MARYAM BINTI NORAZAN  NOTA RINGKAS PSK BAB 1,2 RASIONAL, MATLAMAT DAN OBJEKTIF PSK PENGERTIAN SIVIK: Hubungan

individu dengan masyarakat di sekelilingnya. ( Kementerian Pelajaran Malaysia) Ilmu tatarakyat , hak, perasaan tanggungjawab seseorang terhadap masyarakatnya. (Kamus Dewan Edisi Empat) PENGERTIAN KEWARGANEGARAAN: Perihal warganegara (rakyat sesebuah negara yang terdiri daripada orang asli yang telah diterima menjadi rakyat mengikut undang-undang) (Kamus Dewan Edisi Empat) TAKRIFAN DEFINISI: Merujuk kepada bagaimana hubungan individu dengan masyarakat di sekelilingnya dan negaranya. KONSEP PENTING PSK: • Kemahiran Sosial • Memahami masyarakat • Sosialisasi politik • Sejarah negara • Sistem kerajaan dan perundangan TUJUAN AM: • Warganegara bertanggungjawab • Mengamalkan dan menghayati amalan sivik • Memberi sumbangan dalam amalan demokrasi negara • Memahami peranan dan tanggungjawabnya OBJEKTIF PENGETAHUAN: • Mengenal pasti tingkah laku yang boleh menyumbang terhadap pembangunan watak yang mulia.

• •

Menerangkan peranan dan tanggungjawab ke arah pembinaan keluarga yang bahagia. Menjelaskan kepentingan hidup bersama secara harmoni. Memahami pelbagai agama, tradisi dan budaya masyarakat Malaysia. Menerangkan sistem kerajaan Malaysia dan sumbangan pemimpi negara. Mengenal pasti cabaran dan ancaman dalam masyarakat.

OBJEKTIF KEMAHIRAN: Menguruskan diri dengan baik dan bertanggungjawab. • Mengamalkan kesederhanaan dalam tingkah laku. • Berinteraksi secara sopan dengan anggota keluarga, rakan dan masyarakat. • Menangani konflik diri, keluarga dan rakan. • Belajar hidup bersama untuk kesejahteraan diri dan masyarakat. • Menyertai aktiviti masyarakat untuk kebaikan bersama. • Membuat keputusan yang bijak dengan mengambil kira kepentingan diri dan orang lain. OBJEKTIF NILAI: Mempunyai keyakinan terhadap kebolehan diri. • Menghargai sumbangan ibu bapa dan anggota keluarga. • Menghormati kaum dan budaya lain. • Menyayangi alam sekitar. • Menunjukkan semangat kekitaan. • Menghormati pemimpin dan menghargai jasa mereka. • Menunjukkan perasaan bangga dan cinta akan negara.

BAB 2 PERSPEKTIF DIRI DAN DUNIA LUAR, KONSEP GOOD CITIZEN KONSEP GOOD CITIZEN Sebuah masyarakat yang hidup dalam keadaan damai, sejahtera, tenteram, selamat dan mempunyai apresiasi yang besar terhadap adanya perbezaan masa, budaya, gender dan falsafah politik. Juga bermaksud sebagai masyarakat madani atau civil society di mana merupakan satu sistem sosial yang subur yang diasaskan kepada prinsip moral yang menjamin keseimbangan antara kebebasan individu dengan kestabilan masyarakat CIRI2 GOOD CITIZEN: 1) Taat setia kpd Negara 2) Sanggup bekorban utk Negara 3) Memberi sumbangan kpd Negara 4) Cinta akn Negara 5) Bersedia berkhidmat utk Negara BERBEZA MENGIKUT MASA:
Sebelum masihi ----Selepas masihi--- Abad 21

PERSAMAAN CIRI2 GOOD CITIZEN SEBELUM MASIHI VS ABAD 21

PERBEZAAN:

Mengikut definisi kamus dewan: masa merujuk kepada jangka masa tertentu Konsep good citizen berubah mengikut peredaran masa berlalu. Hal ini dapat dilihat pada rangka rajah sebelum masihi, selepas masihi sehinggalah saat hari ini iaitu abad ke 21. Ciri-ciri bagi seorang good citizen telah berubah sepanjang tempoh masa ini.

BERBEZA BUDAYA:  Budaya pelbagai tidak menghalang pembangunan masyarakat yang harmoni.  Menekankan konsep, menghormati budaya dalam sesuatu masyarakat, memahami, dan menerima budaya lain.  Ada budaya mengatakan sesuatu tingkah laku seperti memakai kasut dalam rumah adalah tidak salah dan ada yang mengatakan ia salah, oleh itu memahami perspektif budaya masing-masing adalah penting. BERBEZA GENDER:  Perbezaan gender sebenarnya sangat membantu dalam pembinaan masyarakat yang mantap.

 PSK membentuk minda dan pemikiran masyarakat. BERBEZA POLITIK: 1.  Berperanan dalam menjalinkan rangkaian kemasyarakatan yang erat dan memainkan tanggungjawab sebagai rakyat  Mewujudkan masyarakat yang demokrasi persamaan taraf tanpa mengira agama. Politik adalah perkara yang diarahkan untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan di masyarakat.  Perbezaan gender akan membawa pada perbezaan pemikiran antara satu gender dengan gender yang satunya. kebudayaan serta etnik-etnik masyarakat Malaysia yang mempunyai kepelbagaian.  PSK memupuk nilai hidup tolong-menolong semasa mengatasi cabaran dan dugaan yang berlaku dan mengambil tindakan yang wajar. Politik adalah usaha yang ditempuh warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama (teori klasik Aristotle) 2. dengan menggunakan pendekatan penyertaan murid secara aktif dan interaktif dalam PSK. melahirkan anggota masyarakat yang bersatu padu dan patriotik akan lebih memahami dari segi tradisi. keagamaan. kemahiran serta nilai sivik dan kewarganegaraan. INDIVIDU DAN MASYARAKAT YG SENTIASA BERINTERAKSI: Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan (PSK):  Galakkan murid menyertai secara aktif dan interaktif dalam proses pembelajaran  Memberi peluang kepada murid berinteraksi dan melibatkan diri dalam proses memperolehi pengetahuan. Politik adalah hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan dan negara. 3. bertukar pendapat dan saling memerlukan membawa pada pembinaan masyarakat yang aman dan makmur tanpa sebarang penindasan. bangsa dan budaya di samping melahirkan insan yang berakhlak mulia dan bersifat patriotisme . Menghormati antara satu sama lain. POLITIK ISLAM: • Beriman kepada Tuhan • Menjalani kehidupan berasaskan ajaran Al-Quran dan al-Sunnah • Pemilihan ketua : kaedah musyawarah • Kewajiban Manusia – Khalifah ( wakil Tuhan untuk menjaga alam) POLITIK BARAT: • Mementingkan pembangunan lahiriah berbanding dengan rohani • Pemilihan ketua: Demokrasi/ Autokrasi • Kewajiban Manusia – insan yang serata dengan tugas dan tanggungjawab masing-masing. Antaranya.Dalam kata lain.

tradisi dan budaya masyarakat Malaysia untuk mewujudkan masyarakat yang bersatu padu. menghormati hak orang lain. penting bukan sahaja kerana fungsi kebajikan dan sosialisasinya iaitu di mana kanak –kanak dididik untuk menjadi insan yang berjaya dan mengenali budaya serta alam sekeliling.  Sekolah merupakan agen perubahan yang meliputi Komponen nilai sivik yang terdiri daripada nilai murni yang perlu untuk melahirkan insan yang berakhlak mulia dan warganegara yang bertanggungjawab. AGEN PERUBAHAN:  PSK merujuk bagaimana sesuatu institusi menjadi agen perubahan dalam menbentuk individu yang mempunyai identiti diri yang cemerlang. adil. INDIVIDU DAN NEGARA:  Memahami pelbagai agama.  Selain itu. KAWALAN SOSIAL:  Belajar hidup bersama untuk kesejahteraan diri dan masyarakat.MAKSUD DIRI DAN ORANG LAIN:  Individu mempunyai peranan dalam memartabatkan Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan. merangkumi toleransi. Membuat keputusan yang bijak dengan mengambil kira kepentingan diri dan orang. Menjalankan tanggungjawab sebagai anggota keluarga untuk melahirkan keluargayang bahagia. keluarga dan masyarakat KONSTRUK SOSIAL:  Negara mempunyai suatu bentuk khusus dari komponen dasar yang di dalamnya suatu sistem yang integrasi. Berinteraksi dengan anggota masyarakat pelbagai kaum untuk mewujudkanperpaduan negara.  Menjelaskan usaha kerajaan untuk melahirkan masyarakat . patriotisme dan integriti. kebolehan membuat keputusan. Mendisiplinkan diri dalam mencapai wawasan diri dan negara. sifat.       Menyertai aktiviti masyarakat untuk kebaikan bersama. antaranya ialah mencapai konsep kendiri iaitu menghuraikan tentang perkembangan diri ke arah kecemerlangan yang meliputi aspek : Identiti dan wawasan diri. saksama. pemilihan kerjaya sepanjang hayat.sifat peribadi mulia.  Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan yan dilaksanakan di dalam negara. Menangani konflik diri. mencapai kecemerlangan diri dengan mengamalkan budaya ilmu untuk kemajuan diri. berinteraksi dengan orang lain secara hormat dan sopan berkongsi dengan rakanrakantentang ciri-ciri perwatakan terpuji.

 yang progresif dinamik dan patriotik. Menghuraikan peranan dan tanggungjawab warganegara terhadap pembangunan negara BAB 3 DOMAIN PSK 1) 2) 3) 4) Sivil Politik Sosio-ekonomi Budaya .

Apabila seorang Raja mempunyai kuasa pemerintahan yang penuh ia dipanggil monarki mutlak atau absolute monarchy.  Raja-Raja Melayu menjadi lambing taat setia rakyat.  Rakyat berpeluang membentuk kerajaan. mengekalkan atau menukarkan kerajaan yang sedia ada melalui pilihan raya. atau politik tiga serangkai. Nilai Asas Masyarakat:  Nilai adalah sesuatu tanggapan yang menentukan perkara baik dan buruk. berkaitan dengan rakyat sebagai orang perseorangan.  Raja berperlembagaan adalah sejenis kerajaan yang ditubuhkan di bawah sistem berperlembagaan yang mengiktiraf Raja sebagai ketua negara. di mana beberapa orang atau bahagian masyarakat mempertahankan kawalan tertinggi kerajaan. Ini bermaksud Raja adalah hanya ketua simbolik di dalam rangkai eksekutif dan kuasanya adalah terhad oleh perlembagaan negara. Nilai-nilai murni merupakan asas kepada pembentukan kehidupan bermasyarakat.  Agama – Malaysia terdiri dari penduduknya yang berbagai keturunan dan menganuti berbagai agama.  Nilai murni ini bersifat sejagat iaitu dapat diterima oleh segenap lapisan masyarakat selaras dengan budaya setiap kaum. Hindu. Tao dan Nasrani (Kristian). dan di mana ketua negara bukan seorang raja.  Malaysia telah mengamalkan sistem pemerintahan Demokrasi Berparlimen dan Raja Berperlembagaan sejak (1957).  Rakyat bebas memilih perwakilan. Buddha.  Raja berperlembagaan yang moden biasanya menggunakan konsep trias politica.Mereka berhak menyokong. Islam adalah agama rasmi di Malaysia. Terdapat dua corak pemerintahan negara demokrasi :  Raja berpelembagaan  Sistem republik  Republik adalah sebuah bentuk kerajaan. di samping lain-lain sistem kepercayaan yang diamalkan oleh berbagai kumpulan etnik yang terdapat di negara ini. (Kamus Dewan edisi Empat) Konsep Demokratik:  Demokrasi lahir daripada perjuangan berasaskan pemilihan rakyat. – Di bawah Perlembagaan Persekutuan. yang boleh diterjemahkan sebagai "urusan awam". sementara agama-agama lain . Perkataan "republik" berasal dari frasa Latin res publica. khususnya agama Islam. Demokrasi Berparlimen bermaksud: Rakyat melibatkan diri dalam sistem pemerintahan negara.1-Sivil: Konsep sivil:  Sivil sebagai sesuatu perkara yang berkaitan dengan orang awam atau orang biasa.

tetapi jenis medium penyataan. bahasa.mengunjungi antara satu sama lain.  Tiga Bentuk Kebebasan Bersuara ialah hak mencari maklumat dan idea. Penduduknya yang berbilang kaum menyambut pelbagai perayaan sepanjang tahun. pencetakan. penulisan.  Pengehadan kebebasan bersuara: Kebebasan bersuara bukan hak mutlak. perantauan dan negara termasuk sebarang medium. turut serta memeriahkan suasana dengan kunjung. Perlindungan kebebasan bersuara sebagai hak tidak termasuk hanya kandungan.  Hak mendapatkan kebebasan bersuara dan penyataan pendapat:Perkara 19 Perjanjian Antarabangsa mengenai Hak Sivil dan Politikal.boleh diamalkan dengan aman dan bebas.  Bahasa Rasmi – Bahasa rasmi yang digunakan di negara ini ialah Bahasa Malaysia (Bahasa Melayu) namun.  Perkara 9 Piagam Afrika mengenai Hak Asasi Manusia dan Rakyat. Diiktiraf dalam undang-undang hak asasi manusia dalam Perjanjian Antarabangsa mengenai Hakhak Sivil dan Politikal (ICCPR). atau melalui Internetdan bentuk kesenian. Kesemua manusia akan mempunyai hak untuk menyatakan pendapat“.warni. hak mendapatkan maklumat dan idea. hak menyebarkan maklumat dan idea.  Festival Dan Perayaan – Masyarakat majmuk menjadikan kebudayaan negara ini lebih berwarna.  Hak kebebasan bersuara diiktiraf sebagai hak asasi manusia di dalam Perkara 19 Perisytiharan Hak Asasi Manusia Sejagat.  Perkara 10 Konvensyen Eropah mengenai Hak Asasi Manusia. KONSEP DEMOKRASI DAN MASYARAKAT:  Konsep: Kebebasan bersuara adalah kebebasan untuk bersuara tanpa batas atau penapisan.  Piawaian antarabangsa. semua rakyat tanpa mengira keturunan.  ICCPR mengiktiraf hak kebebasan bersuara sebagai "hak mendapatkan pendapat tanpa gangguan..  Sistem perundangan dan masyarakat secara keseluruhannya mengiktiraf . – Bahasa Inggeris merupakan bahasa kedua dan digunakan dengan meluasnya di bidang-bidang perdagangan dan perindustrian.  Perkara 13 Konvensyen Amerika mengenai Hak Asasi Manusia. – Setiap kali perayaan.termasuk pertuturan.bahasa berbagai kaum dan suku kaum yang lain adalah bebas digunakan seperti bahasa Cina dan Tamil.

Bagi orang Athens.  Menggunakan kebebasan bersuara selalu dalam konteks nilai yang bercanggah. Jika syarat ini dapat dipenuhi. ii.Untuk memastikan perjalanan bagi setiap pilihan raya umumberjalan dengan lancar. Perlembagaan telah menetapkan bahawa Pilihan RayaUmum akan diadakan setiap 5 tahun.  Menurut Ahmad Atory Hussain (1998:1) dalam bukunya berjudulDari Berantakan Menuju Pembangunan Politik Melayu 1990 ± 2000. menurut orang Athen. terutama apabila hak ini berkonflik dengan nilai atau hak lain. . hendaklah bermastautin dalam dalam suatu bahagian pilihanraya tersebut. dan Parlimen dipanggil bermesyuarat pada suatu tarikh yang tidak lewat daripada 120 hari dari tarikh pembubarannya. negara atau antarabangsa. maka warganegara tersebut layak untuk mengundi dalam sesuatu pilihanraya bagi Dewan Rakyat atau Dewan Negeri di kawasan yang telah didaftarkan. telah mencapai umur 21 tahun. mendaftar untuk menjadi pengundi di sesuatu kawasan tersebut. cara-cara memperoleh kuasa dalam semua organisasi manusia yang formal dan tidak formal dalam sesebuah masyarakat kampung. Pengehadan pada kebebasan bersuara mungkin berasal daripada "prinsip padah" atau "prinsip menyinggung (perasaan)"  POLITIK  Konsep: Dari segi bahasa. Sebagai contoh.M) dan Aristotle (384-322 S.. dan iii. Memberikan hak kepada rakyat untuk memilih pemimpin yang difikirkanmampu menjaga hak dan masa depan mereka. dunia ini adalah wilayah mereka sahaja.pengehadan pada kebebasan bersuara. negeri. politik ialah berhubung dengan pemerintahan. Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia (SPR) telah ditubuhkan. HAK UNTUK MENGUNDI:  Seperti yang termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan setiap warganegara Malaysia     berkelayakan untuk mengundi jika :i. Pada penghujung tempoh lima tahun ini.pilihanraya di Amerika Syarikat 1856. politik berasal daripada perkataan polish yang bermaksud bandar. Pilihanraya Umum bagi memilih wakil-wakil untuk Dewan Rakyat hendaklah diadakan.M) adalah orang yang terawal yang menggunakan istilah politik dalam buku mereka iaitu Politea dan Politica.  Plato (427-347 S. Parlimen dengan sendirinya dibubarkan dan dalam masa 60 hari dari tarikh pembubaran Parlimen.

menjadi asas kepada pembentukkan Madinah yang terdiri daripada pelbagai suku dan agama. Menurut piagam ini. dapatlah disimpulkan bahawa kewujudan parti politik di Malaysia bertujuan untuk membela nasib kaum masingmasing agar hak mereka tidak ditindas oleh kaum majoriti. tentera. 1) HAK UTK KESELAMATAN SOSIAL: Sistem keselamatan negara : polis.PENGLIBATAN DALAM POLITIK  Politik merupakan satu kegiatan manusia yang telah lama diwujudkan.  Bagi partipembangkang pula. MIC pula bagi orang India dan begitu juga parti MCA untuk membela kaum Cina dinegara ini. ia telah menubuhkan satu pakatan iaitu PakatanRakyat yang terdiri daripada PAS. setiap rakyat mempunyai hak yang sama rata walaupun mereka berlainan jantina. Antara parti utamanya ialah UMNO. sultan.   . lahirlah gelaran seperti raja. MIC dan MCA.  Barisan kerajaan ini diketuai oleh Dato’ Sri Najib bin Tun Abdul Razak daripada UMNO manakala barisan pembangkang pula diketuai oleh Dato' Seri Anwar Ibrahim daripada PKR. Seorang ketua dilantik bagi menjadi pemimpin mereka.  Dalam sejarah Islam. Maka. maharaja dan sebagainya. Penggubalan undang-undang bagi setiap kes jenayah. khalifah.  Parti pemerintah merupakan Barisan Nasional yang terdiri daripada parti-parti komponen yang mewakili kaum-kaum di Malaysia. perkembangan politik ini mula berkembangsejak penghijrahan Nabi Muhammad ke Madinah. SOSIOEKONOMI: 1) Hak untuk keselamatan sosial 2) Hak untuk bekerja 3) Hubungan individu dengan alam pekerjaan dan kepenggunaan KONSEP: .agama dan bangsa. melibatkan unsur-unsur atau faktor-faktor kemasyarakatan dan ekonomi (Kamus Dewan edisi keempat). Oleh itu. . PKR dan DAP. dan sebagainya.Sosioekonomi ialah perkaraperkara yang berkaitan dengan. 30 parti ini merangkumi parti pembangkang dan parti yang memerintah.  Piagam Madinah .Sosioekonomi merupakan kajian hubungan di antara aktiviti ekonomi dan kehidupan sosial.  Parti-parti politik ini wujud melalui semangat untuk membela kaum masing-masing.  Di Malaysia. Sebagai contoh UMNO diwujudkan bagi membela nasib kaum Melayu sekaligus mewakili kaum Melayu. Setiap golongan masyarakat perlukan organisasi untuk menggerakkan komuniti mereka. terdapat 30 parti politik yang telah mendaftar dengan SPR. Hal ini dapat membantu kepada kestabilan politiksesebuah negara jika terdapat pegangan dan asas yang baik.

• lebih dari 48 jam seminggu (Majikan boleh meningkatkan jumlah jam bekerja kepada 12 jam tetapi tidak boleh melebihi 48 jam seminggu) . Ini tidak bermakna akta melarang majikan dan pekerja daripada menyetujui jumlah jam bekerja asalkan tidak melebihi jumlah jam maksimum yang ditetapkan oleh Akta kerana dipercayai pekerja sebagai manusia biasa sudah tentu tidak mampu bekerja tanpa had. • lebih dari 10 jam sehari bagi tempoh yang terputus-putus. • 16 hari jika jangka masa perkhidmatannya lebih dari 5 tahun. BUDAYA: KONSEP: . • 3) HUBUNGAN INDIVIDU DGN ALAM PEKERJAAN DAN KEPENGGUNAAN:  Adanya etika pekerjaan yang perlu dipatuhi oleh para pekerja. ia berubah mengikut jangka masa perkhidmatan seseorang pekerja itu berkhidmat dengan majikannya : • Mengikut seksyen 60(E). tempoh rehat sementara ialah tidak kurang dari 45 minit).Akta pekerja diwujudkan (hubungan antara majikan dan pekerja dikawal oleh undangundang buruh).  Fungsi mahkamah sebagai medan menghakimi keadilan dan menjatuhkan hukuman.  Segala infrastruktur dan kemudahan yang disediakan hendaklah digunakan dengan cara yang berhemah. • Akta Kilang dan Jentera. Akta Keselamatan Sosial Pekerja. • Wanita dan lelaki diberi hak sama rata dalam memilih pekerjaan serta peluang yang sama untuk menjawat sebarang jawatan mengikut kelayakan yang telah ditetapkan. 1967. 1969. • lebih dari 8 jam sehari.Setiap pekerja berhak mendapat cuti tahunan. • Akta Keselamatan Sosial Pekerja. Pekerja tidak dibenarkan bekerja: • lebih dari 5 jam berterusan tanpa rehat tidak kurang dari 30 minit. 1957 (pindaan 1980. pekerja berhak mendapat cuti tahunan bergaji bagi setiap dua belas bulan perkhidmatan yang berterusan di bawah majikan yang sama: • 8 hari jika jangka masa perkhidmatannya kurang dari 2 tahun. * Statut-statut buruh di Malaysia adalah seperti berikut: • Akta Pekerjaan. 1959 (Pindaan 1989) • Akta Perhubungan Perusahaan. • 12 hari jika jangka masa perkhidmatannya ialah antara 2 hingga 5 tahun. 1966. (Bagi yang bekerja selama 8 jam. jangka masa cuti tahunan tidaklah tetap. Sungguhpun begitu. • Akta (pekerjaan) Kanak-kanak dan Orang Muda. 1969 2) HAK UNTUK BEKERJA: . 1955 (Pindaan 1989) • Akta Kesatuan Sekerja. Akta Pekerjaan menetapkan jumlah maksimum bagi seseorang pekerja itu bekerja. 1989).

. kebudayaan disebut sebagai culture. taman perumahan.Setiap kali perayaan. BAB 3. bahasa.Kebudayaan Melayu: * berteraskan ajaran agama Islam * menyambut perayaan Aidilfitri dan Aidiladha * bahasa Melayu * utamakan nilai. kesederhanaan * keindahan dan keharmonian hidup antara ahli keluarga * jiran tetangga dan masyarakat * baju kurung dan baju Melayu . kesenian dan warisan digalakkan dalam pembangunan ekonomi negara. Kamus Dewan edisi keempat. Contohnya : kraf tangan. .Semua bentuk kebudayaan serta agama-agama lain perlu sentiasa dihormati. bengkel dan aktiviti-aktiviti kesenian dan kebudayaan. akal budi (cara berfikir. Mandarin * baju ceongsam dan samfu . : pelbagai kebudayaan (agama. turut memeriahkan suasana dengan kunjung-mengunjungi antara satu sama lain. .2 PERKAITAN DOMAIN DGN MATLAMAT DAN DASAR2 AM KERAJAAN . . perayaan.Industri berkaitan kebudayaan. . adat.nilai sopan santun.Mengadakan rumah terbuka pada setiap kali musim perayaan semua kaum. kemajuan fikiran..Budaya-budaya lain.Semua kaum menggunakan kemudahan infrastruktur yang sama ( sekolah. KEPELBAGAIAN BUDAYA DLM MSY: . yang berasal daripada perkataan Latin ‘colore’ yang bermaksud menanam atau mengerjakan. dan sebagainya).Sikap tolak ansur antara kaum menjadi pegangan. makanan. Peradaban. KETERBUKAAN DLM MENERIMA BUDAYA LAIN: . * Etnik di Sabah dan Sarawak. - atau - Dalam bahasa Inggeris. dll) .Kebudayaan Cina : * agama Buddha / Kristian * perayaan Tahun Baru Cina * bahasa Cina.Sesuatu yang dibawa dikerjakan oleh manusia. anjurkan program latihan dan bina upaya untuk memupuk bakat dalam seni persembahan(ASWARA. . berkelakuan. tarian.Penubuhan Taman Budaya sebagai tempat untuk memperkenalkan aktiviti kesenian dan kebudayaan.Kebudayaan India : * agama Hindu / Kristian * perayaan Deepavali * bahasa Tamil * baju sari dan doti . dewan. semua rakyat tanpa mengira kaum.Malaysia : sebuah negara yang berbilang kaum. dll). dll ) KESEDARAN TENTANG WARISAN BUDAYA: .Menganjurkan seminar.

MODEL EKONOMI BARU: TUJUAN: • MEB akan menjadi pemangkin untuk membebaskan potensi pertumbuhan Malaysia.POLITIK HALA TUJU CABARAN: • Prospek pertumbuhan ekonomi negara kita menjadi lembap.CABARAN DAN NEGARA: . • PTE dibentuk untuk mengerakkan Malaysia ke hadapan.EKONOMI . • Malah pertumbuhan ekonomi kita ini dicapai dengan menanggung kos alam sekitar yang besar dan juga tidak memanfaatkan semua lapisan masyarakat. keluar daripada keadaan lembap sekarang supaya dapat menjadi ekonomi berpendapatan tinggi yang terangkum dan mampan "Program Transformasi Ekonomi: Hala Tuju untuk Malaysia” telah dilancarkan oleh YAB Dato’ Sri Mohd Najib bin Tun Abdul Razak. pada 25 Oktober 2010.000 atau RM48. Perdana Menteri Malaysia.000 pada 2020.kita tidak tergolong dalam kalangan ekonomi global berpencapaian unggul.700 atau RM23. kebanyakan dasar dan strategi yang kita gunakan untuk mencapai kedudukan pembangunan yang sedia ada pada masa sekarang tidak mampu untuk membawa kita ke peringkat seterusnya.700 pada 2009 ke lebih daripada US$15. pendapatan negara kasar (PNK) per kapita Malaysia dari lebih kurang US$6. • PROGRAM TRANSFORMASI EKONOMI: • Pelaksanaan perubahan mantap pada sektor dan bidang tertentu ekonomi. • 12 NKEA telah dipilih dan makmal telah ditubuhkan untuk setiap bagi mengenal pasti inisiatif dan projek tertentu yang akan memacu transformasi ekonomi. • Dengan perubahan yang berlaku pada persekitaran luar. MATLAMAT: • Mentransformasikan Malaysia ke arah sebuah negara berpendapatan tinggi menjelang 2020. Kita tersekat dalam perangkap pendapatan sederhana . • 12 buah makmal tersebut melibatkan wakilwakil daripada sektor swasta dan perkhidmatan awam dengan PEMANDU MATLAMAT: .

#MCA (Persatuan Cina Malaysia) # MIC (Kongres India Malaysia) # PKR CABARAN POLITIK DI MALAYSIA: • Perbalahan antara parti-parti politik • Menghulur bantuan kepada bangsa yang terpinggir bukan dilihat sebagai sebuah amanah tetapi sekadar propaganda politik dan pembinaan imej untuk diperaga.Minyak sawit 3. Malaysia diketuai oleh Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong yang dipilih daripada sembilan sultan negeri Melayu untuk berkhidmat selama lima tahun sebagai Ketua Negara dan Pemerintah Tertinggi Angkatan Tentera KEADAAN POLITIK DI MALAYSIA: • Malaysia mengamalkan sistem politik berbilang parti: # UMNO. • Memilih pemimpin yang bertangungjawab • Menyatupadukan rakyat Malaysia HALA TUJU DLM BIDANG POLITIK: • Politik baru menuntut ketelusan dan keadilan yang mementingkan rakyat • Memajukan ekonomi negara • Keamanan negara dapat dipelihara PELAN INTEGRITI NASIONAL PENGENALAN: .Pertanian POLITIK DAN KERAJAAN DI MALAYSIA: PENGENALAN: • Malaysia mengamalkan sistem demokrasi berparlimen di bawah pentadbiran raja berperlembagaan.BIDANG EKONOMI UTAMA NEGARA (NKEA): 1.Minyak Gas & Tenaga 2.Pendidikan 6.Perkhidmatan kewangan 4.Pelancongan 5.

 Sbg pelan yg selaras dgn aspirasi rakyat & dilaksanakan utk kesejahteraan mereka.  Kesinambungan & penterjemahan falsafah.  Sebuah pelan induk yg bertujuan memberikan hala tuju serta bimbingan kpd semua komponen/sektor masyarakat & negara. Berasaskan prinsip Perlembagaan Persekutuan Malaysia. komitmen dan kerjasama pelbagai sektor.  Menyumbang kepada usaha pengukuhan asas moral masyarakat dan negara  Meningkatkan daya saing dalam usaha menangani cabaran abad ke-21 KONSEP:  Sebuah pelan induk yang bertujuan memberikan hala tuju serta bimbingan kpd semua komponen/sektor masyarakat & negara.  Mengkoordinasi usaha semua komponen & sektor dlm gerakan pemantapan integriti.A. Tingkatkan kecekapan dalam sistem penyampaian . –Membina masyarakat  Meningkatkan kesedaran.  Mengkoordinasi usaha semua komponen & sektor dalam usaha memantapkan integriti. VISI:  Selaras dengan cabaran ke-4 Wawasan 2020 MISI:  Melaksanakan objektif.  Selaras dengan cabaran 2020 MATLAMAT:  Memantapkan amalan integriti dalam kalangan rakyat. penyelewengan & salah guna kuasa secara berkesan 2. Kurangkan gejala rasuah.  Dilancarkan pada 23 April 2004 oleh PM Malaysia ke-5 Y.  Membasmi rasuah di setiap lapisan masyarakat OBJEKTIF UMUM:  Merealisasikan Wawasan 2020 OBJEKTIF KHUSUS:  Memberikan hala tuju & bimbingan dalam pelbagai sektor. Rukun Negara dan Wawasan 2020. – Tingkat integriti. TEKAD INTEGRITI: 5 SASARAN 1.  Menggalakkan semangat bertanggungjawab dalam kalangan masyarakat.  Menyerap falsafah dan prinsip Rukun Negara.Bhg Tun Abdullah Hj Ahmad Abdullah. prinsip & matlamat yg hendak dicapai dalam Perlembagaan Persekutuan & Rukun Negara.  Suatu gagasan yg dicetuskan oleh pucuk pimpinan dgn sokongan padu rakyat pelbagai kaum. FALSAFAH:  Digubal dgn merangkumi semangat & prinsip Perlembagaan Persekutuan.  Merupakan satu gagasan yang dicetuskan oleh pucuk pimpinan dgn sokongan padu rakyat pelbagai kaum. strategi dan program peningkatan etika dan integriti warga Malaysia dalam semua aspek kehidupan.

5. Masyarakat sivil 4. 4. Tingkat kualiti hidup & kesejahteraan masyarakat. Sosiobudaya 7.  Kecukupan & kecekapaan sumber  Kesedian individu utk berubah KESIMPULAN:  Penghayatan & penterjemahan falsafah.  Menghimpun pendapat pelbagai sektor tentang kemajuan & halangan kpd integriti. Agama 5. Keluarga 2. yg & yg & DASAR KEBUDAYAAN KEBANGSAAN: PENGENALAN: .  Menganjurkan persidangan. Ekonomi 6. PERANAN:  Mengendalikan penyelidikan berkaitan integriti institusi & masyarakat. Mantapkan institusi keluarga & komuniti. Komuniti 3. 3. Politik 8. Tingkat tadbir urus korporat & etika perniagaan.  Bangunkan pengakalan data tentang integriti  Berikan khidmat nasihat bg tingkat integriti PELAN TINDAKAN:  8 KOMPONEN 1.perkhidmatan awam & atasi karenah biokrasi. prinsip & objektif PIN oleh pelbagai sektor masyarakt & negara sudah pasti akan menjadi suatu kekuatan bg mengubah wajah masyarakat & negara Malaysia. Pentadbiran FAKTOR PENENTU:  Kepimpinan berteladan  Dasar yg utuh & matlamat jelas  Pendidikan berterusan berulang  Komunikasi berkesan  Persekitaran budaya kondusif  Kerjasama jentera politik pentadbiran  Kerangka perundangan berkesan & kehakiman bebas.  Terbit & edar bahan-bahan  Mengemukakan perakuan dasar bg tingkat integriti & etika.

evolusi dan akulturasi. Jawa. Hal ini disebabkan kesedaran yang rendah dan kefahaman mengenai kebudayaan. kebudayaan kebangsaan Malaysia hendaklah berteraskan kebudayaan rakyat setempat rantau ini. Begitu juga terdapat pengaruh bahasa Sanskrit. China.pakaian. Hal ini kerana Islam merupakan agama Persekutuan yang telah lama tersurat dan diterima oleh Perlembagaan. proses asimilasi wujud hasil daripada kekerapan perhubungan dan pertembungan di antara kebudayaan dan bahasa dari negera China. kepentingan politik yg menekankan kebudayaan kaum sahaja dan penekanan yang lebih kepada kemajuan ekonomi. Mengukuhkan perpaduan bangsa dan negara melalui kebudayaan . BERTERASKAN KEPADA KEBUDAYAAN RAKYAT ASAL RANTAU INI Menurut prinsip ini. 2. Pelaksanaan prinsip pertama dan kedua dalam pembentukan kebudayaan kebangsaan perlulah disesuaikan dengan agama Islam.• • Digubal pada 1971 kerana sejak merdeka tiada kemajuan ke arah mewujudkan kebudayaan kebangsaan. Murut. ISLAM MENJADI UNSUR PENTING DALAM PEMBENTUKAN KEBUDAYAAN KEBANGSAAN Meletakkan Islam sebagai unsur penting dalam kebudayaan kebangsaan memang kena pada tempatnya. Merekalah yang dimaksudkan sebagai rakyat asal rantau ini. nilai agama dan kesopanan) 3 PRINSIP: 1. Inggeris dan lain-lain dalam bahasa Melayu tempatan 3. Kadazan dan lain-lain lagi. yakni warisan tradisi kebudayaan Kepulauan Melayu yang sebahagian besar suku bangsanya terdiri daripada orang Melayu. kesenian (seperti lakonan dan ukiran) dan nilai dan norma (seperti undangundang. UNSUR-UNSUR KEBUDAYAAN LAIN Prinsip ini memberi pengakuan bahawa unsur-unsur kebudayaan kaum lain yang sesuai dan wajar memanglah telah lama diamalkan. kebendaan (seperti senibina. kerajaan telah berusaha untuk menerapkan nilainilai Islam. Bugis. Ia haruslah terlebih dahulu disesuaikan dengan ciri-ciri atau nilai universal Islam. “Rantau” membawa maksud alam Melayu. makanan dan perabot). difusi. adat resam. Iban. upacara. OBJEKTIF: 1. DEFINISI KEBUDAYAAN: • Merupakan keseluruhan cara hidup manusia iaitu meliputi bidang-bidang fikiran/idea. Segala unsur budaya yang mewarisi pelbagai warisan budaya rakyat tidaklah menjadi status kebudayaan kebangsann secara automatis. Portugis.Masyarakat pribumi telah banyak menerima unsurunsur ini sejak zaman-berzaman. Selaras dengan kehendak kebudayaan kebangsaanlah. Kemasukan unsur-unsur ini ke dalam kebudayaan tempatan kaum pribumi terjadi melalui pelbagai proses seperti asimilasi. Minang. India dan Eropah. Sebagai contoh.

2. mendokong dan mengerak kebudayaan seluas-luasnya sebagai jentera pembangunan yang berkesan. Meningkat dan mengukuhkan kepimpinan budaya melalui usaha-usaha membimbing dan melatih peminat. Meningkatkan kualiti kehidupan kemanusiaan dan kerohanian yang seimbang dengan pembangunan sosioekonomi dan politik. Nilai-nilai budaya yang suci ini akan membawa kepada titik-titik persamaan dalam kehidupan masyarakat. 5. masyarakat Malaysia masih belum mempunyai satu identiti kukuh. Memenuhi keperluan sosiobudaya. Perpaduan Negara Tujuan ini dapat dilihat dari aspek keseluruhan penduduk yang berbilang kaum dan keturunan di negara ini. Memperkaya dan mempertingkatkan kualiti kehidupan kemanusiaan dan kerohanian yang seimbang dengan pembangunan sosioekonomi. Semangat sayangkan bangsa. TUJUAN KEBUDAYAAN KEBANGSAAN: 1. Jika dua tujuan di atas tercapai. Memupuk dan memelihara keperibadian kebangsaan yang tumbuh daripada kebudayaan kebangsaan 3. pembangunan. pengembangan dan perhubungan budaya. Membentuk keperibadian atau identiti Malaysia. • Usaha ini memerlukan perancangan yang rapi supaya dapat melahirkan cara hidup bersifat kemanusiaan. 2. pendidikan. 3. Tujuan ini sangat wajar kerana setelah lebih 45 tahun merdeka. kenegaraan dan nasionalisma malaysia 4. tanah air dan sebagainya masih kabur. barulah kualiti kehidupan boleh meningkat. 3. Meninggikan taraf dan mutu kesenian. 2. Keadaan ini memberi peluang kepada setiap kaum di Malaysia mengecapi pembangunan sosioekonomi dan politik yang seimbang. Mewujudkan komunikasi yang berkesan ke arah kesedaran kebangsaan. STRATEGI DAN PELAKSANAAN OBJEKTIF DICAPAI MELALUI STRATEGI BERIKUT: 1. Sikap dan imej penduduk Malaysia haruslah dapat dikenalkan di kalangan antarabangsa. Pemulihan dan pemuliharaan dan pembangunan kebudayaan ke arah menguatkan asas-asas kebudayaan kebangsaan melalui usahasama penyelidikan. Masyarakat majmuk Malaysia perlu dipupuk dengan nilai-nilai yang dapt dikongsi bersama. KEPENTINGANNYA: • Penting dalam proses pembangunan dimana keperibadian Malaysia harus dipupuk dalam usaha-usaha meningkatkan pembangunan sosio-ekonomi dan politik. PENCAPAIAN DAN MASALAH DASAR KEBUDAYAAN KEBANGSAAN: • Pelbagai usaha dijalankan untuk mencapai matlamat dasar ini .

proses penyerapan dan penerimaannya perlu mengambil masa yang lama. • Identiti kewarganegaraan dan seni budaya jelas terlihat dalam perayaan-peayaan rasmi dan tidak rasmi Contohnya penggunaan Bahasa Melayu di peringkat sekolah rendah dan menengah Rancangan-rancangan televisyen yang pelbagai • PENCAPAIAN DAN MASALAH: • Usaha terhadap dasar ini adalah sukar. seni bina bangunan yang tidak melambangkan kebudayaan negara. Kebudayaan yang dipupuk itu akan mencirikan sifat-sifat persamaan yang melampaui batas-batas suku kaum dan memperlihatkan keperibadian kebangsaan Malaysia itu sendiri sebagai sebuah negara yang merdeka dan bermaruah. • Antara kelemahannya ialah perkembangan sosio-ekonomi yang membawa kepada pencemaran bahasa. PENUTUP: • Penggubalan dan pelaksanaan Dasar Kebudayaan Kebangsaan adalah perlu bagi negara Malaysia yang sedang . Pelaksanaannya adalah rumit dan tidak dapat dicapai dalam masa yang singkat. dan sikap penduduk yg tidak menitikberat unsur-unsur budaya • Sokongan secara langsung dan tidak langsung diperlukan dari semua pihak • • • membangun dan yang mempunyai penduduk berbilang kaum yang mengamalkan budaya yang berbeza. Kesedaran dan kefahaman yang luas akan dapat tercapainya hasrat dan cita-cita pelaksanaan dasar ini kerana dengan keinsafan itu sahaja Kebudayaan Kebangsaan akan dapat dibezakan dengan kebudayaan kesukuan atau kebudayaan kaum.Dalam mewujudkan satu Kebudayaan Nasional.

1996 -Penubuhan Jawatankuasa Kabinet Bagi Membanteras Masalah Sosial (JKMMS) • 1998 . OBJEKTIF UMUM: DASAR SOSIAL NEGARA (DSN) LATAR BELAKAN DSN: • 1990an . adil dan saksama selaras dengan matlamat wawasan 2020. berdaya tahan. progresif.Pakar runding PINTAS menghasilkan draf DSN .DSN diluluskan oleh Jemaah Menteri (19 Februari) .DSN dilancarkan secara rasmi (19 Ogos) • PENGENALAN: Dasar Sosial Negara (DSN) adalah satu dasar pembangunan sosial yang berteraskan nilai-nilai murni dan peningkatan keupayaan insan bagi mencapai kesepaduan dan kestabilan sosial.KPNPM menganjurkan bengkel DSN . bermoral. demokratik. ketahanan nasional dan kesejahteraan hidup masyarakat Malaysia yang maju dan mantap.UPE minta KPNPM menggubal DSN • 1999 .JPPN membincangkan perlunya ada DSN .DSN. MATLAMAT: Mewujudkan sebuah masyarakat Malaysia yang maju dan mantap dengan setiap anggota masyarakat berpeluang untuk memperkembangkan potensi diri secara optimum di dalam persekitaran sosial yang sihat berdasarkan ciri-ciri bersatu padu.Perbincangan isu-isu sosial dan keperluan satu dasar sosial negara .Pasukan Petugas Khas di KPNPM . penyayang. jentera pelaksanaan dan pendekatan dibentangkan kepada JKMMS • 2003 .Pelantikan Pakar runding PINTAS • 2002 . bertoleransi.

STRATEGI OBJEKTIF 2: 1.gender dan fahaman politik serta wilayah dapat menyertai dan memberi sumbangan kepada arus pembangunan negara serta menikmati kesejahteraan hidup secara berterusan.Menjana sinergi multisektor. Mengiktiraf dan memupuk keupayaan setiap bayi dan kanak-kanak berfikir dan berperasaan serta dilindungi daripada dilabel. Memastikan keperluan hidup yang holistik menjadi teras kehidupan setiap individu. 2. Menentukan setiap bayi dan kanakkanak di peringkat awal (2-6 tahun) mendapat peluang meneroka persekitaran untuk menentukan perkembangan sel-sel otak secara maksimum. .agama. Mewujudkan pelbagai peluang dan kemudahan agar setiap individu. Dasar Sosial Negara menggariskan empat objektif khusus yang saling melengkapi dengan menerapkan nilai-nilai murni di setiap peringkat pelaksanaannya: . Memastikan setiap kanak-kanak menerima pendidikan wajib peringkat sekolah rendah yang mendidik kemahiran sosial dan disiplin diri serta rangsangan minda melalui kurikulum yang meningkatkan kemahiran berfikir. sekolah dan komuniti sebagai persediaan untuk memainkan peranan sebagai seorang dewasa sepenuhnya kelak. Menentukan setiap individu yang sudah menjangkau umur melebihi 18 tahun. perlindungan.peningkatan keyakinan diri serta perkembangan identiti kendiri yang sihat di dalam satu suasana dan jalinan perhubungan yang positif dalam keluarga dan komuniti. keluarga dan komuniti. didiskriminasi dan dijadikan mangsa oleh anggota masyarakat.Memastikan keperluan asas individu. tidak terpinggir dan tersisih daripada arus pembangunan. 2. 3. keluarga dan komuniti tanpa mengira kumpulan etnik. perkembangan dan penyertaan serta dapat menikmati keperluan asas sepanjang hayat. 4. yang mula mencapai taraf .Membangun dan memperkasakan insan sepanjang hayat. penghormatan.Menjamin setiap individu. STRATEGI OBJEKTIF 1: 1.Memperkukuh dan membangunkan sistem sokongan sosial dan perkhidmatan sosial. keluarga dan masyarakat dipenuhi. keluarga dan masyarakat dapat menikmati keperluan asas kehidupan dan menyertai arus pembangunan negara. peluang serta bimbingan untuk mengenali hak-hak dan tanggungjawab dan mengamalkan peranan tertentu dalam keluarga. Menjamin hak janin atau kandungan untuk hidup dan berkembang dalam keadaan selamat dan sihat tanpa diganggu oleh ancaman dan eksploitasi. 3. Memastikan setiap individu mendapat hak untuk kelangsungan hidup.budaya. 5. OBJEKTIF KHUSUS: Selaras dengan penyataan matlamat dan objektif umum. dan . 6. Menentukan setiap remaja (13-18 tahun) diberikan pengiktirafan. . Ia juga bagi membantu pembinaan tubuh.

negeri dan daerah untuk merancang. 4 Memberikan peluang kepada semua anggota masyarakat untuk mencapai kecemerlangan melalui sistem pendidikan yang fleksibel. menghormati sistem nilai dan cara hidup penganut agama lain serta menggalakkan interaksi dan saling memahami antara penganut pelbagai agama. Memastikan sesebuah organisasi atau agensi menyediakan keperluan asas sosial serta memberikan sokongan dan bimbingan kepada kakitangannya sebagai satu tanggungjawab asas. bahagian/ daerah dan komuniti. Mewujudkan mekanisma Perancangan Sosial yang bertaraf agensi pusat di peringkat persekutuan. di semua peringkat dan sektor menggubal dan melaksanakan dasar di peringkat organisasi sebagai panduan bagi menentukan perkembangan sosial yang optimum untuk kakitangan dan kumpulan sasarnya. melaksana. negeri. Mengiktiraf identiti. daerah dan komuniti di sektor awam. Membangunkan setiap keluarga untuk berfungsi sebagai satu pasukan yang saling menyokong dalam memainkan peranan serta tanggungjawab supaya setiap ahli keluarga berkembang dengan optimum mengikut keunikan dan potensi setiap individu. 3 Mengiktiraf kelompok keagamaan sebagai kelompok sosial yang mengamalkan sistem nilai dan cara hidup tersendiri selaras dengan Perlembagaan Negara. 2. menyelaras dan menilai keberkesanan perancangan dan pelaksanaan perkhidmatan sosial dalam masyarakat. Meningkat dan mengukuhkan peranan dan fungsi bahagian pembangunan sosial di semua peringkat pentadbiran negeri. memantau. . sama ada di dalam bandar atau luar bandar supaya bekerjasama dan saling membantu menyediakan berbagai-bagai perkhidmatan untuk memenuhi keperluan anggotanya dan mendirikan sistem amaran awal untuk mengenal pasti gejala sosial. 6. 5. 3. Menentukan supaya organisasi atau agensi yang memberikan khidmat sosial mementingkan kakitangan yang dilengkapi dengan kemahiran sosial dan teknologi terkini serta yang berhubung langsung dengan kumpulan sasar. Menggalakkan setiap organisasi atau agensi. STRATEGI OBJEKTIF 4: 1. 7. diberi sokongan.berdikari dalam aspek ekonomi tertentu. kepentingan dan keperluan pelbagai kelompok etnik dalam masyarakat Malaysia untuk mewujudkan sikap toleran dan saling membantu di dalam dan di antara kaum yang berbeza. inovatif.relevan dan dinikmati oleh semua anggota masyarakat sepanjang hayat mereka. Menggalakkan setiap organisasi atau agensi di peringkat persekutuan. swasta dan sukarela untuk melakukan kajian dari semasa ke semasa ke atas struktur dan fungsi masing-masing bagi menentukan kemampuan pencapaian matlamat pembangunan sosial. pengetahuan dan kemahiran untuk membuat keputusan STRATEGI OBJEKTIF 3: 1. 8. Menggalakkan sesebuah komuniti. bimbingan. 2.

5. Meningkatkan taraf dan memperluaskan peranan kepimpinan di peringkat akar umbi dalam perancangan. • Dasar ini memberi hala tuju kepada perancangan dan pelaksanaan program pembangunan sosial tersebut. sokongan dan kerjasama sektor awam. 6.4. . • Pelaksanaan Dasar Sosial Negara perlu dipantau bagi memastikan kecekapan dan keberkesanan pencapaian pembangunan sosial. Pelaksanaan dasar ini akan menjadi suatu agenda utama kerajaan untuk mewujudkan sebuah masyarakat Malaysia yang maju menurut acuannya sendiri.swasta dan sukarela. Memastikan setiap wakil rakyat memainkan peranan dalam pembangunan sosial dan memberikan perkhidmatan berkesan kepada anggota masyarakat tanpa mengira perbezaan ideologi atau parti politik. Menggalakkan Pihak Berkuasa Tempatan mewujudkan program dan kemudahan sosial yang terancang dan lengkap supaya selaras dengan pembangunan fizikal dan ekonomi yang pesat. • Kejayaannya bergantung pada komitmen. pelaksanaan dan pemantauan pembangunan sosial. PENUTUP: • Dasar Sosial Negara merupakan dasar payung yang merangkumi falsafah dan pelbagai dasar pembangunan sosial negara.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful