Pengurusan PRS

BUKU PANDUAN PENGURUSAN PEMBIMBING RAKAN SEBAYA SEKOLAH RENDAH DAN MENENGAH MALAYSIA

“Bantu Diri Supaya Berupaya Membantu Orang Lain”

1

Pengurusan PRS

Isi Kandungan
• • • • Kata Alu–aluan Menteri Pelajaran Malaysia. Kata Alu–aluan Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia Kementerian Pelajaran Malaysia. Kata Alu-aluan Pengarah Bahagian Sekolah Kementerian Pelajaran Malaysia. Bahagian 1: Pengenalan o Pengenalan o Sejarah perkembangan o Prinsip perkhidmatan o Definisi o Rasional o Falsafah o Visi o Misi o Matlamat o Objektif o Etika o Ikrar o Senarai tugas PRS Bahagian 2: Pengurusan PRS o Carta Aliran Pengurusan PRS o Kertas Cadangan Penubuhan. o Pelan Tindakan Penubuhan. o Contoh Borang Pemohonan o Contoh Borang Cadangan Keahlian o Contoh Borang Tawaran o Surat Makluman Keahlian o Surat Kebenaran Ibu bapa o Surat Panggilan Kursus.

Bahagian 3 : Pengendalian Kursus PRS o Contoh Kertas Cadangan Penubuhan PRS o Lantikan Jawatankuasa o Mesyuarat Jawatankuasa Pelaksana Kursus o Carta Aliran Mesyuarat Jawatankuasa Pelaksana Kursus o Surat Jemputan Penceramah o Mengendalikan Temuduga, Ujian Lisan dan Ujian Bertulis o Cadangan Modul Latihan Asas PRS • Bahagian 4: o Carta Aliran Pentauliahan PRS

2

Pengurusan PRS o Kertas Cadangan Aturcara Majlis Pentauliahan PRS. o Contoh Sijil Lulus Peperiksaan o Contoh Sijil Pentauliahan • • Bahagian 5: Latihan Lanjutan Bahagian 6: Pemantauan o Faedah Pemantauan o Cara Pemantauan Bahagian 7: Projek PRS Bahagian 8: Pengurusan Buku Log PRS o Contoh Borang Analisa Bimbingan PRS Mengikut Bulan. o Contoh Borang Analisa Bimbingan PRS Mengikut Tahun o Contoh Borang Rekod Penghantaran Buku Log PRS Mengikut Bulan. o Contoh Borang Rekod Penghantaran Buku Log PRS Mengikut Tahun. o Contoh Buku Log. Bahagian 9: Jawatankuasa PRS Bahagian 10: Rancangan Tahunan PRS Bahagian 11: Lagu PRS Bahagian 12: Ujian Pra dan Pos Bahagian 13: Carta Aliran o Penubuhan PRS sekolah o Kursus / Latihan PRS

• •

• • • • •

3

Pengurusan PRS

Kata Alu–aluan Menteri Pelajaran Malaysia. Dalam masa kita giat meningkatkan prestasi pelajar dari segi akademik dan bukan akademik, kita harus sedar bahawa pelajar adalah golongan yang mempunyai kuasa besar dalam membentuk masa hadapan negara ini. Oleh yang demikian, mereka perlu dididik dan dibimbing bukan sahaja dari segi intelek tetapi juga dari segi rohani,emosi dan jasmani seperti yang diharapkan oleh Falsafah Pendidikan Kebangsaan, maka Kementerian Pelajaran Malaysia sentiasa berusaha ke arah ini melalui beberapa program bimbingan yang terancang. Proses pendidikan di sekolah rendah dan menengah bukan hanya tertumpu kepada kecemerlangan akademik tetapi juga ko-kurikulum yang mampu mencungkil potensi pelajar dan juga perkembangan sahsiah pelajar. Perkembangan kanak-kanak dan juga remaja sering dipengaruhi oleh rakan sebaya.Di sinilah letaknya keperluan remaja sebagai pembimbing rakan sebaya yang mempunyai pengaruh positif terhadap rakannya.Menyedari hakikat ini, Kementerian Pelajaran Malaysia berusaha membantu pelajar melalui Program Pembimbing Rakan Sebaya yang memberi pelbagai kemahiran melalui latihan yang melibatkan pelbagai peringkat umur agar mereka dapat mempengaruhi rakan mereka ke arah yang diingini. Buku Panduan Pengurusan Pembimbing Rakan Sebaya Sekolah-Sekolah Menengah Malaysia ini dihasilkan sebagai panduan guru-guru melaksanakan program ini dengan berkesan melalui perancangan yang sistematik agar pelajar yang dilatih dapat menjadi pemimpin yang dicontohi keperibadiannya. Saya berharap buku ini dapat memudahkan pengurusan guru penasihat Pembimbing Rakan Sebaya supaya keberkesanan program dapat dinilai dengan lebih baik. Saya mengucapkan terima kasih kepada Jawatankuasa Pembimbing Rakan Sebaya supaya keberkesanan program dapat dinilai dengan lebih baik. Saya mengucapkan terima kasih kepada Jawatankuasa Penulisan Buku Panduan Pengurusan Rakan Sebaya kerana telah menghasilkan buku ini.

4

Pengurusan PRS

Kata Alu–aluan Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia Kementerian Pelajaran Malaysia. Bidang pendidikan adalah amat luas. Dengan itu, kita perlu mendidik pelajarpelajar agar menjadi orang dewasa yang berguna kepada diri, masyarakat dan negara. Pelajar harus diasuh dengan sifat pendidikan yang luas,supaya tercapai apa yang dirancangkan. Kementerian Pelajaran Malaysia sentiasa berusaha membantu guru-guru memberi pendidikan dan pelajaran kepada pelajar. Ini bertujuan memastikan proses pendidikan itu berjalan lancar dan matlamatnya tercapai dengan berkesan. Kelahiran buku panduan ini yang telah disusun dengan padat sebagai satu usaha untuk membantu Guru Bimbingan dan Kaunseling dan juga Guru Penasihat PRS untuk memulakan perancangan program, seterusnya melaksanakan program-program yang telah dirancang. Apabila perancangan telah dijalankan dengan baik,maka kesan yang diharapkan juga sudah tentu akan membawa kesan yang positif. Diharapkan dengan terhasilnya buku panduan ini, Pelbagai program peningkatan perkembangan diri dan disiplin pelajar di sekolah dapat dilaksanakan dengan kerjasama Pembimbing Rakan Sebaya sekaligus dapat meningkatkan prestasi akademik dan kokurikulum. Buku ini bukan sahaja amat berfaedah kepada guru yang dipertanggungjawabkan untuk melaksanakan khidmat bimbingan ini malah dapat mengatasi ketandusan dokumen penting dalam bidang ini. Matlamat Program Pembimbing Rakan Sebaya iaitu membina budaya kasih mesra dan saling membantu di kalangan pelajar itu sendiri menunjukkan nilainilai murni yang harus dicontohi oleh generasi kini yang semakin ketandusan penghayatan nilai-nilai murni. Semoga para pelajar dapat menjadi insan yang penyayang dan bertanggungjawab. Saya turut merakamkan syabas dan setinggi-tinggi penghargaan kepada setiap anggota yang berusaha gigih untuk menghasilkan buku ini. Semoga kita memperoleh kejayaan jua.

5

Pengurusan PRS

Kata Alu–aluan Pengarah Bahagian Sekolah Kementerian Pelajaran Malaysia. Pelbagai usaha dijalankan untuk mencapai Falsafah Pendidikan Kebangsaan bagi melahirkan pelajar yang berketrampilan,termasuk usaha melatih pelajar untuk menjadi pemimpin kepada diri mereka dan pelajar lain di sekolah yang sama, merupakan satu langkah yang sangat baik dan sememangnya digalakkan. Dengan usaha yang dijalankan dengan teracang oleh guru bimbingan dan kaunseling terhadap sebilangan pelajar yang berpotensi menjadi pemimpin, pelajar berkenaan akan dapat memajukan diri dan rakanrakan sekolah mereka yang lain. Ini sedikit sebanyak akan dapat menyumbangkan kepada peningkatan tahap disiplin dan prestasi akademik serta bukan akademik pelajar tersebut. Melalui program Pembimbing Rakan Sebaya ,diharap pihak sekolah akan dapat menggalakkan budaya kasih mesra dan saling mengambil berat di kalangan pelajar, guru dan ibu bapa. Sehubungan itu, penerbitan buku panduan ini akan memudahkan guru penasihat PRS khususnya melaksanakan program PRS di sekolah secara sistematik dan berkesan. Buku panduan ini yang memuatkan pelbagai maklumat pengurusan PRS dan disusun mengikut kesesuaian perlaksanaannya di peringkat sekolah rendah dan menengah. Saya berharap buku panduan ini akan digunakan sebaik-baiknya supaya khidmat Pembimbing Rakan Sebaya akan dapat membantu mengurangkan masalah displin dan mengurangkan gejala sosial yang semakin berleluasa dikalangan remaja kini.Dengan bermatlamatkan “Membantu Diri Untuk Berupaya Membantu Orang Lain” sudah pasti mampu menjadikan PRS di sekolah sebagai golongan yang harus dicontohi dalam membimbing diri sendiri dan rakan sebaya. Saya mengucapkan tahniah dan merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada jawatankuasa penulisan buku panduan ini. Terima kasih.

6

Rentetan daripada laporan tersebut satu Seminar/Bengkel PRS diadakan pada 19 hingga 23 Januari 1987 yang dihadiri oleh Ketua Penolong Pengarah Hal Ehwal Murid dan Penyelia Bimbingan dan Kaunseling Jabatan Pelajaran Negeri. 2. SEJARAH PERKEMBANGAN 2. IPPN (IAB) telah menerima peruntukan dari pinjaman Bank Dunia ke 8 untuk menjalankan kursus pendek tiga bulan yang releven untuk Kementerian Pelajaran. tiga kumpulan jurulatih telah menghadiri kursus ini di Institut Aminuddin Baki. SMK Aminuddin Baki. Dr.3.0. 2. Laporan perkembangan latihan tersebut telah disampaikan kepada Pengarah Institut Pengurusan Pendidikan Negara (IPPN-IAB sekarang). PENGENALAN Program Pembimbing Rakan Sebaya (PRS) telah diperkenalkan di sekolah menengah Malaysia pada tahun 1988 setelah Institut Aminuddin Baki menjalankan kursus kejurulatihan bagi kumpulan pertama.4.1. Sehingga tahun 1992.0. 7 . Salah satu daripada kursus yang dicadangkan ialah Kursus Pengurusan dan Latihan untuk program PRS bagi menyedia dan melatih guru bimbingan dan kaunseling menjadi jurulatih peringkat negeri. yang telah menyokong dan meminta supaya program ini diteruskan di beberapa buah sekolah lagi. rasional dan objektif program Pembimbing Rakan Sebaya telah dikeluarkan untuk dicuba di peringkat sekolah. dan Pengarah Bahagian Sekolah-Sekolah. dari hujung bulan Februari 1986 hingga bulan November 1986. Guru-guru Bimbingan dan Kaunseling yang telah dikenalpasti oleh Kementerian serta Pensyarah Maktab Perguruan. 2. Projek perintis di empat buah sekolah iaitu SMK(P) Sri Aman Petalang Jaya.2. Cheras Kuala Lumpur dan SMK (L) Bukit Bintang Petaling Jaya. falsafah. Hasil dari seminar/bengkel satu draf modul latihan yang mengandungi elemen-elemen konsep. Projek ini telah dijalankan berperingkat-peringkat. 2. Kuala Lumpur. SM Sains Selangor.Pengurusan PRS BUKU PANDUAN PENGURUSAN PEMBIMBING RAKAN SEBAYA SEKOLAH-SEKOLAH MENENGAH MALAYSIA BAHAGIAN 1: PENGENALAN 1. Dato’ Haji Jumaat bin Dato’ Haji Mohd Nor. Yaacob bin Haji Mat Nong.

7.2 Pada 13 hingga 14 September 1988 mesyuarat menyelaras program desentralisasi latihan PRS di IAB dan telah dipersetujui bahawa kurus-kursus desentralisasi (Teragih) di peringkat negeri mengikut panduan kandungan kursus yang sama iaitu • Pengenalan Konsep.1 Pada 21 hingga 24 Ogos 1988 bengkel mengemaskini draf modul latihan di IAB supaya modul dicetak dan dihantar ke semua sekolah menengah di seluruh negara untuk dijadikan panduan. 2. Pensyarah UKM. PRINSIP PERKHIDMATAN PEMBIMBING RAKAN SEBAYA 3.1. Falsafah dan Matlamat Program PRS • Teknik tafsiran keperluan • Teknik-teknik latihan. • Teknik penilaian program • Kemahiran yang diperlukan oleh PRS seperti kesedaran kendiri. Sultan Haji Ahmad Shah ibni AlMarhum Sultan Abu Bakar dalam majlis Pembukaan Rasmi sempena pertukaran nama IPPN kepada Institut Aminuddin Baki (IAB) pada 20 Oktober 1988. Pada 7 Disember 1987 hingga 31 Mac 1988. asas komunikasi. bangsa. Bersedia dan rela membantu rakan yang memerlukan bantuan tanpa mengira agama.Pengurusan PRS 2.7. perlakuan dan fizikal.5. • PRS dari perspektif Islam 2.3 Pada 21 hingga 22 Disember 1989 satu bengkel meneliti modul telah diadakan di IAB. dan Pensyarah Maktab Perguruan (4 orang ) telah mengikuti kursus tersebut. Pegawai-Pegawai Bahagian Sekolah dan Pensyarah Maktab Perguruan. Ketua Penolong Pengarah Hal Ehwal Murid dan Penyelia Bimbingan dan Kaunseling Jabatan Pelajaran Negeri. Jabatan Pelajaran Negeri telah giat memperkembangkan konsep ini dengan menggunakan tenaga jurulatih untuk menjalankan Kursus Teragih di peringkat negeri masing-masing. Pengetua sekolah.7.0. 3. asas kaunseling dan kemahiran lanjutan yang spesifik. 2. seramai 34 orang peserta terdiri daripada Guru Bimbingan dan Kaunseling (30 orang ).7. UPM dan USM. kedudukan. Pada 9 hingga 10 November 1987 satu mesyuarat menggubal kurikulum kursus diadakan di IPPN (IAB) dengan disertai oleh Pensyarah IAB. 2. jantina. 33 orang peserta telah dianugerahkan sijil lulus dan disempurnakan oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Pahang. 2. 8 .6.

PRS tidak bertugas untuk memberi nasihat dan menyelesaikan masalah rakanrakan tetapi ia menjadi seorang pendengar yang peka kepada perasaan orang lain. 5. RASIONAL Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling telah lama bertapak dalam sistem pelajaran kita.0. 4. perhubungan. Ia berfungsi sebagai seorang kawan yang berkesan kepada rakan sebaya. 6. Guru bimbingan dan kaunseling belum mencukupi untuk menampung keperluan khidmat yang makin bertambah. DEFINISI Pembimbing Rakan Sebaya ialah seorang pelajar yang telah dilatih dalam bidang kemahiran asas komunikasi dan kaunseling. FALSAFAH “BANTU DIRI SUPAYA BERUPAYA MEMBANTU ORANG LAIN” PRS harus dilengkapi dengan ilmu pengetahuan.0. 5. 5. Oleh sebab pelajar adalah lebih mudah ditemui dan dijangka lebih memahami curahan perasaan rakan. Belum lagi menjelajah dan menggunakan pengaruh rakan sebaya secara sistematik untuk membimbing rakan-rakan ke arah perlakuan positif.2.Pengurusan PRS 3. Bertambah masalah salahlaku di kalangan pelajar.2. khidmat “pelajar membantu pelajar” merupakan satu khidmat sokongan yang penting untuk mengisi ruang tersebut. Perkhidmatan Pembimbing Rakan Sebaya hendaklah dijalankan berdasarkan etika PRS. 5. berminat dan mengambil berat serta rela memberi khidmat dalam sistem sekolah. 5.3. kemahiran. 9 .4. kreativiti dan keimanan. maka mereka lebih mudah dirapati. dan perkara lain yang tidak dinyatakan kepada orang dewasa.0. terutama kepada mereka yang memerlukan pertolongan. Pelajar memerlukan bimbingan dan perhatian PRS sebagai khidmat sokongan. perlakuan. Membantu khidmat bimbingan dan kaunseling dalam menyediakan saluran untuk mencurahkan perasaan. Walaupun perkhidmatan ini masih mempunyai ruang yang luas untuk diperbaiki. Golongan pelajar yang terlatih dalam kemahiran asas menolong sangat penting untuk meningkatkan perkhidmatan bimbingan dan kaunseling di sekolah.1.

3. 11. MISI Membentuk dan melahirkan insan yang seimbang dari aspek jasmani.0. Membina pasukan PRS yang terlatih untuk membantu rakan dari segi akademik.5.taat. 10. menolong dan berupaya hidup selesa dalam masyarakat majmuk.2.Merujuk kes rumit kepada Kaunselor/Guru Bimbingan dan Kaunseling. 11. Melatih pelajar dalam kemahiran asas yang membolehkan mereka berinteraksi secara berkesan dengan rakan dan individu lain.2.0. emosi dan peribadi. Memupuk potensi/bakat kepemimpinan dan menjadi individu yang peka. Menubuhkan kumpulan pelajar yang terlatih dan boleh menggerakkan program dan aktiviti perkhidmatan bimbingan dan kaunseling. Melapor kepada Kaunselor/Guru Bimbingan dan Kaunseling tentang kes yang boleh merosakkan diri atau orang lain. Amanah dan menyimpan rahsia. 10 . Sentiasa berusaha meningkatkan diri dari pelbagai aspek.1. Membina budaya kasih mesra dan saling membantu di kalangan pelajar.3. intelek dan cemerlang berdasarkan falsafah dan etika Pembimbing Rakan Sebaya. Tahu batasan dan keupayaan diri. rohani. bertimbangrasa.4. VISI Sistem pengurusan perkhidmatan Pembimbing Rakan Sebaya yang cemerlang dan berkualiti.3. Menerima dan menghormati rakan dan orang lain. ETIKA PRS PRS perlu patuh kepada etika berikut: 11.0. Melalui pengaruh positif dan persepaduan dalam aktiviti lain.4.Pengurusan PRS 7. PRS dapat memainkan peranan membantu mengurangkan masalah salahlaku di kalangan pelajar. Membina pelajar yang yakin diri dan menghayati nilai-nilai murni berasaskan kepada kepercayaan kepada Tuhan. 11. 10. 11. 10. rela.0.1.0. MATLAMAT 9. 9. 9. emosi.2. 11. perlakuan. Membina khidmat sokongan dalam perkhidmatan bimbingan dan kaunseling untuk mengisi pertambahan tuntutan dalam perkhidmatan PRS.1. 10.4. 8. 9. OBJEKTIF 10. 9.

13. Mematuhi etika kerahsiaan. PRS membantu menggerakkan perkhidmatan bimbingan dan kaunseling di sekolah.4. berasa selesa dan berempati.Pengurusan PRS 11. yakin dan percaya diri. Mendengar. Berpegang teguh kepada etika Pembimbing Rakan Sebaya. 13.12.1. 13. 13.5. 12.6. 12. 13.10. Sebagai penghubung kepada khidmat bimbingan dan kaunseling seperti membuat rujukkan jika perlu. 13.9. Berusaha menjadi pelajar contoh.6.2. Memimpin rakan melihat masalah dengan objektif dan 11 .0 IKRAR PRS Saya/Kami dengan ini berikrar menerima dan mematuhi serta mengamalkan teras-teras perkhidmatan semasa berkhidmat sebagai Pembimbing Rakan Sebaya (PRS ) sesi _____. 12.0 SENARAI TUGAS PRS 13.8.1. dan rakan. menjelas dan membantu rakan melihat beberapa alternatif sebelum membuat keputusan. 13.2. Sebagai salah satu sumber kepada rakan untuk mendapat bantuan. 12.13. Menyedari bahawa bukan semua masalah boleh diatasi. 13. 13.6. 12. Menjadi fasilitator yang bersikap terbuka. Mematuhi peraturan sekolah dan norma masyarakat dan agama. 12.3. Menjadi rakan yang peka kepada perasaan orang lain dan keadaan sekeliling. masa.11.4. Sebagai peninjau rasa untuk membolehkan Kaunselor/Guru Bimbingan dan Kaunseling menjalankan strategi intervensi jika perlu.14. 13. Menerima jawatan ini dan sanggup memikul tanggungjawab serta amanah yang diberikan tanpa mengira tempat. Berazam meningkatkan mutu akademik dan disiplin diri. 13.5. Berkhidmat dengan penuh kemesraan dan kasih sayang. 12. Menerima rakan secara terbuka dan tanpa syarat. Sebagai Role Model kepada pelajar lain. Sebagai khidmat sokongan. Memberi sokongan dan galakan untuk rakan mengambil langkah positif. 13. 13.3.7. Sentiasa berusaha meningkatkan kualiti perkhidmatan PRS. Berbincang dan membantu rakan yang menghadapi masalah biasa/normal. 13.

16.15. BAHAGIAN 2: PENGURUSAN 3.0 Pengurusan Pembimbing Rakan Sebaya (PRS) Sekolahsekolah Malaysia Carta Aliran Pengurusan PRS Kajian Tindakan Penyediaan Kertas Cadangan Penubuhan Perbincangan dengan Pengetua Taklimat kepada semua guru Hebahan/Publisiti/Iklan Borang Permohonan Keahlian & Borang Cadangan Proses Borang Permohonan Temuduga Surat Tawaran/Surat Makluman kepada Ibu Bapa Surat Panggilan Kursus 3. 13. 13. Menjalankan program membantu sambil mempengaruhi rakan lain supaya melibatkan diri.Pengurusan PRS mengalakkannya mencari penyelesaian sendiri supaya ia belajar melalui pengalamannya.1 12 . Mengutamakan kesejahteraan diri dan memahami batasan diri untuk membantu.

Pengurusan PRS 3.8.1 1.8.8.5 1.8.2.7 1.8.2 1.4 Surat Persetujuan Ibu/Bapa/Penjaga 1.1 Pelan Tindakan Penubuhan PRS (Rujuk Lampiran 1) 1.8.2. 1.1 Surat Panggilan Temuduga 1.0 Kertas Cadangan Penubuhan PRS Pendahuluan Keperluan PRS di sekolah berlandaskan latar belakang masalah di sekolah/ rasional penubuhan.2 Borang Cadangan 13 .8.4 1.6.8 Penutup Lampiran 1.1 Contoh Borang 1.1.8.2.1 1.2 Surat Tawaran 1.3 1.2 1.2 Surat 1.1.2.3 Tingkatan 1.5 Surat Panggilan Kursus Asas PRS Surat Makluman kepada Ibu/Bapa/Guru Borang Permohonan 1.2.8.6 Matlamat Penubuhan PRS Objektif Sasaran Tempoh Ahli Jawatankuasa Proses: 1.

6 Surat Kebenaran Ibu Bapa/Penjaga (rujuk surat kebenaran ibu bapa/penjaga di sekolah masingmasing) 14 .2.Pengurusan PRS 1.8.

7. Kursus Lanjutan Perlantikan Rasmi Calon-calon PRS yang gagal kursus perlu ulang tahap seterusnya 7 (Kursus Asas ) dan / Percubaan/Ujian Jan Feb Mac Apri l Mei Jun Julai Ogo s Sep t Okt Catatan 15 .6. 11 .1 Pelan Tindakan Penubuhan PRS Bi l. 3. Proses Borang Permohonan Temuduga Surat makluman kepada ibu bapa/guru tingkatan/surat tawaran kepada pelajar Surat Panggilan Kursus Kursus Asas PRS PRAKTIKAL (Lisan&Bertulis) 9. 8. 5. 6. 4. 1.Pengurusan PRS LAMPIRAN 1 1. 10 . Perkara Publisiti / Taklimat Guru Keluarkan borang Permohonan & borang cadangan. 2.

...2 Unit Bimbingan dan Kaunseling SMK/SK ... terima kasih... Sekian..... No........B Tatikh Lahir: …………………………………………………...Pengurusan PRS Borang PRS 1... Ting.../02/02/006 JAWAPAN PANGGILAN TEMUDUGA PRS Sukacita dimaklumkan bahawa saudara/saudari dijemput untuk menghadiri temuduga seperti ketetapan berikut : Tarikh : ……………………………… Tempat : ………………………………....... K/P …………………… : …………………………..... S.. “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” 16 ... ……………………… Jantina …………………… No..1 Unit Bimbingan dan Kaunseling SMK / SK ___________________ Telefon/ Fax :……………………… BORANG PERMOHONAN KEAHLIAN PEMBIMBING RAKAN SEBAYA (PRS) Nama :…………………………………………………........ Kami : Bil. Ruj...... ( 07 Tarikh : ______ ) dlm.. SMK …….......... Tempat ……………… Alamat : ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Sebab anda berminat untuk menjadi PRS : ………………………………………..potong ……………………………………………………………… di sini BOR ANG PRS 1. Masa : ……………………………….. : Kaum : : Lahir: : ………………………………………………….

Cadangan Calon Pembimbing Rakan Sebaya (PRS) Berikut dikemukakan calon-calon PRS Tahun _______________ Bil. Nama Jant . Boleh dipercayai Sekian. Guru Kelas / Guru tingkatan Tarikh : ……………………… 5. Bertanggungjawab 3. Peramah & mudah ……………………………………………………potong ………………………………………………… Borang PRS 1. terima kasih.Suka menolong mesra 4.Pengurusan PRS Saya Yang Menjalankan Tugas. Mudah diterima oleh rakan sebaya 2.P.1 Unit Bimbingan dan Kaunseling SMK / SK ___________________ Telefon/ Fax :……………………… ) Borang BORANG CADANGAN KEAHLIAN PEMBIMBING RAKAN SEBAYA (PRS) Pengetua. Penasihat UBK) Tuan/Puan. Kami : Bil. No. ( ) dlm. Ting . SMK BBST/02/02/006 Tarikh : __________________ di sini 17 . ………………………………………… ( Kaunselor Pelajar/Guru Bimbingan SMK / SK PRS 2. Tanda tangan …………………………………. SMK / SK ___________________ (U.2 Unit Bimbingan dan Kaunseling SMK/SK ……………………… Ruj. KP * Kriteria Pencalonan Ciri –ciri calon PRS : 1 .

2. di sekolah ini. SMK BBST/02/02/006 Tarikh : __________________________ Kepada: ………………………………………………… Ting. 18 . : ……………………………… ………………………………. ( ) dlm. : ……………………………….2 Unit Bimbingan dan Kaunseling SMK / SK ___________________ Telefon/ Fax :……………………… BORANG TAWARAN KEAHLIAN PEMBIMBING RAKAN SEBAYA (PRS) Ruj. Saudara/saudari juga dikehendaki mengikuti Kursus Asas PRS yang akan dimaklumkan kemudian. “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” ………………………………………… ( ) Kaunselor Pelajar /Guru Bimbingan Borang PRS 2. Sekian. terima kasih. Kami : Bil.Pengurusan PRS JAWAPAN PANGGILAN TEMUDUGA PRS Sukacita dimaklumkan bahawa saudara/saudari dijemput untuk menghadiri temuduga seperti ketetapan berikut : Tarikh Tempat : Masa Sekian. …………………………… Saudara /Saudari. Diharap saudara/saudari perkhidmatan yang cemerlang. terima kasih. TAWARAN MENJADI PEMBIMBING RAKAN SEBAYA (PRS) TAHUN …………………… Sukacita dimaklumkan bahawa saudara/saudari telah terpilih sebagai Pembimbing Rakan Sebaya (PRS) Tahun ………………. dapat memberi komitmen dan 3.

Kami Tarikh : Bil.SK Borang PRS 2. SMK BBST/02/02/006 Kepada: Ibu Bapa/Penjaga/Guru Tingkatan Tuan/Puan MAKLUMAN TAWARAN PEMBIMBING RAKAN SEBAYA (PRS) ………………. 19 . pelajar tersebut dikehendaki mengikuti Kursus Asas PRS dan dikehendaki lulus kursus-kursus yang akan diadakan dari semasa ke semasa. K. 3. ( : ) dlm. Sokongan dan komitmen daripada tuan/puan amatlah diharapkan .P. Sehubungan dengan itu. : ______________________________ TAHUN Sukacita dimaklumkan bahawa anak/anak jagaan/pelajar tuan/puan telah dilantik sebagai Pembimbing Rakan Sebaya (PRS) di sekolah ini. Syabas dan tahniah diucapkan. 2. : ______________________________ Kelas/Ting.Pengurusan PRS “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya Yang Menjalankan Tugas . Nama Pelajar : ____________________________________________ No. ………………………………………… ( ) Kaunselor Pelajar / Guru Bimbingan SMK /.3 Unit Bimbingan dan Kaunseling SMK / SK ___________________ Telefon/ Fax :……………………… SURAT MAKLUMAN KEAHLIAN KEPADA IBU/BAPA PEMBIMBING RAKAN SEBAYA (PRS) Ruj.

. ………………………………………… ( ) Kaunselor Pelajar / Guru Bimbingan SMK /. SMK BBST/02/02/006 …………………………………………………….SK Borang PRS 2. (Nama ibu/bapa/penjaga) Alamat : …………………………………………. terima kasih. Kepada : Pengetua. Kami Tarikh : Bil. Penasihat UBK) Tuan/Puan.4 Unit Bimbingan dan Kaunseling SMK / SK ___________________ Telefon/ Fax :……………………… SURAT JAWAPAN PENERIMAAN PEMBIMBING RAKAN SEBAYA Ruj.Pengurusan PRS Sekian. 20 . “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya Yang Menjalankan Tugas . ( : (PRS) ) dlm.P. SMK / SK ___________________ (U.

Nama Ting. : …………………………………………………. 21 . terima kasih. tahun …………………………………… /tidak bernama tingkatan/kelas …………………………………………….. ………………………………………… ( Nama Ibu/Bapa/Penjaga ) Borang PRS 2. Bahawasanya saya.. SMK BBST/02/02/006 Kepada: Saudara / Saudari. bersetuju bersetuju anak/jagaan saya yang ………………………………………………………….. menjadi Ahli Pembimbing Rakan Sebaya (PRS) Sekian.5 Unit Bimbingan dan Kaunseling SMK / SK ___________________ Telefon/ Fax :……………………… SURAT PANGGILAN KURSUS ASAS PEMBIMBING RAKAN SEBAYA (PRS) Ruj. ( : ) dlm. : …………………………………… Saudara / Saudari. ………………………………………………………. Saya Yang Benar. Kami Tarikh : Bil.Pengurusan PRS SURAT JAWAPAN TAWARAN KEAHLIAN PEMBIMBING RAKAN SEBAYA (PRS) TAHUN ……………….

2. 2. sila hubungi Kaunselor / Guru Bimbingan Sekolah anda di talian : …………………………………….1 CONTOH KERTAS CADANGAN PENUBUHAN PRS 1. Golongan pelajar yang terlatih dalam kemahiran asas menolong sangat penting untuk menguatkan lagi Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling. terima kasih. Adalah dimaklumkan bahawa saudara /saudari diminta menghadiri kursus di atas seperti ketetapan berikut : Tarikh Tempat Masa : : : ……………………………… ……………………………….Pengurusan PRS KURSUS ASAS PRS TAHUN ……………………………….0 MATLAMAT 22 . maka mereka lebih mudah dirapati. ……………………………….. Sekian.SK BAHAGIAN 3: PENGENDALIAN KURSUS PRS. ………………………………………… ( ) Kaunselor Pelajar / Guru Bimbingan SMK /. 3. Sebarang kemusykilan.0 RASIONAL Khidmat pelajar bantu pelajar merupakan satu khidmat sokongan yang penting dalam Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling di sekolah. “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya Yang Menjalankan Tugas . Oleh sebab pelajar adalah lebih mudah ditemui dan dijangka lebih memahami curahan perasaan rakan.

