 Pengertian zuhud dan tawakal 1.

Penegertian Zuhud ْ ُ ُ ْ Secara bahasa kata zuhud berasal dari bahasa Arab ‫ زٌَد – ٌَسٌَد-زٌد‬berarti “meninggalkan”.Orang yang َ َ zuhud disebut Zahid. Menurut istilah zuhud didefenisikan dalam kalimat yang berbeda-beda namun tetap dalam arti yang sama. a. berpaling dan meninggalkan sesuatu yang disayangi bersifat material dan kemawahan duniawi dengan mengharapkan sesuatu yang lebih baik dan bersifat spritual berupa kebahagiaan ukhrawi. b. Menurut Imam al-Qusyairi Zuhud adalah tidak merasa bangga kemewahan dunia yang dimiliki dan tidak merasa sedih ketika kehilangan harta c. Menurut Imam Gazali, Zuhud adalah mengurangi keinginan untuk menguasai kemewahan dunia sesuai dengan kadar kemampuannya d. menurut Ali Bin abi Thaib zuhud berarti membatasi ambisi-ambisi duniawi, syukur setiap anugrah dan menghindari apa yang telah haramkan oleh Allah swt. Dari pendapat diatas dapat diambil pengertian bahwa Zuhud berarti suatu sikap hidup dimana seseorang tidak terlalu mementingkan dunia dan harta kekayaan. Materi dan dunia ini hanya merupakan sarana dan alat untuk mencapai tujuan yang hakiki yaitu kehidupan akhirat Dengan demikian zuhud tidak berarti membuang harta benda dan menolak apa yang dibolehkan akan tetapi zuhud berarti kita tidak boleh beranggapan bahwa apasaja yang kita miliki adalah lebih utama dari pada apa yang ada disisi Allah swt. 2. Dalil yang terkait dengan bersikap Zuhud Firman Allah swt.:

ْ َ َ َ َ ُ ْ ِ َ ِ ْ ْ ْ ْ ُّ ِ َ ْ َ ْ َ ْ ِّ ْ ْ َ َّ َّ ُ َ 131 ‫)َالَ تَمدن عٍىٍَكَ اِلَى مامتَّعىَا بًِ اَزَاجا مىٍُم زٌرة الحٍَُة الدوٍَا لِىَفتِىٍَُم فًٍِ َِرزُ ِربِّك ٍَْر َاَبََى االاا ٌى‬ َ ْ ِ ْ َ َ

Artinya: “Dan janganlah engkau tunjukkan pandangan matamu kepada kenikmatan yang telah Kami berikan kepada beberapa golongan dari mereka, (sebagai) bunga kehidupan dunia agar Kami uji mereka dengan (kesenangan) itu. Karunia Tuhanmu lebih baik dan lebih kekal”.(Qs.Thaha : 131) 3. Contoh perilaku Zuhud a. Senantiasa mensyukuri ni’mat yang diberikan Allah swt. b. Senantisa merasa cukup meskipun harta yang dimiliki sekedar untuk memenuhi kebutuhan. c. Orang yang memiliki kemampuan untuk hidup mewah, tetapi mereka tidak mau, sebab mereka selalu membelajakan hartanya di jalan Allah swt. untuk mendaptkan keridhaan-Nya. d. Tidak mencintai dunia secara berlebihan. Maksudnya adalah mencintai dunia sehingga melupakan cintanya kepada Allah swt dan Rasul-Nya. e. Tidak meninggalkan kehidupan dunia secara total namun Menjadikan kehidupan dunia menjadi sarana yang menentukan kehidupan di akhirat. Firman Allah swt.: Artinya: “katakanlah kesenangan didunia ini hanya sebentar (sidikit) dan akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa.” (Qs. an-Nisa’: 77). 4. Upaya untuk membiasakan sifat zuhud Seseorang yang ingin memiliki sifat zuhud setidaknya ia harus: a. Jangan menjadikan dunia sebagai`tujuan hidup, jadikanlah dunia sebagai sarana atau alat untuk mencapai tujuan hidup yang utama,karena kehidupan dunia bukanlah kehidupan yang hakiki tetapi

ُْ ُ َ 77 ‫)قُلْ متَاع الدوٍَا قَلٍِْل َ ْاالََرةُ ََ ٍْر لِّمه اتََّى ا الىساء‬ َ ِ َ ِ َ

. diantaranya adalah: . Membebaskan hati dari segala ketergantungan kepada selain Allah swt. Sesungguhnya Allah telah mengadakan bagi tiap-tiap sesuatu. cobaan. Kehidupan dunia yang berlebih-lebihan dapat mengantarkan manusia ke dalam kebinasaan. dan menyerahkan keputusan segala sesuatu kepada-Nya. Pengertian tawakal Menurut bahasa berasal dari bahasa arab wakkala yang artinya menyerahkan atau mempercayakan. maupun kebahagiaan. B. Berserah diri kepada kehendak Allah swt. Menurut istilah.. artinya: َّ َ ْ ُ ُ ُ .‫)لَُْ أَوَّكم تَتَُكلُُْ نَ علَى هللاِ حق تَُكلًِ لَرزقَكم كما ٌَرْ زُ الاٍَّر ، تَغدَْ َماصا َتَرَُْ ح بِاَاوا اِرَاي الترمذي‬ ُ َ َ َ ِ ُْ َ ْ َ َ ْ ُ َ َ ِ ُّ َ َّ َ Artinya: “Jikalau kamu tawakal kepada Allah dan berserah diri sepenuhnya.At-Thalaq:3). Dalil tentang tawakkal ْ ٍ َ ِّ ُ َّ ْ َ َ 3 ُ‫)َمه ٌَّتَُ كلْ علَى هللاِ فٍَُُ حسبًُُ إِن هللاَ بَالِغ أَمري قَد جعل هللاُ لِكل شٍْئ قَدِرا االاال‬ َ َّ َ ْ َ َ َ َ َ ْ ِِ ْ ُ Artinya : “Dan barang siapa yang bertawakkal kepada Allah. tawakkal didefenisikan dalam kalimat yang berbeda-beda namun tetap dalam arti yang sama. Dan sesungguhnya negeri akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya. yang akan diminta pertanggung jawabannya di akhirat.dan percaya dengan sepenuh hati atas keputusan-Nya. maka kamu akan mendapat rizki seperti rizki burung-burung yang diwaktu pagi berada dalam keadaan lapar dan kembali sore dengan perut kenyang. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang(dikehendaki)Nya. c. Tingkatan tawakkal Berdasarkan tingkatannya tawakkal dibagi menjadi beberapa tingkatan. a. Berserah diri kepada Allah swt dengan penuh keikhlasan baik dalam penderitaan. Menyadari tugas manusia di dunia sebagai kekhalihan di permukaan bumi. c. ikhtiar dan usaha yang dilakukannya serta diri sepenuhnya untuk mendapat manfaat atau menolak mudharat dari Allah swt.al-Ankabut : 64) b.: ْ ُّ َ ُ َ َ ْ َ ِ َ ِ َ‫َما ٌَذي الحٍَُةُ الدوٍَا اِالَّ لٍَُْ َلَعب َاِن الداِر ْاالََرةَ لًٍَ الحٍَُان لَُْ كاوُُْ ا ٌَعلَمُْ ن‬ َ َّ َّ َ ِ َّ َ ْ ِِ َ َ ُ ْ Artinya: “Dan kehidupan dunia ini hanyalah senda gurau dan perainan. d. niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan)nya. 2. menerima dengan lapang dada hasil dari apa yang diuasahakan. sekiranya mereka mengetahui’. 3. Hadist Nabi.(Qs. b. Selalu membiasakan diri untuk tidak meminta sesuatu yang berlebihan. TAWAKAL 1. Firman Allah swt. Dengan demikian kita akan selalu menjadikan dunia sebagai sarana untuk bebuat baik dan beribadah kepada Allah swt.”(HR. Menyerahkan segala perkara.Turmuzi).”(QS.hanyalah kehidupan senda gurau dan sementara.

c. ikhtiar dan berdo’a. Tawakkal adalah Berserah diri kepada kehendak Allah swt. Kesimpulan 1. a. tingkatan tawakkal seperti ini adalah tawakkalnya para Nabi/Rasul. Seperti kesabaran Nabi Ayyub as. f. 5. Tenang dalam menjalankan kehidupan. artinya seseorang ysng tidak membutuhkan sesuatu selain Allah swt. Selalu giat bekerja dan ikhtiar. Selalu memiliki sifat optimis dan tidak putus asa. Melatih kesabaran dengan memperbanyak ibadah sunah sesudah ibadah wajib. Contoh perilaku tawakkal a. Zuhud dan tawakkal termasuk sifat yang terpuji. b. 4. . tidak pernah berkeluh resah dan gelisah.sebagai suri tauladan dalam kehidupan kita. b. Berusaha memperoleh sesuatu yang dapat memberikan manfaat kepada orang lain. Membiasakan diri berperilaku tawakal. d.jika tidak ia akan bersabar. Zuhud adalah mengurangi keinginan untuk menguasai kemewahan dunia sesuai dengan kadar kemampuannya 3.a. tawakkal seperti ini dilakukan oleh mukmin biasa. Membaca sejarah para Nabi dan Rasul Allah swt. Dari cobaan yang ditimpakan kepadanya dll. b. Selalu giat bekerja. d. 2. karena ia berprinsip bahwa langit tidak akan pernah menurunkan hujan emas dan perak. Selalu giat berdo’a kepada Allah e. Selalu mempersiapkan diri terhadap kemungkinan yang terjadi pada dirinya. artinya sesorang yang mempercayakan urusannya kepada sang wakil yaitu Allah swt. Tawakkal Taslim. Menerima segala ketentuan Allah swt. seperti bersyukur apabila mendapat karunia . Tawakkalul wakil. dengan ridho terhadap dirinya dan keadaannya. c.dan percaya dengan sepenuh hati atas keputusan-Nya. dengan prinsip hidup tidak datu jalan keroma.