I

I I

~JB=

Your Partner

In Competitiveness

Membangunkan Modal Insan dan Kecemerfangan Organisasi : bagi Membentuk Masyarakat Berasaskan Pengetahuan Menerusi : Latihan. . . . . . Pembangunan Sistem dan Amalan-Amalan Terbaik. . . . . OBJEKTIF MenyedJakan Maklumat MengenatProduktiviti. . . . . . . PERBADANANPRODUKTlVITINEGARA PERBADANAN PRODUKTIVITI NEGARA VISI Untuk Menjadi Institusi Produktiviti Dan Kualiti Bertaraf Dunia. . . . . Kualitt. . . . .. MISI MemqeriSumbangan Bermakna Ke Arah Usaha Peningkatan Produktivjtf dan Kualiti Negara untuk Mengekalkan Daya Saing Negara Di Dalam Ekonomi Global. . . . . . . . . . . Daya Satng dan Amalan-Amalan Terbaik Melalui Aktiviti Penyelidikan dan Pembangunan Pangkalan Data. . . . . . . . . . . . . . : Memupuk Budaya Kreatif dan lnovatif Melalui Program-Program Promosi P&Q danJalinan Ke~asama. . . . . .

NPC : telah membuatpenambahbaikan yang berterusandalam aktiviti 55 sebagai salahsatu pendekatan kepada operasiperniagaan : yangberkesan. l 1}J\.OfQanisasi perlu menggabungkan aktiviti 55 ke dalam fungsi perniagaan sebagai budaya kerja organisasi. Teknik Pengurusan 55 telah menyurnbang dengan besarnya kepada penarnbahbaikan kecekapan dalarnan. : : : : : : : Perbadanan ProduktivitiNegara(NPC)adalahsebuahorganisasi : yangtelahmendahului menyebarkan dan amalanterbaik55. keberkesanan operasi dan mewujudkan sistem penghantaran yang tepat bagi rnernuaskanhati pelanggan.12::::::::::- : Dato' Nik Zainiah Nik Abd Rahman : Ketua Pengarah : Perbadanan Produktiviti Negara . : I I I I I : Says percaya buku panduan ini akan menjadi rujukan kepada : pelaksanaan 5S dan akan memberi manfaat kepada semua : industri yang berusaha untuk mempertingkatkan penambahbaikan : berterusanuntukdays saing. . 5alah satu alat untuk rnencapai : kecemerlangan organisasi ialah Teknik Pengurusan 55.PENDAHULUAN : Cabaranekonorniglobal telah rnerubahperspektifbudaya kerja : kepada prestasi kerja yang cernerlangdengan mengarnalkan : arnalan yang terbaik. Untuk rnencapaitujuan ini.

.. : : : : : . . . . . . . . . . . . . . : Akhimya. TUJUANBUKUPANDUAN : . . . . . . . . : : : : Buku panduan ini dapat memberikan makJumatyang mencukupi : tentang bagaimana sesebuah organisasi perlu menggabungkan : setiap 'S' ke dalam fungsi pemiagaan mereka sebagai budaya kerja : organisasi untuk mendapatkan penambahbaikan yang berterusan. . . . . . . . . : : : Buku panduan Pelaksanaan Langkah Demi Langkah ini bertujuan : : untuk menerangkan konsep 58 dalam format yang mudah supaya : : boleh menjadi rujukankepadasemua. . . : : : : la adalah mengenai pemindahan pengetahuan untuk memudahkan proses pembelajaran berterusan dengan memberikan anda garis panduan yang praktikal dan contoh-contoh sebenar daripada organisasi yang telah mendahului. . . . cara yang paling berkesanuntuk menggunakanbuku : : panduan ini adalah dengan membaca dan mengadakan sesi : : perbincangankumpulandenganbimbinganfasilitator 55. tentang bagaimana Teknik pengurusan 55 berfungsi. . . . . : . : . . . . . : . .

(Latihan.Pendahuluan Tujuan Buku Panduan Teknik Pengurusan55 Pengenalan Memahami55 0 5151H 0 5USUN 0 5APU 0 5ERAGAM 0 5ENTIASA AMAL Kenapa 55? Apa yang Bukan 55? Faedah Melaksanakan 55 Kunci Kejayaan 55 Bagaimana Memulakan Pelaks.anaan 55 Rancang. 5emak. Promosi dan Jawatankuasa Audit) 0 Peranan dan Tanggungjawab Langkah 2 : Memulakan Zon 58 Langkah 3 : Latihan 58 Langkah 4 : Pengumuman dan Pelancaran 58 Contoh-contoh Persediaan 58 16 17 18 19 20 26 Fasa 2 : 55 : Pelaksanaan Langkah demi Langkah Garis Panduanuntuk Mengamalkan 5151H 0 Huraian 0 Garis Panduan 0 Impak Jangkaandan Contoh Sebenar I I I I I I I I I . Tindakan (P-D-C-A) Pelan Pelaksanaan 55 ii 1 2 3 4 5 6 7 9 9 9 10 11 13 15 Fasa 1 : Garis Panduan untuk Persediaan 55 Langkah 1 : Penubuhan Jawatankuasa Pemandu 58 0 Jawatankuasa Kerja 58. Laksana.

KPls untuk Kemajuan yang Berterusan 0 PentingnyaKPls 0 Penyesuaian KPls 52 Rumusan Ujian PantasPeniJaian Kendiri 53 54 Pertanyaan Mengenai Persijilan 55 56 .Garis Panduan untuk Mengamalkan SUSUN 0 Huraian 0 Garis Panduan 0 Impak Jangkaan dan Contoh Sebenar Garis Panduan untuk Mengamalkan SAPU 0 Huraian 0 Garis Panduan 0 Impak Jangkaan dan Contoh Sebenar Garis Panduan untuk Mengamalkan SERAGAM 0 Huraian 0 Garis Panduan 0 Impak Jangkaan dan Contoh Sebenar Garis Panduan untuk Mengamalkan SENTIASA AMAL 0 Huraian 0 Garis Panduan 0 Impak Jangkaan dan Contoh Sebenar 31 36 39 43 Fasa 3 : Penilaian Kendiri dan Persijilan 58 0 Objektif 0 Garis Panduan untuk Penilaian ~Kendiri58 . 8enarai 8emak Audit 58 . 38 dan Perekat Kecemerlangan 0 Persijilan 58 46 47 48 49 51 Fasa 4 . Lembaran Ringkasan Audit .

. I I I I . . MEMAHAMI5S 55 adalah salah satu Blat pengurusan yang diamalkan di Jepun. mengurang dan mengelakkan pembaziran Membina semangat kerja berpasukan Merangsang suasana kerja yang lebih selesa Membentuk satu sistem asas ke arah penambahbaikan produktiviti dan kualiti Teknik Pengurusan 58 bermula dengan huruf 'S'.Teknik Pengurusan 55 PENGENALAN Pada masa ini. dengan fokus untuk mewujudkan satu suasana kualiti di sesebuah organisasi yang mampu memastikan standard yang ditetapkan serta I I menerapkan semangat untukpenambahbaikan berterusan. Mengenal pasti. . teknik pengurusan 58 semakin diiktiraf daJam organisasi mencapai bagi meningkatkan produktiviti matlamat ini organisasi tersebut dan daya hendakJah saing. Untuk melakukan I proses penambahbaikan secaM benerusan sepembenku! I . yang menjadi asas kepada mana-mana organisasi yang mempunyai inisiatif untuk berdaya saing. Teknik Pengurusan 55.

.

I I I I I I ... . '!:=.:.~=- ~::-'. f-..: I \ Menyisih dan membuang barangan yang tidak diperlukan di tempat kerja secara sistematik.Teknik Pengurusan 55 -""E~~--i.I"- "'==== M . --II ~..t...~~ ~ .::.

.Teknik Pengurusan 55 "i Menyusun barangan yang diperlukan dengan kemas dan sistematik agar ianya mudah diambil dan disimpan semula ditempatnya.

I I I I . mesin dan peralatan.Teknik Pengurusan 55 I I I Membersih dan memeriksa tempat kerja dengan rapi agar tiada habuk atau kotoran di lantai.

.... . Teknik Pengurusan 55 . ~ II Mengekalkan keseragaman pengurusan tempat kerja yang baik dengan memastikan semua barangan senantiasa bersih dan teratur."I .

Teknik Pengurusan 55 Melatih individu untuk mengamalkan 5istem 55 secara berterusan agar ianya menjadi suatu kelaziman dan membentuk satu budaya dalam organisasi. I I I i I I I .

. I .... . .. . . . ....... .. . . . . . . .. . . ... ... .... . . . .. .. .. . . . ... . .. . . . . . ... ~ . . . . . . ....ik Pengurusan 55 POSTER-POSTER ... ... . . . . ... . . .. .. . . ... ... ... . .. . . .

logik dan merupakan tabiat semula jadi manusia Boleh dilaksanakan oleh industri atau organisasi yang pelbagai jen1 I dan saiz APA YANG BUKAN 55? ." Kelebihannyaadalah: . . 8ebagai contoh Pengarah Urusan sebuah syarikat yang telah memenangi Anugerah 58 Kebangsaan anjuran NPC menyatakan: "Kami belum pemah melihat satu pendekatan ke arah penambahbaikan secara keseluruhan yang begitu MUDAH. sebagai contoh dilaksanakandalam BulanKualiti sahaja FAEDAH MELAKSANAKAN 55 Pada masa kini. . . Tempat kerja menjadi Jebih bersih dan teratur Tempat kerja menjadi lebih selamat menggalakkan penjanaan idea yang lebih banyak dan kreatif I I I I I I I I I . . . Pencapaian yang boJeh diJihat secara tidak Jangsung yang dapat . Latihan pengemasan Satu cara untuk menyalahkanorang lain sekiranyaberlaku sebarang kecacatan Satu cara untuk memaksa' orang bekerja . Tidak memerlukan kepada pemahaman istilah-istilah yang sukar Mudah. Dibuat pada bulan-bulanatau tahun-tahuntertentu(bermusim) . BERKESAN dan dapat dilaksanakan dengan KOS YANG RENDAH. Satu cara untuk membuatorang bekerjadenganlebih tekun dan pantas . telah banyak organisasi melaksanakan 8istem 58 dan mendapat pencapaian yang memberangsangkan. .Teknik Pengurusan 55 KENAPA5S? Konsep 58 mudah difahami kerana: .

Teknik Pengurusan 55 . 8ecara am. .Laksana . 8istem 58 perlu dijalankansecara sistematik seperti berikut: .kerjasamadan penglibatanmenyeluruh daripada semua pihak terutama sokongan daripada pengurusan tertinggi. Mengadakan lawatan ke syarikat-syarikat yang menjadi model 58 untuk penambahbaikan yang berterusan Melatih semua peringkat stat untuk mengamalkan 58 Mengadakan Kempen 58 Merangka pendekatan yang sistematik dengan menggunakan Kitaran P-D-C-A (Rancang .Periksa . . . . . . . .adalah komitmen. . Mengurangkan mass pencarian Aliran operasi kerja yang cekap Sebarang masalah dapat dikesan semasa proses pengeluaran Mengurangkan kecacatan pads produk atau perkhidmatan Kaedah-kaedah dan standard yang jelas Mengurangkan mass memproses inventori Memaksimakan penggunaan kawasan Mengurangkan rungutan pelanggan KUNCI KEJAYAAN 55 Perkara yang paling penting bagi memastikan8istem 58 mencapai kejayaan. .Tindakan) Mengamalkan Penilalan Prestasi dan 8istem Ganjaran . .

Persediaan: 0 Memberi pendidikan dan latihan kepada semua 0 Menubuhkan Jawatankuasa Pelaksanaan 55 0 0 0 Memulakan Zon 55 Menentukan objektif. Susun: Sapu: 0 Mengenalpasti punca kotoran 0 Mengenalpasti penyebabmasalah 0 Bertindakmenyingkirkan puncakotoran dan penyebabmasalah I I I I I I . I Bagi memulakan 58: Pelaksanaan Langkah Demi Langkah. matlamat dan fasa pelaksanaan Merancang PelanTindakan 55 dan scars perasmian . Why. When.Teknik Pengurusan 55 BAGAIMANA MEMULAKAN PELAK8ANAAN 58 Pendekatan yang dibincangkan dalam buku ini adalah mudah dan menggunakan metodologi yang sistematik dan sesuai untuk diperkenalkan dan dilaksanakan oleh pelbagai saiz dan jenis organisasi. Who. How Much) seperti berikut: I RANCANG (PLAN) . LAKSANA(DO) . Where. setiap tahap I perlulah dikenal pasti secara menyeluruh mengikut Kitaran P-D-C-A dan pendekatan 5W1 H (What. Sisih: 0 0 Mengenal pasti apa yang diperlukan Mengenal pasti apa dan cara penyusunan . .

0 Membandingkan pencapaian sebenar dengan yang dirancang 0 Memberikan ganjaran dan pengiktiratan atas penglibatan stat 0 0 Perdaftaran Persijilan 55 Mengambilbahagian dalam Pertandingan Kebangsaan 58 Membuat semakan Kitaran P-D-C-A 0 Bagi memastikan pelaksanaan 58 berjaya.M. mengikuti . Seragam 0 0 0 0 0 Siapa yang bertanggungjawab? Apa tindakan yang perlu diambil bagi memastikan keadaan yang ingin dipelihara? Bila tindakan perlu diambil? Oi mana perlu dilaksanakan? Apa prosedur yang perlu diikuti? . TINDAKAN Penambahbaikan yang berterusan 0 Menjadikan 58 sebagai satu budaya.. Sentiasa Amal 0 Semua stat perlu memahami.Teknik Pengurusan 55 .dan mengamalkan 0 peraturan dan prosedur Usaha yang berterusan bagi memastikan keadaan yang diingini berkekalan PERIKSA(CHECK) . .~ . Audit Dalaman 58 sesama bahagian dan dengan organisasi lain Memastikan langkah 58 yang mantap diikuti sepenuhnya (ACTION) . setiap fasa perlulah dilaksanakan seperti yang telah dirancang dalam PELAN PFI AK~4N44. Penilaian 0 0 0 Menjalankan/Melaksanakan Penanda~rasan .

Selepas setiap kitaran perlulahdisemak: . . Proses asas Peningkatan Kualiti dan Produktiviti Membentuk Penambahbaikan yang Berterusan Amalan-amalan yang Terbaik Kunci Petunjuk Prestasi . .Teknik Pengurusan 55 PELAN PELAK5ANAAN 55 I I Peningkatan prestasi dalam sesebuah organisasi adalah satu cabaran yang berterusan dan organisasl akan mendapat faedah yang terbaik dengan menggunakan pelbagai pendekatan. Berikut adalah PELAN PELAK8ANAAN58 yang sangat berguna (Iihat muka surat 14). FASA3 dan 4 adalah PENCAPAIAN SEBENAR. la memberikan satu rangka kerja yang terbaik untuk: . I I I I Fasa-fasayang memerlukan penambahbaikan Pendekatanyang dapat memberikan kesanatas hasil Penllaiankendiriuntuk menilaikeberkesanan tindakar:t : Ambil masa lima minit untuk memberikan jawapan: Apakah faedah yang mungkin anda perolehi sekiranya melaksanakan 55 di tempat kerja? I I I I . FASA 1 dan 2 adalah sebagai PEMBOLEHGERAK (ENABLERS). . .

.. .. .. ... .c( cn ~ .c( .... ... : ... . . I I I I ....... cn ~ z ~ z . . . ...J W Q....J W I :1 Q... ~ ~ IZ ~ Z ... .c( .

Koordinator 58 Fasilitator 58 dari setiap Jabatan Ketua dari setiap zon I . 8etiap ahli perfu tahu tanggungjawab 58 I masing-masing dan mengamalkannya. Fungsi Jawatankuasa Latihan. . . dan membuat pemantauan bagi memastikan aktiviti 58 itu dilaksanakan secara berkesan di seluruh organisasi.Fasa 1 : Garis Panduan Persediaan 55 LANGKAH1:PENUBUHANJAWATANKUASAPEMANDU5S Objektif: Mendapatkan kerjasama daripada semua stat di setiap peringkat bagi membentuk satu budaya penambahbaikan kerja yang berterusan dan semangat kerja berpasukan yang cemerlang. Jawatankuasa Ke~a 58 0 Jawatankuasa Latihan 58 0 Jawatankuasa Promosi 58 I I 0 Jawatankuasa Audit 58 Jawatankuasa Pemandu 58 bert~nggungjawab untuk menyediakan satu pelan pelaksanaan. Jawatankuasa Promosi dan Jawatankuasa Audit pula adalah seperti yang dinyatakan di muka surat 22 dan 23. I I Tanggungjawab melaksanakan 58 perfu diagihkan kepada semua stat dalam sesebuah organisasi. Adalah menjadi tugas pengerusi untuk mentadbir dan mendorong setiap pihak yang dipertanggungjawabkan seperti berikut: I Melantik: . Jawatankuasa ini (Jihatmuka surat 20 dan 21) dianggotai oleh : 0 Pengarah Urusan 8yarikat sebagai Penasihat 0 Pengurus Besar 8yarikat sebagai Pengerusi 0 Ketua-ketua Jabatan sebagai Ahli I I . JAWATANKUA5A PEMANDU 55 .

Fasa 1 : Garis Panduan Persediaan 55

PERANAN DAN TANGGUNGJAWAB:

.
. .

Pengerusi 55
Berkomunikasi dengan semua pihak yang terlibat Memastikan penyertaan semua pihak dalam organisasi Menyokong semua aktiviti dalam pelaksanaan 58 Mentadbir akauntabiliti pada setiap pihak yang dipertanggungjawabkan

.

Koordinator 55

.
. .

.

Berkomunikasi dengan semua pihak yang terl/bat Memudahkan pelaksanaan aktiviti berkumpulan Memberikan motivasi dan mengawasi aktiviti pelaksanaan Memastikan penyertaan semua pihak dalam organisasi , Sertindak sebagai sumber pemberi maklumat

.

. .
. .

Fasilitator 55 . ,Menyokong Pelaksanaan55 . Berkomunikasidengansemua pihak yang terlibat . Memberikanmotivasidalam kumpulan Memastikanpelan pelaksanaanpekerja Mengawasisistem pengukuran
Ketua 55

Turut serta dalam proses pelaksanaan kerja berkumpulan
Berkomunikasi dengan semua pihak yang terlibat Mengawasi perkembangan. kerja berkumpulan

.

Tanggungjawab Pekerja:

.

Memberikankomitmenyang sepenuhnyadalamgerak kerja

Fasa 1 : Garis Panduan Persediaan 55

LANGKAH 2: MEMULAKAN ZON 55 Koordinator 58 akan membuatpembahagian zon. Fasilitator58 akan menyerahkan tanggungjawab. seperti yang ditunjukkan di muka surat 25 dan mengagihkan aktiviti dalam bentuk tugasan mudah. Ini melibatkan:

.

Mempero1eh susun atur tempat kerja secara keseluruhan den membahagikan setiap kawasan kepada zon-zon yang lebih kecil

. Membahagikan kumpulan mengikut kawasan, menentukan bilangan
peserta dalam satu kumpulan, dan mempamerkan nama individuindividu yang terlibat dalam setiap kumpulan' dan kawasan yang dipertanggungjawabkan

. Memastikan setiap kumpulan mempunyai ketua dan sekurangkurangnya seorang ahli dalam setiap seksyen .

.

Memastikan saiz seksyen dan kekuatan kumpulan adalah selaras

.

Penentuantanggungjawabbagi kawasanyang dikongsi

Fungsi Koordinator/Fasilitator/Ketua 58 adalah panting dalam
mengaplikasikan 58 agar aktiviti 58 berjalan dengan lancar seperti yang dirancang.

I I I I I

'I

Fasa 1 : Garis Panduan Persediaan 55

LANGKAH 3 : LATIHAN 55
Objektif :
Untuk menyebarkan metodologi 55 dan menyediakan tenaga kerja yang dapat memberikan kerjasama yang bermakna dalam aktiviti 55.

Garis Panduan untuk latihan 55
Program latihan ini, yang mana merupakan langkah permulaan pelaksanaan ama!an 55. Pelaksanaan Langkah Demi Langkah, merangsang peke~a untuk melibatkan diri dalam mengaplikasikan usaha 55. Program ini merupakan tanggungjawab Jawatankuasa Latihan. (Lihat muka surat 22)

8etelah selesai sesi latihan persediaan awal, setiap individu akan mendapat pengetahuan asas dan diberi tanggungjawab bagi tindakan yang akan dilaksanakan. Rancangan pelaksanaan fasa 58 penulah disediakan dan diumumkan semasa pengisytiharaan Pelaksanaan Amalan 58.
Kesilapan yang paling utama dilakukan apabila hendak melaksanakan sistem 58 adalah gagal untuk memberikan latihan yang secukupnya pada peringkat permulaan. Latihan perlulah merangkumi:

. .

. .

Kesedaran tentang 58 pada peringkat pengurusan tertinggi Kesedaran tentang 58 pada peringkat pekerja Pernaharnan Langkah Derni Langkah untuk Fasilitator Langkah Derni Langkah Audit Dalarnan 58

. . Objektif dan Matlamat 5S Zon 5$ Slogan 5S I apa yang telah I 8elepas pelancaran 58 dapat dibuat dengan jayanya. I I I I I . menetapkan sasaran.Fasa 1 : Garis Panduan Persediaan 55 LANGKAH 4 : PENGI5YTIHARAN I PELANCARAN 55 Objektif: Mengumumkan rancangan promosi adalah semata-mata untuk mempromosikan pewujudanaktiviti 55. . Langkah Mengumumkan Mengumumkan Mengumumkan Polisi. Pelaksanaan Oem! Langkah 58 diteruskan mengikut dirancang. pengurusan perlulah mengesahkan Rancangan 55. dan matlamat Pelaksanaan Langkah Demi Langkah 5S. polisi. . Garis Panduan untuk Pelancaran 55 Pads tahap ini.

."". ...~~.... ..'h~"" SI '~5S '.J Pa. melalui gerak kerja berkumpulan dan disiplin diri.'" c".!.~'Y~':~. Dengan berbuat demikian kita akan mencapai: Peningkatan dalam produktiviti Mengekalkankualiti produk dan servis yang tinggi Penghantaranyang tepat Pengurangan kos Dapat diiktiraf sebagai salah satu 5yarikat Model 55 Kebangsaandi Malaysia.5uasana tempat kerja yang selamat MATLAMA*!5S -" c.~".. . 55 Salah satu contoh Polisi dan Matlamat 5S c . :t':I . l r' . ...~". Kita perlu secara berterusan mengekalkan Standard Amalan 55 yang terbaik di tempat kerja.d 1:CifA~~oi5~~ta6S I JAwATANKUA:SA~'KERJA . . .I Jawatankuasa pemandu .. ." . yang membantu da/am pe/aksanaan aktMt.

.2 1/1 GI ~C) c ~ ~ GI CIa...~I .c . . I ~.¥ j IV ~ .a Q) ~ 1J~ '~ I . . 0 S ~ IV u. ~ (I) IV a. [ 0 .. . .i . c G) Do ill . . . :J 'g ~ Il... ... 0 0 ~ C IV U) ~~ IV ~.. . .c 'u. . IV . . .-In u. c GI 0~ IV 1/1 ~ c ~ . . = :J .. . IV IV ~ C IV a> aiDGI .

". [l. "... ~~~ I ~ .~I ~~1! .~f:: tJ~i .Cot Fasa 1 : Garis Panduan Persediaan 55 I ~~....

I 8atu contoh Polis! 58 I I .Fasa 1 : Garis Panduan Persediaan55 I I I .

Fasa 1 : Garis Panduan Persediaan 5S BAHAN PROMOSI 55 .

. .':c :. . .-. . . . . . . . . :. . .Fasa 1 : Garis Panduan Persediaan 55 I . . . . . . . . Fasilitator 55 MembahagikanKawasanMengikut Zon .fri:i . I . . . . . . . . . . . . . .c~. . . .f. . . . . . . . . . . . . . . . .:. . ."':'. . '". -- . . . . . .j::.. . . . . . . . . . .. . . . .!1~ : . . :~~. . . ~ " STRUKTURZON . .. . . . : . . . . - 0 . . . . ... . ~ it . . .c:':'. . . . . . . .. . . . I I ~ . . . . . . . . . . .

. Langkah 3: Menentukan Kriteria "Red Tag" Tiga soalan yang perlu ditanya bagi menentukan keperluan sesuatu barangan. . Terdapat enam langkah yang pertu dipatuhi bagi memastikan proses "Red Tag" dapat dilaksanakan dengan jayanya. Adakah ianya berguna? Kekerapanpenggunaan? Kuantiti penggunaan? .ianya diperlukan Untuk melaksanakan 5 yang pertama ini. Langkah 1: Melancarkan Projek "Red Tag" Kebiasaannya dilakukan oleh Jawatankuasa Pemandu 55 dengan mewujudkan kawasan simpanan dan merangka cara-cara pelupusan bagi barangan yang tidak dipertukan dengan menggunakan Borang "Red Tag". . . (Iihat muka sural 29) Langkah 2: Mengenal Pasti Sasaran "Red Tag" Menentukan jenis barangandan kawasankerja-kerja yang perlu nilai. Apa yang diperlukan Kuantiti yang diperlukan Bila. Fasa 2 : 55 : Pelaksanaan Langkah Demi Langkah Garis Panduan untuk MengamalkanSISIH(Seiri) Huraian S yang pertamaJni memfokuskan kepada penyisihan barangan yang tidak digunakan atau diperlukan lagi di tempat kerja. proses "Red Tag" sering digunakan: 5trategi "Red Tag" membantu untuk mengenal pasti barangan yang tidak diperlukan dan tahap kepertuan sesuatu barang. Garis Panduan: la adalah langkah-langkah untuk menyimpan mengikut: . ..

. . . . . . . . I . . . . . . . . . . . . . . I . . . . . . . . . : . . . Langkah 5: Penentuan Barangan yang di "Red Tag" Putuskan mana yang perlu dibuang dan tindakanyang perlu diambil seperti yang ditunjukkan dalam jadual 1. . Jadual 1 : Pelan Tlndakan S Pertama Langkah 6: Dokumenkan Hasil "Red Tag" Semua perkara yang dilakukan perlu dilaporkan sebagai salah satu prosedur perakaunan dengan ini sesebuah organisasi dapat mengukur sebarang penambahbaikan dan penjimatan sepanjang proses dilaksanakan.Fasa 2: 55 : Pelaksanaan Langkah Demi Langkah Langkah 4: Melekatkan Tag Kerja-kerja melekatkan tag ini perfu dilakukan dengan cepat dan muktamad. . . . . . . . 8kop sasaran adalah untuk diselesaikan sebelum I I perasmian 58. . . . . . . . . . . . .

jawapan: . Ambil masa lima minit untuk memberikan . Sisih adalah satu teknik yang terbaik untuk mengubah struktur tempat kerja yang lama kepada satu kawasan kerja yang lebih efektif untuk meningkatkan kecekapan dan ke. . . Apakahmasalahyang berlakudi tempatkerja anda : : disebabkanoleh timbunanbarangan yangtidak diperlukan?: . . komunikasi antara pekerja menjadi bertambah baik dan produktiviti dapat ditingkatkan. . tatacara kerja dapat dikurangkan. : . .. -- --- . ~ Kata kuncinya dalam penerangan ini adalah -melupuskan barang yang tidak dipenukan di tempat kerja". . .. .selamatan di tempat kerja. . . Impak Jangkaan: . . . . .I Fasa 2: 55: Pelaksanaan Langkah Oeml Langkah Apabila kerja-kerja "Red Tag" selesai dijalankan mengikut Pelan Tindakan seperti di Jadual 1. . . Mengenal pasti barangan yang perlu dan menyusunnya di tempat yang betul Barangan yang tidak perlu dilupuskan Menjimatkan masa pencarian barangan Penambahbaikan suasana tempat kerja Penggunaan kawasan yang maksimum : . .

. I DIO8m-t : . .d~ AcIonI I :"" .t.. ..RR M8I8I'8/~ & I 3.~~&""'" I 2.j N8ne: .!. . Name: 1D8: Approved by (Department Head) CO-udilaD's -: .~ I Item Description : l Number: . II AI8/LOC8tIon: . . .- 14. I 3.. ldentIficltion I~ I . .~ .-on1Jllll8*k) I~.. : ~" Oi -.. .-: c. AddtkIII8 . (018: Contoh Borang "Red Tag" I I ~ . ..ii. .Fasa 2 : 55 : Pelaksanaan Langkah Demi Langkah I I ~- RED TAG FORM .~-r-. . .. c-. . ' 1~bJ: . AWII Gcx* ~ti) w. (Dale: by~ HIId::. . tick: .. : 11. 11.c~.d :'2.C1 ):. . LtIv8 kl88P88IB sknQB D/81D18 : ~br: .

Contoh SebenarAktiviti SISIH II Aktiviti penyisihan menggunakanborang "Red Tag" Kawasan selepas penyisihan Palet dlsusun dengan kemas selepas menggunakan strategi "Red Tag" .

.nyimpanan dan secara tidak langsung dapat cara betul". . . _1118_118 . . . . . bahan : . . I . . rf~l~m nrn~o~ nonnolll~r~n ~t~11 rf~l~m kAri~-kAri~ nArkAr~ni~n rl~n . . ... . . _1111 2. . .- . . . . . . . . . . . . adalah di tempatnya memastikan agar barangan mudah perlu diambil sepertimana digambarkan . . dapat dan dalam tindakan disusun disimpan Jadual 2.. . . ~ .-. . . kecekapan dan keberkesanan pe. .. . . . . .Fasa 2 : 55 : Pelaksanaan Langkah Demi Langkah Garis Panduan untuk MengamalkanSUSUN (Seiton) Huraian: S yangkedua-jnj sesuai dengan satu kenyataan yang sangat popular: " Satu tempat untuk semua barangan dan semuanya di tempat yang la menekankan aspek keselamatan. --- . . . . . Proses . . dalam Jadual . menambahbaik keadaan tempat kerja. . . . I I ~___"'1118~ ~ . . .' ~ . . . ~ . buangan Jadual 2 : Polan Tindakan S Kedua yang ditunjukkan . . . . .. . I I ~ e . . . . . . menyingkir : . i I . .. . I Garis Panduan: Apabila seterusnya dengan kembali S yang kemas pertama untuk teratur dan dapat dilaksanakan ianya yang dengan jayanya... . . .

maka tiada berlakunya pembaziran tenaga manusia atau inventori yang berlebihan.mudahkan proses pencarian barangan sekiranya pemiliknya tiada di tempat kerja. . Dengan adanya keteraturan ini. kelengkapan dan alat penyukat mengikut jenis mesin Wujudkan papan peralatan ("tool boards") . I I I . Faedah dapat dilihat melalui masa pencarian yang dapat dijimatkan. . Label perlu bagi me.:1 ~I Fasa 2 : 55 : PeJaksanaanLangkah Demi Langkah I dapat memastikan semua barangan perlu disimpan di tempat yang sesuai agar mudah dicari. . . Kata kunci dalam penerangan ini adalah semua orang. . Membuat tanda yang jelas agar sebarang kesilapan dalam menyusun barangan dapat dikesan dari jauh Memberikan nama atau nombor pada setiap barangan dan alatan Menyusun alatan yang berkaitan berdekatan dengan mesin agar mudah digunakan Menyusun fail dan menyimpan mengikut kod ~arna agar ianya mudah dikenal sekali imbas Simpan barangan yang mempunyai fungsi dan rekabentuk yang serupa bersama . .anyang berlainan di tempat yang berasingan Jangan ~impan semua barangan di satu tempat. . . . Antara aktiviti yang terangkum dalam S yang kedua ini adalah: Antara aktiviti yang terangkum dalam S yang kedua ini adalah . . gunakan rak atau para Gunakari bekas kecil untuk menyimpan barangan yang kecil Gunakan warna untuk memudahkan pengenalan barangan Label setiap barangan dan tempat penyimpanan (Kawalan Visual) Gunakan bekas yang lutsinar bagi memudahkan pencarian Gunakan kereta sorong yang direka khas untuk menyusun peralataFi. . Simpan barang.

. . . .Fasa 2 : 55 : Pelaksanaan Langkah Demi Langkah Impak Jangkaan: . "' ' . . 'Right/tern. Right Place. . . . . . . . . . . Barangan mudah disimpan di tempatnya selepas digunakan Memudahkan pencarian. penyimpanan dan pencarian semula barangan 'First-/n-First-Out' (FIFO) diamalkan Mengurangkan masa pencarian barangan I . . . . . : . . . . 4Rdiamalkan. . Ambil masa lima minit untuk memberikanjawapan: : . . . . : . ~. . . . . . . . Namakan tindakanyangperlu diambil untuk tiga mendapatkan kaedah penyimpanan barangan yang lebih efisien dan efektif? : . . I .Right Quantitydan Right Method . . . . . . .

Contoh Sebenar Aktiviti SUSUN MENFAIL DAN MENGINDEKS DI PEJABAT ~ Sistem fail yang jelas menggalakkan kerja yang leblh berdisplin dan mengurangkan mas a pencarian Borang-borang yang digunakan disusun dengan kemas dan mengikut nombor agar m~dah dlambil. Sistematik dan mudah dicari Borang yang digunakan .

........... I I meningkatkan kecekapan Susunanyang jelas agar dapat menggalakkan kerja yang lebih berdisiplin Penggunaankawasan yang efisien dan tempat kerja yang rap! I I I I ........ ......................Contoh Sebenar Aktiviti SUSUN ...

Zon 58 Mewartakan semua kawasan kebersihan dan pekerja-pekerja yang ditugaskan bagi kawasan tersebut Jadual 55 Menerangkan dengan lebih terperinci kelainan kawasan dan namanama pekerja yang telah ditugaskan termasuklah jadual tugasan harian mereka .Fasa 2 : 55 : Pelaksanaan Langkah Demi Langkah I Garis Panduan untuk MengamalkanSAPU (Seiso) Huraian: S yang ketiga menekankan kepada kebersihan kerana ianya dapat menjamin tempat kerja menjadi lebih selesa dan selamat. . termasuklah penyimpanan yang lebih jelas yang mana dapat mengurangan masa pencarian dan menjamin kualiti kerja. Kebersihan adalah tanggungjawab semua pekerja dalam sesebuah organisasi dan ianya perlulah dibahagikan mengikut kawasan kebersihan yang berbeza. Perkataan SAPU tidak perlu dijelaskan lagi. langkah berikut perlulah diamalkan. Untuk melaksanakan S yang ketiga dengan jayanya sebagai aktiviti harian yang berfaedah. Semua orang suka bekerja dalam suasana kerja yang bersih yang mana ini dapat meningkatkan semangat dan produktiviti. produk dan perkhidmatan yang tinggi. Langkah 1: Tugasan Kerja-kerja Pembersihan. seperti: . Garis I Panduan: S yang ketiga ini adalah untuk membersihkan kawasan kerja dengan teliti: Mengemas dan membersih perlu dilakukan setiap hari untuk memastikan tempat kerja berada dalam suasana yang diinginkan dan tidak ber~elerak.

: : . : : . . .tempat kerja dan peralatan bersih dan berfungsi dengan baik". . . Kualiti kerja dan produk yang tinggi Tempat kerja yang lebih selesa dan selamat Mudah dilihat dan mengurangkan masa pencarian Mengurangkan kos penyelenggaraan : . . Menyediakanalatan mencuci dan bahanyang diperlukanagar ianya mudahdigunakanapabila diperlukan. . Langkah Langkah 3: Mengenal pasti Kaedah yang Akan Digunakan Mengenalpasti alatan dan bahan yang dipertukan dan apa yang perlu dibersihkan di setiap kawasan. I I I " . . . Kata kunci bagi penerangan ini adalah "memastikan. . : . Memberikan gambaran yang positif kepada pelanggan Ambil masalima minit untuk memberikan jawapan: Namakan jenis masalah tempatkerja kamu dua di yang boleh dielakkandenganmelaksanakan prosedurmembersih? . ..Fasa 2 : 55 : Pelaksanaan Langkah Oem. Kerja-kerja pembersihan pertu dilakukan mengikutkeperluandan kesesuaian tanpamengambil masayang agak lama. . ..-'~C'" : : . . Impak Jangkaan: . I Langkah 4: MenyediakanAlatan dan Bahan Pembersihan. Kesemua ini dapat dicapai melalui teknik membersih dan mengenal pasti kerosakan sebelum ia berlaku. . Langkah 5: Melaksanakan Pembersihan Semua peralatan yang rosak atau cacat hendaklah dibaiki atau diasingkanjika ia tidak dapat digunakanlagi (amalkanstrategi MRed Tag"). : . Satu standard pembersihan pertu diwujudkan bagi memastikan semua pekerja melakukan kerja-kerja pembersihan dengan lebih efisien.

. Contoh Sebenar Aktiviti SUSUN I fl PENGELOLAAN KELENGKAPAN MEMBERSIH ~ I Susun dan label dengan kemas Tempat penyimpanan yang rapi untuk peralatan dan kelengkapan Jadual pembersihan harian untuk menggalakkan kerja berkumpulan Wayar yang disusun rapi bagi memudahkan proses membersih Mengelakkan tumpahan bagi menjamln kebersihan lantai Peraturan yang perlu dipatuhi bagi menjamin kebersihan tandas ..

Pelan ini mestilah merangkumi prosedur dan senarai semak harian yang perlu dipamerkan di setiap tempat kerja. . kesungguhan peke~a? Kerja-ke~a yang sedang dijalankan I peraturan inventori Prosedur Pembersihan Jadual penyelenggaraan Aktiviti harian yang bersangkut paul dengan tugas 38 . langkah berikutnya adalah memberi tumpuan terhadap amalan keseragaman kerja yang terbaik. Tanggungjawab dalam kerja yang merangkumi: 0 Siapa yang bertanggungjawab? (Ownership) 0 Langkah yang perlu diambil bagi memastikan keadaan yang diinginkan dapat dikekalkan 0 Bila sesuatu tindakan perlu diambil? 0 Kawasan mana perlu diberi penekanan? 0 Prosedur yang perlu dipatuhi untuk menjamin . Senarai semak ini perlu sebagai panduan untuk memberi gambaran yang jelas bagi memastikan 3S diamalkan di tempat kerja secara berterusan. Contoh-contoh garis panduan seperti: . Garis Panduan: Sekiranya 3S yang pertama telah dilaksanakan.Fasa 2 : 55 : Pelaksanaan Langkah Demi Langkah Garis Panduan untuk Mengamalkan ~5ERAGAM Huraian: Penerapan 38 yang pertama secara berterusan dapat menjamin kelancaran proses kerja yang berkesan. . .

Standard tempat kerja yang baik Sistem Kawalan Visual yang baik Memperkukuhkan peraturan dan Prosedur Operasi Standard (SOP) Perkongsian maklumat dalam standard yang diperlukan Penambahbaikan operasi dan aliran kerja . Aktiviti ini dilaksanakan untuk mengenalpasti tara kerja yang terbaik dan memastikan setiap orang menjalankan tugasan yang telah diberikan di tempat kerja. . Impak Jangkaan: I . : : . Ambil masalima minit untuk memberikan jawapan: Berikan satu contoh bagaimana anda boleh mewujudkan satu prosedur kerja yang mudah sebagai senarai : : semak di tempat kerja anda? I . .:t I II " Fasa 2 : 55 : Pelaksanaan Langkah Demi Langkah Kata kuncinya adalah untuk memperkukuhkan 35 yang pertama dengan memperkukuhkan prosedurdan piawai.

Contoh Sebenar Aktiviti SERAGAM Tersusun rapi agar mudah digunakan I I Kod warna dengan nombor untuk memudahkankawalan secara visual Peraturan mudah untuk diikuti dan diamalkandalam kerja harian Arahan-arahan 'First-In First-Out' (FIFO) .

Contoh Sebenar Aktiviti SERAGAM I Peraturan mudah untuk diikuti dan diamalkan dalam kerja harian Rak kod warna untuk barangan khusus Tandakeselamatan untuk mengelakkankemalangan [I Kawalan Visual 'Right at first time" Peraturan mudah untuk diikuti dan diamalkan dalam kerja harian .

petunjuk piawai dan prestasi '. agar sebarang progres dalam aktiviti 5S 0 Kejayaan 5S . .Fasa 2 : 55 : PelaksanaanLangkah Demi Langkah Garis Panduan untuk SENTIASA AMAL (Shitsuke) Huraian : Memastikan kesemua 58 seperti dijelaskan sebelum ini sentiasa dapat di amalkan dan dikekalkan secara berterusan dengan menggunakan P-D-C-A secara aktif. . Membina kesedaran tentang pentingnya 58 melalui latihan semula Memberikan ganjaran dan mengiktiraf usaha yang dilaksanakan oleh pekerja. I I I Garis panduan: . Gunakan teknik I pendekatan I strategi untuk mengekalkan aktiviti . I . Kajian semula 0 I I Slogan dan Poster5S dapat dikongsi bersama 0 Buletin 58.

Gara pemikiran'Kaizen' diterapkanpadasetiappekerja . Ambil masa lima minit untuk memberikan jawapan: : . Pelaksanaan memerlukan 55 kepadatunjuk ajar bagi pekerjamelakukanperkarayang mudahdengan betul. . Membentukdisiplindan semangatkerja berpasukan .. . Impak Jangkaan: . . Menerapkanamalanyang terbaik Meningkatkankecekapanoperasidalamsuasanatempat kerja yang lebih selesa . Nilai yang dikongsi bersama ini penting untuk menghasilkan sebuah organisasibertarafdunia.. . keselamatan dan piawai kualiti secara tekal. .bukan melalui arahandan kenaandenda. .Fasa 2 : 55 : Pelaksanaan Langkah Demi Langkah . Bagaimana aktivitipengekalan menyumbang kepada : penambahbaikan dalam produktiviti? : . Kata kunci pada huraianini adalah nilai yang dikongsibersama. . . Patuh denganperaturandi tempat kerja . Nilai ini dicapai melalui tunjuk ajar dan kerjasamapasukan. . : . . : : . . II S terakhir ini adalah merujuk kepada Sentiasa Amal yang memerlukan disiplin diri kerana tanpanya agak sukar untuk mengekalkan kebersihan.

Contoh SebenarAktiviti SENTIASAAMAL Peraturanyang perlu diikuti dan dijadikan tabiat dalam kerja harian I Arahan yang perlu diikuti sebelum dan selepas menggunakan trak angkat-susun/forkllft I Sudut 5S-Perkongsian Maklumat I .

I Penilaian dan persaingan ini perlulah disusuli dengan sistem ganjaran. menawarkan ganjaran secara bulanan pada setiap pasukan yang berjaya dalam pelbagai kategori. mengaudit prestasi mereka secara rningguan ataupun bulanan dengan menggunakan 8enarai 8emak 58. Penilaian Kendiri adalah dasar perrnulaan kepada Persijilan 58. lernbaran ringkasan Audit dan Perekat Penarnbahbaikan 38 (Lihat muka surat 47-50). Keputusan yang dikeluarkan oleh pihak audit perlulah diparnerkan di setiap sudut 58 setiap bahagian. J . Ini secara tidak langsung dapat rnewujudkan persaingan yang sihat antara sesame bahagian dan menirnbulkan rasa bangga pad a kumpulan yang terbabit.~ ~ Fasa 3: Penilaian Kendiri dan Persijilan 55 ~ Objektif: II i J Memastikan organisasi dapat menggunakan kekuatan yang ada dan membuat penambahbaikan di mana yang perlu di samping menunjukkan di mana kedudukan sesebuah organisasi dalam pergerakan 55. Garis Panduan Penilaian Kendiri 55 Aktiviti dalam Fasa 2 sepatutnya telah dapat menunjukkan kemajuan dalam pergerakan 58. Penilaian Kendiri 58 ini perlu diawasi dan didokumenkan melalui metodologi Audit Dalaman. Organisasi yang telah rnernpunyai aktiviti 58 yang berjaya. AUDIT DALAMAN 55 Audit Dalarnan 58 dalarn sesebuah organisasi adalah bahagian yang terbaik untuk rnernbuat Penilaian Kendiri 58. Kebanyakan organisasi yang berjaya.

~:. I ~b8IWIg ---' ~l~~~~ ~ 'I . ...0... . . ~ : 0 0I 0 0 0 0 0 0 0 0 JUMLAHMARKAH : 1--1 KATEGORI P~KARA c=J MARKAHP£I«JH ~ MaT: _.0. . 0 0 0 0 0 0 . ~ .0. 0 0 0 0 0 IXMIDIT . . ~ .~--'--~~ .0000000000""""""".0 0 0 0 0 000. ~ 0 0 ...~I c:=J. CATATAN . 0 0 0 0 0 0 .. . 0 1 ~ .-.. . 1:: . pI8Ib1II. 0 0 0 . ~~~rl CATATAN '14\8181'1 . 0 .000.Fasa 3: Penilaian Kendiri dan Persijilan 55 I 0 0 XXXSON BHO JABATAN : ~ 1 . ~J 8 ~ tIop ~ 0 ... . .& Ge.. ~ :.. ..den -.00 Contoh Senarai Semak Audit 55 ..

I : : .. :. ---'-: .-- - I . ~~ ~ -~ -~~ . Contoh Lembaran Ringkasan Audit 55 . . . .mN BHD .. .-'.. 00. . . . . . .-0 . xxx ~_.I I I . .

Fasa 3: Penilaian Kendiri dan Persijilan 55 I I Contoh Perekat PenambahbaikanAudit I .

. ~~ .. 3: Penilaian Kendiri dan Persijilan 55 ~]B.. ..--- L~t~ Contoh perekat Kecemerlangan 55 Ganjaran dan pengiktirafan daripada pihak pengurusan Keputusan Audit dipamerkan di Sudut 5S J ..Fasa .

. Persijilan 58. Proses Persijilan 55 . yang diperkenalkan oleh Perbadanan Produktiviti Negara (NPC) bertujuan untuk membangunkan dan mengekalkan budaya produktiviti melalui proses yang berterusan untuk mencapai kecemerlangan. kesedaran mengenai pentingnya elemen 58 dalam persaingan semakin meningkat. Satu pasukan juruaudit akan mengaudit tempat kerja (organisasi) seperti mana yang disyaratkanuntukmendapatkan sijil ~ Sijil akan dianugerahkan oleh Perbadanan Produktiviti Negara (NPC) kepada organisasi yang telah mengamalkan 5S dengan jayanya Pendaftaran Persijilan 55 Mana-mana organisasi yang ingin mendaftar untuk mendapatkan Sijil 55 hendaklah mengisi borang yang disediakan oleh Perbadanan Produktiviti Negara (NPC). . .Fasa 3: Penilaian Kendiri dan Persijilan 55 Persijilan 55 oleh NPC Oi Malaysia. Pencapaian persijilan merupakan satu deklarasi awam sesebuah syarikat untuk memberikan komitmen bagi meningkatkan budaya kualiti ke peringkat yang lebih tinggi bagi memenuhi keperluan pengguna yang sentiasa berubah. Banyak syarikat telah berjaya menunjukkan bahawa mereka telah membangunkan satu sistem pentadbiran berlandaskan pelaksanaan 58 dan bilangan organisasi yang mendapat perakuan ini semakin meningkat.

Produktiviti (t) 00 Tahap inventori Kos inventori Masa utama (J) (J) (l) Jumlah kemalangan . jentera. KPls adalah satu kayu pengukur yang layak untuk mengukur faktor operasi yang menggariskan proses kerja itu sendiri dan juga menentukan tahap kos dan kualiti secara keseluruhan. setiap kumpulan pekerja perlu menentukan KPls sendiri untuk membolehkan ia memantau perkembangannya. nan'MJn cara kawalannya juga penting bagi memastikan kaedah penggunaanya lebih berkesan dan menjimatkan.Fasa 4: KPls untuk Penambahbaikan yang Berterusan Pentingnya KPls Penilaian Kendiri dan Persijilan 58 biasanya akan menggerakkan organisasi untuk membaik pulih secara berterusan ke atas kualiti dan keberkesanan terhadap kos untuk memberi produk atau khidmat melalui panduan yang sistematik menggunakan Kunci Petunjuk Prestasi atau Key Performance Indicators (KPls). perancangan kitaran masa mempunyai impak yang besar terhadap prestasi. peralatan. penetapan jangka masa. . dan kebolehan manusia. Walaupun proses kerja adalah gabungan daripada bahan mentah. Penyesuaian KPls Bila menggunakan Teknik Pengurusan 58. 8etiap kumpulan pekerja mesti memastikan proses kerjanya sendiri untuk membangunkan KPls yang menerangkan bagaimana kumpulan tersebut mempengaruhi produktivitinya terhadap bahagian yang penting. Faktor-faktor seperti keselamatan. moral. . . KPls yang sering digunakan adalah: . . pencegahan senggaraan.

Fasa 4: KPI untuk Penambahbaikanyang Berterusan .~an (Benchmarking). . I I I . . .. I Rumusan 8ecararingkas. Kumpulan kerja tersebut perlu berbincang dan memberi keutamaan kepada penggunaan KPls untuk menghasilkan budaya kerja yang produktif melalui Penandaar8. Teknik Pengurusan 58 adalah satu langkah awalan kepada organisasi untuk mengamalkan Just In Time (JIT). Total Productive Maintenance (TPM) atau Total Quality Management (TaM) untuk memenuhi harapan tinggi pengguna. Rahsianya adalah untuk menerima pakai Pelan Pelaksanaan Aktiviti 58 dan mematuhi kaedah keempat-empat rasa seperti yang diterangkan menggunakan kitaran P-D-C-A. . Kerosakan jentera Jangka waktu pencarian Kadar penolakan Kerja semula Aduan pengguna (l) (l) (l) (l) (l) Adalah sukar untuk menerap keseluruhan KPls dalam sesebuah organisasi kerana seseorang itu perlu menyesuaikannya dengan budaya kerja organisasi itu sendiri.

6. Tempat kerja yang bebas dari kemalangan tidak memberikan keadaan yang selamat.Ujian Pantas Penilaian Kendiri 55 I m Penilaian pantas ini akan memberi peluang kepada anda untuk menilai tahap kefahaman 5S anda. Pelaksanaan "Sentiasa Amal" ialah penilaian ke atas kesemua pemakaian teknik empat "s" yang lain di tempat kerja. 0 0 . melatih peke~a untuk mematuhi prosedur. Teknik pengurusan 58. Setelah anda selesai. 2. 5. kira berapa soalan yang telah anda tandakan "benar". :adalah perlu untuk melibatkan kesemua pekerja dari. pengurusan tertinggi sehinggalah ke pekerja bawahan. kualiti dan keselamatan. 8istem 58 memberikan teknik yang praktikal untuk menjadikan tempat kerja yang mesra pelanggan dan menyenangkan pekerja. Untuk memastikan kejayaan Pelaksanaan 58. D D I I I I D 0 0 0 0 0 0 0 3. Pengelolaannya melibatkan penyediaan susun atur yang efektif untuk mencapai kecekapan. . Sila luangkan beberapa minit untuk menanda setiap soalan dengan "benar" atau "salah". BENAR SALAH 1. peraturan dan standard sebagai amalan terbaik di tempat ke~a. selesa dan menyenangkan. 4.

. Organisasi yang be~ayadenganaktiviti58 rnengukur pencapaian rnereka rnelalui kaedahdalarnan 58. Tag"adalah salahsatu alat dan pendekatan untuk menyokong Pelaksanaan 58 : 0 0 0 0 I I I 0 0 0 0 I I I I 11. Amalan 58 menggalakkan pekerja untuk terus memberi cadangan kepada penambahbaikan. 10. 8. Pencapaian 8 ke alas 5-7 4 ke bawah ~ - Tahniah 8ederhana Perlumenambah kefahaman danpengetahuan mengenai 58 . D D 7.Peranan penyelaras. 8trategi "Red. Sebelum membuang sebarang dokumen. 9..pemudah cara dan ketua kumpulanadalah amat penting dalam mengaplikasi 55. Kendiri 55 .Ujian Pantas Penilaian . BENAR SALAH . dapatkanpengesahan bagi memastikan tidak ada permintaan undang-undang untuk dokumentersebutdisimpanbagi satu jangka masatertentu.

Pertanyaan Persijilan 55 NamaSyarikat Alamat No. Selangor DanjEhsan. Faks Maklumat yang diperlukan BorangPennohonan Yuran ProsedurPersijilan Penilaian Wakil Syarikat Nama Jawatan Tandatangan Tarikh UnitPenmangunanEKS (AuditdanPerSijilan) (SMA) Perbadanan P~~ara (NPC) LorongProduktMl/. Off 46200PetaJing Jays.Telef~ No.. JalanSultan. Tel:03-79557266Fax:03-79551824 TalianBebasTo!:1~1140 J ..

Dalam usaha kami untuk memperbaiki penerbitan 58 yang akan datang. NPC mengalu-alukan maklum bales daripada tuan/puan. 0 0 0 Mudahdifahami Informatif Praktikal I I II i Ulasan/Cadangan: II Organisasi Alamat I No.my) Tel No. Tel.Borang Maklum Balas Pelanggan I I [I II Terima kasih kerana membaca Buku Panduan 58.79551824 Terima kaslh atas keljasama. Faks E-mail Tarikh No. Sila Hubungi Jawatan Sila penuhkan borang ini dan fakskan borang maklurn balas ini kepada NPC-Unit SMT atau e-rnel kepada: Hj.org.79557266 Fax: 603. . Sila tanda <. Ishak Salleh (Ishaks@npc.oJ> berikan ulasan/cadangan di mana per1u. dan Bagaimana pendapat anda dengan keseluruhan isi kandungan bukuini. : 603.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.