3. keluarga.3 3.0 INPUT KURSUS Merujuk kepada Modul Latihan Asas PRS Kementerian Pendidikan Malaysia 1992.0 JANGKA MASA KURSUS Masa tidak kurang daripada 15 jam 23 . 6.Pengurusan PRS Membina satu kumpulan pelajar ( PRS ) yang mempunyai kemahiran asas untuk membantu dan membimbing serta menjadi kumpulan rakan sebaya yang positif.Tingkatan 1 dan 2 seramai 40 orang pelajar lelaki dan perempuan di bawah kelolaan seorang jurulatih / guru pembimbing. dan orang lain. 4.0 OBJEKTIF 3. Membina daya dorongan untuk membina budaya saling membantu. dan kasih mesra antara rakan-rakan dan masyarakat sekolah.6 Mendapat pengetahuan dan berupaya memahami dan menilai kelebihan dan kelemahan diri. 5. guru.0 KUMPULAN SASAR Pelajar yang berminat:  Kumpulan Perintis .5 3. hormat. Memahami sifat-sifat remaja dan aspirasi mereka dan dapat membantu diri dan rakan-rakan untuk membina matlamat hidup yang positif.1 3.4 3. Membina strategi bagaimana meningkatkan kelebihan diri dan mengurangkan kelemahan diri supaya dapat membina sikap positif. Memahami dan menguasai teknik-teknik asas dalam kemahiran kaunseling supaya mereka dapat berfungsi sebagai PRS yang peka kepada perasaan rakan.2 Memahami dan menguasai kemahiran asas komunikasi dan berupaya mempraktikkannya dengan rakan-rakan. 3.

hanya keperluan untuk membeli peralatan tulis sahaja yang diperlukan:  Kertas Sebak  Kad manila  Kertas warna = = = 10 x 50 sen = RM 5.0 ANGGARAN PERBELANJAAN Bagi tahun ini.0 PEMILIHAN PEMBIMBING RAKAN SEBAYA ( PRS ) Jumlah = RM 30. Oleh yang demikian.00 10 x 60 sen = RM 6.00 Pemilihan PRS sekolah dilakukan berdasarkan langkah-langkah berikut: LANGKAH 1  Kaedah 1  Guru Kaunseling mengiklan di papan kenyataan tentang pemilihan PRS baru.1 PCG Bimbingan dan Kaunseling 7.50 9.  Masa yang diperuntukkan adalah dalam tempoh seminggu ( 7 hari ) dari tarikh iklan. Biru ) =6 x RM 2. kursus melatih kumpulan PRS akan diadakan pada peringkat dalaman sahaja iaitu dikendalikan oleh Guru Kaunseling dengan menjalankan aktiviti-aktiviti asas dalam bidang Perkembangan Diri dan Kemahiran Asas Komunikasi.00 5 x 80 sen = RM 4.00 = RM 15.  Kaedah 2 24 . Hitam.3 Derma PIBG 7.Pengurusan PRS ( Satu sesi 2 jam x 3 kali seminggu ) 7.  Pelajar yang berminat diminta untuk mengisi borang permohonan yang boleh didapati dari Unit Bimbingan dan Kaunseling.00  Pen Marker ( Merah.2 Sumbangan pelajar yang dilantik sebagai PRS 7.4 Derma masyarakat 8.0 SUMBER KEWANGAN 7.

Pengurusan PRS  Dengan mengedarkan soal selidik. CONTOH RISALAH / IKLAN PRS PROGRAM LATIHAN PEMBIMBING RAKAN SEBAYA Apa itu Pembimbing Rakan Sebaya (PRS)? Ia adalah seorang pelajar yang berkhidmat dan membantu pelajar lain. maka satu sesi temuduga akan dijalankan untuk memilih calon-calon yang layak dilantik sebagai PRS. Pembimbing Rakan Sebaya akan dilatih di dalam bidang perhubungan manusia supaya ia berupaya menggalakkan kawan-kawan berbincang tentang masalah. terutama mereka yang memerlukan pertolongan di dalam mengendalikan masalah.  ATAU  Kaedah 2  Sekiranya bilangan pencalonan tidak melebihi 30 orang. Pelajar-pelajar diminta memilih dan mencatatkan nama pelajar lain yang mereka merasa selesa untuk berbincang tentang sebarang masalah / persoalan. kebimbangan.  Calon yang terpilih adalah layak untuk mengikuti latihan asas PRS yang akan dimaklumkan. dan lain-lain aspek lagi. masa. Maklumat-maklumat yang diberi akan dirahsiakan. Guru Kaunseling akan membuat satu pemberitahuan tentang tarikh. dan tempat untuk calon-calon PRS mengikuti ujian personaliti.  Kaedah 3  Guru memilih dan mengisi borang cadang nama pelajar yang dianggap sesuai dilantik sebagai PRS. pandangan. LANGKAH 2  Kaedah 1  Semua nama pelajar yang dicalonkan akan disenaraikan. Pembimbing Rakan Sebaya dilatih bagaimana menjadi seorang kawan yang berkesan melalui pembinaan hubungan yang berasaskan rasa hormat 25 .

 Menjadi tenaga pengajar kepada pelajar yang lemah dalam satu-satu mata seorang yang mesra dan senang bergaul dan berupaya menolong orang pelajaran.  Memimpin kumpulan perbincangan.Pengurusan PRS dan faham.  dan juga orang dewasa. Adakah anda masih berminat mengikuti latihan ini? Ringkasnya Pembimbing Rakan Sebaya ( PRS ) ialah:  lain.  Menjadi sebagai contoh / model.  Membantu Guru Kaunseling dalam kaunseling kelompok. Ini yang dipanggil kesedaran-kendiri (self-awareness).  Membantu pelajar baru dalam masa orientasi. Apa tanggungjawab Pembimbing Rakan Sebaya?  Menjadi pendengar yang faham kepada masalah kawan. sabar. dan mempunyai sikap yang positif terhadap kawan-kawan sebaya. atau 26 .  mempunyai sifat menerima. Satu faedah yang didapati ialah dalam masa mereka menolong kawan memahami diri dan masalahnya. isikan borang permohonan yang boleh didapati daripada Guru Kaunseling di Bilik Kaunseling sama ada:  Anda sendiri berminat untuk memohon menjadi ahli PRS . boleh dipercayai. Masihkah anda berminat? Jika masih berminat. sekolah.  Menolong menjayakan kempen-kempen untuk faedah pelajar umumnya.  Membantu Guru Kaunseling dalam aktiviti bimbingan dan kaunseling. Pembimbing Rakan Sebaya akan diselia dengan teliti oleh Guru Kaunseling dalam masa mereka menjalankan tugas. Pembimbing Rakan Sebaya sendiri akan belajar memahami dirinya sendiri. mengambil berat.  Merancang projek membantu pelajar-pelajar yang memerlukan pertolongan dari segi moral dan material. berminat.

Disediakan oleh: ……………………………………. Pemilihan akan dibuat sedikit masa lagi.Pengurusan PRS  Anda ingin mencadangkan nama rakan anda yang anda tahu dia berminat dan berpotensi untuk menjadi ahli PRS. Borang yang telah lengkap diisi hendaklah dimasukkan ke dalam kotak berwarna merah yang diletakkan di pintu Bilik Bimbingan & Kaunseling. ( ) Guru Kaunseling / Guru Bimbingan Tarikh : CONTOH BORANG CADANG NAMA PRS UNIT BIMBINGAN DAN KAUNSELING SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN USJ 4 SUBANG JAYA CADANGAN PESERTA PEMBIMBING RAKAN SEBAYA ( PRS ) Saya ingin mencadangkan _________________________________________ 27 .

* Potong yang tidak berkenaan 3. __________________________________________________________ 5.2 LANTIKAN JAWATANKUASA 3.. Tarikh : …………………………. __________________________________________________________ Nama *Guru / Pelajar yang mencalonkan nama: ……………………………………………………… Tingkatan : ……………………………………….1 Jawatankuasa Induk Penasihat Pengerusi Naib Pengerusi Setiausaha Bendahari AJK : Pengetua / Guru Besar : GPK HEM : Penyelia Petang : Guru Kaunseling / Guru Bimbingan : Guru Kaunseling / Guru Bimbingan : Bendahari PIBG : Penyelaras Tingkatan 1 – 5 / Penyelaras Darjah 4 – 6 28 Penolong Setiausaha . __________________________________________________________ 4.2.Pengurusan PRS dari Tingkatan _________________________ menjadi peserta dalam projek Latihan Pembimbing Rakan Sebaya Sekolah Menengah Kebangsaan USJ 4 Subang Jaya. __________________________________________________________ 3. Pelajar ini saya dapati layak untuk menjadi seorang PRS kerana : 1. __________________________________________________________ 2.

2 Jawatankuasa Pelaksana Kursus Contoh : Penasihat : Pengerusi : Naib Pengerusi: Setiausaha : Naib Setiausaha: Bendahari : AJK : Pengetua/ Guru Besar Penolong Kanan Hal Ehwal Murid Penyelia Petang Guru Kaunseling SM / Guru Bimbingan SR/ Guru Penasihat PRS Guru Kaunseling/ Guru Bimbingan Bendahari PIBG i) Penyelaras Tingkatan 1-5 ii) Guru disiplin iii) Guru Agama / Pendidikan Moral 3.Pengurusan PRS Guru Disiplin Guru Pendidikan Islam / Guru Pendidikan Moral 3.2. Mendapatkan kelulusan Tetapkan tarikh mesyuarat dan tentukan agenda dan tempahan bilik mesyuarat Keluarkan surat panggilan mesyuarat Menjalankan mesyuarat Menyediakan minit mesyuarat yang juga terkandung senarai tugas Jawatankuasa Maklumkan rancangan tahunan kepada Jawatankuasa 3.4 CARTA ALIRAN MESYUARAT JAWATANKUASA PELAKSANA KURSUS Contoh : Berbincang dengan PK HEM (Usulkan kertas cadangan) Dapatkan kelulusan 29 .3 MESYUARAT JK PELAKSANA KURSUS i) ii) iii) iv) v) vi) vii) Berbincang dengan GPK HEM dan usul kertas cadangan.

......5...... Pengetua ……………………………………... Tarikh :. Kami :..............5. …………………………………….Pengurusan PRS Tetapkan tarikh mesyuarat... Tentukan agenda.. tempahan bilik mesyuarat Keluarkan surat panggilan mesyuarat Mesyuarat dijalankan # Rujuk contoh minit mesyuarat. Rancangan Tahunan PRS.........5 3. CONTOH SURAT JEMPUTAN PENCERAMAH SMK / SK ___________________ Telefon/ Fax :……………………… Ruj.... senarai tugas J/K........1 3. 30 .. …………………………………….... 3...2 SURAT JEMPUTAN PENCERAMAH Surat yang dikeluarkan adalah ditandatangani oleh Pengetua / Guru Besar Surat jemputan/pelepasan kepada penceramah perlu melalui dan salinan PPD (Ketua Sektor Pengurusan & Pembangunan Manusia).....................

Telefon………………….. UJIAN LISAN DAN UJIAN BERTULIS Contoh / Panduan Skrip Temuduga Bil 1 2 Soalan Ceritakan serba sedikit tentang diri anda Bagaimana hubungan anda dengan iiiiii3 rakan-rakan keluarga masyarakat /10 Markah /10 /10 Ceritakan Apa yang anda akan lakukan sekiranya anda bertemu 31 . JEMPUTAN SEBAGAI PENCERAMAH Dengan segala hormatnya. “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” (…………………………………………) 3. Guru Bimbingan Kaunseling untuk menyampaikan ceramah seperti ketentuan berikut : Masa : Tempat Tajuk : Sasaran : 4.sila hubungi pegawai berikut iaitu En…………………. akan mengadakan Program Peningkatan Pembimbing Rakan Sebaya (PRS).6 MENGENDALIKAN TEMUDUGA..Pengurusan PRS Tuan. 6. terima kasih. Tujuan program ini diadakan untuk memantapkan lagi kemahiran asas kaunseling di kalangan PRS. Sukacita dimaklumkan SMK…………………………………. perkara di atas adalah dirujuk... Untuk makluman pegawai tuan. 2. Sehubungan ini pihak kami memohon pertimbangan tuan untuk memberi kebenaran kepada pegawai di sekolah tuan iaitu Encik ………………………………. pihak penganjur akan menyediakan kemudahan peralatanceramah seperti berikut : a) Pembesar suara b) Overhead Projektor / LCD c) Skrin 5. 3. Pihak kami terlebih dahulu merakankan ucapan terima kasih di atas pertimbangan tuan mengenai perkara di atas. No. Sekian. Bersama surat ini dikepilkan borang biodata diri penceramah dan diharapkan pihak pegawai tuan dapat mengisi dan membawanya ke sekolah berkenaan pada hari tersebut. Sekiranya pihak pegawai tuan mempunyai sebarang kemusykilan berhubung perkara diatas.

Adakah pernah anda menolong rakan anda dalam menyelesaikan masalah? 32 . Bagaimana anda boleh menjadikan unit bimbingan dan kaunseling lebih diminati di kalangan pelajar ? 3. Bagaimana cara yang boleh menjadikan seseorang pelajar itu sebagai PRS yang berkesan? 11. 2. Pada pendapat anda. citacita. anak yang ke berapa. Apakah peranan anda yang boleh anda mainkan sebagai PRS yang berjaya? 8. Dari mana anda mendapatkan maklumat tentang PRS. apa yang dapat anda sumbangkan? Kenapa anda rasa anda layak menjadi seorang ahli Pembimbing Rakan Sebaya? Apa pandangan anda tentang masa depan Pembimbing Rakan Sebaya sekolah kita? Skala pemarkahan 0 – 40 Gagal 41 – 70 Lulus dan dalam pertimbangan 71. Apakah maksud PRS? 6. isu-isu semasa dan lain-lain.100 Lulus dan layak CONTOH-CONTOH SOALAN UJIAN LISAN DAN BERTULIS UJIAN LISAN 1. tempat tinggal. Nama. hobi.Pengurusan PRS 4 dengan rakan baru? Namakan iii5 6 7 8 9 10 Perdana Menteri kita Timbalan Perdana Menteri /10 /10 /10 /10 /10 /10 /10 iiiMenteri Pelajaran Cuba nyatakan prinsip-prinsip Rukun Negara Apa yang anda faham dengan Pembimbing Rakan Sebaya? Mengapa anda ingin menjadi seorang ahli Pembimbing Rakan Sebaya? Kalau anda dipilih menjadi seorang ahli Pembimbing Rakan sebaya. ibu bapa/penjaga. 4. Apakah kekuatan/ kelemahan yang ada pada diri anda untuk menjadi seorang PRS? 9. Bagaimana anda menghabiskan masa lapang anda? 7. apakah masalah-masalah yang sering dihadapi oleh para pelajar di sekolah ini? 10. kampung. Kenapa anda berminat untuk menjadi PRS? 5.

Berapakah jumlah guru Unit Bimbingan dan Kaunseling di sekolah ini? 18. melainkan: 33 . Apakah perasaan anda jika anda tidak terpilih sebagai PRS pada tahun ini? UJIAN BERTULIS Nama Tingkatan Tarikh : ……………………… : ……………………… :………………………. Cara kita berhubung dengan orang lain B. Apakah pandangan anda mengenai unit bimbingan dan kaunseling? 14. ARAHAN : Sila beri respon kepada satu jawapan sahaja.Pengurusan PRS 12. Mengapa? 16. 1. Jika anda ada masalah. Apakah program / aktiviti unit bimbingan dan kaunseling yang telah anda ikuti di sekolah ini? 13. kemahiran yang mesti ada pada PRS? 15. Bagaimanakah cara anda mengendalikan sesebuah kes rakan anda yang kronik? 20. Di bawah ialah sebab-sebab berlakunya masalah perhubungan di antara manusia. Pada pandangan anda. Apakah yang anda tahu tentang kaunseling/ komunikasi? 19. Cara kita berusaha mencari bantuan orang lain 2. Komunikasi antara manusia ialah A. dengan membulatkan jawapan yang anda pilih. apakah personaliti . kebolehan. Cara kita menggunakan khidmat orang lain D. Cara kita menggunakan pancaindera C. mahukah anda berbincang dengan seseorang mengenai masalah tersebut. Apakah harapan anda/ cadangan anda untuk meningkatkan keberkesanan unit bimbingan dan kaunseling di sekolah? 17. Bagaimanakah cara anda memberi respon / tindakbalas terhadap cerita rakan anda? 21.

Memberi nasihat B.Pengurusan PRS A. B. C. Etika Kaunselor ialah seperti di bawah MELAINKAN: A. D. Memberi pertolongan secepat mungkin Membina hubungan Kaunselor-Klien yang kukuh Mendapat beberapa banyak maklumat mengenai Klien Memberi nasihat yang berguna 8. B. D. Sama ada hubungan menjadi lebih baik atau buruk terpulang kepada kelakuan seseorang itu pada masa hadapan B. 3. D. pekara yang pertama yang harus diusahakan oleh Kaunselor ialah: A. B. Di dalam perhubungan kaunseling. Tidak faham bahasa Sudah ada prasangka Maksud yang dihantar tidak jelas Persefahaman di antara satu dengan lain Kaunseling bermaksud A. Pendedahan diri yang tinggi Beri pinjam duit Perhubungan yang berkesan Selalu berjumpa 5. Menyimpan rahsia Memberi rujukan khidmat lain jika Kaunselor tidak upaya menolong Menerangkan dengan jelas syarat-syarat menerima pertolongan Menganggap Klien bukan unik. Memberi maklumat C. Memberi perhatian 34 . D. C. B. Pertemuan bersemuka di antara Kaunselor dengan Klien Kaunselor beri nasihat Klien diberi pertolongan material Menyelesaikan semua masalah 4. mereka serupa sahaja 7. Kepercayaan yang diberi akan menambahkan beban seseorang D. Kemahiran penting yang harus dipelajari oleh Kaunselor ialah: A. C. Hubungan dengan seseorang akan bertambah erat C. 6. Hubungan dengan seseorang tidak akan berlanjutan. C. D. Satu cara meninggikan kepercayaan terhadap seseorang ialah A. B. Di dalam memberi kepercayaan kepada seseorang terdapat risiko: A. C.

Gembira. B. Menghormati perasaan seseorang dengan tidak mencungkil D. Memberi panduan 9. Setiap kali saya beri cadangan ada saja yang tidak betul. marah. memang baik awak berdiam diri. D. MELAINKAN: A. Kalau macam itu. ini membuat awak marah dan kecil hati. D. perkara yang ditekankan ialah: A. D. gundah B. B. C. B. Faham tentang perasaan dan emosi seseorang seolah-olah diri sendiri mengalaminya. Kumpulan perkataan-perkataan di bawah menunjukkan perasaan seseorang. Memberi respon (maklumbalas) yang minimum adalah seperti di bawah: A. Di dalam memberi respon menunjukkan empati. Kalau macam ini lebih baik saya berdiam diri” A. B. senang. Terlupa. Berkongsi perasaan 12. bersepah C. Empati bererti: A. C. 11. C. terkenang. tenang 35 . D. Respon yang menunjukkan empati kepada ayat ini: “Saya tidak tahu apa yang mesti saya buat. “Hmm…m…m “Ceritakanlah lagi. begitu rupanya” 14. ‘Pendedahan Diri’ di dalam konteks kaunseling bererti: A. Memberi pertolongan supaya seseorang itu tidak menderita lagi 10. B. Berasa kasihan terhadap penderitaan seseorang C. apa berlaku” “Tentu awak rasa marah pada saya” “Oh.Pengurusan PRS D. Kisah yang diceritakan oleh seseorang Perasaan seseorang apabila berlaku satu peristiwa Keinginan seseorang untuk bercerita Perkara-perkara yang ditinggalkan semasa bercerita 13. C. Mungkin awak cakap kasar dengan dia Awak rasa bosan dengan sikap dia Usaha awak untuk mengambil bahagian tidak dihargai. Membuka minda Mendedahkan rahsia orang Menceritakan hal peribadi yang sulit kerana percaya. Benci.

Kaunseling individu ialah untuk: A. B. Gerak Badan Air Muka Pandangan Mata Tanpa pertemuan Satu daripada kenyataan di bawah menunjukkan soalan jenis terbuka: A. Mengesahkan (Checking) Cungkil Berdiam diri Menerima 20. C. B. C. MELAINKAN A. B. C.Pengurusan PRS D. Beri maklumbalas yang jujur Jangan ditegur Perhatikan sahaja Beritahu orang lain 36 . D. bangga 15. C. C. Satu daripada cara untuk menolong seseorang mengetahui tentang dirinya ialah: A. 16. Orang sakit jiwa Orang yang ada masalah biasa Orang gila Orang yang dirasuk fikiran yang karut 19. Menukar perlakuan kepada yang lebih diterima Menerima masalahnya Memberi pertolongan seberapa yang boleh Menggalakkan perlakuan yang sedia ada 18. Kecewa. B. Satu daripada cara memastikan seseorang kaunselor itu faham tentang apa yang dicadangkan oleh klien ialah A. D. Ini awak punya? Bagaimana perasaan awak sekarang? Awakkah yang buat? Tahukah awak siapa yang melakukannya? 17. B. hampa. Matlamat kaunseling individu yang bermasalah ialah: A. D. B. D. D. Maksud yang hendak disampaikan boleh diberi melalui. D. C.

Cuba anda pilih satu jawapan sahaja dengan menandakan kepada respon yang anda fikir PALING sesuai untuk kenyataankenyataan berikut. Mungkin ayah anda berpendapat bahawa anda tidak benar-benar berusaha seperti kakak anda. 1.Pengurusan PRS UJIAN EMPATI (RESPON BERKESAN) Nama Tingkatan Tarikh : ……………………… : ……………………… :………………………. “Kedua ibu bapa terutama ayah saya merasa kecewa dengan saya. Dia sering membandingkan saya dengan kakak saya. 37 . Kenapa dia tidak menerima hakikat bahawa saya tidak dapat menandingi kakak saya? A. ARAHAN: Baca kenyataan di bawah.

Jangan bimbang. Anda tidak akan sedar pentingnya pelajaran sehingga anda mengharungi alam pekerjaan B. Anda merasa marah dan kecil hati kerana ayah anda tidak menghargai diri anda? D. “Adik saya tidak mahu mengaku saya ini kakak dia. Kenapa anda mengatakan yang pelajaran tiada kaitan dengan pekerjaan anda pada masa depan? 38 . C. B. 5. Fikiran saya melayang setiap kali saya mula belajar. Telah menjadi kebiasaan bagi ibu bapa membandingkan anak-anak mereka. 4. Mengapa dia tidak mahu mengaku. “Saya tak dapat langsung menumpukan perhatian pada pelajaran. Kedua ibu bapa menaruh penuh harapan kepada saya. apa yang harus saya lakukan? Saya tak pernah gagal sebelum ini. Saya rasa awak ini terlalu memberatkan harapan keluarga anda C. Oh Tuhan. kan ke awak kakak dia? Semua orang tahu. buat tak tahu saja. Kadang-kadang seseorang itu gagal. “ Saya cuba ikut nasihat cikgu. saya pasti gagal. Kalau beginilah seterusnya. “ Kadang-kadang saya mahu berhenti sekolah. Kenapa awak berkenalan dengan dia dulu Awak rasa menyesal sekarang berkawan dengan dia dulu. Saya pasti ibu bapa anda akan faham. Awak cakaplah dengan dia yang awak rasa kecil hati. bila dia kata begitu. Awak rasa kecil hati adik awak menolak awak sebagai kakaknya. Tiap-tiap kali dia cakap dengan kawannya saya bukan kakak dia. Awak rasa bimbang dan takut setiap kali mereka menganggu awak. B. Saya ingat dia benci saya” A. tetapi mereka sentiasa mengganggu saya. Awak rasa diri awak terancam dan sekarang awak serba salah. Mungkin anda bersikap terlalu sensitif.” A. bolehkah anda sebutkan perkara-perkara menganggu fikirkan anda sehingga menghalang kerja-kerja anda? D. Dia buat awak rasa kekurangan pada diri awak. Apa pun tak dapat saya kerjakan. Apa patut saya buat?” A. B. Saya tidak nampak faedah mempelajari semua ini yang kebanyakannya tidak berguna langsung apabila saya bekerja nanti.Pengurusan PRS B. 3. Rasa takut gagal buat pertama kalinya di dalam hidup dan tidak dapat memenuhi harapan ibu bapa amat merunsingkan anda. C. Agaknya dia iri hati dengan awak sebab awak cantik? D.” A. D. Jangan lakukan sesuatu yang akan anda kesali kemudian kelak. Saya tidak mahu lagi berkawan dengan budakbudak jahat itu. Jangan pedulikan mereka. C. Apakah sebab-sebab kenapa ibu bapa anda tidak berpuas hati dengan anda? 2. Oleh kerana penumpuan perhatian merupakan masalah anda.

B. Kenapa tak boleh biarkan sahaja saya sendirian? Kadang-kadang saya rasa lebih baik mereka mati. Saya faham sekolah menjemukan kerana saya pernah merasa begitu 6.Pengurusan PRS C. B. lebih-lebih lagi pada tahun lalu anda adalah nai ketua murid. Awak pergilah belajar di perpustakaan C. Mempelajari sesuatu yang kurang berkaitan dengan dunia pekerjaan benarbenar membosankan anda dan ini membuat anda ingin behenti sekolah D. C. Awak rasa diketepikan kerana awak gemuk. C. “Saya tak tahan lagi dengan ibu bapa saya. Saya pasti mereka kasihkan anda. Mengapa mak bapa awak selalu berkelahi? B. Anda ragui kebolehan anda memikul tanggungjawab sebagai ketua murid. Itu sebab orang tak suka saya. Apa anggapan kawankawan dan guru-guru anda nanti. Macam mana saya nak tumpukan fikiran pada pelajaran?” A. 8. Kemungkinan ibu bapa anda merasa anda masih memerlukan perhatian dan perlindungan. “ Saya tahu saya gemuk. “Saya sedang memikirkan dengan serius untuk menarik diri daripada pencalonan sebagai ketua murid. Anda tidak sepatutnya mengundur diri disaat akhir.” A. 9. Adakah sesuatu kurang pada diri anda yang membuatkan anda merasa tidak dapat menjalankan tugas itu sebaik orang lain? D. B. Anda rasa ibu bapa anda mengongkong hidup anda dan ini benar-benar membosankan anda. Awak tak boleh tumpukan fikiran pada pelajaran sebab emak bapa awak selalu berkelahi. “ Macam mana nak belajar? Mak bapa saya sentiasa berkelahi. Lebih baik awak diet Biasanya orang gemuk memang orang tak suka Awak rasa awak tak cantik sebab awak gemuk Awak rasa sedih bila orang tak pedulikan awak. C.” A. Anda tidak harus mengeluarkan kata-kata begitu terhadap ibu bapa anda. Awak rasa curiga dan takut setiap kali mak bapa awak berkelahi. Saya rasa ada pelajar lain yang lebih berkebolehan untuk menjalankan tugas itu” A. Bagi saya anda mempunyai kebolehan menyandang jawatan itu. 7. Ini membuatkan awak runsing dan tak tenteram D. Asyik nak ambil tahu hal saya saja. D. 39 .

Tanggungjawab yang awak pikul sangat berat & awak tak berani melepaskannya kerana takut bersalah. 1. C. memang betul. “Saya tak ada masa untuk belajar. Ya.Pengurusan PRS D. 10. D. saya dengar awak tak boleh bergaul dengan orang lain di dalam kelas B. Bersabarlah. Saya hendak dengar cerita awak tentang apa yang berlaku di dalam kelas. cikgu hendak jumpa saya. Oh ya. Boleh kita bincang tentang apa yang berlaku di dalam kelas selama ini. B. Saya kasihan melihat penderitaan awak.” A. saya cuma ingin menolong anda supaya berasa senang di dalam kelas. E. Saya faham perasaan anda. Cakaplah apa yang telah berlaku antara awak dengan kawan-kawan lain di dalam kelas C. Adik-beradik awak yang lain tak boleh menolong awak? LATIHAN KOMUNIKASI ARAHAN: Tandakan satu respon yang anda fikirkan boleh menunjukkan anda mendengar dengan empati dan boleh menggalakkan rakan anda berkongsi maklumat tambahan selanjutnya. Saya orang miskin dan terpaksa membantu emak saya menjual kuih. Awak rasa bertanggungjawab terhadap adik beradik awak. Memang sudah lama saya hendak bercakap dengan awak. Ya. Saya pasti ibu bapa anda akan memberi anda kebebasan yang lebih setelah anda dewasa. “Ali beritahu saya. Boleh saya beri RM50 untuk menolong awak. A. Bagaimana perasaan awak tentang kawan-kawan awak di dalam kelas selama ini? D. 40 .

Apa patut saya buat? A. Saya tertanya-tanya apa yang awak telah usahakan untuk menolong diri awak sendiri. 3. Katakan pada diri awak. Awak bertanyalah orang yang pernah pergi temuduga. Boleh kita bincang lagi tentang perkara itu? 4. Perkara pertama pertama yang patut awak buat ialah mendapatkan seberapa banyak maklumat. E. Sudah awak Tanya tentang biasiswa? C. 41 . mungkin mereka boleh tolong awak untuk jadikan panduan. Cubalah sampaikan perasaan yang sedang dialami oleh Klien anda. Nampaknya awak mahu saya beritahu awak apa yang harus awak lakukan. Cakaplah pada saya apa yang telah berlaku. sebab awak pernah gagal masa lepas di dalam temuduga. “Memang saya tak akan berjaya di dalam temuduga itu. Awak rasa. Awak rasa takut sebab bapa awak selalu betul di dalam beberapa perkara. Bukan buruk sangat membuat kesilapan. Saya tak boleh menyelesaikan masalah awak D. perkara ini tidak akan berlaku” A. D. penyiasat atau seolah-olah tidak berminat. kali ini pun akan gagal juga. Awak takkan gagal.Mungkin ada perkara lain yag dia betul. mungkin mereka boleh tolong awak untuk jadikan panduan. Pendedahan diri yang sangat awal. Menyesali perkara yang telah berlaku tiada guna Memang susah.” A. Ingat! bila anda memberi respon. Saya tahu saya akan gagal seperti dulu juga. “ Saya datang berjumpa awak kerana saya perlukan pertolongan. tidak akan menolong kerana perhatian ditumpukan pada diri sendiri. Apa yang awak hendak buat? E. saya pasti awak berjaya C. Saya tidak pasti. awak harus yakin pada diri sendiri. Hai. D.Pengurusan PRS 2. C. E. “Kalaulah saya dengar cakap bapa saya. Awak bertanyalah orang yang pernah pergi temuduga. anda tidak mahu menjadi seperti hakim. awak takkan gagal B. Kita hidup dan kita belajar. Tidak. B. B. Memang sukar untuk kita menyampaikan rasa mesra dan penerimaan melalui kata-kata.

Ia berfungsi sebagai seorang kawan yang berkesan kepada rakan sebaya terutama mereka yang memerlukan pertolongan. Apakah falsafah Pembimbing Rakan Sebaya? Jawapan: Bantu Diri Supaya Berupaya Membantu Orang Lain 3.Pengurusan PRS “SELAMAT MENCUBA” CONTOH SOALAN-SOALAN LISAN: 1. 2. Berikan definisi Pembimbing Rakan Sebaya ? Jawapan : Pembimbing Rakan Sebaya ialah seorang pelajar yang telah dilatih dalam bidang kemahiran asas komunikasi dan kaunseling. Apakah visi Pembimbing Rakan Sebaya ? 42 .

taat . menolong dan berupaya hidup selesa dalam masyarakat majmuk 7. Senaraikan 5 daripada 7 etika PRS yang anda tahu? Jawapan: i: amanah dan menyimpan rahsia ii: menerima dan menghormati rakan dan orang lain iii : tahu batasan dan keupayaan diri iv : sentiasa berusaha meningkatkan diri dari pelbagai aspek v : melapor kepada kaunselor/ guru bimbingan dan kaunseling tentang kes yang boleh merosakkan diri atau orang lain vi : merujuk kes rumit kepada kaunselor / guru bimbingan dan kaunseling vii : mematuhi peraturan sekolah dan norma masyarakat serta agama 6. Apakah misi Pembimbing Rakan Sebaya? Jawapan: Membentuk dan melahirkan insan yang seimbang dari aspek jasmani. rela . 5. 4. intelek dan cemerlang berdasarkan etika Pembimbing Rakan Sebaya. emosi . Senaraikan tugas dan tanggungjawab PRS? Jawapan : i: menjadi rakan yang peka kepada perasaan orang lain dan keadaan sekeliling. rohani . Apakah matlamat utama PRS ? Jawapan : i membina budaya kasih-sayang . mesra dan saling membantu di kalangan pelajar ii membina pelajar yang yakin diri dan menghayati nilai-nilai diri berasaskan kepercayaan kepada Tuhan iii memupuk potensi / bakat kepemimpinan dan menjadi individu yang peka . 43 . bertimbangrasa .Pengurusan PRS Jawapan : Sistem pengurusan perkhidmatan Pembimbing Rakan Sebaya yang cemerlang dan berkualiti.

vii: menjadi fasilitator yang bersikap terbuka. iii: sebagai salah satu sumber kepada rakan untuk mendapat bantuan. PRS membantu menggerakkan perkhidmatan bimbingan dan kaunseling sekolah. v: sebagai peninjau rasa untuk membolehkan kaunselor / guru bimbingan dan kaunseling menjalankan strategi intervensi jika perlu. Nyatakan satu kemahiran asas dalam kaunseling? Jawapan: i: kemahiran mendengar ii: kemahiran memberi perhatian iii: kemahiran memberi respons dan maklum balas iv: kemahiran membuat refleksi 9. iv: sebagai penghubung kepada khidmat bimbingan dan kaunseling seperti membuat rujukan jika perlu.Pengurusan PRS ii: sebagai khidmat sokongan. Apakah bentuk-bentuk kegiatan yang dilakukan oleh remaja? Jawapan: Jawapan yang berkaitan boleh diterima 44 . 8. vi:sebagai role model kepada pelajar lain. berasa selesa dan berempati. 10. yakin dan percaya diri. Nyatakan peringkat umur alam remaja? Jawapan: Remaja ialah mereka yang berada dalam peringkat umur 12 tahun hingga 18 tahun. viii: menerima rakan secara terbuka dan tanpa syarat.

Pengurusan PRS CONTOH SOALAN BERTULIS: 1. Apakah respon anda terhadap isu di atas? …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… 3. Apakah isu salah laku yang sering berlaku di sekolah anda? …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… 2. Pada pandangan anda adakah murid boleh dan mesti dilatih supaya mereka dapat membantu murid lain dengan berkesan ? …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… 45 .

Salji di padang pasir Minggu 2 Sesi I Asas Komunikasi a) Definisi komunikasi b) Komunikasi lisan dan bukan lisan c) Bengkel / praktikal Minggu 3 46 . Bagaimana? …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… 5.Pengurusan PRS 4. Senaraikan ciri-ciri seorang PRS yang berkesan? …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… 3.Membina identiti PRS Aktiviti 2 .7 CADANGAN MODUL LATIHAN ASAS PRS Minggu 1 Sesi I Kesedaran Kendiri Aktiviti 1 . Pada pandangan anda bidang adakah PRS dapat membantu menjayakan program sekolah dengan lebih berkesan.LDK .

Minggu 8 Sesi 4 Asas Kaunseling Rumusan Kemahiran Asas Kaunseling 47 .Titanic Minggu 6 Sesi 2 Asas Kaunseling Latihan Kemahiran Memberi Perhatian Aktiviti .Pengurusan PRS Sesi 2 Asas Komunikasi .Topi Saya Minggu 7 Sesi 3 Asas Kaunseling Kemahiran Memberi Respon dan Maklumbalas Aktiviti .Kemahiran memberi respon dan maklumbas.Halangan Komunikasi Aktiviti .LDK .Pidato Spontan Aktiviti 2 .LDK .LDK .LDK .Menghantar mesej Minggu 5 Sesi I Asas Kaunseling Kemahiran Mendengar Latihan Kemahiran Mendengar Aktiviti . membina kepercayaan .Latihan Meningkatkan perhubungan manusia.Halangan Komunikasi Minggu 4 Sesi 3 Asas Komunikasi Aktiviti 1 .

PRS dan klien menjalankan sesi membantu Minggu 9 Sesi I Perkembangan Remaja Pengenalan .Apa yang remaja suka lakukan dan tidak suka lakukan.LDK .Pengurusan PRS Aktiviti . dan lain-lain Minggu 10 Sesi 2 Perkembangan Remaja Mengadakan lawatan . Supaya peserta sedar bahawa prasangka. 3. 2. rakan sebaya. Supaya peserta sedar bahawa penerimaan tanpa syarat boleh membuatkan seseorang berasa selesa dan rela berkongsi perasaan. syak. Alat : 3 keping gambar: Langkah : gambar orang tua – orang muda (lampiran A) gambar muka kembar – pasu bunga (lampiran B) gambar garis-garis muka – kaki lilin (lampiran C) 48 .Apa yang remaja harapkan daripada ibu bapa.Ceramah oleh penceramah khas Lampiran Contoh LDK Tajuk Objektif : Salji di padang pasir : 1.DYAD (berpasangan) . .contohnya ke pusat membeli belah Minggu 11 Sesi 3 Perkembangan Remaja .Bengkel . dan lain-lain boleh menyekat perhubungan.Definisi Remaja . Supaya peserta sedar bahawa persepsi terhadap seseorang itu timbul kerana dikawal oleh apa yang hendak dilihat.

misalnya di dalam gambar lampiran A ada yang nampak rupa orang muda dan ada yang nampak rupa orang tua sahaja. 5. otaknya akan memberitahu mata supaya menumpukan perhatian kepada satu yang jelas kelihatan sahaja. Bincangkan mengapa ada peserta nampak jelas satu aspek saja daripada gambar-gambar itu. Tajuk Objektif : Latihan Penghalang Komunikasi : 1. Lekatkan gambar itu di dinding. pen : 1. Edarkan lampiran A. Pastikan tiap-tiap peserta dapat peluang meneliti gambar-gambar itu. Edarkan lampiran B dan C.Pengurusan PRS 1. Edarkan kertas nota halangan komunikasi 3. Untuk setiap jenis halangan komunikasi. Terangkan bahawa apabila seseorang memandang sesuatu. kesimpulan dan penilaian awal akan dibuat sama ada ada cara sedar atau tidak. Tanpa mengenali dengan lebih dekat. 4. minta peserta teliti apa yang mereka nampak. Kaitkan ini dengan cara individu mengukur seseorang dengan memandang lahiriah saja. Pembimbing menerangkan halangan-halangan komunikasi serta contoh-contohnya 4. dapatkan respon peserta dan minta mereka memberikan contoh-contoh yang lain 49 . Arahkan peserta duduk dalam bulatan 2. kertas kosong. 2. Supaya peserta memahami jenis-jenis halangan komunikasi 2. 3. Kaitkan bagaimana faktor membuat penilaian awal ini boleh menyekat penerimaan terhadap individu itu. terutama di dalam proses menolong. Tegaskan bahawa prasangka dan lain-lain akan membuatkan Pembimbing Rakan Sebaya mempunyai fikiran tertutup dan perhubungan tidak akan berkesan. Supaya peserta dapat mengelakkan halangan komunikasi dalam hubungan menolong Alat Langkah : Kertas nota (lampiran A).

Diikuti dengan pasangan-pasangan yang lain. Minta rakan sebaya menulis masalahnya dalam kertas. Selepas itu tukar peranan. setiap pasangan dikehendaki melakonkan peranan PRS dan rakan sebaya. MENGARAH. bebas dari sebarang bentuk ancaman. 6. Perbincangan : Soalan-soalan panduan :     Apa itu jenis-jenis halangan komunikasi? Berikan contoh bagi halangan komunikasi jenis … Apakah kesannya halangan komunikasi ini kepada perhubungan menolong? Apakah perasaan anda jika orang memberi respon dalam bentuk ayat yang menggambarkan halangan komunikasi? Jelaskan :  Komunikasi tidak akan berkesan jika di dalamnya terrdapat bentuk-bentuk halangan. paksaan. dan lain-lain PERLAKUAN MENYEKAT KOMUNIKASI. MEMERINTAH – perbuatan atau perkataan yang memerintah dan mengarah (biasanya keras) membuatkan seseorang itu berasa tidak senang. Kita mesti menggunakan ayat-ayat yang membawa maksud menolong. Kemudian PRS menyenaraikan ayat-ayat sebagai respon kepada masalahnya. 1.Pengurusan PRS 5. Kemudian minta peserta mencari pasangan. Contohnya : “Awak dengar apa saya kata” 50 . Kemudian minta pasangan itu melakonkannya di depan kumpulan besar dan peserta lain boleh berbincang dengan bantuan pembimbing.   Penerokaan kendiri tidak akan lancar jika terdapat halangan komunikasi.

Contohnya : “Bagaimana hal itu terjadi? Siapa yang melakukannya? Pukul berapa ia mula?” 51 . Contohnya : “Awak fikirkan logiknya. MEMBERI PENYELESAIAN / CADANGAN – menunjukkan kepada rakan anda bagaimana menyelesaikan masalahnya tanpa memahaminya terlebih dahulu. MENGEJEK. MEMBERI NASIHAT. Contohnya : “ Kelakuan awak seperti budak 2 tahun. memalukannya. BERTANYA. tak ada akal” 7. Contohnya : “Awak tak dapat mengulangkaji sebab awak tak rancang jadual waktu. awak boleh menjadi ketua. MENCUNGKIL. Kita ada hanya 2 penggal. BERSETUJU. baru boleh atasi masalah awak” 5. MENEKAN ‘HARUS’ DAN ‘TIDAK HARUS’ – mengatakan pada rakan anda apa yang patut / harus menyelesaikannya sama ada awak suka atau tidak 4. MENGKRITIK – mengeluarkan komen negatif.Pengurusan PRS 2. Contohnya : “Awak bijak. MELABELKAN NAMA – anda membuatkan rakan anda berasa bodoh. MENGAJAR. MENUDUH. Awak buat jadual waktu dulu. MEMBERI FAKTOR-FAKTOR YANG LOGIK – anda cuba mempengaruhi rakan anda dengan memberi faktor-faktor yang sah. BERKHUTBAH. AMARAN. MENYEDAPKAN HATI – menyatakan sesuatu kepada rakan anda untuk menyedapkan hatinya sahaja. bagaimana kita boleh habiskan projek itu” 6. seolah-olah cadangan anda paling baik. MEMUJI. Contohnya : “Awak akan dikenakan denda jika awak melakukan perkara itu” 3. mencari maklumat dengan bertanya bertubi-tubi. MENYOAL SELIDIK – cuba mencari sebabsebab berlaku. semua orang tahu” 9. MENGANCAM – menyatakan pada rakan anda apa hukuman atau kesan buruk yang akan menimpa jika ia melakukan sesuatu. Contohnya : “ Awak sebenarnya seorang pemalas” 8.

Pengurusan PRS 10. MENGALIH PERKATAAN – mencuba mengalihkan perhatian rakan anda daripada masalahnya. MENARIK DIRI. Supaya peserta sedar bahawa bahasa tanpa lisan dan gerak-geri mereka meninggalkan kesan terhadap seseorang. Anda cuba menarik diri daripada terlibat. terutama di dalam proses mendengar. Alat : - 5 keping kad manila yang dipotong selebar 8 cm dan panjangnya mencukupi untuk melilit kepala. PERKATAAN PEDAS. - Stapler. Kad manila itu terdiri daripada warna yang berlainan. 2. Supaya peserta sedar bagaimana pentingnya memberi perhatian terhadap seseorang apabila dia sedang bercakap. Contohnya : “Mari kita cakap hal lain” Tajuk Objektif : Topi Saya : 1. pen marker. Anda mempermainkan rakan anda dengan kelucuan. Kertas Nota Peringkat Di dalam Proses Mendengar 52 .

iaitu mereka mesti memberi reaksi terhadap topi yang dipakai oleh rakan mereka apabila tiap-tiap orang mengambil giliran bercakap.   Apa perasaan peserta yang mengambil bahagian Apa reaksi yang timbul jika pendapat mereka tidak dipedulikan atau jika mereka dikutuk   Apa reaksi mereka apabila pendapat mereka didengar dan diterima baik Apa gerak-geri mereka yang dapat dilihat menunjukkan perasaan mereka 53 . 8. Klip kad manila tadi untuk diletakkan di atas kepala peserta berkenaan sebagai topi. Beri arahan kepada mereka supaya keluar dari bilik untuk berbincang tentang tajuk yang mereka ingin bercakap di hadapan rakan-rakan mereka. Bincangkan reaksi peserta yang mengambil bahagian. 9. Mereka tidak dibenarkan melihat topi yang dipakaikan di kepala rakan yang lain. Panggil mereka masuk jika telah sedia. 10. Masa untuk bercakap ialah 3 minit seorang. 4. Mereka harus duduk lurus di dalam satu baris bersedia untuk menyampaikan pendapat mereka. Tajuknya bebas. Contohnya apabila orang yang memakai topi “Kondem / kutuk saya” bercakap peserta lain haruslah mengutuknya setiap kali dia memberi pendapat. 2. 3. terangkan kepada peserta lain tentang proses aktiviti ini. Apabila mereka telah meninggalkan bilik. Tuliskan perkataan di bawah di atas kepingan kad manila tadi:      Jangan pedulikan saya Dengar cakap saya Kondem / kutuk saya Ketawakan saya Galakkan saya 5. Ini diteruskan sehingga keempat-empat peserta selesai mengambil giliran mereka. Dapatkan 4 orang peserta untuk mengambil bahagian secara sukarela. Mereka mula bercakap jika telah sedia. Peserta lain menunjukkan reaksi mengikut topi yang dipakai apabila rakan mereka bercakap. 7.Pengurusan PRS (Lampiran A) Langkah : 1. 6.

Pengurusan PRS   Apa pembelajaran baru yang mereka dapat daripada aktiviti ini Bagaimana aktiviti ini boleh dikaitkan dengan peranan mereka sebagai Pembimbing Rakan Sebaya (Nota) 54 .

 Memberi fokus kepada idea yang penting. PERINGKAT 3  Mendengar dengan aktif dan menyoal. Cara ini harus dipraktikkan apabila mendengar di dalam bilik darjah. dan lain-lain. Mendengar dengan sempit – memandang kepada orang yang bercakap tetapi tidak  dapat menangkap idea yang penting kerana telah membuat kesimpulan awal. 55 .  Kemungkinan cara ini banyak digunakan. kemudian hilang minat Diam dan mendengar tanpa respon. kadang mendengar dan kadang-kadang fikiran melayang ke tempat / perkara lain Separuh mendengar – mengikut perbincangan sehingga mendapat peluang  untuk bercakap. Kadang. air muka dan mendengar tanpa membuat penilaian atau kesimpulan awal.Pengurusan PRS PERINGKAT PERINGKAT 1  Mendengar sekejap-sekejap. Menunggu giliran atau peluang mencelah SITUASI   PERINGKAT 2  Mendengar untuk mendapatkan idea-idea  yang penting tetapi tidak mengambil bahagian untuk berinteraksi dengan orang yang bercakap.  Seperti mendengar radio atau menonton televisyen Sedar bahawa orang lain ada bersama tetapi berfikir untuk membuat sesuatu bersendirian. Satu kuliah yang pada akhirnya akan disudahi dengan ujian. Mendengar sepanjang masa tetapi tidak melihat orang yang bercakap. bercakap dengan kawan-kawan. memerhati gerak-geri.

Memupuk sifat berani di kalangan peserta untuk membuat pengucapan umum 2. Peserta duduk semula dalam bulatan sambil menutup mata 9. 3. Fasilitator meminta peserta membayangkan keadaan ini betul-betul berlaku. 13. Bayangkan keadaan rakan-rakan dalam kumpulan yang mati dan yang terselamat. 4. 11.Pengurusan PRS TITANIC OBJEKTIF: 1. Setiap peserta di beri masa 30 saat untuk merayu dan mempengaruhi peserta-peserta yang lain dengan pengucapan umum yang disampaikan olehnya 7. BAHAN YANG DIPERLUKAN : 1. Pelajar sedar dan dapat menyatakan kelebihan dan kepentingan diri berbanding peserta lain 3. Fasilitator mengulas permainan. 2. Kertas yang dipotong memanjang ( 1sm X 5 sm ) mencukupi untuk 5 helai bagi seorang peserta 2. Pelajar duduk dalam kumpulan LDK masing-masing Fasilitator menerangkan cara permainan Peserta duduk dalam kedudukan bulatan ( bahu bertemu bahu ) Peserta diberi masa 1 minit untuk memikirkan tentang kelebihan diri dan sebab mengapa dia lebih layak diselamatkan berbanding peserta lain 5. Peserta yang mempunyai bilangan kertas yan banyak akan dikira selamat manakala yang lain dikira mati tenggelam. Peserta berdiri dalam kedudukan bulatan ( bahu bertemu bahu ) 6. 14. Fasilitator menyentuh bahu peserta tanda giliran mereka telah sampai untuk memilih siapa yang ingin diselamatkannya. Ini diteruskan sehingga semua peserta selesai membuat pilihan. Radio 3. Peserta bergilir menyerahkan keratan kertas kepada rakan-rakan yang mereka fikir perlu untuk dibantu. Peserta membuka mata dan mengira bilangan kertas yang ada dalam tangan mereka. 56 . Lagu Titanic dimainkan 8. Peserta dapat meyakinkan orang lain. Lagu Titanic LANGKAH : 1. 15. Setelah selesai fasilitator memberi arahan kepada peserta untuk membuka mata 12. 10.

2. Peserta itu pula membisikkan cerita berkenaan kepada rakan sebelahnya. Supaya peserta sedar tentang beberapa halangan masalah komunikasi yang boleh menimbulkan perhubungan manusia. Pembimbing menyampaikan cerita yang tertulis di atas kad mesej secara berbisik kepada peserta pertama. Lagu Titanic akan dipasang secara perlahan sepanjang permainan untuk membawa mood kepada peserta. Memupuk sifat berani di kalangan peserta 3. Peserta duduk dalam bulatan. 2. Supaya peserta sedar bagaimana pentingnya komunikasi melalui penggunaan perkataan yang sesuai dengan gerakgeri. Peserta terakhir dikehendaki menulis mesej yang diterima di atas kertas kosong yang diberi. Bilik haruslah dalam keadaam suram untuk menambah impak kepada permainan Falsafah: 1. Bandingkan cerita terakhir itu dengan cerita asal. 2. 5. Pembimbing meminta peserta itu membaca mesej itu dengan kuat. 3. 3.Pengurusan PRS Nota: 1. Supaya peserta sedar tentang kesan komunikasi sehala dan dua hala. kertas kosong. Alat Langkah : Kad Mesej (Lampiran). 6. 4. Pelajar dapat belajar menghargai rakan-rakannya 2. Peserta dapat merasakan perasaan dihargai orang lain Tajuk Objektif : Menghantar Mesej : 1. pen : 1. Ini dilakukan sehingga peserta terakhir. 57 .

mengata orang. membawa mulut. 3. Jangan terlalu mudah percaya pada khabar angin dan hendaklah dikaji terlebih dahulu akan kebenaran sesuatu cerita yang didengar. Mereka harus mengasah sifat berfikiran terbuka dan tidak mudah menilai seseorang sebelum mengenalinya dengan lebih rapat. Falsafah : 1.Pengurusan PRS Bincangkan : Bincangkan mengapa cerita itu terpesong daripada cerita asal. Sikap ini akan membuat orang tidak percaya dan berasa takut untuk menghampirinya. kerana ia akan membuat kesimpulan awal terhadap seseorang itu. ADA SEEKOR ANAK KAMBING DI LEHERNYA ADA LOCENG BUNYINYA KLING … KLING … KLING DITENDANG OLEH MALING JATUH TERGULING-GULING LALU MATANYA JULING 58 . 2. mesej yang akan diterima kelak akan ditokok tambah atau didapati ada kekurangannya. Jika mesej itu disampaikan dari mulut ke mulut melalui seorang demi seorang. Ini dihubungkaitkan dengan bahaya mendengar khabar angin. cerita umpatmengumpat. dan lain-lain. Kaitkan dengan bahaya seorang PRS jika suka mendengar cakap orang. Adalah lebih baik menyampaikan satu-satu maklumat itu secara bertulis.

5. B mendengar dengan teliti dan akan menceritakan semula apa yang didengar kepada A. Kemahiran mendengar penting dalam proses membimbing supaya mesej yang disampaikan tidak menimbulkan sebarang kekeliruan. PRS mestilah memberi ii) penuh perhatian agar rakan yang dibimbing berasa diterima dan dihormati. Memahami bahawa dalam proses membimbing. A akan menceritakan tentang dirinya atau pengalamannya kepada B (5 minit). 3. salah faham ataupun rasa tersinggung kepada rakan itu. A mendengar dengan teliti dan akan menceritakan semula apa yang didengar kepada B. Aktiviti dijalankan secara berpasangan A dan B. Perbincangan dibimbing oleh fasilitator dengan menekankan bahawa: i) Dalam proses melayan rakan-rakan.Pengurusan PRS Tajuk Objektif : Kemahiran Mendengar : Selepas menjalani latihan ini peserta diharapkan: 1. Ulang aktiviti ini dengan B menceritakan tentang dirinya atau pengalamannya kepada A (5 minit). Memahami kesan memberi perhatian dengan teliti 3. Peserta dikehendaki memilih pasangan masing-masing (A dan B) 2. Semua peserta berkumpul semula berkumpul semula dalam bulatan dan membincangkan kesan mendengar dengan penuh perhatian. kemahiran mendengar amat penting agar mesej yang diterima tepat seperti maksud yang hendak disampaikan oleh penyampai Alat Langkah : Tiada : 1. 59 . Menyedari pentingnya mendengar dengan teliti 2. 4.

Pengurusan PRS Tajuk Objektif Alat Langkah : Kemahiran Memberi Respon dan Tindakbalas : Supaya peserta dapat berlatih mengenal pasti respon yang menggalakkan komunikasi dan yang menghalang komunikasi : Kertas Latihan Komunikasi (Lampiran A) : 1. Dalam masa 10 minit mereka diminta mencari respon yang paling sesuai bagi tiap-tiap kenyataan yang diberi. Berbincang dan mencari respon yang paling menggalakkan. 60 . Pastikan tiap-tiap peserta mendapat peluang mengeluarkan pendapat mereka. Mendapatkan pendapat peserta mengapa respon yang lain dianggap tidak sesuai dan apakah kesannya jika seseorang memberi respon demikian. 2. Tiap-tiap peserta diberi satu kertas latihan.

Saya hendak dengar cerita awak tentang apa yang berlaku di dalam kelas. 2. cikgu hendak jumpa saya” a. Ya. Awak runsing kalau-kalau awak gugup apabila awak masuk temuduga? d. saya cuma ingin menolong awak supaya berasa senang di dalam kelas. Tidak. Awak rasa. Hai. kali ini pun akan gagal juga. “Ali beritahu saya. awak takkan gagal. saya dengar awak tidak boleh bergaul dengan orang lain di dalam kelas. awak takkan gagal. Oh ya! Memang betul. b. awak harus yakin pada diri sendiri. Bagaimana perasaan awak tentang kawan-kawan awak di dalam kelas selama ini? d. Saya tahu saya akan gagal seperti dahulu juga” a. Awak bertanyalah orang yang pernah pergi temuduga. Cakaplah apa yang telah berlaku di antara awak dengan kawan-kawan lain di dalam kelas c.Pengurusan PRS Lampiran A 1. b. 61 . Ya. Memang sudah lama saya hendak bercakap dengan awak. Kata pada diri awak. “Memang saya tak akan berjaya di dalam temuduga itu. sebab awak pernah gagal masa lepas. mungkin mereka boleh tolong awak untuk jadikan panduan e. Boleh kita bincang tentang apa yang berlaku di dalam kelas selama ini? e. Saya pasti awak berjaya c.

“Saya datang berjumpa awak kerana saya perlukan pertolongan.Pengurusan PRS 3. f. d. Sudah ramai sangat orang yang bijak-bijak sekarang. Ceritakanlah lagi pada saya b. Makin hari makin bertambah susah. Itu cuma khabar angin saja. d. Ini merunsingkan awak kerana awak tidak faham apa yang telah berubah. 62 . 4. Tentu awak dapat tempat. Awak bimbang awak tidak diberi tempat ke tingkatan satu jika keputusan awak tidak memuaskan. Memang menakutkan apabila awak memendam perasaan marah pada kawan awak itu. Saya pun risau juga. Perkara pertama yang patut awak buat ialah mendapatkan beberapa banyak maklumat. Jauhkan diri buat sementara waktu darinya. d. Boleh kita bincang lagi tentang perkara itu? 5. Apa yang awak hendak buat? e. inikan pula sahabat karib c. Apa patut saya buat?” a. Saya tidak pasti. Saya tak boleh menyelesaikan masalah awak. Nampaknya awak mahu saya beritahu awak apa yang harus awak lakukan. Nampaknya kami tak boleh berbincang langsung” a. Awak dengan saya sama sahaja. b. Tak tahu saya dapat atau tidak. Sudah awak tanya tentang biasiswa? c. Tak tahulah. Mungkin awak perlukan perubahan. Apa punca yang awak selalu bertengkar dengan dia sekarang? e. b. Tak tahu lagi nasib. Jangan takut. Ubahlah tabiat awak. c. Gigi dan lidah lagikan tergigit. Saya dengar mereka tidak mahu mengambil pelajar yang gagal walau satu mata pelajaran masuk ke tingkatan satu” a. “Keputusan UPSR makin bertambah baik tahun ini. “Saya tak faham mengapa kami berdua selalu bertengkar.

Menyesali perkara yang telah berlaku tidak berguna. Apa dia perkara-perkara yang awak pentingkan dalam sekolah swasta yang awak hendak masuk itu? c. e. Saya ingat hendak belajar di Singapura tetapi saya tak dapat pasport” a. Awak rasa takut sebab bapa awak selalu betul dalam beberapa perkara. c. “Kalaulah saya dengar cakap bapa saya.Pengurusan PRS 6. 63 . b. Awak berharap sangat saya dapat meringankan beban awak b. Mungkin ada perkara lain yang dia salah. d. Ceritakanlah pada saya apa yang harus diubah. “Saya datang berjumpa awak. “Saya tak pasti sekolah swasta yang mana saya hendak masuk. Awak kelihatan hilang semangat. Memang susah. c. 7. Kita hidup dan kita belajar. Awak seperti hilang harapan. Elok kita bincangkan tentang perasaan awak pada tiap-tiap sekolah yang awak cadang hendak pergi. Saya tertanya-tanya apa yang awak telah usahakan untuk menolong diri awak sendiri. awak tidak menolong saya sedikit pun. Pada pandangan saya. Mungkin ada perkara-perkara lain yang boleh awak ubah. awak tidak mahu mencuba langsung. Memang sukar membuat keputusan. Saya boleh nampak awak putus harapan. Nampaknya awak banyak berfikir tentang hal ini b. 8. e. Awak mengharapkan yang saya akan berupaya mengubah keadaan yang awak alami sekarang. perkara ini tidak akan berlaku” a. d. Bukanlah buruk sangat kalau membuat kesilapan. Cakaplah pada saya apa yang telah berlaku. Awak tak boleh mengubah apa-apa” a. Awak dah pergi melawat sekolah-sekolah yang awak cadang hendak masuk? d. Ceritakan pada saya apa yang perlu perubahan. e.

” a. c. Memang elok kalau kita sedar mereka sangat mengambil berat tentang diri kita. “Ibu bapa saya sentiasa mencari salah saja.Pengurusan PRS 9. Awak benar-benar kecewa kerana awak fikir ibu bapa awak tidak percaya pada awak. dia tak pernah memberi saya kebebasan. 64 . Dia mahu tahu di mana saya pergi. b. Pernahkah awak melakukan sesuatu yang membuatkan mereka tidak percaya pada awak? e. Zaman remaja sekarang sangat mencabar. d. Memanglah ibu bapa kita risau tentang diri kita. Ibu bapa awak sayang awak. apa buat. Mereka bimbang dan mengambil berat. dengan siapa.

Mengklasifikasikan perasaan klien 4. Memberi peluang kepada klien untuk memikirkan agendanya sendiri 8. Peka pada setiap rangsangan yang klien tunjukkan (melalui pancaindera ) 2. Menunjukkan empati dengan perhatian dan pertanyaan yang tepat kepada klien. Mendengar dan menggunakan ekspresi yang bersesuaian 2. Mengingati segala maklumat penting yang boleh digunakan untuk menganalisa masalah klien 5. Menggunakan bahasa bukan lisan yang bersesuaian 3. Mendapatkan komitmen daripada klien secara konsisten KEMAHIRAN MENGENAL EMOSI 1. Membuat klien menyusun langkah-langkah mengatur agenda 9. Menggunakan segala maklumat yang diperolehi daripada klien sepanjang sesi 11.Pengurusan PRS PANDUAN SENARAI KEMAHIRAN MEMBANTU PRS SENARAI KEMAHIRAN KEMAHIRAN ASAS 1. Memberi perhatian pada fakta dan perasaan klien 3. Menerima klien dengan terbuka 2. Menggunakan Pra – frasa 2. Menjadi pemudahcara bagi klien meluahkan perasaan KEMAHIRAN BEREMPATI 1. Mendapatkan kepelbagaian dan kemungkinan kepada pencetus permasalahan klien 6. Membuat klien berkeyakinan dan percaya kepada PRS 4. Memberi perhatian pada klien dan menerimanya tanpa syarat 4. Memberi tindakbalas secara lisan dan bukan lisan YA TIDAK 65 . Memahami setiap maklumat yang diberi oleh klien 4. Memberi tunjuk sasar dan hala tuju kepada klien dalam proses membantu 7. Menggalakkan klien bercerita 3. Mewujudkan interaksi ‘ perhubungan ‘ yang harmoni dalam sesi membantu KEMAHIRAN MENDENGAR 1. 6. Menganalisa segala kemungkinan dan risiko yang bakal dihadapi klien 10. Menilai ketepatan maklumat dari klien berdasarkan perasaan emosi yang ditonjolkan 5. Menggunakan kemahiran bertanya soalan tepat pada masa dan keadaan 5. Menggunakan nada dan bahasa yang membuat klien rasa selesa 3.

Pengurusan PRS JUMLAH Pembimbing Rakan Sebaya :………………………………………. Nama Penyelia :…………………………………………………………… BAHAGIAN 4: PENTAULIAHAN CARTA ALIRAN PENTAULIAHAN PRS (FORMAT JPS) Mula / Promosi Isi Borang Permohonan Pemilihan Temuduga Tidak 66 .

Ujian Lisan dan Asas Sesi Kaunseling Tidak LULUS Ya Latihan Praktikal Tidak LULUS Ya Tamat CADANGAN ATURCARA MAJLIS PENTAULIAHAN PRS Nyanyian lagu : “Negaraku” : Negeri : Lagu Sekolah Bacaan doa Ucapan guru penasihat PRS 67 .Pengurusan PRS Sesi Temuduga LULUS Ya Mengikuti Kursus Ujian Bertulis .

Pengurusan PRS - Ucapan pengetua/guru besar Majlis pentauliahan PRS Bacaan ikrar PRS Nyanyian lagu PRS Contoh sijil lulus peperiksaan LOGO JPN PRS SIJIL PENILAIAN PEMBIMBING RAKAN SEBAYA Dengan ini disahkan __________________________________________________________ LOGO 68 .

Pengurusan PRS telah mengikuti Kursus Pembimbing Rakan Sebaya pada _____________ bertempat di _________________________ dan telah mendapat keputusan UJIAN BERTULIS UJIAN LISAN UJIAN KEMAHIRAN ASAS KAUNSELING Pada _________________________ di _____________________________ ……………………… (Pengarah JPN) Tarikh:……………… Contoh Sijil Pentauliahan LOGO JPN PRS SIJIL PERLANTIKAN PEMBIMBING RAKAN SEBAYA Dengan ini disahkan __________________________________________________________ LOGO 69 .

Lulus Ujian Lisan / Ujian Bertulis I 3.Pengurusan PRS dari Sekolah ___________________________________________________________ telah lulus Ujian Penilaian Pembimbing Rakan Sebaya dan dilantik sebagai PEMBIMBING RAKAN SEBAYA mulai ________________________ ……………………………. Pengarah JPN Tarikh: ………………. Mengikuti Kursus Lanjutan I /’Kem J’ 2. Sokongan daripada 2 orang guru 70 . ANUGERAH BESTARI PRS KATEGORI PRS TAHAP I TAHAP II SYARAT KRITERIA Mengikuti Kursus Asas Prestasi akademik 1.

3. Guru Kaunseling mendapat maklumbalas tentang kemajuan yang dicapai oleh PRS. 2. v. Pemantauan adalah satu aspek penting di dalam program latihan pembimbing rakan sebaya. Kem Fasilitator 4. Pemantauan yang teratur memberi keyakinan kepada Guru Bimbingan dan Kaunseling bercakap tentang program latihannya.2 71 . Lulus Ujian Lisan / Bertulis II 7. Contoh Modul : i. Tanpa pemantauan mereka tidak akan tahu sama ada peranan mereka telah dijalankan dengan betul atau tidak. Melalui pemantauan program latihan akan berkembang dan mempunyai kualiti yang tinggi.Pengurusan PRS TAHAP III 1. Mengendalikan lebih daripada 5 kes rakan sebaya 8. ix.1 Faedah Pemantauan : 1. Kemahiran membuat keputusan Kemahiran belajar Kemahiran mengurus masa Kemahiran mengatasi masalah Kemahiran mengendali mesyuarat Kemahiran mengurus tekanan Kemahiran berfikir cemerlang Tutor sebaya Lain-lain kemahiran yang berkaitan. Aspek latihan terpulang kepada keperluan pelajar. BAHAGIAN 6: PEMANTAUAN Pemantauan penting kerana apabila PRS dipantau dengan teliti mereka berupaya berkembang dan mendapat panduan dalam menjalankan tugas mereka. Kem Komputer 3. Kem Perkhemahan 2. kemajuan yang dicapai dan aspirasi pada masa hadapan. 6. iii. Kem Pengucapan Awam 5. ii. viii. vi. Latihan lanjutan tidak perlu panjang dan lama. Mengikuti Kursus Lanjutan II (KJ2) 6. vii. iv. Cara Pemantauan 6. Sokongan guru BAHAGIAN 5: LATIHAN LANJUTAN Latihan Lanjutan perlu diberi kepada PRS untuk meningkatkan kemahiran membantu.

4. ii. Minggu PRS Kempen-kempen Masalah Remaja – Kempen Anti Merokok dsb. 3 Guru Kaunseling berada bersama-sama semasa satu projek atau sesi itu dijalankan dengan keizinan kedua-dua pihak. Pemantauan dijalankan secara individu melalui pertemuan yang berstruktur. kelemahan dan lain-lain. Galakkan tiap-tiap PRS mempunyai satu buku catatan harian PRS (diari) mengenai perasaan. Kiosk Kerjaya dll. halangan dan keperluan yang dialami semasa bertugas. BAHAGIAN 7: PROJEK PRS Projek PRS boleh dijalankan mengikut tempoh masa tertentu atau mengikut perancangan yang telah dibuat. viii. 72 . 6. vii. Membina sistem Tutor Rakan Sebaya Info Unit Bimbingan dan Kaunseling Buletin Unit Bimbingan dan Kaunseling Fasilitator Program Maju Diri Budaya Ucap Terima Kasih Program Khidmat Masyarakat Program “Study Group” Program Pendidikan Kerjaya – Buku Skrap. x.. 5. Pemantauan boleh juga dibuat melalui laporan guru-guru mengenai perkembangan dan perubahan diri PRS dari kaca mata orang luar. Antaranya ialah : i. vi. iii. reaksi mereka dan rakan-rakan yang mereka tolong. Bertemu dalam kumpulan perbincangan untuk mendengar laporan tiap-tiap pembimbing rakan sebaya. iv. kemajuan. 2. v. Pemantauan boleh juga dijalankan melalui laporan peribadi yang dibuat oleh PRS mengenai kemajuan.Pengurusan PRS 1. ix.

Pengurusan PRS BAHAGIAN 8: PENGURUSAN BUKU LOG ANALISA BIMBINGAN PRS MENGIKUT BULANAN BULAN: TING/ TAHUN PERALIHAN 1 2 3 4 5 6 RENDAH 6 ATAS JUMLAH MELAYU L P JENIS KAUM KLIEN CINA INDIA L P L P LAIN-LAIN L P A D JENIS BIMBINGAN K P JUMLAH R L ANALISA BIMBINGAN PRS SECARA KESELURUHAN TAHUN: TING/ TAHUN PERALIHAN 1 2 3 MELAYU L P JENIS KAUM KLIEN CINA INDIA L P L P LAIN-LAIN L P A D JENIS BIMBINGAN K P JUMLAH R L 73 .

NAMA PRS NO.Pengurusan PRS 4 5 6 RENDAH 6 ATAS JUMLAH REKOD PENGHANTARAN BUKU LOG MENGIKUT BULAN BULAN: ……………………………… BIL. PENDAFTARAN PRS TINGKATAN/ TAHUN TARIKH CATATAN REKOD PENGHANTARAN BUKU LOG MENGIKUT TAHUN 74 .

Pengurusan PRS TAHUN: ……………………………… BIL NAMA PRS NO PENDAFTARA N PRS TING/TAHUN BULAN TARIKH TANDATANGAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 JUM 75 .

Pendaftaran PRS : : : : : 76 .Pengurusan PRS (Muka Hadapan Buku Log) LOGO JPN PRS LOGO PEMBIMBING RAKAN SEBAYA LOGO PRS BUKU LOG Nama Tingkatan/Tahun Sekolah Tahun No.

Pengurusan PRS MAKLUMAT DIRI NAMA : SEKOLAH : TAHUN/TINGKATAN : TARIKH LAHIR : TARIKH LANTIKAN : TARIKH PEPERIKSAAN UPSR : KEPUTUSAN : TARIKH PEPERIKSAAN PMR : KEPUTUSAN : TARIKH PEPERIKSAAN SPM : KEPUTUSAN : TARIKH PEPERIKSAAN STPM : KEPUTUSAN : NAMA BAPA/PENJAGA : PEKERJAAN BAPA/PENJAGA : NAMA IBU/PENJAGA : PEKERJAAN IBU/PENJAGA : ALAMAT RUMAH : NO. TELEFON : 77 .

d. Menjalankan program membantu sambil mempengaruhi rakan lain supaya melibatkan diri. kreativiti dan keimanan. b. Menyedari bahawa bukan semua masalah boleh diatasi. Mendengar. PRS membantu menggerakkan perkhidmatan bimbingan dan kaunseling di sekolah. perhubungan. Sebagai khidmat sokongan. 13. c. e. h. PERANAN ANDA SEBAGAI PRS a. m. n. l. g.0.Pengurusan PRS FALSAFAH PEMBIMBING RAKAN SEBAYA (PRS) “BANTU DIRI SUPAYA BERUPAYA MEMBANTU ORANG LAIN” PRS harus dilengkapi dengan ilmu pengetahuan. berasa selesa dan berempati. yakin dan percaya diri. Sebagai penghubung kepada khidmat bimbingan dan kaunseling seperti membuat rujukan jika perlu. o. Memimpin rakan melihat masalah dengan objektif dan mengalakkannya mencari penyelesaian sendiri supaya ia belajar melalui pengalamannya. kedudukan perlakuan dan fizikal. Sebagai peninjau rasa untuk membolehkan Kaunselor/Guru Bimbingan dan Kaunseling menjalankan strategi intervensi jika perlu. bangsa. Menerima rakan secara terbuka dan tanpa syarat. Menjadi rakan yang peka kepada perasaan orang lain dan keadaan sekeliling. i. Perkhidmatan Pembimbing Rakan Sebaya hendaklah dijalankan berdasarkan etika PRS. Memberi sokongan dan galakkan untuk rakan mengambil langkah positif. menjelas dan membantu rakan melihat beberapa alternatif sebelum membuat keputusan. Mengutamakan kesejahteraan diri dan memahami batasan diri untuk membantu. perlakuan.0. Mematuhi etika kerahsiaan. j. Menjadi fasilitator yang bersikap terbuka. kemahiran. PRINSIP PRS 12. Sebagai Role Model kepada pelajar lain. 78 . Bersedia dan rela membantu rakan yang memerlukan bantuan tanpa mengira agama. p. Berbincang dan membantu rakan yang menghadapi masalah biasa/normal. k. f. Sebagai salah satu sumber kepada rakan untuk mendapat bantuan. jantina.

6. 4. Amanah dan menyimpan rahsia. 2. 5. Tahu batasan dan keupayaan diri. 79 . Merujuk kes rumit kepada Guru Bimbingan dan Kaunseling. Melapor kepada Guru Bimbingan dan Kaunseling tentang kes yang boleh merosakkan diri atau orang lain. 7.Pengurusan PRS ETIKA PRS PRS perlu patuh kepada etika berikut: 1. Sentiasa berusaha meningkatkan diri dari pelbagai aspek. norma masyarakat dan agama. 3. Mematuhi peraturan sekolah. Menerima dan menghormati rakan dan orang lain.

h. b. 80 . Berbincang dan membantu rakan yang menghadapi masalah biasa seharian. Menghadapi sendiri masalah yang runcing sehingga mengganggu ketenteraman jiwa. Mendengar. Memimpin rakan melihat masalahnya dengan objektif dan menggalakkan mereka mencari penyelesaian sendiri supaya mereka belajar melalui pengalamannya. Memberi nasihat atau memberi cadangan penyelesaian untuk diikuti. d. i. d. Mematuhi kerahsiaan. h. Mengawal.menjelas dan membantu rakan melihat beberapa alternatif sebelum membuat keputusan. c.Pengurusan PRS PERKARA YANG BOLEH DAN TIDAK BOLEH DILAKUKAN OLEH PRS Perkara yang boleh dilakukan oleh PRS a. b. f. Mengharapkan semua masalah boleh diatasi dengan segera. Menerima rakan dengan terbuka.penuh kepercayaan rasa selesa dan empati. e. Membuat kesimpulan awal dan cuba mengubah mereka. Menyelamatkan rakan dengan membuat sesuatu yang sepatutnya dilakukan oleh rakan itu sendiri. Merujuk kes-kes yang berat kepada guru bimbingan dan menjadi jambatan kepada rakan yang bermasalah untuk bertemu dengan guru BK atau i. Berbincang dengan rakan yang menghadapi masalah emosi mendalam. Menyedari bukan semua masalah boleh diatasi Perkara yang tidak boleh dilakukan oleh PRS a. g. Memberi sokongan dan galakan untuk rakan mengambil langkah positif. f. Pemudah cara dalam keadaan terbuka. Bertindak menyelesaikan masalah rakan.memberi khutbah atau mendesak rakan tentang apa yang harus mereka lakukan. e. g. Bercerita kepada orang lain. c.

Gunakan nama samaran rakan yang berbincang dengan anda. Menjalankan projek membantu sambil mempengaruhi rakan lain supaya melibatkan diri. j. Memberatkan kesejahteraan diri dan memahami limitasi diri untuk membantu. Tarikh harus ditulis semasa PRS menyediakan laporan.Pengurusan PRS orang yang lebih arif. BI BK : : Bimbingan Individu Bimbingan Kelompok Jenis Bimbingan : Bulatkan jenis bimbingan yang diberi. Menjalankan projek bersendirian dan mengenepikan rakan lain. k. A D K P R L : : : : : : AKADEMIK DISIPLIN KELUARGA MASALAH PERIBADI RAKAN SEBAYA LAIN-LAIN Latar Belakang Rakan : 81 . k. Guru Kaunseling menulis tarikh semasa membuat pemantauan laporan aktiviti PRS. CARA MEREKOD MAKLUMAT Tarikh : 1) 2) 3) Nama : Kod Bimbingan: Catatkan tarikh setiap kali anda berbincang dengan rakan anda berkenaan dengan sesuatu isu atau aktiviti. j. Terlibat dengan masalah rakan secara peribadi sehingga mengganggu pelajaran dan perasaan.

Pengurusan PRS Latar belakang keluarga, keadaan ekonomi ibu bapa, keadaan fizikal, emosi rakan semasa berjumpa Pembimbing Rakan Sebaya (PRS).

Isu Perbincangan : Catatkan isu perbincangan merujuk jenis bimbingan. Tetapkan matlamat perbincangan. Maklumbalas : Nyatakan respon daripada rakan atas alternatif yang diberi. ada perubahan tingkahlaku atau tiada perubahan. Masalah bertambah serius. Tindakan Susulan : Dirujuk kepada Guru Bimbingan dan Kaunseling. Berbincang seminggu sekali. Berbincang setiap hari dengan rakan.

82

Pengurusan PRS

83

Pengurusan PRS

IKRAR PRS
Saya/Kami dengan ini berikrar menerima dan mematuhi serta mengamalkan teras-teras perkhidmatan semasa berkhidmat sebagai Pembimbing Rakan Sebaya (PRS ) sesi _____. 1. Menerima jawatan ini dan sanggup memikul tanggungjawab serta amanah yang diberikan tanpa mengira tempat, masa, dan rakan 2. 3. 4. 5. 6. Berpegang teguh kepada etika Pembimbing Rakan Sebaya. Berusaha menjadi pelajar contoh. Berazam meningkatkan mutu akademik dan disiplin diri. Berkhidmat dengan penuh kemesraan dan kasih sayang. Sentiasa berusaha meningkatkan kualiti perkhidmatan PRS

84

Pengurusan PRS BAHAGIAN 9: JAWATANKUASA PRS Penasihat (Guru Kaunseling) Pengerusi (Pelajar Tingkatan Lima) Naib Pengerusi (Pelajar Tingkatan Empat) Setiausaha (Pelajar) Naib Setiausaha (Pelajar) Bendahari (Pelajar) Naib Bendahari (Pelajar) AJK Biro Akademik Biro Publisiti Biro Kerjaya Biro Lawatan Biro Latihan Biro Kebajikan Wakil Tingkatan 85 .

daerah dan zon Pemantauan PRS PRS • Semakan Buku Log PRS tingkatan 1• Bimbingan Penyelesaian 5 Masalah Aktiviti Luar • Kursus Kepimpinan • Rekreasi • Lawatan Pemantauan PRS PRS tingkatan 1- Guru Kaunseling AJK UBK Mac Guru Kaunseling AJK UBK April Guru Kaunseling AJK UBK Mei Guru Kaunseling 86 .Asas Kaunseling dan Perkembangan Remaja) Pemantauan PRS PRS • Semakan Buku Log PRS tingkatan 1• Bimbingan Penyelesaian 5 Masalah Pesta Sukan PRS peringkat sekolah.4 Personalia Guru Kaunseling AJK UBK Catata n Februari Program Orientasi PRS PRS tingkatan 1• Ramah Mesra • Taklimat AktivitiTahunan 5 • Kursus PRS 1 (Modul Asas 1.2.Kesedaran Kendiri dan Asas Komunikasi) • Kursus PRS 2 (Modul Asas 2.Pengurusan PRS BAHAGIAN 10: RANCANGAN TAHUNAN PRS CADANGAN PERANCANGAN TAHUNAN PRS Bulan Januari Aktiviti Promosi PRS • Pemilihan Ahli • Temuduga • Ujian Personaliti • Mesyuarat Agung PRS • Rancangan Tahunan • Perlantikan Biro / AJK • Pembahagian Tugas Sasaran PRS tingkatan 1-4 1.

Negeri. Kebangsaan PRS tingkatan 15 Guru Kaunseling AJK UBK 87 .Pengurusan PRS Semakan Buku Log PRS 5 Bimbingan Penyelesaian Masalah Latihan Kemahiran Lanjutan Jun Pemantauan PRS PRS • Semakan Buku Log PRS tingkatan 1• Bimbingan Penyelesaian 5 Masalah Penglibatan Aktiviti Pertandingan Kerjaya Sekolah / Daerah Pemantauan PRS PRS • Semakan Buku Log PRS tingkatan 1• Bimbingan Penyelesaian 5 Masalah Aktiviti Luar • Kursus PRS • Lawatan Pemantauan PRS PRS • Semakan Buku Log PRS tingkatan 1• Bimbingan Penyelesaian 5 Masalah Penglibatan Aktiviti Pertandingan Kerjaya Peringkat Negeri Penilaian PRS dan Laporan Pencapaian Penilaian Anugerah PRS Peringkat Daerah. Negeri. Kebangsaan PRS tingkatan 15 • • AJK UBK Guru Kaunseling AJK UBK Julai Guru Kaunseling AJK UBK Ogos Guru Kaunseling AJK UBK September Guru Kaunseling AJK UBK Oktober Penyediaan Sijil Jamuan Akhir Tahunan / Jamuan Perpisahan Konvensyen PRS peringkat Daerah.

OBJEKTIF 2.Pengurusan PRS BAHAGIAN 11 : PERLEMBAGAAN PRS PERLEMBAGAAN KELAB PEMBIMBING RAKAN SEBAYA 1. 2. Selain itu.1 Mendapat pengetahuan dan berupaya memahami dan menilai kelebihan dan kelemahan diri . 88 . murid dapat menyakinkan diri dalam memberi bantuan dan juga cadangan serta boleh berinteraksi dengan lebih baik dari masa ke semasa. 2. MATLAMAT Untuk melengkapkan pengetahuan dari sumbangan murid membantu rakan dan juga sesiapa sahaja yang memerlukan bantuan.2 Membina strategi bagaimana meningkatkan kelebihan diri dan mengurangkan kelemahan diri supaya dapat membina sikap positif.

2. 3.3 Temuduga akan diadakan dari semasa ke semasa dan murid yang layak sahaja akan dipilih.5 Memahami sifat-sifat remaja dan aspirasi mereka dan dapat membantu diri dan rakan-rakan untuk membina matlamat hidup yang positif.6 Membina daya dorongan untuk membina budaya saling membantu. 2. 3. Personaliti yang baik. Minat dan aktif Boleh berkomunikasi dengan baik. KEAHLIAN 3.2 Dibuka kepada semua murid sekolah ini.3 Memahami dan menguasai kemahiran asas komunikasi dan berupaya mempraktikkannya dengan rakan-rakan. 89 . Pemohon menjadi ahli adalah dengan cara mengisi borang yang disediakan.4 Mengetahui dan menguasai teknik-teknik asas dalam kemahiran kaunseling supaya mereka dapat berfungsi sebagai PRS yang peka kepada perasaan rakan-rakan dan berupaya membantu rakan dengan lebih berkesan.Pengurusan PRS 2. hormat dan kasih mesra antara rakan-rakan dan masyarakat sekolah. ii. 3. iii.1 3.4 Kelayakan murid yang akan dipilih ialah : i. keluarga dan orang lain. 2. guru.

4. 5.1 4. Ahli yang hadir dan ahli yang tidak hadir tetapi menulis surat layak dicalonkan sebagai AJK.2 Dilantik semasa mesyuarat agung. v. membatalkan 5.3 5. AHLI JAWATANKUASA 5. 5.6 AJK yang tidak hadir semasa aktiviti / perjumpaan / mesyuarat sebanyak tiga kali tanpa sebab-sebab yang munasabah akan dilucutkan jawatannya serta merta. AJK kecil boleh dilantik oleh Guru Penasihat tanpa mengadakan mesyuarat. 5.1 5.2 Guru penasihat adalah terdiri daripada guru sekolah ini. Mempunyai pencapaian akademik yang baik. Guru penasihat mempunyai atau kuasa sesuatu mutlak aktiviti merancang. 90 .melaksana apabila difikirkan perlu.Pengurusan PRS iv. GURU PENASIHAT 4.4 Pemilihan AJK adalah secara undian. Tiada masalah disiplin.5 AJK yang hendak meletak jawatan hendaklah menghantar surat perletakan jawatan kepada Guru Penasihat.

iv. vi. 6. 7.8 Pengerusi Naib Pengerusi Setiausaha Agung Penolong Setiausaha Bendahari Penolong Bendahari AJK mengikut tingkatan Pemeriksa kira-kira Guru Penasihat boleh menambah bilangan AJK jika difikirkan perlu. 7. KEHADIRAN /PENYERTAAN 6.2 Kegagalan berbuat demikian boleh dikenakan tindakan disiplin dan kehilangan hak-hak keahlian kelab. AKTIVITI 7.7 AJK Kelab terdiri: i. vii.1 Ahli kelab dikehendaki menghadiri setiap aktiviti/perjumpaan sekurang-kurangnya 70% sepanjang tahun.1 Dijalankan sebagaimana yang dirancang dalam mesyuarat agung atau mesyuarat ahli jawatankuasa. 91 .Pengurusan PRS 5. iii. viii. 6. 5.2 Sebarang pindaan aktiviti akan dibuat oleh guru penasihat dan diumumkan kepada pengetahuan ahli. v. ii.

2 Peraturan sekolah adalah peraturan asas kelab. 8.1 Diambil ke atas ahli yang melanggar perlembagaan kelab dan tidak mematuhi peraturan yang telah ditetapkan.Pengurusan PRS 8. Amaran lisan Amaran bertulis Menggantung keahlian Pecat keahlian 92 . TINDAKAN DISIPLIN 9. ii.3 Ahli-ahli yang melanggar peraturan kelab akan dikenakan tindakan tatatertib. 8.4 Semua ahli mestilah patuh dengan etika PRS yang telah ditetapkan. iv. iii. 9.2 Tindakan disiplin adalah seperti berikut: i. Peraturan khas yang ditetapkan oleh kelab hendaklah dipatuhi oleh semua ahli. 9. PERATURAN-PERATURAN 8.1 8.

murid. PINDAAN PERLEMBAGAAN 10.4 Ahli yang tidak puas hati dengan tindakan yang diambil boleh membuat rayuan kepada Guru Penasihat Kelab secara bertulis dan keputusan Guru Penasihat adalah muktamad. sekolah 10.3 Ahli yang dikenakan tindakan disiplin akan hilang semua hak ahli kelab.3 Satu mesyuarat khas yang dihadiri oleh Guru Penasihat dan ahli jawatankuasa akan membincangkan cadangan tersebut dan meluluskan sekiranya perlu.1 Sumber utama kewangan kelab adalah melalui derma yang ditetapkan. 10. 10.Pengurusan PRS 9. 9.2 Cadangan pindaan perlembagaan boleh dibuat oleh ahli. DERMA 11. 11. 93 . guru penasihat. ahli jawatankuasa atau pentadbir dengan bertulis.1 Mana-mana bahagian dari perlembagaan kelab ini sah sehingga ia dipinda. 10.4 Setiap pindaan yang telah diluluskan hendaklah dipamerkan dan disahkan oleh Pengetua.

That us) Drop in for a chat with us! (PRS. So don’t feel shy. that’s us) PRS. sahabat ’tuk selamanya 94 . that us! When you’re down. PRS.1 Setiap ahli perlu mengetahui tanggungjawab sendiri terhadap aktiviti kelab 12. friends for eternity *(P) Positivity (R) Rational thinking (S) Sensitivity That’s what we strive to be you’ Time after time (through and through) PRS. anyplace. menyuluhi jalan hidupmu Bersama. 12. just look for us (Repeat*) Your friend in need.2 11.Pengurusan PRS 11.3 Kelab juga boleh memperolehi kewangan melalui aktiviti. don’t wait. your friend in times of need. BAHAGIAN 11: LAGU PRS PRS PRS we’re always there for you when you need us lending an ear to you PRS we’ll help light up your life Together. when you are full of frowns And you’re alone.2 Ahli-ahli hendaklah sentiasa peka dan mengikuti aktiviti-aktiviti kelab dengan penuh minat. HAL-HAL LAIN 12. screaming for help.kan s’lalu di sampingmu Sambutlah bantuan yang ikhlas dari kami PRS. that’s us! (PRS. that’s us!! PRS. Ahli yang menyertai sesuatu aktiviti yang memakan belanja besar boleh dikenakan derma khas bagi membiayainya. a shoulder to cry on. everybody welcome! (PRS. That’s us) Anytime.

SAMBALEE SAMBALE SAMBALOA. SURANGGANIKA MALU. tempat ‘tuk mengadu PRS. AMINAMINA SAMBALOA. MASIHKAH KAU INGAT MASIHKAH KAU INGAT. MASIHKAH KAU INGAT. SURRANGGANI SURANGGANI (2X) SURANGGANI KAMALUKANAVA.Pengurusan PRS (P) Sikap positif ® minda rasional (S) sikap sensitf ‘Tuhan harapan kami Setiap masa (setiap kali) Kami PRS Bila dirimu. MALU-MALU KAMALU KANAVA. AMINAMINA OOOOOO.. SURANGGANIKA MALU KANAVA... sahabatmu yang sejati Pintu kami ’kan terbuka tuk mu Kami PRS! Kami PRS! Kami PRS! KAMI PRS!!! 1. ITUKI TUKI EYAHHH. ITUKI TUKI APO. EPO A TAI TAI HEY EPO A TAI TAI A YAH (2X) HEY APO A TAI TAI APO. 2.. LU SAMA LU GUA SAMA GUA. AMINAMINA YEH YEH YEH. 4..1 PRS NO. PRS NO. muram dan hilang senyumanmu Dan kan perlukan bantuan. MASIHKAH KAU INGAT. PADA WAKTU ITU. 3. LU JANGAN DENGKI SAMA KITAK PRS. KU SELIT KE RAMBUTMU. SEKUNTUM BUNGA MEKAR. MASIHKAH KAU INGAT KITA BERLARI-LARI DI KAKI LANGIT MENCARI PELANGI LALU HUJAN TURUN KITA BASAH BERSAMA MASIHKAH KAU INGAT MASIHKAH KAU INGAT 95 . IA MENJADI MIMPI DAN MENJADI RINDU. 1 YEAHH..

.Pengurusan PRS MASIHKAH KAU INGAT SEKUNTUM BUNGA ITU DI TAPAK TANGAN INI IA MENJADI LAYU LALUKU GENGAM IA MENJADI DEBU MASIHKAH KAU INGAT MASIHKAH KAU INGAT..... I HAVE A DREAM I HAVE A DREAM..A FANTASY TO HELP ME THOUGH REALITY AND MY DESTINATION MAKES IT WORTH THE WHILE PUSHING THROUGH THEDARKNESS. A SONG TO SING TO HELP ME COPE WITH ANYTHING IF YOU SEE THE WONDER OF A FAIRY TALE YOU CAN TAKE THE FUTURE EVEN IF YOU FAIL CHORUS: I BELIVE UN ANGEL SOMETHING GOOD IN EVERYTHING I SEE I BELIVE IN ANGEL WHEN I KNOW THE TIME IS RIGHT FOR ME I’LL CROSS THE STREAM I HAVE A DREAM..STILL ANOTHER MILE 96 . 5...... I HAVE A DREAM..

PEMIMPIN WAJA . Kau hampiri kegagalan. Bertindak atas kemampuan Engkau Boleh.Pengurusan PRS FIKIRKAN BOLEH!!!! Engkaulah apa kau fikirkan. Kau fikir boleh melakukan. Jika kau fikirkan kau boleh Kau hampir boleh melakukan. MAJU KAWANKU. HUJAN GERIMIS AYOHLAH! AYOHH. Fikirkan boleh Percaya apa kau lakukan. LAGU PEMIMPIN WAJA BUMI LUAS TERBENTANG DI SELURUH NUSANTARA DEBURAN OMBAK KU KAYUH CUACA GELAP KU REMPUH KAMILAH. HARAM PATAH 2X HATI KAMI 2X KERANA TERLATIHNYA KAMILAH. Engkau Boleh. Usahamu tidak menentu. PEMIMPIN WAJA AYOH LAWAN SEMUA 2X 97 . Engkau Boleh. Jika kau fikirkan ragu-ragu. HUTAN RIMBA 2X PADANG LALANG 2X DUSUN SUNYI JALANNYA JAUH PANAS TERIK. Terkandung dalam pemikiran.WAJA TIADA GUNUNG TERLALU TINGGI BUAT KAMI DAKI DI SIANG HARI TIADA JURANG TERLALU DALAM BUAT KAMI TURUN DI MALAM KELAM-MALAM KELAM. kau hampiri kejayaan. Jika kau fikirkan kekalahan. Tabah apa kau usahakan. Jika kau fikirkan kemenangan.

Pengurusan PRS RUKUNEGARA Kepercayaan kepada tuhan Kesetiaan kepada raja dan negara Keluhuran perlembagaan Kedaulatan undang-undang Kesopanan dan kesusilaan 98 .

4. 7. Pernyataan / Item Saya tahu apa itu PRS Saya tahu peranan PRS Saya tahu etika PRS Saya tahu membantu guru kaunseling adalah salah satu tanggungjawab pemimpin 5. PRS Saya tahu bagaimana merekodkan maklumat-maklumat di dalam buku log PRS Saya sudah didedahkan dengan kemahiran –kemahiran asas kaunseling Saya yakin pada diri sendiri Saya boleh berkomunikasi dengan rakanrakan Saya boleh berkongsi pengalaman dengan orang lain Saya boleh bekerjasama dengan orang lain Saya boleh bercakap dikhalayak ramai Saya bersedia membantu orang lain pada bila-bila masa Saya tahu kekuatan diri saya Saya tahu kelemahan diri saya Saya boleh berbual dengan kawan baru Skala YA TIDAK 99 . 6.Pengurusan PRS BAHAGIAN 12: UJIAN PRA DAN POS UJIAN PRA Sila jawab dengan jujur pernyataan no. 14. 1 hingga 15 dengan menandakan ( √) pada skala YA atau TIDAK. 10. 9. 3. 13. 15. 11. 12. 2. 8. Bil 1.

11. Pernyataan / Item YA Saya tahu apa itu PRS Saya tahu peranan PRS Saya tahu etika PRS Saya tahu membantu guru kaunseling adalah salah satu tanggung jawab pemimpin 5. 14. 2. PRS Saya tahu bagaimana merekodkan maklumat-maklumat di dalam buku log PRS Saya sudah didedahkan dengan kemahiran –kemahiran asas kaunseling Saya yakin pada diri sendiri Saya boleh berkomunikasi dengan rakanrakan Saya boleh berkongsi pengalaman dengan orang lain Saya boleh bekerjasama dengan orang lain Saya boleh bercakap di khalayak ramai Saya bersedia membantu orang lain pada bila-bila masa Saya tahu kekuatan diri saya Saya tahu kelemahan diri saya Saya boleh berbual dengan kawan baru Skala TIDAK Jawatankuasa Penulisan Buku Panduan Pengurusan Pembimbing Rakan Sebaya Sekolah Rendah dan Menengah Malaysia 100 .Pengurusan PRS UJIAN POS Sila jawab dengan jujur pernyataan no. 1 hingga 15 dengan menandakan ( √) pada skala YA atau TIDAK. 6. 10. 3. 4. 9. 12. 15. Bil 1. 8. 13. 7.

Selangor Pn Zubaidah Bt.Petaling Pn Zunaidah Bt. Zakaria Guru Bimbingan dan Kaunseling SMK(P) Taman Petaling. Melaka. Zulkipli B. Jasin. Seksyen 18 Shah Alam. Lamat 101 . Husein Pengarah Bahagian Sekolah : En Mohd Zais B. En Mohd Said B.Perlis. Mohd. Pn Masbah Bt. En Ahmad Kamal B. Raja Mazlan B.Petaling En.Pengurusan PRS Penasihat Pengerusi : En Salleh B. Othman Penolong Pengarah (Sektor Pengurusan Sekolah Menengah) Y. Tengku Ampuan Rahimah. Mohd Shah Penolong Pengarah (Sektor Hal Ehwal Murid) Tn Hj Ishak B. Naim Penyelia Kaunseling. Ariffin Guru Bimbingan dan Kaunseling SMK. Abu Sari Guru Bimbingan dan Kaunseling SMK Puchong Perdana. Mohd Akil Ketua Penolong Pengarah (Sektor Hal Ehwal Murid) Jawatankuasa En Abdul Rahim B.M. Ibrahim Guru Bimbingan dan Kaunseling SMK Iskandar Shah. JPS Selangor. Othman Guru Bimbingan dan Kaunseling SMK Arau. Julpin Guru Bimbingan dan Kaunseling SMK Puchong Utama (1). Mat @ Ahmad Guru Bimbingan dan Kaunseling SMK. Klang En.Petaling Pn Julia Bt. Safie B. Raja Shahdan Penolong Pengarah (Sektor Hal Ehwal Murid) En Shahidin B.

Bakar Guru Bimbingan dan Kaunseling SMK USJ 4. Hulu Langat. Kuala Lumpur. Subang Jaya. Guru Bimbingan dan Kaunseling SMK Bukit Rahman Putra . Long Guru Bimbingan dan Kaunseling SMK Tajar.Pengurusan PRS Guru Bimbingan dan Kaunseling SMK Bukit Gading. Kuala Terengganu. Sahrir Guru Bimbingan SK Seri Bayu. Abdullah Sani B. Gombak Pn Hamidah Bt. Kedah. prs05jps@yahoo. Norazwa Bt. Hj. Pn Salmiah Bt. Abd.Aziz Guru Bimbingan dan Kaunseling SMK Tengku Bariah. Petaling Pn. Pn. Sepang. Mansor Guru Bimbingan dan Kaunseling SMK USJ 13. Mohd Mustaffa Guru Bimbingan dan Kaunseling SMK Jalan Tiga Bandar Baru Bangi Pn. Monshie Guru Bimbingan dan Kaunseling SMK Dengkil.Alor Star. Sepang Pn.Kajang En. Zaiton Bte Sharif Guru Bimbingan dan Kaunseling SMK Bandar Baru Salak Tinggi.Subang Jaya. Terengganu Pn. Yusnita Bt. Pulau Pinang.com 102 . Cik Noor Adilah Bt. Mohamed Yusop Guru Bimbingan dan Kaunseling SMK (P) Bukit Kuda. Noraini Bt.Gombak Pn Chuah Mooi Kim Guru Bimbingan dan Kaunseling SMJK Yu Hua. Mohd Sidek Guru Bimbingan dan Kaunseling SMK Cheras Jaya. Klang Pn. Petaling Cik Sabariah Bt. Noor Aza Bt. Helena Tong Guru Bimbingan dan Kaunseling SMK Taman Connaught.N. Mohammad Ali P. En Adnan B.P.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful