1) Modal RM1 juta. Apakah jenis perniagaan yang hendak dijalankan? Mengapa?

Bagaimana untuk memastikan perniagaan anda UNTUNG? Sekiranya mempunyai Modal RM 1 Juta, saya bercadang akan membuka sebuah Food Court dan Restoren yang menyediakan pelbagai jenis makanan iaitu makanan tempatan, makanan dari negeri-negeri lain, makanan barat, Kedai kek cawan, Kedai buah-buahan, Kedai makanan Vegetarian food dan lain-lain. Untuk memastikan perniagaan ini akan mencapai keuntungan, semua jenis makanan yang dijual haruslah mempunyai kualiti dan harga yang berpatutan. 2) Tahniah... ramai yang dah respons tentang jenis perniagaan yang hendak dijalankan dan beberapa sebab telah diutarakan.... Sila jawab soalan yang kedua pula iaitu BAGAIMANA untuk memastikan perniagaan itu 100% UNTUNG? Apakah faktor2 yang perlu difikirkan sebelum dan semasa juga setelah perniagaan itu dimulakan? Untuk memastikan perniagaan itu mandapat keuntungan 100% sebelum dan semasa memulakan perniagaan antara faktor-faktor yang perlu dikenalpasti: 1) Perancangan Teliti (Proposal). 2) Kreatif – memilih Satu perniagaan yang unik. 3) Lokasi yang Strategik 4) Permintaan tinggi.(keuntungan) 5) Kumpulan Sasaran. 6) Prospek Perniagaan. 7) Promosi menarik. 3) Apakah definisi teori multi modality? apakah yang dimaksudkan multi modality instruction? Teori Multi Modality merupakan kaedah atau proses pembelajaran yang menggunakan visual, verbal, kinestetik, teknologi dan sebagainya. Teori ini bermatlamat untuk memberi perubahan kepada pengajaran secara tradisional iaitu pengajaran dengan satu modality sahaja, kepada pendekatan yang lebih sistematik dan kreatif bersesuaian dengan minat dan kecerdasan pelajar. Melalui kaedah ini pelajar berpeluang untuk menggunakan Verbal, visual, grafik dan audio untuk memahami dan menganalisis secara menyeluruh pembelajaran. Jelasnya, pelajar boleh mendapatkan pengetahuan dan maklumat melalui pelbagai kaedah. Multi Modality Instruction adalah merangkumi maklumat yang lengkap dalam format lisan dan bertulis. Maklumat yang lengkap ini adalah penting dalam P&P bagi memudahkan pelajar memahami semua yang telah dipelajari bagi persediaan dalam kursus dan subjek- subjek tertentu.

4) Sila respon untuk isu ini pula i) Cuba kaitkan penggunaan video dan stail pembelajaran ii) cuba kaitkan penggunaan video dengan ubiquitous learning iii) cuba kaitkan penggunaan video dengan HOTS (higher order thinking skills) iv) cuba kaitkan penggunaan video dengan kemahiran sosial pelajar. v) cuba kaitkan penggunaan video dengan peningkatan kesedaran. i) Penggunaan Vedio dengan stail pembelajaran. • Proses pengajaran dan pembelajaran akan lebih menarik dan dan berkesan. • Pembelajaran dapat di jalankan dengan lebih mudah, ringkas dan padat kerana pelajar akan didedahkan dengan gambaran dan persembahan menarik serta mudah untuk di fahami. • Pembelajaran lebih aktif serta mewujudkan suasana yang menyeronokkan. ii) Pembelajaran bersifat ubiquitous, boleh berlaku dimana-mana. Dengan penggunaan teknologi komunikasi pembelajaran melalui penggunaan vedio boleh berlaku secara langsung antara guru dan pelajar. Contoh Pendidikan Jarak Jauh (PJJ). iii) Penggunaan Vedio dengan HOTS (Higher Order Thinking Skills). • Menggerakkan proses pembelajaran pelajar sejajar dengan perkembangan intelektual, menggalakkan kemahiran berfikir aras tinggi (Higher Order Thinking Skills) dan membina pemikiran sendiri (independent thought). iv) Penggunaan vedio dengan kemahiran sosial pelajar - memberi gambaran dan persembahan yang lebih mudah untuk di fahami berbanding dengan proses pengajaran dan pembelajaran yang berbentuk pengkuliahan. v) Penggunaan vedio dalam meningkat kesedaran. • Pelajar perlu menggunakan setiap teknologi yang ada agar tidak ketinggalan khususnya didalam bidang pendidikan yang banyak menggunakan ICT dalam pembelajaran masa kini. • Pengetahuan yang mendalam mengenai ICT amat penting bagi guru agar ianya dapat di aplikasikan dalam proses P&P. 5) Apakah kekangan jika kita menggunakan video dalam kelas?

Antara kekangan penggunaan vedio dalam kelas: • Kekurangan peralatan dan kemudahan teknologi yang lengkap di sekolah. • Guru kurang mempunyai pengetahuan dan kemahiran dalam mengendalikan aplikasi vedio dalam proses P&P dalam kelas. • Pelajar mungkin hanya tertarik dengan vedio yang di tayangkan tetapi tidak memahami objektif atau isi pelajaran yang cuba disampaikan melalui vedio tersebut.

6)

Bagaimana mengguna video dalam kelas? sebelum, semasa dan selepas?

Sebelum P&P, Guru perlu menyediakan perancangan pengajaran yang lengkap dengan menggunakan vedio sebagai alat pembelajaran yang utama. Dalam fasa ini ianya melibatkan peringkat penentuan kemahiran atau isi pelajaran yang ingin diajar serta penelitian kebolehan sedia ada (PSA) pelajar. Selain itu juga, penentuan objektif , kaedah, strategi , teknik dan bahan atau sumber P&P yang ingin digunakan. Guru harus memastikan vedio dapat ditayangkan tanpa ada masalah lain yang mungkin berlaku. Fasa semasa P&P, Peringkat perlaksanaan ini melaksanakan strategi, kaedah dan teknik yang telah dirancang sebelumnya . Guru akan memberi arahan, menayangkan vedio dan pelajar cuba memahami mesej yang penting. Seterusnya adalah fasa selepas P&P, penilaian pencapaian murid setelah melihat tayangan vedio. Pada peringkat ini adalah penganalisisan maklum balas pelajar terhadap isi pelajaran, objektif dan kesimpulan yang cuba disampaikan dalam vedio tersebut.

7)

Assignment manipulatives

Assignment Manipulative. 1. ‘Learning centre’ adalah pembelajaran yang mengabungkan pengajaran dengan bahan materials. Pembelajaran yang memberikan pelajar kebebasan untuk menentukan bagaimana cara yang mereka ingin belajar dalam kelas. Guru membenarkan pelajar menggunakan alat, meneliti sesuatu dan membina serta mencipta idea sendiri apa yang dipelajari. Pelajar diberi peluang dan digalakkan untuk menyertai secara aktif dalam proses P&P. Contoh Aktiviti 1 - Muzik Dalam pengajaran dan pembelajaran P&P ini, guru memasang dan memperdengarkan beberapa jenis muzik kepada pelajar. Pelajar akan berasa seronok dan memberikan respon. Guru memberi peluang kepada pelajar menggunakan kognitifnya untuk mereka jenis muzik yang disukai dan mengelasfikasikan beberapa jenis muzik tersebut. Contoh aktiviti bermain gitar atau piano dan mempelajari jenis-jenis ritma. Contoh Aktiviti 2 – Pembelajaran Matematik Guru membahagikan pelajar dalam kumpulan-kumpulan kecil untuk membincangkan satu formula. Pelajar belajar secara kumpulan untuk meningkatkan kemahiran konsep dalam

matematik. Menggalakkan pelajar berfikir, menghafal formula dan menyelesaikan soalan-soalan secara berkumpulan menggunakan kreativiti yang paling mudah dipelajari oleh mereka dengan bimbingan guru. 2. Instructional module dalam mata pelajaran Sains contohnya Topik Jenis-jenis binatang. guru boleh membawa alat-alat dan bahan seperti gambar-gambar binatang tersebut. Guru mengadakan aktiviti permainan seperti games dan puzzels untuk merangsang penglibatan pelajar. Pelajar akan dibahagikan kepada kumpulan dan cuba menjawab beberapa soalan kuiz tentang topik tersebut. Guru harus menjelaskan peraturan games dan menyediakan bahan yang menarik dan mudah difahami oleh pelajar. 3. Pembelajaran manipulative bertujuan menarik perhatian pelajar untuk menggunakan material yang di sediakan oleh guru. Manipulative yang menggunakan kalculator dan komputer sebagai contoh, menggalakan pelajar harus belajar cara dan tahu menggunakan alat tersebut. Dalam pembelajaran subjek matematik guru akan memberikan pelajar alat seperti kalculator dan pelajar cuba menggunakan alat tersebut untuk menyelesaikan sesuatu soalan matematik yang diberikan. Dengan menggunakan alat ini ia mampu untuk membantu pelajar dalam pembelajaran matematik. 4. Lawatan sambil belajar yang boleh dilawati oleh pelajar berkenaan mata pelajaran Matematik. Boleh melayari website tersebut. http://teacher.scholastic.com/products/schola...

WATCOS: Changing the Math Trajectory of Underperforming Students. Scholastic's breakthrough solutions in math intervention are designed to target key areas outlined by the National Math Panel and the Common Core Standards to give students the foundation for success in algebra and beyond.

8) Jawab lima soalan ini dengan ringkas sahaja ya.... 1) apa kah yang dimaksudkan dengan video literasi? 2) Nyatakan lima konsep utama menonton dan menghasilkan video. 3) Terangkan bagaimana pembelajaran pelajar dipertingkatkan dengan aplikasi video? 4) Senaraikan dan terangkan bagaimana empat jenis video dalam pendidikan menyokong pembelajaran pelajar? 5) Nyatakan proses untuk memilih dan menilai video bagi penggunaan video dalam bilik darjah.

1) Video literacy means encompasses the knowledge and skills needed to "consume" or meaningfully view video as well as to produce video. 2) The core concept of viewing and producing video: a) Viewing video i. Who created this message? ii. What creative techniques r used to attract my attention? iii. How might various people understand this message differently? iv. What value, lifestyle, and the points of views are represented or omitted? v. What is the purpose of the message? b) Producing video i. Author. ii. Message are reflect understanding in format, creativity and technology. iii. Message are engaging and compelling for target audience. iv. Clearly and consistently framed values, lifestlyes and view are point of massage. v. Effectively purpose.

3) How enhancing of learning in video application: Vedio is an excellent educational resource to expand student learning in the : a) Cognitive domain Students can observe dramatic recreations of historical events and actual recordings of more recent events. For example, teachers may use video to interest students in reading about topic. b) Affective domain Role models and dramatic messages on video can influence attitudes. for example,

documentary programs bring the hardships of that era to students who have never known hard times. c) Psychomotor domain Video is great for showing processes involving the use of student's motor skills. for example, teachers may use Colonial Cooper (a short educational video) to show students regarding how an 18th century artisan makes a barrel at Colonial Willamsburg. d) Interpersonal domain By viewing a video program together, a diverse group of students can build a common base of experience as a catalyst for discussion. 4) Types of educational videos: a) Documentary Video is the primary medium for documenting actual or reenacted events and bringing them into the classroom. With fact, not ficition or ficitionslized version of fact. Documentaries attempt to depict essentially true stories about real situations and people . b) Dramatization Literature classics available as video can expand student learning oppotunities as they compare and contrast the differences between the text and video. c) Video Storytelling Stories can be incorporated into instruction through video such as the free Artic Stories video series. its allow situdents to be creative while developing their writing visual literacy, and video production skills. d) Vitrual Field Trips Videos can take students to places they might not be able to go otherwise. Students can also go on a virtual tour like an Egyptian pyramids, walk on the Great Wall of China etc. 5) Process of selecting and evaluating - using video in the classroom: Firstly, to integrating these useful resources is to locate videos that are directly aligned to and support achievement of your lesson objective. Scondly, evaluate the video, located some potentially useful video. Use an evaluation tool to asses alignment with your lesson.

9)

Sila refleks tentang proses dan ciri-ciri reka cipta visual

Seni visual merupakan suatu teknologi yang berfungsi sebagai penyampai maklumat dan pengetahuan yang berkesan dan cepat. Penggunaan vedio, computer dan televisyen telah menambah keupayaan literasi visual kepada manusia untuk menterjemahkan mesej dengan

betul. Teknologi membina persekitaran yang lebih intraktif dan dapat mendorong meningkatkan keupayaan deria mata untuk cepat mengimbas dan mudah mengancam sesuatu melalui paparan visual yang mempunyai ciri-ciri visual yang baik dalam bentuk, warna dan susunan. 1) Antara ciri-ciri seni visual:  Menyampai mesej secara terus dan jelas.  Idea disampaikan dalam bentuk imej.  Menarik perhatian ramai.  Menggunakan gambar vedio yang terang dan menarik. 2) Proses-proses reka bentuk visual adalah: a. Mengenalpasti keperluan kepada rekabentuk. b. Pentakrifan masalah. (Kajian Pelaksana) c. Reka bentuk konsep. d. Reka bentuk terperinci. e. Pembuatan. f. Keperluan kepada reka bentuk.