RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013 SMK KENERING, GERIK

TEMA: MEMPERKENALKAN KIMIA BIDANG PEMBELAJARAN : PENGENALAN KEPADA KIMIA

KIMIA 4SC1 PANITIA KIMIA

MINGGU TARIKH

1 2/1/ 4/1

TAJUK / OBJEKTIF BAB 1: PENGENALAN KEPADA KIMIA Memahami kimia Dan kepentingannya

HASIL PEMBELAJARAN Murid boleh: * Menerangkan maksud kimia, * menyenaraikan beberapa bahan kimia yang lazim digunakan dalam kehidupan seharian, * menyatakan kegunaan bahan kimia yang lazim digunakan dalam kehidupan seharian, * menyenaraikan contoh kerjaya yang memerlukan pengetahuan kimia, * menyenaraikan industry berasaskan kimia di Malaysia, * menghuraikan sumbangan industri kimia terhadap Murid boleh: * mengenalpasti pemboleh ubah dalam situasi yang diberikan, * mengenalpasti perhubungan diantara dua pembolehubah untuk membentuk hipotesis, * mereka dan menjalankan eksperimen mudah untuk menguji hipotesis, * mencatat dan mempersembahkan data dalam bentuk yang bersesuaian, * mentafsir data untuk membuat kesimpulan, * menyediakan laporan penyiasatan Murid boleh: * mengenalpasti sikap saintifik dan nilai murni yang diamalkan oleh ahli sains dalam menjalankan penyiasatan, * mengamalkan sikap saintifik dan nilai murni dalam menjalankan penyiastan saintifik

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Mengumpul dan mentafsirkan data tentang asal usul perkataan kimia dan maksud kimia. Membincangkan pelbagai contoh bahan kimia yang lazim digunakan dalam kehidupan seharian seperti Natrium Klorida, Kalsium Karbonat, Asid Asetik. Membincangkan kegunaan bahan kimia yang lazim digunakan dalam kehidupan.

REFL EKSI

1 2/1/ 4/1

1.2 Mensintesiskan kaedah saintifik

Memerhatikan satu situasi dan mengenalpasti semua pemboleh ubah. Cadangkan pernyataan masalah yang bersesuaian untuk penyiasatan saintifik.

1 2/1/ 4/1

1.3 Menggabungkan sikap saintifik dan nilai murni dalam menjalankan penyiasatan saintifik

Murid membincangkan dan mewajarkan sikap saintifik dan nilai murni yang patut diamalkan dalam penyiasatan saintifik

1

* menghubungkaitkan nombor proton dengan jenis unsur.1 JIRIM 2 Murid boleh: 7/1 – .menganalisis * memerihalkan sifat zarah 11/1 jirim bagi jirim. Rutherford. * menyatakan zarah-zarah utama subatom. menentukan takat lebur dan beku naftalena 2 . * menentukan bilangan neutron. * menghubungkaitkan no proton dan nombor nukleon. * menulis simbol unsurunsur. * menyatakan teori kinetik jirim. Thomson. dimana. nombor nukleon danbilangan proton. Membincangkan perkembangan model atom yang dikemukakan oleh ahli sains iaitu Dalton. KIMIA 4SC1 PANITIA KIMIA REFLEKSI Menjalankan aktiviti untuk menentukan takat lebur dan takat beku ethanamida atau naftalena. * mendefinisikan atom.4. * menghubungkaitkan perubahan keadaan jirim dengan perubahan haba. dan sebaliknya.RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013 SMK KENERING. * menentukan no proton. Menjalankan aktiviti untuk menentukan nombor proton. proton dan elektron daripada nombor proton dan nombor nucleon. molekul dan ion. * membanding dan membezakan jisim relatif dan cas relatif bagi proton. unsur. * mendefinisikan no nukleon. GERIK TEMA: JIRIM DISEKELILING KITA BIDANG PEMBELAJARAN: STRUKTUR ATOM MINGGU TAJUK / HASIL PEMBELAJARAN TARIKH OBJEKTIF 2. X = unsur A = nombor nukleon Z = nombor proton Pelajar dapat menjalankan eksperimen dan seterusnya menulis laporan mengikut kaedah saintifik yang telah dipelajar CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Membincangkan dan menerangkan sifat khusus jirim. (b) mengitlak bahawa setiap unsur mempunyai nombor proton yang berbeza. * menentukan no nukleon. * menerangkan perubahan keadaan jirim berdasarkan teori kinetik jirim. Bohr dan Chadwick. 2 7/1 – 11/1 2. * mendefinisikan no proton. 3 14/1 18/1 PEKA KIMIA Eksperimen 2. elektron dan neutron.2 Mensintesiskan struktur atom Murid boleh: * memerihalkan perkembangan model atom. * menghubungkaitkan perubahan haba dengan perubahan tenaga kinetik zarah. Memplot dan mentafsirkan graf pemanasan dan penyejukan naftalena atau ethanamida. elektron dan neutron dalam sesuatu atom Bincang: (a) perhubungan antara nombor proton dan nombor nukleon. Menjalankan aktiviti untuk menulis: (a) simbol unsur (b) perwakilan bagi atom sebarang.

* menyatakan maksud 3 . bilangan mol mengandungi jumlah dengan bilangan zarah sebanyak bilangan Mengumpulkan dan zarah atom yang ada dalam 12g mentafsirkan data 12C. * mewajarkan penggunaan isotop dalam kehidupan.2 Murid boleh : Mengkaji konsep mol melalui 21/1 – Menganalisis * mendefinisikan satu mol analogy atau simulasi 25/1 hubungan antara sebagai kuantiti jirim yang berkomputer. Al(NO3)3. * menyenaraikan contoh unsur-unsur yang mempunyai isotop. HCl. Menjalankan aktiviti untuk menentukan bilangan zarah subatom daripada nombor proton dan nombor nukleon bagi beberapa isotop. CuSO4. 4 3.5H2O. Mengkaji susunan elektron bagi pelbagai atom dan mengenalpasti elektron valensnya. (b) menulis susunan elektron bagi unsur yang mempunyai nombor proton 1 hingga 20 TEMA : JIRIM DISEKELILING KITA BIDANG PEMBELAJARAN: FORMULA DAN PERSAMAAN KIMIA 4 3. * melukis susunan elektron atom suatu unsur. Menjalankan kuiz untuk menghitung jisim molekul relatif bahan daripada formula kimia yang diberi. * menyatakan maksud elektron valens. Bincangkan maksud elektron valens dengan menggunakan ilustrasi. * menentukan bilangan zarah subatom bagi isotop. Na2CO3.3 Memahami isotop dan menilai kepentingannya Murid boleh: * menyatakan maksud isotop. molekul relatif berdasarkan atom relatif dan * menyatakan maksud karbon-12.1 Murid boleh: Mengumpul dan Mentafsirkan 21/1 – Memahami dan * menyatakan maksud data tentang jisim atom relatif 25/1 mengaplikasikan jisim atom relative berdasarkan dan jisim konsep jisim karbon -12. GERIK 3 14/1 18/1 2. CO2. secara anologi atau * menghitung jisim molekul animasi berkomputer. oksigen.4 Memahami susunan elektron bagi atom Murid boleh: * menghuraikan susunan elektron dalam atom bagi unsur yang mempunyai nombor proton 1 hingga 20. * menentukan bilangan elektron valens daripada susunan elektron suatu atom. relatif bahan. klorin dan bromin. KIMIA 4SC1 PANITIA KIMIA 3 14/1 18/1 2. Menjalankan aktiviti untuk: (a) mengilustrasi susunan electron bagi unsur yang mempunyai nombor proton 1 hingga 20. tentang pemalar Avogadro. jisim molekul jisim molekul relaif Membincangan kegunaan relative berdasarkan karbon-12. Mengumpulkan dan mentafsirkan maklumat tentang (a) maksud isotop (b) isotop-isotop hidrogen. menentukan jisim atom Mengkaji konsep jisim atom relatif dan jisim molekul relatif dan jisim molekul relatif relatif. contohnya.karbon.RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013 SMK KENERING. karbon -12 sebagai piawai * menyatakan sebab untuk menentukan jisim karbon-12 digunakan atom relatif dan jisim molekul sebagai piawai untuk relatif.

Mengumpulkan dan mentafsirkan data isipadu molar gas seperti gas oksigen.3 Menganalisis hubungan di antara bilangan mol bahan dengan jisim 5 28/1 – 1/2 3. * membanding dan membezakan formula empirik dan formula molekul. formula empirik. formula molekul. * menyelesaikan masalah perhitungan yang melibatkan bilangan zarah.4 Menganalisis perhubungan di antara bilangan mol gas dengan isipadu 6 4/1 – 8/2 3. (b) Menentukan formula empirik bagi magnesium oksida. GERIK pemalar Avogadro. Berbincang untuk menghubungkait: (a) jisim molar dengan pemalar Avogadro (b) jisim molar bahan dengan jisim atom relatif atau jisim molekul relative Menjalankan aktiviti penyelesaian masalah untuk menukarkan bilangan mol bahan yang diberi kepada jisim dan sebaliknya. * menghubungkaitkan bilangan zarah yang terkandung dalam satu mol bahan tertentu dengan pemalar Avogadro. * menyelesaikan masalah perhitungan untuk menukarkan bilangan mol kepada bilangan zarah bahan tertentu dan sebaliknya. * menyelesaikan masalah perhitungan yang melibatkan KIMIA 4SC1 PANITIA KIMIA Membincang hubungkait di antara bilangan zarah dalam satu mol bahan dengan pemalar Avogadro. * menentukan formula empirik dan formula molekul sebatian. * menyelesaikan masalah perhitungan untuk menukarkan bilangan mol bahan yang diberi kepada jisim dan sebaliknya. bilangan mol.RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013 SMK KENERING. * menghubungkaitkan isipadu molar dengan pemalar Avogadro. Murid boleh : * menyatakan maksud formula kimia. Menjalankan aktiviti untuk: (a) Menentukan formula empirik bagi kuprum(II) oksida dengan menggunakan simulasi berkomputer. * menghubungkaitkan jisim molar dengan jisim atom relatif atau jisim molekul relatif. Menjalankan aktiviti 4 . Murid boleh: * menyatakan maksud jisim molar. 5 28/1 – 1/2 3. jisim bahan dan isipadu gas pada STP dan atau keadaan bilik. Menjalankan aktiviti untuk menghitung isipadu gas pada STP atau keadaan bilik daripada bilangan mol dan sebaliknya. gas karbon dioksida dan gas helium. * menyatakan maksud formula molekul. * menghitung isipadu gas pada STP atau keadaan bilik daripada bilangan mol dan sebaliknya. Menjalankan aktiviti penyelesaian masalah untuk menukarkan bilangan mol kepada bilangan zarah bagi bahan yang diberi dan ebaliknya Membincangkan maksud jisim molar. * menghubungkaitkan jisim molar dengan pemalar Avogadro. (c) membanding dan membezakan formula empirik dan formula molekul. * menyatakan maksud formula empirik. * membuat kesimpulan umum terhadap isipadu molar gas pada suhu dan tekanan yang diberikan. Murid boleh : * menyatakan maksud isipadu molar gas.5 Mensintesis formula kimia Mengumpulkan dan mentafsirkan data berkaitan formula kimia.

(b) menyatakan nama sebatian kimia menggunakan sistem penamaan IUPAC. (b) Nombor proton. * menyatakan prinsip asas penyusunan unsur dalam Jadual Berkala berdasarkan nombor proton.CuCO3. * mengenalpasti bahan dan hasil tindak balas daripada persamaan kimia.6 Mentafsirkan persamaan kimia Murid boleh: * menyatakan maksud persamaan kimia. Bincang: (a) maksud persamaan kimia. KIMIA 4SC1 PANITIA KIMIA penyelesaian masalah berkaitan formula empirik. Menjalankan aktiviti untuk meramalkan kumpulan dan kala suatu unsur berdasarkan susunan elektronnya. * menghubungkaitkan susunan elektron unsur dengan kumpulan dan kala. (b) pembentukan ammonium klorida. GERIK formula empirik dan formula molekul. NH4Cl. * menerangkan kebaikan pengelasan unsur dalam Jadual Berkala. (b) mentafsirkan persamaan kimia secara kuantitatif dan kualitatif. (c) Susunan elektron.RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013 SMK KENERING. (b) bahan dan hasil tindak balas dalam persamaan kimia. PbI2. * menulis formula ion * membina formula kimia bagi sebatian ion. * mengenal pasti kumpulan dan kala dalam Jadual Berkala. Mengumpul maklumat tentang sumbangan ahli sains dalam sejarah perkembangan Jadual Berkala Mengkaji susunan unsur dalam Jadual Berkala dari aspek berikut: (a) Kumpulan dan Kala. 5 . * menyatakan nama sebatian kimia menggunakan system penamaan IUPAC. Menjalankan aktiviti untuk: (a) membina formula kimia bagi sebatian dari formula ion yang diberikan. (c) pemendakan plumbum(II) iodida. * menyelesaikan masalah penghitungan dengan persamaan kimia. Menjalankan eksperimen berikut: (a) menulis dan mengimbangkan persamaan kimia. TEMA: JIRIM DISEKELILING KITA BIDANG PEMBELAJARAN: JADUAL BERKALA UNSUR 7 4. Membincangkan kebaikan pengelasan unsur dalam Jadual Berkala. (c) menyelesaikan masalah perhitungan dengan persamaan kimia(stoikiometri) 6 4/1 – 8/2 3. Menjalankan aktiviti untuk membuat hubungkait antara susunan electron suatu unsur dengan kumpulan dan kala. * mentafsirkan persamaan kimia secara kuantitatif dan kualitatif. * menulis dan mengimbangkan persamaan kimia. Menjalankan aktiviti latihan dan kuiz dalam menulis formula ion.1 Murid boleh: 11/2 Menganalisis * menghuraikan sumbangan 15/2 Jadual Berkala ahli sains dalam sejarah Unsur perkembangan Jadual Berkala. * meramalkan kumpulan dan kala unsur berdasarkan susunan elektron. Membina persamaan kimia yang seimbang bagi tindakbalas berikut: (a) pemanasan kuprum(II) karbonat.

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013 SMK KENERING. * menyatakan sifat fizik umum klorin. Bincang: (a) perubahan sifat fizik unsur Kumpulan 18. * menyenaraikan sifat kimia 6 . Murid boleh: * menyenaraikan unsur Kumpulan 1 * menyatakan sifat fizik umum litium. * menghubungkaitkan sifat lengai unsur Kumpulan 18 dengan susunan elektronnya. natrium dan kalium. (b) sifat lengai unsur Kumpulan 18. ketumpatan dan takat didih. * menghubungkaitkan susunan elektron duplet dan oktet unsur Kumpulan 18 dengan kestabilannya. Murid boleh: * menyenaraikan unsur Kumpulan 17. (b) sifat fizik umum unsur litium. Menjalankan eksperimen untuk mengkaji tindak balas unsur litium. * meramalkan sifat fizik dan sifat kimia unsur lain dalam Kumpulan 1. Membincangkan perubahan kereaktifan unsur Kumpulan 1 apabila menuruni kumpulan. natrium dan kalium f) perhubungan sifat kimia unsur Kumpulan 1 dengan susunan elektronnya. (c) perubahan sifat fizik dari klorin ke iodin.3 Menganalisis unsur Kumpulan 1 Mengumpulkan maklumat dan bincang: (a) unsur Kumpulan 1. 8 18/2 – 22/2 4. * menghuraikan persamaan sifat kimia litium. 8 18/2 – 22/2 4. natrium dan kalium dengan klorin dan bromine melalui simulasi berkomputer. * menghuraikan sifat lengai unsur Kumpulan 18. * menghuraikan kegunaan unsur Kumpulan 18 dalam kehidupan seharian. Menghuraikan sifat fizik unsur Kumpulan 18 seperti. natrium dan kalium.4 Menganalisis unsur Kumpulan 17. KIMIA 4SC1 PANITIA KIMIA Menggunakan jadual untuk menyenaraikan semua unsur Kumpulan 18. (b) sifat fizik klorin. (d) sifat kimia litium. * menghuraikan perubahan sifat fizik dari litium ke kalium.ketumpatan dan takat didih. Membincangkan hubungan diantara susunan elektron dan sifat lengai unsur Kumpulan 18. Mengumpulkan maklumat dan bincangkan: (a) unsur Kumpulan 17. * menyatakan sifat fizik unsur Kumpulan 18 secara umum. * menghuraikan perubahan sifat fizik unsur Kumpulan 18. (d) menghuraikan sifat kimia klorin. natrium dan kalium (e) persamaan dari segi sifat kimia litium. (c) perubahan sifat fizik litium ke kalium dari segi kekerasan. * menghuraikan perubahan kereaktifan unsur Kumpulan 1 apabila menuruni Kumpulan. Meramalkan sifat fizik dan sifat kimia unsur Kumpulan 1 selain litium. Mengkaji tindak balas litium. * menghubungkaitkan sifat kimia unsur Kumpulan 1 dengan susunan elektron. * menyatakan langkah keselamatan dalam mengendalikan unsur Kumpulan 1. GERIK 7 11/2 15/2 4. bromin dan iodine dari segi warna. natrium dan kalium dengan air dan oksigen. keadaan fizik. * menghuraikan perubahan sifat fizik dari klorin ke iodin. bromin dan iodin.2 Menganalisis Kumpulan 18 Murid boleh : * menyenaraikan semua unsur Kumpulan 18. ketumpatan dan takat lebur. natrium dan kalium. natrium dan kalium. natrium dan kalium.bromin dan iodin. * menyenaraikan sifat kimia unsur litium.

(b) hasil tindak balas di antara larutan akues sebatian unsur peralihan dengan larutan natrium hidroksida. (c) natrium hidroksida Membincangkan perubahan kereaktifan unsur Kumpulan 17 apabila menuruni kumpulan. * menghubungkaitkan sifat kimia unsur Kumpulan 17 dengan susunan elektron. * menghuraikan perubahan sifat unsur merentasi Kala 3. * meramalkan perubahan sifat unsur merentasi Kala 2. bromin dan iodin. * menulis susunan elektron unsur Kala 3. * menghuraikan sifat unsur peralihan. Mengadakan perbincangan dalam kumpulan kecil dan bentangkan perubahan sifat oksida unsur merentasi Kala 3. Menonton bahan multimedia tentang langkah keselamatan dalam mengendalikan unsur Kumpulan 17. * menyatakan langkah keselamatan dalam mengendalikan unsur Kumpulan 17. bromine dan iodin dengan: (a) air.5 Menganalisis unsur dalam Kala Murid boleh: * menyenaraikan unsur Kala 3. * menghuraikan kegunaan semi logam. Membincangkan dan meramalkan perubahan sifat unsur dalam Kala 2. KIMIA 4SC1 PANITIA KIMIA (e) persamaan sifat kimia klorin. * memberi contoh unsur peralihan. Menjalankan eksperimen untuk mengkaji oksida unsur Kala 3 dan menghubungkaitkannya dengan sifat logam.6 Memahami unsur peralihan. (b) susunan elektron (c) saiz atom (d) kelektronegatifan (e) keadaan fizik Membincangkan perubahan sifat unsur merentasi Kala 3. * menghuraikan persamaan sifat kimia klorin. GERIK unsur klorin. 9 25/2 – 1/3 4. Murid boleh: * mengenalpasti kedudukan unsur peralihan dalam Jadual Berkala.RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013 SMK KENERING. Menjalankan eksperimen untuk mengkaji tindak balas klorin. * menyatakan perubahan sifat oksida unsur apabila merentasi Kala 3. * menghuraikan perubahan kereaktifan unsure Kumpulan 17 apabila menuruni kumpulan. * menyatakan kegunaan unsur peralihan dalam industri. 9 25/2 – 1/3 4. Menjalankan aktiviti untuk mengenalpasti kedudukan unsur peralihan dalam Jadual Berkala. Mengumpul dan mentafsir data tentang siifat unsur Kala 3 seperti: (a) nombor proton. bromin dan iodin. nombor pengoksidaan dan keupayaan membentuk sebatian berwarna. seperti ferum. ketumpatan. Meramalkan sifat fizik dan sifat kimia unsur Kumpulan 17 selain daripada klorin. (b) logam. 7 . NH3(ak). (f) perhubungan di antara sifat kimia unsur Kumpulan 17 dengan susunan elektron. Memerhatikan warna : (a) beberapa sebatian unsur peralihan. bromin dan iodin. NaOH dan larutan ammonia. Mengumpulkan dan mentafsirkan data tentang sifat unsur peralihan dari segi takat lebur. bromin dan iodin. * meramalkan sifat fizik dan sifat kimia unsur lain dalam Kumpulan 17.

Mengadakan perbincangan tentang berikut: (a) kestabilan gas adi dari segi susunan elektron. * menerangkan pembentukan ikatan ion. * menghuraikan bagaimana kehidupan tanpa kepelbagaian 8nsure dan sebatian * mengenalpasti pelbagai warna sebatian logam peralihan dalam alam semulajadi.RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013 SMK KENERING. * menyatakan jenis ikatan kimia. * menggambarkan pembentukan ikatan ion. * menulis susunan elektron bagi ion yang terbentuk. H2O. IKATAN KIMIA 14 5. Membincangkan dalam forum akan keadaan kehidupan tanpa pelbagai unsur dan sebatian. * mengendalikan bahan kimia dengan bijaksana Minggu 10  Ulangkaji 4/3 – 8/3 Minggu 11 & 12  Peperiksaan Penilaian 1/2013 11/3 – 22/3 Minggu 13  Cuti Sekolah 25/3 – 29/3 TEMA : JIRIM DI SEKELILING KITA BIDANG PEMBELAJARAN : 5. (b) syarat pembentukan ikatan kimia (c) jenis ikatan kimia . Mengumpul dan mentafsirkan data tentang pelbagai sebatian yang wujud secara semulajadi. karbon dioksida. air. contohnya. Menjalankan aktiviti untuk menyediakan sebatian ion. CO2 dan mineral untuk memperkenalkan konsep ikatan kimia. contohnya. natrium klorida. MgO. Mengumpulkan maklumat dan membuat persembahan multimedia tentang usaha ahli sains dalam menemui ketertiban sifat unsur. GERIK KIMIA 4SC1 PANITIA KIMIA Memerhatikan warna batu permata dan mengenalpasti unsur peralihan didalamnya. FeCl3 14 1/4 – 5/4 5. dan ferum (III) klorida.7 Mensyukuri kewujudan 8nsure dan sebatiannya Murid boleh: * menghuraikan usaha ahli sains dalam penemuan ketertiban sifat 8nsure. * menggambarkan susunan elektron bagi suatu ikatan ion. 9 25/2 – 1/3 4. NaCl.1 Murid boleh: 1/4 – Memahami asas * menerangkan kestabilan 5/4 pembentukan gas adi.2 Mensintesiskan idea tentang pembentukan ikatan ion Murid boleh: * menerangkan pembentukan ion. 8 . Memberi beberapa contoh tentang kegunaan unsur peralihan sebagai mangkin dalam industri. sebatian * menerangkan syarat pembentukan ikatan kimia. magnesium oksida.

CCl4 (b) ikatan ganda dua dalam oksigen. tetraklorometana. * membuat gambaran mental bagi pembentukan ikatan kovalen. N2 Melukis gambarajah susunan electron bagi pembentukan ikatan kovalen termasuk struktur Lewis. 9 . H2. * menghuraikan perbezaan takat lebur dan takat didih sebatian ion dengan sebatian kovalen. HCl. Membincang dalam kumpulan untuk menjalankan satu aktiviti untuk membandingkan sifat sebatian ion dan sebatian kovalen: (a) takat lebur dan takat didih (b) kekonduksian elektrik (c) keterlarutan dalam air dan pelarut organik Membincang tentang: (a) perbezaan kekonduksian elektrik di antara sebatian ion dan sebatiankovalen dari segi kehadiran ion. CH4. air. karbon dioksida. Cl2. ammonia. H2O. GERIK 15 8/412/4 5. O2. 15 8/412/4 5. * membanding dan membezakan keterlarutan sebatian ion dan sebatian kovalen. * menyatakan kegunaan sebatian kovalen sebagai pelarut. * membanding dan membezakan pembentukan ikatan ion dan ikatan kovalen. hidrogen klorida. Membincang dan membina peta minda untuk membandingkan pembentukan ikatan ion dan ikatan kovalen. KIMIA 4SC1 PANITIA KIMIA Mengumpul dan mentafsir data tentang maksud ikatan kovalen. Mengumpul dan mentafsir data tentang sifat sebatian ion dan sebatian kovalen. * melukis gambarajah susunan elektron untuk menggambarkan pembentukan ikatan kovalen. * menyenaraikan sifat-sifat sebatian kovalen. CO2 (c) ikatan ganda tiga dalam nitrogen. * menerangkan perbezaan kekonduksian elektrik sebatian ion dengan sebatian kovalen . Menggunakan model dan simulasi komputer untuk menggambarkan pembentukan: (a) ikatan tunggal dalam hydrogen. * menerangkan pembentukan ikatan kovalen. metana.RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013 SMK KENERING. NH3.3 Mensintesiskan idea tentang pembentukan ikatan kovalen Murid boleh: * menyatakan maksud ikatan kovalen.4 Menganalisis sifat sebatian ion dan sebatian kovalen Murid boleh: * menyenaraikan sifat-sifat sebatian ion. (b) perbezaan takat lebur dan takat didih di antara kedua-dua sebatian ion dan sebatian kovalen Mengumpul maklumat tentang kegunaan sebatian kovalen sebagai pelarut dalam kehidupan harian. klorin.

* menulis persamaan setengah bagi tindak balas nyahcas ion di katod dan di anod.RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013 SMK KENERING. contohnya natrium klorida.1 Memahami sifatsifat elektrolit dan bukan elektrolit Murid boleh: * mengelaskan bahan kepada elektrolit dan bukan elektrolit.menerangkan bukti tentang kewujudan ion yang diikat dengan ikatan ion yang kuat bila berada bila berada dalam keadaan pepejal tetapi bergerak bebas dalam keadaan leburan. * menghuraikan binaan sel elektrolisis. (c) Menulis persamaan setengah untuk nyahcas ion di katod dan anod. * menyatakan maksud elektrolit.3 Menganalisis elektrolisis larutan akueus Murid boleh: * mengenalpasti kation dan anion dalam larutan akueus. * mengaitkan tentang kewujudan ion-ion yang bergerak bebas dengan kekonduksian elektrik. Membincangkan: (a) Proses elektrolisis. Menjalankan aktiviti untuk mengelaskan bahan-bahan kimia kepada elektrolit dan bukan elektrolit Membincangkan: (a) maksud elektrolit (b) hubungkait antara kewujudan ion yang bergerak bebas dan kekonduksian elektrik. Menjalankan eksperimen untuk mengkaji faktor pemilihan ion untuk dinyahcas di katod dan anod berdasarkan perkara berikut: (a) kedudukan ion dalam siri elektrokimia (b) kepekatan ion dalam larutan (c) jenis elektrod Meramalkan hasil elektrolisis 10 . NaCl dan plumbum(II)oksida. * meramalkan hasil elektrolisis sebatian lebur. PbO. ELEKTROKIMIA 16 15/4 – 19/4 6. GERIK TEMA : JIRIM DI SEKELILING KITA BIDANG PEMBELAJARAN : 6. * mengenalpasti kation dan anion dalam suatu sebatian lebur. * menghuraikan proses elektrolisis sebatian lebur. * meramalkan hasil elektrolisis larutan akueus. Menjalankan aktiviti untuk mengkaji elektrolisis larutan akueus kuprum(II) sulfat dan asid sulfurik menggunakan elektrod karbon dan dapat: (a) Mengenalpasti kation dan anion yang wujud dalam larutan akues. Mengumpul dan Mentafsirkan data tentang proses elektrolisis sebatian ion yang mempunyai takat lebur yang sangat tinggi. (c) menulis persamaan setengah bagi tindak balas nyahcas ion di katod dan di anod. (b) Menghuraikan proses elektrolisis larutan akueus. KIMIA 4SC1 PANITIA KIMIA 16 15/4 – 19/4 6. (b) Binaan sel elektrolisis Menjalankan aktiviti untuk mengkaji elektrolisis plumbum (II) bromida lebur untuk: (a) mengenalpasti kation dan anion. * menerangkan faktor-faktor yang mempengaruhi elektrolisis larutan akueus dengan menyertakan contoh yang sesuai. * menulis persamaan setengah untuk nyahcas ion di katod dan anod. (b) menghuraikan proses elektrolisis. Murid boleh: * menyatakan maksud elektrolisis. * menghuraikan proses elektrolisis larutan akueus.2 Menganalisis proses elektrolisis sebatian lebur 17 22/4 – 26/4 6.

* menerangkan tindakbalas kimia yang berlaku dalam sel ringkas dan sel Daniell. * menulis persamaan kimia untuk tindakbalas penyesaran logam.5 Menganalisis sel kimia Murid boleh : * menghuraikan struktur sel ringkas dan sel Daniell. * membanding dan membezakan kelebihan dan kelemahan pelbagai jenis sel kimia. * menerangkan proses pengekstrakan. Menjalankan aktiviti untuk menulis persamaan kimia bagi elektrolisis dalam industri. Menjalankan aktiviti untuk menulis persamaan kimia untuk tindakbalas penyesaran logam. * menerangkan penghasilan arus elektrik dalam sel ringkas.4 Menilai proses elektrolisis dalam industry Murid boleh : * menyatakan kegunaan elektrolisis dalam industri. penulenan serta penyaduran logam. Menjalankan aktiviti untuk menerangkan tindakbalas yang berlaku dalam sel ringkas dan sel Daniell. (a)pengekstrakan aluminium dari aluminium oksida. GERIK KIMIA 4SC1 PANITIA KIMIA larutan akueus serta menulis setengah persamaan masingmasing.RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013 SMK KENERING. akumulator asid plumbum. 11 . Menjalankan eksperimen untuk mengkaji proses penulenan dan penyaduran logam. * menerangkan kepentingan siri elektrokimia. * menulis persamaan kimia untuk proses elektrolisis dalam industri. sel merkuri. Mengkaji struktur sel kimia contohnya sel ringkas dan sel Daniell. 18 29/4 – 3/5 6. Menjalankan eksperimen untuk membina siri elektrokimia berdasarkan perkara berikut: (a) perbezaan voltan antara dua logam (b) kebolehan logam menyesarkan logam lain daripada larutan garamnya. * meramalkan kebolehan sesuatu logam untuk menyesarkan logam lain daripada larutan garamnya. * mewajarkan penggunaan elektrolisis dalam industri. Menjalankan eksperimen untuk mengesahkan ramalan tindakbalas penyesaran. Mengumpulkan maklumat dan membincangkan kelebihan dan kekurangan pelbagai jenis sel kimia termasuk sel kering. Membincangkan penggunaan siri elektrokimia dalam menentukan perkara berikut: (a) Terminal sel (b) Voltan sel (c) Kebolehan suatu logam menyesarkan logam lain daripadalarutan garamnya. sel alkali dan sel nikel-kadmium. 6. Menjalankan eksperimen untuk menunjukkan penghasilan arus elektrik daripada tindakbalas kimia dalam sel ringkas. * menerangkan masalah pencemaran yang timbul akibat dari penggunaan proses elektrolisis dalam industri 18 29/4 – 3/5 6. * membina siri elektrokimia. * menghuraikan perbezaan antara sel elektrolisis dan sel kimia. (b) penulenan kuprum (c) penyaduran logam. Mengumpulkan maklumat dan membincangkan kebaikan dan keburukan penggunaan elektrolisis dalam industri.6 Mensintesiskan siri elektrokimia Murid boleh: * menerangkan prinsip untuk membina siri elektrokimia.

* mempraktikkan amalan melupuskan bateri terpakai secara sistematik. Mengamalkan kitar semula bateri terpakai Minggu 19  Ulangkaji 6/4 . Contohnya. air berkarbonat. bes dan alkali dalam kehidupan harian. Murid boleh : * menyatakan kegunaan skala pH. * memerihalkan masalah pencemaran yang disebabkan oleh rosesproses dalam industry elektrokimia. * mewajarkan keperluan untuk melupuskan sisasisa industri elektrokimia secara selamat dan teratur. 24 10/6 – 14/6 7. Membincangkan: (a) Konsep asid. bes dan alkali dalam kehidupan harian. * menerangkan peranan air dalam pembentukan ion hidrogen yang akan menzahirkan sifat asid. Menjalankan eksperimen untuk menunjukkan peranan air dalam pembentukan ion hidroksida yang akan menzahirkan sifat alkali.10/4 Minggu 20 & 21  Peperiksaan Pertengahan Tahun 2013 13/5 – 24/5 Minggu 22 & 23  Cuti Sekolah 27/5 – 7/6 TEMA : INTERAKSI ANTARA BAHAN KIMIA BIDANG PEMBELAJARAN : 7. * menghubungkaitkan nilai pH dengan sifat keasidan atan kealkalian sesuatu bahan. ASID DAN BES 24 7. bes dan alkali berdasarkan tentang ion yang terdapat atau dihasilkan dalam larutan akueus. KIMIA 4SC1 PANITIA KIMIA Membincangkan kepentingan industry elektrokimia dalam kehidupan harian. Menjalankan aktiviti menggunakan skala pH untuk mengukur nilai pH larutan larutan yang biasa digunakan dalam kehidupan harian seperti air sabun. Mengadakan tayangan video untuk menunjukkan betapa pentingnya proses kitar semula serta pelupusan yang sistematik bateri-bateri terpakai. Menjalankan aktiviti untuk mengukur nilai pH beberapa larutan yang mempunyai kepekatan yang berbeza. GERIK 18 29/4 – 3/5 6. * menerangkan peranan air dalam pembentukan ion hidroksida yang akan menzahirkan sifat alkali. air paip dan jus buah-buahan.2 Mensintesiskan konsep asid kuat. 14/6 sifat-sifat asid bes dan alkali. asid lemah. asid hidroklorik. Mengumpulkan data serta membincangkan pencemaran akibat daripada proses-proses industry elektrokimia. Mengadakan forum untuk membincangkan epentingan pelupusan sisa industri elektrokimia secara selamat dan teratur. asid 12 . * menghuraikan sifat kimia bagi asid dan alkali. Menjalankan eksperimen untuk menunjukkan peranan air dalam pembentukan ion hidrogen yang akan menzahirkan sifat asid.1 Murid boleh : 10/6 – Menganalisis * menyatakan maksud asid.7 Menerapkan kesedaran serta mengamalkan sikap bertanggungjawa b dalam mengendalikan bahan kimia yang digunakan dalam siri elektrokimia Murid boleh : * mewajarkan kenyataan bahawa industry elektrokimia dapat meningkatkan kualiti hidup. dan bes * menyatakan kegunaan asid. * menghubungkaitkan kepekatan ion hidroksida dengan nilai pH.RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013 SMK KENERING. alkali kuat dan alkali lemah. * menghubungkaitkan kepekatan ion hidrogen dengan nilai pH. (b) Kegunaan asid.

(e) asid lemah dan darjah penceraiannya. Menjalankan pentitratan asidbes untuk menentukan takat akhir menggunakan penunjuk atau antararmuka berkomputer. Membincangkan perkaitan antara perkara-perkara berikut berdasarkan data yang diperoleh dari aktiviti di atas: (a) nilai pH dan keasidan atau kealkalian sesuatu bahan. KIMIA 4SC1 PANITIA KIMIA etanoik. * menulis persamaan untuk tindakbalas peneutralan. Murid boleh: * menerangkan maksud peneutralan. * menyatakan hubungan antara bilangan mol dengan kemolaran dan isipadu sesuatu larutan. NaOH atau kalium hidroksida KOH. * menerangkan secara kualitatif konsep asid kuat dan asid lemah. * menghubungkaitkan alkali kuat atau alkali lemah dengan darjah penceraiannya. (c) kepekatan ion hidroksida dan nilai pH. larutan ammonia dan natrium hidroksida dengan Menggunakan penunjuk. (g) asid lemah dan darjah penceraiannya. (f) alkali kuat dan darjah penceraiannya. Membuat pengiraan untuk menukarkan unit kepekatan dari -3 -3 g dm kepada mol dm dan sebaliknya. Membincangkan: (a) Maksud kepekatan (b) Maksud kemolaran (c) Hubungan antara bilangan mol dengan kemolaran dan isipadu sesuatu larutan (d) Kaedah untuk menyediakan larutan piawai. * menerangkan penggunaan peneutralan dalam kehidupan harian. * menghubungkaitkan nilai pH dengan kemolaran asid dan alkali.4 Menganalisis peneutralan Murid boleh: * menyatakan maksud kepekatan. * menyatakan maksud kemolaran. Menyediakan larutan piawai natrium hidroksida. meter pH atau pun antaramuka berkomputer (computer interface) . * menghuraikan kaedah untuk menyediakan larutan dengan kepekatan tertentu melalui kaedah pencairan ke atas larutan piawai yang telah disediakan.RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013 SMK KENERING. * menghuraikan kaedah untuk menyediakan larutan piawai. (d) asid kuat dan darjah penceraiannya. (b) kepekatan ion hidrogen dan nilai pH. * menerangkan secara kuantitatif konsep asid kuat dan asid lemah. * menyelesaikan masalah penghitungan yang melibatkan kemolaran asid dan alkali. 25 & 26 17/6 – 28/6 7. * menghuraikan proses titratan asid-bes. Menyediakan larutan dengan kepekatan tertentu melalui kaedah pencairan ke atas larutan piawai yang telah disediakan. * menentukan takat akhir proses peneutralan melalui 13 .3 Menganalisis kepekatan asid dan alkali 27 & 28 1/7 – 12/7 7. Menjalankan aktiviti untuk menulis persamaan bagi tindakbalas peneutralan. Menjalankan eksperimen untuk mengkaji hubungkait antara nilai Ph dengan kemolaran beberapa larutan Mengumpul dan mentafsir data tentang peneutralan dan aplikasinya dalam kehidupan harian. GERIK * menghubungkaitkan asid kuat atau asid lemah dengan darjah penceraiannya.

BaSO4 melalui tindak balas pemendakan. Minggu 29 & 30  Ulangkaji 15/7 – 26/7 Minggu 31 & 32  Peperiksaan Penilaian 2/2013 29/7 – 6/8 Minggu 33  Cuti Sekolah/ Cuti Hari Raya Puasa 7/8 – 16/8 TEMA : INTERAKSI ANTARA BAHAN KIMIA BIDANG PEMBELAJARAN : 8.RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013 SMK KENERING. semula jadi. * memerihalkan ujian untuk Menonton persembahan mengenal pasti gas. * membina persamaan ion Membuat pemerhatian untuk melalui kaedah mengenal pasti ciri-ciri fizik perubahan berterusan. KIMIA 4SC1 PANITIA KIMIA Menjalankan aktiviti menyelesaikan masalah yang melibatkan peneutralan termasuk juga aktiviti untuk mengira kepekatan atau isipadu sesuatu larutan. natrium klorida. tindak balas bagi K2Cr2O7 tindak balas stoikiometri Menyediakan garam tak terlarut seperti plumbum(II) iodida. pengiraan kuantiti bahan NaCl. GERIK kaedah pentitratan. GARAM 34 8.2 Murid boleh : Membincangkan maksud 26/8 – Mensintesiskan * menyatakan maksud analisis kualitatif. * menyelesaikan masalah yang melibatkan peneutralan termasuk juga aktiviti untuk mengira kepekatan atau isipadu sesuatu larutan. 6/9 analisis kualitatif analisis kualitatif. makanan. (a) asid dengan alkali * menghuraikan proses (b) asid dengan oksida logam penyediaan garam tak terlarut. CuSO4. garam. PbCrO4 dan barium sulfat. PbI2. karbonat penulenan garam terlarut dan klorida. plumbum(II) kromat(VI). * menerangkan maksud (b) maksud garam. 35 & 36 8. aktiviti untuk menyediakan Bincangkan keperluan garam tertentu. terlarut dan garam tak penyediaan dan pengawetan terlarut.1 Murid boleh: Mengumpul dan entafsirkan 19/8 Mensintesiskan * menyatakan contohcontoh data tentang: 23 garam garam dan kegunaannya dalam (a) kewujudan garam secara kehidupan harian. dengan menggunakan kaedah * mereka bentuk suatu penghabluran semula. mengkaji keterlarutan garam* menghuraikan proses garam nitrat. sulfat. tindak balas dan hasil K2CrO4 dan kalium dikromat. Menyediakan garam terlarut * menyenaraikan ciri-ciri melalui tindakbalas: fizik hablur. inferens tentang garam tersebut. * menghuraikan proses Menjalankan eksperimen untuk penyediaan garam terlarut. hablur garam seperti kuprum (II) * menyelesaikan masalah sulfat. (c) asid dengan logam (d) asid * menulis persamaan kimia dengan karbonat logam dan persamaan ion bagi Menjalankan satu aktiviti untuk tindak balas penyediaan menulenkan garam terlarut garam. multimedia untuk memerhati 14 . melalui penghabluran semula. kalium kromat (VI). Mengkaji warna dan keterlarutan garam * membuat inferens tentang dalam air bagi beberapa garam garam berdasarkan warna dan dan seterusnya membuat keterlarutan dalam air. (c) kegunaan garam dalam * mengenal pasti garam bidang pertanian. perubatan. penulenan garam.

menunjukkan peringkatperingkat dalam pembuatan asid sulfurik dalam Proses Sentuh.penyediaan larutan piawai. pembuatan sulfurik * menerangkan proses cat. BAHAN BUATAN DALAM INDUSTRI 37 9. 3+ 2+ 4+ Fe . Mg . dan Ca dalam larutan akueus dengan menggunakan larutan natrium hidroksida. SO2 dan nitrogen dioksida. Menjalankan ujian untuk mengesahkan kehadiran ion-ion karbonat. NH3. hidrogen klorida. Perhatikan perubahan warna dan pembebasan gas apabila garam-garam tersebut dipanaskan. Fe . harian.3 Mengamalkan sikap sistematik dan teliti semasa menjalankan aktiviti Murid boleh: * menjalankan aktivitiaktiviti yang melibatkan penggunaan teknik-teknik yang betul semasa menyediakan garam dan juga hablur.menyebabkan pencemaran alam sekitar. NaOH dan larutan Menjalankan aktiviti dengan menggunakan teknik yang betul untuk eksperimen seperti pentitratan. Mengumpul dan entafsirkan * menerangkan bahawa data tentang pembuatan asid sulfur dioksida menyebabkan sulfurik. GERIK * menghuraikan tindakan haba ke atas garam. Mengumpulkan maklumat dan menulis suatu esei tentang bagaimana sulphur dioksida. * menghuraikan ujian 2+ pengesahan bagi kation Fe . 15 . 2+ 2+ 4+ 2+ Pb . membuat pemerhatian. SO2. H2. * menghuraikan ujian bagi anion. secara industri. merekod dan menganalisis data secara sistematik dan teliti. 35 & 36 26/8 – 6/9 8. Menjalankan ujian untuk mengkaji tindakan haba ke atas garam karbonat dan garam nitrat. O2. penyediaan garam dan hablur. TEMA : PENGHASILAN DAN PENGURUSAN BAHAN KIMIA BIDANG PEMBELAJARAN : 9. baja dan pembuatan asid sulfurik akumulator. karbon dioksida. CO2. klorin. klorida dan nitrat dalam larutan akueus Menjalankan ujian untuk mengenal pasti kehadiran ion2+ 2+ 3+ 2+ 3+ ion Cu . sulfat. NO2. NH . Pb dan NH . HCl. ammonia.contohnya. Zn . Cl2. Fe . Merancang eksperimen.RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013 SMK KENERING. * menyatakan pemerhatian bagi tindak balas di antara kation dengan larutan natrium hidroksida dan larutan ammonia. detergen. Memerhati dan menjalankan ujian kimia untuk mengenal pasti gas-gas oksigen. hidrogen. pencemaran Membina carta alir untuk alam sekitar. * merancang analisis kualitatif untuk mengenal pasti garam. KIMIA 4SC1 PANITIA KIMIA kaedah-kaedah yang digunakan untuk mengenal pasti kehadiran gas. sulphur ioksida. Al .1 Murid boleh: Membincangkan penggunaan 9/9 – Memahami * menyenaraikan kegunaan asid sulfurik dalam kehidupan 14/9 pembuatan asid asid sulfurik.

Memerhati bahan-bahan yang diperbuat daripada polimer dan mengelaskan bahan-bahan tersebut kepada polimer semulajadi dan polimer buatan. * mengenal pasti monomer dalam polimer sintetik. keluli. * menyatakan sifat-sifat ammonia. Mengumpulkan maklumat mengenai kuantiti dan jenis polimer sintetik di rumah yang dibuang untuk satu tempoh masa tertentu. keluli dan keluli nirkarat. Merekabentuk satu aktiviti untuk menyediakan suatu baja ammonium.2 Mensintesiskan pembuatan ammonia dan garamnya Murid boleh: * menyenaraikan kegunaan ammonia. sifat dan kegunaan aloi. contohnya. Menjalankan eksperimen untuk membandingkan kadar kakisan besi. Menjalankan aktiviti untuk mengkaji sifatsifat ammonia. Berbincang dalam kumpulan mengenai: (a) maksud aloi. Mengumpulkan maklumat daripada pelbagai sumber dan membina carta alir untuk menunjukkan peringkatperingkat yang terlibat dalam pembuatan ammonia dalam Proses Haber. * menyenaraikan komposisi dan sifat aloi. contohnya. 16 . * mewajarkan kegunaan polimer sintetik dalam kehidupan harian. * menyenaraikan polimer sintetik dan kegunaannya. * menerangkan proses pembuatan ammonia secara industri. * menyenaraikan Contoh contoh aloi.3 Memahami aloi Murid boleh: * menghubungkaitkan susunan atom dalam logam dengan sifat kemuluran dan kebolehtempaan logam. 38 16/9 – 20/9 9. * menyenaraikan polimer semulajadi.4 Menilai kegunaan polimer sintetik Murid boleh : * menyatakan maksud polimer. Senaraikan sifat-sifat dan bincangkannya. ammonium sulfat. * menyatakan maksud aloi. gangsa dan piuter. (NH4)2SO4. penghasilan baja dan asid nitrik. (c) komposisi. keluli nirkarat. seperti duralumin. GERIK 37 9/9 – 14/9 9.RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013 SMK KENERING. KIMIA 4SC1 PANITIA KIMIA Membincangkan kegunaan ammonia dalam kehidupan harian. Mengenal pasti monomermonomer bagi polimer sintetik dengan menggunakan model atau simulasi komputer. * menghubungkaitkan susunan atom dalam aloi dengan sifat kekuatan dan kekerasannya. * merekabentuk satu aktiviti untuk menyediakan baja ammonium. loyang. Membincangkan maksud polimer. Memerhati contoh-contoh logam tulen dan bahan-bahan diperbuat daripada aloi dalam kehidupan harian. (b) tujuan menghasilkan aloi. * menghubungkaitkan sifat aloi dengan kegunaannya 38 16/9 – 20/9 9. Menjalankan aktiviti untuk membandingkan kekuatan dan kekerasan aloi dengan logam tulen Mengkaji susunan atom dalam logam dan aloi melalui simulasi komputer. * menyatakan tujuan pengaloian.

* mewajarkan kegunaan bahan komposit. membincangkan kepentingan * mengamalkan sikap penyelidikan dan pembangunan bertanggungjawab semasa berterusan untuk kesejahteraan pengendalian bahan sintetik hidup sejagat dan sisanya. gentian kaca dan kaca fotokromik. Membandingkan sifat unggul bahan komposit dengan komponen asalnya melalui simulasi komputer.7 Menghargai pelbagai bahan buatan dalam industri Menonton persembahan multimedia dan menyediakan folio yang mengandungi perkara berikut: (a) maksud bahan komposit.6 Menilai kegunaan bahan bahan komposit Murid boleh: * menghurai keperluan penghasilan bahan baru untuk tujuan tertentu. Menyediakan folio berserta dengan gambar dan klip video tentang kegunaan kaca dan seramik yang telah ditingkatkan mutunya untuk tujuan spesifik. * menyenaraikan kegunaan seramik. gentian optik. (b) senarai bahan komposit termasuk konkrit yang diperkukuhkan. Melihat cara penghasilan bahan komposit Murid boleh: Membincangkan kepentingan * mewajarkan kepentingan bahan sintetik dalam kehidupan melakukan penyelidikan harian. 39 23/9 – 27/9 9. * menjana idea tentang penghasilan bahan termaju untuk memenuhi keperluan tertentu.RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013 SMK KENERING. superkonduktor spesifik. (c) komponen-komponen bahan komposit. Menonton persembahan * memerihalkan kepentingan multimedia atau simulasi bahan sintetik dalam komputer berkenaan dengan kehidupan harian. dan pembangunan secara Mengadakan forum untuk berterusan. pencemaran yang disebabkan oleh pembuangan bahan sintetik.kaca fotokromik dan kaca konduksi. * menyenaraikan contoh bahan komposit dan komponennya.5 Mengaplikasikan kegunaan kaca dan seramik Murid boleh: * menyenaraikan kegunaan kaca. GERIK 39 23/9 – 27/9 9. 39 23/9 – 27/9 9. Minggu 40 & 41  Ulangkaji 30/9 – 11/10 Minggu 42 & 43  Peperiksaan Akhir Tahun 2013 14/10 – 25/10 Minggu 44 – 46  Semakan Kertas Akhir Tahun 28/10 – 15/11 CUTI SEKOLAH AKHIR TAHUN 2013 16/11/2013 – 1/1/2014 17 . * menyatakan maksud bahan komposit. contohnya. * membandingkan dan membezakan sifat bahan komposit dengan komponen asalnya. Membincang dan mewajarkan kegunaan bahan komposit. * menyenaraikan jenis kaca dan sifatnya. * menyatakan sifat seramik KIMIA 4SC1 PANITIA KIMIA Mengumpul dan entafsirkan data tentang jenis. (d) kegunaan bahan Komposit. sifat dan kegunaan kaca dan seramik. omposisi.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful