Laras Bahasa

Oleh Ismail bin Drahman

Definisi Laras Bahasa
Laras bahasa bermaksud gaya dan penggunaan sesuatu bahasa digunakan/gaya atau cara penggunaan sesuatu bahasa.  Pendapat  Ure dan Ellis (1977) menganggap laras sebagai ‘jenis-jenis bahasa yang digunakan mengikut situasi-situasi yang berlainan.  Halliday (1968) pula mendefinisikan laras bahasa sebagai variasi bahasa yang berbeza berdasarkan fungsi.Menurut beliau laras bahasa berubah-ubah mengikut situasi.

Perbezaan Laras Bahasa
Bahasa

Pengguna

Penggunaan

Dialek

Laras

2.1 Perbezaan laras bahasa

Ciri-ciri Laras Bahasa
 Penggunaan
 Ciri-ciri

laras bahasa yang berlainan ditentukan oleh dua faktor utama, iaitu:
keperihalan sesuatu peristiwa bahasa, dan  Ciri-ciri linguistik

Ciri-ciri Keperihalan

Terbahagi kepada dua jenis:  Situasi luaran, dan  Situasi persekitaran Situasi luaran ialah latar belakang sosial dan kebudayaan sesuatu masyarakat bahasa. Situasi persekitaran ialah aspek-aspek yang terlibat dalam penggunaan bahasa
 2. 3. 4. 5.

Empat faktor situasi persekitaran yang ketara ialah: Cara penyampaian (lisan,bertulis, bahasa isyarat, dsb.) Hubungan sosial dan peribadi antara pengguna bahasa Bahan yang diperkataan, dan Fungsi-fungsi sosial perlakuan bahasa (rasmi/tidak rasmi).

Ciri-ciri Linguistik
 Ciri-ciri

linguistik bermaksud unsur-unsur sistem bahasa itu, iaitu aspek bunyinya,aspek perkataannya serta aspek frasa dan ayatnya.
 Aspek

bunyi – nada suara (drama,ucapan dll.)  Aspek perkataan –perkataan khusus berdasarkan bidang,unsur kolokasi (dua perkataan yang berkaitan),perkataan pinjaman.  Aspek ayat, dari segi binaan, susunan, dan panjang pendek.

Format Laras

Laras yang mempunyai format tersendiri adalah seperti yang berikut:  Laras undang-undang (akta)  Laras ucapan  Laras iklan (tender), dan  Laras laporan berita dalam akhbar Rujuk ms.87-92 (Nik Safiah,teks bM STPM: Fajar Bakti)

Jenis – jenis dan Ciri – ciri Laras Bahasa
 Laras

Bahasa Biasa

 Tidak

melibatkan sebarang bidang ilmu atau konteks yang khusus.  Tiada istilah teknikal  Struktur ayatnya mudah, ringkas, dan padat.  Laras bahasa biasa formal digunakan dalam situasi rasmi sahaja.  Laras bahasa biasa tidak formal menggunakan ciri-ciri bahasa basahan.

Contoh

Laras bahasa biasa  Formal Mohd. Daud bin Putih , aku nikahkan dikau dengan Dayang Senandung binti Awang Bulat dengan mas kahwinnya 22 ringgit setengah ,hutang.  Tidak formal Pembeli: Ikan sendiri bela,sendiri tangkap, sendiri jual, apa pasal banyak mahal? Penjual : Encik mau ingat,bela punya ikan mahu kasi makan.Sekarang ikan punya makan banyak mahal.Lagi, saya bukan tangkap sendiri.Saya upah orang.

Laras bahasa Perniagaan/iklan
    

  

Berbentuk pemberitahuan fakta Maklumat disampaikan dengan ringkas tetapi terperinci. Ayat ringkas dan pendek – banyak menggunakan kata adjektif. Bahasa yang digunakan bersifat imaginatif dan kreatif. Menggunakan retorik pujukan dan bahasa pengaruhan – bertujuan untuk memujuk dan mempengaruhi penggunaa. Cara penyampaian menarik dan mesra. Mementingkan pemilihan dan penyusunan kata tetapi tidak mementingkan tatabahasa. Menggunakan slogan atau penyataan tertentu untuk menyakinkan pengguna.

 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Iklan dihasilkan dengan beberapa cara Slogan –Mutu,Gaya dan Keunggulan; Kaedah penyataan - Lot Banglo untuk dijual; Perkaitan konsep- Datuk Siti Nurhaliza dan Pantene; perisytiharan – Memperkenalkan Proton Pesona; Kaedah umpan – Wang Tunai RM500 Menunggu Kunjungan Anda; Mesra – TV9 Dekat di hati; Bandingan – Fab Lebih Bersih dan Harum Gesaan – Cepat,Dapatkan Naskhah Anda Hari Ini! Pertanyaan –Menghadapi Masalah Kelemumur? Selsun

Laras Bahasa Sains
 Laras

bahasa ilmiah dan bersifat formal dan tidak menggunakan bahasa basahan.  Bersifat intelektual, saintifik, formal, dan objektif.Maklumat yang diberi berdasarkan kajian dan fakta  Mementingkan kejelasan dan ketepatan fakta.  Banyak menggunakan istilah sains dan teknikal.  Penggunaan istilah-istilah pinjaman daripada bahasa Inggeris.  Lebih banyak penggunaan kata nama dan ragam ayat pasif.

Contoh Air hujan,secara semula jadinya berasid sedikit kerana tindak balasnya dengan gas karbon dioksida dalam atmosfera untuk membentuk asid karbonik.Nilai pH air hujan ialah 5.6.

Laras bahasa Media Massa
  

 

  

Berita Bahasa yang paling mudah diterima Bahasa yang mudah, gaya tulisan jelas, dan ketepatan isi tulisan. Ringkas tepat dan padat Tidak mementingkandan kata hubung. tatabahasa,khususnya imbuhan dan kata hubung. Tidak menggunakan istilah teknikal dan khusus. Bersifat melaporkan sesuatu peristiwa yang berlaku Mengandungi judul dan teks.

2. 3. 4.

Judul berita disampaikan dalam tiga bentuk iaitu: Ringkas, misalnya Kedah Juara Tiga Piala 2007; Tafsiran, misalnya Peningkatan Jumlah Kenderaan Punca Jerebu. Petikan,misalnya Jangan Politikkan Islam Hadhari - PM

Laras Bahasa Rencana
 Bersifat

umum  Digunakan menyampaikan kepelbagaian idea tentang sesuatu isu  Mudah difahami.  Gaya bahasa penulisan menarik yang menjurus kepada tajuk rencana  Bersifat melaporkan sesuatu kepada pembaca secara umum ataupun secara terperinci.

Menghargai Jasa Ibu Bapa Oleh: Ajan Herris Ayah dan ibu,ayah dan ibu, Itulah permulaan kami,… Bait-bait lagu di atas merupakan sebahagian lirik lagu yang pernah dipopularkan …

Laras Bahasa Undang-undang
 Teks

yang berkaitan dengan perundangan.  Mengandung prinsip undang-undang dan berbentuk akta – terbahagi kepada bahagian dan seksyen.  Penggunaan istilah-istilah khusus undangundang dan banyak menggunakan istilah yang dipinjam daripada bahasa Inggeris.  Makna kosa yang digunakan berdasarkan interpretasi  Tidak mementingkan struktur ayat tetapi sangat mementingkan kepersisan dan kejelasan.  Bersifat objektif, terperinci, tepat, dan padat.  Lazimnya menggunakan binaan ayat panjang.

Contoh: Setelah saman disampaikan dan catatera penyampaian dibuat, pendaftaran harus memberikan notis kepada plaintif atau peguamnya mengenai hal itu dan mengenai cara saman itu disampaikan.

Laras Bahasa Agama
 Membincangkan

isu agama  Penggunaan istilah agama yang dipinjam daripada bahasa Arab  Terdapat petikan al-Quran dan hadis  Struktur ayat yang digunakan banyak dipengaruhi oleh struktur ayat bahasa Arab.  Terdapat tamsil ibarat(kias ibarat) yang bertujuan memberi pengajaran kepada pembaca.

 Contoh:

Syurga dalam bahasa Arab disebut sebagai “ al-Jannah” yang bermaksud sebuah taman yang indah,penuh dengan pelbagai nikmat dan keselesaan. …

Laras Bahasa Sukan
 Maklumat

berkaitan dengan kegiatan

sukan.  Bahasanya ringkas,bersahaja, dan jelas  Terdapat penggunaan isitilah-istilah yang berkaitan dengan aktiviti sukan dan pemilihan kosa kata yang senang difahami.

Laras Bahasa Sastera/Kreatif
 Bentuk

bahasa yang terhasil daripada cetusan imaginasi dan pengalaman penulisan.  Laras ini bersifat imaginatif dan figuratif (kiasan)  Mementingkan pemilihan diksi yang berkesan,istilah-istilah yang khusus yang berkaitan dengan sastera.

Laras Ekonomi
 Berbentuk

ilmiah  Istilah-istilah teknikal  Tidak mementingkan struktur ayat  Bersifat formal  Mementingkan susunan maklumat yang disampaikan dengan jelas dan eksplisit.  Setiap fakta dapat dihuraikan berdasarkan bukti dalam bentuk data dan statistik.

Contoh: Jumlah dagangan Malaysia melonjak ke tahap tertinggi sebanyak RM880.37 bilion pada tahun 2004, didorong oleh sektor eksport yang turut merekodkan nilai terbesar dalam sejarah ekonomi Malaysia.

Laras bahasa akademik
 Digunakan

dalam bidang ilmiah.  Bersifat formal dan objektif  Gaya bahasa – matang dan keintelektualan (hujah,tepat dan berkesan)  Bersifaf khusus dan sukar difahami  Mementingkan kesempurnaan  Mengutamakan pemaparan, perbincangan, dan penghuraian.  Terdapat penggunaan sudut pandangan orang ketiga,penulisan ragam ayat pasif dan ayat majmuk.  Mengandungi nota kaki, biblografi, indeks dsb.

Contoh: Suhu merujuk kepada darjah kepanasan udara.Kepanasan udara sesuatu kawasan bergantung pada haba yang dibawa oleh pancaran matahari ke permukaan bumi.