RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013 SMK KENERING, GERIK

TEMA: MEMPERKENALKAN KIMIA BIDANG PEMBELAJARAN : PENGENALAN KEPADA KIMIA

KIMIA 4SC1 PANITIA KIMIA

MINGGU TARIKH

1 2/1/ 4/1

TAJUK / OBJEKTIF BAB 1: PENGENALAN KEPADA KIMIA Memahami kimia Dan kepentingannya

HASIL PEMBELAJARAN Murid boleh: * Menerangkan maksud kimia, * menyenaraikan beberapa bahan kimia yang lazim digunakan dalam kehidupan seharian, * menyatakan kegunaan bahan kimia yang lazim digunakan dalam kehidupan seharian, * menyenaraikan contoh kerjaya yang memerlukan pengetahuan kimia, * menyenaraikan industry berasaskan kimia di Malaysia, * menghuraikan sumbangan industri kimia terhadap Murid boleh: * mengenalpasti pemboleh ubah dalam situasi yang diberikan, * mengenalpasti perhubungan diantara dua pembolehubah untuk membentuk hipotesis, * mereka dan menjalankan eksperimen mudah untuk menguji hipotesis, * mencatat dan mempersembahkan data dalam bentuk yang bersesuaian, * mentafsir data untuk membuat kesimpulan, * menyediakan laporan penyiasatan Murid boleh: * mengenalpasti sikap saintifik dan nilai murni yang diamalkan oleh ahli sains dalam menjalankan penyiasatan, * mengamalkan sikap saintifik dan nilai murni dalam menjalankan penyiastan saintifik

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Mengumpul dan mentafsirkan data tentang asal usul perkataan kimia dan maksud kimia. Membincangkan pelbagai contoh bahan kimia yang lazim digunakan dalam kehidupan seharian seperti Natrium Klorida, Kalsium Karbonat, Asid Asetik. Membincangkan kegunaan bahan kimia yang lazim digunakan dalam kehidupan.

REFL EKSI

1 2/1/ 4/1

1.2 Mensintesiskan kaedah saintifik

Memerhatikan satu situasi dan mengenalpasti semua pemboleh ubah. Cadangkan pernyataan masalah yang bersesuaian untuk penyiasatan saintifik.

1 2/1/ 4/1

1.3 Menggabungkan sikap saintifik dan nilai murni dalam menjalankan penyiasatan saintifik

Murid membincangkan dan mewajarkan sikap saintifik dan nilai murni yang patut diamalkan dalam penyiasatan saintifik

1

* menghubungkaitkan nombor proton dengan jenis unsur. GERIK TEMA: JIRIM DISEKELILING KITA BIDANG PEMBELAJARAN: STRUKTUR ATOM MINGGU TAJUK / HASIL PEMBELAJARAN TARIKH OBJEKTIF 2. * menghubungkaitkan no proton dan nombor nukleon. Rutherford.menganalisis * memerihalkan sifat zarah 11/1 jirim bagi jirim. * menghubungkaitkan perubahan haba dengan perubahan tenaga kinetik zarah. * mendefinisikan no proton.2 Mensintesiskan struktur atom Murid boleh: * memerihalkan perkembangan model atom. * menentukan no nukleon. elektron dan neutron. X = unsur A = nombor nukleon Z = nombor proton Pelajar dapat menjalankan eksperimen dan seterusnya menulis laporan mengikut kaedah saintifik yang telah dipelajar CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Membincangkan dan menerangkan sifat khusus jirim. * menentukan bilangan neutron. (b) mengitlak bahawa setiap unsur mempunyai nombor proton yang berbeza. unsur. 3 14/1 18/1 PEKA KIMIA Eksperimen 2. Membincangkan perkembangan model atom yang dikemukakan oleh ahli sains iaitu Dalton.1 JIRIM 2 Murid boleh: 7/1 – . proton dan elektron daripada nombor proton dan nombor nucleon. dan sebaliknya. * menulis simbol unsurunsur. * menghubungkaitkan perubahan keadaan jirim dengan perubahan haba. * menerangkan perubahan keadaan jirim berdasarkan teori kinetik jirim.RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013 SMK KENERING. * menyatakan zarah-zarah utama subatom. Thomson. * menyatakan teori kinetik jirim. dimana. KIMIA 4SC1 PANITIA KIMIA REFLEKSI Menjalankan aktiviti untuk menentukan takat lebur dan takat beku ethanamida atau naftalena. * menentukan no proton. Menjalankan aktiviti untuk menentukan nombor proton. menentukan takat lebur dan beku naftalena 2 . molekul dan ion. Memplot dan mentafsirkan graf pemanasan dan penyejukan naftalena atau ethanamida. * mendefinisikan atom. nombor nukleon danbilangan proton. 2 7/1 – 11/1 2. * mendefinisikan no nukleon. elektron dan neutron dalam sesuatu atom Bincang: (a) perhubungan antara nombor proton dan nombor nukleon. Bohr dan Chadwick. * membanding dan membezakan jisim relatif dan cas relatif bagi proton. Menjalankan aktiviti untuk menulis: (a) simbol unsur (b) perwakilan bagi atom sebarang.4.

