BAHASA MELAYU KOMUNIKASI

YUSDY BIN ROSLE MERLVIN SIMON TIKAU

FIKIRKAN DAHULU...
APA ITU BAHASA KEBANGSAAN? APA BEZANYA BAHASA RASMI DENGAN BAHASA KEBANGSAAN? SEJAUHMANA BAHASA MELAYU MEMAINKAN PERANANNYA SEBAGAI BAHASA PERPADUAN? LAYAKKAH BAHASA MELAYU SEBAGAI BAHASA ILMU UNTUK ILMU SAINS & MATEMATIK?

FUNGSI BAHASA MELAYU

q q q q q

BAHASA KEBANGSAAN BAHASA RASMI BAHASA PERPADUAN BAHASA PENGANTAR BAHASA KOMUNIKASI

BAHASA KEBANGSAAN
BAHASA JIWA BANGSA Semenjak merdeka, negara Malaysia memerlukan satu bahasa kebangsaan untuk menjadi dasar bagi saatu identifikasi kebangsaan. Menurut Tunku Abdul Rahman:
“... adalah wajar bahawa sebagai satu negara membangun kita memerlukan satu bahasa kepunyaan sendiri. Jika bahasa kebangsaan tidak diadakan, negara kita akan ketiadaan nyawa ...”

(Wong & Ee, 1971, hal.78)

Sejarah
Setiap negara memiliki bahasa kebangsaan yang melambangkan identiti negara Lambang penyatuan rakyat Desakan semangat kebangsaan Maka ekoran itu, Bahasa Melayu telah dipilih sebagai BAHASA KEBANGSAAN

Mengapa bahasa Melayu

1. Peratus bilangan penduduk ketika itu.
1. 2. 3. Melayu 43 % Cina 36 % India 8 %

2. Kedudukan sebagai lingua franca 3. Bahasa Melayu agak seragam

Perenggan 152, PERLEMBAGAAN MALAYSIA
“...152(1) Bahasa Kebangsaan ialah Bahasa Melayu dan hendaklah ditulis dalam apa-apa tulisan sebagaimana yang diperuntukan dengan undang-undang oleh Parlimen: Dengan syarat bahawa: (a) tiada sesiapa pun boleh dilarang atau ditahan daripada menggunakan (bagi apa-apa maksud, lain daripada maksud rasmi), atau daripada mengajar atau mengajar, apa-apa bahasaa lain...”

Dengan itu, Bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan, berfungsi mencipta satu lambang untuk menimbulkan satu identiti kebangsaan yang boleh mengatasi segala perbezaan dari segi bangsa daan kebudayaaan.

BAHASA RASMI

...bahasa yang digunakan dalam situasi rasmi, iaitu dalam urusan pemerintahan dan pentadbiran, sistem pendidikan negara, urusan perdagangan dan perusahaan, upacara rasmi, kehakiman dan sebagainya...

Maka...
Bahasa kebangsaan juga boleh menjadi BAHASA RASMI sesebuah negara. NAMUN, bahasa rasmi tidak perlu merupakan bahasa kebangsaan kerana bahasa rasmi adalah bahasa yang semata-mata dianggap sebagai alat untuk tujuan tertentu yang tidak perlu dikaitkan dengan bahasa kebangsaaan

samb
Selepas kemerdekaan, bahasa Melayu telah menggantikan bahasa Inggeris sebagai bahasa rasmi tunggal di Msia. Sebagai bahasa rasmi, bahasa Melayu telah digunakan sepenuhnya sebagai bahasa urusan pentadbiran kerajaan dan sebagai bahasa perbahasan di Parlimen dan Dewan Perundangan Negeri Dalam bidang pentadbiran undang-undang, kehakiman dan mahkamah; kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa bertambah baik setelah Seksyen 8 Akta Bahasa Kebangsaan dipinda (Jun 1991)

Bahasa Perpaduan
Masyarakat majmuk mewujudkan banyak penggunaan bahasa penuturan sama ada bahasa pendatang mahupun bahasa serumpun. Setiap bahasa itu hanya menjadi alat komunikasi yang terbatas di dalam lingkungan kaumnya sendiri. Di Sabah dan Sarawak: bahasa-bahasa bumiputera tidak mempunyai bahasa tulisan yang cukup lama untuk dijadikan bahasa pengantar.

samb
Selain itu, bahasa Inggeris tidak dapat menyatupadukan rakyat Msia kerana hanya segelintir sahaja yang mampu bertutur dalam bahasa tersebut. Bahasa Inggeris TIDAK PERNAH menjadi bahasa bersama untuk rakyat Msia Maka, hanya satu bahasa sahaja yang dapat berfungsi sebagai bahasa pengantar oleh semua penduduknya=bahasa kekitaan

BAHASA PENGANTAR (sistem pendidikan)

Semasa pemerintahan British bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar hanya wujud di:
  

sekolah-sekolah Melayu hingga ke darjah VI Maktab Perguruan Sultan Idris, Tanjong Malim Maktab Perguruan Perempuan Melayu, Melaka

Senario ini berubah selepas Penyata Razak (1956)

Penyata Razak (1956) Perenggan 12

“... tujuan dasar pelajaran di alam negeri ini ialah bermaksud hendak menyatukan budak-budak daripada semua bangsa di dalam negeri ini dengan memakai satu peraturan pelajaran yang meliputi semua bangsa dengan menggunakan Bahasa Kebangsaan sebagai bahasa pengantar yang besar, walaupun perkara ini tiada dapat dilaksanakan dengan serta-merta melainkan diperbuat dengan beransur ...”

samb
Tahun 1958: bahasa pengantar di sekolah menengah Melayu (Sekolah Menengah Kebangsaan) Bahasa Melayu menggantikan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar di Sekolah Rendah Jenis Kebangsaan Inggeris di Semenanjung dan Sabah mulai tahun 1968
Latihan Jasmani, Ilmu Kesihatan, Seni Lukis dan Pertukangan Tangan, Pelajaran Tempatan, dan Muzik di darjah I hingga III  Pelajaran Tatarakyat, Sejarah, dan Geografi di darjah IV pada tahun 1969

samb
Tahun 1970, menjadi bahasa pengantar untuk semua mata pelajaran dalam Darjah1 kecuali subjek Inggeris dan bahasa ibunda lain kecuali bahasa Melayu. Tahun 1975, semua Sekolah Rendah Jenis Kebangsaan Inggeris menggunakan sepenuhnya bahasa Melayu. Di Sarawak, dasar ini bermula pada tahun 1977

Sekolah Menengah Tahun 1973

Semua subjek aliran sastera di Tingkatan 1

Tahun 1976
Semua Tingkatan 1  Semua subjek sastera Tingkatan IV

Tahun 1980

Semua sekolah menengah menggunakan sepenuhnya bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar dari Tingkatan I hingga IV

Peringkat IPT Berlaku beransur-ansur sejak tahun 60-an beralih dari bahasa Inggeris ke bahasa Melayu Tahun 1970:
Maktab-maktab perguruan kursus SR dan SM  UKM ditubuhkan dengan bahasa pengantar bahasa Melayu.

Tahun 1973:

Hampir semua subjek di maktab dikendalikan dalam bahasa Inggeris

Bermula tahun 1984, semua universiti awam menggunakan bahasa Melayu

BAHASA KOMUNIKASI

?

RUJUKAN

Bahasa Melayu Komunikasi 1: Penguasaan dan Penggunaan Bahasa Melayu & Bahasa Melayu Merentasi Kurikulum.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.