MARYAM BINTI NORAZAN  NOTA RINGKAS PSK BAB 1,2 RASIONAL, MATLAMAT DAN OBJEKTIF PSK PENGERTIAN SIVIK: Hubungan

individu dengan masyarakat di sekelilingnya. ( Kementerian Pelajaran Malaysia) Ilmu tatarakyat , hak, perasaan tanggungjawab seseorang terhadap masyarakatnya. (Kamus Dewan Edisi Empat) PENGERTIAN KEWARGANEGARAAN: Perihal warganegara (rakyat sesebuah negara yang terdiri daripada orang asli yang telah diterima menjadi rakyat mengikut undang-undang) (Kamus Dewan Edisi Empat) TAKRIFAN DEFINISI: Merujuk kepada bagaimana hubungan individu dengan masyarakat di sekelilingnya dan negaranya. KONSEP PENTING PSK: • Kemahiran Sosial • Memahami masyarakat • Sosialisasi politik • Sejarah negara • Sistem kerajaan dan perundangan TUJUAN AM: • Warganegara bertanggungjawab • Mengamalkan dan menghayati amalan sivik • Memberi sumbangan dalam amalan demokrasi negara • Memahami peranan dan tanggungjawabnya OBJEKTIF PENGETAHUAN: • Mengenal pasti tingkah laku yang boleh menyumbang terhadap pembangunan watak yang mulia.

• •

Menerangkan peranan dan tanggungjawab ke arah pembinaan keluarga yang bahagia. Menjelaskan kepentingan hidup bersama secara harmoni. Memahami pelbagai agama, tradisi dan budaya masyarakat Malaysia. Menerangkan sistem kerajaan Malaysia dan sumbangan pemimpi negara. Mengenal pasti cabaran dan ancaman dalam masyarakat.

OBJEKTIF KEMAHIRAN: Menguruskan diri dengan baik dan bertanggungjawab. • Mengamalkan kesederhanaan dalam tingkah laku. • Berinteraksi secara sopan dengan anggota keluarga, rakan dan masyarakat. • Menangani konflik diri, keluarga dan rakan. • Belajar hidup bersama untuk kesejahteraan diri dan masyarakat. • Menyertai aktiviti masyarakat untuk kebaikan bersama. • Membuat keputusan yang bijak dengan mengambil kira kepentingan diri dan orang lain. OBJEKTIF NILAI: Mempunyai keyakinan terhadap kebolehan diri. • Menghargai sumbangan ibu bapa dan anggota keluarga. • Menghormati kaum dan budaya lain. • Menyayangi alam sekitar. • Menunjukkan semangat kekitaan. • Menghormati pemimpin dan menghargai jasa mereka. • Menunjukkan perasaan bangga dan cinta akan negara.

BAB 2 PERSPEKTIF DIRI DAN DUNIA LUAR, KONSEP GOOD CITIZEN KONSEP GOOD CITIZEN Sebuah masyarakat yang hidup dalam keadaan damai, sejahtera, tenteram, selamat dan mempunyai apresiasi yang besar terhadap adanya perbezaan masa, budaya, gender dan falsafah politik. Juga bermaksud sebagai masyarakat madani atau civil society di mana merupakan satu sistem sosial yang subur yang diasaskan kepada prinsip moral yang menjamin keseimbangan antara kebebasan individu dengan kestabilan masyarakat CIRI2 GOOD CITIZEN: 1) Taat setia kpd Negara 2) Sanggup bekorban utk Negara 3) Memberi sumbangan kpd Negara 4) Cinta akn Negara 5) Bersedia berkhidmat utk Negara BERBEZA MENGIKUT MASA:
Sebelum masihi ----Selepas masihi--- Abad 21

PERSAMAAN CIRI2 GOOD CITIZEN SEBELUM MASIHI VS ABAD 21

PERBEZAAN:

Mengikut definisi kamus dewan: masa merujuk kepada jangka masa tertentu Konsep good citizen berubah mengikut peredaran masa berlalu. Hal ini dapat dilihat pada rangka rajah sebelum masihi, selepas masihi sehinggalah saat hari ini iaitu abad ke 21. Ciri-ciri bagi seorang good citizen telah berubah sepanjang tempoh masa ini.

BERBEZA BUDAYA:  Budaya pelbagai tidak menghalang pembangunan masyarakat yang harmoni.  Menekankan konsep, menghormati budaya dalam sesuatu masyarakat, memahami, dan menerima budaya lain.  Ada budaya mengatakan sesuatu tingkah laku seperti memakai kasut dalam rumah adalah tidak salah dan ada yang mengatakan ia salah, oleh itu memahami perspektif budaya masing-masing adalah penting. BERBEZA GENDER:  Perbezaan gender sebenarnya sangat membantu dalam pembinaan masyarakat yang mantap.

bertukar pendapat dan saling memerlukan membawa pada pembinaan masyarakat yang aman dan makmur tanpa sebarang penindasan.  Perbezaan gender akan membawa pada perbezaan pemikiran antara satu gender dengan gender yang satunya.  PSK membentuk minda dan pemikiran masyarakat. 3. Politik adalah perkara yang diarahkan untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan di masyarakat. dengan menggunakan pendekatan penyertaan murid secara aktif dan interaktif dalam PSK. Antaranya. INDIVIDU DAN MASYARAKAT YG SENTIASA BERINTERAKSI: Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan (PSK):  Galakkan murid menyertai secara aktif dan interaktif dalam proses pembelajaran  Memberi peluang kepada murid berinteraksi dan melibatkan diri dalam proses memperolehi pengetahuan. bangsa dan budaya di samping melahirkan insan yang berakhlak mulia dan bersifat patriotisme . Politik adalah usaha yang ditempuh warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama (teori klasik Aristotle) 2. kebudayaan serta etnik-etnik masyarakat Malaysia yang mempunyai kepelbagaian. kemahiran serta nilai sivik dan kewarganegaraan. BERBEZA POLITIK: 1. melahirkan anggota masyarakat yang bersatu padu dan patriotik akan lebih memahami dari segi tradisi.Dalam kata lain. Politik adalah hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan dan negara. keagamaan. Menghormati antara satu sama lain.  PSK memupuk nilai hidup tolong-menolong semasa mengatasi cabaran dan dugaan yang berlaku dan mengambil tindakan yang wajar. POLITIK ISLAM: • Beriman kepada Tuhan • Menjalani kehidupan berasaskan ajaran Al-Quran dan al-Sunnah • Pemilihan ketua : kaedah musyawarah • Kewajiban Manusia – Khalifah ( wakil Tuhan untuk menjaga alam) POLITIK BARAT: • Mementingkan pembangunan lahiriah berbanding dengan rohani • Pemilihan ketua: Demokrasi/ Autokrasi • Kewajiban Manusia – insan yang serata dengan tugas dan tanggungjawab masing-masing.  Berperanan dalam menjalinkan rangkaian kemasyarakatan yang erat dan memainkan tanggungjawab sebagai rakyat  Mewujudkan masyarakat yang demokrasi persamaan taraf tanpa mengira agama.

adil.       Menyertai aktiviti masyarakat untuk kebaikan bersama. saksama. antaranya ialah mencapai konsep kendiri iaitu menghuraikan tentang perkembangan diri ke arah kecemerlangan yang meliputi aspek : Identiti dan wawasan diri. tradisi dan budaya masyarakat Malaysia untuk mewujudkan masyarakat yang bersatu padu.  Menjelaskan usaha kerajaan untuk melahirkan masyarakat . pemilihan kerjaya sepanjang hayat. penting bukan sahaja kerana fungsi kebajikan dan sosialisasinya iaitu di mana kanak –kanak dididik untuk menjadi insan yang berjaya dan mengenali budaya serta alam sekeliling. berinteraksi dengan orang lain secara hormat dan sopan berkongsi dengan rakanrakantentang ciri-ciri perwatakan terpuji. sifat. menghormati hak orang lain. KAWALAN SOSIAL:  Belajar hidup bersama untuk kesejahteraan diri dan masyarakat.MAKSUD DIRI DAN ORANG LAIN:  Individu mempunyai peranan dalam memartabatkan Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan.  Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan yan dilaksanakan di dalam negara. keluarga dan masyarakat KONSTRUK SOSIAL:  Negara mempunyai suatu bentuk khusus dari komponen dasar yang di dalamnya suatu sistem yang integrasi. Mendisiplinkan diri dalam mencapai wawasan diri dan negara.sifat peribadi mulia. kebolehan membuat keputusan.  Sekolah merupakan agen perubahan yang meliputi Komponen nilai sivik yang terdiri daripada nilai murni yang perlu untuk melahirkan insan yang berakhlak mulia dan warganegara yang bertanggungjawab. Menangani konflik diri. AGEN PERUBAHAN:  PSK merujuk bagaimana sesuatu institusi menjadi agen perubahan dalam menbentuk individu yang mempunyai identiti diri yang cemerlang. Berinteraksi dengan anggota masyarakat pelbagai kaum untuk mewujudkanperpaduan negara. merangkumi toleransi.  Selain itu. Membuat keputusan yang bijak dengan mengambil kira kepentingan diri dan orang. Menjalankan tanggungjawab sebagai anggota keluarga untuk melahirkan keluargayang bahagia. INDIVIDU DAN NEGARA:  Memahami pelbagai agama. patriotisme dan integriti. mencapai kecemerlangan diri dengan mengamalkan budaya ilmu untuk kemajuan diri.

 yang progresif dinamik dan patriotik. Menghuraikan peranan dan tanggungjawab warganegara terhadap pembangunan negara BAB 3 DOMAIN PSK 1) 2) 3) 4) Sivil Politik Sosio-ekonomi Budaya .

Terdapat dua corak pemerintahan negara demokrasi :  Raja berpelembagaan  Sistem republik  Republik adalah sebuah bentuk kerajaan. berkaitan dengan rakyat sebagai orang perseorangan. Nilai-nilai murni merupakan asas kepada pembentukan kehidupan bermasyarakat. – Di bawah Perlembagaan Persekutuan. di samping lain-lain sistem kepercayaan yang diamalkan oleh berbagai kumpulan etnik yang terdapat di negara ini. Perkataan "republik" berasal dari frasa Latin res publica. mengekalkan atau menukarkan kerajaan yang sedia ada melalui pilihan raya.  Rakyat bebas memilih perwakilan. Islam adalah agama rasmi di Malaysia.1-Sivil: Konsep sivil:  Sivil sebagai sesuatu perkara yang berkaitan dengan orang awam atau orang biasa. dan di mana ketua negara bukan seorang raja. khususnya agama Islam. Buddha. sementara agama-agama lain . yang boleh diterjemahkan sebagai "urusan awam".  Nilai murni ini bersifat sejagat iaitu dapat diterima oleh segenap lapisan masyarakat selaras dengan budaya setiap kaum.  Agama – Malaysia terdiri dari penduduknya yang berbagai keturunan dan menganuti berbagai agama. (Kamus Dewan edisi Empat) Konsep Demokratik:  Demokrasi lahir daripada perjuangan berasaskan pemilihan rakyat. di mana beberapa orang atau bahagian masyarakat mempertahankan kawalan tertinggi kerajaan. Demokrasi Berparlimen bermaksud: Rakyat melibatkan diri dalam sistem pemerintahan negara. Ini bermaksud Raja adalah hanya ketua simbolik di dalam rangkai eksekutif dan kuasanya adalah terhad oleh perlembagaan negara.Mereka berhak menyokong.  Malaysia telah mengamalkan sistem pemerintahan Demokrasi Berparlimen dan Raja Berperlembagaan sejak (1957). Nilai Asas Masyarakat:  Nilai adalah sesuatu tanggapan yang menentukan perkara baik dan buruk.  Raja berperlembagaan adalah sejenis kerajaan yang ditubuhkan di bawah sistem berperlembagaan yang mengiktiraf Raja sebagai ketua negara.  Rakyat berpeluang membentuk kerajaan. atau politik tiga serangkai.  Raja-Raja Melayu menjadi lambing taat setia rakyat.  Raja berperlembagaan yang moden biasanya menggunakan konsep trias politica. Apabila seorang Raja mempunyai kuasa pemerintahan yang penuh ia dipanggil monarki mutlak atau absolute monarchy. Tao dan Nasrani (Kristian). Hindu.

 ICCPR mengiktiraf hak kebebasan bersuara sebagai "hak mendapatkan pendapat tanpa gangguan.  Bahasa Rasmi – Bahasa rasmi yang digunakan di negara ini ialah Bahasa Malaysia (Bahasa Melayu) namun. KONSEP DEMOKRASI DAN MASYARAKAT:  Konsep: Kebebasan bersuara adalah kebebasan untuk bersuara tanpa batas atau penapisan. pencetakan.  Perkara 9 Piagam Afrika mengenai Hak Asasi Manusia dan Rakyat. – Setiap kali perayaan.  Festival Dan Perayaan – Masyarakat majmuk menjadikan kebudayaan negara ini lebih berwarna. turut serta memeriahkan suasana dengan kunjung. hak menyebarkan maklumat dan idea.  Sistem perundangan dan masyarakat secara keseluruhannya mengiktiraf . tetapi jenis medium penyataan.  Pengehadan kebebasan bersuara: Kebebasan bersuara bukan hak mutlak.  Perkara 13 Konvensyen Amerika mengenai Hak Asasi Manusia. – Bahasa Inggeris merupakan bahasa kedua dan digunakan dengan meluasnya di bidang-bidang perdagangan dan perindustrian.bahasa berbagai kaum dan suku kaum yang lain adalah bebas digunakan seperti bahasa Cina dan Tamil. bahasa.boleh diamalkan dengan aman dan bebas. Kesemua manusia akan mempunyai hak untuk menyatakan pendapat“. atau melalui Internetdan bentuk kesenian. Diiktiraf dalam undang-undang hak asasi manusia dalam Perjanjian Antarabangsa mengenai Hakhak Sivil dan Politikal (ICCPR). Perlindungan kebebasan bersuara sebagai hak tidak termasuk hanya kandungan. hak mendapatkan maklumat dan idea.termasuk pertuturan.  Hak mendapatkan kebebasan bersuara dan penyataan pendapat:Perkara 19 Perjanjian Antarabangsa mengenai Hak Sivil dan Politikal.  Tiga Bentuk Kebebasan Bersuara ialah hak mencari maklumat dan idea. perantauan dan negara termasuk sebarang medium.mengunjungi antara satu sama lain.  Hak kebebasan bersuara diiktiraf sebagai hak asasi manusia di dalam Perkara 19 Perisytiharan Hak Asasi Manusia Sejagat.warni. Penduduknya yang berbilang kaum menyambut pelbagai perayaan sepanjang tahun. penulisan.  Perkara 10 Konvensyen Eropah mengenai Hak Asasi Manusia.  Piawaian antarabangsa. semua rakyat tanpa mengira keturunan..

M) adalah orang yang terawal yang menggunakan istilah politik dalam buku mereka iaitu Politea dan Politica. politik berasal daripada perkataan polish yang bermaksud bandar.Untuk memastikan perjalanan bagi setiap pilihan raya umumberjalan dengan lancar. telah mencapai umur 21 tahun.pilihanraya di Amerika Syarikat 1856. maka warganegara tersebut layak untuk mengundi dalam sesuatu pilihanraya bagi Dewan Rakyat atau Dewan Negeri di kawasan yang telah didaftarkan. Perlembagaan telah menetapkan bahawa Pilihan RayaUmum akan diadakan setiap 5 tahun. cara-cara memperoleh kuasa dalam semua organisasi manusia yang formal dan tidak formal dalam sesebuah masyarakat kampung. Pada penghujung tempoh lima tahun ini. Sebagai contoh. Pengehadan pada kebebasan bersuara mungkin berasal daripada "prinsip padah" atau "prinsip menyinggung (perasaan)"  POLITIK  Konsep: Dari segi bahasa.  Menurut Ahmad Atory Hussain (1998:1) dalam bukunya berjudulDari Berantakan Menuju Pembangunan Politik Melayu 1990 ± 2000.M) dan Aristotle (384-322 S. negara atau antarabangsa. hendaklah bermastautin dalam dalam suatu bahagian pilihanraya tersebut. Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia (SPR) telah ditubuhkan. politik ialah berhubung dengan pemerintahan. Memberikan hak kepada rakyat untuk memilih pemimpin yang difikirkanmampu menjaga hak dan masa depan mereka. Pilihanraya Umum bagi memilih wakil-wakil untuk Dewan Rakyat hendaklah diadakan. .. dunia ini adalah wilayah mereka sahaja. Bagi orang Athens. dan Parlimen dipanggil bermesyuarat pada suatu tarikh yang tidak lewat daripada 120 hari dari tarikh pembubarannya. terutama apabila hak ini berkonflik dengan nilai atau hak lain.pengehadan pada kebebasan bersuara. mendaftar untuk menjadi pengundi di sesuatu kawasan tersebut.  Plato (427-347 S. Parlimen dengan sendirinya dibubarkan dan dalam masa 60 hari dari tarikh pembubaran Parlimen. HAK UNTUK MENGUNDI:  Seperti yang termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan setiap warganegara Malaysia     berkelayakan untuk mengundi jika :i. dan iii. negeri. Jika syarat ini dapat dipenuhi. ii. menurut orang Athen.  Menggunakan kebebasan bersuara selalu dalam konteks nilai yang bercanggah.

dan sebagainya.agama dan bangsa. setiap rakyat mempunyai hak yang sama rata walaupun mereka berlainan jantina. Setiap golongan masyarakat perlukan organisasi untuk menggerakkan komuniti mereka. khalifah.menjadi asas kepada pembentukkan Madinah yang terdiri daripada pelbagai suku dan agama. tentera.  Barisan kerajaan ini diketuai oleh Dato’ Sri Najib bin Tun Abdul Razak daripada UMNO manakala barisan pembangkang pula diketuai oleh Dato' Seri Anwar Ibrahim daripada PKR.Sosioekonomi merupakan kajian hubungan di antara aktiviti ekonomi dan kehidupan sosial. dapatlah disimpulkan bahawa kewujudan parti politik di Malaysia bertujuan untuk membela nasib kaum masingmasing agar hak mereka tidak ditindas oleh kaum majoriti.  Di Malaysia.  Parti pemerintah merupakan Barisan Nasional yang terdiri daripada parti-parti komponen yang mewakili kaum-kaum di Malaysia.  Bagi partipembangkang pula. Maka. ia telah menubuhkan satu pakatan iaitu PakatanRakyat yang terdiri daripada PAS. PKR dan DAP. . sultan.  Dalam sejarah Islam. Sebagai contoh UMNO diwujudkan bagi membela nasib kaum Melayu sekaligus mewakili kaum Melayu. 1) HAK UTK KESELAMATAN SOSIAL: Sistem keselamatan negara : polis. Antara parti utamanya ialah UMNO. MIC pula bagi orang India dan begitu juga parti MCA untuk membela kaum Cina dinegara ini.  Piagam Madinah . SOSIOEKONOMI: 1) Hak untuk keselamatan sosial 2) Hak untuk bekerja 3) Hubungan individu dengan alam pekerjaan dan kepenggunaan KONSEP: . maharaja dan sebagainya. melibatkan unsur-unsur atau faktor-faktor kemasyarakatan dan ekonomi (Kamus Dewan edisi keempat). lahirlah gelaran seperti raja. Seorang ketua dilantik bagi menjadi pemimpin mereka.   .  Parti-parti politik ini wujud melalui semangat untuk membela kaum masing-masing. perkembangan politik ini mula berkembangsejak penghijrahan Nabi Muhammad ke Madinah. 30 parti ini merangkumi parti pembangkang dan parti yang memerintah. Hal ini dapat membantu kepada kestabilan politiksesebuah negara jika terdapat pegangan dan asas yang baik. Penggubalan undang-undang bagi setiap kes jenayah. terdapat 30 parti politik yang telah mendaftar dengan SPR. Menurut piagam ini. Oleh itu.Sosioekonomi ialah perkaraperkara yang berkaitan dengan.PENGLIBATAN DALAM POLITIK  Politik merupakan satu kegiatan manusia yang telah lama diwujudkan. MIC dan MCA.

Setiap pekerja berhak mendapat cuti tahunan. 1966. 1967. Sungguhpun begitu. • Wanita dan lelaki diberi hak sama rata dalam memilih pekerjaan serta peluang yang sama untuk menjawat sebarang jawatan mengikut kelayakan yang telah ditetapkan. 1955 (Pindaan 1989) • Akta Kesatuan Sekerja. • lebih dari 8 jam sehari. ia berubah mengikut jangka masa perkhidmatan seseorang pekerja itu berkhidmat dengan majikannya : • Mengikut seksyen 60(E). tempoh rehat sementara ialah tidak kurang dari 45 minit). Akta Keselamatan Sosial Pekerja. Pekerja tidak dibenarkan bekerja: • lebih dari 5 jam berterusan tanpa rehat tidak kurang dari 30 minit. jangka masa cuti tahunan tidaklah tetap. Ini tidak bermakna akta melarang majikan dan pekerja daripada menyetujui jumlah jam bekerja asalkan tidak melebihi jumlah jam maksimum yang ditetapkan oleh Akta kerana dipercayai pekerja sebagai manusia biasa sudah tentu tidak mampu bekerja tanpa had. Akta Pekerjaan menetapkan jumlah maksimum bagi seseorang pekerja itu bekerja. 1969. • 12 hari jika jangka masa perkhidmatannya ialah antara 2 hingga 5 tahun. • Akta (pekerjaan) Kanak-kanak dan Orang Muda.  Fungsi mahkamah sebagai medan menghakimi keadilan dan menjatuhkan hukuman. • lebih dari 10 jam sehari bagi tempoh yang terputus-putus. • Akta Keselamatan Sosial Pekerja. (Bagi yang bekerja selama 8 jam. * Statut-statut buruh di Malaysia adalah seperti berikut: • Akta Pekerjaan. • lebih dari 48 jam seminggu (Majikan boleh meningkatkan jumlah jam bekerja kepada 12 jam tetapi tidak boleh melebihi 48 jam seminggu) . 1957 (pindaan 1980.  Segala infrastruktur dan kemudahan yang disediakan hendaklah digunakan dengan cara yang berhemah. 1969 2) HAK UNTUK BEKERJA: . • 3) HUBUNGAN INDIVIDU DGN ALAM PEKERJAAN DAN KEPENGGUNAAN:  Adanya etika pekerjaan yang perlu dipatuhi oleh para pekerja.Akta pekerja diwujudkan (hubungan antara majikan dan pekerja dikawal oleh undangundang buruh). 1959 (Pindaan 1989) • Akta Perhubungan Perusahaan. 1989). • 16 hari jika jangka masa perkhidmatannya lebih dari 5 tahun. BUDAYA: KONSEP: . • Akta Kilang dan Jentera. pekerja berhak mendapat cuti tahunan bergaji bagi setiap dua belas bulan perkhidmatan yang berterusan di bawah majikan yang sama: • 8 hari jika jangka masa perkhidmatannya kurang dari 2 tahun.

turut memeriahkan suasana dengan kunjung-mengunjungi antara satu sama lain.Mengadakan rumah terbuka pada setiap kali musim perayaan semua kaum. yang berasal daripada perkataan Latin ‘colore’ yang bermaksud menanam atau mengerjakan.Malaysia : sebuah negara yang berbilang kaum. dll ) KESEDARAN TENTANG WARISAN BUDAYA: .Setiap kali perayaan. kebudayaan disebut sebagai culture. . akal budi (cara berfikir. makanan.Sesuatu yang dibawa dikerjakan oleh manusia. anjurkan program latihan dan bina upaya untuk memupuk bakat dalam seni persembahan(ASWARA. . dan sebagainya). bahasa.Kebudayaan Cina : * agama Buddha / Kristian * perayaan Tahun Baru Cina * bahasa Cina.Semua kaum menggunakan kemudahan infrastruktur yang sama ( sekolah. Mandarin * baju ceongsam dan samfu . kesederhanaan * keindahan dan keharmonian hidup antara ahli keluarga * jiran tetangga dan masyarakat * baju kurung dan baju Melayu .Semua bentuk kebudayaan serta agama-agama lain perlu sentiasa dihormati.Menganjurkan seminar. - atau - Dalam bahasa Inggeris. dewan. Kamus Dewan edisi keempat.. . * Etnik di Sabah dan Sarawak. tarian. KETERBUKAAN DLM MENERIMA BUDAYA LAIN: . taman perumahan. BAB 3. adat. dll). semua rakyat tanpa mengira kaum. berkelakuan.Kebudayaan India : * agama Hindu / Kristian * perayaan Deepavali * bahasa Tamil * baju sari dan doti . . perayaan. . .Kebudayaan Melayu: * berteraskan ajaran agama Islam * menyambut perayaan Aidilfitri dan Aidiladha * bahasa Melayu * utamakan nilai. : pelbagai kebudayaan (agama.Industri berkaitan kebudayaan. bengkel dan aktiviti-aktiviti kesenian dan kebudayaan.nilai sopan santun. KEPELBAGAIAN BUDAYA DLM MSY: . kemajuan fikiran.2 PERKAITAN DOMAIN DGN MATLAMAT DAN DASAR2 AM KERAJAAN .Budaya-budaya lain. Contohnya : kraf tangan.Penubuhan Taman Budaya sebagai tempat untuk memperkenalkan aktiviti kesenian dan kebudayaan.Sikap tolak ansur antara kaum menjadi pegangan. kesenian dan warisan digalakkan dalam pembangunan ekonomi negara. dll) . Peradaban.

CABARAN DAN NEGARA: . pendapatan negara kasar (PNK) per kapita Malaysia dari lebih kurang US$6. MATLAMAT: • Mentransformasikan Malaysia ke arah sebuah negara berpendapatan tinggi menjelang 2020. keluar daripada keadaan lembap sekarang supaya dapat menjadi ekonomi berpendapatan tinggi yang terangkum dan mampan "Program Transformasi Ekonomi: Hala Tuju untuk Malaysia” telah dilancarkan oleh YAB Dato’ Sri Mohd Najib bin Tun Abdul Razak.000 atau RM48. MODEL EKONOMI BARU: TUJUAN: • MEB akan menjadi pemangkin untuk membebaskan potensi pertumbuhan Malaysia.000 pada 2020.POLITIK HALA TUJU CABARAN: • Prospek pertumbuhan ekonomi negara kita menjadi lembap. pada 25 Oktober 2010. • Malah pertumbuhan ekonomi kita ini dicapai dengan menanggung kos alam sekitar yang besar dan juga tidak memanfaatkan semua lapisan masyarakat. • 12 buah makmal tersebut melibatkan wakilwakil daripada sektor swasta dan perkhidmatan awam dengan PEMANDU MATLAMAT: .700 pada 2009 ke lebih daripada US$15. • 12 NKEA telah dipilih dan makmal telah ditubuhkan untuk setiap bagi mengenal pasti inisiatif dan projek tertentu yang akan memacu transformasi ekonomi.kita tidak tergolong dalam kalangan ekonomi global berpencapaian unggul. kebanyakan dasar dan strategi yang kita gunakan untuk mencapai kedudukan pembangunan yang sedia ada pada masa sekarang tidak mampu untuk membawa kita ke peringkat seterusnya.700 atau RM23. Perdana Menteri Malaysia. • PTE dibentuk untuk mengerakkan Malaysia ke hadapan. • Dengan perubahan yang berlaku pada persekitaran luar. Kita tersekat dalam perangkap pendapatan sederhana .EKONOMI . • PROGRAM TRANSFORMASI EKONOMI: • Pelaksanaan perubahan mantap pada sektor dan bidang tertentu ekonomi.

#MCA (Persatuan Cina Malaysia) # MIC (Kongres India Malaysia) # PKR CABARAN POLITIK DI MALAYSIA: • Perbalahan antara parti-parti politik • Menghulur bantuan kepada bangsa yang terpinggir bukan dilihat sebagai sebuah amanah tetapi sekadar propaganda politik dan pembinaan imej untuk diperaga.Pendidikan 6.Perkhidmatan kewangan 4.Minyak Gas & Tenaga 2. Malaysia diketuai oleh Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong yang dipilih daripada sembilan sultan negeri Melayu untuk berkhidmat selama lima tahun sebagai Ketua Negara dan Pemerintah Tertinggi Angkatan Tentera KEADAAN POLITIK DI MALAYSIA: • Malaysia mengamalkan sistem politik berbilang parti: # UMNO.Pertanian POLITIK DAN KERAJAAN DI MALAYSIA: PENGENALAN: • Malaysia mengamalkan sistem demokrasi berparlimen di bawah pentadbiran raja berperlembagaan. • Memilih pemimpin yang bertangungjawab • Menyatupadukan rakyat Malaysia HALA TUJU DLM BIDANG POLITIK: • Politik baru menuntut ketelusan dan keadilan yang mementingkan rakyat • Memajukan ekonomi negara • Keamanan negara dapat dipelihara PELAN INTEGRITI NASIONAL PENGENALAN: .Pelancongan 5.Minyak sawit 3.BIDANG EKONOMI UTAMA NEGARA (NKEA): 1.

 Sbg pelan yg selaras dgn aspirasi rakyat & dilaksanakan utk kesejahteraan mereka. FALSAFAH:  Digubal dgn merangkumi semangat & prinsip Perlembagaan Persekutuan. TEKAD INTEGRITI: 5 SASARAN 1.  Sebuah pelan induk yg bertujuan memberikan hala tuju serta bimbingan kpd semua komponen/sektor masyarakat & negara. –Membina masyarakat  Meningkatkan kesedaran.  Merupakan satu gagasan yang dicetuskan oleh pucuk pimpinan dgn sokongan padu rakyat pelbagai kaum. Kurangkan gejala rasuah. komitmen dan kerjasama pelbagai sektor.  Menyerap falsafah dan prinsip Rukun Negara.  Membasmi rasuah di setiap lapisan masyarakat OBJEKTIF UMUM:  Merealisasikan Wawasan 2020 OBJEKTIF KHUSUS:  Memberikan hala tuju & bimbingan dalam pelbagai sektor.  Selaras dengan cabaran 2020 MATLAMAT:  Memantapkan amalan integriti dalam kalangan rakyat. Berasaskan prinsip Perlembagaan Persekutuan Malaysia. – Tingkat integriti.Bhg Tun Abdullah Hj Ahmad Abdullah. VISI:  Selaras dengan cabaran ke-4 Wawasan 2020 MISI:  Melaksanakan objektif.  Menggalakkan semangat bertanggungjawab dalam kalangan masyarakat.  Mengkoordinasi usaha semua komponen & sektor dlm gerakan pemantapan integriti. prinsip & matlamat yg hendak dicapai dalam Perlembagaan Persekutuan & Rukun Negara. penyelewengan & salah guna kuasa secara berkesan 2.  Menyumbang kepada usaha pengukuhan asas moral masyarakat dan negara  Meningkatkan daya saing dalam usaha menangani cabaran abad ke-21 KONSEP:  Sebuah pelan induk yang bertujuan memberikan hala tuju serta bimbingan kpd semua komponen/sektor masyarakat & negara. strategi dan program peningkatan etika dan integriti warga Malaysia dalam semua aspek kehidupan.  Mengkoordinasi usaha semua komponen & sektor dalam usaha memantapkan integriti.  Dilancarkan pada 23 April 2004 oleh PM Malaysia ke-5 Y.  Kesinambungan & penterjemahan falsafah. Tingkatkan kecekapan dalam sistem penyampaian .  Suatu gagasan yg dicetuskan oleh pucuk pimpinan dgn sokongan padu rakyat pelbagai kaum.A. Rukun Negara dan Wawasan 2020.

 Terbit & edar bahan-bahan  Mengemukakan perakuan dasar bg tingkat integriti & etika. Sosiobudaya 7. Pentadbiran FAKTOR PENENTU:  Kepimpinan berteladan  Dasar yg utuh & matlamat jelas  Pendidikan berterusan berulang  Komunikasi berkesan  Persekitaran budaya kondusif  Kerjasama jentera politik pentadbiran  Kerangka perundangan berkesan & kehakiman bebas. yg & yg & DASAR KEBUDAYAAN KEBANGSAAN: PENGENALAN: . Mantapkan institusi keluarga & komuniti. Keluarga 2. Komuniti 3. Masyarakat sivil 4.  Kecukupan & kecekapaan sumber  Kesedian individu utk berubah KESIMPULAN:  Penghayatan & penterjemahan falsafah. prinsip & objektif PIN oleh pelbagai sektor masyarakt & negara sudah pasti akan menjadi suatu kekuatan bg mengubah wajah masyarakat & negara Malaysia. Agama 5.  Menghimpun pendapat pelbagai sektor tentang kemajuan & halangan kpd integriti. Tingkat kualiti hidup & kesejahteraan masyarakat. Politik 8. 3.  Bangunkan pengakalan data tentang integriti  Berikan khidmat nasihat bg tingkat integriti PELAN TINDAKAN:  8 KOMPONEN 1. PERANAN:  Mengendalikan penyelidikan berkaitan integriti institusi & masyarakat.  Menganjurkan persidangan. Ekonomi 6. 5. 4. Tingkat tadbir urus korporat & etika perniagaan.perkhidmatan awam & atasi karenah biokrasi.

OBJEKTIF: 1. 2. Kemasukan unsur-unsur ini ke dalam kebudayaan tempatan kaum pribumi terjadi melalui pelbagai proses seperti asimilasi. yakni warisan tradisi kebudayaan Kepulauan Melayu yang sebahagian besar suku bangsanya terdiri daripada orang Melayu. Kadazan dan lain-lain lagi. Hal ini kerana Islam merupakan agama Persekutuan yang telah lama tersurat dan diterima oleh Perlembagaan. Sebagai contoh. BERTERASKAN KEPADA KEBUDAYAAN RAKYAT ASAL RANTAU INI Menurut prinsip ini. Bugis. Begitu juga terdapat pengaruh bahasa Sanskrit. “Rantau” membawa maksud alam Melayu. upacara. Inggeris dan lain-lain dalam bahasa Melayu tempatan 3. adat resam. kebudayaan kebangsaan Malaysia hendaklah berteraskan kebudayaan rakyat setempat rantau ini.Masyarakat pribumi telah banyak menerima unsurunsur ini sejak zaman-berzaman. Ia haruslah terlebih dahulu disesuaikan dengan ciri-ciri atau nilai universal Islam. kebendaan (seperti senibina. Murut. evolusi dan akulturasi.• • Digubal pada 1971 kerana sejak merdeka tiada kemajuan ke arah mewujudkan kebudayaan kebangsaan. kesenian (seperti lakonan dan ukiran) dan nilai dan norma (seperti undangundang. Jawa. India dan Eropah. Iban. Hal ini disebabkan kesedaran yang rendah dan kefahaman mengenai kebudayaan. Minang.pakaian. makanan dan perabot). kepentingan politik yg menekankan kebudayaan kaum sahaja dan penekanan yang lebih kepada kemajuan ekonomi. difusi. kerajaan telah berusaha untuk menerapkan nilainilai Islam. Segala unsur budaya yang mewarisi pelbagai warisan budaya rakyat tidaklah menjadi status kebudayaan kebangsann secara automatis. nilai agama dan kesopanan) 3 PRINSIP: 1. DEFINISI KEBUDAYAAN: • Merupakan keseluruhan cara hidup manusia iaitu meliputi bidang-bidang fikiran/idea. Mengukuhkan perpaduan bangsa dan negara melalui kebudayaan . Selaras dengan kehendak kebudayaan kebangsaanlah. proses asimilasi wujud hasil daripada kekerapan perhubungan dan pertembungan di antara kebudayaan dan bahasa dari negera China. China. UNSUR-UNSUR KEBUDAYAAN LAIN Prinsip ini memberi pengakuan bahawa unsur-unsur kebudayaan kaum lain yang sesuai dan wajar memanglah telah lama diamalkan. Pelaksanaan prinsip pertama dan kedua dalam pembentukan kebudayaan kebangsaan perlulah disesuaikan dengan agama Islam. ISLAM MENJADI UNSUR PENTING DALAM PEMBENTUKAN KEBUDAYAAN KEBANGSAAN Meletakkan Islam sebagai unsur penting dalam kebudayaan kebangsaan memang kena pada tempatnya. Merekalah yang dimaksudkan sebagai rakyat asal rantau ini. Portugis.

pengembangan dan perhubungan budaya. Membentuk keperibadian atau identiti Malaysia. Memperkaya dan mempertingkatkan kualiti kehidupan kemanusiaan dan kerohanian yang seimbang dengan pembangunan sosioekonomi. 2. Meningkatkan kualiti kehidupan kemanusiaan dan kerohanian yang seimbang dengan pembangunan sosioekonomi dan politik. Masyarakat majmuk Malaysia perlu dipupuk dengan nilai-nilai yang dapt dikongsi bersama. Memupuk dan memelihara keperibadian kebangsaan yang tumbuh daripada kebudayaan kebangsaan 3. KEPENTINGANNYA: • Penting dalam proses pembangunan dimana keperibadian Malaysia harus dipupuk dalam usaha-usaha meningkatkan pembangunan sosio-ekonomi dan politik. STRATEGI DAN PELAKSANAAN OBJEKTIF DICAPAI MELALUI STRATEGI BERIKUT: 1. PENCAPAIAN DAN MASALAH DASAR KEBUDAYAAN KEBANGSAAN: • Pelbagai usaha dijalankan untuk mencapai matlamat dasar ini . 3. Memenuhi keperluan sosiobudaya. masyarakat Malaysia masih belum mempunyai satu identiti kukuh. mendokong dan mengerak kebudayaan seluas-luasnya sebagai jentera pembangunan yang berkesan. Tujuan ini sangat wajar kerana setelah lebih 45 tahun merdeka. Nilai-nilai budaya yang suci ini akan membawa kepada titik-titik persamaan dalam kehidupan masyarakat. Keadaan ini memberi peluang kepada setiap kaum di Malaysia mengecapi pembangunan sosioekonomi dan politik yang seimbang. Sikap dan imej penduduk Malaysia haruslah dapat dikenalkan di kalangan antarabangsa. • Usaha ini memerlukan perancangan yang rapi supaya dapat melahirkan cara hidup bersifat kemanusiaan. TUJUAN KEBUDAYAAN KEBANGSAAN: 1. Semangat sayangkan bangsa. pendidikan. 3. tanah air dan sebagainya masih kabur. 5. Pemulihan dan pemuliharaan dan pembangunan kebudayaan ke arah menguatkan asas-asas kebudayaan kebangsaan melalui usahasama penyelidikan. Perpaduan Negara Tujuan ini dapat dilihat dari aspek keseluruhan penduduk yang berbilang kaum dan keturunan di negara ini. Meningkat dan mengukuhkan kepimpinan budaya melalui usaha-usaha membimbing dan melatih peminat. Mewujudkan komunikasi yang berkesan ke arah kesedaran kebangsaan. Jika dua tujuan di atas tercapai. 2. Meninggikan taraf dan mutu kesenian. kenegaraan dan nasionalisma malaysia 4. pembangunan. barulah kualiti kehidupan boleh meningkat.2.

• Antara kelemahannya ialah perkembangan sosio-ekonomi yang membawa kepada pencemaran bahasa. dan sikap penduduk yg tidak menitikberat unsur-unsur budaya • Sokongan secara langsung dan tidak langsung diperlukan dari semua pihak • • • membangun dan yang mempunyai penduduk berbilang kaum yang mengamalkan budaya yang berbeza. Pelaksanaannya adalah rumit dan tidak dapat dicapai dalam masa yang singkat. PENUTUP: • Penggubalan dan pelaksanaan Dasar Kebudayaan Kebangsaan adalah perlu bagi negara Malaysia yang sedang . proses penyerapan dan penerimaannya perlu mengambil masa yang lama. • Identiti kewarganegaraan dan seni budaya jelas terlihat dalam perayaan-peayaan rasmi dan tidak rasmi Contohnya penggunaan Bahasa Melayu di peringkat sekolah rendah dan menengah Rancangan-rancangan televisyen yang pelbagai • PENCAPAIAN DAN MASALAH: • Usaha terhadap dasar ini adalah sukar. seni bina bangunan yang tidak melambangkan kebudayaan negara. Kesedaran dan kefahaman yang luas akan dapat tercapainya hasrat dan cita-cita pelaksanaan dasar ini kerana dengan keinsafan itu sahaja Kebudayaan Kebangsaan akan dapat dibezakan dengan kebudayaan kesukuan atau kebudayaan kaum.Dalam mewujudkan satu Kebudayaan Nasional. Kebudayaan yang dipupuk itu akan mencirikan sifat-sifat persamaan yang melampaui batas-batas suku kaum dan memperlihatkan keperibadian kebangsaan Malaysia itu sendiri sebagai sebuah negara yang merdeka dan bermaruah.

KPNPM menganjurkan bengkel DSN .UPE minta KPNPM menggubal DSN • 1999 . jentera pelaksanaan dan pendekatan dibentangkan kepada JKMMS • 2003 . progresif. bermoral. bertoleransi.Pelantikan Pakar runding PINTAS • 2002 . penyayang. berdaya tahan.DSN dilancarkan secara rasmi (19 Ogos) • PENGENALAN: Dasar Sosial Negara (DSN) adalah satu dasar pembangunan sosial yang berteraskan nilai-nilai murni dan peningkatan keupayaan insan bagi mencapai kesepaduan dan kestabilan sosial. OBJEKTIF UMUM: DASAR SOSIAL NEGARA (DSN) LATAR BELAKAN DSN: • 1990an .JPPN membincangkan perlunya ada DSN .Pasukan Petugas Khas di KPNPM . adil dan saksama selaras dengan matlamat wawasan 2020.DSN diluluskan oleh Jemaah Menteri (19 Februari) .1996 -Penubuhan Jawatankuasa Kabinet Bagi Membanteras Masalah Sosial (JKMMS) • 1998 .Perbincangan isu-isu sosial dan keperluan satu dasar sosial negara . demokratik.Pakar runding PINTAS menghasilkan draf DSN . MATLAMAT: Mewujudkan sebuah masyarakat Malaysia yang maju dan mantap dengan setiap anggota masyarakat berpeluang untuk memperkembangkan potensi diri secara optimum di dalam persekitaran sosial yang sihat berdasarkan ciri-ciri bersatu padu.DSN. ketahanan nasional dan kesejahteraan hidup masyarakat Malaysia yang maju dan mantap.

STRATEGI OBJEKTIF 1: 1. OBJEKTIF KHUSUS: Selaras dengan penyataan matlamat dan objektif umum. STRATEGI OBJEKTIF 2: 1. Dasar Sosial Negara menggariskan empat objektif khusus yang saling melengkapi dengan menerapkan nilai-nilai murni di setiap peringkat pelaksanaannya: .Memastikan keperluan asas individu. Menjamin hak janin atau kandungan untuk hidup dan berkembang dalam keadaan selamat dan sihat tanpa diganggu oleh ancaman dan eksploitasi. keluarga dan masyarakat dipenuhi. Mewujudkan pelbagai peluang dan kemudahan agar setiap individu. 4.gender dan fahaman politik serta wilayah dapat menyertai dan memberi sumbangan kepada arus pembangunan negara serta menikmati kesejahteraan hidup secara berterusan. dan .Menjana sinergi multisektor.peningkatan keyakinan diri serta perkembangan identiti kendiri yang sihat di dalam satu suasana dan jalinan perhubungan yang positif dalam keluarga dan komuniti. Mengiktiraf dan memupuk keupayaan setiap bayi dan kanak-kanak berfikir dan berperasaan serta dilindungi daripada dilabel.Membangun dan memperkasakan insan sepanjang hayat. 5. 2. yang mula mencapai taraf . keluarga dan komuniti.Menjamin setiap individu. Ia juga bagi membantu pembinaan tubuh. 3. Memastikan setiap individu mendapat hak untuk kelangsungan hidup. Memastikan keperluan hidup yang holistik menjadi teras kehidupan setiap individu. perlindungan. Menentukan setiap remaja (13-18 tahun) diberikan pengiktirafan.budaya. . 6. peluang serta bimbingan untuk mengenali hak-hak dan tanggungjawab dan mengamalkan peranan tertentu dalam keluarga. . Menentukan setiap bayi dan kanakkanak di peringkat awal (2-6 tahun) mendapat peluang meneroka persekitaran untuk menentukan perkembangan sel-sel otak secara maksimum. keluarga dan masyarakat dapat menikmati keperluan asas kehidupan dan menyertai arus pembangunan negara. 2.Memperkukuh dan membangunkan sistem sokongan sosial dan perkhidmatan sosial.agama. 3. sekolah dan komuniti sebagai persediaan untuk memainkan peranan sebagai seorang dewasa sepenuhnya kelak. perkembangan dan penyertaan serta dapat menikmati keperluan asas sepanjang hayat. penghormatan. didiskriminasi dan dijadikan mangsa oleh anggota masyarakat. Menentukan setiap individu yang sudah menjangkau umur melebihi 18 tahun. keluarga dan komuniti tanpa mengira kumpulan etnik. tidak terpinggir dan tersisih daripada arus pembangunan. Memastikan setiap kanak-kanak menerima pendidikan wajib peringkat sekolah rendah yang mendidik kemahiran sosial dan disiplin diri serta rangsangan minda melalui kurikulum yang meningkatkan kemahiran berfikir.

relevan dan dinikmati oleh semua anggota masyarakat sepanjang hayat mereka. inovatif. bimbingan. 4 Memberikan peluang kepada semua anggota masyarakat untuk mencapai kecemerlangan melalui sistem pendidikan yang fleksibel. STRATEGI OBJEKTIF 4: 1. diberi sokongan. Menggalakkan setiap organisasi atau agensi. 3. 8. daerah dan komuniti di sektor awam. sama ada di dalam bandar atau luar bandar supaya bekerjasama dan saling membantu menyediakan berbagai-bagai perkhidmatan untuk memenuhi keperluan anggotanya dan mendirikan sistem amaran awal untuk mengenal pasti gejala sosial. 7. memantau. melaksana. Mewujudkan mekanisma Perancangan Sosial yang bertaraf agensi pusat di peringkat persekutuan. . negeri dan daerah untuk merancang. swasta dan sukarela untuk melakukan kajian dari semasa ke semasa ke atas struktur dan fungsi masing-masing bagi menentukan kemampuan pencapaian matlamat pembangunan sosial. Menggalakkan setiap organisasi atau agensi di peringkat persekutuan. kepentingan dan keperluan pelbagai kelompok etnik dalam masyarakat Malaysia untuk mewujudkan sikap toleran dan saling membantu di dalam dan di antara kaum yang berbeza. Membangunkan setiap keluarga untuk berfungsi sebagai satu pasukan yang saling menyokong dalam memainkan peranan serta tanggungjawab supaya setiap ahli keluarga berkembang dengan optimum mengikut keunikan dan potensi setiap individu. Meningkat dan mengukuhkan peranan dan fungsi bahagian pembangunan sosial di semua peringkat pentadbiran negeri. 5. di semua peringkat dan sektor menggubal dan melaksanakan dasar di peringkat organisasi sebagai panduan bagi menentukan perkembangan sosial yang optimum untuk kakitangan dan kumpulan sasarnya. Menggalakkan sesebuah komuniti. pengetahuan dan kemahiran untuk membuat keputusan STRATEGI OBJEKTIF 3: 1. 2. menghormati sistem nilai dan cara hidup penganut agama lain serta menggalakkan interaksi dan saling memahami antara penganut pelbagai agama. Menentukan supaya organisasi atau agensi yang memberikan khidmat sosial mementingkan kakitangan yang dilengkapi dengan kemahiran sosial dan teknologi terkini serta yang berhubung langsung dengan kumpulan sasar. negeri. Mengiktiraf identiti. menyelaras dan menilai keberkesanan perancangan dan pelaksanaan perkhidmatan sosial dalam masyarakat. 2. bahagian/ daerah dan komuniti. 6. Memastikan sesebuah organisasi atau agensi menyediakan keperluan asas sosial serta memberikan sokongan dan bimbingan kepada kakitangannya sebagai satu tanggungjawab asas. 3 Mengiktiraf kelompok keagamaan sebagai kelompok sosial yang mengamalkan sistem nilai dan cara hidup tersendiri selaras dengan Perlembagaan Negara.berdikari dalam aspek ekonomi tertentu.

• Kejayaannya bergantung pada komitmen. sokongan dan kerjasama sektor awam. Meningkatkan taraf dan memperluaskan peranan kepimpinan di peringkat akar umbi dalam perancangan.4. pelaksanaan dan pemantauan pembangunan sosial. .swasta dan sukarela. 5. Pelaksanaan dasar ini akan menjadi suatu agenda utama kerajaan untuk mewujudkan sebuah masyarakat Malaysia yang maju menurut acuannya sendiri. Memastikan setiap wakil rakyat memainkan peranan dalam pembangunan sosial dan memberikan perkhidmatan berkesan kepada anggota masyarakat tanpa mengira perbezaan ideologi atau parti politik. 6. • Pelaksanaan Dasar Sosial Negara perlu dipantau bagi memastikan kecekapan dan keberkesanan pencapaian pembangunan sosial. Menggalakkan Pihak Berkuasa Tempatan mewujudkan program dan kemudahan sosial yang terancang dan lengkap supaya selaras dengan pembangunan fizikal dan ekonomi yang pesat. PENUTUP: • Dasar Sosial Negara merupakan dasar payung yang merangkumi falsafah dan pelbagai dasar pembangunan sosial negara. • Dasar ini memberi hala tuju kepada perancangan dan pelaksanaan program pembangunan sosial tersebut.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful