KOP SURAT LEMBAGA YAYASAN - LSM

VISI DAN MISI LEMBAGA
Visi "Terwujudnya Keswadayaan Yayasan dalam memberikan layanan Pendidikan untuk semua dalam upaya menjawab persoalan yang ada ditengah-tengah kehidupan Masyarakat" Misi Lembaga 1. Membantu lembaga pendidikan dengan melibatkan masyarakat mendukung program pemerintah. 2. Melaksanakan program pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 3. Melaksanakan pengembangan, pengkajian dan penelitian terhadap persoalan persoalan, baik pendidikan, kesejahteraan sosial, budaya, ketenagakerjaan, dan kearusutamaan gender serta penegakkan HAM. dalam

KEGIATAN /PROGRMA KERJA
1. Mendirikan atau Mengelola lembaga Pendidikan Formal dari sampai Perguruan Tinggi. 2. Menyelenggarakan atau mengelola program pada pendidikan norformal, diantaranya PKH, PAUD, Pendidikan Kepemudaan, Pendidikan Pemberdayaan Perempuan, Pendidiian Keaksaraan, pendidikan Kesetaraan, Pendidikan Keterampilan dan Pelatihan Kerja, TBM, KBU, KUPP, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik. 3. Mendirikan satuan pendidikan nonformal, diantaranaya Lembaga Kursus, Lembaga Pelatihan, Kelompok Belajar, PKBM, Majelis ta'lim, serta satuan pendidikan yang sejenis. 4. Sebagai lembaga Konsultan Pendidikan Untuk Semua, melaksanakan penelitian, pengembangan serta pengkajian. 5. Mendirikan dan atau mengelola Rumah Sakit, Poliklinik dan Laboratorium. 6. Mendirikan dan mengelola Panti Asuhan, Panti Jompo dan Panti Werdha. tingkat Dasar

7. Mendirikan

bantuan

korban

bencana

alam,

memberikan

bantuan

dan

pendampingan kepada anak jalanan, fakir miskin, tuna wisma, gelandangan dan

1

baik dibidang IPTEK.KOP SURAT LEMBAGA YAYASAN . Memberikan pendampingan kepada masyarakat dalam penegakan HAM. politik dan lingkungan. 2 . sosial.LSM pengemis (gepeng). pencegahan trafiking. 8. serta berupaya mengakomodir aspirasi yan berkembang di masayarakat. ekonomi.

LSM STRUKTUR LEMBAGA 3 .KOP SURAT LEMBAGA YAYASAN .

LSM RINCIAN TUGAS TUGAS DAN WEWENANG PEMBINA 1. 3. d. 3. Pengesahan laporan tahunan.KOP SURAT LEMBAGA YAYASAN . TUGAS DAN WEWENANG PENGURUS 1. keputusan mengenai perubahan Anggaran Dasar. 2. f. g. Pengangkatan dan pemberhentian anggota Pengurus dan anggota Pengawas. Kewenangan pembina meliputi : a. Penetapan keputusan mengenai penggabungan atau pembubaran Yayasan. maka segala tugas dan wewenagn yang diberikan kepada Ketua Pembina atau anggota Pembina berlaku pula baginya. 4. Mengetahui segala tindakan yang dijalankan oleh Pengurus dan memberi peringatan kepada pengurus. 2. Ketua Pengawas dan satu anggota Pengawas berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengawas. Dalam hal hanya ada seorang anggota Pembina. c. 2. Pengawas wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas Pengawas untuk kepentingan Yayasan. Pembina berwenang bertindak untuk dan atas nama pembina. TUGAS DAN WEWENANG PENGAWAS 1. Penetapan kebijakan umum Yayasan berdasarkan Anggaran Dasar Yayasan. b. Pengesahan Program Kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan. Penunjukan likuidator dalam hal Yayasan dibubarkan. Pengurus wajib menyusun program kerja dan rancangan anggaran 4 . pembukuan dan memasuki bangunan halaman atau tempat yang dipergunakan Yayasan. e. Pengurus bertanggungjawab penuh atas kepengurusan Yayasan untuk kepentingan Yayasan. Pengawas berwenang memeriksa dokumen.

LSM tahunan Yayasan untuk disahkan pembina. Pengurus tidak berwenang mewakili Yayasan dalam hal mengikat Yayasan sebagai penjamin utang. membebani Kekayaan Yayasan demi kepentingan lain.KOP SURAT LEMBAGA YAYASAN . 5 . 3. 4. Pengurus berhak mewakili Yayasan di dalam dan diluar pengadilan tentang segala hal dan kejadian dengan persetujuan dari Pembina.

Membuka Diklat (menjahit. Kelompok Usaha Pemuda Produktif (KUPP) 12. 4. TPA) Program Kejar Paket A Setara SD Program Lanjutan kejar Paket B Kelas II Setara SMP Program Kejar Paket C Setara SMA Melaksanakan Pendidikan Kecakapan Hidup PNF (Life Skills) Membentuk Kelompok Belajar Usaha (KBU) 3.KOP SURAT LEMBAGA YAYASAN . Bahasa Asing. Tata Boga. 9. Melaksanakan Program Kursus wirausaha Orientasi Perkotaan (KWK) 11. Pemberdayaan Perempuan/Pengarustamaan Gender 13. TRP. TKR. 2. dll) Melaksanakan Program Kursus Program Wirausaha Orientasi Pedesaan (KWD) 10. Kursus Para Profesi (KPP) 6 . Membuka Program KF Melengkapi Sarana dan Prasarana PAUD (Play Group. 6. 7.LSM RENCANA PROGRAM Program Yang Akan dilaksanakan (1 –3 Tahun) 1. 8. 5. Melengkapi Sarana dan Prasarana Taman Bacaan Masyarakat (TBM) Iqra 14.