NAMA NIM KELAS

: : :

SURIYATI F1 F1 11 094 FARMASI A

Tugas Kimia Organik Pembentukan Ikatan Peptida Glisin, Alanin Dan Isomerasin 1 a. Memproteksi gugus amino pada Glisin
O O OH O

H

CN NH2

C

+

(CH3)3 CO

C

O

C

C(CH3)3

O

O O O C OH O C C(CH3)3

O

O O H C O OH C C (CH3)3

(CH3)3 CO

C NH H CH

+

(CH3)3 CO
H H

C N CN

O

HO

C

C(CH3)3

+

(CH3)3 CO

C

NH

CH H

C O

OH

b. Memproteksi gugus karbonil pada Alanin
O O OH

CH3

CH2

C

+

OH

CH2

CH3

CH3

CH

C

OH CH2 CH3

NH2 HO

O

O O CH2 CH3

H2O

+

CH3

CH NH2

C

CH3

CH NH

C H O

OH

CH2
CH3

Menghilangnya gugus amino yang diproteksi dengan CF3CO2H O N NH CH O C NH H3 C CH OH O C O CH2 CH3 (CH3)3 CO C CF3COOH O H O C NH O C O CH2 CH3 (CH3)3 CO CH + NH2 CH + CF3COO.c. Kondensasi gugus amino dan karboksil O H NH CH O C OH O (CH3 )3 CO C + CH3 CH NH2 C O CH2 CH3 O H NH CH O C NH OH O C O CH2 CH3 DCCI (CH3)3 CO C H3 C CH O H NH CH O C NH O C O CH2 CH3 (CH3)3 CO C H3C CH d.H+ H3C CH O H CF 3COOH O C NH O C O CH2 CH3 (CH3)3 CO C + NH2 CH H3C CH .

Memproteksi gugus amino pada isoleusin O O OH CH3 CH2 CH CH3 CH NH2 C + (CH3)3 CO C O C (CH3) 3 O O O O C OH C C(CH3)3 (CH3)3 CO C NH H3C H2C HC H3C CH O O O C O CH2 C OH C(CH3) 3 (CH3)3 CO C NH H3C H2C HC H3C CH O O C(CH3)3 OH C + (CH3)3 CO C NH O C OH H3C H2 C HC H3C CH .2 a.

Kondensasi gugus amino dan gugus karbonil O H H3C CO C O C NH H H3C H2C N CH O H3C C OH CH C C CH2 CH3 O + CH2 H2N CH O (CH3) CO C NH O C N CH2 C NH H3C CH O O C O CH2 CH3 H H3 C H2C H2C CH H O (CH3) CO C NH O C NH CH2 C NH H3C CH O O C O CH2 CH3 H3 C H2C H2C CH .b.

c. Menghilangnya gugus amino yang diproteksi dengan CF3CO2H O (CH3)3 CO C NH O C N CH C NH H3C CH H H O O C O CH2 CH3 H2C H3C H2C CH CF3 COO-H+ NH2 H3C CH2 CH CH3 CH C NH CH2 C NH H3C CH O O C O CH2 CH3 O .

Menghilangnya gugus karboksil dengan NaOH NH2 H3C CH2 CH CH3 CH C NH CH2 C NH H3C CH O O C O CH2 CH3 O NaO-+H+ NH2 H3C CH2 CH CH3 CH C HN CH2 O C NH H3C CH H O .d.