AKHLAK DAN TAQWA DALAM ISLAM

Makalah Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mengikuti Ujian Akhir Semester Mata Kuliah Pendidikan Agama Islam Semester 1 Kelas Sore Program Studi Sosiologi

STISIPOL RAJA HAJI TANJUNGPINANG
Disusun Oleh REVAN RASKI 12103093 DEANI PUSPITA 12103022 M.KHALIQ LAGUHU 12103023

DOSEN PENGAJAR/PEMBIMBING Drs.H.Muhammad Idris DM. MM,Msi
SEKOLAH TINGGI ILMU SOSISAL DAN ILMU POLITIK RAJA HAJI TANJUNGPINANG TAHUN AJARAN 2012-2013

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG
Islam adalah rahmat bagi semesta alam. Menjadi rahmat bagi orang yang tidak mempercayai Islam sekalipun, bahkan orang-orang yang memusuhi Islam. Islam yang hadir pada saat manusia dalam kegelapan dan kebekuan moral, telah merubah dunia dengan wajah baru, terutama dalam hal “revolusi akhlak”. Nabi Muhammad SAW di utus, tidak lain adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia dari kebiadaban menuju umat yang berkedaban. Akhlak adalah hal yang terpenting dalam kehidupan manusia karena akhlak mencakup segala pengertian tingkah laku, tabiat, perangai, karakter manusia yang baik maupun buruk dalam hubungannya dengan Allah SWT dan sesama makhluk. Tak bisa dipungkiri betapa pentingnya kita sebagai seorang muslim mengenal akhlak dalam aplikasi kehidupan kita dalam hubungan dengan lingkungan, sesama manusia, bangsa dan negara, hingga hubungan kita dengan Allah SWT. Perintah untuk bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla senantiasa relevan dengan waktu dan tempat, kapanpun dan dimanapun. Mengingat, ragam fitnah yang mengancam hati seorang hamba, lingkungan yang tidak kondusif ataupun lantaran hati manusia yang rentan mengalami perubahan dan sebab-sebab lainnya yang berpotensi menimbulkan pengaruh negatif pada keimanan dan ketakwaan. Taqwa sangat penting dan dibutuhkan dalam setiap kehidupan seorang muslim. Namun masih banyak yang belum mengetahui hakekatnya. Setiap jumat para khatib menyerukan taqwa dan para makmumpun mendengarnya berulang-ulang kali. Namun yang mereka dengar terkadang tidak difahami dengan benar dan pas. Persoalan yang kemudian muncul adalah bagaimana cara kita berakhlak dan bertakwa dengan benar sehingga kita dapat mengimplementasikannya dalam kehidupan kita secara benar pula. Sebagaimana kenyataan saat ini, bangsa kita yang tercinta ini tengah dilanda persoalan pelik yang sesungguhnya berakarkan terpuruknya akhlak dan ketakwaan manusia-manusia kita, serta hilangnya dasardasar penanaman moral dan etika.

B. RUMUSAN MASALAH
Untuk berakhlak dan bertakwa dengan benar tentu bukan masalah yang gampang, banyak benturan benturan yang akan di alami kita selaku manusia, untuk itu di perlukan pengajaran yang baik tentang cara berakhlak dan bertakwa yang benar

serta adanya dorongan dari diri sendiri untuk melakukan hal hal yang tidak bertentangan dengan akidah islam. . Manfaat dari penulisan makalah ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan penulis dan pembaca tentang akhlak dan takwa dalam islam . apa yang dimaksud dengan akhlakul karimah dan madzmumah? 3. sehingga penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut : 1. kelas sore. bagaimanakah pengaruh akhlak dalam kehidupan? 4. dan dapat mengimplementasikan dalam kehidupan. Maka diperlukan sub pokok bahasan yang paling berhubungan. ALASAN PENULISAN MAKALAH Tujuan disusunnya makalah ini adalah sebagai salah satu syarat untuk mengikuti ujian akhir semester mata kuliah pendidikan agama islam semester 1. bagaimakah kedudukan takwa dalam islam? C. program studi sosiologi dan menjawab pertanyaan yang ada pada rumusan masalah. apa pengertian dari akhlak dan takwa dalam islam? 2.

maka kebiasaan itu dinakamakan akhlak. Definisi ini terdapat dalam suatu tulisannya yang berbunyi: ُ ّ َ ُ ْ َ ِ َ ُ َ َ َ ًْ َ ْ َ َ ْ َ ِ َ َ َ ِ ْ ّ َ ِ ْ َ ِ َ َ ِ ْ ُ َ َ ُ ّ َِ َ ُُ ْ ْ ُ ُ ْ َ َ َ َ ‫عرف بعضهم الخلق بأنه عادة الرادة يعنى أن الرادة اذا اعتادت شيأ فعادتها هي المسماة‬ ِ ُُ ْ ِ ‫بالخلق‬ Artinya: “Sementara orang membuat definisi akhlak. • Prof. Pengertian Dan Ruang Lingkup Akhlak Kata “Akhlak” berasal dari bahasa arab. ٌ ْ ُْ َ Secara epistemologi atau istilah akhlak bisa diartikan berbagai perspektif sesuai dengan para ahli tasawuf diantaranya : • Ibnu Maskawaih memberikan definisi sebagai berikut: ‫حال للنفس داعية لها الى افعالها من غير فكر ور ِية‬ ّ ‫َ ً ِ ّ ْ ِ َ ِ َ ٌ َ َ ِ َ َ ْ َ ِ َ ِ ْ َ ْ ِ ِ ْ ٍ َ ُو‬ Artinya: “Keadaan jiwa seseorang yang mendorongnya untuk melakukan perbuatan-perbuatan tanpa melalui pertimbangan pikiran (lebih dahulu)”. Akhlak A. • Imam Al-Ghozali mengemukakan definisi Akhlak sebagai berikut: ‫ال ُلق عبارة عن هيئة فى النفس راسخة عنها تصدر الفعال بسهولة ويسرمن غير حاجة الى‬ َِ ٍ َ َ ِ ْ َ ْ ِ ٍ ْ َُ ٍ َْ ُ ُ ِ ُ َ ْ َ ْ ُ ُ ْ َ َ ْ َ ٍ َ ِ َ ِ ْ ّ ِ ٍ َ ْ َ ْ َ ٌ َ َ ِ ُ ُ‫َ ْخ‬ ٍ ِّ ُ َ ٍ ْ ِ ‫فكر وروية‬ Artinya: Akhlak ialah suatu sifat yang tertanam dalam jiwa yang daripadanya timbul perbuatan-perbuatan dengan mudah.” . jamak dari khuluqun ‫ خلق‬yang ٌ ُُ menurut bahasa berarti budi pekerti. ٌ َِ demikian pula dengan akhluqun ‫ مخلوق‬yang berarti yang diciptakan. tingkah laku atau tabiat.BAB II PEMBAHASAN A. Kata tersebut mengandung segi-segi persesuaian dengan perkataan khalqun ‫ خلق‬yang berarti ٌ َْ kejadian. perangai. Ahmad Amin memberikan definisi. Artinya bahwa kehendak itu bila membiasakan sesuatu. dengan tidak memertrlukan pertimbangan pikiran(lebih dahulu)”. bahwa yang disebut akhlak “Adatul-Iradah” atau kehendak yang dibiasakan. yang juga erat hubungannya dengan khaliq ‫ خالق‬yang berarti pencipta.1. Dr. bahwa yang disebut akhlak ialah kehendak yang dibiasakan.

Dari kedua sumber itulah manusia dapat mengetahui berbagai pedoman dan tuntunan mengenai perbuatan-perbuatan yang baik dan perbuatan-perbuatan yang buruk. orang tua. Bahkan berdekatan artinya satu dengan yang lain. diri sendiri. 4. Akhlak kepada makhluk antara lain : 1. Akhlakul Karimah dan Madzmumah a. Kh. Sehingga Prof. maka kebenaran pedoman dan tuntunan untuk mengetahui segala perbuatan yang buruk sangatlah diperlukan. Farid Ma’ruf membuat kesimpulan tentang definisi akhlak ini sebagai berikut: “Kehendak jiwa manusia yang menimbulkan perbuatan dengan mudah karena kebiasaan. sedang kebiasaan ialah perbuatan yang diulang-ulang sehingga mudah melakukannya. Sekalipun ketiga definisi akhlak diatas berbeda kata-katanya.jin. tanpa memerlukan pertimbangan pikiran terlebih dahulu”.dan masyarakat. Tawakal kepada Allah.2. akhlak terhadap Allah 2. Tawaduk kepada Allah. Akhlak terhadap manusia diantaranya yaitu terhadap Rasulullah. Berdoa kepada Allah. tetapi sebenarnya tidak berjauhan maksudnya. A. dan gabungan dari kekuatan dari kekuatan yang besar inilah dinamakan Akhlak. 5. 3.Berzikir kepada Allah. Masalahnya adalah dari mana manusia dapat mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk? Tentu jawabannya adalah Al-Quran dan Sunah. akhlak terhadap makhluk Akhlak kepada allah antara lain : 1. Akhlak terhadap bukan manusia diantaranya yaitu terhadap malaikat. .Makna kata kehendak dan kata kebiasaan dalam penyataan tersebut dapat diartikan bahwa kehendak adalah ketentuan dari beberapa keinginan manusia setelah bimbang. Masing-masing dari kehendak dan kebiasaan ini mempunyai kekuatan.lingkungan hidup. Karena itulah. 2. Adapun dalam makalah ini penulis membagi ruang lingkup akhlak menjadi 2 bagian yaitu: 1.Akhlakul karimah Akhlakul karimah (Akhlak terpuji) adalah suatu aturan atau norma yang mengatur hubungan antar sesama manusia dengan tuhan dan alam semesta.Beribadah kepada Allah. 2.

g) Bertaubat kepada Allah h) Selalu mencari keridhaan Allah SWT i) Selalu memohon dan berdoa kepada Allah j) Meniru sifat-sifat Allah. 2. e) Ridho dan ikhlas terhadap qadha dan qadar Allah. Lawan kata husnuzan adalah suuzan yakni berprasangka buruk terhadap seseorang. Qana’ah Qana’ah dalam kacamata ilmu akhlak memiliki arti menerima segala naugerah yang diberikan Allah SWT serta bersabar atas ketentuannya besar dan tidak meninggalkan usaha dan ikhtiar lahiriyah. yaitu : a) Banyak bersyukur kepada Allah b) Selalu beribadah kepada Allah c) Tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun d) Mencintai Allah SWT dengan cara mencintai perintah-perintah-Nya dan membenci perbuatan yang dilarang-Nya. Husnuzan berdampak positif berdampak positif baik bagi pelakunya sendiri maupun orang lain. Hukum husnuzan kepada manusia mubah atau jaiz (boleh dilakukan). wujud husnuzan kepada Allah dan Rasul-Nya antara lain: Meyakini dengan sepenuh hati bahwa semua perintah Allah dan Rasul-Nya Adalah untuk kebaikan manusia. Meyakini dengan sepenuh hati bahwa semua larangan agama pasti berakibat buruk. Hukum kepada Allah dan rasul nya wajib. dugaan baik. takut dan bertaqwa kepada Allah SWT. Hikmah yang dapat kita ambil dari husnudzhan kepada Allah. Husnuzan berarti prasangka.Macam-macam Akhlakul karimah 1. meneladani asmaul husna yang diterapkan dalam kehidupan. f) Mentaati. Husnuzan kepada sesama manusia berarti menaruh kepercayaan bahwa dia telah berbuat suatu kebaikan. Husnudzhan terhadap sesama manusia yaitu memiliki sifat berprasangka baik terhadap sesama manusia dan jangan memiliki prasangka buruk terhadap manusia. perkiraan. Khusnudzhan Berasal dari lafal husnun ( baik ) dan Adhamu (Prasangka). .

Sabar Sabar artinya tahan uji. Al Isra/17:24) Ayat di atas menjelaskan perintah tawaduk kepada kedua orang tua. b. 4.Orang mempunyai sifat qana’ah akan memiliki pendirian apa yang diperoleh atau apa yang ada pada dirinya adalah sesuai dengan Qadar ketentuan Allah SWT sebagai firman-Nya. gotong royong. Ia meminta tambahan yang layak.” (Q. Sabar bukan berarti menyerah ketika mengalami kegagalan tanpa usaha yang maksimal. berusaha dan tawakal. dengan penuh kasih sayang dan ucapkanlah. . Lawan kata tawaduk adalah takabur. Allah SWT berfirman : Beramal dengan ikhlas akan menjadikan seseorang bekerja dengan jujur. Tawaduk Tawaduk berarti rendah hati. Allah berfirman. Orang yang tawaduk berarti orang yang merendahkan diri dalam pergaulan. ”…dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa. ”Wahai Tuhanku! Sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil. Allah berfirman . bantu membantu dengan sesama manusia. 3. Dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya. Hatinya tidak tertarik (terpedaya) dengan kekayaan duniawi. c.S. Ikhlas Ikhlas adalah mengerjakan sesuatu perbuatan yang baik tanpa pamrih kecuali hanya karena Allah dan mengharapkan ridha-Nya. Ia menerima anugerah yang diberikan Allah SWT dan sabar atas ketentuan (ujian. Ta’awun Ta’awun berarti tolong menolong. disiplin dan tanggung jawab. tahan menderita. Orang yang sabar adlaah orang yang memiliki keteguhan dan ketabahan hati dalam usaha mencapai cita-cita. dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan…”(Q.S. Al Maidah/5:2) 5. Pantang menyerah terhadap segala rintangan yang menghadangnya dan selalu sabar bahwa setiap cita-cita luhur memerlukan kesabaran (ketabahan). cobaan) yang menimpanya. Akan tetapi ulet dan tahan banting di dalam menghadapi segala rintangan. 6. menerima apa yang diberikan Allah baik yang berupa nikmat maupun berupa penderitaan. Orang-orang yang bersifat qana’ah ialah mereka yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut : a. serta sanggup berkorban dalam melaksanakan tugas pekerjaan tersebut.

Pendek kata merasa dirinya lebih hebat. Macam-macam akhlak Al-Mazmumah 1. Dalam hal ini orang yang istiqomah tidak pernah ragu. walalupun ia menghadapi kesulitan dalam perjuangannya. lapang dada atau toleransi. Sebagai mana Firman Allah SWT. agar segala yang telah kita lakukan ada dalam ridha Allah SWT dan diqobulkan oleh Allah SWT. dan dapat diketahui cara-cara menjauhinya. 8. Dalam ajaran Islam tetap membicarakan secara terperinci dengan tujuan agar dapat dipahami dengan benar. 2. 10. Istiqomah Dalam bahasa Indonesia padanan kata istiqomah adalah kata “taat asas”. Ikhtiar (Kerja Keras) Untuk mempertahankan hidup dan kehidupan. Tuntutan tersebut berdasarkan fitrah (naluri) kemanusiaan yang tumbuh karena adanya hidayah dari Allah sesuai asas penciptaan-Nya. menghormati orang yang berpendapat atau berpendirian lain. yakni selalu taat dan setia kepada asas suatu keyakinan oleh sebab itulah orang yang istiqomah dikatakan juga sebagai orang yang taat asas. manusia dituntut untuk berjuang baik secara perorangan (individu) maupun secara kelompok (kolektif).Berbohong Yaitu memberikan atau menyampaikan informasi yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Orang yang berlaku istiqomah disebut juga orang yang mempunyai resiko yang tidak kecil seperti mendapat celaan. Oleh karena itu orang yang bersifat tasammuh berarti memiliki kelapangan dada. . b)Akhlak Al-Mazmumah Akhlak Al-mazmumah (akhlak yang tercela) adalah sebagai lawan atau kebalikan dari akhlak yang baik seagaimana tersebut di atas. kata tasammuh dapat diartikan dengan tenggang rasa. tidak mau mengganggu kebebasan berfikir dan orang berkeyakinan lain.7. Tasammuh Dalam bahasa Indonesia. melebihi orang lain. tinggi. 9. mulia.Takabur (sombong) Yaitu merasa atau mengaku dirinya besar. Berdoa Yaitu memohon kepada Allah.

yaitu berserah diri sepenuhn ya kepada Allah dan menunggu hasil pekerjaan atau menanti akibat suatu keadaan. malaikatpun tidak akan menjangkau hakekatnya. Berakhlak kepada Allah dilkakukan melalui media komunikasi yang telah disediakan. 2. 4.3.. baik diucapkan dengan mulut maupun dalam hati. berusaha dan berdoa merupakan dua sisi tugas hidup manusia yang bersatu secara utuh dalam aktifitas hidup setiap muslim. yang jangankan manusia. Berdoa kepada Allah.3. Kekuatan do’a dalam ajaran Islam sangat luar biasa.Akhlak Kepada Allah Akhlak terhadap Allah adalah pengakuan dan kesadaran bahwa tiada Tuhan selain Allah. yaitu mengingat Allah dalam berbagai situasi dan kondisi. Tawakal kepada Allah.Berzikir kepada Allah.Dengki Yaitu rasa atau sikap tidak senang atas kenikmatan yang diperoleh orang lain. karena ia mampu menembus kekuataan akal manusia.Bakhil atau kikir Yaitu sukar baginya mengurangi sebagian dari apa yang dimilikinya itu untuk orang lain. dengan dzikir kepada Allah akan mententramkan hati. karena ia merupakan pengakuan akan keterbatasan dan ketidak mampuan manusia. 13: 28) 3. . Orang yang tidak pernah berdoa adalah orang yang tidak memnerima keterbatasan dirinya sebagi manusia karena itu dipandang sebagai orang yang sombong.Beribadah kepada Allah. 4. Do’a merupakan inti ibadah.‫ألبذكر ال تطمئن القلوب‬ ُ ُُ ْ ّ ِ َ ْ َ ِ ِ ْ ِ ِ َ َ “Ingatlah. A. 1. Oleh karena itu. Seorang mulim beribadah membuktikan ketundukan dan kepatuhan terhadap perintah Allah. Dia memiliki sifat-sifat terpuji demikian Agung sifat itu. yaitu memohon apa saja kepada Allah. suatu perilaku yang tidak disukai Allah.” (Ar-Ra’d. yaitu melaksanakan perintah Allah untuk menyembah-Nya sesuai dengan perintah-Nya. antara lain ibadah salat. sekaligus pengakuan akan kemaha kuasaan Allah terhadap segala sesuatu. Berdzikir kepada Allah melahirkan ketenangan dan ketentraman hati sebagaimana diungkapkan dalam firman Allah : ..

melainkan dia dimuliakan allah. ia perlu bekerjasama dan saling tolong-menolong dengan orang lain. memberikan bantuan. dan merupakan orang yang palingdekat dengan kita. Akhlak Kepada Manusia Manusia adalah makhluk social yang kelanjutan eksistensinya secara fungsional dan optimal banyak bergantung pada orang lain. Oleh karena itu sembahlah dia dan bertawakalah kepada-Nya. Dan sekali-kali Tuhanmu tidak akan melupakan apa yang kamu kerjakan.Karena ia berjasa dalam ikut serta mendewasaan kita. oleh karena itu tidak layak kalau hidup dengan angkuh dan sombong. Nabi bersabda : “Sedekah tidak mengurangi harta dan Allah tidak menambah selami kehormatan pada seseorang yang memberi maaf. manusia menyaksikan dan menyadari bahwa Allah telah mengaruniakankepadanya keutamaan yang tidak dapat terbilang dan karunia kenikmatan yang tidak bisadihitung banyaknya. Oleh karena itu tidak ada alasan bagi manusia untuk tidak bertawaduk kepada Allah karena manusia diciptakan dari bahan yang hina nilainya.Jadi.4. Tawaduk kepada Allah adalah rendah hati dihadapan Allah. sebaliknya tawakal mendorong orang untuk bekerja karena Allah tidak menyia-nyiakan kerja manusia. tidak kecewa atau putus asa. untuk itu.ُ َ ْ ُ ِ ْ َ َِ ِ ْ َ ْ َ ِ َ َ ّ ُ ْ َ ِ َ ‫ول غيب السماوات والرض وإليه يرجع‬ ٍ ِ َ ِ َ ّ َ َ َ ِ ْ ََ ْ ّ َ َ َ ُ ْ ُ ْ َ ُ ُّ ُ ْ َ ْ ‫المر كله فاعبده وتوكل عليه وماربك بغافل‬ َ َُ ْ َ ّ َ ‫عما تعملون‬ “Dan kepunyaan Allah-lah segala rahasia langit dan bumi. dan pamrih dalam melaksanakan ibadah kepada Allah. Muslim dari Abu Hurairah). Akhlak Kepada Diri Sendiri . semua itu perlu disyukurinya dengan berupa berzikir dengan hatinya.” (HR. yaitu tanah. Caranya dapat dilakukan dengan memuliakannya. Dan tidak seorang yang tawaduk secara ikhlas karena Allah. Setelah bekerja keras apa pun hasilnya akan diterimanya sebagai sesuatu yang terbaik bagi dirinya. Islam menganjurkan berakhlak yang baik kepada saudara. a.” (Hud. dan kepada-Nyalah dikembalikan segala urusan. 5. A. tidak mau memaafkan orang lain. Mengakui bahwa dirinya rendah dan hina dihadapan Allah Yang Maha Kuasa. 11:123) Tawakal bukanlah menyerah kepada keadaan.pertolongan dan menghargainya.

Sikap tawaduk lahir dari kesadaran akan hakikat dirinya sebagai manusia yang lemah dan serba terbatas yang tidak layak untuk bersikap sombong dan angkuh dimuka bumi. Syukur adalah sikap berterima kasih atas pemberian nikmat Allah yang tidak bisa terhitung banyaknya. seperti bersyukur diberi penglihatan dengan menggunakannya untuk membaca ayat-ayat Allah baik yang tersurat dalam Al-Qur’an maupun tersirat pada alam semesta. Sabar terhadap musibah merupakan gambaran jiwa yang tenang dan keyakinan yang tinggi terhadap Allah. melainkan akan menghapus kesalahannya dan menggugurkan dosa-dosanya sebagaimana gugurnya daun dari pohon. maka sesungguhnya azab-Ku sangat pedih.1. Syukur dengan ucapan adalah memuji Allah dengan bacaan hamdalah. Bukhari dan Muslim) 2. Syukur diungkapkan dalam bentuk ucapan dan perbuatan. menjauhi larangan. Sedangkan sabar dalam menjauhi larangan Allah adalah berjuang mengendalikan diri untuk meninggalkannya.Sabar adalah perilaku seseorang terhadap dirinya sendiri sebagai hasil dari pengendalian nafsu dan penerimaan terhadap apa yang menimpanya. yaitu rendah hati. orang tua. kaya atau miskin. tentu aku akan menambah (nikmat) untukmu dan jika kamu mengingkari (nikmat-Ku). muda.” (Ibrahim. Allah berfirman : ِ ْ َ ْ ِ ‫َ َ ُ َ ّ ْ َ ّ َ ِ ّ ِ َ َ َ ْش‬ ‫ولتصعر خدك للناس ولتم ِ في الرض‬ ‫مرحا‬ ًََ .” (HR.Sabar melaksanakan perintah adalah sikap menerima dan melaksanakan segala perintah tanpa pilih-pilih dengan ikhlas. Tawaduk. sedangkan syukur dengan perbuatan dilakukan dengan menggunakan dan memanfaatkan nikmat Allah sesuai dengan keharusannya. Sabar terhadap musibah adalah menerima musibah apa saja yang menimpa dengan tetap berbaik sangka kepada Allah serta tetap yakin bahwa ada hikmah dalam setiap musibah itu. 14:7) 3. dan ketika ditimpa musibah dari Allah. selalu menghargai siapa saja yang dihadapinya. baik berupa duri atau lebih dari itu. Sabar diungkapkan ketika melaksanakan perintah. Orang yang suka bersyukur terhadap nikmat Allah akan ditambah nikmat yang diterimanya sebagimana firman-Nya : ‫لئن شكرتم لزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي‬ ِ َ َ ّ ِ ْ ُ ْ َ َ ِ ََ ْ ُ ّ َ ِ َ ْ ُ ْ َ َ ِ َ ُ َِ َ ‫لشديد‬ “Kalau kalian bersyukur. karena itu pantaslah kalau Allah menghapus dosa-dosanya sebagaimana sabda Nabi : “Tidak ada seorang muslim yang terkena suatu gangguan.

(Luqman.” (Luqman. Karena itu do’a yang diajarkan Allah untuk orang tua diungkapkan sedemikian rupa dengan mengenang jasa mereka : ‫واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل‬ َُ ِ َ ْ ّ َ ِ ّ ّ َ ََ َ ُ َ ْ ِ ْ َ ‫رب ارحمهما كما ربياني صغيرا‬ ً َِ ِ ََّ َ َ َ ُ ْ َ ْ ّ ّ “Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua (orang tuamu) dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah : “Wahai Tuhanku.“Janganlah kamu palingkan mukamu dari manusia dan janganlah kamu berjalan dimuka bumi dengan sombong. Dalam ayat di atas Allah menyuruh manusia untuk berbakti kepada Ibu Bapak dengan cara mengajak manusia untuk menghayati pengorbanan yang diberikan ibu ketika mengandung. serta menyantuni mereka jika sudah tua dan tidak mampu lagi . meringankan beban. hanya kepada-ku-lah kembalimu”.”(Al-Israa. Berbuat baik kepada Ibu Bapak dibuktikan dalam bentuk-bentuk perbuatan antara lain: menyayangi dan mencintai Ibu Bapak sebagai bentuk terima kasih dengan cara bertutur kata sopan dan lemah lembut. 31:14). kasihanilah mereka keduanya.Akhlak Kepada Ibu Bapak Akhlak kepada Ibu Bapak adalah berbuat baik kepada keduanya (birrulwalidain) dengan ucapan dan perbuatan. 31 : 18) Sikap tawaduk melahirkan ketenangan jiwa. menaati perintah. Allah mewasiatkan agar manusia berbuat baik kepada kedua Ibu Bapak sebagaimana firman-Nya : ‫ووصينا النسان بوالديه حملته أمه وهنا على‬ ََ ً ْ َ ُ ّ ُ ُ ْ ََ َ ِ ْ َ ِ َ ِ َ َ ِ ْ َ ْ ّ َ َ ‫وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي‬ ِ ْ ُ ْ ِ َ ِ َْ َ ِ ُ ُ َ َِ ٍ ْ َ ُ ِ َ ْ ّ َ ِ َ ْ َ ِ َ َِ ‫ولوالديك إلى المصير‬ “Dia kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada kedua Ibu Bapaknya. menjauhi dari sifat iri dan dengki yang menyiksa diri sendiri dan tidak menyenangkan orang lain. 17:24). Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang tua Ibu Bapakmu. sebagimana mereka berdua telah mendidik dan merawatku dengan penuh kasih sayang ketika aku kecil. ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam dua tahun. melahirkan. merawat dan mendidik anaknya. b.

Dengan dibekali nilai-nilai dari rumah. dan keterbukaan di antara anggota keluarga dan menghapuskan kesenjangan di antara mereka. isyarat-isyarat. tetapi terus berlangsung walaupun mereka telah meninggal dunia dengan cara mendoakan dan meminta ampunan untuk mereka. maupun perilaku.Berbuat baik kepada orang tua tidak hanya ketika mereka hidup. Abu Daud). menepati janji mereka yang belum terpenuhi. jiwanya kosong dan akan mudah sekali terpengaruh oleh lingkungan diluar rumah. Sebaliknya anak-anak yang tidak dibekali nilai dari rumah.Akhlak kepada keluarga Akhlak kepada keluarga adalah mengembangkan kasih sayang di antara golongan keluarga yang diungkapkan dalam bentuk komunikasi. Dengan demikian rumah bukan hanya menjadi tempat menginap (house). Oleh karena itu kasih sayang harus menjadi muatan utama dalam komunikasi semua pihak dalam keluarga. Apabila kasih sayang telah mendasari komunikasi orang tua dengan anak. Demikian sebaliknya. akan lahir kepewrcayaan orang tua pada anak. Hal ini diungkapkan Nabi :Dari Abi Usaid ia berkata : ketika kami duduk di sisi Rasulullah SAW. Inilah yang dimaksud dengan ayat : ْ ِ ْ ُ َ ّ َ ُ َ ُ ُ ِ َ َ ُ َ ِ ِ ْ ُ َ ْ ُ َ َ ْ َِ ‫وإذقال لقمان لبنه وهو يعظه يابني لتشرك‬ ٌ ِ َ ٌ ُْ َ َ ْ ّ ّ ِ ِ ِ ‫بال إن الشرك لظلم عظيم‬ “Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya. tetapi betul-betul menjadi tempat tinggal (home) yang damai dan menyenangkan. meneruskan silaturahmi dengan sahabat-sahabat sewaktu mereka hidup. Komunikasi yang didorong oleh rasa kasih sayang yang tulus akan dirasakan oleh seluruh anggota keluarga. (HR. menepati janji keduanya. c. memelihara silaturahmi yang pernah dibuat keduanya dan memuliakan teman-temannya. diwaktu ia memberi pelajaran kepadanya: “Hai anakku. keakraban. yaitu menanamkan nilai-nilai moral kepada anak-anak sebagai landasan bagi pendidikan yang akan mereka terima pada masa-mas selanjutnya. Komunikasi dalam keluarga diungkapkan dalam bentuk perhatian baik melalui kata-kata. tiba-tiba datanglah seorang laki-laki dari bani salamah seraya bertanya :”ya Rasulullah. Pendidikan yang ditanamkan dalam keluarga akan menjadi ukuran utama bagi anak dalam menghadapi pengaruh yang datang kepada anak-anak diluar rumah. janganlah kamu . maka akan lahir wibawa kepada orang tua.berusaha. Melalui komunikasi seperti itu pula dilakukan pendidikan dalam keluarganya. meminta ampun bagi keduanya. anak-anak dapat menjaring segala pengaruh yang datang kepadanya. Dari komunikasi semacam itu akan lahir saling keterkaitan batin. menjadi surga bagi para penghuninya. apakah masih bisa saya berbuat baik kepada kedua ibu bapakku sedangkan mereka telah meninggal dunia?” Rasulullah menjawab: Ya (yaitu dengan jelas) mendoakan keduannya.

.” (Al-Anbiyaa’.. Apabila keyakinan terhadap Allah ini telah tertanam dalam diri anak sejak dari rumah.. Allah menyediakan bumi yang subur ini untuk disikapi oleh manusia dengan kerja keras mengelola dan memeliharanya sehingga melahirkan nilai tambah yang tinggi sebagaimana firman-Nya: . Akhlak Kepada Lingkungan Hidup Misi agama Islam adalah mengembangkan rahmat bukan hanya kepada manusia tetapi juga kepada alam dan lingkungan hidup.‫.” (Hud.” (Luqman. dan melestarikan alam. maka kemana pun ia pergi dan apa pun yang dilakukannya akan hati-hati dan waspada karena selalu merasa diawasi oleh Allah. yaitu keyakinan tentang eksistensi tentang eksistensi Allah.. Berakhlak kepada lingkungan hidup adalah menjalin dan mengembangkan hubungan yang harmonis dengan alam sekitarnya.5. Firman Allah : . 11:61) Kekayaan alam yang berlimpah disediakan Allah untuk disikapi dengan cara mengambil dan memberi manfaat dari dan kepada alam serta melarang segaola bentuk perbuatan yang meneruskan alam.mempersekutukan Allah.. A. 21 :107) Misi tersebut tidak terlepas dari tujuan diangkatnya manusi sebagai khalifah dimuka bumi. sebagai mana firman Allah : َ ِ َ َ ْ ّ ً َ ْ َ ‫َ َ َ ْ َ ْ َ َ ِل‬ ‫ومآ أرسلناك إ ّرحمة للعالمين‬ “Tidaklah kami mengutus engkau (Muhammad) melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. yaitu sebagai wakil Allah yang bertugas memakmurkan.هو أنشأكم من الرض واستعمركم فيها‬ َ ِ ْ ُ َ َ ْ َ ْ َ ِ ْ َ ْ َ ّ ُ ََ َ َ ُ “…Dia menciptakan kalian dari bumi dan menjadikan kalian sebagai pemakmurannya. 31 : 13) Nilai esesiensi yang dididikkan kepada anak didalam keluarga adalah aqidah.. sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang besar.Memakmurkan alam adalah mengelola sumber daya sehingga dapat memberi manfaat bagi kesejahteraan manusia tanpa merugikan alam itu sendiri. mengelola.

Semua itu karena semata-mata mengejar keuntungan ekonomis yang bersifat sementara. egois. rakus. 28:77) Alam dan lingkungan yang terkelola dengan baik dapat memberi manfaat yang berlifat-lifat.dan berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu dan jangalah kamu berbuat kerusakan dimuka bumi. Inilah persoalan yang dihadapi oleh manusia pada abad ini.‫وأحسن كمآأحسن ال إليك و َتبغ الفساد في‬ ِ َ َ َ ْ ِ ْ َ ‫ََ ْ ِ َ َ َ ْ َ َ ُ َِ ْ َ َل‬ َ ِ ِ ْ ُ ْ ّ ِ ُ‫ْ َ ْ ِ ِ ّ َ ل‬ ‫الرض إن ال َيحب المفسدين‬ “…. 30:41) kerusakan alam dan ekosistem di lautan dan daratan terjadi akibat manusia tidak sadar. supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari (akibat) perbuatan mereka. sombong. agar mereka kembali (kejalan yang benar)”.” (Al-Qasas.. PENGARUH AKHLAK DALAM KEHIDUPAN MANUSIA Akhlak merupakan garis pemisah antara yang berakhlak dengan orang yang tidak berakhlak. mendatangkan kerusakan alam yang parah yang tidak bisa direhabilitasi dalam waktu puluhan bahkan ratusan tahun. A. Eksploitasi kekayaan laut yang tanpa memperhitungkan kelestarian ekologi laut melahirkan kerusakan hebat habitat hewan laut. Oleh itu salah satu misi yang dibawa oleh Rasulullah saw ialah membina kembali akhlak manusia yang telah runtuh sejak zaman para nabi yang terdahulu ekoran penyembahan berhala oleh pengikutnya yang . dan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. apabila tidak diatasi akan dapat menghancurkan lingkungan sekaligus mendatangkan malapetaka yang hebat bagi manusia itu sendiri. Firman Allah: ‫ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي‬ ِ ْ َ ْ ََ َ َ ِ ِ ْ َْ َ ّ َْ ِ ُ َ َ ْ َ َ َ َ ُ ِ ْ َ ْ ُ َّ َ ُِ َ ِ ّ َ ْ َ ُ َ ِ ُ ِ ِ ّ ‫الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون‬ “Telah tampak kerusakan didaratan dan di lautan disebabkan karena perbuatan tangan manusia. (Ar-Ruum. Akibat akhlak yang buruk terhadap lingkungan dapat disaksikan dengan jelas bagaimana hutan yang menghancurkan hutan dan habitat hewan-hewannya. sebaliknya alam yang dibiarkan merana atau hanya diambil manfaatnya akan mendatangkan malapetaka bagi manusia.6. Akhlak juga merupakan roh Islam yang mana agama tanpa akhlak samalah seperti jasad yang tidak bernyawa.p bentuk akhlak terhadap lingkungan yang buruk dan sangat tidak terpuji.

suka memulau kaum yang rendah martabatnya dan sebagainya. Hal ini juga berlaku pada zaman jahiliyyah yang mana akhlak manusia telah runtuh berpunca daripada mewarisi perangai umat yang terdahulu dengan tradisi meminum arak. Proses pembentukan sebuah masyarakat adalah sama seperti membina sebuah bangunan. Islam menganggap mereka yang tidak berakhlak tempatnya dia dalam neraka. menderhaka kepada ibu bapa. keruntuhan rumahtangga. Dalam hal ini Rasulullah saw bersabda yang bermaksud : "Orang yang sempurna imannya ialah mereka yang paling baik akhlaknya. akhlak juga merupakan ciri-ciri kelebihan di antara manusia kerana ianya lambang kesempurnaan iman. Sheikh Mohamad Abu Zahrah dalam kitabnya Tanzim al-Islam Li al-Mujtama' menyatakan bahawa budi pekerti atau moral yang mulia adalah satu-satunya asas yang paling kuat untuk melahirkan . Umpamanya seseorang itu melakukan maksiat. Samud. Kalau dalam pembinaan bangunan. ketinggian taqwa dan kealiman seseorang manusia yang berakal. menindas. Presiden Perancis ketika memerintah Perancis dulu pernah berkata : "Kekalahan Perancis di tangan tentera Jerman disebabkan tenteranya runtuh moral dan akhlak. Bani Israel dan lain-lain. Akhlak tidak dapat dibeli atau dinilai dengan wang ringgit Ia wujud di dalam diri seseorang hasil daripada didikan kedua ibu bapa atau penjaga serta pengaruh dari masyarakat sekeliling mereka. masyarakat belia yang mundur dan boleh membawa kepada kehancuran sesebuah negara. asasnya disiapkan terlebih dahulu. Jika lemah maka robohlah apa-apa sahaja yang dibina di atasnya. sudah pasti Allah akan menolak mereka daripada menjadi ahli syurga. Akhlak amat penting kerana merupakan asas yang dilakukan oleh Rasulullah saw ketika memulakan pembentukan masyarakat Islam." Pencerminan diri seseorang sering digambarkan melalui tingkah laku atau akhlak yang ditunjukkan. Malahan akhlak merupakan perhiasan diri bagi seseorang sebagaimana aqidah merupakan tunjang agama. melakukan kezaliman dan sebagainya. membuang anak. maka secara tidak langsung ia akan mempengaruhi tingkah laku dalam kehidupan sehari-hari hinggalah seterusnya. Akhlak juga merupakan nilai yang menjamin keselamatan daripada api neraka. Selain itu. Hakikat kenyataan di atas dijelaskan dalam kisah-kisah sejarah dan tamadun manusia melalui al-Quran seperti kisah kaum Lut.telah menyeleweng. melakukan kezaliman sesuka hati. Ummah yang berakhlak tinggi dan sentiasa berada di bawah keredhaan dan perlindungan Allah ialah ummah yang seperti di Madinah pada zaman Rasulullah saw. syariat merupakan cabang dan rantingnya manakala akhlak adalah yang mewarnai seperti bunga-bungaan yang menyerikan hiasan pokok tersebut. Jika sejak kecil kita didedahkan dengan akhlak yang mulia. Ketiadaan akhlak yang baik pada diri individu atau masyarakat akan menyebabkan berlaku pelbagai krisis dalaman dan luaran seperti krisis nilai diri. begitu juga dengan membentuk masyarakat mesti dimulakan dengan pembinaan asasnya terlebih dahulu. Dengan itu mereka sebenarnya tidak berakhlak dan tidak ada bezanya dengan manusia yang tidak beragama. Jika kukuh asas yang dibina maka tegaklah masyarakat itu." Kekalnya sesuatu ummah juga kerana kukuhnya akhlak dan begitulah juga runtuhnya sesuatu ummah itu kerana lemahnya akhlaknya. membunuh. kaum nabi Ibrahim.

bertanggung jawab mengenai sikap. memerhatiakn. Taqwa juga berarti takut. ikhlas dalam hidup.yaqi. Akar katanya adalah waqa. Takdir dan Tawakkal. orang yang bertakwa adalah orang yang takut kepada Allah berdasarkan kesadaran: mengerjakan suruhan-Nya. 1323) di dalam alQur’an terdapat 256 kata takwa pada 251 ayat dalam berbagai hubungan dan variasi makna. dan menjauhi. takut terjerumus ke dalam perbuatan dosa. merumuskan makna takwa dengan mempergunakan memelihara sebagai titik tolak. waspada. Takwa yang telah menjadi perbendaharaan bahasa Indonesia berasal dari bahasa Arab taqwa.1. Orang yang takwa adalah orang yang menjaga (membentengi) diri dari kejahatan. Salim. pantang berbuat salah dan . kelurusan. cinta kepada kebaikan dan benci kepada kejahatan. kata “taqwa” berarti menjalankan apa yang diperintahankan oleh Allah dan menjauhi segala apa yang dilarang-Nya. kesalihan. dan memenuhi kewajiban. dan takut kepada Tuhan. Para penerjemah Al-Qur’an mengartikan “taqwa” sebagai kepatuhan. Menurut penelitian al-Muqaddasi (Beirut. amanah dalam tugas. perilaku baik.Allah swt berfirman: (Q. Kata taqwa memiliki kata dasar waqa yang berarti menjaga. cendekiawan muslim Indonesia almarhum Haji Agus Salim. tidak melanggar larangan-Nya. Karena itu. takwa adalah sikap mental seseorang yang selalu ingat dan waspada terhadap sesuatu dalam rangka memelihara dirinya dari noda dan dosa.wiqayatan artinya antara lain: terlindung atau menjaga diri dari sesuatu yang berbahaya. Pengertian Taqwa dan Ruang Lingkup Nya Secara etimologis . memelihara diri agar tidak melakukan perbuatan yang tidak diridai Allah. selalu berusaha melakukan perbuatan yang baik dan benar.manusia yang berhati bersih. Adapun secara terminologis. TAQWA B. melindungi. B. hati-hati. Dari berbagai makna yang dikandung perkataan takwa itu. kata “taqwa” berasal dari bahasa arab taqwa.S. teguh melawan kejahatan. Menurut H. dalam bukunya Keterangan Filsafat tentang Tauhid.Ali Imran [3]:102) Artinya : Wahai orang-orang yang beriman! Bertaqwalah kepada Allah sebenar-benar taqwa kepada-Nya dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. tingkah laku dan perbuatannya.A.

dari orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji. kitab-kitab. . Di dalam surat al Hujurat (49) ayat 13. mengurus. itu beriringan (bergandengan) satu dengan yang lain. 4. pada suatu hari. Memohon ampun atas segala dosa dan tobat dalam makna sadar untuk tidak lagi melakukan segala perbuatan jahat atau tercela. dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan. orang-orang miskin. Selain sebagai pokok. Bersabar menerima cobaan Allah dalam makna tabah. 1976: 46).4:1) dalam surat al-Baqarah (2) ayat 177. "Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah Timur dan Barat itu suatu kebajikan. Hubungan Manusia Dengan Allah Hubungan manusia dengan Allah. anak-anak yatim. mendirikan shalat. 5. merupakan prima causa hubungan-hubungan yang lain. Pentingnya kedudukan takwa itu antara lain dapat dilihat dalam catatan berikut. tidak putus asa ketika mendapat musibah atau menerima bencana. memanfaatkan semua pemberian Allah kepada mansuia. "Supaya ia takwa kepada Allah. 3. Disebutkan di sebuah hadis bahwa Abu zar al-Gifari. karena pria dan wanita diciptakan dari Jenis yang sama (QS. musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang memintaminta. 2.2. karena itu.melakukan kejahatan terhadap orang lain. dan menunaikan zakat. keberuntungan dan sebagainya) yang disebut dalam ayat 177 surat alBaqarah tersebut di atas. sendiri dan lingkungannya (Gazalba. sangat penting dalam agama Islam dan kehidupan manusia.3. jelas dimensi keimanan dan ketakwaan. menurut ajaran Ketuhanan Yang Maha Esa seperti telah disinggung pada awal kajian ini. "(Manusia) yang paling mulia di sisi Allah adalah (orang) yang paling takwa." Dari pokok-pokok kebajikan (perbuatan baik yang mendatangkan keselamatan. penderitaan dan dalam peperangan. Allah mengatakan bahwa. dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. takwa sebagai dasar persamaan hak antara pria dan wanita (suami dan isteri) dalam keluarga. Beribadah kepada-Nya dengan jalan melaksanakan shalat lima kali sehari semalam. hari kemudian.” Dalam surat lain. Ketakwaan atau pemeliharaan hubungan dengan Allah dapat dilakukan antara lain sebagai contoh : 1. Beriman kepada Allah. makna taqwa terhimpun dalam pokok-pokok kebajikan. Kedudukan Taqwa Kedudukan takwa. Rasulullah menasihati al-Gifari. Dari nasihat Rasulullah itu dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa takwa adalah pokok (pangkal) segala pekerjaan muslim. akan tetapi sesungguhnya kebajikan (cetak miring dari saya MDA) ialah beriman kepada Allah. Ini dapat dibaca dalam QS. B. B. Mensyukuri nikmat-Nya dengan jalan menerima. malaikat-malaikat. meminta nasihat kepada Rasulullah. takwa juga adalah ukuran. Mereka itulah orang-orang yang benar (imannya). nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintai kepada kerabat. 2:177 yang terjemahan (artinya) lebih kurang sebagai berikut. Tuhan Yang Maha Esa sebagai dimensi takwa pertama. Kedua dimensi itu secara konsisten disebutkan di dalam berbagai ayat yang bertebaran dalam al-Quran. dan (memerdekakan) hamba sahaya. karena takwa adalah pokok segala pekerjaan muslim.

berani. lapang dada. Diantaranya : sabar. Kewajiban kepada diri sendiri Kepajiban kepada diri sendiri adalah fardu ‘ain bagi setiap muslim dan muslimat untuk melakukannya. kewajiban menunaikan ibadah haji bagi yang mampu. B. Kewajiban terhadap masyarakat luas d. dan menegakkan keadilan dan berlaku adil terhadap diri sendiri dan orang lain. “Tidak kuciptakan jin dan manusia. Tanggung jawab kepada Allah. Kewajiban terhadap keluarga b. B. antara lain dengan : tolong menolong. 2. Tanggung jawab kepada manusia lain 4. suka memaafkan kesalahan orang lain. Tanggung jawab kepada hati nurani sendiri 3. Kewajiban ini mulai dari : a. Hubungan Manusia Dengan Lingkungan Hidup Konsekuensi dari empat pemeliharaan hubungan dalam rangka ketakwaan tersebut adalah bahwa manusia harus selalu menumbuhkan dan mengembangkan dalam dirinya empat T yakni empat (kesadaran) tanggung jawab yaitu : 1. menepati janji. Kewajiban terhadap tetangga c. memegang amanah. dan mengembangkan semua sikap yang terkandung dalam akhlak aau budi pekerti yang baik. kecuali untuk mengabdi kepadaKu.5.4. bantu membantu.6.B. untuk memenuhi tujuan hidup dan kehidupannya di dunia ini yakni mengabdi kepada Ilahi. kewajiban zakat. adil. pemaaf. Misalnya : kewajiban shalat. Kewajiban kepada Allah Kewajiban ini harus ditunikan manusia. Hubungan Manusia Dengan Diri Sendiri Hubungan manusia dengan diri sendiri sebagai dimensi takwa yang kedua dapat dipelihara dengan jalan menghayati benar patokan-patokan akhlak. tanggung jawab untuk memelihara lingkungan Takwa dalam makna memenuhi kewajiban perintah Allah yang menajdi kewajiban manusia takwa untuk melaksanakannya pada pokoknya adalah : 1. mawas diri.” demikian makna firman Tuhan dalam al-Qur’an surat az-Dzariyat (51) ayat 56. ikhlas. Hubungan Manusia Dengan Manusia Hubungan manusia dengan manusia dalam masyarakat dapat dipelihara. 3. 2. Kewajiban terhadap lingkungan hidup . Kewajiban kepada masyarakat Kewajiban ini merupakan dimensi ketiga pelaksanaan takwa. yang disebutkan Tuhan dalam berbagai ayat al-Qur’an. Kewajajiban terhadap negara 4.

lapang dada. Untuk mencegah derita yang dirasakan oleh manusia. Masalahnya adalah dari mana manusia dapat mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk? Tentu jawabannya adalah Al-Quran dan Sunah.Serta melaksanakan maksud dan tujuan dari terutusnya baginda Rasullulah SAW yang bersabda: “Sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan Akhlak” Dari penjelasan ini menunjukkan bahwa: kesempurnaan akhlak yang hanya untuk itu Rasullulah diutus.merupakan ukuran baik dan tidaknya seseorang baik di dunia ini atau di akhirat nanti. bantu membantu.dan orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya. yang tidak mensyukuri kurnia Ilahi. tanpa memerlukan pertimbangan pikiran terlebih dahulu”.kita tidak terlepas dari apa yang sudak ada dalam diri kita sebagai manusia termasuk salah satunya adalah akhlak.Kewajiban terhadap lingkungan hidup dapat disimpulkan dari pernyataan Tuhan dalam al-Qur’an yang menggambarkan kerusakan yang telah terjadi di daratan dan dilautan. maka kebenaran pedoman dan tuntunan untuk mengetahui segala perbuatan yang buruk sangatlah diperlukan. Pengertian akhalak adalah : “Kehendak jiwa manusia yang menimbulkan perbuatan dengan mudah karena kebiasaan.Baik dan buruknya akhlak kepada sesama tergantung dari orang menjalani hidup. manusia wajib memelihara kelestarian lingkungan. menepati janji. Akhlakul karimah (Akhlak terpuji) adalah suatu aturan atau norma yang mengatur hubungan antar sesama manusia dengan tuhan dan alam semesta. antara lain dengan : tolong menolong. sepertri yang terjadi di Afrika.Oleh karena itu wajib bagi setiap kaum muslimin agar budi pekertinya.Karena akhlak adalah salah satu predikat tang disandang oleh manusia akhlak akan berjalan setelah manusia itu sendiri berada dalam alam social.Baik kepada dirinya.apakah membentuk karakternya dengan akal atau dengan hati karena keduanya adalah sumber. suka memaafkan kesalahan orang lain. . Dari kedua sumber itulah manusia dapat mengetahui berbagai pedoman dan tuntunan mengenai perbuatan-perbuatan yang baik dan perbuatan-perbuatan yang buruk. Karena itulah. dan menegakkan keadilan dan berlaku adil terhadap diri sendiri dan orang lain.keluarga. BAB III KESIMPULAN Setelah menelaah dan memahami akhlak kepada sesama sebagai kesimpulannya adalah sesungguhnya dalam kehidupan. Hubungan manusia dengan manusia dalam masyarakat dapat dipelihara. karena (ulah) tangan manusia.Jadi kesimpulan akhlak antar sesama yaitu sangat dianjurkan selama apa yang dilakukan punya nilai ibadah . Dengan demikian orang yang berakal dan beriman wajib untuk mengerahkan segala kemampuannya untuk meluruskan akhlaknya dan berperilaku dengan perilaku yang dicintai Allah SWT.

Memohon ampun atas segala dosa dan tobat dalam makna sadar untuk tidak lagi melakukan segala perbuatan jahat atau tercela. antara lain dengan : tolong menolong. . menepati janji. Beribadah kepada-Nya dengan jalan melaksanakan shalat lima kali sehari semalam. tingkah laku dan perbuatannya. Bersabar menerima cobaan Allah dalam makna tabah. adil. 3. 2. 5. berani. Tanggung jawab kepada manusia lain 4. suka memaafkan kesalahan orang lain. dan menegakkan keadilan dan berlaku adil terhadap diri sendiri dan orang lain. Dalam ajaran Islam tetap membicarakan secara terperinci dengan tujuan agar dapat dipahami dengan benar. dan dapat diketahui cara-cara menjauhinya.wiqayatan artinya antara lain: terlindung atau menjaga diri dari sesuatu yang berbahaya. ikhlas. Mensyukuri nikmat-Nya dengan jalan menerima. mawas diri. Diantaranya : sabar. memanfaatkan semua pemberian Allah kepada mansuia. tidak putus asa ketika mendapat musibah atau menerima bencana. Orang yang takwa adalah orang yang menjaga (membentengi) diri dari kejahatan. Tanggung jawab kepada Allah. Tanggung jawab kepada hati nurani sendiri 3. mengurus. dan memenuhi kewajiban.Akhlak Al-mazmumah (akhlak yang tercela) adalah sebagai lawan atau kebalikan dari akhlak yang baik seagaimana tersebut di atas. tanggung jawab untuk memelihara lingkungan 4. bantu membantu. Hubungan manusia dengan diri sendiri sebagai dimensi takwa yang kedua dapat dipelihara dengan jalan menghayati benar patokan-patokan akhlak. Akar katanya adalah waqa.yaqi. bertanggung jawab mengenai sikap. Konsekuensi dari empat pemeliharaan hubungan dalam rangka ketakwaan tersebut adalah bahwa manusia harus selalu menumbuhkan dan mengembangkan dalam dirinya empat T yakni empat (kesadaran) tanggung jawab yaitu : 1. Taqwa juga berarti takut. Beriman kepada Allah. pemaaf. Ketakwaan atau pemeliharaan hubungan dengan Allah dapat dilakukan antara lain sebagai contoh : 1. memelihara diri agar tidak melakukan perbuatan yang tidak diridai Allah. 2. yang disebutkan Tuhan dalam berbagai ayat al-Qur’an. lapang dada. Hubungan manusia dengan manusia dalam masyarakat dapat dipelihara. dan mengembangkan semua sikap yang terkandung dalam akhlak aau budi pekerti yang baik. memegang amanah.

Ahmad.BAB IV DAFTAR PUSTAKA Al-Qur’an dan Terjemah. Husein. Akidah Akhlak.M Drs. Bandung Rosda Karya. Etika (Ilmu Akhlak).Muhammad Idris DM. Pendidikan Agama Islam SMA Kelas X. dkk. . Hasanuddin H. 2008. 1999. Anwar. Akhlak Tasawuf. Tanya Jawab Aqidah Islamiah. Bandung: Pustaka Setia. Yogyakarta : Pustaka Pelajar. Hakikat Islam Sebuah Pengantar Meraih Islam Kaffah. Msi Pendiidkan Agama Islam. 2006. Drs. Amin. Mufid AR. Mustafa. Ahmad. Departemen Agama Republik Indonesia. Rosihan. Mochtar. 2008. 1989.A Drs. PAI Kab Kuningan. Yakub U. Jakarta : CV Toha Putra Semarang. Jakarta: Bulan Bintang. Aqidah Akhlak. 2006. MGMP. Yogyakarta : Insan Madani. 2008. 1975.H. Bandung: CV Pustaka Setia.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful