Sifat Nafsiyyah, Salbiyyah,Ma`ani dan Ma`nawiyyah

Didalam mempelajari sifat dua puluh yang wajib bagi Allah, kita menghadapi beberapa istilah yang tertulisdi sebahagian kitab-kitab Tauhid, istilah-istilah ini adalah kategori sifat-sifat dua puluh yang telah jelaskan oleh para ulama, dari dua puluh sifat yang wajib memiliki empat kategori, ( 1 ) sifat Nafsiyyah, ( 2 ) sifat Salbiyyah ( 3 ) sifat Ma`ani ( 4 ) sifat Maknawiyyah. I - Sifat Nafsiyyah adalah : Sifat yang menetetapkan adanya Allah dan menunjukkan kepada ZatNya Allah tanpa ada sesuatu tambahan pada Zat. Maksud sifat yang tetap adalah : Adanya sifat tersebut pada Zat Allah yang menunjukkan Allah itu ada, bukan seperti sifat salbiyah, sebab sifat salbiyyah tidak tetap pada Zat, tetapi hanya menolak sifat-sifat yang tidak patut dan layak kepada ZatNya Allah s.w.t. Dan maksud tanpa ada sesuatu tambahan pada Zat adalah : Sifat Nafsiyyah ini bukanlah tambahan pada Zat, Sifat Nafsiyyah tidak seperti sifat Ma`ani yang mana sifat Ma`ani tambahan dari ZatNya. Adapun sifat Nafsiyyah adalah sifat WujudNya Allah s.w.t, dengan maksud bahwa wujudnya Allah itu adalah tetap pada ZatNya Allah dan bukan tambahan dari Zat Allah. Maka wajib Allah bersifat Wujud, mustahil bersifat Allah tidak ada Allah berfirman : َ َ ّ َ ْ ّْ ‫إن ربكم ٱل ٱلذي خلق ٱلسماوات وٱلرض في ستة أيام ثم ٱستو ٰى على ٱلعرش يغشي ٱلليل ٱلنهار‬ ِ ُْ ِ ْ َْ ََ َ َْ ّ ُ ٍ َّ ِ ِّ ِ َ ْ َ َ ِ َ َ َ َ ََ ِ ّ ّ ُ ُ ّ َ ّ ِ ُ َ ِ َ َ ْ ّ َ ّ َ َ َ َ ُ ْ َ َ ُ ْ َ ْ ُ َ َ َ ِ ِ ْ َ ِ ٍ َ ّ َ ُ َ ُ ّ َ َ َ َ ْ َ َ ْ ّ َ ً ِ َ ُ ُ ُْ َ ‫يطلبه حثيثا وٱلشمس وٱلقمر وٱلنجوم مسخرات بأمره أل له ٱلخلق وٱلمر تبارك ٱل رب ٱلعالمين‬ ُ Artinya : ”Sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam enam masa, lalu Dia beristawa di atas Arasy. Dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat, dan (diciptakan-Nya pula) matahari, bulan dan bintang-bintang (masing-masing) tunduk kepada perintah-Nya. Ingatlah, menciptakan dan memerintah hanyalah hak Allah. Maha Suci Allah, Tuhan semesta alam”.( Al-A’râf: 54).

mustahil bagi Allah bersifat Fana` atau binasa. dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu” (Al Hadiid:3) 2 Baqa` Sifat Baqa` menolak adanya kesudahan dan kebinasaan Wujud Allah s. As-Syura : 11).t . sebab Allah Maha sempurna dan tidak memiliki kekurangan. 3 Mukhalafatu Lil Hawadith : Mukhalafatu Lil Hawadith ( Berbeda dengan yang baharu ) adalah sifat yang menolak adanya persamaan Zat. dengan makna lain Allah tidak seperti makhluknya. dan hanya kepada-Nyalah kamu dikembalikan.” (QS. Allah berfirman ُ ِ َ ْ ُ ِ ّ َ ُ َ ٌ ْ َ ِ ِْ ِ َ َ ْ َ ‫ليس كمثله شيء وهو السميع البصير‬ Artinya : ”Tidak ada sesuatupun yang serupa dengan Dia. kecuali Allah.Sifat Salbiyyah Sifat Salabiyyah adalah sifat yang menolak segala sifat-sifat yang tidak layak dan patut bagi Allah s.w.w. Yang Lahir dan Yang Batin.t. 4 Qiyamuhu Bi Nafsih : . dengan kata lain adanya Allah s. sifat dan perbuatan baharu. dan Dia-lah Yang Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Bagi-Nya lah segala penentuan. Sifat 1 Salbiyyah ada lima sifat : Qidam Sifat Qidam menolak adanya permulaan bagi Allah s.II .” (al-Qashash: 88). Sifat dan Perbuatan Allah dengan Zat.t. Allah berfirman َ ُ َ ْ ُ ِ ْ ََِ ُ ْ ُ ْ ُ َ ُ َ ْ َ ّ ِ ٌ ِ َ ٍ ْ َ ّ ُ ‫كل شيء هالك إل وجهه له الحكم وإليه ترجعون‬ Artinya : ”Tiap-tiap sesuatu pasti binasa. Allah berfirman : ٌ ‫هييييييييييو ٱلول وٱلخيييييييييير وٱلظيييييييييياهر وٱلبيييييييييياطن وهييييييييييو بكييييييييييل شيييييييييييء عليييييييييييم‬ َِ ٍ ْ َ ّ ُِ َ َُ ُ ِ َْ َ ُ ِ ّ َ ُ ِ َ ُ َّ َ ُ Artinya : “ Dialah Yang Awal dan Yang Akhir.w.w. mustahil bagi Allah bermula dengan tidak ada.t tidak didahului oleh tidak ada.

maknanya adalah Allah memiliki yang Maha Esa. Qudrah .” (al-Anbiya’: 22). tidak ada seorang pun yang bersifat dengan sifat Allah.Tidak ada satupun sifat di dunia ini yang sama seperti sifat Allah. dengan makna lain. . bahkan Allah berdiri sendiri.Sifat Allah tidak terdiri dari dua sifat yang sama. tidak memerlukan pencipta sebab Dia Maha Pencipta. Dengan kata lain Allah tidak memiliki Zat Esa. Maka Maha Suci Allah yang mempunyai ’Arsy daripada apa yang mereka sifatkan.” (al-Ankabut : 6). tidak ada seorang makhluk pun yang sama Zatnya dengan Allah. َ ِ َ َ ْ ِ َ ّ َِ َ َ ّ ِ ‫إن ال لغني عن العالمين‬ Artinya : ”Sesungguhnya Allah SWT benar-benar Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam. . tidak memerlukan pembantu sebab Dia Maha Kuasa. sifat ini menolak adanya Allah berdiri dengan yang lainnya. Allah berfirman : َ ُِ َ ّ َ ِ ْ َ ْ ّ َ ِ َ َ ْ ُ َ ََ َ َ َ ُ ّ ِ ٌ َ ِ َ َ ِ ِ َ َ ْ َ ‫لو كان فيهما ءالهة إل ال لفسدتا فسبحان ال رب العرش عما يصفون‬ Artinya : “Sekiranya ada di langit dan di bumi tuhan-tuhan selain Allah. Sifat 1 ini terdiri dari tujuh sifat. III Sifat Ma`ani Sifat Ma`ani adalah sifat yang keberadaannya berdiri pada Zat Allah s. Esa padasifat dan Esa pada perbuatan. . .w. seperti adanya dua Qudrah. Allah tidak memerlukan bantuan dan pertolongan dari yang lainnya.Tidak ada satupun di dunia ini yang sama seperti perbuatan Allah.Qiyamuhu Bi Nafsih ( Berdiri Allah dengan sendiri-Nya ). tidak memerlukan tempat sebab Dia yang menjadikanya.t yang wajib baginya hukum. tidak memerlukan waktu dan masa sebab di kekuasaan-Nyalah waktu dan masa. sifat ini menolak adanya Kam yang lima : a b c d e . tentulah keduanya itu Telah rusak binasa. Allah memiliki Sifat yang Esa. 5 Wahdaniyyah Wahdaniyyah ( Esa ).Zat Allah tidak tersusun dari beberapa unsur ataupun anggota badan.Tidak ada satupun Zat yang sama seperti Zat-Nya Allah. Allah memiliki perbuatan yang Esa. tidak ada di dunia ini yang sama perbuatannya dengan Allah. Esa pada Zat.

maka jadilah ia.t yang Maha Hidup. . 3 Ilmu : Ilmu ( Maha Mengetahui ) adalah sifat Qadim yang berada pada Zat-Nya Allah s.” (an-Nahl: 40).w. Ilmu.Qudrah ( Maha Kuasa ) adalah sifat yang azali yang berada pasti pada Zat-Nya Allah s. tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia.w.t Mengetahui seluruh sesuatu yang bersangkut paut dengan sekalian yang wajib. Sama`.t yang Kuasa menjadikan dan menghancurkan setiap yang mungkin sesuai dengan Iradah-Nya. seperti Allah menentuka bahwa Zaid pintar dan Ziyad bodoh.w. dengan adanya sifat Hayat menetapkan dan mengkuatkan adanya sifat Qudrat. dan tidak jatuh sebutir biji-pun dalam kegelapan bumi.w. dan tiada sehelai daun pun yang gugur melainkan Dia mengetahuinya. dan yang boleh tanpa didahului oleh sesuatu yang menutupi pengetahunNya.t menentukan sesuatu yang mungkin dengan sebahagian yang boleh terhadapnya.” (al-Fatir: 44). Iradat. Kami hanya mengatakan kepadanya: “Kun (jadilah)”. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Kuasa. 2 Iradah : Iradah ( Maha Berkehendak ) adalah sifat azali yang berada pada Zat-Nya Allah s. Allah berfirman ً ِ َ ً َِ َ َ ُ ّ ِ ِ ْ َ ِ َ َ ِ َ َ ّ ‫وما كان ال ليعجزه من شيء في السماوات ول في الرض إنه كان عليما قديرا‬ ِ ٍ ْ َ ِ ُ َ ِ ْ ُِ ّ َ َ َ َ ُ Artinya : ”Dan tiada sesuatu pun yang dapat melemahkan Allah baik di langit maupun di bumi. Allah berfirman ُ ُ َ َ ْ ُ ُ ‫ِ ّ َ َ ُْ َ ِ َ ْ ٍ ِ َ َ َ ْ َ ُ َ ّ ُ َ ل‬ ‫إنما قولنا لشيء إذآ أردناه أن نقول َه كن فيكون‬ Artinya : ” Sesungguhnya perkataan Kami terhadap sesuatu apabila Kami menghendakinya. melainkan tertulis dalam kitab yang nyata (Lauh Mahfudz)” [Al An’aam:59] 4 Hayat Hayat ( Maha Hidup ) adalah sifat yang Qadim berdiri pada Zat Allah s. Bashar dan Kalam. Allah berfirman : ِ َ ُُ ِ ٍ ّ َ َ َ َ ُ َْ َ ّ ِ ٍ َ َ َ ِ ُ ُ َ َ َ ِ ْ َ ْ َ ّ َ ْ ِ َ ُ َْ َ َ َ ُ ّ ِ َ ُ َْ َ َ ِ ْ َ ْ ُ ِ َ َ ُ َ ِ َ ‫وعنده مفاتح الغيب ل يعلمهآ إل هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسْقط من ورقة إل يعلمها ول حبة في ظلمات‬ ٍ ِّ ٍ َِ ِ ّ ِ ٍ ِ َ َ َ ٍ ْ َ َ َ ِ ْ َ ‫الرض ول رطب ول يابس إل في كتاب مبين‬ Artinya : “Dan Allah memiliki kunci semua yang ghaib. mustahil. hidupnya Allah yang kekal dan abadi. dan tidak sesuatu basah atau kering. dan Dia mengetahui apa yang di daratan dan di lautan.

Aku Maha mendengar dan Maha melihat”. Dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi. (Thaha: 46). dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendaki-Nya.Allah berfirman : ّ ِ َُ ْ ِ ُ َْ َ ِ ّ َ َ ِ ْ َ ِ َ َ ‫ّ َ َ ت‬ ‫ال ل إليه إل هو الحي القيوم ل تأخذه سنة ول نوم له ما في السماوا ِ وما في الرض من ذا الذي يشفع عنده إل‬ ِ َ ُ ّ ٌ ْ َ َ َ ٌ َ ِ ُ ُ ُ ْ َ َ ُ ّ َ ْ ّ َ ْ َ ُ ّ ِ َ َِ َ ّ ُ َ َ َ ْ ‫ِ ِ ْ ِ ِ َ َْ ُ َ َ ْ َ َ ْ ِ ِ ْ َ َ َ ْ َ ُ ْ َ َ ُ ِ ُ َ ِ َ ْ ٍ ّ ْ ِ ْ ِ ِ ِ ّ ِ َ َ َ َ ِ َ ُ ْ ِ ّ ُ ّ َ َ ِ َ ل‬ ‫بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ول يحيطون بشيء من علمه إل بما شآء وسع كرسيه السماوات وا َرض ول‬ ُ ِ َ ْ ّ َِ ْ َ ُ َ َ ُ ُ ْ ِ ُ ُ ُ َ ‫يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم‬ Artinya : ”Allah. dan Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar” (al-Baqarah: 255). tanpa i`rab dan dan bina` dan Maha suci dari sifat-sifat kalam yang baharu. maupun yang samar-samar.w. dan Dia-lah Yang Maha Mendengar lagi Maha Melihat.t yang Maha Mendengar dari seluruh yang ada baik suara ataupun selainnya. Allah berfirman : ُ ِ َ ْ ُ ِ ّ َ ُ َ ٌ ْ َ ِ ِْ ِ َ َ ْ َ ‫ليس كمثله شيء وهو السميع البصير‬ Artinya : “Tidak ada sesuatupun yang serupa dengan Dia.w. yang tersembunyi. .t Maha Melihat segala sesuatu yang ada. 6 Bashor : Bashor ( Maha Melihat ) adalah sifat yang qadim yang berdiri pada zat Allah s. 5 Sama` Sama` ( Maha Mendengar ) adalah sifat yang qadim berdiri pada Zat-Nya Allah s. tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia Yang Hidup kekal lagi terus menerus mengurus (makhluk-Nya). Tiada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izin-Nya.” (as-Syura: 11). baik yang jelas. Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka. Kepunyaan-Nya apa yang di langit dan di bumi. sesungguhnya Aku beserta kamu berdua. Allah berfirman ‫قال ل تخافآ إنني معكمآ أسمع وأرى‬ َ ََ ُ َ ْ َ َ ُ َ َ ِ ّ ِ َ َ َ َ َ َ Artinya : “Janganlah kamu berdua khawatir. 7 Kalam Kalam ( Maha Berbicara ) adalah sifat yang qadim yang berdiri pada Zat-Nya Allah yang Maha berbicara tanpa menggunakan huruf dan suara. tidak mengantuk dan tidak tidur.

Qaadiran Muridan `Aliman Hayyan Sami`an Bashiran .Allah berfirman : ً ِْ َ َ ُ ّ َ َّ َ ‫وكلم ال موسى تكليما‬ ُ Artinya : ”…Dan Allah telah berbicara kepada Musa dengan langsung”. dengan kata lain sifat Ma`nawiyah adalah sifat yang wujud disebabkan adanya sifat Ma`ani. Sifat Ma`nawiyah terdiri dari Kaunuhu Kaunuhu Kaunuhu Kaunuhu kaunuhu Kaunuhu tujuh sifat : 1 2 3 4 5 6 7. (An-Nisâ: 164). IV Sifat Ma`nawiyyah Sifat Ma`nawiyah adalah sifat-sifat yang melazimi dari sifat Ma`ani. seperti Allah memiliki sifat kuasa. maka lazimlah Allah itu keadaannya Kuasa.kaunuhu Mutakalliman.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful