MODEL

PT TIGA SERANGKAI PUSTAKA MANDIRI
SOLO
Darsono dan T. Ibrahim
Silabus dan Rencana Pelaksanaan
Pembelajaran (RPP)
untuk Kelas VIII Madrasah Tsanawiyah
Tonggak
Sejarah Kebudayaan
Islam 2
Berdasarkan Standar Isi Madrasah Tsanawiyah Tahun 2008
Penulis : Darsono dan T. Ibrahim
Editor : Miftahul Huda
Penata letak isi : Nining Lusiati
Tahun terbit : 2009
Diset dengan Power Mac G4, font: Times 10 pt
Preliminary : iv
Halaman isi : 22 hlm.
Ukuran buku : 14,8 x 21 cm
Ketentuan Pidana Sanksi Pelanggaran
Pasal 72
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987
tentang Hak Cipta
1. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan atau
memperbanyak suatu ciptaan atau memberi izin untuk itu, dipidana
dengan pidana penjara paling sedikit 1 (satu) bulan dan/atau
denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana
penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak
Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Barang si apa dengan sengaj a menyerahkan, menyi arkan,
memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum sesuatu
ciptaan barang atau hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana
penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak
Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
© Hak cipta dilindungi
oleh undang-undang.
All rights reserved.
Penerbit
PT Tiga Serangkai Pustaka
Mandiri
Jalan Dr. Supomo 23 Solo
Anggota IKAPI No. 19
Tel. 0271-714344,
Faks. 0271-713607
http://www.tigaserangkai.com
e-mail: tspm@tigaserangkai.
co.id
Dicetak oleh percetakan
PT Tiga Serangkai Pustaka
Mandiri
MODEL
Silabus dan Rencana Pelaksanaan
Pembelajaran (RPP)
untuk Kelas VIII Madrasah Tsanawiyah
Tonggak
Sejarah Kebudayaan Islam 2
iii
Kata Pengantar
Rasa syukur senantiasa kami panjatkan ke hadirat Allah swt. yang telah melim-
pahkan karunia dan nikmat-Nya sehingga kami mampu menyelesaikan buku Model
Silabus dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) ini. Buku ini kami susun
sebagai pedoman bagi guru dalam melaksanakan pembelajaran di sekolah.
Model Silabus dan RPP ini mengacu pada buku pelajaran Tonggak Sejarah
Kebudayaan Islam 2 untuk Kelas VIII Madrasah Tsanawiyah tulisan Darsono dan
T. Ibrahim yang diterbitkan oleh PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri. Penyusunan
Model Silabus dan RPP ini berpedoman pada Standar Kompetensi Lulusan (SKL)
dan Standar Isi (SI) Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab di madrasah seba-
gaimana tertuang dalam Permenag No. 2 Tahun 2008. Selain itu, Model Silabus
dan RPP ini juga merujuk pada pedoman penyusunan KTSP yang dikeluarkan oleh
Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP).
Model Silabus dan RPP ini hanya merupakan alternatif bagi guru dalam
melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas. Dengan demikian, guru dapat
mengembangkannya sesuai kreativitas guru sekaligus disesuaikan dengan kondisi
sekolah, potensi daerah, serta kebutuhan siswa. Harapan kami, Model Silabus dan
RPP ini dapat membantu kelancaran proses pembelajaran di sekolah.
Solo, Mei 2009
Penulis
iv
Daftar Isi
Kata Pengantar ________________________________________________ iii
Daftar Isi _____________________________________________________ iv
Silabus ______________________________________________________ 1
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) __________________________ 6
Daftar Pustaka _________________________________________________ 21
1 RPP Sejarah Islam MTs 2 R1
S
I
L
A
B
U
S
N
a
m
a

S
e
k
o
l
a
h


:

.
.
.
.
K
e
l
a
s
/
S
e
m
e
s
t
e
r


:

V
I
I
I
/
1
M
a
t
a

P
e
l
a
j
a
r
a
n

:

S
e
j
a
r
a
h

K
e
b
u
d
a
y
a
a
n

I
s
l
a
m
S
t
a
n
d
a
r

K
o
m
p
e
t
e
n
s
i


:

M
e
m
a
h
a
m
i

p
e
r
k
e
m
b
a
n
g
a
n

I
s
l
a
m

p
a
d
a

m
a
s
a

D
i
n
a
s
t
i

A
b
b
a
s
i
y
a
h
K
o
m
p
e
t
e
n
s
i

D
a
s
a
r
M
a
t
e
r
i

P
o
k
o
k
/

P
e
m
b
e
l
a
j
a
r
a
n
I
n
d
i
k
a
t
o
r
K
e
g
i
a
t
a
n

P
e
m
b
e
l
a
j
a
r
a
n
P
e
n
i
l
a
i
a
n
A
l
o
k
a
s
i

W
a
k
t
u
S
u
m
b
e
r
/
B
a
h
a
n
/
A
l
a
t
(
1
)
(
2
)
(
3
)
(
4
)
(
5
)
(
6
)
(
7
)


M
e
n
c
e
r
i
t
a
k
a
n

s
e
j
a
r
a
h

b
e
r
d
i
r
i
n
y
a

D
a
u
l
a
h

A
b
b
a
s
i
y
a
h


M
e
n
e
l
a
d
a
n
i

k
e
t
e
g
u
h
a
n

d
a
n

k
e
g
i
g
i
h
a
n

D
i
n
a
s
t
i

A
b
b
a
s
i
y
a
h


M
a
s
a

a
k
h
i
r

D
i
n
a
s
t
i

U
m
a
y
y
a
h

d
a
n

b
e
r
d
i
r
i
n
y
a

D
i
n
a
s
t
i

A
b
b
a
s
i
y
a
h


M
a
m
p
u

m
e
n
j
e
l
a
s
k
a
n

s
e
b
a
b
-
s
e
b
a
b

k
e
r
u
n
t
u
h
a
n

D
i
n
a
s
t
i

U
m
a
y
y
a
h


M
a
m
p
u

m
e
n
j
e
l
a
s
k
a
n

p
r
o
s
e
s

b
e
r
d
i
r
i
n
y
a

D
i
n
a
s
t
i

A
b
b
a
s
i
y
a
h


M
a
m
p
u

m
e
n
j
e
l
a
s
k
a
n

k
e
t
e
g
u
h
a
n

d
a
n

k
e
g
i
g
i
h
a
n

D
i
n
a
s
t
i

A
b
b
a
s
i
y
a
h

d
a
n

m
e
n
e
l
a
d
a
n
i
n
y
a

d
a
l
a
m

k
e
h
i
d
u
p
a
n

s
e
h
a
r
i
-
h
a
r
i


S
i
s
w
a

m
e
n
d
e
n
g
a
r
k
a
n

p
e
n
j
e
l
a
s
a
n

t
e
n
t
a
n
g

s
e
b
a
b
-
s
e
b
a
b

k
e
r
u
n
t
u
h
a
n

D
i
n
a
s
t
i

U
m
a
y
y
a
h

d
a
n

b
e
r
d
i
r
i
n
y
a

D
i
n
a
s
t
i

A
b
b
a
s
i
y
a
h

d
a
r
i

g
u
r
u
.


S
i
s
w
a

m
e
l
a
k
u
k
a
n

t
a
n
y
a

j
a
w
a
b

t
e
n
t
a
n
g

k
e
r
u
n
t
u
h
a
n

D
i
n
a
s
t
i

U
m
a
y
y
a
h

d
a
n

b
e
r
d
i
r
i
n
y
a

D
i
n
a
s
t
i

A
b
b
a
s
i
y
a
h

d
e
n
g
a
n

g
u
r
u
.


S
i
s
w
a

m
e
n
j
e
l
a
s
k
a
n

t
e
n
t
a
n
g

k
e
r
u
n
t
u
h
a
n

D
i
n
a
s
t
i

U
m
a
y
y
a
h

d
a
n

b
e
r
d
i
r
i
n
y
a

D
i
n
a
s
t
i

A
b
b
a
s
i
y
a
h

s
e
c
a
r
a

m
a
n
d
i
r
i

(
d
i

d
e
p
a
n

k
e
l
a
s

d
i
s
a
k
s
i
k
a
n

t
e
m
a
n
-
t
e
m
a
n

d
a
n

g
u
r
u
)
.
T
u
g
a
s

i
n
d
i
v
i
d
u
a
l

d
a
n

t
u
g
a
s

k
e
l
o
m
p
o
k

d
e
n
g
a
n

u
n
j
u
k

k
e
r
j
a
,

t
e
s

l
i
s
a
n
,

d
a
n

t
e
s

t
e
r
t
u
l
i
s
1
2

j
a
m

p
e
l
a
j
a
r
a
n

(
1
2

×

4
0

m
e
n
i
t
)
,

6

k
a
l
i

p
e
r
t
e
m
u
a
n


B
u
k
u

T
o
n
g
g
a
k

S
e
j
a
r
a
h

K
e
b
u
d
a
y
a
a
n

I
s
l
a
m

2

u
n
t
u
k

K
e
l
a
s

V
I
I
I

M
a
d
r
a
s
a
h

T
s
a
n
a
w
i
y
a
h

t
e
r
b
i
t
a
n

P
T

T
i
g
a

S
e
r
a
n
g
k
a
i
,

S
o
l
o


B
u
k
u
-
b
u
k
u

l
a
i
n

y
a
n
g

r
e
l
e
v
a
n
2 RPP Sejarah Islam MTs 2 R1
N
a
m
a

S
e
k
o
l
a
h


:

.
.
.
.
K
e
l
a
s
/
S
e
m
e
s
t
e
r


:

V
I
I
I
/
1
M
a
t
a

P
e
l
a
j
a
r
a
n

:

S
e
j
a
r
a
h

K
e
b
u
d
a
y
a
a
n

I
s
l
a
m
S
t
a
n
d
a
r

K
o
m
p
e
t
e
n
s
i


:

M
e
m
a
h
a
m
i

p
e
r
k
e
m
b
a
n
g
a
n

I
s
l
a
m

p
a
d
a

m
a
s
a

D
i
n
a
s
t
i

A
b
b
a
s
i
y
a
h
K
o
m
p
e
t
e
n
s
i

D
a
s
a
r
M
a
t
e
r
i

P
o
k
o
k
/

P
e
m
b
e
l
a
j
a
r
a
n
I
n
d
i
k
a
t
o
r
K
e
g
i
a
t
a
n

P
e
m
b
e
l
a
j
a
r
a
n
P
e
n
i
l
a
i
a
n
A
l
o
k
a
s
i

W
a
k
t
u
S
u
m
b
e
r
/
B
a
h
a
n
/
A
l
a
t
(
1
)
(
2
)
(
3
)
(
4
)
(
5
)
(
6
)
(
7
)


M
e
n
d
e
s
k
r
i
p
s
i
k
a
n

p
e
r
k
e
m
b
a
n
g
a
n

k
e
b
u
d
a
y
a
a
n
/
p
e
r
a
d
a
b
a
n

I
s
l
a
m

p
a
d
a

m
a
s
a

D
i
n
a
s
t
i

A
b
b
a
s
i
y
a
h


M
e
n
g
a
m
b
i
l

i
b
r
a
h

d
a
r
i

p
e
r
k
e
m
b
a
n
g
a
n

k
e
b
u
d
a
y
a
a
n
/
p
e
r
a
d
a
b
a
n

I
s
l
a
m

p
a
d
a

m
a
s
a

D
i
n
a
s
t
i

A
b
b
a
s
i
y
a
h

u
n
t
u
k

m
a
s
a

k
i
n
i

d
a
n

y
a
n
g

a
k
a
n

d
a
t
a
n
g


K
e
b
u
d
a
y
a
a
n
/
p
e
r
a
d
a
b
a
n

I
s
l
a
m

p
a
d
a

m
a
s
a

D
i
n
a
s
t
i

A
b
b
a
s
i
y
a
h


M
a
m
p
u

m
e
n
j
e
l
a
s
k
a
n

k
o
n
d
i
s
i

s
o
s
i
a
l

p
a
d
a

m
a
s
a

D
i
n
a
s
t
i

A
b
b
a
s
i
y
a
h


M
a
m
p
u

m
e
n
j
e
l
a
s
k
a
n

k
e
m
a
j
u
a
n

k
e
b
u
d
a
y
a
a
n

I
s
l
a
m

p
a
d
a

m
a
s
a

D
i
n
a
s
t
i

A
b
b
a
s
i
y
a
h


M
a
m
p
u

m
e
n
j
e
l
a
s
k
a
n

k
e
m
a
j
u
a
n

p
o
l
i
t
i
k

d
a
n

m
i
l
i
t
e
r

I
s
l
a
m

p
a
d
a

m
a
s
a

D
i
n
a
s
t
i

A
b
b
a
s
i
y
a
h


S
i
s
w
a

m
e
n
d
e
n
g
a
r
k
a
n

p
e
n
j
e
l
a
s
a
n

t
e
n
t
a
n
g

k
o
n
d
i
s
i

s
o
s
i
a
l
,

k
e
m
a
j
u
a
n

k
e
b
u
d
a
y
a
a
n
,

s
e
r
t
a

k
e
m
a
j
u
a
n

p
o
l
i
t
i
k

d
a
n

m
i
l
i
t
e
r

I
s
l
a
m

p
a
d
a

m
a
s
a

D
i
n
a
s
t
i

A
b
b
a
s
i
y
a
h

d
a
r
i

g
u
r
u
.


S
i
s
w
a

m
e
l
a
k
u
k
a
n

t
a
n
y
a

j
a
w
a
b

t
e
n
t
a
n
g

t
e
n
t
a
n
g

k
o
n
d
i
s
i

s
o
s
i
a
l
,

k
e
m
a
j
u
a
n

k
e
b
u
d
a
y
a
a
n
,

s
e
r
t
a

k
e
m
a
j
u
a
n

p
o
l
i
t
i
k

d
a
n

m
i
l
i
t
e
r

I
s
l
a
m

p
a
d
a

m
a
s
a

D
i
n
a
s
t
i

A
b
b
a
s
i
y
a
h

d
e
n
g
a
n

g
u
r
u
.


S
i
s
w
a

m
e
m
b
e
r
i
k
a
n

p
e
n
j
e
l
a
s
a
n

t
e
n
t
a
n
g

k
o
n
d
i
s
i

s
o
s
i
a
l
,

k
e
m
a
j
u
a
n

k
e
b
u
d
a
y
a
a
n
,

s
e
r
t
a

k
e
m
a
j
u
a
n

p
o
l
i
t
i
k

d
a
n

m
i
l
i
t
e
r

I
s
l
a
m

p
a
d
a

m
a
s
a

D
i
n
a
s
t
i

A
b
b
a
s
i
y
a
h

s
e
c
a
r
a

m
a
n
d
i
r
i

(
d
i

d
e
p
a
n

k
e
l
a
s

d
i
s
a
k
s
i
k
a
n

t
e
m
a
n
-
t
e
m
a
n

d
a
n

g
u
r
u
)
.
T
u
g
a
s

i
n
d
i
v
i
d
u
a
l

d
a
n

t
u
g
a
s

k
e
l
o
m
p
o
k

d
e
n
g
a
n

u
n
j
u
k

k
e
r
j
a
,

t
e
s

l
i
s
a
n
,

d
a
n

t
e
s

t
e
r
t
u
l
i
s
1
2

j
a
m

p
e
l
a
j
a
r
a
n

(
1
2

×

4
0

m
e
n
i
t
)
,

6

k
a
l
i

p
e
r
t
e
m
u
a
n


B
u
k
u

T
o
n
g
g
a
k

S
e
j
a
r
a
h

K
e
b
u
d
a
y
a
a
n

I
s
l
a
m

2

u
n
t
u
k

K
e
l
a
s

V
I
I
I

M
a
d
r
a
s
a
h

T
s
a
n
a
w
i
y
a
h

t
e
r
b
i
t
a
n

P
T

T
i
g
a

S
e
r
a
n
g
k
a
i
,

S
o
l
o


B
u
k
u
-
b
u
k
u

l
a
i
n

y
a
n
g

r
e
l
e
v
a
n
3 RPP Sejarah Islam MTs 2 R1
N
a
m
a

S
e
k
o
l
a
h


:

.
.
.
.
K
e
l
a
s
/
S
e
m
e
s
t
e
r


:

V
I
I
I
/
1
M
a
t
a

P
e
l
a
j
a
r
a
n

:

S
e
j
a
r
a
h

K
e
b
u
d
a
y
a
a
n

I
s
l
a
m
S
t
a
n
d
a
r

K
o
m
p
e
t
e
n
s
i


:

M
e
m
a
h
a
m
i

p
e
r
k
e
m
b
a
n
g
a
n

I
s
l
a
m

p
a
d
a

m
a
s
a

D
i
n
a
s
t
i

A
b
b
a
s
i
y
a
h
K
o
m
p
e
t
e
n
s
i

D
a
s
a
r
M
a
t
e
r
i

P
o
k
o
k
/

P
e
m
b
e
l
a
j
a
r
a
n
I
n
d
i
k
a
t
o
r
K
e
g
i
a
t
a
n

P
e
m
b
e
l
a
j
a
r
a
n
P
e
n
i
l
a
i
a
n
A
l
o
k
a
s
i

W
a
k
t
u
S
u
m
b
e
r
/
B
a
h
a
n
/
A
l
a
t
(
1
)
(
2
)
(
3
)
(
4
)
(
5
)
(
6
)
(
7
)


M
e
n
g
i
d
e
n
t
i
f
-
k
a
s
i

t
o
k
o
h

i
l
m
u
w
a
n

m
u
s
l
i
m

d
a
n

p
e
r
a
n
n
y
a

d
a
l
a
m

k
e
m
a
j
u
a
n

k
e
b
u
d
a
y
a
a
n
/
p
e
r
a
d
a
b
a
n

I
s
l
a
m

p
a
d
a

m
a
s
a

D
i
n
a
s
t
i

A
b
b
a
s
i
y
a
h


M
e
n
g
a
m
b
i
l

i
b
r
a
h

d
a
r
i

p
e
r
k
e
m
b
a
n
g
a
n

k
e
b
u
d
a
y
a
a
n
/
p
e
r
a
d
a
b
a
n

I
s
l
a
m

p
a
d
a

m
a
s
a

D
i
n
a
s
t
i

A
b
b
a
s
i
y
a
h

u
n
t
u
k

m
a
s
a

k
i
n
i

d
a
n

y
a
n
g

a
k
a
n

d
a
t
a
n
g


K
e
b
u
d
a
y
a
a
n

d
a
n

p
e
r
a
d
a
b
a
n

I
s
l
a
m

p
a
d
a

m
a
s
a

D
i
n
a
s
t
i

A
b
b
a
s
i
y
a
h


M
a
m
p
u

m
e
n
j
e
l
a
s
k
a
n

p
e
r
k
e
m
b
a
n
g
a
n

i
l
m
u

f
l
s
a
f
a
t
,

i
l
m
u

k
e
d
o
k
t
e
r
a
n
,

i
l
m
u

a
s
t
r
o
n
o
m
i
,

s
e
r
t
a

t
o
k
o
h
-
t
o
k
o
h

y
a
n
g

m
e
n
g
e
m
b
a
n
g
k
a
n
n
y
a

p
a
d
a

m
a
s
a

D
i
n
a
s
t
i

A
b
b
a
s
i
y
a
h


M
a
m
p
u

m
e
n
j
e
l
a
s
k
a
n

k
e
d
u
d
u
k
a
n

d
a
n

p
e
r
a
n

B
a
i
t
u
l

H
i
k
m
a
h

s
e
b
a
g
a
i

l
e
m
b
a
g
a

p
e
n
g
e
m
b
a
n
g
a
n

i
l
m
u

p
e
n
g
e
t
a
h
u
a
n

p
a
d
a

m
a
s
a

D
i
n
a
s
t
i

A
b
b
a
s
i
y
a
h


M
a
m
p
u

m
e
n
j
e
l
a
s
k
a
n

p
e
r
k
e
m
b
a
n
g
a
n

i
l
m
u

h
a
d
i
s
,

i
l
m
u

t
a
f
s
i
r
,

i
l
m
u

f
k
i
h
,

i
l
m
u

t
a
s
a
w
u
f
,

s
e
r
t
a

t
o
k
o
h
-
t
o
k
o
h

u
l
a
m
a

y
a
n
g

m
e
n
g
e
m
b
a
n
g
k
a
n
n
y
a

p
a
d
a

m
a
s
a

D
i
n
a
s
t
i

A
b
b
a
s
i
y
a
h


S
i
s
w
a

m
e
n
d
e
n
g
a
r
k
a
n

p
e
n
j
e
l
a
s
a
n

t
e
n
t
a
n
g

p
e
r
k
e
m
b
a
n
g
a
n

i
l
m
u

f
l
s
a
f
a
t
,

i
l
m
u

k
e
d
o
k
t
e
r
a
n
,

i
l
m
u

a
s
t
r
o
n
o
m
i
,

s
e
r
t
a

t
o
k
o
h
-
t
o
k
o
h

y
a
n
g

m
e
n
g
e
m
b
a
n
g
k
a
n
n
y
a

p
a
d
a

m
a
s
a

D
i
n
a
s
t
i

A
b
b
a
s
i
y
a
h

d
a
r
i

g
u
r
u
.


S
i
s
w
a

m
e
n
d
e
n
g
a
r
k
a
n

p
e
n
j
e
l
a
s
a
n

t
e
n
t
a
n
g

k
e
d
u
d
u
k
a
n

d
a
n

p
e
r
a
n

B
a
i
t
u
l

H
i
k
m
a
h

s
e
b
a
g
a
i

l
e
m
b
a
g
a

p
e
n
g
e
m
b
a
n
g
a
n

i
l
m
u

p
e
n
g
e
t
a
h
u
a
n

p
a
d
a

m
a
s
a

D
i
n
a
s
t
i

A
b
b
a
s
i
y
a
h

d
a
r
i

g
u
r
u
.


S
i
s
w
a

m
e
n
d
e
n
g
a
r
k
a
n

p
e
n
j
e
l
a
s
a
n

t
e
n
t
a
n
g

p
e
r
k
e
m
b
a
n
g
a
n

i
l
m
u

h
a
d
i
s
,

i
l
m
u

t
a
f
s
i
r
,

i
l
m
u

f
k
i
h
,

i
l
m
u

t
a
s
a
w
u
f
,

s
e
r
t
a

t
o
k
o
h
-
t
o
k
o
h

u
l
a
m
a

y
a
n
g

m
e
n
g
e
m
b
a
n
g
k
a
n
n
y
a

p
a
d
a

m
a
s
a

D
i
n
a
s
t
i

A
b
b
a
s
i
y
a
h

d
a
r
i

g
u
r
u
.
T
u
g
a
s

i
n
d
i
v
i
d
u
a
l

d
a
n

t
u
g
a
s

k
e
l
o
m
p
o
k

d
e
n
g
a
n

u
n
j
u
k

k
e
r
j
a
,

t
e
s

l
i
s
a
n
,

d
a
n

t
e
s

t
e
r
t
u
l
i
s
1
0

j
a
m

p
e
l
a
j
a
r
a
n

(
1
0

×

4
0

m
e
n
i
t
)
,

5

k
a
l
i

p
e
r
t
e
m
u
a
n


B
u
k
u

T
o
n
g
g
a
k

S
e
j
a
r
a
h

K
e
b
u
d
a
y
a
a
n

I
s
l
a
m

2

u
n
t
u
k

K
e
l
a
s

V
I
I
I

M
a
d
r
a
s
a
h

T
s
a
n
a
w
i
y
a
h

t
e
r
b
i
t
a
n

P
T

T
i
g
a

S
e
r
a
n
g
k
a
i
,

S
o
l
o


B
u
k
u
-
b
u
k
u

l
a
i
n

y
a
n
g

r
e
l
e
v
a
n
4 RPP Sejarah Islam MTs 2 R1
(
1
)
(
2
)
(
3
)
(
4
)
(
5
)
(
6
)
(
7
)


S
i
s
w
a

m
e
l
a
k
u
k
a
n

t
a
n
y
a

j
a
w
a
b

t
e
n
t
a
n
g

m
a
t
e
r
i

y
a
n
g

t
e
l
a
h

d
i
s
a
j
i
k
a
n

d
e
n
g
a
n

g
u
r
u
.


S
i
s
w
a

m
e
m
b
e
r
i
k
a
n

p
e
n
j
e
l
a
s
a
n

t
e
n
t
a
n
g

m
a
t
e
r
i

y
a
n
g

t
e
l
a
h

d
i
s
a
j
i
k
a
n

s
e
c
a
r
a

m
a
n
d
i
r
i

(
d
i

d
e
p
a
n

k
e
l
a
s

d
i
s
a
k
s
i
k
a
n

t
e
m
a
n
-
t
e
m
a
n

d
a
n

g
u
r
u
)
.
N
a
m
a

S
e
k
o
l
a
h


:

.
.
.
.
.
K
e
l
a
s
/
S
e
m
e
s
t
e
r


:

V
I
I
I
/
2
M
a
t
a

P
e
l
a
j
a
r
a
n

:

S
e
j
a
r
a
h

K
e
b
u
d
a
y
a
a
n

I
s
l
a
m
S
t
a
n
d
a
r

K
o
m
p
e
t
e
n
s
i


:

M
e
m
a
h
a
m
i

p
e
r
k
e
m
b
a
n
g
a
n

I
s
l
a
m

p
a
d
a

m
a
s
a

D
i
n
a
s
t
i

A
y
y
u
b
i
y
a
h
K
o
m
p
e
t
e
n
s
i

D
a
s
a
r
M
a
t
e
r
i

P
o
k
o
k
/

P
e
m
b
e
l
a
j
a
r
a
n
I
n
d
i
k
a
t
o
r
K
e
g
i
a
t
a
n

P
e
m
b
e
l
a
j
a
r
a
n
P
e
n
i
l
a
i
a
n
A
l
o
k
a
s
i

W
a
k
t
u
S
u
m
b
e
r
/
B
a
h
a
n
/
A
l
a
t
(
1
)
(
2
)
(
3
)
(
4
)
(
5
)
(
6
)
(
7
)


M
e
n
c
e
r
i
t
a
k
a
n

s
e
j
a
r
a
h

b
e
r
d
i
r
i
n
y
a

D
i
n
a
s
t
i

A
y
y
u
b
i
y
a
h


M
e
n
d
e
s
k
r
i
p
s
i
k
a
n

p
e
r
k
e
m
b
a
n
g
a
n

k
e
b
u
d
a
y
a
a
n
/
p
e
r
a
d
a
b
a
n

I
s
l
a
m

p
a
d
a

m
a
s
a

D
i
n
a
s
t
i

A
y
y
u
b
i
y
a
h


K
e
b
u
d
a
y
a
a
n

d
a
n

p
e
r
a
d
a
b
a
n

I
s
l
a
m

p
a
d
a

m
a
s
a

D
i
n
a
s
t
i

A
y
y
u
b
i
y
a
h


T
o
k
o
h

i
l
m
u
w
a
n

m
u
s
l
i
m

p
a
d
a

m
a
s
a

D
i
n
a
s
t
i

A
y
y
u
b
i
y
a
h


S
e
j
a
r
a
h

h
i
d
u
p

S
a
l
a
h
u
d
d
i
n

a
l
-
A
y
y
u
b
i


M
a
m
p
u

m
e
n
c
e
r
i
t
a
k
a
n

s
e
j
a
r
a
h

b
e
r
d
i
r
i
n
y
a

D
i
n
a
s
t
i

A
y
y
u
b
i
y
a
h


M
a
m
p
u

m
e
n
c
e
r
i
t
a
k
a
n

m
a
s
a

p
e
m
e
r
i
n
t
a
h
a
n

p
a
r
a

s
u
l
t
a
n

D
i
n
a
s
t
i

A
y
y
u
b
i
y
a
h


M
a
m
p
u

m
e
n
c
e
r
i
t
a
k
a
n

s
e
j
a
r
a
h

t
o
k
o
h

i
l
m
u
w
a
n

p
a
d
a

m
a
s
a

D
i
n
a
s
t
i

A
y
y
u
b
i
y
a
h

s
e
r
t
a

m
e
n
e
l
a
d
a
n
i

s
i
f
a
t

b
a
i
k

m
e
r
e
k
a


S
i
s
w
a

m
e
n
d
e
n
g
a
r
k
a
n

p
e
n
j
e
l
a
s
a
n

t
e
n
t
a
n
g

s
e
j
a
r
a
h

b
e
r
d
i
r
i
n
y
a

D
i
n
a
s
t
i

A
y
y
u
b
i
y
a
h

d
a
n

m
a
s
a

p
e
m
e
r
i
n
t
a
h
a
n
n
y
a

d
a
r
i

g
u
r
u
.


S
i
s
w
a

m
e
n
d
e
n
g
a
r
k
a
n

p
e
n
j
e
l
a
s
a
n

t
e
n
t
a
n
g

s
e
j
a
r
a
h

t
o
k
o
h

i
l
m
u
w
a
n

p
a
d
a

m
a
s
a

D
i
n
a
s
t
i

A
y
y
u
b
i
y
a
h

d
a
r
i

g
u
r
u
.
T
u
g
a
s

i
n
d
i
v
i
d
u
a
l

d
a
n

t
u
g
a
s

k
e
l
o
m
p
o
k

d
e
n
g
a
n

u
n
j
u
k

k
e
r
j
a
,

t
e
s

l
i
s
a
n
,

d
a
n

t
e
s

t
e
r
t
u
l
i
s
.

3
4

j
a
m

p
e
l
a
j
a
r
a
n

(
3
4

×

4
0

m
e
n
i
t
)
,

1
7

k
a
l
i

p
e
r
t
e
m
u
a
n


B
u
k
u

T
o
n
g
g
a
k

S
e
j
a
r
a
h

K
e
b
u
d
a
y
a
a
n

I
s
l
a
m

2

u
n
t
u
k

K
e
l
a
s

V
I
I
I

M
a
d
r
a
s
a
h

T
s
a
n
a
w
i
y
a
h

t
e
r
b
i
t
a
n

P
T

T
i
g
a

S
e
r
a
n
g
k
a
i
,

S
o
l
o


B
u
k
u
-
b
u
k
u

l
a
i
n

y
a
n
g

r
e
l
e
v
a
n
5 RPP Sejarah Islam MTs 2 R1
(
1
)
(
2
)
(
3
)
(
4
)
(
5
)
(
6
)
(
7
)


M
e
n
g
i
d
e
n
t
i
f
k
a
s
i

t
o
k
o
h

i
l
m
u
w
a
n

m
u
s
l
i
m

d
a
n

p
e
r
a
n
n
y
a

d
a
l
a
m

k
e
m
a
j
u
a
n

k
e
b
u
d
a
y
a
a
n
/
p
e
r
a
d
a
b
a
n

I
s
l
a
m

p
a
d
a

m
a
s
a

D
i
n
a
s
t
i

A
y
y
u
b
i
y
a
h


M
e
n
g
a
m
b
i
l

i
b
r
a
h

d
a
r
i

p
e
r
k
e
m
b
a
n
g
a
n

k
e
b
u
d
a
y
a
a
n
/
p
e
r
a
d
a
b
a
n

I
s
l
a
m

p
a
d
a

m
a
s
a

D
i
n
a
s
t
i

A
y
y
u
b
i
y
a
h

u
n
t
u
k

m
a
s
a

k
i
n
i

d
a
n

y
a
n
g

a
k
a
n

d
a
t
a
n
g


M
e
n
e
l
a
d
a
n
i

k
e
p
e
r
w
i
r
a
a
n

S
a
l
a
h
u
d
d
i
n

a
l
-
A
y
y
u
b
i


M
a
m
p
u

m
e
n
c
e
r
i
t
a
k
a
n

s
e
j
a
r
a
h

k
e
h
i
d
u
p
a
n

S
a
l
a
h
u
d
d
i
n

a
l
-
A
y
y
u
b
i

d
a
n

m
e
n
e
l
a
d
a
n
i

k
e
p
e
r
w
i
r
a
a
n
n
y
a


S
i
s
w
a

m
e
n
d
e
n
g
a
r
k
a
n

p
e
n
j
e
l
a
s
a
n

t
e
n
t
a
n
g

s
e
j
a
r
a
h

k
e
h
i
d
u
p
a
n

S
a
l
a
h
u
d
d
i
n

a
l
-
A
y
y
u
b
i

d
a
r
i

g
u
r
u
.


S
i
s
w
a

m
e
l
a
k
u
k
a
n

t
a
n
y
a

j
a
w
a
b

t
e
n
t
a
n
g

s
e
j
a
r
a
h

m
a
t
e
r
i

y
a
n
g

t
e
l
a
h

d
i
s
a
j
i
k
a
n

d
e
n
g
a
n

g
u
r
u
.


S
i
s
w
a

m
e
m
b
e
r
i
k
a
n

p
e
n
j
e
l
a
s
a
n

t
e
n
t
a
n
g

m
a
t
e
r
i

y
a
n
g

t
e
l
a
h

d
i
s
a
j
i
k
a
n

s
e
c
a
r
a

m
a
n
d
i
r
i

(
d
i

d
e
p
a
n

k
e
l
a
s

d
i
s
a
k
s
i
k
a
n

t
e
m
a
n
-
t
e
m
a
n

d
a
n

g
u
r
u
)
.
6 RPP Sejarah Islam MTs 2 R1
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)
Mata Pelajaran : Sejarah Kebudayaan Islam
Kelas/Semester : VIII/1
Pertemuan Ke- : 1-6
Alokasi Waktu : 12 jam pelajaran (12 × 40 menit), 6 kali pertemuan
Standar Kompetensi : Memahami perkembangan Islam pada masa Dinasti Abbasiyah
I. Kompetensi Dasar
1. Menceritakan sejarah berdirinya Daulah Abbasiyah
2. Meneladani keteguhan dan kegigihan Dinasti Abbasiyah
II. Indikator
1. Mampu menjelaskan sebab-sebab keruntuhan Dinasti Umayyah
2. Mampu menjelaskan proses berdirinya Dinasti Abbasiyah
3. Mampu menjelaskan keteguhan dan kegigihan Dinasti Abbasiyah dan
meneladaninya dalam kehidupan sehari-hari
III. Tujuan Pembelajaran
1. Siswa dapat memahami dan menjelaskan sebab-sebab keruntuhan
Dinasti Umayyah.
2. Siswa dapat memahami dan menjelaskan proses berdirinya Dinasti
Abbasiyah.
3. Siswa dapat menjelaskan keteguhan dan kegigihan Dinasti Abbasiyah
dan meneladaninya dalam kehidupan sehari-hari.
IV. Materi Ajar
Masa akhir Dinasti Umayyah dan berdirinya Dinasti Abbasiyah
V. Metode Belajar
1. Informasi 4. Diskusi
2. Tanya jawab 5. Inkuiri (penemuan)
3. Demonstrasi
VI. Sumber Belajar
1. Buku Tonggak Sejarah Kebudayaan Islam 2 untuk Kelas VIII Madrasah
Tsanawiyah terbitan PT Tiga Serangkai, Solo
2. Buku-buku lain yang relevan
VII. Langkah-Langkah Pembelajaran
1. Kegiatan Awal (Apersepsi)
a. Guru memberi salam dan memulai pelajaran dengan mengucapkan
basmalah dan berdoa bersama.
b. Guru menjelaskan secara singkat materi yang akan dipelajari
dengan kompetensi dasarnya.
7 RPP Sejarah Islam MTs 2 R1
c. Guru menjelaskan secara singkat langkah-langkah pembelajaran
yang akan dilaksanakan.
2. Kegiatan Inti
a. Guru memberikan penjelasan tentang sebab-sebab keruntuhan
Dinasti Umayyah dan berdirinya Dinasti Abbasiyah. Untuk
memperjelas uraian, guru dapat menggunakan alat bantu, seperti
gambar, peta, VCD, TV, atau proyektor.
b. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengajukan
pertanyaan mengenai hal-hal yang belum jelas.
c. Guru memberikan beberapa pertanyaan kepada siswa untuk
mengetahui sejauh mana pemahaman siswa terhadap materi yang
telah diajarkan.
d. Guru meminta siswa untuk menjelaskan sebab-sebab keruntuhan
Dinasti Umayyah dan berdirinya Dinasti Abbasiyah.
e. Guru meminta siswa yang lain mendengarkan penjelasan tersebut,
lalu memberikan koreksi dan/atau opini.
3. Kegiatan Akhir (Penutup)
a. Siswa membuat kesimpulan tentang sebab-sebab keruntuhan
Dinasti Umayyah dan berdirinya Dinasti Abbasiyah.
b. Guru meminta siswa mengulang materi pelajaran yang baru
diberikan di rumah masing-masing.
c. Guru menutup pelajaran dengan bacaan hamdalah dan berdoa
bersama.
VIII. Penilaian
1. Tes Lisan
Siswa diminta menjawab pertanyaan guru secara lisan berkaitan dengan
materi yang disampaikan.
2. Tes Tertulis
Guru memberikan beberapa soal tertulis sesuai dengan kemampuan
siswa. Soal dapat berupa esai atau penulisan opini
................, ...........................
Mengetahui,
Kepala Sekolah Guru Sejarah Kebudayaan Islam
...................................... .......................................
NIP. NIP.
8 RPP Sejarah Islam MTs 2 R1
Kunci Bab I (Dinasti Abbasiyah)
A. Pilihan Ganda
1. A
2. C
3. B
4. A
5. D
6. C
7. D
8. A
9. B
10. C
B. Uraian
1. Lemahnya khalifah-khalifah Dinasti Umayyah adalah karena pengaruh
bangsawan Bizantium yang bergaya hidup mewah dan suka berfoya-foya
serta jauh dari ajaran Islam
2. Mu‘awiyah bin Abu Sufyan, Abdul Malik bin Marwan, dan al-Walid bin
Abdul Malik
3. Al-Humaymah, Kufah, dan Khurasan
4. Ia berusaha memunculkan rasa kebersamaan antara golongan Alawiyyin
(keturunan Ali), golongan Syi‘ah, dan kaum Persia untuk menentang
Dinasti Umayyah
5. Karena ketenteraman dan stabilitas negara terjaga dengan sangat baik
9 RPP Sejarah Islam MTs 2 R1
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)
Mata Pelajaran : Sejarah Kebudayaan Islam
Kelas/Semester : VIII/1
Pertemuan Ke- : 7-12
Alokasi Waktu : 12 jam pelajaran (12 × 40 menit), 6 kali pertemuan
Standar Kompetensi : Memahami perkembangan Islam pada masa Dinasti
Abbasiyah
I. Kompetensi Dasar
1. Mendeskripsikan perkembangan kebudayaan/peradaban Islam pada
masa Dinasti Abbasiyah
2. Mengambil ibrah dari perkembangan kebudayaan/peradaban Islam pada
masa Dinasti Abbasiyah untuk masa kini dan yang akan datang
II. Indikator
1. Mampu menjelaskan kondisi sosial pada masa Dinasti Abbasiyah
2. Mampu menjelaskan kemajuan kebudayaan Islam pada masa Dinasti
Abbasiyah
3. Mampu menjelaskan kemajuan politik dan militer Islam pada masa
Dinasti Abbasiyah
III. Tujuan Pembelajaran
1. Siswa dapat memahami dan menjelaskan kondisi sosial pada masa
Dinasti Abbasiyah.
2. Siswa dapat memahami dan menjelaskan kemajuan kebudayaan Islam
pada masa Dinasti Abbasiyah.
3. Siswa dapat menjelaskan kemajuan politik dan militer Islam pada masa
Dinasti Abbasiyah.
IV. Materi Ajar
Kebudayaan/peradaban Islam pada masa Dinasti Abbasiyah
V. Metode Belajar
1. Informasi
2. Tanya jawab
3. Demonstrasi
4. Diskusi
5. Inkuiri (penemuan)
VI. Sumber Belajar
1. Buku Tonggak Sejarah Kebudayaan Islam 2 untuk Kelas VIII Madrasah
Tsanawiyah terbitan PT Tiga Serangkai, Solo
2. Buku-buku lain yang relevan
10 RPP Sejarah Islam MTs 2 R1
VII. Langkah-Langkah Pembelajaran
1. Kegiatan Awal (Apersepsi)
a. Guru memberi salam dan memulai pelajaran dengan mengucapkan
basmalah dan berdoa bersama.
b. Guru menjelaskan secara singkat materi yang akan dipelajari
dengan kompetensi dasarnya.
c. Guru menjelaskan secara singkat langkah-langkah pembelajaran
yang akan dilaksanakan.
2. Kegiatan Inti
a. Guru memberikan penjelasan tentang kondisi sosial, kemajuan
kebudayaan, serta kemajuan politik dan militer Islam pada
masa Dinasti Abbasiyah. Untuk memperjelas uraian, guru dapat
menggunakan alat bantu, seperti gambar, peta, VCD, TV, atau
proyektor.
b. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengajukan
pertanyaan mengenai hal-hal yang belum jelas.
c. Guru memberikan beberapa pertanyaan kepada siswa untuk
mengetahui sejauh mana pemahaman siswa terhadap materi yang
telah diajarkan.
d. Guru meminta siswa memberikan penjelasan tentang kondisi
sosial, kemajuan kebudayaan, serta kemajuan politik dan militer
Islam pada masa Dinasti Abbasiyah.
e. Guru meminta siswa yang lain mendengarkan penjelasan tersebut,
lalu memberikan koreksi dan atau opini.
3. Kegiatan Akhir (Penutup)
a. Siswa membuat kesimpulan tentang kondisi sosial, kemajuan
kebudayaan, serta kemajuan politik dan militer Islam pada masa
Dinasti Abbasiyah.
b. Guru meminta siswa mengulang materi pelajaran yang baru
diberikan di rumah masing-masing.
c. Guru menutup pelajaran dengan bacaan hamdalah dan berdoa
bersama.
VIII. Penilaian
1. Tes Lisan
Siswa diminta menjawab pertanyaan guru secara lisan berkaitan dengan
materi yang disampaikan.
11 RPP Sejarah Islam MTs 2 R1
2. Tes Tertulis
Guru memberikan beberapa soal tertulis sesuai dengan kemampuan
siswa. Soal dapat berupa esai atau penulisan opini.
................, ...........................
Mengetahui,
Kepala Sekolah Guru Sejarah Kebudayaan Islam
...................................... .......................................
NIP. NIP.
Kunci Bab II (Kebudayaan pada Masa Dinasti Abbasiyah)
A. Pilihan Ganda
1. B 11. A
2. C 12. B
3. A 13. C
4. B 14. C
5. C 15. D
6. D 16. A
7. B 17. D
8. A 18. C
9. C 19. D
10. B 20. B
B. Uraian
1. Kaum muslim Arab, kaum muslim non-Arab, dan kaum nonmuslim
2. Keluarga Barmak, Dinasti Buwaihiyah, dan Dinasti Seljuk
3. Berjuang dalam gerakan dakwah dan meredakan pemberontakan di Meso-
potamia
4. Sultan-sultan Dinasti Seljuk menjabat sebagai amrr al-umarw’ atau pelaksana
pemerintahan, sedangkan Khalifah Abbasiyah sebagai simbol penguasa
5. Umar al-Khayam, az-Zamakhsyari, al-Qusyairi, an-Nafsi, Ibnu Maska-
waih, dan al-Kindi
6. Orang-orang Turki memengaruhi Khalifah Abbasiyah dan mereka men-
campuri segala urusan pemerintahan bahkan ikut campur dalam penggan-
tian khalifah.
7. Menghancurkan sisa-sisa Dinasti Umayyah
8. Mereka dikejar-kejar untuk dihancurkan
9. Karena keberanian dan kekejamannya dalam rangkaian peperangan
10. Abu Muslim al-Khurasani memiliki banyak pendukung di Khurasan dan
dapat membahayakan kedudukan Abu Ja‘far al-Mansur. Abu Muslim al-
Khurasani kemudian dijatuhi hukuman mati.
12 RPP Sejarah Islam MTs 2 R1
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)
Mata Pelajaran : Sejarah Kebudayaan Islam
Kelas/Semester : VIII/1
Pertemuan Ke- : 13–17
Alokasi Waktu : 10 jam pelajaran (10 × 40 menit), 5 kali pertemuan
Standar Kompetensi : Memahami perkembangan Islam pada masa Dinasti
Abbasiyah
I. Kompetensi Dasar
1. Mengidentifkasi tokoh ilmuwan muslim dan perannya dalam kemajuan
kebudayaan/peradaban Islam pada masa Dinasti Abbasiyah
2. Mengambil ibrah dari perkembangan kebudayaan/peradaban Islam
pada masa Dinasti Abbasiyah untuk masa kini dan yang akan datang
II. Indikator
1. Mampu menjelaskan perkembangan ilmu flsafat, ilmu kedokteran,
ilmu astronomi, serta tokoh-tokoh yang mengembangkannya pada
masa Dinasti Abbasiyah
2. Mampu menjelaskan kedudukan dan peran Baitul Hikmah sebagai
lembaga pengembangan ilmu pengetahuan pada masa Dinasti Abbasiyah
3. Mampu menjelaskan perkembangan ilmu hadis, ilmu tafsir, ilmu fkih,
ilmu tasawuf, serta tokoh-tokoh ulama yang mengembangkannya pada
masa Dinasti Abbasiyah
III. Tujuan Pembelajaran
1. Siswa dapat memahami dan menjelaskan perkembangan ilmu fl-
safat, ilmu kedokteran, ilmu astronomi, serta tokoh-tokoh yang
mengembangkannya pada masa Dinasti Abbasiyah.
2. Siswa dapat memahami dan menjelaskan kedudukan dan peran Baitul
Hikmah sebagai lembaga pengembangan ilmu pengetahuan pada masa
Dinasti Abbasiyah.
3. Siswa dapat menjelaskan perkembangan ilmu hadis, ilmu tafsir, ilmu
fkih, ilmu tasawuf, serta tokoh-tokoh ulama yang mengembangkannya
pada masa Dinasti Abbasiyah.
IV. Materi Ajar
Kebudayaan dan peradaban Islam pada masa Dinasti Abbasiyah
V. Metode Belajar
1. Informasi
2. Tanya jawab
13 RPP Sejarah Islam MTs 2 R1
3. Demonstrasi
4. Diskusi
5. Inkuiri (penemuan)
VI. Sumber Belajar
1. Buku Tonggak Sejarah Kebudayaan Islam 2 untuk Kelas VIII Madrasah
Tsanawiyah terbitan PT Tiga Serangkai, Solo
2. Buku-buku lain yang relevan
VII. Langkah-Langkah Pembelajaran
1. Kegiatan Awal (Apersepsi)
a. Guru memberi salam dan memulai pelajaran dengan mengucapkan
basmalah dan berdoa bersama.
b. Guru menjelaskan secara singkat materi yang akan dipelajari
dengan kompetensi dasarnya.
c. Guru menjelaskan secara singkat langkah-langkah pembelajaran
yang akan dilaksanakan.
2. Kegiatan Inti
a. Guru memberikan penjelasan tentang perkembangan ilmu flsafat,
ilmu kedokteran, ilmu astronomi, serta tokoh-tokoh yang mengem-
bangkannya pada masa Dinasti Abbasiyah. Untuk memperjelas
uraian, guru dapat menggunakan alat bantu, seperti gambar, peta,
VCD, TV, atau proyektor.
b. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengajukan
pertanyaan mengenai hal-hal yang belum jelas.
c. Guru memberikan beberapa pertanyaan kepada siswa untuk
mengetahui sejauh mana pemahaman siswa terhadap materi yang
telah diajarkan.
d. Guru meminta siswa memberikan penjelasan tentang perkembangan
ilmu flsafat, ilmu kedokteran, ilmu astronomi, serta tokoh-tokoh
yang mengembangkannya pada masa Dinasti Abbasiyah.
e. Guru meminta siswa yang lain mendengarkan penjelasan tersebut,
lalu memberikan koreksi dan atau opini.
3. Kegiatan Akhir (Penutup)
a. Siswa membuat kesimpulan tentang perkembangan ilmu flsafat,
ilmu kedokteran, ilmu astronomi, serta tokoh-tokoh yang mengem-
bangkannya pada masa Dinasti Abbasiyah.
b. Guru meminta siswa mengulang materi pelajaran yang baru
diberikan di rumah masing-masing.
14 RPP Sejarah Islam MTs 2 R1
c. Guru menutup pelajaran dengan mengucapkan hamdalah dan
berdoa bersama.
VIII. Penilaian
1. Tes Lisan
Siswa diminta menjawab pertanyaan guru secara lisan berkaitan dengan
materi yang disampaikan.
2. Tes Tertulis
Guru memberikan beberapa soal tertulis sesuai dengan kemampuan
siswa. Soal dapat berupa esai atau penulisan opini.
................, ...........................
Mengetahui,
Kepala Sekolah Guru Sejarah Kebudayaan Islam
...................................... .......................................
NIP. NIP.
Kunci Bab III (Ilmu Pengetahuan Masa Dinasti Abbasiyah)
A. Pilihan Ganda
1. A 11. C
2. C 12. B
3. D 13. D
4. A 14. A
5. A 15. A
6. B 16. B
7. D 17. C
8. C 18. D
9. A 19. C
10. C 20. A
B. Uraian
1. Negara yang penduduknya hidup dalam kebahagiaan
2. Abu Huzail al-Allaf, Ibrahim an-Nazzam, Bisyr al-Mu‘tamir, dan al-
Jubba‘i
3. Maqwsid al-Falwsifah, Tapwfut al-Falwsifah, Ihyw’ Ulymiddrn, dan al-
Munqik min ad-Dalwl
4. Ilmu yang mempelajari benda-benda langit
15 RPP Sejarah Islam MTs 2 R1
5. Umar al-Khayam, az-Zamakhsyari, al-Qusyairi, an-Nafsi, Ibnu Maska-
waih, dan al-Kindi
6. a. Melawat ke daerah-daerah yang jauh untuk menemui para rawi
b. Membuat klasifkasi hadis, yaitu hadis marf y‘, mauqyf, dan maqty‘
c. Menghimpun kritik-kritik hadis yang diarahkan kepada rawi dan ma-
tan hadis
7. a. aaprp al-Bukhwri
b. aaprp Muslim
c. Sunan Abr Dwwyd
d. Sunan at-Tirmrkr
e. Sunan an-Nasw’r
f. Sunan Ibnu Mwjah
8. Di dalam Sunan at-Tirmrkr ada pencantuman riwayat dari sahabat lain menge-
nai suatu masalah yang dibahas dalam hadis pokok, baik yang isinya se-
makna, berbeda, maupun bertentangan secara langsung atau tidak langsung
9. Berdasarkan nas Al-Qur’an atau hadis sahih, fatwa para sahabat, hadis
mursal (bersambung), dan kias. Khusus untuk kias, digunakan oleh Imam
Hambali hanya dalam keadaan terpaksa, yaitu apabila keseluruhan unsur
yang terdapat dalam tingkatan di atasnya tidak ada lagi
10. al-Haris bin Asad al-Muhasibi, Zunnun al-Misri, dan Abu Yazid al-Bistami
16 RPP Sejarah Islam MTs 2 R1
Kunci Latihan Ulangan Umum Semester I
A. Pilihan Ganda
1. C 11. B 21. C 31. A
2. C 12. D 22. A 32. C
3. A 13. C 23. B 33. B
4. B 14. A 24. C 34. A
5. D 15. C 25. D 35. D
6. C 16. B 26. B 36. B
7. C 17. D 27. C 37. C
8. D 18. A 28. A 38. A
9. B 19. B 29. B 39. B
10. A 20. D 30. D 40. D
B. Uraian
1. Kemajuan peradaban Arab-Islam dan rapinya sistem pemerintahan Islam
2. Bahasa dan adat istiadat
3. Khalifah an-Nasir dan az-Zahir
4. Menumpas sisa-sisa Dinasti Umayyah dan mempertahankan negara dari
pemberontakan
5. Pakaian Arab yang dipakai oleh Raja Normandia, Roger II; mode pakaian
Islam yang dipakai wanita Kristen Sisilia
6. Az-Zamakhsyari
7. Golongan Persia, yaitu keluarga Barmak
8. Menurut flsuf Islam, flsafat bertujuan untuk mencari kebenaran dan
mewujudkan kebahagiaan melalui kepercayaan yang benar dan perbuatan
yang baik
9. Ilmu astronomi berawal dari masa Kerajaan Babylonia yang menemukan
12 gugusan bintang yang akan berlalu setelah 30 hari. Perhitungan menge-
nai gugusan bintang serta benda langit lainnya merupakan awal muncul-
nya ilmu astronomi.
10. Al-Haris bin Asad al-Muhasibi dan Abu Hamid al-Gazali
17 RPP Sejarah Islam MTs 2 R1
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)
Mata Pelajaran : Sejarah Kebudayaan Islam
Kelas/Semester : VIII/2
Pertemuan Ke- : 1–17
Alokasi Waktu : 34 jam pelajaran (34 × 40 menit), 17 kali pertemuan
Standar Kompetensi : Memahami perkembangan Islam pada masa Dinasti
Ayyubiyah
I. Kompetensi Dasar
1. Menceritakan sejarah berdirinya Dinasti Ayyubiyah
2. Mendeskripsikan perkembangan kebudayaan/peradaban Islam pada
masa Dinasti Ayyubiyah
3. Mengidentifkasi tokoh ilmuwan muslim dan perannya dalam kemajuan
kebudayaan/peradaban Islam pada masa Dinasti Ayyubiyah
4. Mengambil ibrah dari perkembangan kebudayaan/peradaban Islam
pada masa Dinasti Ayyubiyah
5. Meneladani keperwiraan Salahuddin al-Ayyubi
II. Indikator
1. Mampu menceritakan sejarah berdirinya Dinasti Ayyubiyah
2. Mampu menceritakan masa pemerintahan para sultan Dinasti Ayyubiyah
3. Mampu menceritakan sejarah tokoh ilmuwan pada masa Dinasti
Ayyubiyah serta meneladani sifat baik mereka
4. Mampu menceritakan sejarah kehidupan Salahuddin al-Ayyubi dan
meneladani keperwiraannya
III. Tujuan Pembelajaran
1. Siswa dapat memahami dan menjelaskan sejarah berdirinya Dinasti
Ayyubiyah.
2. Siswa dapat memahami dan menjelaskan masa pemerintahan para
sultan Dinasti Ayyubiyah.
3. Siswa dapat memahami dan menjelaskan sejarah tokoh ilmuwan pada
masa Dinasti Ayyubiyah serta meneladani sifat baik mereka.
4. Siswa dapat memahami dan menjelaskan sejarah kehidupan Salahuddin
al-Ayyubi dan meneladani keperwiraannya.
IV. Materi Ajar
1. Kebudayaan dan peradaban Islam pada masa Dinasti Ayyubiyah
2. Tokoh ilmuwan muslim pada masa Dinasti Ayyubiyah
3. Sejarah hidup Salahuddin al-Ayyubi
18 RPP Sejarah Islam MTs 2 R1
V. Metode Belajar
1. Informasi
2. Tanya jawab
3. Demonstrasi
4. Diskusi
5. Inkuiri (penemuan)
VI. Sumber Belajar
1. Buku Tonggak Sejarah Kebudayaan Islam 2 untuk Kelas VIII Madrasah
Tsanawiyah terbitan PT Tiga Serangkai, Solo
2. Buku-buku lain yang relevan
VII. Langkah-Langkah Pembelajaran
1. Kegiatan Awal (Apersepsi)
a. Guru memberi salam dan memulai pelajaran dengan mengucapkan
basmalah dan berdoa bersama.
b. Guru menjelaskan secara singkat materi yang akan dipelajari
dengan kompetensi dasarnya.
c. Guru menjelaskan secara singkat langkah-langkah pembelajaran
yang akan dilaksanakan.
2. Kegiatan Inti
a. Guru memberikan penjelasan tentang kebudayaan dan peradaban
Islam pada masa Dinasti Ayyubiyah, tokoh ilmuwan muslim pada
masa Dinasti Ayyubiyah, dan sejarah hidup Salahuddin al-Ayyubi.
Untuk memperjelas uraian, guru dapat menggunakan alat bantu,
seperti gambar, peta, VCD, TV, atau proyektor.
b. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengajukan
pertanyaan mengenai hal-hal yang belum jelas.
c. Guru memberikan beberapa pertanyaan kepada siswa untuk
mengetahui sejauh mana pemahaman siswa terhadap materi yang
telah diajarkan.
d. Guru meminta siswa memberikan penjelasan tentang kebudayaan
dan peradaban Islam pada masa Dinasti Ayyubiyah, tokoh ilmuwan
muslim pada masa Dinasti Ayyubiyah, dan sejarah hidup Salahuddin
al-Ayyubi.
e. Guru meminta siswa yang lain mendengarkan penjelasan tersebut,
lalu memberikan koreksi dan atau opini.
3. Kegiatan Akhir (Penutup)
a. Siswa membuat kesimpulan tentang kebudayaan dan peradaban
Islam pada masa Dinasti Ayyubiyah, tokoh ilmuwan muslim pada
masa Dinasti Ayyubiyah, dan sejarah hidup Salahuddin al-Ayyubi.
19 RPP Sejarah Islam MTs 2 R1
b. Guru meminta siswa mengulang materi pelajaran yang baru
diberikan di rumah masing-masing.
c. Guru menutup pelajaran dengan bacaan hamdalah dan berdoa
bersama.
VIII. Penilaian
1. Tes Lisan
Siswa diminta menjawab pertanyaan guru secara lisan berkaitan dengan
materi yang disampaikan.
2. Tes Tertulis
Guru memberikan beberapa soal tertulis sesuai dengan kemampuan
siswa. Soal dapat berupa esai atau penulisan opini.
................, ...........................
Mengetahui,
Kepala Sekolah Guru Sejarah Kebudayaan Islam
...................................... .......................................
NIP. NIP.
Kunci Bab IV (Sejarah Dinasti Ayyubiyah)
A. Pilihan Ganda
1. B
2. D
3. A
4. C
5. C
6. B
7. B
8. D
9. C
10. C
B. Uraian
1. Penguasa Dinasti Ayyubiyah mengakui kekuasaan Khalifah Abbasiyah
2. Ia membebaskan orang-orang Kristen yang akan melaksanakan ibadah di
Baitulmakdis
3. Khalifah al-Mustadi memberikan gelar al-Mu‘ìzz li Amrril-Mu’minrn ke-
pada Salahuddin Yusuf al-Ayyubi serta memberikan kekuasaan yang meli-
puti wilayah Mesir, an-Naubah, Yaman, Tripoli, Suriah, dan Magrib
20 RPP Sejarah Islam MTs 2 R1
4. Philip II, Raja Prancis; Richard I (Richard the Lion Heart), Raja Inggris;
William, Raja Sisilia; Frederick Barbarossa, Kaisar Jerman.
5. Menjadi media penyebarluasan mazhab Suni
Kunci Latihan Ulangan Umum Semester II
A. Pilihan Ganda
1. D 11. A 21. C 31. B
2. B 12. D 22. D 32. A
3. D 13. B 23. A 33. C
4. A 14. B 24. C 34. B
5. B 15. A 25. B 35. C
6. D 16. C 26. A 36. A
7. A 17. B 27. B 37. C
8. B 18. D 28. A 38. B
9. B 19. B 29. B 39. D
10. C 20. A 30. A 40. B
B. Uraian
1. Salahuddin al-Ayyubi adalah sosok yang kehidupannya penuh dengan per-
juangan dan peperangan. Ia melakukannya untuk menjalankan tugas nega-
ra dalam rangka memadamkan pemberontakan atau menghadapi tentara
Salib. Selain itu, ia dikenal sebagai seorang yang memiliki rasa toleransi
tinggi terhadap umat beragama lain.
2. Setelah menguasai Iskandariyah, ia mengunjungi orang-orang Kristen
3. Setelah Dirgam dikalahkan, perdana menteri Syawar memberikan hadiah
berupa sepertiga pajak tanah Mesir
4. Khalifah al-Adid
5. Mendirikan madrasah-madrasah, mengganti kadi-kadi Syiah dengan kadi-
kadi Suni, mengganti pegawai yang melakukan korupsi, dan memecat pe-
gawai yang bersekongkol dengan penjahat
6. Mereka merasa iri dan dengki terhadap keberhasilan yang diraih Salahud-
din
7. Selesainya peperangan melawan tentara Salib
8. Philip II, Raja Prancis; Richard I (Richard the Lion Heart), Raja Inggris;
William, Raja Sisilia; Frederick Barbarossa, Kaisar Jerman.
9. Al-Malik al-Adil dan al-Malik al-Kamil
10. Media penyebarluasan mazhab Suni
21 RPP Sejarah Islam MTs 2 R1
Badan Standar Nasional Pendidikan. 2006. Panduan Penyusunan Kurikulum
Tingkat Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah. Jakarta: BSNP.
Darsono dan T. Ibrahim. 2009. Fasih Berbahasa Arab 3 untuk Kelas IX Madrasah
Tsanawiyah. Solo: Tiga Serangkai.
Departemen Agama. 2008. Permenag Nomor 2 Tahun 2008 tentang Standar
Kompetensi dan Standar Isi Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab di
Madrasah. Jakarta: Depdiknas.
PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
Daftar Pustaka
22 RPP Sejarah Islam MTs 2 R1
Catatan