MATERI PELAJARAN PAI KELAS XI SEMESTER 1

BAB I ASPEK AL QUR 'AN ( I )
Standar Kompetensi : Memahami ayat – ayat Al Qur 'an tentang kompetisi dalam kebaikan. Kompetensi Dasar : 1 . Membaca Al Qur 'an surat Al Baqarah ayat 148 dan surat Fatir ayat 32 2 . Menjelaskan arti Al Qur 'an surat Al Baqarah ayat 148 dan surat Fatir ayat 32 3 . Membiasakan perilaku yang mencerminkan Al Qur 'an surat Al Baqarah:148 dan surat Fatir : 32 Indikator : 1. Membaca surat Al Baqarah ayat 148 dan surat Fatir ayat 32 dengan baik dan benar 2. Mengidentifikasi tajwid surat Al Baqarah ayat 148 dan surat Fatir ayat 32 3. Mengartikan setiap kata yang terdapat dalam surat Al Baqarah ayat 148 dan surat Fatir ayat 32 4. Mengartikan surat Al Baqarah ayat 148 dan surat Fatir ayat 32 5. Menyimpulkan kandungan syrat Al Baqarah ayat 148 dan surat Fatir ayat 32 6. Menjelaskan perilaku tentang kompetisi dalam kebaikan yang terkandung dalam surat Al – Baqarah ayat 148 dan surat Fatir ayat 32

Materi :
1 . Surat Al Baqarah ayat 148

َ ْ َ ِ َ ْ َ ْ ُ ِ َ ْ َ َ ْ َّ ُ َ ُ ٌ َ ْ ّ ّ ُ َِ ‫ولكل وجهةهوموليهافاستبقوالخيرات اين‬ ‫ماتكونوايأت بكم ُ جميعا‬ ً ْ ِ َ ‫َ َ ُ ْ ُ ْ َ ْ ِ ِ ُ ُ ال‬ 148 : ‫ان ال على كل شيء قدير / البقرة‬ ٌ ْ ِ َ ِ ْ َ ّ ُ ََ َ ّ ِ
Penerapan hukum tajwid dalam surat Al Baqarah 148 NO Lafal Bacaan Cara membaca Sebab

1

2

3

ّ ُ َِ ‫ولكل‬ ٌَ ْ ّ ‫وجهة‬ ٌَ ْ ِ ‫وجهة‬ َُ ‫هو‬ ‫موليها‬ َ ْ َّ ُ ِ ‫َ ْ َ ْر‬ ‫الخي َت‬

Idghom bighunnah

Walikulliw wijhatun ( suara nun tanwin masuk kesuara wau dengan dengung ditahan kira kira dua ketukan ) Idhar halqi Wijhatun hua ( dibaca jelas dengan satu ketukan ) Mad tabi'i Muwalliihaa ( dibaca panjang 2 ke tukan baik wasal maupun waqaf ) Al khairat ( dibaca lunak ) Alkhairat ( dibaca jelas )

Ada tanwin kasrah pada huruf lam bertemu dengan huruf wau Ada tanwin dlomah pada huruf ta bertemu dengan huruf ha Ada ya sukun didahu lui harokat hasroh dan alif didahului harakat fathah Ada yak sukun didahu lui harakat fathah Alif lam bertemu dengan huruf kho atau huruf qamariah yang harus dibaca jelas

4

-mad layin - idhar qamariyah

5 6 7

‫تكونوا‬ ْ ُْ ُ َ ُ ُُ ِ ‫بكم ال‬ ‫جميعا‬ ً ِْ َ
Lafadz

Mad tabi 'i Lam tafkhim Mad iwad

Takuu nuu ( dibaca panjang dua ketukan baik wasal / waqaf Bikumullahu ( lam pada lafal Allah bibaca tebal ) Jami 'aa ( dibaca panjang dua ketukan )

Ada wau sukun dida hului harakat dlomah Lafal jalalah didahului harakat dlomah Ada fathah tanwin bertemu dengan waqaf

Arti perkata / mufradat Surat Al Baqarah ayat 148 No 1. 2. 3. 4. 5. 6. Arti Dan bagi tiap tiap ( umat ) Kiblat Ia Menghadap kepadanya Maka berlomba – lombalah kamu Kepada kebaikan

ّ ُ َِ ‫ولكل‬ َُْ ّ ‫وجهة‬ َُ ‫هو‬ ‫موليها‬ َ ْ َِ ُ ‫فاستبقوا‬ َُِْ َ ِ َ َْ ْ ‫الخيرت‬

Dinamai surat Al Baqarah karena mengisahkan tentang penyembelihan sapi betina kepada Bani Israil yang tercantum pada ayat 67 . Surat ke 2 b.2 . turun di Madinah yang sebagian besar diturunkan pada permulaan tahun hijriyah .3 c. Surat Al Baqarah ( secara umum ) : a. karena memuat beberapa hukum yang tidak disebutkan dalan surat lain ( missal pada ayat 183 yang menjelaskan tentang kewajiban puasa ramadhan ) . 10. j.7. kecuali ayat 281 turun di Mina pada haji wada' d. Juz ke 1 . 12 13 14 15 ‫اين ما‬ َ َ َْ ْ ُْ ُ َ ‫تكونو‬ ِ َْ ‫يأت‬ ُ ُُِ ‫بكم ا ل‬ ‫جميعا‬ ً ِْ َ َ ِّ ‫ان ال‬ ّ ُ ََ ‫على كل‬ ٍ َْ ‫شيئ‬ ‫قد ير‬ ٌ ْ َِ Arti surat Al Baqarah ayat 148 : Dimana saja Kamu berada Menghadapkan / mengumpulkan Dengan / padamu Allah Semua / sekalian Sesungguhnya Allah Atas segala Ssuatu Maha kuasa “ Dan bagi tiap – tiap umat ada kiblatnya sendiri – sendiri yang ia menghadap kepada Nya . Sesungguhnya Allah Maha kuasa atas segala sesuatu “ . Maka berlomba – lombalah kamu ( dalam ) kebaikan. Masuk surat Madaniyah e. Dalam surat Al Baqarah terdapat ayat yang terpanjang dalam Al Qur 'an yaitu ayat 282 2 g. i. Al Baqarah juga disebut Fastatul Qur ‘an artinya puncak Al Qur ‘an . Surat Al Baqarah juga merupakan salah satu dari dua surat yang dinamakan “ Az – Zahrawaani “ ( Al Baqarah dan Ali “Imran ) yaitu dua surat yang cemerlang . Di mana saja kamu berada pasti Allah akan mengumpulkan kamu sekalian ( pada hari kiamat ). Menyimpulkan kandungan / isi surat Al Baqarah ayat 148 1 . ۤ ‫اۤل‬ Surat Al Baqarah juga disebut Alif -lam – mim karena dimulai dengan lafal ‫م‬ . 8. 9. Surat yang terpanjang diantara surat surat dalam Al Qur 'an f. Terdiri atas 286 ayat .74 h. 11.

karena kedua surat ini menyingkap hal – hal yang disembunyikan oleh para ahli kitab tentang kelahiran Nabi Isa dan kedatangan Nabi Muhammad saw . Setiap umat mempunyai kiblat sendiri sendiri ( umat islam kiblatnya Ka’bah . menyadari bahwa hanya amal baik yang akan menjadi bekal kehidupan akherat 4. aturan . yang kebaikan itu macamnya banyak sekali . e. Perilaku yang mencerminkan ayat 148 surat Al Baqarah : 1. Ash Shafat : 182 . Setiap manusia supaya menggunakan akal dan kemampuan untuk berfastabaqul khairat b. tetapi yang dimaksud disini adalah “mencari ridlo Allah “. Surat Al Baqarah ( khusus ) ayat 148 a. berhati hati setiap melakukan sesuatu pekerjaan ( karena setiap pekerjaan akan dimintai pertanggung jawaban ) 6. Bersikap jujur 2. Ali Imran : 200 . 2. Kiblat artinya syareat .umat Yahudi kiblatnya Baitul Muqadas . mencintai kebaikan 3. Isinya tentang keimanan . arah / tujuan . setiap melakukan sesuatu hendaknya mempunyai arah tujuan yang jelas ( yaitu mencari ridlo Allah) 7. Surat Al Baqarah juga disebut “ As Sab’uththiwal “ artinya termasuk salah satu dari 7 surat yang terpanjang dalam Al Qur ‘an ( Al Baqarah : 286 . An Nisa’ : 176 . Al A’raf : 206 . k. banyak berlomba dalam kebaikan . Setiap orang kelak akan dikumpulkan dan akan dihisab maka harus berhati – hati setiap melakukan sesuatu d. Umat islam tidak boleh malas dalam beraamal ( baik untuk diri sendiri / orang lain ) c. umat Nasrani kiblatnya Mathlaul Syamsi ) . Surat Fatir ayat 32 ْ ُ ْ ِ َ َ ِ َ ِ ْ ِ َ ْ َ ‫ُ ّ َ ْ َ ْ َ ْ ِ َ َ ّ ِ ْ َ ْط‬ ‫ثم اورثناالكتب الذين اص َفينا من عبادنا فمنهم‬ ٌ ِ َْ ُ ْ ُ ْ ِ َ ِ ِ ْ َِ ٌ ِ َ ‫ظالم لنفسه ومنهم مقتصد‬ ُ ْ َ ْ َ ُ َ ِ ِ ِ ْ ِِ ِ ْ َ ْ ِ‫َ ِ ْ ُ ْ َ ِق‬ ‫ومنهم ساب ٌبالخير ٰت باذنالذ ٰلك هوالفضل‬ ُ ْ َِ ْ ‫الكبير‬ Penerapan hukum tajwid dalam surat Fathir ayat 32 NO Lafal Bacaan Cara membaca Sebab . Al An ‘Am : 165 ) l. Asy Syu’ara : 227 . hukum hukum dan kisah kisah 2 . tetap berpegang teguh terhadap keyakinan dalam beragama islam 5. agama .

1 2 َ ‫الكت‬ ‫َ ْ ِ َب‬ ‫من‬ ِْ َ ِ َِ ‫عبادنا‬ ْ ُ ِْ َ ‫فمنهم‬ ْ ُ ِْ َ ‫فمنهم‬ ٌ‫َ ل‬ ‫ظاِم‬ ٌ‫َ ل‬ ‫ظاِم‬ ِ ِ ْ َّ ‫لنفسه‬ ْ ُ ِْ َ ‫ومنهم‬ ٌ ِ َْ ُ ‫مقتصد‬ ٌَِ ‫سابق‬ ‫ِ ْ َ ْ رت‬ ِ َ ‫بالخي‬ Lafadz Alif lam qamariyah Idhar halqi Al kitaba ( lam takrif dibaca jelas dan terang ) Min 'ibadina ( nun sukun dibaca jelas dengan satu ketukan ) Faminhum ( nun sukun dibaca jelas dengan satu ketukan ) Faninhum dlolimun ( mim di baca jelas dengan merapatkan bibir satu ketukan ) Ada lam takrif bertemu dengan huruf kaf Ada nun sukun berte mu dengan huruf 'ain Ada nun sukun bertemu dengan huruf ha Ada mim sukun berte mu dengan huruf dho 3 Mad tabi'i 4 Idhar syafawi 5 Idghom bilaghu nah Idghom mimi Dholimul linafsihi ( suara tanwin masuk / lebur pada suara lam tanpa dengung ) Waminhumm muqtasidun ( suara mim sukun masuk ke suara mim berharakat dihadapannya mendengung yang keluar dari pangkal hidung tiga ketukan ) Saabiqumbil khairat ( suara tanwin menjadi mim tatkala menghadapi huruf ba /sengau keluar dari pangkal hidung ) Ada tanwin dlomah pada huruf mim berte mu dengan huruf lam Ada mim sukun berte mu dengan huruf mim 6 7 iqlab Ada tanwin dlomah bertemu dengan huruf ba Arti perkata / mufradat Surat Fatir ayat 32 No 1. 2. Arti Kemudian Kami wariskan Kitab Orang – orang yang Kami pilih ّ‫ث‬ ‫ُم‬ ‫اورثْنا‬ َ ََْ َ َِ ْ ‫الكتب‬ ‫الذين‬ َ ِْ ّ ‫اصطفينا‬ َْ َ َ ْ . 3. 5. 4.

8. masuk surat Makiyah e. 11. Lalu diantara mereka ada yang menganiaya diri mereka sendiri dan diantara mereka ada yang pertengahan dan diantara mereka ada ( pula yang lebih dahulu berbuat kebaikan dengan izin Allah . 9. 7. juz ke 22 c. fathir artinya pencipta f.6. Menyimpulkan kandungan / isi surat Fathir ayat 32 1. 12 13 14 16 17 18 19 20 ‫من عبادنا‬ َِ َِ ْ ِ ْ ‫َ ِ ْه‬ ‫فمن ُم‬ ٌ‫َ ل‬ ‫ظاِم‬ ِ ِ ْ َِ ‫لنفسه‬ ْ ‫َ ِ ْه‬ ‫ومن ُم‬ ٌ ِ َْ ُ ‫مقتصد‬ ْ ‫َ ِ ْه‬ ‫ومن ُم‬ ‫سابق‬ ٌَِ ِ َ ‫بالخي‬ ‫ِ ْ َ ْرت‬ ِ ِ ْ ِِ ‫باذن ال‬ َ َِ ‫ذلك‬ َُ ‫هو‬ ُ ْ َْ ‫الفضل‬ ُ ْ َِ ْ ‫الكبير‬ Diantara hamba – hamba kami Maka diantara mereka Zalim / aniaya Pada dirinya sendiri Dan diantara mereka Pertengahan Dan diantara mereka Mendahului Dengan berbuat kebaikan Dengan izin Allah Demikian itu Ia / adalah Karunia Yang besar 4 Arti surat Fathir ayat 32 " Kemudian kitab itu Kami wariskan kepada orang orang yang Kami pilih diantara hamba hamba Kami. terkait dengan ayat yang pertama. . Surat Fathir ( secara umum ) : a. 10. surat ke 35 b. surat Fathir dinamai juga surat Malaikat . yang demikian itu adalah karunia yang amat besar”. terdiri atas 45 ayat d.

surat Al An ‘Am . selalu berkompetisi dalam ibadah ( tidak pernah berhenti ) 5. menghindari perbuatan dlolim ( aniaya) 6. 1 . . Allah mewariskan Al Qur ‘an kepada hamba – hambanya yang terpilih b. Menerima Al Qur 'an dengan sepenuh hatidan menjadikan Al Qur ‘an sebagai pegangan hidup 2 . surat Al Kahfi .. selalu mencari pahala dengan melakukan amal kebaikan Uji Kompetensi Pilihlah jawaban yang paling benar !.g. Surat Fathir ( khusus ) ayat 32 : a. surat Saba’ dan surat Fathir ) h. Sempurnakanlah kalimat berikut ini ! ٌ َ ْ ِ ّ ُ َِ ‫ولكل وجهة‬ ‫. Menjalankan semua ajaran yang ada didalam Al Qur 'an 3 . isinya tentang keimanan 2. lalu dengan izin dan kasih sayang Allah mereka akan dimasukkan kesurga ) : artinya orang yang terus menerus melakukan - ‫سا بق بالخيرا ت‬ َ َْ ْ ِ ٌ ِ َ kebaikan 3. Dalam Al Qur ‘an Allah menggolongkan hamba hamba Nya ( terkait dengan Al Qur 'an sebagai pegangan hidup) yaitu - ِ ِ ْ َّ ٌ ِ َ ‫ظا لم لنفسه‬ : artinya dlolim terhadap dirinya sendiri. ٌ ِ َْ ُ ‫مقتصد‬ : artinya orang yang seimbang antara perbuatan baik dan buruk nya ( golongan ini akan ditempatkan di “A’raf “ yaitu tempat antara surga dan neraka . Surat fathir merupakan urutan surat terakhir yang permulaannya menggunakan kalimat “ Alhamdulillah “ ( surat Al Fatihah .a ِ ‫ت‬ . serta cepat – cepat meninggalkan larangan baik yang haram maupun yang makruh 4.. Dari ketiga golongan tersebut diatas maka golongan yang ketigalah golongan yang akan mendapat keberuntungan ( yaitu surga 'adn ) Perilaku yang mencerminkan surat Fatir ayat 32 1 . Cepat cepat melakukan perintah baik yang wajib maupun yang sunat . هو مو ليها‬ َ ّْ َ ُ َ ُ ‫فاستبقوالخيرا‬ َ ْ َ ْ ْ َُِْ َ .

mengeluarkan zakat 4 . ayat 285 c . tidak pemboros e . a. idghom bighunah c. ayat 278 e . Secara umum surat Al Baqarah itu diturunkan di Madinah pada permulaan tahun hijriyah . berbakti kepada orang tua d. ٌ ِ َْ ُ ‫ مقتصد‬adalah . seimbang antara perbuatan baik dan buruk b. a . ayat 281 3. tidak pernah berbuat mulia e. tidak berbuat syirik c.b .e ‫اين ماتكونوا‬ ْ ُْ ُ َ َ َ ْ َ ِ ‫ياايهاالنا‬ ‫َ َّ َ ّ س‬ َ َْ ّ ّ ََ ‫فول وجهك‬ ‫اين ماثقفوا‬ ْ ُُِ َ َ ْ َ 5 2 . berbuat aniaya d. rajin melaksanakan salat d . rajin belajar b . kecuali ada satu ayat yang diturunkan di waktu haji wada' yaitu : a . ikhfa ' ِ ِ ْ َِ ٌ ِ َ ‫ظا لم لنفسه‬ Adalah salah satu tingkatan orang mukmin yang ….27 Surat Al Isra' adalah…. Darusalam b. idghom bilaghunnah 7 ٌ ْ ِ َ ٍ ِ َ ّ ُ ََ ‫ا ن ا ل على كل شيء قد ير‬ ّ ِ . adalah… a.. suka berimfaq 6.d . banyak maksiatnya dari pada kebaikannya c.c . Hukum bacaan pada kalimat yang digaris bawah d.lomba dalam kebaikan b. selalu berbuat mulia tingkatan orang mukmin yang 8. ayat 284 b . ayat 178 d . Ma ' wa e. Kandungan Surat Al Baqarah ayat 148 memerintahkan kepada manusia untuk… a. 'Adn c. iqlab e. idzhar b. berlomba . tidak jadi orang pembohong c . Na 'im 5 . Salah satu perilaku yang mencerminkan ayat 26 . a. mendirikan salat e. Melakukan kebaikan kepada Allah maupun kepada sesama manusia pahalanya adalah surga …. Firdaus d.

Membaca Al Qur 'an surat Al Isra' ayat 26 . tidak pernah berbuat mulia c. a . Mengartikan surat Al Isra' ayat 26 . berbuat aniaya buruk b. . Surat Al Isra ' ayat 26 – 27 .a.27 dan surat Al Baqarahayat 177 3.27 dan surat Al Baqarah ayat 177 3.Sedangkan adalah… . Mengidentifikasi tajwid surat Al Isra' ayat 26 . seimbang antara perbuatan yang baik dengan yang buruk b. selalu berbuat mulia d. selalu berbuat mulia 10. Membiasakan perilaku yang mencerminkan Al Qur 'an surat Al Isra' ayat 26 – 27 dan surat Al –Baqarah ayat 177 Indikator : 1. Membaca surat Al Isra' ayat 26 . Mengartikan setiap kata yang terdapat dalam surat Al Isra' ayat 26 .. a.27 dan surat Al Baqarah ayat 177 6.27 dan surat Al Baqarah : 177 4.27 dan surat Al Baqarah ayat 177 2. menghadap d . seimbang antara perbuatan yang baik dengan yang e. tidak pernah berbuat mulia e. berbuat aniaya d. Menjelaskan perilaku tentang perintah menyantuni kaum du 'a fa' yang terdapat dalam surat Al –Isra' ayat 26 . tujuan b .memandang e .27 dan surat Al Baqarah ayat 177 5. arah ِ َ َْ ْ ِ ٌ ِ َ ‫سا بق با لخيرت‬ BAB II ASPEK AL QUR 'AN ( II ) Standar Kompetensi : Memahami ayat – ayat Al Qur 'an tentang perintah menyantuni kaum du 'afa' Kompetensi Dasar : 1. orang yang banyak dosanya dari pada pahalanya c. banyak dosanya dari pada pahalanya 9 . Yang dimaksud dengan kiblat menurut surat Al Baqarah ayat 148 adalah …. Menjelaskan arti Al Qur 'an surat Al Isra' ayat 26 . Menyimpulkan kandungan surat Al Isra' ayat 26 . mencari ridlo Allah c .27 dan surat Al Baqarah ayat 177 dengan baik dan benar 2.27 dan surat Al Baqarah ayat 177 Materi : 1 .

Arti ‫وا ٰت‬ ِ َ ‫ذاالقربى‬ َْ ُْ َ ُ ‫َق‬ ‫ح ّه‬ Dan berikanlah Kepada keluarga terdekat haknya . 4 . 5 harokat ) Ikhwaana ( dibaca 2 harokat ) Asy syaitan ( dibaca lunak ) Ada mad thobi 'i bertemu dengan hamzah dilain kata Ada alif didahului harokat fathah Ada ya sukun didahului harakat fathah Arti perkata / mufradat surat Al Isra' ayat 26 – 27 Lafadz .َ َ ْ َّ َ ْ َ َ ْ ْ ْ َ ُ َّ َ ٰ ْ ُ ْ َ ٰ َ ‫وات ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ول‬ ِ ِ ِ ِ ِ َ ْ َُ ًْ 26)َ ‫)تبذ ْ ر تب ِْذيرا‬ َ َ ْ ٰ َّ َ َ ْ ۤ ْ ُ ّ َ ُ ِ َّ َْ َ ‫ِان ال َمبذ رين كانو َا ِاخوان الشيطين وكان‬ ِ ِ ْ‫) الشيط ن ِ لر بّ ه كفو‬ ً ُ ِ َِ ُ ّْٰ 27) ‫را‬ Penerapan hukum tajwid dalam surat Al Isra' ayat 26 .27 NO 1 2 3 4 5 6 7 َّ ‫َ ِان‬ َ َ ْ ُْ ‫كانوِااخوان‬ َْ َ‫ِاخوان‬ ّْ ‫الشي‬ ُٰ ‫طن‬ َٰ ‫وات‬ ِ ‫ذىاا لقىربىى‬ ْ ُْ َ ْ َّ ‫السبيل‬ ِ ِ ًْ َ ‫ا تب ِْذ يرا‬ Lafal Bacaan Alif lam qamariyah Alif lam syamsiyah Mad iwad ghunnah Mad jaiz munfasil Mad tabi 'i Mad layin Cara membaca Wa aatidzal qurbaa ( lam takrif dibaca jelas dan terang ) Assabiili ( lam takrif tidak terbaca langsung ke suara sin ) Tabdiiraa ( tanwin tidak berbunyi lagi ) Sebab Ada lam takrif bertemu dengan huruf qaf Ada lam takrif berte mu dengan huruf sin Ada fathah tanwin diakhir ayat atau bertemu dengan waqaf Inna ( dibaca mendengung ) Ada nun bertasjid Kanuu ikhwana ( boleh dibaca panjang 2 .

Surat Al Isra’ ( scara khusus ) : ayat 26 – 27 a. fakir miskin dan ibnu sabil ( bepergian karena Allah ) . isinya tentang keimanan . terdiri atas 111 ayat d.َ ِْ ْ ِ ْ َ ‫والمسكين‬ ‫َ ْ َ ّ ِ ْل‬ ِ ‫وابن السبي‬ ْ ّ َُ َ َ ‫ول تبذ ر‬ ‫تبذ يرا‬ ً ْ ِ َْ ‫ِ ّ ْ ُ َذ ِ ْن‬ َ ‫ان المب ّ ر ي‬ َ َْ ِ ‫اخوان‬ ِ ِْ ّ ‫الشيطين‬ ِّ َِ ‫ل ر به‬ ‫كفورا‬ ً ْ َُ Dan orang orang miskin Dan orang orang dalam perjalanan Dan jangan hambur hamburkan ( hartamu ) Secara boros Sesungguhnya orangorang pemboros itu saudara Setan-setan Kepada Tuhannya Ingkar/kufur Arti Surat Al Isra ' ayat 26 – 27 " Dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat. Menyimpulkan kandungan / isi surat Al Isra ‘ ayat 26 – 27 1. hukum hukum dan kisah kisah ( tentang peristiwa Isro’ Mi’raj dan kisahnya Bani Israil ) 2. Surat Al Isra ‘ ( secara umum ) a. surat ke 17 b. dan janganlah kamu menghambur-hamburkan ( hartamu ) secara boros (26 ) “ Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya ( 27) . termasuk golongan surat Makiyah e. surat ini juga dinamakan surat Bani Israil artinya keturunan Israil g. Allah memerintahkan umat islam supaya selalu memenuhi hak kaum kerabat .juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan. artinya memperjalankan dimalam hari f. juz ke 15 c.

harta ) 4. Melakukan bentuk bentuk kasih sayang 3. Harta yang tidak dikeluarkan zakatnya atau infaknya termasuk harta yang kotor . Menampilkan sikap menyantuni kaum duafa’ dalam kehidupan sehari . makan . Islam melarang umatnya menjadi pemboros e. Tidak menggunakan harta untuk maksiat 6. waktu .b. Karena pemboros adalah perilaku setan f. karena masih bercampur dengan hak milik orang lain yang masih tertahan d.hari 2. Setan selalu ingkar kepada Allah 8 Sikap dan perilaku yang mencerminkan ayat 26 – 27 surat Al Isra’ 1. Selalu hemat dan cermat dalam menggunakan harta 5. Tidak menuruti bujukan hawa nafsu dan setan Materi : 2 Surat Al Baqarah ayat 177 ْ َْ َ ْ َ ْ َ َ ْ ُ َ ْ ُ ُ ْ ُّ َ ُ ْ َ ّ َ ْ َ ْ َ ‫ليس البر انتولوا وجو ه مبل المشرق والمغرب‬ ‫كق‬ ِ ِ ِ ِ ِ ٰ ْ َ َّ ْ ِ َ ٰ َ َ َ ‫و ْلكن الب ْر م ن امن َۤبِاا َلله‬ ٰ ِ َِْ َ َ ٰ َ َۚ ّ َّ َ ٰ ْ َ ِ َ ْ َ ‫والي َوم ٰ ال خر والملِئكة والكتب والنبين وا تى‬ ُِ ْ ِ ِ ِ ِ ُِ َِ َ َ‫اْلمال على حبّه ذ‬ ٰ ْ ‫ْ ِ وى القر بى‬ َ ‫واْليٰتمى والمسك ِين وابْن السبيل والسائلين‬ َ ْ َّۤ َ ْ َّ َ َ َ ْ ٰ َ َ ٰ َ َ ‫ِ ِ وفى‬ ِ ِ َ ِ ٰ َ َ ٰ َّ ِ َ َ َ َ َ ّ ۚ ‫الر قا‬ ِ ۚ ْ ُ َ َ َ ‫َّ ٰب َۚ و َا ْقام َالصَلوة و ْا تى‬ ْ ُ ُ ْ ‫الز كوة والمفون ِبعهد هم ِۤاذا عا هدوا‬ َّ َّ ِ َِ ۤ َ َ ْ َ‫والص بري ن فى البأساء والض راء وحين‬ َ ْ ّٰ َ ِْ َ ِ ِ ِ ْ ِِ . Tidak melakukan segala macam pemborosan ( bicara . Memenuhi hak dalam bentuk menafkahkan atau mengeluarkan sebagian hartanya baik yang wajib / sunat c.

boleh seperti dua kali mad tobi 'i .dibaca panjang : boleh seperti mad tobi'i . boleh seperti tiga kali mat tobi 'i ini yang lebih utama Arti perkata / mufradat surat Al Baqarah ayat 177 َ ‫َلي‬ ‫ْْس‬ َ ‫َ البر‬ ُ َِ ُ ْ ْ ‫ا نتو لوا‬ َُْ ْ ُ ُ ‫وجو هكم‬ Lafadz . Arti bukanlah Kebaikan / kebajikan Kamu menghadapkan wajahmu .ُ َّ ُ ْ ُ ُ َ َۤ ْ ُ َ ۗ ْ ُ َ َ َ ْ َّ َ َۤ ْ ُ ۗ َ ْ َ ْ / ‫البأ س اولِئك الذين صدقوا واولِئك همالمتقون‬ ِ ْ 177 : ‫البقرة‬ Penerapan ilmu tajwid dalam surat Al Baqarah ayat 177 NO 1 2 َ ‫َلي‬ ‫ْس‬ Lafal Bacaan Mad layin Izhar syafawi Alif lam qamariah Izhar halqi Cara membaca Laisa (dibaca lunak) Wajuhakum qibala (mim dibaca jelas dengan satu ketukan dan merapatkan bibir) Al masyriqi wal magribi (lam takrif dibaca jelas dan terang) 3 4 5 6 7 ْ ‫ُ ُ ْ َك‬ ‫وجو ه ُم‬ َ ‫قبَل‬ ِ ‫ال َْمشْرق‬ ْ ِْ ْ َ َ ‫والمغرب‬ ِ َِ َ َ ْ َ ‫من ا من‬ ‫ِباالله‬ ِ َ ََْ َ ‫والملِئكة‬ ِ ُْ ُ َ‫اْلمَّتقون‬ Sebab Ada ya mati didahului harakat fathah Ada mim mati bertemu dengan huruf qaf Ada lam takrif bertemu dengan huruf mim Ada nun mati bertemu dengan huruf hamzah Ada lafal jalalain didahului harakat kasrah Ada mad tabi'i berte mu dengan hamzah dalam satu kata Ada mad tobi'i sesudahnya ada waqaf atau tempat berhenti Man amana (nun sukun dibaca jelas dengan satu ketukan) Lam tarqiq Billahi (lam pada lafal Allah dibaca tipis) Mad wajib muttasil Mad arid lissukun Walmalaikati (kata la wajib dipanjangkan lima ketukan) Almuttaquuna ( quun .

‫بِاالله‬ ِ َ ْ َْْ َ ‫واليومال خ ر‬ ِ ِ َ َ ِْ َ ‫وال َْملِئكة‬ ِ َ َ ‫والكتب‬ ِ َِ ّ َ ‫َ والّنبي َْن‬ َ َ ِ َ َ ‫وا َتى المال‬ َ ُ ‫ع لى ح بّ ه‬ ِ ‫ذ وى ال قرْ بى‬ َ ُْ ِ َ ‫واليتمى‬ َ َ َ ْ َْ َْ َ َ ‫المسكين‬ ِ ْ َ َ ‫ِابْن السبيل‬ ِ ِ َ َْ ّ ‫السائِِلين‬ َ ّ َ ‫وفى الرق َب‬ َ ِ ّ َ َِ َ َ َ ‫واقامالص لوة‬ َ َ َّ َ ََ ‫وا تى الزكوة‬ ‫والمو فون بعهد ه‬ ِ ِْ َ ِ َ ْ ُ ْ ُ ْ َ ُْ َ َ َ ‫ِاذا عاهدوا‬ َ ْ َّ َ ‫والص بري ن‬ ِِ َ ‫فى اْلبَأ‬ ‫ْ ساء‬ ِ ِ ََ ‫ْ قبل‬ َِْ ‫ال ْمشرق‬ ِ ِْ َ َ ‫والمَغرب‬ ِ َِ ّ َ ‫ولكن‬ َِ َ َ ْ َ ‫من ا من‬ Kearah Timur Barat Akan tetapi Siapa yang beriman Kepada Allah Dan hari akhir Dan malaikat malaikat Dan kitab kitab Dan nabi nabi Dan membeikan harta Yang dicintainya Kerabat Anak yatim Orang orang miskin Musafir Peminta minta Dan memerdekakan hamba sahaya Dan mendirikan salat Dan menunaikan zakat Dan orang orang menepati janji mereka Apabila mereka berjanji Dan orang orang yang sabar Dalam kemelaratan .

dan mereka itulah orang orang yang bertaqwa ". para nabi serta kepada qado dan qodar) 4. dan orang orang yang sabar dalam kesempitan . zakat . anakanak yatim . hari akhir . puasa dan menafkahkan hartanya kepada kerabat dekat . dan orang orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji . Mereka itulah orang orang yang benar ( imannya ) . malaikat malaikat . kitab . mendirikan salat . du ‘afa . sabar 5. dan nabi nabi .dalam penderitaan dan dalam peperangan . hari akhir . Semua itulah orang yang bertaqwa Perilaku yang mencerminkan ayat 177 surat Al Baqarah 1. kitab kitab . Melakukan kebaikan yang sesungguhnya adalah deng mengaplikasikan keimanan dalam kehidupan sehari hari ( shalat . akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah . dan menunaikan zakat . Q S An Nur : 39 . Memiliki iman yang kuat dan benar ( kepada Allah .َّ َ َ ‫والض‬ ‫راء‬ ِ ْ َْ َ ‫وحي ُن َ البَأس‬ ِْ َ ِ ْ ‫َّ اولِئك‬ َُ َ َْ ْ ‫الذين صدق‬ ‫وا‬ ُ ُ ِ ْ‫اْلمَّتقو‬ َ ‫ن‬ Dan penderitaan Dan masa peperangan Mereka itulah Orang orang yang benar Orang orang yang bertaqwa Arti surat Al Baqarah ayat 177 " Bukanlah menghadapkan wajahmu kearah timur dan barat itu suatu kebajikan . musafir ( yang memerlukan pertolongan ) dan orang orang yang meminta minta . dan memerdekakan hamba sahaya . Dikatakan melakukan kebaikan tidak hanya menghadapkan wajah kearah timur dan barat 2. orang orang miskin . malaikat . fakir miskin . ibnu sabil dan hamba sahaya ) 3. Menyimpulkan kandungan / isisurat Al Baqarah ayat 177 1. dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya . iman kepada Allah itu hendaknya mendasari setiap pekerjaan ُ‫واَّلذين كفروا َاعما ُلهمكسراب بۢقيعة يحسبُه‬ َ ْ َ َْ َ َ َ ْ ُ َ ْ ْۤ ُ َ َ َ ْ َ ٍ ِِ ٍ َ ُ ۤ ِ َ َ ّ ٰ َ ً ۤ َ ُ ٰ ْ َّ ْ َ ‫الظ م ا ن ما ء ح تى ِاذا ج ا ءه لم‬ a. Menepati janji .

dan baik tutur katanya 11 Uji Kompetensi . a. dan Kami tidak mengadakan suatu penilaian bagi (amalan ) mereka pada hari kiamat . ‫كانوا ا ْوان‬ َ َ ‫َ َ ْ ِخ‬ e. َ ُْ َ ْ‫يجدهشي‬ 39 : ‫أً : / النور‬ ِ Artinya : Mereka itu orang – orang yang kufur terhadap ayat ayat Tuhan mereka dan ( kufur terhadap ) perjumpaan dengan Dia . َ ‫كانوا اخوا‬ ‫َُْ ِ َْن‬ d. Menjadi orang yang bersifat pemberi / pemurah Selalu menjalankan ibadah yang diperintahkan Allah Bersikap sabar dalam menghadapi musibah dan menepati janji Berperilaku jujur . 1.. Sempurnakanlah ayat ini ٰ ْ ُ َ َ َ ْ َّ َ ۤ ُ َ َ َ َۤ َ ْ ّ َ ْ ٰ ‫َ اول َِئكُ الذين كفروا ِبايت ربه ولِقائِ ه فحب ط ت‬ ‫ِم‬ ِ ِ ِ ِ ْ َ ْ َ ْ ُ َ ُْ ُ َ َ ْ ُ ‫اعما لهمفل نقيم لهم يوم‬ ِ َ ‫اْلقيا م ة‬ 105 : ‫ِ َ َ ِ وزنا / الكهف‬ b. ‫كانوا نخن‬ ُْ َ َُْ c. 3. Pilih salah satu jawaban yang benar ! 2.Artinya : Dan orang – orang yang kafir amal – amal mereka adalah laksana fatamorgana ditanah yang datar .. Yang merupakan contoh bacaan idghom syamsiyah adalah… . dan janganlah kamu berbuat mubadzir b. lafal ‫ولتبذرتبذيرا‬ ً ْ ِ ْ َْ ّ ََُ َ c َ‫اْلبر‬ a. ِ ‫الملئك‬ ‫ْ ََ ِ َة‬ 3. Q S Al Kahfi : 105 ِ ْ ِ َّ ‫ان المبذر ين . ‫المتقون‬ artinya adalah … . maka hapuslah amalan – amalan mereka . ‫كان اذا‬ َِ َ َ 2. d.الشيطين‬ َ ْ ِ ّ َُ ْ ّ ِ a. ‫ال ق رب ٰىى‬ ْ ُْ َ ‫ْ الصلوة‬ َ َّ َ َ ُُّْ e. 4. ِ b.. yang disangka air oleh orang – orang dahaga . 5. tetapi bila didatanginya air itu dia tidak mendapatinya sesuatupun . dan janganlah kamu menghambur – hamburkan ( hartamu ) secara boros . ‫لربه كفورا‬ ً ْ ُ َ ِ َّ ِ b.

agar dapat hidup b. ibnu sabil c. sopan d. baik e. orang syirik c. jin b. karena masih kecil e. a. orang yang dalam perjalanan e. agar cepat kaya c. dan sekali – kali tidaklah kamu berlaku boros e. fakir d. kecuali… . kecuai…. a. memberiksan harta yang dicintai kepada kerabatnya c. Musafir berhak mendapatkan bantuan kalau tujuannya … . menunaikan zakat 7. fir’aun e. Tujuan memberikan bantuan kepada anak yatim adalah sebagai berikut. orang Islam b. mukallaf b. setan c. menolong orang yang berlaku nifak d. dibenarkan keluarga b. a. Orang yang tidak berhak menerima zakat ialah… . untuk menyabmung hdup d. mualaf c. Tanda – tanda orang berbuat baik kepada Allah adalah sebagaimana dibawah ini. amil d. muzaki e. Orang yang baru masuk islam disebut … . qarun d. mendirikan shalat e. khalifah e. a. dan janganlah kamu berburuk sangka kepada saudaramu d. murtad 9. iman kepada Allah b. orang yang berpuasa d. a. a. ibnu sabil 5. dibenarkan masyarakat 6. a. mualaf b. miskin 12 BAB III ASPEK AQIDAH ( KEIMANAN ) . Maksud mustahik dalam zakat adalah … .c. orang yang berhak menerima zakat 8. Manusia pemboros adalah saudara … . dan tidaklah berbuat boros itu saudaranya setan 4. dibenarkan agama c. untuk meneruskan pendidikan 10.

Iman mathbu' (yang dicetak / ditetapkan ). adanya ucapan dengan lesan 3 .Menurut istilah. Iman maqbul ( yang diterima ) yaitu imannya orang orang mukmin 4 . dan mengamalkan dengan perbuatan. Mengidentifikasi tanda – tanada beriman kepada Rasul – rasul Allah 3. Iman ma' shum ( yang terjaga ) yaitu imannya para Nabi dan Rasul 3 . baik atau buruk . seperti kata Nabi : mengucap dengan lisan. Mengaplikasikan sifat – sifat para Rasul Allah dalam kehidupan sehari – hari Materi : Iman kepada Rasul – rasul Allah I . Sikap Iman Kepada Rasul Allah Dalam kehidupan sehari – hari kenyataannya . meurut Al Jurjani iman itu ada lima macam 1 . ٌ ْ َ َ ِ َ ْ ِ ٌْ َِ ْ َ ُ َ ْ ِ ّ ْ ‫اْلء يمان مع رفىة بالقىَْلب وق ول‬ َ َ ٌ َ َ َ َ ْ ‫ِباللسان وع مل ِبال ركان‬ ِ ِ iman yaitu : mengetahui dengan hati ( dengan tidak mendatangkan keraguan ). adanya keyakinan dalam hati 2 .Macam – macam iman . Menampilkan perilaku yang mencerminkan keimanan kepada Rasul – rasul Allah Indikator : 1. Menunjukkan perilaku yang mencerminkan beriman kepada Rasul – rasul Allah 7. yaitu imannya para Malaikat 2 .sifat mulia para Rasul Allah 6. Iman mardud ( yang ditolak ) yaitu imannya orang orang munafiq II . menghadapi sesuatu yang baru datang itu pasti akan muncul sikap positif atau negatife .Menurut arti bahasa iman berarti percaya . Kompetensi Dasar : 1 . Iman mauquf ( yang dihentikan ) yaitu imannya orang pembuat bid 'ah 5 .Jadi kalau begitu iman yang sempurna itu harus memenui tiga ( 3 ) unsur : 1 . Menunjukan contoh – contoh perilaku beriman kepada Rasul – rasul Allah 4 . Menjelaskan pengertian iman kepada Rasul – rasul Allah 2. . Menngidentifikasi sifat .BERIMAN KEPADA RASUL – RASUL ALLAH Standar Kompetensi : Meningkatkan keimanan kepada Rasul – rasul Allah. Menjelaskan pengertian iman kepada Rasul – rasul Allah 2 . Menjelaskan tanda tanda beriman kepada Rasul – rasul Allah 3 . Menjelaskan sikap beriman kepada Rasul – rasul Allah 4. adanya perbuatan yang dilakukan dengan anggota badan . Mengidentifikasi contoh – contoh perilaku beriman kepada Rasul – rasul Allah 5. yang semua itu akan sangat . Pengertian .

Mukjizat Salbiah yaitu mukjizat yang membuat sesuatu tidak berdaya sama sekali. Karena begitu beratnya tugas para Rasul maka selain mendapat wahyu dari Allah juga diberi mukjizat . Semua rasul adalah utusan Allah 2 . sehingga tidak jarang paraa Rasul mendapat tantangan. begitu juga dalam beriman kepada Rasul Allah . dan memancarnya cahaya dari tangan Nabi. Allah berfirman di belakang tabir atau hijab : ( Nabi Muhammad waktu Isro’ Mi’roj . suaranya keras seprti gemerincingnya lonceng ( paling berat ). Mukjizat Aqliyah yaitu Mukjizat yang rasional atau masuk akal.berpengaruh dalam menerima atau menolaknya terhadap sesuatu yang baru datang tadi . seperti dibelahnya bulan menjadi dua . yaitu diutus untuk menyampaikan wahyu kepada umatnya. Semua Rasul adalah utusan Allah Rasul artinya : utusan . c.macam mukjizat yang diberikan Allah kepada Nabi dan Rasul adalah sebagai berikut : a. Semua rasul mempunyai persamaan tugas 1 . Dengan membisikkan wahyu di dalam jiwa . yaitu Al Qur’an. Di antara para nabi yang memperoleh mukjizat adalah : a. Melalui malaikat Jibril b. dibelahnya laut. jadi Rasul Allah adalah utusan Allah . menyembuhkan penyakit kusta dan buta. Cara . b. dan dipancarkannya air dari batu. dan ini merupakan tugas yang sangat berat. Mukjizat Syahsiyah yaitu mukjizat yang timbul dari tubuh rasul itu sendiri . Dengan cara mimpi ( Nabi Ibrahim di perintah Allah menyembelih anaknya ) Macam .cara Allah menyampaikan wahyu kepada Nabi dan Rasul antara lain : a. penghinaan bahkan siksaan . d. seperti memancarnya air dari celah celah jari . Mukjizat Kauniyah yaitu mukjizat yang bersifat peristiwa alam .s mampu melemahkan besi yang keras dengan jari jarinya dibentuk b. Nabi Musa di gunung Tursina c. Tongkat Nabi Musa dapat berubah menjadai ular ( Thaha : 69 ) . seperti Nabi Ibrahim yang menjadikan api tidak berdaya sama sekali sehingga ia tida terbakar d. Nabi Daud a. Selaku umat Islam kita harus mempunyai sikap atau pandangan yang positif terhadap Rasul Allah dan yakin bahwa : 1 .

oleskan lipstick kejujuran pada bibir anda .000 orang b . yaitu 124. 685 1. Nabi belum tentu Rasul sedangkan Rasul pasti Nabi Jumlah Nabi dan Rasul 1 . Nabi Muhammad saw. Memberikan pedoman kepada umatnya agar berhias diri dengan perbuatan perbuatan / sifat terpuji. Bagi kita mengandung hikmah bahwa kita hanya wajib mengetahui nama – nama para Rasul yang di kisahkan dalam Al Qur’an yang berjumlah 25 orang 2 .menghentikan matahari sesaat . Memberi bimbingan umatnya menuju jalan yang benar agar memperoleh kebahagiaan 4. niscaya akan semakin manis . seperti yang tercantum dalam make up muslimah antra lain : a . 3. Jumlah nya banyak / tidak pasti ada yang diceritakan dalam Al Qur’an ada yang tidak b. e.Menurut hadis riwayat Ahmad. yang termasuk Nabi 123. Menyatukan i’tiqad ( memurnikan tauhid ) bahwa Allah adalah dzat yang Maha Kuasa. Membawa kebenaran . jadikanlah ghadhdhul bashar atau menundukkan pandangan sebagai hiasan mata b . terpercaya dll ) .Yang termasuk Rasul 315 orang c. Nabi Ibrahim tahan terhadap api yang membakar dirinya ( Al Anbiya : 21 ) f. Memberi batasan. Nabi Shaleh dapat mengeluarkan unta betina yang gemuk dari batu karang f . kabar gembira dan dan peringatan 5. Nabi Sulaiman a s dapat bercakap cakap dengan binatang dan jin. Nabi mendapat wahyu dari Allah untuk dirinya dan tidak berkewajiban menyampaikan kepadaumatnya.Al qur’an merupakan mukjizat yang terbesar ( Fushilat : 41 – 42 ) . Rasul mendapat wahyu dari Allah dan berkewajiban untuk menyampaikan kepada umatnya 3. . menyembuhkan penyakit kusta dan dapat menghidupkan orang mati ( Al Maidah : 110) d. Islam tidak membedakan Rasul Allah Dalam pandangan islam. semua Rasul Allah itu mempunyai persamaan tugas. Semua rasul mempunyai persamaan tugas .Menurut Al Qur’an Surat Al – Mu’min : 78 : a. yaitu : 1. jujur.menjadikan makanan yang sedikit menjadi banyak Perbedaan Nabi dan Rasul 1. 2. a. mukjizatnya antara lain : .perjalanan Isro’ dan Mi’roj. Nabi Isa mampu membuat burang dari tanah . 2. menepati janji.dapat membelah bulan menjadi dua .( berkata benar. mana yang di perintah. Jumlah Nabi / Rasul itu pasti.c. mana yang di larang.

Mengamalkan ajaran . Membenarkan ajaran .Shidiq ( brnar / jujur ) : Surat Al Baqoroh :147 .Khianat ( tidak dapat dipercaya ) : Surat Ali Imron ayat 161 . dungu ) : Surat Al A’raf : 199 .berumah tangga ( QS Ar Ra’du : 38 ) IV .Tablig ( menyampaikan ) : Surat Ali Imron ayat 104 . Sifat sifat Rasul itu ada 3 yaitu : 1 . bijaksana ) :Surat Ali ‘Imran : 83 .Fathonah ( pandai . cerdik . . a. dan tidak akan mengurangai dan merusak martabatnya .makan / minum . g .laki.tanda beriman kepada rasul – rasul Allah. rawatlah rambut anda dengan jilbab islami yang menghilangkan ketombe pandangan laki .Kidzib ( bohong ) : Surat An Najm ayat 3 – 4 .c . Mempercayai bahwa nabi dan rasul adalah orang yang dipilih Allah untuk menyampaikan wahyu f.Baladah ( bodoh . Sifat wajib bagi Rasul ( sifat yang pasti adanya pada diri Rasul ) : .Amanah ( dapat dipercaya ) : Surat An Nisa’ ayat 58 . Mempercayai bahwa Nabi Muhammad adalah penutup seluruh nabi dan rasul.ajaran yang dibawa oleh nabi dan rasul . Maryam : 41 . Sifat Jaiz : yaitu sifat kebolehan bagi Rasul ( boleh melakukan boleh tidak melakukan ) sebagai mana manusia biasa . Memberikan penjelasan tentang apa – apa yang dapat membawa kepada keridhoan Allah / kemurkaannya. sebaik baik kalung adalah kalung kesucian 6. Al Maidah : 67 . Asy Syu ‘ara : 106 . berdagang ( QS Al Furqan : 20 ) . Mengajarkan kepada umatnya tentang beritra ghaib III.khitman ( menyembunyilan ) : Surat Al An ‘am : 50 3 .107 . Meneladani akhlak dan kepribadian nabi dan rasul e. hiasilah kedua tangan anda dengan gelang tawadlu’ dan dengan cincin ukhuwah h . Mempercayai bahwa diantara para nabi dan rasul terdapat adanya “ ulul azmi “ b.ajaran yang dibawa oleh nabi dan rasul g. Mempercayai bahwa para nabi dan rasul itu mempunyai sifat – sifat yang mulia dan mustahil memiliki akhlak yang tercela c. dan penyempurna agama samawi d. Tanda. Sifat mustahil bagi Rasul ( sifat yang tidak mungkin berada pada diri Rasul ) .mati ( QS Ali ‘Imran : 144 ) . 11 . gunakan pemerah pipi anda . 99 2 . 7. dengan kosmetik yang terbuat dari rasa malu yang dibuat pada salon iman d bedakilah wajah anda dengan air wudlu niscaya akan bercahaya diakherat e pakailah sabun istighfar yang menghilangkan semua dosa dan kesalahan f .

dan rasul sebagai teladan hidup (QS Al Ahzab : 21 . c. supaya manusia itu dapat meyakini dan mengamalkan secara benar ajaran yang dibawa oleh Rasul 2. bertambahnya iman kepada Allah . Fungsi Iman kepada Rasul Allah. b. karena mengetahui bahwa rasul itu benar – benar utusan Allah 4. mustahil dan jaiz V . maka akan selamat hidup didunia dan akherat َ ْ َ ٌ َ َ ٌَ ْ ْ ُ َ ْ ‫َ ْ َ َ ُم‬ َ‫َلقد كان َلك ْ في رسول اللهُاسوةحسَنة لم ن كن‬ ِ ِ ِ ٰ ْ َ ْ ِْ َ َ ُ َْ َ‫يرجواالله واليومالخ ر‬ َ ِ َ َ ََ َ َ ً ‫وذكراللهكثي‬ 21 : ‫ِ ْرا / الحزاب‬ . Ali Imron 79 . 80 ) ُ ْ ُ َ ْ ُ َ َ َ ْ َ ْۤ َّ َ ُ ْ َ ٰ ‫ْهوالذي ارسل َرسوله ِبالهدى ودين‬ َ ُ َ ُْ ِ ّ َ َ َِ ِ َ َ ۙ ّ ُ ْ ّ ‫الح ق لِيظهرهع لى الدين كله ولوكره‬ ِ ِ ِ ِ ْ ُ ْ ُْ َ 9 : ‫المشركون / الصف‬ ِ Dia-lah yang mengutus Rasul –Nya dengan membawa petunjuk dan a. Mempercayai bahwa setiap nabi rasul mempunyai sifat wajib. dapat memperoleh tauladan dalam hidup ini 5. maka fungsi iman kepada Rasul Allah adalah : 1. menuntun manusia menuju derajad yang tinggi 3. pasti benarnya ( QS Ash Shof :9 ) Artinya : Sesungguhnya telah ada pada ( diri ) Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu ( yaitu ) bagi orang yang mengharap ( rahmat ) Allah dan ( kedatangan )hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah . At Taubat : 128 . Karena ajaran yang dibawa oleh rasul itu : Artinya : agama yang benar agar Dia memenangkannya diatas segala agama – agama meskipun orang orang musyrik benci .h. dengan melaksanaakan apa yang diajarkan rasul .

Perilaku yang mencerminkan sikap beriman kepada Rasul Allah dalam kehidupan sehari –hari 1. Hal itu disebut dengan … . maksum b. mukjizat e. a. terpelihara 2. Untuk mencapai tujuan kemuliaan sifat nabi dan rasul sebagai rujukan atau landasan dalam pengamalan iman kepada Allah dalam segala aspek. Cara turunnya wahyu yang paling berat dirasakan Nabi Muhammad saw. Firman Allah yang diturunkan dan disampaikan kepada nabi atau rasul disebut … . mukjizat 3. Memegang teguh kejujuran ( ucapan . karamah c. pilihan d. kalamullah d. rasul berarti … . wahyu 4.VI . umur hingga beratus tahun c. perbuatan ) 6. cobaan yang berat diterima b. 2. e . pembawa berita b. didahului suara gemerincing lonceng . 5. a. Dalam melakukan suatu pekerjaan dilakukan dengan sungguh sungguh dan profesional . Mengamalkan ibadah dan muamalah sesuai dengan syareat islam dan menjauhi syirik 3. a. hidayah d. Gelar Ulul Azmi diberikan kepada para rasul yang mempunyai… . a. terpelihara e. kitab yang diturunkan kepadanya . melalui malaikat jibril dalam bentuk aslinya c. selama hamba itu selalu dekat pada Nya . mukjizat yang besar dan tidak terkalahkan d. syafa’at c. maka semuanya akan berhasil dengan baik karena Allah akan memberi kemudahan. irhas b. Allah berfirman dan balik hijab atau tabir d. Secara bahasa. taufik e. Mempunyai ethos kerja tinggi ( tidak bermalas –malas ) 4. Rasul – rasul Allah adalah orang yang terjaga dan terpelihara dari segala sifat kesalahan. Mendakwahkan ajaran agam Islam semampunya Uji Kompetensi Pilihlah salah satu jawaban yang benar! 1. a. melalui mimpi yang benar 5. Berperilaku dapat dipercaya dan bijaksana 7. adalah … . melalui Malaikat Jibril yang menyerupai laki – laki b. utusan c.

Nabi Idris as.000 orang 7. nabi dan rasul atas ijin Allah SWT b. a. Nabi Musa as c. Idris as. dari jenis kamu d. wali 8. Nabi Adam as. 125 orang d. 25 orang c.” a. Suliman as 10. 124. Nabi Isa as. 350 orang e. Rasul yang menerima wahyi melalui mimpi yang benar adalah… . a. Ibrahim as. c. Adam as b. a. 15 orang b. jumlah nabi sebanayk… . nabi dan rasul serta wali Allah c. nabi d. malainkan … yang Kami beri wah yu kepada mereka. e. dari kaummu juga b. d. Nabi yang termasuk Ulul Azmi berikut ini adalah… . 9. beberapa orang laki – laki e. “ Kami tidak mengutus rasul – rasul sebelum kamu ( Muhammad ). a. e.e. Menurut suatu hadis. untuk kamu ikuti c. Hud as. keteguhan hati dan kesabaran yang tinggi 6. d. untuk kamu bertanya . Nabi Ibrahim as b. rasul e. Yang dimaksud mukjizat adalah kejadian luar biasa yang diterima seorang… .