* menyatakan maksud 3 . Al(NO3)3. klorin dan bromin.2 Murid boleh : Mengkaji konsep mol melalui 21/1 – Menganalisis * mendefinisikan satu mol analogy atau simulasi 25/1 hubungan antara sebagai kuantiti jirim yang berkomputer. * menyatakan maksud elektron valens. * mewajarkan penggunaan isotop dalam kehidupan. secara anologi atau * menghitung jisim molekul animasi berkomputer. molekul relatif berdasarkan atom relatif dan * menyatakan maksud karbon-12. oksigen. jisim molekul jisim molekul relaif Membincangan kegunaan relative berdasarkan karbon-12. (b) menulis susunan elektron bagi unsur yang mempunyai nombor proton 1 hingga 20 TEMA : JIRIM DISEKELILING KITA BIDANG PEMBELAJARAN: FORMULA DAN PERSAMAAN KIMIA 4 3.karbon. * menentukan bilangan elektron valens daripada susunan elektron suatu atom. Na2CO3. Menjalankan kuiz untuk menghitung jisim molekul relatif bahan daripada formula kimia yang diberi.3 Memahami isotop dan menilai kepentingannya Murid boleh: * menyatakan maksud isotop. CO2. HCl. menentukan jisim atom Mengkaji konsep jisim atom relatif dan jisim molekul relatif dan jisim molekul relatif relatif. 4 3.5H2O. relatif bahan. * menyenaraikan contoh unsur-unsur yang mempunyai isotop. Bincangkan maksud elektron valens dengan menggunakan ilustrasi. karbon -12 sebagai piawai * menyatakan sebab untuk menentukan jisim karbon-12 digunakan atom relatif dan jisim molekul sebagai piawai untuk relatif. bilangan mol mengandungi jumlah dengan bilangan zarah sebanyak bilangan Mengumpulkan dan zarah atom yang ada dalam 12g mentafsirkan data 12C. * menentukan bilangan zarah subatom bagi isotop.RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013 SMK KENERING. KIMIA 4SC1 PANITIA KIMIA 3 14/1 18/1 2. Mengkaji susunan elektron bagi pelbagai atom dan mengenalpasti elektron valensnya. * melukis susunan elektron atom suatu unsur. tentang pemalar Avogadro.4 Memahami susunan elektron bagi atom Murid boleh: * menghuraikan susunan elektron dalam atom bagi unsur yang mempunyai nombor proton 1 hingga 20. GERIK 3 14/1 18/1 2.1 Murid boleh: Mengumpul dan Mentafsirkan 21/1 – Memahami dan * menyatakan maksud data tentang jisim atom relatif 25/1 mengaplikasikan jisim atom relative berdasarkan dan jisim konsep jisim karbon -12. Menjalankan aktiviti untuk: (a) mengilustrasi susunan electron bagi unsur yang mempunyai nombor proton 1 hingga 20. CuSO4. Mengumpulkan dan mentafsirkan maklumat tentang (a) maksud isotop (b) isotop-isotop hidrogen. contohnya. Menjalankan aktiviti untuk menentukan bilangan zarah subatom daripada nombor proton dan nombor nukleon bagi beberapa isotop.

* menyatakan maksud formula empirik. * membuat kesimpulan umum terhadap isipadu molar gas pada suhu dan tekanan yang diberikan. * menyatakan maksud formula molekul. Murid boleh : * menyatakan maksud formula kimia. Menjalankan aktiviti untuk: (a) Menentukan formula empirik bagi kuprum(II) oksida dengan menggunakan simulasi berkomputer. * menghitung isipadu gas pada STP atau keadaan bilik daripada bilangan mol dan sebaliknya.RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013 SMK KENERING. * menghubungkaitkan jisim molar dengan jisim atom relatif atau jisim molekul relatif. * menyelesaikan masalah perhitungan yang melibatkan bilangan zarah. Murid boleh: * menyatakan maksud jisim molar. (b) Menentukan formula empirik bagi magnesium oksida. * menghubungkaitkan isipadu molar dengan pemalar Avogadro. GERIK pemalar Avogadro. formula empirik.4 Menganalisis perhubungan di antara bilangan mol gas dengan isipadu 6 4/1 – 8/2 3. * menentukan formula empirik dan formula molekul sebatian.5 Mensintesis formula kimia Mengumpulkan dan mentafsirkan data berkaitan formula kimia. * menghubungkaitkan jisim molar dengan pemalar Avogadro. Mengumpulkan dan mentafsirkan data isipadu molar gas seperti gas oksigen.3 Menganalisis hubungan di antara bilangan mol bahan dengan jisim 5 28/1 – 1/2 3. Menjalankan aktiviti untuk menghitung isipadu gas pada STP atau keadaan bilik daripada bilangan mol dan sebaliknya. * membanding dan membezakan formula empirik dan formula molekul. formula molekul. (c) membanding dan membezakan formula empirik dan formula molekul. 5 28/1 – 1/2 3. Murid boleh : * menyatakan maksud isipadu molar gas. * menyelesaikan masalah perhitungan untuk menukarkan bilangan mol bahan yang diberi kepada jisim dan sebaliknya. gas karbon dioksida dan gas helium. Menjalankan aktiviti penyelesaian masalah untuk menukarkan bilangan mol kepada bilangan zarah bagi bahan yang diberi dan ebaliknya Membincangkan maksud jisim molar. bilangan mol. * menyelesaikan masalah perhitungan yang melibatkan KIMIA 4SC1 PANITIA KIMIA Membincang hubungkait di antara bilangan zarah dalam satu mol bahan dengan pemalar Avogadro. Berbincang untuk menghubungkait: (a) jisim molar dengan pemalar Avogadro (b) jisim molar bahan dengan jisim atom relatif atau jisim molekul relative Menjalankan aktiviti penyelesaian masalah untuk menukarkan bilangan mol bahan yang diberi kepada jisim dan sebaliknya. jisim bahan dan isipadu gas pada STP dan atau keadaan bilik. * menyelesaikan masalah perhitungan untuk menukarkan bilangan mol kepada bilangan zarah bahan tertentu dan sebaliknya. Menjalankan aktiviti 4 . * menghubungkaitkan bilangan zarah yang terkandung dalam satu mol bahan tertentu dengan pemalar Avogadro.

* menyatakan prinsip asas penyusunan unsur dalam Jadual Berkala berdasarkan nombor proton. (c) menyelesaikan masalah perhitungan dengan persamaan kimia(stoikiometri) 6 4/1 – 8/2 3. * menulis dan mengimbangkan persamaan kimia. * meramalkan kumpulan dan kala unsur berdasarkan susunan elektron. * menulis formula ion * membina formula kimia bagi sebatian ion. Menjalankan aktiviti latihan dan kuiz dalam menulis formula ion. TEMA: JIRIM DISEKELILING KITA BIDANG PEMBELAJARAN: JADUAL BERKALA UNSUR 7 4. * menyelesaikan masalah penghitungan dengan persamaan kimia. PbI2. 5 . * menghubungkaitkan susunan elektron unsur dengan kumpulan dan kala. * menyatakan nama sebatian kimia menggunakan system penamaan IUPAC. Menjalankan eksperimen berikut: (a) menulis dan mengimbangkan persamaan kimia. (b) menyatakan nama sebatian kimia menggunakan sistem penamaan IUPAC. * mentafsirkan persamaan kimia secara kuantitatif dan kualitatif. NH4Cl. (b) pembentukan ammonium klorida.1 Murid boleh: 11/2 Menganalisis * menghuraikan sumbangan 15/2 Jadual Berkala ahli sains dalam sejarah Unsur perkembangan Jadual Berkala. Membina persamaan kimia yang seimbang bagi tindakbalas berikut: (a) pemanasan kuprum(II) karbonat. * mengenal pasti kumpulan dan kala dalam Jadual Berkala. Menjalankan aktiviti untuk: (a) membina formula kimia bagi sebatian dari formula ion yang diberikan. Menjalankan aktiviti untuk membuat hubungkait antara susunan electron suatu unsur dengan kumpulan dan kala. Menjalankan aktiviti untuk meramalkan kumpulan dan kala suatu unsur berdasarkan susunan elektronnya. (b) bahan dan hasil tindak balas dalam persamaan kimia. GERIK formula empirik dan formula molekul.CuCO3. KIMIA 4SC1 PANITIA KIMIA penyelesaian masalah berkaitan formula empirik. * menerangkan kebaikan pengelasan unsur dalam Jadual Berkala. (c) Susunan elektron. Bincang: (a) maksud persamaan kimia.6 Mentafsirkan persamaan kimia Murid boleh: * menyatakan maksud persamaan kimia. Membincangkan kebaikan pengelasan unsur dalam Jadual Berkala. Mengumpul maklumat tentang sumbangan ahli sains dalam sejarah perkembangan Jadual Berkala Mengkaji susunan unsur dalam Jadual Berkala dari aspek berikut: (a) Kumpulan dan Kala. * mengenalpasti bahan dan hasil tindak balas daripada persamaan kimia. (c) pemendakan plumbum(II) iodida.RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013 SMK KENERING. (b) Nombor proton. (b) mentafsirkan persamaan kimia secara kuantitatif dan kualitatif.

(c) perubahan sifat fizik dari klorin ke iodin. Murid boleh: * menyenaraikan unsur Kumpulan 1 * menyatakan sifat fizik umum litium.3 Menganalisis unsur Kumpulan 1 Mengumpulkan maklumat dan bincang: (a) unsur Kumpulan 1. * menghubungkaitkan sifat kimia unsur Kumpulan 1 dengan susunan elektron. ketumpatan dan takat didih. * menghuraikan kegunaan unsur Kumpulan 18 dalam kehidupan seharian. KIMIA 4SC1 PANITIA KIMIA Menggunakan jadual untuk menyenaraikan semua unsur Kumpulan 18. * menghuraikan perubahan sifat fizik dari litium ke kalium. 8 18/2 – 22/2 4. Mengkaji tindak balas litium. * menyatakan langkah keselamatan dalam mengendalikan unsur Kumpulan 1. Bincang: (a) perubahan sifat fizik unsur Kumpulan 18. Mengumpulkan maklumat dan bincangkan: (a) unsur Kumpulan 17. natrium dan kalium. natrium dan kalium. (b) sifat fizik umum unsur litium. * menghuraikan perubahan sifat fizik unsur Kumpulan 18. bromin dan iodine dari segi warna. (c) perubahan sifat fizik litium ke kalium dari segi kekerasan.2 Menganalisis Kumpulan 18 Murid boleh : * menyenaraikan semua unsur Kumpulan 18. Murid boleh: * menyenaraikan unsur Kumpulan 17. natrium dan kalium dengan air dan oksigen. (d) menghuraikan sifat kimia klorin.RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013 SMK KENERING. Membincangkan hubungan diantara susunan elektron dan sifat lengai unsur Kumpulan 18. (b) sifat lengai unsur Kumpulan 18. Membincangkan perubahan kereaktifan unsur Kumpulan 1 apabila menuruni kumpulan.4 Menganalisis unsur Kumpulan 17. natrium dan kalium. bromin dan iodin. * menghuraikan perubahan kereaktifan unsur Kumpulan 1 apabila menuruni Kumpulan. 8 18/2 – 22/2 4. * menghuraikan sifat lengai unsur Kumpulan 18. * menghubungkaitkan sifat lengai unsur Kumpulan 18 dengan susunan elektronnya. * menghuraikan perubahan sifat fizik dari klorin ke iodin. * meramalkan sifat fizik dan sifat kimia unsur lain dalam Kumpulan 1. (b) sifat fizik klorin. natrium dan kalium f) perhubungan sifat kimia unsur Kumpulan 1 dengan susunan elektronnya. Menjalankan eksperimen untuk mengkaji tindak balas unsur litium. GERIK 7 11/2 15/2 4. (d) sifat kimia litium. keadaan fizik.bromin dan iodin. ketumpatan dan takat lebur. natrium dan kalium. * menyenaraikan sifat kimia unsur litium. * menyatakan sifat fizik umum klorin. * menyatakan sifat fizik unsur Kumpulan 18 secara umum. Meramalkan sifat fizik dan sifat kimia unsur Kumpulan 1 selain litium. * menyenaraikan sifat kimia 6 . Menghuraikan sifat fizik unsur Kumpulan 18 seperti. natrium dan kalium dengan klorin dan bromine melalui simulasi berkomputer. * menghubungkaitkan susunan elektron duplet dan oktet unsur Kumpulan 18 dengan kestabilannya. natrium dan kalium. natrium dan kalium (e) persamaan dari segi sifat kimia litium. * menghuraikan persamaan sifat kimia litium.ketumpatan dan takat didih.

* menghuraikan perubahan kereaktifan unsure Kumpulan 17 apabila menuruni kumpulan.5 Menganalisis unsur dalam Kala Murid boleh: * menyenaraikan unsur Kala 3. * menyatakan perubahan sifat oksida unsur apabila merentasi Kala 3. 9 25/2 – 1/3 4. bromin dan iodin. * menghuraikan kegunaan semi logam. (c) natrium hidroksida Membincangkan perubahan kereaktifan unsur Kumpulan 17 apabila menuruni kumpulan. Memerhatikan warna : (a) beberapa sebatian unsur peralihan. Menjalankan eksperimen untuk mengkaji tindak balas klorin. nombor pengoksidaan dan keupayaan membentuk sebatian berwarna. bromine dan iodin dengan: (a) air. * menyatakan langkah keselamatan dalam mengendalikan unsur Kumpulan 17. (b) susunan elektron (c) saiz atom (d) kelektronegatifan (e) keadaan fizik Membincangkan perubahan sifat unsur merentasi Kala 3. Menjalankan eksperimen untuk mengkaji oksida unsur Kala 3 dan menghubungkaitkannya dengan sifat logam. NH3(ak). bromin dan iodin. * menghuraikan persamaan sifat kimia klorin.6 Memahami unsur peralihan. Mengadakan perbincangan dalam kumpulan kecil dan bentangkan perubahan sifat oksida unsur merentasi Kala 3. bromin dan iodin. Mengumpulkan dan mentafsirkan data tentang sifat unsur peralihan dari segi takat lebur. bromin dan iodin. Membincangkan dan meramalkan perubahan sifat unsur dalam Kala 2.RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013 SMK KENERING. * meramalkan perubahan sifat unsur merentasi Kala 2. * memberi contoh unsur peralihan. ketumpatan. NaOH dan larutan ammonia. Menonton bahan multimedia tentang langkah keselamatan dalam mengendalikan unsur Kumpulan 17. * menghuraikan sifat unsur peralihan. Meramalkan sifat fizik dan sifat kimia unsur Kumpulan 17 selain daripada klorin. * menghuraikan perubahan sifat unsur merentasi Kala 3. KIMIA 4SC1 PANITIA KIMIA (e) persamaan sifat kimia klorin. 9 25/2 – 1/3 4. seperti ferum. GERIK unsur klorin. (f) perhubungan di antara sifat kimia unsur Kumpulan 17 dengan susunan elektron. (b) logam. * menyatakan kegunaan unsur peralihan dalam industri. Menjalankan aktiviti untuk mengenalpasti kedudukan unsur peralihan dalam Jadual Berkala. (b) hasil tindak balas di antara larutan akues sebatian unsur peralihan dengan larutan natrium hidroksida. * meramalkan sifat fizik dan sifat kimia unsur lain dalam Kumpulan 17. * menulis susunan elektron unsur Kala 3. Murid boleh: * mengenalpasti kedudukan unsur peralihan dalam Jadual Berkala. Mengumpul dan mentafsir data tentang siifat unsur Kala 3 seperti: (a) nombor proton. 7 . * menghubungkaitkan sifat kimia unsur Kumpulan 17 dengan susunan elektron.

magnesium oksida. * menggambarkan susunan elektron bagi suatu ikatan ion.7 Mensyukuri kewujudan 8nsure dan sebatiannya Murid boleh: * menghuraikan usaha ahli sains dalam penemuan ketertiban sifat 8nsure. Mengadakan perbincangan tentang berikut: (a) kestabilan gas adi dari segi susunan elektron. contohnya. (b) syarat pembentukan ikatan kimia (c) jenis ikatan kimia . * menyatakan jenis ikatan kimia. contohnya. NaCl. dan ferum (III) klorida. FeCl3 14 1/4 – 5/4 5.RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013 SMK KENERING. 9 25/2 – 1/3 4.2 Mensintesiskan idea tentang pembentukan ikatan ion Murid boleh: * menerangkan pembentukan ion. air. Mengumpulkan maklumat dan membuat persembahan multimedia tentang usaha ahli sains dalam menemui ketertiban sifat unsur. Membincangkan dalam forum akan keadaan kehidupan tanpa pelbagai unsur dan sebatian.1 Murid boleh: 1/4 – Memahami asas * menerangkan kestabilan 5/4 pembentukan gas adi. * mengendalikan bahan kimia dengan bijaksana Minggu 10  Ulangkaji 4/3 – 8/3 Minggu 11 & 12  Peperiksaan Penilaian 1/2013 11/3 – 22/3 Minggu 13  Cuti Sekolah 25/3 – 29/3 TEMA : JIRIM DI SEKELILING KITA BIDANG PEMBELAJARAN : 5. 8 . * menerangkan pembentukan ikatan ion. Mengumpul dan mentafsirkan data tentang pelbagai sebatian yang wujud secara semulajadi. * menghuraikan bagaimana kehidupan tanpa kepelbagaian 8nsure dan sebatian * mengenalpasti pelbagai warna sebatian logam peralihan dalam alam semulajadi. H2O. * menggambarkan pembentukan ikatan ion. sebatian * menerangkan syarat pembentukan ikatan kimia. * menulis susunan elektron bagi ion yang terbentuk. CO2 dan mineral untuk memperkenalkan konsep ikatan kimia. karbon dioksida. natrium klorida. IKATAN KIMIA 14 5. Menjalankan aktiviti untuk menyediakan sebatian ion. GERIK KIMIA 4SC1 PANITIA KIMIA Memerhatikan warna batu permata dan mengenalpasti unsur peralihan didalamnya. MgO. Memberi beberapa contoh tentang kegunaan unsur peralihan sebagai mangkin dalam industri.

N2 Melukis gambarajah susunan electron bagi pembentukan ikatan kovalen termasuk struktur Lewis. KIMIA 4SC1 PANITIA KIMIA Mengumpul dan mentafsir data tentang maksud ikatan kovalen. 15 8/412/4 5. ammonia. * menghuraikan perbezaan takat lebur dan takat didih sebatian ion dengan sebatian kovalen. karbon dioksida. tetraklorometana. CO2 (c) ikatan ganda tiga dalam nitrogen. * menerangkan perbezaan kekonduksian elektrik sebatian ion dengan sebatian kovalen . O2. klorin. * menyenaraikan sifat-sifat sebatian kovalen.4 Menganalisis sifat sebatian ion dan sebatian kovalen Murid boleh: * menyenaraikan sifat-sifat sebatian ion.RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013 SMK KENERING. * membuat gambaran mental bagi pembentukan ikatan kovalen. * menerangkan pembentukan ikatan kovalen. CCl4 (b) ikatan ganda dua dalam oksigen. metana. Membincang dan membina peta minda untuk membandingkan pembentukan ikatan ion dan ikatan kovalen. hidrogen klorida.3 Mensintesiskan idea tentang pembentukan ikatan kovalen Murid boleh: * menyatakan maksud ikatan kovalen. Mengumpul dan mentafsir data tentang sifat sebatian ion dan sebatian kovalen. (b) perbezaan takat lebur dan takat didih di antara kedua-dua sebatian ion dan sebatian kovalen Mengumpul maklumat tentang kegunaan sebatian kovalen sebagai pelarut dalam kehidupan harian. Menggunakan model dan simulasi komputer untuk menggambarkan pembentukan: (a) ikatan tunggal dalam hydrogen. * menyatakan kegunaan sebatian kovalen sebagai pelarut. H2. Cl2. CH4. * membanding dan membezakan keterlarutan sebatian ion dan sebatian kovalen. air. H2O. 9 . HCl. * membanding dan membezakan pembentukan ikatan ion dan ikatan kovalen. Membincang dalam kumpulan untuk menjalankan satu aktiviti untuk membandingkan sifat sebatian ion dan sebatian kovalen: (a) takat lebur dan takat didih (b) kekonduksian elektrik (c) keterlarutan dalam air dan pelarut organik Membincang tentang: (a) perbezaan kekonduksian elektrik di antara sebatian ion dan sebatiankovalen dari segi kehadiran ion. NH3. GERIK 15 8/412/4 5. * melukis gambarajah susunan elektron untuk menggambarkan pembentukan ikatan kovalen.

* menghuraikan binaan sel elektrolisis. * menyatakan maksud elektrolit. Menjalankan eksperimen untuk mengkaji faktor pemilihan ion untuk dinyahcas di katod dan anod berdasarkan perkara berikut: (a) kedudukan ion dalam siri elektrokimia (b) kepekatan ion dalam larutan (c) jenis elektrod Meramalkan hasil elektrolisis 10 . Membincangkan: (a) Proses elektrolisis. * menghuraikan proses elektrolisis sebatian lebur.1 Memahami sifatsifat elektrolit dan bukan elektrolit Murid boleh: * mengelaskan bahan kepada elektrolit dan bukan elektrolit. * mengaitkan tentang kewujudan ion-ion yang bergerak bebas dengan kekonduksian elektrik.menerangkan bukti tentang kewujudan ion yang diikat dengan ikatan ion yang kuat bila berada bila berada dalam keadaan pepejal tetapi bergerak bebas dalam keadaan leburan.RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013 SMK KENERING. (b) menghuraikan proses elektrolisis. ELEKTROKIMIA 16 15/4 – 19/4 6. * menulis persamaan setengah untuk nyahcas ion di katod dan anod. (b) Menghuraikan proses elektrolisis larutan akueus. * mengenalpasti kation dan anion dalam suatu sebatian lebur. Menjalankan aktiviti untuk mengkaji elektrolisis larutan akueus kuprum(II) sulfat dan asid sulfurik menggunakan elektrod karbon dan dapat: (a) Mengenalpasti kation dan anion yang wujud dalam larutan akues. * menulis persamaan setengah bagi tindak balas nyahcas ion di katod dan di anod. * meramalkan hasil elektrolisis sebatian lebur. GERIK TEMA : JIRIM DI SEKELILING KITA BIDANG PEMBELAJARAN : 6. Mengumpul dan Mentafsirkan data tentang proses elektrolisis sebatian ion yang mempunyai takat lebur yang sangat tinggi. Murid boleh: * menyatakan maksud elektrolisis. (c) menulis persamaan setengah bagi tindak balas nyahcas ion di katod dan di anod. * meramalkan hasil elektrolisis larutan akueus. Menjalankan aktiviti untuk mengelaskan bahan-bahan kimia kepada elektrolit dan bukan elektrolit Membincangkan: (a) maksud elektrolit (b) hubungkait antara kewujudan ion yang bergerak bebas dan kekonduksian elektrik. contohnya natrium klorida.2 Menganalisis proses elektrolisis sebatian lebur 17 22/4 – 26/4 6. (b) Binaan sel elektrolisis Menjalankan aktiviti untuk mengkaji elektrolisis plumbum (II) bromida lebur untuk: (a) mengenalpasti kation dan anion. * menerangkan faktor-faktor yang mempengaruhi elektrolisis larutan akueus dengan menyertakan contoh yang sesuai. PbO. (c) Menulis persamaan setengah untuk nyahcas ion di katod dan anod.3 Menganalisis elektrolisis larutan akueus Murid boleh: * mengenalpasti kation dan anion dalam larutan akueus. * menghuraikan proses elektrolisis larutan akueus. NaCl dan plumbum(II)oksida. KIMIA 4SC1 PANITIA KIMIA 16 15/4 – 19/4 6.

6. Menjalankan eksperimen untuk menunjukkan penghasilan arus elektrik daripada tindakbalas kimia dalam sel ringkas. sel alkali dan sel nikel-kadmium. akumulator asid plumbum. * membanding dan membezakan kelebihan dan kelemahan pelbagai jenis sel kimia. * menulis persamaan kimia untuk tindakbalas penyesaran logam. Menjalankan aktiviti untuk menulis persamaan kimia untuk tindakbalas penyesaran logam. Menjalankan aktiviti untuk menerangkan tindakbalas yang berlaku dalam sel ringkas dan sel Daniell. Menjalankan eksperimen untuk mengkaji proses penulenan dan penyaduran logam. * membina siri elektrokimia.6 Mensintesiskan siri elektrokimia Murid boleh: * menerangkan prinsip untuk membina siri elektrokimia. penulenan serta penyaduran logam. * menghuraikan perbezaan antara sel elektrolisis dan sel kimia. sel merkuri. Menjalankan aktiviti untuk menulis persamaan kimia bagi elektrolisis dalam industri. * menerangkan penghasilan arus elektrik dalam sel ringkas. * menerangkan kepentingan siri elektrokimia. * menerangkan masalah pencemaran yang timbul akibat dari penggunaan proses elektrolisis dalam industri 18 29/4 – 3/5 6. * menulis persamaan kimia untuk proses elektrolisis dalam industri.5 Menganalisis sel kimia Murid boleh : * menghuraikan struktur sel ringkas dan sel Daniell. (a)pengekstrakan aluminium dari aluminium oksida. Menjalankan eksperimen untuk membina siri elektrokimia berdasarkan perkara berikut: (a) perbezaan voltan antara dua logam (b) kebolehan logam menyesarkan logam lain daripada larutan garamnya. Mengkaji struktur sel kimia contohnya sel ringkas dan sel Daniell. (b) penulenan kuprum (c) penyaduran logam. GERIK KIMIA 4SC1 PANITIA KIMIA larutan akueus serta menulis setengah persamaan masingmasing.4 Menilai proses elektrolisis dalam industry Murid boleh : * menyatakan kegunaan elektrolisis dalam industri. Mengumpulkan maklumat dan membincangkan kebaikan dan keburukan penggunaan elektrolisis dalam industri. * menerangkan proses pengekstrakan. Menjalankan eksperimen untuk mengesahkan ramalan tindakbalas penyesaran. * menerangkan tindakbalas kimia yang berlaku dalam sel ringkas dan sel Daniell. * mewajarkan penggunaan elektrolisis dalam industri. 11 . * meramalkan kebolehan sesuatu logam untuk menyesarkan logam lain daripada larutan garamnya.RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013 SMK KENERING. Mengumpulkan maklumat dan membincangkan kelebihan dan kekurangan pelbagai jenis sel kimia termasuk sel kering. 18 29/4 – 3/5 6. Membincangkan penggunaan siri elektrokimia dalam menentukan perkara berikut: (a) Terminal sel (b) Voltan sel (c) Kebolehan suatu logam menyesarkan logam lain daripadalarutan garamnya.

air paip dan jus buah-buahan. * memerihalkan masalah pencemaran yang disebabkan oleh rosesproses dalam industry elektrokimia.RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013 SMK KENERING. * menerangkan peranan air dalam pembentukan ion hidrogen yang akan menzahirkan sifat asid. 14/6 sifat-sifat asid bes dan alkali. (b) Kegunaan asid.7 Menerapkan kesedaran serta mengamalkan sikap bertanggungjawa b dalam mengendalikan bahan kimia yang digunakan dalam siri elektrokimia Murid boleh : * mewajarkan kenyataan bahawa industry elektrokimia dapat meningkatkan kualiti hidup. Menjalankan aktiviti untuk mengukur nilai pH beberapa larutan yang mempunyai kepekatan yang berbeza. dan bes * menyatakan kegunaan asid. * menghuraikan sifat kimia bagi asid dan alkali. Mengadakan tayangan video untuk menunjukkan betapa pentingnya proses kitar semula serta pelupusan yang sistematik bateri-bateri terpakai. * menghubungkaitkan nilai pH dengan sifat keasidan atan kealkalian sesuatu bahan. * mewajarkan keperluan untuk melupuskan sisasisa industri elektrokimia secara selamat dan teratur. Murid boleh : * menyatakan kegunaan skala pH. Mengumpulkan data serta membincangkan pencemaran akibat daripada proses-proses industry elektrokimia. alkali kuat dan alkali lemah. air berkarbonat. Menjalankan eksperimen untuk menunjukkan peranan air dalam pembentukan ion hidroksida yang akan menzahirkan sifat alkali. * mempraktikkan amalan melupuskan bateri terpakai secara sistematik. Mengamalkan kitar semula bateri terpakai Minggu 19  Ulangkaji 6/4 . * menerangkan peranan air dalam pembentukan ion hidroksida yang akan menzahirkan sifat alkali.10/4 Minggu 20 & 21  Peperiksaan Pertengahan Tahun 2013 13/5 – 24/5 Minggu 22 & 23  Cuti Sekolah 27/5 – 7/6 TEMA : INTERAKSI ANTARA BAHAN KIMIA BIDANG PEMBELAJARAN : 7. Menjalankan eksperimen untuk menunjukkan peranan air dalam pembentukan ion hidrogen yang akan menzahirkan sifat asid. ASID DAN BES 24 7.1 Murid boleh : 10/6 – Menganalisis * menyatakan maksud asid. asid hidroklorik. bes dan alkali berdasarkan tentang ion yang terdapat atau dihasilkan dalam larutan akueus. Contohnya. KIMIA 4SC1 PANITIA KIMIA Membincangkan kepentingan industry elektrokimia dalam kehidupan harian. bes dan alkali dalam kehidupan harian. Menjalankan aktiviti menggunakan skala pH untuk mengukur nilai pH larutan larutan yang biasa digunakan dalam kehidupan harian seperti air sabun. Membincangkan: (a) Konsep asid. bes dan alkali dalam kehidupan harian. asid 12 . GERIK 18 29/4 – 3/5 6. asid lemah. * menghubungkaitkan kepekatan ion hidrogen dengan nilai pH. * menghubungkaitkan kepekatan ion hidroksida dengan nilai pH. 24 10/6 – 14/6 7. Mengadakan forum untuk membincangkan epentingan pelupusan sisa industri elektrokimia secara selamat dan teratur.2 Mensintesiskan konsep asid kuat.

(c) kepekatan ion hidroksida dan nilai pH.3 Menganalisis kepekatan asid dan alkali 27 & 28 1/7 – 12/7 7. * menentukan takat akhir proses peneutralan melalui 13 .4 Menganalisis peneutralan Murid boleh: * menyatakan maksud kepekatan. NaOH atau kalium hidroksida KOH. * menghuraikan proses titratan asid-bes. * menghuraikan kaedah untuk menyediakan larutan piawai. (b) kepekatan ion hidrogen dan nilai pH. Menjalankan pentitratan asidbes untuk menentukan takat akhir menggunakan penunjuk atau antararmuka berkomputer. (e) asid lemah dan darjah penceraiannya. Membincangkan perkaitan antara perkara-perkara berikut berdasarkan data yang diperoleh dari aktiviti di atas: (a) nilai pH dan keasidan atau kealkalian sesuatu bahan. (f) alkali kuat dan darjah penceraiannya. Menjalankan eksperimen untuk mengkaji hubungkait antara nilai Ph dengan kemolaran beberapa larutan Mengumpul dan mentafsir data tentang peneutralan dan aplikasinya dalam kehidupan harian. GERIK * menghubungkaitkan asid kuat atau asid lemah dengan darjah penceraiannya. * menyelesaikan masalah penghitungan yang melibatkan kemolaran asid dan alkali. KIMIA 4SC1 PANITIA KIMIA etanoik. Menjalankan aktiviti untuk menulis persamaan bagi tindakbalas peneutralan. * menghuraikan kaedah untuk menyediakan larutan dengan kepekatan tertentu melalui kaedah pencairan ke atas larutan piawai yang telah disediakan. (d) asid kuat dan darjah penceraiannya. 25 & 26 17/6 – 28/6 7. Murid boleh: * menerangkan maksud peneutralan. * menghubungkaitkan alkali kuat atau alkali lemah dengan darjah penceraiannya. Membuat pengiraan untuk menukarkan unit kepekatan dari -3 -3 g dm kepada mol dm dan sebaliknya. * menerangkan penggunaan peneutralan dalam kehidupan harian. Menyediakan larutan dengan kepekatan tertentu melalui kaedah pencairan ke atas larutan piawai yang telah disediakan. * menyatakan hubungan antara bilangan mol dengan kemolaran dan isipadu sesuatu larutan. Membincangkan: (a) Maksud kepekatan (b) Maksud kemolaran (c) Hubungan antara bilangan mol dengan kemolaran dan isipadu sesuatu larutan (d) Kaedah untuk menyediakan larutan piawai. * menghubungkaitkan nilai pH dengan kemolaran asid dan alkali. * menerangkan secara kualitatif konsep asid kuat dan asid lemah. (g) asid lemah dan darjah penceraiannya. * menerangkan secara kuantitatif konsep asid kuat dan asid lemah. larutan ammonia dan natrium hidroksida dengan Menggunakan penunjuk.RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013 SMK KENERING. meter pH atau pun antaramuka berkomputer (computer interface) . * menulis persamaan untuk tindakbalas peneutralan. Menyediakan larutan piawai natrium hidroksida. * menyatakan maksud kemolaran.

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013 SMK KENERING. mengkaji keterlarutan garam* menghuraikan proses garam nitrat. 6/9 analisis kualitatif analisis kualitatif. sulfat. aktiviti untuk menyediakan Bincangkan keperluan garam tertentu. kalium kromat (VI). GARAM 34 8. semula jadi. (a) asid dengan alkali * menghuraikan proses (b) asid dengan oksida logam penyediaan garam tak terlarut. Minggu 29 & 30  Ulangkaji 15/7 – 26/7 Minggu 31 & 32  Peperiksaan Penilaian 2/2013 29/7 – 6/8 Minggu 33  Cuti Sekolah/ Cuti Hari Raya Puasa 7/8 – 16/8 TEMA : INTERAKSI ANTARA BAHAN KIMIA BIDANG PEMBELAJARAN : 8. (c) asid dengan logam (d) asid * menulis persamaan kimia dengan karbonat logam dan persamaan ion bagi Menjalankan satu aktiviti untuk tindak balas penyediaan menulenkan garam terlarut garam. penulenan garam. pengiraan kuantiti bahan NaCl. PbCrO4 dan barium sulfat. natrium klorida. inferens tentang garam tersebut. KIMIA 4SC1 PANITIA KIMIA Menjalankan aktiviti menyelesaikan masalah yang melibatkan peneutralan termasuk juga aktiviti untuk mengira kepekatan atau isipadu sesuatu larutan. garam. Menyediakan garam terlarut * menyenaraikan ciri-ciri melalui tindakbalas: fizik hablur. PbI2. Mengkaji warna dan keterlarutan garam * membuat inferens tentang dalam air bagi beberapa garam garam berdasarkan warna dan dan seterusnya membuat keterlarutan dalam air. * menghuraikan proses Menjalankan eksperimen untuk penyediaan garam terlarut. GERIK kaedah pentitratan. BaSO4 melalui tindak balas pemendakan. 35 & 36 8. tindak balas dan hasil K2CrO4 dan kalium dikromat.2 Murid boleh : Membincangkan maksud 26/8 – Mensintesiskan * menyatakan maksud analisis kualitatif. * menyelesaikan masalah yang melibatkan peneutralan termasuk juga aktiviti untuk mengira kepekatan atau isipadu sesuatu larutan. perubatan. * memerihalkan ujian untuk Menonton persembahan mengenal pasti gas. * membina persamaan ion Membuat pemerhatian untuk melalui kaedah mengenal pasti ciri-ciri fizik perubahan berterusan.1 Murid boleh: Mengumpul dan entafsirkan 19/8 Mensintesiskan * menyatakan contohcontoh data tentang: 23 garam garam dan kegunaannya dalam (a) kewujudan garam secara kehidupan harian. multimedia untuk memerhati 14 . dengan menggunakan kaedah * mereka bentuk suatu penghabluran semula. plumbum(II) kromat(VI). hablur garam seperti kuprum (II) * menyelesaikan masalah sulfat. terlarut dan garam tak penyediaan dan pengawetan terlarut. karbonat penulenan garam terlarut dan klorida. (c) kegunaan garam dalam * mengenal pasti garam bidang pertanian. * menerangkan maksud (b) maksud garam. tindak balas bagi K2Cr2O7 tindak balas stoikiometri Menyediakan garam tak terlarut seperti plumbum(II) iodida. makanan. CuSO4. melalui penghabluran semula.

TEMA : PENGHASILAN DAN PENGURUSAN BAHAN KIMIA BIDANG PEMBELAJARAN : 9. NH3. sulphur ioksida. Fe . pencemaran Membina carta alir untuk alam sekitar. Memerhati dan menjalankan ujian kimia untuk mengenal pasti gas-gas oksigen. SO2. Cl2. karbon dioksida. baja dan pembuatan asid sulfurik akumulator. 2+ 2+ 4+ 2+ Pb . O2. hidrogen. 15 . Mg . 35 & 36 26/8 – 6/9 8. penyediaan garam dan hablur. hidrogen klorida.RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013 SMK KENERING. Perhatikan perubahan warna dan pembebasan gas apabila garam-garam tersebut dipanaskan.contohnya. menunjukkan peringkatperingkat dalam pembuatan asid sulfurik dalam Proses Sentuh. H2. sulfat.penyediaan larutan piawai. GERIK * menghuraikan tindakan haba ke atas garam.1 Murid boleh: Membincangkan penggunaan 9/9 – Memahami * menyenaraikan kegunaan asid sulfurik dalam kehidupan 14/9 pembuatan asid asid sulfurik. detergen. dan Ca dalam larutan akueus dengan menggunakan larutan natrium hidroksida. Mengumpul dan entafsirkan * menerangkan bahawa data tentang pembuatan asid sulfur dioksida menyebabkan sulfurik. ammonia. klorida dan nitrat dalam larutan akueus Menjalankan ujian untuk mengenal pasti kehadiran ion2+ 2+ 3+ 2+ 3+ ion Cu . Mengumpulkan maklumat dan menulis suatu esei tentang bagaimana sulphur dioksida. * merancang analisis kualitatif untuk mengenal pasti garam. KIMIA 4SC1 PANITIA KIMIA kaedah-kaedah yang digunakan untuk mengenal pasti kehadiran gas. pembuatan sulfurik * menerangkan proses cat. SO2 dan nitrogen dioksida.menyebabkan pencemaran alam sekitar. HCl. Pb dan NH . Merancang eksperimen. harian. klorin. NaOH dan larutan Menjalankan aktiviti dengan menggunakan teknik yang betul untuk eksperimen seperti pentitratan. * menghuraikan ujian 2+ pengesahan bagi kation Fe . * menghuraikan ujian bagi anion. membuat pemerhatian.3 Mengamalkan sikap sistematik dan teliti semasa menjalankan aktiviti Murid boleh: * menjalankan aktivitiaktiviti yang melibatkan penggunaan teknik-teknik yang betul semasa menyediakan garam dan juga hablur. * menyatakan pemerhatian bagi tindak balas di antara kation dengan larutan natrium hidroksida dan larutan ammonia. NO2. 3+ 2+ 4+ Fe . Fe . merekod dan menganalisis data secara sistematik dan teliti. Menjalankan ujian untuk mengesahkan kehadiran ion-ion karbonat. CO2. Al . NH . Menjalankan ujian untuk mengkaji tindakan haba ke atas garam karbonat dan garam nitrat. Zn . secara industri. BAHAN BUATAN DALAM INDUSTRI 37 9.

* menyenaraikan polimer sintetik dan kegunaannya. Membincangkan maksud polimer. Mengenal pasti monomermonomer bagi polimer sintetik dengan menggunakan model atau simulasi komputer. Senaraikan sifat-sifat dan bincangkannya. loyang. * menyenaraikan polimer semulajadi. Memerhati contoh-contoh logam tulen dan bahan-bahan diperbuat daripada aloi dalam kehidupan harian. * menyatakan sifat-sifat ammonia. (NH4)2SO4.2 Mensintesiskan pembuatan ammonia dan garamnya Murid boleh: * menyenaraikan kegunaan ammonia. Berbincang dalam kumpulan mengenai: (a) maksud aloi.3 Memahami aloi Murid boleh: * menghubungkaitkan susunan atom dalam logam dengan sifat kemuluran dan kebolehtempaan logam. (b) tujuan menghasilkan aloi. * mengenal pasti monomer dalam polimer sintetik. * menyatakan tujuan pengaloian. (c) komposisi. 38 16/9 – 20/9 9.4 Menilai kegunaan polimer sintetik Murid boleh : * menyatakan maksud polimer. Menjalankan eksperimen untuk membandingkan kadar kakisan besi. keluli dan keluli nirkarat. * menyatakan maksud aloi. * menghubungkaitkan sifat aloi dengan kegunaannya 38 16/9 – 20/9 9. GERIK 37 9/9 – 14/9 9. Mengumpulkan maklumat daripada pelbagai sumber dan membina carta alir untuk menunjukkan peringkatperingkat yang terlibat dalam pembuatan ammonia dalam Proses Haber. penghasilan baja dan asid nitrik. keluli. seperti duralumin. Menjalankan aktiviti untuk membandingkan kekuatan dan kekerasan aloi dengan logam tulen Mengkaji susunan atom dalam logam dan aloi melalui simulasi komputer. Mengumpulkan maklumat mengenai kuantiti dan jenis polimer sintetik di rumah yang dibuang untuk satu tempoh masa tertentu. contohnya. * menerangkan proses pembuatan ammonia secara industri. KIMIA 4SC1 PANITIA KIMIA Membincangkan kegunaan ammonia dalam kehidupan harian. Merekabentuk satu aktiviti untuk menyediakan suatu baja ammonium. contohnya. Memerhati bahan-bahan yang diperbuat daripada polimer dan mengelaskan bahan-bahan tersebut kepada polimer semulajadi dan polimer buatan. * menghubungkaitkan susunan atom dalam aloi dengan sifat kekuatan dan kekerasannya. Menjalankan aktiviti untuk mengkaji sifatsifat ammonia. * merekabentuk satu aktiviti untuk menyediakan baja ammonium. * menyenaraikan komposisi dan sifat aloi. sifat dan kegunaan aloi. * menyenaraikan Contoh contoh aloi.RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013 SMK KENERING. keluli nirkarat. * mewajarkan kegunaan polimer sintetik dalam kehidupan harian. 16 . gangsa dan piuter. ammonium sulfat.

Menyediakan folio berserta dengan gambar dan klip video tentang kegunaan kaca dan seramik yang telah ditingkatkan mutunya untuk tujuan spesifik. * menyenaraikan kegunaan seramik. * menyenaraikan contoh bahan komposit dan komponennya. (d) kegunaan bahan Komposit.5 Mengaplikasikan kegunaan kaca dan seramik Murid boleh: * menyenaraikan kegunaan kaca. Menonton persembahan * memerihalkan kepentingan multimedia atau simulasi bahan sintetik dalam komputer berkenaan dengan kehidupan harian. Minggu 40 & 41  Ulangkaji 30/9 – 11/10 Minggu 42 & 43  Peperiksaan Akhir Tahun 2013 14/10 – 25/10 Minggu 44 – 46  Semakan Kertas Akhir Tahun 28/10 – 15/11 CUTI SEKOLAH AKHIR TAHUN 2013 16/11/2013 – 1/1/2014 17 . * menyatakan maksud bahan komposit. * membandingkan dan membezakan sifat bahan komposit dengan komponen asalnya. gentian optik. (c) komponen-komponen bahan komposit. omposisi. pencemaran yang disebabkan oleh pembuangan bahan sintetik. Membincang dan mewajarkan kegunaan bahan komposit.6 Menilai kegunaan bahan bahan komposit Murid boleh: * menghurai keperluan penghasilan bahan baru untuk tujuan tertentu. (b) senarai bahan komposit termasuk konkrit yang diperkukuhkan. * menyenaraikan jenis kaca dan sifatnya.kaca fotokromik dan kaca konduksi. GERIK 39 23/9 – 27/9 9. * menyatakan sifat seramik KIMIA 4SC1 PANITIA KIMIA Mengumpul dan entafsirkan data tentang jenis. contohnya. superkonduktor spesifik. * mewajarkan kegunaan bahan komposit. sifat dan kegunaan kaca dan seramik. * menjana idea tentang penghasilan bahan termaju untuk memenuhi keperluan tertentu. dan pembangunan secara Mengadakan forum untuk berterusan. gentian kaca dan kaca fotokromik.RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013 SMK KENERING. 39 23/9 – 27/9 9. Membandingkan sifat unggul bahan komposit dengan komponen asalnya melalui simulasi komputer. membincangkan kepentingan * mengamalkan sikap penyelidikan dan pembangunan bertanggungjawab semasa berterusan untuk kesejahteraan pengendalian bahan sintetik hidup sejagat dan sisanya.7 Menghargai pelbagai bahan buatan dalam industri Menonton persembahan multimedia dan menyediakan folio yang mengandungi perkara berikut: (a) maksud bahan komposit. 39 23/9 – 27/9 9. Melihat cara penghasilan bahan komposit Murid boleh: Membincangkan kepentingan * mewajarkan kepentingan bahan sintetik dalam kehidupan melakukan penyelidikan harian.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful