1.

0 Istilah Semantik
Istilah semantik berasal dari sepatah kata Yunani kuno sema yang bermaksud ‘isyarat’. Seterusnya kata itu menerbitkan kata semainein yang bermaksud ‘bererti’. Dari sinilah terbitnya istilah semantik yang menamai satu bidang ilmu mengenai kaji atau analisa makna. Semantik ialah istilah yang merujuk kepada kajian makna dan oleh sebab makna itu adalah sebahagian daripada bahasa, maka semantik juga menjadi sebahagian daripada linguistik. Dalam semantik terdapat skop-skop semantik yang tertentu. Menurut Palmer, Kompson & Katz semantik ialah “ as the study of meaning in natural language”. Manakala SIL Glossary of Linguistic Term mentakrif semantik sebagai satu kajian makna yang berdasarkan ekspresi linguistik. Semantik merupakan satu bidang yang bukan sahaja mengkaji makna sesuatu tetapi turut mencari bagaimana untuk menerangkan makna sesuatu. Semantik juga merupakan salah satu cabang linguistik yang mengkaji hubungan ujaran linguistik yang berbeza-beza seperti homonim, sinonim, antonim, polisemi, hipernim dan hiponim. Kajian semantik juga melibatkan kajian peranan semantik, makna dan rujukan, syarat benar dan analisis wacana. Ilmu semantik mempunyai beberapa tahap perkembangan. Tahap permulaan ilmu semantik ialah semantik falsafah. Manakala tahap yang kedua ialah semantik linguistik. Dalam kajian ini, saya akan mengkaji tujuh leksikal bahasa Melayu. Dalam kajian ini juga, saya akan memberi tumpuan kepada proses penyempitan makna, peluasan makna, sintagmatik, paradigmatik, kolokasi, makna konteks, hubungan makna dengan kebudayaan dan hipotesis Sapir Whorf. Manakala leksikal yang akan saya kaji ialah dikahwinkan, saga, kancil, parut, pupuk, hulu, kait, bunga, mencanai dan pangsa.

2.0 Leksikal dikahwinkan.
1

Proses yang pertama yang akan saya kaji ialah penyempitan makna. Proses ini berlaku apabila makna bagi sesuatu kata terhad penggunaannya. Sebagai contohnya, pada masa dahulu leksikal dikahwinkan mempunyai makna yang agak terhad iaitu kata kerja ini hanya boleh dipadankan dengan manusia. Hal ini bermaksud pada masa dahulu, leksikal dikahwinkan tidak boleh dipadankan penggunaannya dengan perkara yang lain selain manusia. Hal ini dapat dibuktikan seperti dalam data yang saya perolehi dari Malay Concordance Project di bawah:

MW 30:1 . yang baik dan saat yang sejahtera, pada ketika itulah dikahwinkan anakanda baginda itu dengan seorang anak raja perempuan, .. SM 121:22 oleh Sultan Mansur Syah akan Raja Merlang Inderagiri dikahwinkan baginda dengan anakanda baginda Puteri Bakal, tiada diberi Perak 46:14 ....... kerajaan akan ganti baginda Raja Muda, maka dikahwinkan baginda dengan cucu Bendahara Seri Maharaja, maka beranak .
Berdasarkan kepada data di atas, kita dapat lihat leksikal dikahwinkan hanya

digunakan untuk mengahwinkan manusia sahaja. Hal ini dapat dilihat kepada perkataan yang telah dicondongkan. Tetapi pada masa kini, leksikal dikahwinkan tidak hanya terhad penggunaannya kepada manusia sahaja. Pada masa kini, leksikal dikahwinkan digunakan bukan sahaja merujuk kepada manusia tetapi kepada tumbuh-tumbuhan dan haiwan. Proses ini dikenali sebagai peluasan makna iaitu penggunaan kata ini telah menerima penyesuaian yang baru. Hal ini menyebabkan penggunaan leksikal ini tidak terhad kepada manusia sahaja. Perkara ini dapat dibuktikan seperti dalam data di bawah :

ZAINAB binti Jahsy enggan menerima lamaran Rasulullah untuk dikahwinkan dengan anak angkat baginda, Zaid ibn Haritsah kerana ... ... selepas harimau bernama Puchong terbukti berbaka baik apabila dikahwinkan mendapat 30 anak. ... bimbingan kaedah menanam anak pokok belimbing yang sudah dikahwinkan katanya kepada Berita Harian ketika ditemui di rumahnya, ...

2

Berdasarkan kepada data berikut, dapat dilihat penggunaan leksikal dikahwinkan bukan sahaja merujuk kepada manusia sahaja tetapi kepada haiwan dan tumbuh-tumbuhan juga. Hal ini dapat dilihat kepada perkataan yang telah dicondongkan iaitu, anak angkat baginda merujuk kepada manusia, harimau merujuk kepada haiwan dan anak pokok belimbing merujuk kepada tumbuh-tumbuhan. Perkara yang seterusnya yang saya akan kaji ialah paradigmatik. Hubungan paradigmatik ialah keadaan apabila unit linguistik menjadi berhubungan melalui pertentangan atau penggantian dalam satu lingkungan tertentu dengan unit-unit yang serupa. leksikal dikahwinkan boleh digantikan dengan Dalam hal ini, leksikal dinikahkan, disatukan dan

diijabkabulkan kerana kesemua kata ini mempunyai makna yang sama dan boleh bergantigantian antara satu sama lain. Hal ini dapat dilihat seperti di bawah : Hanafi Mustafa dikahwinkan dengan gadis pilihan hatinya. dinikahkan disatukan diijabkabulkan Berdasarkan data di atas, leksikal dikahwinkan mempunyai hubungan paradigmatik dengan leksikal dinikahkan, disatukan dan diijabkabulkan. Manakala hubungan sintagmatik ialah keadaan yang diperolehi oleh sesuatu unit linguistik kerana ia hadir bersama dengan unitunit lain yang serupa. Hubungan sintagmatik ini dapat juga dilihat seperti contoh ayat di atas. Leksikal dikahwinkan mempunyai hubungan sintagmatik dengan gadis pilihan hatinya. Hal ini dapat dibuktikan seperti ayat di bawah : Hanafi Mustafa dikahwinkan dengan gadis pilihan hatinya. dikurniakan diarahkan dijalankan

3

Berdasarkan contoh ayat ini, hanya leksikal dikahwinkan sahaja yang mempunyai hubungan sintagmatik dengan gadis pilihan hatinya. Selain itu juga, leksikal dikahwinkan berkolokasi dengan leksikal Hanafi Mustafa dalam ayat Hanafi Mustafa dikahwinkan dengan gadis pilihan hatinya. Kolokasi merujuk kepada hubungan sesuatu kata dengan kata yang lain dalam lingkungan tertentu. Kolokasi ini juga dapat dilihat dalam hubungan sintagmatik dan paradigmatik. Hubungan sintagmatik merupakan hubungan secara linear antara kata atau unsur-unsur leksikal yang berada dalam satu tempat atau lingkungan yang sama. Tetapi pada masa kini, selain dapat berkolokasi dengan Hanafi Mustafa, leksikal dikahwinkan juga dapat berkolokasi dengan leksikal yang merujuk kepada binatang dan tumbuhan. Pada masa dahulu, leksikal ini hanya berkolokasi dengan manusia sahaja. Sesuatu perkataan berkemungkinan mendukung makna yang lebih khusus dalam kolokasi yang tertentu. Tetapi akibat perkembangan budaya dan teknologi terdapat perkataan yang berkolokasi terhad menjadi lebih terbuka. Sebagai contohnya leksikal dikahwinkan. Hal ini dapat dilihat seperti data di bawah ini : Hanafi Mustafa dikahwinkan… Baka nanas itu dikahwinkan… Baka beruang itu dikahwinkan… Ketiga-tiga contoh data di atas telah mempunyai kolokasi yang lebih luas berbanding masa dahulu. Pada masa dahulu, leksikal dikahwinkan hanya berkolokasi dengan manusia sahaja. Tetapi pada masa kini leksikal dikahwinkan turut berkolokasi dengan haiwan dan tumbuh-tumbuhan. Leksikal dikahwinkan juga dapat dikaitkan dengan hubungan makna dengan kebudayaan. Lyons (1969 ) mengatakan proses menjadi dwibahasa itu merupakan proses penyerapan dua kebudayaan oleh penutur tersebut. Dengan kata lain, bahasa amatlah rapat berhubung dengan kebudayaan dalam mana bahasa itu dituturkan ( Abdullah Hassan, Linguistik Am untuk Guru

4

Bahasa Malaysia : 226 ) . Jika dilihat dari segi kebudayaan Melayu, leksikal dikahwinkan juga bersinonim dengan leksikal dinikahkan. Oleh sebab itu, leksikal dinikahkan digunakan oleh budaya Melayu yang telah menerima pengaruh agama Islam. Leksikal dinikahkan merupakan kosa kata Arab yang dipinjam oleh bahasa Melayu. Sebelum kedatangan agama Islam, leksikal dikahwinkan telah digunakan yang merupakan kosa kata Sanskrit kerana pada masa dahulu masyarakat Melayu menerima pengaruh agama Hindu. Walau bagaimanapun, leksikal dikahwinkan masih lagi digunakan dalam kebudayaan Melayu. Leksikal dinikahkan hanya digunakan untuk merujuk kepada manusia sahaja. Dalam kebudayaan lain, leksikal dikahwinkan boleh digunakan bukan sahaja merujuk kepada manusia tetapi turut merujuk kepada haiwan dan tumbuhan. Walaupun mempunyai makna yang sama tetapi dari segi penggunaannya mengikut kebudayaan masih lagi berbeza. Hal ini dapat dilihat seperti contoh ayat di bawah : Hanafi Mustafa dinikahkan dengan gadis pilihan hatinya. *Baka harimau itu dinikahkan dengan baka harimau dari Columbia. * Baka kelapa matag itu dinikahkan dengan baka kelapa pandan.

Berdasarkan contoh di atas, dapat dilihat leksikal dinikahkan hanya sesuai merujuk kepada manusia sahaja. Tetapi apabila penggunaan leksikal ini digunakan untuk merujuk kepada haiwan dan tumbuhan, ayat yang dibentuk menjadi tidak gramatis walaupun leksikal dikahwinkan bersinonim dengan leksikal dinikahkan. Hipotesis Sapir Whorf menjelaskan penggabungan linguistik determinisme iaitu bahasa menentukan pemikiran dengan linguistik relativiti iaitu tidak ada batasan pada kepelbagaian struktural bahasa-bahasa. Dalam penerangan yang lain, sebenarnya bahasa ditentukan oleh cara penutur berfikir. Cara untuk seseorang penutur berfikir dalam melihat bahasa menerusi perkataan itu lebih meluas. Hal ini kerana seseorang penutur cuba memaksimumkan fungsi sesuatu perkataan untuk mengungkapkan idea yang hendak disampaikan.

5

Hal ini dapat diterangkan dengan menggunakan leksikal dikahwinkan. Dalam untuk mengungkapkan konsep seseorang disatukan dengan seseorang yang lain, penutur boleh menggunakan ungkapan dinikahkan dan dijabkabulkan selain daripada leksikal dikahwinkan. Oleh itu, dalam mengungkapkan sesuatu idea dalam bahasa, penutur boleh mempelbagaikan penggunaan perkataan dan tidak terhad kepada satu ungkapan sahaja

6

3.0 Leksikal saga
Leksikal saga ini telah mengalami proses peluasan makna. Hal ini kerana pada masa dahulu saga ini mempunyai makna yang terhad iaitu sejenis buah yang berwarna merah. Namun pada masa kini, leksikal ini mempunyai makna yang baru selain sejenis buah iaitu sejenis nama model kereta nasional negara kita. Hal ini dapat dilihat seperti dalam data di bawah :

Pasai 133:3 ..... empat jengkal lilit dan matanya merah seperti saga. Alkisah maka tersebutlah penkataan Sang Nata menyuruh warga ..... PNB 60:4 .. orang gila laku[nya] dan matanya mérah seperti buah saga daripada sangat mabuknya itu. Maka ada yang jatuh; ada yang lari, Bayan 262:4 ..... seperti guruh bunyinya dan mata mérah seperti saga dengan besarnya dan misainya pun panjang, barang lakunya memberi .
Daripada contoh ayat di atas, penggunaan leksikal saga hanya merujuk kepada sejenis buah. bawah : Dalam ketiga-tiga ayat ini, penggunaan leksikal saga adalah sebagai perumpamaan. Leksikal ini telah mengalami proses peluasan makna dan hal ini dapat dilihat seperti ayat di

... merempuh dan menyeret hingga 100 meter sebuah Proton Saga bernombor JCQ 5131 di lintasan kereta api di ... ... di bilik berhawa dingin dan memandu kereta Proton Saga 1.3 kepunyaan syarikat. ... menjadi detik bersejarah bagi negara apabila kereta Proton Saga dilancarkan di kilang Perusahaan Otomobil Nasional Bhd (Proton) ... ... seperti gantang, koyan dan cupak manakala mayam serta saga digunakan untuk menimbang emas.
Daripada contoh ayat di atas yang dipetik dari Konkordans Dewan Bahasa dan Pustaka, penggunaan leksikal saga pada masa kini tidak terhad kepada sejenis buah sahaja. Tetapi leksikal ini turut digunakan untuk menerangkan sejenis model kereta iaitu Proton Saga.
7

Seterusnya saya akan mengaitkan leksikal saga ini dengan paradigmatik.

Pada

perenggan sebelum ini saya telah menerangkan makna paradigmatik. Oleh itu, saya tidak akan menerangkan maknanya dalam perenggan ini. Dalam hal ini, leksikal saga boleh digantikan dengan unit-unit lain yang serupa tetapi masih lagi berada dalam lingkungan yang tertentu. Leksikal saga yang mendukung makna sejenis buah boleh digantikan dengan leksikal labu, nanas, betik dan sebagainya. Manakala leksikal saga kedua yang telah mengalami peluasan makna dapat digantikan dengan leksikal Wira, Rusa dan lain-lain lagi. Hal ini dapat dilihat dengan lebih jelas berdasarkan contoh di bawah : Adik Nadirah sedang mengutip buah saga. labu nanas betik Ayah Emer baru sahaja membeli kereta Saga. Wira Rusa Berdasarkan contoh di atas, leksikal saga dalam ayat pertama mempunyai hubungan paradigmatik dengan labu, nanas dan betik. Manakala leksikal saga yang kedua mempunyai hubungan paradigmatik dengan leksikal Wira dan Rusa. Berdasarkan contoh ayat di atas, pada masa dahulu leksikal ini hanya mempunyai hubungan paradigmatik dengan leksikal saga yang mendukung makna sejenis buah sahaja. kereta nasional. Sesuatu leksikal itu boleh digantikan dengan leksikal yang lain tetapi leksikal tersebut mestilah tergolong daripada satu kumpulan yang sama atau hampir sama. Dalam kes ini, dapat dikatakan bahawa leksikal saga, labu,nanas dan betik tergolong dalam golongan hiponim yang mempunyai superodinat buah. Manakala leksikal saga dalam ayat kedua tergolong dalam Tetapi pada masa kini, leksikal saga yang telah mengalami peluasan makna ini turut mempunyai hubungan paradigmatik dengan sejenis nama

8

golongan hiponim yang mempunyai superodinat kereta nasional. Seterusnya, saya akan mengkaji hubungan antara leksikal saga dengan sintagmatik. Hubungan sintagmatik leksikal saga dapat dilihat seperti contoh ayat di bawah : Mata Shasha merah seperti saga. hijau biru Kereta Saga ayah telah dilanggar oleh jirannya sendiri. Berdasarkan ayat di atas, leksikal merah mempunyai hubungan sintagmatik dengan leksikal saga. Hal ini kerana saga berwarna merah bukannya berwarna hijau atau biru. Manakala dalam ayat kedua pula, leksikal saga ini mempunyai hubungan sintagmatik dengan ayah telah dilanggar. Hal ini dapat membezakan penggunaan leksikal saga ini. Pada masa dahulu, leksikal saga ini hanya mempunyai hubungan sintagmatik dengan leksikal merah sahaja. Tetapi pada masa kini, leksikal ini mempunyai hubungan secara sintagmatik dengan ayat ayah telah dilanggar. Selain itu juga, leksikal merah berkolokasi dengan saga dalam ayat pertama. Manakala leksikal saga dalam ayat kedua berkolokasi dengan kereta. Hal ini jelas menunjukkan pada masa dahulu, leksikal ini hanya berkolokasi dengan leksikal merah sahaja. Tetapi pada masa kini, leksikal saga ini turut berkolokasi dengan leksikal kereta. Proses seterusnya yang akan saya kaji ialah makna konteks. Makna sesuatu kata itu bergantung kepada konteks ayat. Leksikal saga ini mempunyai makna yang berbeza mengikut konteks ayat. Sebagai contoh dapat diterangkan seperti ayat di bawah : Proton Saga itu baru saja dibeli oleh Asraff. Adik bermain congkak dengan menggunakan buah saga.

9

Berdasarkan kedua-dua ayat di atas ini, leksikal saga dalam ayat pertama ini bukanlah membawa maksud sejenis buah tetapi mendukung maksud sejenis nama model kereta nasional. Manakala leksikal saga dalam ayat kedua mendukung makna sejenis buah. Seterusnya, leksikal saga ini turut mempunyai kaitan dengan makna berhubung kebudayaan. Sesuatu makna tersebut dipergaruhi oleh budaya sesuatu penutur. Sebagai contohnya, budaya Melayu berkemungkinan melihat saga dari segi fungsi buah tersebut atau sifat fizikal buah tersebut yang berwarna merah. Seterusnya ia mempengaruhi penggunaan kata tersebut dalam rutin harian sehingga terbentuknya perumpamaan merah seperti saga.

10

4.0 Leksikal kancil
Leksikal kancil ini telah mengalami satu proses iaitu peluasan makna. Pada masa dahulu, makna leksikal kancil terhad iaitu hanya merujuk kepada sejenis mamalia menceruh yang kecil dan tidak bertanduk. Tetapi akibat perkembangan budaya dan teknologi, makna leksikal ini telah terbuka. Pada masa kini, makna bagi leksikal kancil merujuk kepada sejenis mamalia menceruh yang kecil dan tidak bertanduk serta sejenis model kereta nasional. Hal ini dapat dilihat seperti ayat di bawah :

Mar 56a ..... dan lembu, dan banteng, dan kijang menjangan, dan kancil, dan beberapa puluh ayam, dan itik, dan angsa. Setelah sudah, .. Abd.H 84:3 ... rusa, kijang, pelanduk dan napuh, bengkunang dan kancil dan sebagainya. Dan lagi, adalah ia menaruh sebuah kitab besar, Imam 481:27 .. luka peluru meriam dua tiga liang. Apa kata pada kancil dengan garisnya juga boleh membawa mati. Maka setelah habis ....
Berdasarkan contoh di atas, leksikal kancil hanya merujuk kepada sejenis binatang. Tetapi pada masa kini, penggunaan leksikal ini tidak hanya merujuk kepada sejenis mamalia menceruh yang kecil dan tidak bertanduk tetapi juga merujuk kepada nama model kereta nasional. Hal ini dapat dilihat seperti contoh di bawah ini :

... asal Kassim pada 1 Ogos adalah untuk Perodua Kancil 660 cc model GX berwarna perak ataupun merah. ... pengurus syarikat itu dibuatnya ketika dua kereta Perodua Kancil GX 650 cc sama seperti yang saya tempah, ... ... Intan (Perak) yang memintanya memperbaharui polisi insurans kereta kancil dengan nombor pendaftarannya ACW 8973 yang tamat November ... Khadijah memanfaatkan cerita rakyat di Nusantara dan memilih kancil haiwan rimba yang kecil tetapi terkenal dengan kebijaksanaan ...

11

Berdasarkan contoh ayat di atas, ayat yang pertama, kedua dan ketiga merujuk kepada nama model kereta. Manakala ayat yang keempat merujuk kepada sejenis mamalia menceruh yang kecil dan tidak bertanduk. Oleh itu peluasan makna telah berlaku. Seterusnya saya akan mengkaji hubungan antara leksikal kancil dengan sintagmatik. Hubungan antara leksikal kancil dengan sintagmatik dapat dilihat seperti contoh ayat di bawah ini : Kereta Kancil merupakan produk keluaran PERODUA. Budak itu cerdik seperti kancil. Berdasarkan ayat di atas, pada masa kini kereta Kancil menpunyai hubungan secara sintagmatik dengan produk keluaran PERODUA. Manakala leksikal kancil dalam ayat kedua mempunyai hubungan sintagmatik dengan leksikal cerdik. Hal ini dapat membuktikan pada masa dahulu, leksikal kancil ini hanya berhubungan secara sintagmatik dengan leksikal cerdik. Tetapi akibat peluasan makna, leksikal ini turut mempunyai hubungan secara sintagmatik dengan produk keluaran PERODUA. Selain itu juga, leksikal kancil juga berkolokasi dengan leksikal kereta. Pada masa dahulu, leksikal kancil hanya berkolokasi dengan leksikal cerdik. Selain itu, saya akan mengaitkan leksikal kancil ini dengan hubungan paradigmatik. Leksikal kancil boleh digantikan dengan unit-unit lain yang serupa tetapi masih lagi berada dalam lingkungan yang tertentu. Leksikal kancil yang telah mengalami peluasan makna ini boleh digantikan dengan leksikal Wira, Rusa dan Kelisa. Hal ini dapat dibuktikan seperti di bawah ini : Kereta Kancil merupakan produk keluaran PERODUA. rusa Wira Kelisa Daripada contoh ayat di atas, leksikal kancil mempunyai hubungan paradigmatik dengan leksikal rusa, kijang dan sebagainya. Leksikal ini boleh bertukar ganti dengan leksikal

12

yang lain tetapi mestilah dengan unit-unit yang serupa. Dalam kes ini, dapat dikatakan bahawa leksikal kancil, Kelisa, Wira dan Rusa tergolong dalam golongan hiponim yang mempunyai superodinat kereta nasional. Pada masa dahulu, leksikal kancil ini hanya mempunyai hubungan paradigmatik dengan kijang, rusa dan sebagainya yang mempunyai superodinat binatang. Hal ini dapat dilihat seperti contoh di bawah : Kancil merupakan binatang yang hidup di hutan. Rusa Kijang Dari segi makna konteks pula, leksikal Kancil mempunyai makna yang berbeza mengikut konteks ayat yang digunakan. Hal ini dapat dilihat seperti ayat di bawah : Kancil itu berkeliaran di pinggir hutan mencari makanan. Encik Shamin menghadiahkan sebuah kereta Kancil kepada anak sulungnya. Berdasarkan ayat di atas, leksikal kancil dalam ayat pertama bukanlah merujuk kepada model kereta tetapi merujuk kepada sejenis binatang. Manakala leksikal kancil dalam ayat kedua pula merujuk kepada sejenis model kereta. Oleh itu, dapatlah dikatakan bahawa setiap penggunaan leksikal mempunyai makna yang berlainan bergantung kepada konteks ayat. Seterusnya akan mengaitkan leksikal kancil dengan hubungan makna dengan kebudayaan. Lyons (1969 ) mengatakan proses menjadi dwibahasa itu merupakan proses penyerapan dua kebudayaan oleh penutur tersebut. Dengan kata lain, bahasa amatlah rapat berhubung dengan kebudayaan dalam mana bahasa itu dituturkan ( Abdullah Hassan, Linguistik Am untuk Guru Bahasa Malaysia : 226 ). kancil. Mengikut kebudayaan Melayu, leksikal kancil sering digambarkan seekor binatang yang bijak sehingga terbentuknya perumpamaan bijak seperti

13

5.0 Leksikal parut
Leksikal parut telah mengalami satu proses iaitu proses peluasan makna. Hal ini dapat dilihat dari segi penggunaannya. Pada masa dahulu, leksikal parut hanya merujuk kepada bekas luka. Tetapi pada masa kini leksikal parut turut mendukung makna parutan alat utk mengukur kelapa dan lain-lain ( e-Kamus versi 5.01 ). Hal ini dapt dibuktikan seperti contoh ayat yang dimuat turun dari Malay Concordance Project di bawah :

Abd.PK 91 dan mukanya bulat dan hidungnya mancung. Maka adalah parut cacar sedikit di pipinya, giginya lentik lagi berkilat hitam. ... S 27Jul32:6 ...-orang kita Melayu ke hadapan, seperti bagaimana parut daripada satu luka yang besar iktu tidak hilang selama-lamanya. . KSPB Yoh20:25 kena paku di tanganNya dan mencocokkan jariku di parut itu, dan aku mencocokkan tanganku di rusukNya, tiadalah aku ...
Berdasarkan contoh ayat di atas, leksikal parut hanya mendukung makna bekas luka. Pada masa ini, maknanya agak terhad. Pada masa kini, leksikal parut mendukung dua makna yang berbeza. Hal ini dapat dilihat seperti ayat di bawah ini.

Halim menunjukkan parut disebabkan kemalangan jalan raya yang dialaminya. ... dan polio dos tambahan kedua BCG (jika tiada parut Lelaki itu yang bertanda parut di pipi juga mempunyai telefon bimbit. ... disenaraikan, kacang panjang, kubis bulat, cili merah, kelapa parut bawang merah kecil, ubi kentang dan tomato.
Daripada contoh ayat di atas, leksikal parut pada masa kini mendukung dua makna yang berbeza. Leksikal parut dalam ayat pertama sehingga ketiga mendukung makna bekas luka tetapi leksikal parut dalam ayat keempat mendukung makna parutan alat untuk mengukur kelapa.
14

Seterusnya saya akan menerangkan hubungan antara leksikal parut dengan sintagmatik dan paradigmatik. Hubungan antara leksikal parut dengan sintagmatik dapat dilihat seperti dalam ayat di bawah : Peristiwa hitam itu akan meninggalkan parut untuk selama-lamanya. Emak menyuruh adik membeli kelapa parut. Berdasarkan ayat di atas, leksikal meninggalkan dengan leksikal parut mempunyai hubungan sintagmatik. Tetapi akibat peluasan makna pada masa kini, leksikal parut ini juga mempunyai hubungan secara sintagmatik dengan leksikal kelapa. menerangkan hubungan antara leksikal parut dengan paradigmatik. parut Seterusnya saya akan Dalam hal ini, leksikal

boleh digantikan dengan unit-unit lain yang serupa tetapi masih lagi berada dalam

lingkungan yang tertentu. Leksikal parut ini boleh digantikan dengan leksikal kukur. Manakala leksikal parut yang mendukung makna bekas luka boleh digantikan dengan leksikal bekas dan kesan. Hal ini dapat dilihat seperti ayat di bawah: Emak menyuruh adik membeli kelapa parut dan buah terung. kukur Parut luka Mira akibat kemalangan itu akan kekal untuk selama-lamanya. Kesan Bekas Berdasarkan ayat di atas, leksikal parut dalam ayat pertama mempunyai hubungan paradigmatik dengan leksikal kukur. Hal ini kerana kedua-dua leksikal ini boleh bertukar ganti antara satu sama lain tanpa menjejaskan makna ayat. Manakala leksikal parut dalam ayat kedua mempunyai hubungan paradigmatik dengan leksikal bekas dan kesan. Dari segi kolokasi pula, leksikal parut berkolokasi dengan leksikal kelapa dalam ayat Emak menyuruh adik membeli

15

kelapa parut dan buah terung. Pada masa dahulu, leksikal parut hanya berkolokasi dengan leksikal luka seperti dalam ayat kedua sebelum peluasan makna berlaku. Seterusnya saya akan menerangkan hubungan antara leksikal parut dengan makna konteks. Leksikal parut mempunyai makna yang berbeza berdasarkan konteks ayat. Hal ini dapat diliht seperti ayat berikut : Parut akibat kemalangan jalan raya itu akan kekal untuk selama-lamanya. Harga kelapa parut di pasaran pada masa kini ialah RM 2.00 sekilogram. Berdasarkan kedua-dua ayat di atas ini, leksikal parut dalam ayat yang pertama bukanlah mendukung makna parutan alat untuk mengukur kelapa tetapi mendukung makna bekas luka. Manakala leksikal parut dalam ayat yang kedua mendukung makna parutan alat untuk mengukur kelapa. Seterusnya hubungan antara leksikal parut dengan kebudayaan. Mengikut kebudayaan Melayu, leksikal parut digambarkan perbuatan memarut sesuatu sehingga ke butir-butir yang halus. Oleh sebab itu, jika dilihat dari segi penggunaan parut dalam kelapa parut, kelapa yang dihasilkan itu bukanlah masih dalam keadaan yang asal tetapi kelapa dalam butir-butir yang halus. Hipotesis Sapir Whorf menjelaskan penggabungan linguistik determinisme iaitu bahasa menentukan pemikiran dengan linguistik relativiti iaitu tidak ada batasan pada kepelbagaian struktural bahasa-bahasa. Dalam penerangan yang lain, sebenarnya bahasa ditentukan oleh cara penutur berfikir. Cara untuk seseorang penutur berfikir dalam melihat bahasa menerusi perkataan itu lebih meluas. Hal ini kerana seseorang penutur cuba memaksimumkan fungsi sesuatu perkataan untuk mengungkapkan idea yang hendak disampaikan. Hal ini dapat diterangkan dengan menggunakan leksikal parut. Dalam untuk mengungkapkan konsep bekas luka, penutur boleh menggunakan ungkapan kesan dan bekas selain daripada leksikal parut. Oleh itu, dalam mengungkapkan sesuatu idea dalam bahasa, penutur boleh mempelbagaikan penggunaan perkataan dan tidak terhad kepada satu ungkapan

16

sahaja. Manakala untuk mengungkapkan konsep alat parutan untuk mengukur kelapa, penutur boleh menggunakan leksikal kukur selain daripada leksikal parut.

6.0 Leksikal pupuk
Leksikal pupuk telah mengalami proses penyempitan makna. Hal ini kerana pada masa dahulu, leksikal pupuk mendukung dua makna iaitu sejenis ubat yang dibuat daripada daun herba yang ditumbuk dan diletakkan di ubun-ubun dan makna yang kedua ialah menjadikan atau menyebabkan subur ( maju, berkembang dan lain-lain ) ( e-Kamus versi 5.01 ). Hal ini dapat dilihat seperti contoh ayat di bawah :

PK 221:2a sekalian segeralah hela. | Kebangsaan kita segeralah pupuk , jangan dibiarkan sampai berlapuk , bagailah dia walau berkepuk CJen.P 15:15 ..... pun pergilah mencari daun genggayang membuat pupuk kepala anaknya itu. Sepeninggal* 'Mak Andih pergi itu, Pak ......
Berdasarkan ayat di atas, leksikal pupuk dalam ayat pertama mendukung makna menjadikan atau menyebabkan subur ( maju, berkembang dan lain-lain ). Manakala leksikal pupuk dalam ayat kedua mendukung makna sejenis ubat yang dibuat daripada daun herba yang ditumbuk dan diletakkan di ubun-ubun. Pada masa dahulu, leksikal ini mempunyai makna yang agak meluas namun pada pada masa kini makna leksikal ini makin terhad. Hal ini dapat dilihat seperti ayat di bawah :

... gagal untuk menunjukkan nilai murni yang kita ingin pupuk di kalangan pelajar kita. Jadi, ia perlu kita pelihara, perlu kita pupuk agar ia terus hidup subur hingga ke akhir ... Pupuk kemahiran meletakkan tabiat anak anda dalam perspektif yang ...
Berdasarkan contoh ayat yang dimuat turun dari konkordans Dewan Bahasa dan Pustaka, leksikal pupuk dalam ketiga-tiga ayat ini mendukung makna menjadikan atau menyebabkan

