P. 1
AKHLAK DAN TAQWA DALAM ISLAM

AKHLAK DAN TAQWA DALAM ISLAM

|Views: 991|Likes:
Published by RevAn RaSky

More info:

Published by: RevAn RaSky on Dec 29, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/08/2014

pdf

text

original

AKHLAK DAN TAQWA DALAM ISLAM

Makalah Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mengikuti Ujian Akhir Semester Mata Kuliah Pendidikan Agama Islam Semester 1 Kelas Sore Program Studi Sosiologi

STISIPOL RAJA HAJI TANJUNGPINANG
Disusun Oleh REVAN RASKI 12103093 DEANI PUSPITA 12103022 M.KHALIQ LAGUHU 12103023

DOSEN PENGAJAR/PEMBIMBING Drs.H.Muhammad Idris DM. MM,Msi
SEKOLAH TINGGI ILMU SOSISAL DAN ILMU POLITIK RAJA HAJI TANJUNGPINANG TAHUN AJARAN 2012-2013

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG
Islam adalah rahmat bagi semesta alam. Menjadi rahmat bagi orang yang tidak mempercayai Islam sekalipun, bahkan orang-orang yang memusuhi Islam. Islam yang hadir pada saat manusia dalam kegelapan dan kebekuan moral, telah merubah dunia dengan wajah baru, terutama dalam hal “revolusi akhlak”. Nabi Muhammad SAW di utus, tidak lain adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia dari kebiadaban menuju umat yang berkedaban. Akhlak adalah hal yang terpenting dalam kehidupan manusia karena akhlak mencakup segala pengertian tingkah laku, tabiat, perangai, karakter manusia yang baik maupun buruk dalam hubungannya dengan Allah SWT dan sesama makhluk. Tak bisa dipungkiri betapa pentingnya kita sebagai seorang muslim mengenal akhlak dalam aplikasi kehidupan kita dalam hubungan dengan lingkungan, sesama manusia, bangsa dan negara, hingga hubungan kita dengan Allah SWT. Perintah untuk bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla senantiasa relevan dengan waktu dan tempat, kapanpun dan dimanapun. Mengingat, ragam fitnah yang mengancam hati seorang hamba, lingkungan yang tidak kondusif ataupun lantaran hati manusia yang rentan mengalami perubahan dan sebab-sebab lainnya yang berpotensi menimbulkan pengaruh negatif pada keimanan dan ketakwaan. Taqwa sangat penting dan dibutuhkan dalam setiap kehidupan seorang muslim. Namun masih banyak yang belum mengetahui hakekatnya. Setiap jumat para khatib menyerukan taqwa dan para makmumpun mendengarnya berulang-ulang kali. Namun yang mereka dengar terkadang tidak difahami dengan benar dan pas. Persoalan yang kemudian muncul adalah bagaimana cara kita berakhlak dan bertakwa dengan benar sehingga kita dapat mengimplementasikannya dalam kehidupan kita secara benar pula. Sebagaimana kenyataan saat ini, bangsa kita yang tercinta ini tengah dilanda persoalan pelik yang sesungguhnya berakarkan terpuruknya akhlak dan ketakwaan manusia-manusia kita, serta hilangnya dasardasar penanaman moral dan etika.

B. RUMUSAN MASALAH
Untuk berakhlak dan bertakwa dengan benar tentu bukan masalah yang gampang, banyak benturan benturan yang akan di alami kita selaku manusia, untuk itu di perlukan pengajaran yang baik tentang cara berakhlak dan bertakwa yang benar

bagaimanakah pengaruh akhlak dalam kehidupan? 4. . bagaimakah kedudukan takwa dalam islam? C.serta adanya dorongan dari diri sendiri untuk melakukan hal hal yang tidak bertentangan dengan akidah islam. apa pengertian dari akhlak dan takwa dalam islam? 2. dan dapat mengimplementasikan dalam kehidupan. Manfaat dari penulisan makalah ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan penulis dan pembaca tentang akhlak dan takwa dalam islam . ALASAN PENULISAN MAKALAH Tujuan disusunnya makalah ini adalah sebagai salah satu syarat untuk mengikuti ujian akhir semester mata kuliah pendidikan agama islam semester 1. program studi sosiologi dan menjawab pertanyaan yang ada pada rumusan masalah. apa yang dimaksud dengan akhlakul karimah dan madzmumah? 3. sehingga penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut : 1. Maka diperlukan sub pokok bahasan yang paling berhubungan. kelas sore.

ٌ ْ ُْ َ Secara epistemologi atau istilah akhlak bisa diartikan berbagai perspektif sesuai dengan para ahli tasawuf diantaranya : • Ibnu Maskawaih memberikan definisi sebagai berikut: ‫حال للنفس داعية لها الى افعالها من غير فكر ور ِية‬ ّ ‫َ ً ِ ّ ْ ِ َ ِ َ ٌ َ َ ِ َ َ ْ َ ِ َ ِ ْ َ ْ ِ ِ ْ ٍ َ ُو‬ Artinya: “Keadaan jiwa seseorang yang mendorongnya untuk melakukan perbuatan-perbuatan tanpa melalui pertimbangan pikiran (lebih dahulu)”.1. • Prof. Definisi ini terdapat dalam suatu tulisannya yang berbunyi: ُ ّ َ ُ ْ َ ِ َ ُ َ َ َ ًْ َ ْ َ َ ْ َ ِ َ َ َ ِ ْ ّ َ ِ ْ َ ِ َ َ ِ ْ ُ َ َ ُ ّ َِ َ ُُ ْ ْ ُ ُ ْ َ َ َ َ ‫عرف بعضهم الخلق بأنه عادة الرادة يعنى أن الرادة اذا اعتادت شيأ فعادتها هي المسماة‬ ِ ُُ ْ ِ ‫بالخلق‬ Artinya: “Sementara orang membuat definisi akhlak. bahwa yang disebut akhlak “Adatul-Iradah” atau kehendak yang dibiasakan. ٌ َِ demikian pula dengan akhluqun ‫ مخلوق‬yang berarti yang diciptakan. bahwa yang disebut akhlak ialah kehendak yang dibiasakan. Ahmad Amin memberikan definisi. Akhlak A. Kata tersebut mengandung segi-segi persesuaian dengan perkataan khalqun ‫ خلق‬yang berarti ٌ َْ kejadian. maka kebiasaan itu dinakamakan akhlak. tingkah laku atau tabiat. dengan tidak memertrlukan pertimbangan pikiran(lebih dahulu)”. • Imam Al-Ghozali mengemukakan definisi Akhlak sebagai berikut: ‫ال ُلق عبارة عن هيئة فى النفس راسخة عنها تصدر الفعال بسهولة ويسرمن غير حاجة الى‬ َِ ٍ َ َ ِ ْ َ ْ ِ ٍ ْ َُ ٍ َْ ُ ُ ِ ُ َ ْ َ ْ ُ ُ ْ َ َ ْ َ ٍ َ ِ َ ِ ْ ّ ِ ٍ َ ْ َ ْ َ ٌ َ َ ِ ُ ُ‫َ ْخ‬ ٍ ِّ ُ َ ٍ ْ ِ ‫فكر وروية‬ Artinya: Akhlak ialah suatu sifat yang tertanam dalam jiwa yang daripadanya timbul perbuatan-perbuatan dengan mudah. Artinya bahwa kehendak itu bila membiasakan sesuatu. Dr.BAB II PEMBAHASAN A. Pengertian Dan Ruang Lingkup Akhlak Kata “Akhlak” berasal dari bahasa arab. perangai. yang juga erat hubungannya dengan khaliq ‫ خالق‬yang berarti pencipta. jamak dari khuluqun ‫ خلق‬yang ٌ ُُ menurut bahasa berarti budi pekerti.” .

4. Masalahnya adalah dari mana manusia dapat mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk? Tentu jawabannya adalah Al-Quran dan Sunah. Dari kedua sumber itulah manusia dapat mengetahui berbagai pedoman dan tuntunan mengenai perbuatan-perbuatan yang baik dan perbuatan-perbuatan yang buruk.lingkungan hidup.2. Karena itulah. akhlak terhadap Allah 2. Farid Ma’ruf membuat kesimpulan tentang definisi akhlak ini sebagai berikut: “Kehendak jiwa manusia yang menimbulkan perbuatan dengan mudah karena kebiasaan. maka kebenaran pedoman dan tuntunan untuk mengetahui segala perbuatan yang buruk sangatlah diperlukan. Tawaduk kepada Allah. 3. Berdoa kepada Allah. Akhlak terhadap manusia diantaranya yaitu terhadap Rasulullah. 2.Beribadah kepada Allah. tanpa memerlukan pertimbangan pikiran terlebih dahulu”. 2. Bahkan berdekatan artinya satu dengan yang lain. orang tua. A.Makna kata kehendak dan kata kebiasaan dalam penyataan tersebut dapat diartikan bahwa kehendak adalah ketentuan dari beberapa keinginan manusia setelah bimbang. Masing-masing dari kehendak dan kebiasaan ini mempunyai kekuatan. Akhlakul Karimah dan Madzmumah a.dan masyarakat. diri sendiri.Berzikir kepada Allah. Sehingga Prof. dan gabungan dari kekuatan dari kekuatan yang besar inilah dinamakan Akhlak.Akhlakul karimah Akhlakul karimah (Akhlak terpuji) adalah suatu aturan atau norma yang mengatur hubungan antar sesama manusia dengan tuhan dan alam semesta. akhlak terhadap makhluk Akhlak kepada allah antara lain : 1. Kh. Sekalipun ketiga definisi akhlak diatas berbeda kata-katanya. 5. Akhlak terhadap bukan manusia diantaranya yaitu terhadap malaikat. sedang kebiasaan ialah perbuatan yang diulang-ulang sehingga mudah melakukannya. Akhlak kepada makhluk antara lain : 1.jin. Adapun dalam makalah ini penulis membagi ruang lingkup akhlak menjadi 2 bagian yaitu: 1. tetapi sebenarnya tidak berjauhan maksudnya. . Tawakal kepada Allah.

Meyakini dengan sepenuh hati bahwa semua larangan agama pasti berakibat buruk.Macam-macam Akhlakul karimah 1. yaitu : a) Banyak bersyukur kepada Allah b) Selalu beribadah kepada Allah c) Tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun d) Mencintai Allah SWT dengan cara mencintai perintah-perintah-Nya dan membenci perbuatan yang dilarang-Nya. Husnudzhan terhadap sesama manusia yaitu memiliki sifat berprasangka baik terhadap sesama manusia dan jangan memiliki prasangka buruk terhadap manusia. e) Ridho dan ikhlas terhadap qadha dan qadar Allah. dugaan baik. Khusnudzhan Berasal dari lafal husnun ( baik ) dan Adhamu (Prasangka). f) Mentaati. Hikmah yang dapat kita ambil dari husnudzhan kepada Allah. Hukum husnuzan kepada manusia mubah atau jaiz (boleh dilakukan). Qana’ah Qana’ah dalam kacamata ilmu akhlak memiliki arti menerima segala naugerah yang diberikan Allah SWT serta bersabar atas ketentuannya besar dan tidak meninggalkan usaha dan ikhtiar lahiriyah. Husnuzan kepada sesama manusia berarti menaruh kepercayaan bahwa dia telah berbuat suatu kebaikan. perkiraan. Hukum kepada Allah dan rasul nya wajib. Husnuzan berdampak positif berdampak positif baik bagi pelakunya sendiri maupun orang lain. takut dan bertaqwa kepada Allah SWT. Husnuzan berarti prasangka. Lawan kata husnuzan adalah suuzan yakni berprasangka buruk terhadap seseorang. . g) Bertaubat kepada Allah h) Selalu mencari keridhaan Allah SWT i) Selalu memohon dan berdoa kepada Allah j) Meniru sifat-sifat Allah. wujud husnuzan kepada Allah dan Rasul-Nya antara lain: Meyakini dengan sepenuh hati bahwa semua perintah Allah dan Rasul-Nya Adalah untuk kebaikan manusia. 2. meneladani asmaul husna yang diterapkan dalam kehidupan.

Pantang menyerah terhadap segala rintangan yang menghadangnya dan selalu sabar bahwa setiap cita-cita luhur memerlukan kesabaran (ketabahan).” (Q. Allah berfirman . c. Hatinya tidak tertarik (terpedaya) dengan kekayaan duniawi. Ikhlas Ikhlas adalah mengerjakan sesuatu perbuatan yang baik tanpa pamrih kecuali hanya karena Allah dan mengharapkan ridha-Nya. tahan menderita. menerima apa yang diberikan Allah baik yang berupa nikmat maupun berupa penderitaan. dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan…”(Q.S. Ia menerima anugerah yang diberikan Allah SWT dan sabar atas ketentuan (ujian. Al Maidah/5:2) 5. Orang yang sabar adlaah orang yang memiliki keteguhan dan ketabahan hati dalam usaha mencapai cita-cita. . serta sanggup berkorban dalam melaksanakan tugas pekerjaan tersebut. Al Isra/17:24) Ayat di atas menjelaskan perintah tawaduk kepada kedua orang tua.Orang mempunyai sifat qana’ah akan memiliki pendirian apa yang diperoleh atau apa yang ada pada dirinya adalah sesuai dengan Qadar ketentuan Allah SWT sebagai firman-Nya. Orang yang tawaduk berarti orang yang merendahkan diri dalam pergaulan. 3. disiplin dan tanggung jawab. ”Wahai Tuhanku! Sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil. bantu membantu dengan sesama manusia. Tawaduk Tawaduk berarti rendah hati. 4. cobaan) yang menimpanya. Ia meminta tambahan yang layak. Ta’awun Ta’awun berarti tolong menolong. berusaha dan tawakal. 6. Lawan kata tawaduk adalah takabur. ”…dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa. b.S. Dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya. Sabar Sabar artinya tahan uji. gotong royong. dengan penuh kasih sayang dan ucapkanlah. Allah SWT berfirman : Beramal dengan ikhlas akan menjadikan seseorang bekerja dengan jujur. Sabar bukan berarti menyerah ketika mengalami kegagalan tanpa usaha yang maksimal. Allah berfirman. Orang-orang yang bersifat qana’ah ialah mereka yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut : a. Akan tetapi ulet dan tahan banting di dalam menghadapi segala rintangan.

Tuntutan tersebut berdasarkan fitrah (naluri) kemanusiaan yang tumbuh karena adanya hidayah dari Allah sesuai asas penciptaan-Nya. melebihi orang lain. . tidak mau mengganggu kebebasan berfikir dan orang berkeyakinan lain. mulia. Tasammuh Dalam bahasa Indonesia. 2. Macam-macam akhlak Al-Mazmumah 1. yakni selalu taat dan setia kepada asas suatu keyakinan oleh sebab itulah orang yang istiqomah dikatakan juga sebagai orang yang taat asas. b)Akhlak Al-Mazmumah Akhlak Al-mazmumah (akhlak yang tercela) adalah sebagai lawan atau kebalikan dari akhlak yang baik seagaimana tersebut di atas. menghormati orang yang berpendapat atau berpendirian lain.Takabur (sombong) Yaitu merasa atau mengaku dirinya besar.7. Oleh karena itu orang yang bersifat tasammuh berarti memiliki kelapangan dada. 10. manusia dituntut untuk berjuang baik secara perorangan (individu) maupun secara kelompok (kolektif). kata tasammuh dapat diartikan dengan tenggang rasa. 9. lapang dada atau toleransi. Berdoa Yaitu memohon kepada Allah. Sebagai mana Firman Allah SWT. Orang yang berlaku istiqomah disebut juga orang yang mempunyai resiko yang tidak kecil seperti mendapat celaan. Ikhtiar (Kerja Keras) Untuk mempertahankan hidup dan kehidupan. dan dapat diketahui cara-cara menjauhinya. tinggi. agar segala yang telah kita lakukan ada dalam ridha Allah SWT dan diqobulkan oleh Allah SWT. 8. walalupun ia menghadapi kesulitan dalam perjuangannya.Berbohong Yaitu memberikan atau menyampaikan informasi yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Dalam hal ini orang yang istiqomah tidak pernah ragu.Pendek kata merasa dirinya lebih hebat. Istiqomah Dalam bahasa Indonesia padanan kata istiqomah adalah kata “taat asas”. Dalam ajaran Islam tetap membicarakan secara terperinci dengan tujuan agar dapat dipahami dengan benar.

Akhlak Kepada Allah Akhlak terhadap Allah adalah pengakuan dan kesadaran bahwa tiada Tuhan selain Allah. Seorang mulim beribadah membuktikan ketundukan dan kepatuhan terhadap perintah Allah. antara lain ibadah salat. baik diucapkan dengan mulut maupun dalam hati. karena ia merupakan pengakuan akan keterbatasan dan ketidak mampuan manusia. Berdoa kepada Allah. suatu perilaku yang tidak disukai Allah. 4. malaikatpun tidak akan menjangkau hakekatnya. sekaligus pengakuan akan kemaha kuasaan Allah terhadap segala sesuatu. Dia memiliki sifat-sifat terpuji demikian Agung sifat itu. yang jangankan manusia. dengan dzikir kepada Allah akan mententramkan hati.” (Ar-Ra’d. 4. Orang yang tidak pernah berdoa adalah orang yang tidak memnerima keterbatasan dirinya sebagi manusia karena itu dipandang sebagai orang yang sombong.Berzikir kepada Allah.. Do’a merupakan inti ibadah. Kekuatan do’a dalam ajaran Islam sangat luar biasa. Berdzikir kepada Allah melahirkan ketenangan dan ketentraman hati sebagaimana diungkapkan dalam firman Allah : . 2. karena ia mampu menembus kekuataan akal manusia.‫ألبذكر ال تطمئن القلوب‬ ُ ُُ ْ ّ ِ َ ْ َ ِ ِ ْ ِ ِ َ َ “Ingatlah.Bakhil atau kikir Yaitu sukar baginya mengurangi sebagian dari apa yang dimilikinya itu untuk orang lain.Dengki Yaitu rasa atau sikap tidak senang atas kenikmatan yang diperoleh orang lain. yaitu mengingat Allah dalam berbagai situasi dan kondisi. 13: 28) 3. yaitu memohon apa saja kepada Allah. .Beribadah kepada Allah.3. yaitu melaksanakan perintah Allah untuk menyembah-Nya sesuai dengan perintah-Nya.3. 1. A.. Berakhlak kepada Allah dilkakukan melalui media komunikasi yang telah disediakan. Oleh karena itu. Tawakal kepada Allah. berusaha dan berdoa merupakan dua sisi tugas hidup manusia yang bersatu secara utuh dalam aktifitas hidup setiap muslim. yaitu berserah diri sepenuhn ya kepada Allah dan menunggu hasil pekerjaan atau menanti akibat suatu keadaan.

Oleh karena itu sembahlah dia dan bertawakalah kepada-Nya. manusia menyaksikan dan menyadari bahwa Allah telah mengaruniakankepadanya keutamaan yang tidak dapat terbilang dan karunia kenikmatan yang tidak bisadihitung banyaknya. dan kepada-Nyalah dikembalikan segala urusan. Akhlak Kepada Diri Sendiri . tidak mau memaafkan orang lain. memberikan bantuan.4. semua itu perlu disyukurinya dengan berupa berzikir dengan hatinya. melainkan dia dimuliakan allah. oleh karena itu tidak layak kalau hidup dengan angkuh dan sombong. Akhlak Kepada Manusia Manusia adalah makhluk social yang kelanjutan eksistensinya secara fungsional dan optimal banyak bergantung pada orang lain. yaitu tanah.” (Hud. Muslim dari Abu Hurairah). Tawaduk kepada Allah adalah rendah hati dihadapan Allah. tidak kecewa atau putus asa. sebaliknya tawakal mendorong orang untuk bekerja karena Allah tidak menyia-nyiakan kerja manusia. Setelah bekerja keras apa pun hasilnya akan diterimanya sebagai sesuatu yang terbaik bagi dirinya. dan merupakan orang yang palingdekat dengan kita. A. 5. 11:123) Tawakal bukanlah menyerah kepada keadaan. a. Dan sekali-kali Tuhanmu tidak akan melupakan apa yang kamu kerjakan. Caranya dapat dilakukan dengan memuliakannya.Karena ia berjasa dalam ikut serta mendewasaan kita. Oleh karena itu tidak ada alasan bagi manusia untuk tidak bertawaduk kepada Allah karena manusia diciptakan dari bahan yang hina nilainya. dan pamrih dalam melaksanakan ibadah kepada Allah. ia perlu bekerjasama dan saling tolong-menolong dengan orang lain. Islam menganjurkan berakhlak yang baik kepada saudara.pertolongan dan menghargainya.ُ َ ْ ُ ِ ْ َ َِ ِ ْ َ ْ َ ِ َ َ ّ ُ ْ َ ِ َ ‫ول غيب السماوات والرض وإليه يرجع‬ ٍ ِ َ ِ َ ّ َ َ َ ِ ْ ََ ْ ّ َ َ َ ُ ْ ُ ْ َ ُ ُّ ُ ْ َ ْ ‫المر كله فاعبده وتوكل عليه وماربك بغافل‬ َ َُ ْ َ ّ َ ‫عما تعملون‬ “Dan kepunyaan Allah-lah segala rahasia langit dan bumi. Dan tidak seorang yang tawaduk secara ikhlas karena Allah.” (HR. untuk itu. Nabi bersabda : “Sedekah tidak mengurangi harta dan Allah tidak menambah selami kehormatan pada seseorang yang memberi maaf. Mengakui bahwa dirinya rendah dan hina dihadapan Allah Yang Maha Kuasa.Jadi.

