Sifat Nafsiyyah, Salbiyyah,Ma`ani dan Ma`nawiyyah

Didalam mempelajari sifat dua puluh yang wajib bagi Allah, kita menghadapi beberapa istilah yang tertulisdi sebahagian kitab-kitab Tauhid, istilah-istilah ini adalah kategori sifat-sifat dua puluh yang telah jelaskan oleh para ulama, dari dua puluh sifat yang wajib memiliki empat kategori, ( 1 ) sifat Nafsiyyah, ( 2 ) sifat Salbiyyah ( 3 ) sifat Ma`ani ( 4 ) sifat Maknawiyyah. I - Sifat Nafsiyyah adalah : Sifat yang menetetapkan adanya Allah dan menunjukkan kepada ZatNya Allah tanpa ada sesuatu tambahan pada Zat. Maksud sifat yang tetap adalah : Adanya sifat tersebut pada Zat Allah yang menunjukkan Allah itu ada, bukan seperti sifat salbiyah, sebab sifat salbiyyah tidak tetap pada Zat, tetapi hanya menolak sifat-sifat yang tidak patut dan layak kepada ZatNya Allah s.w.t. Dan maksud tanpa ada sesuatu tambahan pada Zat adalah : Sifat Nafsiyyah ini bukanlah tambahan pada Zat, Sifat Nafsiyyah tidak seperti sifat Ma`ani yang mana sifat Ma`ani tambahan dari ZatNya. Adapun sifat Nafsiyyah adalah sifat WujudNya Allah s.w.t, dengan maksud bahwa wujudnya Allah itu adalah tetap pada ZatNya Allah dan bukan tambahan dari Zat Allah. Maka wajib Allah bersifat Wujud, mustahil bersifat Allah tidak ada Allah berfirman : َ َ ّ َ ْ ّْ ‫إن ربكم ٱل ٱلذي خلق ٱلسماوات وٱلرض في ستة أيام ثم ٱستو ٰى على ٱلعرش يغشي ٱلليل ٱلنهار‬ ِ ُْ ِ ْ َْ ََ َ َْ ّ ُ ٍ َّ ِ ِّ ِ َ ْ َ َ ِ َ َ َ َ ََ ِ ّ ّ ُ ُ ّ َ ّ ِ ُ َ ِ َ َ ْ ّ َ ّ َ َ َ َ ُ ْ َ َ ُ ْ َ ْ ُ َ َ َ ِ ِ ْ َ ِ ٍ َ ّ َ ُ َ ُ ّ َ َ َ َ ْ َ َ ْ ّ َ ً ِ َ ُ ُ ُْ َ ‫يطلبه حثيثا وٱلشمس وٱلقمر وٱلنجوم مسخرات بأمره أل له ٱلخلق وٱلمر تبارك ٱل رب ٱلعالمين‬ ُ Artinya : ”Sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam enam masa, lalu Dia beristawa di atas Arasy. Dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat, dan (diciptakan-Nya pula) matahari, bulan dan bintang-bintang (masing-masing) tunduk kepada perintah-Nya. Ingatlah, menciptakan dan memerintah hanyalah hak Allah. Maha Suci Allah, Tuhan semesta alam”.( Al-A’râf: 54).

dan Dia-lah Yang Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Allah berfirman َ ُ َ ْ ُ ِ ْ ََِ ُ ْ ُ ْ ُ َ ُ َ ْ َ ّ ِ ٌ ِ َ ٍ ْ َ ّ ُ ‫كل شيء هالك إل وجهه له الحكم وإليه ترجعون‬ Artinya : ”Tiap-tiap sesuatu pasti binasa. dengan makna lain Allah tidak seperti makhluknya. dengan kata lain adanya Allah s.t. dan hanya kepada-Nyalah kamu dikembalikan.t. mustahil bagi Allah bersifat Fana` atau binasa. Sifat 1 Salbiyyah ada lima sifat : Qidam Sifat Qidam menolak adanya permulaan bagi Allah s.w. Bagi-Nya lah segala penentuan. Allah berfirman : ٌ ‫هييييييييييو ٱلول وٱلخيييييييييير وٱلظيييييييييياهر وٱلبيييييييييياطن وهييييييييييو بكييييييييييل شيييييييييييء عليييييييييييم‬ َِ ٍ ْ َ ّ ُِ َ َُ ُ ِ َْ َ ُ ِ ّ َ ُ ِ َ ُ َّ َ ُ Artinya : “ Dialah Yang Awal dan Yang Akhir. 3 Mukhalafatu Lil Hawadith : Mukhalafatu Lil Hawadith ( Berbeda dengan yang baharu ) adalah sifat yang menolak adanya persamaan Zat. kecuali Allah.” (al-Qashash: 88). 4 Qiyamuhu Bi Nafsih : .w. Allah berfirman ُ ِ َ ْ ُ ِ ّ َ ُ َ ٌ ْ َ ِ ِْ ِ َ َ ْ َ ‫ليس كمثله شيء وهو السميع البصير‬ Artinya : ”Tidak ada sesuatupun yang serupa dengan Dia.t .Sifat Salbiyyah Sifat Salabiyyah adalah sifat yang menolak segala sifat-sifat yang tidak layak dan patut bagi Allah s.II .w. As-Syura : 11). mustahil bagi Allah bermula dengan tidak ada. Yang Lahir dan Yang Batin. sifat dan perbuatan baharu. sebab Allah Maha sempurna dan tidak memiliki kekurangan. Sifat dan Perbuatan Allah dengan Zat.” (QS.t tidak didahului oleh tidak ada.w. dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu” (Al Hadiid:3) 2 Baqa` Sifat Baqa` menolak adanya kesudahan dan kebinasaan Wujud Allah s.

Tidak ada satupun sifat di dunia ini yang sama seperti sifat Allah. Allah tidak memerlukan bantuan dan pertolongan dari yang lainnya.” (al-Anbiya’: 22). tidak ada seorang pun yang bersifat dengan sifat Allah. Sifat 1 ini terdiri dari tujuh sifat. Maka Maha Suci Allah yang mempunyai ’Arsy daripada apa yang mereka sifatkan. sifat ini menolak adanya Kam yang lima : a b c d e .w.Sifat Allah tidak terdiri dari dua sifat yang sama. . tidak memerlukan waktu dan masa sebab di kekuasaan-Nyalah waktu dan masa. Esa pada Zat. Dengan kata lain Allah tidak memiliki Zat Esa. .Tidak ada satupun Zat yang sama seperti Zat-Nya Allah. Qudrah .Qiyamuhu Bi Nafsih ( Berdiri Allah dengan sendiri-Nya ). Allah berfirman : َ ُِ َ ّ َ ِ ْ َ ْ ّ َ ِ َ َ ْ ُ َ ََ َ َ َ ُ ّ ِ ٌ َ ِ َ َ ِ ِ َ َ ْ َ ‫لو كان فيهما ءالهة إل ال لفسدتا فسبحان ال رب العرش عما يصفون‬ Artinya : “Sekiranya ada di langit dan di bumi tuhan-tuhan selain Allah. Esa padasifat dan Esa pada perbuatan. maknanya adalah Allah memiliki yang Maha Esa. tidak memerlukan pembantu sebab Dia Maha Kuasa. bahkan Allah berdiri sendiri.” (al-Ankabut : 6). Allah memiliki perbuatan yang Esa.t yang wajib baginya hukum. tentulah keduanya itu Telah rusak binasa. III Sifat Ma`ani Sifat Ma`ani adalah sifat yang keberadaannya berdiri pada Zat Allah s.Tidak ada satupun di dunia ini yang sama seperti perbuatan Allah.Zat Allah tidak tersusun dari beberapa unsur ataupun anggota badan. tidak ada seorang makhluk pun yang sama Zatnya dengan Allah. Allah memiliki Sifat yang Esa. . seperti adanya dua Qudrah. 5 Wahdaniyyah Wahdaniyyah ( Esa ). tidak ada di dunia ini yang sama perbuatannya dengan Allah. َ ِ َ َ ْ ِ َ ّ َِ َ َ ّ ِ ‫إن ال لغني عن العالمين‬ Artinya : ”Sesungguhnya Allah SWT benar-benar Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam. dengan makna lain. sifat ini menolak adanya Allah berdiri dengan yang lainnya. tidak memerlukan pencipta sebab Dia Maha Pencipta. . tidak memerlukan tempat sebab Dia yang menjadikanya.

Allah berfirman : ِ َ ُُ ِ ٍ ّ َ َ َ َ ُ َْ َ ّ ِ ٍ َ َ َ ِ ُ ُ َ َ َ ِ ْ َ ْ َ ّ َ ْ ِ َ ُ َْ َ َ َ ُ ّ ِ َ ُ َْ َ َ ِ ْ َ ْ ُ ِ َ َ ُ َ ِ َ ‫وعنده مفاتح الغيب ل يعلمهآ إل هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسْقط من ورقة إل يعلمها ول حبة في ظلمات‬ ٍ ِّ ٍ َِ ِ ّ ِ ٍ ِ َ َ َ ٍ ْ َ َ َ ِ ْ َ ‫الرض ول رطب ول يابس إل في كتاب مبين‬ Artinya : “Dan Allah memiliki kunci semua yang ghaib.w. dan Dia mengetahui apa yang di daratan dan di lautan. Ilmu. seperti Allah menentuka bahwa Zaid pintar dan Ziyad bodoh.” (an-Nahl: 40). Allah berfirman ُ ُ َ َ ْ ُ ُ ‫ِ ّ َ َ ُْ َ ِ َ ْ ٍ ِ َ َ َ ْ َ ُ َ ّ ُ َ ل‬ ‫إنما قولنا لشيء إذآ أردناه أن نقول َه كن فيكون‬ Artinya : ” Sesungguhnya perkataan Kami terhadap sesuatu apabila Kami menghendakinya. 3 Ilmu : Ilmu ( Maha Mengetahui ) adalah sifat Qadim yang berada pada Zat-Nya Allah s.w. Bashar dan Kalam.” (al-Fatir: 44). dan tidak sesuatu basah atau kering. mustahil. Allah berfirman ً ِ َ ً َِ َ َ ُ ّ ِ ِ ْ َ ِ َ َ ِ َ َ ّ ‫وما كان ال ليعجزه من شيء في السماوات ول في الرض إنه كان عليما قديرا‬ ِ ٍ ْ َ ِ ُ َ ِ ْ ُِ ّ َ َ َ َ ُ Artinya : ”Dan tiada sesuatu pun yang dapat melemahkan Allah baik di langit maupun di bumi. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Kuasa. melainkan tertulis dalam kitab yang nyata (Lauh Mahfudz)” [Al An’aam:59] 4 Hayat Hayat ( Maha Hidup ) adalah sifat yang Qadim berdiri pada Zat Allah s. dan yang boleh tanpa didahului oleh sesuatu yang menutupi pengetahunNya.t menentukan sesuatu yang mungkin dengan sebahagian yang boleh terhadapnya. dan tidak jatuh sebutir biji-pun dalam kegelapan bumi. .w. dan tiada sehelai daun pun yang gugur melainkan Dia mengetahuinya. Iradat.t Mengetahui seluruh sesuatu yang bersangkut paut dengan sekalian yang wajib. hidupnya Allah yang kekal dan abadi. 2 Iradah : Iradah ( Maha Berkehendak ) adalah sifat azali yang berada pada Zat-Nya Allah s.t yang Maha Hidup. Sama`. tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia. Kami hanya mengatakan kepadanya: “Kun (jadilah)”. dengan adanya sifat Hayat menetapkan dan mengkuatkan adanya sifat Qudrat.t yang Kuasa menjadikan dan menghancurkan setiap yang mungkin sesuai dengan Iradah-Nya.w.Qudrah ( Maha Kuasa ) adalah sifat yang azali yang berada pasti pada Zat-Nya Allah s. maka jadilah ia.

Aku Maha mendengar dan Maha melihat”. 5 Sama` Sama` ( Maha Mendengar ) adalah sifat yang qadim berdiri pada Zat-Nya Allah s. Kepunyaan-Nya apa yang di langit dan di bumi.t yang Maha Mendengar dari seluruh yang ada baik suara ataupun selainnya. tidak mengantuk dan tidak tidur. tanpa i`rab dan dan bina` dan Maha suci dari sifat-sifat kalam yang baharu. Dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia Yang Hidup kekal lagi terus menerus mengurus (makhluk-Nya). . Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka.w. maupun yang samar-samar. 7 Kalam Kalam ( Maha Berbicara ) adalah sifat yang qadim yang berdiri pada Zat-Nya Allah yang Maha berbicara tanpa menggunakan huruf dan suara. Allah berfirman : ُ ِ َ ْ ُ ِ ّ َ ُ َ ٌ ْ َ ِ ِْ ِ َ َ ْ َ ‫ليس كمثله شيء وهو السميع البصير‬ Artinya : “Tidak ada sesuatupun yang serupa dengan Dia. dan Dia-lah Yang Maha Mendengar lagi Maha Melihat. dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendaki-Nya.w.Allah berfirman : ّ ِ َُ ْ ِ ُ َْ َ ِ ّ َ َ ِ ْ َ ِ َ َ ‫ّ َ َ ت‬ ‫ال ل إليه إل هو الحي القيوم ل تأخذه سنة ول نوم له ما في السماوا ِ وما في الرض من ذا الذي يشفع عنده إل‬ ِ َ ُ ّ ٌ ْ َ َ َ ٌ َ ِ ُ ُ ُ ْ َ َ ُ ّ َ ْ ّ َ ْ َ ُ ّ ِ َ َِ َ ّ ُ َ َ َ ْ ‫ِ ِ ْ ِ ِ َ َْ ُ َ َ ْ َ َ ْ ِ ِ ْ َ َ َ ْ َ ُ ْ َ َ ُ ِ ُ َ ِ َ ْ ٍ ّ ْ ِ ْ ِ ِ ِ ّ ِ َ َ َ َ ِ َ ُ ْ ِ ّ ُ ّ َ َ ِ َ ل‬ ‫بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ول يحيطون بشيء من علمه إل بما شآء وسع كرسيه السماوات وا َرض ول‬ ُ ِ َ ْ ّ َِ ْ َ ُ َ َ ُ ُ ْ ِ ُ ُ ُ َ ‫يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم‬ Artinya : ”Allah. Allah berfirman ‫قال ل تخافآ إنني معكمآ أسمع وأرى‬ َ ََ ُ َ ْ َ َ ُ َ َ ِ ّ ِ َ َ َ َ َ َ Artinya : “Janganlah kamu berdua khawatir. dan Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar” (al-Baqarah: 255). 6 Bashor : Bashor ( Maha Melihat ) adalah sifat yang qadim yang berdiri pada zat Allah s. (Thaha: 46). Tiada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izin-Nya. yang tersembunyi.t Maha Melihat segala sesuatu yang ada. baik yang jelas. Kursi Allah meliputi langit dan bumi. sesungguhnya Aku beserta kamu berdua.” (as-Syura: 11).

(An-Nisâ: 164). Qaadiran Muridan `Aliman Hayyan Sami`an Bashiran .Allah berfirman : ً ِْ َ َ ُ ّ َ َّ َ ‫وكلم ال موسى تكليما‬ ُ Artinya : ”…Dan Allah telah berbicara kepada Musa dengan langsung”.kaunuhu Mutakalliman. IV Sifat Ma`nawiyyah Sifat Ma`nawiyah adalah sifat-sifat yang melazimi dari sifat Ma`ani. Sifat Ma`nawiyah terdiri dari Kaunuhu Kaunuhu Kaunuhu Kaunuhu kaunuhu Kaunuhu tujuh sifat : 1 2 3 4 5 6 7. maka lazimlah Allah itu keadaannya Kuasa. seperti Allah memiliki sifat kuasa. dengan kata lain sifat Ma`nawiyah adalah sifat yang wujud disebabkan adanya sifat Ma`ani.