‫ج & ض‬
13
.
14
.

Perkataan Berakhir dengan ‘ RAMA’
Kaedah Diftong

TAHAP PENGUASAAN
1
2
3
4
5
6

KAD PRESTASI JAWI INDIVIDU

15
.

Homograf (sama maksud) :
i) Biasa
ii) Hakiki
iii) Hakiki Berimbuhan
Kedudukan " ‫ " ء‬:
i) Di bawah huruf ‫ا‬
ii) Di atas huruf ‫ا‬

16
.

iii) Tiga per empat huruf
iv) Setara
v) Di tengah (ada rumah)

17
.

18
.

Kata Ulang :
i) Seirama
ii) Berirama
Rangkai Kata :
i) Setara
ii) Simpulan Bahasa
iii) Majmuk

19
.
20
.
21
.

22
.
23
.
24
.

Imbuhan :
i) Awalan (me, men, mem, meng, meny, pe, pen, pem, peng, peny)
ii) Akhiran (an)
Perkataan tiga suku kata atau lebih (suku kata awal َ‫)ا‬
Perkataan satu suku kata tertutup :
i) Bahasa Arab
ii) Bermula huruf w /
iii) Bebas

‫و‬

Perkataan Pinjaman Bahasa Inggeris :
i) Satu Suku Kata
ii)Dua Suku Kata ke Atas
Perkataan Pinjaman Bahasa Arab
Akronim :
i) Bahasa Melayu
ii) Bahasa Inggeris
iii) Boleh dieja

TANDATANGAN GURU TINGKATAN 1 ....................................

TAHUN...................................

TANDATANGAN GURU TINGKATAN 2 ....................................

TAHUN....................................

TANDATANGAN GURU TINGKATAN 3 ....................................

TAHUN...................................

TANDATANGAN GURU TINGKATAN 4 ....................................

TAHUN...................................

TANDATANGAN GURU TINGKATAN 5 ....................................

TAHUN...................................

KAD PRESTASI JAWI INDIVIDU