17

subur. Tetapi tiada leksikal pupuk yang mendukung makna sejenis ubat yang dibuat daripada daun herba yang ditumbuk dan diletakkan di ubun-ubun dalam sumber ini. Hal ini menunjukkan bahawa leksikal ini telah mengalami proses penyempitan makna. Seterusnya saya akan menerangkan hubungan antara leksikal pupuk dengan sintagmatik dan paradigmatik. Hubungan antara leksikal pupuk dengan sintagmatik dapat dilihat seperti dalam ayat di bawah : Emak mencari daun bambu untuk dibuat pupuk di kepala adik. Marilah bersama-sama kita pupuk bahasa kebangsaan yang baik dan betul. semai Berdasarkan ayat di atas, leksikal pupuk dengan bahasa kebangsaan mempunyai hubungan sintagmatik. Tetapi pada masa dahulu, leksikal pupuk turut mempunyai hubungan secara sintagmatik dengan di kepala adik. leksikal pupuk dengan paradigmatik. Namun pada masa kini leksikal pupuk telah mengalami proses penyempitan makna. Seterusnya saya akan menerangkan hubungan antara Dalam hal ini, leksikal pupuk boleh digantikan dengan unit-unit lain yang serupa tetapi masih lagi berada dalam lingkungan yang tertentu. Leksikal pupuk ini boleh digantikan dengan leksikal semai. Hal ini dapat dilihat seperti contoh ayat kedua di atas. Leksikal pupuk dalam ayat di atas mempunyai hubungan paradigmatik dengan leksikal semai. Hal ini kerana kedua-dua leksikal ini boleh bertukar ganti antara satu sama lain tanpa menjejaskan makna ayat. Selain itu, leksikal pupuk yang telah mengalami proses penyempitan makna berkolokasi dengan leksikal bahasa kebangsaan dalam ayat di atas. Seterusnya saya akan menerangkan hubungan antara leksikal pupuk dengan makna konteks. Makna bagi sesuatu leksikal bergantung kepada konteks sesuatu ayat. Hal ini dapat dijelaskan melalui contoh ayat di bawah :

18

"Sebagai wakil jualan, saya perlu pupuk inisiatif bergerak aktif memperkenal dan memasarkan barangan Avon” Emak mencari daun bambu untuk dibuat pupuk di kepala adik. Berdasarkan kedua-dua ayat di atas, mengikut konteks ayat pertama, leksikal pupuk dalam ayat ini mendukung makna menjadikan atau menyebabkan subur. Manakala leksikal pupuk mengikut konteks ayat kedua pula mendukung makna sejenis ubat yang dibuat daripada daun herba yang ditumbuk dan diletakkan di ubun-ubun. Oleh itu, walaupun leksikal yang digunakan sama tetapi jika digunakan dalam konteks yang berlainan, maksud sesuatu leksikal tersebut akan berubah. Leksikal pupuk ini juga mempunyai hubungan dengan kebudayaan. Mengikut

kebudayaan Melayu, pupuk merupakan sejenis ubat yang digunakan oleh masyarakat dahulu. Ubat ini ditumbuk dan diletakkan di ubun-ubun kepala. Berkemungkinan, perbuatan meletakkan ubat ini di ubun-ubun menyebabkan ia dipanggil pupuk seolah-olah menepuk-nepuk ubat tersebut di kepala. Seterusnya ia mempengaruhi penggunaan kata tersebut dalam rutin harian masyarakat Melayu. Seterusnya saya akan menerangkan hubungan antara leksikal pupuk dengan hipotesis Sapir Whorf. Hipotesis ini menyatakan bahawa bahasa ditentukan oleh cara seseorang penutur berfikir. Seseorang penutur akan cuba memaksimumkan penggunaan fungsi sesuatu perkataan untuk mengungkapkan idea yang hendak disampaikan. Hal ini dapat dilihat menerusi leksikal pupuk . Dalam untuk mengungkapkan konsep untuk menjadikan atau menyebabkan subur penutur boleh menggunakan ungkapan semai selain daripada leksikal pupuk. Oleh itu, dalam mengungkapkan sesuatu idea dalam bahasa, penutur boleh mempelbagaikan penggunaan perkataan dan tidak terhad kepada satu ungkapan sahaja.

19

7.0 Leksikal hulu
Leksikal hulu ini telah mengalami penyempitan makna. Hal ini kerana pada masa dahulu, leksikal ini mendukung makna bahagian sungai yang paling atas, hujung pangkal, kepala ubunubun, pemegang dan pedalaman ( Kamus Dewan Edisi Keempat, 2005 : 551 ) . Tetapi pada masa kini, leksikal hulu ini hanya mendukung makna bahagian sungai yang paling atas dan pedalaman sahaja. Leksikal hulu yang mendukung makna kepala ubun-ubun tidak lagi digunakan pada masa kini. Hal ini dapat dibuktikan seperti contoh ayat di bawah :

Siak katanya, "Patik derhaka, tuanku," lalu diparangnya, kena hulu baginda, keluar darah putih, memancar seperti santan dan kulit ... SM 51:38 ..... anak raja itu keluar, ditumpu oleh bidannya akan ulu baginda menjadi lembang sama tengah, tinggi kiri kanan. Maka ...... S 24Jan31:6 ...... buat mengajar kami sekalian di dalam Kampung Ulu Beranang. Dapatlah kami melanjutkan pemandangan memilih di antara . Maul 997c ... besar berhentilah dahulu , air pun pasang arus ke hulu , berdayunglah masuk bertalu-talu | Tenku Alang Naga perahunya ...
Berdasarkan contoh ayat di atas, leksikal hulu mendukung makna bahagian sungai yang paling atas, kepala ubun-ubun dan pedalaman. Pada masa dahulu, leksikal ini mempunyai makna yang agak meluas namun pada pada masa kini makna leksikal ini makin terhad. Hal ini dapat dilihat seperti ayat di bawah :

... mengenai projek pembangunannya di kawasan Felda Sungai Buaya, Hulu Selangor. ... mutu bekalan air yang berterusan di sepanjang persekitaran hulu Sungai Kelantan, sekali gus mengurangkan kejadian banjir di ...
Berdasarkan contoh ayat yang saya muat turun dari korkondans Dewan Bahasa dan Pustaka, leksikal hulu pada masa kini mendukung makna pedalaman dan bahagian sungai yang
20

paling atas. Hal ini membuktikan bahawa penggunaan leksikal hulu ini hanya mendukung makna pedalaman dan bahagian sungai yang paling atas sahaja berbanding pada masa dahulu. Seterusnya, saya akan menerangkan hubungan antara leksikal hulu dengan hubungan sintagmatik dan kolokasi . Hubungan sintagmatik dapat ditunjukkan melalui contoh ayat di bawah : Kumb 91c .... , Hilanglah arwah di dalam dada , Segera disambut hulu ayahanda , Sambil menangis memangku ayahanda | Ayuhai ayahanda ... Majlis Daerah Hulu Langat (MDHL) sudah dinaikkan tarafnya kepada `perbandaran' pada 3 Januari 2003. Berdasarkan contoh ayat dia atas, leksikal hulu mempunyai hubungan secara sintagmatik dengan leksikal Langat. Tetapi pada masa dahulu, leksikal hulu ini turut mempunyai hubungan secara sintagmatik dengan leksikal ayahanda. Tetapi pada masa kini makna hulu semakin terhad dan hanya mempunyai hubungan sintagmatik dengan leksikal hulu yang mendukung makna bahagian sungai paling atas serta pedalaman. Manakala dari segi kolokasi pula, leksikal hulu berkolokasi dengan leksikal Langat dalam ayat kedua. Manakala leksikal hulu dalam ayat pertama berkolokasi dengan leksikal ayahanda. Pada masa dahulu, leksikal hulu berkolokasi dengan kepala ubun-ubun, pemegang, pedalaman, bahagian sungai paling atas dan pemegang. Tetapi pada masa kini leksikal hulu hanya berkolokasi dengan pedalaman dan bahagian sungai paling atas sahaja. Seterusnya saya akan menerangkan hubungan antara leksikal hulu dengan makna konteks. Makna bagi sesuatu leksikal bergantung kepada konteks sesuatu ayat. Hal ini dapat dijelaskan melalui contoh ayat di bawah : Kebanyakan saudara ayah saya menetap di Hulu Chepor, Perak. Air sungai di bahagian hulu lebih deras berbanding hlir sungai.

21

Berdasarkan contoh ayat di atas, penggunaan leksikal hulu dalam ayat pertama bukanlah mendukung makna bahagian sungai paling atas tetapi mengikut konteks ayat ini leksikal hulu mendukung makna pedalaman. Manakala dalam ayat kedua pula leksikal hulu mengikut konteks ayat ini mendukung makna bahagian sungai paling atas. Konteks ayat perlulah dilihat terlebih dahulu sebelum menafsir makna ayat tersebut.

22

8.0 Leksikal kait
Leksikal kait ini telah mengalami peluasan makna. Hal ini kerana pada masa dahulu leksikal kait ini mendukung makna besi yang bercangkuk hujungnya dan melakukan sesuatu dengan menggunakan besi yang bercangkuk hujungnya ( Kamus Dewan Edisi Keempat : 656 ). . Tetapi pada masa kini, leksikal kait ini juga turut digunakan untuk menghubungkan atau sangkut paut serta tipu muslihat. Hal ini dapat dibuktikan seperti ayat yang saya perolehi daripada Malay Concondance Project di bawah :

S 13Jun31:8 ... yang terjadi sebelum getah selam (slump) mereka kait beberapa pokok-pokok durian, macang, mangga, kelapa, kekabu-...... S 31Oct36:7 .......... di sekolah iaitu ajaran2 jahit menjahit, kait mengkait, kesihatan membela anak, masak memasak dan ekonomi rumah KSPL Yeh29:4 ..... diriku sendiri! Sebab itu Aku kelak membubuh kait pada insangmu dan melekatkan kelak segala ikan sungaimu itu pada .
Berdasarkan contoh ayat di atas, dapat dilihat leksikal kait ini hanya merujuk kepada sesuatu perbuatan yang dilakukan dengan menggunakan besi yang mempunyai cangkuk dihujungnya seperti dalam ayat pertama iaitu … mereka kait beberapa pokok-pokok durian… serta dalam ayat kedua …kait mengait…Manakala leksikal kait dalam ayat ketiga pula merujuk kepada besi yang mempunyai cangkuk di hujungnya. Tetapi pada masa kini, leksikal kait ini turut mendukung makna sangkut paut, sesuatu yang terselindung dan tipu muslihat. Hal ini dapat dilihat seperti di bawah :

"Tetapi kalau (soalan) yang ditolak itu mempunyai hubung kait dengan pentadbiran, itu nampak seolah-olah dia takut dan ...

23

... juga katanya, suka bercerita hal yang tiada hubung kait dengan kes, konon untuk mencari simpati tanpa kesedaran ... ... Umno banyak terbabit dalam badan yang ada hubung kait dengan pembangunan di peringkat kampung, daerah, mukim hinggalah ... Baju panas dari benang kait boleh didapati dalam pelbagai warna lembut seperti merah ...
Berdasarkan contoh ayat yang saya perolehi daripada korkondans Dewan Bahasa dan Pustaka, leksikal kait dalam ayat pertama sehingga ayat ketiga mendukung makna sangkut paut, sesuatu yang terselindung atau tipu muslihat. Manakala dalam ayat keempat pula leksikal kait ini mendukung makna sesuatu perbuatan yang dilakukan dengan menggunakan besi yang mempunyai cangkuk dihujungnya. Oleh itu, telah terbukti bahawa leksikal kait pada masa kini turut merujuk kepada makna yang baru. Seterusnya saya akan menerangkan hubung kait antara leksikal kait dengan hubungan sintagmatik dan kolokasi. Pada masa dahulu, leksikal kait hanya bersintagmatik dengan unit-unit lain secara terhad. Hal ini dapat dilihat seperti contoh ayat di bawah : Bau benang kait yang berwarna merah lembut itu kepunyaan Mirah. Jika dilihat seperti contoh ayat di atas, leksikal kait mempunyai hubungan secara sintagmatik dengan berwarna merah lembut …Dari segi kolokasi pula, leksikal kait berkoloksi dengan leksikal benang pada masa dahulu. contoh ayat di bawah : Perkara itu tidak mempunyai hubung kait dengan saya. Berdasarkan contoh ayat di atas, leksikal kait ini mempunyai hubungan sintagmatik dengan leksikal dengan saya. Dari segi kolokasi pula, pada masa kini selain berkolokasi dengan Manakala pada masa kini, leksikal ini turut mempunyai hubungan sintagmatik dengan unit-unit yang baru. Hal ini dapat dilihat seperti

24

benang, leksikal kait juga berkolokasi dengan leksikal hubung. menerangkan dari segi makna menurut konteks ayat.

Seterusnya, saya akan

Setiap makna leksikal akan berubah

apabila konteks ayat yang berbeza digunakan. Hal ini dapat dilihat seperti di bawah : Mereka kait buah kelapa sawit apabila menjelang bulan Oktober. Pakcik Amran mempunyai hubung kait dengan kes rompakan dua hari lepas. Berdasarkan contoh ayat di atas, leksikal kait dalam ayat pertama mendukung makna sesuatu perbuatan yang dilakukan dengan menggunakan besi yang mempunyai cangkuk dihujungnya mengikut konteks ayat ini. Manakala leksikal kait dalam ayat kedua mendukung makna sangkut paut, sesuatu yang terselindung dan tipu muslihat mengikut konteks ayat ini. Seterusnya, leksikal kait ini dapat dikaitkan dengan makna berhubung dengan kebudayaan. Mengikut kebudayaan Melayu, leksikal kait merupakan sesuatu perbuatan yang dilakukan dengan menggunakan besi yang mempunyai cangkuk dihujungnya. Dalam kebudayaan Melayu, jika perbuatan tersebut tidak dilakukan dengan menggunakan besi yang mempunyai cangkuk dihujungnya, masyarakat Melayu tidak akan memanggilnya perbuatan kait. Berkemungkinan menggunakan leksikal yang lain seperti memotong, menghiris dan sebagainya. Seterusnya penggunaan leksikal kait mempergaruhi penggunaan kata tersebut dalam rutin harian.

25

9.0 Leksikal bunga
Leksikal bunga telah mengalami proses peluasan makna. Hal ini kerana pada masa dahulu, leksikal bunga ini mendukung makna sejenis tumbuhan, nyala api yang berterbangan iaitu bunga api dan bunga wang iaitu bayaran tambahan yang dikenakan ke atas atau diperolehi daripada wang yang dipinjamkan ( Kamus Dewan Edisi Keempat : 212 ). Tetapi pada masa kini, makna bagi leksikal ini semakin terbuka. Pada masa kini, leksikal bunga turut merujuk kepada bunga tayar iaitu bahagian permukaan tayar yang rupanya seperti hiasan ( ukiran atau corak ). Leksikal bunga yang mendukung makna bunga tayar masih tidak digunakan pada masa dahulu. Hal ini dapat dilihat seperti contoh ayat di bawah :

Abd.S KGT 65a tinggilah amat , Gegak gempita terlalu sangat. | Bunga api berterbangan seperti burung , Penuhlah orang2 berlari ....... S 24Oct40:12 ........... peperangan dengan tiada akan mengambil bunga atau faedah apa2 di atasnya dan wang yang tersebut itu tidak .... Bid 5:5c . puspa warna , Eloknya bagai anakan kencana , Laksana bunga cempaka warna , Maka digubah seorang rana | Setelah bersalin ....
Berdasarkan ayat di atas, leksikal bunga yang saya perolehi dari Malay Concondance Project ini merujuk kepada nyala api yang berterbangan, bayaran tambahan atas pinjaman wang dan sejenis tumbuhan. Tiada ayat yang merujuk kepada penggunaan bunga yang mendukung makna bunga tayar. Tetapi pada masa kini, penggunaannya semakin meluas. Hal ini dapat dilihat dalam contoh ayat di bawah :

26

Syarikat itu turut menjual bunga mawar merah sempena memperingati hari kekasih yang jatuh ... Proses menyongket benang iaitu membuat motif atau bunga songket adalah yang paling sukar. ... semua pemandu berlumba menggunakan tayar yang masih ada bunga untuk mengelak perkara sedemikian tetapi bantahannya termasuk dakwaannya ...
Berdasarkan contoh ayat di atas, leksikal bunga dalam ayat pertama dan kedua mendukung makna sejenis tumbuhan dan lukisan pada kain. Manakala leksikal bunga dalam ayat ketiga mendukung makna bahagian permukaan tayar yang rupanya seperti hiasan. Hal ini dapat membuktikan bahawa peluasan makna telah berlaku. Seterusnya saya akan menerang proses sintagmatik dan kolokasi. Contoh penggunaan leksikal bunga dalam hubungan sintagmatik dan kolokasi dapat dilihat seperti contoh ayat di bawah : Emak saya membeli beberapa kuntum bunga mawar. Abang memilih tayar yang mempunyai bunga tayar yang berkualiti tinggi. Berdasarkan ayat di atas, pada masa dahulu leksikal bunga dalam ayat pertama hanya mempunyai hubungan secara sintagmatik dengan leksikal mawar sahaja. Tetapi pada masa kini, leksikal bunga turut mempunyai hubungan secara sintagmatik dengan tayar yang berkualiti tinggi. Dari segi kolokasi, pada masa dahulu leksikal mawar hanya berkolokasi dengan leksikal bunga. Tetapi pada masa kini, leksikal tayar turut berkolokasi dengan leksikal bunga. Seterusnya saya akan menerangkan perkaitan antara leksikal ini dari segi makna menurut konteks. Leksikal bunga ini mempunyai makna yang berbeza jika digunakan dalam konteks yang berlainan. Hal ini dapat dilihat seperti contoh ayat di atas. Berdasarkan contoh ayat di atas, leksikal bunga dalam ayat pertama mendukung makna sejenis tumbuhan. Manakala leksikal bunga dalam ayat kedua pula mendukung makna bahagian permukaan tayar yang rupanya seperti hiasan ( ukiran atau corak ).

27

Seterusnya saya akan menerangkan perkaitan antara leksikal bunga ini mengikut makna berhubung kebudayaan. Menurut budaya Melayu, bunga merupakan sejenis tumbuhan yang mempunyai corak dan bentuk yang menarik serta cantik. Oleh itu, berkemungkinan orang Melayu mengaplikasikan bentuk dan corak bunga ini kepada tayar. Oleh sebab itu, penggunaan leksikal bunga yang merujuk kepada tayar terbentuk akibat bentuk dan corak bunga tayar ini seakan-akan bentuk dan corak bunga.

10.0 Leksikal mencanai
Leksikal mencanai ini telah mengalami proses peluasan makna akibat perkembangan teknologi, masa dan budaya masyarakat. Leksikal mencanai pada masa dahulu hanya mendukung makna membentuk, mengacu, menyelesaikan dan menyelaraskan serta mengasah sesuatu dengan menggunakan batu canai ( Kamus Dewan Edisi Keempat : 242 ). Tetapi pada masa kini, leksikal mencanai ini juga turut mendukung makna yang sama seperti dahulu cuma terdapat peluasan makna yang baru iaitu menggelek ( adunan ) supaya nipis dan rata. Hal ini dapat dilihat seperti contoh ayat di bawah :

MG Jun32:103 ...... dalam Semenanjung. Untuk tempat melepas dan mencanai fikiran guru. Untuk tempat guru-guru yang lebih pandai ....... Abd.H 358:8 pun berkerumunlah orang membaiki senjata dan orang mencanai pun berpuluh2 tempat, istimewa orang menyarung hampir ........
Berdasarkan contoh ayat di atas, leksikal mencanai dalam ayat pertama mendukung makna membentuk, mengacu, menyelesaikan dan menyelaraskan. Manakala leksikal mencanai dalam ayat kedua mendukung makna mengasah sesuatu dengan menggunakan batu canai. Tiada ayat yang digunakan untuk merujuk kepada menggelek ( adunan ) supaya nipis dan rata. Tetapi pada masa kini, penggunaan leksikal ini telah meluas. Hal ini dapat dilihat seperti contoh ayat di bawah :

... kokurikulum adalah mata pelajaran elektif terbaik sebagai tiket mencanai siswa IPT sebagai produk yang serba boleh

28

... diterjemahkan seperti Rethinking Islam, memberi penemuan mutakhir dalam mencanai dunia berhadapan dengan modenisme dan pascamoden. ... Daerah Kota Setar memberi bantuan oven besar, mesin mencanai tepung, mesin pengisar tepung dan mesin pengisar gula ...
Berdasarkan contoh ayat yang saya perolehi dari korkondans Dewan Bahasa dan Pustaka, leksikal mencanai dalam ayat pertama dan kedua mendukung makna membentuk, mengacu, menyelesaikan dan menyelaraskan. Manakala dalam ayat kedua pula, leksikal ini mendukung makna menggelek ( adunan ) supaya nipis dan rata. Hal ini membuktikan bahawa peluasan makna telah berlaku. Seterusnya saya akan menerangkan perkaitan antara leksikal mencanai dengan hubungan paradigmatik, sintagmatik dan kolokasi. Hubungan antara leksikal mencanai dengan paradigmatik dapat dilihat seperti contoh ayat di bawah : Kokurikulum adalah mata pelajaran elektif terbaik sebagai tiket mencanai siswa IPT sebagai produk yang serba boleh. membentuk

Daerah Kota Setar memberi bantuan oven besar, mesin mencanai tepung dan mesin pengisar kepada usahawan muda tersebut. menggelek

Berdasarkan contoh ayat di atas, pada masa dahulu leksikal mencanai dalam ayat pertama hanya mempunyai hubungan secara paradigmatik dengan leksikal membentuk sahaja. Hubungan paradigmatik ialah satu keadaan apabila unit linguistik menjadi berhubungan melalui pertentangan atau penggantian dalam satu lingkungan tertentu dengan unit-unit yang serupa. Dalam ayat ini, leksikal mencanai turut boleh digantikan dengan leksikal membentuk tanpa menjejaskan makna ayat. Seterusnya, dalam ayat kedua pula leksikal mencanai yang telah mengalami peluasan makna turut mempunyai hubungan secara paradigmatik dengan leksikal menggelek. Seterusnya saya akan menerangkan hubungan sintagmatik pula. Berdasarkan contoh ayat dia atas, jika dilihat dari segi penggunaan pada masa dahulu, leksikal ini hanya mempunyai hubungan secara sintagmatik dengan leksikal siswa IPT. Tetapi akibat peluasan makna leksikal

29

mencanai ini turut mempunyai hubungan sintagmatik dengan leksikal tepung. kolokasi, hal ini dapat dilihat seperti contoh ayat dia bawah :

Dari segi

MG Jun32:103 ...... dalam Semenanjung. Untuk tempat melepas dan mencanai fikiran guru. Untuk tempat guru-guru yang lebih pandai ....... Daerah Kota Setar memberi bantuan oven besar, mesin mencanai tepung dan mesin pengisar kepada usahawan muda tersebut. Berdasarkan contoh ayat tersebut, sebelum mengalami peluasan makna leksikal mencanai ini hanya berkolokasi dengan leksikal fikiran. Tetapi setelah mengalami peluasan makna, leksikal ini juga turut berkolokasi dengan leksikal mesin. dilihat seperti contoh ayat di bawah : Restoran Samy membeli dua mesin mencanai tepung untuk meningkatkan pengeluaran produk mereka. Kokurikulum adalah mata pelajaran elektif terbaik sebagai tiket mencanai siswa IPT sebagai produk yang serba boleh. Berdasarkan contoh ayat di atas, leksikal mencanai dalam ayat pertama mendukung makna menggelek ( adunan ) supaya nipis dan rata jika berdasarkan konteks ayat tersebut. Manakala leksikal mencanai dalam kedua mendukung makna membentuk, mengacu, menyelesaikan dan menyelaraskan jika dilihat dari segi penggunaan kata mengikut konteks ayat. Seterusnya saya akan mengaitkan leksikal mencanai dengan hipotesis Sapir Whorf. Menurut hipotesis ini, seseorang penutur bahasa akan cuba memaksimumkan penggunaan katanya untuk mengungkapkan satu konsep yang sama. Berdasarkan kepada leksikal mencanai, untuk mengungkapkan konsep berkaitan hal adunan supaya nipis dan rata, penutur turut boleh menggunakan leksikal menggelek selain Seterusnya saya akan menerangkan perkaitan antara leksikal mencanai dengan makna mengikut konteks. Hal ini dapat

30

leksikal mencanai. Bagi mengungkapkan konsep membentuk, mengacu, menyelesaikan dan menyelaraskan, penutur boleh menggunakan leksikal membentuk selain leksikal mencanai.

11.0 Leksikal pangsa
Leksikal pangsa telah mengalami peluasan makna tetapi pada masa yang sama turut mengalami penyempitan makna. Hal ini kerana pada masa dahulu, leksikal pangsa ini mendukung makna menunjukkan bangsa dan petak atau bahagian-bahagian dalam buah-buahan dan lain-lain ( Kamus Dewan Edisi Keempat : 1132 ). . Tetapi pada masa kini leksikal ini juga mendukung makna rumah iaitu satu set bilik serba lengkap yang digunakan sebagai kediaman. Leksikal ini mengalami penyempitan pada masa yang sama jika dilihat contoh ayat dari kedua-dua korkondans. Hal ini dapat dibuktikan seperti contoh ayat di bawah :

Pwng 22 .. Guna) yang bertegak di pintu bumi di Bukit Kaf. / Bantara Alam di awan-awan / Sang Rangga Buana di angin / Berangga Kala di gunung / Tambar Boga di bukit / Langgi Tambar Boga di pangsa tanah / Berangga Kala di barat / Sang Begor (ialah Nasahi) di timur / Sang Degur (ialah Nasahu) di utara / Sang Rangga Gempita (ialah Nasahah) di selatan / Sang Rangga ...... Pwng 263 ..-lain, `alamat beroleh sahaya adanya. Jika bermimpi minum air madu atau melihat dia, `alamat bertudungan orang kaya-kaya adanya. Jika bermimpi tuma di kain atau di baju, `alamat pangsa [?] yang baik-baik, jikalau [?] adanya. Jika bermimpi belalang makan padi, `alamat satrunya datang adanya. Jika bermimpi berbang [?] juga [?] `alamat satrunya kembali .......
Berdasarkan ayat di atas yang saya peroleh dari Malay Concondance Project, leksikal pangsa dalam ayat ini mendukung makna petak. Manakala dalam ayat kedua leksikal pangsa mendukung makna menunjukkan bangsa. Tetapi pada masa kini, leksikal ini juga turut

31

mendukung makna rumah iaitu satu set bilik serba lengkap yang digunakan sebagai kediaman. Hal ini dapat dilihat seperti dalam ayat di bawah :

... jagaan dan makanan yang cukup di sebuah rumah pangsa dekat Tangkak akhir tahun lalu, dihukum penjara enam ... Lebih mengecewakan Jasmir, berbuih mulutnya memohon rumah pangsa Dewan Bandaraya Kuala Lumpur (DBKL) tapi setiap kali ... "Katanya penghuni rumah pangsa seharusnya tidak membuang sampah sesuka hati kerana ia ...
Berdasarkan contoh ayat di atas Berdasarkan ayat di atas, leksikal pangsa dalam ketigatiga ayat di atas mendukung makna sejenis bentuk kediaman. Tiada satu pun contoh ayat yang mendukung makna menunjukkan bangsa dan petak atau bahagian-bahagian dalam buah-buahan dan lain-lain. Hal inilah yang menyebabkan saya mengatakan bahawa dua proses berlaku Leksikal pangsa ini mempunyai hubungan secara serentak dalam satu tempoh masa. Seterusnya, saya akan menerangkan hubungan antara leksikal paradigmatik, sintagmatik dan kolokasi. paradigmatik. Hal ini dapat dilihat seperti contoh ayat di bawah : Adik bongsu saya baru saja berpindah ke rumah pangsa di Jalan Imbi. teres banglo

Pwng 263 ..-lain, `alamat beroleh sahaya adanya. Jika bermimpi minum air madu atau melihat dia, `alamat bertudungan orang kaya-kaya adanya. Jika bermimpi tuma di kain atau di baju, `alamat pangsa [?] yang baik-baik, jikalau [?] adanya. bangsa Berdasarkan contoh ayat di atas, leksikal pangsa dalam ayat pertama mempunyai hubungan secara paradigmatik dengan leksikal teres dan banglo. Manakala leksikal pangsa

32

dalam ayat kedua boleh bertukar ganti dengan leksikal bangsa. Oleh itu, leksikal pangsa dalam ayat kedua juga turut mempunyai hubungan paradigmatik dengan kata ini. Seterusnya dari segi sintagmatik pula, leksikal berpindah berhubungan secara sintagmatik dengan leksikal ke rumah pangsa dalam ayat pertama. Pada masa dahulu, leksikal pangsa hanya mempunyai hubungan secara sintagmatik dengan leksikal yang baik-baik seperti dalam ayat kedua di atas. Dari segi kolokasi pula, pada masa dahulu leksikal pangsa hanya berkolokasi dengan leksikal alamat seperti contoh ayat di atas. Tetapi pada masa kini, leksikal ini turut berkolokasi dengan leksikal rumah seperti contoh ayat di atas. Seterusnya saya akan menerangkan perkaitan antara leksikal ini dengan makna konteks. Hal ini dapat diterangkan melalui contoh ayat di bawah : Durian Siam itu mempunyai pangsa yang sedikit sahaja. Harga rumah pangsa di Kuala Lumpur mahal. Berdasarkan contoh ayat di atas, leksikal pangsa dalam ayat pertama mendukung makna petak atau bahagian-bahagian dalam buah-buahan mengikut konteks ayat tersebut. Manakala leksikal pangsa dalam ayat kedua mendukung makna rumah yang satu set bilik serba lengkap yang digunakan sebagai tempat kediaman. Oleh sebab itu, walaupun leksikal yang digunakan sama tetapi jika digunakan dalam konteks yang berlainan, maksud sesuatu leksikal tersebut akan berubah. Seterusnya saya akan menerangkan makna berhubung kebudayaan berdasarkan leksikal pangsa ini. Mengikut kebudayaan Melayu, petak atau bahagian dalam buah-buahan dipanggil pangsa kerana petak-petak ini seakan-akan bertingkat-tingkat. Oleh itu, berkemungkinan orang Melayu mengaplikasikan bentuk dan corak pangsa dalam buah-buahan yang bertingkat-tingkat ini kepada rumah pangsa. Jika kita lihat, rumah pangsa merupakan rumah yang bertingkattingkat yang hampir menyerupai pangsa dalam buah-buahan. akan bentuk dan corak pangsa dalam buah-buahan. Oleh sebab itu, penggunaan leksikal pangsa yang merujuk kepada rumah terbentuk akibat bentuk rumah pangsa ini seakan-

33

12.0 Kesimpulan
Proses seperti peluasan atau penyempitan makna merupakan satu proses yang biasa berlaku dalam sesuatu bahasa. Melalui proses peluasan ini, penggunaan sesuatu leksikal itu dapat dimaksimumkan. Proses-proses ini terjadi akibat perkembangan budaya dan teknologi yang semakin meluas dalam masyarakat pada masa kini. Selain itu, penggunaan sesuatu leksikal dalam bahasa mengikut konteks-konteks ayat yang tertentu. Jika konteks sesuatu ayat itu tidak dipertimbangkan, penutur dan pendengar tidak dapat menafsir makna sesuatu ayat. Oleh sebab itu, penutur bahasa mestilah dapat membezakan penggunaan sesuatu leksikal mengikut konteks ayat. Dalam analisis ini, saya turut membincangkan satu hipotesis. Hipotesis tersebut ialah Hipotesis Sapir Whorf. Dalam hipotesis ini, Sapir Whorf menyatakan bahawa bahasa ditentukan oleh cara seseorang penutur berfikir. Hal ini bermaksud seseorang penutur akan cuba memaksimumkan penggunaan fungsi sesuatu perkataan untuk mengungkapkan idea yang hendak disampaikan. Dalam analisis ini, hipotesis ini dikaitkan dengan leksikal-leksikal yang telah saya pilih. Dalam untuk mengungkapkan sesuatu konsep atau idea, penutur boleh menggunakan ungkapan yang pelbagai untuk mengungkapkan sesuatu konsep. Analisis ini juga menghuraikan konsep paradigmatik, sintagmatik, kolokasi dan hubungan makna dengan kebudayaan. Melayu mempunyai keunikan yang tersendiri terutama dari segi semantik. Budaya memainkan peranan penting dalam sesuatu makna leksikal. Secara keseluruhannya, bahasa

34

35