1. Syukur adalah sikap berterima kasih atas pemberian nikmat Allah yang tidak bisa terhitung banyaknya. baik berupa duri atau lebih dari itu. selalu menghargai siapa saja yang dihadapinya. maka sesungguhnya azab-Ku sangat pedih. tentu aku akan menambah (nikmat) untukmu dan jika kamu mengingkari (nikmat-Ku). Bukhari dan Muslim) 2. karena itu pantaslah kalau Allah menghapus dosa-dosanya sebagaimana sabda Nabi : “Tidak ada seorang muslim yang terkena suatu gangguan. Sikap tawaduk lahir dari kesadaran akan hakikat dirinya sebagai manusia yang lemah dan serba terbatas yang tidak layak untuk bersikap sombong dan angkuh dimuka bumi. dan ketika ditimpa musibah dari Allah. melainkan akan menghapus kesalahannya dan menggugurkan dosa-dosanya sebagaimana gugurnya daun dari pohon. menjauhi larangan.” (HR. Allah berfirman : ِ ْ َ ْ ِ ‫َ َ ُ َ ّ ْ َ ّ َ ِ ّ ِ َ َ َ ْش‬ ‫ولتصعر خدك للناس ولتم ِ في الرض‬ ‫مرحا‬ ًََ . muda. Syukur dengan ucapan adalah memuji Allah dengan bacaan hamdalah.” (Ibrahim. Sabar diungkapkan ketika melaksanakan perintah. kaya atau miskin. orang tua. Sabar terhadap musibah merupakan gambaran jiwa yang tenang dan keyakinan yang tinggi terhadap Allah. yaitu rendah hati. Syukur diungkapkan dalam bentuk ucapan dan perbuatan. Orang yang suka bersyukur terhadap nikmat Allah akan ditambah nikmat yang diterimanya sebagimana firman-Nya : ‫لئن شكرتم لزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي‬ ِ َ َ ّ ِ ْ ُ ْ َ َ ِ ََ ْ ُ ّ َ ِ َ ْ ُ ْ َ َ ِ َ ُ َِ َ ‫لشديد‬ “Kalau kalian bersyukur. seperti bersyukur diberi penglihatan dengan menggunakannya untuk membaca ayat-ayat Allah baik yang tersurat dalam Al-Qur’an maupun tersirat pada alam semesta.Sabar melaksanakan perintah adalah sikap menerima dan melaksanakan segala perintah tanpa pilih-pilih dengan ikhlas. 14:7) 3. sedangkan syukur dengan perbuatan dilakukan dengan menggunakan dan memanfaatkan nikmat Allah sesuai dengan keharusannya. Tawaduk. Sedangkan sabar dalam menjauhi larangan Allah adalah berjuang mengendalikan diri untuk meninggalkannya. Sabar terhadap musibah adalah menerima musibah apa saja yang menimpa dengan tetap berbaik sangka kepada Allah serta tetap yakin bahwa ada hikmah dalam setiap musibah itu.Sabar adalah perilaku seseorang terhadap dirinya sendiri sebagai hasil dari pengendalian nafsu dan penerimaan terhadap apa yang menimpanya.

b. Allah mewasiatkan agar manusia berbuat baik kepada kedua Ibu Bapak sebagaimana firman-Nya : ‫ووصينا النسان بوالديه حملته أمه وهنا على‬ ََ ً ْ َ ُ ّ ُ ُ ْ ََ َ ِ ْ َ ِ َ ِ َ َ ِ ْ َ ْ ّ َ َ ‫وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي‬ ِ ْ ُ ْ ِ َ ِ َْ َ ِ ُ ُ َ َِ ٍ ْ َ ُ ِ َ ْ ّ َ ِ َ ْ َ ِ َ َِ ‫ولوالديك إلى المصير‬ “Dia kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada kedua Ibu Bapaknya. Karena itu do’a yang diajarkan Allah untuk orang tua diungkapkan sedemikian rupa dengan mengenang jasa mereka : ‫واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل‬ َُ ِ َ ْ ّ َ ِ ّ ّ َ ََ َ ُ َ ْ ِ ْ َ ‫رب ارحمهما كما ربياني صغيرا‬ ً َِ ِ ََّ َ َ َ ُ ْ َ ْ ّ ّ “Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua (orang tuamu) dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah : “Wahai Tuhanku. meringankan beban. Dalam ayat di atas Allah menyuruh manusia untuk berbakti kepada Ibu Bapak dengan cara mengajak manusia untuk menghayati pengorbanan yang diberikan ibu ketika mengandung. 31 : 18) Sikap tawaduk melahirkan ketenangan jiwa. melahirkan.Akhlak Kepada Ibu Bapak Akhlak kepada Ibu Bapak adalah berbuat baik kepada keduanya (birrulwalidain) dengan ucapan dan perbuatan. merawat dan mendidik anaknya. menjauhi dari sifat iri dan dengki yang menyiksa diri sendiri dan tidak menyenangkan orang lain.” (Luqman. (Luqman.”(Al-Israa. 17:24). sebagimana mereka berdua telah mendidik dan merawatku dengan penuh kasih sayang ketika aku kecil. ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam dua tahun. kasihanilah mereka keduanya. 31:14). menaati perintah.“Janganlah kamu palingkan mukamu dari manusia dan janganlah kamu berjalan dimuka bumi dengan sombong. hanya kepada-ku-lah kembalimu”. serta menyantuni mereka jika sudah tua dan tidak mampu lagi . Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang tua Ibu Bapakmu. Berbuat baik kepada Ibu Bapak dibuktikan dalam bentuk-bentuk perbuatan antara lain: menyayangi dan mencintai Ibu Bapak sebagai bentuk terima kasih dengan cara bertutur kata sopan dan lemah lembut.

menjadi surga bagi para penghuninya. apakah masih bisa saya berbuat baik kepada kedua ibu bapakku sedangkan mereka telah meninggal dunia?” Rasulullah menjawab: Ya (yaitu dengan jelas) mendoakan keduannya. akan lahir kepewrcayaan orang tua pada anak.Akhlak kepada keluarga Akhlak kepada keluarga adalah mengembangkan kasih sayang di antara golongan keluarga yang diungkapkan dalam bentuk komunikasi. Komunikasi dalam keluarga diungkapkan dalam bentuk perhatian baik melalui kata-kata. janganlah kamu . Sebaliknya anak-anak yang tidak dibekali nilai dari rumah. jiwanya kosong dan akan mudah sekali terpengaruh oleh lingkungan diluar rumah. maupun perilaku. memelihara silaturahmi yang pernah dibuat keduanya dan memuliakan teman-temannya. Melalui komunikasi seperti itu pula dilakukan pendidikan dalam keluarganya. Inilah yang dimaksud dengan ayat : ْ ِ ْ ُ َ ّ َ ُ َ ُ ُ ِ َ َ ُ َ ِ ِ ْ ُ َ ْ ُ َ َ ْ َِ ‫وإذقال لقمان لبنه وهو يعظه يابني لتشرك‬ ٌ ِ َ ٌ ُْ َ َ ْ ّ ّ ِ ِ ِ ‫بال إن الشرك لظلم عظيم‬ “Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya. meminta ampun bagi keduanya. Komunikasi yang didorong oleh rasa kasih sayang yang tulus akan dirasakan oleh seluruh anggota keluarga. diwaktu ia memberi pelajaran kepadanya: “Hai anakku. isyarat-isyarat. menepati janji keduanya. Dengan dibekali nilai-nilai dari rumah. Hal ini diungkapkan Nabi :Dari Abi Usaid ia berkata : ketika kami duduk di sisi Rasulullah SAW. yaitu menanamkan nilai-nilai moral kepada anak-anak sebagai landasan bagi pendidikan yang akan mereka terima pada masa-mas selanjutnya. Demikian sebaliknya. c. dan keterbukaan di antara anggota keluarga dan menghapuskan kesenjangan di antara mereka. Oleh karena itu kasih sayang harus menjadi muatan utama dalam komunikasi semua pihak dalam keluarga. tiba-tiba datanglah seorang laki-laki dari bani salamah seraya bertanya :”ya Rasulullah. meneruskan silaturahmi dengan sahabat-sahabat sewaktu mereka hidup.berusaha. Dari komunikasi semacam itu akan lahir saling keterkaitan batin. maka akan lahir wibawa kepada orang tua. (HR. tetapi terus berlangsung walaupun mereka telah meninggal dunia dengan cara mendoakan dan meminta ampunan untuk mereka. tetapi betul-betul menjadi tempat tinggal (home) yang damai dan menyenangkan. keakraban. Dengan demikian rumah bukan hanya menjadi tempat menginap (house). anak-anak dapat menjaring segala pengaruh yang datang kepadanya. Pendidikan yang ditanamkan dalam keluarga akan menjadi ukuran utama bagi anak dalam menghadapi pengaruh yang datang kepada anak-anak diluar rumah. menepati janji mereka yang belum terpenuhi. Abu Daud).Berbuat baik kepada orang tua tidak hanya ketika mereka hidup. Apabila kasih sayang telah mendasari komunikasi orang tua dengan anak.

Berakhlak kepada lingkungan hidup adalah menjalin dan mengembangkan hubungan yang harmonis dengan alam sekitarnya. yaitu sebagai wakil Allah yang bertugas memakmurkan.‫. sebagai mana firman Allah : َ ِ َ َ ْ ّ ً َ ْ َ ‫َ َ َ ْ َ ْ َ َ ِل‬ ‫ومآ أرسلناك إ ّرحمة للعالمين‬ “Tidaklah kami mengutus engkau (Muhammad) melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. yaitu keyakinan tentang eksistensi tentang eksistensi Allah.... maka kemana pun ia pergi dan apa pun yang dilakukannya akan hati-hati dan waspada karena selalu merasa diawasi oleh Allah. 31 : 13) Nilai esesiensi yang dididikkan kepada anak didalam keluarga adalah aqidah.” (Luqman.” (Hud.Memakmurkan alam adalah mengelola sumber daya sehingga dapat memberi manfaat bagi kesejahteraan manusia tanpa merugikan alam itu sendiri. Firman Allah : .” (Al-Anbiyaa’. Allah menyediakan bumi yang subur ini untuk disikapi oleh manusia dengan kerja keras mengelola dan memeliharanya sehingga melahirkan nilai tambah yang tinggi sebagaimana firman-Nya: .. Apabila keyakinan terhadap Allah ini telah tertanam dalam diri anak sejak dari rumah.5. sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang besar. mengelola.mempersekutukan Allah. Akhlak Kepada Lingkungan Hidup Misi agama Islam adalah mengembangkan rahmat bukan hanya kepada manusia tetapi juga kepada alam dan lingkungan hidup.. dan melestarikan alam. A.. 21 :107) Misi tersebut tidak terlepas dari tujuan diangkatnya manusi sebagai khalifah dimuka bumi.هو أنشأكم من الرض واستعمركم فيها‬ َ ِ ْ ُ َ َ ْ َ ْ َ ِ ْ َ ْ َ ّ ُ ََ َ َ ُ “…Dia menciptakan kalian dari bumi dan menjadikan kalian sebagai pemakmurannya. 11:61) Kekayaan alam yang berlimpah disediakan Allah untuk disikapi dengan cara mengambil dan memberi manfaat dari dan kepada alam serta melarang segaola bentuk perbuatan yang meneruskan alam.

Akibat akhlak yang buruk terhadap lingkungan dapat disaksikan dengan jelas bagaimana hutan yang menghancurkan hutan dan habitat hewan-hewannya. dan angkuh.‫وأحسن كمآأحسن ال إليك و َتبغ الفساد في‬ ِ َ َ َ ْ ِ ْ َ ‫ََ ْ ِ َ َ َ ْ َ َ ُ َِ ْ َ َل‬ َ ِ ِ ْ ُ ْ ّ ِ ُ‫ْ َ ْ ِ ِ ّ َ ل‬ ‫الرض إن ال َيحب المفسدين‬ “…. PENGARUH AKHLAK DALAM KEHIDUPAN MANUSIA Akhlak merupakan garis pemisah antara yang berakhlak dengan orang yang tidak berakhlak. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.. supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari (akibat) perbuatan mereka.dan berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu dan jangalah kamu berbuat kerusakan dimuka bumi. A. (Ar-Ruum. egois. mendatangkan kerusakan alam yang parah yang tidak bisa direhabilitasi dalam waktu puluhan bahkan ratusan tahun. Inilah persoalan yang dihadapi oleh manusia pada abad ini.” (Al-Qasas. 30:41) kerusakan alam dan ekosistem di lautan dan daratan terjadi akibat manusia tidak sadar. Akhlak juga merupakan roh Islam yang mana agama tanpa akhlak samalah seperti jasad yang tidak bernyawa. sombong. agar mereka kembali (kejalan yang benar)”. Firman Allah: ‫ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي‬ ِ ْ َ ْ ََ َ َ ِ ِ ْ َْ َ ّ َْ ِ ُ َ َ ْ َ َ َ َ ُ ِ ْ َ ْ ُ َّ َ ُِ َ ِ ّ َ ْ َ ُ َ ِ ُ ِ ِ ّ ‫الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون‬ “Telah tampak kerusakan didaratan dan di lautan disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Semua itu karena semata-mata mengejar keuntungan ekonomis yang bersifat sementara.p bentuk akhlak terhadap lingkungan yang buruk dan sangat tidak terpuji. sebaliknya alam yang dibiarkan merana atau hanya diambil manfaatnya akan mendatangkan malapetaka bagi manusia. apabila tidak diatasi akan dapat menghancurkan lingkungan sekaligus mendatangkan malapetaka yang hebat bagi manusia itu sendiri.6. rakus. 28:77) Alam dan lingkungan yang terkelola dengan baik dapat memberi manfaat yang berlifat-lifat. Oleh itu salah satu misi yang dibawa oleh Rasulullah saw ialah membina kembali akhlak manusia yang telah runtuh sejak zaman para nabi yang terdahulu ekoran penyembahan berhala oleh pengikutnya yang . Eksploitasi kekayaan laut yang tanpa memperhitungkan kelestarian ekologi laut melahirkan kerusakan hebat habitat hewan laut.

Hakikat kenyataan di atas dijelaskan dalam kisah-kisah sejarah dan tamadun manusia melalui al-Quran seperti kisah kaum Lut. Ummah yang berakhlak tinggi dan sentiasa berada di bawah keredhaan dan perlindungan Allah ialah ummah yang seperti di Madinah pada zaman Rasulullah saw." Kekalnya sesuatu ummah juga kerana kukuhnya akhlak dan begitulah juga runtuhnya sesuatu ummah itu kerana lemahnya akhlaknya. Proses pembentukan sebuah masyarakat adalah sama seperti membina sebuah bangunan. Kalau dalam pembinaan bangunan." Pencerminan diri seseorang sering digambarkan melalui tingkah laku atau akhlak yang ditunjukkan. Bani Israel dan lain-lain. syariat merupakan cabang dan rantingnya manakala akhlak adalah yang mewarnai seperti bunga-bungaan yang menyerikan hiasan pokok tersebut. begitu juga dengan membentuk masyarakat mesti dimulakan dengan pembinaan asasnya terlebih dahulu. Dengan itu mereka sebenarnya tidak berakhlak dan tidak ada bezanya dengan manusia yang tidak beragama. Ketiadaan akhlak yang baik pada diri individu atau masyarakat akan menyebabkan berlaku pelbagai krisis dalaman dan luaran seperti krisis nilai diri. ketinggian taqwa dan kealiman seseorang manusia yang berakal. kaum nabi Ibrahim. melakukan kezaliman sesuka hati. keruntuhan rumahtangga. Umpamanya seseorang itu melakukan maksiat. Sheikh Mohamad Abu Zahrah dalam kitabnya Tanzim al-Islam Li al-Mujtama' menyatakan bahawa budi pekerti atau moral yang mulia adalah satu-satunya asas yang paling kuat untuk melahirkan . melakukan kezaliman dan sebagainya. Presiden Perancis ketika memerintah Perancis dulu pernah berkata : "Kekalahan Perancis di tangan tentera Jerman disebabkan tenteranya runtuh moral dan akhlak. Jika sejak kecil kita didedahkan dengan akhlak yang mulia. menindas. membunuh. sudah pasti Allah akan menolak mereka daripada menjadi ahli syurga. Dalam hal ini Rasulullah saw bersabda yang bermaksud : "Orang yang sempurna imannya ialah mereka yang paling baik akhlaknya. Akhlak juga merupakan nilai yang menjamin keselamatan daripada api neraka. maka secara tidak langsung ia akan mempengaruhi tingkah laku dalam kehidupan sehari-hari hinggalah seterusnya. masyarakat belia yang mundur dan boleh membawa kepada kehancuran sesebuah negara. Jika kukuh asas yang dibina maka tegaklah masyarakat itu. Malahan akhlak merupakan perhiasan diri bagi seseorang sebagaimana aqidah merupakan tunjang agama. Islam menganggap mereka yang tidak berakhlak tempatnya dia dalam neraka. akhlak juga merupakan ciri-ciri kelebihan di antara manusia kerana ianya lambang kesempurnaan iman. menderhaka kepada ibu bapa. Samud. Akhlak tidak dapat dibeli atau dinilai dengan wang ringgit Ia wujud di dalam diri seseorang hasil daripada didikan kedua ibu bapa atau penjaga serta pengaruh dari masyarakat sekeliling mereka. asasnya disiapkan terlebih dahulu. Jika lemah maka robohlah apa-apa sahaja yang dibina di atasnya.telah menyeleweng. membuang anak. Selain itu. Hal ini juga berlaku pada zaman jahiliyyah yang mana akhlak manusia telah runtuh berpunca daripada mewarisi perangai umat yang terdahulu dengan tradisi meminum arak. suka memulau kaum yang rendah martabatnya dan sebagainya. Akhlak amat penting kerana merupakan asas yang dilakukan oleh Rasulullah saw ketika memulakan pembentukan masyarakat Islam.

B. memelihara diri agar tidak melakukan perbuatan yang tidak diridai Allah. hati-hati. TAQWA B. melindungi.S. dan menjauhi. Dari berbagai makna yang dikandung perkataan takwa itu.wiqayatan artinya antara lain: terlindung atau menjaga diri dari sesuatu yang berbahaya. ikhlas dalam hidup. Takwa yang telah menjadi perbendaharaan bahasa Indonesia berasal dari bahasa Arab taqwa. Takdir dan Tawakkal. cendekiawan muslim Indonesia almarhum Haji Agus Salim. waspada.A. pantang berbuat salah dan . selalu berusaha melakukan perbuatan yang baik dan benar. teguh melawan kejahatan. bertanggung jawab mengenai sikap. kata “taqwa” berasal dari bahasa arab taqwa. cinta kepada kebaikan dan benci kepada kejahatan. Taqwa juga berarti takut. memerhatiakn. takut terjerumus ke dalam perbuatan dosa. orang yang bertakwa adalah orang yang takut kepada Allah berdasarkan kesadaran: mengerjakan suruhan-Nya. dalam bukunya Keterangan Filsafat tentang Tauhid. kesalihan. takwa adalah sikap mental seseorang yang selalu ingat dan waspada terhadap sesuatu dalam rangka memelihara dirinya dari noda dan dosa.Ali Imran [3]:102) Artinya : Wahai orang-orang yang beriman! Bertaqwalah kepada Allah sebenar-benar taqwa kepada-Nya dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim.yaqi. amanah dalam tugas. kata “taqwa” berarti menjalankan apa yang diperintahankan oleh Allah dan menjauhi segala apa yang dilarang-Nya.Allah swt berfirman: (Q.1. Menurut H. 1323) di dalam alQur’an terdapat 256 kata takwa pada 251 ayat dalam berbagai hubungan dan variasi makna.manusia yang berhati bersih. Salim. Karena itu. Kata taqwa memiliki kata dasar waqa yang berarti menjaga. tidak melanggar larangan-Nya. dan memenuhi kewajiban. kelurusan. tingkah laku dan perbuatannya. Menurut penelitian al-Muqaddasi (Beirut. Pengertian Taqwa dan Ruang Lingkup Nya Secara etimologis . Adapun secara terminologis. Akar katanya adalah waqa. merumuskan makna takwa dengan mempergunakan memelihara sebagai titik tolak. Orang yang takwa adalah orang yang menjaga (membentengi) diri dari kejahatan. perilaku baik. Para penerjemah Al-Qur’an mengartikan “taqwa” sebagai kepatuhan. dan takut kepada Tuhan.

orang-orang miskin. dan (memerdekakan) hamba sahaya. B. Mensyukuri nikmat-Nya dengan jalan menerima. Hubungan Manusia Dengan Allah Hubungan manusia dengan Allah. 5. Beriman kepada Allah. akan tetapi sesungguhnya kebajikan (cetak miring dari saya MDA) ialah beriman kepada Allah. Rasulullah menasihati al-Gifari. penderitaan dan dalam peperangan. 2:177 yang terjemahan (artinya) lebih kurang sebagai berikut. Di dalam surat al Hujurat (49) ayat 13. musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang memintaminta. 3. "Supaya ia takwa kepada Allah. . karena takwa adalah pokok segala pekerjaan muslim. dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan. sangat penting dalam agama Islam dan kehidupan manusia. Pentingnya kedudukan takwa itu antara lain dapat dilihat dalam catatan berikut. hari kemudian. 4. pada suatu hari. Tuhan Yang Maha Esa sebagai dimensi takwa pertama.4:1) dalam surat al-Baqarah (2) ayat 177. karena pria dan wanita diciptakan dari Jenis yang sama (QS. Memohon ampun atas segala dosa dan tobat dalam makna sadar untuk tidak lagi melakukan segala perbuatan jahat atau tercela. Allah mengatakan bahwa. itu beriringan (bergandengan) satu dengan yang lain. Kedua dimensi itu secara konsisten disebutkan di dalam berbagai ayat yang bertebaran dalam al-Quran. dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. jelas dimensi keimanan dan ketakwaan. Bersabar menerima cobaan Allah dalam makna tabah. kitab-kitab.” Dalam surat lain. Selain sebagai pokok. tidak putus asa ketika mendapat musibah atau menerima bencana. 2. Disebutkan di sebuah hadis bahwa Abu zar al-Gifari. makna taqwa terhimpun dalam pokok-pokok kebajikan. sendiri dan lingkungannya (Gazalba. takwa juga adalah ukuran. nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintai kepada kerabat. Dari nasihat Rasulullah itu dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa takwa adalah pokok (pangkal) segala pekerjaan muslim. "(Manusia) yang paling mulia di sisi Allah adalah (orang) yang paling takwa. meminta nasihat kepada Rasulullah. B. menurut ajaran Ketuhanan Yang Maha Esa seperti telah disinggung pada awal kajian ini. "Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah Timur dan Barat itu suatu kebajikan. Ini dapat dibaca dalam QS. takwa sebagai dasar persamaan hak antara pria dan wanita (suami dan isteri) dalam keluarga.2. anak-anak yatim. Mereka itulah orang-orang yang benar (imannya).melakukan kejahatan terhadap orang lain." Dari pokok-pokok kebajikan (perbuatan baik yang mendatangkan keselamatan. Kedudukan Taqwa Kedudukan takwa. mengurus. dari orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji. malaikat-malaikat. memanfaatkan semua pemberian Allah kepada mansuia. mendirikan shalat. Beribadah kepada-Nya dengan jalan melaksanakan shalat lima kali sehari semalam. Ketakwaan atau pemeliharaan hubungan dengan Allah dapat dilakukan antara lain sebagai contoh : 1. keberuntungan dan sebagainya) yang disebut dalam ayat 177 surat alBaqarah tersebut di atas. merupakan prima causa hubungan-hubungan yang lain. karena itu.3. dan menunaikan zakat. 1976: 46).

pemaaf.B. suka memaafkan kesalahan orang lain. Hubungan Manusia Dengan Manusia Hubungan manusia dengan manusia dalam masyarakat dapat dipelihara. Kewajiban terhadap lingkungan hidup . Kewajiban terhadap keluarga b.” demikian makna firman Tuhan dalam al-Qur’an surat az-Dzariyat (51) ayat 56. Misalnya : kewajiban shalat. Kewajiban kepada Allah Kewajiban ini harus ditunikan manusia. Kewajiban kepada diri sendiri Kepajiban kepada diri sendiri adalah fardu ‘ain bagi setiap muslim dan muslimat untuk melakukannya. Hubungan Manusia Dengan Diri Sendiri Hubungan manusia dengan diri sendiri sebagai dimensi takwa yang kedua dapat dipelihara dengan jalan menghayati benar patokan-patokan akhlak. 3. Tanggung jawab kepada Allah.4. 2. Kewajiban terhadap tetangga c. Kewajajiban terhadap negara 4. menepati janji. “Tidak kuciptakan jin dan manusia. B. lapang dada. dan mengembangkan semua sikap yang terkandung dalam akhlak aau budi pekerti yang baik. mawas diri. yang disebutkan Tuhan dalam berbagai ayat al-Qur’an. kecuali untuk mengabdi kepadaKu. kewajiban menunaikan ibadah haji bagi yang mampu.6. bantu membantu. antara lain dengan : tolong menolong.5. berani. Diantaranya : sabar. Kewajiban kepada masyarakat Kewajiban ini merupakan dimensi ketiga pelaksanaan takwa. untuk memenuhi tujuan hidup dan kehidupannya di dunia ini yakni mengabdi kepada Ilahi. kewajiban zakat. Kewajiban terhadap masyarakat luas d. Tanggung jawab kepada hati nurani sendiri 3. dan menegakkan keadilan dan berlaku adil terhadap diri sendiri dan orang lain. adil. memegang amanah. 2. Hubungan Manusia Dengan Lingkungan Hidup Konsekuensi dari empat pemeliharaan hubungan dalam rangka ketakwaan tersebut adalah bahwa manusia harus selalu menumbuhkan dan mengembangkan dalam dirinya empat T yakni empat (kesadaran) tanggung jawab yaitu : 1. ikhlas. B. Tanggung jawab kepada manusia lain 4. tanggung jawab untuk memelihara lingkungan Takwa dalam makna memenuhi kewajiban perintah Allah yang menajdi kewajiban manusia takwa untuk melaksanakannya pada pokoknya adalah : 1. Kewajiban ini mulai dari : a.

karena (ulah) tangan manusia. sepertri yang terjadi di Afrika. yang tidak mensyukuri kurnia Ilahi. Hubungan manusia dengan manusia dalam masyarakat dapat dipelihara. Akhlakul karimah (Akhlak terpuji) adalah suatu aturan atau norma yang mengatur hubungan antar sesama manusia dengan tuhan dan alam semesta.dan orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya.Karena akhlak adalah salah satu predikat tang disandang oleh manusia akhlak akan berjalan setelah manusia itu sendiri berada dalam alam social.apakah membentuk karakternya dengan akal atau dengan hati karena keduanya adalah sumber. . Karena itulah.kita tidak terlepas dari apa yang sudak ada dalam diri kita sebagai manusia termasuk salah satunya adalah akhlak. Masalahnya adalah dari mana manusia dapat mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk? Tentu jawabannya adalah Al-Quran dan Sunah. manusia wajib memelihara kelestarian lingkungan. tanpa memerlukan pertimbangan pikiran terlebih dahulu”. menepati janji. Dengan demikian orang yang berakal dan beriman wajib untuk mengerahkan segala kemampuannya untuk meluruskan akhlaknya dan berperilaku dengan perilaku yang dicintai Allah SWT.Baik dan buruknya akhlak kepada sesama tergantung dari orang menjalani hidup.Kewajiban terhadap lingkungan hidup dapat disimpulkan dari pernyataan Tuhan dalam al-Qur’an yang menggambarkan kerusakan yang telah terjadi di daratan dan dilautan.Serta melaksanakan maksud dan tujuan dari terutusnya baginda Rasullulah SAW yang bersabda: “Sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan Akhlak” Dari penjelasan ini menunjukkan bahwa: kesempurnaan akhlak yang hanya untuk itu Rasullulah diutus. Dari kedua sumber itulah manusia dapat mengetahui berbagai pedoman dan tuntunan mengenai perbuatan-perbuatan yang baik dan perbuatan-perbuatan yang buruk.Baik kepada dirinya.Oleh karena itu wajib bagi setiap kaum muslimin agar budi pekertinya. lapang dada. BAB III KESIMPULAN Setelah menelaah dan memahami akhlak kepada sesama sebagai kesimpulannya adalah sesungguhnya dalam kehidupan.merupakan ukuran baik dan tidaknya seseorang baik di dunia ini atau di akhirat nanti. bantu membantu. suka memaafkan kesalahan orang lain. Untuk mencegah derita yang dirasakan oleh manusia.keluarga.Jadi kesimpulan akhlak antar sesama yaitu sangat dianjurkan selama apa yang dilakukan punya nilai ibadah . maka kebenaran pedoman dan tuntunan untuk mengetahui segala perbuatan yang buruk sangatlah diperlukan. Pengertian akhalak adalah : “Kehendak jiwa manusia yang menimbulkan perbuatan dengan mudah karena kebiasaan. antara lain dengan : tolong menolong. dan menegakkan keadilan dan berlaku adil terhadap diri sendiri dan orang lain.

Memohon ampun atas segala dosa dan tobat dalam makna sadar untuk tidak lagi melakukan segala perbuatan jahat atau tercela. Beribadah kepada-Nya dengan jalan melaksanakan shalat lima kali sehari semalam.wiqayatan artinya antara lain: terlindung atau menjaga diri dari sesuatu yang berbahaya. antara lain dengan : tolong menolong. Ketakwaan atau pemeliharaan hubungan dengan Allah dapat dilakukan antara lain sebagai contoh : 1.yaqi. Hubungan manusia dengan manusia dalam masyarakat dapat dipelihara. tidak putus asa ketika mendapat musibah atau menerima bencana. Bersabar menerima cobaan Allah dalam makna tabah. bantu membantu. Akar katanya adalah waqa. Diantaranya : sabar. ikhlas. dan menegakkan keadilan dan berlaku adil terhadap diri sendiri dan orang lain. mengurus. menepati janji. Tanggung jawab kepada Allah. 2. Konsekuensi dari empat pemeliharaan hubungan dalam rangka ketakwaan tersebut adalah bahwa manusia harus selalu menumbuhkan dan mengembangkan dalam dirinya empat T yakni empat (kesadaran) tanggung jawab yaitu : 1. Tanggung jawab kepada manusia lain 4. bertanggung jawab mengenai sikap. berani. Tanggung jawab kepada hati nurani sendiri 3. yang disebutkan Tuhan dalam berbagai ayat al-Qur’an. 3. Orang yang takwa adalah orang yang menjaga (membentengi) diri dari kejahatan. mawas diri. dan memenuhi kewajiban. 5. Beriman kepada Allah.Akhlak Al-mazmumah (akhlak yang tercela) adalah sebagai lawan atau kebalikan dari akhlak yang baik seagaimana tersebut di atas. memelihara diri agar tidak melakukan perbuatan yang tidak diridai Allah. suka memaafkan kesalahan orang lain. dan mengembangkan semua sikap yang terkandung dalam akhlak aau budi pekerti yang baik. lapang dada. 2. Taqwa juga berarti takut. Mensyukuri nikmat-Nya dengan jalan menerima. Hubungan manusia dengan diri sendiri sebagai dimensi takwa yang kedua dapat dipelihara dengan jalan menghayati benar patokan-patokan akhlak. memanfaatkan semua pemberian Allah kepada mansuia. dan dapat diketahui cara-cara menjauhinya. memegang amanah. pemaaf. adil. Dalam ajaran Islam tetap membicarakan secara terperinci dengan tujuan agar dapat dipahami dengan benar. tingkah laku dan perbuatannya. . tanggung jawab untuk memelihara lingkungan 4.

. Etika (Ilmu Akhlak). MGMP. 2008. Drs. Bandung Rosda Karya. Mochtar. Pendidikan Agama Islam SMA Kelas X. Mufid AR. Mustafa. 1999. Akhlak Tasawuf. 2006. Bandung: Pustaka Setia. Ahmad. Hakikat Islam Sebuah Pengantar Meraih Islam Kaffah. Yogyakarta : Pustaka Pelajar. Anwar. Husein. 2008. Amin. Jakarta : CV Toha Putra Semarang. PAI Kab Kuningan. Departemen Agama Republik Indonesia. Akidah Akhlak.A Drs. Jakarta: Bulan Bintang. 2008. 1989. Bandung: CV Pustaka Setia. 2006. Hasanuddin H.BAB IV DAFTAR PUSTAKA Al-Qur’an dan Terjemah.H. Ahmad. Tanya Jawab Aqidah Islamiah. Yakub U. Msi Pendiidkan Agama Islam. Yogyakarta : Insan Madani. 1975.Muhammad Idris DM. dkk. Aqidah Akhlak. Rosihan.M Drs.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->