Sifat Nafsiyyah, Salbiyyah,Ma`ani dan Ma`nawiyyah

Didalam mempelajari sifat dua puluh yang wajib bagi Allah, kita menghadapi beberapa istilah yang tertulisdi sebahagian kitab-kitab Tauhid, istilah-istilah ini adalah kategori sifat-sifat dua puluh yang telah jelaskan oleh para ulama, dari dua puluh sifat yang wajib memiliki empat kategori, ( 1 ) sifat Nafsiyyah, ( 2 ) sifat Salbiyyah ( 3 ) sifat Ma`ani ( 4 ) sifat Maknawiyyah. I - Sifat Nafsiyyah adalah : Sifat yang menetetapkan adanya Allah dan menunjukkan kepada ZatNya Allah tanpa ada sesuatu tambahan pada Zat. Maksud sifat yang tetap adalah : Adanya sifat tersebut pada Zat Allah yang menunjukkan Allah itu ada, bukan seperti sifat salbiyah, sebab sifat salbiyyah tidak tetap pada Zat, tetapi hanya menolak sifat-sifat yang tidak patut dan layak kepada ZatNya Allah s.w.t. Dan maksud tanpa ada sesuatu tambahan pada Zat adalah : Sifat Nafsiyyah ini bukanlah tambahan pada Zat, Sifat Nafsiyyah tidak seperti sifat Ma`ani yang mana sifat Ma`ani tambahan dari ZatNya. Adapun sifat Nafsiyyah adalah sifat WujudNya Allah s.w.t, dengan maksud bahwa wujudnya Allah itu adalah tetap pada ZatNya Allah dan bukan tambahan dari Zat Allah. Maka wajib Allah bersifat Wujud, mustahil bersifat Allah tidak ada Allah berfirman : َ َ ّ َ ْ ّْ ‫إن ربكم ٱل ٱلذي خلق ٱلسماوات وٱلرض في ستة أيام ثم ٱستو ٰى على ٱلعرش يغشي ٱلليل ٱلنهار‬ ِ ُْ ِ ْ َْ ََ َ َْ ّ ُ ٍ َّ ِ ِّ ِ َ ْ َ َ ِ َ َ َ َ ََ ِ ّ ّ ُ ُ ّ َ ّ ِ ُ َ ِ َ َ ْ ّ َ ّ َ َ َ َ ُ ْ َ َ ُ ْ َ ْ ُ َ َ َ ِ ِ ْ َ ِ ٍ َ ّ َ ُ َ ُ ّ َ َ َ َ ْ َ َ ْ ّ َ ً ِ َ ُ ُ ُْ َ ‫يطلبه حثيثا وٱلشمس وٱلقمر وٱلنجوم مسخرات بأمره أل له ٱلخلق وٱلمر تبارك ٱل رب ٱلعالمين‬ ُ Artinya : ”Sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam enam masa, lalu Dia beristawa di atas Arasy. Dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat, dan (diciptakan-Nya pula) matahari, bulan dan bintang-bintang (masing-masing) tunduk kepada perintah-Nya. Ingatlah, menciptakan dan memerintah hanyalah hak Allah. Maha Suci Allah, Tuhan semesta alam”.( Al-A’râf: 54).

t.t .w.w. Allah berfirman َ ُ َ ْ ُ ِ ْ ََِ ُ ْ ُ ْ ُ َ ُ َ ْ َ ّ ِ ٌ ِ َ ٍ ْ َ ّ ُ ‫كل شيء هالك إل وجهه له الحكم وإليه ترجعون‬ Artinya : ”Tiap-tiap sesuatu pasti binasa.Sifat Salbiyyah Sifat Salabiyyah adalah sifat yang menolak segala sifat-sifat yang tidak layak dan patut bagi Allah s. Allah berfirman ُ ِ َ ْ ُ ِ ّ َ ُ َ ٌ ْ َ ِ ِْ ِ َ َ ْ َ ‫ليس كمثله شيء وهو السميع البصير‬ Artinya : ”Tidak ada sesuatupun yang serupa dengan Dia.t tidak didahului oleh tidak ada.t. sebab Allah Maha sempurna dan tidak memiliki kekurangan. Bagi-Nya lah segala penentuan. kecuali Allah. dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu” (Al Hadiid:3) 2 Baqa` Sifat Baqa` menolak adanya kesudahan dan kebinasaan Wujud Allah s. As-Syura : 11). 4 Qiyamuhu Bi Nafsih : . dan Dia-lah Yang Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Sifat 1 Salbiyyah ada lima sifat : Qidam Sifat Qidam menolak adanya permulaan bagi Allah s.” (al-Qashash: 88). sifat dan perbuatan baharu. 3 Mukhalafatu Lil Hawadith : Mukhalafatu Lil Hawadith ( Berbeda dengan yang baharu ) adalah sifat yang menolak adanya persamaan Zat. Yang Lahir dan Yang Batin. mustahil bagi Allah bermula dengan tidak ada. dan hanya kepada-Nyalah kamu dikembalikan.w. Sifat dan Perbuatan Allah dengan Zat.w. dengan kata lain adanya Allah s. dengan makna lain Allah tidak seperti makhluknya. mustahil bagi Allah bersifat Fana` atau binasa. Allah berfirman : ٌ ‫هييييييييييو ٱلول وٱلخيييييييييير وٱلظيييييييييياهر وٱلبيييييييييياطن وهييييييييييو بكييييييييييل شيييييييييييء عليييييييييييم‬ َِ ٍ ْ َ ّ ُِ َ َُ ُ ِ َْ َ ُ ِ ّ َ ُ ِ َ ُ َّ َ ُ Artinya : “ Dialah Yang Awal dan Yang Akhir.II .” (QS.

seperti adanya dua Qudrah. Dengan kata lain Allah tidak memiliki Zat Esa.Tidak ada satupun sifat di dunia ini yang sama seperti sifat Allah. . 5 Wahdaniyyah Wahdaniyyah ( Esa ). sifat ini menolak adanya Allah berdiri dengan yang lainnya. dengan makna lain. bahkan Allah berdiri sendiri. . Allah berfirman : َ ُِ َ ّ َ ِ ْ َ ْ ّ َ ِ َ َ ْ ُ َ ََ َ َ َ ُ ّ ِ ٌ َ ِ َ َ ِ ِ َ َ ْ َ ‫لو كان فيهما ءالهة إل ال لفسدتا فسبحان ال رب العرش عما يصفون‬ Artinya : “Sekiranya ada di langit dan di bumi tuhan-tuhan selain Allah. tidak memerlukan pembantu sebab Dia Maha Kuasa. Sifat 1 ini terdiri dari tujuh sifat. Esa padasifat dan Esa pada perbuatan.Zat Allah tidak tersusun dari beberapa unsur ataupun anggota badan. maknanya adalah Allah memiliki yang Maha Esa. َ ِ َ َ ْ ِ َ ّ َِ َ َ ّ ِ ‫إن ال لغني عن العالمين‬ Artinya : ”Sesungguhnya Allah SWT benar-benar Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam. Allah memiliki perbuatan yang Esa. . Maka Maha Suci Allah yang mempunyai ’Arsy daripada apa yang mereka sifatkan.Qiyamuhu Bi Nafsih ( Berdiri Allah dengan sendiri-Nya ). sifat ini menolak adanya Kam yang lima : a b c d e . tentulah keduanya itu Telah rusak binasa. Allah tidak memerlukan bantuan dan pertolongan dari yang lainnya.Sifat Allah tidak terdiri dari dua sifat yang sama. tidak memerlukan tempat sebab Dia yang menjadikanya. tidak memerlukan pencipta sebab Dia Maha Pencipta. Esa pada Zat.” (al-Anbiya’: 22).Tidak ada satupun Zat yang sama seperti Zat-Nya Allah.w. Qudrah . tidak ada seorang makhluk pun yang sama Zatnya dengan Allah. tidak memerlukan waktu dan masa sebab di kekuasaan-Nyalah waktu dan masa.” (al-Ankabut : 6).Tidak ada satupun di dunia ini yang sama seperti perbuatan Allah. III Sifat Ma`ani Sifat Ma`ani adalah sifat yang keberadaannya berdiri pada Zat Allah s. tidak ada seorang pun yang bersifat dengan sifat Allah. tidak ada di dunia ini yang sama perbuatannya dengan Allah. . Allah memiliki Sifat yang Esa.t yang wajib baginya hukum.

2 Iradah : Iradah ( Maha Berkehendak ) adalah sifat azali yang berada pada Zat-Nya Allah s. Ilmu.w. dan tidak jatuh sebutir biji-pun dalam kegelapan bumi. tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia.t yang Maha Hidup. dengan adanya sifat Hayat menetapkan dan mengkuatkan adanya sifat Qudrat. Bashar dan Kalam. dan tiada sehelai daun pun yang gugur melainkan Dia mengetahuinya. Iradat. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Kuasa.” (al-Fatir: 44).” (an-Nahl: 40).w.t Mengetahui seluruh sesuatu yang bersangkut paut dengan sekalian yang wajib.w. Kami hanya mengatakan kepadanya: “Kun (jadilah)”. Allah berfirman ً ِ َ ً َِ َ َ ُ ّ ِ ِ ْ َ ِ َ َ ِ َ َ ّ ‫وما كان ال ليعجزه من شيء في السماوات ول في الرض إنه كان عليما قديرا‬ ِ ٍ ْ َ ِ ُ َ ِ ْ ُِ ّ َ َ َ َ ُ Artinya : ”Dan tiada sesuatu pun yang dapat melemahkan Allah baik di langit maupun di bumi. Allah berfirman : ِ َ ُُ ِ ٍ ّ َ َ َ َ ُ َْ َ ّ ِ ٍ َ َ َ ِ ُ ُ َ َ َ ِ ْ َ ْ َ ّ َ ْ ِ َ ُ َْ َ َ َ ُ ّ ِ َ ُ َْ َ َ ِ ْ َ ْ ُ ِ َ َ ُ َ ِ َ ‫وعنده مفاتح الغيب ل يعلمهآ إل هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسْقط من ورقة إل يعلمها ول حبة في ظلمات‬ ٍ ِّ ٍ َِ ِ ّ ِ ٍ ِ َ َ َ ٍ ْ َ َ َ ِ ْ َ ‫الرض ول رطب ول يابس إل في كتاب مبين‬ Artinya : “Dan Allah memiliki kunci semua yang ghaib.t yang Kuasa menjadikan dan menghancurkan setiap yang mungkin sesuai dengan Iradah-Nya.t menentukan sesuatu yang mungkin dengan sebahagian yang boleh terhadapnya.w. 3 Ilmu : Ilmu ( Maha Mengetahui ) adalah sifat Qadim yang berada pada Zat-Nya Allah s. dan yang boleh tanpa didahului oleh sesuatu yang menutupi pengetahunNya. . maka jadilah ia. dan Dia mengetahui apa yang di daratan dan di lautan. Allah berfirman ُ ُ َ َ ْ ُ ُ ‫ِ ّ َ َ ُْ َ ِ َ ْ ٍ ِ َ َ َ ْ َ ُ َ ّ ُ َ ل‬ ‫إنما قولنا لشيء إذآ أردناه أن نقول َه كن فيكون‬ Artinya : ” Sesungguhnya perkataan Kami terhadap sesuatu apabila Kami menghendakinya.Qudrah ( Maha Kuasa ) adalah sifat yang azali yang berada pasti pada Zat-Nya Allah s. mustahil. dan tidak sesuatu basah atau kering. seperti Allah menentuka bahwa Zaid pintar dan Ziyad bodoh. melainkan tertulis dalam kitab yang nyata (Lauh Mahfudz)” [Al An’aam:59] 4 Hayat Hayat ( Maha Hidup ) adalah sifat yang Qadim berdiri pada Zat Allah s. Sama`. hidupnya Allah yang kekal dan abadi.

(Thaha: 46). Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka. tidak mengantuk dan tidak tidur. Aku Maha mendengar dan Maha melihat”.t Maha Melihat segala sesuatu yang ada. Kepunyaan-Nya apa yang di langit dan di bumi. sesungguhnya Aku beserta kamu berdua. Kursi Allah meliputi langit dan bumi. dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendaki-Nya. 5 Sama` Sama` ( Maha Mendengar ) adalah sifat yang qadim berdiri pada Zat-Nya Allah s. dan Dia-lah Yang Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. . 7 Kalam Kalam ( Maha Berbicara ) adalah sifat yang qadim yang berdiri pada Zat-Nya Allah yang Maha berbicara tanpa menggunakan huruf dan suara.w.Allah berfirman : ّ ِ َُ ْ ِ ُ َْ َ ِ ّ َ َ ِ ْ َ ِ َ َ ‫ّ َ َ ت‬ ‫ال ل إليه إل هو الحي القيوم ل تأخذه سنة ول نوم له ما في السماوا ِ وما في الرض من ذا الذي يشفع عنده إل‬ ِ َ ُ ّ ٌ ْ َ َ َ ٌ َ ِ ُ ُ ُ ْ َ َ ُ ّ َ ْ ّ َ ْ َ ُ ّ ِ َ َِ َ ّ ُ َ َ َ ْ ‫ِ ِ ْ ِ ِ َ َْ ُ َ َ ْ َ َ ْ ِ ِ ْ َ َ َ ْ َ ُ ْ َ َ ُ ِ ُ َ ِ َ ْ ٍ ّ ْ ِ ْ ِ ِ ِ ّ ِ َ َ َ َ ِ َ ُ ْ ِ ّ ُ ّ َ َ ِ َ ل‬ ‫بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ول يحيطون بشيء من علمه إل بما شآء وسع كرسيه السماوات وا َرض ول‬ ُ ِ َ ْ ّ َِ ْ َ ُ َ َ ُ ُ ْ ِ ُ ُ ُ َ ‫يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم‬ Artinya : ”Allah.w. maupun yang samar-samar.” (as-Syura: 11). Allah berfirman : ُ ِ َ ْ ُ ِ ّ َ ُ َ ٌ ْ َ ِ ِْ ِ َ َ ْ َ ‫ليس كمثله شيء وهو السميع البصير‬ Artinya : “Tidak ada sesuatupun yang serupa dengan Dia. 6 Bashor : Bashor ( Maha Melihat ) adalah sifat yang qadim yang berdiri pada zat Allah s. Allah berfirman ‫قال ل تخافآ إنني معكمآ أسمع وأرى‬ َ ََ ُ َ ْ َ َ ُ َ َ ِ ّ ِ َ َ َ َ َ َ Artinya : “Janganlah kamu berdua khawatir.t yang Maha Mendengar dari seluruh yang ada baik suara ataupun selainnya. baik yang jelas. yang tersembunyi. dan Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar” (al-Baqarah: 255). Tiada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izin-Nya. tanpa i`rab dan dan bina` dan Maha suci dari sifat-sifat kalam yang baharu. tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia Yang Hidup kekal lagi terus menerus mengurus (makhluk-Nya).

Allah berfirman : ً ِْ َ َ ُ ّ َ َّ َ ‫وكلم ال موسى تكليما‬ ُ Artinya : ”…Dan Allah telah berbicara kepada Musa dengan langsung”. dengan kata lain sifat Ma`nawiyah adalah sifat yang wujud disebabkan adanya sifat Ma`ani. (An-Nisâ: 164). Sifat Ma`nawiyah terdiri dari Kaunuhu Kaunuhu Kaunuhu Kaunuhu kaunuhu Kaunuhu tujuh sifat : 1 2 3 4 5 6 7. IV Sifat Ma`nawiyyah Sifat Ma`nawiyah adalah sifat-sifat yang melazimi dari sifat Ma`ani. seperti Allah memiliki sifat kuasa. maka lazimlah Allah itu keadaannya Kuasa.kaunuhu Mutakalliman. Qaadiran Muridan `Aliman Hayyan Sami`an Bashiran .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful