TAJUK KERTAS PROJEK DARI TAHUN 2005 - 2010

BIL
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26.

TAHUN 2005
Muzik dan Hiburan: Kajian Menurut Perspektif Islam Zikrullah : Peranan Dan Implikasinya Terhadap Psikologi Manusia Keburukan Lisan Dalam Kehidupan: Suatu Kajian Terhadap Pelajar Darul Quran Tanda-tanda Kekuasaan Allah Menurut Ayat 20-25 Surah al-Rum Hak-Hak Wanita Dalam Konteks Keluarga Menurut Perspektif Islam Konsep Perniagaan dan Peranan Kerajaan Di Dalam Membangunkan Ekonomi Umat Islam Mencuri: Suatu Kajian Perbandingan Hukum Hudud dan Undang-undang Sivil di Malaysia Kesenian Islam: Suatu Kajian Mengenai Seni Khat Usaha-Usaha Ke Arah Pencapaian Kecemerlangan Akademik: Suatu Kajian Di Kalangan Siswa Siswi Darul Quran JAKIM Putus Pertunangan Menurut Perspektif Islam dan Undang-Undang Keluarga Islam di Malaysia. Poligami: Satu Perbandingan Akta Keluarga Negeri Kelantan 2002 dan Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur 2001. Al-Sunnah: Suatu Kajian Ke Atas Kepentingan Menyemak Sanad dan Matan Konsep Islam Hadari: Suatu Kajian Tentang Kefahaman Di Kalangan Mahasiswa Darul Quran JAKIM Pengurusan Masa: Suatu Kajian Tentang Amalannya Di Kalangan Pelajar Darul Quran JAKIM Sumbangan Imam Syafi‟i Dalam Fiqh Islam Bediuzzaman Said Nursi: Perjuangan Hidup Dan Sumbangan Pemikirannya Di Bidang Dakwah Puasa : Satu Kajian Terhadap Permasalahan Di Kalangan Umat Islam Masa Kini Saidatina „Aishah binti Abu Bakar : Jasa Dan Sumbangannya Terhadap Pembangunan Islam Amalan-Amalan Sunat Dan Fungsinya Di Dalam Mencapai Ketenangan Jiwa Konsep Diyat Dalam Hukum Jenayah Islam : Satu Penilaian Berdasarkan Hukum Islam Semasa. Astronomi: Suatu Kajian Terhadap Ayat-Ayat al-Quran Yang Berkaitan Peranan Sutrah Dalam Solat: Suatu Kajian Hukum Haid dan Istihadah Menurut Perspektif Perubatan Dan Islam Perniagaan Dalam Islam: Suatu Kajian Menurut al-Quran dan Sunnah Solat Berjamaah Di Kalangan Masyarakat Melayu Masa Kini: Suatu Kajian Di Masjid Rahimah, Kuala Kubu Bharu, Selangor Gerakan Freemasonny : Kesan Dan Ancamannya Terhadap Umat Islam Di Malaysia

1

27. 28. 29.

Menangani Gejala Sosial Di Kalangan Remaja Menurut Nasihat Luqman Al-Hakim Kaunseling: Peranannya Di Dalam Membentuk Sahsiah Diri Hiburan Islam Sebagai Alternatif Metod Dakwah Masa Kini: Suatu Kajian Di Maktab Rendah Sains Mara (MRSM), Kuala Kubu Bharu, Selangor Faktor-Faktor Penghakisan Akidah Di Kalangan Pelajar Islam: Suatu Kajian Di Sekolah Menengah Ampang Pechah, Kuala Kubu Bharu, Selangor Ajaran Sesat, Punca, Kesan Dan Cara Mengatasinya: Suatu Kajian Di Negeri Selangor Bid‟ah Dalam Ibadah Solat Dan Puasa Masyarakat Melayu di Malaysia. Peranan Institusi Masjid Mengikut Perspektif Islam: Suatu Kajian Ke Atas Masjid Rahimah, Kuala Kubu Bharu, Selangor Pendekatan Kaunseling Dalam Pembentukan Sahsiah Pelajar: Suatu Kajian Terhadap Pelajar Semester 6, Darul Quran JAKIM Bencana Tsunami Menurut Al-Quran Dan Sains Perang Saraf Barat Terhadap Umat Islam: Kesan Dan Cara Penyelesaian. Kepentingan Kuasa Politik Dalam Wasilah Dakwah: Implikasi Terhadap Bukan Islam Di Malaysia Puasa: Keistimewaannya Dari Sudut Kesihatan Menurut al-Quran, Hadith Dan Sains Kalimah An-Nafs, Kaitannya Dengan Tasawwuf Dan Tariqat : Suatu Kajian Dalam Surah Ali Imran Ijtihad Dan Kepentingannya Masa Kini Miswak: Suatu Kajian Tentang Kelebihan Dan Pandangan Ulama Bid‟ah: Suatu Kajian Amalan Masyarakat Melayu Islam Di Dalam Pengurusan Jenazah Kaitan Pemakanan Dengan Kesihatan : Kajian Menurut Al-Quran Dan Sains Kahwin Muda Di Kalangan Mahasiswa Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya : Kebaikan Dan Permasalahannya. Khulafa‟ Ar-Rasyidin Radhi Allah „Anhu: Suatu Kajian Tentang Penyelewengan Fakta Kebersihan Dari Perspektif Islam: Suatu Kajian Menurut Ayat 222 Surah Al-Baqarah Perang Uhud: Suatu Kajian Menurut Ayat 121-122 Surah Ali Imran Anak Yatim Dalam Islam: Suatu Kajian Terhadap Ayat 5-6 Surah Al-Nisa‟ Ukhuwwah Dari Kacamata Islam: Suatu Kajian Menurut Ayat 103 Surah Al-Imran Zikir Sebagai Tazkiyah Al-Nafsi : Suatu Kajian Terhadap Ayat ke 41 Surah Al-Ahzab Hur Al-„Ain: Suatu Kajian Ke Atas Ayat 22 Surah Al-Waqi‟ah Mushaf al-Quran Rasm Uthmani : Suatu Kajian Tentang Tanda Penulisan al-Quran Dan Kaedah Pembacaannya Seni Lagu Dalam Al Quran : Kajian Mengenai Kepentingannya : Pelajar Semester 6 Darul Quran JAKIM. Pengharaman Zina: Suatu Kajian Di Kalangan Pelajar Sekolah Menengah, Kuala Kubu Bharu, Selangor

30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54.

2

55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83.

Judi: Pentafsiran Dan Huraian Menurut Ayat 90 Surah al-Ma‟idah Hikmah Penghayatan Akhlak Islam: Suatu Kajian Berdasarkan Ayat 12 Surah Al-Hujurat Al-Quran Sebagai Penawar: Suatu Kajian Menurut Ayat 82 Surah al-Isra‟ Ciri-Ciri Keperibadian Mukmin: Suatu Kajian Terhadap Ayat 5-7 Surah al-Mukminun Siapakah Pendusta Agama: Suatu Kajian Menurut Ayat 1-3 Surah al-Ma‟un Gambaran Hari Kiamat Menurut Surah al- Infitar Kewajipan Menghormati Ibu Bapa: Suatu Kajian Terhadap Ayat 15 Dan 17 Surah al-Ahqaf Kefahaman Tentang Hadith Maudu‟: Suatu Kajian Di Kalangan Pelajar Darul Quran Pengharaman Rokok Menurut Perspektif Islam Dan Kesihatan Penyelewengan Akidah Di Dalam Senikata Lagu-Lagu Inggeris Kumpulan Rock Black Metal Mukmin Sejati : Hamba Allah Yang Mendapat Kemuliaan Pengurusan Fatwa di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur Zakat Fitrah Dan Peranannya Dalam Pembangunan Sosial Umat Islam Solat: Suatu Kajian Perbandingan Antara Mazhab Shafi‟i Dan Hanafi Hubungan Martabat Hadith Dengan Pensyariatan : Kajian Terhadap Ilmu Mustolah Al Hadith dan Kehujahan Al Sunnah. Doa Serta Rawatan Penyakit: Suatu Kajian Tentang Penggunaan Ayat-Ayat Al-Quran Kedudukan Dan Martabat Wanita Dalam Islam Mengikut Perspektif Al-Quran Dan Sunnah Surah Al-Fatihah: Suatu Kajian Tentang Khasiat, Hikmah Dan Mukjizat di Dalamnya. Hari Kiamat: Kajian Menurut Surah al-Qari‟ah Prinsip 20 Imam Hasan Al-Banna: Suatu Kajian Terhadap Kefahamannya Di Kalangan Pelajar Darul Quran, JAKIM Iblis Dan Syaitan : Tipu Daya Dan Cara Mengatasinya Tahap Kualiti Hafazan Al-Quran Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya: Suatu Kajian Ke Atas Pelajar Semester 6, Darul Quran JAKIM Surah Al Waqiah : Kajian Tentang Nikmat Dan Azab Di Dalam Surah Al Waqiah. Masjid Sebagai Tempat Ketenangan Jiwa: Satu Kajian Terhadap Pelajar Banat Darul Quran JAKIM Ciri-Ciri Ajaran Sesat Dan Cara Mengatasinya Menurut Islam Pengenalan Tentang Psikologi Dakwah Di Dalam Kepimpinan Rasulullah s.a.w. Motivasi: Suatu Kajian Mengenai Kepentingan Dan Peranannya Di Dalam Menjana Kecemerlangan Diri Adat Pepatih Di Daerah Rembau Negeri Sembilan: Suatu Kajian Perbandingan Dengan Syariat Islam “Jangan Marah”: Suatu Kajian Dari Perspektif Kehidupan Rasulullah s.a.w.

3

84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112.

Wanita: Isu Hak Dan Peranan Dari Perspektif Islam Pembentukan Sahsiah Anak-Anak: Peranan Wanita Dalam Institusi Kekeluargaan Makanan Halal Dan Haram Di Dalam Islam: Suatu Kajian Tentang Kesannya Terhadap Kesihatan Pengamalan Solat Fardu Di Kalangan Remaja Masa Kini: Satu Kajian Di Maktab Rendah Sains Mara (MRSM), Kuala Kubu Bharu Selangor Tasawwuf: Satu Jalan Untuk Mencapai Kenikmatan Dan Kebahagiaan Hidup Kefahaman Dan Penguasaan Mngenai Seni-Seni Lagu : Suatu Kajian Di Kalangan Pelajar Semester 6, Darul Quran JAKIM. Al-Quran Diturunkan Secara Tadarruj: Suatu Kajian Tentang Hikmahnya Adab Bersama al-Quran: Suatu Kajian Terhadap Pemahaman Dan Amalannya Di Kalangan Pelajar Darul Quran Tahap Penguasaan Hafazan Al-Quran: Suatu Kajian Ke Atas Pelajar Semester Akhir Program Persijilan Tahfiz Al-Quran JAKIM-UIAM Kaedah Pengajaran Al-Quran Secara Tradisional Dan Masa Kini : Suatu Kajian Perbandingan Tentang Kaedah Pengajarannya Di Kalangan Penduduk Pekan Sabak Bernam Riadah Dan Kesannya Dalam Membantu Meningkatkan Prestasi Hafazan : Suatu Kajian Di Kalangan Siswi Darul Quran JAKIM Keberkesanan Pembelajaran Ilmu Qiraat: Suatu Kajian Terhadap Pelajar-Pelajar Darul Quran JAKIM Kepentingan Ulum al-Quran Untuk Memantapkan Kefahaman Al Quran. Penerapan Akidah Islamiah Seawal Usia Kanak-Kanak: Satu Langkah Dalam Menangani Gejala Sosial Penyakit Takabbur: Suatu Kajian Terhadap Ayat 60-63 Surah Ghafir Perbandingan Manhaj Usul Riwayat Hafs Dan Warsy : Kesannya Di Dalam Mengistinbat Hukum-Hukum Di Dalam al-Quran Tarannum Al-Quran: Suatu Kajian Terhadap Sejarah Dan Perkembangannya Di Malaysia Pandangan Ulama Salaf Dan Khalaf Terhadap Kalimah “Tangan” Allah s.w.t. Di Dalam al-Quran Pembahagian Harta Pusaka Menurut Hukum Islam : Suatu Kajian Ke Atas Ayat 11,12 dan 176 Surah al-Nisa‟ Aplikasi Teknologi Maklumat ( IT ) Di Kalangan Huffaz: Suatu Kajian Di Darul Quran JAKIM Tajdid Dan Peranannya Dalam Mengembalikan Kegemilangan Islam Faktor-faktor Keruntuhan Institusi Keluarga Dan Penyelesaiannya Menurut Islam Bencana Alam: Fenomena Semulajadi Atau Peringatan Dari Tuhan Konsep Ketuhanan: Suatu Kajian Perbandingan Antara Agama Islam Dan Kristian Taqwa Kunci Kejayaan : Kajian Terhadap Surah Al Baqarah Ayat 2-5. Metodologi Dakwah: Kajian Ke Atas Ayat 24-27 Surah Nuh Agenda Yahudi Terhadap Dunia Islam: Kajian Terhadap Ayat 120 Surah al-Baqarah Hukum Zina Menurut al-Quran Dan Hadis Kisah Ashabul Kahfi Berdasarkan Surah al-Kahfi

4

Jerantut. 130. 121. Selangor Manhaj Akidah Salaf Peristiwa Isra‟ Dan Mi‟raj: Suatu Kajian Berdasarkan al-Quran Dan Hadith Manusia Dan Peranannya Di Dalam Membina Masyarakat Madani: Suatu Kajian Ke Atas Ayat 13 Surah alHujurat Qiyamullail Dan Amalannya Di Kalangan Huffaz: Suatu Kajian Di Darul Quran. Dan Kejadian Banjir Menurut al-Quran: Suatu Pengajaran Golongan Munafik: Suatu Kajian Tentang Sifat-Sifatnya Dalam Ayat 1-8 Surah al-Munafiqun Persatuan Agama Islam: Suatu Kajian Di SMKA Tengku Ampuan Hajjah Afzan Pahang. 140. 134. JAKIM Tafsiran Mimpi: Suatu Kajian Ke Atas Surah Yusuf Nafkah: Kewajipan Suami Terhadap Isteri Dan Syarat-syaratnya Zakat Harta: Suatu Kajian Terhadap Zakat Emas Dan Perak Menurut Al-Quran Dan Sunnah Nabi Nuh a. Pahang Konsep Iqra‟ Di Dalam Surah Al-Alaq: Suatu Kajian Di Kalangan Pelajar Darul Quran JAKIM Aktiviti Dakwah Di Asrama: Satu Kajian Terhadap Pelajar Lelaki Di Asrama Darul Quran JAKIM Pembentukan Personaliti Remaja Menurut Perspektif Islam Budaya Hedonisme Di Kalangan Remaja Islam: Suatu Kajian Di Kuala Kubu Bharu Kaunseling Dalam Mendidik Akhlak Remaja: Kajian Di Sekolah Menengah Agama Tinggi. 116.w. 136. 129. 132. 138. 120. 128. Konsep Kematian Dan Kehidupan: Suatu Kajian Ke Atas Ayat 185 Surah Ali-Imran Sunat Muakkad: Suatu Kajian Mengenai Solat Witir Dan Kaifiyatnya Syura Menurut al-Quran: Suatu Kajian Menurut Ayat 38 Surah al-Syura Mas Kahwin Menurut Perspektif Syariat Islamiah Dan Adat Istiadat Masyarakat Melayu Kelantan: Suatu Kajian di Pasir Puteh. 137. 115. 131. 119. 135. 118. 126.a. 133. 125. Kuala Kubu Bharu Metodologi Kaunseling Dalam Dakwah: Kaedah Dan Pelaksanaannya Dari Perspektif Islam Pengaruh Syiah Terhadap Sirah Nabawiyah Cabaran Pendakwah Masa Kini Menundukkan Pandangan: Kepentingannya Kepada Golongan Penghafaz al-Quran 5 . 114. 124. 139. 122.s. Perbandingan Antara Orang Mukmin Dan Orang Kafir Menurut Surah Hud Walimatul Urus Dari Perspektif Islam Dan Adat Melayu Jawa: Suatu Kajian di Pekan Banting. 123. Jihad Menentang Kuffar :Tinjauan Khusus Kepada Surah Muhammad Ayat 4 “Perniagaan Yang Tidak Akan Rugi Selama-lamanya”: Suatu Kajian Ke Atas Ayat 10-13 Surah al-Saff Tabarruj: Suatu Kajian Terhadap Etika Berpakaian Di Kalangan Muslimah Mengikut al-Quran dan Hadis Akhlak Rasulullah s. 142. 127. : Suatu Kajian Menurut Perspektif al-Quran dan Hadith Perihal Ahli-Ahli Syurga: Menurut Surah al-Waqi‟ah Secara Terperinci. 117. 141.113.

2. 18. Konsep Sillaturahim Menurut Perspektif Islam : Satu Penilaian Menerusi Hadis Nabi S.A. 7. Murtad : Suatu Kajian di Jabatan Agama Islam. Ciri-Ciri Dan Peranan Ulama Menurut Pandangan Islam TAHUN 2006 1.w: Ulasan Ulama Tentang Janggut Dan Misai Peranan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) Di Dalam Membasmi Amalan Khurafat Di Malaysia Memahami Konsep Ahli Sunnah Wal Jamaah : Satu Kajian Ke Atas Sifat 20. Hari Qiamat Menurut Surah Al Zalzalah. Ashab Al Ukhdud : Suatu Kajian Terhadap Metodologi Dakwah. 146. Batas Pergaulan Sesama Manusia : Suatu Kajian Terhadap Surah Hujurat. : Suatu Kajian Terhadap Pentadbiran Ketenteraan Di Dalam Peperangan. 19.a. 16. 9. 144. Pembentukan Institusi Keluarga Menurut Al Quran : Suatu Kajian Terhadap Ayat 1-12 Surah At Tahrim. 145. 8. 149. Pendidikan Anak-Anak Menurut Perspektif Islam Pengaruh Makanan Terhadap Peribadi Muslim : Suatu Kajian Terhadap Pelajar Darul Quran Jenayah Merompak: Suatu Kajian Perbandingan Antara Undang-Undang Sivil Dan Syariat Islam Nabi Muhammad s. 3.W. Pemikiran Kreatif : Aplikasi dan Implikasinya Dalam Dakwah Masa Kini. Metodologi Dakwah : Suatu Kajian Terhadap Ayat 125 Surah An Nahl. Usrah Sebagai Metodologi Tarbiyyah Insaniyyah : Suatu Kajian Tentang Keberkesanannya Terhadap Pelajar Darul Quran. Fathul Mekah : Suatu Kajian Ke Atas Penyebaran Islam di Zaman Rasulullah S. 4. Penyakit Mazmumah : Punca dan Cara Mengatasinya Menurut Perspektif Islam. 5. 11. Badan Dakwah dan Rohani : Tugas dan Peranannya Dalam Pembentukan Akhlak Kepimpinan Rasulullah S. 10.W. Larangan Berputus Asa : Suatu Kajian Terhadap Ayat 53 Surah Az Zumar. Kematian : Suatu Kajian Terhadap Surah Al Imran. 150.w: Suatu Kajian Terhadap Kemahiran Baginda Dalam Bidang Kepimpinan Kajian Terhadap Sunnah Rasulullah s. Negeri Sembilan.W. 17.a.A. Aurat Wanita Dan Kesannya Kepada Masalah Sosial Dalam Masyarakat . 147. 12.A. 6 . 6. 14. Galakan Untuk Berkahwin : Suatu Kajian Menurut Ayat 32 Surah Al Nur. 148. 13. 20. Doa : Suatu Kajian Terhadap Ayat 186 Surah Al Baqarah Erti Kehidupan : Suatu Kajian Menurut Ayat 32 Surah Al An‟am. Kepentingan Qiyamullail : Suatu Kajian Menurut Surah Al Muzammil Ayat 1 hingga 7.143. 15.

Sumpah Palsu : Suatu Kajian Terhadap Ayat 77 Surah Al Imran... Perkahwinan : Perbezaan Antara Adat Dan Syarat Suatu Kajian Di Daerah Kuala Kubu Bharu. 32.... 37. 30. Konsep Sumpah dan Kaffaratnya Berdasarkan Ayat 89 Surah Al Maidah. 39. Khunsa Sistem Pajak Gadai Islam Sumpah : Suatu Perbandingan Antara Mahab Syafie dan Mazhab Hanafi. Solat dan Fungsinya Dalam Pembentukan Peribadi Muslim : Suatu Kajian Menurut Surah Al Ankabut Ayat Bahasa Arab : Kesedaran Terhadap Aplikasi Dan Kepentingannya Di Kalangan Pelajar Darul Quran.. Cinta : Suatu Perbandingan Di Antara Konsep Islam Dan Barat. 27. 22. Keberkesanan Dakwah Melalui Penulisan : Suatu Kajian Terhadap Pelajar Darul Quran. Keperibadian Muslim : Suatu Tumpuan Terhadap Surah Luqman. 24.21. 7 . Rezeki Secupak Tidak Akan Jadi Segantang : Suatu Kajian Berkaitan Tentang Konsep Qanaah. 31. 42. 23. 25. 38. Tiga Golongan Pada Hari Kiamat : Suatu Kajian Terhadap Ayat 7-12 Surah Al Waqiah. 35. Amalan Membaca Surah Yaasin Malam Jumaat dan Kelebihannya.. 46. Riba‟ : Suatu Kajian Terhadap Ayat 275 Surah Al Baqarah. Zina : Hikmah Pengharaman Terhadap Masyarakat Mengikut Pandangan Islam. Unsur-Unsur Tarbiyyah Islamiah : Pengajaran Di Sebalik Hari Asyura. 41. 47. 49. 26.. Khusyuk Dalam Sembahyang Menurut Ayat . 50.. 43. Bersugi Mengikut Perspektif Islam Dan Sains Moden.. Kepimpinan Wanita : Suatu Kajian Tentang Kekuatan Psikologi Wanita Dalam Institusi Rumahtangga. 34. 28. 36. Peraturan Hidup Berumahtangga : Suatu Kajian Menurut Ayat 34-35 Surah An Nisa‟.. 40. Unsur-Unsur Psikologi Dalam Amalan Tasawuf : Suatu Kajian Terhadap Pandangan Imam Al Ghazali.. Kewajipan Menunaika Solat : Suatu Kajian Terhadap Surah An Nisa‟ Ayat 101 Hingga 103.. Wanita Solehah : Suatu Kajian Berdasarkan Ayat 34 Surah An Nisa‟.. Haji Nik Jaafar bin Nik Ismail : Sumbangannya Terhadap Ilmu Tarannum Al Quran. 45. Surah Al Mukminun. Keberkesanan Dakwah Terhadap Non Muslim : Suatu Kajian Di Kuala Kubu Bharu. Usrah Sebagai Medan Dakwah Al Imam As Syahid Hassan Al Banna : Suatu Kajian Terhadap Sejarah Perjuangan Hidup Dan Pemikirannya Dalam Bidang Dakwah . 29. 44. Perempuan Yang Haram Dikahwini : Hikmah Pensyariatannya. 48. Pandangan Orang Bukan Islam Tentang Islam Teroris : Suatu Kajian Di Kuala Kubu Bharu. 33.

. Amalan Dalam bab Makanan. 77. 75. Aurat Wanita : Kajian Berkaitan Suara. Permasalahan Pembelajaran Bahasa Arab Di Kalangan Pelajar : Suatu Kajian Di Sekolah Rendah Agama Integrasi Daerah Kuala Langat. Solat Dhuha : Hikmah Dalam Pembentukan Peribadi.. Larangan Membazir : Kajian Ke Atas Surah Al Isra‟ Ayat 27. 72. Muktazilah Dan Jabariah : Perbandingan Ajaran Dan Implikasi Kepada Masyarakat Di .. Larangan Prasangka Mengintip Rahsia Dan Mengumpat : Suatu Kajian Ke Atas Ayat 12 Surah Hujurat.. 78.... Al Quran : Sumber Pendidikan Dalam Pembentukan Peribadi Muslim Yang Cemerlang.. 69. 68. 54. Penguasaan Bahasa Arab : Suatu Kajian Terhadap Pelajar Semester Enam Sesi 2004/ 2007 Darul Quran.. Kejadian Asal Manusia Menurut Al Quran Dan Sains. 74.. Solat Jumaat : Suatu Kajian Tentang Sejarah Dan Cara Perlaksanaannya. 64. 62. 67. Puasa : Hikmahnya Terhadap Kesihatan Jasmani Dan Rohani. 79. Solat Jamak Dan Qasar : Suatu Kajian Tentang Pemahamannya Di Kalangan Pelajar Di Sekolah Agama Menengah Tinggi ( SMAT ) Kuala Kubu Bharu...W. Pembahagian Harta Pusaka Kepada Wanita Menurut Perspektif Al Quran Dan As Sunnah.. Khutbah Jumaat : Suatu Kajian Keberkesanannya Sebagai Salah Satu Nedium Dakwah Di Darul Quran. Konsep Kemenangan Berdasarkan Istilah An Nasr Menurut Al Quran.. 71.. Ciri-ciri Orang Beriman : Suatu Kajian Berdasarkan Ayat 1-11 Surah AL Mukminun... ( khususkan tempat kajian ) Bencana Alam : Kajian Berdasarkan Al Quran Dan Sains. 61. 56. 60.A... 70. Ashab Al Yamin Dan Ashab As Syimal : Tafsiran Ulama Berdasarkan Surah Al Waqiah. 53. 65. 58. Kajian Tentang Penghuni Neraka Berdasarkan Ayat 179 Surah Al A‟raf. Kepentingan Ilmu Qiraat Dalam Pentafsiran Ayat Al Quran : Suatu Kajian Terhadap Surah .. Kejadian Hari Kiamat : Keterangan Menurut Surah Al Waqiah. 63. Imam Malik : SumbangannyaTerhadap Perkembangan Ilmu Hadis.. Konsep Kematian : Suatu Kajian Menurut Ayat 60 Surah Al An‟am.. 66..51. 57. Minuman Dan Berpakaian : Suatu Kajian Menurut Sunnah Rasulullah S. Tuntutan Berwuduk Menurut Surah Al Maidah Ayat 6. 73. 55. Antara Kepercayaan Dan Syariat : Suatu Kajian Mengenai Salahfaham Masyarakat Terhadap Kehidupan Selepas Mati. Peminjaman Istilah Bahasa Arab Di Dalam Bahasa Melayu : Suatu Kajian Kes Tentang Majalah Ahkam Johor...... 59.. 52. 76. Pakaian Wanita Muslimah : Suatu Kajian Menurut Ayat 59 Surah Al Ahzab. Proses Kejadian Mnausia : Suatu Kajian Menurut Surah Ghafir Berdasarkan Ayat 67.. 80. Sifa-Sifat Orang Munafik : Suatu Kajian Dalam Surah Al Munafiqun. 8 .

106. 93. 88. 89. Perkara-Perkara Yang Membatalkan Solat : Perbandingan Antara Mazhab ( Tentukan 2 Mazhab ). Graduan Darul Quran : Suatu Kajian Pemeliharaan Hafazan Al Quran. Tanda-Tanda Besar Kiamat : Suatu Kajian Mengenai Kemunculan Dajjal Berdasarkan Hadis-Hadis Asyratd Assa‟ah.81. 103. Kewajipan Berdakwah : Suatu Kajian Menurut Surah Al Imran Ayat 110. 105. 87. 9 . 98. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tahap Kualiti Hafazan Al Quran : Suatu Kajian Terhadap Pelajar Tahun Tiga Sesi 2004/ 2007 Darul Quran JAKIM. Amalan Khurafat : Suatu Kajian Di Kampung Kuala Sut Machang Kelantan. 110. 107. Imam Syafie : Sumbangannya Terhadap Fiqh Al Ibadah. 97. 85. 104. Konsep Perdamaian Menurut Al Quran Dan As Sunnah. 102. Konsep Ziarah Dalam Islam : Kajian Terhadap Surah An Nur Ayat 27-29. Konsep Jiran dari Perspektif Islam. Tudung : Antara Menutup Dan Fesyen Suatu Kajian Di Darul Quran. Wasiat Menurut Islam : Suatu Kajian Menurut Ayat 180-182 Surah Al Baqarah. 95. 96. 108. Umar Abdul Aziz : Suatu Kajian Kepimpinan Membentuk Masyarakat. 100. Hikmah Kejadian Air : Suatu Kajian Menurut Surah Az Zumar Ayat 21. 109. 94. Murtad : Suatu Kajian Hukuman Menurut Empat Mazhab. 90. 84. Hak Asasi Manusia : Suatu Perbandingan Menurut Perspektif Islam Dan Perlembagaan Malaysia. 91. Batasan Pergaulan Antara Lelaki Dan Perempuan : Suatu Kajian Dalam Surah An Nur Ayat 31. 86. Hak Dan Kedudukan Anak Tak Sah Taraf Dari Perspektif Islam. Sub‟atu Ahruf Perbahasan Ulama Dalam Mentakrifkannya. 92. Amalan Puasa : Perbandingan Antara Agama Islam Dan Hindu. 99. Peranan Institusi Pengajian Agama Dalam Melahirkan Cendiakawan : Suatu Kajian Di Darul Quran. 101. 82. Sekular : Suatu Kajian Tentang Penolakannya Oleh Islam. Murtad : Permasalahannya Serta Kajian Terhadap Implikasi Kedudukan Agama Dalam Perlembagaan Persekutuan. Konsep Berhutang Dalam Islam : Suatu Kajian Menurut Ayat 282 Surah Al Baqarah. Kepekaan Pelajar Darul Quran : Suatu Kajian Terhadap Barangan Produk Islam. Hadis Ifki : Suatu kajian Berdasarkan Ayat 11-20 Surah An Nur. Perkara Yang Membatalkan Puasa : Suatu Penilaian Semula Mengenai Rongga. Ilmu Makrifat : Suatu Kajian Menurut Pandangan Imam Al Ghazali. Konsep Syahid : Suatu Kajian Fiqh Menurut Imam Syafie Peranan At Taqwa : Kajian Surah Al Hujurat Ayat 13. 83.

Peranan Ibubapa Dalam Pembentukan Awal Anak-Anak. 119. Diskriminasi Terhadap Wanita: Islam Sebagai Satu Penyelesaian. 115. 116. Konsep Zuhud : Suatu Kajian Ke Atas Peribadi Rasulullah S.W. 3. Konsep Pemilihan Pasangan Hidup Dalam Islam : Suatu Kajian Menurut Ayat 26 Surah An Nur. Imam Syafie : Sejarah Dan Sumbangannya Dalam Bidang Dakwah. Surah Fathir Ayat 29 : Ciri-Ciri Perniagaan Yang Menguntungkan. Hamka : Sumbangan Beliau Kepada Islam Melalui Bidang Penulisan.A. Kajian Menurut Sains Dan Al Quran. 7. Minyak Zaitun. 4. 6. Tatacara Pergaulan Kekeluargaan Dalam Islam : Kajian Terhadap Surah An Nur Ayat 58. 125. 117. 112. 121. Surah Al Fatihah : Suatu Kajian Tentang Ayat-Ayat Berkaitan Dengan Penghayatan Konsep Taqarub Kepada Allah. 124. 114. Saham Amanah : Suatu Kajian Terhadap Saham Amanah Menurut Perspektif Islam. 123. Pembentukan Du‟at : Suatu Kajian Terhadap Surah As Soft. Perbezaan Anak Angkat Dan Anak Susuan Serta Kesannya Menurut Perspektif Islam. 118. Metodologi Pendidikan Anak-Anak Menurut Al Quran Dan As Sunnah. 10 .W. 120. TAHUN 2007 1. : Suatu Kajian Terhadap Mazhab Syafie. Perancangan Zionis Terhadap Kejatuhan Khilafah Othmaniyah. Larangan Mencari Kesalahan Manusia Menurut Ayat 12 Surah Hujurat.A. Pengurusan Persatuan Pelajar : Kajian Ke Atas Persatuan Kebajikan Pelajar Maahad Tahfiz Darul Quran. Ajaran Sesat: Satu Kajian Pemahaman Terhadap Aqidah Umat Islam di Kuala Kubu Bharu.111. Wanita Yang Haram Dikahwini : Suatu Kajian Terhadap Ayat 23 Surah An Nisa‟. 8. Konflik Keluarga : Suatu Penyelesaian Menurut Al Quran. Program Motivasi : Suatu Kajian Keberkesanan Terhadap Pelajar Sekolah Agama Menengah Tinggi Kuala Kubu Bharu. Kisah-Kisah Serangga Di Dalam Al Quran : Kajian Terhadap Surah An Nahl Ayat 69. 5. 10. Konsep Sabar Dalam Pembentukan Sahsiah Mukmin : Kajian Terhadap Ayat 155 Surah Al Baqarah. 113. 9. Amalan Selawat Ke Atas Rasulullah S. 122. 2. Salahuddin Al Ayyubi : Sejarah Kepimpinannya Dan Sumbangannya Terhadap Islam.

15. 33. Aplikasi Penyembelihan Islam Dan Barat : Suatu Kajian Perbandingan. 32. 27. Kepentingan Sabar Dalam Menuntut Ilmu : Suatu Kajian Dalam Surah Al-Kahfi Ayat 65-82. Sistem Pendidikan Pondok : Suatu Kajian Di Madrasah Manabi‟ul Ulum Wa Mathaliun Nujum Penanti Dan Madrasah Tahfiz Al Quran Penanti Pulau Pinang. Pembentukan Keluarga Muslim Yang Dinamik: Suatu Kajian Berdasarkan Surah An-Nuur Ayat 58-60. 35. Isteri Solehah : Suatu Kajian Dari Perspektif Ayat 187 Surah al-Baqarah. Pencarian Ilmu Agama : Rintangan Dan Perjuangan. 12. Dosa dan Implikasinya Terhadap Kehidupan Manusia : Suatu Kajian Terhadap Surah Al Rum Ayat 41. Penciptaan Fisiologi Tubuh Manusia Menurut Sains Di dalam Al-Quran. 34. 30. 26. 21. Kelantan. Halal dan Haram Dalam Berpakaian Menurut al-Quran dan As-Sunnah. Kejadian Bintang Daripada Asap Menurut Tafsiran al-Quran dan Ilmu Sains. Konsep Perpaduan Menurut Perspektif Islam : Suatu Kajian Ayat 103 Surah Al Imran. 23. 18. Pengajian Tilawah al-Quran Di Kelas al-Quran dan Fardhu Ain (KAFA) Dan Keberkesanannya : Suatu Kajian di Sekolah Rendah Kebangsaan Bunut Susu. Surah Al-Muzzammil. Hakikat Syukur : Suatu Kajian Ayat 15 Surah Ibrahim 13. Sakaratul Maut : Suatu Kajian Ayat 26-30 Surah al-Qiyyamah. Taat Pada Ibu Bapa : Kajian Menurut Ayat 8 Surah Al-Ankabut Konsep Bertunang Menurut Tuntutan Syarak Dan Adat Yang Diamalkan Di Malaysia : Suatu Analisis Perbandingan.11. 25. 20. Budaya Membaca Dalam Melahirkan Generasi Madani : Suatu Kajian Terhadap Surah al-„Alaq Ayat 1-5. Kejadian Matahari Kaitannya Dengan Tanda-tanda Kekuasaan Allah Menurut Ayat 38-40 Surah Yassin. 14. 24. Tilawah al-Quran Secara Bertajwid: Suatu Kajian Terhadap Ayat 4. 22. 11 . 28. 31. Baitullah al-Atiq : Suatu Kajian Tentang Kelebihan dan Keistimewaannya Menurut Ayat 96 & 97 Surah Ali Imran. Surah Ali-Imran Suatu Kajian Ayat Tentang Kesabaran. Konsep Istiqamah Dan Implikasinya Dalam Kehidupan Mukmin : Suatu Kajian Terhadap Ayat 13 Surah Al Ahqaf. 29. Golongan Yang Mempermainkan Solat – Suatu Kajian Dalam Surah Al Ma‟un Ayat 4. 17. Anak Yatim : Konsep Pemeliharaan Diri Dan Harta Menurut Al Quran. 19. 16. Permasalahan Darah Wanita Menurut Hukum Fiqh As Syafie.

Punca Pembubaran Perkahwinan Dan Kesannya Terhadap Masa Depan Anak-Anak. Manhaj Imam Nafi‟ Satu Kajian Dalam Juzuk Tiga Al Quran. Wanita Mukminah Sayap Kiri Perjuangan Mukmin : Suatu Kajian Terhadap Surah At-Taubah Ayat 71. 40. 45. Kaedah Pengulangan Hafazan al-Quran Di dalam dan Di Luar Kelas : Suatu Kajian Perbandingan Tentang Sistem Pengulangan Hafazan Di Kalangan Pelajar Semester 6 Darul Quran JAKIM. 59.W. Keb. 57. Ampang Pecah Kuala Kubu Bharu. Kepimpinan Rasulullah S. Sumbangan Imam Bukhari @ Imam Muslim : Suatu Kajian Pemahaman dikalangan Pelajar Semester 6. Kesesuaian Pendekatan Psikologi Kanak-kanak Dalam Pengajaran dan Pembelajaran Di Darul Quran. Pemahaman Tentang Hukum-Hukum Tajwid Dalam Memantapkan Bacaan al-Quran: Suatu Kajian Terhadap Pelajar Semester 6. Ciri-Ciri Pekerja Cemerlang : Suatu Kajian Ayat 26 Surah al-Qashash. Sejarah Perkembangan Qiraat Hafs Di Malaysia. Faktor-Faktor Kecelaruan Identiti Remaja Muslim Masa Kini. Hubungan Tidur Dan Qiamullail : Suatu Kajian Terhadap Ayat-ayat Al-Quran Yang Berkaitan Dengannya. 56. Tanda-Tanda Al-Quran Mukjizat Terbesar Nabi Muhammad S. 58.A. Surah Al Ahzab : Suatu Kajian Tentang Asbabun Nuzul. 44. 47.W. Men. Manhajh Imam Abu „Amru Satu Kajian Dalam Bentuk Juzuk SatuAl Quran. Bahan-Bahan Yang Digunakan Dalam Ilmu Sihir : Kajian Terhadap Aplikasi. 43.36. 38. 60. Surah Al-Insan : Suatu Kajian Tentang Penciptaan Manusia. Kepentingan Ulum Al Quran Dalam Pentafsiran. 49. Pembentukan Peribadi Muslimah Masa Kini : Suatu Kajian Terhadap Ayat 31 Surah An Nur.A. Manhaj Imam Hamzah „ Satu Kajian Dalam Juzuk Dua‟ Al Quran. Keberkesanan Pengajian Fardhu „Ain Dalam J-Qaf : Suatu Kajian Di Sek. 12 . Penjagaan Aurat Wanita – Suatu Kajian Di Kalangan Siswi Darul Quran. Implikasi Dan Rawatannya. Adab Makan dan Minum : Kajian Berdasarkan Perspektif Islam Dan Sains. 48. 62. 63. 54. 37. 53. 39. Surah Al-Mumtahanah : Suatu Kajian Tentang Ayat-ayat Berkaitan Hubungan Orang Islam Dan Orang Kafir Ilmu Fawasil : Suatu Kajian Tentang Pemahamannya Di Kalangan Pelajar Tahun Akhir Darul Quran. 42. 51. Suautu Kajian Terhadap Ayat 21 Surah Al-Ahzab. Imam Syafie : Sejarah Hidup Serta Sumbangan Ketamandunan dan Pemikiran Islam. 61. 55. 41. 46. 52. 50. Keindahan Poligami : Suatu Kajian Berdasarkan Al Quran Dan Al Sunnah. Pemakaian Tudung Mengikut Syariat : Fungsinya Dalam Penyebaran Dakwah.

Insurans . Golongan Ashabul Yamin dan Ashabul Shimal : Suatu Kajian Dalam Surah Waqiah. 81. Qiraat Tujuh Dan Kesannya Terhadap Penafsiran Al-Quran : Tumpuan Kepada Surah Al-Baqarah Ayat 1-50. 79. Metodologi Tuan Guru Haji Muhammad Al Kalantani Dalam Ilmu Tajwid Al-Quran : Tumpuan Terhadap Kitab Muqaddimah al Mubtadi Fi Tajwid Al-Quran. Pengharamanan Arak : Suatu Kajian Saintifik dan Hikmahnya. 74. Psikologi Dakwah Al-Quran : Kajian Terhadap Pengharaman Arak. 80. 65. 88. 67. Menangani Masalah Masyarakat Jahiliah Pada Zaman Moden. FM Sebagai Media Islam kontemporari. Konsep Rezeki Dan Takwa : Satu Kajian Ayat-ayat 3 Surah At-Talaq. Adab-Adab Terhadap Ibubapa : Suatu Kajian Tentang Ayat-Ayat Al Quran Yang Berkaitan Dengannya. 92. Qasas Dalam al-Quran: Suatu Kajian Terhadap Surah Al-Kahfi. 69. 68. 76. Puasa : Suatu Kajian Sains Dalam Pembentukan Peribadi Muslim. 72. 89. 82. 13 . 84. Dakwah Kepada Non-Muslim : Masalah dan Penyelesaiannya. Solat Jamaah di Masjid Darul Quran : Suatu Kajian Terhadap Pelajar Darul Quran. 71. 90. Said – Suatu Kajian Tentang Sumbangannya Dalam Masyarakat Negeri Sembilan. Keperibadian Rasulullah : Satu Kajian Ayat 21 Surah Al-Ahzab Konsep Usaha Menurut Islam: Satu Kajian Ayat 24-25 Surah Maryam. 66. Pinjaman Bank – Suatu Kajian Perbezaan Antara Perbankan Islam Dan Perbankan Konvensional. Metodologi Dan Pendekatan Dakwah : Suatu Kajian Terhadap Golongan Remaja Masa Kini. Persaudaraan Dalam Perspektif Islam : Satu Kajian Menurut Ayat ________ Surah Al Hujurat.64. Metodologi Imam Abu Abdullah Muhammad Bin Ahmad Al-Ansari Al-Qurtubi Dalam Kitab Al-Jami‟ Li Ahkam Al-Quran : Suatu Kajian Terhadap Penafsiran Surah Al Fatihah. 87. Tentangan Yang Dihadapi Oleh Para Anbiya‟ : Suatu Kajian Terhadap Surah Al-Syuara‟. Malu : Salah Satu Batasan Pergaulan Lelaki dan Wanita Satu Kajian Ayat 25 Surah Qasos. Kegagalan Dakwah Terhadap Masyarakat Masa Kini: Suatu Kajian Mengenai Punca dan Penyelesaiannya. Kepentingan Ilmu Dalam Menuju Kecemerlangan Ummah. Perbezaan Bacaan Di Antara Imam Hamzah dan Imam Warsh : Tumpuan Terhadap Surah Al-A‟la. 75. Amanah : Suatu Kajian Menyeluruh Berdasarkan Surah Yusuf. 78. Konsep Beransur-Ansur : Suatu Kajian Terhadap Saudara Baru8 Di Jabatan Agama Islam Perak. Jihad Dalam Politik Menurut Kacamata Islam.Suatu Kajian Insurans Nyawa Menurut Perspektif Islam. 91. 83. 86. 70. 85. 77. Shaikh Ahmad bin Mohd. 73. Radio IKIM.

Pertahanan : Satu Kajian Persiapan Pertahanan Menurut Surah Al-Anfal. 106. Qasas Dan Hikmahnya Menurut Surah Al Baqarah Ayat 178 Dan 179. Kejadian Hujan : Suatu Kajian Terhadap Ayat-Ayat Al Quran Yang Berkaitan Dengannya. 119. Haji : Sumbangan Pejabat Tabung Haji Kuala Kubu Bharu Terhadap Penduduk Setempat. Insurans Konvensional & Takaful : Satu Perbandingan Daripada Sudut Pelaksanaan dan Pengurusan. 97. 109. 107. 102. 94. 104. 114. 110. Perbandingan Pemikiran Aqidah Dalam Islam : Satu Kajian Metodologi Antara Mazhab Ahli Sunnah Wal Jama‟ah dan Syi‟ah Islam Suatu Cara Kehidupan Yang Syumul : Suatu Kajian Menurut Surah An Nisa‟ Ayat 36 hingga 40.Taubah. 103. Dinar Emas Islam : Suatu Perbahasan / Kajian Terhadap Ekonomi Dunia. 100. Kematian : Hakikatnya Dan Iktibar Kepada Mereka Yang Hidup. Suara Wanita Menurut Perspektif Islam : Satu Kajian Terhadap Pandangan Masyarakat Islam di Kuala Kubu Bharu. 14 . 96. 120.W. Detik-Detik Terakhir Kehidupan Rasulullah S. Hukum Zihar Menurut Ayat 1-3 Surah Al-Mujaadilah Rasm Al Quran : Suatu Kajian Tentang Pemahaman Pelajar Siswa Semester 6 Qiraat Sesi 2006/2009 Darul Quran. Bentuk-bentuk Tentangan Golongan Kuffar Terhadap Para Nabi & Rasul : Menurut Surah Nuh Dari Ayat 1-28. Tugas Berdakwah Fardhu Ain Atau Kifayah Satu Kajian. Taqlid Menurut Perspektif Syara‟ dan Kesannya Terhadap Pembentukan Modal Insan. Kesan dan Pengaruh Bola Sepak Terhadap Ibadah Seharian : Satu Kajian Terhadap Siswa Darul Quran. Suatu Kajian Dalam Surah Toha Ayat 43-44 : Kajian Ilmu Psikologi Dakwah. Penggunaan Ayat Syifa‟ Dalam Rawatan : Suatu Kajian Terhadap Surah Al Isra‟ Ayat 82. 98. Manhaj Qiraat 7 : Suatu Kajian Terhadap Surah Al-Baqarah Ayat 1-16 Berdasarkan Toriq As-Syatibi. 99. Surah An-Nahl 125 : Huraiannya Terhadap Metodologi dan Pendekatan Dakwah Masyarakat Masa Kini. 95. Kajian Terhadap Penguasaan Bahasa Arab Di Kalangan Pelajar Darul Quran (JAKIM) Perang Tabuk : Kajian Menurut Ayat 38-40 Surah At .A. 116. 101. 112. 115. Hadith Dhaif : Suatu Kajian Terhadap Penggunaan Dalam Masyarakat Islam. Datuk Wan Mohammad bin Datuk Wan Abdul Aziz : Sejarah Hidup Dan Sumbangan Beliau Terhadap Darul Quran. 113. Al-Quran : Konsep Dan Matlamat Dalam Pendidikan.93. : Suatu Tumpuan Terhadap Wasiat Rasulullah. Rokok : Suatu Kajian Faktor Dan Kesan Ketagihannya Terhadap Siswa Darul Quran. 117. Permasalahan Riba Berdasarkan Ayat 275-279 Surah Al-Baqarah. 108. 105. 111. 118.

Ashab Al-Kahfi : Satu Kajian Terhadap Ciri-Ciri Pemuda Yang Cemerlang. Bencana Alam : Peringatan Atau Balasan Allah. TAHUN 2008 1. Pengubahsuaian Ciptaan Allah Menggunakan Kaedah Moden : Suatu Kajian Terhadap Hukum. 129. 130. 135. 136. Ilmu Qiraat : Pengaruh Dan Peranannya Dalam Masyarakat Islam Di Malaysia. ( belum tukar tajuk lain ) Hikmah Penyusuan Ibu : Suatu Kajian Terhadap Ayat 233 Surah Al Baqarah. Psikoterapi Islam : Suatu Kajian Terhadap Surah Al Isra‟ Ayat 82. 124. 139. Amalan Dan Implikasinya Dalam Kehidupan Seorang Muslim : Suatu Kajian Menurut Ayat 8 Surah At Tahrim. 127. Surah Al Mukminun Ayat 12-14 : Kajian Terhadap Kejadian Manusia. Uslub Balaghah Dalam Surah Yusuf. 131. Ibnu Taimiyyah : Perjuangan Hidup Dan Sumbangan Pemikiran Dalam Bidang Dakwah. Suatu Kajian Terhadap Surah Toha Ayat 124. Signifikan Waktu Subuh Dalam Kehidupan Seorang Muslim. Pemakanan Menurut Al Quran dan Sains : Suatu Kajian Para Hufaz di Darul Quran. 134. Mengungkap Rahsia Di Sebalik Peristiwa Isra‟ Mikraj. 141. Pengucapan Rasulullah : Suatu Kajian Perbandingan Dengan Teori Carl Horland Aktiviti Dakwah Terhadap Masyarakat Orang Asli : Satu Kajian Di Kuala Kubu Bharu. 140. 144. Mengikut Mazhab Syafie Dan Hambali. 147. 138. 126. 133. Konsep Mas Kahwin Dalam Perkahwinan Islam : Suatu Kajian Terhadap Ayat 4 Surah An Nisa‟. 137. 142. Bukti-bukti Kebesaran Allah Dalam Alam Semesta Suatu Kajian Melalui Ayat 1-6 Surah Yunus. Penggunaan Retorika (Balaghah) Dalam Al-Quran Al-Karim : Suatu Kajian Ke atas Surah Luqman. Ya‟juj Wa Ma‟juj : Suatu Kajian Dalam Surah Kahfi. Kejadian Langit Menurut Perspektif Al-Quran Perbandingan Aurat Lelaki Dan Perempuan. 146. 122.121. 145. 125. 15 . 123. 132. Penghayatan Solat Jamaah : Suatu Kajian di Kalangan Pelajar Muslim Tingkatan 5 di SMK Ampang Pecah. Perang Badar Al Kubra : Satu Kajian Terhadap Pembentukan Rohani Individu Muslim. Pengajaran Daripada Kisah Nabi Nuh : Suatu Kajian Terhadap Ayat 32-49 Surah Hud Sifat-Sifat Orang Mukmin : Suatu Kajian Dalam Surah Al Mukminun. Sifat Tabligh Rasulullah Sebagai Pedoman Para Daie. 128. 143. Aplikasi Ilmu Mantik Dalam Kemahiran Berfikir. Hakikat Taubat. Etika Kaunseling Islam dan Barat: Suatu Perbandingan.

Kepentingan Asas Ilmu Qiraat : Suatu Kajian Keberkesanan Terhadap Pelajar Darul Quran Semester 1 Fadhilat Puasa Ramadhan : Suatu Kajian Terhadap Ayat 185 Surah Al Baqarah. 25. 9. Kedudukan Solat Fardhu : Kajian Kaedah Pelaksanaan Solat Ketika Sakit. 20. 3. Adab-Adab Ketika Berziarah : Satu Kajian Berdasarkan Surah An Nur Ayat 27-28. 21. Adab Mendengar Bacaan Al Quran Dan Berzikir : Suatu Kajian Ayat 203-206 Surah Al A‟raf. 7. 17. Masalah Remaja : Pendekatan Ibu Bapa Dalam Menanganinya Melalui Teknik Komunikasi. Faraid Dan Hibah : Satu Perbandingan Serta Implikasinya Dalam Memberatkan Pelaksanaan Salah Satu Hukum Ini Terhadap Umat Islam Di Malaysia. 26. 18. 19. Undang-Undang Jenayah Islam : Suatu Kajian Tentang Peruntukan Hukum Hudud Di Malaysia. 23. Kepentingan Masa Di Dalam Kehidupan Manusia Seharian : Suatu Kajian Terhadap Surah Al Asr Kemuliaan Umat Nabi Muhammad S. Mudharabah Dan Murabahah : Suatu Kajian Terhadap Dalil-Dalil Pensyariatannya. Aplikasi Dan Implikasi Doa Dalam Kehidupan Muslim : Satu Kajian Ayat 186 Surah Al Baqarah. Komunikasi Di Antara Rakan-Rakan Menurut Perspektif Islam. 6. 27. Sumpah Dalam Syariah Islam : Kajian Terhadap Kedudukan Dan Penerimaannya Dalam Bidang Kehakiman Syariah Di Malaysia. 13. 10. 11. Pengklonan : Teknologi Perubatan Dan Sains Di Barat Menurut Perspektif Islam.W Dalam Kerja Dakwah : Suatu Kajian Terhadap Ayat 110 Surah Al Imran. 28. 22. Bermazhab Menurut Ilmu Usul Al Fiqh : Satu Kajian Terhadap Hukum Seorang Muqallid Beriltizam Dengan Sesuatu Mazhab Dari Sudut Keharusan Dan Larangan. 4. Saidina Ali : Riwayat Hidup Dan Sumbangannya Dalam Membentuk Belia Muslim. 24. Faktor-Faktor Penyumbang Penceraian Masa Kini : Satu Kajian Di Sekitar Hulu Selangor. 12. Keberkesanan Pengajaran Dan Pembelajaran Di Darul Quran : Suatu Kajian Terhadap Pensyarah Dan Pelajar Darul Quran JAIKM. Pengajaran Daripada Kisah Nabi Musa Dengan Firaun : Suatu Kajian Terhadap Ayat 10-68 Surah As Syuara‟. Kefahaman Pelajar Terhadap Kepentingan Berpersatuan : Suatu Kajian Di Darul Quran. 15. Dakwah Terhadap Golongan Non-Muslim : Suatu Pendekatan Tradisional Dan Moden. Metodologi Dakwah : Penyampaian Isi Dakwah tumpuan Kepada Orang Islam Dan Bukan Islam. Perkahwinan Menurut Syariat Islam : Kajian Perbandingan Antara Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Sembilan Dengan Adat Pepatih. 16. Kes-Kes Jenayah Syariah Yang Dibahas Di Dalam Mahkamah Sivil : Satu Kajian Terhadap Kes Jenayah Murtad.2. Qurban : Satu Kajian Terhadap Ayat 102 Surah As Soffat.A. 5. As Sunnah : Suatu Kajian Terhadap Faktor Sunnah Yang Ditinggalkan. 16 . 14. 8.

Pemahaman Konsep Wakaf Dalam Islam : Suatu Kajian Di Kalangan Warga Darul Quran JAKIM. Jihad : Kepentingannya Dalam Melaksanakan Amar Makruf Dan Nahi Munkar. 54. Sumbangan Imam Al Ghazali Dalam Ilmu Tasawwuf : Suatu Kajian Terhadap Kitab Ihya ‟Ulumiddin. 50. 45.29. Sistem Pembahagian Harta Pusaka : Satu Kajian Kefahaman Terhadap Pelajar darul Quran JAKIM Kuala Kubu Bharu Selangor. Al Quran Sebagai Sumber Tamadun Islam : Satu Kajian Menurut Surah Al Asr. Konsep Nafsu : Suatu Pendekatan Dalam Penyucian Jiwa Menurut Al Quran. 46. Ibu Bapa Sebagai Qudwah Hasanah Dalam Pembentukan Peribadi Anak-Anak : Menurut Ayat 74 Surah Furqan. 41. Aurat : Satu Penilaian Terhadap Pemakaian Wanita Mengikut Perspektif Islam. Subjek Aqidah Di Darul Quran : Suatu Kajian Keberkesanan Terhadap Pengukuhan Aqidah Pelajar. 51. Pembedahan Kosmetik Dan Pemindahan Organ Menurut Perspektif Islam : Satu Kajian Pemahaman Di Darul Quran. 30. 44. Konsep Sabar Dalam Pembentukan Kehidupan Muslim.A : Peribadi Dan Keistimewaan Sebagai Model Isteri Solehah. 55. 36. Pengaruh Islam Dalam Sastera Melayu Moden : Kajian terhadap Novel Dan Cerpen. Pembentukan Sahsiah Menurut Ayat 7-10 Surah As Syams. 33. Asnaf Zakat : Kajian Terhadap Ayat 60 Surah Taubah. 43. Ibadat Haji : Hikmah Dan Aplikasinya Menurut Al Quran Dan Al Sunnah. Firqah-Firqah Yang Menyeleweng Pada Zaman Khulafa‟ Al Rasyidin. 37. 38. 32. Zikrullah Mempertingkatkan Keimanan : Suatu Kajian Terhadap Ayat 2 Surah Al Anfal. Solat Jama‟ Dan Qasar : Suatu Perbandingan Antara Mazhab. 49. 39. 42. 52. 57. 17 . 34. Tayamum : Kajian Berdasarkan Ayat 6 Surah Al Maidah. 47. 35. Konsep Talaqi Musyafahah : Suatu Kajian Menurut Ayat 16-19 Surah Al Qiyamah. Makanan Halal : Suatu Kajian Terhadap Produk Keluaran Sira Food Industri. Bahaya Zina Terhadap Masyarakat : Suatu Kajian Terhadap Ayat 32 Surah Al Isra‟. 58. 48. Saiyiditina Aisyah R. Seni Hiburan Mengikut Perspektif Islam. Bimbingan Dan Kaunseling Mengikut Perspektif Al –Quran Dan Al-Sunnah. Al-Quran : Ayat-Ayat Mutasyabihat Dalam Quran Mencabar Keintelektualan Akal Manusia. Konsep Cinta Menurut Islam : Suatu Kajian Pemahaman Di Kalangan Penuntut Akhir Darul Quran. Munafik : Suatu Kajian Berdasarkan Ayat 8-20 Surah Al Baqarah. Bacaan Qiraat Dalam Surah Al Imran Ayat 33 Hingga 74 Menurut Kitab Durrah. 40. 56. Etika Berpakaian Di Tempat Ibadah : Satu Kajian Terhadap Ayat 31 Surah Al A‟raf Seni Mushaf : Kajian Terhadap Seni Khat Dan Seni Hiasan. 31. 53.

Kepimpinan Islam : Suatu Kajian Terhadap Khalifah Umar Al Khattab Dan Khalifah Umar Abdul Aziz. Usrah Dalam Menjana Kepimpinan : Suatu Kajian Keberkesanan Di Darul Quran. 82. Konsep Keesaan Allah Dalam Membentuk Peribadi Muslim : Suatu Kajian Terhadap Surah Al Ikhlas. Kriteria-Kriteria Pemilihan Pemimpin Dalam Islam : Kajian Terhadap Ayat 23 Surah Al Taubah.W Utusan Terakhir : Suatu Analisa Dalam Al Quran & Bible. 86. Sifat-Sifat Orang Munafiq Dan Kesannya Terhadap Masyarakat : Suatu Kajian Dalam Surah Al Munafiqun Ayat 1-5. 72. 66.59. 81.W : Suatu Kajian Terhadap Ayat 31 Dan 32 Surah Al Imran. 68. Surah Al Taubah Ayat 18 : Kajian Terhadap Fungsi Masjid Dalam Pembangunan Ummah. 85. Konsep Cinta Kepada Allah S. Penentuan Mahar : Antara Urf Dan Syariat. Kejadian Hujan Menurut Al Quran Dan Sains : Suatu Kajian Perbandingan. Falsafah Dalil Kekuasaan Allah Dalam Menjana Keimanan : Tumpuan Terhadap Ayat 2 Hingga 4 Surah Ar Ra‟d. Konsep Riya‟ Dan Implikasinya Terhadap Mukmin : Suatu Kajian Terhadap Surah Al Maun Ayat 4-6. 80. A. Mimpi Menurut Perspektif Islam : Suatu Kajian Terhadap Surah Yusuf Ayat 4. Sistem Demokrasi DI Malaysia : Kondep Hijrah Dalam Pembentukan Ummah : Suatu Kajian Terhadap Surah An Nisa‟Ayat 100. 84. Muhammad S. Wanita Solehah : Suatu Kajian Terhadap Ayat 11 Surah Al Tahrim. 76. Personaliti Muslim : Suatu Kajian Menurut Ayat 2 Surah Al Anfal. 79. 62.W. Al Amthal Dalam Al Quran : Aplikasi Dan Hikmahnya. 63. Nusyuz Menurut Perspektif Islam : Suatu Kajian Terhadap Surah An Nisa‟ Ayat 34-36. Ganjaran Bagi Orang Berjihad : Suatu Kajian Menurut Ayat 10 dan 13 Surah As Soff. 75. Remaja Berkualiti : Suatu Kajian Terhadap Sifat Dan Peranan Al Quran Dan Al Sunnah Dalam Pembangunan Islam. 67. 83. Implikasi Ghibah Terhadap Masyarakat : Suatu Kajian Menurut Al Quran Dan Al Sunnah. Konsep Tawakkal Dalam Pembentukan Peribadi Mukmin : Suatu Kajian Menurut Ayat 2 Surah Al Anfal. 60. 70. Kepentingan Bai‟ah Dalam Islam : Suatu Kajian Terhadap Ayat 10 Surah Al Fath.A. 74. 65. 69. Pengajaran Kisah-Kisah Dalam Al Quran : Tumpuan Terhadap Kaum Thamud Menurut Surah Al A‟raf Ayat 73- 18 . 77. Remaja Dan Seksualiti :Suatu Kajian Mengenai Metodologi Dakwah Yang Berkesan. Penipuan Dalam Perniagaan : Tumpuan Terhadap Ayat 1-7 Surah Al Mutaffifin.T Melalui Pendekatan Sunnah Rasulullah S. 71. 64. 73. 61. Konsep Kepimpinan Menurut Perspektif Islam : Suatu Kajian Terhadap Ayat 58-59 Surah An Nisa‟. 78.

88. 109. 96. 100. Konsep Sedekah Dan Hikmahnya : Kajian Terhadap Ayat 267 Surah Al Baqarah. Peranan Institusi Masjid Menurut Perspektif Islam : Satu Kajian Terhadap Masjid Kampung Siglap Singapura. 93. Perang Badar Dan Perang Hunain : Suatu Kajian Perbandingan. Bekam : Satu Kajian Terhadap Perubatan Islam Yang Menjadi Amalan Sunnah Nabi S. Implementasi Sifat Al Rahman Dan Al Rahim : Suatu Kajian Terhadap Surah Al Fatihah. 90. Embriologi Menurut Al Quran Dan Sains Moden : Suatu Kajian Perbandingan. Nasab Menurut Perspektif Islam. Khusyuk Dalam Solat Dan Implikasinya Terhadap Kehidupan Seharian : Suatu Kajian Terhadap Surah Al Baqarah Ayat 45. Manhaj Ibn Kathir : Perbandingan Riwayat Bazi Dan Qalun. 108. Perbandingan Pemikiran Aqidah Antara Ibn Taimiyyah Dan Abu Hasan Al Asyari. 102. 97. 91. Amalan Tarekat : Satu Kajian Terhadap Kepentingannya Dan Penyelewengannya. Konsep Persaudaraan Islam : Satu Kajian Tentang Kefahaman Di Kalangan Mahasiswa Darul Quran ( JAIKM ). 103.A. 99. Bida‟ah Dalam Ibadat Dan Aqidah. 89.87. 107. Konsep Wala‟ Menurut Perspektif Islam : Kajian Menurut Surah An Nisa‟ Ayat 59. 106. Perbandingan Manhaj Imam Nafi‟ Dan Imam ‟Asim. 79. Kesalahan Mencuri : Satu Kajian Terhadap Surah Al Maidah Ayat 38-39. Metodologi Dakwah Bil-Hikmah Untuk Non Muslim : Kajian Terhadap Ayat 125 Surah Al Nahl. 112. 19 . 94. Peranan Huffaz Sebagai Daie : Suatu Kajian Di Darul Quran. 110. 105. Hukum Hudud : Suatu Kajian Terhadap Jenayah Zina. Al Maududi : Pemikiran Beliau Terhadap Politik Dan Ekonomi Islam. 92. Manusia Sebagai Khalifah Di Muka Bumi Menurut Ayat 30 Surah Al Baqarah. 101. Keberkesanan Kelas Pengajian Islam : Tumpuan Terhadap Masjid As Syafa‟ah Singapura.W. 111. 3 Golongan Dalam Penerimaan Al Quran : Suatu Kajian Terhadap Ayat 32. Demokrasi Menurut Pandangan Islam. Ideologi Yahudi : Suatu Kajian Terhadap Ayat 120 Surah Al Baqarah. 98. 95. 104. Surah Faatir. Peranan Hati Dalam Memahami Al Quran : Suatu Kajian Terhadap Ayat 24 Surah Muhammad.

Kebesaran Allah : Suatu Kajian Ayat 32-34 Surah Ibrahim. Hadith Dhaif : Suatu Kajian Tentang Pemahamannya Di Kalangan Pelajar Semester 6 Sesi 06 / 09 Di Darul Quran. Dakwah Rasulullah S. 136. Permasalahan Hukum Berkaitan Al Quran Bagi Wanita Yang Berhadas Besar : Suatu Kajian Terhadap Surah Al Waqiah Ayat 79. Sumbangan Syeikh Abdullah Basmeih Dalam Bidang Tafsir Al Quran : Suatu Kajian Kepada Kitab Tafsir Pimpinan Ar Rahman. 137.W : Antara Penentangan Dan Penerimaan Masa Kini. 125. 127.W : Suatu Kajian Terhadap Baginda Dalam Amalan Berpoligami. Kasih Sayang Membentuk Syurga Dalam Rumahtangga : Satu Kajian Terhadap Surah Ar Rum Ayat 21. 133. 124. 121. Nazar : Suatu Kajian Berdasarkan Surah Al Insan Ayat 7. 132. 120. 135.A : Tokoh Isteri Mithali. Banjir Antara Azab Dan Fenomena Alam : Suatu Kajian Terhadap Peristiwa Kaum Saba‟ Ayat 16 Surah Saba‟. Penghayatannya Terhadap Kehidupan Muslim : Kajian Terhadap Ayat 102 surah Al Imran Besi : Menurut Al Quran Dan Sains. Ramadhan Sebagai Bulan Al-Quran : Suatu Kajian Terhadap Ayat 185 Surah Al Baqarah. Bacaan Imam Hamzah Dalam Surah An Najmi. Arah Kiblat Dan Kaitannya Dengan Ibadah Umat Islam. 118. Nabi Muhammad S. 129. 117. 20 .A. 114. 115. 128. Taubat Menurut Perspektif Islam : Kajian Berdasarkan Ayat 17 & 18 Surah An Nisa‟. 126. 119. 123. Seni Beladiri : Suatu Kajian Kepentingannya Di Darul Quran. Kajian Mengenai Kaunseling Islam Menurut Surah Al Imran Ayat 159. Konsep Doa : Kajian Terhadap Ayat 186 Surah Al Baqarah Taqwa.A. Akad Perkahwinan : Kajian Perbandingan Antara Mazhab Syafie Dan Hanafi.113. 116. 131. 122. Israilliyyat Dalam Kitab Tafsir : Suatu Kajian Kepada Kitab Tafsir Nur Al Ihsan. Saiditina Khadijah R. Metodologi Penulisan Sheikh Hj Mohd Nor bin Che Ibrahim : Kajian Terhadap Kitab Suluhan Darul Naim Bagi Penuntut Bacaan Nafi‟ bin Abi Na‟im. Riba Dalam Hutang Menurut Perspektif Al-Quran Dan Al-Sunnah. Asas Kesejahteraan Umat Islam : Satu Kajian Menurut Ayat 103 Al Imran. Kedudukan Hadis Dhoif Dalam Ilmu Hadis : Kajian Terhadap Kitab Hidayatus Salikin Karangan Sheikh Samad Al Falembani. 130. 134.

W Berdasarkan Dalil-Dalil Al-Quran Dan Al-Sunnah. Masyarakat Masa Kini... Ciri-Ciri Dan Peranan Seorang Lelaki Sebagai Ketua Keluarga Dalam Membentuk Sahsiah Isteri Dan AnakAnak. Penciptaan Air Mani Menurut Al-Quran Dan Sains Serta Hikmahnya : Suatu Kajian Terhadap Ayat 54 Surah Al furqan. Pelaksanaan Undang-Undang Islam : Suatu Kajian Terhadap Zaman Pemerintahan Saiyyidina Umar Al-Khattab.A. Keberkesanan Teknik Hafazan : Suatu Perbandingan Antara Institut Tahfiz Kerajaan Dan Swasta. 157. 21 . Kaunseling Dalam Menangani Masalah Pelajar Tahfiz : Satu Kajian Keberkesanan Di Darul Quran. Jabatan Kebajikan Masyarakat Sentul.. Fasakh : Pelaksanaan Dan Penyelesaiannya Berdasarkan Seksyen 53.138. 161. Pemahaman Dan Keberkesanan Pelajaran Dakwah : Kajian Terhadap Pelajar Syukbah Dakwah Di Darul Quran. Konsep Kejiranan Dalam Islam : Suatu Kaedah Penyelesaian Terhadap Keruntuhan Akhlak. 152. Ibn Sina : Sumbangan Dan Ketokohannya Dalam Ilmu Perubatan Moden. Sikap Rasulullah Terhadap Anak-Anak : Kesan Positif Terhadap Anak-Anak Dalam Pembentukan Sahsiah Mereka. Pengaruh Media Barat Terhadap Perkembangan Pemikiran Umat Islam.. Empayar Turki Uthmaniyyah : Satu Kajian Terhadap Keruntuhan Sistem Khilafah Islamiyyah Dan Kesannya Terhadap Masyarakat Islam Masa Kini. 147.. 146.. Hari Kekasih : Sejarah Dan Kesannya Terhadap Aqiqah. 154. 153. Peranan Mukjizat Dalam Meningkatkan Kecintaan Kepada Rasulullah S. 164. 145. Imam Bukhori : Tokoh Imam Hadith Yang Disegani. 151. Muallaf Dan Cabarannya : Satu Kajian Di Perkim. 159. Bahagian 5 Enakmen 2 UndangUndang Keluarga Islam Selangor 2003 Di Daerah Hulu Selangor. 140. 142. Konsep Salam Menurut Perspektif Islam. 155. 139. Jihad Ekonomi Menurut Perspektif Islam. Media : Suatu Kajian Pelaksanaan Dan Keberkesanannya Dalam Proses Penyebaran Dakwah Di Pertubuhan Jamaah Islah Malaysia. 148. Said Ramadhan Al Buthi : Suatu Kajian Terhadap Pemikiran Beliau Dalam Buku Ala Mazhabiah. 150. Sejauh Mana Metodologi Dakwah Digunakan Dalam Menghadapi Masalah Berpasangan Di Kalangan Pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan : Kajian Di Sekolah Menengah Kebangsaan Di Sekitar Kuala Kubu Bharu. Keberkesanan Methodologi Dakwah Dalam Menangani Gejala Seks Bebas Di Kalangan Remaja : Suatu Kajian Di Asrama Sentosa. Konsep Adil Dan Kebajikan Dalam Pemerintahan Islam. 143... Rasul Dan Nabi : Sejarah Rasul Ulul Azmi : Suatu Kajian Terhadap . 156. 162.. 158.. 144. Pedoman Hidup Mukmin Sejati : Suatu Kajian Terhadap Surah Al Hujurat. 163. 160. 141. 149. Sumbangan Sayyid Qutb Dalam Ilmu Tafsir : Suatu Kajian Terhadap Manhaj Tafsir Fi Zilal Al-Quran.

Sekularisme : Sejarah Dan Kesannya Di Dalam Sistem Pendidikan Di Malaysia. Tauliyah Dan Integriti Dalam Penulisan Dan Pembukuan Kitab Suci : Satu Kajian Terhadap Kitab Al Quran. 169. 174. Mengungkap Rahsia Keindahan Sastera Arab Dalam Al Quran : Satu Kajian Terhadap Surah Al Fatihah. Peranan Sistem Pendidikan Dalam Penyebaran Dakwah : Satu Kajian Terhadap Pelajar Sekolah Menengah Di Kuala Kubu Bharu. Di Masjid Tanah. 167. Ampang Pecah. 168. 189. 170. 176. Konsep Makanan Dan Pemakanan Menurut Perspektif Islam : Implikasinya Terhadap Huffaz Al-Quran. Satu Kajian Terhadap Pelajar Syukbah Dakwah Semester 6 Darul Quran JAKIM. Ideologi Feminisme : Satu Perbandingan Terhadap Penindasan Dan Kebebasan Wanita. 182. Sunnah Rasulullah S. 181. Tahajud : Kesan Pelaksanaannya Dalam Kehidupan Muslim. Doa-Doa Dalam Al-Quran : Kajian Terhadap Huraian Asbab Al Nuzul Menurut Ilmu Tafsir.165. 175. 173. 180. Metodologi Pendidikan Anak-Anak Melalui Kaedah Kekerasan Dan Diplomasi : Suatu Kajian Perbandingan. Senyuman Sebagai Bahasa Badan : Suatu Pendekatan Dalam Meningkatkan Motivasi.A. 22 . 178. JAKIM. Pemalsuan Ketuhanan Jesus Dalam Agama Kristian : Satu Kajian Terhadap Bible Dalam Kitab-Kitab Perjanjian Baru. 188. 185. Kajian Perbandingan Hafaz Al-Quran Beserta Makna Di Kalangan Pelajar Semester Empat Diploma Tahfiz Darul Quran. 177. Bulan Rejab : Rahsia Dan Pengamalannya Dalam Membentuk Masyarakat Islam Madani. Konsep Akhlak Menurut Imam Al-Ghazali : KajianTerhadap Kitab Ihya‟ Ulumuddin. Mustafa Kamal Atartuk : Ideologi Dan Kesannya Terhadap Umat Islam Masa Kini. 179. Penguasaan Bahasa Arab Serta Hubungannya Dengan Keberkesanan Hafazan Al-Quran : Suatu Kajian Terhadap Pelajar-Pelajar Diploma Semester Enam 2008 / 2009. Metodologi Pendakwah : Suatu Kajian Terhadap Pembentukan Peribadi Muslim Melalui Dakwah Fardiyah. Jihad : Suatu Kajian Terhadap Ayat-Ayat Dalam Surah Al Anfal. Melaka. Pelaksanaan Perang Dalam Islam : Satu Kajian Terhadap Ayat 71-76 Surah An Nisa‟. Ilmu Dakwah : Antara Teori Dan Praktikal. Pendekatan Pengajaran Dan Pembelajaran Terhadap Kanak-Kanak Pra Sekolah : Suatu Kajian DI Tadika Kemas. 171. 184. 172. 166. 183.W : Kajian Terhadap Pemahaman Dan Pengamalannya Di Kalangan Siswi Darul Quran. 186. Pendekatan Dakwah Melalui Qudwah : Satu Kajian Terhadap Penduduk Kg. Penguasaan Bahasa Arab Di Kalangan Pelajar Sekolah Menengah : Suatu Kajian Terhadap Pelajar Tingkatan Lima Sekolah Menengah Agama Tinggi Kuala Kubu Bharu. Dakwah Terhadap Remaja : Tribulasi Dan Implikasinya. 187.

16. Hikmah kejadian fisiologi menurut ayat 4 surah al-Tin. Konsep Syahadah dan Kesannya kepada Individu Mukmin : Suatu kajian menurut Surah al-Ikhlas. Perbandingan Bacaan Qiraat Antara Imam Nafie dan Ibnu Kathir : Suatu Kajian dalam Surah Yasin. 5. 13. 192. 193. Qiraat Tujuh Matan Syatibiyyah : Suatu Kajian terhadap Farsy Huruf Surah al.Isra‟. 197. Hutang Menurut Pandangan Islam : Suatu Kajian Terhadap Ayat 282 Surah Al Baqarah. Semester 6. TAHUN 2009 1. Surah Maryam : Suatu Kajian Terhadap Khilaf Bacaan Farsy Al Huruf Bagi Imam Warsy Beserta HujahHujahnya. Implikasi Solat Malam Dalam Membantu Hafazan Al-Quran : Suatu Kajian Keberkesanannya Di Kalangan Pelajar Semester 6 Darul Quran JAKIM.Furqan. Imam Ghazali dan sumbangannya di dalam ilmu Tasawuf : satu kajian terhadap kitab Minhajul abidin. 9. Pengorbanan Wanita dalam Dakwah : Suatu kajian terhadap Sayyidatina Aisyah. 14. 11. 15. Keadaan Di Dalam Syurga Dan Neraka : Suatu Kajian Terhadap Ayat-Ayat Yang Berkaitan Dengannya Dalam Surah Al Haqqah. 195.190. 7. Perbandingan Bacaan Imam Khalaf dan Hafs : Suatu kajian terhadap Surah al-Furqan Konsep Kehambaan : Suatu kajian terhadap Surah al-Dhariat ayat 56. 194. Matan Syatibiyyah : Kefahaman dan Matan Syatibiyyah : Kefahaman dan penguasaannya dalam bab Hamzatayn Min Kalimatayn dikalangan pelajar semester 6 Darul Quran. 10. Tanggungjawab bapa dalam institusi kekeluargaan : Suatu Kajian terhadap ayat 6 Surah al. Larangan Mencaci : Suatu kajian berdasarkan ayat 11 Surah al-Hujurat. Formasi Petroleum : Satu Kajian Terhadap Ayat 4 Dan 5 Surah Al „Alaa. 198. Tatacara Pengurusan Harta : Kajian Terhadap Ayat 46-49 Surah Yusuf. Syirik : Suatu Kajian menurut Ayat 2 dan 3 Surah al. Kisah Kaum Yahudi Dalam Al-Quran : Suatu Kajian Terhadap Ayat 1 Hingga 5 Surah Al Hasyr. Surah Al Kahfi : Suatu Kajian Terhadap Khilaf Bacaan Farsy Al Huruf Bagi Imam Hamzah Beserta HujahHujahnya. Jenayah Dalam Qisas Dan Pembalasannya : Kajian Terhadap Ayat 178-179 Surah Al Baqarah. Konsep Berdakwah melalui Jemaah : Suatu kajian terhadap ayat 4 Surah Al-Saff Psikologi Dakwah : Suatu kajian terhadap Surah Al-An‟am ayat 108. 191. Sifat Munafik : Kajian Terhadap Surah Al Munafikun. 3. Hegemoni Barat : Kesannya terhadap Pendidikan Islam di Malaysia. 23 . 12. 199. 200. 8. Qiraat Imam Nafi‟ Melalui Riwayat Qalun Dan Warsy : Kajian Terhadap Ayat 1-54 Surah Taha. 196. 2. Perbandingan Etika Perang Zaman Rasulullah Dengan Zaman Kontemporari. 6. 4. Kepentiingan pengurusan wang : Suatu kajian larangan terhadap pelajar Darul Quran.Tahrim.

Kehidupan seharian seorang Huffaz : Kajian terhadap pelajar Darul Quran. JAKIM. Tahap Penguasaan Sebutan Makhraj Huruf : Suatu kajian di Sekolah Menengah Kuala Kubu Bharu. 39. Sikap Kaum Yahudi terhadap Nabi Musa : Kajian terhadap ayat 40 . 23. 25. Penghayatan terhadap Alam Kubur : Satu Kajian di kalangan Pelajar Darul Quran Sejauh Manakah Penggunaan Telefon Bimbit Menyumbang kepada Masalah Gejala Sosial di kalangan Remaja : Suatu kajian di kalangan Pelajar Darul Quran.Nahl. 29. Fitnah Wanita : Suatu kajian terhadap surah Yusuf ayat 23 – 25 24 . Aplikasi Iadah : Suatu kajian terhadap pelajar semester 6 Diploma Tahfiz Darul Quran. 38. Sejarah dan perkembangannya hingga ke masa kini. 20. Metodologi Akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah: Suatu kajian perbandingan terhadap fahaman al-Wahabiyah. 24. 27. 26. Rasululah S. Konsep Silaturrahim dalam mencapai ketakwaan kepada Allah : Suatu kajian berdasarkan Ayat 13 Surah AlHujurat. Kepelbagaian Wajah Bacaan Qiraat Di Dalam Al-Quran : Suatu kajian terhadap surah Taha. 22. 30. 33. 19. Metodologi dakwah terhadap golongan jahil : Suatu kajian terhadap ayat 125 Surah al. Metodologi Dakwah : Suatu Kajian Terhadap Surah Nuh Perbandingan Manhaj Bacaan Imam Hamzah dan Kisa‟ii : Suatu kajian terhadap surah al-Ahzab Konsep uzlah dalam Ilmu Tasawwuf : Suatu Kajian terhadap kesannya dalam pembentukan akhlak mahmudah. Ketawa dan Menangis menurut Islam dan Sains Pengamalan Qiamullail : Kajian dikalangan pelajar Darul Quran. 42.17. 31. 37. Sihir dan Dengki : Suatu kajian terhadap surah al-Falaq. 32. 34. 43. Metodologi Dakwah : Suatu kajian terhadap Sirah Nabi Ibrahim A. 36. Kepentingan Ilmu Balaghah dalam Memahami al-Quran : Kajian terhadap Tahap Kesedaran Pelajar Darul Quran. 35. Imalah dan Taqlil : Suatu kajian Kefahaman Pelajar Semester 6 Syukbah Qiraat Sesi 2007/2010 Darul Quran Jakim. Pembinaan Kekayaan Harta : Suatu Kajian terhadap ayat 34 surah al-Tawbah. Kajian terhadap warisan kesenian Islam : Kelahiran seni khat Islam. Perbandingan Qiraat di antara Imam Ibn Kathir dan Warsy dalam Surah al-Baqarah : Suatu kajian terhadap ayat 253-271. 21. Ilmu Qiraat serta Kaitannya dengan Bacaan Al-Quran : Kajian terhadap ayat 1 – 20 Surah Al-Rahman.S Kekuatan Teknologi antara Dunia Islam dan Barat : Kajian terhadap ayat 60 surah al-Anfal. 41. 28.A. 18. 40.W sebagai Kaunselor Teragung : Suatu kajian terhadap Sifat Kaunselor yang dimiliki oleh Baginda.101 surah Al-Baqarah. Peranan mukjizat dalam penyebaran dakwah : Suatu kajian terhadap rasul-rasul ulul ‟azmi.

Metodologi Dakwah : Suatu Kajian Tentang Kefahaman Dan Aplikasi Ilmu Dakwah Di Kalangan Pelajar Darul Quran. Azab terhadap kaum Nabi Lut A. Tarikan Graviti menurut al-Quran dan Sains : Suatu Kajian Perbandingan. 65. Selangor. Perkahwinan : Suatu Kajian Perbandingan Antara Islam dan Kristian. 63. 62.29 Histeria : Kajian perbandingan menurut perubatan Islam dan tradisional. Konsep Tentang Bidaah: Satu Kajian Terhadap Pelajar . 48. 66. 52. Perbandingan Bacaan Diantara Rawi Hisyam Dan Rawi Kholaf Pada Surah Maryam Perbandingan Bacaan Di Antara Rawi Warsh Dan Rawi Khallad Pada Surah Toha Kaedah Bacaan Imam Hamzah Dalam Surah Yusuf : Suatu Kajian Terhadap Ayat 1 hingga Ayat 80. Konsep Wasiat menurut ayat 106 Surah al. 50. 64. Kepentingan Menguasai Teknologi Dalam Penyebaran Dakwah : Suatu Kajian Tentang Kefahamannya Di Kalangan Pelajar Darul Quran Konsep Pemakaian tudung : Suatu kajian pemahaman pelajar MRSM Kuala Kubu Bharu. Kesan Kejahatan dibalas kebaikan : Berdasarkan Ayat 34 Surah Fussilat satu analisis pandangan mufassirin. 67. Kebahagiaan bagi Orang yang Bertaqwa : Suatu kajian ayat surah al-Hadid ayat 28 .Baqarah.44. Qiraat Imam Nafi‟ dan Imam A‟sim : Kajian terhadap ayat 1-44 Surah An-Nisa‟. 49. Adil dalam kepimpinan : Suatu kajian ayat 58 dan 59 Surah al-Nisa‟. 51.Nur. 71. 68. 47. Manhaj Abu Amru : Suatu Kajian Perbandingan Manhaj Antara Duri dan Susi. 69. Perbandingan Qiraat Warsy dam Qalun : Kajian Terhadap Juz empat Kepercayaan Terhadap Perkara Ghaib : Suatu Kajian Perihal Jin dan Malaikat. 60. Kewajipan dan kelebihan memberi salam : Tumpuan terhadap ayat 27-28 surah al. 58. 54. Ulum Al-Quran : Sautu Kajian Perbandingan Terhadap Ayat Makkiyyah dan Madaniyyah.S : Suatu Kajian terhadap ayat 78-82. 53. Surah Hud. Pengurusan wang menurut perspektif Islam : Suatu kajian dikalangan pelajar Darul Quran. 73. 45. Implikasi terhadap pengabaian dakwah : Sautu kajian terhadap surah al-Anfal ayat 25. 61. Qiraat : Suatu Kajian Tentang Farasy Huruf Dalam Surah Al-An‟am. 25 . 59. Darul Quran.Ma‟idah. Metodologi dakwah terhadap Non-muslim : Kajian terhadap Pertubuhan Kebajikan Islam (PERKIM) Ampang. JAKIM Sifat huruf dalam ilmu Tajwid : Suatu kajian pemahamannya dikalangan pelajar Darul Quran. 56. 72. Peranan Jihad dalam Dakwah : Suatu kajian terhadap ayat 11 Surah al-Saff. 70. Jakim. Multimedia Interaktif Sebagai Medium Dakwah : Suatu Kajian Dikalangan Pelajar Darul Quran. Halal dan Haram dalam makanan : Suatu Kajian terhadap yat 172-174 Surah al. 46. 55. Kaedah Bacaan Imam Qiraat tujuh: Satu Kajian Terhadap Surah Saba‟ Menurut Tariq al-Syatibi. 57.

Poligami dalam Islam : Suatu kajian terhadap persepsi kakitangan Darul Quran. 99. 76. 77. Siasah Syari‟yyah : Satu Kajian Terhadap Kepentingan Dalam Pemerintahan Sebuah Negara Islam. 75. Konsep Al-Jadal Dalam Dakwah Nabi Ibrahim :Aplikasinya Dalam Dakwah Masa Kini Manhaj Imam Hamzah Al Kufi : Suatu Kajian Terhadap Surah Abasa Kemahiran Pengucapan Awam : Kajian terhadap Kepentingannya dalam Penyebaran Dakwah masa kini. Bacaan Imam Kisatiy : Suatu Kajian Dalam Surah Yunus Ayat 1-51. 101. 98. 103. Rahsia Solat Fardhu : Satu Kajian Terhadap Surah Al Isra Ayat 78 Bidadari Syurga : Kajian Terhadap Ayat – ayat Al Quran Yang Berkaitan Dengannya Konsep Zakat Menurut Ayat 103 Surah At-Taubah. 94. 78. 92. 80. 96. Surah Ali-Imran. Jihad : Satu Kajian Perbandingan Mengikut Pandangan Islam dan Barat. 87. 82. 89. Jihad dan kelebihannya menurut ayat 10-13surah al-Saff. 90. Kewajipan mendirikan Negara Islam : Suatu Kajian berdasarkan ayat 85 . 83. 84.. 91. 88. Pengamalan sunnah Rasulullah S. 86. Penyucian Jiwa Rahsia Kejayaan Mukmin: Kajian Terhadap Ayat 1 hingga 11 Surah Al-Mu‟Minuun.74. 93. 104. Seri Kuantan. 100. Bacaan Imalah Di Dalam Surah Baqarah : Satu Kajian Terhadap Qiraat Imam Kisai.Keb.S : Perspektif Al-Quran Dan Bible Bacaan Imam Abu Amru : Suatu Kajian Dalam Surah al. 102. Khalid al-Walid sebagai Panglima Perang : Sumbangannya dalam perkembangan Islam. 97. 81. 26 . Perbandingan bacaan Khalaf An. Pertanian Satu Transformasi Pembangunan Ekonomi Malaysia Mengikut Perspektif Islam Perlaksanaan hukum Ta‟zir menurut mazhab Syafie dan Hanafi : Suatu kajian perbandingan. Pembelajaran Al-Quran Di Kalangan Pelajar : Satu Kajian Kes di Sek. Manhaj Imam Warsy Dari Qiraat Tujuh : Satu Kajian Dalam Surah Faathir Qiraat Nafi‟ : Perbandingan bacaan riwayat Warsy dan Qalun dalam Juzuk Lima. Jenayah di Malaysia : Penyelesaiannya menurut perspektif perundangan Islam. Kisah Banjir Nabi Nuh A. Penyakit Rohani : Suatu kajian terhadap nafsu dan cara pengawalannya.A.Nisa Ayat 1-35. 85.Men. Bid‟ah : Suatu Kajian Terhadap Hadith Ke-28 Daripada Hadih 40 Imam Nawawi. 79. Khunsa Dan Mukhannas Menurut Perspektif Islam Perbandingan antara zakat dan cukai: Suatu kajian terhadap kesannya ke atas pembayar cukai di kalangan orang Islam.Hamzah dan Duri‟an Kisatiy : Suatu kajian dalam surah Al-Imran Ayat 1-5.W dalam kehidupan seharian : Suatu kajian terhadap mahasiswi Darul Quran. Manhaj Bacaan Qiraat Imam Hamzah Di Dalam Surah Taha. Konsep Talak Dalam Pembubaran Perkahwinan : Kajian Terhadap Ayat-Ayat al-Quran yang berkaitan. 95.

128. 126. ICT sebagai Medium Dakwah Masa Kini : Suatu Kajian di Kalangan Pensyarah dan Pelajar Diploma Darul Quran. Permasalahan Muzik dan Nyanyian Mengikut Pendapat Imam Syafie‟. Hukuman Sebat :Satu Perbandingan Antara Undang – Undang Syariah Dan Sivil Baitul Muslim : Peranan Suami Dan Isteri Dalam Membentuk Keluarga Bahagia Larangan rasuah menurut ayat 188 Surah al. Memasyarakatkan masjid dan memasjidkan masyarakat : Suatu kajian halangan dan cabarannya di Kuala Kubu Bharu Selangor Sumpah dan Implikasi : Suatu Kajian terhadap Surah al-Nahlu Ayat 92. 107. 130. Rawatan dan Berubat Ketika Puasa: Satu Kajian Mengikut Pandangan Ulama‟. 124. Asas Transformasi Tarikh dan Arah Kiblat : Suatu Kajian Sejarah Terhadap Proses Pengiraannya. Berhutang Mengikut Perspektif Islam: Suatu Kajian Kencenderungan Terhadap Amalan Berhutang Di Kalangan Mahasiswa Darul Quran. 129. 121. Pengurusan harta menurut perspektif Islam : Suatu Kajian terhadap Surah Yusuf. 118. Kemahiran Pengurusan Jenazah : Satu Kajian Terhadap Pelajar Semester 6 Di Darul Quran Kuala Kubu Bharu Idealisme Pemikiran Sejagat : Kefahaman Sekularisme Di Kalangan Pelajar Institut Pengajian Tinggi Awam Asma' Al-Husna :Suatu Terapi Dalam Membentuk Akhlak Mulia Fenomena penciptaan langit dan bumi : Suatu kajian menurut Surah al-Sajdah ayat 4. Kajian Terhadap Perbandingan Manhaj Imam Nafi‟ dan Imam Kisaei Dalam Surah Abasa. Menyentuh Al-Quran Tanpa Wudhu: Satu Analisis Terhadap Pendapat Ulama dan Amalan Di Kalangan Mahasiswa Darul Quran. 109. Gempa bumi : Suatu kajian terhadap al-Zalzalah. Tariqat dalam Ilmu Tasawwuf : Kajian terhadap perkembangan Tariqat Naqsyabandiah al-Khalidiyyah di Selangor. 120. 116. Qiraat As-Sab‟ah: Suatu Penjelasan Dalam Bab Idgham Kabir dan Idgham Shoghir Berdasarkan Surah Ali – Imran. Bacaan Imam Nafi‟ : Suatu kajian dalam Surah Luqman. Kepentingan Zakat Dalam Pembentukan Institusi Masyarkat : Kajian Terhadap Ayat 103 Surah Al-Taubah. 110. 132. Perbandingan Perkahwinan Antara Islam dan Kristian : Suatu Kajian terhadap pemahaman pelajar Darul Quran mengenai perkahwinan di dalam Islam. Kaedah Sulk Dalam Penyelesaian Isu Keluarga: Satu Kajian Tentang Keberkesanan Pelaksanaannya di Mahkamah Syariah Melaka. 131. 125. 114. 113. 106. 27 . 112. 123. 119.Baqarah. 111. Kejadian cahaya : Suatu kajian menurut al-Quran dan Sains. 127. 122. Qiraat Imam Nafi‟ Dan Ibnu Kathir : Perbandingan Manhaj Terhadap Surah As-Syuara‟.105. 115. 108. Konsep Zuhud dalam Tasawwuf : Suatu kajian kesannya dalam Pembentukan Masyarakat Madani. Kemahiran : komunikasi sebagai mekanisme penaympaian dakwah. 117.

Perbezaan Bacaan Qiraat Imam Nafi‟ dan Abu ‟Amru dalam Surah Al-Nur Ayat 1-52. 158.133. Surah Al-Baqarah : Suatu Kajian Terhadap Aspek Perubatan Islam. Kajian Manhaj Qiraat Imam Kisaie Dalam Surah Al-Qiamah.Kedah. Bacaan Qiraat Imam Kisaie : Suatu Kajian Terhadap Surah Al-Rum. Perbandingan Antara Manhaj Qiraat Imam Abu Amru dan Imam Kisaie : Satu Kajian Dalam Surah al-Kahfi : Ayat 1-50. Buah-buahan Di dalam al-Quran : Satu Kajian Terhadap Surah an-Nabhu ayat 11. Bacaan Qiraat : Suatu Kajian Perbandingan Bacaan Imam Hamzah dan Imam Kisaie Pada Ayat 142-176 Surah al-Baqarah. 160. 143. Kepimpinan Islam : Kajian perbandingan di antara Salahuddin al-Ayubbi dan Sultan Muhamamad al-Fateh. Perbandingan Manhaj Bacaan Qiraat Imam Khalaf Dan Imam Hafs : Suatu Kajian Terhadap Surah An-Nur. Bacaan Qiraat Imam Kisaie: Suatu Kajian Terhadap Surah Al-Syura. Padang Serai. 136. Ilmu Qiraat: Satu Kajian Terhadap Manhaj Imam Abu ‟Amru Dalam Surah At-Taubah Ayat 1-80. 140. 152. 138. Qiraat tujuh Tariq Syatibiah : Perbandingan antara Manhaj Imam Hamzah dan Ibnu ‟Amir dalam Surah alMulk. 134. 148. Perbezaan Manhaj Qiraat Imam Hamzah dan Kisaie Berdasarkan Surah as-Syura. 142. Perbezaan bacaan Qiraat Imam Hamzah dan Kisaie Berdasarkan Surah Fussilat. 155. Bacaan Qiraat Imam Hamzah : Suatu Kajian Terhadap Ayat 158-188 Surah al-Baqarah. 144. 150. Sayyidina Uthman Bin Affan : Riwayat Hidup dan Sumbangannya Terhadap pembukuan mashaf al-Quran. 151. 145. 146. 147. 154. Imam Abu ‟Amru : Suatu Kajian Perbandingan Bacaan Duri dan Susi pada ayat 1-80 surah al-Baqarah. 157. 139. 159. Qiraat Tujuh : Suatu Kajian dalam surah al-Mukminun. Huffazul Quran : Suatu Kajian Terhadap Masyarakat Luar Bandar Pada Tahun 2009-2010. Peranan Baitulmal Dalam Mengurus hasil Zakat : Satu Kajian Terhadap Baitulmal Johor Bahru. Makhluk Halus : Hakikat Kejaidan Jin Menurut Surah al-Jinn. 149. 153. Memupuk Perasaan Cinta dan Kasih Sayang Terhadap Ibu Bapa: Kajian Ayat 23-25 Surah al-Isra‟. Johor. Hari Akhirat dan Keadaannya : Suatu Kajian Terhadap Ayat 68-75 Surah Al-Zumar.. 156. Penyebaran Dakwah Di Kalangan Warga Emas : Satu Kajian Di Masrasah Islahiah Songai Karangan. Syurga dan Neraka : Suatu Kajian Perbandingan Menurut Perspektif al-Quran dan al-Hadith. Hari Kiamat dan Hikmahnya : Suatu Kajian Terhadap Surah Al-Qari‟ah. Keberkesanan pengajian dakwah di Darul Quran : Suatu kajian dikalangan pelajar Darul Quran. 135. 28 . 141. Konsep Akhlak dalam wasian Luqman al-Hakim : Kajian ayat-ayat berkaitan dalam Surah Luqman. 137.

184. 181. 165. Bacaan Qiraat oleh Imam Abu Amru dan Imam Hamzah : Suatu perbandingan Manhaj Qiraat dalam surat alNajm.T. Keb. Komunikasi tanpa lisan : Aplikasinya sebagai medium penyebaran dakwah. Iklan dan Lagu di Malaysia. Metodologi Imam al-Sayuti Dalam Ulum al-Quran : Kajian Terhadap Kitab Al-Itqan Fi Ulum al-Quran. Permasalahan Ikhtilat Dalam Masyarakat: Suatu Kajian Berdasarkan Surah Al-Nur Ayat 30 Dan 31. Tasawwuf Dan Tariqat : Satu Kajian Mengenai Amalan-amalan Dalam Suluk. Konsep Jihadi Dalam Menuntut Ilmu : Suatu Kajian Berdasarkan Ayat 122 Surah Al-Taubah. Perbandingan Konsep dan Kontrak Antara Insurans Nyawa AIA dan Takaful Keluarga S. Tafsir dan Isu Semasa : Suatu Kajian Terhadap Penyelewengannya. 179. Kepimpinan Islam : Kajian perbandingan di antara Salahuddin al-Ayyubi dan Sultan Muhammad al-Fateh. Dakwah dikalangan pelajar Sek. 188. Media Sebagai Medium Dakwah: Satu Kajian Terhadap Filem. Psikologi Dakwah dalam al-Quran : Suatu Kajian terhadap Surah Abas Ayat 1-14.W. 177. Manhaj Qurani Dalam Membentuk Perkembangan Kanak-kanak. Peranan Ilmu Hadith Dalam Menangani Isu Semasa. 175. 164. 168. Men.S. Satu Kajian Sejauhmanakah Ilmu Tajwid DiPraktikkan Dalam Bacaan Solat. 187.M. 171. Mencintai Rasulullah Melalui Al-Quran: Suatu Kajian. Usrah Dalam Menjana Kepimpinan Pelajar : Suatu Kajian Bagi Pelajar Semester 2 Banat Darul Quran. 170. 174. 172. Manhaj Qiraat Imam Tujuh: Suatu Kajian Terhadap Surah Di-Jasiah. 29 .A. 180. Ilmu Tajwid : Satu Kaedah Khusyuk Dalam Solat. Kaedah solat bagi orang sakit : Suatu Kajian Pemahaman di Kalangan Pelajar Darul Quran. 162. 185. 166. 186. 163. Demokrasi menurut Islam dan barat : Suatu kajian perbandingan. Surah Yasin : Perbandingan Bacaan Qiraat Riwayat Qalun dan Ibn Kathir Mengikut Bacaan Qiraat Tujuh. 178. 176. Tunku Abdul Rahman Nibong Tebal : Kajian tentang aktiviti dakwah dan keberkesanannya. 169. 173.161. 167. Metodologi Dakwah Khulafa Al-Rashidin : Suatu Kajian. Yahudi: Satu Kajian Terhadap Kajian Ekonomi.B Peristiwa Qiamat : Suatu kajian terhadap ayat 13-18 Surah al-Haqqah. Wudhu dan Tayammum : Suatu kajian dalam surah al-Ma'idah ayat 6. Metodologi Imam Tarmizi Dalam Ilmu Hadith: Kajian Terhadap Kitab Syamail Muhammad S. 182. Surah As-Sajadah Perbandingan Terhadap Bacaan Riwayat Hafs Warsy dan Kholaf. 183. Masalah Lupa Al-Quran Dan Cara Mengatasinya: Suatu Kajian bagi Pelajar Banat Darul Quran.

Konsep Ketuhanan menurut Islam dan Hindu. Program Kembara Dakwah Jakim. Bukti Kerasulan Muhammad S. Homoseksual menurut pandangan Isalam dan Kajian Saintifik. Fahaman Sunni dan Syiah : Suatu Kajian mengenai pegangan aqidah. Etika Petugas Di Kaunter : Satu Kajian Terhadap Kepuasan Pelanggan Di Pejabat Agama Daerah Kuala Kubu Bharu. 194. 204. Jihad Menentang Hawa Nafsu: Sautu Kajian Terhadap Ayat 40-41 Surah An-Naziat Ilmu meningkatkan keimanan : Suatu Kajian Terhadap Ayat 11.A. 211. Iman Muslim : Kajian Terhadap Riwayat Hidup Menghentikan Kekejaman Israel : Apa Sebenarnya Yang Perlu Di Lakukan Oleh Umat Islam Mushaf Al-Quran Di Malaysia : Satu Kajian Terhadap Aplikasi Ilmu Qiraat Perbandingan Bacaan Manhaj Imam Warsy Dan Imam Khalaf : Suatu Kajian Terhadap Surah Maryam Bahaya menuruti hawa nafsu : Suatu kajian ayat 26 Surah Sad. 197. 201. 207. 206. 30 . 209. 208. Kesannya Dalam Pendekatan Dakwah Masa Kini. Psikologi Dan Kaunseling : Suatu Kajian Terhadap Implikasinya Dalam Dakwah. Konsep Insurans : Suatu Kajian Perbandingan Antara Takaful Ikhlas Dan Insurang Great Estern Penolakan Hadith Sebagai Sumber Pensyariatan Hukum : Suatu Kajian Terhadap Golongan anti Hadith. 196. 203. 212. 210.189. Kisah Nabi Sulaiman ‟alaihi al-Salam: Kajian Berdasarkan Ayat 15-44 Surah Al-Naml. 192. Surah Al. Hikmah Pembahagian Harta Pusaka Menurut Islam : Kajian Berdasarkan Ayat 11 dan 12 Surah Al-Nisa‟. 200. 205. 202. 195. Penulisan Sebagai Medium Dakwah: Tumpuan Kajian Terhadap "Madha Ya'ni Intimai'I li al-Islam. Ingkar: Suatu Kajian Tentang Surah Ibrahim Ayat 9 Jenayah curi : Suatu kajian perbandingan hukuman di antara undang-undang syariah dan civil.W Sebagai Rasul Terakhir : Kajian Ayat 40 Surah Al Ahzab Peranan Doa Dalam Membina Kesejahteraan Keluarga. 198. 199.Mujadalah. Wanita Solehah Untuk Lelaki Soleh: Suatu Kajian Terhadap Ayat 26 Surah Al-Nur. Kejahilan Bani Israel menurut al-Quran : Kajian terhadap ayat-ayat berkaitan. 193. 191. 190.

226. 217. 227. 225. Kelebihan Solat Tahajjud berdasarkan ayat 78-79 Surah al-Isra‟.W. Selangor.A. Bacaan Qiraat Imam Khalaf & Khalladi : Suatu kajian terhadap Surah al-Mukminun Keperibadian Muhammad S. 224. 216. 229. 222. Sains Dan Al-Quran : Suatu Kajian Terhadap Bidang Perubatan Al Quran sebagai Perisai daripada Musibah : Kajian terhadap ayat-ayat al-Quran yang Berkaitan. 214.213. 235. Sayyid Qutb : Sumbangannya sebagai Mujaddid. Bacaan Qiraat antara Imam Khalaf dan Imam Khullaf : Suatu kajian terhadap Surah al-Mukminun. Ramadhan Sebagai Bulan Ibadah:Kajian Terhadap Kesannya Dalam Mendidik Jiwa Kepentingan Ilmu : Suatu kajian terhadap Wahyu Pertama Diturunkan. Tamadun Islam : Suatu kajian terhadap konsep kenegaraan menurut perspektif Islam. 215. 232. 31 . 220. 221. Sifat-sifat orang munafik dalam al-Quran : Kajian terhadap surah Munafiqun. 219. 233. 218. Perbezaan makna ayat-ayat al-Quran dalam Qiraat Tariq Syatibiah : Kajian juzuk pertama al-Quran. Penguasaan bahasa Arab di kalangan pelajar tingkatan 4 Sekolah Agama Menengah Tinggi Kuala Kubu Bharu. 230. Covey. Gambaran Kekuasaan Allah S. 234.T melalui Alam Semesta : Suatu kajian terhadap surah al-Mulk Isra‟ Dan Mikraj Menurut Perspektif Al-Quran Dan Al-Sunnah Ibadah Solat dalam al-Quran : Kajian terhadap ayat-ayat Hukum Berkaitan. 228. Peranan Huffan dalam Penyebaran Dakwah : kajian pemahamannya di kalangan pelajar Darul Quran. Kisah Dalam Al-Quran : Kajian Terhadap Kisah Nabi-nabi Dalam Al-Quran. Pertandingan Atau Peraduan Berasaskan Hadiah : Suatu Kajian Terhadap Pandangan Ulama Sukatan Bahasa Inggeris Dalam Program Diploma : Suatu Kajian Keberkesanan Kepada Pelajar Darul Quran Multi Level Marketing : Suatu Kajian Pandangan Ulama Mengenainya Perbandingan Bacaan Qiraat antara Susiy dan Qalun : Suatu kajian terhadap surah al-Rum. 223.W : Kajian perkaitan terhadap teori The Seven Habits of Highly Effective People oleh Stephen R. Kisah Jin : Suatu kajian berdasarkan surah al-Jinn. 231.

Negeri Sembilan. 261. 239. Peranan dan fungsi masjid : Suatu kajian tentang keberkesanannya di daerah Seremban. 245. Sistem Madrasah Dalam Pendidikan Di Negeri Sembilan Pengamalan adat resam di Negeri Sembilan : Suatu kajian tentang ketepatan menurut Islam Mentakrir dan melazimi al-Quran : Kajian tentang implikasi terhadap sahsiah dan perkembangan akademik pelajar ITQAN. Negeri Sembilan Zakat : Suatu kajian tentang pemasalahan dan kefahaman masyarakat Islam di Gemencheh. 247. 32 . Negeri Sembilan. Haji Abdullah Sijang : Pengaruhnya terhadap dakwah di Port Dickson. 260. Sukan : Suatu kajian tentang implikasi terhadap pembentukan dan pencapaian ITQAN. Negeri Sembilan. 258. Imam Syafie:Kajian terhadap kitab al-Risalah Imam al-Bukhari : Kajian terhadap kitab Sahih al-Bukhari. Konsep Masyrakat Majmuk : Suatu Kajian Menurut Ayat 13 Surah Al Hujurat Amalan Sihir Masyarakat Melayu : Suatu analisis di Negeri Sembilan Pemahaman dan pengamalan pemakaian tudung dalam kalangan remaja : Suatu kajian di daerah Seremban. Tafaqquh Fi Al-Deen : Suatu kajian tentang penglibatan masyarakat di daerah Seremban. Personaliti Huffaz :Suatu Kajian Penghayatan Di ITQAN Metodologi Dakwah : Peranan Usrah dalam pembangunan Islam Hiburan masa kini : Kajian tentang implikasinya dalam kehidupan pelajar ITQAN. Nasyid sebagai satu medium dakwah konvensional : Suatu kajian tentang penerimaan dan pemahaman masyarakat Islam di Gemencheh. 256. 249. 244. 262. 257. 251. 241.236. Imam al-Nawawi : Kajian terhadap Kitab Matan al-Arba‟in al-Nawawi Ayat-ayat Kawniyyah dalam al-Quran : Suatu kajian. Metodologi Imam Malik dalam Penulisan Ilmu Hadith : Kajian terhadap kitab al-Muwatta‟. 242. Negeri Sembilan. Negeri Sembilan. 250. Ulama Dan Umara : Satu Kajian Perananya Dalam Masyarakat Tasawwuf : Kajian tentang pendekatan dan pengalamannya di ITQAN Usrah Dan Implikasinya Terhadap Pendidikan Al Quran Kaedah penyucian jiwa : Kajian terhadap pengamalan dan keberkesanannya dalam kalangan pelajar ITQAN. 240. Sunnah : Amalan Dan Cabaran Pada Masa Kini Nasyid sebagai satu medium dakwah konvensional : Suatu kajian tentang penerimaan dan pemahaman masyarakat Islam di Gemencheh. 237. 254. 246. 252. 238. 255. Pemahaman Tentang Menutup Aurat Di Kalangan Pelajar ITQAN : Suatu Kajian 253. 243. 248. 259.

Konsep Sembelihan menurut Islam : Kajian Isu semasa berkaitan dengannya di Daerah Kuantan. Halal Dan Haram Dalam kehidupan manusia Konsep Bid‟ah : Suatu kajian pemahaman dalam kalangan pelajar ITQAN Perkembangan Ilmu Qiraat Di Negeri Sembilan :Suatu Kajian Jahiliyah Moden Dalam Perspektif Masyarakat Islam Di Malaysia Solat Jemaah : Kajian Pengamalanya Di Kalangan Pelajar ITQAN Penguasaan Pembacaan Al Quran : Suatu Kajian Ke atas saudara baru di Sabah Zakat Perniagaan Dalam Sistem Perundangan Islam Di Malaysia Poligami : Kajian Terhadap Muslimah Di Kota Kinabalu Muzik Masa Kini : Antara Punca Keruntuhan Akhlak Remaja Pada Hari Ini Dan Cara Penyelesaianya Adab Pergaulan Menurut Perspektif Islam : Suatu Kajian Di Kalangan Pelajar Tahfiz Al Quran Maahad Tahfiz Al Quran Negeri Pahang Perlindungan Terhadap Anak-anak Di bawah Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Pahang Dakwah Dan Islah Teras Pembangunan Tamadun Manusia : Suatu Kajian Di Pusat Tamadun Orang Asli Pahang ( PETAMA ) Pembacaan al-Quran Bertajwid : Kajian Pemahaman dan Pengamalannya di Maahad Tahfiz Negeri Pahang. 289. 282. 264. Jihad dalam Ekonomi menurut perspektif Islam Pengetahuan Sirah Nabawi di kalangan Remaja : Suatu kajian di Maahad Tahfiz Negeri Pahang Kesedaran Menunaikan Solat Fardhu Di Kalangan Remaja Islam : Suatu Kajian Di Daerah Kuantan Pengunaan Tulisan Jawi Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran : Kajian Terhadap Pelajar Diploma Pendidikan Islam MARSAH 33 . 290. 275. Kaedah Hafazan al-Quran : Suatu kajian tentang keberkesannya di ITQAN Muwafiq dan Masbuq : Suatu kajian pemahaman dalam kalangan pelajar ITQAN. 281. 265. 285. 284. 269. 279. 274. 291. 267. 283. 273. 288. 268. 280. 276. 277. 286. Negeri Sembilan Pemahaman Tentang Kepentingan Makanan Halal : Suatu Kajian Di ITQAN Pembudayaan al-Quran dalam Tarbiah : Suatu kajian tentang aplikasi dalam kalangan pelajar ITQAN. 292.Mengenainya Dakwah Islamiah : Suatu kajian tentang cabaran dan permasalahannya di Felda Palong 3. 271. 266. 287.263. Larangan Mendekati Zina : Suatu Kajian kesedaran Di Kalangan Remaja Islam Di Daerah Kuantan Kecemerlangan Akhlak dan Kesannya terhadap Kecemerlangan Akademik : Suatu kajian di Maahad Tahfiz Negeri Pahang. 278. 270. Pahang Wakaf menurut Mazhab Syafi‟e dan Enakmen Undang-undang Negeri Pahang : Suatu kajian Perbandingan Kepentingan Masa : Suatu Kajian Di Kalangan MTNP. 272. Dakwah di kalangan Huffaz : Suatu kajian Pemahaman dan Pengamalannya di Maahad Tahfiz Negeri Pahang Keberkesanan Kempen Memboikot Barangan Israel : Suatu Kajian Ke atas Masyarakat Islam Di Daerah Kuantan Ulul Albab : Suatu kajian menurut ayat 191 surah Ali-‟Imran.

303.293. 300. 296. 297. 309. 294. 311. 307. Suatu Analisa Qiraat Mahar Dalam Perkahwinan : Suatu Kajian Perbandingan Antara Mazhab Bacaan Iman Warsh Dalam Surah Al Hadid Dan Surah Mumtahanah: Suatu Analisa Hukum Bermain Gitar : Suatu Kajian Berdasarkan empat mazhab Zaman Mmalik Kedua : Suatu Kajian Trhadap Sumbangan Tokoh-tokoh Islam Ustaz Che Yahya Daud : Sumbanganya Terhadap Perkembangan Ilmu Tarannum Bacaan Imam Ibnu Kathir : Suatu Kajian terhadap Surah Al-Hujurat dan Al-Saff. 295. 299. Tumbuhan Herba : Persepsi Dan Pengunaanya Di Kalangan Masyarakat Islam Pengurusan Jenazah Berlandaskan Mazhab Iman Shafie Pemahaman Tentang Perlaksanaaan Solat Jama‟ Dan Qasar Di Kalangan Pelajar Kolej Pengajian Islam (MARSAH) Pemahaman Terhadap Implikasi Penafsiran Israiliyat Dalam Ayat ayat Al. Sejarah Poligami Kisah Wanita Dalam Al Quran : Suatu Kajian Terhadap Ayat-ayat Yang Berkaitan Tahap Pemahaman Fiqh Dikalangan Pelajar madrasah Dan Pelajar Sekolah Kebangsaan 34 .Quran : Kajian Ke atas Pelajar Tahfiz MARSAH Implikasi Pengunaan Tulisan Roman Bagi Pelajar Yang Tidak Boleh Membaca Al Quran : Kajian Ke Atas Pelajar Sek. 306. 305. Keb. 302. Suatu Kajian Berdasarkan Surah Al-Maidah Ayat 6 Konsep Halalan Toyibba : Kajian Khusus Berdasarkan Surah Al Baqarah Ayat 167 Nasyid Sebagai Satu Method Dakwah :Kajian Terhadap Pelajar Maahad Tahfiz Johor Kesan Serangan Pemikiran Oleh Yahudi Disebalik Keruntuhan Akhlak Umat Islam : Satu Kajian Terhadap Pelajar MARSAH Bacaan Iman Abu Amr Di Dalam Surah Al-Hasyr. 304. 298. 312. 313. 308. Penghayatan Ilmu Tajwid Hukum Lima di kalangan pelajar : Suatu Kajian di Maahad Tahfiz Al-Quran Maik Kelantan. 301. Teluk Ramonia Hikmah Pengharaman Khinzir : Kajian Khusus Berdasarkan Surah Al Baqarah Ayat 173 Hikmah Pensyariatan Wudhu. 310.

Kuala Ibai. 318.314. 324. 331. Kuala Terengganu. Penghayatan sifat 20 ke arah ketenangan jiwa. Kejayaan Menurut Al-Quran dan Perspektif Islam : Ciri-ciri orang yang berjaya menurut ayat 1-9 Surah alMukminun . 327. Suatu Kajian Di Institut Al Quran Terengganu 328. 319. 325. Peranan Wanita Dalam Berdakwah di Kuala Terengganu. 334. 326. 316. Pembubaran perkahwinan menurut perundangan Syariah dan Sivil. 35 . 321. 333. 322. 320. 323. Kolej Universiti Islam Melaka (KUIM) Keredhaan Allah Diatas Keredaan Ibubapa Tahap Kefahaman Masyarakat mengenai Ikhtilat : Suatu kajian di __________ Kesan-Kesan Pendedahan Aurat di kalangan Remaja Wanita : Kajian Pemahamannya di ______ Pemindahan Organ Menurut Perspektif Islam Akhlak Rasullah : Pengamatan dan Penghayatan dikalangan Remaja di Madrasah al-Hidayah. 315. 332. Tafsir Kalimah Hasad-Penyakit Hati Yang Melahirkan Keburukan Lain Peranan Masjid Dalam Pembentukan Wahdah Ummah: Suatu Kajian Di Masjid Al Ilmi. 317. Poligami : Kajian Tentang Pemahamannya di Institusi al-Quran Terengganu. Pengaruh Institusi Masjid Dalam Masyarakat Keberkesanan teknik Menghafal Al Quran : Penjagaanya . Singapore Muslim Comunity Development Progression Tanda-tanda Penyakit munafik dalam al quran Peranan Masjid Dalam Pembentukan Wahdah Ummah Keredhaan Allah S W T di atas ibubapa Fenomena Berkahwin semasa belajar antara kebaikan dan keburukan Isra‟iliyyat : Kajian terhadap Kisah Zulkarnain dalam al-Quran Pembacaan al-Quran Bertajwid : Kajian Pemahaman dan Pengamalannya di Maahad Tahfiz Negeri Melaka. 330. 329.

10. 336. 8. 3. 13. 7. 5. 9. 6. 17. 19. Perbandingan Manhaj Qiraat menurut Riwayat Warsy dan Khalaf di dalam Surah Az Zukhruf Perbandingan Manhaj Qiraat Warsy dan Susi dalam Surah Al. 4. TAHUN 2010 Perbandingan Manhaj Qiraat menurut riwayat Susi dan Khalaf dalam surah al-Qasas. 15. 2. 18. BIL 1. Perbandingan Manhaj Imam Nafi' dan Hamzah berdasarkan surah Az . Anak Luar Nikah Menurut Perundangan Syariah Dan Sivil Psikologi Kegelisahan Hati Dan Rawatanya Menurut Surah Al-ma‟arij.Naml Hubungan Antara Ilmu Qiraat dan Ilmu Fiqh:Suatu Kajian Dalam Bab Munakahat Perbandingan Manhaj Imam Hamzah dan Kisaie berdasarkan surah Al . 14.syura.Zumar. Kesan Ilmu Qiraat dalam Tafsir : Suatu Kajian Terhadap Surah As-Syuara Perbahasan Qiraat Tujuh terhadap ayat-ayat munakahat yang berkaitan Sifat Amanah Para Rasul menurut Perspektif al-Quran : Implikasinya dalam Penyampaian Risalah Sifat Fathanah Para Rasul menurut Perspektif al-Quran:Implikasinya dalam Penyampaian Risalah Sifat Tabligh Para Rasul menurut Perspektif al-Quran:Implikasinya dalam Penyampaian Risalah Sifat Siddiq Para Rasul menurut Perspektif al-Quran:Implikasinya dalam Penyampaian Risalah Kesejahteraan Hawa Nafsu menurut ayat 5-6 Surah al . 16.335. 12.Mukminun Keadaan Golongan Yahudi sebelum Hari Kiamat : Suatu Kajian terhadap Hadith-hadith yang berkaitan Hukum Idgham dan hubunganya dalam bacaan Qiraat: Suatu Kajian bacaan imam Qiraat tujuh Waqaf Bacaan Dan Hubungannnya Dalam Bacaan Qiraat : Suatu Kajian terhadap Bacaan Imam Qiraat Tujuh Malu : Meningkatkan Takwa Pada ALLAH : Suatu kajian Terhadap Hadith-hadith Yang Berkaitan Adab-Adab Seorang Muslim : Suatu Kajian terhadap surah al-Hujurat ayat 11-13 Kecemerlangan Hafazan Dan I'adah Al-Quran :Suatu Kajian terhadap Pelajar Institut Tahfiz al Quran Sultan Haji Hassanal Bolkiah 36 . 11.

Pemikiran dan Sumbangannya terhadap Umat Islam Masa Kini Manhaj Riwayat Warsy dan Khalaf dalam Surah al-Fussilat Konsep Taaruf dalam Islam: Kajian Ayat Surah al-Hujurat Ayat 13 Qiraat Imam Hamzah dan al-Kisaie : Suatu Kajian terhadap surah al-Nazi'aat dan A'basa Perbandingan antara Manhaj Qiraat Abu 'Amru dan Warsy dalam surah al-Rum Kewajipan Umat Islam Berjihad dalam mempertahankan Agama : Kajian terhadap Surah Al-Shaff Perbandingan Sistem Hafazan di Darul Quran dan Maahad Tahfiz Sains Kelantan Siasah Syar'iyyah : Kajian terhadap ayat 58 dan 59 surah Al-Nisaa' Manhaj Qiraat Imam Nafi' Dan Imam Abu 'Amru : Satu Kajian berdasarkan surah al-Tur dan al-Qama r Perhiasan menurut Al-Quran : Suatu Kajian Terhadap Ayat-ayat yang berkaitan Bacaan Tujuh Imam Qiraat: Kajian Dalam Surah-surah Lazim Zihar: Kajian berdasarkan Ayat 1-4 Surah Al-Mujadalah Surah Maryam: Bacaan Qiraat Imam Nafi' dan al Kisaie Manhaj Imam Nafi' : Suatu Kajian Perbandingan Qiraat Qalun dan Warsy dalam surah Al-Anbiya' Khasiat susu : Kajian Menurut Perspektif al-Quran dan Sains Kualiti Makanan : Suatu Kajian terhadap Persepsi Pelajar Terhadap kualiti makanan Pelajar Darul Quran 37 . 28. 35. 30. 38. 22. Raum dan Ikhtilas dalam Bacaan Qiraat : Suatu Kajian terhadap Bacaan Imam Qiraat Tujuh Syeikh Idris al-Marbawi: Ulama' Melayu Terbilang Kepentingan Motivasi dan pengaruhnya terhadap pembentukan diri Metodologi Pengajaran Pendidikan Akidah : Suatu kajian Aplikasi dalam kalangan Kakitangan Darul Quran Kepentingan Pemahaman Ilmu Keibubapaan di Peringkat Remaja :Kajian Terhadap Pelajar Institut Kemahiran Belia Negara Peretak Kuala Kubu Bharu Menundukkan Pandangan dan Hikmahnya:Suatu Kajian Terhadap Ayat 30-31 Surah al-Nur Sheikh Waliyullah Al-Dihlawi . 31. 25. 39. 23.20. 37. 34. 40. 32. 24. 27. 42. 41. 26. 33. 29. 36. Huruf Hamzah Dan Hubungannya dalam Bacaan Tujuh Imam Qiraat : Suatu Kajian terhadap surah AlNaazi'aat dan 'Abasa Isymam. 21.

52. 45. Sg.Sembilan Asbabun al-Nuzul : suatu kajian terhadap surah al-Ahqaf Konsep Sunnah : Satu Kajian Terhadap Kefahaman dan Penghayatanya dalam Kalangan Pelajar Darul Quran.W Ilmu Usul Fiqh : Suatu Kajian Terhadap Pemahaman dalam Kalangan Pelajar Syukbah Syariah. 62. 47.W dan Para Sahabat : Suatu kajian terhadap ayat 29 surah al-Fath Gambaran Hari Kiamat : Kajian Terhadap Surah al-Waqiah Peranan Bapa dalam membentuk keluarga Bahagia : Kajian terhadap ayat 6 Surah Al Tahrim Pandangan terhadap Manusia menurut Imam al-Ghazali dan Carls Rogers : Suatu Kajian Perbandingan 38 . 61. 55.A. 51. JAKIM Rezeki dan Tawakkal : Suatu Kajian terhadap ayat 3 Surah al-Talaq Ukhuwwah menurut pandangan Imam Hassan Al -Banna : Suatu Kajian terhadap Perananya dalam Kalangan Mahasiswa Darul Quran Konsep Kepimpinan Menurut al-Quran : Suatu Kajian terhadap ayat-ayat yang berkaitan Sifat-sifat Nabi Muhammad S. 60. 59.43. 48. Kedah Gejala Pembuangan Bayi : Suatu Kaedah Penyelesaian menurut Perspektif Islam Pengurusan Jenazah menurut perspektif Islam : Suatu Kajian Kefahaman Penduduk di Taman Samudra. Darul Quran Hak Wanita dalam Harta Sepencarian : Suatu Kajian terhadap Konsep dan Amalan di Malaysia Pembubaran Perkahwinan melalui Khuluk dan Fasakh :Satu Kajian Kes di Mahkamah Rendah Syariah. Selangor Sistem Pengajian Pondok di Kedah : Suatu Kajian Minat Masyarakat di Daerah Sik. Penggunaan Internet: Suatu Analisis Terhadap Kesan Positif dan Negatif dalam kalangan Pelajar Darul Quran Perkahwinan di Bawah Umur dari Sudut Hukum Syarak dan Akta Keluarga Islam di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur : satu Kajian Kes Peranan Masjid : Kajian Terhadap Penduduk Kariah Mantin. 53. 44. 63. 56. 54. JAKIM Gangguan Makhluk Halus : Tumpuan Kajian BerdasarkanPendekatan Rasulululah S. 57. Petani. 46. Kedah Peranan Tabung Haji dalam Mendididk Masyarakat untuk Menabung Pembuktian dalam Pensabitan kes Jenayah Islam : Suatu Kajian terhadap pensabitan "Bayyinah" Program Usrah : Suatu Kajian kesan dan Implikasi terhadap Pelajar Darul Quran. 64.A. N. 49. 50. 58. Batu Caves.

76. 66. 78. 82. Peringatan terhadap orang yang melampaui batas : Suatu kajian terhadap ayat 53 surah al.S dan Nabi Khidir A. Solat Mengikut Sunnah :Suatu Kajian Kefahaman dalam Kalangan Pelajar Darul Quran Sains Reproduktif : Suatu Kajian Kefahaman di Kalangan Pelajar Darul Quran Pembinaan Hukum Melalui Ijtihad Ulamak Pengunaan Masalih Mursalah sebagai Sumber Hukum Islam : Bab dan Pecahan Istinbat Hukum Sebagai Sumber Qias Konsep Tarbiyah berdasarkan ayat 13-19 Surah Luqman : Suatu kajian pemahaman dalam Kalangan Pensyarah Darul Quran. 73. 75. Ibadah Qiyamullail : Suatu kajian terhadap surah al-Isra' ayat 78-80. 83. Konsep Sewa Beli : Suatu kajian Perbandingan Antara Konvensional dan Islam. 79. 67. 85. Dakwah bi al-Hikmah : Suatu kajian Uslub Dakwah Nabi Ibrahim a. 84.65.ayat berkaitan Pendekatan Ilmu Fawasil : Satu kajian kefahaman dalam kalangan pelajar semester Enam Syukbah Qiraat.Zumar. 72. 77. 87.S menurut Tafsir bi al-Ra'yi : Kajian terhadap ayat 60-82 surah alKahfi Perbandingan bacaan Riwayat Qalun dan Warsy : Suatu kajian terhadap surah al-Hadid Maw'izatayn : Suatu Analisis Perbandingan Manhaj Imam Abu Amru dan al-Kisai'e : Suatu kajian terhadap surah Taha. 81. 39 .s terhadap kaum Madyan. 70. Darul Quran. 71. Sumbangan Wanita dalam Gerakan Dakwah di Malaysia Freemansory sebagai satu Gerakan Anti Islam : Kajian terhadap ayat 120 Surah al-Baqarah Tahalluf Siasiy menurut Perpsektif Islam : Kajian terhadap politik masa kini Penyelesaian Isu Pembuangan Bayi : Suatu Kajian dalam Kalangan Pelajar Darul Quran Tanzir : Suatu analisis terhadap Surah Hud Kembara Nabi Musa A. 69. 86. 68. 80. 74. JAKIM Kuala Kubu Bharu Konsep Tarbiyah Menurut Pendekatan Al-Quran : Kajian terhadap ayat . JAKIM Modernisasi Perjudian : Implikasi terhadap Pembangunan Ummah Tahap Kefahaman Ilmu Agama : Suatu Kajian terhadap Warga Darul Quran.

108. Strategi Dakwah Islam dan Kristian : Suatu kajian perbandingan Keunikan ciri-ciri Dakwah Ikhwanul Muslimin : Implikasinya terhadap masyarakat majmuk Dr. Burhanuddin Al-Helmy : Sumbangannya terhadap Kemerdekaan Tanah Melayu Manhaj Qiraat Imam Abu Amru dan Imam al-Kisai'e : Suatu kajian pada surah al-Hajj Manhaj Qiraat Imam Ibnu Amir dan Ibnu Kathir : Suatu kajian pada surah al-Maidah. 97. 95. 104. Dr. 99. Haid : Implikasi terhadap penghafalan al-Quran dalam kalangan pelajar Diploma Banat. 103. 101. 94. 107. Darul Quran Metodologi Penyebaran Dakwah : Suatu kajian dalam kalangan penduduk Kampung Sijangkang. Masjid dan Peranannya dalam menghidupkan majlis-majlis Ilmu : Suatu kajian di daerah Besut Intifada' di abad ke 21 : Suatu Analisis Berwudhuk dan Bertayamun : Perbandingan antara Mazhab Syafie dan Maliki Harta Luqatah : Suatu kajian pemahaman dalam kalangan Pelajar Darul Quran Konsep Siasah Syari"iyyah dalam Kepimpinan Islam Impikasi Pengunaan Internet terhadap Dakwah Mahasiswa Masa Kini : Kajian dalam Kalangan Pelajar Semester 6 Darul Quran Pembahagian Harta Pusaka melalui Sistem Faraid : Kajian terhadap ayat-ayat al-Mawarith. 105. 109. 110. 90. 93. 96. Sumpah dan Nazar : Suatu Kajian Kefahaman dalam kalangan Pelajar Darul Quran Penguasaan Ilmu Fiqh Ibadah dalam kalangan pelajar Darul Quran : Suatu kajian terhadap pelajar Semester Enam. 98.88. Darul Quran Hak Asasi Manusia : Suatu Kajian Perbandingan antara Islam dan Barat Musibah sebagai Tarbiyah dalam Kehidupan : Suatu kajian terhadap ayat 155-157 surah al-Baqarah. Burhanuddin al-Helmy : Tokoh Reformis Islam di Malaysia Konsep Iman menurut perspektif al-Quran : Suatu kajian terhadap surah al-Nisa ayat 136. 92. 91. 106. 100. 102. Inklusif Kepimpinan Bukan Islam dalam Masyarakat Majmuk : Kajian terhadap ayat 28 surah Ali-Imran Rukhsah dalam Pemakanan : Suatu Analisa Qiraat Imam Abu Amru : Perbandingan antara riwayat Duri dan Susi terhadap surah al-Mulk. 40 . 89.

112. Darul Quran. 119. Bachok Kelantan. Kesan penglibatan dalam persatuan terhadap pencapaian akademik : Suatu kajian dalam Kalangan Pelajar mahasiswa Darul Quran. Peranan Sistem Pondok dalam membentuk sahsiah pelajar : Suatu Kajian di Pondok Moden Kandis. 113. Darul Quran JAKIM Qawaid Fiqhiyyah : Peranannya dalam mengeluarkan hukum. Al-Khauf dan cara mengawalnya menurut Perspektif Psikologi dan Islam .111. 128. 127. 116. 120. JAKIM Harun Yahya : Sumbangan dalam Dakwah melalui bidang penulisan. 125. Hubungan Sifat Marah dengan Peningkatan Usia Manusia: Kajian terhadap WargaTua di Sekitar Kuala Kubu Bharu Pendekatan Psikologi dalam Pendidikan Kanak-Kanak : Kajian terhadap tenaga Pengajar Tadika di Sekitar Kuala Kubu Bharu Pengurusan Harta anak yatim menurut islam pada ayat 5 dan 6 surah An-Nisa Perbandingan manhaj Qiraat Warsy dan Susi : Suatu kajian terhadap Surah al-Hajj. JAKIM Fenomena Lemah Hifz al-Quran : Suatu kajian terhadap pelajar semester Enam. 123. Darul Quran JAKIM Cemerlang Hifz al-Quran : Suatu kajian terhadap pelajar semester Enam. 121. 131. Surah al Isra' : Suatu Kajian tentang Asbabun Nuzul dan Penafsirannya oleh Ulama-Ulama Tafsir Program Usrah : Implikasi Terhadap Kepimpinan Pelajar Darul Quran Bacaan Imam Hamzah pada Surah al-Hadid Konsep Asbab al-Nuzul dalam Al-Quran : Kajian dalam Surah Al-Mulk Penggunaan Teknologi dalam Dakwah : Suatu kajian dalam kalangan pelajar Darul Quran. Kefahaman dalam Dakwah : Suatu kajian dalam kalangan pelajar Maahad Tahfiz Darul Ulum al-Basriyah. 130. Perbandingan Manhaj bacaan qiraat Warsy dan qiraat Susi : Suatu kajian terhadap Surah al-Furqan. JAKIM Perubatan Islam : Suatu kajian aplikasinya dalam kalangan Pelajar Darul Quran Tanggungjawab Muslim terhadap Isu Palestin : Suatu kajian kefahaman terhadap pelajar Darul Quran. 129. Perbandingan Manhaj Qiraat Warsy dan Khalaf : Suatu kajian terhadap surah al-Ghafir Perbandingan Manhaj Qiraat Imam qalun dan warsy : Suatu kajian dalam surah al-Ankabut. 134. 115. 126. Kaedah hafalan al-Quran : Suatu kajian terhadap pelajar Semester Dua. Kuantan. 133. 122. 132. 117. 124. 114. Hukum dan Perlaksanaan Wadi'ah : Kajian terhadap ayat-ayat al-Quran yang berkaitan. 118. 41 .

153. 139. Metodologi Dakwah nabi Ibrahim : Kajian terhadap ayat 74 hingga 79 Surah Al-An‟am Penyembelihan menurut perspektif Islam : Suatu kajian dalam kalangan pelajar Darul Quran Konsep riba : Suatu kajian kefahaman dalam kalangan pelajar Darul Quran. 138. Bacaan Riwayat Imam Warsy dan Khalaad : Suatu kajian pada Surah asy-Syams hingga al-Baiyyinah Manhaj Riwayat Imam Warsy dan Khalaf : Suatu kajian perbandingan dalam Surah an-Najm. 154. Manhaj Imam Qalun dan Warsy terhadap surah al-Maidah ayat 42-70. Kaedah Qiraat Ibn Amir dan Imam Hamzah dan Ibn Amir dalam surah Al-Nisa ayat 1 – 25 42 . 144. 136. Kisah Buah-Buahan menurut perspektif al-Quran : Suatu Kajian terhadap ayat-ayat al . 149. Hak Wanita menurut Perspektif Islam : Suatu Kajian terhadap Ayat 32 surah al-Nisa' Perbandingan antara Tafsiran Kumpulan Islam Liberal dan Ahlus Sunnah Wal Jamaah : Kajian Terhadap ayatayat berkaitan Mustafa Masyhur : Suatu Kajian Terhadap Aspek Kepimpinan Haid : Implikasi terhadap penghafalan al-Quran dalam kalangan pelajar Diploma Banat. 158. 142.Quran yang berkaitan Konsep pengucapan awam menurut perspektif al-Quran dan al-Sunnah Konsep Tabarruj : Suatu Analisa Terhadap Hadith-Hadith Berkaitan.135. 156. 145. 141. 137. Manhaj Riwayat Imam Warsy dan Susi : Suatu kajian perbandingan dalam surah al-Fath. 152. 151. 140. 150. 147. Harta Sepencarian menurut perspektif Islam : Suatu analisa. 148. 146. 143. 155. Ilmu Faraidh : Suatu penelitian terhadap masalah Munasakhat dan Takharuj Sistem Kewangan Islam :Prinsip-prinsip Syariah dalam pembiayaan Kewangan Islam Jual beli : Suatu kajian perlaksanaan al-Bai' Bi al-Thaman al-Ajil di Maybank Tarannum al-Quran : Suatu kajian terhadap metodologi pengajiannya di Darul Quran. 157. Manhaj Imam Qalun dan Khallad : Suatu kajian perbandingan pada surah al-Rum. Darul Quran Manhaj Qiraat Imam Abu Amru dan Imam al-Kisai'e : Suatu kajian pada surah al-Hajj Perbahasan Qiraat Tujuh terhadap ayat-ayat munakahat yang berkaitan Manhaj Qiraat Imam Ibnu Amir dan Ibnu Kathir : Suatu kajian pada surah al-Maidah.

163. Aurat wanita dalam Islam : Suatu kajian Perspeksi pelajar Tingkatan Lima dan Enam Sekolah Agama Menengah Tinggi. 165. Pembentukan peribadi Muslim melalui pendidikan Islam : Suatu kajian terhadap pelajar Tingkatan Empat SAMTTAJ. Negeri Sembilan Metodologi Dakwah di zaman kesultanan Melayu Melaka : Analisa Peranan pedagang Islam Peranan dan Sumbangan NGO Islam di Johor : Satu analisa menurut perspektif islam Pemilihan Wakil Rakyat Bukan Islam : Suatu Analisis Menurut Perspektif Islam Ulama dan Umara : Peranan mereka dalam pembangunan ummah. Sumbangan Abu Hurairah r. Darul Quran JAKIM Kajian Strategi Politik Tun Dr. Mahathir Mohamad : Suatu Kajian Ibadat Haji : Suatu kajian terhadap Sumbangan dan Peranan Pejabat Lembaga Tabung Haji. 161. Selawat Nabi : Kajian terhadap Selawat al-Syifa' dan Selawat al-Nariah : Jenayah Sihir : Kaedah Pembuktian di Mahkamah Syariah Wasiat Wajibah : Konsep dan Aplikasinya Amalan Pembacaan Al-Quran dalam Masyarakat Islam : Suatu kajian di kawasan Taman Paroi Jaya. 164. 169. Pengajaran disebalik Hikmah kisah Habib al-Najjar : Suatu kajian menurut Surah Yassin ayat 20-30. 162. 160. 176. 172. 167. Kangar Perlis terhadap masyarakat Negeri Perlis. 170.Seremban.a dalam bidang Hadith : Kajian terhadap Kritikan Orientalis Dakwah melalui Perniagaan : Suatu kajian terhadap Johor Corporation Persepsi terhadap Cinta dan Cita dalam kalangan pelajar tahun akhir Diploma Tahfiz al-Quran. 173. 174. Kuala Kubu Bharu.159. Perbandingan Manhaj Qiraat Menurut Riwayat Imam Qunbul dan Khalaf pada surah al-Isra' Ukhuwwah menurut Pandangan Imam Hassan Al-Banna : Suatu kajian terhadap pandangan perananya dalam kalangan Mahasiswa Darul Quran Kaedah menghafal dan Mengulang al-Quran menggunakan Sistem Turki : Satu Kajian di Maahad Tahfiz alQuran Tengku Ampuan Afzan. 166. 177. 168. 175. Pekan Pahang Perbandingan Manhaj Qiraat Imam Qolun dan Imam Warsy : Suatu kajian dalam surah Saba' dan Fatir. 171. Tentangan yang dihadapi oleh para Anbiya' : Suatu kajian terhadap surah al-Qamar. 178. 179. 43 .

Kajian ayat 120 surah al-Baqarah : Serangan Pemikiran Yahudi dan Nasrani terhadap Islam Seruan Taubat : Kajian terhadap ayat-ayat yang berkaitan. 190. 188. Melaka Kesan Pengajian Islam Terhadap Akhlak Remaja : Kajian di KUIM Kajian Mengenai Peristiwa Akhir Zaman Berdasarkan Hadith-hadith yang berkaitan Pemahaman Hukum Tentang Aurat Wanita : Suatu Kajian di kalangan pelajar KUIM Pengaruh Seni Dalam Kehidupan Remaja Islam : Suatu Kajian di kalangan Pelajar KUIM Air Zam-zam : Kajian terhadap persepsi Penduduk Daerah Kuala Sg. 182. 196. 185. 197. 183. Perak Penyelewengan Ajaran Kristian menurut Al-Quran : Suatu Kajian Kefahaman terhadap Huffaz di Maahad 44 .180. Faktor-faktor kebinasaan Umat-umat Terdahulu : Suatu Kajian di dalam surah al-A'raf Pembelajaran Bahasa Arab dalam kalangan Huffaz Institut Tahfiz Quran Sultan Haji Hassanal Bolkiah Brunei : Masalah dan langkah-langkah mengatasinya. 181. Ibnu Majah. Kalimah Masdar dalam Bahasa Arab: Suatu kajian terhadap pemahaman pelajar madrasah al Sagoff alArabiah Singapura. Melaka Tahap Kefahaman Masyarakat Islam terhadap Konsep Menaikan Haji dan Umrah. 184. 198. 200. 187. 201. Baru. 191. 195.( INTIM ) Perak Persepsi Terhadap Poligami : Suatu Kajian dalam kalangan Warga Politeknik Ungku Omar. 199. 192. 189. 186. 194. Suatu Kajian di Negeri Melaka Pemahaman tentang Khurafat dalam kalangan Masyarakat Melayu : Suatu Kajian di Negeri Melaka Gejala Pembuangan Bayi : Suatu Kajian Di Negeri Melaka Kisah-kisah Cinta dalam Al-Quran : Suatu Kajian Terhadap ayat yang berkaitan Kefahaman Tentang Fiqh Awlawiyat : Suatu Kajian pemahamannya dalam kalangan pelajar Institut Teknologi Islam Malaysia.Sumbangannya dalam Ilmu Hadith Ayat al-Kursi : Satu Analisa menurut Aspek Nahu dan Balaghah Hubungan Persekitaran dan Didikan Ibubapa dalam pembentukan Anak Soleh : Suatu Kajian dalam Kalangan Pelajar Darul Quran Penggunaan Ilmu Balaghah dalam Ayat Al-Quran : Satu Kajian Terhadap Surah Al-Qiamah Faktor Mempengaruhi Remaja Kurang Berminat Membaca Al-Quran : Kajian di KUIM. 193.

212. Negeri Sembilan Persepsi Pelajar ITQAN terhadap Program Motivasi Pengaruh Hedonisme terhadap Pembentukan Sahsiah Pelajar : Suatu Kajian dalam Kalangan Pelajar Maahad Ahmadi. 211. 218. 45 . Sabah Kesediaan untuk Berdakwah : Suatu Kajian dalam kalangan Pelajar di ITQAN. Sabah Penguasaan Ilmu Tajwid Dalam Kalangan Pelajar Sekolah Agama: Kajian terhadap Pelajar Tingkatan 5 di SMKA Tun Datu Mustapha Kinarut. Sabah Masalah Murtad Di Negeri Sabah : Suatu Kajian Kes di Bandaraya Kota Kinabalu Sabah Internet Sumber Dakwah Terbaru : Suatu Kajian Di Kalangan Penjawat Awam Pusat Latihan di Kudat. 203. Negeri Sembilan Amalan Berserban. 214. 216. Negeri Sembilan Dajjal : Suatu Kajian Pemahaman dalam Kalangan Pelajar ITQAN. Sabah Tilawah Al-Quran : Suatu Kajian terhadap penguasaan Pelajar Maahad Tahfiz Sabah Faktor Memeluk Islam : Suatu Kajian dalam kalangan Muallaf di Kota Kinabalu.Tahfiz Negeri Pahang 202. Gemencheh Permasalahan Pergaulan Bebas dalam Kalangan Pelajar ITQAN Dan Maahad Ahmadi . 213. 206. 221. 217. 210. Negeri Sembilan Makhluk Halus Dan Kepercayaan Terhadapnya Dalam Kalangan Masyarakat : Suatu Kajian di Gemencheh. Negeri Sembilan Konsep Zuhud : Kajian Kefahaman dan Pengaplikasiannya dalam Kalangan Pelajar ITQAN. 205. Sains menurut Perspektif Al Quran : Suatu Analisis terhadap ayat-ayat Al-Quran yang Berkaitan Kemahiran Pengurusan Jenazah : : Suatu Kajian Di Maahad Tahfiz Negeri Pahang Akhlak Hamalatul Quran : Suatu Kajian Penilaian Terhadap Pelajar Maahad Tahfiz Negeri Pahang Tahap Stress dalam kalangan Pelajar: Suatu Kajian Di Maahad Tahfiz Negeri Pahang Motivasi Menurut Perspektif Islam : Suatu Analisis terhadap ayat-ayat Al-Quran yang Berkaitan Penguasaan Tulisan Jawi dalam Kalangan Pelajar Sekolah Rendah : Suatu Kajian dalam kalangan pelajar Sekolah Kebangsaan Kepayan . 219. Negeri Sembilan Keberkesanan Khutbah Jumaat : Suatu Kajian dalam Kalangan Masyarakat di Mukim Gemencheh Azam : Suatu Kajian dalam Kalangan Pelajar ITQAN. Gemencheh 215. 222. 220. 208. Solat Dhuha dan Puasa Sunat : Kajian dalam Kalangan Pelajar ITQAN. 207. 209. 204. Kota Kinabalu.

224. Konsep Berhias menurut perspektif Islam : Suatu Kajian Pandangan Remaja di Daerah Rembau.223. 230. 243. 241. 239. Suatu Analisa Kepekaan terhadap Barangan Halal :Suatu Kajian dalam Kalangan Pelajar MTQN Kelantan Penjualan Arak : Suatu Kajian Kaedah Pengawalan di Negeri Kelantan Peranan Zakat Harta Dalam Pembangunan Modal Insan. 240. Senawang. 225. Bacaan Imam Qalun dan Warsy dalam Surah Al-Mukminun. 228. 226. 231. Negeri Sembilan Kepentingan Pemahaman Tentang Rukun Iman dalam Membentuk Jatidiri Pelajar : Suatu Kajian terhadap Pelajar Muslim Tingkatan Lima Di Sek. 236. Negeri Sembilan Penentuan Mazhab dalam Solat Fardhu dan Musafir : Kajian Pemahaman Pelajar ITQAN. 232. 238. 237. Suatu Analisa Ayat Bacaan Riwayat Khalaf dan Khallad dalam Surah Al-Mukminun 46 . 227. Men. 235. Seri Menanti Konsep Bertudung Menjaga Kesucian Wanita Muslimah menurut perspektif Islam : Suatu Kajian Tentang Pemahaman dan Pengamalannya bagi Pekerja Wanita di Pasaraya GIANT. Ilmu Faraid dan Pemahaman Terhadapnya dalam kalangan Pelajar Sekolah Agama: Suatu Kajian di ITQAN. 229. Kuala Pilah Konsep Nahi Munkar : Kajian Pemahaman Dan Pengamalan Bagi Pelajar SMK Tunku Besar Burhanuddin. Guru dan Kakitangan ITQAN. Negeri Sembilan Penghayatan Amar Makruf Nahi Munkar dalam kalangan Pelajar. 233. Suatu Kajian di Maahad Tahfiz Al-Quran Majlis Agama Islam Kelantan Khilaf Bacaan Imam Hafs dan Imam Kisaie Dalam Surah Al-Haqqah.S menurut Perspektif Islam dan Kristian : Suatu Kajian Perbandingan Khilaf Bacaan Imam Warsy dan Iman Kisaie dalam Surah Al-Mulk : Suatu Analisa Ayat Bacaan Imam Hamzah dan Kisaie dalam Surah Yaasin. 234. Negeri Sembilan Anak Luar Nikah : Punca dan Implikasi Terhadap Masyarakat Daerah Jempol. Keb. Negeri Sembilan Pengurusan Kewangan Islam : Suatu Kajian terhadap Kefahaman dan Praktikal Pelajar . Dato' Mohd Taha. Suatu Kajian Menurut Perspektif Islam Nabi Isa A. Negeri Sembilan Konsep Israeliyat dan Kefahaman Terhadapnya dalam Kalangan Pelajar: Suatu Kajian di ITQAN Tahap Kesedaran Pelajar ITQAN terhadap Ciri-Ciri dan Tanggungjawab Pemuda Muslim Konsep Malu Menurut Perspektif Islam : Suatu Kajian mengenai Kefahaman dan Pengamalan dalam Kalangan Pelajar Perempuan di Sekolah Menegah Kebangsaan Tuanku Muhammad. Gemencheh. 242.

251. 248. 250. 256. Kufur Nikmat Menurut Perspektif Al Quran : Suatu Analisis Walimatul urus : Suatu Analisa Antara Tuntutan Syarak dan Adat Pergaulan Bebas dalam Kalangan Remaja Islam : Suatu Kajian di Sekolah Menengah Agama Lati. 246. 249. Pasir Mas Haid Menurut Perspektif Al-Quran : Suatu Analisis Terhadap Ayat Berkaitan Anak Luar Nikah : Hak dan Status Menurut Perspektif Islam Batas Aurat Wanita Menurut Pandangan Mazhab Syafie: Suatu Kajian Pemahaman dalam Kalangan Pelajar MARSAH. Johor Pengamalan Qailulloh Terhadap Peningkatan Prestasi Hafazan : Kajian Terhadap Pelajar MARSAH Johor Pembahagian Harta Pusaka Mengikut Faraid : Suatu Kajian di Kampung Sungai Tiram. Johor Kayu Sugi : Kajian Terhadap Pengamalannya dalam Kalangan Pelajar MARSAH. MARSAH : Suatu Tinjauan Perlaksanaan Agihan Wang Zakat oleh Majlis Agama Islam Johor : Suatu Tinjauan Tahap Penguasaan Bahasa Arab : Kajian terhadap Pelajar MARSAH. 265. Johor Pengaruh Facebook Terhadap Pelajar Kolej Pengajian Islam Johor. 264. 258. 252. Johor Konsep Wali-wali ALLAH : Suatu Kajian terhadap ayat 62-64 surah Yunus Penguasaan Pembacaan Al Quran Rasm Uthmani dalam Kalangan Masyarakat di Perlis Zakat Sebagai Penyelesaian Ekonomi Ummah Kefahaman Tentang Halal Dan Haram dalam Makanan : Suatu Kajian Terhadap Pembentukan Masyarakat di 47 . Peranan Masjid Sultan Abu Bakar. 262. 255. 261. Johor Kefahaman Dan Pengamalan Solat-Solat Sunat Rawatib : Kajian Dalam Kalangan Pelajar Kolej Pengajian Islam Johor Amalan Pemakanan Sihat dalam kalangan Pelajar MARSAH. 259. 245. Hubungan Haid dan Prestasi Hafazan Pelajar : Kajian Terhadap Pelajar MARSAH Kefahaman Dan Sensitiviti Dalam Memboikot Produk Israel : Kajian terhadap Pelajar Kolej Pengajian Islam Johor (MARSAH). 254. 263. Johor. 260. 247. Johor Pengamalan Pemakanan Sunnah dalam Kehidupan: Kajian terhadap Pelajar Tahfiz di Johor Bahru. 257.244. 266. Johor Bahru Terhadap Masyarakat Setempat Pengurusan Stress Menurut Perspektif Islam : Suatu Kajian dalam Kalangan Pelajar MARSAH. 253.

280. Terengganu. 268. 285. Besut : Kajian Terhadap Calon SPM Pemikiran Islam : Kajian terhadap Pelajar IQT Peranan dan Kepentingan Usrah dalam Kalangan Pelajar : Suatu Kajian Di IQT. Terengganu Tahap Penguasaan Masyarakat pada Penulisan Rasm Uthmani : Kajian di IQT. 286.Quran Terengganu. A. Terengganu PengajianTarannum di Institusi Al-Quran Terengganu: Kajian terhadap Pelajar Kuliah Al-Furqan Pengamalan Sunnah Rasululah dalam Kehidupan Seharian :Kajian terhadap Pelajari di Institut Al . 274. Terengganu Pengajian Qiraat di Institut Al-Quran Terengganu :Kajian terhadap Pelajar Kuliah Al-Furqan Gangguan Makhluk Halus: Suatu Kajian di Darul Syifa Pemahaman tentang Konsep Tabaruj dalam kalangan pelajar : Suatu Kajian di IQT. Gempa Bumi menurut Al Quran : Kajian ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan Peranan Keluarga dalam Membentuk Masyarakat Berkualiti : Kajian Pemahamannya di IQT. 281. 277. 273. 279. 271. 270. 275. Terengganu Pengunaan Dinar Emas : Suatu Kajian Perspeksi di Kalangan Pelajar IQT. Terengganu Konsep Halal dan Haram Serta Kaitannya terhadap Sahsiah : Kajian Perspeksi Pelajar IQT. 287. Terengganu Pencapaian Pelajar dalam Subjek Pendidikan Quran dan Sunnah di Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Wataniah. A. Al-Quran dan Perubatan Moden : Suatu Kajian Mukjizat Nabi Muhammad S. W Menurut Perspektif al-Quran : Suatu Kajian terhadap ayat-ayat al-Quran yang berkaitan Penguasaan Al-Quran dalam Kalangan Remaja di Negeri Perlis Keperibadian Nabi Muhammad S. 288. 278.Perlis 267. 269. 283. 284. 282. 276. W : Suatu Kajian pandangan tokoh bukan Islam terhadapnya Husayn bin Ali : Kajian Ketokohannya dalam penyebaran Dakwah Islamiyah Pengamalan Solat Berjamaah : Suatu Kajian dalam kalangan Pelajar IQT. Terengganu Murtad : Suatu Kajian di Jabatan Agama Daerah Marang. Terengganu 48 . Terengganu Rahsia Dan Keajaiban Solat : Suatu kajian Pemahaman di IQT. 272. Terengganu Dualisme dalam Diri Manusia : Suatu Kajian Di IQT.

Marang Pemikiran Golongan Liberal : Suatu Kajian kefahaman pelajar IQT. 292. Terengganu 49 . Penguasaan "Mad Muntasil" dan "Mad Munfasil" di Kalangan Pelajar Sekolah Menengah Agama Khairiah Pemahaman tentang Hadith Dhoif dan Hadith Maudu dalam Kalangan Pelajar IQT. Men. 290.Tun Telanai Marang Terengganu Amalan Solat dalam Kalangan Pelajar Sek.289. Terengganu Faktor Permasalahan Sosial dalam Kalangan remaja :Kajian Terhadap Pelajar Sek. 291.Tun Telanai. Men. 293. Keb.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.