MATERI PELAJARAN PAI KELAS XI SEMESTER 1

BAB I ASPEK AL QUR 'AN ( I )
Standar Kompetensi : Memahami ayat – ayat Al Qur 'an tentang kompetisi dalam kebaikan. Kompetensi Dasar : 1 . Membaca Al Qur 'an surat Al Baqarah ayat 148 dan surat Fatir ayat 32 2 . Menjelaskan arti Al Qur 'an surat Al Baqarah ayat 148 dan surat Fatir ayat 32 3 . Membiasakan perilaku yang mencerminkan Al Qur 'an surat Al Baqarah:148 dan surat Fatir : 32 Indikator : 1. Membaca surat Al Baqarah ayat 148 dan surat Fatir ayat 32 dengan baik dan benar 2. Mengidentifikasi tajwid surat Al Baqarah ayat 148 dan surat Fatir ayat 32 3. Mengartikan setiap kata yang terdapat dalam surat Al Baqarah ayat 148 dan surat Fatir ayat 32 4. Mengartikan surat Al Baqarah ayat 148 dan surat Fatir ayat 32 5. Menyimpulkan kandungan syrat Al Baqarah ayat 148 dan surat Fatir ayat 32 6. Menjelaskan perilaku tentang kompetisi dalam kebaikan yang terkandung dalam surat Al – Baqarah ayat 148 dan surat Fatir ayat 32

Materi :
1 . Surat Al Baqarah ayat 148

َ ْ َ ِ َ ْ َ ْ ُ ِ َ ْ َ َ ْ َّ ُ َ ُ ٌ َ ْ ّ ّ ُ َِ ‫ولكل وجهةهوموليهافاستبقوالخيرات اين‬ ‫ماتكونوايأت بكم ُ جميعا‬ ً ْ ِ َ ‫َ َ ُ ْ ُ ْ َ ْ ِ ِ ُ ُ ال‬ 148 : ‫ان ال على كل شيء قدير / البقرة‬ ٌ ْ ِ َ ِ ْ َ ّ ُ ََ َ ّ ِ
Penerapan hukum tajwid dalam surat Al Baqarah 148 NO Lafal Bacaan Cara membaca Sebab

1

2

3

ّ ُ َِ ‫ولكل‬ ٌَ ْ ّ ‫وجهة‬ ٌَ ْ ِ ‫وجهة‬ َُ ‫هو‬ ‫موليها‬ َ ْ َّ ُ ِ ‫َ ْ َ ْر‬ ‫الخي َت‬

Idghom bighunnah

Walikulliw wijhatun ( suara nun tanwin masuk kesuara wau dengan dengung ditahan kira kira dua ketukan ) Idhar halqi Wijhatun hua ( dibaca jelas dengan satu ketukan ) Mad tabi'i Muwalliihaa ( dibaca panjang 2 ke tukan baik wasal maupun waqaf ) Al khairat ( dibaca lunak ) Alkhairat ( dibaca jelas )

Ada tanwin kasrah pada huruf lam bertemu dengan huruf wau Ada tanwin dlomah pada huruf ta bertemu dengan huruf ha Ada ya sukun didahu lui harokat hasroh dan alif didahului harakat fathah Ada yak sukun didahu lui harakat fathah Alif lam bertemu dengan huruf kho atau huruf qamariah yang harus dibaca jelas

4

-mad layin - idhar qamariyah

5 6 7

‫تكونوا‬ ْ ُْ ُ َ ُ ُُ ِ ‫بكم ال‬ ‫جميعا‬ ً ِْ َ
Lafadz

Mad tabi 'i Lam tafkhim Mad iwad

Takuu nuu ( dibaca panjang dua ketukan baik wasal / waqaf Bikumullahu ( lam pada lafal Allah bibaca tebal ) Jami 'aa ( dibaca panjang dua ketukan )

Ada wau sukun dida hului harakat dlomah Lafal jalalah didahului harakat dlomah Ada fathah tanwin bertemu dengan waqaf

Arti perkata / mufradat Surat Al Baqarah ayat 148 No 1. 2. 3. 4. 5. 6. Arti Dan bagi tiap tiap ( umat ) Kiblat Ia Menghadap kepadanya Maka berlomba – lombalah kamu Kepada kebaikan

ّ ُ َِ ‫ولكل‬ َُْ ّ ‫وجهة‬ َُ ‫هو‬ ‫موليها‬ َ ْ َِ ُ ‫فاستبقوا‬ َُِْ َ ِ َ َْ ْ ‫الخيرت‬

Maka berlomba – lombalah kamu ( dalam ) kebaikan. Dinamai surat Al Baqarah karena mengisahkan tentang penyembelihan sapi betina kepada Bani Israil yang tercantum pada ayat 67 . Surat ke 2 b. i. 9. 12 13 14 15 ‫اين ما‬ َ َ َْ ْ ُْ ُ َ ‫تكونو‬ ِ َْ ‫يأت‬ ُ ُُِ ‫بكم ا ل‬ ‫جميعا‬ ً ِْ َ َ ِّ ‫ان ال‬ ّ ُ ََ ‫على كل‬ ٍ َْ ‫شيئ‬ ‫قد ير‬ ٌ ْ َِ Arti surat Al Baqarah ayat 148 : Dimana saja Kamu berada Menghadapkan / mengumpulkan Dengan / padamu Allah Semua / sekalian Sesungguhnya Allah Atas segala Ssuatu Maha kuasa “ Dan bagi tiap – tiap umat ada kiblatnya sendiri – sendiri yang ia menghadap kepada Nya .7. 10. Menyimpulkan kandungan / isi surat Al Baqarah ayat 148 1 . kecuali ayat 281 turun di Mina pada haji wada' d. Terdiri atas 286 ayat . Surat Al Baqarah juga merupakan salah satu dari dua surat yang dinamakan “ Az – Zahrawaani “ ( Al Baqarah dan Ali “Imran ) yaitu dua surat yang cemerlang . Di mana saja kamu berada pasti Allah akan mengumpulkan kamu sekalian ( pada hari kiamat ). Surat Al Baqarah ( secara umum ) : a. j. karena memuat beberapa hukum yang tidak disebutkan dalan surat lain ( missal pada ayat 183 yang menjelaskan tentang kewajiban puasa ramadhan ) . turun di Madinah yang sebagian besar diturunkan pada permulaan tahun hijriyah . Surat yang terpanjang diantara surat surat dalam Al Qur 'an f.3 c. 11. Sesungguhnya Allah Maha kuasa atas segala sesuatu “ . Dalam surat Al Baqarah terdapat ayat yang terpanjang dalam Al Qur 'an yaitu ayat 282 2 g.74 h. Juz ke 1 . Al Baqarah juga disebut Fastatul Qur ‘an artinya puncak Al Qur ‘an . Masuk surat Madaniyah e. ۤ ‫اۤل‬ Surat Al Baqarah juga disebut Alif -lam – mim karena dimulai dengan lafal ‫م‬ .2 . 8.

tetap berpegang teguh terhadap keyakinan dalam beragama islam 5. Bersikap jujur 2. Asy Syu’ara : 227 . umat Nasrani kiblatnya Mathlaul Syamsi ) . e. agama . Setiap orang kelak akan dikumpulkan dan akan dihisab maka harus berhati – hati setiap melakukan sesuatu d. Perilaku yang mencerminkan ayat 148 surat Al Baqarah : 1. Setiap umat mempunyai kiblat sendiri sendiri ( umat islam kiblatnya Ka’bah . arah / tujuan . Isinya tentang keimanan . An Nisa’ : 176 . Surat Fatir ayat 32 ْ ُ ْ ِ َ َ ِ َ ِ ْ ِ َ ْ َ ‫ُ ّ َ ْ َ ْ َ ْ ِ َ َ ّ ِ ْ َ ْط‬ ‫ثم اورثناالكتب الذين اص َفينا من عبادنا فمنهم‬ ٌ ِ َْ ُ ْ ُ ْ ِ َ ِ ِ ْ َِ ٌ ِ َ ‫ظالم لنفسه ومنهم مقتصد‬ ُ ْ َ ْ َ ُ َ ِ ِ ِ ْ ِِ ِ ْ َ ْ ِ‫َ ِ ْ ُ ْ َ ِق‬ ‫ومنهم ساب ٌبالخير ٰت باذنالذ ٰلك هوالفضل‬ ُ ْ َِ ْ ‫الكبير‬ Penerapan hukum tajwid dalam surat Fathir ayat 32 NO Lafal Bacaan Cara membaca Sebab . Surat Al Baqarah juga disebut “ As Sab’uththiwal “ artinya termasuk salah satu dari 7 surat yang terpanjang dalam Al Qur ‘an ( Al Baqarah : 286 . Al A’raf : 206 . k.karena kedua surat ini menyingkap hal – hal yang disembunyikan oleh para ahli kitab tentang kelahiran Nabi Isa dan kedatangan Nabi Muhammad saw . aturan . tetapi yang dimaksud disini adalah “mencari ridlo Allah “. Kiblat artinya syareat . Ali Imran : 200 . 2. setiap melakukan sesuatu hendaknya mempunyai arah tujuan yang jelas ( yaitu mencari ridlo Allah) 7. Ash Shafat : 182 . menyadari bahwa hanya amal baik yang akan menjadi bekal kehidupan akherat 4. banyak berlomba dalam kebaikan . Setiap manusia supaya menggunakan akal dan kemampuan untuk berfastabaqul khairat b. berhati hati setiap melakukan sesuatu pekerjaan ( karena setiap pekerjaan akan dimintai pertanggung jawaban ) 6. Surat Al Baqarah ( khusus ) ayat 148 a. yang kebaikan itu macamnya banyak sekali . hukum hukum dan kisah kisah 2 . mencintai kebaikan 3. Al An ‘Am : 165 ) l.umat Yahudi kiblatnya Baitul Muqadas . Umat islam tidak boleh malas dalam beraamal ( baik untuk diri sendiri / orang lain ) c.

4. 5.1 2 َ ‫الكت‬ ‫َ ْ ِ َب‬ ‫من‬ ِْ َ ِ َِ ‫عبادنا‬ ْ ُ ِْ َ ‫فمنهم‬ ْ ُ ِْ َ ‫فمنهم‬ ٌ‫َ ل‬ ‫ظاِم‬ ٌ‫َ ل‬ ‫ظاِم‬ ِ ِ ْ َّ ‫لنفسه‬ ْ ُ ِْ َ ‫ومنهم‬ ٌ ِ َْ ُ ‫مقتصد‬ ٌَِ ‫سابق‬ ‫ِ ْ َ ْ رت‬ ِ َ ‫بالخي‬ Lafadz Alif lam qamariyah Idhar halqi Al kitaba ( lam takrif dibaca jelas dan terang ) Min 'ibadina ( nun sukun dibaca jelas dengan satu ketukan ) Faminhum ( nun sukun dibaca jelas dengan satu ketukan ) Faninhum dlolimun ( mim di baca jelas dengan merapatkan bibir satu ketukan ) Ada lam takrif bertemu dengan huruf kaf Ada nun sukun berte mu dengan huruf 'ain Ada nun sukun bertemu dengan huruf ha Ada mim sukun berte mu dengan huruf dho 3 Mad tabi'i 4 Idhar syafawi 5 Idghom bilaghu nah Idghom mimi Dholimul linafsihi ( suara tanwin masuk / lebur pada suara lam tanpa dengung ) Waminhumm muqtasidun ( suara mim sukun masuk ke suara mim berharakat dihadapannya mendengung yang keluar dari pangkal hidung tiga ketukan ) Saabiqumbil khairat ( suara tanwin menjadi mim tatkala menghadapi huruf ba /sengau keluar dari pangkal hidung ) Ada tanwin dlomah pada huruf mim berte mu dengan huruf lam Ada mim sukun berte mu dengan huruf mim 6 7 iqlab Ada tanwin dlomah bertemu dengan huruf ba Arti perkata / mufradat Surat Fatir ayat 32 No 1. 3. 2. Arti Kemudian Kami wariskan Kitab Orang – orang yang Kami pilih ّ‫ث‬ ‫ُم‬ ‫اورثْنا‬ َ ََْ َ َِ ْ ‫الكتب‬ ‫الذين‬ َ ِْ ّ ‫اصطفينا‬ َْ َ َ ْ .

masuk surat Makiyah e. terkait dengan ayat yang pertama. Lalu diantara mereka ada yang menganiaya diri mereka sendiri dan diantara mereka ada yang pertengahan dan diantara mereka ada ( pula yang lebih dahulu berbuat kebaikan dengan izin Allah . yang demikian itu adalah karunia yang amat besar”. fathir artinya pencipta f.6. 10. . 9. 7. surat Fathir dinamai juga surat Malaikat . 8. Surat Fathir ( secara umum ) : a. terdiri atas 45 ayat d. 11. Menyimpulkan kandungan / isi surat Fathir ayat 32 1. 12 13 14 16 17 18 19 20 ‫من عبادنا‬ َِ َِ ْ ِ ْ ‫َ ِ ْه‬ ‫فمن ُم‬ ٌ‫َ ل‬ ‫ظاِم‬ ِ ِ ْ َِ ‫لنفسه‬ ْ ‫َ ِ ْه‬ ‫ومن ُم‬ ٌ ِ َْ ُ ‫مقتصد‬ ْ ‫َ ِ ْه‬ ‫ومن ُم‬ ‫سابق‬ ٌَِ ِ َ ‫بالخي‬ ‫ِ ْ َ ْرت‬ ِ ِ ْ ِِ ‫باذن ال‬ َ َِ ‫ذلك‬ َُ ‫هو‬ ُ ْ َْ ‫الفضل‬ ُ ْ َِ ْ ‫الكبير‬ Diantara hamba – hamba kami Maka diantara mereka Zalim / aniaya Pada dirinya sendiri Dan diantara mereka Pertengahan Dan diantara mereka Mendahului Dengan berbuat kebaikan Dengan izin Allah Demikian itu Ia / adalah Karunia Yang besar 4 Arti surat Fathir ayat 32 " Kemudian kitab itu Kami wariskan kepada orang orang yang Kami pilih diantara hamba hamba Kami. juz ke 22 c. surat ke 35 b.

menghindari perbuatan dlolim ( aniaya) 6. Dari ketiga golongan tersebut diatas maka golongan yang ketigalah golongan yang akan mendapat keberuntungan ( yaitu surga 'adn ) Perilaku yang mencerminkan surat Fatir ayat 32 1 . ٌ ِ َْ ُ ‫مقتصد‬ : artinya orang yang seimbang antara perbuatan baik dan buruk nya ( golongan ini akan ditempatkan di “A’raf “ yaitu tempat antara surga dan neraka . surat Al An ‘Am . selalu berkompetisi dalam ibadah ( tidak pernah berhenti ) 5. serta cepat – cepat meninggalkan larangan baik yang haram maupun yang makruh 4. 1 . Cepat cepat melakukan perintah baik yang wajib maupun yang sunat . surat Saba’ dan surat Fathir ) h. Surat Fathir ( khusus ) ayat 32 : a.. .a ِ ‫ت‬ . Surat fathir merupakan urutan surat terakhir yang permulaannya menggunakan kalimat “ Alhamdulillah “ ( surat Al Fatihah . هو مو ليها‬ َ ّْ َ ُ َ ُ ‫فاستبقوالخيرا‬ َ ْ َ ْ ْ َُِْ َ . Dalam Al Qur ‘an Allah menggolongkan hamba hamba Nya ( terkait dengan Al Qur 'an sebagai pegangan hidup) yaitu - ِ ِ ْ َّ ٌ ِ َ ‫ظا لم لنفسه‬ : artinya dlolim terhadap dirinya sendiri.. surat Al Kahfi . lalu dengan izin dan kasih sayang Allah mereka akan dimasukkan kesurga ) : artinya orang yang terus menerus melakukan - ‫سا بق بالخيرا ت‬ َ َْ ْ ِ ٌ ِ َ kebaikan 3. Menjalankan semua ajaran yang ada didalam Al Qur 'an 3 . selalu mencari pahala dengan melakukan amal kebaikan Uji Kompetensi Pilihlah jawaban yang paling benar !. Allah mewariskan Al Qur ‘an kepada hamba – hambanya yang terpilih b. isinya tentang keimanan 2. Sempurnakanlah kalimat berikut ini ! ٌ َ ْ ِ ّ ُ َِ ‫ولكل وجهة‬ ‫.g. Menerima Al Qur 'an dengan sepenuh hatidan menjadikan Al Qur ‘an sebagai pegangan hidup 2 .

a. ayat 285 c . Darusalam b.. 'Adn c. Hukum bacaan pada kalimat yang digaris bawah d.e ‫اين ماتكونوا‬ ْ ُْ ُ َ َ َ ْ َ ِ ‫ياايهاالنا‬ ‫َ َّ َ ّ س‬ َ َْ ّ ّ ََ ‫فول وجهك‬ ‫اين ماثقفوا‬ ْ ُُِ َ َ ْ َ 5 2 . berlomba . Ma ' wa e. rajin melaksanakan salat d . banyak maksiatnya dari pada kebaikannya c. mengeluarkan zakat 4 . idghom bilaghunnah 7 ٌ ْ ِ َ ٍ ِ َ ّ ُ ََ ‫ا ن ا ل على كل شيء قد ير‬ ّ ِ . a . Kandungan Surat Al Baqarah ayat 148 memerintahkan kepada manusia untuk… a. tidak berbuat syirik c. seimbang antara perbuatan baik dan buruk b. berbakti kepada orang tua d. a. ayat 278 e . mendirikan salat e.d .27 Surat Al Isra' adalah…. ayat 284 b . ayat 281 3. suka berimfaq 6. Salah satu perilaku yang mencerminkan ayat 26 . iqlab e. tidak pemboros e . Firdaus d. tidak pernah berbuat mulia e. berbuat aniaya d.c . rajin belajar b .b . Melakukan kebaikan kepada Allah maupun kepada sesama manusia pahalanya adalah surga …. tidak jadi orang pembohong c . adalah… a. ikhfa ' ِ ِ ْ َِ ٌ ِ َ ‫ظا لم لنفسه‬ Adalah salah satu tingkatan orang mukmin yang …. ayat 178 d . selalu berbuat mulia tingkatan orang mukmin yang 8. ٌ ِ َْ ُ ‫ مقتصد‬adalah . idzhar b. Secara umum surat Al Baqarah itu diturunkan di Madinah pada permulaan tahun hijriyah . idghom bighunah c. kecuali ada satu ayat yang diturunkan di waktu haji wada' yaitu : a .lomba dalam kebaikan b. Na 'im 5 .

menghadap d . Mengidentifikasi tajwid surat Al Isra' ayat 26 . tidak pernah berbuat mulia c.27 dan surat Al Baqarah ayat 177 5.27 dan surat Al Baqarah ayat 177 6. selalu berbuat mulia d. Membaca surat Al Isra' ayat 26 . Membiasakan perilaku yang mencerminkan Al Qur 'an surat Al Isra' ayat 26 – 27 dan surat Al –Baqarah ayat 177 Indikator : 1. orang yang banyak dosanya dari pada pahalanya c. selalu berbuat mulia 10.27 dan surat Al Baqarah ayat 177 dengan baik dan benar 2.27 dan surat Al Baqarah ayat 177 3. berbuat aniaya buruk b. berbuat aniaya d. a . a. Menyimpulkan kandungan surat Al Isra' ayat 26 . tujuan b . seimbang antara perbuatan yang baik dengan yang e. Yang dimaksud dengan kiblat menurut surat Al Baqarah ayat 148 adalah …. arah ِ َ َْ ْ ِ ٌ ِ َ ‫سا بق با لخيرت‬ BAB II ASPEK AL QUR 'AN ( II ) Standar Kompetensi : Memahami ayat – ayat Al Qur 'an tentang perintah menyantuni kaum du 'afa' Kompetensi Dasar : 1. mencari ridlo Allah c .27 dan surat Al Baqarah ayat 177 Materi : 1 . seimbang antara perbuatan yang baik dengan yang buruk b. Surat Al Isra ' ayat 26 – 27 .27 dan surat Al Baqarah ayat 177 2. tidak pernah berbuat mulia e. . Mengartikan surat Al Isra' ayat 26 . Membaca Al Qur 'an surat Al Isra' ayat 26 .Sedangkan adalah… .memandang e . Menjelaskan arti Al Qur 'an surat Al Isra' ayat 26 .27 dan surat Al Baqarah : 177 4. Mengartikan setiap kata yang terdapat dalam surat Al Isra' ayat 26 . banyak dosanya dari pada pahalanya 9 ..a.27 dan surat Al Baqarahayat 177 3. Menjelaskan perilaku tentang perintah menyantuni kaum du 'a fa' yang terdapat dalam surat Al –Isra' ayat 26 .

Arti ‫وا ٰت‬ ِ َ ‫ذاالقربى‬ َْ ُْ َ ُ ‫َق‬ ‫ح ّه‬ Dan berikanlah Kepada keluarga terdekat haknya . 5 harokat ) Ikhwaana ( dibaca 2 harokat ) Asy syaitan ( dibaca lunak ) Ada mad thobi 'i bertemu dengan hamzah dilain kata Ada alif didahului harokat fathah Ada ya sukun didahului harakat fathah Arti perkata / mufradat surat Al Isra' ayat 26 – 27 Lafadz . 4 .27 NO 1 2 3 4 5 6 7 َّ ‫َ ِان‬ َ َ ْ ُْ ‫كانوِااخوان‬ َْ َ‫ِاخوان‬ ّْ ‫الشي‬ ُٰ ‫طن‬ َٰ ‫وات‬ ِ ‫ذىاا لقىربىى‬ ْ ُْ َ ْ َّ ‫السبيل‬ ِ ِ ًْ َ ‫ا تب ِْذ يرا‬ Lafal Bacaan Alif lam qamariyah Alif lam syamsiyah Mad iwad ghunnah Mad jaiz munfasil Mad tabi 'i Mad layin Cara membaca Wa aatidzal qurbaa ( lam takrif dibaca jelas dan terang ) Assabiili ( lam takrif tidak terbaca langsung ke suara sin ) Tabdiiraa ( tanwin tidak berbunyi lagi ) Sebab Ada lam takrif bertemu dengan huruf qaf Ada lam takrif berte mu dengan huruf sin Ada fathah tanwin diakhir ayat atau bertemu dengan waqaf Inna ( dibaca mendengung ) Ada nun bertasjid Kanuu ikhwana ( boleh dibaca panjang 2 .َ َ ْ َّ َ ْ َ َ ْ ْ ْ َ ُ َّ َ ٰ ْ ُ ْ َ ٰ َ ‫وات ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ول‬ ِ ِ ِ ِ ِ َ ْ َُ ًْ 26)َ ‫)تبذ ْ ر تب ِْذيرا‬ َ َ ْ ٰ َّ َ َ ْ ۤ ْ ُ ّ َ ُ ِ َّ َْ َ ‫ِان ال َمبذ رين كانو َا ِاخوان الشيطين وكان‬ ِ ِ ْ‫) الشيط ن ِ لر بّ ه كفو‬ ً ُ ِ َِ ُ ّْٰ 27) ‫را‬ Penerapan hukum tajwid dalam surat Al Isra' ayat 26 .

termasuk golongan surat Makiyah e. juz ke 15 c. Menyimpulkan kandungan / isi surat Al Isra ‘ ayat 26 – 27 1. surat ini juga dinamakan surat Bani Israil artinya keturunan Israil g. Surat Al Isra’ ( scara khusus ) : ayat 26 – 27 a. isinya tentang keimanan .juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan. fakir miskin dan ibnu sabil ( bepergian karena Allah ) . terdiri atas 111 ayat d. hukum hukum dan kisah kisah ( tentang peristiwa Isro’ Mi’raj dan kisahnya Bani Israil ) 2. dan janganlah kamu menghambur-hamburkan ( hartamu ) secara boros (26 ) “ Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya ( 27) . artinya memperjalankan dimalam hari f.َ ِْ ْ ِ ْ َ ‫والمسكين‬ ‫َ ْ َ ّ ِ ْل‬ ِ ‫وابن السبي‬ ْ ّ َُ َ َ ‫ول تبذ ر‬ ‫تبذ يرا‬ ً ْ ِ َْ ‫ِ ّ ْ ُ َذ ِ ْن‬ َ ‫ان المب ّ ر ي‬ َ َْ ِ ‫اخوان‬ ِ ِْ ّ ‫الشيطين‬ ِّ َِ ‫ل ر به‬ ‫كفورا‬ ً ْ َُ Dan orang orang miskin Dan orang orang dalam perjalanan Dan jangan hambur hamburkan ( hartamu ) Secara boros Sesungguhnya orangorang pemboros itu saudara Setan-setan Kepada Tuhannya Ingkar/kufur Arti Surat Al Isra ' ayat 26 – 27 " Dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat. Allah memerintahkan umat islam supaya selalu memenuhi hak kaum kerabat . surat ke 17 b. Surat Al Isra ‘ ( secara umum ) a.

Selalu hemat dan cermat dalam menggunakan harta 5. Karena pemboros adalah perilaku setan f. waktu . harta ) 4. makan . Setan selalu ingkar kepada Allah 8 Sikap dan perilaku yang mencerminkan ayat 26 – 27 surat Al Isra’ 1. Islam melarang umatnya menjadi pemboros e. Memenuhi hak dalam bentuk menafkahkan atau mengeluarkan sebagian hartanya baik yang wajib / sunat c. Tidak menggunakan harta untuk maksiat 6. Harta yang tidak dikeluarkan zakatnya atau infaknya termasuk harta yang kotor . Menampilkan sikap menyantuni kaum duafa’ dalam kehidupan sehari .b. Tidak melakukan segala macam pemborosan ( bicara . Melakukan bentuk bentuk kasih sayang 3. Tidak menuruti bujukan hawa nafsu dan setan Materi : 2 Surat Al Baqarah ayat 177 ْ َْ َ ْ َ ْ َ َ ْ ُ َ ْ ُ ُ ْ ُّ َ ُ ْ َ ّ َ ْ َ ْ َ ‫ليس البر انتولوا وجو ه مبل المشرق والمغرب‬ ‫كق‬ ِ ِ ِ ِ ِ ٰ ْ َ َّ ْ ِ َ ٰ َ َ َ ‫و ْلكن الب ْر م ن امن َۤبِاا َلله‬ ٰ ِ َِْ َ َ ٰ َ َۚ ّ َّ َ ٰ ْ َ ِ َ ْ َ ‫والي َوم ٰ ال خر والملِئكة والكتب والنبين وا تى‬ ُِ ْ ِ ِ ِ ِ ُِ َِ َ َ‫اْلمال على حبّه ذ‬ ٰ ْ ‫ْ ِ وى القر بى‬ َ ‫واْليٰتمى والمسك ِين وابْن السبيل والسائلين‬ َ ْ َّۤ َ ْ َّ َ َ َ ْ ٰ َ َ ٰ َ َ ‫ِ ِ وفى‬ ِ ِ َ ِ ٰ َ َ ٰ َّ ِ َ َ َ َ َ ّ ۚ ‫الر قا‬ ِ ۚ ْ ُ َ َ َ ‫َّ ٰب َۚ و َا ْقام َالصَلوة و ْا تى‬ ْ ُ ُ ْ ‫الز كوة والمفون ِبعهد هم ِۤاذا عا هدوا‬ َّ َّ ِ َِ ۤ َ َ ْ َ‫والص بري ن فى البأساء والض راء وحين‬ َ ْ ّٰ َ ِْ َ ِ ِ ِ ْ ِِ . karena masih bercampur dengan hak milik orang lain yang masih tertahan d.hari 2.

Arti bukanlah Kebaikan / kebajikan Kamu menghadapkan wajahmu .ُ َّ ُ ْ ُ ُ َ َۤ ْ ُ َ ۗ ْ ُ َ َ َ ْ َّ َ َۤ ْ ُ ۗ َ ْ َ ْ / ‫البأ س اولِئك الذين صدقوا واولِئك همالمتقون‬ ِ ْ 177 : ‫البقرة‬ Penerapan ilmu tajwid dalam surat Al Baqarah ayat 177 NO 1 2 َ ‫َلي‬ ‫ْس‬ Lafal Bacaan Mad layin Izhar syafawi Alif lam qamariah Izhar halqi Cara membaca Laisa (dibaca lunak) Wajuhakum qibala (mim dibaca jelas dengan satu ketukan dan merapatkan bibir) Al masyriqi wal magribi (lam takrif dibaca jelas dan terang) 3 4 5 6 7 ْ ‫ُ ُ ْ َك‬ ‫وجو ه ُم‬ َ ‫قبَل‬ ِ ‫ال َْمشْرق‬ ْ ِْ ْ َ َ ‫والمغرب‬ ِ َِ َ َ ْ َ ‫من ا من‬ ‫ِباالله‬ ِ َ ََْ َ ‫والملِئكة‬ ِ ُْ ُ َ‫اْلمَّتقون‬ Sebab Ada ya mati didahului harakat fathah Ada mim mati bertemu dengan huruf qaf Ada lam takrif bertemu dengan huruf mim Ada nun mati bertemu dengan huruf hamzah Ada lafal jalalain didahului harakat kasrah Ada mad tabi'i berte mu dengan hamzah dalam satu kata Ada mad tobi'i sesudahnya ada waqaf atau tempat berhenti Man amana (nun sukun dibaca jelas dengan satu ketukan) Lam tarqiq Billahi (lam pada lafal Allah dibaca tipis) Mad wajib muttasil Mad arid lissukun Walmalaikati (kata la wajib dipanjangkan lima ketukan) Almuttaquuna ( quun . boleh seperti dua kali mad tobi 'i .dibaca panjang : boleh seperti mad tobi'i . boleh seperti tiga kali mat tobi 'i ini yang lebih utama Arti perkata / mufradat surat Al Baqarah ayat 177 َ ‫َلي‬ ‫ْْس‬ َ ‫َ البر‬ ُ َِ ُ ْ ْ ‫ا نتو لوا‬ َُْ ْ ُ ُ ‫وجو هكم‬ Lafadz .

‫بِاالله‬ ِ َ ْ َْْ َ ‫واليومال خ ر‬ ِ ِ َ َ ِْ َ ‫وال َْملِئكة‬ ِ َ َ ‫والكتب‬ ِ َِ ّ َ ‫َ والّنبي َْن‬ َ َ ِ َ َ ‫وا َتى المال‬ َ ُ ‫ع لى ح بّ ه‬ ِ ‫ذ وى ال قرْ بى‬ َ ُْ ِ َ ‫واليتمى‬ َ َ َ ْ َْ َْ َ َ ‫المسكين‬ ِ ْ َ َ ‫ِابْن السبيل‬ ِ ِ َ َْ ّ ‫السائِِلين‬ َ ّ َ ‫وفى الرق َب‬ َ ِ ّ َ َِ َ َ َ ‫واقامالص لوة‬ َ َ َّ َ ََ ‫وا تى الزكوة‬ ‫والمو فون بعهد ه‬ ِ ِْ َ ِ َ ْ ُ ْ ُ ْ َ ُْ َ َ َ ‫ِاذا عاهدوا‬ َ ْ َّ َ ‫والص بري ن‬ ِِ َ ‫فى اْلبَأ‬ ‫ْ ساء‬ ِ ِ ََ ‫ْ قبل‬ َِْ ‫ال ْمشرق‬ ِ ِْ َ َ ‫والمَغرب‬ ِ َِ ّ َ ‫ولكن‬ َِ َ َ ْ َ ‫من ا من‬ Kearah Timur Barat Akan tetapi Siapa yang beriman Kepada Allah Dan hari akhir Dan malaikat malaikat Dan kitab kitab Dan nabi nabi Dan membeikan harta Yang dicintainya Kerabat Anak yatim Orang orang miskin Musafir Peminta minta Dan memerdekakan hamba sahaya Dan mendirikan salat Dan menunaikan zakat Dan orang orang menepati janji mereka Apabila mereka berjanji Dan orang orang yang sabar Dalam kemelaratan .

َّ َ َ ‫والض‬ ‫راء‬ ِ ْ َْ َ ‫وحي ُن َ البَأس‬ ِْ َ ِ ْ ‫َّ اولِئك‬ َُ َ َْ ْ ‫الذين صدق‬ ‫وا‬ ُ ُ ِ ْ‫اْلمَّتقو‬ َ ‫ن‬ Dan penderitaan Dan masa peperangan Mereka itulah Orang orang yang benar Orang orang yang bertaqwa Arti surat Al Baqarah ayat 177 " Bukanlah menghadapkan wajahmu kearah timur dan barat itu suatu kebajikan . kitab . Mereka itulah orang orang yang benar ( imannya ) . malaikat malaikat . dan orang orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji .dalam penderitaan dan dalam peperangan . Semua itulah orang yang bertaqwa Perilaku yang mencerminkan ayat 177 surat Al Baqarah 1. akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah . dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya . du ‘afa . kitab kitab . mendirikan salat . malaikat . hari akhir . puasa dan menafkahkan hartanya kepada kerabat dekat . Dikatakan melakukan kebaikan tidak hanya menghadapkan wajah kearah timur dan barat 2. iman kepada Allah itu hendaknya mendasari setiap pekerjaan ُ‫واَّلذين كفروا َاعما ُلهمكسراب بۢقيعة يحسبُه‬ َ ْ َ َْ َ َ َ ْ ُ َ ْ ْۤ ُ َ َ َ ْ َ ٍ ِِ ٍ َ ُ ۤ ِ َ َ ّ ٰ َ ً ۤ َ ُ ٰ ْ َّ ْ َ ‫الظ م ا ن ما ء ح تى ِاذا ج ا ءه لم‬ a. musafir ( yang memerlukan pertolongan ) dan orang orang yang meminta minta . Q S An Nur : 39 . Menepati janji . dan menunaikan zakat . Menyimpulkan kandungan / isisurat Al Baqarah ayat 177 1. para nabi serta kepada qado dan qodar) 4. sabar 5. ibnu sabil dan hamba sahaya ) 3. dan mereka itulah orang orang yang bertaqwa ". zakat . fakir miskin . Melakukan kebaikan yang sesungguhnya adalah deng mengaplikasikan keimanan dalam kehidupan sehari hari ( shalat . hari akhir . dan nabi nabi . orang orang miskin . dan memerdekakan hamba sahaya . anakanak yatim . Memiliki iman yang kuat dan benar ( kepada Allah . dan orang orang yang sabar dalam kesempitan .

‫كان اذا‬ َِ َ َ 2. lafal ‫ولتبذرتبذيرا‬ ً ْ ِ ْ َْ ّ ََُ َ c َ‫اْلبر‬ a. 5.. Yang merupakan contoh bacaan idghom syamsiyah adalah… . d.Artinya : Dan orang – orang yang kafir amal – amal mereka adalah laksana fatamorgana ditanah yang datar . tetapi bila didatanginya air itu dia tidak mendapatinya sesuatupun . َ ُْ َ ْ‫يجدهشي‬ 39 : ‫أً : / النور‬ ِ Artinya : Mereka itu orang – orang yang kufur terhadap ayat ayat Tuhan mereka dan ( kufur terhadap ) perjumpaan dengan Dia . dan Kami tidak mengadakan suatu penilaian bagi (amalan ) mereka pada hari kiamat . َ ‫كانوا اخوا‬ ‫َُْ ِ َْن‬ d. ‫المتقون‬ artinya adalah … . a. 3. 1. ِ b. dan janganlah kamu berbuat mubadzir b. Menjadi orang yang bersifat pemberi / pemurah Selalu menjalankan ibadah yang diperintahkan Allah Bersikap sabar dalam menghadapi musibah dan menepati janji Berperilaku jujur . ‫ال ق رب ٰىى‬ ْ ُْ َ ‫ْ الصلوة‬ َ َّ َ َ ُُّْ e. dan baik tutur katanya 11 Uji Kompetensi . maka hapuslah amalan – amalan mereka . Sempurnakanlah ayat ini ٰ ْ ُ َ َ َ ْ َّ َ ۤ ُ َ َ َ َۤ َ ْ ّ َ ْ ٰ ‫َ اول َِئكُ الذين كفروا ِبايت ربه ولِقائِ ه فحب ط ت‬ ‫ِم‬ ِ ِ ِ ِ ْ َ ْ َ ْ ُ َ ُْ ُ َ َ ْ ُ ‫اعما لهمفل نقيم لهم يوم‬ ِ َ ‫اْلقيا م ة‬ 105 : ‫ِ َ َ ِ وزنا / الكهف‬ b. yang disangka air oleh orang – orang dahaga . 4. ‫لربه كفورا‬ ً ْ ُ َ ِ َّ ِ b. Pilih salah satu jawaban yang benar ! 2. ‫كانوا ا ْوان‬ َ َ ‫َ َ ْ ِخ‬ e. ِ ‫الملئك‬ ‫ْ ََ ِ َة‬ 3. ‫كانوا نخن‬ ُْ َ َُْ c.. Q S Al Kahfi : 105 ِ ْ ِ َّ ‫ان المبذر ين . dan janganlah kamu menghambur – hamburkan ( hartamu ) secara boros .الشيطين‬ َ ْ ِ ّ َُ ْ ّ ِ a..

dibenarkan masyarakat 6. dibenarkan agama c. a. muzaki e. dan tidaklah berbuat boros itu saudaranya setan 4. ibnu sabil c. a. untuk menyabmung hdup d. sopan d. Tujuan memberikan bantuan kepada anak yatim adalah sebagai berikut. Musafir berhak mendapatkan bantuan kalau tujuannya … . Maksud mustahik dalam zakat adalah … . mendirikan shalat e. dan sekali – kali tidaklah kamu berlaku boros e. orang yang berpuasa d. agar dapat hidup b. orang yang dalam perjalanan e. Orang yang tidak berhak menerima zakat ialah… . kecuai…. untuk meneruskan pendidikan 10. ibnu sabil 5. menunaikan zakat 7. a. orang Islam b. a. a. orang yang berhak menerima zakat 8. amil d. karena masih kecil e. khalifah e. agar cepat kaya c. memberiksan harta yang dicintai kepada kerabatnya c. miskin 12 BAB III ASPEK AQIDAH ( KEIMANAN ) . iman kepada Allah b. Manusia pemboros adalah saudara … . a. qarun d. dibenarkan keluarga b. baik e. murtad 9. a. mukallaf b. mualaf c. Orang yang baru masuk islam disebut … . fir’aun e. fakir d. orang syirik c. mualaf b. dan janganlah kamu berburuk sangka kepada saudaramu d. Tanda – tanda orang berbuat baik kepada Allah adalah sebagaimana dibawah ini.c. kecuali… . setan c. jin b. menolong orang yang berlaku nifak d.

Sikap Iman Kepada Rasul Allah Dalam kehidupan sehari – hari kenyataannya . Menunjukkan perilaku yang mencerminkan beriman kepada Rasul – rasul Allah 7. Menngidentifikasi sifat . adanya ucapan dengan lesan 3 . meurut Al Jurjani iman itu ada lima macam 1 . Menjelaskan sikap beriman kepada Rasul – rasul Allah 4.Menurut istilah. dan mengamalkan dengan perbuatan. yang semua itu akan sangat . Menunjukan contoh – contoh perilaku beriman kepada Rasul – rasul Allah 4 .sifat mulia para Rasul Allah 6. Menjelaskan pengertian iman kepada Rasul – rasul Allah 2 . Iman mauquf ( yang dihentikan ) yaitu imannya orang pembuat bid 'ah 5 . Mengaplikasikan sifat – sifat para Rasul Allah dalam kehidupan sehari – hari Materi : Iman kepada Rasul – rasul Allah I . Iman maqbul ( yang diterima ) yaitu imannya orang orang mukmin 4 .Jadi kalau begitu iman yang sempurna itu harus memenui tiga ( 3 ) unsur : 1 . Mengidentifikasi contoh – contoh perilaku beriman kepada Rasul – rasul Allah 5.Menurut arti bahasa iman berarti percaya . adanya keyakinan dalam hati 2 . seperti kata Nabi : mengucap dengan lisan. ٌ ْ َ َ ِ َ ْ ِ ٌْ َِ ْ َ ُ َ ْ ِ ّ ْ ‫اْلء يمان مع رفىة بالقىَْلب وق ول‬ َ َ ٌ َ َ َ َ ْ ‫ِباللسان وع مل ِبال ركان‬ ِ ِ iman yaitu : mengetahui dengan hati ( dengan tidak mendatangkan keraguan ). Pengertian .BERIMAN KEPADA RASUL – RASUL ALLAH Standar Kompetensi : Meningkatkan keimanan kepada Rasul – rasul Allah. Kompetensi Dasar : 1 . Iman mathbu' (yang dicetak / ditetapkan ). Iman mardud ( yang ditolak ) yaitu imannya orang orang munafiq II . Mengidentifikasi tanda – tanada beriman kepada Rasul – rasul Allah 3. Menampilkan perilaku yang mencerminkan keimanan kepada Rasul – rasul Allah Indikator : 1.Macam – macam iman . yaitu imannya para Malaikat 2 . Menjelaskan pengertian iman kepada Rasul – rasul Allah 2. Menjelaskan tanda tanda beriman kepada Rasul – rasul Allah 3 . baik atau buruk . Iman ma' shum ( yang terjaga ) yaitu imannya para Nabi dan Rasul 3 . . adanya perbuatan yang dilakukan dengan anggota badan . menghadapi sesuatu yang baru datang itu pasti akan muncul sikap positif atau negatife .

dibelahnya laut.macam mukjizat yang diberikan Allah kepada Nabi dan Rasul adalah sebagai berikut : a.cara Allah menyampaikan wahyu kepada Nabi dan Rasul antara lain : a. Mukjizat Syahsiyah yaitu mukjizat yang timbul dari tubuh rasul itu sendiri . Dengan cara mimpi ( Nabi Ibrahim di perintah Allah menyembelih anaknya ) Macam . Dengan membisikkan wahyu di dalam jiwa . Semua rasul adalah utusan Allah 2 . Tongkat Nabi Musa dapat berubah menjadai ular ( Thaha : 69 ) . jadi Rasul Allah adalah utusan Allah . Melalui malaikat Jibril b. Di antara para nabi yang memperoleh mukjizat adalah : a. Semua rasul mempunyai persamaan tugas 1 . dan memancarnya cahaya dari tangan Nabi. penghinaan bahkan siksaan .berpengaruh dalam menerima atau menolaknya terhadap sesuatu yang baru datang tadi . suaranya keras seprti gemerincingnya lonceng ( paling berat ). b. seperti dibelahnya bulan menjadi dua . dan dipancarkannya air dari batu. c. Mukjizat Kauniyah yaitu mukjizat yang bersifat peristiwa alam . Karena begitu beratnya tugas para Rasul maka selain mendapat wahyu dari Allah juga diberi mukjizat . begitu juga dalam beriman kepada Rasul Allah .s mampu melemahkan besi yang keras dengan jari jarinya dibentuk b. Mukjizat Salbiah yaitu mukjizat yang membuat sesuatu tidak berdaya sama sekali. d. yaitu diutus untuk menyampaikan wahyu kepada umatnya. yaitu Al Qur’an. menyembuhkan penyakit kusta dan buta. dan ini merupakan tugas yang sangat berat. Nabi Daud a. sehingga tidak jarang paraa Rasul mendapat tantangan. Nabi Musa di gunung Tursina c. seperti memancarnya air dari celah celah jari . Allah berfirman di belakang tabir atau hijab : ( Nabi Muhammad waktu Isro’ Mi’roj . seperti Nabi Ibrahim yang menjadikan api tidak berdaya sama sekali sehingga ia tida terbakar d. Mukjizat Aqliyah yaitu Mukjizat yang rasional atau masuk akal. Cara . Semua Rasul adalah utusan Allah Rasul artinya : utusan . Selaku umat Islam kita harus mempunyai sikap atau pandangan yang positif terhadap Rasul Allah dan yakin bahwa : 1 .

mana yang di larang. oleskan lipstick kejujuran pada bibir anda . Menyatukan i’tiqad ( memurnikan tauhid ) bahwa Allah adalah dzat yang Maha Kuasa. 2.menghentikan matahari sesaat . kabar gembira dan dan peringatan 5. yaitu 124. terpercaya dll ) . Nabi Muhammad saw. Nabi Ibrahim tahan terhadap api yang membakar dirinya ( Al Anbiya : 21 ) f. mukjizatnya antara lain : . seperti yang tercantum dalam make up muslimah antra lain : a . a. . Nabi mendapat wahyu dari Allah untuk dirinya dan tidak berkewajiban menyampaikan kepadaumatnya. Memberi batasan.Yang termasuk Rasul 315 orang c. jujur. Bagi kita mengandung hikmah bahwa kita hanya wajib mengetahui nama – nama para Rasul yang di kisahkan dalam Al Qur’an yang berjumlah 25 orang 2 . yaitu : 1. Memberi bimbingan umatnya menuju jalan yang benar agar memperoleh kebahagiaan 4. yang termasuk Nabi 123.000 orang b . Memberikan pedoman kepada umatnya agar berhias diri dengan perbuatan perbuatan / sifat terpuji.perjalanan Isro’ dan Mi’roj.menjadikan makanan yang sedikit menjadi banyak Perbedaan Nabi dan Rasul 1.Al qur’an merupakan mukjizat yang terbesar ( Fushilat : 41 – 42 ) . niscaya akan semakin manis . Nabi Sulaiman a s dapat bercakap cakap dengan binatang dan jin.c. jadikanlah ghadhdhul bashar atau menundukkan pandangan sebagai hiasan mata b . menyembuhkan penyakit kusta dan dapat menghidupkan orang mati ( Al Maidah : 110) d.( berkata benar. Nabi belum tentu Rasul sedangkan Rasul pasti Nabi Jumlah Nabi dan Rasul 1 . 2.Menurut hadis riwayat Ahmad. Jumlah Nabi / Rasul itu pasti. Nabi Shaleh dapat mengeluarkan unta betina yang gemuk dari batu karang f . Islam tidak membedakan Rasul Allah Dalam pandangan islam. 3. Membawa kebenaran . Nabi Isa mampu membuat burang dari tanah . semua Rasul Allah itu mempunyai persamaan tugas. mana yang di perintah. Rasul mendapat wahyu dari Allah dan berkewajiban untuk menyampaikan kepada umatnya 3. Semua rasul mempunyai persamaan tugas . Jumlah nya banyak / tidak pasti ada yang diceritakan dalam Al Qur’an ada yang tidak b. menepati janji.Menurut Al Qur’an Surat Al – Mu’min : 78 : a.dapat membelah bulan menjadi dua . 685 1. e.

tanda beriman kepada rasul – rasul Allah.mati ( QS Ali ‘Imran : 144 ) . Al Maidah : 67 . 99 2 . Sifat Jaiz : yaitu sifat kebolehan bagi Rasul ( boleh melakukan boleh tidak melakukan ) sebagai mana manusia biasa . dan tidak akan mengurangai dan merusak martabatnya . Sifat wajib bagi Rasul ( sifat yang pasti adanya pada diri Rasul ) : . Mengajarkan kepada umatnya tentang beritra ghaib III. gunakan pemerah pipi anda . 7. Mempercayai bahwa diantara para nabi dan rasul terdapat adanya “ ulul azmi “ b. rawatlah rambut anda dengan jilbab islami yang menghilangkan ketombe pandangan laki . sebaik baik kalung adalah kalung kesucian 6. Asy Syu ‘ara : 106 .Fathonah ( pandai .Tablig ( menyampaikan ) : Surat Ali Imron ayat 104 . . Membenarkan ajaran .Kidzib ( bohong ) : Surat An Najm ayat 3 – 4 .khitman ( menyembunyilan ) : Surat Al An ‘am : 50 3 . hiasilah kedua tangan anda dengan gelang tawadlu’ dan dengan cincin ukhuwah h .Baladah ( bodoh . dan penyempurna agama samawi d. dengan kosmetik yang terbuat dari rasa malu yang dibuat pada salon iman d bedakilah wajah anda dengan air wudlu niscaya akan bercahaya diakherat e pakailah sabun istighfar yang menghilangkan semua dosa dan kesalahan f . Sifat mustahil bagi Rasul ( sifat yang tidak mungkin berada pada diri Rasul ) . bijaksana ) :Surat Ali ‘Imran : 83 .makan / minum .laki. Mempercayai bahwa para nabi dan rasul itu mempunyai sifat – sifat yang mulia dan mustahil memiliki akhlak yang tercela c. Sifat sifat Rasul itu ada 3 yaitu : 1 . a. g . Meneladani akhlak dan kepribadian nabi dan rasul e.Amanah ( dapat dipercaya ) : Surat An Nisa’ ayat 58 .ajaran yang dibawa oleh nabi dan rasul g. Maryam : 41 .Shidiq ( brnar / jujur ) : Surat Al Baqoroh :147 . Mengamalkan ajaran . 11 . Mempercayai bahwa nabi dan rasul adalah orang yang dipilih Allah untuk menyampaikan wahyu f. berdagang ( QS Al Furqan : 20 ) .ajaran yang dibawa oleh nabi dan rasul .107 .berumah tangga ( QS Ar Ra’du : 38 ) IV . cerdik . Tanda. dungu ) : Surat Al A’raf : 199 . Memberikan penjelasan tentang apa – apa yang dapat membawa kepada keridhoan Allah / kemurkaannya.Khianat ( tidak dapat dipercaya ) : Surat Ali Imron ayat 161 .c . Mempercayai bahwa Nabi Muhammad adalah penutup seluruh nabi dan rasul.

Karena ajaran yang dibawa oleh rasul itu : Artinya : agama yang benar agar Dia memenangkannya diatas segala agama – agama meskipun orang orang musyrik benci . Ali Imron 79 . dapat memperoleh tauladan dalam hidup ini 5. karena mengetahui bahwa rasul itu benar – benar utusan Allah 4. Mempercayai bahwa setiap nabi rasul mempunyai sifat wajib. dan rasul sebagai teladan hidup (QS Al Ahzab : 21 . maka akan selamat hidup didunia dan akherat َ ْ َ ٌ َ َ ٌَ ْ ْ ُ َ ْ ‫َ ْ َ َ ُم‬ َ‫َلقد كان َلك ْ في رسول اللهُاسوةحسَنة لم ن كن‬ ِ ِ ِ ٰ ْ َ ْ ِْ َ َ ُ َْ َ‫يرجواالله واليومالخ ر‬ َ ِ َ َ ََ َ َ ً ‫وذكراللهكثي‬ 21 : ‫ِ ْرا / الحزاب‬ .h. bertambahnya iman kepada Allah . At Taubat : 128 . 80 ) ُ ْ ُ َ ْ ُ َ َ َ ْ َ ْۤ َّ َ ُ ْ َ ٰ ‫ْهوالذي ارسل َرسوله ِبالهدى ودين‬ َ ُ َ ُْ ِ ّ َ َ َِ ِ َ َ ۙ ّ ُ ْ ّ ‫الح ق لِيظهرهع لى الدين كله ولوكره‬ ِ ِ ِ ِ ْ ُ ْ ُْ َ 9 : ‫المشركون / الصف‬ ِ Dia-lah yang mengutus Rasul –Nya dengan membawa petunjuk dan a. dengan melaksanaakan apa yang diajarkan rasul . menuntun manusia menuju derajad yang tinggi 3. Fungsi Iman kepada Rasul Allah. c. mustahil dan jaiz V . b. maka fungsi iman kepada Rasul Allah adalah : 1. pasti benarnya ( QS Ash Shof :9 ) Artinya : Sesungguhnya telah ada pada ( diri ) Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu ( yaitu ) bagi orang yang mengharap ( rahmat ) Allah dan ( kedatangan )hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah . supaya manusia itu dapat meyakini dan mengamalkan secara benar ajaran yang dibawa oleh Rasul 2.

pembawa berita b. terpelihara 2. Mendakwahkan ajaran agam Islam semampunya Uji Kompetensi Pilihlah salah satu jawaban yang benar! 1. a.VI . a. terpelihara e. melalui Malaikat Jibril yang menyerupai laki – laki b. kalamullah d. Gelar Ulul Azmi diberikan kepada para rasul yang mempunyai… . 2. Dalam melakukan suatu pekerjaan dilakukan dengan sungguh sungguh dan profesional . cobaan yang berat diterima b. Secara bahasa. Perilaku yang mencerminkan sikap beriman kepada Rasul Allah dalam kehidupan sehari –hari 1. Memegang teguh kejujuran ( ucapan . wahyu 4. mukjizat e. maksum b. e . melalui malaikat jibril dalam bentuk aslinya c. Cara turunnya wahyu yang paling berat dirasakan Nabi Muhammad saw. taufik e. adalah … . syafa’at c. utusan c. Rasul – rasul Allah adalah orang yang terjaga dan terpelihara dari segala sifat kesalahan. rasul berarti … . a. kitab yang diturunkan kepadanya . karamah c. umur hingga beratus tahun c. maka semuanya akan berhasil dengan baik karena Allah akan memberi kemudahan. a. 5. Berperilaku dapat dipercaya dan bijaksana 7. mukjizat yang besar dan tidak terkalahkan d. mukjizat 3. perbuatan ) 6. Firman Allah yang diturunkan dan disampaikan kepada nabi atau rasul disebut … . Mengamalkan ibadah dan muamalah sesuai dengan syareat islam dan menjauhi syirik 3. selama hamba itu selalu dekat pada Nya . Allah berfirman dan balik hijab atau tabir d. didahului suara gemerincing lonceng . pilihan d. Hal itu disebut dengan … . a. hidayah d. melalui mimpi yang benar 5. irhas b. Mempunyai ethos kerja tinggi ( tidak bermalas –malas ) 4. Untuk mencapai tujuan kemuliaan sifat nabi dan rasul sebagai rujukan atau landasan dalam pengamalan iman kepada Allah dalam segala aspek.

c.” a. e. nabi dan rasul serta wali Allah c. e. Nabi Adam as. Nabi Idris as. a. “ Kami tidak mengutus rasul – rasul sebelum kamu ( Muhammad ). 9. Nabi yang termasuk Ulul Azmi berikut ini adalah… . 350 orang e. keteguhan hati dan kesabaran yang tinggi 6. 15 orang b. 124. Idris as. malainkan … yang Kami beri wah yu kepada mereka. beberapa orang laki – laki e. a. a.e. Menurut suatu hadis. 25 orang c. 125 orang d. dari kaummu juga b. Nabi Ibrahim as b. Nabi Isa as. jumlah nabi sebanayk… . Adam as b. untuk kamu bertanya . untuk kamu ikuti c. rasul e. dari jenis kamu d. Hud as. a.000 orang 7. wali 8. Suliman as 10. d. nabi d. d. Rasul yang menerima wahyi melalui mimpi yang benar adalah… . nabi dan rasul atas ijin Allah SWT b. Nabi Musa as c. Ibrahim as. Yang dimaksud mukjizat adalah kejadian luar biasa yang diterima seorang… .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful