RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013 SMK KENERING, GERIK

TEMA: MEMPERKENALKAN KIMIA BIDANG PEMBELAJARAN : PENGENALAN KEPADA KIMIA

KIMIA 4SC1 PANITIA KIMIA

MINGGU TARIKH

1 2/1/ 4/1

TAJUK / OBJEKTIF BAB 1: PENGENALAN KEPADA KIMIA Memahami kimia Dan kepentingannya

HASIL PEMBELAJARAN Murid boleh: * Menerangkan maksud kimia, * menyenaraikan beberapa bahan kimia yang lazim digunakan dalam kehidupan seharian, * menyatakan kegunaan bahan kimia yang lazim digunakan dalam kehidupan seharian, * menyenaraikan contoh kerjaya yang memerlukan pengetahuan kimia, * menyenaraikan industry berasaskan kimia di Malaysia, * menghuraikan sumbangan industri kimia terhadap Murid boleh: * mengenalpasti pemboleh ubah dalam situasi yang diberikan, * mengenalpasti perhubungan diantara dua pembolehubah untuk membentuk hipotesis, * mereka dan menjalankan eksperimen mudah untuk menguji hipotesis, * mencatat dan mempersembahkan data dalam bentuk yang bersesuaian, * mentafsir data untuk membuat kesimpulan, * menyediakan laporan penyiasatan Murid boleh: * mengenalpasti sikap saintifik dan nilai murni yang diamalkan oleh ahli sains dalam menjalankan penyiasatan, * mengamalkan sikap saintifik dan nilai murni dalam menjalankan penyiastan saintifik

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Mengumpul dan mentafsirkan data tentang asal usul perkataan kimia dan maksud kimia. Membincangkan pelbagai contoh bahan kimia yang lazim digunakan dalam kehidupan seharian seperti Natrium Klorida, Kalsium Karbonat, Asid Asetik. Membincangkan kegunaan bahan kimia yang lazim digunakan dalam kehidupan.

REFL EKSI

1 2/1/ 4/1

1.2 Mensintesiskan kaedah saintifik

Memerhatikan satu situasi dan mengenalpasti semua pemboleh ubah. Cadangkan pernyataan masalah yang bersesuaian untuk penyiasatan saintifik.

1 2/1/ 4/1

1.3 Menggabungkan sikap saintifik dan nilai murni dalam menjalankan penyiasatan saintifik

Murid membincangkan dan mewajarkan sikap saintifik dan nilai murni yang patut diamalkan dalam penyiasatan saintifik

1

* menghubungkaitkan nombor proton dengan jenis unsur. Menjalankan aktiviti untuk menulis: (a) simbol unsur (b) perwakilan bagi atom sebarang. Rutherford. dan sebaliknya. * mendefinisikan no nukleon. * menerangkan perubahan keadaan jirim berdasarkan teori kinetik jirim. 3 14/1 18/1 PEKA KIMIA Eksperimen 2. Bohr dan Chadwick. elektron dan neutron dalam sesuatu atom Bincang: (a) perhubungan antara nombor proton dan nombor nukleon. elektron dan neutron. * menghubungkaitkan no proton dan nombor nukleon.1 JIRIM 2 Murid boleh: 7/1 – .menganalisis * memerihalkan sifat zarah 11/1 jirim bagi jirim.RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013 SMK KENERING. X = unsur A = nombor nukleon Z = nombor proton Pelajar dapat menjalankan eksperimen dan seterusnya menulis laporan mengikut kaedah saintifik yang telah dipelajar CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Membincangkan dan menerangkan sifat khusus jirim.4. * mendefinisikan atom. KIMIA 4SC1 PANITIA KIMIA REFLEKSI Menjalankan aktiviti untuk menentukan takat lebur dan takat beku ethanamida atau naftalena. (b) mengitlak bahawa setiap unsur mempunyai nombor proton yang berbeza. * membanding dan membezakan jisim relatif dan cas relatif bagi proton. * menyatakan teori kinetik jirim. proton dan elektron daripada nombor proton dan nombor nucleon. Thomson. Memplot dan mentafsirkan graf pemanasan dan penyejukan naftalena atau ethanamida. Membincangkan perkembangan model atom yang dikemukakan oleh ahli sains iaitu Dalton. molekul dan ion. unsur. * menyatakan zarah-zarah utama subatom. 2 7/1 – 11/1 2. * menentukan bilangan neutron. * menentukan no proton. * mendefinisikan no proton. Menjalankan aktiviti untuk menentukan nombor proton. GERIK TEMA: JIRIM DISEKELILING KITA BIDANG PEMBELAJARAN: STRUKTUR ATOM MINGGU TAJUK / HASIL PEMBELAJARAN TARIKH OBJEKTIF 2. * menentukan no nukleon.2 Mensintesiskan struktur atom Murid boleh: * memerihalkan perkembangan model atom. menentukan takat lebur dan beku naftalena 2 . nombor nukleon danbilangan proton. * menulis simbol unsurunsur. dimana. * menghubungkaitkan perubahan keadaan jirim dengan perubahan haba. * menghubungkaitkan perubahan haba dengan perubahan tenaga kinetik zarah.

Menjalankan aktiviti untuk menentukan bilangan zarah subatom daripada nombor proton dan nombor nukleon bagi beberapa isotop. bilangan mol mengandungi jumlah dengan bilangan zarah sebanyak bilangan Mengumpulkan dan zarah atom yang ada dalam 12g mentafsirkan data 12C. karbon -12 sebagai piawai * menyatakan sebab untuk menentukan jisim karbon-12 digunakan atom relatif dan jisim molekul sebagai piawai untuk relatif.RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013 SMK KENERING.1 Murid boleh: Mengumpul dan Mentafsirkan 21/1 – Memahami dan * menyatakan maksud data tentang jisim atom relatif 25/1 mengaplikasikan jisim atom relative berdasarkan dan jisim konsep jisim karbon -12. molekul relatif berdasarkan atom relatif dan * menyatakan maksud karbon-12. * menentukan bilangan zarah subatom bagi isotop. Menjalankan kuiz untuk menghitung jisim molekul relatif bahan daripada formula kimia yang diberi. relatif bahan. contohnya. (b) menulis susunan elektron bagi unsur yang mempunyai nombor proton 1 hingga 20 TEMA : JIRIM DISEKELILING KITA BIDANG PEMBELAJARAN: FORMULA DAN PERSAMAAN KIMIA 4 3. menentukan jisim atom Mengkaji konsep jisim atom relatif dan jisim molekul relatif dan jisim molekul relatif relatif. * melukis susunan elektron atom suatu unsur. * menyatakan maksud elektron valens. CuSO4.karbon. Menjalankan aktiviti untuk: (a) mengilustrasi susunan electron bagi unsur yang mempunyai nombor proton 1 hingga 20. GERIK 3 14/1 18/1 2.2 Murid boleh : Mengkaji konsep mol melalui 21/1 – Menganalisis * mendefinisikan satu mol analogy atau simulasi 25/1 hubungan antara sebagai kuantiti jirim yang berkomputer. Mengumpulkan dan mentafsirkan maklumat tentang (a) maksud isotop (b) isotop-isotop hidrogen. CO2. Mengkaji susunan elektron bagi pelbagai atom dan mengenalpasti elektron valensnya. * menyatakan maksud 3 .5H2O. secara anologi atau * menghitung jisim molekul animasi berkomputer. Bincangkan maksud elektron valens dengan menggunakan ilustrasi. 4 3. KIMIA 4SC1 PANITIA KIMIA 3 14/1 18/1 2. * menyenaraikan contoh unsur-unsur yang mempunyai isotop. HCl. jisim molekul jisim molekul relaif Membincangan kegunaan relative berdasarkan karbon-12.3 Memahami isotop dan menilai kepentingannya Murid boleh: * menyatakan maksud isotop.4 Memahami susunan elektron bagi atom Murid boleh: * menghuraikan susunan elektron dalam atom bagi unsur yang mempunyai nombor proton 1 hingga 20. Na2CO3. tentang pemalar Avogadro. oksigen. * menentukan bilangan elektron valens daripada susunan elektron suatu atom. Al(NO3)3. * mewajarkan penggunaan isotop dalam kehidupan. klorin dan bromin.

* menyelesaikan masalah perhitungan yang melibatkan bilangan zarah. * menghubungkaitkan jisim molar dengan jisim atom relatif atau jisim molekul relatif. * menghubungkaitkan isipadu molar dengan pemalar Avogadro. formula empirik. Murid boleh: * menyatakan maksud jisim molar. formula molekul. * menyelesaikan masalah perhitungan untuk menukarkan bilangan mol bahan yang diberi kepada jisim dan sebaliknya.4 Menganalisis perhubungan di antara bilangan mol gas dengan isipadu 6 4/1 – 8/2 3. gas karbon dioksida dan gas helium. * menyelesaikan masalah perhitungan untuk menukarkan bilangan mol kepada bilangan zarah bahan tertentu dan sebaliknya. Murid boleh : * menyatakan maksud formula kimia. Menjalankan aktiviti 4 . * menghubungkaitkan bilangan zarah yang terkandung dalam satu mol bahan tertentu dengan pemalar Avogadro. * menyelesaikan masalah perhitungan yang melibatkan KIMIA 4SC1 PANITIA KIMIA Membincang hubungkait di antara bilangan zarah dalam satu mol bahan dengan pemalar Avogadro. (b) Menentukan formula empirik bagi magnesium oksida. Menjalankan aktiviti penyelesaian masalah untuk menukarkan bilangan mol kepada bilangan zarah bagi bahan yang diberi dan ebaliknya Membincangkan maksud jisim molar. bilangan mol. * membanding dan membezakan formula empirik dan formula molekul. * menentukan formula empirik dan formula molekul sebatian.RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013 SMK KENERING. Menjalankan aktiviti untuk: (a) Menentukan formula empirik bagi kuprum(II) oksida dengan menggunakan simulasi berkomputer. * menghubungkaitkan jisim molar dengan pemalar Avogadro. Mengumpulkan dan mentafsirkan data isipadu molar gas seperti gas oksigen. (c) membanding dan membezakan formula empirik dan formula molekul. Berbincang untuk menghubungkait: (a) jisim molar dengan pemalar Avogadro (b) jisim molar bahan dengan jisim atom relatif atau jisim molekul relative Menjalankan aktiviti penyelesaian masalah untuk menukarkan bilangan mol bahan yang diberi kepada jisim dan sebaliknya. * menghitung isipadu gas pada STP atau keadaan bilik daripada bilangan mol dan sebaliknya. * menyatakan maksud formula molekul. 5 28/1 – 1/2 3. jisim bahan dan isipadu gas pada STP dan atau keadaan bilik. Menjalankan aktiviti untuk menghitung isipadu gas pada STP atau keadaan bilik daripada bilangan mol dan sebaliknya. * menyatakan maksud formula empirik. * membuat kesimpulan umum terhadap isipadu molar gas pada suhu dan tekanan yang diberikan.3 Menganalisis hubungan di antara bilangan mol bahan dengan jisim 5 28/1 – 1/2 3.5 Mensintesis formula kimia Mengumpulkan dan mentafsirkan data berkaitan formula kimia. GERIK pemalar Avogadro. Murid boleh : * menyatakan maksud isipadu molar gas.

5 . (b) bahan dan hasil tindak balas dalam persamaan kimia. (c) pemendakan plumbum(II) iodida. Menjalankan aktiviti untuk: (a) membina formula kimia bagi sebatian dari formula ion yang diberikan. Membincangkan kebaikan pengelasan unsur dalam Jadual Berkala.RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013 SMK KENERING. Bincang: (a) maksud persamaan kimia. Menjalankan eksperimen berikut: (a) menulis dan mengimbangkan persamaan kimia. PbI2. NH4Cl. Membina persamaan kimia yang seimbang bagi tindakbalas berikut: (a) pemanasan kuprum(II) karbonat. (c) Susunan elektron. * menyatakan nama sebatian kimia menggunakan system penamaan IUPAC. * mentafsirkan persamaan kimia secara kuantitatif dan kualitatif. Mengumpul maklumat tentang sumbangan ahli sains dalam sejarah perkembangan Jadual Berkala Mengkaji susunan unsur dalam Jadual Berkala dari aspek berikut: (a) Kumpulan dan Kala. * mengenalpasti bahan dan hasil tindak balas daripada persamaan kimia. (c) menyelesaikan masalah perhitungan dengan persamaan kimia(stoikiometri) 6 4/1 – 8/2 3. * menyelesaikan masalah penghitungan dengan persamaan kimia. * meramalkan kumpulan dan kala unsur berdasarkan susunan elektron. Menjalankan aktiviti untuk membuat hubungkait antara susunan electron suatu unsur dengan kumpulan dan kala. Menjalankan aktiviti latihan dan kuiz dalam menulis formula ion. (b) mentafsirkan persamaan kimia secara kuantitatif dan kualitatif. * menyatakan prinsip asas penyusunan unsur dalam Jadual Berkala berdasarkan nombor proton. (b) pembentukan ammonium klorida. * menulis dan mengimbangkan persamaan kimia. * mengenal pasti kumpulan dan kala dalam Jadual Berkala. (b) menyatakan nama sebatian kimia menggunakan sistem penamaan IUPAC. Menjalankan aktiviti untuk meramalkan kumpulan dan kala suatu unsur berdasarkan susunan elektronnya. * menulis formula ion * membina formula kimia bagi sebatian ion. * menghubungkaitkan susunan elektron unsur dengan kumpulan dan kala. TEMA: JIRIM DISEKELILING KITA BIDANG PEMBELAJARAN: JADUAL BERKALA UNSUR 7 4. GERIK formula empirik dan formula molekul. KIMIA 4SC1 PANITIA KIMIA penyelesaian masalah berkaitan formula empirik.CuCO3. * menerangkan kebaikan pengelasan unsur dalam Jadual Berkala. (b) Nombor proton.1 Murid boleh: 11/2 Menganalisis * menghuraikan sumbangan 15/2 Jadual Berkala ahli sains dalam sejarah Unsur perkembangan Jadual Berkala.6 Mentafsirkan persamaan kimia Murid boleh: * menyatakan maksud persamaan kimia.

keadaan fizik. (c) perubahan sifat fizik dari klorin ke iodin. ketumpatan dan takat lebur. Bincang: (a) perubahan sifat fizik unsur Kumpulan 18. * menghubungkaitkan susunan elektron duplet dan oktet unsur Kumpulan 18 dengan kestabilannya. 8 18/2 – 22/2 4. Mengumpulkan maklumat dan bincangkan: (a) unsur Kumpulan 17. (b) sifat fizik klorin. * menghuraikan kegunaan unsur Kumpulan 18 dalam kehidupan seharian. natrium dan kalium. Murid boleh: * menyenaraikan unsur Kumpulan 17. KIMIA 4SC1 PANITIA KIMIA Menggunakan jadual untuk menyenaraikan semua unsur Kumpulan 18. * menghuraikan sifat lengai unsur Kumpulan 18. Murid boleh: * menyenaraikan unsur Kumpulan 1 * menyatakan sifat fizik umum litium. Mengkaji tindak balas litium. * menyatakan langkah keselamatan dalam mengendalikan unsur Kumpulan 1. (c) perubahan sifat fizik litium ke kalium dari segi kekerasan. * menghubungkaitkan sifat lengai unsur Kumpulan 18 dengan susunan elektronnya. * menyenaraikan sifat kimia 6 . * menyenaraikan sifat kimia unsur litium. natrium dan kalium dengan air dan oksigen. natrium dan kalium (e) persamaan dari segi sifat kimia litium. (b) sifat fizik umum unsur litium.2 Menganalisis Kumpulan 18 Murid boleh : * menyenaraikan semua unsur Kumpulan 18. 8 18/2 – 22/2 4. Meramalkan sifat fizik dan sifat kimia unsur Kumpulan 1 selain litium. * menghubungkaitkan sifat kimia unsur Kumpulan 1 dengan susunan elektron. natrium dan kalium. * menyatakan sifat fizik unsur Kumpulan 18 secara umum. (d) sifat kimia litium. Menjalankan eksperimen untuk mengkaji tindak balas unsur litium.ketumpatan dan takat didih. Membincangkan hubungan diantara susunan elektron dan sifat lengai unsur Kumpulan 18. * menghuraikan perubahan kereaktifan unsur Kumpulan 1 apabila menuruni Kumpulan. (b) sifat lengai unsur Kumpulan 18. ketumpatan dan takat didih. natrium dan kalium. bromin dan iodin. (d) menghuraikan sifat kimia klorin. Menghuraikan sifat fizik unsur Kumpulan 18 seperti. natrium dan kalium f) perhubungan sifat kimia unsur Kumpulan 1 dengan susunan elektronnya. natrium dan kalium dengan klorin dan bromine melalui simulasi berkomputer. natrium dan kalium. * menyatakan sifat fizik umum klorin. Membincangkan perubahan kereaktifan unsur Kumpulan 1 apabila menuruni kumpulan.3 Menganalisis unsur Kumpulan 1 Mengumpulkan maklumat dan bincang: (a) unsur Kumpulan 1. * menghuraikan perubahan sifat fizik unsur Kumpulan 18. * menghuraikan perubahan sifat fizik dari klorin ke iodin.bromin dan iodin. * menghuraikan persamaan sifat kimia litium. * meramalkan sifat fizik dan sifat kimia unsur lain dalam Kumpulan 1. GERIK 7 11/2 15/2 4.RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013 SMK KENERING. natrium dan kalium. bromin dan iodine dari segi warna.4 Menganalisis unsur Kumpulan 17. * menghuraikan perubahan sifat fizik dari litium ke kalium.

* menghubungkaitkan sifat kimia unsur Kumpulan 17 dengan susunan elektron. * menghuraikan sifat unsur peralihan. (b) susunan elektron (c) saiz atom (d) kelektronegatifan (e) keadaan fizik Membincangkan perubahan sifat unsur merentasi Kala 3. * memberi contoh unsur peralihan. * menyatakan perubahan sifat oksida unsur apabila merentasi Kala 3. Mengumpul dan mentafsir data tentang siifat unsur Kala 3 seperti: (a) nombor proton. Menjalankan eksperimen untuk mengkaji oksida unsur Kala 3 dan menghubungkaitkannya dengan sifat logam. Mengumpulkan dan mentafsirkan data tentang sifat unsur peralihan dari segi takat lebur. Murid boleh: * mengenalpasti kedudukan unsur peralihan dalam Jadual Berkala. Memerhatikan warna : (a) beberapa sebatian unsur peralihan. bromine dan iodin dengan: (a) air. Membincangkan dan meramalkan perubahan sifat unsur dalam Kala 2. * menyatakan kegunaan unsur peralihan dalam industri. Menjalankan aktiviti untuk mengenalpasti kedudukan unsur peralihan dalam Jadual Berkala. * menghuraikan perubahan sifat unsur merentasi Kala 3. nombor pengoksidaan dan keupayaan membentuk sebatian berwarna. bromin dan iodin. * menghuraikan kegunaan semi logam. 9 25/2 – 1/3 4. Menonton bahan multimedia tentang langkah keselamatan dalam mengendalikan unsur Kumpulan 17. * meramalkan perubahan sifat unsur merentasi Kala 2. NH3(ak). bromin dan iodin. bromin dan iodin. NaOH dan larutan ammonia. GERIK unsur klorin. * menulis susunan elektron unsur Kala 3. Meramalkan sifat fizik dan sifat kimia unsur Kumpulan 17 selain daripada klorin. * menghuraikan persamaan sifat kimia klorin. Menjalankan eksperimen untuk mengkaji tindak balas klorin.RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013 SMK KENERING.6 Memahami unsur peralihan. (b) hasil tindak balas di antara larutan akues sebatian unsur peralihan dengan larutan natrium hidroksida. * menghuraikan perubahan kereaktifan unsure Kumpulan 17 apabila menuruni kumpulan. * menyatakan langkah keselamatan dalam mengendalikan unsur Kumpulan 17.5 Menganalisis unsur dalam Kala Murid boleh: * menyenaraikan unsur Kala 3. 7 . bromin dan iodin. ketumpatan. (c) natrium hidroksida Membincangkan perubahan kereaktifan unsur Kumpulan 17 apabila menuruni kumpulan. (f) perhubungan di antara sifat kimia unsur Kumpulan 17 dengan susunan elektron. KIMIA 4SC1 PANITIA KIMIA (e) persamaan sifat kimia klorin. * meramalkan sifat fizik dan sifat kimia unsur lain dalam Kumpulan 17. Mengadakan perbincangan dalam kumpulan kecil dan bentangkan perubahan sifat oksida unsur merentasi Kala 3. 9 25/2 – 1/3 4. seperti ferum. (b) logam.

Mengumpulkan maklumat dan membuat persembahan multimedia tentang usaha ahli sains dalam menemui ketertiban sifat unsur. * menulis susunan elektron bagi ion yang terbentuk. NaCl. natrium klorida. air. Menjalankan aktiviti untuk menyediakan sebatian ion.RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013 SMK KENERING.1 Murid boleh: 1/4 – Memahami asas * menerangkan kestabilan 5/4 pembentukan gas adi. * menggambarkan susunan elektron bagi suatu ikatan ion. Membincangkan dalam forum akan keadaan kehidupan tanpa pelbagai unsur dan sebatian. Mengadakan perbincangan tentang berikut: (a) kestabilan gas adi dari segi susunan elektron. IKATAN KIMIA 14 5. Memberi beberapa contoh tentang kegunaan unsur peralihan sebagai mangkin dalam industri. karbon dioksida. CO2 dan mineral untuk memperkenalkan konsep ikatan kimia. * menghuraikan bagaimana kehidupan tanpa kepelbagaian 8nsure dan sebatian * mengenalpasti pelbagai warna sebatian logam peralihan dalam alam semulajadi. H2O. * mengendalikan bahan kimia dengan bijaksana Minggu 10  Ulangkaji 4/3 – 8/3 Minggu 11 & 12  Peperiksaan Penilaian 1/2013 11/3 – 22/3 Minggu 13  Cuti Sekolah 25/3 – 29/3 TEMA : JIRIM DI SEKELILING KITA BIDANG PEMBELAJARAN : 5. dan ferum (III) klorida. magnesium oksida. FeCl3 14 1/4 – 5/4 5.2 Mensintesiskan idea tentang pembentukan ikatan ion Murid boleh: * menerangkan pembentukan ion. Mengumpul dan mentafsirkan data tentang pelbagai sebatian yang wujud secara semulajadi. 8 .7 Mensyukuri kewujudan 8nsure dan sebatiannya Murid boleh: * menghuraikan usaha ahli sains dalam penemuan ketertiban sifat 8nsure. 9 25/2 – 1/3 4. contohnya. MgO. * menggambarkan pembentukan ikatan ion. GERIK KIMIA 4SC1 PANITIA KIMIA Memerhatikan warna batu permata dan mengenalpasti unsur peralihan didalamnya. contohnya. sebatian * menerangkan syarat pembentukan ikatan kimia. * menerangkan pembentukan ikatan ion. (b) syarat pembentukan ikatan kimia (c) jenis ikatan kimia . * menyatakan jenis ikatan kimia.

* membanding dan membezakan pembentukan ikatan ion dan ikatan kovalen. CH4. tetraklorometana. (b) perbezaan takat lebur dan takat didih di antara kedua-dua sebatian ion dan sebatian kovalen Mengumpul maklumat tentang kegunaan sebatian kovalen sebagai pelarut dalam kehidupan harian. H2O.4 Menganalisis sifat sebatian ion dan sebatian kovalen Murid boleh: * menyenaraikan sifat-sifat sebatian ion. H2. karbon dioksida. * membanding dan membezakan keterlarutan sebatian ion dan sebatian kovalen. GERIK 15 8/412/4 5. * membuat gambaran mental bagi pembentukan ikatan kovalen. CO2 (c) ikatan ganda tiga dalam nitrogen. Membincang dalam kumpulan untuk menjalankan satu aktiviti untuk membandingkan sifat sebatian ion dan sebatian kovalen: (a) takat lebur dan takat didih (b) kekonduksian elektrik (c) keterlarutan dalam air dan pelarut organik Membincang tentang: (a) perbezaan kekonduksian elektrik di antara sebatian ion dan sebatiankovalen dari segi kehadiran ion. * menyatakan kegunaan sebatian kovalen sebagai pelarut. O2.3 Mensintesiskan idea tentang pembentukan ikatan kovalen Murid boleh: * menyatakan maksud ikatan kovalen. Menggunakan model dan simulasi komputer untuk menggambarkan pembentukan: (a) ikatan tunggal dalam hydrogen. N2 Melukis gambarajah susunan electron bagi pembentukan ikatan kovalen termasuk struktur Lewis. metana. * menghuraikan perbezaan takat lebur dan takat didih sebatian ion dengan sebatian kovalen.RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013 SMK KENERING. * menyenaraikan sifat-sifat sebatian kovalen. Membincang dan membina peta minda untuk membandingkan pembentukan ikatan ion dan ikatan kovalen. HCl. * menerangkan perbezaan kekonduksian elektrik sebatian ion dengan sebatian kovalen . Mengumpul dan mentafsir data tentang sifat sebatian ion dan sebatian kovalen. * menerangkan pembentukan ikatan kovalen. * melukis gambarajah susunan elektron untuk menggambarkan pembentukan ikatan kovalen. air. NH3. CCl4 (b) ikatan ganda dua dalam oksigen. 9 . 15 8/412/4 5. hidrogen klorida. ammonia. KIMIA 4SC1 PANITIA KIMIA Mengumpul dan mentafsir data tentang maksud ikatan kovalen. Cl2. klorin.

* meramalkan hasil elektrolisis larutan akueus.menerangkan bukti tentang kewujudan ion yang diikat dengan ikatan ion yang kuat bila berada bila berada dalam keadaan pepejal tetapi bergerak bebas dalam keadaan leburan. GERIK TEMA : JIRIM DI SEKELILING KITA BIDANG PEMBELAJARAN : 6. * menghuraikan proses elektrolisis larutan akueus.1 Memahami sifatsifat elektrolit dan bukan elektrolit Murid boleh: * mengelaskan bahan kepada elektrolit dan bukan elektrolit. * menulis persamaan setengah bagi tindak balas nyahcas ion di katod dan di anod. PbO. KIMIA 4SC1 PANITIA KIMIA 16 15/4 – 19/4 6. contohnya natrium klorida. * mengaitkan tentang kewujudan ion-ion yang bergerak bebas dengan kekonduksian elektrik. * mengenalpasti kation dan anion dalam suatu sebatian lebur. * menghuraikan binaan sel elektrolisis. (c) menulis persamaan setengah bagi tindak balas nyahcas ion di katod dan di anod. * meramalkan hasil elektrolisis sebatian lebur.3 Menganalisis elektrolisis larutan akueus Murid boleh: * mengenalpasti kation dan anion dalam larutan akueus. ELEKTROKIMIA 16 15/4 – 19/4 6. (b) Binaan sel elektrolisis Menjalankan aktiviti untuk mengkaji elektrolisis plumbum (II) bromida lebur untuk: (a) mengenalpasti kation dan anion. Menjalankan aktiviti untuk mengkaji elektrolisis larutan akueus kuprum(II) sulfat dan asid sulfurik menggunakan elektrod karbon dan dapat: (a) Mengenalpasti kation dan anion yang wujud dalam larutan akues. * menghuraikan proses elektrolisis sebatian lebur. (c) Menulis persamaan setengah untuk nyahcas ion di katod dan anod. * menulis persamaan setengah untuk nyahcas ion di katod dan anod.2 Menganalisis proses elektrolisis sebatian lebur 17 22/4 – 26/4 6. Menjalankan eksperimen untuk mengkaji faktor pemilihan ion untuk dinyahcas di katod dan anod berdasarkan perkara berikut: (a) kedudukan ion dalam siri elektrokimia (b) kepekatan ion dalam larutan (c) jenis elektrod Meramalkan hasil elektrolisis 10 . (b) menghuraikan proses elektrolisis. * menerangkan faktor-faktor yang mempengaruhi elektrolisis larutan akueus dengan menyertakan contoh yang sesuai. NaCl dan plumbum(II)oksida. Murid boleh: * menyatakan maksud elektrolisis. (b) Menghuraikan proses elektrolisis larutan akueus. * menyatakan maksud elektrolit.RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013 SMK KENERING. Membincangkan: (a) Proses elektrolisis. Menjalankan aktiviti untuk mengelaskan bahan-bahan kimia kepada elektrolit dan bukan elektrolit Membincangkan: (a) maksud elektrolit (b) hubungkait antara kewujudan ion yang bergerak bebas dan kekonduksian elektrik. Mengumpul dan Mentafsirkan data tentang proses elektrolisis sebatian ion yang mempunyai takat lebur yang sangat tinggi.

* menerangkan tindakbalas kimia yang berlaku dalam sel ringkas dan sel Daniell. Menjalankan eksperimen untuk mengesahkan ramalan tindakbalas penyesaran. Mengumpulkan maklumat dan membincangkan kelebihan dan kekurangan pelbagai jenis sel kimia termasuk sel kering. * menulis persamaan kimia untuk tindakbalas penyesaran logam. 18 29/4 – 3/5 6. * mewajarkan penggunaan elektrolisis dalam industri. * menerangkan masalah pencemaran yang timbul akibat dari penggunaan proses elektrolisis dalam industri 18 29/4 – 3/5 6. Menjalankan eksperimen untuk membina siri elektrokimia berdasarkan perkara berikut: (a) perbezaan voltan antara dua logam (b) kebolehan logam menyesarkan logam lain daripada larutan garamnya. Menjalankan eksperimen untuk menunjukkan penghasilan arus elektrik daripada tindakbalas kimia dalam sel ringkas. Mengumpulkan maklumat dan membincangkan kebaikan dan keburukan penggunaan elektrolisis dalam industri. * membanding dan membezakan kelebihan dan kelemahan pelbagai jenis sel kimia.RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013 SMK KENERING. Mengkaji struktur sel kimia contohnya sel ringkas dan sel Daniell. (b) penulenan kuprum (c) penyaduran logam. Menjalankan aktiviti untuk menerangkan tindakbalas yang berlaku dalam sel ringkas dan sel Daniell. sel merkuri. * menerangkan penghasilan arus elektrik dalam sel ringkas. 6. Membincangkan penggunaan siri elektrokimia dalam menentukan perkara berikut: (a) Terminal sel (b) Voltan sel (c) Kebolehan suatu logam menyesarkan logam lain daripadalarutan garamnya.6 Mensintesiskan siri elektrokimia Murid boleh: * menerangkan prinsip untuk membina siri elektrokimia. Menjalankan aktiviti untuk menulis persamaan kimia untuk tindakbalas penyesaran logam. Menjalankan aktiviti untuk menulis persamaan kimia bagi elektrolisis dalam industri. akumulator asid plumbum.4 Menilai proses elektrolisis dalam industry Murid boleh : * menyatakan kegunaan elektrolisis dalam industri. sel alkali dan sel nikel-kadmium. * membina siri elektrokimia.5 Menganalisis sel kimia Murid boleh : * menghuraikan struktur sel ringkas dan sel Daniell. GERIK KIMIA 4SC1 PANITIA KIMIA larutan akueus serta menulis setengah persamaan masingmasing. (a)pengekstrakan aluminium dari aluminium oksida. * menulis persamaan kimia untuk proses elektrolisis dalam industri. * menerangkan kepentingan siri elektrokimia. penulenan serta penyaduran logam. Menjalankan eksperimen untuk mengkaji proses penulenan dan penyaduran logam. * menerangkan proses pengekstrakan. 11 . * meramalkan kebolehan sesuatu logam untuk menyesarkan logam lain daripada larutan garamnya. * menghuraikan perbezaan antara sel elektrolisis dan sel kimia.

* menghubungkaitkan kepekatan ion hidroksida dengan nilai pH. Mengadakan tayangan video untuk menunjukkan betapa pentingnya proses kitar semula serta pelupusan yang sistematik bateri-bateri terpakai. 24 10/6 – 14/6 7. Menjalankan eksperimen untuk menunjukkan peranan air dalam pembentukan ion hidrogen yang akan menzahirkan sifat asid. Menjalankan aktiviti menggunakan skala pH untuk mengukur nilai pH larutan larutan yang biasa digunakan dalam kehidupan harian seperti air sabun. bes dan alkali dalam kehidupan harian. bes dan alkali berdasarkan tentang ion yang terdapat atau dihasilkan dalam larutan akueus. asid hidroklorik. dan bes * menyatakan kegunaan asid. * memerihalkan masalah pencemaran yang disebabkan oleh rosesproses dalam industry elektrokimia. GERIK 18 29/4 – 3/5 6. Membincangkan: (a) Konsep asid. * menerangkan peranan air dalam pembentukan ion hidrogen yang akan menzahirkan sifat asid. * mempraktikkan amalan melupuskan bateri terpakai secara sistematik. Mengumpulkan data serta membincangkan pencemaran akibat daripada proses-proses industry elektrokimia. air berkarbonat. ASID DAN BES 24 7. (b) Kegunaan asid. Mengadakan forum untuk membincangkan epentingan pelupusan sisa industri elektrokimia secara selamat dan teratur. * menerangkan peranan air dalam pembentukan ion hidroksida yang akan menzahirkan sifat alkali.1 Murid boleh : 10/6 – Menganalisis * menyatakan maksud asid. * menghubungkaitkan kepekatan ion hidrogen dengan nilai pH. Contohnya. asid 12 . alkali kuat dan alkali lemah. Mengamalkan kitar semula bateri terpakai Minggu 19  Ulangkaji 6/4 .7 Menerapkan kesedaran serta mengamalkan sikap bertanggungjawa b dalam mengendalikan bahan kimia yang digunakan dalam siri elektrokimia Murid boleh : * mewajarkan kenyataan bahawa industry elektrokimia dapat meningkatkan kualiti hidup. * mewajarkan keperluan untuk melupuskan sisasisa industri elektrokimia secara selamat dan teratur.RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013 SMK KENERING. 14/6 sifat-sifat asid bes dan alkali. asid lemah. bes dan alkali dalam kehidupan harian. * menghuraikan sifat kimia bagi asid dan alkali. * menghubungkaitkan nilai pH dengan sifat keasidan atan kealkalian sesuatu bahan. Menjalankan aktiviti untuk mengukur nilai pH beberapa larutan yang mempunyai kepekatan yang berbeza.2 Mensintesiskan konsep asid kuat. air paip dan jus buah-buahan. KIMIA 4SC1 PANITIA KIMIA Membincangkan kepentingan industry elektrokimia dalam kehidupan harian. Menjalankan eksperimen untuk menunjukkan peranan air dalam pembentukan ion hidroksida yang akan menzahirkan sifat alkali.10/4 Minggu 20 & 21  Peperiksaan Pertengahan Tahun 2013 13/5 – 24/5 Minggu 22 & 23  Cuti Sekolah 27/5 – 7/6 TEMA : INTERAKSI ANTARA BAHAN KIMIA BIDANG PEMBELAJARAN : 7. Murid boleh : * menyatakan kegunaan skala pH.

* menghuraikan proses titratan asid-bes. Menyediakan larutan dengan kepekatan tertentu melalui kaedah pencairan ke atas larutan piawai yang telah disediakan. GERIK * menghubungkaitkan asid kuat atau asid lemah dengan darjah penceraiannya. Menjalankan eksperimen untuk mengkaji hubungkait antara nilai Ph dengan kemolaran beberapa larutan Mengumpul dan mentafsir data tentang peneutralan dan aplikasinya dalam kehidupan harian. * menulis persamaan untuk tindakbalas peneutralan. * menerangkan penggunaan peneutralan dalam kehidupan harian. (c) kepekatan ion hidroksida dan nilai pH.3 Menganalisis kepekatan asid dan alkali 27 & 28 1/7 – 12/7 7. Membuat pengiraan untuk menukarkan unit kepekatan dari -3 -3 g dm kepada mol dm dan sebaliknya. (f) alkali kuat dan darjah penceraiannya. * menerangkan secara kualitatif konsep asid kuat dan asid lemah. * menyatakan hubungan antara bilangan mol dengan kemolaran dan isipadu sesuatu larutan. * menyatakan maksud kemolaran. * menentukan takat akhir proses peneutralan melalui 13 . (e) asid lemah dan darjah penceraiannya. * menyelesaikan masalah penghitungan yang melibatkan kemolaran asid dan alkali. NaOH atau kalium hidroksida KOH. * menerangkan secara kuantitatif konsep asid kuat dan asid lemah. (d) asid kuat dan darjah penceraiannya. (b) kepekatan ion hidrogen dan nilai pH. KIMIA 4SC1 PANITIA KIMIA etanoik. * menghubungkaitkan alkali kuat atau alkali lemah dengan darjah penceraiannya. Membincangkan perkaitan antara perkara-perkara berikut berdasarkan data yang diperoleh dari aktiviti di atas: (a) nilai pH dan keasidan atau kealkalian sesuatu bahan. (g) asid lemah dan darjah penceraiannya. 25 & 26 17/6 – 28/6 7. Menjalankan pentitratan asidbes untuk menentukan takat akhir menggunakan penunjuk atau antararmuka berkomputer. * menghuraikan kaedah untuk menyediakan larutan dengan kepekatan tertentu melalui kaedah pencairan ke atas larutan piawai yang telah disediakan. Menyediakan larutan piawai natrium hidroksida. * menghubungkaitkan nilai pH dengan kemolaran asid dan alkali. meter pH atau pun antaramuka berkomputer (computer interface) . * menghuraikan kaedah untuk menyediakan larutan piawai. larutan ammonia dan natrium hidroksida dengan Menggunakan penunjuk. Murid boleh: * menerangkan maksud peneutralan. Membincangkan: (a) Maksud kepekatan (b) Maksud kemolaran (c) Hubungan antara bilangan mol dengan kemolaran dan isipadu sesuatu larutan (d) Kaedah untuk menyediakan larutan piawai.RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013 SMK KENERING. Menjalankan aktiviti untuk menulis persamaan bagi tindakbalas peneutralan.4 Menganalisis peneutralan Murid boleh: * menyatakan maksud kepekatan.

(a) asid dengan alkali * menghuraikan proses (b) asid dengan oksida logam penyediaan garam tak terlarut. mengkaji keterlarutan garam* menghuraikan proses garam nitrat. BaSO4 melalui tindak balas pemendakan. sulfat. (c) kegunaan garam dalam * mengenal pasti garam bidang pertanian. garam. 6/9 analisis kualitatif analisis kualitatif.2 Murid boleh : Membincangkan maksud 26/8 – Mensintesiskan * menyatakan maksud analisis kualitatif. Minggu 29 & 30  Ulangkaji 15/7 – 26/7 Minggu 31 & 32  Peperiksaan Penilaian 2/2013 29/7 – 6/8 Minggu 33  Cuti Sekolah/ Cuti Hari Raya Puasa 7/8 – 16/8 TEMA : INTERAKSI ANTARA BAHAN KIMIA BIDANG PEMBELAJARAN : 8. CuSO4. * menghuraikan proses Menjalankan eksperimen untuk penyediaan garam terlarut. * menerangkan maksud (b) maksud garam. penulenan garam. pengiraan kuantiti bahan NaCl. perubatan. Mengkaji warna dan keterlarutan garam * membuat inferens tentang dalam air bagi beberapa garam garam berdasarkan warna dan dan seterusnya membuat keterlarutan dalam air. tindak balas dan hasil K2CrO4 dan kalium dikromat.RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013 SMK KENERING. inferens tentang garam tersebut. makanan. Menyediakan garam terlarut * menyenaraikan ciri-ciri melalui tindakbalas: fizik hablur. dengan menggunakan kaedah * mereka bentuk suatu penghabluran semula. plumbum(II) kromat(VI). semula jadi. melalui penghabluran semula. kalium kromat (VI). * menyelesaikan masalah yang melibatkan peneutralan termasuk juga aktiviti untuk mengira kepekatan atau isipadu sesuatu larutan.1 Murid boleh: Mengumpul dan entafsirkan 19/8 Mensintesiskan * menyatakan contohcontoh data tentang: 23 garam garam dan kegunaannya dalam (a) kewujudan garam secara kehidupan harian. terlarut dan garam tak penyediaan dan pengawetan terlarut. tindak balas bagi K2Cr2O7 tindak balas stoikiometri Menyediakan garam tak terlarut seperti plumbum(II) iodida. hablur garam seperti kuprum (II) * menyelesaikan masalah sulfat. PbI2. PbCrO4 dan barium sulfat. * membina persamaan ion Membuat pemerhatian untuk melalui kaedah mengenal pasti ciri-ciri fizik perubahan berterusan. KIMIA 4SC1 PANITIA KIMIA Menjalankan aktiviti menyelesaikan masalah yang melibatkan peneutralan termasuk juga aktiviti untuk mengira kepekatan atau isipadu sesuatu larutan. GARAM 34 8. karbonat penulenan garam terlarut dan klorida. natrium klorida. (c) asid dengan logam (d) asid * menulis persamaan kimia dengan karbonat logam dan persamaan ion bagi Menjalankan satu aktiviti untuk tindak balas penyediaan menulenkan garam terlarut garam. aktiviti untuk menyediakan Bincangkan keperluan garam tertentu. multimedia untuk memerhati 14 . GERIK kaedah pentitratan. * memerihalkan ujian untuk Menonton persembahan mengenal pasti gas. 35 & 36 8.

penyediaan garam dan hablur. CO2. Mg . Mengumpulkan maklumat dan menulis suatu esei tentang bagaimana sulphur dioksida. klorida dan nitrat dalam larutan akueus Menjalankan ujian untuk mengenal pasti kehadiran ion2+ 2+ 3+ 2+ 3+ ion Cu .penyediaan larutan piawai. Fe .RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013 SMK KENERING. * menghuraikan ujian bagi anion. klorin. NO2. Cl2. NaOH dan larutan Menjalankan aktiviti dengan menggunakan teknik yang betul untuk eksperimen seperti pentitratan. Menjalankan ujian untuk mengesahkan kehadiran ion-ion karbonat. TEMA : PENGHASILAN DAN PENGURUSAN BAHAN KIMIA BIDANG PEMBELAJARAN : 9. Pb dan NH . ammonia. harian. Perhatikan perubahan warna dan pembebasan gas apabila garam-garam tersebut dipanaskan. 3+ 2+ 4+ Fe .1 Murid boleh: Membincangkan penggunaan 9/9 – Memahami * menyenaraikan kegunaan asid sulfurik dalam kehidupan 14/9 pembuatan asid asid sulfurik. pembuatan sulfurik * menerangkan proses cat. GERIK * menghuraikan tindakan haba ke atas garam. hidrogen klorida. dan Ca dalam larutan akueus dengan menggunakan larutan natrium hidroksida. 35 & 36 26/8 – 6/9 8. pencemaran Membina carta alir untuk alam sekitar. Al . BAHAN BUATAN DALAM INDUSTRI 37 9. Fe . NH . secara industri. menunjukkan peringkatperingkat dalam pembuatan asid sulfurik dalam Proses Sentuh. HCl. Zn . KIMIA 4SC1 PANITIA KIMIA kaedah-kaedah yang digunakan untuk mengenal pasti kehadiran gas. O2. sulphur ioksida. Merancang eksperimen.3 Mengamalkan sikap sistematik dan teliti semasa menjalankan aktiviti Murid boleh: * menjalankan aktivitiaktiviti yang melibatkan penggunaan teknik-teknik yang betul semasa menyediakan garam dan juga hablur. merekod dan menganalisis data secara sistematik dan teliti. NH3. sulfat. H2.contohnya. SO2 dan nitrogen dioksida. 15 . SO2. hidrogen. baja dan pembuatan asid sulfurik akumulator. * merancang analisis kualitatif untuk mengenal pasti garam. membuat pemerhatian. * menghuraikan ujian 2+ pengesahan bagi kation Fe . Menjalankan ujian untuk mengkaji tindakan haba ke atas garam karbonat dan garam nitrat. Memerhati dan menjalankan ujian kimia untuk mengenal pasti gas-gas oksigen. detergen. 2+ 2+ 4+ 2+ Pb .menyebabkan pencemaran alam sekitar. Mengumpul dan entafsirkan * menerangkan bahawa data tentang pembuatan asid sulfur dioksida menyebabkan sulfurik. * menyatakan pemerhatian bagi tindak balas di antara kation dengan larutan natrium hidroksida dan larutan ammonia. karbon dioksida.

3 Memahami aloi Murid boleh: * menghubungkaitkan susunan atom dalam logam dengan sifat kemuluran dan kebolehtempaan logam. * menyenaraikan polimer semulajadi. * menyenaraikan komposisi dan sifat aloi. * mewajarkan kegunaan polimer sintetik dalam kehidupan harian. (b) tujuan menghasilkan aloi. Menjalankan aktiviti untuk mengkaji sifatsifat ammonia. seperti duralumin. * menyatakan tujuan pengaloian. (NH4)2SO4. keluli nirkarat. * menyenaraikan polimer sintetik dan kegunaannya. contohnya. 38 16/9 – 20/9 9. * menyenaraikan Contoh contoh aloi. Memerhati bahan-bahan yang diperbuat daripada polimer dan mengelaskan bahan-bahan tersebut kepada polimer semulajadi dan polimer buatan. keluli dan keluli nirkarat. sifat dan kegunaan aloi. ammonium sulfat. keluli. Memerhati contoh-contoh logam tulen dan bahan-bahan diperbuat daripada aloi dalam kehidupan harian. penghasilan baja dan asid nitrik. contohnya. * menghubungkaitkan sifat aloi dengan kegunaannya 38 16/9 – 20/9 9. loyang. * menyatakan sifat-sifat ammonia. Senaraikan sifat-sifat dan bincangkannya. Mengumpulkan maklumat daripada pelbagai sumber dan membina carta alir untuk menunjukkan peringkatperingkat yang terlibat dalam pembuatan ammonia dalam Proses Haber. KIMIA 4SC1 PANITIA KIMIA Membincangkan kegunaan ammonia dalam kehidupan harian. * mengenal pasti monomer dalam polimer sintetik. 16 . GERIK 37 9/9 – 14/9 9. * menerangkan proses pembuatan ammonia secara industri. Mengenal pasti monomermonomer bagi polimer sintetik dengan menggunakan model atau simulasi komputer. gangsa dan piuter.2 Mensintesiskan pembuatan ammonia dan garamnya Murid boleh: * menyenaraikan kegunaan ammonia. * merekabentuk satu aktiviti untuk menyediakan baja ammonium. * menghubungkaitkan susunan atom dalam aloi dengan sifat kekuatan dan kekerasannya. Merekabentuk satu aktiviti untuk menyediakan suatu baja ammonium. Berbincang dalam kumpulan mengenai: (a) maksud aloi. Membincangkan maksud polimer. Mengumpulkan maklumat mengenai kuantiti dan jenis polimer sintetik di rumah yang dibuang untuk satu tempoh masa tertentu. Menjalankan eksperimen untuk membandingkan kadar kakisan besi. Menjalankan aktiviti untuk membandingkan kekuatan dan kekerasan aloi dengan logam tulen Mengkaji susunan atom dalam logam dan aloi melalui simulasi komputer.4 Menilai kegunaan polimer sintetik Murid boleh : * menyatakan maksud polimer. * menyatakan maksud aloi.RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013 SMK KENERING. (c) komposisi.

gentian optik. sifat dan kegunaan kaca dan seramik. * menjana idea tentang penghasilan bahan termaju untuk memenuhi keperluan tertentu. omposisi. * menyenaraikan jenis kaca dan sifatnya. Membincang dan mewajarkan kegunaan bahan komposit. Membandingkan sifat unggul bahan komposit dengan komponen asalnya melalui simulasi komputer. dan pembangunan secara Mengadakan forum untuk berterusan. gentian kaca dan kaca fotokromik. Minggu 40 & 41  Ulangkaji 30/9 – 11/10 Minggu 42 & 43  Peperiksaan Akhir Tahun 2013 14/10 – 25/10 Minggu 44 – 46  Semakan Kertas Akhir Tahun 28/10 – 15/11 CUTI SEKOLAH AKHIR TAHUN 2013 16/11/2013 – 1/1/2014 17 . * mewajarkan kegunaan bahan komposit. (d) kegunaan bahan Komposit. superkonduktor spesifik. (b) senarai bahan komposit termasuk konkrit yang diperkukuhkan.RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013 SMK KENERING. pencemaran yang disebabkan oleh pembuangan bahan sintetik. contohnya. 39 23/9 – 27/9 9.7 Menghargai pelbagai bahan buatan dalam industri Menonton persembahan multimedia dan menyediakan folio yang mengandungi perkara berikut: (a) maksud bahan komposit. Menyediakan folio berserta dengan gambar dan klip video tentang kegunaan kaca dan seramik yang telah ditingkatkan mutunya untuk tujuan spesifik. * membandingkan dan membezakan sifat bahan komposit dengan komponen asalnya. GERIK 39 23/9 – 27/9 9. * menyatakan sifat seramik KIMIA 4SC1 PANITIA KIMIA Mengumpul dan entafsirkan data tentang jenis. * menyatakan maksud bahan komposit.kaca fotokromik dan kaca konduksi. Menonton persembahan * memerihalkan kepentingan multimedia atau simulasi bahan sintetik dalam komputer berkenaan dengan kehidupan harian. (c) komponen-komponen bahan komposit.6 Menilai kegunaan bahan bahan komposit Murid boleh: * menghurai keperluan penghasilan bahan baru untuk tujuan tertentu. * menyenaraikan contoh bahan komposit dan komponennya. * menyenaraikan kegunaan seramik. membincangkan kepentingan * mengamalkan sikap penyelidikan dan pembangunan bertanggungjawab semasa berterusan untuk kesejahteraan pengendalian bahan sintetik hidup sejagat dan sisanya. 39 23/9 – 27/9 9. Melihat cara penghasilan bahan komposit Murid boleh: Membincangkan kepentingan * mewajarkan kepentingan bahan sintetik dalam kehidupan melakukan penyelidikan harian.5 Mengaplikasikan kegunaan kaca dan seramik Murid boleh: * menyenaraikan kegunaan kaca.