RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013 SMK KENERING, GERIK

TEMA: MEMPERKENALKAN KIMIA BIDANG PEMBELAJARAN : PENGENALAN KEPADA KIMIA

KIMIA 4SC1 PANITIA KIMIA

MINGGU TARIKH

1 2/1/ 4/1

TAJUK / OBJEKTIF BAB 1: PENGENALAN KEPADA KIMIA Memahami kimia Dan kepentingannya

HASIL PEMBELAJARAN Murid boleh: * Menerangkan maksud kimia, * menyenaraikan beberapa bahan kimia yang lazim digunakan dalam kehidupan seharian, * menyatakan kegunaan bahan kimia yang lazim digunakan dalam kehidupan seharian, * menyenaraikan contoh kerjaya yang memerlukan pengetahuan kimia, * menyenaraikan industry berasaskan kimia di Malaysia, * menghuraikan sumbangan industri kimia terhadap Murid boleh: * mengenalpasti pemboleh ubah dalam situasi yang diberikan, * mengenalpasti perhubungan diantara dua pembolehubah untuk membentuk hipotesis, * mereka dan menjalankan eksperimen mudah untuk menguji hipotesis, * mencatat dan mempersembahkan data dalam bentuk yang bersesuaian, * mentafsir data untuk membuat kesimpulan, * menyediakan laporan penyiasatan Murid boleh: * mengenalpasti sikap saintifik dan nilai murni yang diamalkan oleh ahli sains dalam menjalankan penyiasatan, * mengamalkan sikap saintifik dan nilai murni dalam menjalankan penyiastan saintifik

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Mengumpul dan mentafsirkan data tentang asal usul perkataan kimia dan maksud kimia. Membincangkan pelbagai contoh bahan kimia yang lazim digunakan dalam kehidupan seharian seperti Natrium Klorida, Kalsium Karbonat, Asid Asetik. Membincangkan kegunaan bahan kimia yang lazim digunakan dalam kehidupan.

REFL EKSI

1 2/1/ 4/1

1.2 Mensintesiskan kaedah saintifik

Memerhatikan satu situasi dan mengenalpasti semua pemboleh ubah. Cadangkan pernyataan masalah yang bersesuaian untuk penyiasatan saintifik.

1 2/1/ 4/1

1.3 Menggabungkan sikap saintifik dan nilai murni dalam menjalankan penyiasatan saintifik

Murid membincangkan dan mewajarkan sikap saintifik dan nilai murni yang patut diamalkan dalam penyiasatan saintifik

1

Rutherford.RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013 SMK KENERING.4. elektron dan neutron dalam sesuatu atom Bincang: (a) perhubungan antara nombor proton dan nombor nukleon. molekul dan ion. * menyatakan zarah-zarah utama subatom. * mendefinisikan no proton. GERIK TEMA: JIRIM DISEKELILING KITA BIDANG PEMBELAJARAN: STRUKTUR ATOM MINGGU TAJUK / HASIL PEMBELAJARAN TARIKH OBJEKTIF 2.1 JIRIM 2 Murid boleh: 7/1 – . * menentukan no proton. proton dan elektron daripada nombor proton dan nombor nucleon. menentukan takat lebur dan beku naftalena 2 . (b) mengitlak bahawa setiap unsur mempunyai nombor proton yang berbeza. elektron dan neutron.menganalisis * memerihalkan sifat zarah 11/1 jirim bagi jirim. nombor nukleon danbilangan proton. Thomson. * menghubungkaitkan no proton dan nombor nukleon. 3 14/1 18/1 PEKA KIMIA Eksperimen 2. * menentukan bilangan neutron. * membanding dan membezakan jisim relatif dan cas relatif bagi proton. dan sebaliknya. dimana. unsur. * menghubungkaitkan perubahan haba dengan perubahan tenaga kinetik zarah. Membincangkan perkembangan model atom yang dikemukakan oleh ahli sains iaitu Dalton. * menghubungkaitkan perubahan keadaan jirim dengan perubahan haba. * mendefinisikan no nukleon. * menentukan no nukleon. * mendefinisikan atom.2 Mensintesiskan struktur atom Murid boleh: * memerihalkan perkembangan model atom. * menyatakan teori kinetik jirim. Memplot dan mentafsirkan graf pemanasan dan penyejukan naftalena atau ethanamida. Menjalankan aktiviti untuk menentukan nombor proton. 2 7/1 – 11/1 2. X = unsur A = nombor nukleon Z = nombor proton Pelajar dapat menjalankan eksperimen dan seterusnya menulis laporan mengikut kaedah saintifik yang telah dipelajar CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Membincangkan dan menerangkan sifat khusus jirim. Menjalankan aktiviti untuk menulis: (a) simbol unsur (b) perwakilan bagi atom sebarang. * menulis simbol unsurunsur. KIMIA 4SC1 PANITIA KIMIA REFLEKSI Menjalankan aktiviti untuk menentukan takat lebur dan takat beku ethanamida atau naftalena. * menerangkan perubahan keadaan jirim berdasarkan teori kinetik jirim. * menghubungkaitkan nombor proton dengan jenis unsur. Bohr dan Chadwick.

relatif bahan. Bincangkan maksud elektron valens dengan menggunakan ilustrasi. CO2. (b) menulis susunan elektron bagi unsur yang mempunyai nombor proton 1 hingga 20 TEMA : JIRIM DISEKELILING KITA BIDANG PEMBELAJARAN: FORMULA DAN PERSAMAAN KIMIA 4 3. oksigen. * mewajarkan penggunaan isotop dalam kehidupan. bilangan mol mengandungi jumlah dengan bilangan zarah sebanyak bilangan Mengumpulkan dan zarah atom yang ada dalam 12g mentafsirkan data 12C. Na2CO3. Menjalankan kuiz untuk menghitung jisim molekul relatif bahan daripada formula kimia yang diberi. molekul relatif berdasarkan atom relatif dan * menyatakan maksud karbon-12. 4 3.4 Memahami susunan elektron bagi atom Murid boleh: * menghuraikan susunan elektron dalam atom bagi unsur yang mempunyai nombor proton 1 hingga 20. * menyatakan maksud 3 . klorin dan bromin. menentukan jisim atom Mengkaji konsep jisim atom relatif dan jisim molekul relatif dan jisim molekul relatif relatif. Mengumpulkan dan mentafsirkan maklumat tentang (a) maksud isotop (b) isotop-isotop hidrogen.3 Memahami isotop dan menilai kepentingannya Murid boleh: * menyatakan maksud isotop. Mengkaji susunan elektron bagi pelbagai atom dan mengenalpasti elektron valensnya. * menentukan bilangan zarah subatom bagi isotop. HCl.RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013 SMK KENERING. GERIK 3 14/1 18/1 2. * melukis susunan elektron atom suatu unsur. jisim molekul jisim molekul relaif Membincangan kegunaan relative berdasarkan karbon-12.karbon. Menjalankan aktiviti untuk: (a) mengilustrasi susunan electron bagi unsur yang mempunyai nombor proton 1 hingga 20. secara anologi atau * menghitung jisim molekul animasi berkomputer. * menentukan bilangan elektron valens daripada susunan elektron suatu atom. Al(NO3)3. tentang pemalar Avogadro.2 Murid boleh : Mengkaji konsep mol melalui 21/1 – Menganalisis * mendefinisikan satu mol analogy atau simulasi 25/1 hubungan antara sebagai kuantiti jirim yang berkomputer. * menyatakan maksud elektron valens. contohnya. Menjalankan aktiviti untuk menentukan bilangan zarah subatom daripada nombor proton dan nombor nukleon bagi beberapa isotop. * menyenaraikan contoh unsur-unsur yang mempunyai isotop. KIMIA 4SC1 PANITIA KIMIA 3 14/1 18/1 2. CuSO4.5H2O.1 Murid boleh: Mengumpul dan Mentafsirkan 21/1 – Memahami dan * menyatakan maksud data tentang jisim atom relatif 25/1 mengaplikasikan jisim atom relative berdasarkan dan jisim konsep jisim karbon -12. karbon -12 sebagai piawai * menyatakan sebab untuk menentukan jisim karbon-12 digunakan atom relatif dan jisim molekul sebagai piawai untuk relatif.

(c) membanding dan membezakan formula empirik dan formula molekul.4 Menganalisis perhubungan di antara bilangan mol gas dengan isipadu 6 4/1 – 8/2 3. * menyelesaikan masalah perhitungan yang melibatkan KIMIA 4SC1 PANITIA KIMIA Membincang hubungkait di antara bilangan zarah dalam satu mol bahan dengan pemalar Avogadro. Menjalankan aktiviti 4 . formula molekul. * menyatakan maksud formula molekul. Menjalankan aktiviti untuk: (a) Menentukan formula empirik bagi kuprum(II) oksida dengan menggunakan simulasi berkomputer. * menghubungkaitkan jisim molar dengan pemalar Avogadro. * menyelesaikan masalah perhitungan yang melibatkan bilangan zarah. Menjalankan aktiviti untuk menghitung isipadu gas pada STP atau keadaan bilik daripada bilangan mol dan sebaliknya. * menghitung isipadu gas pada STP atau keadaan bilik daripada bilangan mol dan sebaliknya. GERIK pemalar Avogadro. formula empirik. bilangan mol. * membuat kesimpulan umum terhadap isipadu molar gas pada suhu dan tekanan yang diberikan. jisim bahan dan isipadu gas pada STP dan atau keadaan bilik. * membanding dan membezakan formula empirik dan formula molekul. 5 28/1 – 1/2 3.3 Menganalisis hubungan di antara bilangan mol bahan dengan jisim 5 28/1 – 1/2 3. * menghubungkaitkan bilangan zarah yang terkandung dalam satu mol bahan tertentu dengan pemalar Avogadro. Murid boleh : * menyatakan maksud isipadu molar gas. Menjalankan aktiviti penyelesaian masalah untuk menukarkan bilangan mol kepada bilangan zarah bagi bahan yang diberi dan ebaliknya Membincangkan maksud jisim molar. * menyelesaikan masalah perhitungan untuk menukarkan bilangan mol bahan yang diberi kepada jisim dan sebaliknya. * menyelesaikan masalah perhitungan untuk menukarkan bilangan mol kepada bilangan zarah bahan tertentu dan sebaliknya. Berbincang untuk menghubungkait: (a) jisim molar dengan pemalar Avogadro (b) jisim molar bahan dengan jisim atom relatif atau jisim molekul relative Menjalankan aktiviti penyelesaian masalah untuk menukarkan bilangan mol bahan yang diberi kepada jisim dan sebaliknya. * menyatakan maksud formula empirik. Murid boleh: * menyatakan maksud jisim molar. (b) Menentukan formula empirik bagi magnesium oksida. gas karbon dioksida dan gas helium.RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013 SMK KENERING. * menghubungkaitkan jisim molar dengan jisim atom relatif atau jisim molekul relatif. Mengumpulkan dan mentafsirkan data isipadu molar gas seperti gas oksigen.5 Mensintesis formula kimia Mengumpulkan dan mentafsirkan data berkaitan formula kimia. * menghubungkaitkan isipadu molar dengan pemalar Avogadro. * menentukan formula empirik dan formula molekul sebatian. Murid boleh : * menyatakan maksud formula kimia.

(b) menyatakan nama sebatian kimia menggunakan sistem penamaan IUPAC. * menyatakan nama sebatian kimia menggunakan system penamaan IUPAC. (b) bahan dan hasil tindak balas dalam persamaan kimia. * mengenalpasti bahan dan hasil tindak balas daripada persamaan kimia.6 Mentafsirkan persamaan kimia Murid boleh: * menyatakan maksud persamaan kimia. Menjalankan eksperimen berikut: (a) menulis dan mengimbangkan persamaan kimia. NH4Cl. Menjalankan aktiviti untuk membuat hubungkait antara susunan electron suatu unsur dengan kumpulan dan kala. Bincang: (a) maksud persamaan kimia. * menerangkan kebaikan pengelasan unsur dalam Jadual Berkala.CuCO3. * menghubungkaitkan susunan elektron unsur dengan kumpulan dan kala. (b) Nombor proton. Menjalankan aktiviti untuk meramalkan kumpulan dan kala suatu unsur berdasarkan susunan elektronnya. Membincangkan kebaikan pengelasan unsur dalam Jadual Berkala. * menyatakan prinsip asas penyusunan unsur dalam Jadual Berkala berdasarkan nombor proton.1 Murid boleh: 11/2 Menganalisis * menghuraikan sumbangan 15/2 Jadual Berkala ahli sains dalam sejarah Unsur perkembangan Jadual Berkala. * mentafsirkan persamaan kimia secara kuantitatif dan kualitatif. Menjalankan aktiviti untuk: (a) membina formula kimia bagi sebatian dari formula ion yang diberikan. (c) pemendakan plumbum(II) iodida. * menulis dan mengimbangkan persamaan kimia. (b) mentafsirkan persamaan kimia secara kuantitatif dan kualitatif. * menulis formula ion * membina formula kimia bagi sebatian ion. (c) menyelesaikan masalah perhitungan dengan persamaan kimia(stoikiometri) 6 4/1 – 8/2 3.RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013 SMK KENERING. Mengumpul maklumat tentang sumbangan ahli sains dalam sejarah perkembangan Jadual Berkala Mengkaji susunan unsur dalam Jadual Berkala dari aspek berikut: (a) Kumpulan dan Kala. * menyelesaikan masalah penghitungan dengan persamaan kimia. TEMA: JIRIM DISEKELILING KITA BIDANG PEMBELAJARAN: JADUAL BERKALA UNSUR 7 4. 5 . Membina persamaan kimia yang seimbang bagi tindakbalas berikut: (a) pemanasan kuprum(II) karbonat. * meramalkan kumpulan dan kala unsur berdasarkan susunan elektron. KIMIA 4SC1 PANITIA KIMIA penyelesaian masalah berkaitan formula empirik. (c) Susunan elektron. PbI2. GERIK formula empirik dan formula molekul. * mengenal pasti kumpulan dan kala dalam Jadual Berkala. (b) pembentukan ammonium klorida. Menjalankan aktiviti latihan dan kuiz dalam menulis formula ion.

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013 SMK KENERING. Menghuraikan sifat fizik unsur Kumpulan 18 seperti. * menghuraikan sifat lengai unsur Kumpulan 18. Mengumpulkan maklumat dan bincangkan: (a) unsur Kumpulan 17. 8 18/2 – 22/2 4. * menghuraikan perubahan sifat fizik dari litium ke kalium. * menyatakan sifat fizik umum klorin. natrium dan kalium (e) persamaan dari segi sifat kimia litium. bromin dan iodin. * meramalkan sifat fizik dan sifat kimia unsur lain dalam Kumpulan 1. * menghuraikan perubahan kereaktifan unsur Kumpulan 1 apabila menuruni Kumpulan. natrium dan kalium dengan klorin dan bromine melalui simulasi berkomputer. Membincangkan perubahan kereaktifan unsur Kumpulan 1 apabila menuruni kumpulan.2 Menganalisis Kumpulan 18 Murid boleh : * menyenaraikan semua unsur Kumpulan 18. Murid boleh: * menyenaraikan unsur Kumpulan 17. 8 18/2 – 22/2 4. (b) sifat fizik umum unsur litium. * menghuraikan perubahan sifat fizik dari klorin ke iodin. * menyenaraikan sifat kimia 6 . natrium dan kalium.4 Menganalisis unsur Kumpulan 17.bromin dan iodin. ketumpatan dan takat lebur. (c) perubahan sifat fizik dari klorin ke iodin. KIMIA 4SC1 PANITIA KIMIA Menggunakan jadual untuk menyenaraikan semua unsur Kumpulan 18. * menghubungkaitkan sifat kimia unsur Kumpulan 1 dengan susunan elektron. GERIK 7 11/2 15/2 4. natrium dan kalium. * menghuraikan perubahan sifat fizik unsur Kumpulan 18. (b) sifat fizik klorin. (d) sifat kimia litium. * menyenaraikan sifat kimia unsur litium. natrium dan kalium. (d) menghuraikan sifat kimia klorin. * menghuraikan kegunaan unsur Kumpulan 18 dalam kehidupan seharian. natrium dan kalium. ketumpatan dan takat didih. Menjalankan eksperimen untuk mengkaji tindak balas unsur litium. keadaan fizik. * menyatakan sifat fizik unsur Kumpulan 18 secara umum. (c) perubahan sifat fizik litium ke kalium dari segi kekerasan. Bincang: (a) perubahan sifat fizik unsur Kumpulan 18. Murid boleh: * menyenaraikan unsur Kumpulan 1 * menyatakan sifat fizik umum litium. Mengkaji tindak balas litium.ketumpatan dan takat didih.3 Menganalisis unsur Kumpulan 1 Mengumpulkan maklumat dan bincang: (a) unsur Kumpulan 1. (b) sifat lengai unsur Kumpulan 18. natrium dan kalium dengan air dan oksigen. * menghuraikan persamaan sifat kimia litium. Meramalkan sifat fizik dan sifat kimia unsur Kumpulan 1 selain litium. * menghubungkaitkan susunan elektron duplet dan oktet unsur Kumpulan 18 dengan kestabilannya. natrium dan kalium. * menyatakan langkah keselamatan dalam mengendalikan unsur Kumpulan 1. bromin dan iodine dari segi warna. * menghubungkaitkan sifat lengai unsur Kumpulan 18 dengan susunan elektronnya. Membincangkan hubungan diantara susunan elektron dan sifat lengai unsur Kumpulan 18. natrium dan kalium f) perhubungan sifat kimia unsur Kumpulan 1 dengan susunan elektronnya.

bromine dan iodin dengan: (a) air. Mengadakan perbincangan dalam kumpulan kecil dan bentangkan perubahan sifat oksida unsur merentasi Kala 3. (c) natrium hidroksida Membincangkan perubahan kereaktifan unsur Kumpulan 17 apabila menuruni kumpulan. KIMIA 4SC1 PANITIA KIMIA (e) persamaan sifat kimia klorin.6 Memahami unsur peralihan. * menghuraikan kegunaan semi logam. * menghuraikan persamaan sifat kimia klorin. * menghuraikan perubahan sifat unsur merentasi Kala 3. * menyatakan kegunaan unsur peralihan dalam industri. bromin dan iodin.5 Menganalisis unsur dalam Kala Murid boleh: * menyenaraikan unsur Kala 3. Murid boleh: * mengenalpasti kedudukan unsur peralihan dalam Jadual Berkala. * menghuraikan perubahan kereaktifan unsure Kumpulan 17 apabila menuruni kumpulan. ketumpatan. NaOH dan larutan ammonia. GERIK unsur klorin. Menjalankan aktiviti untuk mengenalpasti kedudukan unsur peralihan dalam Jadual Berkala.RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013 SMK KENERING. * menyatakan langkah keselamatan dalam mengendalikan unsur Kumpulan 17. Meramalkan sifat fizik dan sifat kimia unsur Kumpulan 17 selain daripada klorin. * menyatakan perubahan sifat oksida unsur apabila merentasi Kala 3. * meramalkan sifat fizik dan sifat kimia unsur lain dalam Kumpulan 17. bromin dan iodin. Menjalankan eksperimen untuk mengkaji oksida unsur Kala 3 dan menghubungkaitkannya dengan sifat logam. * memberi contoh unsur peralihan. (b) susunan elektron (c) saiz atom (d) kelektronegatifan (e) keadaan fizik Membincangkan perubahan sifat unsur merentasi Kala 3. * menghuraikan sifat unsur peralihan. (f) perhubungan di antara sifat kimia unsur Kumpulan 17 dengan susunan elektron. NH3(ak). Mengumpulkan dan mentafsirkan data tentang sifat unsur peralihan dari segi takat lebur. (b) hasil tindak balas di antara larutan akues sebatian unsur peralihan dengan larutan natrium hidroksida. 7 . Membincangkan dan meramalkan perubahan sifat unsur dalam Kala 2. * meramalkan perubahan sifat unsur merentasi Kala 2. (b) logam. bromin dan iodin. bromin dan iodin. Menjalankan eksperimen untuk mengkaji tindak balas klorin. nombor pengoksidaan dan keupayaan membentuk sebatian berwarna. Memerhatikan warna : (a) beberapa sebatian unsur peralihan. * menulis susunan elektron unsur Kala 3. 9 25/2 – 1/3 4. * menghubungkaitkan sifat kimia unsur Kumpulan 17 dengan susunan elektron. 9 25/2 – 1/3 4. seperti ferum. Menonton bahan multimedia tentang langkah keselamatan dalam mengendalikan unsur Kumpulan 17. Mengumpul dan mentafsir data tentang siifat unsur Kala 3 seperti: (a) nombor proton.

1 Murid boleh: 1/4 – Memahami asas * menerangkan kestabilan 5/4 pembentukan gas adi. 9 25/2 – 1/3 4. Mengumpul dan mentafsirkan data tentang pelbagai sebatian yang wujud secara semulajadi. natrium klorida. * mengendalikan bahan kimia dengan bijaksana Minggu 10  Ulangkaji 4/3 – 8/3 Minggu 11 & 12  Peperiksaan Penilaian 1/2013 11/3 – 22/3 Minggu 13  Cuti Sekolah 25/3 – 29/3 TEMA : JIRIM DI SEKELILING KITA BIDANG PEMBELAJARAN : 5. magnesium oksida.2 Mensintesiskan idea tentang pembentukan ikatan ion Murid boleh: * menerangkan pembentukan ion. Mengadakan perbincangan tentang berikut: (a) kestabilan gas adi dari segi susunan elektron.RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013 SMK KENERING. NaCl.7 Mensyukuri kewujudan 8nsure dan sebatiannya Murid boleh: * menghuraikan usaha ahli sains dalam penemuan ketertiban sifat 8nsure. FeCl3 14 1/4 – 5/4 5. Memberi beberapa contoh tentang kegunaan unsur peralihan sebagai mangkin dalam industri. * menerangkan pembentukan ikatan ion. dan ferum (III) klorida. Menjalankan aktiviti untuk menyediakan sebatian ion. 8 . (b) syarat pembentukan ikatan kimia (c) jenis ikatan kimia . GERIK KIMIA 4SC1 PANITIA KIMIA Memerhatikan warna batu permata dan mengenalpasti unsur peralihan didalamnya. Mengumpulkan maklumat dan membuat persembahan multimedia tentang usaha ahli sains dalam menemui ketertiban sifat unsur. contohnya. H2O. sebatian * menerangkan syarat pembentukan ikatan kimia. Membincangkan dalam forum akan keadaan kehidupan tanpa pelbagai unsur dan sebatian. CO2 dan mineral untuk memperkenalkan konsep ikatan kimia. * menggambarkan pembentukan ikatan ion. * menulis susunan elektron bagi ion yang terbentuk. MgO. contohnya. IKATAN KIMIA 14 5. * menghuraikan bagaimana kehidupan tanpa kepelbagaian 8nsure dan sebatian * mengenalpasti pelbagai warna sebatian logam peralihan dalam alam semulajadi. karbon dioksida. * menggambarkan susunan elektron bagi suatu ikatan ion. * menyatakan jenis ikatan kimia. air.

* membuat gambaran mental bagi pembentukan ikatan kovalen. Membincang dan membina peta minda untuk membandingkan pembentukan ikatan ion dan ikatan kovalen. tetraklorometana. Membincang dalam kumpulan untuk menjalankan satu aktiviti untuk membandingkan sifat sebatian ion dan sebatian kovalen: (a) takat lebur dan takat didih (b) kekonduksian elektrik (c) keterlarutan dalam air dan pelarut organik Membincang tentang: (a) perbezaan kekonduksian elektrik di antara sebatian ion dan sebatiankovalen dari segi kehadiran ion. * menerangkan perbezaan kekonduksian elektrik sebatian ion dengan sebatian kovalen . Mengumpul dan mentafsir data tentang sifat sebatian ion dan sebatian kovalen. * menghuraikan perbezaan takat lebur dan takat didih sebatian ion dengan sebatian kovalen. ammonia. 9 . CO2 (c) ikatan ganda tiga dalam nitrogen. N2 Melukis gambarajah susunan electron bagi pembentukan ikatan kovalen termasuk struktur Lewis. (b) perbezaan takat lebur dan takat didih di antara kedua-dua sebatian ion dan sebatian kovalen Mengumpul maklumat tentang kegunaan sebatian kovalen sebagai pelarut dalam kehidupan harian. * menerangkan pembentukan ikatan kovalen. NH3. air.3 Mensintesiskan idea tentang pembentukan ikatan kovalen Murid boleh: * menyatakan maksud ikatan kovalen. GERIK 15 8/412/4 5. * membanding dan membezakan keterlarutan sebatian ion dan sebatian kovalen. Cl2. H2O.4 Menganalisis sifat sebatian ion dan sebatian kovalen Murid boleh: * menyenaraikan sifat-sifat sebatian ion. klorin.RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013 SMK KENERING. metana. * melukis gambarajah susunan elektron untuk menggambarkan pembentukan ikatan kovalen. H2. KIMIA 4SC1 PANITIA KIMIA Mengumpul dan mentafsir data tentang maksud ikatan kovalen. karbon dioksida. Menggunakan model dan simulasi komputer untuk menggambarkan pembentukan: (a) ikatan tunggal dalam hydrogen. * menyatakan kegunaan sebatian kovalen sebagai pelarut. hidrogen klorida. 15 8/412/4 5. * membanding dan membezakan pembentukan ikatan ion dan ikatan kovalen. O2. CCl4 (b) ikatan ganda dua dalam oksigen. * menyenaraikan sifat-sifat sebatian kovalen. HCl. CH4.

ELEKTROKIMIA 16 15/4 – 19/4 6. * menghuraikan binaan sel elektrolisis. Menjalankan eksperimen untuk mengkaji faktor pemilihan ion untuk dinyahcas di katod dan anod berdasarkan perkara berikut: (a) kedudukan ion dalam siri elektrokimia (b) kepekatan ion dalam larutan (c) jenis elektrod Meramalkan hasil elektrolisis 10 . * menulis persamaan setengah untuk nyahcas ion di katod dan anod. PbO. * meramalkan hasil elektrolisis sebatian lebur. * mengaitkan tentang kewujudan ion-ion yang bergerak bebas dengan kekonduksian elektrik. (b) Menghuraikan proses elektrolisis larutan akueus. GERIK TEMA : JIRIM DI SEKELILING KITA BIDANG PEMBELAJARAN : 6. (c) menulis persamaan setengah bagi tindak balas nyahcas ion di katod dan di anod. Mengumpul dan Mentafsirkan data tentang proses elektrolisis sebatian ion yang mempunyai takat lebur yang sangat tinggi.1 Memahami sifatsifat elektrolit dan bukan elektrolit Murid boleh: * mengelaskan bahan kepada elektrolit dan bukan elektrolit. Membincangkan: (a) Proses elektrolisis. contohnya natrium klorida.RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013 SMK KENERING. * menghuraikan proses elektrolisis sebatian lebur. Menjalankan aktiviti untuk mengelaskan bahan-bahan kimia kepada elektrolit dan bukan elektrolit Membincangkan: (a) maksud elektrolit (b) hubungkait antara kewujudan ion yang bergerak bebas dan kekonduksian elektrik. Menjalankan aktiviti untuk mengkaji elektrolisis larutan akueus kuprum(II) sulfat dan asid sulfurik menggunakan elektrod karbon dan dapat: (a) Mengenalpasti kation dan anion yang wujud dalam larutan akues. (b) menghuraikan proses elektrolisis. Murid boleh: * menyatakan maksud elektrolisis. (b) Binaan sel elektrolisis Menjalankan aktiviti untuk mengkaji elektrolisis plumbum (II) bromida lebur untuk: (a) mengenalpasti kation dan anion. (c) Menulis persamaan setengah untuk nyahcas ion di katod dan anod. * menyatakan maksud elektrolit.2 Menganalisis proses elektrolisis sebatian lebur 17 22/4 – 26/4 6.3 Menganalisis elektrolisis larutan akueus Murid boleh: * mengenalpasti kation dan anion dalam larutan akueus. * menerangkan faktor-faktor yang mempengaruhi elektrolisis larutan akueus dengan menyertakan contoh yang sesuai.menerangkan bukti tentang kewujudan ion yang diikat dengan ikatan ion yang kuat bila berada bila berada dalam keadaan pepejal tetapi bergerak bebas dalam keadaan leburan. KIMIA 4SC1 PANITIA KIMIA 16 15/4 – 19/4 6. * meramalkan hasil elektrolisis larutan akueus. * menghuraikan proses elektrolisis larutan akueus. * mengenalpasti kation dan anion dalam suatu sebatian lebur. NaCl dan plumbum(II)oksida. * menulis persamaan setengah bagi tindak balas nyahcas ion di katod dan di anod.

* menulis persamaan kimia untuk tindakbalas penyesaran logam. * meramalkan kebolehan sesuatu logam untuk menyesarkan logam lain daripada larutan garamnya. (b) penulenan kuprum (c) penyaduran logam. sel merkuri. * menerangkan tindakbalas kimia yang berlaku dalam sel ringkas dan sel Daniell. Menjalankan aktiviti untuk menulis persamaan kimia untuk tindakbalas penyesaran logam. penulenan serta penyaduran logam. * menerangkan penghasilan arus elektrik dalam sel ringkas. * mewajarkan penggunaan elektrolisis dalam industri. 18 29/4 – 3/5 6. akumulator asid plumbum. Membincangkan penggunaan siri elektrokimia dalam menentukan perkara berikut: (a) Terminal sel (b) Voltan sel (c) Kebolehan suatu logam menyesarkan logam lain daripadalarutan garamnya. * membanding dan membezakan kelebihan dan kelemahan pelbagai jenis sel kimia. * menerangkan proses pengekstrakan.6 Mensintesiskan siri elektrokimia Murid boleh: * menerangkan prinsip untuk membina siri elektrokimia. Mengumpulkan maklumat dan membincangkan kebaikan dan keburukan penggunaan elektrolisis dalam industri. Menjalankan eksperimen untuk mengesahkan ramalan tindakbalas penyesaran. * membina siri elektrokimia. Mengumpulkan maklumat dan membincangkan kelebihan dan kekurangan pelbagai jenis sel kimia termasuk sel kering. GERIK KIMIA 4SC1 PANITIA KIMIA larutan akueus serta menulis setengah persamaan masingmasing. 6. * menerangkan kepentingan siri elektrokimia. Mengkaji struktur sel kimia contohnya sel ringkas dan sel Daniell. * menerangkan masalah pencemaran yang timbul akibat dari penggunaan proses elektrolisis dalam industri 18 29/4 – 3/5 6. (a)pengekstrakan aluminium dari aluminium oksida.RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013 SMK KENERING. * menghuraikan perbezaan antara sel elektrolisis dan sel kimia.5 Menganalisis sel kimia Murid boleh : * menghuraikan struktur sel ringkas dan sel Daniell. Menjalankan eksperimen untuk mengkaji proses penulenan dan penyaduran logam.4 Menilai proses elektrolisis dalam industry Murid boleh : * menyatakan kegunaan elektrolisis dalam industri. * menulis persamaan kimia untuk proses elektrolisis dalam industri. sel alkali dan sel nikel-kadmium. Menjalankan aktiviti untuk menerangkan tindakbalas yang berlaku dalam sel ringkas dan sel Daniell. Menjalankan eksperimen untuk menunjukkan penghasilan arus elektrik daripada tindakbalas kimia dalam sel ringkas. 11 . Menjalankan aktiviti untuk menulis persamaan kimia bagi elektrolisis dalam industri. Menjalankan eksperimen untuk membina siri elektrokimia berdasarkan perkara berikut: (a) perbezaan voltan antara dua logam (b) kebolehan logam menyesarkan logam lain daripada larutan garamnya.

bes dan alkali dalam kehidupan harian. Mengumpulkan data serta membincangkan pencemaran akibat daripada proses-proses industry elektrokimia. Murid boleh : * menyatakan kegunaan skala pH. * mewajarkan keperluan untuk melupuskan sisasisa industri elektrokimia secara selamat dan teratur. * memerihalkan masalah pencemaran yang disebabkan oleh rosesproses dalam industry elektrokimia. alkali kuat dan alkali lemah. Mengadakan tayangan video untuk menunjukkan betapa pentingnya proses kitar semula serta pelupusan yang sistematik bateri-bateri terpakai. asid lemah. Menjalankan aktiviti untuk mengukur nilai pH beberapa larutan yang mempunyai kepekatan yang berbeza. 14/6 sifat-sifat asid bes dan alkali. bes dan alkali berdasarkan tentang ion yang terdapat atau dihasilkan dalam larutan akueus. Menjalankan eksperimen untuk menunjukkan peranan air dalam pembentukan ion hidrogen yang akan menzahirkan sifat asid. Menjalankan eksperimen untuk menunjukkan peranan air dalam pembentukan ion hidroksida yang akan menzahirkan sifat alkali.7 Menerapkan kesedaran serta mengamalkan sikap bertanggungjawa b dalam mengendalikan bahan kimia yang digunakan dalam siri elektrokimia Murid boleh : * mewajarkan kenyataan bahawa industry elektrokimia dapat meningkatkan kualiti hidup. 24 10/6 – 14/6 7. asid hidroklorik. KIMIA 4SC1 PANITIA KIMIA Membincangkan kepentingan industry elektrokimia dalam kehidupan harian. air berkarbonat. * mempraktikkan amalan melupuskan bateri terpakai secara sistematik. Mengamalkan kitar semula bateri terpakai Minggu 19  Ulangkaji 6/4 . * menghubungkaitkan nilai pH dengan sifat keasidan atan kealkalian sesuatu bahan.10/4 Minggu 20 & 21  Peperiksaan Pertengahan Tahun 2013 13/5 – 24/5 Minggu 22 & 23  Cuti Sekolah 27/5 – 7/6 TEMA : INTERAKSI ANTARA BAHAN KIMIA BIDANG PEMBELAJARAN : 7. (b) Kegunaan asid. air paip dan jus buah-buahan. * menghubungkaitkan kepekatan ion hidroksida dengan nilai pH. * menerangkan peranan air dalam pembentukan ion hidrogen yang akan menzahirkan sifat asid. * menerangkan peranan air dalam pembentukan ion hidroksida yang akan menzahirkan sifat alkali. asid 12 . * menghubungkaitkan kepekatan ion hidrogen dengan nilai pH. * menghuraikan sifat kimia bagi asid dan alkali.RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013 SMK KENERING. dan bes * menyatakan kegunaan asid. Membincangkan: (a) Konsep asid. Menjalankan aktiviti menggunakan skala pH untuk mengukur nilai pH larutan larutan yang biasa digunakan dalam kehidupan harian seperti air sabun.1 Murid boleh : 10/6 – Menganalisis * menyatakan maksud asid. ASID DAN BES 24 7. bes dan alkali dalam kehidupan harian. Mengadakan forum untuk membincangkan epentingan pelupusan sisa industri elektrokimia secara selamat dan teratur.2 Mensintesiskan konsep asid kuat. GERIK 18 29/4 – 3/5 6. Contohnya.

Menyediakan larutan piawai natrium hidroksida. * menghuraikan kaedah untuk menyediakan larutan dengan kepekatan tertentu melalui kaedah pencairan ke atas larutan piawai yang telah disediakan.3 Menganalisis kepekatan asid dan alkali 27 & 28 1/7 – 12/7 7. (f) alkali kuat dan darjah penceraiannya. Membincangkan perkaitan antara perkara-perkara berikut berdasarkan data yang diperoleh dari aktiviti di atas: (a) nilai pH dan keasidan atau kealkalian sesuatu bahan. GERIK * menghubungkaitkan asid kuat atau asid lemah dengan darjah penceraiannya. Membincangkan: (a) Maksud kepekatan (b) Maksud kemolaran (c) Hubungan antara bilangan mol dengan kemolaran dan isipadu sesuatu larutan (d) Kaedah untuk menyediakan larutan piawai. 25 & 26 17/6 – 28/6 7.RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013 SMK KENERING. * menghuraikan proses titratan asid-bes. (e) asid lemah dan darjah penceraiannya. NaOH atau kalium hidroksida KOH. * menyatakan maksud kemolaran. (g) asid lemah dan darjah penceraiannya. * menghubungkaitkan alkali kuat atau alkali lemah dengan darjah penceraiannya. meter pH atau pun antaramuka berkomputer (computer interface) . * menerangkan secara kuantitatif konsep asid kuat dan asid lemah. * menerangkan secara kualitatif konsep asid kuat dan asid lemah. Menyediakan larutan dengan kepekatan tertentu melalui kaedah pencairan ke atas larutan piawai yang telah disediakan. * menghubungkaitkan nilai pH dengan kemolaran asid dan alkali. * menentukan takat akhir proses peneutralan melalui 13 . * menyatakan hubungan antara bilangan mol dengan kemolaran dan isipadu sesuatu larutan. * menulis persamaan untuk tindakbalas peneutralan.4 Menganalisis peneutralan Murid boleh: * menyatakan maksud kepekatan. Murid boleh: * menerangkan maksud peneutralan. larutan ammonia dan natrium hidroksida dengan Menggunakan penunjuk. (c) kepekatan ion hidroksida dan nilai pH. * menerangkan penggunaan peneutralan dalam kehidupan harian. * menghuraikan kaedah untuk menyediakan larutan piawai. Menjalankan aktiviti untuk menulis persamaan bagi tindakbalas peneutralan. Menjalankan eksperimen untuk mengkaji hubungkait antara nilai Ph dengan kemolaran beberapa larutan Mengumpul dan mentafsir data tentang peneutralan dan aplikasinya dalam kehidupan harian. * menyelesaikan masalah penghitungan yang melibatkan kemolaran asid dan alkali. KIMIA 4SC1 PANITIA KIMIA etanoik. (b) kepekatan ion hidrogen dan nilai pH. Membuat pengiraan untuk menukarkan unit kepekatan dari -3 -3 g dm kepada mol dm dan sebaliknya. (d) asid kuat dan darjah penceraiannya. Menjalankan pentitratan asidbes untuk menentukan takat akhir menggunakan penunjuk atau antararmuka berkomputer.

Mengkaji warna dan keterlarutan garam * membuat inferens tentang dalam air bagi beberapa garam garam berdasarkan warna dan dan seterusnya membuat keterlarutan dalam air.2 Murid boleh : Membincangkan maksud 26/8 – Mensintesiskan * menyatakan maksud analisis kualitatif. tindak balas bagi K2Cr2O7 tindak balas stoikiometri Menyediakan garam tak terlarut seperti plumbum(II) iodida. Menyediakan garam terlarut * menyenaraikan ciri-ciri melalui tindakbalas: fizik hablur. makanan. * menyelesaikan masalah yang melibatkan peneutralan termasuk juga aktiviti untuk mengira kepekatan atau isipadu sesuatu larutan. inferens tentang garam tersebut. (c) asid dengan logam (d) asid * menulis persamaan kimia dengan karbonat logam dan persamaan ion bagi Menjalankan satu aktiviti untuk tindak balas penyediaan menulenkan garam terlarut garam. plumbum(II) kromat(VI). multimedia untuk memerhati 14 . karbonat penulenan garam terlarut dan klorida.RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013 SMK KENERING. * menerangkan maksud (b) maksud garam. natrium klorida. pengiraan kuantiti bahan NaCl. KIMIA 4SC1 PANITIA KIMIA Menjalankan aktiviti menyelesaikan masalah yang melibatkan peneutralan termasuk juga aktiviti untuk mengira kepekatan atau isipadu sesuatu larutan. hablur garam seperti kuprum (II) * menyelesaikan masalah sulfat. dengan menggunakan kaedah * mereka bentuk suatu penghabluran semula. CuSO4. terlarut dan garam tak penyediaan dan pengawetan terlarut. semula jadi. aktiviti untuk menyediakan Bincangkan keperluan garam tertentu. penulenan garam. garam. PbI2. BaSO4 melalui tindak balas pemendakan. * membina persamaan ion Membuat pemerhatian untuk melalui kaedah mengenal pasti ciri-ciri fizik perubahan berterusan. Minggu 29 & 30  Ulangkaji 15/7 – 26/7 Minggu 31 & 32  Peperiksaan Penilaian 2/2013 29/7 – 6/8 Minggu 33  Cuti Sekolah/ Cuti Hari Raya Puasa 7/8 – 16/8 TEMA : INTERAKSI ANTARA BAHAN KIMIA BIDANG PEMBELAJARAN : 8. perubatan. * memerihalkan ujian untuk Menonton persembahan mengenal pasti gas. (c) kegunaan garam dalam * mengenal pasti garam bidang pertanian. 6/9 analisis kualitatif analisis kualitatif. 35 & 36 8. mengkaji keterlarutan garam* menghuraikan proses garam nitrat. PbCrO4 dan barium sulfat. GARAM 34 8. (a) asid dengan alkali * menghuraikan proses (b) asid dengan oksida logam penyediaan garam tak terlarut. tindak balas dan hasil K2CrO4 dan kalium dikromat. * menghuraikan proses Menjalankan eksperimen untuk penyediaan garam terlarut.1 Murid boleh: Mengumpul dan entafsirkan 19/8 Mensintesiskan * menyatakan contohcontoh data tentang: 23 garam garam dan kegunaannya dalam (a) kewujudan garam secara kehidupan harian. sulfat. GERIK kaedah pentitratan. melalui penghabluran semula. kalium kromat (VI).

15 . NaOH dan larutan Menjalankan aktiviti dengan menggunakan teknik yang betul untuk eksperimen seperti pentitratan. Mengumpul dan entafsirkan * menerangkan bahawa data tentang pembuatan asid sulfur dioksida menyebabkan sulfurik. * menghuraikan ujian bagi anion. Zn . secara industri. hidrogen klorida. CO2. Fe . merekod dan menganalisis data secara sistematik dan teliti. Perhatikan perubahan warna dan pembebasan gas apabila garam-garam tersebut dipanaskan. HCl.RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013 SMK KENERING. pencemaran Membina carta alir untuk alam sekitar. ammonia. O2. Pb dan NH . Merancang eksperimen.menyebabkan pencemaran alam sekitar. * menyatakan pemerhatian bagi tindak balas di antara kation dengan larutan natrium hidroksida dan larutan ammonia. Fe . GERIK * menghuraikan tindakan haba ke atas garam. NH3. klorin.1 Murid boleh: Membincangkan penggunaan 9/9 – Memahami * menyenaraikan kegunaan asid sulfurik dalam kehidupan 14/9 pembuatan asid asid sulfurik.contohnya. SO2. KIMIA 4SC1 PANITIA KIMIA kaedah-kaedah yang digunakan untuk mengenal pasti kehadiran gas. * merancang analisis kualitatif untuk mengenal pasti garam. Mengumpulkan maklumat dan menulis suatu esei tentang bagaimana sulphur dioksida. penyediaan garam dan hablur. membuat pemerhatian. hidrogen. pembuatan sulfurik * menerangkan proses cat. NH . Cl2. * menghuraikan ujian 2+ pengesahan bagi kation Fe . detergen. Menjalankan ujian untuk mengkaji tindakan haba ke atas garam karbonat dan garam nitrat. SO2 dan nitrogen dioksida. 35 & 36 26/8 – 6/9 8. dan Ca dalam larutan akueus dengan menggunakan larutan natrium hidroksida. Menjalankan ujian untuk mengesahkan kehadiran ion-ion karbonat. Memerhati dan menjalankan ujian kimia untuk mengenal pasti gas-gas oksigen. menunjukkan peringkatperingkat dalam pembuatan asid sulfurik dalam Proses Sentuh. BAHAN BUATAN DALAM INDUSTRI 37 9. 3+ 2+ 4+ Fe . sulphur ioksida. baja dan pembuatan asid sulfurik akumulator. Al . harian.penyediaan larutan piawai. 2+ 2+ 4+ 2+ Pb . TEMA : PENGHASILAN DAN PENGURUSAN BAHAN KIMIA BIDANG PEMBELAJARAN : 9. klorida dan nitrat dalam larutan akueus Menjalankan ujian untuk mengenal pasti kehadiran ion2+ 2+ 3+ 2+ 3+ ion Cu . karbon dioksida. H2. NO2. Mg .3 Mengamalkan sikap sistematik dan teliti semasa menjalankan aktiviti Murid boleh: * menjalankan aktivitiaktiviti yang melibatkan penggunaan teknik-teknik yang betul semasa menyediakan garam dan juga hablur. sulfat.

* menyatakan sifat-sifat ammonia. * menyenaraikan polimer semulajadi. keluli nirkarat. (b) tujuan menghasilkan aloi. * menghubungkaitkan sifat aloi dengan kegunaannya 38 16/9 – 20/9 9.3 Memahami aloi Murid boleh: * menghubungkaitkan susunan atom dalam logam dengan sifat kemuluran dan kebolehtempaan logam. (NH4)2SO4. 16 . sifat dan kegunaan aloi. * mewajarkan kegunaan polimer sintetik dalam kehidupan harian. ammonium sulfat. Mengumpulkan maklumat daripada pelbagai sumber dan membina carta alir untuk menunjukkan peringkatperingkat yang terlibat dalam pembuatan ammonia dalam Proses Haber. Memerhati contoh-contoh logam tulen dan bahan-bahan diperbuat daripada aloi dalam kehidupan harian.RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013 SMK KENERING. GERIK 37 9/9 – 14/9 9. seperti duralumin.4 Menilai kegunaan polimer sintetik Murid boleh : * menyatakan maksud polimer. keluli dan keluli nirkarat. * menerangkan proses pembuatan ammonia secara industri. Menjalankan aktiviti untuk membandingkan kekuatan dan kekerasan aloi dengan logam tulen Mengkaji susunan atom dalam logam dan aloi melalui simulasi komputer. Mengenal pasti monomermonomer bagi polimer sintetik dengan menggunakan model atau simulasi komputer. Memerhati bahan-bahan yang diperbuat daripada polimer dan mengelaskan bahan-bahan tersebut kepada polimer semulajadi dan polimer buatan. (c) komposisi. keluli. * merekabentuk satu aktiviti untuk menyediakan baja ammonium. 38 16/9 – 20/9 9. penghasilan baja dan asid nitrik. * menyenaraikan komposisi dan sifat aloi.2 Mensintesiskan pembuatan ammonia dan garamnya Murid boleh: * menyenaraikan kegunaan ammonia. * mengenal pasti monomer dalam polimer sintetik. Membincangkan maksud polimer. Merekabentuk satu aktiviti untuk menyediakan suatu baja ammonium. * menghubungkaitkan susunan atom dalam aloi dengan sifat kekuatan dan kekerasannya. * menyatakan maksud aloi. Mengumpulkan maklumat mengenai kuantiti dan jenis polimer sintetik di rumah yang dibuang untuk satu tempoh masa tertentu. Menjalankan aktiviti untuk mengkaji sifatsifat ammonia. gangsa dan piuter. contohnya. KIMIA 4SC1 PANITIA KIMIA Membincangkan kegunaan ammonia dalam kehidupan harian. contohnya. Senaraikan sifat-sifat dan bincangkannya. * menyenaraikan polimer sintetik dan kegunaannya. Berbincang dalam kumpulan mengenai: (a) maksud aloi. Menjalankan eksperimen untuk membandingkan kadar kakisan besi. * menyatakan tujuan pengaloian. * menyenaraikan Contoh contoh aloi. loyang.

Minggu 40 & 41  Ulangkaji 30/9 – 11/10 Minggu 42 & 43  Peperiksaan Akhir Tahun 2013 14/10 – 25/10 Minggu 44 – 46  Semakan Kertas Akhir Tahun 28/10 – 15/11 CUTI SEKOLAH AKHIR TAHUN 2013 16/11/2013 – 1/1/2014 17 .RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013 SMK KENERING. Menyediakan folio berserta dengan gambar dan klip video tentang kegunaan kaca dan seramik yang telah ditingkatkan mutunya untuk tujuan spesifik. (c) komponen-komponen bahan komposit. * mewajarkan kegunaan bahan komposit. pencemaran yang disebabkan oleh pembuangan bahan sintetik.6 Menilai kegunaan bahan bahan komposit Murid boleh: * menghurai keperluan penghasilan bahan baru untuk tujuan tertentu. * menyenaraikan jenis kaca dan sifatnya. (d) kegunaan bahan Komposit. 39 23/9 – 27/9 9. (b) senarai bahan komposit termasuk konkrit yang diperkukuhkan. Membandingkan sifat unggul bahan komposit dengan komponen asalnya melalui simulasi komputer. Menonton persembahan * memerihalkan kepentingan multimedia atau simulasi bahan sintetik dalam komputer berkenaan dengan kehidupan harian. * menyatakan maksud bahan komposit. dan pembangunan secara Mengadakan forum untuk berterusan. Melihat cara penghasilan bahan komposit Murid boleh: Membincangkan kepentingan * mewajarkan kepentingan bahan sintetik dalam kehidupan melakukan penyelidikan harian. gentian kaca dan kaca fotokromik. * menyatakan sifat seramik KIMIA 4SC1 PANITIA KIMIA Mengumpul dan entafsirkan data tentang jenis.kaca fotokromik dan kaca konduksi. omposisi. contohnya. superkonduktor spesifik. Membincang dan mewajarkan kegunaan bahan komposit. gentian optik. GERIK 39 23/9 – 27/9 9. * menjana idea tentang penghasilan bahan termaju untuk memenuhi keperluan tertentu. sifat dan kegunaan kaca dan seramik.7 Menghargai pelbagai bahan buatan dalam industri Menonton persembahan multimedia dan menyediakan folio yang mengandungi perkara berikut: (a) maksud bahan komposit. * menyenaraikan contoh bahan komposit dan komponennya. 39 23/9 – 27/9 9. * menyenaraikan kegunaan seramik.5 Mengaplikasikan kegunaan kaca dan seramik Murid boleh: * menyenaraikan kegunaan kaca. * membandingkan dan membezakan sifat bahan komposit dengan komponen asalnya. membincangkan kepentingan * mengamalkan sikap penyelidikan dan pembangunan bertanggungjawab semasa berterusan untuk kesejahteraan pengendalian bahan sintetik hidup sejagat dan sisanya.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful