RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013 SMK KENERING, GERIK

TEMA: MEMPERKENALKAN KIMIA BIDANG PEMBELAJARAN : PENGENALAN KEPADA KIMIA

KIMIA 4SC1 PANITIA KIMIA

MINGGU TARIKH

1 2/1/ 4/1

TAJUK / OBJEKTIF BAB 1: PENGENALAN KEPADA KIMIA Memahami kimia Dan kepentingannya

HASIL PEMBELAJARAN Murid boleh: * Menerangkan maksud kimia, * menyenaraikan beberapa bahan kimia yang lazim digunakan dalam kehidupan seharian, * menyatakan kegunaan bahan kimia yang lazim digunakan dalam kehidupan seharian, * menyenaraikan contoh kerjaya yang memerlukan pengetahuan kimia, * menyenaraikan industry berasaskan kimia di Malaysia, * menghuraikan sumbangan industri kimia terhadap Murid boleh: * mengenalpasti pemboleh ubah dalam situasi yang diberikan, * mengenalpasti perhubungan diantara dua pembolehubah untuk membentuk hipotesis, * mereka dan menjalankan eksperimen mudah untuk menguji hipotesis, * mencatat dan mempersembahkan data dalam bentuk yang bersesuaian, * mentafsir data untuk membuat kesimpulan, * menyediakan laporan penyiasatan Murid boleh: * mengenalpasti sikap saintifik dan nilai murni yang diamalkan oleh ahli sains dalam menjalankan penyiasatan, * mengamalkan sikap saintifik dan nilai murni dalam menjalankan penyiastan saintifik

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Mengumpul dan mentafsirkan data tentang asal usul perkataan kimia dan maksud kimia. Membincangkan pelbagai contoh bahan kimia yang lazim digunakan dalam kehidupan seharian seperti Natrium Klorida, Kalsium Karbonat, Asid Asetik. Membincangkan kegunaan bahan kimia yang lazim digunakan dalam kehidupan.

REFL EKSI

1 2/1/ 4/1

1.2 Mensintesiskan kaedah saintifik

Memerhatikan satu situasi dan mengenalpasti semua pemboleh ubah. Cadangkan pernyataan masalah yang bersesuaian untuk penyiasatan saintifik.

1 2/1/ 4/1

1.3 Menggabungkan sikap saintifik dan nilai murni dalam menjalankan penyiasatan saintifik

Murid membincangkan dan mewajarkan sikap saintifik dan nilai murni yang patut diamalkan dalam penyiasatan saintifik

1

* menentukan no proton. unsur. * menghubungkaitkan perubahan haba dengan perubahan tenaga kinetik zarah. Memplot dan mentafsirkan graf pemanasan dan penyejukan naftalena atau ethanamida. GERIK TEMA: JIRIM DISEKELILING KITA BIDANG PEMBELAJARAN: STRUKTUR ATOM MINGGU TAJUK / HASIL PEMBELAJARAN TARIKH OBJEKTIF 2. (b) mengitlak bahawa setiap unsur mempunyai nombor proton yang berbeza. Thomson. molekul dan ion.2 Mensintesiskan struktur atom Murid boleh: * memerihalkan perkembangan model atom. 2 7/1 – 11/1 2. * menentukan no nukleon. Menjalankan aktiviti untuk menentukan nombor proton. * menghubungkaitkan perubahan keadaan jirim dengan perubahan haba. nombor nukleon danbilangan proton. proton dan elektron daripada nombor proton dan nombor nucleon. elektron dan neutron. 3 14/1 18/1 PEKA KIMIA Eksperimen 2.4. menentukan takat lebur dan beku naftalena 2 . Rutherford. * menulis simbol unsurunsur. Menjalankan aktiviti untuk menulis: (a) simbol unsur (b) perwakilan bagi atom sebarang. * mendefinisikan no nukleon.menganalisis * memerihalkan sifat zarah 11/1 jirim bagi jirim. dan sebaliknya. elektron dan neutron dalam sesuatu atom Bincang: (a) perhubungan antara nombor proton dan nombor nukleon.1 JIRIM 2 Murid boleh: 7/1 – . KIMIA 4SC1 PANITIA KIMIA REFLEKSI Menjalankan aktiviti untuk menentukan takat lebur dan takat beku ethanamida atau naftalena. * menentukan bilangan neutron.RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013 SMK KENERING. * menyatakan zarah-zarah utama subatom. dimana. X = unsur A = nombor nukleon Z = nombor proton Pelajar dapat menjalankan eksperimen dan seterusnya menulis laporan mengikut kaedah saintifik yang telah dipelajar CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Membincangkan dan menerangkan sifat khusus jirim. Membincangkan perkembangan model atom yang dikemukakan oleh ahli sains iaitu Dalton. * mendefinisikan no proton. * mendefinisikan atom. Bohr dan Chadwick. * membanding dan membezakan jisim relatif dan cas relatif bagi proton. * menyatakan teori kinetik jirim. * menghubungkaitkan no proton dan nombor nukleon. * menghubungkaitkan nombor proton dengan jenis unsur. * menerangkan perubahan keadaan jirim berdasarkan teori kinetik jirim.

Al(NO3)3. * menentukan bilangan zarah subatom bagi isotop. 4 3. Mengkaji susunan elektron bagi pelbagai atom dan mengenalpasti elektron valensnya. (b) menulis susunan elektron bagi unsur yang mempunyai nombor proton 1 hingga 20 TEMA : JIRIM DISEKELILING KITA BIDANG PEMBELAJARAN: FORMULA DAN PERSAMAAN KIMIA 4 3.5H2O. * menyatakan maksud 3 . * melukis susunan elektron atom suatu unsur. HCl. Menjalankan kuiz untuk menghitung jisim molekul relatif bahan daripada formula kimia yang diberi. CuSO4.karbon. klorin dan bromin.RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013 SMK KENERING. KIMIA 4SC1 PANITIA KIMIA 3 14/1 18/1 2. molekul relatif berdasarkan atom relatif dan * menyatakan maksud karbon-12. menentukan jisim atom Mengkaji konsep jisim atom relatif dan jisim molekul relatif dan jisim molekul relatif relatif. GERIK 3 14/1 18/1 2. karbon -12 sebagai piawai * menyatakan sebab untuk menentukan jisim karbon-12 digunakan atom relatif dan jisim molekul sebagai piawai untuk relatif. tentang pemalar Avogadro.2 Murid boleh : Mengkaji konsep mol melalui 21/1 – Menganalisis * mendefinisikan satu mol analogy atau simulasi 25/1 hubungan antara sebagai kuantiti jirim yang berkomputer. Menjalankan aktiviti untuk: (a) mengilustrasi susunan electron bagi unsur yang mempunyai nombor proton 1 hingga 20. * menentukan bilangan elektron valens daripada susunan elektron suatu atom. Bincangkan maksud elektron valens dengan menggunakan ilustrasi.1 Murid boleh: Mengumpul dan Mentafsirkan 21/1 – Memahami dan * menyatakan maksud data tentang jisim atom relatif 25/1 mengaplikasikan jisim atom relative berdasarkan dan jisim konsep jisim karbon -12.3 Memahami isotop dan menilai kepentingannya Murid boleh: * menyatakan maksud isotop. Na2CO3. Mengumpulkan dan mentafsirkan maklumat tentang (a) maksud isotop (b) isotop-isotop hidrogen. jisim molekul jisim molekul relaif Membincangan kegunaan relative berdasarkan karbon-12. bilangan mol mengandungi jumlah dengan bilangan zarah sebanyak bilangan Mengumpulkan dan zarah atom yang ada dalam 12g mentafsirkan data 12C. * menyatakan maksud elektron valens. secara anologi atau * menghitung jisim molekul animasi berkomputer. * mewajarkan penggunaan isotop dalam kehidupan. contohnya. Menjalankan aktiviti untuk menentukan bilangan zarah subatom daripada nombor proton dan nombor nukleon bagi beberapa isotop. CO2. * menyenaraikan contoh unsur-unsur yang mempunyai isotop. oksigen.4 Memahami susunan elektron bagi atom Murid boleh: * menghuraikan susunan elektron dalam atom bagi unsur yang mempunyai nombor proton 1 hingga 20. relatif bahan.

* menyatakan maksud formula molekul. bilangan mol. Menjalankan aktiviti 4 . gas karbon dioksida dan gas helium.5 Mensintesis formula kimia Mengumpulkan dan mentafsirkan data berkaitan formula kimia. (c) membanding dan membezakan formula empirik dan formula molekul. formula empirik. Menjalankan aktiviti penyelesaian masalah untuk menukarkan bilangan mol kepada bilangan zarah bagi bahan yang diberi dan ebaliknya Membincangkan maksud jisim molar.4 Menganalisis perhubungan di antara bilangan mol gas dengan isipadu 6 4/1 – 8/2 3. formula molekul. * menghubungkaitkan jisim molar dengan pemalar Avogadro. Murid boleh : * menyatakan maksud formula kimia.3 Menganalisis hubungan di antara bilangan mol bahan dengan jisim 5 28/1 – 1/2 3. * menyelesaikan masalah perhitungan yang melibatkan KIMIA 4SC1 PANITIA KIMIA Membincang hubungkait di antara bilangan zarah dalam satu mol bahan dengan pemalar Avogadro. * menentukan formula empirik dan formula molekul sebatian. * menghubungkaitkan jisim molar dengan jisim atom relatif atau jisim molekul relatif. Murid boleh: * menyatakan maksud jisim molar. GERIK pemalar Avogadro. jisim bahan dan isipadu gas pada STP dan atau keadaan bilik. * menghitung isipadu gas pada STP atau keadaan bilik daripada bilangan mol dan sebaliknya. * menyatakan maksud formula empirik. Berbincang untuk menghubungkait: (a) jisim molar dengan pemalar Avogadro (b) jisim molar bahan dengan jisim atom relatif atau jisim molekul relative Menjalankan aktiviti penyelesaian masalah untuk menukarkan bilangan mol bahan yang diberi kepada jisim dan sebaliknya. 5 28/1 – 1/2 3. Murid boleh : * menyatakan maksud isipadu molar gas.RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013 SMK KENERING. * menyelesaikan masalah perhitungan untuk menukarkan bilangan mol kepada bilangan zarah bahan tertentu dan sebaliknya. * menghubungkaitkan bilangan zarah yang terkandung dalam satu mol bahan tertentu dengan pemalar Avogadro. * membuat kesimpulan umum terhadap isipadu molar gas pada suhu dan tekanan yang diberikan. * membanding dan membezakan formula empirik dan formula molekul. * menghubungkaitkan isipadu molar dengan pemalar Avogadro. * menyelesaikan masalah perhitungan yang melibatkan bilangan zarah. * menyelesaikan masalah perhitungan untuk menukarkan bilangan mol bahan yang diberi kepada jisim dan sebaliknya. Menjalankan aktiviti untuk menghitung isipadu gas pada STP atau keadaan bilik daripada bilangan mol dan sebaliknya. Menjalankan aktiviti untuk: (a) Menentukan formula empirik bagi kuprum(II) oksida dengan menggunakan simulasi berkomputer. Mengumpulkan dan mentafsirkan data isipadu molar gas seperti gas oksigen. (b) Menentukan formula empirik bagi magnesium oksida.

KIMIA 4SC1 PANITIA KIMIA penyelesaian masalah berkaitan formula empirik. * meramalkan kumpulan dan kala unsur berdasarkan susunan elektron. * menyatakan prinsip asas penyusunan unsur dalam Jadual Berkala berdasarkan nombor proton. * menyelesaikan masalah penghitungan dengan persamaan kimia. * menulis formula ion * membina formula kimia bagi sebatian ion. Menjalankan aktiviti untuk: (a) membina formula kimia bagi sebatian dari formula ion yang diberikan. * mengenalpasti bahan dan hasil tindak balas daripada persamaan kimia. * mengenal pasti kumpulan dan kala dalam Jadual Berkala. Menjalankan eksperimen berikut: (a) menulis dan mengimbangkan persamaan kimia. Menjalankan aktiviti latihan dan kuiz dalam menulis formula ion. * menghubungkaitkan susunan elektron unsur dengan kumpulan dan kala.6 Mentafsirkan persamaan kimia Murid boleh: * menyatakan maksud persamaan kimia. * menerangkan kebaikan pengelasan unsur dalam Jadual Berkala.RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013 SMK KENERING. Menjalankan aktiviti untuk meramalkan kumpulan dan kala suatu unsur berdasarkan susunan elektronnya. Membina persamaan kimia yang seimbang bagi tindakbalas berikut: (a) pemanasan kuprum(II) karbonat. (b) bahan dan hasil tindak balas dalam persamaan kimia. (b) menyatakan nama sebatian kimia menggunakan sistem penamaan IUPAC. (c) pemendakan plumbum(II) iodida. PbI2. (c) menyelesaikan masalah perhitungan dengan persamaan kimia(stoikiometri) 6 4/1 – 8/2 3.CuCO3. (b) Nombor proton. (b) mentafsirkan persamaan kimia secara kuantitatif dan kualitatif. 5 . * mentafsirkan persamaan kimia secara kuantitatif dan kualitatif. Mengumpul maklumat tentang sumbangan ahli sains dalam sejarah perkembangan Jadual Berkala Mengkaji susunan unsur dalam Jadual Berkala dari aspek berikut: (a) Kumpulan dan Kala. * menyatakan nama sebatian kimia menggunakan system penamaan IUPAC. Membincangkan kebaikan pengelasan unsur dalam Jadual Berkala. TEMA: JIRIM DISEKELILING KITA BIDANG PEMBELAJARAN: JADUAL BERKALA UNSUR 7 4. Menjalankan aktiviti untuk membuat hubungkait antara susunan electron suatu unsur dengan kumpulan dan kala. (b) pembentukan ammonium klorida. GERIK formula empirik dan formula molekul. (c) Susunan elektron.1 Murid boleh: 11/2 Menganalisis * menghuraikan sumbangan 15/2 Jadual Berkala ahli sains dalam sejarah Unsur perkembangan Jadual Berkala. NH4Cl. Bincang: (a) maksud persamaan kimia. * menulis dan mengimbangkan persamaan kimia.

ketumpatan dan takat didih. 8 18/2 – 22/2 4. * menyatakan langkah keselamatan dalam mengendalikan unsur Kumpulan 1. 8 18/2 – 22/2 4. * menyatakan sifat fizik unsur Kumpulan 18 secara umum.4 Menganalisis unsur Kumpulan 17. GERIK 7 11/2 15/2 4.3 Menganalisis unsur Kumpulan 1 Mengumpulkan maklumat dan bincang: (a) unsur Kumpulan 1.2 Menganalisis Kumpulan 18 Murid boleh : * menyenaraikan semua unsur Kumpulan 18. natrium dan kalium (e) persamaan dari segi sifat kimia litium. bromin dan iodine dari segi warna. * menghuraikan kegunaan unsur Kumpulan 18 dalam kehidupan seharian. * menghuraikan persamaan sifat kimia litium.RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013 SMK KENERING. (d) sifat kimia litium.bromin dan iodin. ketumpatan dan takat lebur. (b) sifat fizik umum unsur litium. natrium dan kalium f) perhubungan sifat kimia unsur Kumpulan 1 dengan susunan elektronnya. * menyenaraikan sifat kimia unsur litium. * menyatakan sifat fizik umum klorin. * menyenaraikan sifat kimia 6 . Membincangkan hubungan diantara susunan elektron dan sifat lengai unsur Kumpulan 18. * menghubungkaitkan sifat lengai unsur Kumpulan 18 dengan susunan elektronnya. natrium dan kalium dengan klorin dan bromine melalui simulasi berkomputer. * meramalkan sifat fizik dan sifat kimia unsur lain dalam Kumpulan 1. Bincang: (a) perubahan sifat fizik unsur Kumpulan 18. keadaan fizik. Meramalkan sifat fizik dan sifat kimia unsur Kumpulan 1 selain litium. natrium dan kalium dengan air dan oksigen. (d) menghuraikan sifat kimia klorin. Murid boleh: * menyenaraikan unsur Kumpulan 17. natrium dan kalium. (b) sifat fizik klorin. Mengkaji tindak balas litium. * menghuraikan perubahan sifat fizik dari klorin ke iodin. Menjalankan eksperimen untuk mengkaji tindak balas unsur litium. * menghuraikan perubahan sifat fizik dari litium ke kalium. * menghuraikan sifat lengai unsur Kumpulan 18. KIMIA 4SC1 PANITIA KIMIA Menggunakan jadual untuk menyenaraikan semua unsur Kumpulan 18. bromin dan iodin. * menghubungkaitkan susunan elektron duplet dan oktet unsur Kumpulan 18 dengan kestabilannya. * menghuraikan perubahan kereaktifan unsur Kumpulan 1 apabila menuruni Kumpulan.ketumpatan dan takat didih. (b) sifat lengai unsur Kumpulan 18. natrium dan kalium. * menghubungkaitkan sifat kimia unsur Kumpulan 1 dengan susunan elektron. Murid boleh: * menyenaraikan unsur Kumpulan 1 * menyatakan sifat fizik umum litium. (c) perubahan sifat fizik litium ke kalium dari segi kekerasan. (c) perubahan sifat fizik dari klorin ke iodin. Membincangkan perubahan kereaktifan unsur Kumpulan 1 apabila menuruni kumpulan. Mengumpulkan maklumat dan bincangkan: (a) unsur Kumpulan 17. natrium dan kalium. natrium dan kalium. natrium dan kalium. * menghuraikan perubahan sifat fizik unsur Kumpulan 18. Menghuraikan sifat fizik unsur Kumpulan 18 seperti.

* meramalkan perubahan sifat unsur merentasi Kala 2. * menyatakan kegunaan unsur peralihan dalam industri.5 Menganalisis unsur dalam Kala Murid boleh: * menyenaraikan unsur Kala 3. Menjalankan eksperimen untuk mengkaji tindak balas klorin. * menghuraikan persamaan sifat kimia klorin. * menghubungkaitkan sifat kimia unsur Kumpulan 17 dengan susunan elektron. 7 . 9 25/2 – 1/3 4. Menjalankan eksperimen untuk mengkaji oksida unsur Kala 3 dan menghubungkaitkannya dengan sifat logam. * menyatakan langkah keselamatan dalam mengendalikan unsur Kumpulan 17. Mengumpul dan mentafsir data tentang siifat unsur Kala 3 seperti: (a) nombor proton. * menyatakan perubahan sifat oksida unsur apabila merentasi Kala 3. ketumpatan. (b) susunan elektron (c) saiz atom (d) kelektronegatifan (e) keadaan fizik Membincangkan perubahan sifat unsur merentasi Kala 3. Mengumpulkan dan mentafsirkan data tentang sifat unsur peralihan dari segi takat lebur. (f) perhubungan di antara sifat kimia unsur Kumpulan 17 dengan susunan elektron. Murid boleh: * mengenalpasti kedudukan unsur peralihan dalam Jadual Berkala. GERIK unsur klorin. KIMIA 4SC1 PANITIA KIMIA (e) persamaan sifat kimia klorin. (b) logam.RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013 SMK KENERING. * memberi contoh unsur peralihan. * menghuraikan perubahan sifat unsur merentasi Kala 3. (c) natrium hidroksida Membincangkan perubahan kereaktifan unsur Kumpulan 17 apabila menuruni kumpulan. bromin dan iodin. Memerhatikan warna : (a) beberapa sebatian unsur peralihan. Menonton bahan multimedia tentang langkah keselamatan dalam mengendalikan unsur Kumpulan 17. seperti ferum. * menghuraikan kegunaan semi logam. nombor pengoksidaan dan keupayaan membentuk sebatian berwarna. bromin dan iodin. * meramalkan sifat fizik dan sifat kimia unsur lain dalam Kumpulan 17. * menghuraikan perubahan kereaktifan unsure Kumpulan 17 apabila menuruni kumpulan. bromine dan iodin dengan: (a) air. bromin dan iodin. NH3(ak). * menghuraikan sifat unsur peralihan. bromin dan iodin. (b) hasil tindak balas di antara larutan akues sebatian unsur peralihan dengan larutan natrium hidroksida. Membincangkan dan meramalkan perubahan sifat unsur dalam Kala 2. Menjalankan aktiviti untuk mengenalpasti kedudukan unsur peralihan dalam Jadual Berkala. NaOH dan larutan ammonia. 9 25/2 – 1/3 4. * menulis susunan elektron unsur Kala 3. Meramalkan sifat fizik dan sifat kimia unsur Kumpulan 17 selain daripada klorin.6 Memahami unsur peralihan. Mengadakan perbincangan dalam kumpulan kecil dan bentangkan perubahan sifat oksida unsur merentasi Kala 3.

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013 SMK KENERING. sebatian * menerangkan syarat pembentukan ikatan kimia. * menyatakan jenis ikatan kimia. contohnya. FeCl3 14 1/4 – 5/4 5. Mengadakan perbincangan tentang berikut: (a) kestabilan gas adi dari segi susunan elektron. H2O. (b) syarat pembentukan ikatan kimia (c) jenis ikatan kimia . Mengumpulkan maklumat dan membuat persembahan multimedia tentang usaha ahli sains dalam menemui ketertiban sifat unsur. IKATAN KIMIA 14 5. dan ferum (III) klorida. magnesium oksida. Membincangkan dalam forum akan keadaan kehidupan tanpa pelbagai unsur dan sebatian. Menjalankan aktiviti untuk menyediakan sebatian ion. Memberi beberapa contoh tentang kegunaan unsur peralihan sebagai mangkin dalam industri. 9 25/2 – 1/3 4. * menggambarkan susunan elektron bagi suatu ikatan ion. * menggambarkan pembentukan ikatan ion. * menerangkan pembentukan ikatan ion.1 Murid boleh: 1/4 – Memahami asas * menerangkan kestabilan 5/4 pembentukan gas adi. MgO. 8 . * menulis susunan elektron bagi ion yang terbentuk. Mengumpul dan mentafsirkan data tentang pelbagai sebatian yang wujud secara semulajadi. NaCl. CO2 dan mineral untuk memperkenalkan konsep ikatan kimia.2 Mensintesiskan idea tentang pembentukan ikatan ion Murid boleh: * menerangkan pembentukan ion.7 Mensyukuri kewujudan 8nsure dan sebatiannya Murid boleh: * menghuraikan usaha ahli sains dalam penemuan ketertiban sifat 8nsure. karbon dioksida. * mengendalikan bahan kimia dengan bijaksana Minggu 10  Ulangkaji 4/3 – 8/3 Minggu 11 & 12  Peperiksaan Penilaian 1/2013 11/3 – 22/3 Minggu 13  Cuti Sekolah 25/3 – 29/3 TEMA : JIRIM DI SEKELILING KITA BIDANG PEMBELAJARAN : 5. natrium klorida. GERIK KIMIA 4SC1 PANITIA KIMIA Memerhatikan warna batu permata dan mengenalpasti unsur peralihan didalamnya. air. * menghuraikan bagaimana kehidupan tanpa kepelbagaian 8nsure dan sebatian * mengenalpasti pelbagai warna sebatian logam peralihan dalam alam semulajadi. contohnya.

* menghuraikan perbezaan takat lebur dan takat didih sebatian ion dengan sebatian kovalen. air. N2 Melukis gambarajah susunan electron bagi pembentukan ikatan kovalen termasuk struktur Lewis. (b) perbezaan takat lebur dan takat didih di antara kedua-dua sebatian ion dan sebatian kovalen Mengumpul maklumat tentang kegunaan sebatian kovalen sebagai pelarut dalam kehidupan harian. NH3. CO2 (c) ikatan ganda tiga dalam nitrogen. O2. klorin. * membuat gambaran mental bagi pembentukan ikatan kovalen. ammonia. Menggunakan model dan simulasi komputer untuk menggambarkan pembentukan: (a) ikatan tunggal dalam hydrogen. CCl4 (b) ikatan ganda dua dalam oksigen. * menyatakan kegunaan sebatian kovalen sebagai pelarut. Cl2. Membincang dalam kumpulan untuk menjalankan satu aktiviti untuk membandingkan sifat sebatian ion dan sebatian kovalen: (a) takat lebur dan takat didih (b) kekonduksian elektrik (c) keterlarutan dalam air dan pelarut organik Membincang tentang: (a) perbezaan kekonduksian elektrik di antara sebatian ion dan sebatiankovalen dari segi kehadiran ion. * menyenaraikan sifat-sifat sebatian kovalen. tetraklorometana.4 Menganalisis sifat sebatian ion dan sebatian kovalen Murid boleh: * menyenaraikan sifat-sifat sebatian ion. CH4. * membanding dan membezakan keterlarutan sebatian ion dan sebatian kovalen.RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013 SMK KENERING. GERIK 15 8/412/4 5. 9 . hidrogen klorida. * melukis gambarajah susunan elektron untuk menggambarkan pembentukan ikatan kovalen.3 Mensintesiskan idea tentang pembentukan ikatan kovalen Murid boleh: * menyatakan maksud ikatan kovalen. * menerangkan perbezaan kekonduksian elektrik sebatian ion dengan sebatian kovalen . KIMIA 4SC1 PANITIA KIMIA Mengumpul dan mentafsir data tentang maksud ikatan kovalen. Mengumpul dan mentafsir data tentang sifat sebatian ion dan sebatian kovalen. H2O. karbon dioksida. * membanding dan membezakan pembentukan ikatan ion dan ikatan kovalen. 15 8/412/4 5. HCl. H2. * menerangkan pembentukan ikatan kovalen. Membincang dan membina peta minda untuk membandingkan pembentukan ikatan ion dan ikatan kovalen. metana.

Membincangkan: (a) Proses elektrolisis. Menjalankan aktiviti untuk mengelaskan bahan-bahan kimia kepada elektrolit dan bukan elektrolit Membincangkan: (a) maksud elektrolit (b) hubungkait antara kewujudan ion yang bergerak bebas dan kekonduksian elektrik. * mengaitkan tentang kewujudan ion-ion yang bergerak bebas dengan kekonduksian elektrik. (c) Menulis persamaan setengah untuk nyahcas ion di katod dan anod. Murid boleh: * menyatakan maksud elektrolisis. ELEKTROKIMIA 16 15/4 – 19/4 6.menerangkan bukti tentang kewujudan ion yang diikat dengan ikatan ion yang kuat bila berada bila berada dalam keadaan pepejal tetapi bergerak bebas dalam keadaan leburan. * menghuraikan binaan sel elektrolisis. Menjalankan eksperimen untuk mengkaji faktor pemilihan ion untuk dinyahcas di katod dan anod berdasarkan perkara berikut: (a) kedudukan ion dalam siri elektrokimia (b) kepekatan ion dalam larutan (c) jenis elektrod Meramalkan hasil elektrolisis 10 . Mengumpul dan Mentafsirkan data tentang proses elektrolisis sebatian ion yang mempunyai takat lebur yang sangat tinggi. * mengenalpasti kation dan anion dalam suatu sebatian lebur. contohnya natrium klorida. * menyatakan maksud elektrolit. GERIK TEMA : JIRIM DI SEKELILING KITA BIDANG PEMBELAJARAN : 6.3 Menganalisis elektrolisis larutan akueus Murid boleh: * mengenalpasti kation dan anion dalam larutan akueus. (b) Binaan sel elektrolisis Menjalankan aktiviti untuk mengkaji elektrolisis plumbum (II) bromida lebur untuk: (a) mengenalpasti kation dan anion. (c) menulis persamaan setengah bagi tindak balas nyahcas ion di katod dan di anod.2 Menganalisis proses elektrolisis sebatian lebur 17 22/4 – 26/4 6. KIMIA 4SC1 PANITIA KIMIA 16 15/4 – 19/4 6. PbO. * menerangkan faktor-faktor yang mempengaruhi elektrolisis larutan akueus dengan menyertakan contoh yang sesuai. * menghuraikan proses elektrolisis larutan akueus.1 Memahami sifatsifat elektrolit dan bukan elektrolit Murid boleh: * mengelaskan bahan kepada elektrolit dan bukan elektrolit. * menulis persamaan setengah untuk nyahcas ion di katod dan anod. NaCl dan plumbum(II)oksida. * menulis persamaan setengah bagi tindak balas nyahcas ion di katod dan di anod. * menghuraikan proses elektrolisis sebatian lebur.RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013 SMK KENERING. (b) Menghuraikan proses elektrolisis larutan akueus. * meramalkan hasil elektrolisis sebatian lebur. * meramalkan hasil elektrolisis larutan akueus. (b) menghuraikan proses elektrolisis. Menjalankan aktiviti untuk mengkaji elektrolisis larutan akueus kuprum(II) sulfat dan asid sulfurik menggunakan elektrod karbon dan dapat: (a) Mengenalpasti kation dan anion yang wujud dalam larutan akues.

penulenan serta penyaduran logam. * meramalkan kebolehan sesuatu logam untuk menyesarkan logam lain daripada larutan garamnya. * membanding dan membezakan kelebihan dan kelemahan pelbagai jenis sel kimia. Menjalankan aktiviti untuk menulis persamaan kimia untuk tindakbalas penyesaran logam. Mengkaji struktur sel kimia contohnya sel ringkas dan sel Daniell.5 Menganalisis sel kimia Murid boleh : * menghuraikan struktur sel ringkas dan sel Daniell. Menjalankan eksperimen untuk membina siri elektrokimia berdasarkan perkara berikut: (a) perbezaan voltan antara dua logam (b) kebolehan logam menyesarkan logam lain daripada larutan garamnya. (a)pengekstrakan aluminium dari aluminium oksida. * menerangkan penghasilan arus elektrik dalam sel ringkas. Menjalankan aktiviti untuk menulis persamaan kimia bagi elektrolisis dalam industri. Mengumpulkan maklumat dan membincangkan kelebihan dan kekurangan pelbagai jenis sel kimia termasuk sel kering. Menjalankan eksperimen untuk mengkaji proses penulenan dan penyaduran logam. sel merkuri. * membina siri elektrokimia. * menerangkan proses pengekstrakan. * menghuraikan perbezaan antara sel elektrolisis dan sel kimia.6 Mensintesiskan siri elektrokimia Murid boleh: * menerangkan prinsip untuk membina siri elektrokimia. * menerangkan masalah pencemaran yang timbul akibat dari penggunaan proses elektrolisis dalam industri 18 29/4 – 3/5 6. 6. Mengumpulkan maklumat dan membincangkan kebaikan dan keburukan penggunaan elektrolisis dalam industri. 11 . * menerangkan kepentingan siri elektrokimia. * menerangkan tindakbalas kimia yang berlaku dalam sel ringkas dan sel Daniell. GERIK KIMIA 4SC1 PANITIA KIMIA larutan akueus serta menulis setengah persamaan masingmasing. akumulator asid plumbum. 18 29/4 – 3/5 6. (b) penulenan kuprum (c) penyaduran logam.4 Menilai proses elektrolisis dalam industry Murid boleh : * menyatakan kegunaan elektrolisis dalam industri. sel alkali dan sel nikel-kadmium. Membincangkan penggunaan siri elektrokimia dalam menentukan perkara berikut: (a) Terminal sel (b) Voltan sel (c) Kebolehan suatu logam menyesarkan logam lain daripadalarutan garamnya. * menulis persamaan kimia untuk tindakbalas penyesaran logam. * mewajarkan penggunaan elektrolisis dalam industri. Menjalankan eksperimen untuk menunjukkan penghasilan arus elektrik daripada tindakbalas kimia dalam sel ringkas. Menjalankan aktiviti untuk menerangkan tindakbalas yang berlaku dalam sel ringkas dan sel Daniell.RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013 SMK KENERING. * menulis persamaan kimia untuk proses elektrolisis dalam industri. Menjalankan eksperimen untuk mengesahkan ramalan tindakbalas penyesaran.

Menjalankan eksperimen untuk menunjukkan peranan air dalam pembentukan ion hidroksida yang akan menzahirkan sifat alkali. 14/6 sifat-sifat asid bes dan alkali. air paip dan jus buah-buahan. ASID DAN BES 24 7. * menghubungkaitkan nilai pH dengan sifat keasidan atan kealkalian sesuatu bahan. * menerangkan peranan air dalam pembentukan ion hidrogen yang akan menzahirkan sifat asid.1 Murid boleh : 10/6 – Menganalisis * menyatakan maksud asid. Membincangkan: (a) Konsep asid. Menjalankan aktiviti untuk mengukur nilai pH beberapa larutan yang mempunyai kepekatan yang berbeza.2 Mensintesiskan konsep asid kuat. bes dan alkali dalam kehidupan harian. Contohnya.7 Menerapkan kesedaran serta mengamalkan sikap bertanggungjawa b dalam mengendalikan bahan kimia yang digunakan dalam siri elektrokimia Murid boleh : * mewajarkan kenyataan bahawa industry elektrokimia dapat meningkatkan kualiti hidup. Menjalankan aktiviti menggunakan skala pH untuk mengukur nilai pH larutan larutan yang biasa digunakan dalam kehidupan harian seperti air sabun. alkali kuat dan alkali lemah. Mengadakan tayangan video untuk menunjukkan betapa pentingnya proses kitar semula serta pelupusan yang sistematik bateri-bateri terpakai. Mengamalkan kitar semula bateri terpakai Minggu 19  Ulangkaji 6/4 . air berkarbonat. bes dan alkali dalam kehidupan harian. * memerihalkan masalah pencemaran yang disebabkan oleh rosesproses dalam industry elektrokimia. asid 12 . (b) Kegunaan asid. Menjalankan eksperimen untuk menunjukkan peranan air dalam pembentukan ion hidrogen yang akan menzahirkan sifat asid. * mewajarkan keperluan untuk melupuskan sisasisa industri elektrokimia secara selamat dan teratur. dan bes * menyatakan kegunaan asid. GERIK 18 29/4 – 3/5 6. * menghuraikan sifat kimia bagi asid dan alkali. 24 10/6 – 14/6 7. * menerangkan peranan air dalam pembentukan ion hidroksida yang akan menzahirkan sifat alkali. * menghubungkaitkan kepekatan ion hidrogen dengan nilai pH. Mengadakan forum untuk membincangkan epentingan pelupusan sisa industri elektrokimia secara selamat dan teratur. Mengumpulkan data serta membincangkan pencemaran akibat daripada proses-proses industry elektrokimia. KIMIA 4SC1 PANITIA KIMIA Membincangkan kepentingan industry elektrokimia dalam kehidupan harian. asid lemah. * menghubungkaitkan kepekatan ion hidroksida dengan nilai pH. * mempraktikkan amalan melupuskan bateri terpakai secara sistematik. asid hidroklorik. Murid boleh : * menyatakan kegunaan skala pH.10/4 Minggu 20 & 21  Peperiksaan Pertengahan Tahun 2013 13/5 – 24/5 Minggu 22 & 23  Cuti Sekolah 27/5 – 7/6 TEMA : INTERAKSI ANTARA BAHAN KIMIA BIDANG PEMBELAJARAN : 7.RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013 SMK KENERING. bes dan alkali berdasarkan tentang ion yang terdapat atau dihasilkan dalam larutan akueus.

* menyatakan hubungan antara bilangan mol dengan kemolaran dan isipadu sesuatu larutan. (e) asid lemah dan darjah penceraiannya. * menentukan takat akhir proses peneutralan melalui 13 . (d) asid kuat dan darjah penceraiannya. Membuat pengiraan untuk menukarkan unit kepekatan dari -3 -3 g dm kepada mol dm dan sebaliknya. (b) kepekatan ion hidrogen dan nilai pH. Murid boleh: * menerangkan maksud peneutralan. Menjalankan eksperimen untuk mengkaji hubungkait antara nilai Ph dengan kemolaran beberapa larutan Mengumpul dan mentafsir data tentang peneutralan dan aplikasinya dalam kehidupan harian. Membincangkan perkaitan antara perkara-perkara berikut berdasarkan data yang diperoleh dari aktiviti di atas: (a) nilai pH dan keasidan atau kealkalian sesuatu bahan.4 Menganalisis peneutralan Murid boleh: * menyatakan maksud kepekatan. meter pH atau pun antaramuka berkomputer (computer interface) . * menerangkan penggunaan peneutralan dalam kehidupan harian. 25 & 26 17/6 – 28/6 7. Menyediakan larutan piawai natrium hidroksida. * menyatakan maksud kemolaran. * menghuraikan proses titratan asid-bes. * menerangkan secara kuantitatif konsep asid kuat dan asid lemah. * menulis persamaan untuk tindakbalas peneutralan. * menghubungkaitkan alkali kuat atau alkali lemah dengan darjah penceraiannya. (f) alkali kuat dan darjah penceraiannya.RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013 SMK KENERING. NaOH atau kalium hidroksida KOH. GERIK * menghubungkaitkan asid kuat atau asid lemah dengan darjah penceraiannya. KIMIA 4SC1 PANITIA KIMIA etanoik. * menghubungkaitkan nilai pH dengan kemolaran asid dan alkali. * menyelesaikan masalah penghitungan yang melibatkan kemolaran asid dan alkali. * menghuraikan kaedah untuk menyediakan larutan piawai. Membincangkan: (a) Maksud kepekatan (b) Maksud kemolaran (c) Hubungan antara bilangan mol dengan kemolaran dan isipadu sesuatu larutan (d) Kaedah untuk menyediakan larutan piawai. Menjalankan aktiviti untuk menulis persamaan bagi tindakbalas peneutralan. Menjalankan pentitratan asidbes untuk menentukan takat akhir menggunakan penunjuk atau antararmuka berkomputer. (g) asid lemah dan darjah penceraiannya. (c) kepekatan ion hidroksida dan nilai pH. * menerangkan secara kualitatif konsep asid kuat dan asid lemah. larutan ammonia dan natrium hidroksida dengan Menggunakan penunjuk. Menyediakan larutan dengan kepekatan tertentu melalui kaedah pencairan ke atas larutan piawai yang telah disediakan. * menghuraikan kaedah untuk menyediakan larutan dengan kepekatan tertentu melalui kaedah pencairan ke atas larutan piawai yang telah disediakan.3 Menganalisis kepekatan asid dan alkali 27 & 28 1/7 – 12/7 7.

6/9 analisis kualitatif analisis kualitatif. multimedia untuk memerhati 14 . hablur garam seperti kuprum (II) * menyelesaikan masalah sulfat. aktiviti untuk menyediakan Bincangkan keperluan garam tertentu. 35 & 36 8. mengkaji keterlarutan garam* menghuraikan proses garam nitrat.2 Murid boleh : Membincangkan maksud 26/8 – Mensintesiskan * menyatakan maksud analisis kualitatif. tindak balas dan hasil K2CrO4 dan kalium dikromat. Menyediakan garam terlarut * menyenaraikan ciri-ciri melalui tindakbalas: fizik hablur. PbI2. (c) kegunaan garam dalam * mengenal pasti garam bidang pertanian. PbCrO4 dan barium sulfat. karbonat penulenan garam terlarut dan klorida. * menghuraikan proses Menjalankan eksperimen untuk penyediaan garam terlarut. CuSO4. GARAM 34 8. * memerihalkan ujian untuk Menonton persembahan mengenal pasti gas. makanan. garam. tindak balas bagi K2Cr2O7 tindak balas stoikiometri Menyediakan garam tak terlarut seperti plumbum(II) iodida. (a) asid dengan alkali * menghuraikan proses (b) asid dengan oksida logam penyediaan garam tak terlarut. natrium klorida.1 Murid boleh: Mengumpul dan entafsirkan 19/8 Mensintesiskan * menyatakan contohcontoh data tentang: 23 garam garam dan kegunaannya dalam (a) kewujudan garam secara kehidupan harian. sulfat. * membina persamaan ion Membuat pemerhatian untuk melalui kaedah mengenal pasti ciri-ciri fizik perubahan berterusan. KIMIA 4SC1 PANITIA KIMIA Menjalankan aktiviti menyelesaikan masalah yang melibatkan peneutralan termasuk juga aktiviti untuk mengira kepekatan atau isipadu sesuatu larutan. terlarut dan garam tak penyediaan dan pengawetan terlarut. GERIK kaedah pentitratan. Minggu 29 & 30  Ulangkaji 15/7 – 26/7 Minggu 31 & 32  Peperiksaan Penilaian 2/2013 29/7 – 6/8 Minggu 33  Cuti Sekolah/ Cuti Hari Raya Puasa 7/8 – 16/8 TEMA : INTERAKSI ANTARA BAHAN KIMIA BIDANG PEMBELAJARAN : 8. Mengkaji warna dan keterlarutan garam * membuat inferens tentang dalam air bagi beberapa garam garam berdasarkan warna dan dan seterusnya membuat keterlarutan dalam air.RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013 SMK KENERING. * menyelesaikan masalah yang melibatkan peneutralan termasuk juga aktiviti untuk mengira kepekatan atau isipadu sesuatu larutan. semula jadi. penulenan garam. melalui penghabluran semula. plumbum(II) kromat(VI). kalium kromat (VI). dengan menggunakan kaedah * mereka bentuk suatu penghabluran semula. inferens tentang garam tersebut. * menerangkan maksud (b) maksud garam. perubatan. (c) asid dengan logam (d) asid * menulis persamaan kimia dengan karbonat logam dan persamaan ion bagi Menjalankan satu aktiviti untuk tindak balas penyediaan menulenkan garam terlarut garam. pengiraan kuantiti bahan NaCl. BaSO4 melalui tindak balas pemendakan.

Cl2. harian. Fe . NH3. baja dan pembuatan asid sulfurik akumulator. klorida dan nitrat dalam larutan akueus Menjalankan ujian untuk mengenal pasti kehadiran ion2+ 2+ 3+ 2+ 3+ ion Cu . Merancang eksperimen. 3+ 2+ 4+ Fe . sulfat. merekod dan menganalisis data secara sistematik dan teliti. dan Ca dalam larutan akueus dengan menggunakan larutan natrium hidroksida. membuat pemerhatian. klorin. NO2. penyediaan garam dan hablur. CO2. ammonia. Mengumpulkan maklumat dan menulis suatu esei tentang bagaimana sulphur dioksida. 35 & 36 26/8 – 6/9 8. GERIK * menghuraikan tindakan haba ke atas garam. SO2. Perhatikan perubahan warna dan pembebasan gas apabila garam-garam tersebut dipanaskan. NaOH dan larutan Menjalankan aktiviti dengan menggunakan teknik yang betul untuk eksperimen seperti pentitratan. detergen. * menghuraikan ujian bagi anion. * menghuraikan ujian 2+ pengesahan bagi kation Fe . pembuatan sulfurik * menerangkan proses cat.3 Mengamalkan sikap sistematik dan teliti semasa menjalankan aktiviti Murid boleh: * menjalankan aktivitiaktiviti yang melibatkan penggunaan teknik-teknik yang betul semasa menyediakan garam dan juga hablur. * menyatakan pemerhatian bagi tindak balas di antara kation dengan larutan natrium hidroksida dan larutan ammonia.1 Murid boleh: Membincangkan penggunaan 9/9 – Memahami * menyenaraikan kegunaan asid sulfurik dalam kehidupan 14/9 pembuatan asid asid sulfurik. NH .menyebabkan pencemaran alam sekitar. * merancang analisis kualitatif untuk mengenal pasti garam.RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013 SMK KENERING. 2+ 2+ 4+ 2+ Pb . O2. Zn . karbon dioksida. SO2 dan nitrogen dioksida. Memerhati dan menjalankan ujian kimia untuk mengenal pasti gas-gas oksigen.contohnya. Mg . KIMIA 4SC1 PANITIA KIMIA kaedah-kaedah yang digunakan untuk mengenal pasti kehadiran gas. secara industri. menunjukkan peringkatperingkat dalam pembuatan asid sulfurik dalam Proses Sentuh. BAHAN BUATAN DALAM INDUSTRI 37 9. HCl. pencemaran Membina carta alir untuk alam sekitar. sulphur ioksida. Fe . Menjalankan ujian untuk mengesahkan kehadiran ion-ion karbonat.penyediaan larutan piawai. Pb dan NH . H2. TEMA : PENGHASILAN DAN PENGURUSAN BAHAN KIMIA BIDANG PEMBELAJARAN : 9. 15 . hidrogen. hidrogen klorida. Menjalankan ujian untuk mengkaji tindakan haba ke atas garam karbonat dan garam nitrat. Al . Mengumpul dan entafsirkan * menerangkan bahawa data tentang pembuatan asid sulfur dioksida menyebabkan sulfurik.

* mewajarkan kegunaan polimer sintetik dalam kehidupan harian.3 Memahami aloi Murid boleh: * menghubungkaitkan susunan atom dalam logam dengan sifat kemuluran dan kebolehtempaan logam. ammonium sulfat. 16 . Senaraikan sifat-sifat dan bincangkannya. * menghubungkaitkan susunan atom dalam aloi dengan sifat kekuatan dan kekerasannya.2 Mensintesiskan pembuatan ammonia dan garamnya Murid boleh: * menyenaraikan kegunaan ammonia. 38 16/9 – 20/9 9. Menjalankan aktiviti untuk mengkaji sifatsifat ammonia. Mengumpulkan maklumat mengenai kuantiti dan jenis polimer sintetik di rumah yang dibuang untuk satu tempoh masa tertentu. * menyatakan maksud aloi.RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013 SMK KENERING. Memerhati contoh-contoh logam tulen dan bahan-bahan diperbuat daripada aloi dalam kehidupan harian. * mengenal pasti monomer dalam polimer sintetik. contohnya. Membincangkan maksud polimer. * menerangkan proses pembuatan ammonia secara industri. contohnya. GERIK 37 9/9 – 14/9 9. * menyenaraikan polimer sintetik dan kegunaannya.4 Menilai kegunaan polimer sintetik Murid boleh : * menyatakan maksud polimer. KIMIA 4SC1 PANITIA KIMIA Membincangkan kegunaan ammonia dalam kehidupan harian. (NH4)2SO4. keluli. keluli nirkarat. * menyatakan sifat-sifat ammonia. * menyenaraikan polimer semulajadi. Merekabentuk satu aktiviti untuk menyediakan suatu baja ammonium. Berbincang dalam kumpulan mengenai: (a) maksud aloi. keluli dan keluli nirkarat. gangsa dan piuter. Mengenal pasti monomermonomer bagi polimer sintetik dengan menggunakan model atau simulasi komputer. penghasilan baja dan asid nitrik. * menghubungkaitkan sifat aloi dengan kegunaannya 38 16/9 – 20/9 9. Menjalankan eksperimen untuk membandingkan kadar kakisan besi. * menyenaraikan komposisi dan sifat aloi. loyang. (b) tujuan menghasilkan aloi. Menjalankan aktiviti untuk membandingkan kekuatan dan kekerasan aloi dengan logam tulen Mengkaji susunan atom dalam logam dan aloi melalui simulasi komputer. * menyenaraikan Contoh contoh aloi. sifat dan kegunaan aloi. * merekabentuk satu aktiviti untuk menyediakan baja ammonium. seperti duralumin. (c) komposisi. * menyatakan tujuan pengaloian. Mengumpulkan maklumat daripada pelbagai sumber dan membina carta alir untuk menunjukkan peringkatperingkat yang terlibat dalam pembuatan ammonia dalam Proses Haber. Memerhati bahan-bahan yang diperbuat daripada polimer dan mengelaskan bahan-bahan tersebut kepada polimer semulajadi dan polimer buatan.

* mewajarkan kegunaan bahan komposit. * menyenaraikan contoh bahan komposit dan komponennya. * menyenaraikan jenis kaca dan sifatnya. gentian optik. Membincang dan mewajarkan kegunaan bahan komposit. pencemaran yang disebabkan oleh pembuangan bahan sintetik. 39 23/9 – 27/9 9. (d) kegunaan bahan Komposit. superkonduktor spesifik. Membandingkan sifat unggul bahan komposit dengan komponen asalnya melalui simulasi komputer. * membandingkan dan membezakan sifat bahan komposit dengan komponen asalnya. Menyediakan folio berserta dengan gambar dan klip video tentang kegunaan kaca dan seramik yang telah ditingkatkan mutunya untuk tujuan spesifik.7 Menghargai pelbagai bahan buatan dalam industri Menonton persembahan multimedia dan menyediakan folio yang mengandungi perkara berikut: (a) maksud bahan komposit. membincangkan kepentingan * mengamalkan sikap penyelidikan dan pembangunan bertanggungjawab semasa berterusan untuk kesejahteraan pengendalian bahan sintetik hidup sejagat dan sisanya. sifat dan kegunaan kaca dan seramik. (c) komponen-komponen bahan komposit. (b) senarai bahan komposit termasuk konkrit yang diperkukuhkan. * menyatakan maksud bahan komposit. Minggu 40 & 41  Ulangkaji 30/9 – 11/10 Minggu 42 & 43  Peperiksaan Akhir Tahun 2013 14/10 – 25/10 Minggu 44 – 46  Semakan Kertas Akhir Tahun 28/10 – 15/11 CUTI SEKOLAH AKHIR TAHUN 2013 16/11/2013 – 1/1/2014 17 . Melihat cara penghasilan bahan komposit Murid boleh: Membincangkan kepentingan * mewajarkan kepentingan bahan sintetik dalam kehidupan melakukan penyelidikan harian.5 Mengaplikasikan kegunaan kaca dan seramik Murid boleh: * menyenaraikan kegunaan kaca. * menjana idea tentang penghasilan bahan termaju untuk memenuhi keperluan tertentu. 39 23/9 – 27/9 9. gentian kaca dan kaca fotokromik. dan pembangunan secara Mengadakan forum untuk berterusan. * menyatakan sifat seramik KIMIA 4SC1 PANITIA KIMIA Mengumpul dan entafsirkan data tentang jenis. contohnya.RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2013 SMK KENERING. * menyenaraikan kegunaan seramik. omposisi.kaca fotokromik dan kaca konduksi. GERIK 39 23/9 – 27/9 9. Menonton persembahan * memerihalkan kepentingan multimedia atau simulasi bahan sintetik dalam komputer berkenaan dengan kehidupan harian.6 Menilai kegunaan bahan bahan komposit Murid boleh: * menghurai keperluan penghasilan bahan baru untuk tujuan tertentu.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful