Pengurusan PRS

BUKU PANDUAN PENGURUSAN PEMBIMBING RAKAN SEBAYA SEKOLAH RENDAH DAN MENENGAH MALAYSIA

“Bantu Diri Supaya Berupaya Membantu Orang Lain”

1

Pengurusan PRS

Isi Kandungan
• • • • Kata Alu–aluan Menteri Pelajaran Malaysia. Kata Alu–aluan Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia Kementerian Pelajaran Malaysia. Kata Alu-aluan Pengarah Bahagian Sekolah Kementerian Pelajaran Malaysia. Bahagian 1: Pengenalan o Pengenalan o Sejarah perkembangan o Prinsip perkhidmatan o Definisi o Rasional o Falsafah o Visi o Misi o Matlamat o Objektif o Etika o Ikrar o Senarai tugas PRS Bahagian 2: Pengurusan PRS o Carta Aliran Pengurusan PRS o Kertas Cadangan Penubuhan. o Pelan Tindakan Penubuhan. o Contoh Borang Pemohonan o Contoh Borang Cadangan Keahlian o Contoh Borang Tawaran o Surat Makluman Keahlian o Surat Kebenaran Ibu bapa o Surat Panggilan Kursus.

Bahagian 3 : Pengendalian Kursus PRS o Contoh Kertas Cadangan Penubuhan PRS o Lantikan Jawatankuasa o Mesyuarat Jawatankuasa Pelaksana Kursus o Carta Aliran Mesyuarat Jawatankuasa Pelaksana Kursus o Surat Jemputan Penceramah o Mengendalikan Temuduga, Ujian Lisan dan Ujian Bertulis o Cadangan Modul Latihan Asas PRS • Bahagian 4: o Carta Aliran Pentauliahan PRS

2

Pengurusan PRS o Kertas Cadangan Aturcara Majlis Pentauliahan PRS. o Contoh Sijil Lulus Peperiksaan o Contoh Sijil Pentauliahan • • Bahagian 5: Latihan Lanjutan Bahagian 6: Pemantauan o Faedah Pemantauan o Cara Pemantauan Bahagian 7: Projek PRS Bahagian 8: Pengurusan Buku Log PRS o Contoh Borang Analisa Bimbingan PRS Mengikut Bulan. o Contoh Borang Analisa Bimbingan PRS Mengikut Tahun o Contoh Borang Rekod Penghantaran Buku Log PRS Mengikut Bulan. o Contoh Borang Rekod Penghantaran Buku Log PRS Mengikut Tahun. o Contoh Buku Log. Bahagian 9: Jawatankuasa PRS Bahagian 10: Rancangan Tahunan PRS Bahagian 11: Lagu PRS Bahagian 12: Ujian Pra dan Pos Bahagian 13: Carta Aliran o Penubuhan PRS sekolah o Kursus / Latihan PRS

• •

• • • • •

3

Pengurusan PRS

Kata Alu–aluan Menteri Pelajaran Malaysia. Dalam masa kita giat meningkatkan prestasi pelajar dari segi akademik dan bukan akademik, kita harus sedar bahawa pelajar adalah golongan yang mempunyai kuasa besar dalam membentuk masa hadapan negara ini. Oleh yang demikian, mereka perlu dididik dan dibimbing bukan sahaja dari segi intelek tetapi juga dari segi rohani,emosi dan jasmani seperti yang diharapkan oleh Falsafah Pendidikan Kebangsaan, maka Kementerian Pelajaran Malaysia sentiasa berusaha ke arah ini melalui beberapa program bimbingan yang terancang. Proses pendidikan di sekolah rendah dan menengah bukan hanya tertumpu kepada kecemerlangan akademik tetapi juga ko-kurikulum yang mampu mencungkil potensi pelajar dan juga perkembangan sahsiah pelajar. Perkembangan kanak-kanak dan juga remaja sering dipengaruhi oleh rakan sebaya.Di sinilah letaknya keperluan remaja sebagai pembimbing rakan sebaya yang mempunyai pengaruh positif terhadap rakannya.Menyedari hakikat ini, Kementerian Pelajaran Malaysia berusaha membantu pelajar melalui Program Pembimbing Rakan Sebaya yang memberi pelbagai kemahiran melalui latihan yang melibatkan pelbagai peringkat umur agar mereka dapat mempengaruhi rakan mereka ke arah yang diingini. Buku Panduan Pengurusan Pembimbing Rakan Sebaya Sekolah-Sekolah Menengah Malaysia ini dihasilkan sebagai panduan guru-guru melaksanakan program ini dengan berkesan melalui perancangan yang sistematik agar pelajar yang dilatih dapat menjadi pemimpin yang dicontohi keperibadiannya. Saya berharap buku ini dapat memudahkan pengurusan guru penasihat Pembimbing Rakan Sebaya supaya keberkesanan program dapat dinilai dengan lebih baik. Saya mengucapkan terima kasih kepada Jawatankuasa Pembimbing Rakan Sebaya supaya keberkesanan program dapat dinilai dengan lebih baik. Saya mengucapkan terima kasih kepada Jawatankuasa Penulisan Buku Panduan Pengurusan Rakan Sebaya kerana telah menghasilkan buku ini.

4

Pengurusan PRS

Kata Alu–aluan Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia Kementerian Pelajaran Malaysia. Bidang pendidikan adalah amat luas. Dengan itu, kita perlu mendidik pelajarpelajar agar menjadi orang dewasa yang berguna kepada diri, masyarakat dan negara. Pelajar harus diasuh dengan sifat pendidikan yang luas,supaya tercapai apa yang dirancangkan. Kementerian Pelajaran Malaysia sentiasa berusaha membantu guru-guru memberi pendidikan dan pelajaran kepada pelajar. Ini bertujuan memastikan proses pendidikan itu berjalan lancar dan matlamatnya tercapai dengan berkesan. Kelahiran buku panduan ini yang telah disusun dengan padat sebagai satu usaha untuk membantu Guru Bimbingan dan Kaunseling dan juga Guru Penasihat PRS untuk memulakan perancangan program, seterusnya melaksanakan program-program yang telah dirancang. Apabila perancangan telah dijalankan dengan baik,maka kesan yang diharapkan juga sudah tentu akan membawa kesan yang positif. Diharapkan dengan terhasilnya buku panduan ini, Pelbagai program peningkatan perkembangan diri dan disiplin pelajar di sekolah dapat dilaksanakan dengan kerjasama Pembimbing Rakan Sebaya sekaligus dapat meningkatkan prestasi akademik dan kokurikulum. Buku ini bukan sahaja amat berfaedah kepada guru yang dipertanggungjawabkan untuk melaksanakan khidmat bimbingan ini malah dapat mengatasi ketandusan dokumen penting dalam bidang ini. Matlamat Program Pembimbing Rakan Sebaya iaitu membina budaya kasih mesra dan saling membantu di kalangan pelajar itu sendiri menunjukkan nilainilai murni yang harus dicontohi oleh generasi kini yang semakin ketandusan penghayatan nilai-nilai murni. Semoga para pelajar dapat menjadi insan yang penyayang dan bertanggungjawab. Saya turut merakamkan syabas dan setinggi-tinggi penghargaan kepada setiap anggota yang berusaha gigih untuk menghasilkan buku ini. Semoga kita memperoleh kejayaan jua.

5

Pengurusan PRS

Kata Alu–aluan Pengarah Bahagian Sekolah Kementerian Pelajaran Malaysia. Pelbagai usaha dijalankan untuk mencapai Falsafah Pendidikan Kebangsaan bagi melahirkan pelajar yang berketrampilan,termasuk usaha melatih pelajar untuk menjadi pemimpin kepada diri mereka dan pelajar lain di sekolah yang sama, merupakan satu langkah yang sangat baik dan sememangnya digalakkan. Dengan usaha yang dijalankan dengan teracang oleh guru bimbingan dan kaunseling terhadap sebilangan pelajar yang berpotensi menjadi pemimpin, pelajar berkenaan akan dapat memajukan diri dan rakanrakan sekolah mereka yang lain. Ini sedikit sebanyak akan dapat menyumbangkan kepada peningkatan tahap disiplin dan prestasi akademik serta bukan akademik pelajar tersebut. Melalui program Pembimbing Rakan Sebaya ,diharap pihak sekolah akan dapat menggalakkan budaya kasih mesra dan saling mengambil berat di kalangan pelajar, guru dan ibu bapa. Sehubungan itu, penerbitan buku panduan ini akan memudahkan guru penasihat PRS khususnya melaksanakan program PRS di sekolah secara sistematik dan berkesan. Buku panduan ini yang memuatkan pelbagai maklumat pengurusan PRS dan disusun mengikut kesesuaian perlaksanaannya di peringkat sekolah rendah dan menengah. Saya berharap buku panduan ini akan digunakan sebaik-baiknya supaya khidmat Pembimbing Rakan Sebaya akan dapat membantu mengurangkan masalah displin dan mengurangkan gejala sosial yang semakin berleluasa dikalangan remaja kini.Dengan bermatlamatkan “Membantu Diri Untuk Berupaya Membantu Orang Lain” sudah pasti mampu menjadikan PRS di sekolah sebagai golongan yang harus dicontohi dalam membimbing diri sendiri dan rakan sebaya. Saya mengucapkan tahniah dan merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada jawatankuasa penulisan buku panduan ini. Terima kasih.

6

Kuala Lumpur.Pengurusan PRS BUKU PANDUAN PENGURUSAN PEMBIMBING RAKAN SEBAYA SEKOLAH-SEKOLAH MENENGAH MALAYSIA BAHAGIAN 1: PENGENALAN 1.0.4. Hasil dari seminar/bengkel satu draf modul latihan yang mengandungi elemen-elemen konsep. dan Pengarah Bahagian Sekolah-Sekolah. Laporan perkembangan latihan tersebut telah disampaikan kepada Pengarah Institut Pengurusan Pendidikan Negara (IPPN-IAB sekarang). yang telah menyokong dan meminta supaya program ini diteruskan di beberapa buah sekolah lagi. 7 .3. 2. dari hujung bulan Februari 1986 hingga bulan November 1986. rasional dan objektif program Pembimbing Rakan Sebaya telah dikeluarkan untuk dicuba di peringkat sekolah. 2. Salah satu daripada kursus yang dicadangkan ialah Kursus Pengurusan dan Latihan untuk program PRS bagi menyedia dan melatih guru bimbingan dan kaunseling menjadi jurulatih peringkat negeri. PENGENALAN Program Pembimbing Rakan Sebaya (PRS) telah diperkenalkan di sekolah menengah Malaysia pada tahun 1988 setelah Institut Aminuddin Baki menjalankan kursus kejurulatihan bagi kumpulan pertama. SM Sains Selangor. SMK Aminuddin Baki. falsafah.0. Dato’ Haji Jumaat bin Dato’ Haji Mohd Nor. Yaacob bin Haji Mat Nong. Dr.1. 2. Guru-guru Bimbingan dan Kaunseling yang telah dikenalpasti oleh Kementerian serta Pensyarah Maktab Perguruan. Rentetan daripada laporan tersebut satu Seminar/Bengkel PRS diadakan pada 19 hingga 23 Januari 1987 yang dihadiri oleh Ketua Penolong Pengarah Hal Ehwal Murid dan Penyelia Bimbingan dan Kaunseling Jabatan Pelajaran Negeri. SEJARAH PERKEMBANGAN 2. tiga kumpulan jurulatih telah menghadiri kursus ini di Institut Aminuddin Baki. Projek ini telah dijalankan berperingkat-peringkat. Sehingga tahun 1992. 2. IPPN (IAB) telah menerima peruntukan dari pinjaman Bank Dunia ke 8 untuk menjalankan kursus pendek tiga bulan yang releven untuk Kementerian Pelajaran. Projek perintis di empat buah sekolah iaitu SMK(P) Sri Aman Petalang Jaya. Cheras Kuala Lumpur dan SMK (L) Bukit Bintang Petaling Jaya.2.

Falsafah dan Matlamat Program PRS • Teknik tafsiran keperluan • Teknik-teknik latihan. bangsa. PRINSIP PERKHIDMATAN PEMBIMBING RAKAN SEBAYA 3. asas komunikasi. Pada 9 hingga 10 November 1987 satu mesyuarat menggubal kurikulum kursus diadakan di IPPN (IAB) dengan disertai oleh Pensyarah IAB. 3. • PRS dari perspektif Islam 2.2 Pada 13 hingga 14 September 1988 mesyuarat menyelaras program desentralisasi latihan PRS di IAB dan telah dipersetujui bahawa kurus-kursus desentralisasi (Teragih) di peringkat negeri mengikut panduan kandungan kursus yang sama iaitu • Pengenalan Konsep. 33 orang peserta telah dianugerahkan sijil lulus dan disempurnakan oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Pahang. Pada 7 Disember 1987 hingga 31 Mac 1988. 2. 2.1 Pada 21 hingga 24 Ogos 1988 bengkel mengemaskini draf modul latihan di IAB supaya modul dicetak dan dihantar ke semua sekolah menengah di seluruh negara untuk dijadikan panduan. Pengetua sekolah. Pensyarah UKM. 2. dan Pensyarah Maktab Perguruan (4 orang ) telah mengikuti kursus tersebut. 2. • Teknik penilaian program • Kemahiran yang diperlukan oleh PRS seperti kesedaran kendiri.5. Pegawai-Pegawai Bahagian Sekolah dan Pensyarah Maktab Perguruan.7. 8 .Pengurusan PRS 2. asas kaunseling dan kemahiran lanjutan yang spesifik. perlakuan dan fizikal.7. Jabatan Pelajaran Negeri telah giat memperkembangkan konsep ini dengan menggunakan tenaga jurulatih untuk menjalankan Kursus Teragih di peringkat negeri masing-masing. Bersedia dan rela membantu rakan yang memerlukan bantuan tanpa mengira agama. UPM dan USM.0.6. Ketua Penolong Pengarah Hal Ehwal Murid dan Penyelia Bimbingan dan Kaunseling Jabatan Pelajaran Negeri.1. jantina. seramai 34 orang peserta terdiri daripada Guru Bimbingan dan Kaunseling (30 orang ).7.7. kedudukan. Sultan Haji Ahmad Shah ibni AlMarhum Sultan Abu Bakar dalam majlis Pembukaan Rasmi sempena pertukaran nama IPPN kepada Institut Aminuddin Baki (IAB) pada 20 Oktober 1988.3 Pada 21 hingga 22 Disember 1989 satu bengkel meneliti modul telah diadakan di IAB.

berminat dan mengambil berat serta rela memberi khidmat dalam sistem sekolah. Walaupun perkhidmatan ini masih mempunyai ruang yang luas untuk diperbaiki. Membantu khidmat bimbingan dan kaunseling dalam menyediakan saluran untuk mencurahkan perasaan. 5. kemahiran. khidmat “pelajar membantu pelajar” merupakan satu khidmat sokongan yang penting untuk mengisi ruang tersebut.0. 5. 4. 5.2. Golongan pelajar yang terlatih dalam kemahiran asas menolong sangat penting untuk meningkatkan perkhidmatan bimbingan dan kaunseling di sekolah. 6. FALSAFAH “BANTU DIRI SUPAYA BERUPAYA MEMBANTU ORANG LAIN” PRS harus dilengkapi dengan ilmu pengetahuan. DEFINISI Pembimbing Rakan Sebaya ialah seorang pelajar yang telah dilatih dalam bidang kemahiran asas komunikasi dan kaunseling.0.3. kreativiti dan keimanan. terutama kepada mereka yang memerlukan pertolongan.1. Guru bimbingan dan kaunseling belum mencukupi untuk menampung keperluan khidmat yang makin bertambah. maka mereka lebih mudah dirapati. PRS tidak bertugas untuk memberi nasihat dan menyelesaikan masalah rakanrakan tetapi ia menjadi seorang pendengar yang peka kepada perasaan orang lain. Pelajar memerlukan bimbingan dan perhatian PRS sebagai khidmat sokongan. Oleh sebab pelajar adalah lebih mudah ditemui dan dijangka lebih memahami curahan perasaan rakan. RASIONAL Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling telah lama bertapak dalam sistem pelajaran kita. Perkhidmatan Pembimbing Rakan Sebaya hendaklah dijalankan berdasarkan etika PRS. perhubungan. Ia berfungsi sebagai seorang kawan yang berkesan kepada rakan sebaya. perlakuan. 5. Bertambah masalah salahlaku di kalangan pelajar.2.0. dan perkara lain yang tidak dinyatakan kepada orang dewasa.4.Pengurusan PRS 3. 9 . Belum lagi menjelajah dan menggunakan pengaruh rakan sebaya secara sistematik untuk membimbing rakan-rakan ke arah perlakuan positif. 5.

10 . 9.3.5.0. Amanah dan menyimpan rahsia.0. Membina khidmat sokongan dalam perkhidmatan bimbingan dan kaunseling untuk mengisi pertambahan tuntutan dalam perkhidmatan PRS. 11. bertimbangrasa. MATLAMAT 9. VISI Sistem pengurusan perkhidmatan Pembimbing Rakan Sebaya yang cemerlang dan berkualiti. 11. 9.0. Melalui pengaruh positif dan persepaduan dalam aktiviti lain. 10. Membina pasukan PRS yang terlatih untuk membantu rakan dari segi akademik. Membina pelajar yang yakin diri dan menghayati nilai-nilai murni berasaskan kepada kepercayaan kepada Tuhan. 10.3. Memupuk potensi/bakat kepemimpinan dan menjadi individu yang peka. Melapor kepada Kaunselor/Guru Bimbingan dan Kaunseling tentang kes yang boleh merosakkan diri atau orang lain. Menubuhkan kumpulan pelajar yang terlatih dan boleh menggerakkan program dan aktiviti perkhidmatan bimbingan dan kaunseling. 11.1. menolong dan berupaya hidup selesa dalam masyarakat majmuk.0. 10. 10. Membina budaya kasih mesra dan saling membantu di kalangan pelajar.2.3. Menerima dan menghormati rakan dan orang lain.1. 9.4. emosi dan peribadi. Melatih pelajar dalam kemahiran asas yang membolehkan mereka berinteraksi secara berkesan dengan rakan dan individu lain.2. OBJEKTIF 10.4.2. MISI Membentuk dan melahirkan insan yang seimbang dari aspek jasmani. Tahu batasan dan keupayaan diri. PRS dapat memainkan peranan membantu mengurangkan masalah salahlaku di kalangan pelajar. 11. ETIKA PRS PRS perlu patuh kepada etika berikut: 11.0. emosi. rohani. 11. rela. 9.1. Sentiasa berusaha meningkatkan diri dari pelbagai aspek.taat.Merujuk kes rumit kepada Kaunselor/Guru Bimbingan dan Kaunseling.4. perlakuan. intelek dan cemerlang berdasarkan falsafah dan etika Pembimbing Rakan Sebaya.Pengurusan PRS 7. 8.

Sebagai penghubung kepada khidmat bimbingan dan kaunseling seperti membuat rujukkan jika perlu. Berpegang teguh kepada etika Pembimbing Rakan Sebaya. 13. Menerima jawatan ini dan sanggup memikul tanggungjawab serta amanah yang diberikan tanpa mengira tempat. Menjadi fasilitator yang bersikap terbuka.10.5. Sebagai peninjau rasa untuk membolehkan Kaunselor/Guru Bimbingan dan Kaunseling menjalankan strategi intervensi jika perlu. 13. berasa selesa dan berempati. Memberi sokongan dan galakan untuk rakan mengambil langkah positif.1. 12. Berkhidmat dengan penuh kemesraan dan kasih sayang. yakin dan percaya diri. Mematuhi peraturan sekolah dan norma masyarakat dan agama. 13. dan rakan.13.6.11. Mendengar. Menjadi rakan yang peka kepada perasaan orang lain dan keadaan sekeliling.12.3. 13. 12.3.5.4. Memimpin rakan melihat masalah dengan objektif dan 11 . 13. 13. 13. 12. Menerima rakan secara terbuka dan tanpa syarat. 13. 12.2. Berazam meningkatkan mutu akademik dan disiplin diri.9. Sebagai khidmat sokongan.0 SENARAI TUGAS PRS 13. 13.6.7.14. Menyedari bahawa bukan semua masalah boleh diatasi. PRS membantu menggerakkan perkhidmatan bimbingan dan kaunseling di sekolah. Sentiasa berusaha meningkatkan kualiti perkhidmatan PRS. menjelas dan membantu rakan melihat beberapa alternatif sebelum membuat keputusan.Pengurusan PRS 11. Berbincang dan membantu rakan yang menghadapi masalah biasa/normal. Mematuhi etika kerahsiaan. Sebagai salah satu sumber kepada rakan untuk mendapat bantuan. 12. 12.4. 13. 12.0 IKRAR PRS Saya/Kami dengan ini berikrar menerima dan mematuhi serta mengamalkan teras-teras perkhidmatan semasa berkhidmat sebagai Pembimbing Rakan Sebaya (PRS ) sesi _____. 13.1.8. 13. 13.2.6. Sebagai Role Model kepada pelajar lain. Berusaha menjadi pelajar contoh. masa. 13.

15.Pengurusan PRS mengalakkannya mencari penyelesaian sendiri supaya ia belajar melalui pengalamannya. Mengutamakan kesejahteraan diri dan memahami batasan diri untuk membantu.16. 13. 13.0 Pengurusan Pembimbing Rakan Sebaya (PRS) Sekolahsekolah Malaysia Carta Aliran Pengurusan PRS Kajian Tindakan Penyediaan Kertas Cadangan Penubuhan Perbincangan dengan Pengetua Taklimat kepada semua guru Hebahan/Publisiti/Iklan Borang Permohonan Keahlian & Borang Cadangan Proses Borang Permohonan Temuduga Surat Tawaran/Surat Makluman kepada Ibu Bapa Surat Panggilan Kursus 3. BAHAGIAN 2: PENGURUSAN 3.1 12 . Menjalankan program membantu sambil mempengaruhi rakan lain supaya melibatkan diri.

5 1. 1.7 1.1 Pelan Tindakan Penubuhan PRS (Rujuk Lampiran 1) 1.2.1 1.8 Penutup Lampiran 1.8.1.1 1.2 Surat Tawaran 1.2.2 Borang Cadangan 13 .8.1 Contoh Borang 1.3 1.2.8.8.2.0 Kertas Cadangan Penubuhan PRS Pendahuluan Keperluan PRS di sekolah berlandaskan latar belakang masalah di sekolah/ rasional penubuhan.1.1 Surat Panggilan Temuduga 1.2 1.2.6.6 Matlamat Penubuhan PRS Objektif Sasaran Tempoh Ahli Jawatankuasa Proses: 1.8.2 1.Pengurusan PRS 3.2 Surat 1.4 1.4 Surat Persetujuan Ibu/Bapa/Penjaga 1.3 Tingkatan 1.8.5 Surat Panggilan Kursus Asas PRS Surat Makluman kepada Ibu/Bapa/Guru Borang Permohonan 1.8.8.8.

8.Pengurusan PRS 1.6 Surat Kebenaran Ibu Bapa/Penjaga (rujuk surat kebenaran ibu bapa/penjaga di sekolah masingmasing) 14 .2.

10 . 3. Kursus Lanjutan Perlantikan Rasmi Calon-calon PRS yang gagal kursus perlu ulang tahap seterusnya 7 (Kursus Asas ) dan / Percubaan/Ujian Jan Feb Mac Apri l Mei Jun Julai Ogo s Sep t Okt Catatan 15 . 1. 2. 8. 7.6. 5.Pengurusan PRS LAMPIRAN 1 1. Proses Borang Permohonan Temuduga Surat makluman kepada ibu bapa/guru tingkatan/surat tawaran kepada pelajar Surat Panggilan Kursus Kursus Asas PRS PRAKTIKAL (Lisan&Bertulis) 9.1 Pelan Tindakan Penubuhan PRS Bi l. Perkara Publisiti / Taklimat Guru Keluarkan borang Permohonan & borang cadangan. 4. 11 . 6.

.Pengurusan PRS Borang PRS 1.. ( 07 Tarikh : ______ ) dlm. “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” 16 ...... : Kaum : : Lahir: : ………………………………………………….B Tatikh Lahir: …………………………………………………........./02/02/006 JAWAPAN PANGGILAN TEMUDUGA PRS Sukacita dimaklumkan bahawa saudara/saudari dijemput untuk menghadiri temuduga seperti ketetapan berikut : Tarikh : ……………………………… Tempat : ……………………………….. SMK ……...... Masa : ………………………………. Tempat ……………… Alamat : ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Sebab anda berminat untuk menjadi PRS : ……………………………………….... S........ ……………………… Jantina …………………… No.... Ting........ No.. Kami : Bil.potong ……………………………………………………………… di sini BOR ANG PRS 1...1 Unit Bimbingan dan Kaunseling SMK / SK ___________________ Telefon/ Fax :……………………… BORANG PERMOHONAN KEAHLIAN PEMBIMBING RAKAN SEBAYA (PRS) Nama :…………………………………………………. Ruj...2 Unit Bimbingan dan Kaunseling SMK/SK ..... terima kasih. Sekian........... K/P …………………… : …………………………...

Tanda tangan ………………………………….1 Unit Bimbingan dan Kaunseling SMK / SK ___________________ Telefon/ Fax :……………………… ) Borang BORANG CADANGAN KEAHLIAN PEMBIMBING RAKAN SEBAYA (PRS) Pengetua. Peramah & mudah ……………………………………………………potong ………………………………………………… Borang PRS 1. KP * Kriteria Pencalonan Ciri –ciri calon PRS : 1 . Nama Jant . Kami : Bil. Boleh dipercayai Sekian. terima kasih. Cadangan Calon Pembimbing Rakan Sebaya (PRS) Berikut dikemukakan calon-calon PRS Tahun _______________ Bil. Ting . Penasihat UBK) Tuan/Puan. Mudah diterima oleh rakan sebaya 2.P.Pengurusan PRS Saya Yang Menjalankan Tugas. ( ) dlm. SMK BBST/02/02/006 Tarikh : __________________ di sini 17 .Suka menolong mesra 4. No. SMK / SK ___________________ (U. ………………………………………… ( Kaunselor Pelajar/Guru Bimbingan SMK / SK PRS 2.2 Unit Bimbingan dan Kaunseling SMK/SK ……………………… Ruj. Guru Kelas / Guru tingkatan Tarikh : ……………………… 5. Bertanggungjawab 3.

terima kasih. dapat memberi komitmen dan 3. TAWARAN MENJADI PEMBIMBING RAKAN SEBAYA (PRS) TAHUN …………………… Sukacita dimaklumkan bahawa saudara/saudari telah terpilih sebagai Pembimbing Rakan Sebaya (PRS) Tahun ………………. terima kasih. Saudara/saudari juga dikehendaki mengikuti Kursus Asas PRS yang akan dimaklumkan kemudian. Kami : Bil. …………………………… Saudara /Saudari.Pengurusan PRS JAWAPAN PANGGILAN TEMUDUGA PRS Sukacita dimaklumkan bahawa saudara/saudari dijemput untuk menghadiri temuduga seperti ketetapan berikut : Tarikh Tempat : Masa Sekian. “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” ………………………………………… ( ) Kaunselor Pelajar /Guru Bimbingan Borang PRS 2. SMK BBST/02/02/006 Tarikh : __________________________ Kepada: ………………………………………………… Ting. Sekian. ( ) dlm. Diharap saudara/saudari perkhidmatan yang cemerlang. : ………………………………. 18 .2 Unit Bimbingan dan Kaunseling SMK / SK ___________________ Telefon/ Fax :……………………… BORANG TAWARAN KEAHLIAN PEMBIMBING RAKAN SEBAYA (PRS) Ruj. 2. : ……………………………… ………………………………. di sekolah ini.

Kami Tarikh : Bil. Syabas dan tahniah diucapkan.SK Borang PRS 2. : ______________________________ Kelas/Ting. Sehubungan dengan itu.3 Unit Bimbingan dan Kaunseling SMK / SK ___________________ Telefon/ Fax :……………………… SURAT MAKLUMAN KEAHLIAN KEPADA IBU/BAPA PEMBIMBING RAKAN SEBAYA (PRS) Ruj. Nama Pelajar : ____________________________________________ No. K.Pengurusan PRS “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya Yang Menjalankan Tugas . : ______________________________ TAHUN Sukacita dimaklumkan bahawa anak/anak jagaan/pelajar tuan/puan telah dilantik sebagai Pembimbing Rakan Sebaya (PRS) di sekolah ini. 3. 2. ………………………………………… ( ) Kaunselor Pelajar / Guru Bimbingan SMK /. Sokongan dan komitmen daripada tuan/puan amatlah diharapkan . ( : ) dlm.P. 19 . SMK BBST/02/02/006 Kepada: Ibu Bapa/Penjaga/Guru Tingkatan Tuan/Puan MAKLUMAN TAWARAN PEMBIMBING RAKAN SEBAYA (PRS) ………………. pelajar tersebut dikehendaki mengikuti Kursus Asas PRS dan dikehendaki lulus kursus-kursus yang akan diadakan dari semasa ke semasa.

( : (PRS) ) dlm. SMK BBST/02/02/006 ……………………………………………………. terima kasih. “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya Yang Menjalankan Tugas . Kepada : Pengetua. 20 .Pengurusan PRS Sekian. Kami Tarikh : Bil. SMK / SK ___________________ (U.SK Borang PRS 2.P..4 Unit Bimbingan dan Kaunseling SMK / SK ___________________ Telefon/ Fax :……………………… SURAT JAWAPAN PENERIMAAN PEMBIMBING RAKAN SEBAYA Ruj. Penasihat UBK) Tuan/Puan. ………………………………………… ( ) Kaunselor Pelajar / Guru Bimbingan SMK /. (Nama ibu/bapa/penjaga) Alamat : ………………………………………….

Bahawasanya saya. ( : ) dlm..Pengurusan PRS SURAT JAWAPAN TAWARAN KEAHLIAN PEMBIMBING RAKAN SEBAYA (PRS) TAHUN ……………….. terima kasih. SMK BBST/02/02/006 Kepada: Saudara / Saudari.5 Unit Bimbingan dan Kaunseling SMK / SK ___________________ Telefon/ Fax :……………………… SURAT PANGGILAN KURSUS ASAS PEMBIMBING RAKAN SEBAYA (PRS) Ruj. : …………………………………………………. bersetuju bersetuju anak/jagaan saya yang …………………………………………………………. : …………………………………… Saudara / Saudari. menjadi Ahli Pembimbing Rakan Sebaya (PRS) Sekian.. 21 . ………………………………………………………. Saya Yang Benar. ………………………………………… ( Nama Ibu/Bapa/Penjaga ) Borang PRS 2. Kami Tarikh : Bil. Nama Ting. tahun …………………………………… /tidak bernama tingkatan/kelas …………………………………………….

2. “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya Yang Menjalankan Tugas .SK BAHAGIAN 3: PENGENDALIAN KURSUS PRS.0 MATLAMAT 22 . Sebarang kemusykilan. Sekian. 2. 3. ………………………………. Adalah dimaklumkan bahawa saudara /saudari diminta menghadiri kursus di atas seperti ketetapan berikut : Tarikh Tempat Masa : : : ……………………………… ……………………………….Pengurusan PRS KURSUS ASAS PRS TAHUN ……………………………….. Golongan pelajar yang terlatih dalam kemahiran asas menolong sangat penting untuk menguatkan lagi Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling. maka mereka lebih mudah dirapati.0 RASIONAL Khidmat pelajar bantu pelajar merupakan satu khidmat sokongan yang penting dalam Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling di sekolah. terima kasih. ………………………………………… ( ) Kaunselor Pelajar / Guru Bimbingan SMK /. sila hubungi Kaunselor / Guru Bimbingan Sekolah anda di talian : ……………………………………. Oleh sebab pelajar adalah lebih mudah ditemui dan dijangka lebih memahami curahan perasaan rakan.1 CONTOH KERTAS CADANGAN PENUBUHAN PRS 1.

Membina daya dorongan untuk membina budaya saling membantu. 5.0 JANGKA MASA KURSUS Masa tidak kurang daripada 15 jam 23 . 3. hormat. 3. keluarga. Membina strategi bagaimana meningkatkan kelebihan diri dan mengurangkan kelemahan diri supaya dapat membina sikap positif.0 INPUT KURSUS Merujuk kepada Modul Latihan Asas PRS Kementerian Pendidikan Malaysia 1992. Memahami dan menguasai teknik-teknik asas dalam kemahiran kaunseling supaya mereka dapat berfungsi sebagai PRS yang peka kepada perasaan rakan. dan kasih mesra antara rakan-rakan dan masyarakat sekolah. Memahami sifat-sifat remaja dan aspirasi mereka dan dapat membantu diri dan rakan-rakan untuk membina matlamat hidup yang positif.Pengurusan PRS Membina satu kumpulan pelajar ( PRS ) yang mempunyai kemahiran asas untuk membantu dan membimbing serta menjadi kumpulan rakan sebaya yang positif. dan orang lain.6 Mendapat pengetahuan dan berupaya memahami dan menilai kelebihan dan kelemahan diri.1 3. 4. guru.2 Memahami dan menguasai kemahiran asas komunikasi dan berupaya mempraktikkannya dengan rakan-rakan.4 3. 6.0 KUMPULAN SASAR Pelajar yang berminat:  Kumpulan Perintis .Tingkatan 1 dan 2 seramai 40 orang pelajar lelaki dan perempuan di bawah kelolaan seorang jurulatih / guru pembimbing.5 3.3 3.0 OBJEKTIF 3.

0 SUMBER KEWANGAN 7. kursus melatih kumpulan PRS akan diadakan pada peringkat dalaman sahaja iaitu dikendalikan oleh Guru Kaunseling dengan menjalankan aktiviti-aktiviti asas dalam bidang Perkembangan Diri dan Kemahiran Asas Komunikasi. Hitam.00  Pen Marker ( Merah.4 Derma masyarakat 8.  Pelajar yang berminat diminta untuk mengisi borang permohonan yang boleh didapati dari Unit Bimbingan dan Kaunseling. hanya keperluan untuk membeli peralatan tulis sahaja yang diperlukan:  Kertas Sebak  Kad manila  Kertas warna = = = 10 x 50 sen = RM 5.2 Sumbangan pelajar yang dilantik sebagai PRS 7.00 = RM 15.00 10 x 60 sen = RM 6.0 ANGGARAN PERBELANJAAN Bagi tahun ini. Oleh yang demikian.50 9.0 PEMILIHAN PEMBIMBING RAKAN SEBAYA ( PRS ) Jumlah = RM 30.3 Derma PIBG 7.00 Pemilihan PRS sekolah dilakukan berdasarkan langkah-langkah berikut: LANGKAH 1  Kaedah 1  Guru Kaunseling mengiklan di papan kenyataan tentang pemilihan PRS baru.1 PCG Bimbingan dan Kaunseling 7.  Kaedah 2 24 . Biru ) =6 x RM 2.Pengurusan PRS ( Satu sesi 2 jam x 3 kali seminggu ) 7.  Masa yang diperuntukkan adalah dalam tempoh seminggu ( 7 hari ) dari tarikh iklan.00 5 x 80 sen = RM 4.

 Calon yang terpilih adalah layak untuk mengikuti latihan asas PRS yang akan dimaklumkan. Maklumat-maklumat yang diberi akan dirahsiakan. Pembimbing Rakan Sebaya dilatih bagaimana menjadi seorang kawan yang berkesan melalui pembinaan hubungan yang berasaskan rasa hormat 25 . kebimbangan. terutama mereka yang memerlukan pertolongan di dalam mengendalikan masalah. dan lain-lain aspek lagi. CONTOH RISALAH / IKLAN PRS PROGRAM LATIHAN PEMBIMBING RAKAN SEBAYA Apa itu Pembimbing Rakan Sebaya (PRS)? Ia adalah seorang pelajar yang berkhidmat dan membantu pelajar lain. Pembimbing Rakan Sebaya akan dilatih di dalam bidang perhubungan manusia supaya ia berupaya menggalakkan kawan-kawan berbincang tentang masalah. Guru Kaunseling akan membuat satu pemberitahuan tentang tarikh.  Kaedah 3  Guru memilih dan mengisi borang cadang nama pelajar yang dianggap sesuai dilantik sebagai PRS. maka satu sesi temuduga akan dijalankan untuk memilih calon-calon yang layak dilantik sebagai PRS. dan tempat untuk calon-calon PRS mengikuti ujian personaliti. masa.  ATAU  Kaedah 2  Sekiranya bilangan pencalonan tidak melebihi 30 orang.Pengurusan PRS  Dengan mengedarkan soal selidik. pandangan. Pelajar-pelajar diminta memilih dan mencatatkan nama pelajar lain yang mereka merasa selesa untuk berbincang tentang sebarang masalah / persoalan. LANGKAH 2  Kaedah 1  Semua nama pelajar yang dicalonkan akan disenaraikan.

 Menjadi sebagai contoh / model.  Memimpin kumpulan perbincangan.  Menjadi tenaga pengajar kepada pelajar yang lemah dalam satu-satu mata seorang yang mesra dan senang bergaul dan berupaya menolong orang pelajaran. berminat. Satu faedah yang didapati ialah dalam masa mereka menolong kawan memahami diri dan masalahnya. Pembimbing Rakan Sebaya sendiri akan belajar memahami dirinya sendiri. isikan borang permohonan yang boleh didapati daripada Guru Kaunseling di Bilik Kaunseling sama ada:  Anda sendiri berminat untuk memohon menjadi ahli PRS . mengambil berat. sekolah.  mempunyai sifat menerima. atau 26 . Apa tanggungjawab Pembimbing Rakan Sebaya?  Menjadi pendengar yang faham kepada masalah kawan. Masihkah anda berminat? Jika masih berminat. boleh dipercayai. sabar. Ini yang dipanggil kesedaran-kendiri (self-awareness).Pengurusan PRS dan faham.  Menolong menjayakan kempen-kempen untuk faedah pelajar umumnya. dan mempunyai sikap yang positif terhadap kawan-kawan sebaya.  Membantu Guru Kaunseling dalam kaunseling kelompok.  dan juga orang dewasa. Adakah anda masih berminat mengikuti latihan ini? Ringkasnya Pembimbing Rakan Sebaya ( PRS ) ialah:  lain.  Membantu pelajar baru dalam masa orientasi.  Merancang projek membantu pelajar-pelajar yang memerlukan pertolongan dari segi moral dan material.  Membantu Guru Kaunseling dalam aktiviti bimbingan dan kaunseling. Pembimbing Rakan Sebaya akan diselia dengan teliti oleh Guru Kaunseling dalam masa mereka menjalankan tugas.

Pengurusan PRS  Anda ingin mencadangkan nama rakan anda yang anda tahu dia berminat dan berpotensi untuk menjadi ahli PRS. Pemilihan akan dibuat sedikit masa lagi. Disediakan oleh: ……………………………………. Borang yang telah lengkap diisi hendaklah dimasukkan ke dalam kotak berwarna merah yang diletakkan di pintu Bilik Bimbingan & Kaunseling. ( ) Guru Kaunseling / Guru Bimbingan Tarikh : CONTOH BORANG CADANG NAMA PRS UNIT BIMBINGAN DAN KAUNSELING SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN USJ 4 SUBANG JAYA CADANGAN PESERTA PEMBIMBING RAKAN SEBAYA ( PRS ) Saya ingin mencadangkan _________________________________________ 27 .

__________________________________________________________ 3.2 LANTIKAN JAWATANKUASA 3. __________________________________________________________ 2. * Potong yang tidak berkenaan 3. __________________________________________________________ 5..1 Jawatankuasa Induk Penasihat Pengerusi Naib Pengerusi Setiausaha Bendahari AJK : Pengetua / Guru Besar : GPK HEM : Penyelia Petang : Guru Kaunseling / Guru Bimbingan : Guru Kaunseling / Guru Bimbingan : Bendahari PIBG : Penyelaras Tingkatan 1 – 5 / Penyelaras Darjah 4 – 6 28 Penolong Setiausaha . Pelajar ini saya dapati layak untuk menjadi seorang PRS kerana : 1.Pengurusan PRS dari Tingkatan _________________________ menjadi peserta dalam projek Latihan Pembimbing Rakan Sebaya Sekolah Menengah Kebangsaan USJ 4 Subang Jaya. Tarikh : ………………………….2. __________________________________________________________ Nama *Guru / Pelajar yang mencalonkan nama: ……………………………………………………… Tingkatan : ………………………………………. __________________________________________________________ 4.

2 Jawatankuasa Pelaksana Kursus Contoh : Penasihat : Pengerusi : Naib Pengerusi: Setiausaha : Naib Setiausaha: Bendahari : AJK : Pengetua/ Guru Besar Penolong Kanan Hal Ehwal Murid Penyelia Petang Guru Kaunseling SM / Guru Bimbingan SR/ Guru Penasihat PRS Guru Kaunseling/ Guru Bimbingan Bendahari PIBG i) Penyelaras Tingkatan 1-5 ii) Guru disiplin iii) Guru Agama / Pendidikan Moral 3.Pengurusan PRS Guru Disiplin Guru Pendidikan Islam / Guru Pendidikan Moral 3.2.4 CARTA ALIRAN MESYUARAT JAWATANKUASA PELAKSANA KURSUS Contoh : Berbincang dengan PK HEM (Usulkan kertas cadangan) Dapatkan kelulusan 29 .3 MESYUARAT JK PELAKSANA KURSUS i) ii) iii) iv) v) vi) vii) Berbincang dengan GPK HEM dan usul kertas cadangan. Mendapatkan kelulusan Tetapkan tarikh mesyuarat dan tentukan agenda dan tempahan bilik mesyuarat Keluarkan surat panggilan mesyuarat Menjalankan mesyuarat Menyediakan minit mesyuarat yang juga terkandung senarai tugas Jawatankuasa Maklumkan rancangan tahunan kepada Jawatankuasa 3.

. Tarikh :...... ……………………………………..... Kami :... Rancangan Tahunan PRS.2 SURAT JEMPUTAN PENCERAMAH Surat yang dikeluarkan adalah ditandatangani oleh Pengetua / Guru Besar Surat jemputan/pelepasan kepada penceramah perlu melalui dan salinan PPD (Ketua Sektor Pengurusan & Pembangunan Manusia)..... tempahan bilik mesyuarat Keluarkan surat panggilan mesyuarat Mesyuarat dijalankan # Rujuk contoh minit mesyuarat......... senarai tugas J/K... CONTOH SURAT JEMPUTAN PENCERAMAH SMK / SK ___________________ Telefon/ Fax :……………………… Ruj....... ……………………………………......... Tentukan agenda...... Pengetua …………………………………….5...Pengurusan PRS Tetapkan tarikh mesyuarat....5 3......... 30 ......1 3... 3....5......

. Sekian. pihak penganjur akan menyediakan kemudahan peralatanceramah seperti berikut : a) Pembesar suara b) Overhead Projektor / LCD c) Skrin 5.Pengurusan PRS Tuan.sila hubungi pegawai berikut iaitu En…………………. UJIAN LISAN DAN UJIAN BERTULIS Contoh / Panduan Skrip Temuduga Bil 1 2 Soalan Ceritakan serba sedikit tentang diri anda Bagaimana hubungan anda dengan iiiiii3 rakan-rakan keluarga masyarakat /10 Markah /10 /10 Ceritakan Apa yang anda akan lakukan sekiranya anda bertemu 31 . Telefon…………………. Tujuan program ini diadakan untuk memantapkan lagi kemahiran asas kaunseling di kalangan PRS.. akan mengadakan Program Peningkatan Pembimbing Rakan Sebaya (PRS). No.. Sekiranya pihak pegawai tuan mempunyai sebarang kemusykilan berhubung perkara diatas. Guru Bimbingan Kaunseling untuk menyampaikan ceramah seperti ketentuan berikut : Masa : Tempat Tajuk : Sasaran : 4. 6. 3.. perkara di atas adalah dirujuk. 2. Pihak kami terlebih dahulu merakankan ucapan terima kasih di atas pertimbangan tuan mengenai perkara di atas. Bersama surat ini dikepilkan borang biodata diri penceramah dan diharapkan pihak pegawai tuan dapat mengisi dan membawanya ke sekolah berkenaan pada hari tersebut. Sukacita dimaklumkan SMK…………………………………. Untuk makluman pegawai tuan. terima kasih. Sehubungan ini pihak kami memohon pertimbangan tuan untuk memberi kebenaran kepada pegawai di sekolah tuan iaitu Encik ………………………………. JEMPUTAN SEBAGAI PENCERAMAH Dengan segala hormatnya.6 MENGENDALIKAN TEMUDUGA. “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” (…………………………………………) 3.

Adakah pernah anda menolong rakan anda dalam menyelesaikan masalah? 32 . tempat tinggal. apa yang dapat anda sumbangkan? Kenapa anda rasa anda layak menjadi seorang ahli Pembimbing Rakan Sebaya? Apa pandangan anda tentang masa depan Pembimbing Rakan Sebaya sekolah kita? Skala pemarkahan 0 – 40 Gagal 41 – 70 Lulus dan dalam pertimbangan 71. Apakah maksud PRS? 6. kampung. Apakah kekuatan/ kelemahan yang ada pada diri anda untuk menjadi seorang PRS? 9. citacita. ibu bapa/penjaga. Kenapa anda berminat untuk menjadi PRS? 5. Bagaimana anda boleh menjadikan unit bimbingan dan kaunseling lebih diminati di kalangan pelajar ? 3.Pengurusan PRS 4 dengan rakan baru? Namakan iii5 6 7 8 9 10 Perdana Menteri kita Timbalan Perdana Menteri /10 /10 /10 /10 /10 /10 /10 iiiMenteri Pelajaran Cuba nyatakan prinsip-prinsip Rukun Negara Apa yang anda faham dengan Pembimbing Rakan Sebaya? Mengapa anda ingin menjadi seorang ahli Pembimbing Rakan Sebaya? Kalau anda dipilih menjadi seorang ahli Pembimbing Rakan sebaya. 2.100 Lulus dan layak CONTOH-CONTOH SOALAN UJIAN LISAN DAN BERTULIS UJIAN LISAN 1. apakah masalah-masalah yang sering dihadapi oleh para pelajar di sekolah ini? 10. 4. Bagaimana cara yang boleh menjadikan seseorang pelajar itu sebagai PRS yang berkesan? 11. Apakah peranan anda yang boleh anda mainkan sebagai PRS yang berjaya? 8. Bagaimana anda menghabiskan masa lapang anda? 7. Pada pendapat anda. isu-isu semasa dan lain-lain. Nama. hobi. Dari mana anda mendapatkan maklumat tentang PRS. anak yang ke berapa.

melainkan: 33 . Jika anda ada masalah. Cara kita berusaha mencari bantuan orang lain 2. Berapakah jumlah guru Unit Bimbingan dan Kaunseling di sekolah ini? 18.Pengurusan PRS 12. Bagaimanakah cara anda mengendalikan sesebuah kes rakan anda yang kronik? 20. Apakah pandangan anda mengenai unit bimbingan dan kaunseling? 14. Apakah harapan anda/ cadangan anda untuk meningkatkan keberkesanan unit bimbingan dan kaunseling di sekolah? 17. Cara kita berhubung dengan orang lain B. apakah personaliti . 1. Pada pandangan anda. dengan membulatkan jawapan yang anda pilih. Apakah program / aktiviti unit bimbingan dan kaunseling yang telah anda ikuti di sekolah ini? 13. Mengapa? 16. Apakah perasaan anda jika anda tidak terpilih sebagai PRS pada tahun ini? UJIAN BERTULIS Nama Tingkatan Tarikh : ……………………… : ……………………… :………………………. Cara kita menggunakan pancaindera C. kebolehan. mahukah anda berbincang dengan seseorang mengenai masalah tersebut. Komunikasi antara manusia ialah A. kemahiran yang mesti ada pada PRS? 15. Bagaimanakah cara anda memberi respon / tindakbalas terhadap cerita rakan anda? 21. ARAHAN : Sila beri respon kepada satu jawapan sahaja. Apakah yang anda tahu tentang kaunseling/ komunikasi? 19. Cara kita menggunakan khidmat orang lain D. Di bawah ialah sebab-sebab berlakunya masalah perhubungan di antara manusia.

B. Pendedahan diri yang tinggi Beri pinjam duit Perhubungan yang berkesan Selalu berjumpa 5. C. B. Hubungan dengan seseorang tidak akan berlanjutan. Memberi nasihat B. Satu cara meninggikan kepercayaan terhadap seseorang ialah A. mereka serupa sahaja 7. Memberi perhatian 34 . C. Memberi pertolongan secepat mungkin Membina hubungan Kaunselor-Klien yang kukuh Mendapat beberapa banyak maklumat mengenai Klien Memberi nasihat yang berguna 8. D. pekara yang pertama yang harus diusahakan oleh Kaunselor ialah: A. C. B. Pertemuan bersemuka di antara Kaunselor dengan Klien Kaunselor beri nasihat Klien diberi pertolongan material Menyelesaikan semua masalah 4. C. 6. Sama ada hubungan menjadi lebih baik atau buruk terpulang kepada kelakuan seseorang itu pada masa hadapan B.Pengurusan PRS A. Di dalam perhubungan kaunseling. Menyimpan rahsia Memberi rujukan khidmat lain jika Kaunselor tidak upaya menolong Menerangkan dengan jelas syarat-syarat menerima pertolongan Menganggap Klien bukan unik. D. Hubungan dengan seseorang akan bertambah erat C. C. B. 3. Memberi maklumat C. Etika Kaunselor ialah seperti di bawah MELAINKAN: A. D. Kepercayaan yang diberi akan menambahkan beban seseorang D. Tidak faham bahasa Sudah ada prasangka Maksud yang dihantar tidak jelas Persefahaman di antara satu dengan lain Kaunseling bermaksud A. Di dalam memberi kepercayaan kepada seseorang terdapat risiko: A. D. Kemahiran penting yang harus dipelajari oleh Kaunselor ialah: A. D. B.

B. D. memang baik awak berdiam diri. gundah B. bersepah C. Menghormati perasaan seseorang dengan tidak mencungkil D. C. Respon yang menunjukkan empati kepada ayat ini: “Saya tidak tahu apa yang mesti saya buat. apa berlaku” “Tentu awak rasa marah pada saya” “Oh. Berasa kasihan terhadap penderitaan seseorang C. “Hmm…m…m “Ceritakanlah lagi. C. Terlupa. D. marah. Kumpulan perkataan-perkataan di bawah menunjukkan perasaan seseorang. Memberi pertolongan supaya seseorang itu tidak menderita lagi 10. Setiap kali saya beri cadangan ada saja yang tidak betul. Kalau macam itu. D. Di dalam memberi respon menunjukkan empati. B. C. Gembira. 11. ini membuat awak marah dan kecil hati. B. begitu rupanya” 14. Memberi respon (maklumbalas) yang minimum adalah seperti di bawah: A. Empati bererti: A. D. terkenang. Kisah yang diceritakan oleh seseorang Perasaan seseorang apabila berlaku satu peristiwa Keinginan seseorang untuk bercerita Perkara-perkara yang ditinggalkan semasa bercerita 13. perkara yang ditekankan ialah: A. Memberi panduan 9.Pengurusan PRS D. ‘Pendedahan Diri’ di dalam konteks kaunseling bererti: A. C. B. Faham tentang perasaan dan emosi seseorang seolah-olah diri sendiri mengalaminya. Membuka minda Mendedahkan rahsia orang Menceritakan hal peribadi yang sulit kerana percaya. Berkongsi perasaan 12. Kalau macam ini lebih baik saya berdiam diri” A. MELAINKAN: A. Benci. B. senang. tenang 35 . Mungkin awak cakap kasar dengan dia Awak rasa bosan dengan sikap dia Usaha awak untuk mengambil bahagian tidak dihargai.

bangga 15. D. B. Ini awak punya? Bagaimana perasaan awak sekarang? Awakkah yang buat? Tahukah awak siapa yang melakukannya? 17. C. Satu daripada cara untuk menolong seseorang mengetahui tentang dirinya ialah: A. Kaunseling individu ialah untuk: A. hampa. Maksud yang hendak disampaikan boleh diberi melalui. Orang sakit jiwa Orang yang ada masalah biasa Orang gila Orang yang dirasuk fikiran yang karut 19. C. Beri maklumbalas yang jujur Jangan ditegur Perhatikan sahaja Beritahu orang lain 36 . C. D. Satu daripada cara memastikan seseorang kaunselor itu faham tentang apa yang dicadangkan oleh klien ialah A. C. B. B. C. Mengesahkan (Checking) Cungkil Berdiam diri Menerima 20. D. Gerak Badan Air Muka Pandangan Mata Tanpa pertemuan Satu daripada kenyataan di bawah menunjukkan soalan jenis terbuka: A. Kecewa.Pengurusan PRS D. D. Matlamat kaunseling individu yang bermasalah ialah: A. B. Menukar perlakuan kepada yang lebih diterima Menerima masalahnya Memberi pertolongan seberapa yang boleh Menggalakkan perlakuan yang sedia ada 18. MELAINKAN A. C. B. 16. D. B. D.

Cuba anda pilih satu jawapan sahaja dengan menandakan kepada respon yang anda fikir PALING sesuai untuk kenyataankenyataan berikut. ARAHAN: Baca kenyataan di bawah. 37 . Dia sering membandingkan saya dengan kakak saya. 1. “Kedua ibu bapa terutama ayah saya merasa kecewa dengan saya.Pengurusan PRS UJIAN EMPATI (RESPON BERKESAN) Nama Tingkatan Tarikh : ……………………… : ……………………… :………………………. Kenapa dia tidak menerima hakikat bahawa saya tidak dapat menandingi kakak saya? A. Mungkin ayah anda berpendapat bahawa anda tidak benar-benar berusaha seperti kakak anda.

B. Agaknya dia iri hati dengan awak sebab awak cantik? D. Jangan pedulikan mereka. Saya tidak nampak faedah mempelajari semua ini yang kebanyakannya tidak berguna langsung apabila saya bekerja nanti. Saya pasti ibu bapa anda akan faham. Dia buat awak rasa kekurangan pada diri awak. Jangan bimbang. C. kan ke awak kakak dia? Semua orang tahu. Anda merasa marah dan kecil hati kerana ayah anda tidak menghargai diri anda? D. Saya ingat dia benci saya” A. Saya tidak mahu lagi berkawan dengan budakbudak jahat itu. Oleh kerana penumpuan perhatian merupakan masalah anda. D. bolehkah anda sebutkan perkara-perkara menganggu fikirkan anda sehingga menghalang kerja-kerja anda? D. bila dia kata begitu. apa yang harus saya lakukan? Saya tak pernah gagal sebelum ini. Apa patut saya buat?” A. Mungkin anda bersikap terlalu sensitif. “ Kadang-kadang saya mahu berhenti sekolah. Kenapa awak berkenalan dengan dia dulu Awak rasa menyesal sekarang berkawan dengan dia dulu. “Saya tak dapat langsung menumpukan perhatian pada pelajaran. Kedua ibu bapa menaruh penuh harapan kepada saya. 3. Awak rasa bimbang dan takut setiap kali mereka menganggu awak. Kenapa anda mengatakan yang pelajaran tiada kaitan dengan pekerjaan anda pada masa depan? 38 . Saya rasa awak ini terlalu memberatkan harapan keluarga anda C. 4. Awak rasa diri awak terancam dan sekarang awak serba salah. Tiap-tiap kali dia cakap dengan kawannya saya bukan kakak dia. Rasa takut gagal buat pertama kalinya di dalam hidup dan tidak dapat memenuhi harapan ibu bapa amat merunsingkan anda. Fikiran saya melayang setiap kali saya mula belajar. 5. B. buat tak tahu saja. “Adik saya tidak mahu mengaku saya ini kakak dia. saya pasti gagal. C. tetapi mereka sentiasa mengganggu saya. “ Saya cuba ikut nasihat cikgu.Pengurusan PRS B. Jangan lakukan sesuatu yang akan anda kesali kemudian kelak.” A. Awak cakaplah dengan dia yang awak rasa kecil hati. Oh Tuhan. Kalau beginilah seterusnya. B. C. Telah menjadi kebiasaan bagi ibu bapa membandingkan anak-anak mereka. Kadang-kadang seseorang itu gagal. Apakah sebab-sebab kenapa ibu bapa anda tidak berpuas hati dengan anda? 2. Apa pun tak dapat saya kerjakan. Awak rasa kecil hati adik awak menolak awak sebagai kakaknya. Anda tidak akan sedar pentingnya pelajaran sehingga anda mengharungi alam pekerjaan B. Mengapa dia tidak mahu mengaku.” A.

Awak pergilah belajar di perpustakaan C. Itu sebab orang tak suka saya. “Saya sedang memikirkan dengan serius untuk menarik diri daripada pencalonan sebagai ketua murid. “ Saya tahu saya gemuk. 9. Anda rasa ibu bapa anda mengongkong hidup anda dan ini benar-benar membosankan anda. 39 . Ini membuatkan awak runsing dan tak tenteram D. 8. B. Macam mana saya nak tumpukan fikiran pada pelajaran?” A.Pengurusan PRS C. 7. Saya pasti mereka kasihkan anda. Mengapa mak bapa awak selalu berkelahi? B. Awak rasa diketepikan kerana awak gemuk. B. Anda ragui kebolehan anda memikul tanggungjawab sebagai ketua murid. Anda tidak harus mengeluarkan kata-kata begitu terhadap ibu bapa anda. Kemungkinan ibu bapa anda merasa anda masih memerlukan perhatian dan perlindungan. lebih-lebih lagi pada tahun lalu anda adalah nai ketua murid. D. Apa anggapan kawankawan dan guru-guru anda nanti. Saya rasa ada pelajar lain yang lebih berkebolehan untuk menjalankan tugas itu” A. C. Awak tak boleh tumpukan fikiran pada pelajaran sebab emak bapa awak selalu berkelahi.” A. Anda tidak sepatutnya mengundur diri disaat akhir. “Saya tak tahan lagi dengan ibu bapa saya. Mempelajari sesuatu yang kurang berkaitan dengan dunia pekerjaan benarbenar membosankan anda dan ini membuat anda ingin behenti sekolah D. Lebih baik awak diet Biasanya orang gemuk memang orang tak suka Awak rasa awak tak cantik sebab awak gemuk Awak rasa sedih bila orang tak pedulikan awak. C. Bagi saya anda mempunyai kebolehan menyandang jawatan itu. “ Macam mana nak belajar? Mak bapa saya sentiasa berkelahi. Adakah sesuatu kurang pada diri anda yang membuatkan anda merasa tidak dapat menjalankan tugas itu sebaik orang lain? D. Asyik nak ambil tahu hal saya saja. Saya faham sekolah menjemukan kerana saya pernah merasa begitu 6.” A. Kenapa tak boleh biarkan sahaja saya sendirian? Kadang-kadang saya rasa lebih baik mereka mati. B. C. Awak rasa curiga dan takut setiap kali mak bapa awak berkelahi.

Pengurusan PRS D. Awak rasa bertanggungjawab terhadap adik beradik awak. Adik-beradik awak yang lain tak boleh menolong awak? LATIHAN KOMUNIKASI ARAHAN: Tandakan satu respon yang anda fikirkan boleh menunjukkan anda mendengar dengan empati dan boleh menggalakkan rakan anda berkongsi maklumat tambahan selanjutnya. 40 .” A. Saya faham perasaan anda. Ya. Bagaimana perasaan awak tentang kawan-kawan awak di dalam kelas selama ini? D. B. memang betul. A. Ya. E. Saya hendak dengar cerita awak tentang apa yang berlaku di dalam kelas. D. saya dengar awak tak boleh bergaul dengan orang lain di dalam kelas B. Cakaplah apa yang telah berlaku antara awak dengan kawan-kawan lain di dalam kelas C. saya cuma ingin menolong anda supaya berasa senang di dalam kelas. C. Saya pasti ibu bapa anda akan memberi anda kebebasan yang lebih setelah anda dewasa. 1. “Ali beritahu saya. cikgu hendak jumpa saya. Tanggungjawab yang awak pikul sangat berat & awak tak berani melepaskannya kerana takut bersalah. Boleh kita bincang tentang apa yang berlaku di dalam kelas selama ini. Boleh saya beri RM50 untuk menolong awak. Memang sudah lama saya hendak bercakap dengan awak. Oh ya. “Saya tak ada masa untuk belajar. Saya kasihan melihat penderitaan awak. Bersabarlah. 10. Saya orang miskin dan terpaksa membantu emak saya menjual kuih.

Memang sukar untuk kita menyampaikan rasa mesra dan penerimaan melalui kata-kata. Saya tidak pasti.Pengurusan PRS 2. Ingat! bila anda memberi respon. tidak akan menolong kerana perhatian ditumpukan pada diri sendiri. sebab awak pernah gagal masa lepas di dalam temuduga. mungkin mereka boleh tolong awak untuk jadikan panduan. anda tidak mahu menjadi seperti hakim. Cakaplah pada saya apa yang telah berlaku. Katakan pada diri awak. D.” A. D. saya pasti awak berjaya C. 3. Tidak. Bukan buruk sangat membuat kesilapan. Boleh kita bincang lagi tentang perkara itu? 4. Cubalah sampaikan perasaan yang sedang dialami oleh Klien anda. 41 . Apa yang awak hendak buat? E. Awak bertanyalah orang yang pernah pergi temuduga. Perkara pertama pertama yang patut awak buat ialah mendapatkan seberapa banyak maklumat. B. mungkin mereka boleh tolong awak untuk jadikan panduan. kali ini pun akan gagal juga. Awak rasa takut sebab bapa awak selalu betul di dalam beberapa perkara. “Kalaulah saya dengar cakap bapa saya. Saya tertanya-tanya apa yang awak telah usahakan untuk menolong diri awak sendiri. C. perkara ini tidak akan berlaku” A. “ Saya datang berjumpa awak kerana saya perlukan pertolongan. Hai. penyiasat atau seolah-olah tidak berminat. Pendedahan diri yang sangat awal. Kita hidup dan kita belajar. Nampaknya awak mahu saya beritahu awak apa yang harus awak lakukan. Sudah awak Tanya tentang biasiswa? C. Saya tahu saya akan gagal seperti dulu juga. awak takkan gagal B. B. Apa patut saya buat? A. E. Awak takkan gagal. Menyesali perkara yang telah berlaku tiada guna Memang susah. awak harus yakin pada diri sendiri. Awak rasa. Saya tak boleh menyelesaikan masalah awak D. E. Awak bertanyalah orang yang pernah pergi temuduga.Mungkin ada perkara lain yag dia betul. “Memang saya tak akan berjaya di dalam temuduga itu.

Ia berfungsi sebagai seorang kawan yang berkesan kepada rakan sebaya terutama mereka yang memerlukan pertolongan.Pengurusan PRS “SELAMAT MENCUBA” CONTOH SOALAN-SOALAN LISAN: 1. 2. Apakah falsafah Pembimbing Rakan Sebaya? Jawapan: Bantu Diri Supaya Berupaya Membantu Orang Lain 3. Berikan definisi Pembimbing Rakan Sebaya ? Jawapan : Pembimbing Rakan Sebaya ialah seorang pelajar yang telah dilatih dalam bidang kemahiran asas komunikasi dan kaunseling. Apakah visi Pembimbing Rakan Sebaya ? 42 .

Pengurusan PRS Jawapan : Sistem pengurusan perkhidmatan Pembimbing Rakan Sebaya yang cemerlang dan berkualiti. Senaraikan tugas dan tanggungjawab PRS? Jawapan : i: menjadi rakan yang peka kepada perasaan orang lain dan keadaan sekeliling. bertimbangrasa . rohani . taat . Senaraikan 5 daripada 7 etika PRS yang anda tahu? Jawapan: i: amanah dan menyimpan rahsia ii: menerima dan menghormati rakan dan orang lain iii : tahu batasan dan keupayaan diri iv : sentiasa berusaha meningkatkan diri dari pelbagai aspek v : melapor kepada kaunselor/ guru bimbingan dan kaunseling tentang kes yang boleh merosakkan diri atau orang lain vi : merujuk kes rumit kepada kaunselor / guru bimbingan dan kaunseling vii : mematuhi peraturan sekolah dan norma masyarakat serta agama 6. menolong dan berupaya hidup selesa dalam masyarakat majmuk 7. Apakah misi Pembimbing Rakan Sebaya? Jawapan: Membentuk dan melahirkan insan yang seimbang dari aspek jasmani. rela . 5. mesra dan saling membantu di kalangan pelajar ii membina pelajar yang yakin diri dan menghayati nilai-nilai diri berasaskan kepercayaan kepada Tuhan iii memupuk potensi / bakat kepemimpinan dan menjadi individu yang peka . 43 . emosi . 4. intelek dan cemerlang berdasarkan etika Pembimbing Rakan Sebaya. Apakah matlamat utama PRS ? Jawapan : i membina budaya kasih-sayang .

iv: sebagai penghubung kepada khidmat bimbingan dan kaunseling seperti membuat rujukan jika perlu. PRS membantu menggerakkan perkhidmatan bimbingan dan kaunseling sekolah. vii: menjadi fasilitator yang bersikap terbuka. berasa selesa dan berempati. vi:sebagai role model kepada pelajar lain. Nyatakan peringkat umur alam remaja? Jawapan: Remaja ialah mereka yang berada dalam peringkat umur 12 tahun hingga 18 tahun.Pengurusan PRS ii: sebagai khidmat sokongan. v: sebagai peninjau rasa untuk membolehkan kaunselor / guru bimbingan dan kaunseling menjalankan strategi intervensi jika perlu. Nyatakan satu kemahiran asas dalam kaunseling? Jawapan: i: kemahiran mendengar ii: kemahiran memberi perhatian iii: kemahiran memberi respons dan maklum balas iv: kemahiran membuat refleksi 9. Apakah bentuk-bentuk kegiatan yang dilakukan oleh remaja? Jawapan: Jawapan yang berkaitan boleh diterima 44 . viii: menerima rakan secara terbuka dan tanpa syarat. 8. iii: sebagai salah satu sumber kepada rakan untuk mendapat bantuan. 10. yakin dan percaya diri.

Apakah isu salah laku yang sering berlaku di sekolah anda? …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… 2. Pada pandangan anda adakah murid boleh dan mesti dilatih supaya mereka dapat membantu murid lain dengan berkesan ? …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… 45 .Pengurusan PRS CONTOH SOALAN BERTULIS: 1. Apakah respon anda terhadap isu di atas? …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… 3.

Pengurusan PRS 4. Bagaimana? …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… 5.7 CADANGAN MODUL LATIHAN ASAS PRS Minggu 1 Sesi I Kesedaran Kendiri Aktiviti 1 . Pada pandangan anda bidang adakah PRS dapat membantu menjayakan program sekolah dengan lebih berkesan.Salji di padang pasir Minggu 2 Sesi I Asas Komunikasi a) Definisi komunikasi b) Komunikasi lisan dan bukan lisan c) Bengkel / praktikal Minggu 3 46 .LDK .Membina identiti PRS Aktiviti 2 . Senaraikan ciri-ciri seorang PRS yang berkesan? …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… 3.

Pidato Spontan Aktiviti 2 .Halangan Komunikasi Aktiviti .LDK .Menghantar mesej Minggu 5 Sesi I Asas Kaunseling Kemahiran Mendengar Latihan Kemahiran Mendengar Aktiviti . Minggu 8 Sesi 4 Asas Kaunseling Rumusan Kemahiran Asas Kaunseling 47 .LDK .LDK .LDK .Topi Saya Minggu 7 Sesi 3 Asas Kaunseling Kemahiran Memberi Respon dan Maklumbalas Aktiviti .Pengurusan PRS Sesi 2 Asas Komunikasi . membina kepercayaan .Titanic Minggu 6 Sesi 2 Asas Kaunseling Latihan Kemahiran Memberi Perhatian Aktiviti .Kemahiran memberi respon dan maklumbas.Halangan Komunikasi Minggu 4 Sesi 3 Asas Komunikasi Aktiviti 1 .Latihan Meningkatkan perhubungan manusia.

Pengurusan PRS Aktiviti . Supaya peserta sedar bahawa prasangka. dan lain-lain Minggu 10 Sesi 2 Perkembangan Remaja Mengadakan lawatan .PRS dan klien menjalankan sesi membantu Minggu 9 Sesi I Perkembangan Remaja Pengenalan .Apa yang remaja harapkan daripada ibu bapa. . Supaya peserta sedar bahawa persepsi terhadap seseorang itu timbul kerana dikawal oleh apa yang hendak dilihat.Apa yang remaja suka lakukan dan tidak suka lakukan.contohnya ke pusat membeli belah Minggu 11 Sesi 3 Perkembangan Remaja . Alat : 3 keping gambar: Langkah : gambar orang tua – orang muda (lampiran A) gambar muka kembar – pasu bunga (lampiran B) gambar garis-garis muka – kaki lilin (lampiran C) 48 . dan lain-lain boleh menyekat perhubungan. 2. 3. syak.LDK . Supaya peserta sedar bahawa penerimaan tanpa syarat boleh membuatkan seseorang berasa selesa dan rela berkongsi perasaan.Bengkel .DYAD (berpasangan) .Definisi Remaja .Ceramah oleh penceramah khas Lampiran Contoh LDK Tajuk Objektif : Salji di padang pasir : 1. rakan sebaya.

5. Edarkan lampiran A. 2. otaknya akan memberitahu mata supaya menumpukan perhatian kepada satu yang jelas kelihatan sahaja. Terangkan bahawa apabila seseorang memandang sesuatu. Edarkan kertas nota halangan komunikasi 3. misalnya di dalam gambar lampiran A ada yang nampak rupa orang muda dan ada yang nampak rupa orang tua sahaja. Pastikan tiap-tiap peserta dapat peluang meneliti gambar-gambar itu. 4.Pengurusan PRS 1. Kaitkan bagaimana faktor membuat penilaian awal ini boleh menyekat penerimaan terhadap individu itu. dapatkan respon peserta dan minta mereka memberikan contoh-contoh yang lain 49 . Kaitkan ini dengan cara individu mengukur seseorang dengan memandang lahiriah saja. Edarkan lampiran B dan C. Pembimbing menerangkan halangan-halangan komunikasi serta contoh-contohnya 4. Supaya peserta dapat mengelakkan halangan komunikasi dalam hubungan menolong Alat Langkah : Kertas nota (lampiran A). Untuk setiap jenis halangan komunikasi. Supaya peserta memahami jenis-jenis halangan komunikasi 2. minta peserta teliti apa yang mereka nampak. Lekatkan gambar itu di dinding. kertas kosong. kesimpulan dan penilaian awal akan dibuat sama ada ada cara sedar atau tidak. Bincangkan mengapa ada peserta nampak jelas satu aspek saja daripada gambar-gambar itu. Tajuk Objektif : Latihan Penghalang Komunikasi : 1. Tegaskan bahawa prasangka dan lain-lain akan membuatkan Pembimbing Rakan Sebaya mempunyai fikiran tertutup dan perhubungan tidak akan berkesan. 3. Arahkan peserta duduk dalam bulatan 2. terutama di dalam proses menolong. pen : 1. Tanpa mengenali dengan lebih dekat.

Kemudian PRS menyenaraikan ayat-ayat sebagai respon kepada masalahnya.Pengurusan PRS 5.   Penerokaan kendiri tidak akan lancar jika terdapat halangan komunikasi. Contohnya : “Awak dengar apa saya kata” 50 . 6. Kemudian minta pasangan itu melakonkannya di depan kumpulan besar dan peserta lain boleh berbincang dengan bantuan pembimbing. paksaan. Kita mesti menggunakan ayat-ayat yang membawa maksud menolong. Perbincangan : Soalan-soalan panduan :     Apa itu jenis-jenis halangan komunikasi? Berikan contoh bagi halangan komunikasi jenis … Apakah kesannya halangan komunikasi ini kepada perhubungan menolong? Apakah perasaan anda jika orang memberi respon dalam bentuk ayat yang menggambarkan halangan komunikasi? Jelaskan :  Komunikasi tidak akan berkesan jika di dalamnya terrdapat bentuk-bentuk halangan. Diikuti dengan pasangan-pasangan yang lain. Kemudian minta peserta mencari pasangan. Minta rakan sebaya menulis masalahnya dalam kertas. dan lain-lain PERLAKUAN MENYEKAT KOMUNIKASI. Selepas itu tukar peranan. 1. MEMERINTAH – perbuatan atau perkataan yang memerintah dan mengarah (biasanya keras) membuatkan seseorang itu berasa tidak senang. bebas dari sebarang bentuk ancaman. setiap pasangan dikehendaki melakonkan peranan PRS dan rakan sebaya. MENGARAH.

Contohnya : “Awak tak dapat mengulangkaji sebab awak tak rancang jadual waktu. MENGANCAM – menyatakan pada rakan anda apa hukuman atau kesan buruk yang akan menimpa jika ia melakukan sesuatu. seolah-olah cadangan anda paling baik. MEMBERI FAKTOR-FAKTOR YANG LOGIK – anda cuba mempengaruhi rakan anda dengan memberi faktor-faktor yang sah. MENEKAN ‘HARUS’ DAN ‘TIDAK HARUS’ – mengatakan pada rakan anda apa yang patut / harus menyelesaikannya sama ada awak suka atau tidak 4. semua orang tahu” 9. bagaimana kita boleh habiskan projek itu” 6. Contohnya : “Awak akan dikenakan denda jika awak melakukan perkara itu” 3. tak ada akal” 7. AMARAN. MENYEDAPKAN HATI – menyatakan sesuatu kepada rakan anda untuk menyedapkan hatinya sahaja. MENYOAL SELIDIK – cuba mencari sebabsebab berlaku. Contohnya : “Awak fikirkan logiknya. Awak buat jadual waktu dulu. MEMBERI PENYELESAIAN / CADANGAN – menunjukkan kepada rakan anda bagaimana menyelesaikan masalahnya tanpa memahaminya terlebih dahulu. mencari maklumat dengan bertanya bertubi-tubi. BERKHUTBAH. MEMBERI NASIHAT. baru boleh atasi masalah awak” 5.Pengurusan PRS 2. memalukannya. MENGEJEK. MELABELKAN NAMA – anda membuatkan rakan anda berasa bodoh. MENGKRITIK – mengeluarkan komen negatif. MENUDUH. Kita ada hanya 2 penggal. BERSETUJU. Contohnya : “ Kelakuan awak seperti budak 2 tahun. Contohnya : “Bagaimana hal itu terjadi? Siapa yang melakukannya? Pukul berapa ia mula?” 51 . awak boleh menjadi ketua. Contohnya : “Awak bijak. MENGAJAR. BERTANYA. MENCUNGKIL. MEMUJI. Contohnya : “ Awak sebenarnya seorang pemalas” 8.

- Stapler. pen marker. Kad manila itu terdiri daripada warna yang berlainan. terutama di dalam proses mendengar. Supaya peserta sedar bahawa bahasa tanpa lisan dan gerak-geri mereka meninggalkan kesan terhadap seseorang. Contohnya : “Mari kita cakap hal lain” Tajuk Objektif : Topi Saya : 1. Anda mempermainkan rakan anda dengan kelucuan. 2. MENARIK DIRI. Anda cuba menarik diri daripada terlibat. Alat : - 5 keping kad manila yang dipotong selebar 8 cm dan panjangnya mencukupi untuk melilit kepala. Kertas Nota Peringkat Di dalam Proses Mendengar 52 .Pengurusan PRS 10. PERKATAAN PEDAS. Supaya peserta sedar bagaimana pentingnya memberi perhatian terhadap seseorang apabila dia sedang bercakap. MENGALIH PERKATAAN – mencuba mengalihkan perhatian rakan anda daripada masalahnya.

Mereka harus duduk lurus di dalam satu baris bersedia untuk menyampaikan pendapat mereka.   Apa perasaan peserta yang mengambil bahagian Apa reaksi yang timbul jika pendapat mereka tidak dipedulikan atau jika mereka dikutuk   Apa reaksi mereka apabila pendapat mereka didengar dan diterima baik Apa gerak-geri mereka yang dapat dilihat menunjukkan perasaan mereka 53 . 7. Ini diteruskan sehingga keempat-empat peserta selesai mengambil giliran mereka. Mereka tidak dibenarkan melihat topi yang dipakaikan di kepala rakan yang lain. Contohnya apabila orang yang memakai topi “Kondem / kutuk saya” bercakap peserta lain haruslah mengutuknya setiap kali dia memberi pendapat. Peserta lain menunjukkan reaksi mengikut topi yang dipakai apabila rakan mereka bercakap. Tuliskan perkataan di bawah di atas kepingan kad manila tadi:      Jangan pedulikan saya Dengar cakap saya Kondem / kutuk saya Ketawakan saya Galakkan saya 5. 9. 6. Mereka mula bercakap jika telah sedia. Tajuknya bebas. Masa untuk bercakap ialah 3 minit seorang. Apabila mereka telah meninggalkan bilik. 2. Panggil mereka masuk jika telah sedia. 3. Beri arahan kepada mereka supaya keluar dari bilik untuk berbincang tentang tajuk yang mereka ingin bercakap di hadapan rakan-rakan mereka.Pengurusan PRS (Lampiran A) Langkah : 1. Dapatkan 4 orang peserta untuk mengambil bahagian secara sukarela. 4. 10. Bincangkan reaksi peserta yang mengambil bahagian. iaitu mereka mesti memberi reaksi terhadap topi yang dipakai oleh rakan mereka apabila tiap-tiap orang mengambil giliran bercakap. 8. terangkan kepada peserta lain tentang proses aktiviti ini. Klip kad manila tadi untuk diletakkan di atas kepala peserta berkenaan sebagai topi.

Pengurusan PRS   Apa pembelajaran baru yang mereka dapat daripada aktiviti ini Bagaimana aktiviti ini boleh dikaitkan dengan peranan mereka sebagai Pembimbing Rakan Sebaya (Nota) 54 .

 Kemungkinan cara ini banyak digunakan. Cara ini harus dipraktikkan apabila mendengar di dalam bilik darjah. kemudian hilang minat Diam dan mendengar tanpa respon.  Memberi fokus kepada idea yang penting. memerhati gerak-geri.  Seperti mendengar radio atau menonton televisyen Sedar bahawa orang lain ada bersama tetapi berfikir untuk membuat sesuatu bersendirian. air muka dan mendengar tanpa membuat penilaian atau kesimpulan awal.Pengurusan PRS PERINGKAT PERINGKAT 1  Mendengar sekejap-sekejap. bercakap dengan kawan-kawan. Kadang. Mendengar sepanjang masa tetapi tidak melihat orang yang bercakap. PERINGKAT 3  Mendengar dengan aktif dan menyoal. dan lain-lain. Mendengar dengan sempit – memandang kepada orang yang bercakap tetapi tidak  dapat menangkap idea yang penting kerana telah membuat kesimpulan awal. Satu kuliah yang pada akhirnya akan disudahi dengan ujian. 55 . kadang mendengar dan kadang-kadang fikiran melayang ke tempat / perkara lain Separuh mendengar – mengikut perbincangan sehingga mendapat peluang  untuk bercakap. Menunggu giliran atau peluang mencelah SITUASI   PERINGKAT 2  Mendengar untuk mendapatkan idea-idea  yang penting tetapi tidak mengambil bahagian untuk berinteraksi dengan orang yang bercakap.

Kertas yang dipotong memanjang ( 1sm X 5 sm ) mencukupi untuk 5 helai bagi seorang peserta 2. Setiap peserta di beri masa 30 saat untuk merayu dan mempengaruhi peserta-peserta yang lain dengan pengucapan umum yang disampaikan olehnya 7. 3. Pelajar duduk dalam kumpulan LDK masing-masing Fasilitator menerangkan cara permainan Peserta duduk dalam kedudukan bulatan ( bahu bertemu bahu ) Peserta diberi masa 1 minit untuk memikirkan tentang kelebihan diri dan sebab mengapa dia lebih layak diselamatkan berbanding peserta lain 5. Peserta duduk semula dalam bulatan sambil menutup mata 9. Ini diteruskan sehingga semua peserta selesai membuat pilihan. 10. 15. 2. Bayangkan keadaan rakan-rakan dalam kumpulan yang mati dan yang terselamat. Pelajar sedar dan dapat menyatakan kelebihan dan kepentingan diri berbanding peserta lain 3. Fasilitator meminta peserta membayangkan keadaan ini betul-betul berlaku. 14. Peserta dapat meyakinkan orang lain. 4. Peserta berdiri dalam kedudukan bulatan ( bahu bertemu bahu ) 6. Radio 3. Lagu Titanic dimainkan 8. Peserta bergilir menyerahkan keratan kertas kepada rakan-rakan yang mereka fikir perlu untuk dibantu. 13. Fasilitator mengulas permainan. Setelah selesai fasilitator memberi arahan kepada peserta untuk membuka mata 12. Peserta membuka mata dan mengira bilangan kertas yang ada dalam tangan mereka.Pengurusan PRS TITANIC OBJEKTIF: 1. 56 . Lagu Titanic LANGKAH : 1. BAHAN YANG DIPERLUKAN : 1. Memupuk sifat berani di kalangan peserta untuk membuat pengucapan umum 2. 11. Peserta yang mempunyai bilangan kertas yan banyak akan dikira selamat manakala yang lain dikira mati tenggelam. Fasilitator menyentuh bahu peserta tanda giliran mereka telah sampai untuk memilih siapa yang ingin diselamatkannya.

2. Peserta itu pula membisikkan cerita berkenaan kepada rakan sebelahnya. pen : 1. Memupuk sifat berani di kalangan peserta 3. Supaya peserta sedar bagaimana pentingnya komunikasi melalui penggunaan perkataan yang sesuai dengan gerakgeri. Ini dilakukan sehingga peserta terakhir. Peserta terakhir dikehendaki menulis mesej yang diterima di atas kertas kosong yang diberi. Peserta duduk dalam bulatan. 6. 3. kertas kosong. 2. Pembimbing menyampaikan cerita yang tertulis di atas kad mesej secara berbisik kepada peserta pertama. Bilik haruslah dalam keadaam suram untuk menambah impak kepada permainan Falsafah: 1. Peserta dapat merasakan perasaan dihargai orang lain Tajuk Objektif : Menghantar Mesej : 1. 57 . Lagu Titanic akan dipasang secara perlahan sepanjang permainan untuk membawa mood kepada peserta. 2. Alat Langkah : Kad Mesej (Lampiran). Pelajar dapat belajar menghargai rakan-rakannya 2. 5. Pembimbing meminta peserta itu membaca mesej itu dengan kuat. Bandingkan cerita terakhir itu dengan cerita asal. 4. Supaya peserta sedar tentang kesan komunikasi sehala dan dua hala. 3. Supaya peserta sedar tentang beberapa halangan masalah komunikasi yang boleh menimbulkan perhubungan manusia.Pengurusan PRS Nota: 1.

kerana ia akan membuat kesimpulan awal terhadap seseorang itu. Mereka harus mengasah sifat berfikiran terbuka dan tidak mudah menilai seseorang sebelum mengenalinya dengan lebih rapat. ADA SEEKOR ANAK KAMBING DI LEHERNYA ADA LOCENG BUNYINYA KLING … KLING … KLING DITENDANG OLEH MALING JATUH TERGULING-GULING LALU MATANYA JULING 58 . 2. mesej yang akan diterima kelak akan ditokok tambah atau didapati ada kekurangannya. Adalah lebih baik menyampaikan satu-satu maklumat itu secara bertulis. Jika mesej itu disampaikan dari mulut ke mulut melalui seorang demi seorang. cerita umpatmengumpat. 3. Jangan terlalu mudah percaya pada khabar angin dan hendaklah dikaji terlebih dahulu akan kebenaran sesuatu cerita yang didengar. membawa mulut. Falsafah : 1. dan lain-lain. mengata orang. Ini dihubungkaitkan dengan bahaya mendengar khabar angin. Sikap ini akan membuat orang tidak percaya dan berasa takut untuk menghampirinya.Pengurusan PRS Bincangkan : Bincangkan mengapa cerita itu terpesong daripada cerita asal. Kaitkan dengan bahaya seorang PRS jika suka mendengar cakap orang.

B mendengar dengan teliti dan akan menceritakan semula apa yang didengar kepada A. Menyedari pentingnya mendengar dengan teliti 2. Aktiviti dijalankan secara berpasangan A dan B. 59 . Perbincangan dibimbing oleh fasilitator dengan menekankan bahawa: i) Dalam proses melayan rakan-rakan. PRS mestilah memberi ii) penuh perhatian agar rakan yang dibimbing berasa diterima dan dihormati. 3. A akan menceritakan tentang dirinya atau pengalamannya kepada B (5 minit). Ulang aktiviti ini dengan B menceritakan tentang dirinya atau pengalamannya kepada A (5 minit). Memahami kesan memberi perhatian dengan teliti 3.Pengurusan PRS Tajuk Objektif : Kemahiran Mendengar : Selepas menjalani latihan ini peserta diharapkan: 1. Semua peserta berkumpul semula berkumpul semula dalam bulatan dan membincangkan kesan mendengar dengan penuh perhatian. 5. kemahiran mendengar amat penting agar mesej yang diterima tepat seperti maksud yang hendak disampaikan oleh penyampai Alat Langkah : Tiada : 1. 4. Peserta dikehendaki memilih pasangan masing-masing (A dan B) 2. Memahami bahawa dalam proses membimbing. A mendengar dengan teliti dan akan menceritakan semula apa yang didengar kepada B. Kemahiran mendengar penting dalam proses membimbing supaya mesej yang disampaikan tidak menimbulkan sebarang kekeliruan. salah faham ataupun rasa tersinggung kepada rakan itu.

Berbincang dan mencari respon yang paling menggalakkan. Mendapatkan pendapat peserta mengapa respon yang lain dianggap tidak sesuai dan apakah kesannya jika seseorang memberi respon demikian. Tiap-tiap peserta diberi satu kertas latihan. 60 . 2.Pengurusan PRS Tajuk Objektif Alat Langkah : Kemahiran Memberi Respon dan Tindakbalas : Supaya peserta dapat berlatih mengenal pasti respon yang menggalakkan komunikasi dan yang menghalang komunikasi : Kertas Latihan Komunikasi (Lampiran A) : 1. Dalam masa 10 minit mereka diminta mencari respon yang paling sesuai bagi tiap-tiap kenyataan yang diberi. Pastikan tiap-tiap peserta mendapat peluang mengeluarkan pendapat mereka.

Saya hendak dengar cerita awak tentang apa yang berlaku di dalam kelas. kali ini pun akan gagal juga. Cakaplah apa yang telah berlaku di antara awak dengan kawan-kawan lain di dalam kelas c. “Memang saya tak akan berjaya di dalam temuduga itu. awak takkan gagal. Kata pada diri awak. Bagaimana perasaan awak tentang kawan-kawan awak di dalam kelas selama ini? d.Pengurusan PRS Lampiran A 1. mungkin mereka boleh tolong awak untuk jadikan panduan e. Ya. Oh ya! Memang betul. Hai. Saya tahu saya akan gagal seperti dahulu juga” a. awak takkan gagal. b. Awak rasa. Ya. “Ali beritahu saya. Awak bertanyalah orang yang pernah pergi temuduga. b. sebab awak pernah gagal masa lepas. Saya pasti awak berjaya c. Awak runsing kalau-kalau awak gugup apabila awak masuk temuduga? d. saya dengar awak tidak boleh bergaul dengan orang lain di dalam kelas. Memang sudah lama saya hendak bercakap dengan awak. 61 . cikgu hendak jumpa saya” a. 2. saya cuma ingin menolong awak supaya berasa senang di dalam kelas. awak harus yakin pada diri sendiri. Tidak. Boleh kita bincang tentang apa yang berlaku di dalam kelas selama ini? e.

Saya tidak pasti. Saya tak boleh menyelesaikan masalah awak. Awak bimbang awak tidak diberi tempat ke tingkatan satu jika keputusan awak tidak memuaskan. d. d. Makin hari makin bertambah susah. Apa patut saya buat?” a. Sudah ramai sangat orang yang bijak-bijak sekarang. Ini merunsingkan awak kerana awak tidak faham apa yang telah berubah. 4. “Saya datang berjumpa awak kerana saya perlukan pertolongan. Nampaknya awak mahu saya beritahu awak apa yang harus awak lakukan. Sudah awak tanya tentang biasiswa? c. Tentu awak dapat tempat. Saya dengar mereka tidak mahu mengambil pelajar yang gagal walau satu mata pelajaran masuk ke tingkatan satu” a. Boleh kita bincang lagi tentang perkara itu? 5. Jangan takut. Tak tahu saya dapat atau tidak. Ceritakanlah lagi pada saya b. Awak dengan saya sama sahaja. “Keputusan UPSR makin bertambah baik tahun ini.Pengurusan PRS 3. Tak tahulah. Perkara pertama yang patut awak buat ialah mendapatkan beberapa banyak maklumat. Tak tahu lagi nasib. Gigi dan lidah lagikan tergigit. d. Jauhkan diri buat sementara waktu darinya. Apa punca yang awak selalu bertengkar dengan dia sekarang? e. inikan pula sahabat karib c. Ubahlah tabiat awak. Itu cuma khabar angin saja. Saya pun risau juga. Nampaknya kami tak boleh berbincang langsung” a. “Saya tak faham mengapa kami berdua selalu bertengkar. b. Memang menakutkan apabila awak memendam perasaan marah pada kawan awak itu. f. b. c. Apa yang awak hendak buat? e. Mungkin awak perlukan perubahan. 62 .

8. Awak dah pergi melawat sekolah-sekolah yang awak cadang hendak masuk? d.Pengurusan PRS 6. Awak seperti hilang harapan. 63 . d. Awak berharap sangat saya dapat meringankan beban awak b. “Saya datang berjumpa awak. Memang susah. Saya tertanya-tanya apa yang awak telah usahakan untuk menolong diri awak sendiri. e. Awak rasa takut sebab bapa awak selalu betul dalam beberapa perkara. c. “Saya tak pasti sekolah swasta yang mana saya hendak masuk. e. Awak tak boleh mengubah apa-apa” a. Ceritakanlah pada saya apa yang harus diubah. Cakaplah pada saya apa yang telah berlaku. Menyesali perkara yang telah berlaku tidak berguna. awak tidak menolong saya sedikit pun. 7. Saya boleh nampak awak putus harapan. e. Awak kelihatan hilang semangat. Elok kita bincangkan tentang perasaan awak pada tiap-tiap sekolah yang awak cadang hendak pergi. c. b. Bukanlah buruk sangat kalau membuat kesilapan. Awak mengharapkan yang saya akan berupaya mengubah keadaan yang awak alami sekarang. Ceritakan pada saya apa yang perlu perubahan. Kita hidup dan kita belajar. Nampaknya awak banyak berfikir tentang hal ini b. Mungkin ada perkara lain yang dia salah. perkara ini tidak akan berlaku” a. Mungkin ada perkara-perkara lain yang boleh awak ubah. Memang sukar membuat keputusan. Apa dia perkara-perkara yang awak pentingkan dalam sekolah swasta yang awak hendak masuk itu? c. Pada pandangan saya. d. Saya ingat hendak belajar di Singapura tetapi saya tak dapat pasport” a. “Kalaulah saya dengar cakap bapa saya. awak tidak mahu mencuba langsung.

apa buat.” a. Memang elok kalau kita sedar mereka sangat mengambil berat tentang diri kita. dengan siapa. 64 . Mereka bimbang dan mengambil berat. b. Zaman remaja sekarang sangat mencabar. Memanglah ibu bapa kita risau tentang diri kita. c. dia tak pernah memberi saya kebebasan.Pengurusan PRS 9. Dia mahu tahu di mana saya pergi. Pernahkah awak melakukan sesuatu yang membuatkan mereka tidak percaya pada awak? e. Ibu bapa awak sayang awak. “Ibu bapa saya sentiasa mencari salah saja. Awak benar-benar kecewa kerana awak fikir ibu bapa awak tidak percaya pada awak. d.

Menggunakan kemahiran bertanya soalan tepat pada masa dan keadaan 5.Pengurusan PRS PANDUAN SENARAI KEMAHIRAN MEMBANTU PRS SENARAI KEMAHIRAN KEMAHIRAN ASAS 1. Menggunakan nada dan bahasa yang membuat klien rasa selesa 3. Membuat klien berkeyakinan dan percaya kepada PRS 4. Mendapatkan komitmen daripada klien secara konsisten KEMAHIRAN MENGENAL EMOSI 1. Memberi peluang kepada klien untuk memikirkan agendanya sendiri 8. Mewujudkan interaksi ‘ perhubungan ‘ yang harmoni dalam sesi membantu KEMAHIRAN MENDENGAR 1. Menilai ketepatan maklumat dari klien berdasarkan perasaan emosi yang ditonjolkan 5. Memahami setiap maklumat yang diberi oleh klien 4. Mengklasifikasikan perasaan klien 4. Menerima klien dengan terbuka 2. Mengingati segala maklumat penting yang boleh digunakan untuk menganalisa masalah klien 5. Menunjukkan empati dengan perhatian dan pertanyaan yang tepat kepada klien. Menggalakkan klien bercerita 3. Memberi tunjuk sasar dan hala tuju kepada klien dalam proses membantu 7. 6. Membuat klien menyusun langkah-langkah mengatur agenda 9. Mendapatkan kepelbagaian dan kemungkinan kepada pencetus permasalahan klien 6. Menggunakan bahasa bukan lisan yang bersesuaian 3. Menggunakan Pra – frasa 2. Memberi perhatian pada fakta dan perasaan klien 3. Menganalisa segala kemungkinan dan risiko yang bakal dihadapi klien 10. Menjadi pemudahcara bagi klien meluahkan perasaan KEMAHIRAN BEREMPATI 1. Peka pada setiap rangsangan yang klien tunjukkan (melalui pancaindera ) 2. Mendengar dan menggunakan ekspresi yang bersesuaian 2. Memberi perhatian pada klien dan menerimanya tanpa syarat 4. Menggunakan segala maklumat yang diperolehi daripada klien sepanjang sesi 11. Memberi tindakbalas secara lisan dan bukan lisan YA TIDAK 65 .

Pengurusan PRS JUMLAH Pembimbing Rakan Sebaya :………………………………………. Nama Penyelia :…………………………………………………………… BAHAGIAN 4: PENTAULIAHAN CARTA ALIRAN PENTAULIAHAN PRS (FORMAT JPS) Mula / Promosi Isi Borang Permohonan Pemilihan Temuduga Tidak 66 .

Ujian Lisan dan Asas Sesi Kaunseling Tidak LULUS Ya Latihan Praktikal Tidak LULUS Ya Tamat CADANGAN ATURCARA MAJLIS PENTAULIAHAN PRS Nyanyian lagu : “Negaraku” : Negeri : Lagu Sekolah Bacaan doa Ucapan guru penasihat PRS 67 .Pengurusan PRS Sesi Temuduga LULUS Ya Mengikuti Kursus Ujian Bertulis .

Pengurusan PRS - Ucapan pengetua/guru besar Majlis pentauliahan PRS Bacaan ikrar PRS Nyanyian lagu PRS Contoh sijil lulus peperiksaan LOGO JPN PRS SIJIL PENILAIAN PEMBIMBING RAKAN SEBAYA Dengan ini disahkan __________________________________________________________ LOGO 68 .

Pengurusan PRS telah mengikuti Kursus Pembimbing Rakan Sebaya pada _____________ bertempat di _________________________ dan telah mendapat keputusan UJIAN BERTULIS UJIAN LISAN UJIAN KEMAHIRAN ASAS KAUNSELING Pada _________________________ di _____________________________ ……………………… (Pengarah JPN) Tarikh:……………… Contoh Sijil Pentauliahan LOGO JPN PRS SIJIL PERLANTIKAN PEMBIMBING RAKAN SEBAYA Dengan ini disahkan __________________________________________________________ LOGO 69 .

Pengurusan PRS dari Sekolah ___________________________________________________________ telah lulus Ujian Penilaian Pembimbing Rakan Sebaya dan dilantik sebagai PEMBIMBING RAKAN SEBAYA mulai ________________________ ……………………………. Sokongan daripada 2 orang guru 70 . Pengarah JPN Tarikh: ………………. ANUGERAH BESTARI PRS KATEGORI PRS TAHAP I TAHAP II SYARAT KRITERIA Mengikuti Kursus Asas Prestasi akademik 1. Mengikuti Kursus Lanjutan I /’Kem J’ 2. Lulus Ujian Lisan / Ujian Bertulis I 3.

Mengendalikan lebih daripada 5 kes rakan sebaya 8. vii. BAHAGIAN 6: PEMANTAUAN Pemantauan penting kerana apabila PRS dipantau dengan teliti mereka berupaya berkembang dan mendapat panduan dalam menjalankan tugas mereka. Kem Pengucapan Awam 5. 3. Latihan lanjutan tidak perlu panjang dan lama.2 71 . 2. iv. Guru Kaunseling mendapat maklumbalas tentang kemajuan yang dicapai oleh PRS. Aspek latihan terpulang kepada keperluan pelajar. Pemantauan adalah satu aspek penting di dalam program latihan pembimbing rakan sebaya. Cara Pemantauan 6. Sokongan guru BAHAGIAN 5: LATIHAN LANJUTAN Latihan Lanjutan perlu diberi kepada PRS untuk meningkatkan kemahiran membantu. v.1 Faedah Pemantauan : 1.Pengurusan PRS TAHAP III 1. Lulus Ujian Lisan / Bertulis II 7. vi. 6. Mengikuti Kursus Lanjutan II (KJ2) 6. ii. Kem Fasilitator 4. ix. Contoh Modul : i. Kem Komputer 3. Pemantauan yang teratur memberi keyakinan kepada Guru Bimbingan dan Kaunseling bercakap tentang program latihannya. Tanpa pemantauan mereka tidak akan tahu sama ada peranan mereka telah dijalankan dengan betul atau tidak. viii. Kemahiran membuat keputusan Kemahiran belajar Kemahiran mengurus masa Kemahiran mengatasi masalah Kemahiran mengendali mesyuarat Kemahiran mengurus tekanan Kemahiran berfikir cemerlang Tutor sebaya Lain-lain kemahiran yang berkaitan. Melalui pemantauan program latihan akan berkembang dan mempunyai kualiti yang tinggi. Kem Perkhemahan 2. iii. kemajuan yang dicapai dan aspirasi pada masa hadapan.

Galakkan tiap-tiap PRS mempunyai satu buku catatan harian PRS (diari) mengenai perasaan. 3 Guru Kaunseling berada bersama-sama semasa satu projek atau sesi itu dijalankan dengan keizinan kedua-dua pihak. viii. halangan dan keperluan yang dialami semasa bertugas. ii. 6. iii. Pemantauan dijalankan secara individu melalui pertemuan yang berstruktur. Bertemu dalam kumpulan perbincangan untuk mendengar laporan tiap-tiap pembimbing rakan sebaya. Antaranya ialah : i. reaksi mereka dan rakan-rakan yang mereka tolong. vi. Minggu PRS Kempen-kempen Masalah Remaja – Kempen Anti Merokok dsb. kelemahan dan lain-lain.Pengurusan PRS 1. 72 . v.. vii. 2. Pemantauan boleh juga dijalankan melalui laporan peribadi yang dibuat oleh PRS mengenai kemajuan. ix. kemajuan. Pemantauan boleh juga dibuat melalui laporan guru-guru mengenai perkembangan dan perubahan diri PRS dari kaca mata orang luar. 5. Membina sistem Tutor Rakan Sebaya Info Unit Bimbingan dan Kaunseling Buletin Unit Bimbingan dan Kaunseling Fasilitator Program Maju Diri Budaya Ucap Terima Kasih Program Khidmat Masyarakat Program “Study Group” Program Pendidikan Kerjaya – Buku Skrap. BAHAGIAN 7: PROJEK PRS Projek PRS boleh dijalankan mengikut tempoh masa tertentu atau mengikut perancangan yang telah dibuat. x. Kiosk Kerjaya dll. iv. 4.

Pengurusan PRS BAHAGIAN 8: PENGURUSAN BUKU LOG ANALISA BIMBINGAN PRS MENGIKUT BULANAN BULAN: TING/ TAHUN PERALIHAN 1 2 3 4 5 6 RENDAH 6 ATAS JUMLAH MELAYU L P JENIS KAUM KLIEN CINA INDIA L P L P LAIN-LAIN L P A D JENIS BIMBINGAN K P JUMLAH R L ANALISA BIMBINGAN PRS SECARA KESELURUHAN TAHUN: TING/ TAHUN PERALIHAN 1 2 3 MELAYU L P JENIS KAUM KLIEN CINA INDIA L P L P LAIN-LAIN L P A D JENIS BIMBINGAN K P JUMLAH R L 73 .

NAMA PRS NO. PENDAFTARAN PRS TINGKATAN/ TAHUN TARIKH CATATAN REKOD PENGHANTARAN BUKU LOG MENGIKUT TAHUN 74 .Pengurusan PRS 4 5 6 RENDAH 6 ATAS JUMLAH REKOD PENGHANTARAN BUKU LOG MENGIKUT BULAN BULAN: ……………………………… BIL.

Pengurusan PRS TAHUN: ……………………………… BIL NAMA PRS NO PENDAFTARA N PRS TING/TAHUN BULAN TARIKH TANDATANGAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 JUM 75 .

Pendaftaran PRS : : : : : 76 .Pengurusan PRS (Muka Hadapan Buku Log) LOGO JPN PRS LOGO PEMBIMBING RAKAN SEBAYA LOGO PRS BUKU LOG Nama Tingkatan/Tahun Sekolah Tahun No.

Pengurusan PRS MAKLUMAT DIRI NAMA : SEKOLAH : TAHUN/TINGKATAN : TARIKH LAHIR : TARIKH LANTIKAN : TARIKH PEPERIKSAAN UPSR : KEPUTUSAN : TARIKH PEPERIKSAAN PMR : KEPUTUSAN : TARIKH PEPERIKSAAN SPM : KEPUTUSAN : TARIKH PEPERIKSAAN STPM : KEPUTUSAN : NAMA BAPA/PENJAGA : PEKERJAAN BAPA/PENJAGA : NAMA IBU/PENJAGA : PEKERJAAN IBU/PENJAGA : ALAMAT RUMAH : NO. TELEFON : 77 .

menjelas dan membantu rakan melihat beberapa alternatif sebelum membuat keputusan. Sebagai salah satu sumber kepada rakan untuk mendapat bantuan. Mendengar. Berbincang dan membantu rakan yang menghadapi masalah biasa/normal. yakin dan percaya diri. o. PERANAN ANDA SEBAGAI PRS a. Sebagai penghubung kepada khidmat bimbingan dan kaunseling seperti membuat rujukan jika perlu. bangsa. c. Mematuhi etika kerahsiaan. Memimpin rakan melihat masalah dengan objektif dan mengalakkannya mencari penyelesaian sendiri supaya ia belajar melalui pengalamannya. PRINSIP PRS 12. 78 . kreativiti dan keimanan. f. kemahiran. Memberi sokongan dan galakkan untuk rakan mengambil langkah positif. berasa selesa dan berempati.0. e. Menjadi fasilitator yang bersikap terbuka. m. g. Sebagai peninjau rasa untuk membolehkan Kaunselor/Guru Bimbingan dan Kaunseling menjalankan strategi intervensi jika perlu. Perkhidmatan Pembimbing Rakan Sebaya hendaklah dijalankan berdasarkan etika PRS. Sebagai Role Model kepada pelajar lain. j. b. kedudukan perlakuan dan fizikal. perlakuan. Bersedia dan rela membantu rakan yang memerlukan bantuan tanpa mengira agama. d. p. Sebagai khidmat sokongan.Pengurusan PRS FALSAFAH PEMBIMBING RAKAN SEBAYA (PRS) “BANTU DIRI SUPAYA BERUPAYA MEMBANTU ORANG LAIN” PRS harus dilengkapi dengan ilmu pengetahuan. h. Menjadi rakan yang peka kepada perasaan orang lain dan keadaan sekeliling. perhubungan. 13. jantina. Menerima rakan secara terbuka dan tanpa syarat.0. Menyedari bahawa bukan semua masalah boleh diatasi. PRS membantu menggerakkan perkhidmatan bimbingan dan kaunseling di sekolah. k. Menjalankan program membantu sambil mempengaruhi rakan lain supaya melibatkan diri. n. i. Mengutamakan kesejahteraan diri dan memahami batasan diri untuk membantu. l.

79 . 5. 7. norma masyarakat dan agama. Menerima dan menghormati rakan dan orang lain.Pengurusan PRS ETIKA PRS PRS perlu patuh kepada etika berikut: 1. Mematuhi peraturan sekolah. Sentiasa berusaha meningkatkan diri dari pelbagai aspek. 2. 6. 4. Amanah dan menyimpan rahsia. Tahu batasan dan keupayaan diri. Merujuk kes rumit kepada Guru Bimbingan dan Kaunseling. Melapor kepada Guru Bimbingan dan Kaunseling tentang kes yang boleh merosakkan diri atau orang lain. 3.

menjelas dan membantu rakan melihat beberapa alternatif sebelum membuat keputusan. f. e. c. Memberi nasihat atau memberi cadangan penyelesaian untuk diikuti. Bercerita kepada orang lain. Memimpin rakan melihat masalahnya dengan objektif dan menggalakkan mereka mencari penyelesaian sendiri supaya mereka belajar melalui pengalamannya.memberi khutbah atau mendesak rakan tentang apa yang harus mereka lakukan. Menerima rakan dengan terbuka. Menyedari bukan semua masalah boleh diatasi Perkara yang tidak boleh dilakukan oleh PRS a. Pemudah cara dalam keadaan terbuka. f. c. Menghadapi sendiri masalah yang runcing sehingga mengganggu ketenteraman jiwa. 80 . Mendengar. g. e. Menyelamatkan rakan dengan membuat sesuatu yang sepatutnya dilakukan oleh rakan itu sendiri. h. Membuat kesimpulan awal dan cuba mengubah mereka.Pengurusan PRS PERKARA YANG BOLEH DAN TIDAK BOLEH DILAKUKAN OLEH PRS Perkara yang boleh dilakukan oleh PRS a. b. d. Memberi sokongan dan galakan untuk rakan mengambil langkah positif. Berbincang dan membantu rakan yang menghadapi masalah biasa seharian. Mematuhi kerahsiaan. i. g. b.penuh kepercayaan rasa selesa dan empati. Mengawal. Berbincang dengan rakan yang menghadapi masalah emosi mendalam. d. Mengharapkan semua masalah boleh diatasi dengan segera. Bertindak menyelesaikan masalah rakan. Merujuk kes-kes yang berat kepada guru bimbingan dan menjadi jambatan kepada rakan yang bermasalah untuk bertemu dengan guru BK atau i. h.

Memberatkan kesejahteraan diri dan memahami limitasi diri untuk membantu. j. Guru Kaunseling menulis tarikh semasa membuat pemantauan laporan aktiviti PRS. BI BK : : Bimbingan Individu Bimbingan Kelompok Jenis Bimbingan : Bulatkan jenis bimbingan yang diberi.Pengurusan PRS orang yang lebih arif. Terlibat dengan masalah rakan secara peribadi sehingga mengganggu pelajaran dan perasaan. k. Menjalankan projek bersendirian dan mengenepikan rakan lain. A D K P R L : : : : : : AKADEMIK DISIPLIN KELUARGA MASALAH PERIBADI RAKAN SEBAYA LAIN-LAIN Latar Belakang Rakan : 81 . Tarikh harus ditulis semasa PRS menyediakan laporan. k. CARA MEREKOD MAKLUMAT Tarikh : 1) 2) 3) Nama : Kod Bimbingan: Catatkan tarikh setiap kali anda berbincang dengan rakan anda berkenaan dengan sesuatu isu atau aktiviti. j. Gunakan nama samaran rakan yang berbincang dengan anda. Menjalankan projek membantu sambil mempengaruhi rakan lain supaya melibatkan diri.

Pengurusan PRS Latar belakang keluarga, keadaan ekonomi ibu bapa, keadaan fizikal, emosi rakan semasa berjumpa Pembimbing Rakan Sebaya (PRS).

Isu Perbincangan : Catatkan isu perbincangan merujuk jenis bimbingan. Tetapkan matlamat perbincangan. Maklumbalas : Nyatakan respon daripada rakan atas alternatif yang diberi. ada perubahan tingkahlaku atau tiada perubahan. Masalah bertambah serius. Tindakan Susulan : Dirujuk kepada Guru Bimbingan dan Kaunseling. Berbincang seminggu sekali. Berbincang setiap hari dengan rakan.

82

Pengurusan PRS

83

Pengurusan PRS

IKRAR PRS
Saya/Kami dengan ini berikrar menerima dan mematuhi serta mengamalkan teras-teras perkhidmatan semasa berkhidmat sebagai Pembimbing Rakan Sebaya (PRS ) sesi _____. 1. Menerima jawatan ini dan sanggup memikul tanggungjawab serta amanah yang diberikan tanpa mengira tempat, masa, dan rakan 2. 3. 4. 5. 6. Berpegang teguh kepada etika Pembimbing Rakan Sebaya. Berusaha menjadi pelajar contoh. Berazam meningkatkan mutu akademik dan disiplin diri. Berkhidmat dengan penuh kemesraan dan kasih sayang. Sentiasa berusaha meningkatkan kualiti perkhidmatan PRS

84

Pengurusan PRS BAHAGIAN 9: JAWATANKUASA PRS Penasihat (Guru Kaunseling) Pengerusi (Pelajar Tingkatan Lima) Naib Pengerusi (Pelajar Tingkatan Empat) Setiausaha (Pelajar) Naib Setiausaha (Pelajar) Bendahari (Pelajar) Naib Bendahari (Pelajar) AJK Biro Akademik Biro Publisiti Biro Kerjaya Biro Lawatan Biro Latihan Biro Kebajikan Wakil Tingkatan 85 .

Pengurusan PRS BAHAGIAN 10: RANCANGAN TAHUNAN PRS CADANGAN PERANCANGAN TAHUNAN PRS Bulan Januari Aktiviti Promosi PRS • Pemilihan Ahli • Temuduga • Ujian Personaliti • Mesyuarat Agung PRS • Rancangan Tahunan • Perlantikan Biro / AJK • Pembahagian Tugas Sasaran PRS tingkatan 1-4 1.Asas Kaunseling dan Perkembangan Remaja) Pemantauan PRS PRS • Semakan Buku Log PRS tingkatan 1• Bimbingan Penyelesaian 5 Masalah Pesta Sukan PRS peringkat sekolah.4 Personalia Guru Kaunseling AJK UBK Catata n Februari Program Orientasi PRS PRS tingkatan 1• Ramah Mesra • Taklimat AktivitiTahunan 5 • Kursus PRS 1 (Modul Asas 1. daerah dan zon Pemantauan PRS PRS • Semakan Buku Log PRS tingkatan 1• Bimbingan Penyelesaian 5 Masalah Aktiviti Luar • Kursus Kepimpinan • Rekreasi • Lawatan Pemantauan PRS PRS tingkatan 1- Guru Kaunseling AJK UBK Mac Guru Kaunseling AJK UBK April Guru Kaunseling AJK UBK Mei Guru Kaunseling 86 .2.Kesedaran Kendiri dan Asas Komunikasi) • Kursus PRS 2 (Modul Asas 2.

Pengurusan PRS Semakan Buku Log PRS 5 Bimbingan Penyelesaian Masalah Latihan Kemahiran Lanjutan Jun Pemantauan PRS PRS • Semakan Buku Log PRS tingkatan 1• Bimbingan Penyelesaian 5 Masalah Penglibatan Aktiviti Pertandingan Kerjaya Sekolah / Daerah Pemantauan PRS PRS • Semakan Buku Log PRS tingkatan 1• Bimbingan Penyelesaian 5 Masalah Aktiviti Luar • Kursus PRS • Lawatan Pemantauan PRS PRS • Semakan Buku Log PRS tingkatan 1• Bimbingan Penyelesaian 5 Masalah Penglibatan Aktiviti Pertandingan Kerjaya Peringkat Negeri Penilaian PRS dan Laporan Pencapaian Penilaian Anugerah PRS Peringkat Daerah. Negeri. Negeri. Kebangsaan PRS tingkatan 15 Guru Kaunseling AJK UBK 87 . Kebangsaan PRS tingkatan 15 • • AJK UBK Guru Kaunseling AJK UBK Julai Guru Kaunseling AJK UBK Ogos Guru Kaunseling AJK UBK September Guru Kaunseling AJK UBK Oktober Penyediaan Sijil Jamuan Akhir Tahunan / Jamuan Perpisahan Konvensyen PRS peringkat Daerah.

OBJEKTIF 2. 88 . 2.2 Membina strategi bagaimana meningkatkan kelebihan diri dan mengurangkan kelemahan diri supaya dapat membina sikap positif.Pengurusan PRS BAHAGIAN 11 : PERLEMBAGAAN PRS PERLEMBAGAAN KELAB PEMBIMBING RAKAN SEBAYA 1.1 Mendapat pengetahuan dan berupaya memahami dan menilai kelebihan dan kelemahan diri . MATLAMAT Untuk melengkapkan pengetahuan dari sumbangan murid membantu rakan dan juga sesiapa sahaja yang memerlukan bantuan. Selain itu. 2. murid dapat menyakinkan diri dalam memberi bantuan dan juga cadangan serta boleh berinteraksi dengan lebih baik dari masa ke semasa.

89 . hormat dan kasih mesra antara rakan-rakan dan masyarakat sekolah. iii.1 3. Minat dan aktif Boleh berkomunikasi dengan baik. 2. 2. 3.Pengurusan PRS 2.5 Memahami sifat-sifat remaja dan aspirasi mereka dan dapat membantu diri dan rakan-rakan untuk membina matlamat hidup yang positif.4 Mengetahui dan menguasai teknik-teknik asas dalam kemahiran kaunseling supaya mereka dapat berfungsi sebagai PRS yang peka kepada perasaan rakan-rakan dan berupaya membantu rakan dengan lebih berkesan.2 Dibuka kepada semua murid sekolah ini. 2. ii.3 Memahami dan menguasai kemahiran asas komunikasi dan berupaya mempraktikkannya dengan rakan-rakan.6 Membina daya dorongan untuk membina budaya saling membantu. keluarga dan orang lain. 3.3 Temuduga akan diadakan dari semasa ke semasa dan murid yang layak sahaja akan dipilih. guru. Pemohon menjadi ahli adalah dengan cara mengisi borang yang disediakan. Personaliti yang baik. 3. KEAHLIAN 3.4 Kelayakan murid yang akan dipilih ialah : i.

v. GURU PENASIHAT 4. 5. 5. 90 . membatalkan 5. Mempunyai pencapaian akademik yang baik. 4. Guru penasihat mempunyai atau kuasa sesuatu mutlak aktiviti merancang. AHLI JAWATANKUASA 5.3 5. Ahli yang hadir dan ahli yang tidak hadir tetapi menulis surat layak dicalonkan sebagai AJK.Pengurusan PRS iv. Tiada masalah disiplin. AJK kecil boleh dilantik oleh Guru Penasihat tanpa mengadakan mesyuarat. 5.2 Guru penasihat adalah terdiri daripada guru sekolah ini.6 AJK yang tidak hadir semasa aktiviti / perjumpaan / mesyuarat sebanyak tiga kali tanpa sebab-sebab yang munasabah akan dilucutkan jawatannya serta merta.5 AJK yang hendak meletak jawatan hendaklah menghantar surat perletakan jawatan kepada Guru Penasihat.4 Pemilihan AJK adalah secara undian.2 Dilantik semasa mesyuarat agung.1 5.1 4.melaksana apabila difikirkan perlu.

vi.8 Pengerusi Naib Pengerusi Setiausaha Agung Penolong Setiausaha Bendahari Penolong Bendahari AJK mengikut tingkatan Pemeriksa kira-kira Guru Penasihat boleh menambah bilangan AJK jika difikirkan perlu. KEHADIRAN /PENYERTAAN 6. v.1 Dijalankan sebagaimana yang dirancang dalam mesyuarat agung atau mesyuarat ahli jawatankuasa. viii.Pengurusan PRS 5. ii. iii. 7. iv.2 Kegagalan berbuat demikian boleh dikenakan tindakan disiplin dan kehilangan hak-hak keahlian kelab. 6. 5.2 Sebarang pindaan aktiviti akan dibuat oleh guru penasihat dan diumumkan kepada pengetahuan ahli.7 AJK Kelab terdiri: i. vii. 7. 6. AKTIVITI 7. 91 .1 Ahli kelab dikehendaki menghadiri setiap aktiviti/perjumpaan sekurang-kurangnya 70% sepanjang tahun.

Pengurusan PRS 8. 8. ii. iv. Amaran lisan Amaran bertulis Menggantung keahlian Pecat keahlian 92 . PERATURAN-PERATURAN 8.4 Semua ahli mestilah patuh dengan etika PRS yang telah ditetapkan. TINDAKAN DISIPLIN 9. Peraturan khas yang ditetapkan oleh kelab hendaklah dipatuhi oleh semua ahli.1 8.1 Diambil ke atas ahli yang melanggar perlembagaan kelab dan tidak mematuhi peraturan yang telah ditetapkan. 8.3 Ahli-ahli yang melanggar peraturan kelab akan dikenakan tindakan tatatertib. 9.2 Tindakan disiplin adalah seperti berikut: i. 9. iii.2 Peraturan sekolah adalah peraturan asas kelab.

ahli jawatankuasa atau pentadbir dengan bertulis. 9.1 Mana-mana bahagian dari perlembagaan kelab ini sah sehingga ia dipinda.4 Ahli yang tidak puas hati dengan tindakan yang diambil boleh membuat rayuan kepada Guru Penasihat Kelab secara bertulis dan keputusan Guru Penasihat adalah muktamad.2 Cadangan pindaan perlembagaan boleh dibuat oleh ahli.Pengurusan PRS 9.3 Satu mesyuarat khas yang dihadiri oleh Guru Penasihat dan ahli jawatankuasa akan membincangkan cadangan tersebut dan meluluskan sekiranya perlu. murid. PINDAAN PERLEMBAGAAN 10. 11.4 Setiap pindaan yang telah diluluskan hendaklah dipamerkan dan disahkan oleh Pengetua.1 Sumber utama kewangan kelab adalah melalui derma yang ditetapkan. 10. 10. sekolah 10. guru penasihat. 93 . 10.3 Ahli yang dikenakan tindakan disiplin akan hilang semua hak ahli kelab. DERMA 11.

2 Ahli-ahli hendaklah sentiasa peka dan mengikuti aktiviti-aktiviti kelab dengan penuh minat. your friend in times of need.2 11. 12. that’s us! (PRS.1 Setiap ahli perlu mengetahui tanggungjawab sendiri terhadap aktiviti kelab 12.Pengurusan PRS 11. that’s us) PRS. sahabat ’tuk selamanya 94 . when you are full of frowns And you’re alone. HAL-HAL LAIN 12. menyuluhi jalan hidupmu Bersama. just look for us (Repeat*) Your friend in need. friends for eternity *(P) Positivity (R) Rational thinking (S) Sensitivity That’s what we strive to be you’ Time after time (through and through) PRS. anyplace. So don’t feel shy.3 Kelab juga boleh memperolehi kewangan melalui aktiviti.kan s’lalu di sampingmu Sambutlah bantuan yang ikhlas dari kami PRS. Ahli yang menyertai sesuatu aktiviti yang memakan belanja besar boleh dikenakan derma khas bagi membiayainya. screaming for help. don’t wait. That’s us) Anytime. that us! When you’re down. BAHAGIAN 11: LAGU PRS PRS PRS we’re always there for you when you need us lending an ear to you PRS we’ll help light up your life Together. that’s us!! PRS. PRS. a shoulder to cry on. everybody welcome! (PRS. That us) Drop in for a chat with us! (PRS.

3. SEKUNTUM BUNGA MEKAR. MALU-MALU KAMALU KANAVA.1 PRS NO.Pengurusan PRS (P) Sikap positif ® minda rasional (S) sikap sensitf ‘Tuhan harapan kami Setiap masa (setiap kali) Kami PRS Bila dirimu... IA MENJADI MIMPI DAN MENJADI RINDU. AMINAMINA SAMBALOA. KU SELIT KE RAMBUTMU. tempat ‘tuk mengadu PRS. MASIHKAH KAU INGAT. ITUKI TUKI APO. ITUKI TUKI EYAHHH. LU JANGAN DENGKI SAMA KITAK PRS. MASIHKAH KAU INGAT. 2. SURRANGGANI SURANGGANI (2X) SURANGGANI KAMALUKANAVA. AMINAMINA YEH YEH YEH.. EPO A TAI TAI HEY EPO A TAI TAI A YAH (2X) HEY APO A TAI TAI APO. LU SAMA LU GUA SAMA GUA.. SURANGGANIKA MALU. 1 YEAHH. SURANGGANIKA MALU KANAVA. MASIHKAH KAU INGAT MASIHKAH KAU INGAT. PRS NO. muram dan hilang senyumanmu Dan kan perlukan bantuan. 4.. SAMBALEE SAMBALE SAMBALOA.. PADA WAKTU ITU. MASIHKAH KAU INGAT KITA BERLARI-LARI DI KAKI LANGIT MENCARI PELANGI LALU HUJAN TURUN KITA BASAH BERSAMA MASIHKAH KAU INGAT MASIHKAH KAU INGAT 95 . sahabatmu yang sejati Pintu kami ’kan terbuka tuk mu Kami PRS! Kami PRS! Kami PRS! KAMI PRS!!! 1. AMINAMINA OOOOOO.

... 5. I HAVE A DREAM...A FANTASY TO HELP ME THOUGH REALITY AND MY DESTINATION MAKES IT WORTH THE WHILE PUSHING THROUGH THEDARKNESS.Pengurusan PRS MASIHKAH KAU INGAT SEKUNTUM BUNGA ITU DI TAPAK TANGAN INI IA MENJADI LAYU LALUKU GENGAM IA MENJADI DEBU MASIHKAH KAU INGAT MASIHKAH KAU INGAT. I HAVE A DREAM I HAVE A DREAM......... A SONG TO SING TO HELP ME COPE WITH ANYTHING IF YOU SEE THE WONDER OF A FAIRY TALE YOU CAN TAKE THE FUTURE EVEN IF YOU FAIL CHORUS: I BELIVE UN ANGEL SOMETHING GOOD IN EVERYTHING I SEE I BELIVE IN ANGEL WHEN I KNOW THE TIME IS RIGHT FOR ME I’LL CROSS THE STREAM I HAVE A DREAM.STILL ANOTHER MILE 96 .

Jika kau fikirkan kau boleh Kau hampir boleh melakukan. Jika kau fikirkan ragu-ragu. PEMIMPIN WAJA . HUTAN RIMBA 2X PADANG LALANG 2X DUSUN SUNYI JALANNYA JAUH PANAS TERIK. MAJU KAWANKU. Engkau Boleh. Kau fikir boleh melakukan. Bertindak atas kemampuan Engkau Boleh. HUJAN GERIMIS AYOHLAH! AYOHH. Jika kau fikirkan kemenangan. Usahamu tidak menentu. LAGU PEMIMPIN WAJA BUMI LUAS TERBENTANG DI SELURUH NUSANTARA DEBURAN OMBAK KU KAYUH CUACA GELAP KU REMPUH KAMILAH. Tabah apa kau usahakan. Kau hampiri kegagalan. Terkandung dalam pemikiran. HARAM PATAH 2X HATI KAMI 2X KERANA TERLATIHNYA KAMILAH. PEMIMPIN WAJA AYOH LAWAN SEMUA 2X 97 . Jika kau fikirkan kekalahan. kau hampiri kejayaan.WAJA TIADA GUNUNG TERLALU TINGGI BUAT KAMI DAKI DI SIANG HARI TIADA JURANG TERLALU DALAM BUAT KAMI TURUN DI MALAM KELAM-MALAM KELAM. Fikirkan boleh Percaya apa kau lakukan. Engkau Boleh.Pengurusan PRS FIKIRKAN BOLEH!!!! Engkaulah apa kau fikirkan.

Pengurusan PRS RUKUNEGARA Kepercayaan kepada tuhan Kesetiaan kepada raja dan negara Keluhuran perlembagaan Kedaulatan undang-undang Kesopanan dan kesusilaan 98 .

12. 13.Pengurusan PRS BAHAGIAN 12: UJIAN PRA DAN POS UJIAN PRA Sila jawab dengan jujur pernyataan no. 9. Bil 1. 2. 1 hingga 15 dengan menandakan ( √) pada skala YA atau TIDAK. 6. 11. 7. PRS Saya tahu bagaimana merekodkan maklumat-maklumat di dalam buku log PRS Saya sudah didedahkan dengan kemahiran –kemahiran asas kaunseling Saya yakin pada diri sendiri Saya boleh berkomunikasi dengan rakanrakan Saya boleh berkongsi pengalaman dengan orang lain Saya boleh bekerjasama dengan orang lain Saya boleh bercakap dikhalayak ramai Saya bersedia membantu orang lain pada bila-bila masa Saya tahu kekuatan diri saya Saya tahu kelemahan diri saya Saya boleh berbual dengan kawan baru Skala YA TIDAK 99 . Pernyataan / Item Saya tahu apa itu PRS Saya tahu peranan PRS Saya tahu etika PRS Saya tahu membantu guru kaunseling adalah salah satu tanggungjawab pemimpin 5. 8. 14. 3. 10. 15. 4.

9. 10. 7. 12. Bil 1. 2. 3. 6. 14. Pernyataan / Item YA Saya tahu apa itu PRS Saya tahu peranan PRS Saya tahu etika PRS Saya tahu membantu guru kaunseling adalah salah satu tanggung jawab pemimpin 5. 11. 15. 4. 1 hingga 15 dengan menandakan ( √) pada skala YA atau TIDAK. 13. PRS Saya tahu bagaimana merekodkan maklumat-maklumat di dalam buku log PRS Saya sudah didedahkan dengan kemahiran –kemahiran asas kaunseling Saya yakin pada diri sendiri Saya boleh berkomunikasi dengan rakanrakan Saya boleh berkongsi pengalaman dengan orang lain Saya boleh bekerjasama dengan orang lain Saya boleh bercakap di khalayak ramai Saya bersedia membantu orang lain pada bila-bila masa Saya tahu kekuatan diri saya Saya tahu kelemahan diri saya Saya boleh berbual dengan kawan baru Skala TIDAK Jawatankuasa Penulisan Buku Panduan Pengurusan Pembimbing Rakan Sebaya Sekolah Rendah dan Menengah Malaysia 100 . 8.Pengurusan PRS UJIAN POS Sila jawab dengan jujur pernyataan no.

Husein Pengarah Bahagian Sekolah : En Mohd Zais B. JPS Selangor. Mohd Akil Ketua Penolong Pengarah (Sektor Hal Ehwal Murid) Jawatankuasa En Abdul Rahim B. Naim Penyelia Kaunseling. Selangor Pn Zubaidah Bt. Melaka. Mohd Shah Penolong Pengarah (Sektor Hal Ehwal Murid) Tn Hj Ishak B. En Mohd Said B. Klang En. Zakaria Guru Bimbingan dan Kaunseling SMK(P) Taman Petaling. Lamat 101 . Mohd. Pn Masbah Bt. Abu Sari Guru Bimbingan dan Kaunseling SMK Puchong Perdana. Seksyen 18 Shah Alam.Perlis.Petaling En. Ariffin Guru Bimbingan dan Kaunseling SMK. Raja Shahdan Penolong Pengarah (Sektor Hal Ehwal Murid) En Shahidin B. Othman Guru Bimbingan dan Kaunseling SMK Arau. Safie B. Ibrahim Guru Bimbingan dan Kaunseling SMK Iskandar Shah.Petaling Pn Julia Bt. Tengku Ampuan Rahimah. Zulkipli B. Othman Penolong Pengarah (Sektor Pengurusan Sekolah Menengah) Y. Raja Mazlan B. Mat @ Ahmad Guru Bimbingan dan Kaunseling SMK. Jasin. En Ahmad Kamal B.Pengurusan PRS Penasihat Pengerusi : En Salleh B.M. Julpin Guru Bimbingan dan Kaunseling SMK Puchong Utama (1).Petaling Pn Zunaidah Bt.

Pengurusan PRS Guru Bimbingan dan Kaunseling SMK Bukit Gading. Bakar Guru Bimbingan dan Kaunseling SMK USJ 4. Abdullah Sani B. Mohamed Yusop Guru Bimbingan dan Kaunseling SMK (P) Bukit Kuda. Hulu Langat. Mohammad Ali P. Mansor Guru Bimbingan dan Kaunseling SMK USJ 13. Abd. Petaling Cik Sabariah Bt. Gombak Pn Hamidah Bt. Kedah.Aziz Guru Bimbingan dan Kaunseling SMK Tengku Bariah.Alor Star. Klang Pn.Kajang En. Sepang Pn. Noraini Bt. Helena Tong Guru Bimbingan dan Kaunseling SMK Taman Connaught. Kuala Terengganu. Guru Bimbingan dan Kaunseling SMK Bukit Rahman Putra . Norazwa Bt.Subang Jaya.N. Yusnita Bt. Kuala Lumpur. Subang Jaya. En Adnan B. prs05jps@yahoo. Mohd Sidek Guru Bimbingan dan Kaunseling SMK Cheras Jaya. Sahrir Guru Bimbingan SK Seri Bayu.com 102 . Sepang. Pn Salmiah Bt. Noor Aza Bt. Monshie Guru Bimbingan dan Kaunseling SMK Dengkil. Petaling Pn. Pn. Cik Noor Adilah Bt. Long Guru Bimbingan dan Kaunseling SMK Tajar. Mohd Mustaffa Guru Bimbingan dan Kaunseling SMK Jalan Tiga Bandar Baru Bangi Pn.Gombak Pn Chuah Mooi Kim Guru Bimbingan dan Kaunseling SMJK Yu Hua. Hj. Terengganu Pn.P. Pulau Pinang. Zaiton Bte Sharif Guru Bimbingan dan Kaunseling SMK Bandar Baru Salak Tinggi.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful