KITAB “AL-LUMA` FI AL-RADD ALA AHL AL-ZIYAGH WA AL BIDA`”

BIODATA PENGARANG

Nama sebenar beliau Abu al-Hasan Ali bin Ismail bin Ishak bin Ismail bin Abdullah Ibnu Musa bin Bilal bin Abi Bardah bin Abi Musa al-Asya‟ari. Beliau adalah seorang yang bermazhab Muktazilah. Beliau dilahirkan di Basrah, Iraq, pada tahun 160 H. Penduduk Basrah mengatakan bahawa beliau dilahirkan pada tahun 260 H bersamaan 873/874 M dan meninggal dunia pada 330 H bersamaan 941/942 M. Beliau dikebumikan berdekatan Wharf of the Water-Jars. Bandar bin al-Husain adalah hamba kepada Abu Hasan al-Asya‟ari mengatakan bahawa Abu Hasan al-Asya‟ari mendapat sumber pendapatan dari ladang warisan datuknya iaitu sebanyak 17 Dirham. Beliau belajar daripada bapa tirinya, yang bernama Ali al-Jubbai‟ yang juga bermazhab Muktazilah. Oleh kerana beliau tidak bersetuju dengan gurunya tentang perbincangan mereka berhubung dengan masalah ‫واألصالح‬

‫ الصلح‬yang bermakna baik

dan lebih baik. Maka beliau terus meninggalkan mazhab Muktazilah dan terus mengajak dan menyeru masyarakat supaya kembali kepada Ahli Sunnah wal Jamaah. Perbuatannya ini seperti yang dilakukan oleh Wasil Bin A‟ta‟ yang meninggalkan gurunya al-Hasan al-Basri, apabila beliau tidak bersetuju dengan pandangan gurunya berhubung dengan orang Mukmin yang melakukan dosa besar. Akhirnya Wasil mengasaskan satu aliran pemikiran lain, yang dikenali dengan nama mazhab Muktazilah.

KARANGAN AS-SYA’ARI Ibn Asakir berkata bahawa bilangan buku-buku al-Asya‟ari ialah 69 buah. Ibnu Asakir mengambil jumlah ini daripada Abu Bakar bin Furak yang berkata:

Pandangan Asy‟ari ini mendapat sambutan masyarakat umum pada masa itu. Kitab beliau yang paling masyhur adalah dalam bidang aqidah. . Ini adalah antara karangan beliau yang paling masyhur. al-Syarh wa al-Tafsil fi al-raddi „ala Ahl al-Ifqi wa al-Tadzlil dan Maqalat alIslamiyin. Kitab yang pertama bertajuk al-Luma' fi alradd 'ala Ahli al-Ziyagh wa al-Bida` yang juga dinamakan kitab kecil bermaksud “Catatan Singkat untuk menentang para pengikut aliran sesat dan bid'ah”. Ini jelas menunjukkan bahawa pemikirannya masih lagi berpegang kuat kepada akal pemikiran di samping nas-nas al-Quran dan as-Sunnah. Buktinya. Jumlah ini tidak termasuk percakapannya yang disalin oleh orang lain lalu dibuat buku dan juga jawapanjawapan tentang berbagai-bagai masalah. ALIRAN PEMIKIRAN AL-ASYA’ARI Pada mulanya beliau adalah seorang yang bermazhab Muktazilah. beliau mengambil jalan tengah di antara fuqaha’ (ahli Feqh) dan muhaddisin (ahli Hadith) dengan Muktazilah. beliau berkata dengan kalam lafzi bahawa itu adalah makhluk dan baharu. Akan tetapi beliau berkata kalam nafsi adalah qadim. bukan makhluk. Oleh itu. Umpamanya dalam masalah sifat alKalam yang bermaksud kalam Allah. beliau tidak dapat melepaskan diri dengan sepenuhnya dari pemikiran aliran mazhab Muktazilah. Beliau juga telah menulis kitab al-Luma‟ sebanyak 3 versi. Kitab beliau yang dijadikan rujukan dalam bidang ilmu kalam sehingga hari ini adalah seperti al-Ibanah Min Usul AlDiyanah. Abu Hasan alAsya‟ari walaupun sudah keluar dari mazhab Muktazilah.Inilah buku-buku yang ditulis olehnya sehingga tahun 320H. beliau masih lagi terpengaruh dengannya kerana beliau sudah lama menghayatinya dan berkecimpung dalam aliran pemikiran tersebut. Kitab yang kedua bertajuk al-Luma‟ al-Kabir iaitu pengenalan kepada kepada karangan beliau yang lain dan kitab yang ketiga bertajuk al-Luma‟ al-Saghir yang mana penulisan kepada pengenalan kitab al-Luma' al-Saghir. Beliau hidup dalam aliran ini selama 40 tahun. Beliau banyak menjawab persoalan dalam bidang ilmu kalam.

Fahaman ini juga tidak mampu merentasi generasi Islam yang berada di awal abad Islam yang dikenali sebagai ahli salaf atau generasi sebelum Abu Hasan Asy‟ari. Oleh sebab itu golongan ini boleh dianggap sebagai Ahli Sunnah wal-Jamaah al-Khalafiyyah. 1 Kesederhanaan sikap dan pendekatan Asya‟ari ternyata apabila beliau menolak keduadua golongan di atas yang dianggap keterlaluan. Beliau menerima pendekatan ahli salaf dan pendekatan akal dalam memahami teks (nas-nas) agama tetapi tidak sampai ke tahap peranan dan kewibawaan akal di kalangan Muktazilah. tetapi fahaman tradisi ini tidak dapat memberikan kefahaman yang tepat dan menyeluruh tentang Ahli Sunnah wal Jamaah. Asy‟ari juga tidak menerima manhaj literal di dalam memahami akidah Islam seperti yang dianuti oleh golongan Mujassmah dan Karramiah. METODE PEMIKIRAN AL-ASYA’ARI Abu Hasan al-Asya‟ari adalah seorang yang terkenal kewibawaanya dalam membela dan mempertahankan Ahli Sunnah wal Jamaah daripada dipermainkan oleh golongan yang menyeleweng. Beliau muncul dalam suasana kemelut dan pertarungan yang berlaku di antara golongan Muktazilah yang sangat yakin dengan kewibawaan akal dalam menangani isu akidah serta golongan Mujassimah (anthropomorphists) dan Karramiah yang terus berpegang kepada pendekatan lafzi atau literal. . Perkembangan Asya‟irah ini bukanlah sealiran dengan aliran Salafiyyah kerana Abu Hasan al-Asya‟ari telah lama berkecimpung dalam mazhab Muktazilah. Beliau membanteras segala fahaman yang bercanggah dengan al-Quran dan alHadis serta memberi keutamaan terhadap kritikannya kepada Muktazilah supaya sejarah hitam yang berlaku pada zaman Imam Ahmad bin Hanbal tidak berulang lagi. Manakala salah seorang pengikutnya iaitu Imam al-Ghazali juga telah lama berkecimpung dalam falsafah. fahaman Asya‟irah adalah sebahagian daripada Ahli Sunnah wa al-Jamaah. 1 Ibid.Pada hakikatnya.

tabi‟in dan imam-imam hadith : “Kita berpegang dengan apa yang dikatakan oleh Ahmad Bin Hanbal. beliau menyatakan bahawa sesungguhnya segolongan manusia yang menjadikan kejahilan sebagai asas pegangan. Ungkapan pertama.” Kedua. beliau tidak memberikan kewibawaan secara mutlak kepada akal sekalipun untuk memperkukuhkan agama atau akidah. Walaupun demikian. keterbukaan beliau tetap mengutamakan nas daripada akal. kedua-dua ungkapan Asya‟ari di atas. dan sesiapa yang menentang atau menyalahi pendapatnya maka dia menyalahi prinsip-prinsip di atas. Di samping. Dalam menentukan masalah agama. beliau juga mengajak masyarakat memberikan perhatian dan tempat kepada peranan akal dalam mengukuhkan agama dan akidah yang dinyatakan dalam nas-nas agama. Kesimpulannya. Manakala kitab alLuma‟ fi al-Radd „ala Ahl al-Ziyagh wa al-Bida` pula. Oleh itu. beliau lebih menekankan perlunya umat Islam kembali berpegang kepada nas-nas agama tanpa membuat takwil yang jauh. Keduadua manhaj salaf dan khalaf adalah bertepatan dan ianya boleh digunakan. Asya‟ari juga turut menggunakan kedua-dua manhaj tersebut dalam penulisanya dalam bidang aqidah. Dalam kitabnya yang bertajuk al-Ibanah Min Usul al-Diyanah beliau menyokong kuat Imam Ahmad Bin Hanbal yang dipenjara dan didera oleh kerajaan Abbasiyah yang mendokong fahaman Muktazilah pada zamannya. beliau telah menggunakan . Beliau juga lebih bersifat terbuka dan menentang pemikiran yang jumud dan taklid buta. mengajak masyarakat kembali kepada manhaj ahli Salaf. adalah lebih mudah untuk meningkatkan kefahaman masyarakat Islam tentang akidah sekaligus memudahkan penyebarannya kepada masyarakat yang belum Islam. hendaklah dikembalikan kepada sumbernya yang disampaikan iaitu wahyu. Ia tidak boleh mencampur aduk dengan masalah aqli dengan masalah sam’iyat begitu juga sebaliknya. jelas menunjukkan sikap kesederhanaan beliau. manhaj dan dasar agama yang dipegang dengannya ialah al-Quran dan alsunnah dan apa yang diriwayatkan oleh para sahabat. Oleh itu dengan adanya panduan dalil aqli dan naqli. mengkritik sesiapa juga yang menganalisis dasar agama dan menganggap perbuatan itu menyeleweng.Pendekatan kesederhanaan ini terkandung dalam dua ungkapan Asy‟ari iaitu yang pertama. mereka akan lebih cenderung bertaklid. Begitu juga masalah yang berkaitan dengan akal dan deria hendaklah dikembalikan kepada sumbernya.

Kitab al-Luma‟ fi al-Radd Ahl al-Ziyagh wa al-Bida` ditulis untuk menolak segala pandangan ahl Bidah terhadap Ahl Sunnah. Sebelum penulisan Al-Luma‟. Kitab yang kedua ialah kitab “Ibanah”. al-Syarh wa al-Tafsil fi alraddi „ala Ahli al-Ifqi wa al-Tazlil dan Maqalat al-Islamiyin”. Khawarij. Cetakannya yang kedua pula muncul di Kaherah yang diselia oleh Doktor Hamoudah Gharabah seorang pensyarah di Pusat Kebudayaan Islam di London yang diletakkan di depan risalahnya tentang Asya‟ari dan mazhabnya pada tahun 1975 M. Kitab ini telah diterbitkan oleh Richard J. Di dalam kitab ini mendedahkan tentang pemikiran dan pegangan Ahl al-Haq wal-Sunnah. Iaitu kitab al-Ibanah Min Usul Al-diyanah. Hampir keseluruhan isi kandungan ini mengandungi jawapan-jawapan di dalam kitab al-Luma‟. Selain itu turut menerangkan beberapa tafsiran terhadap ayat-ayat mutasyabihat dan sebagainya. Persoalan-persoalan yang terkandung dalam al-Luma‟ banyak terjawab di dalam kitab Maqalat ini.Ini menunjukkan Asya‟ari bukanlah seorang yang jumud terhadap pemikiranya. McCarthy. Rafidah. SEJARAH KITAB AL-LUMA’ Naskhah asal kitab ini terdapat di Perpustakaan Muzium Britain. Hell dengan tajuk Von Muhammed bis Ghazali. . Dalam kitab Maqalat telah menerangkan dan memberi beberapa maklumat secara ringkas terhadap pemikiran Ahli Hadith dan Ahli Sunnah Wal Jamaah. S. Sebahagian daripada buku ini telah diterjemahkan ke dalam bahasa Jerman oleh J. Beliau telah menghuraikan dengan terperinci tentang masalah-masalah berkaitan dengan ketuhanan dan persoalanpersoalan iman dan sebagainya. Kitab ini ditulis untuk menyangkal golongan atheis. Di dalam kitab ini juga. Dalam kitab ini juga banyak menghuraikan tentang kepercayaan ahl-Sunnah terhadap Rukun Iman. di Beirut pada tahun 1953 M beserta terjemahannya di dalam bahasa Inggeris yang bertajuk The Theology of al-Asya’ari. Dalam kitab ini Abu Hassan Asya‟ari telah menjawab dan mengkritik pandangan ahl Bid‟ah.manhaj khalaf.J. Jahmiyyah. Abu Hassan Asya‟ari berpegang kepada tiga kitab utama yang lain. Muktazilah.

Persoalan Tentang Allah & Sifat-sifatNya 2. Persoalan Tentang Penglihatan / Pandangan 5. Persoalan Tentang Kemampuan 7. Persoalan Tentang Iman 9. Persoalan Tentang Am & Khas ( balasan baik & buruk ) 10. RUMUSAN: .kandungannya banyak persamaan dengan Maqalat. ISI KANDUNGAN KITAB AL-LUMA’ Kitab al-Luma‟ fi al-Radd Ahl al-Zaighi wa al-Bida` ini mempunyai sepuluh topik iaitu: 1.0 PENJELASAN TOPIK BAB PERTAMA : PERSOLAN TENTANG ALLAH DAN SIFAT-SIFATNYA  Pembuktian setiap kejadian sesuatu makhluk pasti ada penciptanya. Persoalan Tentang Keadilan & Ketidakadilan Allah 8. Persoalan Tentang Qadar ( Ketentuan ) 6.  Persoalan tentang kewujudan Tuhan adalah Maha Esa. Kebanyakannya membincangkan persoalan-persoalan berkenaan dengan iman dan kepercayaan Ahl Sunnah wal-Jamaah.  Pembuktian mengenai kebangkitan semula makhluk  Penafian terhadap Tuhan itu berjasad.  Dakwaan bahawa Pencipta tidak sama atau setaraf dengan makhluk.  Persoalan tentang Tuhan Maha Mendengar dan Maha Melihat. Persoalan Tentang Imamah 7. Persoalan al-Quran & IradahNya 3.  Persoalan tentang Tuhan Maha Mengetahui segala sesuatu. Persoalan Tentang Janji Tuhan 4.

BAHAGIAN KEDUA : MEMBINCANGKAN KEKUASAANNYA  Persoalan tentang kata-kata Tuhan dan kalamNya bukanlah makhluk. dan bukti Pencipta sesuatu makhluk adalah tidak sama atau tidak setaraf dengan ciptaanNya. TENTANG KALAM AL-QURAN DAN RUMUSAN : . mereka juga menafikan Tuhan itu berjasad serta meminta dalil-dalil dan pembuktian bahawasanya Tuhan Maha Mengetahui segala sesuatu lagi Maha Mendengar dan Maha Melihat. Sesungguhnya Allah adalah pencipta sekalian alam.  Kenapa kamu menafikan kalam Allah yang berbunyi “Jika Dia mengkehendaki sesuatu hanya berkata padaNya „Jadilah‟ maka terjadilah ia”dengan penafian bahawa semua penciptaanNya bukan lah hakikat sesuatu. Segala bantahan dan persoalan-persoalan tersebut telah diterangkan oleh alAsya‟ari dengan mudah. Mereka juga mempertikaikan tentang kewujudan Tuhan adalah Maha Esa serta meminta penjelasan tentang kebangkitan semula makhluk selepas mati.  Persoalan tentang pengertian “InsyaAllah”.Berdasarkan dalil Laisa kamislihi syai ann.Terdapat pelbagai persoalan yang ditimbulkan oleh golongan ahl zaighi wa al bad‟ie di dalam bab pertama. Selain itu. Dia adalah Tuhan yang Maha Esa. Mereka mengemukakan persoalan tentang bukti setiap kejadian di atas muka bumi ini mempunyai pencipta.  Mempertikaikan kekuasaan Allah bahawasanya Dia mampu merubah sesuatu yang dirancang manusia.  Persoalan tentang kekusaan Tuhan mengubah segala sesuatu rancangan manusia.  Persoalan tentang konsep keabadian Allah SWT. Tuhan Maha Mengetahui segala sesuatu dan segala ciptaanNya tidak sia-sia kerana pasti ada hikmah dan matlamatnya.

Abu Hassan Asyaari menjelaskan dengan begitu terperinci berdasarkan kalam Allah. ْ ُ ُ ُْ َ َ َ َ ُ ْ َ }28{ ‫إِوَّمب أَمرهُ إِذا أَراد شيْئب ً أَن يَقُول لَهُ كه فَيَكون‬ َ “Sesungguhnya perintahNya apabila Dia mengkehendaki sesuatu hanyalah berkata kepadanya “Jadilah!”. maka terjadilah ia” Surah Yaasin (36): 82 . Kalam Allah telah tertulis dan ianya datang daripada Allah sendiri. Segala contoh-contoh yang digunakan begitu mudah dan senang difahami. kekuasaan Nya Qadim. “Jika Al-Quran adalah makhluk. beliau cuba menjawab semua pertanyaan golongan ahl zaighi wa al bad‟ie dengan jawapan yang ringkas dan padat. maka Tuhan tidak akan mengatakan Jadilah!. kalam Allah adalah Qadim dan ianya membuktikan juga.” Segala dalil-dalil atau bukti yang dijelaskan menunjukkan bahawa. Bagi Asya‟ari. ia mungkin dijadikan oleh Allah. Oleh itu setiap yang dijanjikan didalam Al-Quran pasti akan berlaku dan manusia wajib beramal dan mempercayai Kalam Allah. ayat-ayat Al-Quran mengatakan bahawa. Kerana sekiranya ia baharu. ia perlu diperincikan dengan ayat-ayat seterusnya. Hal ini kerana ayat-ayat al-Quran tidak boleh difahami dengan melihat satu ayat sahaja.Pertanyaan-pertanyaan sebegini banyak dirungkaikan dengan ayat-ayat Al-Quran. Segala kalamNya adalah yang paling benar belaka. Tetapi. Pasti ada yang menciptanya iaitu Allah. barulah pemahaman sesuatu itu kan lebih difahami. Manusia mampu atau boleh merubah nasib yang ditakdirkan keatas dirinya dengan berusaha serta berdoa kepada Allah dan sentiasa melakukan segala perintahNya dan meninggalkan segala laranganNya. atau selain daripada Allah ataupun sebagai untuk kepentinganNya sendiri. Maka. mustahil ia mengatakan dengan sendirinya.

Abu Hassan menegaskan bahawa setiap apa yang dijanjikan oleh Allah pasti akan berlaku. Sesuatu yang Tuhan tidak lakukan bukanlah beerti Tuhan lemah atau tidak mampu. Dan Dia tidak akan mencipta apa yang Dia tidak mahu. RUMUSAN : Dalam perbincangan ini. Tambahan pula Tuhan adalah pencipta segala yang wujud. Sesuatu benda atau kejadian yang terjadi bukan daripada arahan atau kehendakNya adalah mustahil. Sebagaimana yang kita telah dibuktikan bahawa ianya mesti meliputi segala kebenaran. Berkaitan dengan ilmu ketuhanan.  Penafian terhadap kehendak Tuhan dan HubunganNya. Sebagaiman firmanNya yang bermaksud : .  Mengatakan kelemahan Tuhan terhadap manusia. “Kita mempercayainya kerana janji Tuhan merupakan salah satu kelebihan dan kebesaran Tuhan.BAHAGIAN KETIGA : MEMBINCANGKAN TENTANG JANJI TUHAN  Persoalan tentang janji Tuhan kepada manusia. Tiadalah sebarang dusta. malah ia sebenarnya bergantung kepada kehendak Tuhan serta hubungan makhluk dengan Tuhan samada ia benar-benar mahukan sesuatu itu secara ikhlas mahupun tidak. Dia juga mampu merubah sesuatu mengikut kehendakNya. Kadang-kadang Tuhan sengaja mahu menguji hambaNya sekiranya tidak memenuhi permintaan mereka. Dan bukanlah kelemahan mengatasi Nya. Malah. dan Dia pastilah yang melakukannya. Samada manusia ini mampu bersabar ataupun tidak mampu.

Sesungguhnya Tuhanmu Maha pelaksan terhadap apa yang dikehendaki Nya. Manusia melihat melalui pancaindera iaitu mata. Ianya berbeza sama sekali. maksud ayat “ Dan tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata. Beliau telah mengeluarkan hujah-hujah yang mudah difahami. RUMUSAN : Abu Hassan Asya‟ari telah mengemukakan pandangan beliau yang bernas sebagai menjawab persoalan yang oleh golongan tersebut.Antara soalan yang dikemukankan ialah :  mengatakan pandangan Tuhan dengan sebahagian daripada bahagianbahagian Qias. Tetapi Allah tidak melihat sebagaimana manusia lihat. . pandangan Tuhan bukanlah sepertimana pandangan makhluk. sedang Dia dapat melihat segala penglihatan itu dan Dialah yang maha Halus lagi maha Mengetahui”(Al-An‟am :103) ?  Mereka menafikan ayat “melihat ke arah Tuhan mereka” dengan mengatakan “melihat ke arah ganjaran Tuhan‟.” Surah Huud (11): 107 BAHAGIAN KEEMPAT : MEMBINCANGKAN TENTANG PENGLIHATAN Sebagaimana yang diketahui. Asy‟ari menjawab beberapa persoalan yang berkaitan dengan penglihatan Tuhan.“Maha kuasa berbuat apa yang dikehendakiNya” Surah Al-Buruj (85): 16 “Mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi kecuali jika Tuhanmu mengkehendaki yang lain.  Kemudian.

Dan mereka melihat Kepada Tuakan mereka” Surah al-Qiyamah (75) : 22-23 BAB KELIMA: PERSOALAN TENTANG QADAR  Pendakwaan bahawa usaha makhluk adalah dari Tuhan. Firman Allah swt yang bermaksud : “Wajah-wajah orang-orang mukmin pada hari itu berseri-seri. Menurut Asya‟ari. malah sebenarnya bermaksud.  Persoalan terhadap penyembahan berhala ciptaan sendiri. Semuanya digambarkan dengan Qias Al-Basar. Allah melihat makhluk Nya dengan pandanganNya.  Perbezaan diantara ciptaan manusia dan ciptaan Tuhan.  Persoalan tentang perbuatan buruk manusia dicipta oleh Tuhan. Bahawa. . bukanlah digambarkan mereka (orang-orang mukmin memandang ke arah Allah. Hal ini kerana kita tidak mampu mengetahui bagaimana Tuhan melihat. dan kita tidak akan mampu untuk mengetahui bagaimana penglihatan Tuhan terhadap makhluk. Iaitu allah menjanjikan sesuatu yang setimpal dengan apa yang mereka(orang-orang mukmin) lakukan. mereka melihat kepada ganjaran yang akan dikurniakna oleh Allah.  Persoalan diantara kejahatan dan orang yan melakukan kejahatan.Berdasarkan keterangan ayat tersebut. Tuhan melihat dengan pandangan Nya tersendiri.  Persoalan menamakan Qadariyyah.  Persoalan diantara kebaikan dan orang berterusan melakukan kebaikan. Secara keseluruhannya Abu Hassan Asya‟ari ingin menjelaskan bahawa.

 Persoalan tentang kemampuan mendahului perbuatan. Maksudnya. Dalam bab ini dijelaskan juga tentang fahaman Qadariyah.  Persoalan tentang bayaran fidyah. RUMUSAN: Perbuatan dan kemampuan manusia merupakan sesuatu yang real dan nyata.  Pendakwaan terhadap qudrat (power) tidak kekal.  Persoalan orang kafir supaya beriman dengan Allah.RUMUSAN: Tuhan yang menjadikan perbuatan buruk dan baik bagi setiap individu tetapi mereka perlu berusaha mengelakkan diri dari melakukan dosa. Usaha manusia adalah diciptakan oleh Tuhan dan manusia perlu memilih untuk melakukan usaha berasaskan kepada wahyu dan juga akal. Megikut fahaman Qadariyyah sekiranya manusia melakukan amalan baik. maka dia akan dihukum kerana menggunakan qudrat pemberian Tuhan itu pada bukan tempatnya. Sebaliknya jika manusia itu melakukan perbuatan jahat.  Persoalan tentang tuntutan haji. secara langsung manusia merasakan dan membuktikan . maka dia akan diberi pahala oelh Tuhan kerana dia telah menggunakan qudrat yang diberi oleh Tuhan dengan cara yang baik. BAB KEENAM: PERSOALAN TENTANG KEMAMPUAN  Penjelasan tentang kemampuan manusia berdasarkan kebolehannya. Tuhan berhak menciptakan syurga dan neraka sebagai balasan terhadap perbuatan manusia semasa di dunia.  Persoalan tentang jin dan manusia.

Manusia tidak mampu menciptakan dirinya dan juga alam ini. Kemampuan manusia dalam konteks perubahan dan pemberlakuan segala sesuatu sesuai dengan aturan adalah ditetapkan oleh Tuhan. Antaranya persoalan tentang keadilan Tuhan dalam memberi nikmat dan bantuan kepada golongan yang tidak beriman denganNya serta orang Kafir. Jawapannya. Mereka juga .  Persoalan tentang azab Allah terhadap kanak-kanak. rezeki) Allah terhadap orang kafir. Ini adalah penjelasan Asya‟ari terhadap dakwaan ahl al-zaighi terhadap dakwaan mereka kemampuan seseorang adalah daripada diri individu tersebut. namun mampu menggunakan. Tuhan adalah Maha adil dan Dia berhak berbuat apa sahaja keatas ciptaanNya sama ada orang-orang kafir atau pun orang-orang beriman yang dikehendakinya.  Pembuktian bahawa kekuasaan Tuhan dengan Iradahnya sendiri.  Persoalah tentang “Bolehkah Tuhan berdusta?”  Persoalan tentang gerakan dalam solat. BAB KETUJUH: PERSOALAN TENTANG KEADILAN DAN KETIDAKADILAN ALLAH  Persoalan tentang pemberian (nikmat. Namun perbuatan manusia adalah dengan menyandarkan segala perbuatan kepada kekuatan lain iaitu Tuhan yang memberikan kemampuan tersebut.bahawa perbuatan manusia itu pada kenyataannya berasal dari kemampuan manusia itu sendiri. RUMUSAN: Bab Kalam tentang Keadilan Allah dan tohmahan ahl zaighi terhadap ketidakadilan Allah.  Penjelasan tentang pendustaan adalah suatu kejahatan. mengubah dan mengolah segala sesuatu yang disediakan Tuhan di alam ini dan tidak perlu terlalu banyak melibatkan campur tangan Tuhan secara langsung.

 Persoalan tentang keimanan orang fasik.T. RUMUSAN: Terdapat dua persoalan yang ditimbulkan oleh ahl bad’ie dan ahl zaighi. oleh itu sekiranya Allah membenarkan penipuan. golongan ahl zaighi dan ahl bad’ie juga menunjukkan bantahan mereka tentang persoalan penipuan dan kejahatan. BAB KELAPAN: PERSOALAN TENTANG IMAN  Persoalan tentang keimanan disisi Tuhan. Sebenarnya tidaklah setiap apa yang diharuskan dan diperintahkan oleh Allah itu Diibaratkatkan juga samalah Allah menyuruh kita bersolat dan beribadah kepadanya tetapi Dia tidak menunaikannya. Ini bukanlah bermakna Allah tidak mampu melakukannya seperti bersolat untuk dirinya atau kemampuannya untuk berdusta tetapi mustahil bagi Allah dengan bersifat sedemikian. Dia mencipta dan mentadbir alam dan ciptaanNya dengan bijaksana. serta kepercayaan dan keyakinan kepada Allah S. Semestinya kita mempercayai bahawa segala sesuatu yang berlaku adalah dengan kehendak dan izin Tuhan. Dimana penipuan adalah salah satu dari kejahatan. Kita haruslah patuh dan taat pada perintah Allah tanpa mempertikaikan tentang keadilanNya. Ini kerana Tuhan Maha Adil dan tidak akan pernah menzalimi atau menganiayai hambanya. Disamping itu. iaitu apakah maksud beriman kepada Allah serta adakah orang fasik dari kalangan ahl kiblah itu mukmin.W. Sesungguhnya . Allah mengurniakan rezeki (nikmat) kepada semua manusia yang dikehendakiNya. Jawapannya beriman ialah membenarkan iaitu tasdiq.menimbulkan persoalan tentang pembalasan Allah terhadap kanak-kanak iaitu adakah mereka juga diazab. Selain itu persoalan terhadap kekuasaan Tuhan dengan Iradahnya juga ditimbulkan. maka samalah seperti Tuhan memerintahkan kita untuk berdusta.

Bagi persoalan kedua. mengatakan bahawa orang fasik yang beriman dengan keislamannya akan dihukum atas kesalahannya dan akhirnya dimasukkan ke dalam neraka selepas menerima pembalasan dan akhirnya dimasukkan ke dalam syurga seperti orang mukmin lain. BAB KESEMBILAN: PERSOALAN TENTANG AM & KHAS (BALASAN BAIK & BALASAN BURUK)  Penjelasan tentang sesuatu nas yang bersifat umum dan khusus. Muktazilah mengatakan bahawa sekiranya seseorang itu beriman dengan tauhid sebelum kefasikannya. Dia akan menetapkannya dengan nas yang berbentuk khusus lagi tepat. BAB KESEPULUH: .orang-orang yang beriman kepada Allah adalah dari kalangan mereka yang benar. Seandainya Allah menghendaki sesuatu. Adapun di sisi al-Asy‟ari iaitu yang berpegang dengan ahli sunnah wal jamaah. dan kemudian melakukan dosa. orang fasik yang melakukan dosa besar adalah kafir dan kekal di dalam neraka. RUMUSAN : Setiap nas al-Quran & as-Sunnah yang sahih adalah sempurna dalam bentuknya yang asal sebagai kesempurnaan yang berasal daripada Allah. Maka tidaklah terbatal nama keimanan yang telah berpisah dengannya. Bagi golongan Khawarij pula.  Penyelewengan dalam mengkhususkan nas yang asalnya berbentuk umum.

seandainya Abu Bakar bukan merupakan khalifah Allah yang hak sebagaimana dakwaan golongan yang menyeleweng. Fakta sejarah mencatatkan bahawa Abu Bakar mengerakkan pelbagai ekspedisi jihad yang berjaya menumpaskan kerajaan2 yang kuat khasnya kerajaan Rom yang berpusat di Syam . . Islam pada zaman mereka lemah manakala umat dizalimi musuh. Allah meninggikan darjat mereka. Kesimpulannya. Sebaliknya akan menjadi pemimpin yang tidak beriman lagi membuat banyak kerosakan.PERSOALAN TENTANG IMAMAH  Persoalan tentang bukti kepimpinan (imamah) Abu Bakar al-Siddiq. Allah menjadikan mereka khalifah. Fakta sejarah mencatatkan bahawa Abu Bakar mengerakkan pelbagai ekspedisi jihad yang berjaya menumpaskan kerajaan2 yang kuat khasnya kerajaan Rom yang berpusat di Syam. RUMUSAN : Pembuktian kepimpinan (imamah) Abu Bakar adalah berdasarkan dalil surah an-Nur 24:55 . Menggantikan bagi mereka keamanan setelah mereka mengalami ketakutan dan terus beribadah tanpa menyekutukan Allah. Menguatkan agama mereka. pastilah dia tidak akan menepati ciri-ciri yang digariskan dalam ayat-ayat tersebut. ayat ini memperincikan sifat-sifat yang wajib dimiliki oleh seorang khalifah Allah iaitu.