KONSEP-KONSEP ASAS HUBUNGAN ETNIK

BUDAYA
Budaya biasanya dikaitkan dengan aktiviti-aktiviti yang ada dalam aktivitipersekitaran manusia seperti kesenian, kesenian, barangan, makanan, tarian dan barangan, makanan, sebagainya. sebagainya.

Konsep-konsep Asas KonsepHE

1

Konsep-konsep Asas KonsepHE

2

KONSEP BUDAYA
Budaya berasal dari perkataan Jawa: “ budaya ” hasil cantuman “ budhi ” dan “ daya ”. Perkataan “ budhi ” yang dipinjam dari bahasa sanskrit bererti ‘ kecergasan fikiran dan akal ’ “ daya ” ialah perkataan Melayu Polynesia bermakna ‘ kekuatan kuasa, tenaga dan pengaruh’. pengaruh’ Jika dicantumkan kedua-dua perkataan keduaini ( budaya ) akan membawa maksud ’ tenaga fikiran , usaha rohani atau kuasa yang menggerakkan jiwa ’. ( Kajian Kebudayaan Melayu,1963 ). 3 Konsep-konsep Asas KonsepHE

Sambungan… Sambungan…

Budaya juga diertikan sebagai, ‘ The way of life of a people, including their attitudes, values, beliefs, arts, sciences, modes of perception, and habits of thought and activity. Cultural features of forms of life are learned but are often too persive to be readily noticed from within ’. ( Dictionary Of Philosophy, 1996 ).
Konsep-konsep Asas KonsepHE 4

Samb… Samb…

Samb… Samb…

Menurut sumber lain mendefinisikan budaya ialah tamadun, peradaban, kemajuan fikiran, akal budi ( cara berfikir, berkelakuan, dan sebagainya ).(Kamus Dewan Edisi Ketiga, 1997).

Konsep-konsep Asas KonsepHE

5

Konsep konsep Asas HE

Di definisikan sebagai cara hidup yang diikuti oleh orang yang menjadi anggota kumpulan tertentu dan meliputi anasir sistem sosial, susunan organisasi ekonomi, politik, agama, kepercayaan, adat resam, sikap, nilai, peralatan budaya, atau apa-apa yang dihasilkan apaoleh mereka sebagai anggota masyarakat.( Masyarakat Dan Kebudayaan Malaysia, 2001). 6 Konsep-konsep Asas -

6

1

Kesimpulan
Budaya itu dari sudut bahasanya membawa makna cara hidup manusia, manakala sudut istilah pula menyatakan bahawa budaya itu ialah cara hidup orang ramai termasuk pemikiran, nilai kepercayaan, pandangan dan tabiat berfikir serta cara perlakuan manusia yang menggerakkan jiwa.
Konsep-konsep Asas KonsepHE 7

Pembahagian Budaya :
Budaya boleh dibahagikan kepada dua lapangan besar iaitu ‘ budaya kebendaan ‘ budaya bukan kebendaan ’

Konsep-konsep Asas KonsepHE

8

Budaya kebendaan
Ialah peralatan dan kelengkapan hidup seperti rumah, kereta, perahu, senjata dan sebagainya, Contohnya, orang Melayu mempunyai rumah yang berbeza dengan orang Inggeris atau orang Eskimo

Budaya bukan kebendaan
ialah kepercayaan, adat istiadat dan undangundangundang. Contohnya, setiap masyarakat mempunyai adat istiadat yang berbeza-beza berbezadalam menjalani kehidupan seperti perkahwinan masyarakat Melayu yang mana pihak lelaki yang memberi hantaran kepada pihak perempuan manakala, bagi masyarakat India, hantaran(dowri) perkahwinan diberi oleh pihak perempuan kepada pihak lelaki.
9 Konsep-konsep Asas KonsepHE 10

Konsep-konsep Asas KonsepHE

Dalam budaya Melayu, faktor agama paling penting kerana agamalah dasar tanggapan terhadap alam sekitar dari segi sosial dan fizikal. Bahasa juga penting sebagai alat komunikasi dan adat resam juga mustahak sebagai petunjuk jalan bagi seseorang dalam mengendalikan hidupnya bermasyarakat dan berbudaya.

Dua peranan utama bagi pembentukan sesuatu budaya
Pertama, membina imej negara ke arah Pertama, mewujudkan keperibadian dan identiti Kedua ialah pemupukan kesedaran kebangsaan dan kenegaraan berasaskan ciri-ciri kerohanian, kemanusiaan, cirispiritual dan mental.( Tamadun Melayu Dan Pembinaan Bangsa Melayu, 1992).
Konsep-konsep Asas KonsepHE 12

Konsep-konsep Asas KonsepHE

11

2

Ciri-Ciri Budaya: CiriDipelajari
Budaya tidak lahir secara langsung tetapi perlu dipelajari. Manusia perlu belajar untuk menguasai ilmu. Untuk mencipta sesuatu, manusia perlu belajar. Sebagai contoh menunjukkan budaya itu dipelajari, kanakkanakkanak perlu diajar oleh ibu bapanya untuk berbahasa dan berhubung.

Faktor-faktor yang Faktormempengaruhi pembelajaran
a. Apakah agen-agen sosialisasi seperti agenkeluarga, jiran, sekolah, institusi latihan dan sebagainya. b. Apakah nilai yang mendapat keutamaan dalam sesebuah masyarakat itu. c. Umur seseorang. d. Tahap pendidikan 14 Konsep-konsep Asas KonsepHE e. Situasi sesuatu peristiwa itu berlaku.

Konsep-konsep Asas KonsepHE

13

2. Dikongsi
Budaya itu dikongsi oleh manusia yang menjadi anggota masyarakat. Perkongsian ini bermaksud yang setiap perlakuan itu diramal dan didokong oleh sekumpulan manusia. Nasi lemak dan roti canai menjadi budaya keranan masyaarakat menggemarinya. Bahasa Melayu adalah kebudayaan rakyat Malaysia kerana dituturkan oleh mereka dalam kehidupan seharian. Perlakuan yang tidak dikongsi oleh sekumpulan manusia tidak termasuk dalam budaya seperti perlakuan mencuri walaupun ia wujud dalam masyarakat. Tanpa perkongsian, ia hanya menjadi perlakuan individu dan bukannya perlakuan masyarakat.
Konsep-konsep Asas KonsepHE 15

3. Sejagat
Budaya itu bersifat sejagat. Kesejagatan budaya ialah kebudayaan itu wujud dalam semua kelompok manusia. Tidak ada masyarakat yang tidak memiliki kebudayaan. Walaubagaimanapun, budaya yang sejagat itu berbeza antara masyarakat kerana faktor pengaruh alam, pengaruh luar dan tahap penyesuaian anggota
16

Konsep-konsep Asas KonsepHE

Samb…
Clyde Kluckhohn mengesan tujuh unsur yang terdapat dalam semua budaya iaitu: i. peralatan dan kelengkapan hidup manusia. ii. mata pencarian hidup dan sistem ekonomi. iii. sistem sosial. iv. bahasa v. kesenian vi. sistem pengetahuan. vii. agama dan kepercayaan.
Konsep-konsep Asas KonsepHE 17

4. Diwarisi
Budaya itu diwarisi dari satu generasi ke satu generasi berikutnya. Ini bermakna bahawa budaya Melayu, cina dan India yang diamalkan hari ini adalaah lanjutan daripada budaya terdahulu. Peristiwa yang telah berlaku akan memberi kesan kepada hari ini. Budaya itu juga diwarisi juga membawa maksud bersambung. Teknologi yang dihasilkan hari ini adalah hasil teknologi awal manusia masa lampau.
Konsep-konsep Asas KonsepHE 18

3

5. Berubah
Budaya sentiasa berubah dan tidak ada budaya yang wujud dari dahulu hingga sekarang tidak mengalami perubahan. Perubahan ini dikaji daripada perubahan bentuk, ciri dan proses yang berlaku. Cth : Rumah beratap rumbia/nipah telah digantikan dengan rumah beratap genting.

Perubahan ini disebabkan beberapa faktor seperti:
i. pertambahan bilangan anggota masyarakat. ii. pertambahan keperluan dan keinginan manusia. iii. penemuan dan penciptaan teknologi baru. iv. pertembungan budaya. v. konflik yang berlaku. vi. perubahan alam sekitar.

Konsep-konsep Asas KonsepHE

19

Konsep-konsep Asas KonsepHE

20

6. Perlambangan
Budaya boleh ditunjukkan dlm bentuk perlambangan. Cth. : logo, bendera, ukiran dll.

7. Pandangan Semesta
Pandangan semesta ialah bagaimana manusia memberikan tafsiran terhadap keadaan alam sekeliling ke dalam kehidupan seharian. Pandangan semesta ini timbul kerana manusia mempunyai pertalian yang rapat dengan alam sekitarnya. Pertalian yang erat ini pula diterjemahkan dalam kehidupan seharian seperti simpulan bahasa (seperti aur dengan tebing, ukuran (sehasta, sepelaung), tempoh masa (setanak nasi) dan sebagainya.
21 Konsep-konsep Asas KonsepHE 22

Konsep-konsep Asas KonsepHE

Fungsi Budaya Dlm Kehidupan :
1. Memenuhi keperluan hidup 2. Panduan kepada anggota masyarakat bertingkahlaku. bertingkahlaku. 3. Mengatur hubungan sesama manusia 4. Galakan untuk manusia mencipta. mencipta. 5. Alat penyatuan dan pengenalan identiti. identiti.

PLURALITI BUDAYA
Terdapat beberapa pendekatan dalam menyelesaikan masalah hubungan kaum : Konsep pluraliti budaya Teori asimilasi Teori amalgamasi

Konsep-konsep Asas KonsepHE

23

Konsep-konsep Asas KonsepHE

24

4

Pluraliti Budaya
“Menerapkan pencapaian keseragaman dalam hal-hal yang penting kepada halnegara seluruhnya tetapi dalam masa yang sama setiap kaum dibenarkan mengekalkan ciri-ciri kebudayaannya ciritersendiri.” Konsep ini diwakili oleh tersendiri.” formula A + B + C = A + B + C. (A,B dan C merujuk kepada budaya) “ 25 Konsep-konsep Asas KonsepHE

Teori Asimilasi
“Semua kumpulan lama kelamaan akan mematuhi pola-pola kebudayaan golongan poladominan dan melupakan kebudayaan dan identiti masing-masing. masingFormula : A+B+C=A

Konsep-konsep Asas KonsepHE

26

Teori Amalgamasi
“Teori ini menjangka semua kebudayaan boleh dicair dan dijadikan satu keseluruhan bersama. Dalam konteks Malaysia, amalgamasi sepatutnya bererti orang-orang Melayu, Cina, orangIndia, Iban, Kadazan dan lain-lain kumpulan lainetnik bercantum (biasanya melalui perkahwinan campur dan menghasilkan satu kumpulan baru.)” baru.)” Formula : A+B+C=D

MASYARAKAT PLURALITI BARU
Masyarakat pluraliti baru ialah gabungan dua atau lebih masyarakat yang hidup bersama dalam satu unit politik atau dalam satu kerajaan. Masyarakat pluraliti baru ini wujud hasil dari pluraliti budaya yang terdapat dalam sesebuah negara.

Konsep-konsep Asas KonsepHE

27

Konsep-konsep Asas KonsepHE

28

Ciri-Ciri Masyarakat Pluraliti Baru :
1. Pemerintah dan yang diperintah ada yang berlainan bangsa dan hidup dalam komuniti yang berasingan. Di Kelantan, Malaysia misalnya, kebanyakan pemimpin terdiri daripada bangsa Melayu tetapi penduduknya terdiri daripada pelbagai bangsa seperti bangsa Cina, India dan Melayu juga
Konsep-konsep Asas KonsepHE 29

Samb…
2. Satu set nilai budaya dan politik yang yang dikongsi oleh komuniti yang berbeza melalui persetujuan kebangsaan. Cth : Bahasa Melayu sebagai Bahasa Kebangsaan.

Konsep-konsep Asas KonsepHE

30

5

Samb… Samb…

Samb…
4. Bangsa-bangsa yang berbeza tetapi Bangsamempunyai keinginan yang sama seperti kesemuanya inginkan keamanan dan kesejahteraan. kesejahteraan. Walaupun kita mempunyai pelbagai bangsa di Malaysia, namun kesemua bangsa imempunyai keinginan yang sama iaitu keamanan dan kesejahteraan
Konsep-konsep Asas KonsepHE 32

3. Kecenderungan untuk meramal konflik ekonomi dalam konteks bangsa
Kita dapat melihat sendiri di Negara kita banyak kajian, perbincangan dan penulisan buku bekenaan keadaan serta pencapaian ekonomi dilakukan mengikut pecahan kaum seperti kajian berkenaan Kedudukan Ekonomi Masyarakat Cina di Malaysia dan Ekonomi Masyarakat Melayu Luar Bandar yang sering diperbincangkan, di kaji dan di tulis buku mengenai perkara ini oleh pakar-pakar ekonomi Negara kita pakarseperti -konsep Asas J.S. Komo, Prof. Dato’ Dr. Ismail Bin Saleh 31 Dato’ KonsepKonsep HE dan banyak lagi.

Samb…
5. Sedikit campur tangan pihak luar kadangkadangkala mungkin diperlukan bagi meleraikan konflik yang mungkin wujud diantara masyarakat pluraliti baru ini. Contoh, sekiranya peristiwa seperti Peristiwa 13 Mei atau pergaduhan yang melibatkan kaum berlaku di Negara kita , kita mungkin memerlukan satu badan antarangbangsa atau Negara luar untuk menjadi orang tengah bagi menyelesaikan masalah tersebut.
Konsep-konsep Asas KonsepHE 33

Masyarakat Pluraliti Baru Dapat Dikenali melalui:
1. Kepelbagaian budaya yang terdapat

dalam satu kelompok besar manusia. 2. Wujudnya parti politik berteraskan perkauman. perkauman. 3. Perjuangan parti politik demi kepentingan bangsa masing2.
Konsep-konsep Asas KonsepHE

34

KONSEP ETNIK
Istilah etnik berasal daripada perkataan Yunani iaitu ethnos yang bermakna orang.

Perbezaan antara Ras & Etnik :
Ras ialah perbezaan dari segi ciri-ciri fizikal ciridalam kelompok manusia dan ciri yang paling ketara serta sering digunakan untuk membezakan kumpulan manusia ialah warna kulit. Etnik pula dari segi bahasa boleh didefinasikan sebagai kaum atau bangsa. Dari segi istilah pula etnik boleh didefinisikan sebagai kelompok manusia yang ditentukan melalui perbezaan ciri-ciri ciribudaya seperti adat resam, pakaian, bahasa, kegiatanAsas 36 Konsep-konsep ekonomi dan sebagainya. KonsepHE
HE

Konsep-konsep Asas KonsepHE

35

6

Samb…
Etnik dapat dikelaskan melalui perbezaan budaya. Selain itu, etnik juga dapat dikelaskan mengikut demografi iaitu mengikut kedudukan geografi dan sempadan negeri. Contohnya di Sabah dan Sarawak terdapat pelbagai kumpulan etnik pada kedudukan geografi yang berbeza.
Konsep-konsep Asas KonsepHE 37

KONSEP MASYARAKAT
Definisi Masyarakat “ kumpulan manusia yang hidup bersama-sama (dari sesuatu tempat bersamadengan aturan dan cara tertentu ) atau pergaulan hidup.

Konsep-konsep Asas KonsepHE

38

SAMBUNGAN… SAMBUNGAN… Definisi Bangsa : “jenis manusia daripada satu asal keturunan atau kumpulan manusia dalam satu ikatan ketatanegaraan.” ketatanegaraan.”

Keperluan Mengkaji Masyarakat
Manusia Hidup Bermasyarakat Perlakuan seseorang itu adalah berkaitan dengan masyarakatnya. Oleh itu, seseorang yang menghormati orang lain atau rajin bekerja dicermin dan mencerminkan masyarakatnya. Kegigihan individu Jepun dikaitkan dengan kegigihan masyarakatnya. Maka, kajian terhadap masyarakat itu menjadi penting kerana melaluinya, kita dapat memahami manusia secara 40 Konsep-konsep Asas Konsepkeseluruhan. HE

Konsep-konsep Asas KonsepHE

39

Memahami Cara Hidup Bermasyarakat
Pemahaman yang tepat terhadap masyarakat membolehkan individu itu bertingkahlaku dan menyesuaikan diri mengikut kehendak masyarakat setempat. Iini akan mewujudkan keharmonian dalam masyarakat dan sukar untuk melanggar peraturan yang wujud di dalam lingkungan sosialnya.
Konsep-konsep Asas KonsepHE 41

Memahami Budaya dan Masyarakat Lain
Individu yang telah mengkaji masyarakat lain tidak akan mengalami satu kejutan budaya, tetapi lebih bersedia menghadapi perbezaan yang wujud.seseorang yang mengkaji masyarakat industri tidak akan terkejut jika pergi ke negara tersebut.
Konsep-konsep Asas KonsepHE 42

7

Memupuk Kerjasama di Antara Masyarakat
Perhubungan masa kini bukan hanya terbatas di kalangan satu masyarakat sahaja tetapi merangkumi masyarakat dunia keseluruhannya. Bagi mengatasi isu-isu global isuseperti pencemaran, teknologi, perlumbaan senjata dan sebagainya, memerlukan kerjasama antara masyarakat. Maka, kajian terhadap masyarakat akan membolehkan kita memahami dan memupuk kerjasama dengan sesuatu masyarakat.
Konsep-konsep Asas KonsepHE 43

Ciri-Ciri Masyarakat
Manusia Yang Hidup Berkelompok manusia ialah mereka hidup bersama dan membentuk kelompok. Kelompok ini lah yang membentuk masyarakat. Mereka mengenali antara satu sama lain dan saling bergantungan. Kesatuan sosial wujud dalam perhubungan sesama manusia ini. Seseorang manusia tidak mungkin dapat meneruskan hidupnya tanpa bergantung 44 Konsep-konsep Asas Konsepkepada manusia lain. HE

Melahirkan Kebudayaan
Tiada masyarakat, tiadalah budaya dan sebaliknya. Masyarakat akan melahirkan kebudayaan, sama ada kebendaan atau bukan kebendaan. Budaya itu pula diwarisi dari generasi ke generassi berikutnya dnegan proses penyesuaian.
Konsep-konsep Asas KonsepHE 45

Mengalami Perubahan
Sebagaimana budaya, masyarakat juga turut mengalami perubahan. Suatu perubahan terjadi kerana faktor-faktor faktoryang berasal dari masyarakat itu snediri. Sebagai contoh, suatu penemuan baru mungkin akan mengakibatkan perubahan kepada masyarakat itu.
Konsep-konsep Asas KonsepHE 46

Berinteraksi
Salah satu syarat kewujudan masyarakat ialah terdapatnya perlakuan berhubung dan bekerjasama di antara ahli dan ini akan mencetuskan interaksi. Interaksi ini boleh berlaku secara lisan atau tidak .

Terdapat Kepimpinan
Pemimpin adalah terdiri daripada ketua keluarga, ketua kampung, ketua negara dan sebagainya. Dalam masyarakat Melayu awal, kepimpinan adalah bercorak tertutup kerana pemilihan berdasarkan keturunan.

Konsep-konsep Asas KonsepHE

47

Konsep-konsep Asas KonsepHE

48

8

Stratifikasi Sosial
Bermaksud susun lapis masyarakat. Terbahagikepada tiga bahagian iaitu 1. Kelas 2. Status 3.Kasta.

Kelas
kedudukan seseorang dalam masyarakat berdasarkan pemilikan harta atau kekayaan seperti orang kaya kelas atasan dan orang miskin, kelas bawahan

Konsep-konsep Asas KonsepHE

49

Konsep-konsep Asas KonsepHE

50

Status
Peranan yang dimainkan oleh individu dalam masyarakat seperti penerimaan gelaran iaitu haji, lebai, dato' dan sebagainya.

Kasta
kelas sosial yang keahlinya ditentukan hanya melalui kelahiran dan dalam hidupnya tidak berlaku mobiliti sosial. Ini dapat dilihat dalam zaman tradisional India yang memecahkan kasta kepada Brahmin, Ksyatria, Vaisya dan Sudra

Konsep-konsep Asas KonsepHE

51

Konsep-konsep Asas KonsepHE

52

TEORI-TEORI HUBUNGAN ETNIK Segregasi
Ia merupakan hubungan yang bersifat pemisahan di antara etnik-etnik dalam etniksesebuah negara. Pemisahan berlaku dalam beberapa keadaan di antaranya dari segi kawasan tempat tinggal, sistem persekolahan, pengangkutan dan kemudahan awam.ia wujud sama ada didasari oleh undang-undang atau undangtidak seperti Dasar Apatheid di Afrika Selatan.
Konsep-konsep Asas KonsepHE 53

Akomodasi
Ia merupakan proses di mana etnik menyedari norma dan nilai mereka antara satu sama lain, namun mereka tetap mempertahankan budaya hidup masing-masing. Mereka hidup secara masingharmoni dan menghormati antara satu sama lain. Di peringkat pemerintahan pusat, setiap etnik mempunyai wakil dan dalam bidang ekonomi dan pendidikan, mereka saling bergantungan. Negara Swtzerland adalah negara yang mempunyai hubungan etnik bersifat akomodasi kerana etniketniketnik Jerman, Perancis dan Itali, saling membuat penyesuaian antara mereka.
Konsep-konsep Asas KonsepHE

54

9

Akulturasi
Ia merupakan satu proses penerimaan unsur kebudayaan di kalangan individu atau kelompok dari sesuatu kebudayaan lain yang berlainan.Akulturasi terjadi apabila satu kelompok manusia dengan suatu kebudayaan yang tertentu dihadapkan unsur-unsur dari suatu kebudayaan unsurasing yang berbeza sehingga unsur-unsur unsurkebudayaan asing itu akhirnya diterima dan dioleh ke dalam kebudayaan sendiri. Berbeza dengan proses asimilasi, proses akulturasi tidak menyebabkan kehilangan identiti asal masyarakat yang menerima.
Konsep-konsep Asas KonsepHE

Asimilasi
Ia merupakan satu proses percantuman dan penyatuan di antara etnik yang berlainan budaya sehingga membentuk satu kelompok dengan kebudayaan dan identiti yang sama. Ia berkaitan dengan penyerapan sehala individu ke dalam etnik yang lain. Asimilasi yang sempurna menyebabkan berlakunya penghapusan penuh perbezaan dari segi kebudayaan dan identiti. Di Malaysia, apa yang beerlaku ke atas masyarakat Jawa, masyarakat Cina Kelantan, Baba dan Nyonya, antara contoh berlakunya proses asimilasi
Konsep-konsep Asas KonsepHE

55

56

Proses asimilasi berlaku apabila terdapatnya:
1. Etnik yang berbeza budaya. 2. Individu di dalam atau di antara etnik sering berinteraksi. 3. Interaksi berlaku dalam tempoh yang lama.

Kejayaan asimilasi bergantung kepada:
1. Kesanggupan etnik minoriti menghilangkan identiti mereka dan menerima identiti etnik lain. 2. Kesanggupan etnik majoriti menerima etnik lain. 3. Perbezaan saiz kelompok majoriti dan minoriti besar atau kelompok minoriti adalah kecil. 4. Terdapat banyak persamaan budaya antara etnik. 5. Penguasaan dalam sesuatu bidang khususnya etnik minoriti akan menyukarkan proses asimilasi.

Konsep-konsep Asas KonsepHE

57

Konsep-konsep Asas KonsepHE

58

Faktor penghalang asimilasi ialah:
1. Kurangnya pengetahuan kebudayaan sehingga menimbulkan perasaan takut terhadap budaya lain. 2. Timbul perasaan bahawa budaya sesuatu etnik lebih tinggi dari etnik lain. 3. Adanya perbezaan kepentingan antara etnik yang terlibat.
Konsep-konsep Asas KonsepHE 59

Amalgamasi
Ia merupakan satu proses yang terjadi apabila budaya atau ras bercampur untuk membentuk jenis-jenis budaya dan ras yang jenisbaru. Cara utama dalam menentukan proses amalgamasi terjadi ialah perkahwinan campur antara etnik.

Konsep-konsep Asas KonsepHE

60

10