Oleh : M.

Subhi Asshalih PAI-A/IV/PAGI

‫عيْ أَبِي عورو، وقِيل : أَبِي عورةَ سفيَاى بي‬ ‫َ‬ ‫َْ‬ ‫َْ َ ُْ ُ ْ ِ‬ ‫َ ْ َ‬ ‫َْ‬ ‫عبد هللاِ الثَّقَفِي رضي هللاُ عنوُ قَال : ق ُْلتُ : يَا‬ ‫َِْ‬ ‫َ‬ ‫َ ِ َ‬ ‫ْ ُ َْ‬ ‫رسول هللاِ قُل لِي فِي اإلسالَم قَوالً الَ أَسأَل عنوُ‬ ‫ِْ ْ ِ ْ‬ ‫ْ‬ ‫َ ُْ َ‬ ‫ْ َْ‬ ‫أَحداً غيرك . قَال : قُل آهنتُ بِاهللِ ثُن استَقِن‬ ‫َ ََْ َ‬ ‫َّ ْ ْ‬ ‫َ‬ ‫[رواه هسلن[‬

‫ْل‬ ْ َ ‫أَسأ‬ ‫َْم‬ ْ ِ‫استق‬ ْ

(saya) bertanya Istiqomah-lah, berpegang teguhlah

Hadits diatas ditakhrij oleh

• •

Imam Muslim, Imam Ahmad,

•
• •

at-Turmuzi,
Ibnu Majah dan an-Nasai.

• Istiqamah amat terkait dengan tauhid dan keimanan yang benar terhadap Rabb. • Jalan menuju istiqamah amat sulit dan tidak mungkin dapat beristiqamah dengan sebenar-benarnya, karenanya perlu dibarengi dengan istighfar sebagai bentuk taubat dan upaya kembali ke jalan istiqamah. • Obyek utama dari anggota badan setelah hati yang perlu dijaga agar dapat beristiqamah adalah lisan.

HIKMAH DLM HADITS
Iman kepada Allah ta’ala harus mendahului ketaatan. Amal shalih dapat menjaga keimanan Iman dan amal saleh keduanya harus dilaksanakan. Istiqomah merupakan derajat yang tinggi. Keinginan yang kuat dari para shahabat dalam menjaga agamanya dan merawat keimanannya. Perintah untuk istiqomah dalam tauhid dan ikhlas beribadah hanya kepada Allah semata hingga mati.

 Nama lengkap beliau ialah Imam Abdul Husain bin al-Hajjaj bin Muslim bin Kausyaz al-Qusyairi an-Naisaburi. Dia dilahirkan di Naisabur tahun 206 H. Sebagaimana dikatakan oleh al-Hakim Abu Abdullah dalam kitabnya "Ulama'ul Amsar. Imam Muslim adalah penulis kitab syahih dan kitab ilmu hadits. Dia adalah ulama terkemuka yang namanya tetap dikenal sampai kini.  Setelah mengarungi kehidupan yang penuh berkah, Muslim wafat pada hari Ahad sore, dan di makamkan di kampong Nasr Abad daerah Naisabur pada hari Senin, 25 Rajab 261 H. dalam usia 55 tahun. Selama hidupnya, Muslim menulis beberapa kitab yang sangat bermanfaat.

DAFTAR PUSTAKA
o Bahreisy Salim. 1986. Riadhush Shalihin 1. Bandung. PT. Al-Ma’arif o Hamidi Zainudin. 1969. Shohih Bukhari. Jakarta. Wijaya