TAJUK KERTAS PROJEK DARI TAHUN 2005 - 2010

BIL
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26.

TAHUN 2005
Muzik dan Hiburan: Kajian Menurut Perspektif Islam Zikrullah : Peranan Dan Implikasinya Terhadap Psikologi Manusia Keburukan Lisan Dalam Kehidupan: Suatu Kajian Terhadap Pelajar Darul Quran Tanda-tanda Kekuasaan Allah Menurut Ayat 20-25 Surah al-Rum Hak-Hak Wanita Dalam Konteks Keluarga Menurut Perspektif Islam Konsep Perniagaan dan Peranan Kerajaan Di Dalam Membangunkan Ekonomi Umat Islam Mencuri: Suatu Kajian Perbandingan Hukum Hudud dan Undang-undang Sivil di Malaysia Kesenian Islam: Suatu Kajian Mengenai Seni Khat Usaha-Usaha Ke Arah Pencapaian Kecemerlangan Akademik: Suatu Kajian Di Kalangan Siswa Siswi Darul Quran JAKIM Putus Pertunangan Menurut Perspektif Islam dan Undang-Undang Keluarga Islam di Malaysia. Poligami: Satu Perbandingan Akta Keluarga Negeri Kelantan 2002 dan Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur 2001. Al-Sunnah: Suatu Kajian Ke Atas Kepentingan Menyemak Sanad dan Matan Konsep Islam Hadari: Suatu Kajian Tentang Kefahaman Di Kalangan Mahasiswa Darul Quran JAKIM Pengurusan Masa: Suatu Kajian Tentang Amalannya Di Kalangan Pelajar Darul Quran JAKIM Sumbangan Imam Syafi‟i Dalam Fiqh Islam Bediuzzaman Said Nursi: Perjuangan Hidup Dan Sumbangan Pemikirannya Di Bidang Dakwah Puasa : Satu Kajian Terhadap Permasalahan Di Kalangan Umat Islam Masa Kini Saidatina „Aishah binti Abu Bakar : Jasa Dan Sumbangannya Terhadap Pembangunan Islam Amalan-Amalan Sunat Dan Fungsinya Di Dalam Mencapai Ketenangan Jiwa Konsep Diyat Dalam Hukum Jenayah Islam : Satu Penilaian Berdasarkan Hukum Islam Semasa. Astronomi: Suatu Kajian Terhadap Ayat-Ayat al-Quran Yang Berkaitan Peranan Sutrah Dalam Solat: Suatu Kajian Hukum Haid dan Istihadah Menurut Perspektif Perubatan Dan Islam Perniagaan Dalam Islam: Suatu Kajian Menurut al-Quran dan Sunnah Solat Berjamaah Di Kalangan Masyarakat Melayu Masa Kini: Suatu Kajian Di Masjid Rahimah, Kuala Kubu Bharu, Selangor Gerakan Freemasonny : Kesan Dan Ancamannya Terhadap Umat Islam Di Malaysia

1

27. 28. 29.

Menangani Gejala Sosial Di Kalangan Remaja Menurut Nasihat Luqman Al-Hakim Kaunseling: Peranannya Di Dalam Membentuk Sahsiah Diri Hiburan Islam Sebagai Alternatif Metod Dakwah Masa Kini: Suatu Kajian Di Maktab Rendah Sains Mara (MRSM), Kuala Kubu Bharu, Selangor Faktor-Faktor Penghakisan Akidah Di Kalangan Pelajar Islam: Suatu Kajian Di Sekolah Menengah Ampang Pechah, Kuala Kubu Bharu, Selangor Ajaran Sesat, Punca, Kesan Dan Cara Mengatasinya: Suatu Kajian Di Negeri Selangor Bid‟ah Dalam Ibadah Solat Dan Puasa Masyarakat Melayu di Malaysia. Peranan Institusi Masjid Mengikut Perspektif Islam: Suatu Kajian Ke Atas Masjid Rahimah, Kuala Kubu Bharu, Selangor Pendekatan Kaunseling Dalam Pembentukan Sahsiah Pelajar: Suatu Kajian Terhadap Pelajar Semester 6, Darul Quran JAKIM Bencana Tsunami Menurut Al-Quran Dan Sains Perang Saraf Barat Terhadap Umat Islam: Kesan Dan Cara Penyelesaian. Kepentingan Kuasa Politik Dalam Wasilah Dakwah: Implikasi Terhadap Bukan Islam Di Malaysia Puasa: Keistimewaannya Dari Sudut Kesihatan Menurut al-Quran, Hadith Dan Sains Kalimah An-Nafs, Kaitannya Dengan Tasawwuf Dan Tariqat : Suatu Kajian Dalam Surah Ali Imran Ijtihad Dan Kepentingannya Masa Kini Miswak: Suatu Kajian Tentang Kelebihan Dan Pandangan Ulama Bid‟ah: Suatu Kajian Amalan Masyarakat Melayu Islam Di Dalam Pengurusan Jenazah Kaitan Pemakanan Dengan Kesihatan : Kajian Menurut Al-Quran Dan Sains Kahwin Muda Di Kalangan Mahasiswa Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya : Kebaikan Dan Permasalahannya. Khulafa‟ Ar-Rasyidin Radhi Allah „Anhu: Suatu Kajian Tentang Penyelewengan Fakta Kebersihan Dari Perspektif Islam: Suatu Kajian Menurut Ayat 222 Surah Al-Baqarah Perang Uhud: Suatu Kajian Menurut Ayat 121-122 Surah Ali Imran Anak Yatim Dalam Islam: Suatu Kajian Terhadap Ayat 5-6 Surah Al-Nisa‟ Ukhuwwah Dari Kacamata Islam: Suatu Kajian Menurut Ayat 103 Surah Al-Imran Zikir Sebagai Tazkiyah Al-Nafsi : Suatu Kajian Terhadap Ayat ke 41 Surah Al-Ahzab Hur Al-„Ain: Suatu Kajian Ke Atas Ayat 22 Surah Al-Waqi‟ah Mushaf al-Quran Rasm Uthmani : Suatu Kajian Tentang Tanda Penulisan al-Quran Dan Kaedah Pembacaannya Seni Lagu Dalam Al Quran : Kajian Mengenai Kepentingannya : Pelajar Semester 6 Darul Quran JAKIM. Pengharaman Zina: Suatu Kajian Di Kalangan Pelajar Sekolah Menengah, Kuala Kubu Bharu, Selangor

30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54.

2

55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83.

Judi: Pentafsiran Dan Huraian Menurut Ayat 90 Surah al-Ma‟idah Hikmah Penghayatan Akhlak Islam: Suatu Kajian Berdasarkan Ayat 12 Surah Al-Hujurat Al-Quran Sebagai Penawar: Suatu Kajian Menurut Ayat 82 Surah al-Isra‟ Ciri-Ciri Keperibadian Mukmin: Suatu Kajian Terhadap Ayat 5-7 Surah al-Mukminun Siapakah Pendusta Agama: Suatu Kajian Menurut Ayat 1-3 Surah al-Ma‟un Gambaran Hari Kiamat Menurut Surah al- Infitar Kewajipan Menghormati Ibu Bapa: Suatu Kajian Terhadap Ayat 15 Dan 17 Surah al-Ahqaf Kefahaman Tentang Hadith Maudu‟: Suatu Kajian Di Kalangan Pelajar Darul Quran Pengharaman Rokok Menurut Perspektif Islam Dan Kesihatan Penyelewengan Akidah Di Dalam Senikata Lagu-Lagu Inggeris Kumpulan Rock Black Metal Mukmin Sejati : Hamba Allah Yang Mendapat Kemuliaan Pengurusan Fatwa di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur Zakat Fitrah Dan Peranannya Dalam Pembangunan Sosial Umat Islam Solat: Suatu Kajian Perbandingan Antara Mazhab Shafi‟i Dan Hanafi Hubungan Martabat Hadith Dengan Pensyariatan : Kajian Terhadap Ilmu Mustolah Al Hadith dan Kehujahan Al Sunnah. Doa Serta Rawatan Penyakit: Suatu Kajian Tentang Penggunaan Ayat-Ayat Al-Quran Kedudukan Dan Martabat Wanita Dalam Islam Mengikut Perspektif Al-Quran Dan Sunnah Surah Al-Fatihah: Suatu Kajian Tentang Khasiat, Hikmah Dan Mukjizat di Dalamnya. Hari Kiamat: Kajian Menurut Surah al-Qari‟ah Prinsip 20 Imam Hasan Al-Banna: Suatu Kajian Terhadap Kefahamannya Di Kalangan Pelajar Darul Quran, JAKIM Iblis Dan Syaitan : Tipu Daya Dan Cara Mengatasinya Tahap Kualiti Hafazan Al-Quran Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya: Suatu Kajian Ke Atas Pelajar Semester 6, Darul Quran JAKIM Surah Al Waqiah : Kajian Tentang Nikmat Dan Azab Di Dalam Surah Al Waqiah. Masjid Sebagai Tempat Ketenangan Jiwa: Satu Kajian Terhadap Pelajar Banat Darul Quran JAKIM Ciri-Ciri Ajaran Sesat Dan Cara Mengatasinya Menurut Islam Pengenalan Tentang Psikologi Dakwah Di Dalam Kepimpinan Rasulullah s.a.w. Motivasi: Suatu Kajian Mengenai Kepentingan Dan Peranannya Di Dalam Menjana Kecemerlangan Diri Adat Pepatih Di Daerah Rembau Negeri Sembilan: Suatu Kajian Perbandingan Dengan Syariat Islam “Jangan Marah”: Suatu Kajian Dari Perspektif Kehidupan Rasulullah s.a.w.

3

84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112.

Wanita: Isu Hak Dan Peranan Dari Perspektif Islam Pembentukan Sahsiah Anak-Anak: Peranan Wanita Dalam Institusi Kekeluargaan Makanan Halal Dan Haram Di Dalam Islam: Suatu Kajian Tentang Kesannya Terhadap Kesihatan Pengamalan Solat Fardu Di Kalangan Remaja Masa Kini: Satu Kajian Di Maktab Rendah Sains Mara (MRSM), Kuala Kubu Bharu Selangor Tasawwuf: Satu Jalan Untuk Mencapai Kenikmatan Dan Kebahagiaan Hidup Kefahaman Dan Penguasaan Mngenai Seni-Seni Lagu : Suatu Kajian Di Kalangan Pelajar Semester 6, Darul Quran JAKIM. Al-Quran Diturunkan Secara Tadarruj: Suatu Kajian Tentang Hikmahnya Adab Bersama al-Quran: Suatu Kajian Terhadap Pemahaman Dan Amalannya Di Kalangan Pelajar Darul Quran Tahap Penguasaan Hafazan Al-Quran: Suatu Kajian Ke Atas Pelajar Semester Akhir Program Persijilan Tahfiz Al-Quran JAKIM-UIAM Kaedah Pengajaran Al-Quran Secara Tradisional Dan Masa Kini : Suatu Kajian Perbandingan Tentang Kaedah Pengajarannya Di Kalangan Penduduk Pekan Sabak Bernam Riadah Dan Kesannya Dalam Membantu Meningkatkan Prestasi Hafazan : Suatu Kajian Di Kalangan Siswi Darul Quran JAKIM Keberkesanan Pembelajaran Ilmu Qiraat: Suatu Kajian Terhadap Pelajar-Pelajar Darul Quran JAKIM Kepentingan Ulum al-Quran Untuk Memantapkan Kefahaman Al Quran. Penerapan Akidah Islamiah Seawal Usia Kanak-Kanak: Satu Langkah Dalam Menangani Gejala Sosial Penyakit Takabbur: Suatu Kajian Terhadap Ayat 60-63 Surah Ghafir Perbandingan Manhaj Usul Riwayat Hafs Dan Warsy : Kesannya Di Dalam Mengistinbat Hukum-Hukum Di Dalam al-Quran Tarannum Al-Quran: Suatu Kajian Terhadap Sejarah Dan Perkembangannya Di Malaysia Pandangan Ulama Salaf Dan Khalaf Terhadap Kalimah “Tangan” Allah s.w.t. Di Dalam al-Quran Pembahagian Harta Pusaka Menurut Hukum Islam : Suatu Kajian Ke Atas Ayat 11,12 dan 176 Surah al-Nisa‟ Aplikasi Teknologi Maklumat ( IT ) Di Kalangan Huffaz: Suatu Kajian Di Darul Quran JAKIM Tajdid Dan Peranannya Dalam Mengembalikan Kegemilangan Islam Faktor-faktor Keruntuhan Institusi Keluarga Dan Penyelesaiannya Menurut Islam Bencana Alam: Fenomena Semulajadi Atau Peringatan Dari Tuhan Konsep Ketuhanan: Suatu Kajian Perbandingan Antara Agama Islam Dan Kristian Taqwa Kunci Kejayaan : Kajian Terhadap Surah Al Baqarah Ayat 2-5. Metodologi Dakwah: Kajian Ke Atas Ayat 24-27 Surah Nuh Agenda Yahudi Terhadap Dunia Islam: Kajian Terhadap Ayat 120 Surah al-Baqarah Hukum Zina Menurut al-Quran Dan Hadis Kisah Ashabul Kahfi Berdasarkan Surah al-Kahfi

4

114. 141. 124. 122. 117. 138. 134. Jihad Menentang Kuffar :Tinjauan Khusus Kepada Surah Muhammad Ayat 4 “Perniagaan Yang Tidak Akan Rugi Selama-lamanya”: Suatu Kajian Ke Atas Ayat 10-13 Surah al-Saff Tabarruj: Suatu Kajian Terhadap Etika Berpakaian Di Kalangan Muslimah Mengikut al-Quran dan Hadis Akhlak Rasulullah s.s. 115. 135. Kuala Kubu Bharu Metodologi Kaunseling Dalam Dakwah: Kaedah Dan Pelaksanaannya Dari Perspektif Islam Pengaruh Syiah Terhadap Sirah Nabawiyah Cabaran Pendakwah Masa Kini Menundukkan Pandangan: Kepentingannya Kepada Golongan Penghafaz al-Quran 5 . 119. Selangor Manhaj Akidah Salaf Peristiwa Isra‟ Dan Mi‟raj: Suatu Kajian Berdasarkan al-Quran Dan Hadith Manusia Dan Peranannya Di Dalam Membina Masyarakat Madani: Suatu Kajian Ke Atas Ayat 13 Surah alHujurat Qiyamullail Dan Amalannya Di Kalangan Huffaz: Suatu Kajian Di Darul Quran. 126. 116. 133. 120. Jerantut. 131. 139. 136. 125.a. 130. 129.w. 137. : Suatu Kajian Menurut Perspektif al-Quran dan Hadith Perihal Ahli-Ahli Syurga: Menurut Surah al-Waqi‟ah Secara Terperinci. 127. 132. 118. JAKIM Tafsiran Mimpi: Suatu Kajian Ke Atas Surah Yusuf Nafkah: Kewajipan Suami Terhadap Isteri Dan Syarat-syaratnya Zakat Harta: Suatu Kajian Terhadap Zakat Emas Dan Perak Menurut Al-Quran Dan Sunnah Nabi Nuh a.113. 128. Pahang Konsep Iqra‟ Di Dalam Surah Al-Alaq: Suatu Kajian Di Kalangan Pelajar Darul Quran JAKIM Aktiviti Dakwah Di Asrama: Satu Kajian Terhadap Pelajar Lelaki Di Asrama Darul Quran JAKIM Pembentukan Personaliti Remaja Menurut Perspektif Islam Budaya Hedonisme Di Kalangan Remaja Islam: Suatu Kajian Di Kuala Kubu Bharu Kaunseling Dalam Mendidik Akhlak Remaja: Kajian Di Sekolah Menengah Agama Tinggi. Dan Kejadian Banjir Menurut al-Quran: Suatu Pengajaran Golongan Munafik: Suatu Kajian Tentang Sifat-Sifatnya Dalam Ayat 1-8 Surah al-Munafiqun Persatuan Agama Islam: Suatu Kajian Di SMKA Tengku Ampuan Hajjah Afzan Pahang. Perbandingan Antara Orang Mukmin Dan Orang Kafir Menurut Surah Hud Walimatul Urus Dari Perspektif Islam Dan Adat Melayu Jawa: Suatu Kajian di Pekan Banting. Konsep Kematian Dan Kehidupan: Suatu Kajian Ke Atas Ayat 185 Surah Ali-Imran Sunat Muakkad: Suatu Kajian Mengenai Solat Witir Dan Kaifiyatnya Syura Menurut al-Quran: Suatu Kajian Menurut Ayat 38 Surah al-Syura Mas Kahwin Menurut Perspektif Syariat Islamiah Dan Adat Istiadat Masyarakat Melayu Kelantan: Suatu Kajian di Pasir Puteh. 140. 123. 121. 142.

19. 20.a. Pendidikan Anak-Anak Menurut Perspektif Islam Pengaruh Makanan Terhadap Peribadi Muslim : Suatu Kajian Terhadap Pelajar Darul Quran Jenayah Merompak: Suatu Kajian Perbandingan Antara Undang-Undang Sivil Dan Syariat Islam Nabi Muhammad s. 11. 148. 146. 144. Hari Qiamat Menurut Surah Al Zalzalah.A. Doa : Suatu Kajian Terhadap Ayat 186 Surah Al Baqarah Erti Kehidupan : Suatu Kajian Menurut Ayat 32 Surah Al An‟am. 18. Larangan Berputus Asa : Suatu Kajian Terhadap Ayat 53 Surah Az Zumar.a. Badan Dakwah dan Rohani : Tugas dan Peranannya Dalam Pembentukan Akhlak Kepimpinan Rasulullah S. 14. Pemikiran Kreatif : Aplikasi dan Implikasinya Dalam Dakwah Masa Kini. 8. Batas Pergaulan Sesama Manusia : Suatu Kajian Terhadap Surah Hujurat. 5. 145.w: Ulasan Ulama Tentang Janggut Dan Misai Peranan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) Di Dalam Membasmi Amalan Khurafat Di Malaysia Memahami Konsep Ahli Sunnah Wal Jamaah : Satu Kajian Ke Atas Sifat 20. 3. Ashab Al Ukhdud : Suatu Kajian Terhadap Metodologi Dakwah. 12. Konsep Sillaturahim Menurut Perspektif Islam : Satu Penilaian Menerusi Hadis Nabi S.143. Murtad : Suatu Kajian di Jabatan Agama Islam. Galakan Untuk Berkahwin : Suatu Kajian Menurut Ayat 32 Surah Al Nur. 16. 147. 6 .w: Suatu Kajian Terhadap Kemahiran Baginda Dalam Bidang Kepimpinan Kajian Terhadap Sunnah Rasulullah s. 9. 15. Ciri-Ciri Dan Peranan Ulama Menurut Pandangan Islam TAHUN 2006 1. 17. Usrah Sebagai Metodologi Tarbiyyah Insaniyyah : Suatu Kajian Tentang Keberkesanannya Terhadap Pelajar Darul Quran.A. 7. Kepentingan Qiyamullail : Suatu Kajian Menurut Surah Al Muzammil Ayat 1 hingga 7. : Suatu Kajian Terhadap Pentadbiran Ketenteraan Di Dalam Peperangan. Aurat Wanita Dan Kesannya Kepada Masalah Sosial Dalam Masyarakat . 2. 150. Negeri Sembilan. 13. Penyakit Mazmumah : Punca dan Cara Mengatasinya Menurut Perspektif Islam. 149.W. 4.W. 6.W. Kematian : Suatu Kajian Terhadap Surah Al Imran.A. Metodologi Dakwah : Suatu Kajian Terhadap Ayat 125 Surah An Nahl. Pembentukan Institusi Keluarga Menurut Al Quran : Suatu Kajian Terhadap Ayat 1-12 Surah At Tahrim. 10. Fathul Mekah : Suatu Kajian Ke Atas Penyebaran Islam di Zaman Rasulullah S.

Wanita Solehah : Suatu Kajian Berdasarkan Ayat 34 Surah An Nisa‟. 43. 34. Khunsa Sistem Pajak Gadai Islam Sumpah : Suatu Perbandingan Antara Mahab Syafie dan Mazhab Hanafi. Tiga Golongan Pada Hari Kiamat : Suatu Kajian Terhadap Ayat 7-12 Surah Al Waqiah. 32. Riba‟ : Suatu Kajian Terhadap Ayat 275 Surah Al Baqarah. Rezeki Secupak Tidak Akan Jadi Segantang : Suatu Kajian Berkaitan Tentang Konsep Qanaah. 7 ... Perempuan Yang Haram Dikahwini : Hikmah Pensyariatannya.. 41.. 22. 47. 44. Keperibadian Muslim : Suatu Tumpuan Terhadap Surah Luqman. Keberkesanan Dakwah Melalui Penulisan : Suatu Kajian Terhadap Pelajar Darul Quran. 27. Usrah Sebagai Medan Dakwah Al Imam As Syahid Hassan Al Banna : Suatu Kajian Terhadap Sejarah Perjuangan Hidup Dan Pemikirannya Dalam Bidang Dakwah . 36. Unsur-Unsur Tarbiyyah Islamiah : Pengajaran Di Sebalik Hari Asyura. 28. Amalan Membaca Surah Yaasin Malam Jumaat dan Kelebihannya... 49. 25. 48. Bersugi Mengikut Perspektif Islam Dan Sains Moden. 40.21. 37. 23. 46. 35. 31. 50. 39... 42. 45. Kepimpinan Wanita : Suatu Kajian Tentang Kekuatan Psikologi Wanita Dalam Institusi Rumahtangga. Kewajipan Menunaika Solat : Suatu Kajian Terhadap Surah An Nisa‟ Ayat 101 Hingga 103. Unsur-Unsur Psikologi Dalam Amalan Tasawuf : Suatu Kajian Terhadap Pandangan Imam Al Ghazali... 38... Zina : Hikmah Pengharaman Terhadap Masyarakat Mengikut Pandangan Islam. 33. Peraturan Hidup Berumahtangga : Suatu Kajian Menurut Ayat 34-35 Surah An Nisa‟... Sumpah Palsu : Suatu Kajian Terhadap Ayat 77 Surah Al Imran. Haji Nik Jaafar bin Nik Ismail : Sumbangannya Terhadap Ilmu Tarannum Al Quran. Konsep Sumpah dan Kaffaratnya Berdasarkan Ayat 89 Surah Al Maidah. Surah Al Mukminun. 30. Solat dan Fungsinya Dalam Pembentukan Peribadi Muslim : Suatu Kajian Menurut Surah Al Ankabut Ayat Bahasa Arab : Kesedaran Terhadap Aplikasi Dan Kepentingannya Di Kalangan Pelajar Darul Quran. Khusyuk Dalam Sembahyang Menurut Ayat . Pandangan Orang Bukan Islam Tentang Islam Teroris : Suatu Kajian Di Kuala Kubu Bharu. Perkahwinan : Perbezaan Antara Adat Dan Syarat Suatu Kajian Di Daerah Kuala Kubu Bharu. Cinta : Suatu Perbandingan Di Antara Konsep Islam Dan Barat. Keberkesanan Dakwah Terhadap Non Muslim : Suatu Kajian Di Kuala Kubu Bharu. 26. 29. 24.

. 78.. 67. Al Quran : Sumber Pendidikan Dalam Pembentukan Peribadi Muslim Yang Cemerlang. 74. Pembahagian Harta Pusaka Kepada Wanita Menurut Perspektif Al Quran Dan As Sunnah. Larangan Membazir : Kajian Ke Atas Surah Al Isra‟ Ayat 27. Kajian Tentang Penghuni Neraka Berdasarkan Ayat 179 Surah Al A‟raf.. Kejadian Hari Kiamat : Keterangan Menurut Surah Al Waqiah.. 71. 70. 56. Peminjaman Istilah Bahasa Arab Di Dalam Bahasa Melayu : Suatu Kajian Kes Tentang Majalah Ahkam Johor. 59. 55. 64.. Khutbah Jumaat : Suatu Kajian Keberkesanannya Sebagai Salah Satu Nedium Dakwah Di Darul Quran. Ciri-ciri Orang Beriman : Suatu Kajian Berdasarkan Ayat 1-11 Surah AL Mukminun. Amalan Dalam bab Makanan.... Solat Dhuha : Hikmah Dalam Pembentukan Peribadi...A. 58. Pakaian Wanita Muslimah : Suatu Kajian Menurut Ayat 59 Surah Al Ahzab... 73. 66. Solat Jumaat : Suatu Kajian Tentang Sejarah Dan Cara Perlaksanaannya.. Proses Kejadian Mnausia : Suatu Kajian Menurut Surah Ghafir Berdasarkan Ayat 67. Permasalahan Pembelajaran Bahasa Arab Di Kalangan Pelajar : Suatu Kajian Di Sekolah Rendah Agama Integrasi Daerah Kuala Langat.. Kejadian Asal Manusia Menurut Al Quran Dan Sains. Penguasaan Bahasa Arab : Suatu Kajian Terhadap Pelajar Semester Enam Sesi 2004/ 2007 Darul Quran. 65. Puasa : Hikmahnya Terhadap Kesihatan Jasmani Dan Rohani. 79. 60. Larangan Prasangka Mengintip Rahsia Dan Mengumpat : Suatu Kajian Ke Atas Ayat 12 Surah Hujurat. 62. Aurat Wanita : Kajian Berkaitan Suara.. Solat Jamak Dan Qasar : Suatu Kajian Tentang Pemahamannya Di Kalangan Pelajar Di Sekolah Agama Menengah Tinggi ( SMAT ) Kuala Kubu Bharu. Kepentingan Ilmu Qiraat Dalam Pentafsiran Ayat Al Quran : Suatu Kajian Terhadap Surah .. ( khususkan tempat kajian ) Bencana Alam : Kajian Berdasarkan Al Quran Dan Sains. 8 .W. 61.. 52... Sifa-Sifat Orang Munafik : Suatu Kajian Dalam Surah Al Munafiqun. Konsep Kematian : Suatu Kajian Menurut Ayat 60 Surah Al An‟am. Konsep Kemenangan Berdasarkan Istilah An Nasr Menurut Al Quran.. Muktazilah Dan Jabariah : Perbandingan Ajaran Dan Implikasi Kepada Masyarakat Di . 68. Tuntutan Berwuduk Menurut Surah Al Maidah Ayat 6.. 54.... Antara Kepercayaan Dan Syariat : Suatu Kajian Mengenai Salahfaham Masyarakat Terhadap Kehidupan Selepas Mati. 57. 76..51.. Minuman Dan Berpakaian : Suatu Kajian Menurut Sunnah Rasulullah S.. 72. 80. 77.. 69. Ashab Al Yamin Dan Ashab As Syimal : Tafsiran Ulama Berdasarkan Surah Al Waqiah.. 63. 75. 53.. Imam Malik : SumbangannyaTerhadap Perkembangan Ilmu Hadis.

87. 104. Ilmu Makrifat : Suatu Kajian Menurut Pandangan Imam Al Ghazali. Imam Syafie : Sumbangannya Terhadap Fiqh Al Ibadah. 103.81. 97. Konsep Jiran dari Perspektif Islam. Murtad : Suatu Kajian Hukuman Menurut Empat Mazhab. 9 . 102. Batasan Pergaulan Antara Lelaki Dan Perempuan : Suatu Kajian Dalam Surah An Nur Ayat 31. Hadis Ifki : Suatu kajian Berdasarkan Ayat 11-20 Surah An Nur. 89. Kewajipan Berdakwah : Suatu Kajian Menurut Surah Al Imran Ayat 110. 98. 91. 95. Tanda-Tanda Besar Kiamat : Suatu Kajian Mengenai Kemunculan Dajjal Berdasarkan Hadis-Hadis Asyratd Assa‟ah. Hikmah Kejadian Air : Suatu Kajian Menurut Surah Az Zumar Ayat 21. Wasiat Menurut Islam : Suatu Kajian Menurut Ayat 180-182 Surah Al Baqarah. 101. 108. Konsep Ziarah Dalam Islam : Kajian Terhadap Surah An Nur Ayat 27-29. 93. 85. Konsep Perdamaian Menurut Al Quran Dan As Sunnah. Umar Abdul Aziz : Suatu Kajian Kepimpinan Membentuk Masyarakat. Perkara Yang Membatalkan Puasa : Suatu Penilaian Semula Mengenai Rongga. 110. 106. 107. Kepekaan Pelajar Darul Quran : Suatu Kajian Terhadap Barangan Produk Islam. 92. Perkara-Perkara Yang Membatalkan Solat : Perbandingan Antara Mazhab ( Tentukan 2 Mazhab ). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tahap Kualiti Hafazan Al Quran : Suatu Kajian Terhadap Pelajar Tahun Tiga Sesi 2004/ 2007 Darul Quran JAKIM. Konsep Syahid : Suatu Kajian Fiqh Menurut Imam Syafie Peranan At Taqwa : Kajian Surah Al Hujurat Ayat 13. Murtad : Permasalahannya Serta Kajian Terhadap Implikasi Kedudukan Agama Dalam Perlembagaan Persekutuan. Sub‟atu Ahruf Perbahasan Ulama Dalam Mentakrifkannya. 82. 83. 99. Peranan Institusi Pengajian Agama Dalam Melahirkan Cendiakawan : Suatu Kajian Di Darul Quran. 84. 109. 86. Amalan Khurafat : Suatu Kajian Di Kampung Kuala Sut Machang Kelantan. Konsep Berhutang Dalam Islam : Suatu Kajian Menurut Ayat 282 Surah Al Baqarah. Tudung : Antara Menutup Dan Fesyen Suatu Kajian Di Darul Quran. 88. Hak Asasi Manusia : Suatu Perbandingan Menurut Perspektif Islam Dan Perlembagaan Malaysia. 96. Sekular : Suatu Kajian Tentang Penolakannya Oleh Islam. 100. 90. Graduan Darul Quran : Suatu Kajian Pemeliharaan Hafazan Al Quran. 94. 105. Hak Dan Kedudukan Anak Tak Sah Taraf Dari Perspektif Islam. Amalan Puasa : Perbandingan Antara Agama Islam Dan Hindu.

TAHUN 2007 1. Kajian Menurut Sains Dan Al Quran. Konflik Keluarga : Suatu Penyelesaian Menurut Al Quran. Tatacara Pergaulan Kekeluargaan Dalam Islam : Kajian Terhadap Surah An Nur Ayat 58. 10. Perbezaan Anak Angkat Dan Anak Susuan Serta Kesannya Menurut Perspektif Islam. 7. Salahuddin Al Ayyubi : Sejarah Kepimpinannya Dan Sumbangannya Terhadap Islam. 122. 112. Wanita Yang Haram Dikahwini : Suatu Kajian Terhadap Ayat 23 Surah An Nisa‟. Diskriminasi Terhadap Wanita: Islam Sebagai Satu Penyelesaian. 10 . 113.A. 119. 4. Surah Al Fatihah : Suatu Kajian Tentang Ayat-Ayat Berkaitan Dengan Penghayatan Konsep Taqarub Kepada Allah. : Suatu Kajian Terhadap Mazhab Syafie. 124. 116. 118.W. Metodologi Pendidikan Anak-Anak Menurut Al Quran Dan As Sunnah. 114. Konsep Sabar Dalam Pembentukan Sahsiah Mukmin : Kajian Terhadap Ayat 155 Surah Al Baqarah.W. Peranan Ibubapa Dalam Pembentukan Awal Anak-Anak. 8. Program Motivasi : Suatu Kajian Keberkesanan Terhadap Pelajar Sekolah Agama Menengah Tinggi Kuala Kubu Bharu. Surah Fathir Ayat 29 : Ciri-Ciri Perniagaan Yang Menguntungkan. Ajaran Sesat: Satu Kajian Pemahaman Terhadap Aqidah Umat Islam di Kuala Kubu Bharu. 117. Konsep Pemilihan Pasangan Hidup Dalam Islam : Suatu Kajian Menurut Ayat 26 Surah An Nur. 121. 2. Saham Amanah : Suatu Kajian Terhadap Saham Amanah Menurut Perspektif Islam. 120. Pengurusan Persatuan Pelajar : Kajian Ke Atas Persatuan Kebajikan Pelajar Maahad Tahfiz Darul Quran. 123. 115.A. 5. Perancangan Zionis Terhadap Kejatuhan Khilafah Othmaniyah. Amalan Selawat Ke Atas Rasulullah S. 9. 6. Imam Syafie : Sejarah Dan Sumbangannya Dalam Bidang Dakwah.111. Pembentukan Du‟at : Suatu Kajian Terhadap Surah As Soft. 125. Minyak Zaitun. Hamka : Sumbangan Beliau Kepada Islam Melalui Bidang Penulisan. Konsep Zuhud : Suatu Kajian Ke Atas Peribadi Rasulullah S. Larangan Mencari Kesalahan Manusia Menurut Ayat 12 Surah Hujurat. 3. Kisah-Kisah Serangga Di Dalam Al Quran : Kajian Terhadap Surah An Nahl Ayat 69.

Kejadian Matahari Kaitannya Dengan Tanda-tanda Kekuasaan Allah Menurut Ayat 38-40 Surah Yassin. Surah Al-Muzzammil. 32. 25. 16. 28.11. 23. 11 . Anak Yatim : Konsep Pemeliharaan Diri Dan Harta Menurut Al Quran. Hakikat Syukur : Suatu Kajian Ayat 15 Surah Ibrahim 13. 21. Tilawah al-Quran Secara Bertajwid: Suatu Kajian Terhadap Ayat 4. 22. Konsep Perpaduan Menurut Perspektif Islam : Suatu Kajian Ayat 103 Surah Al Imran. Konsep Istiqamah Dan Implikasinya Dalam Kehidupan Mukmin : Suatu Kajian Terhadap Ayat 13 Surah Al Ahqaf. Pencarian Ilmu Agama : Rintangan Dan Perjuangan. Kejadian Bintang Daripada Asap Menurut Tafsiran al-Quran dan Ilmu Sains. 17. 31. Budaya Membaca Dalam Melahirkan Generasi Madani : Suatu Kajian Terhadap Surah al-„Alaq Ayat 1-5. 33. Taat Pada Ibu Bapa : Kajian Menurut Ayat 8 Surah Al-Ankabut Konsep Bertunang Menurut Tuntutan Syarak Dan Adat Yang Diamalkan Di Malaysia : Suatu Analisis Perbandingan. 34. Surah Ali-Imran Suatu Kajian Ayat Tentang Kesabaran. Sistem Pendidikan Pondok : Suatu Kajian Di Madrasah Manabi‟ul Ulum Wa Mathaliun Nujum Penanti Dan Madrasah Tahfiz Al Quran Penanti Pulau Pinang. Baitullah al-Atiq : Suatu Kajian Tentang Kelebihan dan Keistimewaannya Menurut Ayat 96 & 97 Surah Ali Imran. 14. 30. 29. Golongan Yang Mempermainkan Solat – Suatu Kajian Dalam Surah Al Ma‟un Ayat 4. Isteri Solehah : Suatu Kajian Dari Perspektif Ayat 187 Surah al-Baqarah. 15. Kelantan. 35. 19. Aplikasi Penyembelihan Islam Dan Barat : Suatu Kajian Perbandingan. Penciptaan Fisiologi Tubuh Manusia Menurut Sains Di dalam Al-Quran. Kepentingan Sabar Dalam Menuntut Ilmu : Suatu Kajian Dalam Surah Al-Kahfi Ayat 65-82. Pembentukan Keluarga Muslim Yang Dinamik: Suatu Kajian Berdasarkan Surah An-Nuur Ayat 58-60. 12. Dosa dan Implikasinya Terhadap Kehidupan Manusia : Suatu Kajian Terhadap Surah Al Rum Ayat 41. Pengajian Tilawah al-Quran Di Kelas al-Quran dan Fardhu Ain (KAFA) Dan Keberkesanannya : Suatu Kajian di Sekolah Rendah Kebangsaan Bunut Susu. 20. Sakaratul Maut : Suatu Kajian Ayat 26-30 Surah al-Qiyyamah. 24. Halal dan Haram Dalam Berpakaian Menurut al-Quran dan As-Sunnah. 27. 26. 18. Permasalahan Darah Wanita Menurut Hukum Fiqh As Syafie.

Manhajh Imam Abu „Amru Satu Kajian Dalam Bentuk Juzuk SatuAl Quran. Ciri-Ciri Pekerja Cemerlang : Suatu Kajian Ayat 26 Surah al-Qashash.A. 42. Adab Makan dan Minum : Kajian Berdasarkan Perspektif Islam Dan Sains. Kesesuaian Pendekatan Psikologi Kanak-kanak Dalam Pengajaran dan Pembelajaran Di Darul Quran. Manhaj Imam Nafi‟ Satu Kajian Dalam Juzuk Tiga Al Quran. Bahan-Bahan Yang Digunakan Dalam Ilmu Sihir : Kajian Terhadap Aplikasi. Pemakaian Tudung Mengikut Syariat : Fungsinya Dalam Penyebaran Dakwah. Penjagaan Aurat Wanita – Suatu Kajian Di Kalangan Siswi Darul Quran. 47. Tanda-Tanda Al-Quran Mukjizat Terbesar Nabi Muhammad S. Manhaj Imam Hamzah „ Satu Kajian Dalam Juzuk Dua‟ Al Quran. 50. 60. 43. 49. Suautu Kajian Terhadap Ayat 21 Surah Al-Ahzab. Kepimpinan Rasulullah S. Punca Pembubaran Perkahwinan Dan Kesannya Terhadap Masa Depan Anak-Anak. Faktor-Faktor Kecelaruan Identiti Remaja Muslim Masa Kini. 39. 61. 37. Ampang Pecah Kuala Kubu Bharu. 38. 51. 52. Imam Syafie : Sejarah Hidup Serta Sumbangan Ketamandunan dan Pemikiran Islam. Surah Al-Insan : Suatu Kajian Tentang Penciptaan Manusia. Keberkesanan Pengajian Fardhu „Ain Dalam J-Qaf : Suatu Kajian Di Sek. Surah Al-Mumtahanah : Suatu Kajian Tentang Ayat-ayat Berkaitan Hubungan Orang Islam Dan Orang Kafir Ilmu Fawasil : Suatu Kajian Tentang Pemahamannya Di Kalangan Pelajar Tahun Akhir Darul Quran. 58. Kaedah Pengulangan Hafazan al-Quran Di dalam dan Di Luar Kelas : Suatu Kajian Perbandingan Tentang Sistem Pengulangan Hafazan Di Kalangan Pelajar Semester 6 Darul Quran JAKIM. Men. 56. 46. Pembentukan Peribadi Muslimah Masa Kini : Suatu Kajian Terhadap Ayat 31 Surah An Nur.36. 45.W.W. Sejarah Perkembangan Qiraat Hafs Di Malaysia. Wanita Mukminah Sayap Kiri Perjuangan Mukmin : Suatu Kajian Terhadap Surah At-Taubah Ayat 71. 12 . 59.A. 54. 48. Sumbangan Imam Bukhari @ Imam Muslim : Suatu Kajian Pemahaman dikalangan Pelajar Semester 6. 40. Keindahan Poligami : Suatu Kajian Berdasarkan Al Quran Dan Al Sunnah. 44. 62. 41. Implikasi Dan Rawatannya. Hubungan Tidur Dan Qiamullail : Suatu Kajian Terhadap Ayat-ayat Al-Quran Yang Berkaitan Dengannya. Kepentingan Ulum Al Quran Dalam Pentafsiran. 55. 57. 63. Pemahaman Tentang Hukum-Hukum Tajwid Dalam Memantapkan Bacaan al-Quran: Suatu Kajian Terhadap Pelajar Semester 6. Keb. Surah Al Ahzab : Suatu Kajian Tentang Asbabun Nuzul. 53.

Kepentingan Ilmu Dalam Menuju Kecemerlangan Ummah. 13 . 65. 68. Metodologi Tuan Guru Haji Muhammad Al Kalantani Dalam Ilmu Tajwid Al-Quran : Tumpuan Terhadap Kitab Muqaddimah al Mubtadi Fi Tajwid Al-Quran. 79. 72. 87. 67. Amanah : Suatu Kajian Menyeluruh Berdasarkan Surah Yusuf. Metodologi Imam Abu Abdullah Muhammad Bin Ahmad Al-Ansari Al-Qurtubi Dalam Kitab Al-Jami‟ Li Ahkam Al-Quran : Suatu Kajian Terhadap Penafsiran Surah Al Fatihah. Persaudaraan Dalam Perspektif Islam : Satu Kajian Menurut Ayat ________ Surah Al Hujurat. Golongan Ashabul Yamin dan Ashabul Shimal : Suatu Kajian Dalam Surah Waqiah. Keperibadian Rasulullah : Satu Kajian Ayat 21 Surah Al-Ahzab Konsep Usaha Menurut Islam: Satu Kajian Ayat 24-25 Surah Maryam. Malu : Salah Satu Batasan Pergaulan Lelaki dan Wanita Satu Kajian Ayat 25 Surah Qasos. Konsep Rezeki Dan Takwa : Satu Kajian Ayat-ayat 3 Surah At-Talaq. 85.Suatu Kajian Insurans Nyawa Menurut Perspektif Islam. Said – Suatu Kajian Tentang Sumbangannya Dalam Masyarakat Negeri Sembilan. FM Sebagai Media Islam kontemporari. Insurans . Pinjaman Bank – Suatu Kajian Perbezaan Antara Perbankan Islam Dan Perbankan Konvensional. 75. 88. Tentangan Yang Dihadapi Oleh Para Anbiya‟ : Suatu Kajian Terhadap Surah Al-Syuara‟.64. 84. 73. 80. 82. 66. 86. Solat Jamaah di Masjid Darul Quran : Suatu Kajian Terhadap Pelajar Darul Quran. 77. Qiraat Tujuh Dan Kesannya Terhadap Penafsiran Al-Quran : Tumpuan Kepada Surah Al-Baqarah Ayat 1-50. Puasa : Suatu Kajian Sains Dalam Pembentukan Peribadi Muslim. Menangani Masalah Masyarakat Jahiliah Pada Zaman Moden. Kegagalan Dakwah Terhadap Masyarakat Masa Kini: Suatu Kajian Mengenai Punca dan Penyelesaiannya. 83. 89. Perbezaan Bacaan Di Antara Imam Hamzah dan Imam Warsh : Tumpuan Terhadap Surah Al-A‟la. 81. 70. Adab-Adab Terhadap Ibubapa : Suatu Kajian Tentang Ayat-Ayat Al Quran Yang Berkaitan Dengannya. Konsep Beransur-Ansur : Suatu Kajian Terhadap Saudara Baru8 Di Jabatan Agama Islam Perak. Shaikh Ahmad bin Mohd. 69. 78. Jihad Dalam Politik Menurut Kacamata Islam. Radio IKIM. Dakwah Kepada Non-Muslim : Masalah dan Penyelesaiannya. 92. Qasas Dalam al-Quran: Suatu Kajian Terhadap Surah Al-Kahfi. 74. Metodologi Dan Pendekatan Dakwah : Suatu Kajian Terhadap Golongan Remaja Masa Kini. 91. 71. 76. Pengharamanan Arak : Suatu Kajian Saintifik dan Hikmahnya. Psikologi Dakwah Al-Quran : Kajian Terhadap Pengharaman Arak. 90.

110. 104. Permasalahan Riba Berdasarkan Ayat 275-279 Surah Al-Baqarah. Manhaj Qiraat 7 : Suatu Kajian Terhadap Surah Al-Baqarah Ayat 1-16 Berdasarkan Toriq As-Syatibi. 105. Kejadian Hujan : Suatu Kajian Terhadap Ayat-Ayat Al Quran Yang Berkaitan Dengannya. 14 . Penggunaan Ayat Syifa‟ Dalam Rawatan : Suatu Kajian Terhadap Surah Al Isra‟ Ayat 82. Qasas Dan Hikmahnya Menurut Surah Al Baqarah Ayat 178 Dan 179. Datuk Wan Mohammad bin Datuk Wan Abdul Aziz : Sejarah Hidup Dan Sumbangan Beliau Terhadap Darul Quran. 108. Hukum Zihar Menurut Ayat 1-3 Surah Al-Mujaadilah Rasm Al Quran : Suatu Kajian Tentang Pemahaman Pelajar Siswa Semester 6 Qiraat Sesi 2006/2009 Darul Quran. Perbandingan Pemikiran Aqidah Dalam Islam : Satu Kajian Metodologi Antara Mazhab Ahli Sunnah Wal Jama‟ah dan Syi‟ah Islam Suatu Cara Kehidupan Yang Syumul : Suatu Kajian Menurut Surah An Nisa‟ Ayat 36 hingga 40. 101.Taubah. Haji : Sumbangan Pejabat Tabung Haji Kuala Kubu Bharu Terhadap Penduduk Setempat. 96. 98. Dinar Emas Islam : Suatu Perbahasan / Kajian Terhadap Ekonomi Dunia. Kesan dan Pengaruh Bola Sepak Terhadap Ibadah Seharian : Satu Kajian Terhadap Siswa Darul Quran. 118. 115. 94. Insurans Konvensional & Takaful : Satu Perbandingan Daripada Sudut Pelaksanaan dan Pengurusan. Al-Quran : Konsep Dan Matlamat Dalam Pendidikan. Rokok : Suatu Kajian Faktor Dan Kesan Ketagihannya Terhadap Siswa Darul Quran. 99. Tugas Berdakwah Fardhu Ain Atau Kifayah Satu Kajian. Hadith Dhaif : Suatu Kajian Terhadap Penggunaan Dalam Masyarakat Islam. 112. 117. : Suatu Tumpuan Terhadap Wasiat Rasulullah. 102. 106. 100.93. 103. 97. Suara Wanita Menurut Perspektif Islam : Satu Kajian Terhadap Pandangan Masyarakat Islam di Kuala Kubu Bharu. 114. 111. Detik-Detik Terakhir Kehidupan Rasulullah S. 107. 109. Kajian Terhadap Penguasaan Bahasa Arab Di Kalangan Pelajar Darul Quran (JAKIM) Perang Tabuk : Kajian Menurut Ayat 38-40 Surah At .W. Taqlid Menurut Perspektif Syara‟ dan Kesannya Terhadap Pembentukan Modal Insan. Surah An-Nahl 125 : Huraiannya Terhadap Metodologi dan Pendekatan Dakwah Masyarakat Masa Kini. Pertahanan : Satu Kajian Persiapan Pertahanan Menurut Surah Al-Anfal. 95. 116.A. Suatu Kajian Dalam Surah Toha Ayat 43-44 : Kajian Ilmu Psikologi Dakwah. Kematian : Hakikatnya Dan Iktibar Kepada Mereka Yang Hidup. 119. Bentuk-bentuk Tentangan Golongan Kuffar Terhadap Para Nabi & Rasul : Menurut Surah Nuh Dari Ayat 1-28. 120. 113.

122. Konsep Mas Kahwin Dalam Perkahwinan Islam : Suatu Kajian Terhadap Ayat 4 Surah An Nisa‟. Uslub Balaghah Dalam Surah Yusuf. Suatu Kajian Terhadap Surah Toha Ayat 124. Ashab Al-Kahfi : Satu Kajian Terhadap Ciri-Ciri Pemuda Yang Cemerlang. 146. Perang Badar Al Kubra : Satu Kajian Terhadap Pembentukan Rohani Individu Muslim. 125. 128. 137. Ya‟juj Wa Ma‟juj : Suatu Kajian Dalam Surah Kahfi. Penghayatan Solat Jamaah : Suatu Kajian di Kalangan Pelajar Muslim Tingkatan 5 di SMK Ampang Pecah. Hakikat Taubat. 123. 129. 132. 143. Ibnu Taimiyyah : Perjuangan Hidup Dan Sumbangan Pemikiran Dalam Bidang Dakwah. 141. 126. 136. Ilmu Qiraat : Pengaruh Dan Peranannya Dalam Masyarakat Islam Di Malaysia. 131. 144. 135. Pengajaran Daripada Kisah Nabi Nuh : Suatu Kajian Terhadap Ayat 32-49 Surah Hud Sifat-Sifat Orang Mukmin : Suatu Kajian Dalam Surah Al Mukminun. 133. Pemakanan Menurut Al Quran dan Sains : Suatu Kajian Para Hufaz di Darul Quran. Signifikan Waktu Subuh Dalam Kehidupan Seorang Muslim. Etika Kaunseling Islam dan Barat: Suatu Perbandingan. Pengubahsuaian Ciptaan Allah Menggunakan Kaedah Moden : Suatu Kajian Terhadap Hukum. Surah Al Mukminun Ayat 12-14 : Kajian Terhadap Kejadian Manusia. 127. Mengungkap Rahsia Di Sebalik Peristiwa Isra‟ Mikraj. ( belum tukar tajuk lain ) Hikmah Penyusuan Ibu : Suatu Kajian Terhadap Ayat 233 Surah Al Baqarah. 130. Pengucapan Rasulullah : Suatu Kajian Perbandingan Dengan Teori Carl Horland Aktiviti Dakwah Terhadap Masyarakat Orang Asli : Satu Kajian Di Kuala Kubu Bharu. 142. Bencana Alam : Peringatan Atau Balasan Allah. Kejadian Langit Menurut Perspektif Al-Quran Perbandingan Aurat Lelaki Dan Perempuan. 124. Aplikasi Ilmu Mantik Dalam Kemahiran Berfikir.121. Psikoterapi Islam : Suatu Kajian Terhadap Surah Al Isra‟ Ayat 82. Penggunaan Retorika (Balaghah) Dalam Al-Quran Al-Karim : Suatu Kajian Ke atas Surah Luqman. 145. 15 . Amalan Dan Implikasinya Dalam Kehidupan Seorang Muslim : Suatu Kajian Menurut Ayat 8 Surah At Tahrim. Bukti-bukti Kebesaran Allah Dalam Alam Semesta Suatu Kajian Melalui Ayat 1-6 Surah Yunus. Sifat Tabligh Rasulullah Sebagai Pedoman Para Daie. TAHUN 2008 1. Mengikut Mazhab Syafie Dan Hambali. 139. 140. 147. 138. 134.

27. Perkahwinan Menurut Syariat Islam : Kajian Perbandingan Antara Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Sembilan Dengan Adat Pepatih. Kefahaman Pelajar Terhadap Kepentingan Berpersatuan : Suatu Kajian Di Darul Quran. Faktor-Faktor Penyumbang Penceraian Masa Kini : Satu Kajian Di Sekitar Hulu Selangor. Sumpah Dalam Syariah Islam : Kajian Terhadap Kedudukan Dan Penerimaannya Dalam Bidang Kehakiman Syariah Di Malaysia. 16. 6. 25. 10.A. 19. Pengklonan : Teknologi Perubatan Dan Sains Di Barat Menurut Perspektif Islam. Keberkesanan Pengajaran Dan Pembelajaran Di Darul Quran : Suatu Kajian Terhadap Pensyarah Dan Pelajar Darul Quran JAIKM.2. Metodologi Dakwah : Penyampaian Isi Dakwah tumpuan Kepada Orang Islam Dan Bukan Islam. 21. 23.W Dalam Kerja Dakwah : Suatu Kajian Terhadap Ayat 110 Surah Al Imran. Adab-Adab Ketika Berziarah : Satu Kajian Berdasarkan Surah An Nur Ayat 27-28. Mudharabah Dan Murabahah : Suatu Kajian Terhadap Dalil-Dalil Pensyariatannya. Kedudukan Solat Fardhu : Kajian Kaedah Pelaksanaan Solat Ketika Sakit. Kepentingan Masa Di Dalam Kehidupan Manusia Seharian : Suatu Kajian Terhadap Surah Al Asr Kemuliaan Umat Nabi Muhammad S. 28. 7. 14. Saidina Ali : Riwayat Hidup Dan Sumbangannya Dalam Membentuk Belia Muslim. 8. Kepentingan Asas Ilmu Qiraat : Suatu Kajian Keberkesanan Terhadap Pelajar Darul Quran Semester 1 Fadhilat Puasa Ramadhan : Suatu Kajian Terhadap Ayat 185 Surah Al Baqarah. 13. 15. Undang-Undang Jenayah Islam : Suatu Kajian Tentang Peruntukan Hukum Hudud Di Malaysia. 22. Pengajaran Daripada Kisah Nabi Musa Dengan Firaun : Suatu Kajian Terhadap Ayat 10-68 Surah As Syuara‟. Bermazhab Menurut Ilmu Usul Al Fiqh : Satu Kajian Terhadap Hukum Seorang Muqallid Beriltizam Dengan Sesuatu Mazhab Dari Sudut Keharusan Dan Larangan. Dakwah Terhadap Golongan Non-Muslim : Suatu Pendekatan Tradisional Dan Moden. 17. As Sunnah : Suatu Kajian Terhadap Faktor Sunnah Yang Ditinggalkan. Kes-Kes Jenayah Syariah Yang Dibahas Di Dalam Mahkamah Sivil : Satu Kajian Terhadap Kes Jenayah Murtad. 12. 16 . 26. 4. 20. Adab Mendengar Bacaan Al Quran Dan Berzikir : Suatu Kajian Ayat 203-206 Surah Al A‟raf. Aplikasi Dan Implikasi Doa Dalam Kehidupan Muslim : Satu Kajian Ayat 186 Surah Al Baqarah. Qurban : Satu Kajian Terhadap Ayat 102 Surah As Soffat. 24. 3. 9. Masalah Remaja : Pendekatan Ibu Bapa Dalam Menanganinya Melalui Teknik Komunikasi. Faraid Dan Hibah : Satu Perbandingan Serta Implikasinya Dalam Memberatkan Pelaksanaan Salah Satu Hukum Ini Terhadap Umat Islam Di Malaysia. 5. 11. Komunikasi Di Antara Rakan-Rakan Menurut Perspektif Islam. 18.

44. Ibu Bapa Sebagai Qudwah Hasanah Dalam Pembentukan Peribadi Anak-Anak : Menurut Ayat 74 Surah Furqan. Subjek Aqidah Di Darul Quran : Suatu Kajian Keberkesanan Terhadap Pengukuhan Aqidah Pelajar. 34. 37. Pemahaman Konsep Wakaf Dalam Islam : Suatu Kajian Di Kalangan Warga Darul Quran JAKIM. 42. 32. 30. Etika Berpakaian Di Tempat Ibadah : Satu Kajian Terhadap Ayat 31 Surah Al A‟raf Seni Mushaf : Kajian Terhadap Seni Khat Dan Seni Hiasan. Jihad : Kepentingannya Dalam Melaksanakan Amar Makruf Dan Nahi Munkar. Seni Hiburan Mengikut Perspektif Islam. 41. 52. Bahaya Zina Terhadap Masyarakat : Suatu Kajian Terhadap Ayat 32 Surah Al Isra‟. 49. 48. Zikrullah Mempertingkatkan Keimanan : Suatu Kajian Terhadap Ayat 2 Surah Al Anfal. 46. 45. Asnaf Zakat : Kajian Terhadap Ayat 60 Surah Taubah. Solat Jama‟ Dan Qasar : Suatu Perbandingan Antara Mazhab. 39. 56. Al Quran Sebagai Sumber Tamadun Islam : Satu Kajian Menurut Surah Al Asr. 51. Bimbingan Dan Kaunseling Mengikut Perspektif Al –Quran Dan Al-Sunnah. 53. 43. Saiyiditina Aisyah R. Ibadat Haji : Hikmah Dan Aplikasinya Menurut Al Quran Dan Al Sunnah. 36. Sistem Pembahagian Harta Pusaka : Satu Kajian Kefahaman Terhadap Pelajar darul Quran JAKIM Kuala Kubu Bharu Selangor. 40. Pembedahan Kosmetik Dan Pemindahan Organ Menurut Perspektif Islam : Satu Kajian Pemahaman Di Darul Quran. Makanan Halal : Suatu Kajian Terhadap Produk Keluaran Sira Food Industri. Bacaan Qiraat Dalam Surah Al Imran Ayat 33 Hingga 74 Menurut Kitab Durrah. Tayamum : Kajian Berdasarkan Ayat 6 Surah Al Maidah. 33. 35. 31. Al-Quran : Ayat-Ayat Mutasyabihat Dalam Quran Mencabar Keintelektualan Akal Manusia. 55. 50. Sumbangan Imam Al Ghazali Dalam Ilmu Tasawwuf : Suatu Kajian Terhadap Kitab Ihya ‟Ulumiddin. Konsep Nafsu : Suatu Pendekatan Dalam Penyucian Jiwa Menurut Al Quran. 54. 47. Konsep Sabar Dalam Pembentukan Kehidupan Muslim.29. 57. Pengaruh Islam Dalam Sastera Melayu Moden : Kajian terhadap Novel Dan Cerpen. 58. Aurat : Satu Penilaian Terhadap Pemakaian Wanita Mengikut Perspektif Islam. Firqah-Firqah Yang Menyeleweng Pada Zaman Khulafa‟ Al Rasyidin. Konsep Cinta Menurut Islam : Suatu Kajian Pemahaman Di Kalangan Penuntut Akhir Darul Quran. Munafik : Suatu Kajian Berdasarkan Ayat 8-20 Surah Al Baqarah. Pembentukan Sahsiah Menurut Ayat 7-10 Surah As Syams. 17 . 38.A : Peribadi Dan Keistimewaan Sebagai Model Isteri Solehah. Konsep Talaqi Musyafahah : Suatu Kajian Menurut Ayat 16-19 Surah Al Qiyamah.

Remaja Berkualiti : Suatu Kajian Terhadap Sifat Dan Peranan Al Quran Dan Al Sunnah Dalam Pembangunan Islam. Wanita Solehah : Suatu Kajian Terhadap Ayat 11 Surah Al Tahrim.W : Suatu Kajian Terhadap Ayat 31 Dan 32 Surah Al Imran.W. 81.A. 80. 71. Penentuan Mahar : Antara Urf Dan Syariat. A. Konsep Cinta Kepada Allah S. 75. Kepimpinan Islam : Suatu Kajian Terhadap Khalifah Umar Al Khattab Dan Khalifah Umar Abdul Aziz. 86. 76. 63. 72. 61. Falsafah Dalil Kekuasaan Allah Dalam Menjana Keimanan : Tumpuan Terhadap Ayat 2 Hingga 4 Surah Ar Ra‟d. Penipuan Dalam Perniagaan : Tumpuan Terhadap Ayat 1-7 Surah Al Mutaffifin. Nusyuz Menurut Perspektif Islam : Suatu Kajian Terhadap Surah An Nisa‟ Ayat 34-36. Pengajaran Kisah-Kisah Dalam Al Quran : Tumpuan Terhadap Kaum Thamud Menurut Surah Al A‟raf Ayat 73- 18 . 69. 82. 85. Mimpi Menurut Perspektif Islam : Suatu Kajian Terhadap Surah Yusuf Ayat 4. Konsep Kepimpinan Menurut Perspektif Islam : Suatu Kajian Terhadap Ayat 58-59 Surah An Nisa‟. Konsep Riya‟ Dan Implikasinya Terhadap Mukmin : Suatu Kajian Terhadap Surah Al Maun Ayat 4-6.W Utusan Terakhir : Suatu Analisa Dalam Al Quran & Bible. Remaja Dan Seksualiti :Suatu Kajian Mengenai Metodologi Dakwah Yang Berkesan. 66. 73. 78. Surah Al Taubah Ayat 18 : Kajian Terhadap Fungsi Masjid Dalam Pembangunan Ummah.59. 84. 68. Kejadian Hujan Menurut Al Quran Dan Sains : Suatu Kajian Perbandingan. 64. Kriteria-Kriteria Pemilihan Pemimpin Dalam Islam : Kajian Terhadap Ayat 23 Surah Al Taubah. Sistem Demokrasi DI Malaysia : Kondep Hijrah Dalam Pembentukan Ummah : Suatu Kajian Terhadap Surah An Nisa‟Ayat 100. Personaliti Muslim : Suatu Kajian Menurut Ayat 2 Surah Al Anfal. Konsep Tawakkal Dalam Pembentukan Peribadi Mukmin : Suatu Kajian Menurut Ayat 2 Surah Al Anfal. 62. 60. Usrah Dalam Menjana Kepimpinan : Suatu Kajian Keberkesanan Di Darul Quran. Muhammad S. Konsep Keesaan Allah Dalam Membentuk Peribadi Muslim : Suatu Kajian Terhadap Surah Al Ikhlas. Implikasi Ghibah Terhadap Masyarakat : Suatu Kajian Menurut Al Quran Dan Al Sunnah. 74. 70.T Melalui Pendekatan Sunnah Rasulullah S. 79. Kepentingan Bai‟ah Dalam Islam : Suatu Kajian Terhadap Ayat 10 Surah Al Fath. 77. 83. 65. Ganjaran Bagi Orang Berjihad : Suatu Kajian Menurut Ayat 10 dan 13 Surah As Soff. Sifat-Sifat Orang Munafiq Dan Kesannya Terhadap Masyarakat : Suatu Kajian Dalam Surah Al Munafiqun Ayat 1-5. 67. Al Amthal Dalam Al Quran : Aplikasi Dan Hikmahnya.

79. Konsep Persaudaraan Islam : Satu Kajian Tentang Kefahaman Di Kalangan Mahasiswa Darul Quran ( JAIKM ). Konsep Wala‟ Menurut Perspektif Islam : Kajian Menurut Surah An Nisa‟ Ayat 59. Khusyuk Dalam Solat Dan Implikasinya Terhadap Kehidupan Seharian : Suatu Kajian Terhadap Surah Al Baqarah Ayat 45. 100.A. Peranan Huffaz Sebagai Daie : Suatu Kajian Di Darul Quran. 19 . Metodologi Dakwah Bil-Hikmah Untuk Non Muslim : Kajian Terhadap Ayat 125 Surah Al Nahl. 3 Golongan Dalam Penerimaan Al Quran : Suatu Kajian Terhadap Ayat 32. 95. 102. Perbandingan Pemikiran Aqidah Antara Ibn Taimiyyah Dan Abu Hasan Al Asyari. Perang Badar Dan Perang Hunain : Suatu Kajian Perbandingan. Surah Faatir. Embriologi Menurut Al Quran Dan Sains Moden : Suatu Kajian Perbandingan. 108. 112. 109. 91.87. Bida‟ah Dalam Ibadat Dan Aqidah. Bekam : Satu Kajian Terhadap Perubatan Islam Yang Menjadi Amalan Sunnah Nabi S.W. Perbandingan Manhaj Imam Nafi‟ Dan Imam ‟Asim. Demokrasi Menurut Pandangan Islam. 88. 101. Hukum Hudud : Suatu Kajian Terhadap Jenayah Zina. Kesalahan Mencuri : Satu Kajian Terhadap Surah Al Maidah Ayat 38-39. 110. 94. 89. 105. Al Maududi : Pemikiran Beliau Terhadap Politik Dan Ekonomi Islam. 96. 107. 104. 93. 111. Keberkesanan Kelas Pengajian Islam : Tumpuan Terhadap Masjid As Syafa‟ah Singapura. Peranan Institusi Masjid Menurut Perspektif Islam : Satu Kajian Terhadap Masjid Kampung Siglap Singapura. 103. Konsep Sedekah Dan Hikmahnya : Kajian Terhadap Ayat 267 Surah Al Baqarah. Manhaj Ibn Kathir : Perbandingan Riwayat Bazi Dan Qalun. Amalan Tarekat : Satu Kajian Terhadap Kepentingannya Dan Penyelewengannya. 90. 106. Implementasi Sifat Al Rahman Dan Al Rahim : Suatu Kajian Terhadap Surah Al Fatihah. Peranan Hati Dalam Memahami Al Quran : Suatu Kajian Terhadap Ayat 24 Surah Muhammad. Ideologi Yahudi : Suatu Kajian Terhadap Ayat 120 Surah Al Baqarah. 92. 99. 98. Nasab Menurut Perspektif Islam. Manusia Sebagai Khalifah Di Muka Bumi Menurut Ayat 30 Surah Al Baqarah. 97.

W : Antara Penentangan Dan Penerimaan Masa Kini. 135. 118. 114. 115. 132. Ramadhan Sebagai Bulan Al-Quran : Suatu Kajian Terhadap Ayat 185 Surah Al Baqarah. Riba Dalam Hutang Menurut Perspektif Al-Quran Dan Al-Sunnah. Hadith Dhaif : Suatu Kajian Tentang Pemahamannya Di Kalangan Pelajar Semester 6 Sesi 06 / 09 Di Darul Quran.W : Suatu Kajian Terhadap Baginda Dalam Amalan Berpoligami. 124. Taubat Menurut Perspektif Islam : Kajian Berdasarkan Ayat 17 & 18 Surah An Nisa‟. 120. Akad Perkahwinan : Kajian Perbandingan Antara Mazhab Syafie Dan Hanafi. Israilliyyat Dalam Kitab Tafsir : Suatu Kajian Kepada Kitab Tafsir Nur Al Ihsan. 134. Permasalahan Hukum Berkaitan Al Quran Bagi Wanita Yang Berhadas Besar : Suatu Kajian Terhadap Surah Al Waqiah Ayat 79. 128. Bacaan Imam Hamzah Dalam Surah An Najmi. 129.A : Tokoh Isteri Mithali. 137. Metodologi Penulisan Sheikh Hj Mohd Nor bin Che Ibrahim : Kajian Terhadap Kitab Suluhan Darul Naim Bagi Penuntut Bacaan Nafi‟ bin Abi Na‟im. Kebesaran Allah : Suatu Kajian Ayat 32-34 Surah Ibrahim. Penghayatannya Terhadap Kehidupan Muslim : Kajian Terhadap Ayat 102 surah Al Imran Besi : Menurut Al Quran Dan Sains. 119.113. Kedudukan Hadis Dhoif Dalam Ilmu Hadis : Kajian Terhadap Kitab Hidayatus Salikin Karangan Sheikh Samad Al Falembani.A. 133. 123. 117. Sumbangan Syeikh Abdullah Basmeih Dalam Bidang Tafsir Al Quran : Suatu Kajian Kepada Kitab Tafsir Pimpinan Ar Rahman. 125. 126. Kasih Sayang Membentuk Syurga Dalam Rumahtangga : Satu Kajian Terhadap Surah Ar Rum Ayat 21. Saiditina Khadijah R. Banjir Antara Azab Dan Fenomena Alam : Suatu Kajian Terhadap Peristiwa Kaum Saba‟ Ayat 16 Surah Saba‟. Nazar : Suatu Kajian Berdasarkan Surah Al Insan Ayat 7. Nabi Muhammad S.A. Kajian Mengenai Kaunseling Islam Menurut Surah Al Imran Ayat 159. 20 . Asas Kesejahteraan Umat Islam : Satu Kajian Menurut Ayat 103 Al Imran. Konsep Doa : Kajian Terhadap Ayat 186 Surah Al Baqarah Taqwa. 131. Arah Kiblat Dan Kaitannya Dengan Ibadah Umat Islam. Dakwah Rasulullah S. 136. 121. 116. 122. 127. 130. Seni Beladiri : Suatu Kajian Kepentingannya Di Darul Quran.

152. 139. Media : Suatu Kajian Pelaksanaan Dan Keberkesanannya Dalam Proses Penyebaran Dakwah Di Pertubuhan Jamaah Islah Malaysia. Sumbangan Sayyid Qutb Dalam Ilmu Tafsir : Suatu Kajian Terhadap Manhaj Tafsir Fi Zilal Al-Quran.. 164.. Pedoman Hidup Mukmin Sejati : Suatu Kajian Terhadap Surah Al Hujurat. Hari Kekasih : Sejarah Dan Kesannya Terhadap Aqiqah. 140. 161. Pelaksanaan Undang-Undang Islam : Suatu Kajian Terhadap Zaman Pemerintahan Saiyyidina Umar Al-Khattab. 159. Imam Bukhori : Tokoh Imam Hadith Yang Disegani.A. Jabatan Kebajikan Masyarakat Sentul. Ciri-Ciri Dan Peranan Seorang Lelaki Sebagai Ketua Keluarga Dalam Membentuk Sahsiah Isteri Dan AnakAnak. Keberkesanan Teknik Hafazan : Suatu Perbandingan Antara Institut Tahfiz Kerajaan Dan Swasta. 149. 155... 145. Sikap Rasulullah Terhadap Anak-Anak : Kesan Positif Terhadap Anak-Anak Dalam Pembentukan Sahsiah Mereka. 144.. Penciptaan Air Mani Menurut Al-Quran Dan Sains Serta Hikmahnya : Suatu Kajian Terhadap Ayat 54 Surah Al furqan. 143. Kaunseling Dalam Menangani Masalah Pelajar Tahfiz : Satu Kajian Keberkesanan Di Darul Quran. 156. Keberkesanan Methodologi Dakwah Dalam Menangani Gejala Seks Bebas Di Kalangan Remaja : Suatu Kajian Di Asrama Sentosa. 148. Peranan Mukjizat Dalam Meningkatkan Kecintaan Kepada Rasulullah S.. 147. 163. 150. Fasakh : Pelaksanaan Dan Penyelesaiannya Berdasarkan Seksyen 53. Konsep Adil Dan Kebajikan Dalam Pemerintahan Islam. Pemahaman Dan Keberkesanan Pelajaran Dakwah : Kajian Terhadap Pelajar Syukbah Dakwah Di Darul Quran. 21 . 162. Pengaruh Media Barat Terhadap Perkembangan Pemikiran Umat Islam. 151. Said Ramadhan Al Buthi : Suatu Kajian Terhadap Pemikiran Beliau Dalam Buku Ala Mazhabiah. Empayar Turki Uthmaniyyah : Satu Kajian Terhadap Keruntuhan Sistem Khilafah Islamiyyah Dan Kesannya Terhadap Masyarakat Islam Masa Kini. Sejauh Mana Metodologi Dakwah Digunakan Dalam Menghadapi Masalah Berpasangan Di Kalangan Pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan : Kajian Di Sekolah Menengah Kebangsaan Di Sekitar Kuala Kubu Bharu. Muallaf Dan Cabarannya : Satu Kajian Di Perkim. Konsep Kejiranan Dalam Islam : Suatu Kaedah Penyelesaian Terhadap Keruntuhan Akhlak. 153. Masyarakat Masa Kini..138. 158. 141. Konsep Salam Menurut Perspektif Islam. 160.. Rasul Dan Nabi : Sejarah Rasul Ulul Azmi : Suatu Kajian Terhadap . 142. 154.. Bahagian 5 Enakmen 2 UndangUndang Keluarga Islam Selangor 2003 Di Daerah Hulu Selangor..W Berdasarkan Dalil-Dalil Al-Quran Dan Al-Sunnah. Jihad Ekonomi Menurut Perspektif Islam. Ibn Sina : Sumbangan Dan Ketokohannya Dalam Ilmu Perubatan Moden. 146. 157.

Ilmu Dakwah : Antara Teori Dan Praktikal. Konsep Akhlak Menurut Imam Al-Ghazali : KajianTerhadap Kitab Ihya‟ Ulumuddin. Mengungkap Rahsia Keindahan Sastera Arab Dalam Al Quran : Satu Kajian Terhadap Surah Al Fatihah. 183. 188. Ideologi Feminisme : Satu Perbandingan Terhadap Penindasan Dan Kebebasan Wanita. 173. Pendekatan Pengajaran Dan Pembelajaran Terhadap Kanak-Kanak Pra Sekolah : Suatu Kajian DI Tadika Kemas. Tauliyah Dan Integriti Dalam Penulisan Dan Pembukuan Kitab Suci : Satu Kajian Terhadap Kitab Al Quran. 182. 184. 178. Kajian Perbandingan Hafaz Al-Quran Beserta Makna Di Kalangan Pelajar Semester Empat Diploma Tahfiz Darul Quran.W : Kajian Terhadap Pemahaman Dan Pengamalannya Di Kalangan Siswi Darul Quran. Pendekatan Dakwah Melalui Qudwah : Satu Kajian Terhadap Penduduk Kg. Mustafa Kamal Atartuk : Ideologi Dan Kesannya Terhadap Umat Islam Masa Kini. 186. Peranan Sistem Pendidikan Dalam Penyebaran Dakwah : Satu Kajian Terhadap Pelajar Sekolah Menengah Di Kuala Kubu Bharu. Sunnah Rasulullah S. Melaka. 187. Penguasaan Bahasa Arab Di Kalangan Pelajar Sekolah Menengah : Suatu Kajian Terhadap Pelajar Tingkatan Lima Sekolah Menengah Agama Tinggi Kuala Kubu Bharu. Senyuman Sebagai Bahasa Badan : Suatu Pendekatan Dalam Meningkatkan Motivasi. 22 . 174. Pemalsuan Ketuhanan Jesus Dalam Agama Kristian : Satu Kajian Terhadap Bible Dalam Kitab-Kitab Perjanjian Baru. Sekularisme : Sejarah Dan Kesannya Di Dalam Sistem Pendidikan Di Malaysia. 170.165. 166. 179. Bulan Rejab : Rahsia Dan Pengamalannya Dalam Membentuk Masyarakat Islam Madani. 169. Satu Kajian Terhadap Pelajar Syukbah Dakwah Semester 6 Darul Quran JAKIM. 171. 189. 177. 167. Pelaksanaan Perang Dalam Islam : Satu Kajian Terhadap Ayat 71-76 Surah An Nisa‟. Di Masjid Tanah. Tahajud : Kesan Pelaksanaannya Dalam Kehidupan Muslim. 168. Jihad : Suatu Kajian Terhadap Ayat-Ayat Dalam Surah Al Anfal. 180. 176. JAKIM. Doa-Doa Dalam Al-Quran : Kajian Terhadap Huraian Asbab Al Nuzul Menurut Ilmu Tafsir.A. 172. Metodologi Pendakwah : Suatu Kajian Terhadap Pembentukan Peribadi Muslim Melalui Dakwah Fardiyah. Penguasaan Bahasa Arab Serta Hubungannya Dengan Keberkesanan Hafazan Al-Quran : Suatu Kajian Terhadap Pelajar-Pelajar Diploma Semester Enam 2008 / 2009. 181. 175. Ampang Pecah. Metodologi Pendidikan Anak-Anak Melalui Kaedah Kekerasan Dan Diplomasi : Suatu Kajian Perbandingan. Dakwah Terhadap Remaja : Tribulasi Dan Implikasinya. 185. Konsep Makanan Dan Pemakanan Menurut Perspektif Islam : Implikasinya Terhadap Huffaz Al-Quran.

2. 191.Isra‟. Matan Syatibiyyah : Kefahaman dan Matan Syatibiyyah : Kefahaman dan penguasaannya dalam bab Hamzatayn Min Kalimatayn dikalangan pelajar semester 6 Darul Quran. Surah Al Kahfi : Suatu Kajian Terhadap Khilaf Bacaan Farsy Al Huruf Bagi Imam Hamzah Beserta HujahHujahnya. Surah Maryam : Suatu Kajian Terhadap Khilaf Bacaan Farsy Al Huruf Bagi Imam Warsy Beserta HujahHujahnya. 194. Perbandingan Etika Perang Zaman Rasulullah Dengan Zaman Kontemporari. 10. Formasi Petroleum : Satu Kajian Terhadap Ayat 4 Dan 5 Surah Al „Alaa. Kisah Kaum Yahudi Dalam Al-Quran : Suatu Kajian Terhadap Ayat 1 Hingga 5 Surah Al Hasyr. 13. 7. Konsep Berdakwah melalui Jemaah : Suatu kajian terhadap ayat 4 Surah Al-Saff Psikologi Dakwah : Suatu kajian terhadap Surah Al-An‟am ayat 108.190. 5. 14. TAHUN 2009 1. 23 . 193. Perbandingan Bacaan Imam Khalaf dan Hafs : Suatu kajian terhadap Surah al-Furqan Konsep Kehambaan : Suatu kajian terhadap Surah al-Dhariat ayat 56. Tanggungjawab bapa dalam institusi kekeluargaan : Suatu Kajian terhadap ayat 6 Surah al. 4. Semester 6.Furqan. 9. Sifat Munafik : Kajian Terhadap Surah Al Munafikun. Syirik : Suatu Kajian menurut Ayat 2 dan 3 Surah al. 199. Keadaan Di Dalam Syurga Dan Neraka : Suatu Kajian Terhadap Ayat-Ayat Yang Berkaitan Dengannya Dalam Surah Al Haqqah. 195. Qiraat Tujuh Matan Syatibiyyah : Suatu Kajian terhadap Farsy Huruf Surah al. 192. Pengorbanan Wanita dalam Dakwah : Suatu kajian terhadap Sayyidatina Aisyah. Perbandingan Bacaan Qiraat Antara Imam Nafie dan Ibnu Kathir : Suatu Kajian dalam Surah Yasin. 6. Imam Ghazali dan sumbangannya di dalam ilmu Tasawuf : satu kajian terhadap kitab Minhajul abidin. Kepentiingan pengurusan wang : Suatu kajian larangan terhadap pelajar Darul Quran. Qiraat Imam Nafi‟ Melalui Riwayat Qalun Dan Warsy : Kajian Terhadap Ayat 1-54 Surah Taha. 12. Hutang Menurut Pandangan Islam : Suatu Kajian Terhadap Ayat 282 Surah Al Baqarah. Konsep Syahadah dan Kesannya kepada Individu Mukmin : Suatu kajian menurut Surah al-Ikhlas. Tatacara Pengurusan Harta : Kajian Terhadap Ayat 46-49 Surah Yusuf.Tahrim. 8. Hikmah kejadian fisiologi menurut ayat 4 surah al-Tin. 11. 16. Hegemoni Barat : Kesannya terhadap Pendidikan Islam di Malaysia. 200. Larangan Mencaci : Suatu kajian berdasarkan ayat 11 Surah al-Hujurat. 198. 197. 196. Implikasi Solat Malam Dalam Membantu Hafazan Al-Quran : Suatu Kajian Keberkesanannya Di Kalangan Pelajar Semester 6 Darul Quran JAKIM. Jenayah Dalam Qisas Dan Pembalasannya : Kajian Terhadap Ayat 178-179 Surah Al Baqarah. 3. 15.

25. Kajian terhadap warisan kesenian Islam : Kelahiran seni khat Islam. 39. 31. 34. Metodologi Akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah: Suatu kajian perbandingan terhadap fahaman al-Wahabiyah. 29. Metodologi Dakwah : Suatu kajian terhadap Sirah Nabi Ibrahim A. 26. 27. Peranan mukjizat dalam penyebaran dakwah : Suatu kajian terhadap rasul-rasul ulul ‟azmi. 23. Fitnah Wanita : Suatu kajian terhadap surah Yusuf ayat 23 – 25 24 . Ilmu Qiraat serta Kaitannya dengan Bacaan Al-Quran : Kajian terhadap ayat 1 – 20 Surah Al-Rahman. Penghayatan terhadap Alam Kubur : Satu Kajian di kalangan Pelajar Darul Quran Sejauh Manakah Penggunaan Telefon Bimbit Menyumbang kepada Masalah Gejala Sosial di kalangan Remaja : Suatu kajian di kalangan Pelajar Darul Quran.W sebagai Kaunselor Teragung : Suatu kajian terhadap Sifat Kaunselor yang dimiliki oleh Baginda. Metodologi Dakwah : Suatu Kajian Terhadap Surah Nuh Perbandingan Manhaj Bacaan Imam Hamzah dan Kisa‟ii : Suatu kajian terhadap surah al-Ahzab Konsep uzlah dalam Ilmu Tasawwuf : Suatu Kajian terhadap kesannya dalam pembentukan akhlak mahmudah. Perbandingan Qiraat di antara Imam Ibn Kathir dan Warsy dalam Surah al-Baqarah : Suatu kajian terhadap ayat 253-271. Pembinaan Kekayaan Harta : Suatu Kajian terhadap ayat 34 surah al-Tawbah. Sikap Kaum Yahudi terhadap Nabi Musa : Kajian terhadap ayat 40 . 42. Sejarah dan perkembangannya hingga ke masa kini. 30. 40. 37. Kepelbagaian Wajah Bacaan Qiraat Di Dalam Al-Quran : Suatu kajian terhadap surah Taha. 38.101 surah Al-Baqarah. 21. Sihir dan Dengki : Suatu kajian terhadap surah al-Falaq. 22. 43. Ketawa dan Menangis menurut Islam dan Sains Pengamalan Qiamullail : Kajian dikalangan pelajar Darul Quran.A. Aplikasi Iadah : Suatu kajian terhadap pelajar semester 6 Diploma Tahfiz Darul Quran. 36. 19.17. JAKIM. 24. Metodologi dakwah terhadap golongan jahil : Suatu kajian terhadap ayat 125 Surah al. 18. 20.Nahl. 32. 35. Konsep Silaturrahim dalam mencapai ketakwaan kepada Allah : Suatu kajian berdasarkan Ayat 13 Surah AlHujurat. Tahap Penguasaan Sebutan Makhraj Huruf : Suatu kajian di Sekolah Menengah Kuala Kubu Bharu. 41. Imalah dan Taqlil : Suatu kajian Kefahaman Pelajar Semester 6 Syukbah Qiraat Sesi 2007/2010 Darul Quran Jakim. Kehidupan seharian seorang Huffaz : Kajian terhadap pelajar Darul Quran. 28. 33. Kepentingan Ilmu Balaghah dalam Memahami al-Quran : Kajian terhadap Tahap Kesedaran Pelajar Darul Quran. Rasululah S.S Kekuatan Teknologi antara Dunia Islam dan Barat : Kajian terhadap ayat 60 surah al-Anfal.

Ulum Al-Quran : Sautu Kajian Perbandingan Terhadap Ayat Makkiyyah dan Madaniyyah. 59. 68. Qiraat : Suatu Kajian Tentang Farasy Huruf Dalam Surah Al-An‟am. 54. 61. 69. Adil dalam kepimpinan : Suatu kajian ayat 58 dan 59 Surah al-Nisa‟. 48. 71. 49. 57. Metodologi Dakwah : Suatu Kajian Tentang Kefahaman Dan Aplikasi Ilmu Dakwah Di Kalangan Pelajar Darul Quran. 51. 63. Darul Quran. Perkahwinan : Suatu Kajian Perbandingan Antara Islam dan Kristian. 72. Kaedah Bacaan Imam Qiraat tujuh: Satu Kajian Terhadap Surah Saba‟ Menurut Tariq al-Syatibi. 60. Kesan Kejahatan dibalas kebaikan : Berdasarkan Ayat 34 Surah Fussilat satu analisis pandangan mufassirin. 56. 47. Selangor. Implikasi terhadap pengabaian dakwah : Sautu kajian terhadap surah al-Anfal ayat 25.Ma‟idah. 58. Tarikan Graviti menurut al-Quran dan Sains : Suatu Kajian Perbandingan. 65. Peranan Jihad dalam Dakwah : Suatu kajian terhadap ayat 11 Surah al-Saff. 55. Perbandingan Qiraat Warsy dam Qalun : Kajian Terhadap Juz empat Kepercayaan Terhadap Perkara Ghaib : Suatu Kajian Perihal Jin dan Malaikat. 62.44. 50. 25 . Surah Hud. 73. Jakim. 53. Kebahagiaan bagi Orang yang Bertaqwa : Suatu kajian ayat surah al-Hadid ayat 28 . Kepentingan Menguasai Teknologi Dalam Penyebaran Dakwah : Suatu Kajian Tentang Kefahamannya Di Kalangan Pelajar Darul Quran Konsep Pemakaian tudung : Suatu kajian pemahaman pelajar MRSM Kuala Kubu Bharu. Halal dan Haram dalam makanan : Suatu Kajian terhadap yat 172-174 Surah al. Pengurusan wang menurut perspektif Islam : Suatu kajian dikalangan pelajar Darul Quran.S : Suatu Kajian terhadap ayat 78-82. 67. 45. Konsep Wasiat menurut ayat 106 Surah al. 70. 66. Multimedia Interaktif Sebagai Medium Dakwah : Suatu Kajian Dikalangan Pelajar Darul Quran. 64. 46. Azab terhadap kaum Nabi Lut A.Baqarah. Manhaj Abu Amru : Suatu Kajian Perbandingan Manhaj Antara Duri dan Susi. Qiraat Imam Nafi‟ dan Imam A‟sim : Kajian terhadap ayat 1-44 Surah An-Nisa‟.Nur. 52. Metodologi dakwah terhadap Non-muslim : Kajian terhadap Pertubuhan Kebajikan Islam (PERKIM) Ampang. Konsep Tentang Bidaah: Satu Kajian Terhadap Pelajar . Kewajipan dan kelebihan memberi salam : Tumpuan terhadap ayat 27-28 surah al. Perbandingan Bacaan Diantara Rawi Hisyam Dan Rawi Kholaf Pada Surah Maryam Perbandingan Bacaan Di Antara Rawi Warsh Dan Rawi Khallad Pada Surah Toha Kaedah Bacaan Imam Hamzah Dalam Surah Yusuf : Suatu Kajian Terhadap Ayat 1 hingga Ayat 80. JAKIM Sifat huruf dalam ilmu Tajwid : Suatu kajian pemahamannya dikalangan pelajar Darul Quran.29 Histeria : Kajian perbandingan menurut perubatan Islam dan tradisional.

Nisa Ayat 1-35. Poligami dalam Islam : Suatu kajian terhadap persepsi kakitangan Darul Quran. Surah Ali-Imran. Seri Kuantan.74. 80. 99. Penyucian Jiwa Rahsia Kejayaan Mukmin: Kajian Terhadap Ayat 1 hingga 11 Surah Al-Mu‟Minuun. 87. Konsep Talak Dalam Pembubaran Perkahwinan : Kajian Terhadap Ayat-Ayat al-Quran yang berkaitan. 84. 77. 85. Jihad dan kelebihannya menurut ayat 10-13surah al-Saff. Kewajipan mendirikan Negara Islam : Suatu Kajian berdasarkan ayat 85 . 81. Rahsia Solat Fardhu : Satu Kajian Terhadap Surah Al Isra Ayat 78 Bidadari Syurga : Kajian Terhadap Ayat – ayat Al Quran Yang Berkaitan Dengannya Konsep Zakat Menurut Ayat 103 Surah At-Taubah. 78.Hamzah dan Duri‟an Kisatiy : Suatu kajian dalam surah Al-Imran Ayat 1-5. Pengamalan sunnah Rasulullah S. 92. 75. 83. Bid‟ah : Suatu Kajian Terhadap Hadith Ke-28 Daripada Hadih 40 Imam Nawawi.A. Khunsa Dan Mukhannas Menurut Perspektif Islam Perbandingan antara zakat dan cukai: Suatu kajian terhadap kesannya ke atas pembayar cukai di kalangan orang Islam. Kisah Banjir Nabi Nuh A.Keb. 104. Perbandingan bacaan Khalaf An. 79. 102. Manhaj Bacaan Qiraat Imam Hamzah Di Dalam Surah Taha. Manhaj Imam Warsy Dari Qiraat Tujuh : Satu Kajian Dalam Surah Faathir Qiraat Nafi‟ : Perbandingan bacaan riwayat Warsy dan Qalun dalam Juzuk Lima. 103.W dalam kehidupan seharian : Suatu kajian terhadap mahasiswi Darul Quran.Men. Bacaan Imalah Di Dalam Surah Baqarah : Satu Kajian Terhadap Qiraat Imam Kisai. 96. 95. 94. Khalid al-Walid sebagai Panglima Perang : Sumbangannya dalam perkembangan Islam. Jihad : Satu Kajian Perbandingan Mengikut Pandangan Islam dan Barat. 88. Siasah Syari‟yyah : Satu Kajian Terhadap Kepentingan Dalam Pemerintahan Sebuah Negara Islam.S : Perspektif Al-Quran Dan Bible Bacaan Imam Abu Amru : Suatu Kajian Dalam Surah al. 26 . Konsep Al-Jadal Dalam Dakwah Nabi Ibrahim :Aplikasinya Dalam Dakwah Masa Kini Manhaj Imam Hamzah Al Kufi : Suatu Kajian Terhadap Surah Abasa Kemahiran Pengucapan Awam : Kajian terhadap Kepentingannya dalam Penyebaran Dakwah masa kini. 90. Bacaan Imam Kisatiy : Suatu Kajian Dalam Surah Yunus Ayat 1-51. Pembelajaran Al-Quran Di Kalangan Pelajar : Satu Kajian Kes di Sek. 97. 91. 76. Penyakit Rohani : Suatu kajian terhadap nafsu dan cara pengawalannya. 93. 98. 89. 100. 101.. Pertanian Satu Transformasi Pembangunan Ekonomi Malaysia Mengikut Perspektif Islam Perlaksanaan hukum Ta‟zir menurut mazhab Syafie dan Hanafi : Suatu kajian perbandingan. 82. Jenayah di Malaysia : Penyelesaiannya menurut perspektif perundangan Islam. 86.

130. 131. Gempa bumi : Suatu kajian terhadap al-Zalzalah. Berhutang Mengikut Perspektif Islam: Suatu Kajian Kencenderungan Terhadap Amalan Berhutang Di Kalangan Mahasiswa Darul Quran. Memasyarakatkan masjid dan memasjidkan masyarakat : Suatu kajian halangan dan cabarannya di Kuala Kubu Bharu Selangor Sumpah dan Implikasi : Suatu Kajian terhadap Surah al-Nahlu Ayat 92. 124. 27 . Kejadian cahaya : Suatu kajian menurut al-Quran dan Sains. Perbandingan Perkahwinan Antara Islam dan Kristian : Suatu Kajian terhadap pemahaman pelajar Darul Quran mengenai perkahwinan di dalam Islam. Asas Transformasi Tarikh dan Arah Kiblat : Suatu Kajian Sejarah Terhadap Proses Pengiraannya. Kemahiran Pengurusan Jenazah : Satu Kajian Terhadap Pelajar Semester 6 Di Darul Quran Kuala Kubu Bharu Idealisme Pemikiran Sejagat : Kefahaman Sekularisme Di Kalangan Pelajar Institut Pengajian Tinggi Awam Asma' Al-Husna :Suatu Terapi Dalam Membentuk Akhlak Mulia Fenomena penciptaan langit dan bumi : Suatu kajian menurut Surah al-Sajdah ayat 4. 125. 121. Qiraat As-Sab‟ah: Suatu Penjelasan Dalam Bab Idgham Kabir dan Idgham Shoghir Berdasarkan Surah Ali – Imran. Qiraat Imam Nafi‟ Dan Ibnu Kathir : Perbandingan Manhaj Terhadap Surah As-Syuara‟. Hukuman Sebat :Satu Perbandingan Antara Undang – Undang Syariah Dan Sivil Baitul Muslim : Peranan Suami Dan Isteri Dalam Membentuk Keluarga Bahagia Larangan rasuah menurut ayat 188 Surah al. 110. 120. Kajian Terhadap Perbandingan Manhaj Imam Nafi‟ dan Imam Kisaei Dalam Surah Abasa. 118. Kaedah Sulk Dalam Penyelesaian Isu Keluarga: Satu Kajian Tentang Keberkesanan Pelaksanaannya di Mahkamah Syariah Melaka.Baqarah. 115. 108. 123. Bacaan Imam Nafi‟ : Suatu kajian dalam Surah Luqman.105. 113. 127. 107. Rawatan dan Berubat Ketika Puasa: Satu Kajian Mengikut Pandangan Ulama‟. ICT sebagai Medium Dakwah Masa Kini : Suatu Kajian di Kalangan Pensyarah dan Pelajar Diploma Darul Quran. 122. Tariqat dalam Ilmu Tasawwuf : Kajian terhadap perkembangan Tariqat Naqsyabandiah al-Khalidiyyah di Selangor. Pengurusan harta menurut perspektif Islam : Suatu Kajian terhadap Surah Yusuf. Permasalahan Muzik dan Nyanyian Mengikut Pendapat Imam Syafie‟. 119. 126. 114. 128. 116. Kemahiran : komunikasi sebagai mekanisme penaympaian dakwah. 106. 112. 132. Kepentingan Zakat Dalam Pembentukan Institusi Masyarkat : Kajian Terhadap Ayat 103 Surah Al-Taubah. Konsep Zuhud dalam Tasawwuf : Suatu kajian kesannya dalam Pembentukan Masyarakat Madani. 109. 129. 117. 111. Menyentuh Al-Quran Tanpa Wudhu: Satu Analisis Terhadap Pendapat Ulama dan Amalan Di Kalangan Mahasiswa Darul Quran.

Syurga dan Neraka : Suatu Kajian Perbandingan Menurut Perspektif al-Quran dan al-Hadith. 159. 160. Hari Kiamat dan Hikmahnya : Suatu Kajian Terhadap Surah Al-Qari‟ah. Perbezaan Bacaan Qiraat Imam Nafi‟ dan Abu ‟Amru dalam Surah Al-Nur Ayat 1-52. Johor. 139. 153. 136. Huffazul Quran : Suatu Kajian Terhadap Masyarakat Luar Bandar Pada Tahun 2009-2010. Penyebaran Dakwah Di Kalangan Warga Emas : Satu Kajian Di Masrasah Islahiah Songai Karangan.. 135.133. 28 . Perbandingan Manhaj Bacaan Qiraat Imam Khalaf Dan Imam Hafs : Suatu Kajian Terhadap Surah An-Nur.Kedah. Bacaan Qiraat Imam Kisaie : Suatu Kajian Terhadap Surah Al-Rum. Keberkesanan pengajian dakwah di Darul Quran : Suatu kajian dikalangan pelajar Darul Quran. 144. Qiraat Tujuh : Suatu Kajian dalam surah al-Mukminun. 147. 146. Makhluk Halus : Hakikat Kejaidan Jin Menurut Surah al-Jinn. 142. Qiraat tujuh Tariq Syatibiah : Perbandingan antara Manhaj Imam Hamzah dan Ibnu ‟Amir dalam Surah alMulk. 148. 134. Ilmu Qiraat: Satu Kajian Terhadap Manhaj Imam Abu ‟Amru Dalam Surah At-Taubah Ayat 1-80. Perbezaan bacaan Qiraat Imam Hamzah dan Kisaie Berdasarkan Surah Fussilat. 143. 158. 152. 138. Padang Serai. 145. Konsep Akhlak dalam wasian Luqman al-Hakim : Kajian ayat-ayat berkaitan dalam Surah Luqman. 141. 149. Perbezaan Manhaj Qiraat Imam Hamzah dan Kisaie Berdasarkan Surah as-Syura. 150. 155. Bacaan Qiraat : Suatu Kajian Perbandingan Bacaan Imam Hamzah dan Imam Kisaie Pada Ayat 142-176 Surah al-Baqarah. 140. Surah Al-Baqarah : Suatu Kajian Terhadap Aspek Perubatan Islam. Imam Abu ‟Amru : Suatu Kajian Perbandingan Bacaan Duri dan Susi pada ayat 1-80 surah al-Baqarah. Kajian Manhaj Qiraat Imam Kisaie Dalam Surah Al-Qiamah. Buah-buahan Di dalam al-Quran : Satu Kajian Terhadap Surah an-Nabhu ayat 11. 157. Memupuk Perasaan Cinta dan Kasih Sayang Terhadap Ibu Bapa: Kajian Ayat 23-25 Surah al-Isra‟. Kepimpinan Islam : Kajian perbandingan di antara Salahuddin al-Ayubbi dan Sultan Muhamamad al-Fateh. 154. Hari Akhirat dan Keadaannya : Suatu Kajian Terhadap Ayat 68-75 Surah Al-Zumar. Bacaan Qiraat Imam Hamzah : Suatu Kajian Terhadap Ayat 158-188 Surah al-Baqarah. Bacaan Qiraat Imam Kisaie: Suatu Kajian Terhadap Surah Al-Syura. 156. Sayyidina Uthman Bin Affan : Riwayat Hidup dan Sumbangannya Terhadap pembukuan mashaf al-Quran. Perbandingan Antara Manhaj Qiraat Imam Abu Amru dan Imam Kisaie : Satu Kajian Dalam Surah al-Kahfi : Ayat 1-50. Peranan Baitulmal Dalam Mengurus hasil Zakat : Satu Kajian Terhadap Baitulmal Johor Bahru. 137. 151.

Men. 29 .161. Metodologi Dakwah Khulafa Al-Rashidin : Suatu Kajian. Mencintai Rasulullah Melalui Al-Quran: Suatu Kajian.M. 162. Metodologi Imam Tarmizi Dalam Ilmu Hadith: Kajian Terhadap Kitab Syamail Muhammad S. Manhaj Qiraat Imam Tujuh: Suatu Kajian Terhadap Surah Di-Jasiah. Tunku Abdul Rahman Nibong Tebal : Kajian tentang aktiviti dakwah dan keberkesanannya. Satu Kajian Sejauhmanakah Ilmu Tajwid DiPraktikkan Dalam Bacaan Solat.B Peristiwa Qiamat : Suatu kajian terhadap ayat 13-18 Surah al-Haqqah. 163.S. Usrah Dalam Menjana Kepimpinan Pelajar : Suatu Kajian Bagi Pelajar Semester 2 Banat Darul Quran. Wudhu dan Tayammum : Suatu kajian dalam surah al-Ma'idah ayat 6. Kaedah solat bagi orang sakit : Suatu Kajian Pemahaman di Kalangan Pelajar Darul Quran. 184. 185. 170. Metodologi Imam al-Sayuti Dalam Ulum al-Quran : Kajian Terhadap Kitab Al-Itqan Fi Ulum al-Quran. Perbandingan Konsep dan Kontrak Antara Insurans Nyawa AIA dan Takaful Keluarga S. Iklan dan Lagu di Malaysia. Demokrasi menurut Islam dan barat : Suatu kajian perbandingan. Ilmu Tajwid : Satu Kaedah Khusyuk Dalam Solat. 169. Tasawwuf Dan Tariqat : Satu Kajian Mengenai Amalan-amalan Dalam Suluk.A. Bacaan Qiraat oleh Imam Abu Amru dan Imam Hamzah : Suatu perbandingan Manhaj Qiraat dalam surat alNajm. 187. 177. 174.T. Kepimpinan Islam : Kajian perbandingan di antara Salahuddin al-Ayyubi dan Sultan Muhammad al-Fateh. Konsep Jihadi Dalam Menuntut Ilmu : Suatu Kajian Berdasarkan Ayat 122 Surah Al-Taubah. Tafsir dan Isu Semasa : Suatu Kajian Terhadap Penyelewengannya. Manhaj Qurani Dalam Membentuk Perkembangan Kanak-kanak. Surah Yasin : Perbandingan Bacaan Qiraat Riwayat Qalun dan Ibn Kathir Mengikut Bacaan Qiraat Tujuh. 183. Yahudi: Satu Kajian Terhadap Kajian Ekonomi. 188. 171. 181. 165. 168. Keb. 164. 178. Permasalahan Ikhtilat Dalam Masyarakat: Suatu Kajian Berdasarkan Surah Al-Nur Ayat 30 Dan 31. 173. Komunikasi tanpa lisan : Aplikasinya sebagai medium penyebaran dakwah.W. 172. 175. 186. 179. Peranan Ilmu Hadith Dalam Menangani Isu Semasa. 180. 176. Masalah Lupa Al-Quran Dan Cara Mengatasinya: Suatu Kajian bagi Pelajar Banat Darul Quran. 182. Dakwah dikalangan pelajar Sek. 167. 166. Surah As-Sajadah Perbandingan Terhadap Bacaan Riwayat Hafs Warsy dan Kholaf. Psikologi Dakwah dalam al-Quran : Suatu Kajian terhadap Surah Abas Ayat 1-14. Media Sebagai Medium Dakwah: Satu Kajian Terhadap Filem.

212. 197. Ingkar: Suatu Kajian Tentang Surah Ibrahim Ayat 9 Jenayah curi : Suatu kajian perbandingan hukuman di antara undang-undang syariah dan civil. Homoseksual menurut pandangan Isalam dan Kajian Saintifik. 200.A. 30 . 192. 190. Konsep Insurans : Suatu Kajian Perbandingan Antara Takaful Ikhlas Dan Insurang Great Estern Penolakan Hadith Sebagai Sumber Pensyariatan Hukum : Suatu Kajian Terhadap Golongan anti Hadith. 206. Iman Muslim : Kajian Terhadap Riwayat Hidup Menghentikan Kekejaman Israel : Apa Sebenarnya Yang Perlu Di Lakukan Oleh Umat Islam Mushaf Al-Quran Di Malaysia : Satu Kajian Terhadap Aplikasi Ilmu Qiraat Perbandingan Bacaan Manhaj Imam Warsy Dan Imam Khalaf : Suatu Kajian Terhadap Surah Maryam Bahaya menuruti hawa nafsu : Suatu kajian ayat 26 Surah Sad. 194. 195. Konsep Ketuhanan menurut Islam dan Hindu. 204. 191. 201. 198. Kisah Nabi Sulaiman ‟alaihi al-Salam: Kajian Berdasarkan Ayat 15-44 Surah Al-Naml. 203. 209. Surah Al. 205. 208. Kejahilan Bani Israel menurut al-Quran : Kajian terhadap ayat-ayat berkaitan. 207. Wanita Solehah Untuk Lelaki Soleh: Suatu Kajian Terhadap Ayat 26 Surah Al-Nur. 193. Fahaman Sunni dan Syiah : Suatu Kajian mengenai pegangan aqidah. Kesannya Dalam Pendekatan Dakwah Masa Kini. 211. Penulisan Sebagai Medium Dakwah: Tumpuan Kajian Terhadap "Madha Ya'ni Intimai'I li al-Islam. Etika Petugas Di Kaunter : Satu Kajian Terhadap Kepuasan Pelanggan Di Pejabat Agama Daerah Kuala Kubu Bharu. Program Kembara Dakwah Jakim. Bukti Kerasulan Muhammad S. 196. 210.Mujadalah. 202. Jihad Menentang Hawa Nafsu: Sautu Kajian Terhadap Ayat 40-41 Surah An-Naziat Ilmu meningkatkan keimanan : Suatu Kajian Terhadap Ayat 11. Hikmah Pembahagian Harta Pusaka Menurut Islam : Kajian Berdasarkan Ayat 11 dan 12 Surah Al-Nisa‟. Psikologi Dan Kaunseling : Suatu Kajian Terhadap Implikasinya Dalam Dakwah. 199.189.W Sebagai Rasul Terakhir : Kajian Ayat 40 Surah Al Ahzab Peranan Doa Dalam Membina Kesejahteraan Keluarga.

Sains Dan Al-Quran : Suatu Kajian Terhadap Bidang Perubatan Al Quran sebagai Perisai daripada Musibah : Kajian terhadap ayat-ayat al-Quran yang Berkaitan. 226. 222. Sayyid Qutb : Sumbangannya sebagai Mujaddid. 214. Bacaan Qiraat antara Imam Khalaf dan Imam Khullaf : Suatu kajian terhadap Surah al-Mukminun.W. Sifat-sifat orang munafik dalam al-Quran : Kajian terhadap surah Munafiqun. 235. Gambaran Kekuasaan Allah S. 218. Covey. Tamadun Islam : Suatu kajian terhadap konsep kenegaraan menurut perspektif Islam. 227. 230. 229. 217. Kisah Jin : Suatu kajian berdasarkan surah al-Jinn. Ramadhan Sebagai Bulan Ibadah:Kajian Terhadap Kesannya Dalam Mendidik Jiwa Kepentingan Ilmu : Suatu kajian terhadap Wahyu Pertama Diturunkan. 234. 221.213.W : Kajian perkaitan terhadap teori The Seven Habits of Highly Effective People oleh Stephen R. Bacaan Qiraat Imam Khalaf & Khalladi : Suatu kajian terhadap Surah al-Mukminun Keperibadian Muhammad S. 225. 231. 224.A. 228. Perbezaan makna ayat-ayat al-Quran dalam Qiraat Tariq Syatibiah : Kajian juzuk pertama al-Quran. 220. 223. Peranan Huffan dalam Penyebaran Dakwah : kajian pemahamannya di kalangan pelajar Darul Quran. 215. Kelebihan Solat Tahajjud berdasarkan ayat 78-79 Surah al-Isra‟. Penguasaan bahasa Arab di kalangan pelajar tingkatan 4 Sekolah Agama Menengah Tinggi Kuala Kubu Bharu. 232. Pertandingan Atau Peraduan Berasaskan Hadiah : Suatu Kajian Terhadap Pandangan Ulama Sukatan Bahasa Inggeris Dalam Program Diploma : Suatu Kajian Keberkesanan Kepada Pelajar Darul Quran Multi Level Marketing : Suatu Kajian Pandangan Ulama Mengenainya Perbandingan Bacaan Qiraat antara Susiy dan Qalun : Suatu kajian terhadap surah al-Rum. 219. 233. Kisah Dalam Al-Quran : Kajian Terhadap Kisah Nabi-nabi Dalam Al-Quran.T melalui Alam Semesta : Suatu kajian terhadap surah al-Mulk Isra‟ Dan Mikraj Menurut Perspektif Al-Quran Dan Al-Sunnah Ibadah Solat dalam al-Quran : Kajian terhadap ayat-ayat Hukum Berkaitan. 216. 31 . Selangor.

245. Pemahaman Tentang Menutup Aurat Di Kalangan Pelajar ITQAN : Suatu Kajian 253. Negeri Sembilan Zakat : Suatu kajian tentang pemasalahan dan kefahaman masyarakat Islam di Gemencheh. Personaliti Huffaz :Suatu Kajian Penghayatan Di ITQAN Metodologi Dakwah : Peranan Usrah dalam pembangunan Islam Hiburan masa kini : Kajian tentang implikasinya dalam kehidupan pelajar ITQAN. Sukan : Suatu kajian tentang implikasi terhadap pembentukan dan pencapaian ITQAN. 239. 252. 246. Nasyid sebagai satu medium dakwah konvensional : Suatu kajian tentang penerimaan dan pemahaman masyarakat Islam di Gemencheh. 258. 241. 250. 244. Haji Abdullah Sijang : Pengaruhnya terhadap dakwah di Port Dickson. 261. 260. Negeri Sembilan. 257. 32 . 249. Sunnah : Amalan Dan Cabaran Pada Masa Kini Nasyid sebagai satu medium dakwah konvensional : Suatu kajian tentang penerimaan dan pemahaman masyarakat Islam di Gemencheh. 247.236. 240. Ulama Dan Umara : Satu Kajian Perananya Dalam Masyarakat Tasawwuf : Kajian tentang pendekatan dan pengalamannya di ITQAN Usrah Dan Implikasinya Terhadap Pendidikan Al Quran Kaedah penyucian jiwa : Kajian terhadap pengamalan dan keberkesanannya dalam kalangan pelajar ITQAN. Negeri Sembilan. Imam al-Nawawi : Kajian terhadap Kitab Matan al-Arba‟in al-Nawawi Ayat-ayat Kawniyyah dalam al-Quran : Suatu kajian. 251. Peranan dan fungsi masjid : Suatu kajian tentang keberkesanannya di daerah Seremban. Sistem Madrasah Dalam Pendidikan Di Negeri Sembilan Pengamalan adat resam di Negeri Sembilan : Suatu kajian tentang ketepatan menurut Islam Mentakrir dan melazimi al-Quran : Kajian tentang implikasi terhadap sahsiah dan perkembangan akademik pelajar ITQAN. 243. 255. 237. 262. Konsep Masyrakat Majmuk : Suatu Kajian Menurut Ayat 13 Surah Al Hujurat Amalan Sihir Masyarakat Melayu : Suatu analisis di Negeri Sembilan Pemahaman dan pengamalan pemakaian tudung dalam kalangan remaja : Suatu kajian di daerah Seremban. 256. 242. Metodologi Imam Malik dalam Penulisan Ilmu Hadith : Kajian terhadap kitab al-Muwatta‟. 238. Tafaqquh Fi Al-Deen : Suatu kajian tentang penglibatan masyarakat di daerah Seremban. 248. 259. Negeri Sembilan. 254. Negeri Sembilan. Imam Syafie:Kajian terhadap kitab al-Risalah Imam al-Bukhari : Kajian terhadap kitab Sahih al-Bukhari. Negeri Sembilan.

280. Pahang Wakaf menurut Mazhab Syafi‟e dan Enakmen Undang-undang Negeri Pahang : Suatu kajian Perbandingan Kepentingan Masa : Suatu Kajian Di Kalangan MTNP. 275. 272. 287. 271. 290. 277. 288. 285. 278. 282. 269. Dakwah di kalangan Huffaz : Suatu kajian Pemahaman dan Pengamalannya di Maahad Tahfiz Negeri Pahang Keberkesanan Kempen Memboikot Barangan Israel : Suatu Kajian Ke atas Masyarakat Islam Di Daerah Kuantan Ulul Albab : Suatu kajian menurut ayat 191 surah Ali-‟Imran. 266. Kaedah Hafazan al-Quran : Suatu kajian tentang keberkesannya di ITQAN Muwafiq dan Masbuq : Suatu kajian pemahaman dalam kalangan pelajar ITQAN. 267. 270. 283. 265. 264.Mengenainya Dakwah Islamiah : Suatu kajian tentang cabaran dan permasalahannya di Felda Palong 3.263. Negeri Sembilan Pemahaman Tentang Kepentingan Makanan Halal : Suatu Kajian Di ITQAN Pembudayaan al-Quran dalam Tarbiah : Suatu kajian tentang aplikasi dalam kalangan pelajar ITQAN. Konsep Sembelihan menurut Islam : Kajian Isu semasa berkaitan dengannya di Daerah Kuantan. Larangan Mendekati Zina : Suatu Kajian kesedaran Di Kalangan Remaja Islam Di Daerah Kuantan Kecemerlangan Akhlak dan Kesannya terhadap Kecemerlangan Akademik : Suatu kajian di Maahad Tahfiz Negeri Pahang. 276. 289. 291. 281. Halal Dan Haram Dalam kehidupan manusia Konsep Bid‟ah : Suatu kajian pemahaman dalam kalangan pelajar ITQAN Perkembangan Ilmu Qiraat Di Negeri Sembilan :Suatu Kajian Jahiliyah Moden Dalam Perspektif Masyarakat Islam Di Malaysia Solat Jemaah : Kajian Pengamalanya Di Kalangan Pelajar ITQAN Penguasaan Pembacaan Al Quran : Suatu Kajian Ke atas saudara baru di Sabah Zakat Perniagaan Dalam Sistem Perundangan Islam Di Malaysia Poligami : Kajian Terhadap Muslimah Di Kota Kinabalu Muzik Masa Kini : Antara Punca Keruntuhan Akhlak Remaja Pada Hari Ini Dan Cara Penyelesaianya Adab Pergaulan Menurut Perspektif Islam : Suatu Kajian Di Kalangan Pelajar Tahfiz Al Quran Maahad Tahfiz Al Quran Negeri Pahang Perlindungan Terhadap Anak-anak Di bawah Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Pahang Dakwah Dan Islah Teras Pembangunan Tamadun Manusia : Suatu Kajian Di Pusat Tamadun Orang Asli Pahang ( PETAMA ) Pembacaan al-Quran Bertajwid : Kajian Pemahaman dan Pengamalannya di Maahad Tahfiz Negeri Pahang. Jihad dalam Ekonomi menurut perspektif Islam Pengetahuan Sirah Nabawi di kalangan Remaja : Suatu kajian di Maahad Tahfiz Negeri Pahang Kesedaran Menunaikan Solat Fardhu Di Kalangan Remaja Islam : Suatu Kajian Di Daerah Kuantan Pengunaan Tulisan Jawi Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran : Kajian Terhadap Pelajar Diploma Pendidikan Islam MARSAH 33 . 268. 273. 274. 284. 292. 279. 286.

303.Quran : Kajian Ke atas Pelajar Tahfiz MARSAH Implikasi Pengunaan Tulisan Roman Bagi Pelajar Yang Tidak Boleh Membaca Al Quran : Kajian Ke Atas Pelajar Sek. 299. 294. 307. 298. 304. 312. 301. Teluk Ramonia Hikmah Pengharaman Khinzir : Kajian Khusus Berdasarkan Surah Al Baqarah Ayat 173 Hikmah Pensyariatan Wudhu. 297. 302.293. 295. Suatu Kajian Berdasarkan Surah Al-Maidah Ayat 6 Konsep Halalan Toyibba : Kajian Khusus Berdasarkan Surah Al Baqarah Ayat 167 Nasyid Sebagai Satu Method Dakwah :Kajian Terhadap Pelajar Maahad Tahfiz Johor Kesan Serangan Pemikiran Oleh Yahudi Disebalik Keruntuhan Akhlak Umat Islam : Satu Kajian Terhadap Pelajar MARSAH Bacaan Iman Abu Amr Di Dalam Surah Al-Hasyr. 309. Keb. 308. 313. Sejarah Poligami Kisah Wanita Dalam Al Quran : Suatu Kajian Terhadap Ayat-ayat Yang Berkaitan Tahap Pemahaman Fiqh Dikalangan Pelajar madrasah Dan Pelajar Sekolah Kebangsaan 34 . 305. 311. Tumbuhan Herba : Persepsi Dan Pengunaanya Di Kalangan Masyarakat Islam Pengurusan Jenazah Berlandaskan Mazhab Iman Shafie Pemahaman Tentang Perlaksanaaan Solat Jama‟ Dan Qasar Di Kalangan Pelajar Kolej Pengajian Islam (MARSAH) Pemahaman Terhadap Implikasi Penafsiran Israiliyat Dalam Ayat ayat Al. 306. 310. 300. 296. Suatu Analisa Qiraat Mahar Dalam Perkahwinan : Suatu Kajian Perbandingan Antara Mazhab Bacaan Iman Warsh Dalam Surah Al Hadid Dan Surah Mumtahanah: Suatu Analisa Hukum Bermain Gitar : Suatu Kajian Berdasarkan empat mazhab Zaman Mmalik Kedua : Suatu Kajian Trhadap Sumbangan Tokoh-tokoh Islam Ustaz Che Yahya Daud : Sumbanganya Terhadap Perkembangan Ilmu Tarannum Bacaan Imam Ibnu Kathir : Suatu Kajian terhadap Surah Al-Hujurat dan Al-Saff. Penghayatan Ilmu Tajwid Hukum Lima di kalangan pelajar : Suatu Kajian di Maahad Tahfiz Al-Quran Maik Kelantan.

320. Kolej Universiti Islam Melaka (KUIM) Keredhaan Allah Diatas Keredaan Ibubapa Tahap Kefahaman Masyarakat mengenai Ikhtilat : Suatu kajian di __________ Kesan-Kesan Pendedahan Aurat di kalangan Remaja Wanita : Kajian Pemahamannya di ______ Pemindahan Organ Menurut Perspektif Islam Akhlak Rasullah : Pengamatan dan Penghayatan dikalangan Remaja di Madrasah al-Hidayah. 334. Pengaruh Institusi Masjid Dalam Masyarakat Keberkesanan teknik Menghafal Al Quran : Penjagaanya . 318. Penghayatan sifat 20 ke arah ketenangan jiwa. Kejayaan Menurut Al-Quran dan Perspektif Islam : Ciri-ciri orang yang berjaya menurut ayat 1-9 Surah alMukminun . 326. 317. Suatu Kajian Di Institut Al Quran Terengganu 328. 325. 327. 329. Pembubaran perkahwinan menurut perundangan Syariah dan Sivil. 319. 35 . 323. 322. 324. 321. Kuala Terengganu. Peranan Wanita Dalam Berdakwah di Kuala Terengganu. 316. 331.314. Poligami : Kajian Tentang Pemahamannya di Institusi al-Quran Terengganu. 333. Tafsir Kalimah Hasad-Penyakit Hati Yang Melahirkan Keburukan Lain Peranan Masjid Dalam Pembentukan Wahdah Ummah: Suatu Kajian Di Masjid Al Ilmi. 330. Singapore Muslim Comunity Development Progression Tanda-tanda Penyakit munafik dalam al quran Peranan Masjid Dalam Pembentukan Wahdah Ummah Keredhaan Allah S W T di atas ibubapa Fenomena Berkahwin semasa belajar antara kebaikan dan keburukan Isra‟iliyyat : Kajian terhadap Kisah Zulkarnain dalam al-Quran Pembacaan al-Quran Bertajwid : Kajian Pemahaman dan Pengamalannya di Maahad Tahfiz Negeri Melaka. 315. Kuala Ibai. 332.

335. Kesan Ilmu Qiraat dalam Tafsir : Suatu Kajian Terhadap Surah As-Syuara Perbahasan Qiraat Tujuh terhadap ayat-ayat munakahat yang berkaitan Sifat Amanah Para Rasul menurut Perspektif al-Quran : Implikasinya dalam Penyampaian Risalah Sifat Fathanah Para Rasul menurut Perspektif al-Quran:Implikasinya dalam Penyampaian Risalah Sifat Tabligh Para Rasul menurut Perspektif al-Quran:Implikasinya dalam Penyampaian Risalah Sifat Siddiq Para Rasul menurut Perspektif al-Quran:Implikasinya dalam Penyampaian Risalah Kesejahteraan Hawa Nafsu menurut ayat 5-6 Surah al . Perbandingan Manhaj Imam Nafi' dan Hamzah berdasarkan surah Az . 8. 15.Zumar. Perbandingan Manhaj Qiraat menurut Riwayat Warsy dan Khalaf di dalam Surah Az Zukhruf Perbandingan Manhaj Qiraat Warsy dan Susi dalam Surah Al. 13. 5. Anak Luar Nikah Menurut Perundangan Syariah Dan Sivil Psikologi Kegelisahan Hati Dan Rawatanya Menurut Surah Al-ma‟arij.Naml Hubungan Antara Ilmu Qiraat dan Ilmu Fiqh:Suatu Kajian Dalam Bab Munakahat Perbandingan Manhaj Imam Hamzah dan Kisaie berdasarkan surah Al . 336. 4. 12. 18. 3. 16. 11. 7. 9.syura. 2. 10.Mukminun Keadaan Golongan Yahudi sebelum Hari Kiamat : Suatu Kajian terhadap Hadith-hadith yang berkaitan Hukum Idgham dan hubunganya dalam bacaan Qiraat: Suatu Kajian bacaan imam Qiraat tujuh Waqaf Bacaan Dan Hubungannnya Dalam Bacaan Qiraat : Suatu Kajian terhadap Bacaan Imam Qiraat Tujuh Malu : Meningkatkan Takwa Pada ALLAH : Suatu kajian Terhadap Hadith-hadith Yang Berkaitan Adab-Adab Seorang Muslim : Suatu Kajian terhadap surah al-Hujurat ayat 11-13 Kecemerlangan Hafazan Dan I'adah Al-Quran :Suatu Kajian terhadap Pelajar Institut Tahfiz al Quran Sultan Haji Hassanal Bolkiah 36 . 17. BIL 1. 14. 6. TAHUN 2010 Perbandingan Manhaj Qiraat menurut riwayat Susi dan Khalaf dalam surah al-Qasas. 19.

Huruf Hamzah Dan Hubungannya dalam Bacaan Tujuh Imam Qiraat : Suatu Kajian terhadap surah AlNaazi'aat dan 'Abasa Isymam. 25. 35. 24. 40. 34. 32. 27. 29. 21. 38. 28.20. Raum dan Ikhtilas dalam Bacaan Qiraat : Suatu Kajian terhadap Bacaan Imam Qiraat Tujuh Syeikh Idris al-Marbawi: Ulama' Melayu Terbilang Kepentingan Motivasi dan pengaruhnya terhadap pembentukan diri Metodologi Pengajaran Pendidikan Akidah : Suatu kajian Aplikasi dalam kalangan Kakitangan Darul Quran Kepentingan Pemahaman Ilmu Keibubapaan di Peringkat Remaja :Kajian Terhadap Pelajar Institut Kemahiran Belia Negara Peretak Kuala Kubu Bharu Menundukkan Pandangan dan Hikmahnya:Suatu Kajian Terhadap Ayat 30-31 Surah al-Nur Sheikh Waliyullah Al-Dihlawi . 31. 33. 42. 22. 23. 26. 39. 36. Pemikiran dan Sumbangannya terhadap Umat Islam Masa Kini Manhaj Riwayat Warsy dan Khalaf dalam Surah al-Fussilat Konsep Taaruf dalam Islam: Kajian Ayat Surah al-Hujurat Ayat 13 Qiraat Imam Hamzah dan al-Kisaie : Suatu Kajian terhadap surah al-Nazi'aat dan A'basa Perbandingan antara Manhaj Qiraat Abu 'Amru dan Warsy dalam surah al-Rum Kewajipan Umat Islam Berjihad dalam mempertahankan Agama : Kajian terhadap Surah Al-Shaff Perbandingan Sistem Hafazan di Darul Quran dan Maahad Tahfiz Sains Kelantan Siasah Syar'iyyah : Kajian terhadap ayat 58 dan 59 surah Al-Nisaa' Manhaj Qiraat Imam Nafi' Dan Imam Abu 'Amru : Satu Kajian berdasarkan surah al-Tur dan al-Qama r Perhiasan menurut Al-Quran : Suatu Kajian Terhadap Ayat-ayat yang berkaitan Bacaan Tujuh Imam Qiraat: Kajian Dalam Surah-surah Lazim Zihar: Kajian berdasarkan Ayat 1-4 Surah Al-Mujadalah Surah Maryam: Bacaan Qiraat Imam Nafi' dan al Kisaie Manhaj Imam Nafi' : Suatu Kajian Perbandingan Qiraat Qalun dan Warsy dalam surah Al-Anbiya' Khasiat susu : Kajian Menurut Perspektif al-Quran dan Sains Kualiti Makanan : Suatu Kajian terhadap Persepsi Pelajar Terhadap kualiti makanan Pelajar Darul Quran 37 . 41. 30. 37.

Batu Caves. JAKIM Rezeki dan Tawakkal : Suatu Kajian terhadap ayat 3 Surah al-Talaq Ukhuwwah menurut pandangan Imam Hassan Al -Banna : Suatu Kajian terhadap Perananya dalam Kalangan Mahasiswa Darul Quran Konsep Kepimpinan Menurut al-Quran : Suatu Kajian terhadap ayat-ayat yang berkaitan Sifat-sifat Nabi Muhammad S. 62. 64. N. 55. 57. JAKIM Gangguan Makhluk Halus : Tumpuan Kajian BerdasarkanPendekatan Rasulululah S. Darul Quran Hak Wanita dalam Harta Sepencarian : Suatu Kajian terhadap Konsep dan Amalan di Malaysia Pembubaran Perkahwinan melalui Khuluk dan Fasakh :Satu Kajian Kes di Mahkamah Rendah Syariah.43. 48. 52. 56. 54. 51. 47. 61. 58. Penggunaan Internet: Suatu Analisis Terhadap Kesan Positif dan Negatif dalam kalangan Pelajar Darul Quran Perkahwinan di Bawah Umur dari Sudut Hukum Syarak dan Akta Keluarga Islam di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur : satu Kajian Kes Peranan Masjid : Kajian Terhadap Penduduk Kariah Mantin. Petani. 45. 44.A. 49. Kedah Gejala Pembuangan Bayi : Suatu Kaedah Penyelesaian menurut Perspektif Islam Pengurusan Jenazah menurut perspektif Islam : Suatu Kajian Kefahaman Penduduk di Taman Samudra. 63.A.W Ilmu Usul Fiqh : Suatu Kajian Terhadap Pemahaman dalam Kalangan Pelajar Syukbah Syariah. Kedah Peranan Tabung Haji dalam Mendididk Masyarakat untuk Menabung Pembuktian dalam Pensabitan kes Jenayah Islam : Suatu Kajian terhadap pensabitan "Bayyinah" Program Usrah : Suatu Kajian kesan dan Implikasi terhadap Pelajar Darul Quran. 60.Sembilan Asbabun al-Nuzul : suatu kajian terhadap surah al-Ahqaf Konsep Sunnah : Satu Kajian Terhadap Kefahaman dan Penghayatanya dalam Kalangan Pelajar Darul Quran. Sg. 46. 53.W dan Para Sahabat : Suatu kajian terhadap ayat 29 surah al-Fath Gambaran Hari Kiamat : Kajian Terhadap Surah al-Waqiah Peranan Bapa dalam membentuk keluarga Bahagia : Kajian terhadap ayat 6 Surah Al Tahrim Pandangan terhadap Manusia menurut Imam al-Ghazali dan Carls Rogers : Suatu Kajian Perbandingan 38 . 50. Selangor Sistem Pengajian Pondok di Kedah : Suatu Kajian Minat Masyarakat di Daerah Sik. 59.

66. 76.65. 83. 75.Zumar. 71. 73. Darul Quran.S dan Nabi Khidir A. Peringatan terhadap orang yang melampaui batas : Suatu kajian terhadap ayat 53 surah al. 72. 80. 85. JAKIM Modernisasi Perjudian : Implikasi terhadap Pembangunan Ummah Tahap Kefahaman Ilmu Agama : Suatu Kajian terhadap Warga Darul Quran.S menurut Tafsir bi al-Ra'yi : Kajian terhadap ayat 60-82 surah alKahfi Perbandingan bacaan Riwayat Qalun dan Warsy : Suatu kajian terhadap surah al-Hadid Maw'izatayn : Suatu Analisis Perbandingan Manhaj Imam Abu Amru dan al-Kisai'e : Suatu kajian terhadap surah Taha. Ibadah Qiyamullail : Suatu kajian terhadap surah al-Isra' ayat 78-80. 86. 78.s terhadap kaum Madyan. 67. 82. 68. 77. 81. 84. 70. 69. 39 . Solat Mengikut Sunnah :Suatu Kajian Kefahaman dalam Kalangan Pelajar Darul Quran Sains Reproduktif : Suatu Kajian Kefahaman di Kalangan Pelajar Darul Quran Pembinaan Hukum Melalui Ijtihad Ulamak Pengunaan Masalih Mursalah sebagai Sumber Hukum Islam : Bab dan Pecahan Istinbat Hukum Sebagai Sumber Qias Konsep Tarbiyah berdasarkan ayat 13-19 Surah Luqman : Suatu kajian pemahaman dalam Kalangan Pensyarah Darul Quran. Sumbangan Wanita dalam Gerakan Dakwah di Malaysia Freemansory sebagai satu Gerakan Anti Islam : Kajian terhadap ayat 120 Surah al-Baqarah Tahalluf Siasiy menurut Perpsektif Islam : Kajian terhadap politik masa kini Penyelesaian Isu Pembuangan Bayi : Suatu Kajian dalam Kalangan Pelajar Darul Quran Tanzir : Suatu analisis terhadap Surah Hud Kembara Nabi Musa A. Konsep Sewa Beli : Suatu kajian Perbandingan Antara Konvensional dan Islam.ayat berkaitan Pendekatan Ilmu Fawasil : Satu kajian kefahaman dalam kalangan pelajar semester Enam Syukbah Qiraat. 74. JAKIM Kuala Kubu Bharu Konsep Tarbiyah Menurut Pendekatan Al-Quran : Kajian terhadap ayat . Dakwah bi al-Hikmah : Suatu kajian Uslub Dakwah Nabi Ibrahim a. 87. 79.

91. 105. 107. 103. 90. 106. Inklusif Kepimpinan Bukan Islam dalam Masyarakat Majmuk : Kajian terhadap ayat 28 surah Ali-Imran Rukhsah dalam Pemakanan : Suatu Analisa Qiraat Imam Abu Amru : Perbandingan antara riwayat Duri dan Susi terhadap surah al-Mulk. Strategi Dakwah Islam dan Kristian : Suatu kajian perbandingan Keunikan ciri-ciri Dakwah Ikhwanul Muslimin : Implikasinya terhadap masyarakat majmuk Dr. Haid : Implikasi terhadap penghafalan al-Quran dalam kalangan pelajar Diploma Banat. 109. Darul Quran Hak Asasi Manusia : Suatu Kajian Perbandingan antara Islam dan Barat Musibah sebagai Tarbiyah dalam Kehidupan : Suatu kajian terhadap ayat 155-157 surah al-Baqarah.88. 97. Burhanuddin al-Helmy : Tokoh Reformis Islam di Malaysia Konsep Iman menurut perspektif al-Quran : Suatu kajian terhadap surah al-Nisa ayat 136. 92. 99. Darul Quran Metodologi Penyebaran Dakwah : Suatu kajian dalam kalangan penduduk Kampung Sijangkang. 95. 94. Masjid dan Peranannya dalam menghidupkan majlis-majlis Ilmu : Suatu kajian di daerah Besut Intifada' di abad ke 21 : Suatu Analisis Berwudhuk dan Bertayamun : Perbandingan antara Mazhab Syafie dan Maliki Harta Luqatah : Suatu kajian pemahaman dalam kalangan Pelajar Darul Quran Konsep Siasah Syari"iyyah dalam Kepimpinan Islam Impikasi Pengunaan Internet terhadap Dakwah Mahasiswa Masa Kini : Kajian dalam Kalangan Pelajar Semester 6 Darul Quran Pembahagian Harta Pusaka melalui Sistem Faraid : Kajian terhadap ayat-ayat al-Mawarith. 96. 110. 89. Burhanuddin Al-Helmy : Sumbangannya terhadap Kemerdekaan Tanah Melayu Manhaj Qiraat Imam Abu Amru dan Imam al-Kisai'e : Suatu kajian pada surah al-Hajj Manhaj Qiraat Imam Ibnu Amir dan Ibnu Kathir : Suatu kajian pada surah al-Maidah. Dr. 40 . 100. 104. 108. Sumpah dan Nazar : Suatu Kajian Kefahaman dalam kalangan Pelajar Darul Quran Penguasaan Ilmu Fiqh Ibadah dalam kalangan pelajar Darul Quran : Suatu kajian terhadap pelajar Semester Enam. 98. 101. 102. 93.

41 . 121. Darul Quran JAKIM Qawaid Fiqhiyyah : Peranannya dalam mengeluarkan hukum. Bachok Kelantan. Peranan Sistem Pondok dalam membentuk sahsiah pelajar : Suatu Kajian di Pondok Moden Kandis. JAKIM Perubatan Islam : Suatu kajian aplikasinya dalam kalangan Pelajar Darul Quran Tanggungjawab Muslim terhadap Isu Palestin : Suatu kajian kefahaman terhadap pelajar Darul Quran. JAKIM Fenomena Lemah Hifz al-Quran : Suatu kajian terhadap pelajar semester Enam. 118. 124.111. 114. 130. 117. Darul Quran JAKIM Cemerlang Hifz al-Quran : Suatu kajian terhadap pelajar semester Enam. 133. Darul Quran. Al-Khauf dan cara mengawalnya menurut Perspektif Psikologi dan Islam . 125. 120. 127. 116. 115. 119. Kaedah hafalan al-Quran : Suatu kajian terhadap pelajar Semester Dua. 126. JAKIM Harun Yahya : Sumbangan dalam Dakwah melalui bidang penulisan. Kesan penglibatan dalam persatuan terhadap pencapaian akademik : Suatu kajian dalam Kalangan Pelajar mahasiswa Darul Quran. 134. 129. Surah al Isra' : Suatu Kajian tentang Asbabun Nuzul dan Penafsirannya oleh Ulama-Ulama Tafsir Program Usrah : Implikasi Terhadap Kepimpinan Pelajar Darul Quran Bacaan Imam Hamzah pada Surah al-Hadid Konsep Asbab al-Nuzul dalam Al-Quran : Kajian dalam Surah Al-Mulk Penggunaan Teknologi dalam Dakwah : Suatu kajian dalam kalangan pelajar Darul Quran. Kefahaman dalam Dakwah : Suatu kajian dalam kalangan pelajar Maahad Tahfiz Darul Ulum al-Basriyah. 113. Perbandingan Manhaj bacaan qiraat Warsy dan qiraat Susi : Suatu kajian terhadap Surah al-Furqan. Hubungan Sifat Marah dengan Peningkatan Usia Manusia: Kajian terhadap WargaTua di Sekitar Kuala Kubu Bharu Pendekatan Psikologi dalam Pendidikan Kanak-Kanak : Kajian terhadap tenaga Pengajar Tadika di Sekitar Kuala Kubu Bharu Pengurusan Harta anak yatim menurut islam pada ayat 5 dan 6 surah An-Nisa Perbandingan manhaj Qiraat Warsy dan Susi : Suatu kajian terhadap Surah al-Hajj. Kuantan. 112. 131. 132. 122. Perbandingan Manhaj Qiraat Warsy dan Khalaf : Suatu kajian terhadap surah al-Ghafir Perbandingan Manhaj Qiraat Imam qalun dan warsy : Suatu kajian dalam surah al-Ankabut. 123. 128. Hukum dan Perlaksanaan Wadi'ah : Kajian terhadap ayat-ayat al-Quran yang berkaitan.

Manhaj Riwayat Imam Warsy dan Susi : Suatu kajian perbandingan dalam surah al-Fath. 137. 146. 147.Quran yang berkaitan Konsep pengucapan awam menurut perspektif al-Quran dan al-Sunnah Konsep Tabarruj : Suatu Analisa Terhadap Hadith-Hadith Berkaitan. 141. Bacaan Riwayat Imam Warsy dan Khalaad : Suatu kajian pada Surah asy-Syams hingga al-Baiyyinah Manhaj Riwayat Imam Warsy dan Khalaf : Suatu kajian perbandingan dalam Surah an-Najm. 155. Hak Wanita menurut Perspektif Islam : Suatu Kajian terhadap Ayat 32 surah al-Nisa' Perbandingan antara Tafsiran Kumpulan Islam Liberal dan Ahlus Sunnah Wal Jamaah : Kajian Terhadap ayatayat berkaitan Mustafa Masyhur : Suatu Kajian Terhadap Aspek Kepimpinan Haid : Implikasi terhadap penghafalan al-Quran dalam kalangan pelajar Diploma Banat. Kisah Buah-Buahan menurut perspektif al-Quran : Suatu Kajian terhadap ayat-ayat al . Kaedah Qiraat Ibn Amir dan Imam Hamzah dan Ibn Amir dalam surah Al-Nisa ayat 1 – 25 42 . Harta Sepencarian menurut perspektif Islam : Suatu analisa. 154. Manhaj Imam Qalun dan Khallad : Suatu kajian perbandingan pada surah al-Rum. 152. 151. 142. 148. 138. Ilmu Faraidh : Suatu penelitian terhadap masalah Munasakhat dan Takharuj Sistem Kewangan Islam :Prinsip-prinsip Syariah dalam pembiayaan Kewangan Islam Jual beli : Suatu kajian perlaksanaan al-Bai' Bi al-Thaman al-Ajil di Maybank Tarannum al-Quran : Suatu kajian terhadap metodologi pengajiannya di Darul Quran. 144. 158. 139. 149.135. Darul Quran Manhaj Qiraat Imam Abu Amru dan Imam al-Kisai'e : Suatu kajian pada surah al-Hajj Perbahasan Qiraat Tujuh terhadap ayat-ayat munakahat yang berkaitan Manhaj Qiraat Imam Ibnu Amir dan Ibnu Kathir : Suatu kajian pada surah al-Maidah. 156. Manhaj Imam Qalun dan Warsy terhadap surah al-Maidah ayat 42-70. 145. 143. Metodologi Dakwah nabi Ibrahim : Kajian terhadap ayat 74 hingga 79 Surah Al-An‟am Penyembelihan menurut perspektif Islam : Suatu kajian dalam kalangan pelajar Darul Quran Konsep riba : Suatu kajian kefahaman dalam kalangan pelajar Darul Quran. 153. 150. 140. 157. 136.

a dalam bidang Hadith : Kajian terhadap Kritikan Orientalis Dakwah melalui Perniagaan : Suatu kajian terhadap Johor Corporation Persepsi terhadap Cinta dan Cita dalam kalangan pelajar tahun akhir Diploma Tahfiz al-Quran. 170. 165. Pekan Pahang Perbandingan Manhaj Qiraat Imam Qolun dan Imam Warsy : Suatu kajian dalam surah Saba' dan Fatir. Perbandingan Manhaj Qiraat Menurut Riwayat Imam Qunbul dan Khalaf pada surah al-Isra' Ukhuwwah menurut Pandangan Imam Hassan Al-Banna : Suatu kajian terhadap pandangan perananya dalam kalangan Mahasiswa Darul Quran Kaedah menghafal dan Mengulang al-Quran menggunakan Sistem Turki : Satu Kajian di Maahad Tahfiz alQuran Tengku Ampuan Afzan. 168. Aurat wanita dalam Islam : Suatu kajian Perspeksi pelajar Tingkatan Lima dan Enam Sekolah Agama Menengah Tinggi. 164. 43 . Negeri Sembilan Metodologi Dakwah di zaman kesultanan Melayu Melaka : Analisa Peranan pedagang Islam Peranan dan Sumbangan NGO Islam di Johor : Satu analisa menurut perspektif islam Pemilihan Wakil Rakyat Bukan Islam : Suatu Analisis Menurut Perspektif Islam Ulama dan Umara : Peranan mereka dalam pembangunan ummah. 174. 178. 161. Kuala Kubu Bharu. Sumbangan Abu Hurairah r. 162. 176. 169. 166. 173.159. 167. Selawat Nabi : Kajian terhadap Selawat al-Syifa' dan Selawat al-Nariah : Jenayah Sihir : Kaedah Pembuktian di Mahkamah Syariah Wasiat Wajibah : Konsep dan Aplikasinya Amalan Pembacaan Al-Quran dalam Masyarakat Islam : Suatu kajian di kawasan Taman Paroi Jaya. Kangar Perlis terhadap masyarakat Negeri Perlis. 172. 177. Mahathir Mohamad : Suatu Kajian Ibadat Haji : Suatu kajian terhadap Sumbangan dan Peranan Pejabat Lembaga Tabung Haji. 160.Seremban. 171. 163. 175. Tentangan yang dihadapi oleh para Anbiya' : Suatu kajian terhadap surah al-Qamar. Pengajaran disebalik Hikmah kisah Habib al-Najjar : Suatu kajian menurut Surah Yassin ayat 20-30. Darul Quran JAKIM Kajian Strategi Politik Tun Dr. Pembentukan peribadi Muslim melalui pendidikan Islam : Suatu kajian terhadap pelajar Tingkatan Empat SAMTTAJ. 179.

186. 185. 184. 199. Perak Penyelewengan Ajaran Kristian menurut Al-Quran : Suatu Kajian Kefahaman terhadap Huffaz di Maahad 44 . Melaka Kesan Pengajian Islam Terhadap Akhlak Remaja : Kajian di KUIM Kajian Mengenai Peristiwa Akhir Zaman Berdasarkan Hadith-hadith yang berkaitan Pemahaman Hukum Tentang Aurat Wanita : Suatu Kajian di kalangan pelajar KUIM Pengaruh Seni Dalam Kehidupan Remaja Islam : Suatu Kajian di kalangan Pelajar KUIM Air Zam-zam : Kajian terhadap persepsi Penduduk Daerah Kuala Sg. 198. 200. 196. 188. 194. Suatu Kajian di Negeri Melaka Pemahaman tentang Khurafat dalam kalangan Masyarakat Melayu : Suatu Kajian di Negeri Melaka Gejala Pembuangan Bayi : Suatu Kajian Di Negeri Melaka Kisah-kisah Cinta dalam Al-Quran : Suatu Kajian Terhadap ayat yang berkaitan Kefahaman Tentang Fiqh Awlawiyat : Suatu Kajian pemahamannya dalam kalangan pelajar Institut Teknologi Islam Malaysia. 197. 183. 187. 182. 181. Melaka Tahap Kefahaman Masyarakat Islam terhadap Konsep Menaikan Haji dan Umrah.180. Baru. 191. 190. 195. 193. 201. Faktor-faktor kebinasaan Umat-umat Terdahulu : Suatu Kajian di dalam surah al-A'raf Pembelajaran Bahasa Arab dalam kalangan Huffaz Institut Tahfiz Quran Sultan Haji Hassanal Bolkiah Brunei : Masalah dan langkah-langkah mengatasinya. 189.( INTIM ) Perak Persepsi Terhadap Poligami : Suatu Kajian dalam kalangan Warga Politeknik Ungku Omar. Kajian ayat 120 surah al-Baqarah : Serangan Pemikiran Yahudi dan Nasrani terhadap Islam Seruan Taubat : Kajian terhadap ayat-ayat yang berkaitan. Kalimah Masdar dalam Bahasa Arab: Suatu kajian terhadap pemahaman pelajar madrasah al Sagoff alArabiah Singapura.Sumbangannya dalam Ilmu Hadith Ayat al-Kursi : Satu Analisa menurut Aspek Nahu dan Balaghah Hubungan Persekitaran dan Didikan Ibubapa dalam pembentukan Anak Soleh : Suatu Kajian dalam Kalangan Pelajar Darul Quran Penggunaan Ilmu Balaghah dalam Ayat Al-Quran : Satu Kajian Terhadap Surah Al-Qiamah Faktor Mempengaruhi Remaja Kurang Berminat Membaca Al-Quran : Kajian di KUIM. Ibnu Majah. 192.

Solat Dhuha dan Puasa Sunat : Kajian dalam Kalangan Pelajar ITQAN. 216. 214. Gemencheh 215.Tahfiz Negeri Pahang 202. Negeri Sembilan Makhluk Halus Dan Kepercayaan Terhadapnya Dalam Kalangan Masyarakat : Suatu Kajian di Gemencheh. Sains menurut Perspektif Al Quran : Suatu Analisis terhadap ayat-ayat Al-Quran yang Berkaitan Kemahiran Pengurusan Jenazah : : Suatu Kajian Di Maahad Tahfiz Negeri Pahang Akhlak Hamalatul Quran : Suatu Kajian Penilaian Terhadap Pelajar Maahad Tahfiz Negeri Pahang Tahap Stress dalam kalangan Pelajar: Suatu Kajian Di Maahad Tahfiz Negeri Pahang Motivasi Menurut Perspektif Islam : Suatu Analisis terhadap ayat-ayat Al-Quran yang Berkaitan Penguasaan Tulisan Jawi dalam Kalangan Pelajar Sekolah Rendah : Suatu Kajian dalam kalangan pelajar Sekolah Kebangsaan Kepayan . Negeri Sembilan Amalan Berserban. 217. 209. Sabah Penguasaan Ilmu Tajwid Dalam Kalangan Pelajar Sekolah Agama: Kajian terhadap Pelajar Tingkatan 5 di SMKA Tun Datu Mustapha Kinarut. 212. 208. 219. 45 . Gemencheh Permasalahan Pergaulan Bebas dalam Kalangan Pelajar ITQAN Dan Maahad Ahmadi . 222. Negeri Sembilan Persepsi Pelajar ITQAN terhadap Program Motivasi Pengaruh Hedonisme terhadap Pembentukan Sahsiah Pelajar : Suatu Kajian dalam Kalangan Pelajar Maahad Ahmadi. Kota Kinabalu. Negeri Sembilan Dajjal : Suatu Kajian Pemahaman dalam Kalangan Pelajar ITQAN. Negeri Sembilan Keberkesanan Khutbah Jumaat : Suatu Kajian dalam Kalangan Masyarakat di Mukim Gemencheh Azam : Suatu Kajian dalam Kalangan Pelajar ITQAN. 211. 205. Sabah Masalah Murtad Di Negeri Sabah : Suatu Kajian Kes di Bandaraya Kota Kinabalu Sabah Internet Sumber Dakwah Terbaru : Suatu Kajian Di Kalangan Penjawat Awam Pusat Latihan di Kudat. 207. Negeri Sembilan Konsep Zuhud : Kajian Kefahaman dan Pengaplikasiannya dalam Kalangan Pelajar ITQAN. Sabah Kesediaan untuk Berdakwah : Suatu Kajian dalam kalangan Pelajar di ITQAN. 204. 220. 203. 213. 210. 221. 218. 206. Sabah Tilawah Al-Quran : Suatu Kajian terhadap penguasaan Pelajar Maahad Tahfiz Sabah Faktor Memeluk Islam : Suatu Kajian dalam kalangan Muallaf di Kota Kinabalu.

240. Senawang. Negeri Sembilan Penghayatan Amar Makruf Nahi Munkar dalam kalangan Pelajar. Negeri Sembilan Penentuan Mazhab dalam Solat Fardhu dan Musafir : Kajian Pemahaman Pelajar ITQAN.S menurut Perspektif Islam dan Kristian : Suatu Kajian Perbandingan Khilaf Bacaan Imam Warsy dan Iman Kisaie dalam Surah Al-Mulk : Suatu Analisa Ayat Bacaan Imam Hamzah dan Kisaie dalam Surah Yaasin. Gemencheh. 232. 229. Negeri Sembilan Kepentingan Pemahaman Tentang Rukun Iman dalam Membentuk Jatidiri Pelajar : Suatu Kajian terhadap Pelajar Muslim Tingkatan Lima Di Sek. Men. Dato' Mohd Taha. 225. Suatu Analisa Kepekaan terhadap Barangan Halal :Suatu Kajian dalam Kalangan Pelajar MTQN Kelantan Penjualan Arak : Suatu Kajian Kaedah Pengawalan di Negeri Kelantan Peranan Zakat Harta Dalam Pembangunan Modal Insan. Negeri Sembilan Pengurusan Kewangan Islam : Suatu Kajian terhadap Kefahaman dan Praktikal Pelajar . 236. Bacaan Imam Qalun dan Warsy dalam Surah Al-Mukminun. Seri Menanti Konsep Bertudung Menjaga Kesucian Wanita Muslimah menurut perspektif Islam : Suatu Kajian Tentang Pemahaman dan Pengamalannya bagi Pekerja Wanita di Pasaraya GIANT. 231. 242. Konsep Berhias menurut perspektif Islam : Suatu Kajian Pandangan Remaja di Daerah Rembau. 241. 235. 237. 230. Keb. Suatu Kajian di Maahad Tahfiz Al-Quran Majlis Agama Islam Kelantan Khilaf Bacaan Imam Hafs dan Imam Kisaie Dalam Surah Al-Haqqah. 233. Ilmu Faraid dan Pemahaman Terhadapnya dalam kalangan Pelajar Sekolah Agama: Suatu Kajian di ITQAN. Guru dan Kakitangan ITQAN. Negeri Sembilan Anak Luar Nikah : Punca dan Implikasi Terhadap Masyarakat Daerah Jempol. Negeri Sembilan Konsep Israeliyat dan Kefahaman Terhadapnya dalam Kalangan Pelajar: Suatu Kajian di ITQAN Tahap Kesedaran Pelajar ITQAN terhadap Ciri-Ciri dan Tanggungjawab Pemuda Muslim Konsep Malu Menurut Perspektif Islam : Suatu Kajian mengenai Kefahaman dan Pengamalan dalam Kalangan Pelajar Perempuan di Sekolah Menegah Kebangsaan Tuanku Muhammad. 228.223. 234. Suatu Kajian Menurut Perspektif Islam Nabi Isa A. 224. Suatu Analisa Ayat Bacaan Riwayat Khalaf dan Khallad dalam Surah Al-Mukminun 46 . 243. 226. Kuala Pilah Konsep Nahi Munkar : Kajian Pemahaman Dan Pengamalan Bagi Pelajar SMK Tunku Besar Burhanuddin. 239. 227. 238.

Johor Kayu Sugi : Kajian Terhadap Pengamalannya dalam Kalangan Pelajar MARSAH. Johor. 266. 257. Pasir Mas Haid Menurut Perspektif Al-Quran : Suatu Analisis Terhadap Ayat Berkaitan Anak Luar Nikah : Hak dan Status Menurut Perspektif Islam Batas Aurat Wanita Menurut Pandangan Mazhab Syafie: Suatu Kajian Pemahaman dalam Kalangan Pelajar MARSAH. Peranan Masjid Sultan Abu Bakar. 262. Johor Bahru Terhadap Masyarakat Setempat Pengurusan Stress Menurut Perspektif Islam : Suatu Kajian dalam Kalangan Pelajar MARSAH. Johor Pengaruh Facebook Terhadap Pelajar Kolej Pengajian Islam Johor. 245. 251. 255. Hubungan Haid dan Prestasi Hafazan Pelajar : Kajian Terhadap Pelajar MARSAH Kefahaman Dan Sensitiviti Dalam Memboikot Produk Israel : Kajian terhadap Pelajar Kolej Pengajian Islam Johor (MARSAH). Kufur Nikmat Menurut Perspektif Al Quran : Suatu Analisis Walimatul urus : Suatu Analisa Antara Tuntutan Syarak dan Adat Pergaulan Bebas dalam Kalangan Remaja Islam : Suatu Kajian di Sekolah Menengah Agama Lati. 253. 250. Johor Pengamalan Pemakanan Sunnah dalam Kehidupan: Kajian terhadap Pelajar Tahfiz di Johor Bahru. Johor Kefahaman Dan Pengamalan Solat-Solat Sunat Rawatib : Kajian Dalam Kalangan Pelajar Kolej Pengajian Islam Johor Amalan Pemakanan Sihat dalam kalangan Pelajar MARSAH. Johor Konsep Wali-wali ALLAH : Suatu Kajian terhadap ayat 62-64 surah Yunus Penguasaan Pembacaan Al Quran Rasm Uthmani dalam Kalangan Masyarakat di Perlis Zakat Sebagai Penyelesaian Ekonomi Ummah Kefahaman Tentang Halal Dan Haram dalam Makanan : Suatu Kajian Terhadap Pembentukan Masyarakat di 47 . 265. 254. 248. 246. 260. MARSAH : Suatu Tinjauan Perlaksanaan Agihan Wang Zakat oleh Majlis Agama Islam Johor : Suatu Tinjauan Tahap Penguasaan Bahasa Arab : Kajian terhadap Pelajar MARSAH. 256. 259.244. 261. 263. 258. Johor Pengamalan Qailulloh Terhadap Peningkatan Prestasi Hafazan : Kajian Terhadap Pelajar MARSAH Johor Pembahagian Harta Pusaka Mengikut Faraid : Suatu Kajian di Kampung Sungai Tiram. 247. 252. 264. 249.

Terengganu. 283. 272. W Menurut Perspektif al-Quran : Suatu Kajian terhadap ayat-ayat al-Quran yang berkaitan Penguasaan Al-Quran dalam Kalangan Remaja di Negeri Perlis Keperibadian Nabi Muhammad S. A. 277. 278. 281.Perlis 267. Terengganu Rahsia Dan Keajaiban Solat : Suatu kajian Pemahaman di IQT. W : Suatu Kajian pandangan tokoh bukan Islam terhadapnya Husayn bin Ali : Kajian Ketokohannya dalam penyebaran Dakwah Islamiyah Pengamalan Solat Berjamaah : Suatu Kajian dalam kalangan Pelajar IQT. 280. Terengganu PengajianTarannum di Institusi Al-Quran Terengganu: Kajian terhadap Pelajar Kuliah Al-Furqan Pengamalan Sunnah Rasululah dalam Kehidupan Seharian :Kajian terhadap Pelajari di Institut Al . 271. 288. Terengganu Pengunaan Dinar Emas : Suatu Kajian Perspeksi di Kalangan Pelajar IQT. 276. Terengganu Pengajian Qiraat di Institut Al-Quran Terengganu :Kajian terhadap Pelajar Kuliah Al-Furqan Gangguan Makhluk Halus: Suatu Kajian di Darul Syifa Pemahaman tentang Konsep Tabaruj dalam kalangan pelajar : Suatu Kajian di IQT. A. 275. 270. Al-Quran dan Perubatan Moden : Suatu Kajian Mukjizat Nabi Muhammad S. Gempa Bumi menurut Al Quran : Kajian ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan Peranan Keluarga dalam Membentuk Masyarakat Berkualiti : Kajian Pemahamannya di IQT. Terengganu Tahap Penguasaan Masyarakat pada Penulisan Rasm Uthmani : Kajian di IQT. 268. 279. 273. Terengganu Dualisme dalam Diri Manusia : Suatu Kajian Di IQT. 284. Terengganu Pencapaian Pelajar dalam Subjek Pendidikan Quran dan Sunnah di Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Wataniah.Quran Terengganu. 287. Terengganu 48 . Besut : Kajian Terhadap Calon SPM Pemikiran Islam : Kajian terhadap Pelajar IQT Peranan dan Kepentingan Usrah dalam Kalangan Pelajar : Suatu Kajian Di IQT. Terengganu Konsep Halal dan Haram Serta Kaitannya terhadap Sahsiah : Kajian Perspeksi Pelajar IQT. Terengganu Murtad : Suatu Kajian di Jabatan Agama Daerah Marang. 285. 286. 269. 274. 282.

289. Terengganu Faktor Permasalahan Sosial dalam Kalangan remaja :Kajian Terhadap Pelajar Sek. Terengganu 49 . Men. 292. Keb. Marang Pemikiran Golongan Liberal : Suatu Kajian kefahaman pelajar IQT. Penguasaan "Mad Muntasil" dan "Mad Munfasil" di Kalangan Pelajar Sekolah Menengah Agama Khairiah Pemahaman tentang Hadith Dhoif dan Hadith Maudu dalam Kalangan Pelajar IQT.Tun Telanai. Men. 293.Tun Telanai Marang Terengganu Amalan Solat dalam Kalangan Pelajar Sek. 291. 290.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful