SURAT KEBENARAN IBU BAPA / PENJAGA

ALAMAT RUMAH:
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________

KEPADA SESIAPA YANG BERKENAAN
Bahawasanya saya __________________________________________ ibu / bapa /
penjaga * kepada pelajar ________________________________________________
membenarkan anak di bawah jagaan saya menjalankan Ujian Lisan Berasaskan
Sekolah (ULBS) untuk memenuhi kehendak sukatan mata pelajaran Bahasa Melayu
PMR 2012.
Semoga pihak tuan / puan dapat memberikan kerjasama kepada anak jagaan saya
sepanjang ULBS ini dijalankan.
Sekian, terima kasih.
Yang Benar,
------------------------------------------------------(
)
*potong mana yang tidak berkenaan