RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013 SMK KENERING, GERIK

TEMA: MEMPERKENALKAN KIMIA BIDANG PEMBELAJARAN : PENGENALAN KEPADA KIMIA

KIMIA 4SC1 PANITIA KIMIA

MINGGU TARIKH

1 2/1/ 4/1

TAJUK / OBJEKTIF BAB 1: PENGENALAN KEPADA KIMIA Memahami kimia Dan kepentingannya

HASIL PEMBELAJARAN Murid boleh: * Menerangkan maksud kimia, * menyenaraikan beberapa bahan kimia yang lazim digunakan dalam kehidupan seharian, * menyatakan kegunaan bahan kimia yang lazim digunakan dalam kehidupan seharian, * menyenaraikan contoh kerjaya yang memerlukan pengetahuan kimia, * menyenaraikan industry berasaskan kimia di Malaysia, * menghuraikan sumbangan industri kimia terhadap Murid boleh: * mengenalpasti pemboleh ubah dalam situasi yang diberikan, * mengenalpasti perhubungan diantara dua pembolehubah untuk membentuk hipotesis, * mereka dan menjalankan eksperimen mudah untuk menguji hipotesis, * mencatat dan mempersembahkan data dalam bentuk yang bersesuaian, * mentafsir data untuk membuat kesimpulan, * menyediakan laporan penyiasatan Murid boleh: * mengenalpasti sikap saintifik dan nilai murni yang diamalkan oleh ahli sains dalam menjalankan penyiasatan, * mengamalkan sikap saintifik dan nilai murni dalam menjalankan penyiastan saintifik

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Mengumpul dan mentafsirkan data tentang asal usul perkataan kimia dan maksud kimia. Membincangkan pelbagai contoh bahan kimia yang lazim digunakan dalam kehidupan seharian seperti Natrium Klorida, Kalsium Karbonat, Asid Asetik. Membincangkan kegunaan bahan kimia yang lazim digunakan dalam kehidupan.

REFL EKSI

1 2/1/ 4/1

1.2 Mensintesiskan kaedah saintifik

Memerhatikan satu situasi dan mengenalpasti semua pemboleh ubah. Cadangkan pernyataan masalah yang bersesuaian untuk penyiasatan saintifik.

1 2/1/ 4/1

1.3 Menggabungkan sikap saintifik dan nilai murni dalam menjalankan penyiasatan saintifik

Murid membincangkan dan mewajarkan sikap saintifik dan nilai murni yang patut diamalkan dalam penyiasatan saintifik

1

proton dan elektron daripada nombor proton dan nombor nucleon. * menghubungkaitkan perubahan haba dengan perubahan tenaga kinetik zarah. Membincangkan perkembangan model atom yang dikemukakan oleh ahli sains iaitu Dalton. * menghubungkaitkan perubahan keadaan jirim dengan perubahan haba. (b) mengitlak bahawa setiap unsur mempunyai nombor proton yang berbeza. 3 14/1 18/1 PEKA KIMIA Eksperimen 2. * mendefinisikan no nukleon. * menentukan no proton. elektron dan neutron dalam sesuatu atom Bincang: (a) perhubungan antara nombor proton dan nombor nukleon. * menghubungkaitkan nombor proton dengan jenis unsur. molekul dan ion. * menentukan no nukleon.2 Mensintesiskan struktur atom Murid boleh: * memerihalkan perkembangan model atom. unsur. * menentukan bilangan neutron. * menyatakan teori kinetik jirim. dan sebaliknya. X = unsur A = nombor nukleon Z = nombor proton Pelajar dapat menjalankan eksperimen dan seterusnya menulis laporan mengikut kaedah saintifik yang telah dipelajar CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Membincangkan dan menerangkan sifat khusus jirim. * menghubungkaitkan no proton dan nombor nukleon. Memplot dan mentafsirkan graf pemanasan dan penyejukan naftalena atau ethanamida. nombor nukleon danbilangan proton. Menjalankan aktiviti untuk menulis: (a) simbol unsur (b) perwakilan bagi atom sebarang. * menulis simbol unsurunsur. Menjalankan aktiviti untuk menentukan nombor proton. GERIK TEMA: JIRIM DISEKELILING KITA BIDANG PEMBELAJARAN: STRUKTUR ATOM MINGGU TAJUK / HASIL PEMBELAJARAN TARIKH OBJEKTIF 2. Bohr dan Chadwick. Rutherford. menentukan takat lebur dan beku naftalena 2 . * membanding dan membezakan jisim relatif dan cas relatif bagi proton. KIMIA 4SC1 PANITIA KIMIA REFLEKSI Menjalankan aktiviti untuk menentukan takat lebur dan takat beku ethanamida atau naftalena. * menyatakan zarah-zarah utama subatom.menganalisis * memerihalkan sifat zarah 11/1 jirim bagi jirim.1 JIRIM 2 Murid boleh: 7/1 – . elektron dan neutron. Thomson.4.RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013 SMK KENERING. * menerangkan perubahan keadaan jirim berdasarkan teori kinetik jirim. 2 7/1 – 11/1 2. * mendefinisikan atom. dimana. * mendefinisikan no proton.

Mengkaji susunan elektron bagi pelbagai atom dan mengenalpasti elektron valensnya. HCl.2 Murid boleh : Mengkaji konsep mol melalui 21/1 – Menganalisis * mendefinisikan satu mol analogy atau simulasi 25/1 hubungan antara sebagai kuantiti jirim yang berkomputer. (b) menulis susunan elektron bagi unsur yang mempunyai nombor proton 1 hingga 20 TEMA : JIRIM DISEKELILING KITA BIDANG PEMBELAJARAN: FORMULA DAN PERSAMAAN KIMIA 4 3. Na2CO3.karbon. * menyenaraikan contoh unsur-unsur yang mempunyai isotop. Menjalankan aktiviti untuk: (a) mengilustrasi susunan electron bagi unsur yang mempunyai nombor proton 1 hingga 20. Mengumpulkan dan mentafsirkan maklumat tentang (a) maksud isotop (b) isotop-isotop hidrogen. CuSO4.3 Memahami isotop dan menilai kepentingannya Murid boleh: * menyatakan maksud isotop. menentukan jisim atom Mengkaji konsep jisim atom relatif dan jisim molekul relatif dan jisim molekul relatif relatif. KIMIA 4SC1 PANITIA KIMIA 3 14/1 18/1 2. Menjalankan aktiviti untuk menentukan bilangan zarah subatom daripada nombor proton dan nombor nukleon bagi beberapa isotop. klorin dan bromin.4 Memahami susunan elektron bagi atom Murid boleh: * menghuraikan susunan elektron dalam atom bagi unsur yang mempunyai nombor proton 1 hingga 20. * mewajarkan penggunaan isotop dalam kehidupan. Al(NO3)3.5H2O. molekul relatif berdasarkan atom relatif dan * menyatakan maksud karbon-12. jisim molekul jisim molekul relaif Membincangan kegunaan relative berdasarkan karbon-12. karbon -12 sebagai piawai * menyatakan sebab untuk menentukan jisim karbon-12 digunakan atom relatif dan jisim molekul sebagai piawai untuk relatif. CO2. * melukis susunan elektron atom suatu unsur.RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013 SMK KENERING. * menentukan bilangan elektron valens daripada susunan elektron suatu atom. GERIK 3 14/1 18/1 2. * menyatakan maksud elektron valens. secara anologi atau * menghitung jisim molekul animasi berkomputer. relatif bahan. Menjalankan kuiz untuk menghitung jisim molekul relatif bahan daripada formula kimia yang diberi. bilangan mol mengandungi jumlah dengan bilangan zarah sebanyak bilangan Mengumpulkan dan zarah atom yang ada dalam 12g mentafsirkan data 12C. tentang pemalar Avogadro. contohnya.1 Murid boleh: Mengumpul dan Mentafsirkan 21/1 – Memahami dan * menyatakan maksud data tentang jisim atom relatif 25/1 mengaplikasikan jisim atom relative berdasarkan dan jisim konsep jisim karbon -12. Bincangkan maksud elektron valens dengan menggunakan ilustrasi. 4 3. oksigen. * menyatakan maksud 3 . * menentukan bilangan zarah subatom bagi isotop.

5 28/1 – 1/2 3. Menjalankan aktiviti untuk menghitung isipadu gas pada STP atau keadaan bilik daripada bilangan mol dan sebaliknya. * menyelesaikan masalah perhitungan yang melibatkan bilangan zarah. Murid boleh : * menyatakan maksud isipadu molar gas. * menyelesaikan masalah perhitungan untuk menukarkan bilangan mol bahan yang diberi kepada jisim dan sebaliknya.3 Menganalisis hubungan di antara bilangan mol bahan dengan jisim 5 28/1 – 1/2 3. * menghubungkaitkan isipadu molar dengan pemalar Avogadro. (b) Menentukan formula empirik bagi magnesium oksida. * menyelesaikan masalah perhitungan untuk menukarkan bilangan mol kepada bilangan zarah bahan tertentu dan sebaliknya. Berbincang untuk menghubungkait: (a) jisim molar dengan pemalar Avogadro (b) jisim molar bahan dengan jisim atom relatif atau jisim molekul relative Menjalankan aktiviti penyelesaian masalah untuk menukarkan bilangan mol bahan yang diberi kepada jisim dan sebaliknya. jisim bahan dan isipadu gas pada STP dan atau keadaan bilik. * menyatakan maksud formula empirik. * membanding dan membezakan formula empirik dan formula molekul. Menjalankan aktiviti penyelesaian masalah untuk menukarkan bilangan mol kepada bilangan zarah bagi bahan yang diberi dan ebaliknya Membincangkan maksud jisim molar. formula molekul. * membuat kesimpulan umum terhadap isipadu molar gas pada suhu dan tekanan yang diberikan. * menghitung isipadu gas pada STP atau keadaan bilik daripada bilangan mol dan sebaliknya. Menjalankan aktiviti 4 . GERIK pemalar Avogadro. * menghubungkaitkan jisim molar dengan pemalar Avogadro. gas karbon dioksida dan gas helium. * menentukan formula empirik dan formula molekul sebatian. Murid boleh : * menyatakan maksud formula kimia. * menyelesaikan masalah perhitungan yang melibatkan KIMIA 4SC1 PANITIA KIMIA Membincang hubungkait di antara bilangan zarah dalam satu mol bahan dengan pemalar Avogadro.4 Menganalisis perhubungan di antara bilangan mol gas dengan isipadu 6 4/1 – 8/2 3. Menjalankan aktiviti untuk: (a) Menentukan formula empirik bagi kuprum(II) oksida dengan menggunakan simulasi berkomputer. Murid boleh: * menyatakan maksud jisim molar.5 Mensintesis formula kimia Mengumpulkan dan mentafsirkan data berkaitan formula kimia.RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013 SMK KENERING. bilangan mol. * menghubungkaitkan bilangan zarah yang terkandung dalam satu mol bahan tertentu dengan pemalar Avogadro. * menyatakan maksud formula molekul. * menghubungkaitkan jisim molar dengan jisim atom relatif atau jisim molekul relatif. formula empirik. Mengumpulkan dan mentafsirkan data isipadu molar gas seperti gas oksigen. (c) membanding dan membezakan formula empirik dan formula molekul.

(b) pembentukan ammonium klorida. Membina persamaan kimia yang seimbang bagi tindakbalas berikut: (a) pemanasan kuprum(II) karbonat. PbI2. * menulis dan mengimbangkan persamaan kimia. Menjalankan aktiviti untuk membuat hubungkait antara susunan electron suatu unsur dengan kumpulan dan kala. (b) mentafsirkan persamaan kimia secara kuantitatif dan kualitatif. (c) pemendakan plumbum(II) iodida. Menjalankan aktiviti latihan dan kuiz dalam menulis formula ion.RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013 SMK KENERING. * menghubungkaitkan susunan elektron unsur dengan kumpulan dan kala. Menjalankan eksperimen berikut: (a) menulis dan mengimbangkan persamaan kimia. Menjalankan aktiviti untuk meramalkan kumpulan dan kala suatu unsur berdasarkan susunan elektronnya. (b) menyatakan nama sebatian kimia menggunakan sistem penamaan IUPAC.6 Mentafsirkan persamaan kimia Murid boleh: * menyatakan maksud persamaan kimia. * menyelesaikan masalah penghitungan dengan persamaan kimia. KIMIA 4SC1 PANITIA KIMIA penyelesaian masalah berkaitan formula empirik. (c) menyelesaikan masalah perhitungan dengan persamaan kimia(stoikiometri) 6 4/1 – 8/2 3. NH4Cl. * mentafsirkan persamaan kimia secara kuantitatif dan kualitatif. * menulis formula ion * membina formula kimia bagi sebatian ion. * mengenalpasti bahan dan hasil tindak balas daripada persamaan kimia. Membincangkan kebaikan pengelasan unsur dalam Jadual Berkala. (c) Susunan elektron. 5 . TEMA: JIRIM DISEKELILING KITA BIDANG PEMBELAJARAN: JADUAL BERKALA UNSUR 7 4.CuCO3. * menerangkan kebaikan pengelasan unsur dalam Jadual Berkala. GERIK formula empirik dan formula molekul. * menyatakan nama sebatian kimia menggunakan system penamaan IUPAC. Mengumpul maklumat tentang sumbangan ahli sains dalam sejarah perkembangan Jadual Berkala Mengkaji susunan unsur dalam Jadual Berkala dari aspek berikut: (a) Kumpulan dan Kala. * menyatakan prinsip asas penyusunan unsur dalam Jadual Berkala berdasarkan nombor proton. Bincang: (a) maksud persamaan kimia. Menjalankan aktiviti untuk: (a) membina formula kimia bagi sebatian dari formula ion yang diberikan. * mengenal pasti kumpulan dan kala dalam Jadual Berkala. * meramalkan kumpulan dan kala unsur berdasarkan susunan elektron. (b) bahan dan hasil tindak balas dalam persamaan kimia. (b) Nombor proton.1 Murid boleh: 11/2 Menganalisis * menghuraikan sumbangan 15/2 Jadual Berkala ahli sains dalam sejarah Unsur perkembangan Jadual Berkala.

natrium dan kalium. * menghuraikan perubahan sifat fizik dari litium ke kalium. ketumpatan dan takat lebur. Bincang: (a) perubahan sifat fizik unsur Kumpulan 18. natrium dan kalium f) perhubungan sifat kimia unsur Kumpulan 1 dengan susunan elektronnya. (b) sifat fizik umum unsur litium.2 Menganalisis Kumpulan 18 Murid boleh : * menyenaraikan semua unsur Kumpulan 18. ketumpatan dan takat didih. natrium dan kalium dengan klorin dan bromine melalui simulasi berkomputer. * menyenaraikan sifat kimia 6 . 8 18/2 – 22/2 4. (c) perubahan sifat fizik dari klorin ke iodin. * menyatakan sifat fizik umum klorin. natrium dan kalium (e) persamaan dari segi sifat kimia litium. KIMIA 4SC1 PANITIA KIMIA Menggunakan jadual untuk menyenaraikan semua unsur Kumpulan 18. Membincangkan hubungan diantara susunan elektron dan sifat lengai unsur Kumpulan 18. * menghubungkaitkan sifat lengai unsur Kumpulan 18 dengan susunan elektronnya. Menjalankan eksperimen untuk mengkaji tindak balas unsur litium. natrium dan kalium. * menyatakan sifat fizik unsur Kumpulan 18 secara umum. Murid boleh: * menyenaraikan unsur Kumpulan 17. bromin dan iodine dari segi warna.4 Menganalisis unsur Kumpulan 17. * menghuraikan sifat lengai unsur Kumpulan 18. (d) sifat kimia litium. GERIK 7 11/2 15/2 4. * menghuraikan persamaan sifat kimia litium.ketumpatan dan takat didih. natrium dan kalium dengan air dan oksigen. natrium dan kalium. (c) perubahan sifat fizik litium ke kalium dari segi kekerasan. (b) sifat fizik klorin. Menghuraikan sifat fizik unsur Kumpulan 18 seperti. * menyatakan langkah keselamatan dalam mengendalikan unsur Kumpulan 1. 8 18/2 – 22/2 4. Membincangkan perubahan kereaktifan unsur Kumpulan 1 apabila menuruni kumpulan. Mengkaji tindak balas litium. (b) sifat lengai unsur Kumpulan 18. * menghubungkaitkan susunan elektron duplet dan oktet unsur Kumpulan 18 dengan kestabilannya. * menyenaraikan sifat kimia unsur litium. bromin dan iodin. * menghuraikan perubahan kereaktifan unsur Kumpulan 1 apabila menuruni Kumpulan.bromin dan iodin. natrium dan kalium. Meramalkan sifat fizik dan sifat kimia unsur Kumpulan 1 selain litium. Mengumpulkan maklumat dan bincangkan: (a) unsur Kumpulan 17. keadaan fizik. * menghuraikan perubahan sifat fizik dari klorin ke iodin. * meramalkan sifat fizik dan sifat kimia unsur lain dalam Kumpulan 1. * menghubungkaitkan sifat kimia unsur Kumpulan 1 dengan susunan elektron. (d) menghuraikan sifat kimia klorin.3 Menganalisis unsur Kumpulan 1 Mengumpulkan maklumat dan bincang: (a) unsur Kumpulan 1. * menghuraikan perubahan sifat fizik unsur Kumpulan 18. * menghuraikan kegunaan unsur Kumpulan 18 dalam kehidupan seharian. Murid boleh: * menyenaraikan unsur Kumpulan 1 * menyatakan sifat fizik umum litium.RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013 SMK KENERING. natrium dan kalium.

nombor pengoksidaan dan keupayaan membentuk sebatian berwarna. Menjalankan eksperimen untuk mengkaji oksida unsur Kala 3 dan menghubungkaitkannya dengan sifat logam. Mengadakan perbincangan dalam kumpulan kecil dan bentangkan perubahan sifat oksida unsur merentasi Kala 3. * menghuraikan persamaan sifat kimia klorin. seperti ferum. * menghuraikan perubahan kereaktifan unsure Kumpulan 17 apabila menuruni kumpulan. * meramalkan sifat fizik dan sifat kimia unsur lain dalam Kumpulan 17. * menyatakan kegunaan unsur peralihan dalam industri. GERIK unsur klorin. * memberi contoh unsur peralihan. Menjalankan aktiviti untuk mengenalpasti kedudukan unsur peralihan dalam Jadual Berkala. * menghuraikan sifat unsur peralihan. Membincangkan dan meramalkan perubahan sifat unsur dalam Kala 2. Mengumpul dan mentafsir data tentang siifat unsur Kala 3 seperti: (a) nombor proton. * menulis susunan elektron unsur Kala 3. Meramalkan sifat fizik dan sifat kimia unsur Kumpulan 17 selain daripada klorin. Memerhatikan warna : (a) beberapa sebatian unsur peralihan. KIMIA 4SC1 PANITIA KIMIA (e) persamaan sifat kimia klorin. * menyatakan langkah keselamatan dalam mengendalikan unsur Kumpulan 17. Menonton bahan multimedia tentang langkah keselamatan dalam mengendalikan unsur Kumpulan 17. 9 25/2 – 1/3 4. bromin dan iodin. * menyatakan perubahan sifat oksida unsur apabila merentasi Kala 3. * meramalkan perubahan sifat unsur merentasi Kala 2. (b) susunan elektron (c) saiz atom (d) kelektronegatifan (e) keadaan fizik Membincangkan perubahan sifat unsur merentasi Kala 3. bromin dan iodin. 9 25/2 – 1/3 4.RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013 SMK KENERING. ketumpatan. Mengumpulkan dan mentafsirkan data tentang sifat unsur peralihan dari segi takat lebur. * menghuraikan kegunaan semi logam. (b) hasil tindak balas di antara larutan akues sebatian unsur peralihan dengan larutan natrium hidroksida.5 Menganalisis unsur dalam Kala Murid boleh: * menyenaraikan unsur Kala 3. Murid boleh: * mengenalpasti kedudukan unsur peralihan dalam Jadual Berkala. 7 . bromin dan iodin. NH3(ak).6 Memahami unsur peralihan. (f) perhubungan di antara sifat kimia unsur Kumpulan 17 dengan susunan elektron. bromin dan iodin. NaOH dan larutan ammonia. Menjalankan eksperimen untuk mengkaji tindak balas klorin. (c) natrium hidroksida Membincangkan perubahan kereaktifan unsur Kumpulan 17 apabila menuruni kumpulan. (b) logam. * menghubungkaitkan sifat kimia unsur Kumpulan 17 dengan susunan elektron. * menghuraikan perubahan sifat unsur merentasi Kala 3. bromine dan iodin dengan: (a) air.

* mengendalikan bahan kimia dengan bijaksana Minggu 10  Ulangkaji 4/3 – 8/3 Minggu 11 & 12  Peperiksaan Penilaian 1/2013 11/3 – 22/3 Minggu 13  Cuti Sekolah 25/3 – 29/3 TEMA : JIRIM DI SEKELILING KITA BIDANG PEMBELAJARAN : 5. GERIK KIMIA 4SC1 PANITIA KIMIA Memerhatikan warna batu permata dan mengenalpasti unsur peralihan didalamnya. NaCl. 9 25/2 – 1/3 4. IKATAN KIMIA 14 5.7 Mensyukuri kewujudan 8nsure dan sebatiannya Murid boleh: * menghuraikan usaha ahli sains dalam penemuan ketertiban sifat 8nsure. air. Memberi beberapa contoh tentang kegunaan unsur peralihan sebagai mangkin dalam industri. dan ferum (III) klorida. Membincangkan dalam forum akan keadaan kehidupan tanpa pelbagai unsur dan sebatian.RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013 SMK KENERING. * menerangkan pembentukan ikatan ion. contohnya. (b) syarat pembentukan ikatan kimia (c) jenis ikatan kimia . 8 . * menyatakan jenis ikatan kimia. * menulis susunan elektron bagi ion yang terbentuk. magnesium oksida.1 Murid boleh: 1/4 – Memahami asas * menerangkan kestabilan 5/4 pembentukan gas adi. CO2 dan mineral untuk memperkenalkan konsep ikatan kimia. H2O. Mengumpul dan mentafsirkan data tentang pelbagai sebatian yang wujud secara semulajadi. Mengumpulkan maklumat dan membuat persembahan multimedia tentang usaha ahli sains dalam menemui ketertiban sifat unsur. sebatian * menerangkan syarat pembentukan ikatan kimia. * menghuraikan bagaimana kehidupan tanpa kepelbagaian 8nsure dan sebatian * mengenalpasti pelbagai warna sebatian logam peralihan dalam alam semulajadi. natrium klorida. Menjalankan aktiviti untuk menyediakan sebatian ion. * menggambarkan susunan elektron bagi suatu ikatan ion.2 Mensintesiskan idea tentang pembentukan ikatan ion Murid boleh: * menerangkan pembentukan ion. MgO. contohnya. * menggambarkan pembentukan ikatan ion. karbon dioksida. Mengadakan perbincangan tentang berikut: (a) kestabilan gas adi dari segi susunan elektron. FeCl3 14 1/4 – 5/4 5.

* membanding dan membezakan pembentukan ikatan ion dan ikatan kovalen. KIMIA 4SC1 PANITIA KIMIA Mengumpul dan mentafsir data tentang maksud ikatan kovalen. * menyenaraikan sifat-sifat sebatian kovalen.3 Mensintesiskan idea tentang pembentukan ikatan kovalen Murid boleh: * menyatakan maksud ikatan kovalen.RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013 SMK KENERING. CH4. * melukis gambarajah susunan elektron untuk menggambarkan pembentukan ikatan kovalen. GERIK 15 8/412/4 5. H2O. Membincang dan membina peta minda untuk membandingkan pembentukan ikatan ion dan ikatan kovalen. CO2 (c) ikatan ganda tiga dalam nitrogen. tetraklorometana. hidrogen klorida. 9 . 15 8/412/4 5. N2 Melukis gambarajah susunan electron bagi pembentukan ikatan kovalen termasuk struktur Lewis. CCl4 (b) ikatan ganda dua dalam oksigen. (b) perbezaan takat lebur dan takat didih di antara kedua-dua sebatian ion dan sebatian kovalen Mengumpul maklumat tentang kegunaan sebatian kovalen sebagai pelarut dalam kehidupan harian. * membuat gambaran mental bagi pembentukan ikatan kovalen. Membincang dalam kumpulan untuk menjalankan satu aktiviti untuk membandingkan sifat sebatian ion dan sebatian kovalen: (a) takat lebur dan takat didih (b) kekonduksian elektrik (c) keterlarutan dalam air dan pelarut organik Membincang tentang: (a) perbezaan kekonduksian elektrik di antara sebatian ion dan sebatiankovalen dari segi kehadiran ion. Mengumpul dan mentafsir data tentang sifat sebatian ion dan sebatian kovalen. * menyatakan kegunaan sebatian kovalen sebagai pelarut. HCl. * menghuraikan perbezaan takat lebur dan takat didih sebatian ion dengan sebatian kovalen. NH3.4 Menganalisis sifat sebatian ion dan sebatian kovalen Murid boleh: * menyenaraikan sifat-sifat sebatian ion. H2. Menggunakan model dan simulasi komputer untuk menggambarkan pembentukan: (a) ikatan tunggal dalam hydrogen. O2. * menerangkan pembentukan ikatan kovalen. Cl2. metana. klorin. air. karbon dioksida. * menerangkan perbezaan kekonduksian elektrik sebatian ion dengan sebatian kovalen . * membanding dan membezakan keterlarutan sebatian ion dan sebatian kovalen. ammonia.

(c) Menulis persamaan setengah untuk nyahcas ion di katod dan anod. * meramalkan hasil elektrolisis larutan akueus. Membincangkan: (a) Proses elektrolisis. * meramalkan hasil elektrolisis sebatian lebur. Menjalankan aktiviti untuk mengelaskan bahan-bahan kimia kepada elektrolit dan bukan elektrolit Membincangkan: (a) maksud elektrolit (b) hubungkait antara kewujudan ion yang bergerak bebas dan kekonduksian elektrik. Murid boleh: * menyatakan maksud elektrolisis. (b) Binaan sel elektrolisis Menjalankan aktiviti untuk mengkaji elektrolisis plumbum (II) bromida lebur untuk: (a) mengenalpasti kation dan anion. * menghuraikan binaan sel elektrolisis. Menjalankan aktiviti untuk mengkaji elektrolisis larutan akueus kuprum(II) sulfat dan asid sulfurik menggunakan elektrod karbon dan dapat: (a) Mengenalpasti kation dan anion yang wujud dalam larutan akues. * mengenalpasti kation dan anion dalam suatu sebatian lebur. * menghuraikan proses elektrolisis sebatian lebur. * menerangkan faktor-faktor yang mempengaruhi elektrolisis larutan akueus dengan menyertakan contoh yang sesuai. PbO.1 Memahami sifatsifat elektrolit dan bukan elektrolit Murid boleh: * mengelaskan bahan kepada elektrolit dan bukan elektrolit. contohnya natrium klorida. Menjalankan eksperimen untuk mengkaji faktor pemilihan ion untuk dinyahcas di katod dan anod berdasarkan perkara berikut: (a) kedudukan ion dalam siri elektrokimia (b) kepekatan ion dalam larutan (c) jenis elektrod Meramalkan hasil elektrolisis 10 . ELEKTROKIMIA 16 15/4 – 19/4 6. Mengumpul dan Mentafsirkan data tentang proses elektrolisis sebatian ion yang mempunyai takat lebur yang sangat tinggi. * mengaitkan tentang kewujudan ion-ion yang bergerak bebas dengan kekonduksian elektrik. * menyatakan maksud elektrolit. * menghuraikan proses elektrolisis larutan akueus. * menulis persamaan setengah untuk nyahcas ion di katod dan anod.RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013 SMK KENERING. NaCl dan plumbum(II)oksida.menerangkan bukti tentang kewujudan ion yang diikat dengan ikatan ion yang kuat bila berada bila berada dalam keadaan pepejal tetapi bergerak bebas dalam keadaan leburan.2 Menganalisis proses elektrolisis sebatian lebur 17 22/4 – 26/4 6. GERIK TEMA : JIRIM DI SEKELILING KITA BIDANG PEMBELAJARAN : 6. (c) menulis persamaan setengah bagi tindak balas nyahcas ion di katod dan di anod. KIMIA 4SC1 PANITIA KIMIA 16 15/4 – 19/4 6. (b) Menghuraikan proses elektrolisis larutan akueus.3 Menganalisis elektrolisis larutan akueus Murid boleh: * mengenalpasti kation dan anion dalam larutan akueus. * menulis persamaan setengah bagi tindak balas nyahcas ion di katod dan di anod. (b) menghuraikan proses elektrolisis.

* menerangkan proses pengekstrakan. Menjalankan eksperimen untuk mengkaji proses penulenan dan penyaduran logam. * menulis persamaan kimia untuk proses elektrolisis dalam industri. GERIK KIMIA 4SC1 PANITIA KIMIA larutan akueus serta menulis setengah persamaan masingmasing. * menulis persamaan kimia untuk tindakbalas penyesaran logam. sel alkali dan sel nikel-kadmium. * mewajarkan penggunaan elektrolisis dalam industri. * menerangkan penghasilan arus elektrik dalam sel ringkas. 18 29/4 – 3/5 6. Menjalankan aktiviti untuk menulis persamaan kimia untuk tindakbalas penyesaran logam. * membina siri elektrokimia. * menghuraikan perbezaan antara sel elektrolisis dan sel kimia. (a)pengekstrakan aluminium dari aluminium oksida. * meramalkan kebolehan sesuatu logam untuk menyesarkan logam lain daripada larutan garamnya. sel merkuri. 11 .RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013 SMK KENERING.6 Mensintesiskan siri elektrokimia Murid boleh: * menerangkan prinsip untuk membina siri elektrokimia. * membanding dan membezakan kelebihan dan kelemahan pelbagai jenis sel kimia. Membincangkan penggunaan siri elektrokimia dalam menentukan perkara berikut: (a) Terminal sel (b) Voltan sel (c) Kebolehan suatu logam menyesarkan logam lain daripadalarutan garamnya. Menjalankan eksperimen untuk menunjukkan penghasilan arus elektrik daripada tindakbalas kimia dalam sel ringkas. * menerangkan masalah pencemaran yang timbul akibat dari penggunaan proses elektrolisis dalam industri 18 29/4 – 3/5 6. Menjalankan eksperimen untuk membina siri elektrokimia berdasarkan perkara berikut: (a) perbezaan voltan antara dua logam (b) kebolehan logam menyesarkan logam lain daripada larutan garamnya. Menjalankan aktiviti untuk menerangkan tindakbalas yang berlaku dalam sel ringkas dan sel Daniell.5 Menganalisis sel kimia Murid boleh : * menghuraikan struktur sel ringkas dan sel Daniell. 6. (b) penulenan kuprum (c) penyaduran logam. * menerangkan tindakbalas kimia yang berlaku dalam sel ringkas dan sel Daniell. Mengumpulkan maklumat dan membincangkan kebaikan dan keburukan penggunaan elektrolisis dalam industri. Mengkaji struktur sel kimia contohnya sel ringkas dan sel Daniell. Menjalankan aktiviti untuk menulis persamaan kimia bagi elektrolisis dalam industri. * menerangkan kepentingan siri elektrokimia. Menjalankan eksperimen untuk mengesahkan ramalan tindakbalas penyesaran.4 Menilai proses elektrolisis dalam industry Murid boleh : * menyatakan kegunaan elektrolisis dalam industri. penulenan serta penyaduran logam. Mengumpulkan maklumat dan membincangkan kelebihan dan kekurangan pelbagai jenis sel kimia termasuk sel kering. akumulator asid plumbum.

* menghuraikan sifat kimia bagi asid dan alkali. 24 10/6 – 14/6 7. 14/6 sifat-sifat asid bes dan alkali. Contohnya. Murid boleh : * menyatakan kegunaan skala pH. alkali kuat dan alkali lemah. * menerangkan peranan air dalam pembentukan ion hidroksida yang akan menzahirkan sifat alkali. * menghubungkaitkan nilai pH dengan sifat keasidan atan kealkalian sesuatu bahan. * mempraktikkan amalan melupuskan bateri terpakai secara sistematik. * memerihalkan masalah pencemaran yang disebabkan oleh rosesproses dalam industry elektrokimia. * menerangkan peranan air dalam pembentukan ion hidrogen yang akan menzahirkan sifat asid. air berkarbonat. Mengadakan forum untuk membincangkan epentingan pelupusan sisa industri elektrokimia secara selamat dan teratur. KIMIA 4SC1 PANITIA KIMIA Membincangkan kepentingan industry elektrokimia dalam kehidupan harian. Mengamalkan kitar semula bateri terpakai Minggu 19  Ulangkaji 6/4 .1 Murid boleh : 10/6 – Menganalisis * menyatakan maksud asid. Mengumpulkan data serta membincangkan pencemaran akibat daripada proses-proses industry elektrokimia. bes dan alkali dalam kehidupan harian.RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013 SMK KENERING. GERIK 18 29/4 – 3/5 6. Menjalankan eksperimen untuk menunjukkan peranan air dalam pembentukan ion hidroksida yang akan menzahirkan sifat alkali. ASID DAN BES 24 7. asid lemah. dan bes * menyatakan kegunaan asid. * mewajarkan keperluan untuk melupuskan sisasisa industri elektrokimia secara selamat dan teratur. asid 12 . * menghubungkaitkan kepekatan ion hidroksida dengan nilai pH.10/4 Minggu 20 & 21  Peperiksaan Pertengahan Tahun 2013 13/5 – 24/5 Minggu 22 & 23  Cuti Sekolah 27/5 – 7/6 TEMA : INTERAKSI ANTARA BAHAN KIMIA BIDANG PEMBELAJARAN : 7. bes dan alkali berdasarkan tentang ion yang terdapat atau dihasilkan dalam larutan akueus. Menjalankan aktiviti untuk mengukur nilai pH beberapa larutan yang mempunyai kepekatan yang berbeza. (b) Kegunaan asid. * menghubungkaitkan kepekatan ion hidrogen dengan nilai pH. Menjalankan aktiviti menggunakan skala pH untuk mengukur nilai pH larutan larutan yang biasa digunakan dalam kehidupan harian seperti air sabun. bes dan alkali dalam kehidupan harian. Mengadakan tayangan video untuk menunjukkan betapa pentingnya proses kitar semula serta pelupusan yang sistematik bateri-bateri terpakai.2 Mensintesiskan konsep asid kuat. Menjalankan eksperimen untuk menunjukkan peranan air dalam pembentukan ion hidrogen yang akan menzahirkan sifat asid.7 Menerapkan kesedaran serta mengamalkan sikap bertanggungjawa b dalam mengendalikan bahan kimia yang digunakan dalam siri elektrokimia Murid boleh : * mewajarkan kenyataan bahawa industry elektrokimia dapat meningkatkan kualiti hidup. Membincangkan: (a) Konsep asid. asid hidroklorik. air paip dan jus buah-buahan.

* menghubungkaitkan nilai pH dengan kemolaran asid dan alkali. Menjalankan aktiviti untuk menulis persamaan bagi tindakbalas peneutralan. * menerangkan secara kualitatif konsep asid kuat dan asid lemah.RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013 SMK KENERING. * menghuraikan kaedah untuk menyediakan larutan piawai.4 Menganalisis peneutralan Murid boleh: * menyatakan maksud kepekatan. Membuat pengiraan untuk menukarkan unit kepekatan dari -3 -3 g dm kepada mol dm dan sebaliknya. * menghuraikan kaedah untuk menyediakan larutan dengan kepekatan tertentu melalui kaedah pencairan ke atas larutan piawai yang telah disediakan. NaOH atau kalium hidroksida KOH. * menulis persamaan untuk tindakbalas peneutralan. Menyediakan larutan piawai natrium hidroksida. Membincangkan: (a) Maksud kepekatan (b) Maksud kemolaran (c) Hubungan antara bilangan mol dengan kemolaran dan isipadu sesuatu larutan (d) Kaedah untuk menyediakan larutan piawai. Murid boleh: * menerangkan maksud peneutralan. (f) alkali kuat dan darjah penceraiannya. GERIK * menghubungkaitkan asid kuat atau asid lemah dengan darjah penceraiannya. Menyediakan larutan dengan kepekatan tertentu melalui kaedah pencairan ke atas larutan piawai yang telah disediakan. larutan ammonia dan natrium hidroksida dengan Menggunakan penunjuk. * menghuraikan proses titratan asid-bes. * menyelesaikan masalah penghitungan yang melibatkan kemolaran asid dan alkali. 25 & 26 17/6 – 28/6 7. (d) asid kuat dan darjah penceraiannya. * menyatakan hubungan antara bilangan mol dengan kemolaran dan isipadu sesuatu larutan. * menentukan takat akhir proses peneutralan melalui 13 . * menyatakan maksud kemolaran. (b) kepekatan ion hidrogen dan nilai pH. KIMIA 4SC1 PANITIA KIMIA etanoik.3 Menganalisis kepekatan asid dan alkali 27 & 28 1/7 – 12/7 7. Membincangkan perkaitan antara perkara-perkara berikut berdasarkan data yang diperoleh dari aktiviti di atas: (a) nilai pH dan keasidan atau kealkalian sesuatu bahan. Menjalankan eksperimen untuk mengkaji hubungkait antara nilai Ph dengan kemolaran beberapa larutan Mengumpul dan mentafsir data tentang peneutralan dan aplikasinya dalam kehidupan harian. (e) asid lemah dan darjah penceraiannya. * menerangkan penggunaan peneutralan dalam kehidupan harian. * menerangkan secara kuantitatif konsep asid kuat dan asid lemah. * menghubungkaitkan alkali kuat atau alkali lemah dengan darjah penceraiannya. meter pH atau pun antaramuka berkomputer (computer interface) . (g) asid lemah dan darjah penceraiannya. (c) kepekatan ion hidroksida dan nilai pH. Menjalankan pentitratan asidbes untuk menentukan takat akhir menggunakan penunjuk atau antararmuka berkomputer.

makanan. garam. * menyelesaikan masalah yang melibatkan peneutralan termasuk juga aktiviti untuk mengira kepekatan atau isipadu sesuatu larutan. kalium kromat (VI). tindak balas dan hasil K2CrO4 dan kalium dikromat. Menyediakan garam terlarut * menyenaraikan ciri-ciri melalui tindakbalas: fizik hablur. PbI2. * menerangkan maksud (b) maksud garam. dengan menggunakan kaedah * mereka bentuk suatu penghabluran semula. melalui penghabluran semula. BaSO4 melalui tindak balas pemendakan. (c) asid dengan logam (d) asid * menulis persamaan kimia dengan karbonat logam dan persamaan ion bagi Menjalankan satu aktiviti untuk tindak balas penyediaan menulenkan garam terlarut garam. karbonat penulenan garam terlarut dan klorida. (c) kegunaan garam dalam * mengenal pasti garam bidang pertanian. GARAM 34 8. GERIK kaedah pentitratan. Minggu 29 & 30  Ulangkaji 15/7 – 26/7 Minggu 31 & 32  Peperiksaan Penilaian 2/2013 29/7 – 6/8 Minggu 33  Cuti Sekolah/ Cuti Hari Raya Puasa 7/8 – 16/8 TEMA : INTERAKSI ANTARA BAHAN KIMIA BIDANG PEMBELAJARAN : 8. tindak balas bagi K2Cr2O7 tindak balas stoikiometri Menyediakan garam tak terlarut seperti plumbum(II) iodida. plumbum(II) kromat(VI). perubatan. hablur garam seperti kuprum (II) * menyelesaikan masalah sulfat. 6/9 analisis kualitatif analisis kualitatif.2 Murid boleh : Membincangkan maksud 26/8 – Mensintesiskan * menyatakan maksud analisis kualitatif. * memerihalkan ujian untuk Menonton persembahan mengenal pasti gas. (a) asid dengan alkali * menghuraikan proses (b) asid dengan oksida logam penyediaan garam tak terlarut. penulenan garam. multimedia untuk memerhati 14 . mengkaji keterlarutan garam* menghuraikan proses garam nitrat.RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013 SMK KENERING. natrium klorida. semula jadi. aktiviti untuk menyediakan Bincangkan keperluan garam tertentu. Mengkaji warna dan keterlarutan garam * membuat inferens tentang dalam air bagi beberapa garam garam berdasarkan warna dan dan seterusnya membuat keterlarutan dalam air. * membina persamaan ion Membuat pemerhatian untuk melalui kaedah mengenal pasti ciri-ciri fizik perubahan berterusan. terlarut dan garam tak penyediaan dan pengawetan terlarut. PbCrO4 dan barium sulfat. CuSO4. pengiraan kuantiti bahan NaCl. KIMIA 4SC1 PANITIA KIMIA Menjalankan aktiviti menyelesaikan masalah yang melibatkan peneutralan termasuk juga aktiviti untuk mengira kepekatan atau isipadu sesuatu larutan. * menghuraikan proses Menjalankan eksperimen untuk penyediaan garam terlarut. sulfat. 35 & 36 8. inferens tentang garam tersebut.1 Murid boleh: Mengumpul dan entafsirkan 19/8 Mensintesiskan * menyatakan contohcontoh data tentang: 23 garam garam dan kegunaannya dalam (a) kewujudan garam secara kehidupan harian.

Al . H2. GERIK * menghuraikan tindakan haba ke atas garam.contohnya. sulfat. hidrogen klorida. Mengumpul dan entafsirkan * menerangkan bahawa data tentang pembuatan asid sulfur dioksida menyebabkan sulfurik. membuat pemerhatian. O2. 2+ 2+ 4+ 2+ Pb . Fe . HCl. Menjalankan ujian untuk mengkaji tindakan haba ke atas garam karbonat dan garam nitrat. Mengumpulkan maklumat dan menulis suatu esei tentang bagaimana sulphur dioksida. menunjukkan peringkatperingkat dalam pembuatan asid sulfurik dalam Proses Sentuh. hidrogen. CO2. Perhatikan perubahan warna dan pembebasan gas apabila garam-garam tersebut dipanaskan. NaOH dan larutan Menjalankan aktiviti dengan menggunakan teknik yang betul untuk eksperimen seperti pentitratan. NH3.3 Mengamalkan sikap sistematik dan teliti semasa menjalankan aktiviti Murid boleh: * menjalankan aktivitiaktiviti yang melibatkan penggunaan teknik-teknik yang betul semasa menyediakan garam dan juga hablur. pencemaran Membina carta alir untuk alam sekitar. baja dan pembuatan asid sulfurik akumulator.penyediaan larutan piawai. SO2. klorida dan nitrat dalam larutan akueus Menjalankan ujian untuk mengenal pasti kehadiran ion2+ 2+ 3+ 2+ 3+ ion Cu . * menghuraikan ujian 2+ pengesahan bagi kation Fe . Memerhati dan menjalankan ujian kimia untuk mengenal pasti gas-gas oksigen. karbon dioksida. Mg . secara industri. detergen. 35 & 36 26/8 – 6/9 8.menyebabkan pencemaran alam sekitar. Merancang eksperimen. KIMIA 4SC1 PANITIA KIMIA kaedah-kaedah yang digunakan untuk mengenal pasti kehadiran gas. SO2 dan nitrogen dioksida. harian. Zn . klorin. ammonia. Fe . 3+ 2+ 4+ Fe . * menghuraikan ujian bagi anion. Pb dan NH . pembuatan sulfurik * menerangkan proses cat. Cl2. sulphur ioksida. dan Ca dalam larutan akueus dengan menggunakan larutan natrium hidroksida. Menjalankan ujian untuk mengesahkan kehadiran ion-ion karbonat. NO2. penyediaan garam dan hablur. NH . * merancang analisis kualitatif untuk mengenal pasti garam. merekod dan menganalisis data secara sistematik dan teliti. TEMA : PENGHASILAN DAN PENGURUSAN BAHAN KIMIA BIDANG PEMBELAJARAN : 9. BAHAN BUATAN DALAM INDUSTRI 37 9. 15 .1 Murid boleh: Membincangkan penggunaan 9/9 – Memahami * menyenaraikan kegunaan asid sulfurik dalam kehidupan 14/9 pembuatan asid asid sulfurik. * menyatakan pemerhatian bagi tindak balas di antara kation dengan larutan natrium hidroksida dan larutan ammonia.RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013 SMK KENERING.

* menyatakan tujuan pengaloian. * menyenaraikan komposisi dan sifat aloi. contohnya. * mewajarkan kegunaan polimer sintetik dalam kehidupan harian. * menyatakan maksud aloi. Memerhati bahan-bahan yang diperbuat daripada polimer dan mengelaskan bahan-bahan tersebut kepada polimer semulajadi dan polimer buatan. (b) tujuan menghasilkan aloi. Menjalankan aktiviti untuk membandingkan kekuatan dan kekerasan aloi dengan logam tulen Mengkaji susunan atom dalam logam dan aloi melalui simulasi komputer. * menerangkan proses pembuatan ammonia secara industri. GERIK 37 9/9 – 14/9 9. Mengumpulkan maklumat mengenai kuantiti dan jenis polimer sintetik di rumah yang dibuang untuk satu tempoh masa tertentu. * menyenaraikan polimer semulajadi. Menjalankan aktiviti untuk mengkaji sifatsifat ammonia. * menyenaraikan Contoh contoh aloi. 16 . sifat dan kegunaan aloi. * merekabentuk satu aktiviti untuk menyediakan baja ammonium. Memerhati contoh-contoh logam tulen dan bahan-bahan diperbuat daripada aloi dalam kehidupan harian. ammonium sulfat.4 Menilai kegunaan polimer sintetik Murid boleh : * menyatakan maksud polimer.3 Memahami aloi Murid boleh: * menghubungkaitkan susunan atom dalam logam dengan sifat kemuluran dan kebolehtempaan logam. (c) komposisi. keluli nirkarat. Senaraikan sifat-sifat dan bincangkannya.RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013 SMK KENERING. * menghubungkaitkan sifat aloi dengan kegunaannya 38 16/9 – 20/9 9. Mengumpulkan maklumat daripada pelbagai sumber dan membina carta alir untuk menunjukkan peringkatperingkat yang terlibat dalam pembuatan ammonia dalam Proses Haber. Merekabentuk satu aktiviti untuk menyediakan suatu baja ammonium. Berbincang dalam kumpulan mengenai: (a) maksud aloi. * menghubungkaitkan susunan atom dalam aloi dengan sifat kekuatan dan kekerasannya. Mengenal pasti monomermonomer bagi polimer sintetik dengan menggunakan model atau simulasi komputer.2 Mensintesiskan pembuatan ammonia dan garamnya Murid boleh: * menyenaraikan kegunaan ammonia. KIMIA 4SC1 PANITIA KIMIA Membincangkan kegunaan ammonia dalam kehidupan harian. Membincangkan maksud polimer. penghasilan baja dan asid nitrik. loyang. * menyatakan sifat-sifat ammonia. keluli. * mengenal pasti monomer dalam polimer sintetik. Menjalankan eksperimen untuk membandingkan kadar kakisan besi. seperti duralumin. 38 16/9 – 20/9 9. contohnya. keluli dan keluli nirkarat. * menyenaraikan polimer sintetik dan kegunaannya. (NH4)2SO4. gangsa dan piuter.

contohnya. Membincang dan mewajarkan kegunaan bahan komposit. Menonton persembahan * memerihalkan kepentingan multimedia atau simulasi bahan sintetik dalam komputer berkenaan dengan kehidupan harian. * menyenaraikan jenis kaca dan sifatnya. (b) senarai bahan komposit termasuk konkrit yang diperkukuhkan. sifat dan kegunaan kaca dan seramik. omposisi.7 Menghargai pelbagai bahan buatan dalam industri Menonton persembahan multimedia dan menyediakan folio yang mengandungi perkara berikut: (a) maksud bahan komposit. * menyatakan sifat seramik KIMIA 4SC1 PANITIA KIMIA Mengumpul dan entafsirkan data tentang jenis. * mewajarkan kegunaan bahan komposit.RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013 SMK KENERING. * menyenaraikan contoh bahan komposit dan komponennya. GERIK 39 23/9 – 27/9 9. (c) komponen-komponen bahan komposit. Membandingkan sifat unggul bahan komposit dengan komponen asalnya melalui simulasi komputer. gentian kaca dan kaca fotokromik. * menyatakan maksud bahan komposit.kaca fotokromik dan kaca konduksi.6 Menilai kegunaan bahan bahan komposit Murid boleh: * menghurai keperluan penghasilan bahan baru untuk tujuan tertentu.5 Mengaplikasikan kegunaan kaca dan seramik Murid boleh: * menyenaraikan kegunaan kaca. membincangkan kepentingan * mengamalkan sikap penyelidikan dan pembangunan bertanggungjawab semasa berterusan untuk kesejahteraan pengendalian bahan sintetik hidup sejagat dan sisanya. * membandingkan dan membezakan sifat bahan komposit dengan komponen asalnya. (d) kegunaan bahan Komposit. * menyenaraikan kegunaan seramik. Minggu 40 & 41  Ulangkaji 30/9 – 11/10 Minggu 42 & 43  Peperiksaan Akhir Tahun 2013 14/10 – 25/10 Minggu 44 – 46  Semakan Kertas Akhir Tahun 28/10 – 15/11 CUTI SEKOLAH AKHIR TAHUN 2013 16/11/2013 – 1/1/2014 17 . 39 23/9 – 27/9 9. Melihat cara penghasilan bahan komposit Murid boleh: Membincangkan kepentingan * mewajarkan kepentingan bahan sintetik dalam kehidupan melakukan penyelidikan harian. dan pembangunan secara Mengadakan forum untuk berterusan. gentian optik. 39 23/9 – 27/9 9. superkonduktor spesifik. * menjana idea tentang penghasilan bahan termaju untuk memenuhi keperluan tertentu. Menyediakan folio berserta dengan gambar dan klip video tentang kegunaan kaca dan seramik yang telah ditingkatkan mutunya untuk tujuan spesifik. pencemaran yang disebabkan oleh pembuangan bahan sintetik.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful