KITAB “AL-LUMA` FI AL-RADD ALA AHL AL-ZIYAGH WA AL BIDA`”

BIODATA PENGARANG

Nama sebenar beliau Abu al-Hasan Ali bin Ismail bin Ishak bin Ismail bin Abdullah Ibnu Musa bin Bilal bin Abi Bardah bin Abi Musa al-Asya‟ari. Beliau adalah seorang yang bermazhab Muktazilah. Beliau dilahirkan di Basrah, Iraq, pada tahun 160 H. Penduduk Basrah mengatakan bahawa beliau dilahirkan pada tahun 260 H bersamaan 873/874 M dan meninggal dunia pada 330 H bersamaan 941/942 M. Beliau dikebumikan berdekatan Wharf of the Water-Jars. Bandar bin al-Husain adalah hamba kepada Abu Hasan al-Asya‟ari mengatakan bahawa Abu Hasan al-Asya‟ari mendapat sumber pendapatan dari ladang warisan datuknya iaitu sebanyak 17 Dirham. Beliau belajar daripada bapa tirinya, yang bernama Ali al-Jubbai‟ yang juga bermazhab Muktazilah. Oleh kerana beliau tidak bersetuju dengan gurunya tentang perbincangan mereka berhubung dengan masalah ‫واألصالح‬

‫ الصلح‬yang bermakna baik

dan lebih baik. Maka beliau terus meninggalkan mazhab Muktazilah dan terus mengajak dan menyeru masyarakat supaya kembali kepada Ahli Sunnah wal Jamaah. Perbuatannya ini seperti yang dilakukan oleh Wasil Bin A‟ta‟ yang meninggalkan gurunya al-Hasan al-Basri, apabila beliau tidak bersetuju dengan pandangan gurunya berhubung dengan orang Mukmin yang melakukan dosa besar. Akhirnya Wasil mengasaskan satu aliran pemikiran lain, yang dikenali dengan nama mazhab Muktazilah.

KARANGAN AS-SYA’ARI Ibn Asakir berkata bahawa bilangan buku-buku al-Asya‟ari ialah 69 buah. Ibnu Asakir mengambil jumlah ini daripada Abu Bakar bin Furak yang berkata:

Ini adalah antara karangan beliau yang paling masyhur. bukan makhluk. Beliau juga telah menulis kitab al-Luma‟ sebanyak 3 versi. Oleh itu. Kitab yang kedua bertajuk al-Luma‟ al-Kabir iaitu pengenalan kepada kepada karangan beliau yang lain dan kitab yang ketiga bertajuk al-Luma‟ al-Saghir yang mana penulisan kepada pengenalan kitab al-Luma' al-Saghir. Umpamanya dalam masalah sifat alKalam yang bermaksud kalam Allah. Kitab beliau yang dijadikan rujukan dalam bidang ilmu kalam sehingga hari ini adalah seperti al-Ibanah Min Usul AlDiyanah. beliau mengambil jalan tengah di antara fuqaha’ (ahli Feqh) dan muhaddisin (ahli Hadith) dengan Muktazilah. Kitab beliau yang paling masyhur adalah dalam bidang aqidah.Inilah buku-buku yang ditulis olehnya sehingga tahun 320H. ALIRAN PEMIKIRAN AL-ASYA’ARI Pada mulanya beliau adalah seorang yang bermazhab Muktazilah. . beliau tidak dapat melepaskan diri dengan sepenuhnya dari pemikiran aliran mazhab Muktazilah. Ini jelas menunjukkan bahawa pemikirannya masih lagi berpegang kuat kepada akal pemikiran di samping nas-nas al-Quran dan as-Sunnah. Buktinya. Abu Hasan alAsya‟ari walaupun sudah keluar dari mazhab Muktazilah. Beliau banyak menjawab persoalan dalam bidang ilmu kalam. Akan tetapi beliau berkata kalam nafsi adalah qadim. beliau berkata dengan kalam lafzi bahawa itu adalah makhluk dan baharu. Pandangan Asy‟ari ini mendapat sambutan masyarakat umum pada masa itu. Jumlah ini tidak termasuk percakapannya yang disalin oleh orang lain lalu dibuat buku dan juga jawapanjawapan tentang berbagai-bagai masalah. al-Syarh wa al-Tafsil fi al-raddi „ala Ahl al-Ifqi wa al-Tadzlil dan Maqalat alIslamiyin. Kitab yang pertama bertajuk al-Luma' fi alradd 'ala Ahli al-Ziyagh wa al-Bida` yang juga dinamakan kitab kecil bermaksud “Catatan Singkat untuk menentang para pengikut aliran sesat dan bid'ah”. beliau masih lagi terpengaruh dengannya kerana beliau sudah lama menghayatinya dan berkecimpung dalam aliran pemikiran tersebut. Beliau hidup dalam aliran ini selama 40 tahun.

.Pada hakikatnya. Perkembangan Asya‟irah ini bukanlah sealiran dengan aliran Salafiyyah kerana Abu Hasan al-Asya‟ari telah lama berkecimpung dalam mazhab Muktazilah. 1 Ibid. Manakala salah seorang pengikutnya iaitu Imam al-Ghazali juga telah lama berkecimpung dalam falsafah. Beliau menerima pendekatan ahli salaf dan pendekatan akal dalam memahami teks (nas-nas) agama tetapi tidak sampai ke tahap peranan dan kewibawaan akal di kalangan Muktazilah. 1 Kesederhanaan sikap dan pendekatan Asya‟ari ternyata apabila beliau menolak keduadua golongan di atas yang dianggap keterlaluan. fahaman Asya‟irah adalah sebahagian daripada Ahli Sunnah wa al-Jamaah. Fahaman ini juga tidak mampu merentasi generasi Islam yang berada di awal abad Islam yang dikenali sebagai ahli salaf atau generasi sebelum Abu Hasan Asy‟ari. Asy‟ari juga tidak menerima manhaj literal di dalam memahami akidah Islam seperti yang dianuti oleh golongan Mujassmah dan Karramiah. tetapi fahaman tradisi ini tidak dapat memberikan kefahaman yang tepat dan menyeluruh tentang Ahli Sunnah wal Jamaah. Beliau muncul dalam suasana kemelut dan pertarungan yang berlaku di antara golongan Muktazilah yang sangat yakin dengan kewibawaan akal dalam menangani isu akidah serta golongan Mujassimah (anthropomorphists) dan Karramiah yang terus berpegang kepada pendekatan lafzi atau literal. Oleh sebab itu golongan ini boleh dianggap sebagai Ahli Sunnah wal-Jamaah al-Khalafiyyah. Beliau membanteras segala fahaman yang bercanggah dengan al-Quran dan alHadis serta memberi keutamaan terhadap kritikannya kepada Muktazilah supaya sejarah hitam yang berlaku pada zaman Imam Ahmad bin Hanbal tidak berulang lagi. METODE PEMIKIRAN AL-ASYA’ARI Abu Hasan al-Asya‟ari adalah seorang yang terkenal kewibawaanya dalam membela dan mempertahankan Ahli Sunnah wal Jamaah daripada dipermainkan oleh golongan yang menyeleweng.

mengajak masyarakat kembali kepada manhaj ahli Salaf. Keduadua manhaj salaf dan khalaf adalah bertepatan dan ianya boleh digunakan. beliau lebih menekankan perlunya umat Islam kembali berpegang kepada nas-nas agama tanpa membuat takwil yang jauh. kedua-dua ungkapan Asya‟ari di atas. jelas menunjukkan sikap kesederhanaan beliau. beliau tidak memberikan kewibawaan secara mutlak kepada akal sekalipun untuk memperkukuhkan agama atau akidah. Walaupun demikian. Di samping. beliau juga mengajak masyarakat memberikan perhatian dan tempat kepada peranan akal dalam mengukuhkan agama dan akidah yang dinyatakan dalam nas-nas agama. Kesimpulannya. beliau telah menggunakan . Asya‟ari juga turut menggunakan kedua-dua manhaj tersebut dalam penulisanya dalam bidang aqidah. adalah lebih mudah untuk meningkatkan kefahaman masyarakat Islam tentang akidah sekaligus memudahkan penyebarannya kepada masyarakat yang belum Islam.” Kedua. mengkritik sesiapa juga yang menganalisis dasar agama dan menganggap perbuatan itu menyeleweng. Dalam menentukan masalah agama. tabi‟in dan imam-imam hadith : “Kita berpegang dengan apa yang dikatakan oleh Ahmad Bin Hanbal. Oleh itu. Begitu juga masalah yang berkaitan dengan akal dan deria hendaklah dikembalikan kepada sumbernya. manhaj dan dasar agama yang dipegang dengannya ialah al-Quran dan alsunnah dan apa yang diriwayatkan oleh para sahabat. Dalam kitabnya yang bertajuk al-Ibanah Min Usul al-Diyanah beliau menyokong kuat Imam Ahmad Bin Hanbal yang dipenjara dan didera oleh kerajaan Abbasiyah yang mendokong fahaman Muktazilah pada zamannya. Ungkapan pertama. keterbukaan beliau tetap mengutamakan nas daripada akal. beliau menyatakan bahawa sesungguhnya segolongan manusia yang menjadikan kejahilan sebagai asas pegangan. Oleh itu dengan adanya panduan dalil aqli dan naqli.Pendekatan kesederhanaan ini terkandung dalam dua ungkapan Asy‟ari iaitu yang pertama. dan sesiapa yang menentang atau menyalahi pendapatnya maka dia menyalahi prinsip-prinsip di atas. Beliau juga lebih bersifat terbuka dan menentang pemikiran yang jumud dan taklid buta. mereka akan lebih cenderung bertaklid. Ia tidak boleh mencampur aduk dengan masalah aqli dengan masalah sam’iyat begitu juga sebaliknya. Manakala kitab alLuma‟ fi al-Radd „ala Ahl al-Ziyagh wa al-Bida` pula. hendaklah dikembalikan kepada sumbernya yang disampaikan iaitu wahyu.

Kitab yang kedua ialah kitab “Ibanah”. McCarthy. Sebahagian daripada buku ini telah diterjemahkan ke dalam bahasa Jerman oleh J.manhaj khalaf. SEJARAH KITAB AL-LUMA’ Naskhah asal kitab ini terdapat di Perpustakaan Muzium Britain. Selain itu turut menerangkan beberapa tafsiran terhadap ayat-ayat mutasyabihat dan sebagainya. Khawarij.J. Iaitu kitab al-Ibanah Min Usul Al-diyanah. Di dalam kitab ini mendedahkan tentang pemikiran dan pegangan Ahl al-Haq wal-Sunnah. Dalam kitab ini Abu Hassan Asya‟ari telah menjawab dan mengkritik pandangan ahl Bid‟ah. di Beirut pada tahun 1953 M beserta terjemahannya di dalam bahasa Inggeris yang bertajuk The Theology of al-Asya’ari. . Cetakannya yang kedua pula muncul di Kaherah yang diselia oleh Doktor Hamoudah Gharabah seorang pensyarah di Pusat Kebudayaan Islam di London yang diletakkan di depan risalahnya tentang Asya‟ari dan mazhabnya pada tahun 1975 M. Muktazilah. Hampir keseluruhan isi kandungan ini mengandungi jawapan-jawapan di dalam kitab al-Luma‟. Persoalan-persoalan yang terkandung dalam al-Luma‟ banyak terjawab di dalam kitab Maqalat ini. Kitab al-Luma‟ fi al-Radd Ahl al-Ziyagh wa al-Bida` ditulis untuk menolak segala pandangan ahl Bidah terhadap Ahl Sunnah. Abu Hassan Asya‟ari berpegang kepada tiga kitab utama yang lain. Di dalam kitab ini juga. Jahmiyyah. Beliau telah menghuraikan dengan terperinci tentang masalah-masalah berkaitan dengan ketuhanan dan persoalanpersoalan iman dan sebagainya. Sebelum penulisan Al-Luma‟. S. Kitab ini ditulis untuk menyangkal golongan atheis. Dalam kitab ini juga banyak menghuraikan tentang kepercayaan ahl-Sunnah terhadap Rukun Iman. Rafidah. Hell dengan tajuk Von Muhammed bis Ghazali. al-Syarh wa al-Tafsil fi alraddi „ala Ahli al-Ifqi wa al-Tazlil dan Maqalat al-Islamiyin”.Ini menunjukkan Asya‟ari bukanlah seorang yang jumud terhadap pemikiranya. Dalam kitab Maqalat telah menerangkan dan memberi beberapa maklumat secara ringkas terhadap pemikiran Ahli Hadith dan Ahli Sunnah Wal Jamaah. Kitab ini telah diterbitkan oleh Richard J.

Persoalan Tentang Iman 9. Persoalan Tentang Keadilan & Ketidakadilan Allah 8. Persoalan Tentang Penglihatan / Pandangan 5.  Dakwaan bahawa Pencipta tidak sama atau setaraf dengan makhluk. RUMUSAN: . Persoalan Tentang Kemampuan 7. Persoalan Tentang Imamah 7. Persoalan Tentang Am & Khas ( balasan baik & buruk ) 10.  Persoalan tentang kewujudan Tuhan adalah Maha Esa.  Pembuktian mengenai kebangkitan semula makhluk  Penafian terhadap Tuhan itu berjasad. Persoalan Tentang Allah & Sifat-sifatNya 2.kandungannya banyak persamaan dengan Maqalat. Persoalan Tentang Qadar ( Ketentuan ) 6.0 PENJELASAN TOPIK BAB PERTAMA : PERSOLAN TENTANG ALLAH DAN SIFAT-SIFATNYA  Pembuktian setiap kejadian sesuatu makhluk pasti ada penciptanya. ISI KANDUNGAN KITAB AL-LUMA’ Kitab al-Luma‟ fi al-Radd Ahl al-Zaighi wa al-Bida` ini mempunyai sepuluh topik iaitu: 1. Persoalan al-Quran & IradahNya 3. Persoalan Tentang Janji Tuhan 4.  Persoalan tentang Tuhan Maha Mendengar dan Maha Melihat.  Persoalan tentang Tuhan Maha Mengetahui segala sesuatu. Kebanyakannya membincangkan persoalan-persoalan berkenaan dengan iman dan kepercayaan Ahl Sunnah wal-Jamaah.

dan bukti Pencipta sesuatu makhluk adalah tidak sama atau tidak setaraf dengan ciptaanNya.  Mempertikaikan kekuasaan Allah bahawasanya Dia mampu merubah sesuatu yang dirancang manusia. Mereka mengemukakan persoalan tentang bukti setiap kejadian di atas muka bumi ini mempunyai pencipta. Segala bantahan dan persoalan-persoalan tersebut telah diterangkan oleh alAsya‟ari dengan mudah. Sesungguhnya Allah adalah pencipta sekalian alam.  Persoalan tentang kekusaan Tuhan mengubah segala sesuatu rancangan manusia. Mereka juga mempertikaikan tentang kewujudan Tuhan adalah Maha Esa serta meminta penjelasan tentang kebangkitan semula makhluk selepas mati. Tuhan Maha Mengetahui segala sesuatu dan segala ciptaanNya tidak sia-sia kerana pasti ada hikmah dan matlamatnya.Berdasarkan dalil Laisa kamislihi syai ann. Selain itu. Dia adalah Tuhan yang Maha Esa. mereka juga menafikan Tuhan itu berjasad serta meminta dalil-dalil dan pembuktian bahawasanya Tuhan Maha Mengetahui segala sesuatu lagi Maha Mendengar dan Maha Melihat.  Persoalan tentang konsep keabadian Allah SWT. TENTANG KALAM AL-QURAN DAN RUMUSAN : .  Kenapa kamu menafikan kalam Allah yang berbunyi “Jika Dia mengkehendaki sesuatu hanya berkata padaNya „Jadilah‟ maka terjadilah ia”dengan penafian bahawa semua penciptaanNya bukan lah hakikat sesuatu. BAHAGIAN KEDUA : MEMBINCANGKAN KEKUASAANNYA  Persoalan tentang kata-kata Tuhan dan kalamNya bukanlah makhluk.Terdapat pelbagai persoalan yang ditimbulkan oleh golongan ahl zaighi wa al bad‟ie di dalam bab pertama.  Persoalan tentang pengertian “InsyaAllah”.

ayat-ayat Al-Quran mengatakan bahawa. Bagi Asya‟ari. Kalam Allah telah tertulis dan ianya datang daripada Allah sendiri. ia perlu diperincikan dengan ayat-ayat seterusnya. beliau cuba menjawab semua pertanyaan golongan ahl zaighi wa al bad‟ie dengan jawapan yang ringkas dan padat. maka Tuhan tidak akan mengatakan Jadilah!. ْ ُ ُ ُْ َ َ َ َ ُ ْ َ }28{ ‫إِوَّمب أَمرهُ إِذا أَراد شيْئب ً أَن يَقُول لَهُ كه فَيَكون‬ َ “Sesungguhnya perintahNya apabila Dia mengkehendaki sesuatu hanyalah berkata kepadanya “Jadilah!”. Maka. Abu Hassan Asyaari menjelaskan dengan begitu terperinci berdasarkan kalam Allah.” Segala dalil-dalil atau bukti yang dijelaskan menunjukkan bahawa. kekuasaan Nya Qadim.Pertanyaan-pertanyaan sebegini banyak dirungkaikan dengan ayat-ayat Al-Quran. Pasti ada yang menciptanya iaitu Allah. Hal ini kerana ayat-ayat al-Quran tidak boleh difahami dengan melihat satu ayat sahaja. barulah pemahaman sesuatu itu kan lebih difahami. Segala kalamNya adalah yang paling benar belaka. Manusia mampu atau boleh merubah nasib yang ditakdirkan keatas dirinya dengan berusaha serta berdoa kepada Allah dan sentiasa melakukan segala perintahNya dan meninggalkan segala laranganNya. Tetapi. Segala contoh-contoh yang digunakan begitu mudah dan senang difahami. “Jika Al-Quran adalah makhluk. mustahil ia mengatakan dengan sendirinya. maka terjadilah ia” Surah Yaasin (36): 82 . Kerana sekiranya ia baharu. Oleh itu setiap yang dijanjikan didalam Al-Quran pasti akan berlaku dan manusia wajib beramal dan mempercayai Kalam Allah. atau selain daripada Allah ataupun sebagai untuk kepentinganNya sendiri. ia mungkin dijadikan oleh Allah. kalam Allah adalah Qadim dan ianya membuktikan juga.

Tiadalah sebarang dusta. dan Dia pastilah yang melakukannya.  Penafian terhadap kehendak Tuhan dan HubunganNya.BAHAGIAN KETIGA : MEMBINCANGKAN TENTANG JANJI TUHAN  Persoalan tentang janji Tuhan kepada manusia. malah ia sebenarnya bergantung kepada kehendak Tuhan serta hubungan makhluk dengan Tuhan samada ia benar-benar mahukan sesuatu itu secara ikhlas mahupun tidak. Malah. Dan Dia tidak akan mencipta apa yang Dia tidak mahu. Sesuatu benda atau kejadian yang terjadi bukan daripada arahan atau kehendakNya adalah mustahil. Dan bukanlah kelemahan mengatasi Nya.  Mengatakan kelemahan Tuhan terhadap manusia. Sebagaiman firmanNya yang bermaksud : . Samada manusia ini mampu bersabar ataupun tidak mampu. Tambahan pula Tuhan adalah pencipta segala yang wujud. Abu Hassan menegaskan bahawa setiap apa yang dijanjikan oleh Allah pasti akan berlaku. “Kita mempercayainya kerana janji Tuhan merupakan salah satu kelebihan dan kebesaran Tuhan. Dia juga mampu merubah sesuatu mengikut kehendakNya. Berkaitan dengan ilmu ketuhanan. RUMUSAN : Dalam perbincangan ini. Sebagaimana yang kita telah dibuktikan bahawa ianya mesti meliputi segala kebenaran. Sesuatu yang Tuhan tidak lakukan bukanlah beerti Tuhan lemah atau tidak mampu. Kadang-kadang Tuhan sengaja mahu menguji hambaNya sekiranya tidak memenuhi permintaan mereka.

RUMUSAN : Abu Hassan Asya‟ari telah mengemukakan pandangan beliau yang bernas sebagai menjawab persoalan yang oleh golongan tersebut. Sesungguhnya Tuhanmu Maha pelaksan terhadap apa yang dikehendaki Nya. Asy‟ari menjawab beberapa persoalan yang berkaitan dengan penglihatan Tuhan. Beliau telah mengeluarkan hujah-hujah yang mudah difahami.“Maha kuasa berbuat apa yang dikehendakiNya” Surah Al-Buruj (85): 16 “Mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi kecuali jika Tuhanmu mengkehendaki yang lain.  Kemudian. maksud ayat “ Dan tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata. Ianya berbeza sama sekali.Antara soalan yang dikemukankan ialah :  mengatakan pandangan Tuhan dengan sebahagian daripada bahagianbahagian Qias. .” Surah Huud (11): 107 BAHAGIAN KEEMPAT : MEMBINCANGKAN TENTANG PENGLIHATAN Sebagaimana yang diketahui. Tetapi Allah tidak melihat sebagaimana manusia lihat. sedang Dia dapat melihat segala penglihatan itu dan Dialah yang maha Halus lagi maha Mengetahui”(Al-An‟am :103) ?  Mereka menafikan ayat “melihat ke arah Tuhan mereka” dengan mengatakan “melihat ke arah ganjaran Tuhan‟. pandangan Tuhan bukanlah sepertimana pandangan makhluk. Manusia melihat melalui pancaindera iaitu mata.

Semuanya digambarkan dengan Qias Al-Basar.  Persoalan diantara kebaikan dan orang berterusan melakukan kebaikan. Firman Allah swt yang bermaksud : “Wajah-wajah orang-orang mukmin pada hari itu berseri-seri. mereka melihat kepada ganjaran yang akan dikurniakna oleh Allah. Iaitu allah menjanjikan sesuatu yang setimpal dengan apa yang mereka(orang-orang mukmin) lakukan.Berdasarkan keterangan ayat tersebut. dan kita tidak akan mampu untuk mengetahui bagaimana penglihatan Tuhan terhadap makhluk.  Persoalan diantara kejahatan dan orang yan melakukan kejahatan. Allah melihat makhluk Nya dengan pandanganNya. Dan mereka melihat Kepada Tuakan mereka” Surah al-Qiyamah (75) : 22-23 BAB KELIMA: PERSOALAN TENTANG QADAR  Pendakwaan bahawa usaha makhluk adalah dari Tuhan. malah sebenarnya bermaksud.  Persoalan menamakan Qadariyyah.  Persoalan tentang perbuatan buruk manusia dicipta oleh Tuhan. . bukanlah digambarkan mereka (orang-orang mukmin memandang ke arah Allah. Hal ini kerana kita tidak mampu mengetahui bagaimana Tuhan melihat. Menurut Asya‟ari. Tuhan melihat dengan pandangan Nya tersendiri.  Persoalan terhadap penyembahan berhala ciptaan sendiri. Secara keseluruhannya Abu Hassan Asya‟ari ingin menjelaskan bahawa.  Perbezaan diantara ciptaan manusia dan ciptaan Tuhan. Bahawa.

 Persoalan tentang bayaran fidyah. Sebaliknya jika manusia itu melakukan perbuatan jahat.  Persoalan tentang tuntutan haji. Dalam bab ini dijelaskan juga tentang fahaman Qadariyah. maka dia akan diberi pahala oelh Tuhan kerana dia telah menggunakan qudrat yang diberi oleh Tuhan dengan cara yang baik.  Persoalan orang kafir supaya beriman dengan Allah. RUMUSAN: Perbuatan dan kemampuan manusia merupakan sesuatu yang real dan nyata.  Persoalan tentang kemampuan mendahului perbuatan. Usaha manusia adalah diciptakan oleh Tuhan dan manusia perlu memilih untuk melakukan usaha berasaskan kepada wahyu dan juga akal. secara langsung manusia merasakan dan membuktikan . Tuhan berhak menciptakan syurga dan neraka sebagai balasan terhadap perbuatan manusia semasa di dunia. Maksudnya.  Pendakwaan terhadap qudrat (power) tidak kekal.RUMUSAN: Tuhan yang menjadikan perbuatan buruk dan baik bagi setiap individu tetapi mereka perlu berusaha mengelakkan diri dari melakukan dosa. BAB KEENAM: PERSOALAN TENTANG KEMAMPUAN  Penjelasan tentang kemampuan manusia berdasarkan kebolehannya. Megikut fahaman Qadariyyah sekiranya manusia melakukan amalan baik. maka dia akan dihukum kerana menggunakan qudrat pemberian Tuhan itu pada bukan tempatnya.  Persoalan tentang jin dan manusia.

Jawapannya. Tuhan adalah Maha adil dan Dia berhak berbuat apa sahaja keatas ciptaanNya sama ada orang-orang kafir atau pun orang-orang beriman yang dikehendakinya. Antaranya persoalan tentang keadilan Tuhan dalam memberi nikmat dan bantuan kepada golongan yang tidak beriman denganNya serta orang Kafir.  Persoalah tentang “Bolehkah Tuhan berdusta?”  Persoalan tentang gerakan dalam solat.bahawa perbuatan manusia itu pada kenyataannya berasal dari kemampuan manusia itu sendiri.  Pembuktian bahawa kekuasaan Tuhan dengan Iradahnya sendiri. RUMUSAN: Bab Kalam tentang Keadilan Allah dan tohmahan ahl zaighi terhadap ketidakadilan Allah. Ini adalah penjelasan Asya‟ari terhadap dakwaan ahl al-zaighi terhadap dakwaan mereka kemampuan seseorang adalah daripada diri individu tersebut. Manusia tidak mampu menciptakan dirinya dan juga alam ini.  Penjelasan tentang pendustaan adalah suatu kejahatan. rezeki) Allah terhadap orang kafir. Kemampuan manusia dalam konteks perubahan dan pemberlakuan segala sesuatu sesuai dengan aturan adalah ditetapkan oleh Tuhan. namun mampu menggunakan. Namun perbuatan manusia adalah dengan menyandarkan segala perbuatan kepada kekuatan lain iaitu Tuhan yang memberikan kemampuan tersebut. Mereka juga . mengubah dan mengolah segala sesuatu yang disediakan Tuhan di alam ini dan tidak perlu terlalu banyak melibatkan campur tangan Tuhan secara langsung. BAB KETUJUH: PERSOALAN TENTANG KEADILAN DAN KETIDAKADILAN ALLAH  Persoalan tentang pemberian (nikmat.  Persoalan tentang azab Allah terhadap kanak-kanak.

golongan ahl zaighi dan ahl bad’ie juga menunjukkan bantahan mereka tentang persoalan penipuan dan kejahatan.menimbulkan persoalan tentang pembalasan Allah terhadap kanak-kanak iaitu adakah mereka juga diazab. Dimana penipuan adalah salah satu dari kejahatan. Ini kerana Tuhan Maha Adil dan tidak akan pernah menzalimi atau menganiayai hambanya. maka samalah seperti Tuhan memerintahkan kita untuk berdusta.W.  Persoalan tentang keimanan orang fasik. iaitu apakah maksud beriman kepada Allah serta adakah orang fasik dari kalangan ahl kiblah itu mukmin. BAB KELAPAN: PERSOALAN TENTANG IMAN  Persoalan tentang keimanan disisi Tuhan. Sesungguhnya . Dia mencipta dan mentadbir alam dan ciptaanNya dengan bijaksana. Kita haruslah patuh dan taat pada perintah Allah tanpa mempertikaikan tentang keadilanNya. Semestinya kita mempercayai bahawa segala sesuatu yang berlaku adalah dengan kehendak dan izin Tuhan. Jawapannya beriman ialah membenarkan iaitu tasdiq. Sebenarnya tidaklah setiap apa yang diharuskan dan diperintahkan oleh Allah itu Diibaratkatkan juga samalah Allah menyuruh kita bersolat dan beribadah kepadanya tetapi Dia tidak menunaikannya. Allah mengurniakan rezeki (nikmat) kepada semua manusia yang dikehendakiNya.T. oleh itu sekiranya Allah membenarkan penipuan. Ini bukanlah bermakna Allah tidak mampu melakukannya seperti bersolat untuk dirinya atau kemampuannya untuk berdusta tetapi mustahil bagi Allah dengan bersifat sedemikian. RUMUSAN: Terdapat dua persoalan yang ditimbulkan oleh ahl bad’ie dan ahl zaighi. serta kepercayaan dan keyakinan kepada Allah S. Selain itu persoalan terhadap kekuasaan Tuhan dengan Iradahnya juga ditimbulkan. Disamping itu.

Seandainya Allah menghendaki sesuatu.  Penyelewengan dalam mengkhususkan nas yang asalnya berbentuk umum. dan kemudian melakukan dosa. BAB KESEPULUH: . RUMUSAN : Setiap nas al-Quran & as-Sunnah yang sahih adalah sempurna dalam bentuknya yang asal sebagai kesempurnaan yang berasal daripada Allah. Bagi persoalan kedua.orang-orang yang beriman kepada Allah adalah dari kalangan mereka yang benar. orang fasik yang melakukan dosa besar adalah kafir dan kekal di dalam neraka. BAB KESEMBILAN: PERSOALAN TENTANG AM & KHAS (BALASAN BAIK & BALASAN BURUK)  Penjelasan tentang sesuatu nas yang bersifat umum dan khusus. mengatakan bahawa orang fasik yang beriman dengan keislamannya akan dihukum atas kesalahannya dan akhirnya dimasukkan ke dalam neraka selepas menerima pembalasan dan akhirnya dimasukkan ke dalam syurga seperti orang mukmin lain. Muktazilah mengatakan bahawa sekiranya seseorang itu beriman dengan tauhid sebelum kefasikannya. Dia akan menetapkannya dengan nas yang berbentuk khusus lagi tepat. Maka tidaklah terbatal nama keimanan yang telah berpisah dengannya. Bagi golongan Khawarij pula. Adapun di sisi al-Asy‟ari iaitu yang berpegang dengan ahli sunnah wal jamaah.

Kesimpulannya. ayat ini memperincikan sifat-sifat yang wajib dimiliki oleh seorang khalifah Allah iaitu. pastilah dia tidak akan menepati ciri-ciri yang digariskan dalam ayat-ayat tersebut. Allah meninggikan darjat mereka. seandainya Abu Bakar bukan merupakan khalifah Allah yang hak sebagaimana dakwaan golongan yang menyeleweng. Islam pada zaman mereka lemah manakala umat dizalimi musuh.PERSOALAN TENTANG IMAMAH  Persoalan tentang bukti kepimpinan (imamah) Abu Bakar al-Siddiq. RUMUSAN : Pembuktian kepimpinan (imamah) Abu Bakar adalah berdasarkan dalil surah an-Nur 24:55 . . Sebaliknya akan menjadi pemimpin yang tidak beriman lagi membuat banyak kerosakan. Fakta sejarah mencatatkan bahawa Abu Bakar mengerakkan pelbagai ekspedisi jihad yang berjaya menumpaskan kerajaan2 yang kuat khasnya kerajaan Rom yang berpusat di Syam. Fakta sejarah mencatatkan bahawa Abu Bakar mengerakkan pelbagai ekspedisi jihad yang berjaya menumpaskan kerajaan2 yang kuat khasnya kerajaan Rom yang berpusat di Syam . Menguatkan agama mereka. Allah menjadikan mereka khalifah. Menggantikan bagi mereka keamanan setelah mereka mengalami ketakutan dan terus beribadah tanpa menyekutukan Allah.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful