MATERI PELAJARAN PAI KELAS XI SEMESTER 1

BAB I ASPEK AL QUR 'AN ( I )
Standar Kompetensi : Memahami ayat – ayat Al Qur 'an tentang kompetisi dalam kebaikan. Kompetensi Dasar : 1 . Membaca Al Qur 'an surat Al Baqarah ayat 148 dan surat Fatir ayat 32 2 . Menjelaskan arti Al Qur 'an surat Al Baqarah ayat 148 dan surat Fatir ayat 32 3 . Membiasakan perilaku yang mencerminkan Al Qur 'an surat Al Baqarah:148 dan surat Fatir : 32 Indikator : 1. Membaca surat Al Baqarah ayat 148 dan surat Fatir ayat 32 dengan baik dan benar 2. Mengidentifikasi tajwid surat Al Baqarah ayat 148 dan surat Fatir ayat 32 3. Mengartikan setiap kata yang terdapat dalam surat Al Baqarah ayat 148 dan surat Fatir ayat 32 4. Mengartikan surat Al Baqarah ayat 148 dan surat Fatir ayat 32 5. Menyimpulkan kandungan syrat Al Baqarah ayat 148 dan surat Fatir ayat 32 6. Menjelaskan perilaku tentang kompetisi dalam kebaikan yang terkandung dalam surat Al – Baqarah ayat 148 dan surat Fatir ayat 32

Materi :
1 . Surat Al Baqarah ayat 148

َ ْ َ ِ َ ْ َ ْ ُ ِ َ ْ َ َ ْ َّ ُ َ ُ ٌ َ ْ ّ ّ ُ َِ ‫ولكل وجهةهوموليهافاستبقوالخيرات اين‬ ‫ماتكونوايأت بكم ُ جميعا‬ ً ْ ِ َ ‫َ َ ُ ْ ُ ْ َ ْ ِ ِ ُ ُ ال‬ 148 : ‫ان ال على كل شيء قدير / البقرة‬ ٌ ْ ِ َ ِ ْ َ ّ ُ ََ َ ّ ِ
Penerapan hukum tajwid dalam surat Al Baqarah 148 NO Lafal Bacaan Cara membaca Sebab

1

2

3

ّ ُ َِ ‫ولكل‬ ٌَ ْ ّ ‫وجهة‬ ٌَ ْ ِ ‫وجهة‬ َُ ‫هو‬ ‫موليها‬ َ ْ َّ ُ ِ ‫َ ْ َ ْر‬ ‫الخي َت‬

Idghom bighunnah

Walikulliw wijhatun ( suara nun tanwin masuk kesuara wau dengan dengung ditahan kira kira dua ketukan ) Idhar halqi Wijhatun hua ( dibaca jelas dengan satu ketukan ) Mad tabi'i Muwalliihaa ( dibaca panjang 2 ke tukan baik wasal maupun waqaf ) Al khairat ( dibaca lunak ) Alkhairat ( dibaca jelas )

Ada tanwin kasrah pada huruf lam bertemu dengan huruf wau Ada tanwin dlomah pada huruf ta bertemu dengan huruf ha Ada ya sukun didahu lui harokat hasroh dan alif didahului harakat fathah Ada yak sukun didahu lui harakat fathah Alif lam bertemu dengan huruf kho atau huruf qamariah yang harus dibaca jelas

4

-mad layin - idhar qamariyah

5 6 7

‫تكونوا‬ ْ ُْ ُ َ ُ ُُ ِ ‫بكم ال‬ ‫جميعا‬ ً ِْ َ
Lafadz

Mad tabi 'i Lam tafkhim Mad iwad

Takuu nuu ( dibaca panjang dua ketukan baik wasal / waqaf Bikumullahu ( lam pada lafal Allah bibaca tebal ) Jami 'aa ( dibaca panjang dua ketukan )

Ada wau sukun dida hului harakat dlomah Lafal jalalah didahului harakat dlomah Ada fathah tanwin bertemu dengan waqaf

Arti perkata / mufradat Surat Al Baqarah ayat 148 No 1. 2. 3. 4. 5. 6. Arti Dan bagi tiap tiap ( umat ) Kiblat Ia Menghadap kepadanya Maka berlomba – lombalah kamu Kepada kebaikan

ّ ُ َِ ‫ولكل‬ َُْ ّ ‫وجهة‬ َُ ‫هو‬ ‫موليها‬ َ ْ َِ ُ ‫فاستبقوا‬ َُِْ َ ِ َ َْ ْ ‫الخيرت‬

Surat yang terpanjang diantara surat surat dalam Al Qur 'an f. Terdiri atas 286 ayat .3 c.2 . j. turun di Madinah yang sebagian besar diturunkan pada permulaan tahun hijriyah . Dalam surat Al Baqarah terdapat ayat yang terpanjang dalam Al Qur 'an yaitu ayat 282 2 g. 10. Masuk surat Madaniyah e.7. Surat Al Baqarah ( secara umum ) : a. 9. kecuali ayat 281 turun di Mina pada haji wada' d. Juz ke 1 . Menyimpulkan kandungan / isi surat Al Baqarah ayat 148 1 . Sesungguhnya Allah Maha kuasa atas segala sesuatu “ . Surat ke 2 b. 11. Al Baqarah juga disebut Fastatul Qur ‘an artinya puncak Al Qur ‘an . Surat Al Baqarah juga merupakan salah satu dari dua surat yang dinamakan “ Az – Zahrawaani “ ( Al Baqarah dan Ali “Imran ) yaitu dua surat yang cemerlang . karena memuat beberapa hukum yang tidak disebutkan dalan surat lain ( missal pada ayat 183 yang menjelaskan tentang kewajiban puasa ramadhan ) .74 h. 8. i. 12 13 14 15 ‫اين ما‬ َ َ َْ ْ ُْ ُ َ ‫تكونو‬ ِ َْ ‫يأت‬ ُ ُُِ ‫بكم ا ل‬ ‫جميعا‬ ً ِْ َ َ ِّ ‫ان ال‬ ّ ُ ََ ‫على كل‬ ٍ َْ ‫شيئ‬ ‫قد ير‬ ٌ ْ َِ Arti surat Al Baqarah ayat 148 : Dimana saja Kamu berada Menghadapkan / mengumpulkan Dengan / padamu Allah Semua / sekalian Sesungguhnya Allah Atas segala Ssuatu Maha kuasa “ Dan bagi tiap – tiap umat ada kiblatnya sendiri – sendiri yang ia menghadap kepada Nya . Di mana saja kamu berada pasti Allah akan mengumpulkan kamu sekalian ( pada hari kiamat ). ۤ ‫اۤل‬ Surat Al Baqarah juga disebut Alif -lam – mim karena dimulai dengan lafal ‫م‬ . Maka berlomba – lombalah kamu ( dalam ) kebaikan. Dinamai surat Al Baqarah karena mengisahkan tentang penyembelihan sapi betina kepada Bani Israil yang tercantum pada ayat 67 .

Asy Syu’ara : 227 . Bersikap jujur 2. Setiap orang kelak akan dikumpulkan dan akan dihisab maka harus berhati – hati setiap melakukan sesuatu d. 2. Surat Fatir ayat 32 ْ ُ ْ ِ َ َ ِ َ ِ ْ ِ َ ْ َ ‫ُ ّ َ ْ َ ْ َ ْ ِ َ َ ّ ِ ْ َ ْط‬ ‫ثم اورثناالكتب الذين اص َفينا من عبادنا فمنهم‬ ٌ ِ َْ ُ ْ ُ ْ ِ َ ِ ِ ْ َِ ٌ ِ َ ‫ظالم لنفسه ومنهم مقتصد‬ ُ ْ َ ْ َ ُ َ ِ ِ ِ ْ ِِ ِ ْ َ ْ ِ‫َ ِ ْ ُ ْ َ ِق‬ ‫ومنهم ساب ٌبالخير ٰت باذنالذ ٰلك هوالفضل‬ ُ ْ َِ ْ ‫الكبير‬ Penerapan hukum tajwid dalam surat Fathir ayat 32 NO Lafal Bacaan Cara membaca Sebab . Surat Al Baqarah ( khusus ) ayat 148 a. Kiblat artinya syareat . Umat islam tidak boleh malas dalam beraamal ( baik untuk diri sendiri / orang lain ) c. setiap melakukan sesuatu hendaknya mempunyai arah tujuan yang jelas ( yaitu mencari ridlo Allah) 7. Ali Imran : 200 . e. yang kebaikan itu macamnya banyak sekali . arah / tujuan . k. Isinya tentang keimanan . menyadari bahwa hanya amal baik yang akan menjadi bekal kehidupan akherat 4. Perilaku yang mencerminkan ayat 148 surat Al Baqarah : 1. tetapi yang dimaksud disini adalah “mencari ridlo Allah “. umat Nasrani kiblatnya Mathlaul Syamsi ) . tetap berpegang teguh terhadap keyakinan dalam beragama islam 5. Al An ‘Am : 165 ) l.umat Yahudi kiblatnya Baitul Muqadas . Setiap manusia supaya menggunakan akal dan kemampuan untuk berfastabaqul khairat b. Surat Al Baqarah juga disebut “ As Sab’uththiwal “ artinya termasuk salah satu dari 7 surat yang terpanjang dalam Al Qur ‘an ( Al Baqarah : 286 . Ash Shafat : 182 . An Nisa’ : 176 . banyak berlomba dalam kebaikan . hukum hukum dan kisah kisah 2 . Setiap umat mempunyai kiblat sendiri sendiri ( umat islam kiblatnya Ka’bah . aturan . agama . mencintai kebaikan 3. Al A’raf : 206 .karena kedua surat ini menyingkap hal – hal yang disembunyikan oleh para ahli kitab tentang kelahiran Nabi Isa dan kedatangan Nabi Muhammad saw . berhati hati setiap melakukan sesuatu pekerjaan ( karena setiap pekerjaan akan dimintai pertanggung jawaban ) 6.

4. 5.1 2 َ ‫الكت‬ ‫َ ْ ِ َب‬ ‫من‬ ِْ َ ِ َِ ‫عبادنا‬ ْ ُ ِْ َ ‫فمنهم‬ ْ ُ ِْ َ ‫فمنهم‬ ٌ‫َ ل‬ ‫ظاِم‬ ٌ‫َ ل‬ ‫ظاِم‬ ِ ِ ْ َّ ‫لنفسه‬ ْ ُ ِْ َ ‫ومنهم‬ ٌ ِ َْ ُ ‫مقتصد‬ ٌَِ ‫سابق‬ ‫ِ ْ َ ْ رت‬ ِ َ ‫بالخي‬ Lafadz Alif lam qamariyah Idhar halqi Al kitaba ( lam takrif dibaca jelas dan terang ) Min 'ibadina ( nun sukun dibaca jelas dengan satu ketukan ) Faminhum ( nun sukun dibaca jelas dengan satu ketukan ) Faninhum dlolimun ( mim di baca jelas dengan merapatkan bibir satu ketukan ) Ada lam takrif bertemu dengan huruf kaf Ada nun sukun berte mu dengan huruf 'ain Ada nun sukun bertemu dengan huruf ha Ada mim sukun berte mu dengan huruf dho 3 Mad tabi'i 4 Idhar syafawi 5 Idghom bilaghu nah Idghom mimi Dholimul linafsihi ( suara tanwin masuk / lebur pada suara lam tanpa dengung ) Waminhumm muqtasidun ( suara mim sukun masuk ke suara mim berharakat dihadapannya mendengung yang keluar dari pangkal hidung tiga ketukan ) Saabiqumbil khairat ( suara tanwin menjadi mim tatkala menghadapi huruf ba /sengau keluar dari pangkal hidung ) Ada tanwin dlomah pada huruf mim berte mu dengan huruf lam Ada mim sukun berte mu dengan huruf mim 6 7 iqlab Ada tanwin dlomah bertemu dengan huruf ba Arti perkata / mufradat Surat Fatir ayat 32 No 1. Arti Kemudian Kami wariskan Kitab Orang – orang yang Kami pilih ّ‫ث‬ ‫ُم‬ ‫اورثْنا‬ َ ََْ َ َِ ْ ‫الكتب‬ ‫الذين‬ َ ِْ ّ ‫اصطفينا‬ َْ َ َ ْ . 2. 3.

6. surat Fathir dinamai juga surat Malaikat . Lalu diantara mereka ada yang menganiaya diri mereka sendiri dan diantara mereka ada yang pertengahan dan diantara mereka ada ( pula yang lebih dahulu berbuat kebaikan dengan izin Allah . masuk surat Makiyah e. surat ke 35 b. Menyimpulkan kandungan / isi surat Fathir ayat 32 1. 11. terdiri atas 45 ayat d. 10. 9. 7. yang demikian itu adalah karunia yang amat besar”. terkait dengan ayat yang pertama. . Surat Fathir ( secara umum ) : a. 12 13 14 16 17 18 19 20 ‫من عبادنا‬ َِ َِ ْ ِ ْ ‫َ ِ ْه‬ ‫فمن ُم‬ ٌ‫َ ل‬ ‫ظاِم‬ ِ ِ ْ َِ ‫لنفسه‬ ْ ‫َ ِ ْه‬ ‫ومن ُم‬ ٌ ِ َْ ُ ‫مقتصد‬ ْ ‫َ ِ ْه‬ ‫ومن ُم‬ ‫سابق‬ ٌَِ ِ َ ‫بالخي‬ ‫ِ ْ َ ْرت‬ ِ ِ ْ ِِ ‫باذن ال‬ َ َِ ‫ذلك‬ َُ ‫هو‬ ُ ْ َْ ‫الفضل‬ ُ ْ َِ ْ ‫الكبير‬ Diantara hamba – hamba kami Maka diantara mereka Zalim / aniaya Pada dirinya sendiri Dan diantara mereka Pertengahan Dan diantara mereka Mendahului Dengan berbuat kebaikan Dengan izin Allah Demikian itu Ia / adalah Karunia Yang besar 4 Arti surat Fathir ayat 32 " Kemudian kitab itu Kami wariskan kepada orang orang yang Kami pilih diantara hamba hamba Kami. 8. fathir artinya pencipta f. juz ke 22 c.

Sempurnakanlah kalimat berikut ini ! ٌ َ ْ ِ ّ ُ َِ ‫ولكل وجهة‬ ‫. Cepat cepat melakukan perintah baik yang wajib maupun yang sunat . Dari ketiga golongan tersebut diatas maka golongan yang ketigalah golongan yang akan mendapat keberuntungan ( yaitu surga 'adn ) Perilaku yang mencerminkan surat Fatir ayat 32 1 . surat Al Kahfi . ٌ ِ َْ ُ ‫مقتصد‬ : artinya orang yang seimbang antara perbuatan baik dan buruk nya ( golongan ini akan ditempatkan di “A’raf “ yaitu tempat antara surga dan neraka . menghindari perbuatan dlolim ( aniaya) 6.. Surat Fathir ( khusus ) ayat 32 : a. isinya tentang keimanan 2. Menerima Al Qur 'an dengan sepenuh hatidan menjadikan Al Qur ‘an sebagai pegangan hidup 2 . . Allah mewariskan Al Qur ‘an kepada hamba – hambanya yang terpilih b.g. serta cepat – cepat meninggalkan larangan baik yang haram maupun yang makruh 4.a ِ ‫ت‬ .. selalu mencari pahala dengan melakukan amal kebaikan Uji Kompetensi Pilihlah jawaban yang paling benar !. 1 . selalu berkompetisi dalam ibadah ( tidak pernah berhenti ) 5. هو مو ليها‬ َ ّْ َ ُ َ ُ ‫فاستبقوالخيرا‬ َ ْ َ ْ ْ َُِْ َ . surat Saba’ dan surat Fathir ) h. Surat fathir merupakan urutan surat terakhir yang permulaannya menggunakan kalimat “ Alhamdulillah “ ( surat Al Fatihah . Dalam Al Qur ‘an Allah menggolongkan hamba hamba Nya ( terkait dengan Al Qur 'an sebagai pegangan hidup) yaitu - ِ ِ ْ َّ ٌ ِ َ ‫ظا لم لنفسه‬ : artinya dlolim terhadap dirinya sendiri. lalu dengan izin dan kasih sayang Allah mereka akan dimasukkan kesurga ) : artinya orang yang terus menerus melakukan - ‫سا بق بالخيرا ت‬ َ َْ ْ ِ ٌ ِ َ kebaikan 3. Menjalankan semua ajaran yang ada didalam Al Qur 'an 3 . surat Al An ‘Am .

lomba dalam kebaikan b. Darusalam b. ayat 284 b . Ma ' wa e.c . idghom bighunah c. Na 'im 5 . Secara umum surat Al Baqarah itu diturunkan di Madinah pada permulaan tahun hijriyah . tidak pemboros e .b . Melakukan kebaikan kepada Allah maupun kepada sesama manusia pahalanya adalah surga …. ayat 278 e . berlomba .d .27 Surat Al Isra' adalah…. a . idghom bilaghunnah 7 ٌ ْ ِ َ ٍ ِ َ ّ ُ ََ ‫ا ن ا ل على كل شيء قد ير‬ ّ ِ . suka berimfaq 6. kecuali ada satu ayat yang diturunkan di waktu haji wada' yaitu : a . ٌ ِ َْ ُ ‫ مقتصد‬adalah . ayat 178 d .e ‫اين ماتكونوا‬ ْ ُْ ُ َ َ َ ْ َ ِ ‫ياايهاالنا‬ ‫َ َّ َ ّ س‬ َ َْ ّ ّ ََ ‫فول وجهك‬ ‫اين ماثقفوا‬ ْ ُُِ َ َ ْ َ 5 2 . rajin melaksanakan salat d . a. mengeluarkan zakat 4 . ikhfa ' ِ ِ ْ َِ ٌ ِ َ ‫ظا لم لنفسه‬ Adalah salah satu tingkatan orang mukmin yang …. Kandungan Surat Al Baqarah ayat 148 memerintahkan kepada manusia untuk… a. idzhar b. adalah… a.. Hukum bacaan pada kalimat yang digaris bawah d. rajin belajar b . tidak pernah berbuat mulia e. mendirikan salat e. ayat 281 3. berbuat aniaya d. iqlab e. banyak maksiatnya dari pada kebaikannya c. Salah satu perilaku yang mencerminkan ayat 26 . ayat 285 c . Firdaus d. tidak jadi orang pembohong c . selalu berbuat mulia tingkatan orang mukmin yang 8. 'Adn c. berbakti kepada orang tua d. tidak berbuat syirik c. a. seimbang antara perbuatan baik dan buruk b.

mencari ridlo Allah c . berbuat aniaya d. seimbang antara perbuatan yang baik dengan yang e. Membaca Al Qur 'an surat Al Isra' ayat 26 . berbuat aniaya buruk b. Yang dimaksud dengan kiblat menurut surat Al Baqarah ayat 148 adalah …. Menjelaskan perilaku tentang perintah menyantuni kaum du 'a fa' yang terdapat dalam surat Al –Isra' ayat 26 . tujuan b . Mengidentifikasi tajwid surat Al Isra' ayat 26 .Sedangkan adalah… . selalu berbuat mulia 10.27 dan surat Al Baqarah ayat 177 3.27 dan surat Al Baqarah ayat 177 6. tidak pernah berbuat mulia c.27 dan surat Al Baqarah ayat 177 2. arah ِ َ َْ ْ ِ ٌ ِ َ ‫سا بق با لخيرت‬ BAB II ASPEK AL QUR 'AN ( II ) Standar Kompetensi : Memahami ayat – ayat Al Qur 'an tentang perintah menyantuni kaum du 'afa' Kompetensi Dasar : 1. Mengartikan setiap kata yang terdapat dalam surat Al Isra' ayat 26 . selalu berbuat mulia d. menghadap d . .. a. a . orang yang banyak dosanya dari pada pahalanya c. Membaca surat Al Isra' ayat 26 .27 dan surat Al Baqarahayat 177 3.27 dan surat Al Baqarah ayat 177 dengan baik dan benar 2. Menjelaskan arti Al Qur 'an surat Al Isra' ayat 26 . Surat Al Isra ' ayat 26 – 27 . Membiasakan perilaku yang mencerminkan Al Qur 'an surat Al Isra' ayat 26 – 27 dan surat Al –Baqarah ayat 177 Indikator : 1.27 dan surat Al Baqarah ayat 177 Materi : 1 .27 dan surat Al Baqarah ayat 177 5. tidak pernah berbuat mulia e.memandang e .a.27 dan surat Al Baqarah : 177 4. Mengartikan surat Al Isra' ayat 26 . Menyimpulkan kandungan surat Al Isra' ayat 26 . banyak dosanya dari pada pahalanya 9 . seimbang antara perbuatan yang baik dengan yang buruk b.

5 harokat ) Ikhwaana ( dibaca 2 harokat ) Asy syaitan ( dibaca lunak ) Ada mad thobi 'i bertemu dengan hamzah dilain kata Ada alif didahului harokat fathah Ada ya sukun didahului harakat fathah Arti perkata / mufradat surat Al Isra' ayat 26 – 27 Lafadz .27 NO 1 2 3 4 5 6 7 َّ ‫َ ِان‬ َ َ ْ ُْ ‫كانوِااخوان‬ َْ َ‫ِاخوان‬ ّْ ‫الشي‬ ُٰ ‫طن‬ َٰ ‫وات‬ ِ ‫ذىاا لقىربىى‬ ْ ُْ َ ْ َّ ‫السبيل‬ ِ ِ ًْ َ ‫ا تب ِْذ يرا‬ Lafal Bacaan Alif lam qamariyah Alif lam syamsiyah Mad iwad ghunnah Mad jaiz munfasil Mad tabi 'i Mad layin Cara membaca Wa aatidzal qurbaa ( lam takrif dibaca jelas dan terang ) Assabiili ( lam takrif tidak terbaca langsung ke suara sin ) Tabdiiraa ( tanwin tidak berbunyi lagi ) Sebab Ada lam takrif bertemu dengan huruf qaf Ada lam takrif berte mu dengan huruf sin Ada fathah tanwin diakhir ayat atau bertemu dengan waqaf Inna ( dibaca mendengung ) Ada nun bertasjid Kanuu ikhwana ( boleh dibaca panjang 2 .َ َ ْ َّ َ ْ َ َ ْ ْ ْ َ ُ َّ َ ٰ ْ ُ ْ َ ٰ َ ‫وات ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ول‬ ِ ِ ِ ِ ِ َ ْ َُ ًْ 26)َ ‫)تبذ ْ ر تب ِْذيرا‬ َ َ ْ ٰ َّ َ َ ْ ۤ ْ ُ ّ َ ُ ِ َّ َْ َ ‫ِان ال َمبذ رين كانو َا ِاخوان الشيطين وكان‬ ِ ِ ْ‫) الشيط ن ِ لر بّ ه كفو‬ ً ُ ِ َِ ُ ّْٰ 27) ‫را‬ Penerapan hukum tajwid dalam surat Al Isra' ayat 26 . Arti ‫وا ٰت‬ ِ َ ‫ذاالقربى‬ َْ ُْ َ ُ ‫َق‬ ‫ح ّه‬ Dan berikanlah Kepada keluarga terdekat haknya . 4 .

dan janganlah kamu menghambur-hamburkan ( hartamu ) secara boros (26 ) “ Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya ( 27) .juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan. surat ke 17 b. juz ke 15 c. isinya tentang keimanan .َ ِْ ْ ِ ْ َ ‫والمسكين‬ ‫َ ْ َ ّ ِ ْل‬ ِ ‫وابن السبي‬ ْ ّ َُ َ َ ‫ول تبذ ر‬ ‫تبذ يرا‬ ً ْ ِ َْ ‫ِ ّ ْ ُ َذ ِ ْن‬ َ ‫ان المب ّ ر ي‬ َ َْ ِ ‫اخوان‬ ِ ِْ ّ ‫الشيطين‬ ِّ َِ ‫ل ر به‬ ‫كفورا‬ ً ْ َُ Dan orang orang miskin Dan orang orang dalam perjalanan Dan jangan hambur hamburkan ( hartamu ) Secara boros Sesungguhnya orangorang pemboros itu saudara Setan-setan Kepada Tuhannya Ingkar/kufur Arti Surat Al Isra ' ayat 26 – 27 " Dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat. surat ini juga dinamakan surat Bani Israil artinya keturunan Israil g. termasuk golongan surat Makiyah e. Allah memerintahkan umat islam supaya selalu memenuhi hak kaum kerabat . Surat Al Isra ‘ ( secara umum ) a. artinya memperjalankan dimalam hari f. Menyimpulkan kandungan / isi surat Al Isra ‘ ayat 26 – 27 1. Surat Al Isra’ ( scara khusus ) : ayat 26 – 27 a. hukum hukum dan kisah kisah ( tentang peristiwa Isro’ Mi’raj dan kisahnya Bani Israil ) 2. terdiri atas 111 ayat d. fakir miskin dan ibnu sabil ( bepergian karena Allah ) .

harta ) 4. Karena pemboros adalah perilaku setan f. Islam melarang umatnya menjadi pemboros e. Tidak melakukan segala macam pemborosan ( bicara . karena masih bercampur dengan hak milik orang lain yang masih tertahan d. Melakukan bentuk bentuk kasih sayang 3. Setan selalu ingkar kepada Allah 8 Sikap dan perilaku yang mencerminkan ayat 26 – 27 surat Al Isra’ 1.hari 2. Tidak menuruti bujukan hawa nafsu dan setan Materi : 2 Surat Al Baqarah ayat 177 ْ َْ َ ْ َ ْ َ َ ْ ُ َ ْ ُ ُ ْ ُّ َ ُ ْ َ ّ َ ْ َ ْ َ ‫ليس البر انتولوا وجو ه مبل المشرق والمغرب‬ ‫كق‬ ِ ِ ِ ِ ِ ٰ ْ َ َّ ْ ِ َ ٰ َ َ َ ‫و ْلكن الب ْر م ن امن َۤبِاا َلله‬ ٰ ِ َِْ َ َ ٰ َ َۚ ّ َّ َ ٰ ْ َ ِ َ ْ َ ‫والي َوم ٰ ال خر والملِئكة والكتب والنبين وا تى‬ ُِ ْ ِ ِ ِ ِ ُِ َِ َ َ‫اْلمال على حبّه ذ‬ ٰ ْ ‫ْ ِ وى القر بى‬ َ ‫واْليٰتمى والمسك ِين وابْن السبيل والسائلين‬ َ ْ َّۤ َ ْ َّ َ َ َ ْ ٰ َ َ ٰ َ َ ‫ِ ِ وفى‬ ِ ِ َ ِ ٰ َ َ ٰ َّ ِ َ َ َ َ َ ّ ۚ ‫الر قا‬ ِ ۚ ْ ُ َ َ َ ‫َّ ٰب َۚ و َا ْقام َالصَلوة و ْا تى‬ ْ ُ ُ ْ ‫الز كوة والمفون ِبعهد هم ِۤاذا عا هدوا‬ َّ َّ ِ َِ ۤ َ َ ْ َ‫والص بري ن فى البأساء والض راء وحين‬ َ ْ ّٰ َ ِْ َ ِ ِ ِ ْ ِِ . Memenuhi hak dalam bentuk menafkahkan atau mengeluarkan sebagian hartanya baik yang wajib / sunat c. Tidak menggunakan harta untuk maksiat 6. Harta yang tidak dikeluarkan zakatnya atau infaknya termasuk harta yang kotor . makan . Selalu hemat dan cermat dalam menggunakan harta 5. waktu . Menampilkan sikap menyantuni kaum duafa’ dalam kehidupan sehari .b.

dibaca panjang : boleh seperti mad tobi'i .ُ َّ ُ ْ ُ ُ َ َۤ ْ ُ َ ۗ ْ ُ َ َ َ ْ َّ َ َۤ ْ ُ ۗ َ ْ َ ْ / ‫البأ س اولِئك الذين صدقوا واولِئك همالمتقون‬ ِ ْ 177 : ‫البقرة‬ Penerapan ilmu tajwid dalam surat Al Baqarah ayat 177 NO 1 2 َ ‫َلي‬ ‫ْس‬ Lafal Bacaan Mad layin Izhar syafawi Alif lam qamariah Izhar halqi Cara membaca Laisa (dibaca lunak) Wajuhakum qibala (mim dibaca jelas dengan satu ketukan dan merapatkan bibir) Al masyriqi wal magribi (lam takrif dibaca jelas dan terang) 3 4 5 6 7 ْ ‫ُ ُ ْ َك‬ ‫وجو ه ُم‬ َ ‫قبَل‬ ِ ‫ال َْمشْرق‬ ْ ِْ ْ َ َ ‫والمغرب‬ ِ َِ َ َ ْ َ ‫من ا من‬ ‫ِباالله‬ ِ َ ََْ َ ‫والملِئكة‬ ِ ُْ ُ َ‫اْلمَّتقون‬ Sebab Ada ya mati didahului harakat fathah Ada mim mati bertemu dengan huruf qaf Ada lam takrif bertemu dengan huruf mim Ada nun mati bertemu dengan huruf hamzah Ada lafal jalalain didahului harakat kasrah Ada mad tabi'i berte mu dengan hamzah dalam satu kata Ada mad tobi'i sesudahnya ada waqaf atau tempat berhenti Man amana (nun sukun dibaca jelas dengan satu ketukan) Lam tarqiq Billahi (lam pada lafal Allah dibaca tipis) Mad wajib muttasil Mad arid lissukun Walmalaikati (kata la wajib dipanjangkan lima ketukan) Almuttaquuna ( quun . Arti bukanlah Kebaikan / kebajikan Kamu menghadapkan wajahmu . boleh seperti tiga kali mat tobi 'i ini yang lebih utama Arti perkata / mufradat surat Al Baqarah ayat 177 َ ‫َلي‬ ‫ْْس‬ َ ‫َ البر‬ ُ َِ ُ ْ ْ ‫ا نتو لوا‬ َُْ ْ ُ ُ ‫وجو هكم‬ Lafadz . boleh seperti dua kali mad tobi 'i .

‫بِاالله‬ ِ َ ْ َْْ َ ‫واليومال خ ر‬ ِ ِ َ َ ِْ َ ‫وال َْملِئكة‬ ِ َ َ ‫والكتب‬ ِ َِ ّ َ ‫َ والّنبي َْن‬ َ َ ِ َ َ ‫وا َتى المال‬ َ ُ ‫ع لى ح بّ ه‬ ِ ‫ذ وى ال قرْ بى‬ َ ُْ ِ َ ‫واليتمى‬ َ َ َ ْ َْ َْ َ َ ‫المسكين‬ ِ ْ َ َ ‫ِابْن السبيل‬ ِ ِ َ َْ ّ ‫السائِِلين‬ َ ّ َ ‫وفى الرق َب‬ َ ِ ّ َ َِ َ َ َ ‫واقامالص لوة‬ َ َ َّ َ ََ ‫وا تى الزكوة‬ ‫والمو فون بعهد ه‬ ِ ِْ َ ِ َ ْ ُ ْ ُ ْ َ ُْ َ َ َ ‫ِاذا عاهدوا‬ َ ْ َّ َ ‫والص بري ن‬ ِِ َ ‫فى اْلبَأ‬ ‫ْ ساء‬ ِ ِ ََ ‫ْ قبل‬ َِْ ‫ال ْمشرق‬ ِ ِْ َ َ ‫والمَغرب‬ ِ َِ ّ َ ‫ولكن‬ َِ َ َ ْ َ ‫من ا من‬ Kearah Timur Barat Akan tetapi Siapa yang beriman Kepada Allah Dan hari akhir Dan malaikat malaikat Dan kitab kitab Dan nabi nabi Dan membeikan harta Yang dicintainya Kerabat Anak yatim Orang orang miskin Musafir Peminta minta Dan memerdekakan hamba sahaya Dan mendirikan salat Dan menunaikan zakat Dan orang orang menepati janji mereka Apabila mereka berjanji Dan orang orang yang sabar Dalam kemelaratan .

hari akhir . Menepati janji . du ‘afa . Menyimpulkan kandungan / isisurat Al Baqarah ayat 177 1.َّ َ َ ‫والض‬ ‫راء‬ ِ ْ َْ َ ‫وحي ُن َ البَأس‬ ِْ َ ِ ْ ‫َّ اولِئك‬ َُ َ َْ ْ ‫الذين صدق‬ ‫وا‬ ُ ُ ِ ْ‫اْلمَّتقو‬ َ ‫ن‬ Dan penderitaan Dan masa peperangan Mereka itulah Orang orang yang benar Orang orang yang bertaqwa Arti surat Al Baqarah ayat 177 " Bukanlah menghadapkan wajahmu kearah timur dan barat itu suatu kebajikan . Melakukan kebaikan yang sesungguhnya adalah deng mengaplikasikan keimanan dalam kehidupan sehari hari ( shalat . Mereka itulah orang orang yang benar ( imannya ) . anakanak yatim . Semua itulah orang yang bertaqwa Perilaku yang mencerminkan ayat 177 surat Al Baqarah 1. zakat . mendirikan salat . dan memerdekakan hamba sahaya . sabar 5. musafir ( yang memerlukan pertolongan ) dan orang orang yang meminta minta . fakir miskin . akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah .dalam penderitaan dan dalam peperangan . dan orang orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji . puasa dan menafkahkan hartanya kepada kerabat dekat . orang orang miskin . malaikat malaikat . dan nabi nabi . dan mereka itulah orang orang yang bertaqwa ". Memiliki iman yang kuat dan benar ( kepada Allah . Dikatakan melakukan kebaikan tidak hanya menghadapkan wajah kearah timur dan barat 2. Q S An Nur : 39 . dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya . iman kepada Allah itu hendaknya mendasari setiap pekerjaan ُ‫واَّلذين كفروا َاعما ُلهمكسراب بۢقيعة يحسبُه‬ َ ْ َ َْ َ َ َ ْ ُ َ ْ ْۤ ُ َ َ َ ْ َ ٍ ِِ ٍ َ ُ ۤ ِ َ َ ّ ٰ َ ً ۤ َ ُ ٰ ْ َّ ْ َ ‫الظ م ا ن ما ء ح تى ِاذا ج ا ءه لم‬ a. kitab kitab . ibnu sabil dan hamba sahaya ) 3. dan orang orang yang sabar dalam kesempitan . para nabi serta kepada qado dan qodar) 4. malaikat . dan menunaikan zakat . kitab . hari akhir .

5. 4. َ ُْ َ ْ‫يجدهشي‬ 39 : ‫أً : / النور‬ ِ Artinya : Mereka itu orang – orang yang kufur terhadap ayat ayat Tuhan mereka dan ( kufur terhadap ) perjumpaan dengan Dia . dan Kami tidak mengadakan suatu penilaian bagi (amalan ) mereka pada hari kiamat .. yang disangka air oleh orang – orang dahaga . ‫كانوا ا ْوان‬ َ َ ‫َ َ ْ ِخ‬ e. ‫ال ق رب ٰىى‬ ْ ُْ َ ‫ْ الصلوة‬ َ َّ َ َ ُُّْ e.Artinya : Dan orang – orang yang kafir amal – amal mereka adalah laksana fatamorgana ditanah yang datar . Yang merupakan contoh bacaan idghom syamsiyah adalah… . d.. َ ‫كانوا اخوا‬ ‫َُْ ِ َْن‬ d. ‫كانوا نخن‬ ُْ َ َُْ c. 3. Sempurnakanlah ayat ini ٰ ْ ُ َ َ َ ْ َّ َ ۤ ُ َ َ َ َۤ َ ْ ّ َ ْ ٰ ‫َ اول َِئكُ الذين كفروا ِبايت ربه ولِقائِ ه فحب ط ت‬ ‫ِم‬ ِ ِ ِ ِ ْ َ ْ َ ْ ُ َ ُْ ُ َ َ ْ ُ ‫اعما لهمفل نقيم لهم يوم‬ ِ َ ‫اْلقيا م ة‬ 105 : ‫ِ َ َ ِ وزنا / الكهف‬ b. ‫كان اذا‬ َِ َ َ 2. Pilih salah satu jawaban yang benar ! 2. tetapi bila didatanginya air itu dia tidak mendapatinya sesuatupun . ِ b. ‫المتقون‬ artinya adalah … . ِ ‫الملئك‬ ‫ْ ََ ِ َة‬ 3. Menjadi orang yang bersifat pemberi / pemurah Selalu menjalankan ibadah yang diperintahkan Allah Bersikap sabar dalam menghadapi musibah dan menepati janji Berperilaku jujur .الشيطين‬ َ ْ ِ ّ َُ ْ ّ ِ a. ‫لربه كفورا‬ ً ْ ُ َ ِ َّ ِ b. dan janganlah kamu berbuat mubadzir b.. 1. lafal ‫ولتبذرتبذيرا‬ ً ْ ِ ْ َْ ّ ََُ َ c َ‫اْلبر‬ a. a. dan janganlah kamu menghambur – hamburkan ( hartamu ) secara boros . maka hapuslah amalan – amalan mereka . dan baik tutur katanya 11 Uji Kompetensi . Q S Al Kahfi : 105 ِ ْ ِ َّ ‫ان المبذر ين .

amil d. orang yang dalam perjalanan e. Orang yang baru masuk islam disebut … . orang syirik c. a. dan tidaklah berbuat boros itu saudaranya setan 4. dibenarkan keluarga b. dan sekali – kali tidaklah kamu berlaku boros e. a. kecuali… . muzaki e. baik e. sopan d. khalifah e. a. mendirikan shalat e. iman kepada Allah b. miskin 12 BAB III ASPEK AQIDAH ( KEIMANAN ) . ibnu sabil c. orang yang berhak menerima zakat 8. orang Islam b. Tujuan memberikan bantuan kepada anak yatim adalah sebagai berikut. dibenarkan agama c. untuk meneruskan pendidikan 10. ibnu sabil 5. setan c. Manusia pemboros adalah saudara … . menolong orang yang berlaku nifak d. Maksud mustahik dalam zakat adalah … . orang yang berpuasa d. fir’aun e. agar cepat kaya c. mualaf b. qarun d. a. untuk menyabmung hdup d. menunaikan zakat 7. karena masih kecil e. mukallaf b. fakir d. a.c. memberiksan harta yang dicintai kepada kerabatnya c. kecuai…. mualaf c. Tanda – tanda orang berbuat baik kepada Allah adalah sebagaimana dibawah ini. a. Musafir berhak mendapatkan bantuan kalau tujuannya … . jin b. agar dapat hidup b. dan janganlah kamu berburuk sangka kepada saudaramu d. dibenarkan masyarakat 6. Orang yang tidak berhak menerima zakat ialah… . a. murtad 9.

seperti kata Nabi : mengucap dengan lisan. Iman mauquf ( yang dihentikan ) yaitu imannya orang pembuat bid 'ah 5 .Menurut istilah. Sikap Iman Kepada Rasul Allah Dalam kehidupan sehari – hari kenyataannya . Mengidentifikasi contoh – contoh perilaku beriman kepada Rasul – rasul Allah 5. Menjelaskan pengertian iman kepada Rasul – rasul Allah 2 . Menjelaskan tanda tanda beriman kepada Rasul – rasul Allah 3 . menghadapi sesuatu yang baru datang itu pasti akan muncul sikap positif atau negatife .sifat mulia para Rasul Allah 6.Jadi kalau begitu iman yang sempurna itu harus memenui tiga ( 3 ) unsur : 1 . Iman ma' shum ( yang terjaga ) yaitu imannya para Nabi dan Rasul 3 .Macam – macam iman .Menurut arti bahasa iman berarti percaya . meurut Al Jurjani iman itu ada lima macam 1 . Menunjukkan perilaku yang mencerminkan beriman kepada Rasul – rasul Allah 7. yaitu imannya para Malaikat 2 .BERIMAN KEPADA RASUL – RASUL ALLAH Standar Kompetensi : Meningkatkan keimanan kepada Rasul – rasul Allah. ٌ ْ َ َ ِ َ ْ ِ ٌْ َِ ْ َ ُ َ ْ ِ ّ ْ ‫اْلء يمان مع رفىة بالقىَْلب وق ول‬ َ َ ٌ َ َ َ َ ْ ‫ِباللسان وع مل ِبال ركان‬ ِ ِ iman yaitu : mengetahui dengan hati ( dengan tidak mendatangkan keraguan ). Pengertian . Mengaplikasikan sifat – sifat para Rasul Allah dalam kehidupan sehari – hari Materi : Iman kepada Rasul – rasul Allah I . adanya perbuatan yang dilakukan dengan anggota badan . . Iman mardud ( yang ditolak ) yaitu imannya orang orang munafiq II . Kompetensi Dasar : 1 . yang semua itu akan sangat . Menunjukan contoh – contoh perilaku beriman kepada Rasul – rasul Allah 4 . Menampilkan perilaku yang mencerminkan keimanan kepada Rasul – rasul Allah Indikator : 1. Menjelaskan sikap beriman kepada Rasul – rasul Allah 4. adanya keyakinan dalam hati 2 . adanya ucapan dengan lesan 3 . Menjelaskan pengertian iman kepada Rasul – rasul Allah 2. baik atau buruk . Menngidentifikasi sifat . Iman mathbu' (yang dicetak / ditetapkan ). Mengidentifikasi tanda – tanada beriman kepada Rasul – rasul Allah 3. Iman maqbul ( yang diterima ) yaitu imannya orang orang mukmin 4 . dan mengamalkan dengan perbuatan.

penghinaan bahkan siksaan . Di antara para nabi yang memperoleh mukjizat adalah : a. Melalui malaikat Jibril b. Semua rasul mempunyai persamaan tugas 1 . dibelahnya laut. jadi Rasul Allah adalah utusan Allah . Dengan cara mimpi ( Nabi Ibrahim di perintah Allah menyembelih anaknya ) Macam . yaitu Al Qur’an. seperti memancarnya air dari celah celah jari . Selaku umat Islam kita harus mempunyai sikap atau pandangan yang positif terhadap Rasul Allah dan yakin bahwa : 1 . c. Mukjizat Salbiah yaitu mukjizat yang membuat sesuatu tidak berdaya sama sekali. d. menyembuhkan penyakit kusta dan buta. yaitu diutus untuk menyampaikan wahyu kepada umatnya.macam mukjizat yang diberikan Allah kepada Nabi dan Rasul adalah sebagai berikut : a. Dengan membisikkan wahyu di dalam jiwa . Karena begitu beratnya tugas para Rasul maka selain mendapat wahyu dari Allah juga diberi mukjizat . Cara . Mukjizat Kauniyah yaitu mukjizat yang bersifat peristiwa alam . sehingga tidak jarang paraa Rasul mendapat tantangan. Semua rasul adalah utusan Allah 2 .cara Allah menyampaikan wahyu kepada Nabi dan Rasul antara lain : a. Mukjizat Aqliyah yaitu Mukjizat yang rasional atau masuk akal. dan memancarnya cahaya dari tangan Nabi. Semua Rasul adalah utusan Allah Rasul artinya : utusan . Allah berfirman di belakang tabir atau hijab : ( Nabi Muhammad waktu Isro’ Mi’roj . b. dan dipancarkannya air dari batu. Nabi Musa di gunung Tursina c. begitu juga dalam beriman kepada Rasul Allah .berpengaruh dalam menerima atau menolaknya terhadap sesuatu yang baru datang tadi . dan ini merupakan tugas yang sangat berat.s mampu melemahkan besi yang keras dengan jari jarinya dibentuk b. Tongkat Nabi Musa dapat berubah menjadai ular ( Thaha : 69 ) . Nabi Daud a. seperti Nabi Ibrahim yang menjadikan api tidak berdaya sama sekali sehingga ia tida terbakar d. Mukjizat Syahsiyah yaitu mukjizat yang timbul dari tubuh rasul itu sendiri . suaranya keras seprti gemerincingnya lonceng ( paling berat ). seperti dibelahnya bulan menjadi dua .

Menurut Al Qur’an Surat Al – Mu’min : 78 : a. Menyatukan i’tiqad ( memurnikan tauhid ) bahwa Allah adalah dzat yang Maha Kuasa. Semua rasul mempunyai persamaan tugas . e. Rasul mendapat wahyu dari Allah dan berkewajiban untuk menyampaikan kepada umatnya 3.menjadikan makanan yang sedikit menjadi banyak Perbedaan Nabi dan Rasul 1. mukjizatnya antara lain : . Nabi mendapat wahyu dari Allah untuk dirinya dan tidak berkewajiban menyampaikan kepadaumatnya. 2. Jumlah nya banyak / tidak pasti ada yang diceritakan dalam Al Qur’an ada yang tidak b. Nabi Muhammad saw.menghentikan matahari sesaat . Nabi belum tentu Rasul sedangkan Rasul pasti Nabi Jumlah Nabi dan Rasul 1 . jadikanlah ghadhdhul bashar atau menundukkan pandangan sebagai hiasan mata b . 685 1. Memberikan pedoman kepada umatnya agar berhias diri dengan perbuatan perbuatan / sifat terpuji.Al qur’an merupakan mukjizat yang terbesar ( Fushilat : 41 – 42 ) . Nabi Ibrahim tahan terhadap api yang membakar dirinya ( Al Anbiya : 21 ) f. a. Nabi Sulaiman a s dapat bercakap cakap dengan binatang dan jin. semua Rasul Allah itu mempunyai persamaan tugas. 3.dapat membelah bulan menjadi dua . mana yang di larang. 2.c. niscaya akan semakin manis . menyembuhkan penyakit kusta dan dapat menghidupkan orang mati ( Al Maidah : 110) d. Nabi Isa mampu membuat burang dari tanah .( berkata benar.Menurut hadis riwayat Ahmad. Memberi bimbingan umatnya menuju jalan yang benar agar memperoleh kebahagiaan 4. menepati janji. . kabar gembira dan dan peringatan 5.perjalanan Isro’ dan Mi’roj.000 orang b .Yang termasuk Rasul 315 orang c. Islam tidak membedakan Rasul Allah Dalam pandangan islam. yaitu 124. Bagi kita mengandung hikmah bahwa kita hanya wajib mengetahui nama – nama para Rasul yang di kisahkan dalam Al Qur’an yang berjumlah 25 orang 2 . Memberi batasan. seperti yang tercantum dalam make up muslimah antra lain : a . oleskan lipstick kejujuran pada bibir anda . terpercaya dll ) . Membawa kebenaran . mana yang di perintah. Jumlah Nabi / Rasul itu pasti. yang termasuk Nabi 123. jujur. yaitu : 1. Nabi Shaleh dapat mengeluarkan unta betina yang gemuk dari batu karang f .

bijaksana ) :Surat Ali ‘Imran : 83 .Fathonah ( pandai . Mengamalkan ajaran . Tanda. Meneladani akhlak dan kepribadian nabi dan rasul e.tanda beriman kepada rasul – rasul Allah.makan / minum .khitman ( menyembunyilan ) : Surat Al An ‘am : 50 3 .berumah tangga ( QS Ar Ra’du : 38 ) IV . rawatlah rambut anda dengan jilbab islami yang menghilangkan ketombe pandangan laki . Sifat sifat Rasul itu ada 3 yaitu : 1 . Mempercayai bahwa Nabi Muhammad adalah penutup seluruh nabi dan rasul.Amanah ( dapat dipercaya ) : Surat An Nisa’ ayat 58 . Sifat wajib bagi Rasul ( sifat yang pasti adanya pada diri Rasul ) : .laki.Khianat ( tidak dapat dipercaya ) : Surat Ali Imron ayat 161 . gunakan pemerah pipi anda . Sifat Jaiz : yaitu sifat kebolehan bagi Rasul ( boleh melakukan boleh tidak melakukan ) sebagai mana manusia biasa . dan penyempurna agama samawi d.mati ( QS Ali ‘Imran : 144 ) . cerdik .Tablig ( menyampaikan ) : Surat Ali Imron ayat 104 . Mempercayai bahwa diantara para nabi dan rasul terdapat adanya “ ulul azmi “ b. dungu ) : Surat Al A’raf : 199 .ajaran yang dibawa oleh nabi dan rasul .107 . Membenarkan ajaran .ajaran yang dibawa oleh nabi dan rasul g.Kidzib ( bohong ) : Surat An Najm ayat 3 – 4 . a. sebaik baik kalung adalah kalung kesucian 6. Mempercayai bahwa para nabi dan rasul itu mempunyai sifat – sifat yang mulia dan mustahil memiliki akhlak yang tercela c. dengan kosmetik yang terbuat dari rasa malu yang dibuat pada salon iman d bedakilah wajah anda dengan air wudlu niscaya akan bercahaya diakherat e pakailah sabun istighfar yang menghilangkan semua dosa dan kesalahan f . . 11 . 7. Al Maidah : 67 . Mengajarkan kepada umatnya tentang beritra ghaib III.Baladah ( bodoh . hiasilah kedua tangan anda dengan gelang tawadlu’ dan dengan cincin ukhuwah h . Mempercayai bahwa nabi dan rasul adalah orang yang dipilih Allah untuk menyampaikan wahyu f. dan tidak akan mengurangai dan merusak martabatnya . Maryam : 41 . berdagang ( QS Al Furqan : 20 ) .c . Asy Syu ‘ara : 106 . 99 2 .Shidiq ( brnar / jujur ) : Surat Al Baqoroh :147 . Memberikan penjelasan tentang apa – apa yang dapat membawa kepada keridhoan Allah / kemurkaannya. Sifat mustahil bagi Rasul ( sifat yang tidak mungkin berada pada diri Rasul ) . g .

b. mustahil dan jaiz V . Karena ajaran yang dibawa oleh rasul itu : Artinya : agama yang benar agar Dia memenangkannya diatas segala agama – agama meskipun orang orang musyrik benci .h. Mempercayai bahwa setiap nabi rasul mempunyai sifat wajib. maka akan selamat hidup didunia dan akherat َ ْ َ ٌ َ َ ٌَ ْ ْ ُ َ ْ ‫َ ْ َ َ ُم‬ َ‫َلقد كان َلك ْ في رسول اللهُاسوةحسَنة لم ن كن‬ ِ ِ ِ ٰ ْ َ ْ ِْ َ َ ُ َْ َ‫يرجواالله واليومالخ ر‬ َ ِ َ َ ََ َ َ ً ‫وذكراللهكثي‬ 21 : ‫ِ ْرا / الحزاب‬ . karena mengetahui bahwa rasul itu benar – benar utusan Allah 4. dan rasul sebagai teladan hidup (QS Al Ahzab : 21 . c. pasti benarnya ( QS Ash Shof :9 ) Artinya : Sesungguhnya telah ada pada ( diri ) Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu ( yaitu ) bagi orang yang mengharap ( rahmat ) Allah dan ( kedatangan )hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah . Ali Imron 79 . maka fungsi iman kepada Rasul Allah adalah : 1. bertambahnya iman kepada Allah . Fungsi Iman kepada Rasul Allah. At Taubat : 128 . supaya manusia itu dapat meyakini dan mengamalkan secara benar ajaran yang dibawa oleh Rasul 2. menuntun manusia menuju derajad yang tinggi 3. dengan melaksanaakan apa yang diajarkan rasul . 80 ) ُ ْ ُ َ ْ ُ َ َ َ ْ َ ْۤ َّ َ ُ ْ َ ٰ ‫ْهوالذي ارسل َرسوله ِبالهدى ودين‬ َ ُ َ ُْ ِ ّ َ َ َِ ِ َ َ ۙ ّ ُ ْ ّ ‫الح ق لِيظهرهع لى الدين كله ولوكره‬ ِ ِ ِ ِ ْ ُ ْ ُْ َ 9 : ‫المشركون / الصف‬ ِ Dia-lah yang mengutus Rasul –Nya dengan membawa petunjuk dan a. dapat memperoleh tauladan dalam hidup ini 5.

terpelihara 2. Gelar Ulul Azmi diberikan kepada para rasul yang mempunyai… . wahyu 4. maksum b. umur hingga beratus tahun c. Berperilaku dapat dipercaya dan bijaksana 7. mukjizat e. a. Mengamalkan ibadah dan muamalah sesuai dengan syareat islam dan menjauhi syirik 3. 5. kitab yang diturunkan kepadanya . a. Allah berfirman dan balik hijab atau tabir d. perbuatan ) 6. a. Perilaku yang mencerminkan sikap beriman kepada Rasul Allah dalam kehidupan sehari –hari 1. adalah … . didahului suara gemerincing lonceng . terpelihara e. Firman Allah yang diturunkan dan disampaikan kepada nabi atau rasul disebut … . Rasul – rasul Allah adalah orang yang terjaga dan terpelihara dari segala sifat kesalahan. 2. syafa’at c. utusan c. Memegang teguh kejujuran ( ucapan . cobaan yang berat diterima b.VI . maka semuanya akan berhasil dengan baik karena Allah akan memberi kemudahan. hidayah d. karamah c. rasul berarti … . Cara turunnya wahyu yang paling berat dirasakan Nabi Muhammad saw. mukjizat yang besar dan tidak terkalahkan d. kalamullah d. Hal itu disebut dengan … . melalui Malaikat Jibril yang menyerupai laki – laki b. pembawa berita b. Dalam melakukan suatu pekerjaan dilakukan dengan sungguh sungguh dan profesional . Untuk mencapai tujuan kemuliaan sifat nabi dan rasul sebagai rujukan atau landasan dalam pengamalan iman kepada Allah dalam segala aspek. a. melalui mimpi yang benar 5. a. taufik e. mukjizat 3. melalui malaikat jibril dalam bentuk aslinya c. irhas b. e . Mempunyai ethos kerja tinggi ( tidak bermalas –malas ) 4. Secara bahasa. Mendakwahkan ajaran agam Islam semampunya Uji Kompetensi Pilihlah salah satu jawaban yang benar! 1. pilihan d. selama hamba itu selalu dekat pada Nya .

a. Suliman as 10. 350 orang e. Yang dimaksud mukjizat adalah kejadian luar biasa yang diterima seorang… . 124. 125 orang d. a. Hud as. Idris as. Nabi Isa as. malainkan … yang Kami beri wah yu kepada mereka. Ibrahim as. rasul e. 25 orang c. dari kaummu juga b. c. d. Nabi yang termasuk Ulul Azmi berikut ini adalah… . nabi dan rasul atas ijin Allah SWT b. e. beberapa orang laki – laki e. Nabi Ibrahim as b. 15 orang b. a.e. Adam as b. a. jumlah nabi sebanayk… . untuk kamu bertanya . untuk kamu ikuti c. Rasul yang menerima wahyi melalui mimpi yang benar adalah… . dari jenis kamu d.000 orang 7. d. keteguhan hati dan kesabaran yang tinggi 6. “ Kami tidak mengutus rasul – rasul sebelum kamu ( Muhammad ). Nabi Adam as. wali 8. e. nabi d. nabi dan rasul serta wali Allah c. 9.” a. Nabi Idris as. Nabi Musa as c. Menurut suatu hadis.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful